Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Diplomová práce. Edita Kudrnová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Diplomová práce. Edita Kudrnová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Operativní leasing Diplomová práce Autor: Edita Kudrnová finance Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marek Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Edita Kudrnová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. Markovi za odborné vedení práce, jeho rady, cenné připomínky a čas, který mi při vedení této diplomové práce věnoval. 3

4 Anotace Diplomová práce vymezuje pojem operativní leasing, vysvětluje rozdíly mezi finančním a operativním leasingem a dále se zaměřuje na leasing operativní. Jsou porovnány různé metody pořízení majetku. Práce objasňuje majitele operativního leasingu, vztah leasingu a daní, účtování leasingu a odpisy. V praktické části je představena konkrétní leasingová společnost, je popsán proces operativního leasingu v této společnosti a porovnány jednotlivé produkty, které společnost nabízí. Annotation This thesis defines the concept of operational leasing, explains differences between financial and operational leasing and furthermore is focused to operational leasing. There are compared various methods of acqusition of property. The thesis explains the owner of operational leasing, relationship among leasing and taxes, accounting of leasing and depreciations. In practical part is introduced a concrete leasing company, process of operational leasing in this company is described as well and there are compared various products offered by this company. 4

5 OBSAH ÚVOD LEASING Druhy leasingu Způsoby financování Nákup za hotové Koupě na úvěr Leasing Právní úprava operativního leasingu Leasingová smlouva Výkon leasingové činnosti Česká leasingová a finanční asociace OPERATIVNÍ LEASING Vlastník Operativní leasing a daně Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Účtování leasingu Odpisy LEASINGOVÝ TRH V ČR Současný leasing v ČR Největší leasingové společnosti LEASEPLAN ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O Vývoj obchodu ve společnosti LeasePlan Přehled služeb

6 4.3. Nabízené produkty Otevřená kalkulace Uzavřená kalkulace Management Only Sale and Lease Back Proces leasingové operace Kontakt s potenciálním klientem Předložení výsledků hospodaření Credit approval Uzavření smlouvy Poptávka po vozidle Nabídková kalkulace Objednávka Převzetí dokumentů Předání vozidla Fakturace během operativního leasingu Rekalkulace Ukončení nájmu vozidla Objednání nového vozidla Závěrečné vypořádání s klientem Výpočet splátek New Operating Leasing System Konkrétní příklady výpočtu splátky ZÁVĚR Seznam citací a použité literatury Seznam použitých tabulek a grafů Seznam příloh:

7 Úvod Leasing slouží jako alternativní způsob pořizovaní majetku a je také vhodným nástrojem ovlivňování finančních toků ekonomických subjektů. V České Republice byly leasingové společnosti nejvíce zakládány v letech Leasingové financování se stalo v České Republice velice oblíbené, v drtivé většině se jedná o leasing finanční, operativní leasing si však získává stále větší oblibu. Cílem diplomové práce je vymezení pojmu leasing se zaměřením na leasing operativní, účtování leasingu a souvislost leasingu a daní. Zároveň popsání procesu operativního leasingu v konkrétní leasingové společnosti. V práci se nejprve budu věnovat charakterizaci leasingu, vysvětlení základních pojmů a rozdílů mezi leasingem finančním a operativním, dále budou porovnány různé metody pořízení majetku. V další kapitole bude detailněji popsán operativní leasing, objasněn majitel leasingu, vztah leasingu k daním, odpisy a účtování. V praktické části bude představena společnost LeasePlan ČR s.r.o., jejíž hlavní náplní činnosti je operativní leasing motorových vozidel. Bude popsán proces operativního leasingu v této společnosti, naznačen systém stanovování nájmu operativního leasingu a budou ukázány konkrétní příklady výpočtu nájmu a porovnány různé druhy produktů společnosti. 7

8 1. Leasing Pojem leasing pochází z anglického výrazu lease znamenajícího pronájem, resp. smlouvu o pronájmu. [6] Leasing tedy znamená pronájem (nájem) hmotných či nehmotných aktiv a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci právo danou věc (nebo právo) v průběhu doby pronájmu používat. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce má právo během trvání leasingové smlouvy daný majetek používat. Leasing je tedy jedna z možností jak financovat majetek potřebný pro podnikání společnosti. Mezi další možnosti patří nákup na úvěr či financování z vlastních zdrojů Druhy leasingu Rozlišujeme dva základní druhy leasingu leasing finanční a operativní. Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Nájemce tedy splácí celou hodnotu předmětu leasingu. Pronajímatel obvykle smluvně přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku. Pro poskytování finančního leasingu stanoví zákon podmínky. Délka leasingu musí odpovídat délce daňového odpisování majetku, tzn., že např. u leasingu automobilu musí být doba leasingu min. 4,5 roku. Operativní leasing Jedná se o formu, kdy po skončení doby pronájmu nedochází k přechodu předmětu operativního leasingu do majetku nájemce. Po uplynutí doby pronájmu se majetek vrací zpět pronajímateli. 8

