Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 2 2/ Ú N O R V dnešním vydání najdete Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Žádost o spolupráci strana 3 Platnost řidičský průkazů strana 3 Zápis do první třídy strana 4 Leden na svahu strana 4 Víčka pro Klárku strana 5 Lyžařský výcvik na Soláni strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Knihovna informuje strana 6 Zimní olympiáda v Makově strana 7 Z historie obce strana 8 Historie v obrazech strana 9 Inzerce strana 10 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v minulém vydání jsem si Vás dovolil seznámit s investičními a společenskými akcemi, které v naší obci proběhly v minulém roce. Zůstal jsem dlužen ostatním organizacím a spolkům, které také zaslouží ne menší pozornost a poděkování za činnost kulturní, společenskou, odbornou či sportovní reprezentaci. Každoročně v prvních měsících nového roku se uskutečňují výroční členské schůze, či valné hromady, nebo jen setkání všech členů těchto organizací, na kterých se zhodnotí minulé období a schvalují se plány činnosti do dalšího roku. Všechny tyto svazy, spolky, sbory, kluby či organizace, které v obci působí, mají ve společenském životě své nezastupitelné místo a jsou v rámci možností podporovány z rozpočtu obce. Dovolte, abych se aktuálně dnes okrajově zmínil o hasičích a fotbalistech. V letošním roce se budeme určitě více, než je obvyklé setkávat s činností a aktivitou jedné z nejdůležitějších složek v obci, a to je Sbor dobrovolných hasičů Hutisko- Solanec. Důvodem je především ta skutečnost, že letos oslaví tento sbor 90 let od svého založení, s tím, že se jedná o vůbec nejstarší činnou organizovanou složku v naší obci. Věřím, že se podaří toto výročí patřičně oslavit a poděkovat všem členům za velmi záslužnou činnost v ochraně majetku a životů obyvatel obce. Tělovýchovná jednota Sokol Hutisko-Solanec je organizace, která má zase nezastupitelnou roli v rozvíjení sportovní činnosti v obci, u nás se soustředí historicky na kopanou. V letošním roce, kdy dochází ke generační výměně výboru, se uzavírá jedna kapitola. Na tomto místě se sluší poděkovat odstupujícím členům výboru TJ za vykonanou práci a podpořit nové, mnohdy váhající členy k převzetí odpovědnosti za další vývoj a směr celého oddílu. Po stránce materiální ze strany obce a oddílu má tato organizace daleko nejlepší podmínky k rozvíjení své působnosti do všech dětských, mládežnických i dospělých kategorií vesnické kopané. Nyní je potřeba z řad příznivců tohoto sportu, který k naší obci patřil a patří, najít čas, odvahu a chuť se věnovat, především mládeži, a vyplnit jejich volný čas aktivitou, která má po stránce nejen sportovní určitě svou hodnotu. I touto cestou se obracím na rodiče a příznivce fotbalu o zapojení sebe a svých ratolestí do oddílu, který měl vždy v Hutisku-Solanci vynikající úroveň. Tímto sdělením neuzavírám kapitolu představení našich společenských organizací, ale naopak ji otevírám, s tím, že přivítáme jakoukoliv formu spolupráce a také prezentace, např. v tomto zpravodaji. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 2 S T R Á N K A 2 LEDNOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec schválila plán kulturních akcí obce Hutisko-Solanec na rok 2013 zpracovaný kulturní komisí obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila bezplatný převod majetku obce Hutisko-Solanec 4 kusy PC stolů do majetku Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec v celkové hodnotě 9.948,40 Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Společenský ples ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec a zároveň schválila žádost o prominutí poplatku ze vstupného, který bude věnován na podporu dětí ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o. s. o poskytnutí dotace na mysliveckou činnost v roce 2013, ve výši ,-- Kč za odpracování brigády dle potřeb obce v roce Rada obce Hutisko-Solanec projednala výzvu Zlínského kraje k předkládání návrhů na Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a navrhuje ocenění paní učitelky Mgr. Marie Holišové za svůj celoživotní pozitivní přístup ke vzdělávání a výchově mladé generace a za neocenitelnou práci při činnosti cimbálové muziky Světlina. