ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ Společenský ples města nezmizel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ Společenský ples města nezmizel"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Únor 2013 Z obsahu: Co projednala rada a zastupitelstvo města 2 Prevence kriminality 4 Valná hromada hasičů 5 JKL informuje 10 Zápis do první třídy 11 Muzicírování v kostele 12 Listování 13 Původ křestních jmen Hynek staročesky Hejnek, Henek. Domácká forma ke jménu Jindřich, německy Heinrich, švédsky a maďarsky Henrik, francouzsky Henri, anglicky Henry, polsky Henryk. Původní německé jméno Heimerich Únor 1 Hynek 2 Nela Hromnice 3 Blažej 4 Jarmila 5 Dobromila 6 Vanda 7 Veronika 8 Milada 9 Apolena 10 Mojmír 11 Božena 12 Slavěna 13 Věnceslav 14 Valentýn 15 Jiřina 16 Ljuba 17 Miloslava 18 Gizela 19 Patrik 20 Oldřich 21 Lenka Eleonora 22 Petr 23 Svatopluk 24 Matěj 25 Liliana 26 Dorota 27 Alexandr 28 Lumír znamená vládce domu. Jarmila novější jméno, vytvořené ke jménu Jaromíra. Společná i domácká podoba Jára, Jarka. O rozšíření jména se zasloužil Máchův Máj. Božena jméno tvořeno příponou -ena od podstatného jména bůh. Může být domáckou podobou Božetěcha. Polsky Bohem obdařená. Praslovanské bog znamená dárce, bůh, nebo také úděl, dar. Valentýn německy, francouzsky a rusky Valentin, anglicky Valentine, maďarsky Bálint. Základem je latinský Valentinus, odvozenina k valens = silný. Oldřich německy Ulrich. Základem je staroněmecké Uodalrích, dědičným statkem bohatý, či d ě dičný m s t atke m vládnoucí. Domácky Olda, Olin, ve studentském slangu někdy Olaf. Matyáš, Matěj, Matouš staročeský původ Matys (německy Mattias, francouzsky a anglicky Mathias, maďarsky Mátyás, dánsky Mads). Hebrejské Mattíjáh znamená dar boží a je základem pro všechny tři české podoby jména. Společenský ples města nezmizel Ples města Desná patří k významným společenským událostem v našem regionu. Každoročně otevíral plesovou sezónu, protože se konal vždy na sklonku listopadu (poslední listopadovou sobotu). Společenský ples města Desná 9. února 2013 od 20 hodin, KD Sklář K tanci hraje BIG O BAND kapelníka Marka Ottla. Večerem provází Honza Žíla. Předtančení v latinsko-americkém i standardním stylu předvedou reprezentanti ČR, taneční pár mezinárodní třídy Jiří Kejzlar a Barbora Košková. Bubenická show Aries. Půlnoční tombola a další překvapení. Tato jeho tradice vznikla v roce 1991, kdy naše město oslavovalo třísté výročí svého založení. Plesem vlastně vyvrcholily celoroční oslavy této významné události. V roce výročí založení města vzniklo Kulturní a informační středisko Riedlova vila, byl dán popud k napsání knížky Naše Desná (vyšla 1993), proběhla velká výstava fotografií a dokumentů vztahujících se k Desné. Tradice konání plesu na konci listopadu skončila jeho 20. výročím. V loňském roce rozhodlo vedení města o změně termínu, a to na únor. Kdo se bál, že se Společenský ples města Desná ztratil, může se radovat. Není to tak. Pouze se přesunul ve smyslu rčení, že změna je život. Milovníci plesů, tance a společenské zábavy se mohou těšit na sobotu 9. února. To je letošní termín. Místo konání ani hodina začátku se nemění. Přijďte tedy do kulturního domu Sklář, kde na vás od 20 hodin čeká bohatý program, Big O band kapelníka Marka Ottla, tradiční tombola a moderátor Honza Žíla. Red

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém 17. zasedání 10. prosince 2012 mimo jiné: vzala na vědomí návrh rozpočtu města Desná na rok 2013, schválila uchazeče o zimní údržbu komunikací a chodníků: Jan Sieber, Josef Kočí, Miroslav Fejfar, Zdeněk Hortenský, Petr Sochor, FLD servis s. r. o., vzala na vědomí rezignaci paní Radmily Vrchovské na místo vedoucí ekonomického odboru MěÚ v Desné ke dni a s účinností od jmenovala na toto místo Ing. Martinu Čermákovou, vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o zrušení institutu veřejné služby a o možnostech dalšího využití nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce, schválila ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro území města Desná firmy Severočeské komunální služby s. r. o., Jablonec nad Nisou, vzala na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k umístění světelného signalizačního zařízení na snížení rychlosti, vzala na vědomí nabídku plynofikace Finských domků od Desenské teplárenské s. r. o. a předložila ji k posouzení KDIR. Na svém 1. zasedání 9. ledna 2013 mimo jiné: předložila zastupitelstvu města k projednání návrh kupní smlouvy mezi městem Desná a KOBIT CZ s. r. o., Nová Paka na koupi kolového nakladače, schválila uzavření dohody o výši záloh za dodávku tepelné energie uzavřenou mezi městem Desná a Desenskou teplárenskou spol. s r. o., Tanvald a pověřila starostu jejím podpisem, určila sobotu jako den pro přijetí prohlášení o uzavření manželství (v době od 11 do 14 hodin) a pověřila starostu města p. Jaroslava Kořínka, místostarostu p. Petra Šikolu, p. Marka Pietera a p. Josefa Želinského přijímáním prohlášení o uzavření manželství, schválila pořádání dětské divadelní soutěže O Desenského medvěda, rozhodla povolit uspořádání Rallye Bohemia na katastru Desné. Co projednalo zastupitelstvo Na svém 6. zasedání 12. prosince 2012 mimo jiné: vzalo na vědomí rezignaci Marka Pietera na funkci starosty města, schválilo volební komisi (Ing. A. Pusztai, J. Mojšová, D. Zálepová), schválilo tajnou volbu a zvolilo p. Jaroslava Kořínka starostou města, schválilo tajnou volbu místostarosty a zvolilo p. Petra Šikolu, schválilo tajnou volbu člena rady a zvolilo p. Marka Pietera, schválilo rozpočet na rok Malá statistika za rok 2012 V průběhu uplynulého roku v Desné narodilo se 20 dětí, bylo uzavřeno 32 manželství počet obyvatel dosáhl Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná tel.: Pouze pro informace a příspěvky do novin! DN na webu: Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Oosobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318. Riedlova vila již není redakcí! Nebo můžete zasílat na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka březnového čísla je v pátek 15. února do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v dubnovém čísle. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná, tel.: , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. únor Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 2/2013

3 Společenská kronika Gratulace únorovým jubilantům Marta Horká Anna Hromádková Zdeněk Špaček Milada Matoušková Svá životní jubilea v únoru oslaví: Jaroslav Komárek Věra Materková Margita Hutajová Hanička Patková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci březnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Poděkování Chceme touto cestou poděkovat všem blízkým, přátelům a kamarádům za květinové dary a za účast na posledním rozloučení s naším synem Petrem. Děkujeme ZOOS PRECIOSA ORNELA, členům SDH Desná II, oddílu kopané, zaměstnancům PRECIOSY ORNELY, panu Františku Laňkovi za zajištění dopravy autobusem i všem ostatním, kteří nám projevili svoji účast. Rodina Hendrichových Tradiční předvánoční setkání v DPS Město Desná tak jako v minulých letech uspořádalo pro obyvatele domu s pečovatelskou službou vánoční besídku. Tentokrát se ve středu v odpoledních hodinách mezi seniory dostavili nový starosta města Jaroslav Kořínek spolu s místostarostou Petrem Šikolou, s tajemníkem MěÚ Mgr. Antonínem Bělonožníkem a s vedoucí sociálně správního odboru paní Ivou Hanzlíčkovou. Krom nového vedení města, na setkání s kterým se v klubovně sešlo téměř veškeré osazenstvo našeho DPS, příjemné tradiční setkání oživilo i vystoupení žáků zdejší základní školy pod vedením paní učitelky Ludmily Klabanové. Samozřejmě nechybělo ani obvyklé občerstvení, které pro své klienty připravily pečovatelky domu s pečovatelskou službou v čele s paní Hanou Chmelařovou. Dvě hodiny ve vánoční pohodě velmi rychle utekly, a tak nezbylo než si na rozloučenou popřát hodně zdraví a štěstí do dalších dnů. BET Beseda s občany Městský úřad Vás zve na další besedu, která se bude konat v pondělí 18. února 2013 od hodin v jídelně budovy JIPO, Údolní 226, Desná. Na setkání s Vámi se těší Jaroslav Kořínek, starosta města. Město Desná obdarovalo Harrachov Město Desná se rozhodlo věnovat jednu ze soch z Dřevosochání městu Harrachov. Jedná se o sochu s názvem Spolu, která vznikla v rámci X. ročníku Sympozia Desná Autorkou je paní Milena Bauerová. Jsme si vědomi dobré spolupráce s městem Harrachov. Vážíme si výpomoci při dodávce materiálu právě na X. ročník. A protože jsme Harrachovu tak trochu vděčni za vznik této naší tradiční jarní akce (I. a II. ročník se konal právě v tomto městě), nebylo těžké rozhodnout, že socha poputuje právě do tohoto města. O to příjemnější byla i informace paní starostky Evy Zbrojové, že sochu od nás chtějí umístit do obřadní místnosti harrachovské radnice. Tato socha je již druhým uměleckým dílem, které zdobí oficiální prostory nějaké instituce. První sochu, nazvanou Ufovíla autorky Hanky Jelínkové ze IV. ročníku Sympozia Desná 2005, vydražil ředitel pobočky České spořitelny a. s. Tato socha stále zdobí nové prostory České spořitelny v Tanvaldu. Desenské noviny 2/2013 3