9 Operativní leasing je někdy nazýván také full-service leasingem, podle mnohých je tento termín výstižnější. Pokud se jedná např. o leasing automobilů, napovídá totiž, že jde o službu, která má zákazníkovi v oblasti firemních vozidel poskytnout spolu s pronájmem maximální servis. Klient si v rámci pravidelných měsíčních úhrad platí služby, které ho zbaví prakticky všech nepříjemných povinností, které s pořízením a provozem vozidel souvisí. Leasingová firma by tak za zákazníka měla: přihlásit vůz, který předtím objedná u prověřených partnerů, vyzvednout registrační značky, uzavřít havarijní pojištění i tzv. povinné ručení, uhradit všechny poplatky a daně (silniční daň, poplatek za rádio, dálniční známku), vystavit kartu na pohonné hmoty, zajistit na pravidelný servis, zajistit sezónní výměnu pneumatik a jejich uskladnění, vyřídit pojistné události, nabídnout další nadstandardní služby. Rozsah služeb spojených s produktem operativní leasing nabízených leasingovou společností je určující pro kvalitu celého produktu. [4] Oproti finančnímu leasingu má operativní leasing řadu výhod. Jedná se zejména o tu skutečnost, že zákazník nemusí financovat celou hodnotu majetku a společně s užíváním majetku je mu poskytována celá řada dalších služeb. Po skončení smlouvy nemá zákazník starosti s prodejem majetku třetí osobě. Při rozlišování finančního a operativního leasingu je nutné brát v úvahu rozdílnou klasifikaci smluv o operativním leasingu dle českých a mezinárodních účetních standardů. Mezinárodní účetní standardy (IFRS) jsou v tomto ohledu přísnější a některá kritéria smlouvy mohou standardní českou smlouvu o operativním leasingu přetřídit mezi leasing finanční. Na rozdíl od české daňové legislativy totiž mezinárodní standardy vycházejí více 9

10 z logiky ekonomického vlastnictví pronajímané věci a v České republice se naopak klade důraz na tzv. právní vlastnictví. Rozlišení operativního a finanční leasingu z pohledu mezinárodních účetních standardů (standard IAS 17) je založeno na tom, v jaké míře leží rizika a užitky spojené s vlastnictvím předmětu leasingu na straně pronajímatele a v jaké míře na straně nájemce. Leasing je považován za finanční, jestliže významně převádí všechna rizika i užitky, vyplývající z vlastnictví majetku, na nájemce. Zařazení leasingové smlouvy tak závisí více na podstatě transakce, než na formě smlouvy. Zvažovány tedy musí být všechny podmínky smlouvy a nikoli její název. Leasing je označen jako finanční zpravidla za splnění některé z těchto podmínek: 1. Na konci leasingu je právní vlastnictví předmětu leasingu převedeno na nájemce. 2. Cena kupní opce nájemce je mnohem nižší než tržní cena v okamžiku ukončení leasingu a je poměrně jisté, že nájemce opci využije. 3. Doba leasingu kryje podstatnou část životnosti předmětu leasingu, dokonce i když vlastnictví předmětu leasingu není převedeno. 4. Současná hodnota minimálních leasingových splátek na počátku leasingu se rovná, nebo je větší, než tržní cena předmětu leasingu. 5. Předmět leasingu je takového charakteru, že pouze nájemce jej může používat bez zásadních změn. Kromě těchto podmínek uplatňuje IAS 17 další tři kriteria, která mohou samostatně, anebo v kombinaci vést k vymezení finančního leasingu: a) Nájemce je oprávněn předčasně ukončit leasing a všechny ztráty pronajímatele spojené s předčasným ukončením leasingu jsou kryty nájemcem. b) Zisky a ztráty spojené se změnami tržní ceny oproti kalkulované zůstatkové ceně jdou ve prospěch, nebo na úkor nájemce. c) Nájemce je oprávněn pokračovat v leasingu v dalším období za pronájem podstatně nižší, než je tržní pronájem. 10