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby vodovodní přípojky a sjezdu na místní komunikaci na obecním pozemku parc. č. 510/2 v k. ú. Solanec pod Soláněm mezi Obcí Hutisko-Solanec a Ivanou Kavanovou, Na Drahách 982, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi, aby smlouvu podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby sjezdu z místní komunikace o výměře 6 m 2 na obecním pozemku parc. č. 577/2 v k. ú. Solanec pod Soláněm mezi Obcí Hutisko-Solanec a Pavlem Juroškou, Solanec pod Soláněm 6 a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi, aby smlouvu podepsal. Starosta obce Hutisko-Solanec svolává podle 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 12. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec které se bude konat v úterý 5. února 2013 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Program: 1. Zahájení - Schválení programu - Jmenování zapisovatele - Volba návrhové komise - Určení ověřovatelů zápisu 2. Kontrola plnění usnesení ZO a RO za uplynulé období 3. Schválení Místního programu obnovy venkova obce Hutisko-Solanec 4. Schválení podání žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR za účelem realizace projektu Vzájemnou spoluprací za lepší životní prostředí 5. Schválení podání žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Zlínského kraje v podprogramu na podporu obnovy venkova za účelem realizace projektu Oprava sociálního zázemí ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec 6. Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava za účelem realizace projektu Karasova naučná stezka 7. Schválení plánů práce kontrolního a finančního výboru 8. Diskuse Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Sdružení pro rozvoj Soláně IC Zvonice Soláň, se sídlem Bzové 325, Karolinka o poskytnutí dotace na činnost v roce 2013, ve výši ,-- Kč s požadavkem na bezplatné poskytnutí 20 ks pernamentních vstupenek pro naše občany na akce pořádané Sdružením pro rozvoj Soláně v roce Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Josefa Flakse, J. Šavla 13, Ostrava o povolení hostování s lunaparkem na naší pouti dne 5. května 2013 v prostoru parkoviště za Restaurací Na Salaši. 9. Usnesení 10. Závěr Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Pavla Flachse, Chaloupeckého 10, Ostrava 3, o povolení hostování s lunaparkem na naší pouti dne 5. května 2013 v prostoru parkoviště v centru obce Hutisko-Solanec. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci únor 2013 Minarčíková Božena 80 let č.p. 586 Mikulenková Jana 75 let č.p. 57 Richter Josef 70 let č.p. 616 Adamcová Marie 60 let č.p. 608 Hejzlarová Pavla 60 let č.p. 405 Vančurová Naděžda 50 let č.p. 243 Michutová Stanislava 50 let č.p. 395 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Prosíme manželské páry, které se v roce 2013 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. Žádost o spolupráci V souvislosti s přechodem na centrální systém registru obyvatel a jeho nedostatečným propojením informací malým obcím jako je naše, žádáme občany, kteří se z naší obce odstěhují do jiné obce (či jejich rodinné příslušníky), aby tuto skutečnost nahlásili na Obecním úřadě u p. Marcely Cabákové. Rovněž tak prosíme rodiče, kterým se v roce 2013 narodí potomek, aby přišli s rodným listem dítěte toto přihlásit k trvalému pobytu, ro vněž u M. Cab ákové. Děkujeme za spolupráci. Novorozeňátko v listopadu 2012 Adam Pastorek č.p. 520 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v prosinci 2012 a lednu 2013 Anna Kounovská č. p. 7 ve věku 84 let Antonín Polický č. p. 569 ve věku 66 let Ludmila Obšivačová č. p. 181 ve věku 68 let Emil Bortel č. p. 502 ve věku 77 let Marie Polášková č. p. 51 ve věku 76 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých PODĚKOVÁNÍ Jménem svým a celé rodiny bych touto cestou ráda poděkovala všem za účast a květinové dary na posledním rozloučení s panem Jaroslavem Maléřem. Poděkování patří také všem hasičům a jeho bývalým kolegům ze zaměstnání, kteří se ve velkém počtu rozloučení zúčastnili. Za zarmoucenou rodinu manželka Marcela Jménem rodiny děkujeme všem za účast a květinové dary na posledním rozloučení s panem Ivo Valou. Upozornění Upozorňujeme držitele řidičských průkazů vydaných v období leden 2001 duben 2004, že platnost těchto ŘP končí k Výměna se provádí na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, odbor dopravy (ul. Letenská, vedle městské polikliniky). Občan si sebou vezme dosavadní řidičský průkaz, občanský průkaz a 1 fotografii z poslední doby. VZPOMÍNKA Dne vzpomínáme na 10. smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa Chuděje. S láskou v srdci stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Aloisie a synové Josef a Jiří s rodinami, taky vnoučata, pravnoučata a celá rozvětvená rodina.