4 Městská policie, Došlo do redakce Prevence kriminality Mapa kriminality Město Desná se zapojilo do Programu prevence kriminality na místní úrovni již v roce Město Desná realizovalo projekty z oblasti situační a sociální prevence, jakož i projekty sloužící k informování občanů. Prevence kriminality Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré úsilí vyvíjené k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření situační prevence, sociální prevence včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Hlavním kritériem úspěšnosti preventivních programů by měl být obecně se zvyšující pocit bezpečí občanů. Prevence zahrnuje: Sociální prevence: představuje aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Situační prevence: staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Informační programy: pro širokou veřejnost jsou neméně důležitou složkou prevence kriminality, upozorňují na nebezpečí a ohrožení různými formami trestné činnosti a informují o možnostech ochrany před ní. Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a k ochraně majetku. Mapa kriminality Aby bylo možné účinně vytvářet analýzy v oblasti kriminality, je potřeba znát skutečné údaje o všech protiprávních činech. Jak se může každý podívat mapakriminality.cz/, tak okres Jablonec nad Nisou je průběžně kolem 20. místa z 80!, což není zrovna nejlepší výsledek, a řadí se tak k nebezpečným lokalitám České republiky. V médiích se sice člověk dozví, jak kriminalita klesá a objasněnost trestných činů stoupá, ale ne vždy je tomu skutečně tak. Nejvíce slušné obyvatele obtěžuje majetková trestná činnost pachatelů a je to také nejčastější trestný čin. Tam, kde si to chtějí přiznat, vědí, že objasněnost se pohybuje kolem 20 %. Bohužel statistika je jen přesné sčítání nepřesných čísel a kouzla s nimi. Všichni asi znají vtip o dvou mužích, kdy jeden sní celé kuře a druhý nic, ale v průměru měli každý polovic pečeně! Největší problém je ve skryté kriminalitě, kdy poškození z různých důvodů neoznámí čin policii. Žádná z map však nezobrazuje konkrétní údaje vztahující se k městu Desná. Účelem není kriminalizovat společnost. Aby ale obyvatelé Desné měli představu o tom, jaké jim kde hrozí nebezpečí, a mohli se účinně připravit na obranu, chce MP Desná zavést veřejně přístupnou mapu kriminality města (viz mapa města Šumperk apps/sumperk/krimi/) Za tímto účelem žádáme všechny obyvatele o spolupráci, neboť bez ní toto nelze uskutečnit! Spolupráce spočívá v tom, že na MP Desná oznámí všechny trestné činy a přestupky, o nichž se dozvědí. To lze provést i anonymně dostupnými prostředky, jako je telefon, mail, sms, písemně do schránky MP, osobně. Oznámení by mělo obsahovat: kdy (den a čas), kde (místo ulice, nebo GSM souřadnice), co (trestný čin x přestupek pro začátek rozdělen do skupin majetková - krádeže + vloupání, podvod, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, násilná ublížení na zdraví, loupež, nebezpečné vyhrožování + pronásledování poškozování cizí věci, toxi nedovolená výroba a držení psychotropních látek, ostatní výtržnictví, sprejerství, zatajení věci, porušování domovní svobody, doprava rychlost, parkování, alkohol, ostatní chodec, cyklista, zákaz vjezdu, veřejný pořádek volné pobíhání psa, občanské soužití, autovrak), škoda (pro posouzení zda jde o tresný čin x přestupek). Příklad: Neznámý pachatel urazí zámek u kůlny a odcizí staré hrábě. Pro majitele je škoda pomíjivá (hrábě 150 Kč, zámek 50 Kč), ačkoliv způsobem provedení se jedná o vloupání, a tedy trestný čin. Po zkušenostech, že v podobných případech se PČR nepodaří pachatele chytit, popř. se dopadení viníka srovná sousedskou fackou, statisticky není čin podchycen, a tedy uměle snižuje kriminalitu. Pro účely mapy kriminality MP Desná bude postačovat zaslat zprávu: vloupání do kůlny, Desná III Krkonošská, škoda 200 Kč. Mapa bude zpracovávána dle získaných informací od občanů, PČR a vlastní činností a zveřejněna na internetu na stránkách MP. Proč jsem chtěl být svobodným člověkem Na úvod budu parafrázovat úvahu Karla Čapka z roku 1924: Proč nejsem komunistou? Odpověděl si v Lidových novinách: Protože moje srdce je na straně chudých... Dříve než obsadili fašisté naši zem, zemřel. Jeho bratra Josefa pro toto svobodné myšlení zavraždili v koncentráku. Přišel rok 1945, konec druhé světové války a strach mizel jak štiplavý dým z hořících zbraní, domů a z mého dětského obzoru. Nezmizel úplně. Zůstaly živé obrazy. Dětské oči za oknem pozorovaly vítězné vojáky, jak odzbrojují německé civilisty. O stovku kilometrů západně to dělali spojenečtí vojáci. Hromady zabavených hodinek a osobních šperků narůstaly. Na té nejmenší hromádce končily malé revolvery a nože. V dolní části náměstí stál valník a na něm ocelová klec a v ní otrhaný voják, zkrvavená lidská troska. Někteří lidé do něj píchali a bili holemi. Je konec, bude svoboda. Lidé se vraceli domů unavení, ale šťastní. Jaro je vždy symbolem všeho nadějného. Měl jsem před očima první projevy svobody. Poválečné volby měly změnit svět. Stalo se, změny nastaly a měnily svět a myšlení lidí. Ze souseda krejčího se najednou stal nepřítel lidu, protože měl na půdě štočky látky. Zemědělec nebyl rolníkem, ale kulakem, protože nedal kravku do JZD. Tohle společné vlastnictví měl spravovat krejčí, který ty štočky neměl a neuměl šít. Byl třídně uvědomělý. Svoboda se vytrácela do neznáma. Tlampače na nárožích vesele vyhrávaly a přenášely procesy s nepřáteli nové svobody. Ulice se v té době vyprázdnily. Jako by se najednou objevila ocelová klec. Mnoho lidí se velmi rychle dostalo do takové klece. Ti okolo měli klacky moci a zvrácené ideologie. Nehrozili, ale konali. Klec dostala obrovské rozměry. Tu začali uvolňovat lidé sice pomalu, ale jistě od roku 1960 do srpna Chtěli poznat, jak vypadá opravdová svoboda tam za klecí. Kdo mluví a nemluví pravdu. Po 21. srpnu 1968 nás nacpalo pár zrádců zpět do té pomyslné klece a nařídili nám milovat své žalářníky. Byla to svoboda ze zamrzlého Kremlu. Svoboda deklarovaná na hrobech a hřbetech oklamaných lidí. Svoboda vyvěrající z ubohé touhy po ideologickém ovládnutí světa. Svoboda děsivé pokračování na straně 12 4 Desenské noviny 2/2013