11 Některé podmínky IAS 17 jsou formulovány poměrně obecně, a vycházejí tak vstříc subjektivnímu posouzení konkrétními firmami. Jako příklad může posloužit termín podstatná část životnosti předmětu leasingu, který zmiňuje bod 3. Společnost LeasePlan považuje ve shodě s většinovým přístupem za životnost vozu deset let, přičemž podstatnou částí rozumí tři čtvrtiny této doby. Některé firmy ale svými interními předpisy specifikují životnost vozu jinak. Leasingová smlouva je posuzována pouze jednou, a to vždy na počátku kontraktu. Jenom v případě, že pronajímatel a nájemce se dohodnou na změně leasingové smlouvy zásadním způsobem, který má za důsledek rozdílnou klasifikaci leasingu podle výše uvedených podmínek, je tato smlouva reklasifikována, a to zpětně od nastolení těchto změn. Standardy IFRS zdůrazňují, že změny v odhadech, například ekonomické životnosti nebo zůstatkové ceny předmětu leasingu, nejsou důvodem pro novou klasifikaci v účetnictví. [5] 1.2. Způsoby financování Při pořizování věcí a práv stojí právnické (i fyzické) osoby před rozhodnutím zda nakoupit majetek za hotové, pořídit majetek na úvěr nebo využít možnost leasingu. Každá z těchto alternativ může přinést osobě uvažující o pořízení majetku určitá pozitiva i negativa Nákup za hotové Koupě majetku za hotové má řadu výhod. Dotyčná osoba se nezadlužuje, koupí majetku za hotové se stává okamžitě vlastníkem věci a není omezena v možnosti nakládání s majetkem. Peněžní toky dotyčné osoby nejsou zatíženy v dalších obdobích po koupi majetku nutností úvěrových či leasingových splátek ani není nutné hradit další náklady, které jsou spojeny s alternativními metodami pořízení majetku, jako jsou např. poplatky za zprostředkování úvěru nebo poplatky za uzavření úvěrových či leasingových smluv. 11

12 Nevýhoda nákupu majetku za hotové, je potřeba volných finančních prostředků. Přesto i v situaci kdy má osoba volné finanční prostředky k dispozici, nemusí být koupě za hotové nejvýhodnější formou financování majetku. Je nutné vzít v úvahu náklady obětované příležitosti. Náklady obětované příležitosti se obvykle definují jako prospěch, o který se dotyčná osoba připraví tím, že se rozhodne pro jinou alternativu. Hlavní nevýhodou tohoto způsobu financování, zejména při pořizování nákladnějších věcí, je nutnost v předstihu blokovat finanční prostředky a zároveň negativní promítnutí vysokého jednorázového výdaje hotovosti v cash-flow společnosti v okamžiku pořízení Koupě na úvěr Oproti nákupu majetku za hotové je koupě na úvěr výhodná z toho důvodu, že není potřeba větší množství volných finančních prostředků a cash-flow je zatěžováno postupně po dobu odpisování a provozu realizované investice. Finanční prostředky jsou obstarány půjčkou od banky či jiné úvěrové instituce. Další výhodou je, že přestože je majetek nakoupen za cizí finanční prostředky, stává se majetkem kupujícího a ten má právo majetek odpisovat. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v 24 odst. 2 písm. zi) zákona o dani z příjmů pak jsou úroky z úvěru daňově uznatelným nákladem (pro osoby vedoucí jednoduché účetnictví výdajem). Nevýhodou oproti koupi za hotové je nutnost vynakládání dalších nákladů na koupi jako např. poplatky za vyřízení žádosti o úvěr, úroky za poskytnutí úvěru. Další nevýhodou je, že využitím úvěru dochází k účetnímu zadlužení podniku, protože výše přijatého úvěru se objeví v rozvaze podniku na straně pasiv jako položka cizích zdrojů. Tato skutečnost pak v případě velkých úvěrů zhoršuje pozici podniku v případě hodnocení rizikovosti obchodními partnery či investory. 12