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Leden nejen ve školních lavicích Zprávičky ze školní jídelny Hned úvodem drobnost, která jistě nepotěší, leč nápad nevzešel z naší strany. Od února 2013 se kvůli zvýšené sazbě DPH zvyšují ceny stravného ve všech kategoriích; konkrétně o jednu až dvě koruny. Bližší informace v kanceláři u vedoucí stravování nebo na webu školy. Zápis dětí do první třídy Budoucí prvňáčci, popadněte doma rodiče a přijďte se zapsat do naší základní školy na Hutisku-Solanci ve čtvrtek 7. února. Zápis bude probíhat od hod v učebnách první a druhé třídy ve druhém patře. Těší se na vás paní učitelky, nové prostředí i kamarádi. (více informací ohledně zápisu a přesných termínů na webu školy nebo v kanceláři) Školní ples Leden není plný jen bilancování a novoročních předsevzetí, leden je především sezónou plesovou. A tak se v sobotu 19. ledna i naše tělocvična převlékla do svátečního (kdo byl málem nepoznal a chválil, chválil, chválil zaslouženě!) a přivítala bohužel hrstku plesových hostí. Kdo ovšem dorazil, ten se bavil. Bylo také proč Zbyněk Tvarůžek, alias Speedy prokázal znalost hudebního nebe napříč půlstoletím (takže došlo i na retro) víno teklo, guláš chutnal a po tombole se jen zaprášilo. Nejeden návštěvník odcházel s plnými igelitkami. Jak říkám, kdo nepřišel, prohloupil a ti rodiče, kteří přišli a ještě nám s plesem pomohli, mají dvakrát dobrý pocit proto děkujeme všem, kteří přispěli ať už příspěvkem do tomboly či sami přiložili ruku k dílu - moc si vaší spolupráce vážíme. Škoda, že naši společnou práci neocení větší publikum vždyť škola si podobné akce nepořádá sama pro sebe. Pro příští sezónu budeme muset pečlivěji vybírat, do kterých akcí se skutečně pustíme, a které zkrátka pro nezájem veřejnosti vypustíme Lyžařský výcvik Začátek nového roku ale nemusí být jen pesimistický nově napadaný sníh potěšil především žáky sedmého ročníku, kteří namazáno - nachystáno hned v pondělí 14. ledna vystartovali směr Soláň na týdenní lyžařský výcvik. Čtyři dny lyžování a zimních sportů v blízkém areálu na Soláni si všichni nadmíru užili. Třetí den byl v plánu bazén a relaxace v hotelu Soláň, odpoledne pak beseda se členem Horské služby, panem Karlem Kramolišem na téma Bezpečný pohyb v horách. Velikou oporou dětem i vedení kurzu byli manželé Valchařovi, majitelé hotelu Soláň, horské chaty Soláňka a skiareálu na Soláni, kteří zajistili mladým lyžařům veškeré potřebné zázemí. Za svou ochotu, pomoc, vstřícnost, laskavost i pochopení si zaslouží opravdu veliký dík i všichni zaměstnanci, pro které nebyl nic problém!!! Na hladkém průběhu akce se neméně podílely také vedoucí kurzu p. uč. Vašková a p. ředitelka Gajová. Jak byly děti spokojeny vyjadřují názory, které jsou k přečtení na stránkách školy a na nástěnce u zastávek. 31. ledna dostanou děti pololetní vysvědčení a 1. února jsou pololetní prázdniny. Páteční lyžování s rodiči Mladá sjezdařská generace však určitě není na vymření! Jako už vloni a předloni, starají se o to i letos dobrovolní tatínkové dětí třetí a čtvrté třídy. To oni opět domluvili a zorganizovali Odpolední lyžování s rodiči. Jezdíme nyní vždy v pátek hned po vyučování ski busem na vlek k Trčkům, kde se neúnavným lyžařům rodiče plně věnují. Jako už tradičně přitom využíváme zázemí manželů Trčkových prý se i letos můžeme těšit na špekáčky a závěrečný závod. Škola přece nemusí být pro děti jen strašákem aspoň do té naší se tedy děti těší! Takže díky nejen těmto neúnavným organizátorům Petru Ondryášovi a Tomáši Jakešovi. Vítaní jsou dle svých možností všichni, kdo mají chuť se jakkoliv zapojit! Karneval Všechny děti jsou se svými rodiči zvány na tradiční dětský karneval, který se koná v neděli 10. února 2013 od 14 hodin v tělocvičně školy. Děti se můžou těšit nejen na rej masek, bohatou tombolu, soutěže a diskotéku Marka Trčky, ale i spoustu nových překvapení. Zároveň žádáme příznivce a přátele školy o ceny do tomboly. I malá drobnost potěší! Iva Kretková