5 Informace z radnice Prezidentské volby v Desné vyhrál Miloš Zeman Po prvním kole se druhý postupující kandidát Karel Schwarzenberg v Desné musel spokojit se 3. místem. Předstihl ho bývalý předseda vlády Jan Fischer. Účast 1. kole v Desné zůstala pod celorepublikovým průměrem. K volebním urnám si našlo cestu 50,32 % voličů, mezi nimi i 19 obyvatel místního domu s pečovatelskou službou, za kterými se zástupci volební komise dostavili přímo do jejich domova. Ve druhém kole byla volební účast 47,95 %. Desná I: volební účast 48,75 % M. Z. 211 hlasů 54,24 % K. Sch. 178 hlasů 45,75 % Desná II: volební účast - 50,56 %, M. Z. 363 hlasů 58,08 % K. Sch. 262 hlasů 41,92 % Desná III: volební účast 41,52%, M. Z. 128 hlasů 51,40 % K. Sch. 121 hlasů 48,59 % Výsledky 1. kola prezidentských voleb 1. Miloš Zeman 23,42% 309 hlasů 2. Jan Fischer 18,19 % 240 hlasů 3. Karel Schwarzenberg 17,28 % 228 hlasů 4. Jiří Dienstbier 17,05 % 225 hlasů 5. Vladimír Franz 8,26 % 109 hlasů 6. Taťána Fischerová 4,56 % 60 hlasů) 7. Přemysl Sobotka 4.01 % 53 hlasů 8. Zuzana Roithová 3,63 % 48 hlasů 9. Jana Bobošíková 3,56 % 47 hlasů Výsledky 2. kola prezidentských voleb 1. Miloš Zeman 55,58 % 702 hlasů 2. Karel Schwarzenberg 44,41 % 561 hlasů Slavnostní valná hromada hasičů z Desné II V pátek 11. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice v Desné II konala Výroční valná hromada místního sboru dobrovolných hasičů. Více než 40 místních hasičů, společně se zástupci jednotek SDH z širokého okolí i představitelů místní samosprávy a profesionálních členů HZS Libereckého kraje, nejprve uctilo památku dvou zesnulých členů sboru Jaroslava Eliáše a Petra Hendricha. Poté starosta sboru Rudolf Hochmann přednesl výroční zprávu o činnosti v roce Krom přednesení zdravic ze strany hostů došlo i na odměnění některých členů sboru za věrnost a vykonanou činnost. Starosta Desné Jaroslav Kořínek poděkoval místním hasičům za jejich dosavadní činnost a vyslovil přesvědčení, že i nadále bude pokračovat velmi dobrá spolupráce mezi městem a místními hasiči. Celé slavnostní shromáždění se neslo v přátelském duchu a na řadu přišel i výborný guláš s dobře chlazeným pivkem. Ha- sičům z Desné tak nezbývá než popřát hodně úspěchů v další záslužné práci a co možná nejméně požárů a živelných pohrom. Desenské noviny 2/2013 5

6 Městská policie Beseda se seniory Prevence kriminality bezpečné stáří Práce Městské policie Desná (dále jen MP) vychází ze zákona č. 553/1991 Sb. a její činnost je zveřejněna na internetových stránkách nebo facebook - policie Desná. Město Desná v Jizerských horách má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kořenov, Albrechtice v Jizerských a Plavy. Pravomoce MP Desná jsou tedy platné i na území těchto obcí. Činnost MP je preventivní a represivní Domníváme se, že ačkoliv je policie všeobecně vnímána jako represivní složka, její důležitější částí je prevence. Začátkem roku 2012 MP požádala Ministerstvo vnitra o podporu na čtyři projekty prevence kriminality, které však byly zamítnuty z důvodu nesouhlasu PČR. Až v druhém kole byly schváleny tři projekty, a to neinvestiční na uzamykatelné stojany na kola a investiční na výstavbu kamerového systému v centru Desné a na zabezpečovací soubory mříže. Podařilo se realizovat projekt stojanů na kola, které budou umístěny u MěÚ Desná a u budovy Riedlova vila. Další finance na projekty byly vráceny na MV ČR, neboť muselo být zrušeno výběrové řízení na dodávku zařízení a nebyl již dostatek času vypsat nové kolo. Dalším preventivním působením strážníků je dohled na bezpečnost dětí u přechodu pro chodce před Základní školou v Desné, měření rychlosti vozidel a kontrolování míst, kde je zakázáno stání a zastavení. Hlídková činnost byla uskutečňována jak pěšky, tak i cyklohlídkou, hlavně k prevenci v předcházení majetkové kriminalitě v rekreačních oblastech při kontrole chat. Využívali jsme i hlídek na in line bruslích v lokalitě Souš. V oblasti prevence kriminality jsme v ZŠ Desná, Tanvald a Velké Hamry předvedli v modelových situacích ukázku výcviku služebního psa a účastnili se i veřejných ukázek kynologického Klubu psích sportů Desná. Během hlídkové služby dále probíhaly kontroly psů (nebo jejich odchyty) a v některých případech byly uloženy blokové pokuty za nedodržení obecně závazné vyhlášky o trvalém označení. PČR byly předány zjištěné trestné činy a případně i jejich pachatelé. Společně se záchrannými složkami HZS se MP zúčastnila záchranných akcí při dopravních nehodách, kdy strážníci usměrňovali provoz motorových vozidel na inkriminovaném místě. 13. prosince 2012 proběhla v Riedlově vile další beseda se seniory na téma bezpečné stáří. Jedná se o další část projektu Prevence kriminality bezpečné stáří, který realizuje městská policie. Cílem těchto besed je podávat starším občanům důležité rady a informace, které jim pomohou v každodenním životě. Městská policie připravila tento program: 1. seznámení s možnými riziky a způsobem ochrany zavedením bezpečnostních opatření 2. rozpoznání krizové situace a volba přiměřené reakce a obrany 3. zvýšení možností, jak předcházet kriminalitě směřující k seniorům 4. pomoc v orientaci v právní problematice 5. zkvalitnění spolupráce strážníků MP s občany Strážníci uvedli příklady bezpečného chování ve styku s cizími lidmi, předcházení krádežím a přepadením, jak se vyhnout podvodu a nevýhodným finančním smlouvám a jak zabezpečit majetek. V diskuzi občané sami sdělili svoje konkrétní zkušenosti. Přednášející jednotlivé problémy vyhodnotili a předvedli správné řešení v modelových situacích. Red Práce Městské policie Desná za rok 2012 Nejen preventivně působilo i umísťování fotopastí a přenosných kamer, kdy po vyhodnocení záznamů byl zjištěn pachatel. Ne vždy má prevence kýžený účinek, a pak je nutné přistoupit k represi. Pachatelům porušování veřejného pořádku byly uloženy pokuty z celého spektra obecně závazné vyhlášky o čistotě a pořádku v městě Desná, především za výlepy plakátů. Přestupky, které nebylo možno řešit na místě blokovou pokutou, byly oznámeny správnímu orgánu (např. přestupky proti životnímu prostředí). Během roku 2012 bylo odchyceno 24 psů, z čehož jen dva byli umístěni do útulku. Nejčastěji řešeným přestupkem je tradičně překročení rychlosti v obci. V majetkové kriminalitě dominovaly drobné krádeže v prodejně PRIMA a krádeže popelnic. Celkově bylo uloženo za přestupky v blokových pokutách Kč. Byly případy, kdy MP musela využít svá oprávnění k omezení osobní svobody, nebo použít i donucovací prostředky k vynucení uposlechnutí a respektování pokynů. Všechny případy byly vyhodnoceny jako oprávněné. Co lze očekávat v roce 2013? Od prosince 2012 je velitelem MP Desná nově zvolený starosta Jaroslav Kořínek, který bude řídit MP do dalších voleb. Nadále bude věnována pozornost dodržování stanovené rychlosti v obci a průjezdnosti místních komunikací v souvislosti se zaparkovanými vozidly. Majitelé psů se dočkají pokračování kontrol čipů psů a provozovatelé výherních automatů kontroly placení poplatků. I když byl MP snížen rozpočet na činnost, bude obnovena její další výstroj a výzbroj, která dosluhuje, a bude snaha využít v maximální míře dotační tituly MV ČR v prevenci kriminality. Jak již současná situace napovídá, dá se předpokládat vzrůst drobných krádeží a zhoršení mezilidských vztahů, a to nejen díky amnestii prezidenta republiky, neboť ekonomická situace obyvatel se zhoršuje. Stoupá počet případů, které občané ani nehlásí na PČR (skrytá kriminalita), což má za následek zkreslování statistik kriminality. MP by proto ráda zprovoznila mapu kriminality, aby si každý občan mohl udělat obrázek o tom, v jak rizikovém místě žije. To ovšem vyžaduje spolupráci všech obyvatel, aby takový projekt měl skutečnou vypovídající hodnotu a nebylo to jen přesné sčítání nepřesných čísel. Pokud se naplní záměr přemístění služebny MP, pak by se zase o trochu přiblížila k občanům. 6 Desenské noviny 2/2013