13 Leasing Hlavní výhoda využití leasingu k financování majetku podniku je podobná jako v případě úvěru a to, že podnik nepotřebuje k nákupu velký objem finančních prostředků, protože platby za leasing jsou rozloženy do delšího časového období. Oproti úvěru má ale leasing i další výhodu a to, že nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku, protože závazek vzniklý z leasingové smlouvy se neprojeví v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje. V České republice se o závazcích z leasingu účtuje pouze v podrozvahové evidenci. Nevýhodou leasingu je, že majetek zůstává po celou dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví pronajímatele. Při potřebě provedení jakékoli úpravy musí žádat o souhlas pronajímatele. Pokud se podnik rozhodne pro využití leasingu, pak je třeba se rozhodnout mezi operativním a finančním leasingem. Operativní leasing se v současné době využívá především při pořizování automobilů. Tato forma pořízení v sobě zahrnuje řadu výhod. Předmět leasingu je po celou dobu nájemního vztahu ve vlastnictví pronajímatele tzn. i po ukončení nájemního vztahu se předmět leasingu vrací pronajímateli. Nájemce nevlastní předmět leasingu, tudíž neváže prostředky v aktivech, která obvykle nepatří k základním prostředkům jeho podnikání. Tím, že předmět leasingu nevlastní, neeviduje ho ve své rozvaze v aktivech společnosti a tím si zlepšuje případnou rentabilitu svých aktiv, tzn., že své výnosy je schopen realizovat s nižší hodnotou aktiv a tudíž s nižším vázaným kapitálem. Každý způsob pořízení majetku má své výhody i nevýhody, nelze tedy jednoznačně určit, která z těchto forem financování je nejvýhodnější. Stojí-li podnik před rozhodnutím jakým způsobem financovat nový majetek, je nutné vzít v úvahu všechny možnosti pořízení a přizpůsobit je finančním podmínkám daného podniku. Před učiněním definitivního rozhodnutí je tedy třeba vždy velmi zodpovědně zvážit rizika vyplývající z nabízejících se variant, vycházet z aktuální finanční situace společnosti a vzít v úvahu i její potřeby v budoucnosti. 13

14 1.3. Právní úprava operativního leasingu Základními právními normami upravujícími leasing je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. [6] Klíčová ustanovení týkající se operativního leasingu představují především občanského zákoníku, upravující nájemní smlouvu. Nájemní smlouva je základem pro vytvoření právního vztahu chápaného z hlediska leasingu jako leasing operativní. V občanského zákoníku jsou řešeny obecné náležitosti nájemního vztahu, je vymezen pojem nájem a definováno ustanovení o skončení nájmu. Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání nebo, nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat. Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem. Nájemce je oprávněn dát pronajatou věc také do podnájmu (subleasing), pokud není stanoveno ve smlouvě o nájmu jinak. Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání. Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak. [6] 1.4. Leasingová smlouva Leasingová smlouva by obecně měla mít tyto náležitosti: 1. Identifikaci smluvních stran (nájemce a pronajímatele), tzn. jméno a příjmení, resp. název, adresu bydliště resp. sídla, IČ, příp. DIČ (musí být doplněno údajem o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky u osob, kterých se to týká). 2. Předmět smlouvy ujednání, že se jedná o pronájem předmětu, identifikace pronajímaného předmětu (pokud možno co nejpřesnější, např. vč. výrobního čísla, čísla karoserie, atd.) a určení služeb spojených s leasingem. 14

15 3. Stanoví, které služby jsou zahrnuty v měsíčních splátkách a které se platí zvlášť a za jakých podmínek (např. kilometry navíc). 4. Dobu trvání leasingového vztahu, příp. datum ukončení leasingového vztahu. 5. Údaj o ceně pronajímaného předmětu (vstupní ceně u pronajímatele). 6. Stanovení příp. první mimořádné splátky (zvýšené splátky), zálohy na splátky nájemného. 7. Obecné stanovení podmínek a povinností nájemce a pronajímatele odborné užívání předmětu nájemcem, stanovení odpovědnosti za škody způsobené na pronajatém majetku, ustanovení o tom, zda nájemce může dát pronajatý předmět do podnájmu další osobě, povinnosti oznámení škody pronajímateli nájemcem včetně stanovení termínu pro tento úkon atd. 8. Ustanovení o pojištění předmětu leasingu (kdo je povinen daný předmět pojistit, kdo bude platit pojistné atd.). 9. Ustanovení o povinnosti provádět opravy na pronajatém majetku (kdo je povinen opravy provádět). 10. Ustanovení o tom, zda je nájemce oprávněn provádět na pronajatém majetku technické zhodnocení a dohodu o tom, kdo toto technické zhodnocení bude hradit a odpisovat. 11. Údaj o případných sankcích vyplývajících z nesplnění podmínek nájemcem či pronajímatelem (nehrazení nájemného, nesplnění oznamovací povinnosti atd.), včetně penále. 12. Údaj o případném ručení. 13. Ustanovení o případném předčasném ukončení smlouvy a podmínkách, za kterých toto předčasné ukončení lze provést. 14. Závěrečná ustanovení (např. za jakých podmínek lze smlouvu měnit v době trvání leasingu atd.). 15. Podpisy obou smluvních stran, příp. jejich razítka. 16. Datum uzavření smlouvy. 17. Datum účinnosti smlouvy, je-li odlišné od data uzavření smlouvy tímto datem se obvykle rozumí datum předání předmětu ve stavu obvyklém k užívání a důležité je proto, že od tohoto okamžiku dochází k účtování o nákladech a výnosech (výdajích a příjmech) týkajících se leasingového vztahu. 18. Seznam příloh (např. splátkový kalendář apod.). 15 [6]