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec I malí chtějí pomáhat V letošním školním roce jsme se v rámci environmentální výchovy zapojili do soutěže Nakrmte Plastožrouta a začali jsme sbírat víčka od PET lahví. Během jednoho měsíce jsme nasbírali plný koš a při vážení jsme zjistili, že do 1 kg musíme nasbírat 420 ks víček. Slyšeli jsme v médiích, že sbíráním těchto víček můžeme pomoci nemocným dětem, kterým výtěžek ze sběru víček pomůže při zakoupení potřebné zdravotní pomůcky. Proto jsme se rozhodli, že víčka budeme sbírat pro dvouletou Klárku ze Zlína. Složili jsme společně básničku: Pijte denně minerálku, víčka sbírejte pro Klárku. (celou básničku najdete na webových stránkách MŠ nebo na nástěnce v šatně). Požádali jsme i žáky ZŠ a členy Klubu důchodců, aby se společně s námi do sběru víček zapojili. Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli vyzvat i ostatní občany naší obce, aby víčka z PET lahví sbírali a po dětech je zaslali do ZŠ nebo MŠ. Děti pomáhaly i v minulých letech, kdy se např. společně s členkami Klubu důchodců zapojily do projektu Mámy pro mámy, aby pomohly nedonošeným miminkům. Na několika vernisážích se předvedli jako skvělí malíři, a tak jsme se zapojili do projektu Děti pro děti, kdy pěkné obrázky od našich malých malířů byly nabídnuty prostřednictvím firmy k odprodeji zájemcům, kteří si pak jimi vyzdobili své nebo jiné prostory a rádi tímto finančně přispěli na konta nadací pro děti nebo dětské domovy. Také je třeba pochválit Adrianu Třetinou, která se zúčastnila letos výtvarné soutěže Můj kamarád, který mě má rád a vyhrála ve své kategorii za namalovaný obrázek kočičky první místo. Poděkování patří i paní učitelce G.Prášilové, která s dětmi obrázky malovala. Také zakoupením různých magnetek, klipů, přívěsků, bločků, omalovánek apod. přispívali rodiče na pomoc dětským oddělením nemocnic, na pořádání akcí pro děti z dětských domovů a na další projekty sdružení. Do konce listopadu si mohli rodiče zakoupit v MŠ pro děti výchovné CD s omalovánkou. Výtěžkem mohli pomoci charitativní organizaci Debra ČR, která jako jediná v ČR poskytuje podporu a pomoc lidem žijících s vzácnou vadou kůže EB označovanou jako nemoc motýlích křídel. Snažíme se již v předškolním věku u dětí vytvářet základní morální hodnoty. Vedeme je k ohleduplnosti a pomoci druhým. Jsme rádi, že se nám tyto akce daří a máme z toho dobrý pocit. LYŽOVÁNÍ NA SOLÁNI Přehoupl se nám nový rok 2013 a my v MŠ jsme ho zahájili sportovně začal lyžařský výcvik dětí z předškolní třídy. Děti i paní učitelky, společně s hrstkou ochotných rodičů, vyrazili hned v pondělí v 8 hodin autobusem na Soláň-Sedlo. Od autobusu nás krátká procházka nádhernou zimní přírodou zavedla až do lyžařského areálu. Malé organizační problémy neodradily děti od chuti do lyžování. I ti, kteří stáli na lyžích poprvé se s nadšením, typickým pro naše ratolesti, pouštěli se svahu dolů, samozřejmě za dohledu instruktora. Úterý, středa a čtvrtek, organizačně již zcela v pořádku, byly průpravou a tréninkem pro páteční závody. A tak se v pátek všechny děti, v mrazivém a docela drsném počasí, zúčastnily závodů na čas. Některým se dařilo, některým bohužel méně, i když jsou zdatní lyžaři, ale radost dětí bývá většinou jednou z nejhezčích odměn. Všechny děti dostaly sladkou medaili, diplom a za bouřlivého potlesku a pokřiku se rozloučily s instruktory. Poděkovaly jim a předaly vlastnoručně vyrobený dáreček. My bychom rádi poděkovali ochotným rodičům, p. Václavíkovi, p. Zapletalové a p. Dorotíkové za organizační výpomoc. RODIČE SE INFORMOVALI V úterý proběhla od hod., v jídelně MŠ, beseda pro rodiče budoucích prvňáčků. Zástupci ze ZŠ a MŠ přednesli rodičům požadavky a návrhy, týkající se připravenosti na vstup do 1. třídy ZŠ. Bohatá účast a zájem rodičů při diskusi nás velmi potěšil a přesvědčil, že budoucí osud dětí není rodičům lhostejný. ZIMNÍ OLYMPIÁDA V MAKOVĚ V pátek se vydalo družstvo chlapců a děvčat z MŠ na další sportovní klání zimní olympiádu do Makova. Již od rána byly děti natěšené a cestu skibusem braly jako výlet. Po příjezdu se sešli všichni účastníci olympiády před ZŠ v Makově a následovalo slavnostní zahájení se zapálením olympijského ohně. Seznámili jsme se s makovskými školkáči a společně vyrazili do areálu SKI Makov. Děti závodily v jízdě na bobech a jejich vydatná průprava na školní zahradě byla vidět. Děti bobovaly s velkou chutí a neodradilo je ani mrazivé a větrné počasí. Obě družstva si vedla skvěle a všichni byli po zásluze odměněni medailemi a balíčky se sladkostmi a vydatnou svačinkou, která dětem po sportovním výkonu přišla vhod. Nakonec