7 Rozhovor Očima místních podnikatelů František Laňka FLD servis s. r. o. 1. V Desné jste známý jako provozovatel autobusové dopravy. Nabízíte ještě nějaké jiné služby? Kromě již zmíněné autobusové dopravy poskytujeme ještě technickou pomoc, autodopravu, zemní práce a zimní údržbu. 2. Jak vaše služby obyvatelé či organizace v Desné využívají? V autobusové dopravě jsou to školky a školy přepravujeme děti na filmová či divadelní představení, na výlety nebo zájezdy. Našich služeb využívá desenské kulturní středisko, firmy Preciosa Ornela, Desko, Jizerská porcelánka, v době výluk České dráhy, jezdíme i pro ČSAD Liberec a v neposlední řadě pro TJ Desná. Snažíme se podporovat desenský sport tím, že ceny za dopravu sportovců jsou o něco nižší, než jsou naše běžné ceny. 3. A tohle všechno stíháte sám? Většinou ano, pracuju na plný úvazek. Pokud je ale vytížení veliké a nestíhal bych, pomáhá mi pan Jaroslav Petříček, s nímž mám uzavřenou smlouvu. 4. A jak je to s využíváním ostatních služeb, které vedle autobusové dopravy nabízíte? Zakázky máme na zimní údržbu, kterou provozujeme pro soukromé osoby na objednávku. Máme malý nakladač a sklápěcí avii, takže provádíme i drobné zemní práce, jako jsou úpravy terénu, rekultivace pozemku apod. Autodopravy se pak týkají odvozy sutí, rozvoz písku a drtě. Pokud někdo potřebuje technickou pomoc např. v zimě vytáhnout zapadlé auto, pomoci při autonehodě apod., jsme schopni ji poskytnout. 5. Kde je možné vás najít? Sídlíme v Desné č. p. 642, kde ve dvoře máme umístěnou veškerou techniku. Objednávku jakékoli naší služby je možné provést v restauraci BOB KLUB U Laňků, na telefonu nebo mailem 6. Jaká je objednací doba? Je nutné objednávat s předstihem, nebo jsou vaše služby dostupné hned? To nelze jednoznačně říct, je to podle možností. Ale snažíme se vyjít vstříc každému, a to co nejrychleji. Znamená to, že když jsme právě vytíženi a nemůžeme vyhovět my, jsme schopni zajistit náhradu u firem, které s námi spolupracují. 7. Můžu se zeptat, jaké jsou ceny vašich služeb? Jistěže můžete. Velký autobus má sazbu 28 Kč/km, malý autobus 18 Kč/km, u obou 150 Kč/hod. čekací doba. Pokud jde o další služby za nakladač je sazba 500 Kč/hod. A můžu ještě dodat, že pro jednotlivé akce je možná i případná domluva na ceně. 8. A moje poslední otázka. Co si myslíte, že by se mohlo v Desné zlepšit v souvislosti s vaším podnikáním? Určitě možnost zimního sportovního vyžití. Když fungoval Parlament, jezdilo sem víc turistů. Teď v zimě vlastně přímo v Desné možnost lyžování není, což se samozřejmě odráží i v mé práci. Ale ve zbývající části roku jsem spokojen. Děkuji za rozhovor a přeju, ať se vám daří. DNy Podpora Jizerské magistrály Kulturní a informační středisko v Riedlově vile se stalo jedním z vybraných prodejních míst samolepek a odznaků s logem Jizerské magistrály. Předměty jsou určeny lyžařům, kteří si uvědomují finanční náročnost úpravy tratí a kteří se chtějí podílet na spolufinancování provozu Jizerské magistrály. JIZERSKÁ, o. p. s. bude letos v Jizerských horách upravovat pro lyžaře více než 180 km stop. Asi nejdůležitější informací pro lyžaře je fakt, že stopy zůstanou v Jizerských horách i nadále zdarma. Jelikož však nic nejde dělat úplně zadarmo, před začátkem hlavní sezóny byla otevřena nová veřejná sbírka. Tím byla dána lyžařům možnost aktivně se podílet na spolufinancování Jizerské magistrály. Lidé budou moci podpořit magistrálu hned několika formami. Jednak již známými dárcovskými SMS zprávami, přispěním na speciálně vytvořený sbírkový účet a při významných akcích také vhozením peněz do kasičky. Nově si zájemci budou moci na označených místech zakoupit i upomínkový předmět s logem Jizerské magistrály a s vyznačenou částkou, kterou na úpravu stop přispěli. Navíc si lyžaři budou moci tento předmět na sebe upevnit, a tím se viditelně odlišit od lyžařů neplatičů. Úprava stop magistrály se všemi náklady s tím spojenými stojí ročně až 5 mil. Kč. Tuto částku se snaží v JIZERSKÉ, o. p. s. sehnat s pomocí Libereckého kraje, měst a obcí na Jizerské magistrále, sponzorů, dárců a také díky veřejné sbírce i s pomocí samotných lyžařů. Prodej samolepek a odznaků je stejně jako DMS součástí veřejné sbírky kontrolované Krajským úřadem Libereckého kraje. Lyžaři si tak mohou být jistí, že jejich peníze jdou právě na potřeby spojené s Jizerskou magistrálou. Lyžaři si mohou i v Riedlově vile zvolit mezi nákupem samolepky v hodnotě 50 a 100 Kč, nebo si budou moci zakoupit samolepku a odznak v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč. V případě, že se rozhodnou zakoupit samolepku s odznakem za 1000 či 2000 Kč, dostanou navíc i velkou samolepku, např. na auto. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tuto sbírku podpořit. V našich rozhovorech s místními podnikateli chceme pokračovat a v každém čísle Desenských novin přinést jeden z nich. Aktivně proto vyhledáváme účastníky těchto rozhovorů. Pokud jsme někoho neoslovili, kdo podniká v Desné a okolí a chtěl by poskytnout svoje názory, uvítáme, když se ozve redakci Desenských novin (telefonicky, mailem či osobně). Desenské noviny 2/2013 7

8 Z kultury Absolvenstký koncert mladých klavíristek v Riedlově vile V neděli 13. ledna se v Riedlově vile prezentovaly absolventským koncertem dvě klavíristky, studentky Konzervatoře v Teplicích, Šárka Stehnová a Tereza Plešáková. Obě jsou studentkami šestého ročníku konzervatoře a často spolupracují jako klavírní duo. Do jejich bohatého repertoáru, který předvedly na nedělním koncertě, patří skladby našich i zahraničních autorů. Jsou jimi např. Josef Suk, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin, Sergej Vasiljevič Rachmaninov, Bedřich Smetana. Šárka Stehnová Tereza Plešáková Vernisáž Pavla a Petra Horníkových Ve čtvrtek 3. ledna proběhla v Riedlově vile vernisáž obrazů Pavla a Petra Horníkových. Vernisáž zahájila árií z Dvořákovy Rusalky Iveta Hejduková s doprovodem. I pro nás bylo velkým překvapením a zároveň ctí potkat v pozici klavírního doprovodu pana Jiřího Ceé. Právě tento tenor, dlouholetý sólista opery Národního divadla v Praze a libereckého divadla F. X. Šaldy, je současným učitelem sopranistky Ivety Hejdukové. Za další dvě árie z Pucciniho Butterfly a Tosca si Iveta vysloužila velký potlesk a odměnila nás árií Ave Maria. Zajímavé povídání o životní i profesní pouti otce a syna, ale i dalších účastníků vernisáže se protáhlo do pozdních večerních hodin. Výstava ze světa divadla i opery bude v Riedlově vile ke zhlédnutí do konce února. Mezi fotografiemi můžete vidět takové skvosty, jako jsou Eduard Haken jako nejznámější Kecal z Prodané nevěsty nebo Gabriela Beňačková-Čápová v Prodané nevěstě, ale i nejtalentovanější dirigent všech dob Roberto Benzi, který dirigoval slavná světová tělesa již ve svých 11 letech. Nejstarší fotografií této výstavy je 45 let staré foto mladého herce Jana Třísky a Marie Tomášové ze hry Provaz o jednom konci Divadla za branou If 8 Desenské noviny 2/2013