16 1.5. Výkon leasingové činnosti Předpisy, které vymezují podmínky pro leasingové podnikání, jsou dosti liberální. V České republice může v souladu s těmito předpisy vystupovat jako poskytovatel leasingu kterákoliv obchodní společnost nebo fyzická osoba, pokud splní zákonné podmínky pro podnikání. Leasing je na základě zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, řazen mezi volné živnosti. [2] Od 1. ledna 2001 je pro provozování finančního i operativního leasingu movitých věcí potřeba získat živnostenské oprávnění pro pronájem a půjčování věcí movitých, pro leasing nemovitostí bez doprovodných služeb živnostenské oprávnění pro realitní činnost a pro leasing nemovitostí s doprovodnými službami živnostenské oprávnění pro správu a údržbu nemovitostí. [2] Banky jsou oprávněny k provozování operací finančního leasingu přímo ze zákona č. 2l/92 Sb., o bankách. Po získání povolení ČNB mohou na základě zákona o bankách u nás provozovat leasing i pobočky zahraničních bank zřízené na území České republiky. [2] 1.6. Česká leasingová a finanční asociace Od poloviny roku 1991 působila Česká leasingová a finanční asociace jako Asociace leasingových společností ČSFR, která vznikla z nutnosti koordinace a prosazování společných zájmů domácích leasingových firem. V září 1992 byla založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. V roce 2005 rozhodla členská schůze o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace. [1] 16

17 Asociace se podílí na přípravě závažnějších právních předpisů, které souvisí s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Asociaci je umožněno na základě praktických zkušeností z provozování těchto finančních služeb, připomínkovat návrhy připravovaných zákonů i prováděcích předpisů tak, aby co nejlépe vyhovovaly praxi. Napomáhá také svým členům při výkladu a aplikaci platných právních předpisů a v rámci asociace byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu. Asociace také plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových, splátkových a úvěrových obchodů. Zaměřuje se na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. [1] Asociace zastupuje členské společnosti a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. K tomu slouží zejména členství v evropské federaci leasingových asociací LEASEEUROPE. Od roku 2006 je Česká leasingová a finanční asociace členem Evropské federace asociací finančních domů EUROFINAS. Zahraniční partnery informuje o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. [1] 17

18 2. Operativní leasing 2.1. Vlastník Po celou dobu operativního leasingu a také po jeho ukončení je vlastníkem předmětu leasingu pronajímatel. Pronajímatel o majetku účtuje, odepisuje ho, obvykle hradí všechny náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami. Oproti finančnímu leasingu tedy není cílem operativního leasingu přechod předmětu leasingu do majetku nájemce Operativní leasing a daně Daň z příjmů Z hlediska pronajímatele Náklady na majetek provozovaný formou leasingu jsou pro pronajímatele daňově uznatelné. Jedná se o úroky, odpisy, náklady na údržbu, pneumatiky, pojištění, poplatky, silniční daň, náklady na náhradní vozidla, přihlášení na dopravním inspektorátu a další. Z hlediska nájemce Celá splátka operativního leasingu je pro nájemce daňově uznatelná, pokud je předmět leasingu používán pro podnikání. Náklady spojené s přefakturací položek, které dle smlouvy není povinna hradit leasingová společnost, a přesto jsou s provozem vozidla nutně spojené, jsou pro nájemce také daňově uznatelné. Typickým příkladem takových nákladů jsou náklady na spotřebované pohonné hmoty, náklady na opravy škod do výše spoluúčasti v pojistné smlouvě, spoluúčasti na škodách atd. 18