jsme se s našimi kamarády rozloučili a hurá domů! NAVŠTÍVÍME DIVADLO V OSTRAVĚ A trocha kultury nakonec. Ve středu, , jedeme s dětmi do Divadla loutek v Ostravě. Moc se těšíme na pohádku Kocourek Modroočko. G. Prášilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Aktuality z farnosti a církve Na 1.postní neděli uslyšíme pastýřský list našeho arcibiskupa. V něm si mimo jiné všímá, že dnes bývají křesťany opomíjeny i jiné závažné věci. Cituji doslova: Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní Svátek Uvedení Páně /nebo-li Hromnic 2.2. letos připadá na sobotu. Protože v sobotu 2.2.je pohřeb, oslavíme tento svátek již v pátek večer 1.2. v 17,15 hod. Přineste si sebou svíčky hromničky. / Naši předkové jim tak říkali proto, že je zapalovali při velkých bouřkách, blescích a hromech, aby byli chráněni od živelných pohrom./ Mohou být i víckrát svěcené. Používáme je rozžaté k průvodu na začátku mše. O Kristu v jeruzalémském chrámu totiž bylo řečeno, že je světlem k osvícení všech národů./ I dnes se hromničky zapalují při velkých bouřích, živelných pohromách nebo také u zemřelého./ Postní doba letos začne ve středu 13.února. Je to den přísného postu, to je jak od masa, tak omezení i jiného jídla. Mše je v 17,15. Postní doba trvá 40 dní. Je to na památku toho, že i Kristus se tak dlouho postil. My to máme značně zjednodušené, nicméně bychom se měli vyhýbat hlučnému veselí,zábavám, umět se omezit v nějakém oblíbeném jídle či koníčku. Takto uspořený čas nás má více zklidnit a otevřít pro duchovní věci, na které se dnes velmi zapomíná..věnovat čas více modlitbě,mši sv.,čtení Písma sv. Zvláštní postní pobožností je křížová cesta, která se koná na památku Kristova utrpení a smrti na kříži, za naše hříchy. V našem kostele ji konáme každý pátek a každou neděli půl hodiny před mší sv.vyzývám k účasti na této pobožnosti, která dnes bývá již také dost opomíjena. mše sv.kvůli bezvýznamným výmluvám! Jen připomeňme,že vynechání nedělní mše sv.bez vážného důvodu je těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke sv.přijímání užívání drog je těžký hřích, rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je těžce hříšný..stejně tak každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem..tak otevřeně a jasně to říkám, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět. Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl pokušení..vykupitel přišel i kvůli němu. Máme jistě nad čím přemýšlet, protože i zde začíná převažovat vlažné a liberální křesťanství, v němž si lidé myslí, že je dovoleno pomalu všechno! Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří štědře přispěli při letošní Tříkrálové sbírce. Zároveň chci připomenout, že v únoru bývá v kostele zvláštní sbírka, zvaná Haléř sv. Petra. Je z dávných časů, určená pro papeže, aby mohl přímo pomoci tam, kde je humanitární, přírodní či jiná katastrofa. Letos je v neděli 24.února. Pěkné masopustní období i vážné zamyšlení nad stavem své víry v postní době přeje a vyprošuje otec Josef Karasova obecní knihovna Statistika: K měla knihovna 200 registrovaných členů a knih. Během roku navštívilo knihovnu čtenářů, vypůjčili si celkem titulů. Registrace: Pro většinu čtenářů končí platnost registrace. Je potřeba zaplatit nový členský příspěvek. Ten zůstává stejný jako v minulém roce, tzn. děti, studenti a důchodci 20 Kč, ostatní 50 Kč. Zároveň apeluji na všechny čtenáře: vracejte knihy včas, vyhnete se tak sankčním poplatkům. Akce: 4. a 5.února se uskuteční (ve spolupráci se ZŠ) recitační soutěž. Vítězové postupují do okr. kola. V únoru proběhne soutěž v psaní SMS zpráv, pro mladší děti soutěž ve skládání obrázku nebo pexeso. Na březen se připravuje minikurz pro šikovné ruce FIMO šperky. Sledujte naše internetové stránky ( dovíte se víc. Marie Fajkusová, knihovnice