9 Okénko zajímavostí Osobnosti se vztahem k Desné Kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, vévoda z Montbazonu a Bouillonu, kníže z Guéméné a Rochefortu Kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan se narodil 19. prosince 1800 v Bruselu, zemřel 13. prosince 1892 na Sychrově. Původem je to francouzský šlechtic, který ve svých 16 letech přišel do habsburské monarchie a získal zde inkolát (= středověké šlechtické obyvatelské právo, obdoba dnešního státního občanství), na základě něhož mohl zakupovat nemovitosti a účastnit se sněmů. Sídlil v Čechách, kde zdědil panství Svijany, koupil Český Dub a Lomnici nad Popelkou. Za své sídlo si zvolil zámek Sychrov, který novogoticky přestavěl. Jeho dalším sídlem byl Rohanský palác v Praze na Malé Straně. Byl vzdělaný, uměnímilovný, lidumilný a nadšený sběratel a botanik. Stál v čele rady vědeckých společností, byl i v radě soukromých dobročinných spolků. Velké zásluhy měl i v oblasti ekonomiky v zemědělství, lesnictví, v zemědělském i jiném průmyslu (pivovar ve Svijanech, cukrovar v Loukově, železárna v Jesenném), stal se podílníkem stavby Liberecko-pardubické železnice, jejíž součástí byla i stavba viaduktu přes údolí řeky Mohelky a dlouhý tunel (v době svého vzniku nejdelší v Čechách). V roce 1847 se přes jeho pozemky na Tanvaldsku začala stavět silnice do Krkonoš. V témže roce začal budovat rozhlednu Štěpánku. Je to nejstarší rozhledna Jizerských hor stojící na vrchu Hvězda. Jméno dostala po patronovi Krkonošské silnice, kterým byl arcivévoda Stephan (Štěpán). Na jeho počest tehdy kníže Rohan přejmenoval vrch Buchstein na Štěpánovu výšinu a rozhodl se vybudovat na ní vyhlídkovou věž. Základy byly položeny a věž byla postavena do výšky šesti metrů. Pak zůstala dlouhou dobu nedokončená (podle legendy bylo knížeti předpově- Portrét Kamila Josefa Filipa Idesbalda Rohana. Signováno Brandejs, 1866 zeno, že po dokončení stavby zemře), chátrala a stávala se nebezpečnou. Kníže ji ale nechtěl dokončit a odmítal i prodej pozemku. V roce 1888 se konečně podařilo obci Příchovice pozemek i se zbytky věže odkoupit a v roce 1892 byla rozhledna dostavěna do výšky 24 metrů. 14. srpna tohoto roku byla slavnostně otevřena. Kníže Rohan se slavnosti nezúčastnil a za čtyři měsíce zemřel Možná někdo namítne, že kníže Rohan nepatří k osobnostem, které působily v Desné, ale nelze popřít, že obce Polubný a Příchovice k nám patří a my patříme k nim. Už tím, že připojením části jejich území vznikla dnešní podoba Desné, nebo tím, že tamější děti automaticky postupují z místních škol prvního stupně na druhý stupeň do desenské školy, která je jejich. Takže nám patří i kníže Rohan a jeho Štěpánka. DNy Co to znamená, když... je někde hurónský křik Slovo hurónský vyvolá v každém, kdo se aspoň trochu vyzná v zeměpisu, představu kanadsko-americké hranice a pěti velkých jezer. Jedno z nich má název Hurónské. Na východním pobřeží tohoto jezera žil kdysi indiánský kmen Hurónů. Osídlovali zhruba 6000 km 2 nejjižnější části dnešní Kanady až po Montreal. V 17. století jich bylo asi sedmnáct tisíc. Ve 2. polovině 17. století však hladomor a války tyto kmeny zničily. Někteří příslušníci tohoto indiánského kmene se podrobili nepřátelům, jiní byli odvedeni do okolí Quebecku. Koncem 19. století jich bylo už jenom 264. Jméno Huróni pochází z francouzštiny a dostali ho díky zvláštnímu účesu podobnému štětinám divokého kance. Pro kolonisty území velkých jezer se stali typem a symbolem nezkrotných divochů. Byli urputní a bojechtiví. A Indiáni se do boje vrhají s bojovým pokřikem, který přechází v divoký, zastrašující a děsivý řev. Hurónský znamená ve francouzštině divoký, divošský. Nejčastěji se vyskytuje ve spojení hurónský křik, hurónský řev, někdy i hurónský chechtot či hurónský tanec. Díky tomuto významu se užívá název právě podle kmene Hurónů, i když s bojovým pokřikem se do bitev vrhali všichni Indiáni, ať už byli příslušníky Apačů, Čerokézů, Siouxů, Irokézů nebo Komančů. DNy Erb rodu Rohanů na budově Ministerstva kultury ČR Foto: J. A. Votypka, Praha Desenské noviny 2/2013 9

10 Jizerský klub lyžařů Pozvánka na závody Oddíl klasického lyžování JKL Desná pořádá ve středu 6. února 2013 krajské závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci předžáků a předžaček na můstku K 8 ve skokanském areálu v Desné. V 15 hodin v Tanvaldké kotlině se uskuteční běh na lyžích, v 17 hodin pak skok na lyžích v Desné. Zveme zároveň i nové adepty pro tyto sporty! Ve dnech února 2013 bude oddíl pořádat ve skokanském areálu v Desné na Malé Straně a na běžeckých tratích v Tanvaldě RKZ a MČR ve skoku na lyžích a severské kombinaci žáků a žákyň (9 15 let). V sobotu dopoledne se uskuteční skok na lyžích a skok do severské kombinace, odpoledne 2. část severské kombinace běh. V neděli skok na lyžích a následné slavnostní vyhlášení. Přijďte podpořit naše svěřence! Občerstvení zajištěno. Bližší informace Patrik Chlum vedoucí trenér oddílu Štěpánka Ptáčková, JKL Foto: Vladimír Nesvadba Naši závodníci v Harrachově 29. prosince 2012 se v Harrachově uskutečnil republikový závod ve skoku na lyžích dorostu, juniorů, mužů a žen, ve stejný den taktéž závod dorostu, juniorů a mužů v severské kombinaci. Na startu nechybělo 8 závodníků z oddílu JKL Desná. Z desenských závodníků se nejvíce dařilo Markovi Štěpničkovi, který v dorostu vyhrál závod jak ve skoku na lyžích, tak v severské kombinaci, David Zemek obsadil 2. místo v dorostu v severské kombinaci. Viz foto: vlevo David Zemek 2. místo, vpravo Marek Štěpnička 1. místo. Ve skoku na lyžích žen obsadila Barbora Blažková 2. místo, Zdena Pešatová 3. místo, když si vytvořila i nový osobní rekord: ve 13 letech 87 metrů! Další závodníci našeho oddílu se pohybovali kolem 8. až 10. místa. Za Jizerský klub lyžařů Patrik Chlum Knížky Českým knížkám dobře nedělá, voda, oheň, vyšší dépéhá. Horský průvodce říká: Kdyby dámy na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů. (7) Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy nabízíme: Vedení účetnictví, daňové evidence Zpracování daňového přiznání včetně zastupování na úřadech Melicharová Iva Velké Hamry 613, Tel.: Desenské noviny 2/2013

11 Ze školy Základní a mateřská škola Desná zve na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY čtvrtek 7. února hodin Potřebné dokumenty: rodný list dítěte občanský průkaz rodiče ředitelství ZŠ tel.: Základní škola vítá všechny rodiče a hlavně budoucí prvňáčky, kteří přijdou k zápisu. Naučí se u nás, co budou potřebovat, a třeba jednou nakreslí i takovéhle obrázky školy, které budou vítat další prvňáčky... Desenské noviny 2/