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Dětská zimní olympiáda Informace z obce V pátek 25. ledna se 30 žáků naší školy včetně mateřské školy zúčastnilo zimních olympijských her v naší družební obci, v Makově. Soutěžilo se ve třech disciplínách jízdě na bobech, slalomu a běhu na lyžích. Děti se hned po příjezdu do Makova zúčastnily slavnostního zahájení her se zapálením olympijského ohně, olympijskými sliby a hymnami. Pak se účastníci přesunuli do areálu SKI Makov, kde závody probíhaly. Po ukončení závodů a vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích se konal společný oběd účastníků zimní olympiády. Soutěže probíhaly ve čtyřech věkových kategoriích: děti mateřské školy, 1. až 3. třída, 4. až 6. třída a 7. až 9. třída. Výsledky našich žáků: Běh na lyžích: 1. místo: Gabriela Václavíková, Eliška Václavíková, Martin Dorotík 2. místo: Nela Fiurášková Slalom: 1. místo: Michaela Stejskalová, Dominik Jakeš, Ondřej Dorotík, Klára Tunegová, Martin Dorotík 2. místo: Martin Janostyak, Dominika Vančurová, Adam Mikunda 3. místo: Petr Olšar Celkem naši žáci vybojovali 8 zlatých, 4stříbrné a 1 bronzovou medaili. Všem reprezentantům školy patří poděkování a veliká gratulace za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i celé naší obce. Sportu zdar! FOND MIKROPROJEKTŮ Informace z odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci 2012 usneslo vydat novou upravenou Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012 o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku za kalendářní rok 2013 činí 400,--Kč. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. června a do 30. září příslušného kalendářního roku. Dále vyhláška umožňuje osvobození a úlevy od poplatku poplatníky: s pobytem mimo svůj trvalý pobyt (zahraničí, podnájem, domovy důchodců, nemocnice atd.), pokud tento pobyt trvá déle než 7 měsíců příslušného roku. invalidní, kteří doloží doklad o požívání příspěvku na péči III. a IV. stupně. novorozené děti v roce svého narození úlevu studentům, kteří jsou prokazatelně ubytováni mimo území obce ve výši 50% ze sazby poplatku. poplatníkům starší 80 let ve výši 50% ze sazby poplatku poplatníkům s trvalým pobytem, jež objekt fyzických osob byl zařazen do tarifních pásem. II. tarifní pásmo úleva ve výši 50,--Kč/osoba III. tarifní pásmo úleva ve výši 150,--Kč/osoba Místní poplatek ze psů Zastupitelstvo obce se usneslo dle Obecně závazné vyhlášky posunout splatnost poplatku ze psů a to do 30. září příslušného kalendářního roku. Sazba poplatku zůstává stejná: za prvního psa 100,--Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,--Kč za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu 50,--Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75,--Kč Úleva se poskytuje poplatníkům z okrajových částí obce např. Soláň, Pod Soláněm, Zákopčí, Dvořiska, Pila, Nová, Pod Káním a Poskla a to ve výši 50,--Kč z celkové částky poplatku. V naší obci stále běží projekt rozšíření separace odpadů. Informujeme všechny občany, že kompostérů je stále dostatek a mohou si o něj požádat na Obecním úřadě u p. Fiuráškové tel: ,

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / O HISTORII OBCE HUTISKO-SOLANEC Vážení občané, pokud jste nepřestávali vyzvedávat Zpravodaj, a číst tuto stránku, tak Vás opět vítám. V dnešním příspěvku se budeme věnovat počátkům školství, které je spojeno se samotným počátkem osídlováním našich končin. Na základě úředních, především soudních záznamů, podle kronik školních a obecních, nejstarších knih o zdejším školství, jako Vlastivěda moravská, ve kterých se uváděly mimo jiné také počty žáků školou povinných, nebo počty žáků, kteří do školy docházeli atd. Je pochopitelné, že se jednalo o záznamy z doby daleko historicky mladší, než údaje z historicky starších oblastí Moravy a Čech, daleko dříve osídlených. Jak jsme si dříve popsali způsob osidlování zadních hor východně od Meziříčí, Krásna či Vsetína, ke kterému došlo hlavně po bitvě Na Bílé hoře především českými bratřími, evangelíky, tak přicházelo učení ve smyslu čtení bible, které se šířilo prostřednictvím kazatelů-pastorů v kostelích. Stejně tak v kostelích katolických, hlavně výkladem katechismu. Další poznání tajů liter a numer prováděli různí pocestní či vysloužilí vojáci, s tím, že se šířila čeština značně poněmčená, např. W, se běžně používalo namísto V. Tento způsob šíření učení prostřednictvím gramotných samouků, se děl po večerech, po chalupách nebo v kostele po bohoslužbách. Oblast Rožnovska však byla v úrovni gramotnosti, vzdělání a jeho šíření daleko více popředu než např. Krásensko či jiná větší města, což se vysvětluje přirozenou snahou původních obyvatel, valachů po poznání či vědění, mimo jejich píli a pracovitost v těžkých podmínkách. Rovněž způsob života původních pastevců, tkalců, pláteníků, ale především kočovných kupců, kteří jezdili kupovat a prodávat po okolí, často i do velkých měst Olomouce, Brna, Vídně či Pešti a přiváželi mimo jiné i spousty informací a novinek, které se postupně šířily celým krajem. Touto cestou se rozšířily spousty novot, zvyků či názvů, které se používají mnohde dodnes. Tak tomu bylo i na Hutisku a okolí především díky rozšíření sklářských hutí v Solanci, na Bečvách, v Karlovicích, kde svou významnou roli sehráli huťařstí mistři, kteří zde byli přestěhování z příkazu vrchnosti až z oblasti Krkonoš. Tři nejvýznamnější rodiny sklářů Eliáše Mayera, Franze Bayera a snad nějakého Mráčka, měly za úkol naučit zdejší huťaře novým postupům a výrobkům, prý byly velmi překvapeny kolik zdejších lidí, mimo rychtáře Koláčka z Dívčí, vysloužilých vojáků, umí číst, psát i počítat, byť oni sami znali jen německy, se bez problémů domluvili. A když bylo počátkem roku 1698 zrušeno zdejší rychtářství a byl ustanoven fojt, jako jediný mezičlánek mezi vrchností a lidem, stal se jím právě Pavel Majer, syn skláře Eliáše Mayera, který spolu se svým mladým synem fojtovali, tak se někde uvádí Eliáš jako první fojt. Tato zmínka o prvních fojtech na Hutisku má svůj význam pro další rozvoj vzdělanosti místních obyvatel z důvodu, protože právě oni byli velkými příznivci Jana Ámose Komenského a jeho učení, kterému se tak dostalo podpory díky evangelickému kostelu a posléze v najaté chalupě poblíž kostela. Toto vyučování pokračovalo i po roce 1732 po postavení kostela katolického, kdy byla postavena dřevěná chalupa k tomuto účelu, jako farní škola, jednotřídka pro žáky všeho věku, společná pro obce přifařené k Hutiskému kostelu. Kapacitně nedostatečná škola si vyžádala v roce 1882 zřízení další třídy v chalupě č.p. 15, hutiského fojtství, aby tak mohlo navštěvovat celkem 159 dětí první třídu a 84 dětí druhou třídu. Později nalezené dokumenty, na půdě tohoto stavení potvrdily informace o tom, kolik zde chodilo žáků, jejich jména a další záznamy včetně záznamů odebraného piva kořalky, protože zde byla později i nálevna, a samozřejmě jak to bývalo, i dlužní knihy/huťařů/. V této škole se učilo ve velice skromných podmínkách až do roku 1890, kdy byla postavená nová, už zděná školní budova, byť jen přízemní, ale již o dvou třídách a tato byla v roce 1899 rozšířena na tři třídy. Protože stála v blízkosti kostela, říkalo se ji škola U kostela. Každá z obcí musela zajišťovat pro školu dříví na otop z panského lesa a také ke škole patřilo menší pole o výměře tří měřic. Počátkem dvacátých let minulého století, konkrétně 1922 až 1923, byla tak nákladem 300 tis. Kč, plus výnos z prodeje předešlé školy, zřízena patrová škola s odpovídajícími prostorami a vybavením podle trendu školství nastaveném novým prezidentem T.G.M. A protože byla postavena hned pod předcházející školou, zůstalo ji stejné pojmenování. Tu předcházející budovu školy totiž koupil místní občan, zvaný američan, nechal přistavit další zděné patro a dál ji pronajímal k ubytování. Takže je vidět, že tak jako mnohé jiné staré budovy má i tato svou historii, dnes s číslem popisným 453. Byť byla úroveň učitelů v počátcích problematická, učili lidé bez patřičného vzdělání, ale na druhou stranu zkušení a světa znalí. Jako první učitel se uvádí František Kyselý, který tu sloužil 52 let do roku 1841 a zasloužil se o založení, ale spíše evidenci událostí na způsob školní kroniky, dále pak následoval Josef Effenberger, který zřídil školní zahradu a sad a po něm Štěpán Šubert, který zde působil až do roku 1887 a je mu připisováno založení, ale také spíše evidování událostí na způsob žákovské a učitelské kroniky. Ovšem také kolem v roku 1847 až 1862 v Solanci pod Soláněm působil učitel vzdělaný svému povolání, původem od Přerova. Jmenoval se Tomáš Kahlík, bydlel v Hutisku a dle záznamů ze školních kronik, které sám zavedl, zde dělal i obecního písaře, jak je doloženo na fotografii. Zavedl a psal obecní kroniky pro Hutisko i Solanec pod Soláněm. Od roku 1847 si obyvatelé Solance pronajali k účelu školy místnost v chalupě čp. 93 za Hutí, kde v té době docházelo na 50 dětí. Po něm v Solanci působili Josef Tomek a od roku 1886 František Šulc, který založil školní knihovnu. V roce 1890 bylo v Solanci pod Soláněm evidováno z počtu obyvatel 964 na 347 analfabetů a v Hutisku z počtu 1055 obyvatel na 348 analfabetů, lidí, kteří neuměli číst a psát. V té době byly k Hutiské škole přiškoleny obce Solanec pod Soláněm, Prostřední a Horní Bečva. Příští pokračování bude věnováno právě osobám učitelů od Tomáše Kahlíka až po Cyrila Macha. Takže nashledanůůůůůůůůůůůůů.