12 Došlo do redakce, Z kultury pokračování ze strany 4 klece, obehnané elektrickými dráty. Byla to epidemie, které podlehli i velmi vzdělaní a pracovití lidé. Jeden z největších vyděračských pokusů zvrátit přirozený vývoj myšlení lidí a přirozený vývoj lidstva. O té skutečné a toužené svobodě si šeptali jen lidé v nejužším rodinném kruhu, jen nejdůvěrnější přátelé. Děti se učily jinému jazyku doma a jinému ve škole. Přestali jsme věřit jeden druhému. Centrální myšlení bylo jediné a správné. Jakákoliv jiná víra byla zrádná, nebezpečná a důmyslně potlačovaná. Ta jediná se najednou začala vyprazdňovat jak krámy s potravinami. Maso bylo pod pultem a vesele rozkvétala korupce. Od malého k velkému. Nešlo ji zastavit, byla živena jen vyhaslými hesly a hladem po materielním prospěchu. Zasáhla všechny obory lidské činnosti. Lidé si už dávno uvědomili, že nebrání mír, ale sejou tohle zrádné býlí do myšlení a činů budoucího směřování. Ti, kteří to netušili, byli velmi mladí a nezkušení. Mnoho těch, kteří skoro celý život bojovali s tuhostí mříží, nemělo dostatek sil. Najednou mnozí, kterým se začalo stýskat po klecích a okovaných botách, nasadili bodáky, zkoušejíce naplnit ulice a náměstí. Je to velký stesk po jednoduchém myšlení o pomyslném rovnostářství. Je to smutná vzpomínka na klamný pocit velikého vítězství. My lidé jsme nevděční, umíme zapomínat, ale jsou i chvíle, kdy procitneme a vzpomeneme. Bylo to všelijaké, ale mohlo to být i horší. Paměť sice nebolí, ale touhy po nesvobodě se taky opakují, protože za nás, byť jen na chvíli, by mohli myslet jiní. Proto jsem si připomněl pana Karla Čapka a celou řadu jeho myslících pokračovatelů. ZPK Muzicírování v kostele Stalo se již tradicí, myslím, že velmi hezkou a milou tradicí, že Sbor dobrovolných muzikantů dvakrát do roka pořádá svoje muzicírování. Parta nadšenců hraje a zpívá pro radost nejen svou, ale dovede ji rozdávat i jiným. Kdo chce, může buď jenom poslouchat, nebo se i přidat a zazpívat si společně s nimi. Jarní muzicírování bývá začátkem června, zimní je vždy před Vánocemi. Letošní zimní bylo zvláštní, nové a podařené. Kromě obvyklého adventního koncertu v Riedlově vile (15. prosince) se tentokrát konalo ještě tříkrálové zpívání. Bylo to ve starokatolickém kostele Nanebevstoupení Páně. Toto symbolické rozloučení s Vánocemi uvedl Th. Dr. Karel Koláček a mělo krásnou atmosféru danou prostředím kostela, kde koledy vyznívají působivěji než kdekoli jinde. To vnímalo určitě všech zhruba sedmdesát návštěvníků a posluchačů, kteří zaplnili prostor a zpívali společně s vystupujícími muzikanty. Kromě známých koled, jako jsou Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, zazněly i některé populární písně, z nichž asi nejznámější byla Purpura či Já sním o Vánocích. Bylo by dobře, kdyby se k tradici již známých muzicírování přidalo i toto tříkrálové. Příjemných zážitků není nikdy dost. A tento k nim určitě patří. DNy Sbor dobrovolných muzikantů letos vystupoval ve složení: Zuzka Horčičková (zpěv, tu a tam klávesy) Karolina Štěpánková (zpěv) Iva Suchardová (zpěv) Markéta Merklová (příčná flétna) Jitka Indráčková (akordeon) Anežka Indráčková (zobcová flétna) Pepa Sucharda (zpěv, kytara) Ivan Indráček (klávesy, tu a tam zpěv) Jiří Veselka (zvukař) iii Myslivci děkují sponzorům KRMIVA Koval Smržovka l Řeznictví,,U Tomáše Tanvald l ASYX s. r. o. realitní kancelář, Podhorská 28, JBC l Maršinský Jan Horská Kamenice l ELSAP Princ Tanvald l DEKOR Šikola Desná l Pekařství Vokřínek Harrachov l SKI areál Špičák Tnv P. Bažant l Jizerská porcelánka s. r. o. Desná l Ski areál,,u Čápa Příchovice l SK mobil Š. Šimková Tanvald l W+H ovoce a zelenina Tanvald l Elektroslužby Václav Feix l Jaroslav Bernard Kořenov l Papír hračky Vedral Desná l Čerpací stanice SIZ Vel. Hamry l Zahradnictví a obchod Vladimír Špicar Tanvald l Pekařství Jan Mašek Tanvald l S-CARE s. r. o.lékárna U Aesculapa Tanvald l Kraj Liberec l Kancelářská technika Miroslav Hollman Tanvald-Žďár l Obecní úřad Kořenov l J. Mikš M TEX Tanvald l Městský úřad Desná l Preussler Petr, kartonážka Desná l Butik Šandera Tanvald l Alena Klimperová Tanvald l Sklenářství Třeska Tanavald l JISO Dagmar Jakubičková Tanvald l Večerník Karel Smržovka l ZOOS Borská Alena l Šárka Mašková studio Martina Tanvald l Pekárna Schneider Tanvald l Jana Lamačová studio Martina Tanvald l Koberce a domácí potřeby Vlastimil Kubů Tanvald l Novák Vratislav l Hybler textil s. r. o. Semily l Oldřich Mládek farma KOVO Bohdalovice l SATO Helena Tůmová Tanvald l Lucie Laňková - Desná l Paliva a staviva p. Stránský Tanvald l manželé Justovi l Hotel U Dubu paní Cónová l Pivovar Svijany l Sklářská dílna Martin Štefánek Desná l SDH Černá Říčka l KB Tanvald l Chata Zvonice Kořenov l Renata Bambušková Tanvald l ZD Příchovice l Penzion U Zvonku Příchovice l DETOA Albrechtice l Milena Vávrová Tanvald l Jiří Racai PAS Jbc a. s. l Pivovar Kondrád HOIS a. s. Ing. Toman l Kosmetika Koutná Helena Desná l LIGLASS, a. s. Železný Brod l Zuzana Vacková Tanvald l www. ULTIMATESHOP.cz l Kateřina Bonnanová Tanvald l RNDr. Alexandra Polová Lékárna Desná. 12 Desenské noviny 2/2013

13 Z knihovny Co je LiStOVáNí? Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení. Velmi záslužná jsou představení v knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu. LiStOVáNí uvedlo do roku 2011 celkem 68 titulů, velmi často ho doprovázeli samotní autoři, jako Robert Fulghum, Mariusz Szczygiel, Sarah Watersová, Mikaël Ollivier, z českých pak Tomáš Sedláček, Markéta Baňková, Miloš Urban, Emil Hakl, Jiří Hájíček, Jan Cempírek, Petra Dvořáková, Alena Ježková, Petra Braunová, ad. Projekt především dokázal, že má smysl - má své věrné diváky, kteří jej sledují jako literární seriál a kteří si často představované knihy čtou, stejně jako další knihy představovaného autora či nakladatelství. LiStOVáNí tak výborně podporuje čtenářství jako takové. Svou živou akční formou dokazuje především dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno, pořád ještě není kniha pasé. První LiStOVáNí v roce 2003 udělal Lukáš Hejlík a Pavel Oubram, už v druhém je doplnila spolužačka Věra Hollá. Dlouho tak projekt utvářelo toto trio HejHolOu. Se zvyšujícím se zájmem o scénické čtení se ansámbl velice rychle rozrostl o zkušené a talentované herce z několika českých divadel. Ze širšího jádra zmiňme Lenku Janíkovou, Alana Novotného nebo Tomáše Drápelu, celkově se v něm však objevilo mnoho herců. Děti z desenské školy již měly možnost shlédnout dvě představení v roce 2012, v letošním je čeká první, kdy je připravena pro první stupeň Zahrada Jiřího Trnky a pro druhý Spudveč! Marka Haddona. Zdroj: Anketa pro děti Byl vyhlášen 21. ročník ankety SUK Čteme všichni 2012, která je určena především dětem. V knihovně si můžete vyzvednout a odevzdat anketní lístky. Poradíme vám, které knihy vyšly v roce Pokud zodpovíte dobrovolnou anketní otázku na anketním lístku, zúčastníte se soutěže o tři knihy. Anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku probíhá každý rok od ledna do března. V rámci akce jsou udělovány následující ceny: Cena dětí Cena knihovníků Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství Cena Noci s Andersenem První tři ceny jsou anketní, cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé. Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je i autogramiáda tvůrců. Hravá čítárna plná strašidel Na lednové čítárně se sešlo 12 dětí, které si poslechly kousek příběhu z knihy Petry Braunové Tramvaj plná strašidel. Přečetli jsme si úvod, kdy se hlavní hrdina, desetiletý David octne tváří v tvář tajuplné staré tramvaji plné duchů. Hned poté odjíždí na prázdniny na Moravu, kde na něj čekají čtyři sestřenice a bratranci. David se jim svěří se svým strašidelným zážitkem a děti si slíbí, že společně strašidla vypátrají a zjistí důvod jejich návštěvy. Jak to v příběhu dopadne, se už děti nedozvěděly, pokud budou chtít, dočtou si jej samy. Tentokrát jsme tvořili, jak jinak, strašidýlka. Skoro každý stihnul aspoň dvě, jejich společné foto najdete v galerii na stránkách knihovny. Strašidýlka se dětem moc povedla. Únorová čítárna je připravena na středu 13. února. Těšíme se na vás! Desenské noviny 2/