9 STRÁNKA 9 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC Obrazová příloha o historii obce Hutisko-Solanec Žáci před solaneckou školou Žáci v jednotřídce v roce 1913 Škola U kostela ve které se učilo do roku 1973 Rukopis učitele Tomáše Kahlíka Budova školy U kostela a centrum Hutiska 2/2013

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Mateřské centrum Sluníčko!! POZOR ZMĚNA OD ÚNORA JE MATEŘSKÉ CENTRUM DOPOLEDNE OD 9 HOD DO 12 HOD!! Zveme všechny dětičky s rodiči, babičkami..na CVIČENÍ S DĚTMI, MALOVÁNÍ I VOLNÉ HRANÍ MAŠKARNÍ BÁL TĚŠÍME SE NA VÁS!! (v nové budově pro volnočasové aktivity-bývalý skleník, Za ZŠ A MŠ Hutisko, nízká, nově opravená žlutá budova, první patro, můžete přijít i dříve, přicházet lze libovolně v průběhu celého dopoledne Mateřské centrum je každou středu.) Těšíme se na vaši hojnou účast! Lenka Stejskalová a mamky s dětmi z MC. SportArtCentrum Vážení, dovolujeme si Vás pozvat do našeho nově otevřeného SportArtCentra. Naše centrum je otevřené široké veřejnosti, můžeme vám zde nabídnout bazén se zábavnými atrakcemi také Wellness dále zde najdete celoroční multifunkční halu kde jsou 2 tenisové a 2 badmingtonové hřiště. VSTUP BAZÉN Školská rada V listopadu loňského roku byla zvolena nová Školská rada při Základní škole Hutisko-Solanec. Školská rada umožňuje občanům naší obce podílet se na správě školy a je složena ze: 2 zástupců zřizovatele (obce) - Andrea Valová, Ivana Žembová 2 zástupců pedagogických pracovníků školy - Dana Chasáková, Jaroslava Kramolišová 2 zákonných zástupců nezletilých žáků školy - Andrea Fiurášková, Pavel Chuděj Pro připomínky našich spoluobčanů ke správě školy zřídila školská rada schránku nápadů a připomínek, která je umístěna ve vstupu do vestibulu školy. Mimo jiné lze kontaktovat školskou radu také em na adrese nebo telefonicky na čísle Budeme velmi rádi, když nám i široká veřejnost pomůže zkvalitňovat chod naší školy. INZERCE Jen ten nápad, který zůstane nevyřčen, je zbytečný. Pavel Chuděj Dospělý Děti do 15 let Děti do 6 let 100Kč/1h 250Kč/3h 80Kč/1h ZDARMA Zajděte k nám objevit gastronomii tak jak ji ještě neznáte. Od pondělí do pátku podáváme polední menu 11:00 14:00 Otevírací doba hod. tel: Prostřední Bečva č. 263 Těšíme se na vaší návštěvu s úctou tým SportArtCentrum Hledáte spolehlivou kadeřnici? Kadeřnictví ve Studiu Pohoda je to ta správná volba. Do svých řad jsme přijali novou kadeřnici Kateřinu Vančurovou z Hutiska-Solance, nabízí kompletní kadeřnické služby stříhání, barvení, melírování a jiné. Pomůže Vám si uvědomit svou výjimečnost a zviditelnit Vaší přirozenou krásu. Vždy klade důraz na celkové a přirozené pojetí účesu, který zvýrazní Vaší osobnost. Pokud se chcete přesvědčit, můžete přijít, nebo zavolejte na tel.: Ve studiu i nadále pracuje Andrea Valová. Studio Pohoda Prostřední Bečva 402, SANACE DŘEVA A VLHKÉHO ZDIVA MIKROVLNAMI - likvidace veškerých dřevokazných škůdců, hub a plísní (tesařík, červotoč, dřevomorka a jiné druhy) - vysušování vlhkého zdiva - konzultace a návrh řešení na místě - opatření proti recidivě - nesrovnatelná rychlost a účinnost (až 100%) oproti jiným metodám Zbyněk Blaha mobil IČO: Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 3/2013 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více