14 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Lauren Olivier: Delirium Dříve si lidé mysleli, že je láska dobrá věc. To bylo předtím, než na ni vědci objevili lék. Lidé nechápali, že když vám jednou láska oblaží mysl a rozproudí krev, není úniku. Teď je všechno jinak, vědci ji dovedou vymýtit a vláda požaduje, aby se všichni občané v den svých osmnáctých narozenin podrobili speciálnímu lékařskému zákroku, díky němuž by měli být vůči lásce imunní. Lena Halowayová se na ten den vždy těšila. Život bez lásky přece znamená život bez bolesti, bezpečný a předvídatelný. A šťastný... Dana Emingerová: Kravaťáci Příběhu z fiktivní jaderné elektrárny ATOM, jejíž ředitel se potýká s diletantskými zásahy vládních byrokratů, toužících urvat z bohaté společnosti, co se dá. To vše pod pláštíkem zásad přísné firemní etiky, kterou musejí dodržovat všichni kromě těch, kteří ji vytvářejí Kyle Garlett: Železné srdce Kyle Garlett je americký sportovní novinář, televizní sportovní komentátor, světoznámý lektor a úspěšný autor tří knih, žijící v Kalifornii. Ve svém pozoruhodném autobiografickém díle Železné srdce: od pacienta s transplantovaným srdcem k železnému muži triatlonu (Heart of Iron: My Journey from Transplant Patient to Ironman Triathlete, 2011) provází čtenáře vlastním nelehkým životem pacienta s čtyřikrát diagnostikovanou rakovinou (poprvé mu byla diagnostikována Hodgkinova choroba v jeho osmnácti letech v roce 1989, naposledy leukémie v roce 1997), pacienta s totální kloubní náhradou (kyčel a rameno) a pacienta s transplantovaným srdcem (nové srdce mu bylo voperováno v roce 2006) i svojí současnou, téměř neuvě- řitelnou kariérou plavce (zlatá medaile ve volném stylu na 100 metrů na U.S. Transplant Games v roce 2008), triatlonisty (Lavaman Triathlon v roce 2008 a 2009, Vineman 70.3 v roce 2009, Utah Half-Ironman v roce 2009) a dvojnásobného účastníka největší sportovní soutěže na této planetě, havajského Ironmana (v roce 2009 a 2010). Kniha je fascinujícím dokladem o síle lidského ducha, odvahy a nezlomné vůle. Frederick Forsyth: Příběh Biafry Reportážní příběh z válečného konfliktu v africké Biafře nigerijské provincii, na jejímž území se nacházejí bohaté zásoby ropy a která se na sklonku šedesátých let minulého století pokusila získat nezávislost je Forsythovým debutem, avšak ani po čtyřiceti letech od prvního vydání neztratilo toto poutavé, podrobné vylíčení místní složité politické i sociální situace, okolností, které předcházely konfliktu, a především průběhu následující krvavé občanské války na zajímavosti, aktuálnosti a poučnosti. Příběh Biafry, tak zřetelně předznamenal autorův pozdější fenomenální úspěch na poli politického a špionážního thrilleru. Aleš Tauchmann: Jizerské hory z nadhledu Kniha je složena z leteckých snímků celého pohoří včetně polské části, podhůří i okolních měst. Netradiční pohled odhaluje krásu kraje, která vynikne zejména na panoramatických snímcích. Součástí knihy je totiž 12 panoramat skoro metr dlouhých a mnoho dalších menších. V úvodu je krátká studie o historii letectví v našem kraji. Text je laděn tak, aby byl přístupný i cizincům. Je totiž v plném rozsahu přeložen do angličtiny. Oddělení pro děti a mládež Michaela Hrachovcová: Kocourek se vrací Kniha pro předškolní a mladší školní děti vypráví příběh kocourka, který neposlechl maminku a vydal se za dobrodružstvím. V lese se setkává s nebezpečím, ale potká také kamarády, kteří mu pomohou najít cestu domů... Zdeněk K. Slabý: Strašidelné pohádky Strašidelné pohádky mají překvapivý děj, humor, fantazii, napínavé situace zdánlivě neřešitelné a zcela bezvýchodné, kdy protagonistovi hrozí to nejhorší v zajetí duchů nebo jiných strašidelných pohádkových bytostí a neobejdou se ani bez nečekaných momentů a obratů v ději... Gejza Demeter: Ráj na zemi Úvo dní p ohádka, která dala souboru název, představuje epos o stvoření. Dále jsou ve sbírce pohádky kouzelné či pohádky anekdotické... Autor dokáže citlivě zacházet s pohádkovými prvky a zároveň sytit vyprávění původními prvky romského vypravěčství... Grace McCleen: Skvostná země Skvostná země je miniaturní svět, takový, jaký si vysnila desetiletá Judith McPhersonová. Holčička si z kelímků od jogurtu, provázků a věcí nalezených na ulici vytváří svůj vlastní soukromý svět, kam nemůže zlo a smůla... Sara Shepard: Roztomilé malé lhářky Neuvěřitelné Zatoužili jste někdy po možnosti vrátit čas, abyste odčinili chyby? Jak by to ale vypadalo, kdyby tu možnost čtveřice kamarádek skutečně dostala? Dokázala by svou pátou kamarádku zachránit před smrtí 14 Desenské noviny 2/2013

15 Dětský koutek Básnička na měsíc únor ÚNOR měsíc karnevalu, radostí a smíchu, k vyzval i pohádkovou vílu. Vybarvi si obrázky pro radost. MASOPUSTNÍ Tydli, fydli, bumtarata, otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej. Haló pane karnevale, račte dále, račte dále. Elce pelce do pekelce, rolničky a kotrmelce. Máme všechno na míru, z krepového papíru. Abraka dabraka kouzelnice, karkulka, šašek, tanečnice. Všichni vás zvem hej, hej, hej, na maškarní rej! DOMALUJ SI... Zkuste děti, vybarvit sněhuláka podle návodu nebo podle své fantazie. Pak můžete obrázek vystřihnout a přidělat magnetem na lednici mamince u vaření pro radost (hrnec červená, koště a strom hnědá, mrkev oranžová, šála modro žlutá a plot zelená. A nezapomeňte na sluníčko!) BLUDIŠTĚ Pomůžeš najít šaškovi cestu do cirkusu? Desenské noviny 2/

16 Inzerce SMRŽOVSKÝ LYŽAŘSKÝ BĚŽECKÝ OKRUH Nově udržovaný Smržovský běžecký okruh je umístěn do prostorů louky za smržovským kostelem. Areál nabízí cca 3 km strojově udržovaných běžeckých stop propojených s areálem Nová Ves Nisanka a areálem Lučany n. N. u fotbalového hřiště. Okruh je udržován a financován dobrovolníky. Vítáme každý finanční příspěvek na provoz trati, který je možno zasílat na účet TJ SPARTAK Smržovka, Havlíčkova 1394, Smržovka, IČO: , číslo: /0800, VS = číslo popisné trvalého pobytu, rekreačního zařízení, nebo penzionu, případně rok narození a zároveň prosíme o nahlášení platby na níže uvedený kontakt. Každý přispívající obdrží certifikát o příspěvku a bude v případě souhlasu zveřejněn na Certifikáty vydá a další informace, případné požadavky na individuální úpravu tratí směřujte: Penzion U Potůčku, Hřbitovní ul. 219, Smržovka Ivo Rašín, tel.: , Prosíme všechny návštěvníky běžeckého lyžařského okruhu o zachování přízně, neničení stop a značení areálu. Osvětlený běžecký stadion v Harrachově Město Harrachov ve spolupráci se sponzory spustilo novou službu pro návštěvníky Harrachova. Jedná se o osvětlený běžecký stadion nacházející se u hotelu Skicentrum v blízkosti lanové dráhy Delta. Stadion je možno využívat po celý den s tím, že ve večerních hodinách je od hodin uměle osvětlen. Tento stadion má pravidelně upravovanou běžeckou stopu. Tato služba je poskytována zcela zdarma. Lety na saních 2013 Po tříleté přestávce se vrací Lety na saních (v případě špatných sněhových podmínek ) do Plavů, Areálu bývalého skokanského můstku Program: prezence strojů a posádek, přehlídka strojů, vyhlášení nejzdařilejších strojů, poté následuje 1. a 2 kolo závodu a vyhlášení.letci sice závodí na vlastní nebezpečí, naprostou prioritou je bezpečnost všech účastníků! Stroje musí být říditelné a ovladatelné, minimální věk závodníků je stanoven na 15 let. Občerstvení a pestrý program. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás, tak v únoru na Letech!!! Penzion QATTRO zve všechny každý pátek od 20 hodin Hrajeme hity 80. a 90. let K tomu je pro Vás vždy připravena akce na vybrané nápoje PRONÁJEM BYTU V CENTRU DESNÉ 3+KK 90 m 2 TEL.: Desenské noviny 2/2013

17 Inzerce Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) 35% Rozhledny Libereckého kraje, je jich více jak 60, natáčíme o nich nový seriál s pozvánkou, denně si zveme po půl osmé zajímavé liberečáky a jablonečáky k mikrofonu. Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny ledna 2013 Dobré ráno z Liberce, vstávejte s námi už od 5 hodin. Tříhodinový blok ČRo Sever je naplněný především informacemi z Libereckého kraje, zprávy každých 20 minut s počasím, přesný čas a plno pěkných písniček, to je Dobré ráno z Liberce. Mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách a okolí nalaďte 97,4 FM. Stačí dodat směr Tanvald, Harrachov a okolí, tam nás naladíte na 107,9 FM. Program nového Dobrého rána z LIBERCE 5:00 Liberecké zprávy 6:30 Co se děje v lib. kraji 5:07 Téma dne a vaše názory 6:40 Liberecké zprávy 5:11 Ahoj rádio 6:45 Retro cvičení po ránu 5:20 Liberecké zprávy 6:50 Téma dne a vaše názory 5:25 Regionální kalendárium 7:00 Liberecké zprávy 5:30 Co se děje v lib. kraji 7:07 Co se děje v lib. kraji 5:40 Liberecké zprávy 7:15 Téma dne a vaše názory 5:44 co píší dnešní noviny 7:20 Liberecké zprávy 5:50 Horoskopy 7:25 Co píší dnešní noviny 6:00 Liberecké zprávy 7:30 O počasí s meteorologem 6:07 Regionální kalendárium 7:35 Tip, kam dnes vyrazit 6:12 Rozhledny našeho Kraje 7:40 Liberecké zprávy 6:20 Liberecké zprávy 7:44 Host z našeho Kraje 6:25 Tip, kam dnes vyrazit 7:50 Co se děje v lib. kraji Nalaďte si rádio Vašeho kraje na frekvenci 107,9 FM. Desenské noviny 2/

18 Co se děje u sousedů Smržovka Sobota 2. února 5. Obnovený všesportovní ples Od hodin v Parkhotelu. Pondělí 4. února Čítárnička Od hodin v knihovně. Více na str Sobota 9. února Vernisáž výstavy Kreslený humor na obrázcích dr. Jana Tomaschoffa Od 16 hodin ve výstavní síni Zámečku. Sobota 16. února Lyžníci 2013 Od hodin ve Ski areálu Kedr. Pro upřesnění programu sledujte plakátovací plochy a Nutná přihláška každého skijisty: osobně (budova radnice, kancelář starosty); tel.: ; mailem: smrzovka.cz do středy 13. února Neděle 17. února Boby-jáda 2013 Sáňkování na Kedru aneb Jízda na čemkoliv. Sraz ve hodin, v masce i bez. Sledujte plakátovací plochy. Pondělí 18. února Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Zdobení látkové tašky či prostírání ubrouskovou technikou hodin v knihovně. Neděle 24. února Karneval show Tomáše Bartáka Od 15 hodin v Parkhotelu. Připravujeme: Sobota 23. března Smržovské ženy samy sobě Tvořivé dopoledne pro ženy. Výstava Výstavní síň Zámečku Do 3. března Kreslený humor na obrázcích dr. Jana Tomaschoffa. MDC Maják Neděle 3. února Procházka do krmelce s myslivcem Odchod v 16 hodin od Majáku, s sebou sušený chléb, pomerančová kůra aj. Děti, co půjdou samy, lze v MDC Maják vyzvedávat mezi hod. Sobota 16. února Valentýnské závody na sněhu Závod ve sjezdu na čemkoliv pro nejmenší a jejich rodiče. Hodnocení jízdy a závodního stroje. Začátek v hod. vedle MDC Maják. Na malé účastníky čekají odměny a diplom. Cena 30 Kč při registraci 10 min. před startem. Dále nabízíme: Placené hlídání dětí Sazba za 1 dítě je 50 Kč za každou započatou hodinu. Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlášení. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí přímo v MDC Maják nebo na Nutno předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: března Jarní prázdniny v Majáku Základní program bude denně 7 16 hodin, popř hodin. Cena 130 Kč/ den/ dítě vč. oběda. Děti lze přihlásit na jednotlivé dny. Svačiny a nápoje si děti budou nosit z domova. Obědy budou v EURESTU. Přihlášky zasílejte do na gmail.com. Počet volných míst omezen!!! Po potvrzení přihlášky zašlete úhradu Prázdnin v Majáku na č. ú. MDC Maják /0300. Úhradu lze provést i hotově po předchozí domluvě paní R. Nepimachové. Potvrzení o zaplacení předložíte při nástupu dítěte. Poděkování MDC Maják tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše mateřské a dětské centrum v roce 2012 podpořili a umožnili tak rodičům s nejen malými dětmi, aby se měli kde scházet. Díky Vám jsme v roce 2012 mohli připravit pro děti i rodiče pravidelné programy, víkendové akce a různé semináře. Tímto Vám všem děkujeme. Seznam sponzorů k dispozici v MDC. DDM Ulita Tanvald tel.: Pátek 1. února Pololetní prázdniny Zábavný den v Ulitě 9 13 hodin. Děti budou tvořit ve výtvarné dílně, hrát různé zábavné soutěže a hry. Úterý 5. února Ulitka hodin, pravidelně každé úterý bude probíhat hravé a tvořivé dopoledne pro děti od 3 let. Přijímáme pouze děti předem přihlášené! Bližší informace obdržíte v DDM. Úterý 5. a 12. února Keramika pro dospělé Od 17 hodin, 5. února modelování, 12. února glazování vypálených výrobků. Sobota 9. února Polární výprava Akce pro rodiče s dětmi, start ve 14 hodin u vchodu do Autocampu na Tanvaldské Kotlině. Na skupinky polárníků čeká plnění různých úkolů a překonávání překážek. Je nutné mít s sebou pro děti saně! Startovné: 20 Kč. Výtvarná soutěž Tajemný svět skřítků, víl a čarodějnic Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Výtvarné práce budou hodnoceny dle věkových kategorií, zúčastnit se mohou děti od předškolního věku po středoškoláky. Práce musí být označeny jménem autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, kterou navštěvuje. Mohou být použity různé výtvarné techniky kresba, malba, koláž, tiffany, keramika, atd. Uzávěrka soutěže je 14. března Do tohoto termínu odevzdávejte práce v DDM. Autoři vítězných prací získají pěknou cenu března Jarní prázdniny Podrobný program na prázdniny obdrží děti ve školách a v DDM. Pojedeme do Liberce do Dinoparku, do Babylonu (lunapark a IQ park), do bazénu v Jablonci n. N. a v domečku se pobavíme výtvarným tvořením a hrami. Na všechny akce přijímáme přihlášky s platbou v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.: č Všechny uvedené akce jsou bez záruky. 18 Desenské noviny 2/2013

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA V DESNÉ Údolní 295, Desná v Jizerských horách tel.: , facebook: kino klub Alfa Desná, **************************************************************************************************** Ú N O R Ú N O R Ú N O R Ú N O R **************************************************************************************************** 14. února 9.30 hodin Pohádkové pásmo pro děti Další klasické pohádky pro nejmenší diváky z Krátkého filmu Praha, tentokrát na 35 mm filmu. Vybíráme 30 Kč, dobrůtka dětem a nápoj dospělým zdarma. 16. února hodin Koblížkové maskování Podvečer v Alfě pro děti v maskách i bez nich. Připravenou máme dílničku, malování na obličej, soutěže i malou diskotéku. Ke svačince dostanou děti tradiční koblížek a pití zdarma. K dispozici bude dětem dětský koutek Čmeláčků i s populární trampolínou. Vstupné 30 Kč na podporu místního dětského klubu. Doporučujeme přezutí a rezervaci! 23. února hodin Filmový festival Expediční kamera 2013 Filmový festival je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Filmy, které se těší na Vaši pozornost: Zabijácká krása V kůži vlka Džingischána 2. díl Sandstone (Pískaři) Foli Halo Effect Siberut Cesta domů a bonusy Bohaté občerstvení zajištěno, vstupné 60 Kč. Po akci zajištěna doprava po okolí: směr Tanvald Smržovka, směr Harrachov nutné rezervovat! **************************************************************************************************** Každý pátek DISKOTÉKA Hrajeme vždy od hodin, otevřeno je již od hodin Avizované soboty na facebooku, kdy hrajeme trochu jinak Desenské noviny 2/

20 Kulturní a informační středislo RV Program na únor Výstava Do čtvrtka 28. února, Riedlova vila Hudba a divadlo objektivem Pavla a Petra Horníka Výstava rodinného tandemu fotograf a fotoreportér, publicista a hudební kritik potomků českého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Pohádka Neděle 3. února od 15 hodin, Riedlova vila Divadlo Rolnička Praha Pohádky pro Dášenku Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let. Vstupné 30 Kč. LiStOVáNí Čtvrtek 7. února od 9.30 hodin, kino Jas Autorský projekt Lukáše Hejlíka Scénické čtení Určeno žákům ZŠ Desná. Ples Sobota 9. února od 20 hodin, KD Sklář Společenský ples města Rezervace vstupenek: osobně v Riedlově vile, telefonicky na nebo , mailem na gmail.com. Vstupné 200 Kč. Hravá čítárna Středa 20. února od hodin, knihovna Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma. Dětský karneval Neděle 24. února od 15 hodin, KD Sklář Rozpustilý kabaret Liduščina divadla Kabaret, pohádka pro děti, bohatý program. Bližší info na str. 17. Připravujeme na březen Pohádka Neděle 3. března od 15 hodin Riedlova vila Divadlo Kordula Chameleon Leon Pohádka pro rodiče s dětmi. Vernisáž výstavy Úterý 5. března od 17 hodin Riedlova vila Vernisáž výstavy 50 let skiareálu Černá Říčka Tématická výstava dobových fotografií a postup půlstoletím k dnešku. Divadlo Sobota 16. března od 10 hodin KD Sklář O Desenského medvěda Oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna Hravá čítárna Středa 20. března od hodin knihovna Hravá čítárna Divadlo Sobota 30. března od 19 hodin KD SKLÁŘ Divadelní soubor J. K. Tyl Josefův Důl Zdravý nemocný Divadelní hra nejslavnějšího dramatika éry francouzského i světového klasicismu Moliéra. Divadlo Sobota 23. února od 19 hodin KD Sklář Divadelní soubor Libice n. Cidlinou Půldruhé hodiny zpoždění Druhé představení v rámci VIII. ročníku Desenského divadelního předjaří. Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny redakce MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná tel.: DN na webu: Městská knihovna Desná uvádí POHÁDKY PRO DÁŠENKU V neděli 3. února od 15 hodin v Riedlově vile zahraje divadlo Rolnička Pohádka pro děti od 3 let v doprovodu rodičů. Vstupné 30 Kč. 20 Desenské noviny 2/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách Skokanský areál JKL Desná v Jiz.h. nájezdy můstků K 60 a K 40 m Lyžařský oddíl JKL Desná uspořádal

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Březen měsíc čtenářů (BMČ)

Březen měsíc čtenářů (BMČ) V Jičíně dne 29. února 2016 Tisková zpráva Březen měsíc čtenářů (BMČ) BMČ vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníkům ČR a svými aktivitami se k němu každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více