19 Daň z přidané hodnoty Z hlediska nájemce Měsíční nájemné je zdaněno 19% (od %) sazbou DPH, která je pro nájemce, který je plátcem DPH daňově odpočitatelná. DPH nájemce uplatňuje v období vzniku zdanitelného plnění, které v praxi nejčastěji vzniká měsíčně, na základě přijaté faktury za měsíční leasingové nájemné. Z hlediska pronajímatele Do konce března roku 2009 bylo u leasingu automobilů nutné z důvodu daně z přidané hodnoty rozlišovat, zda se jedná o osobní či užitkový automobil. Nárok na odpočet byl pouze u užitkových automobilů. Novelou zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2009 není nutné osobní a užitkové automobily rozlišovat, nárok na odpočet DPH vzniká u všech automobilů. Do kalkulace splátek tedy vstupuje cena bez DPH a splátka je zdaněna 19% (od %) sazbou DPH na výstupu. Nárok na odpočet DPH je také u všech zdanitelných plnění spojených s provozem majetku. Povinnost odvést DPH pronajímateli vzniká v okamžiku vzniku zdanitelného plnění Daň silniční Dle zákona o silniční dani jsou předmětem daně silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladu a registrovaná v České republice. 19

20 Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. Z výše uvedeného vyplívá, že pokud je vozidla předmětem operativního leasingu, platí daň pronajímatel. Základem daně je u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm 3 s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. U ostatních vozidel je základem daně největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Základem daně u návěsů je součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav. Daň se platí v zálohách, které jsou splatné čtyřikrát ročně: - do 15. dubna (za leden až březen) - do 15. července (za duben až červen) - do 15. října (za červenec až září) - do 15. prosince (za říjen a listopad) zbytek daně se doplácí s daňovým přiznáním, které podává poplatník daně, nejpozději do 31. ledna. U vozidel, u kterých od jejich první registrace k silničnímu provozu neuplynulo devět let, je možné snížit sazbu daně. Sazba daně se snižuje: - o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace - o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a - o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Možnost snížení sazby silniční daně snižuje i operativní leasing. Hodnota placené silniční daně má přímý vliv na hodnotu silniční daně kalkulované v leasingové splátce, tudíž snížení silniční daně má vliv na zlevnění leasingové splátky. 20

21 2.3. Účtování leasingu O majetku je účtováno na straně vlastníka, kterým je leasingová společnost. Účtování o leasingu na straně leasingových společností lze vnímat jako běžné využívání majetku. Leasingová společnost má majetek zaúčtovaný na příslušných majetkových účtech, je tedy účtováno o jeho pořízení, odpisování a případném prodeji. Od nájemce majetku získává leasingová společnost platby, které je povinna ve věcné a časové souvislosti zahrnovat do výnosů. O nájemném se účtuje jako o běžných pohledávkách na straně MD a na straně D má leasingová společnost obvykle analytické členění výnosů dle typu služby, kterou v rámci leasingového nájemného zajišťuje. Nájemce majetku podle současné právní úpravy majetek využívá, nemá jej však uveden ve svých aktivech, může ho mít uveden pouze v podrozvahových účtech. Nájemce po dohodnutou dobu platí leasingové společnosti nájemné, které zahrnuje do nákladů ve věcné a časové souvislosti. Účtuje o nich tedy jako o běžných provozních nákladech Odpisy Jak již bylo zmíněno výše, při operativním leasingu je po celou dobu leasingu i po jeho ukončení vlastníkem pronajímatel. Ten o majetku účtuje a také ho odepisuje. Odpisy jsou pro pronajímatele daňově uznatelné a jejich uplatňování není povinností. Zda budou daňové odpisy uplatňovány, závisí pouze na rozhodnutí podnikatelského subjektu. U daňových odpisů se postupuje zejména podle zákona o dani z příjmů. Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení. U dlouhodobého hmotného majetku je nejprve nutné určit odpisovou skupinu a poté vybrat způsob odpisování rovnoměrný nebo zrychlený. Způsob odpisování nově pořízeného 21

22 hmotného majetku se stanovuje na počátku odpisování. Jakmile je způsob odpisování zvolen a započat, nesmí se již v průběhu odpisování měnit. Majetek lze odepsat maximálně do výše vstupní ceny (příp. zvýšené vstupní ceny). Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 22

23 3. Leasingový trh v ČR 3.1. Současný leasing v ČR V České republice byly leasingové společnosti nejvíce zakládány v letech V současné době je v České leasingové a finanční asociaci registrováno 63 firem, které realizují přibližně 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. Zbylá 3% realizují společnosti neregistrované v ČFLA. V roce r financovaly členské společnosti ČLFA prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 44,2 mld. Kč. Proti r. 2008, kdy již došlo k cca čtvrtinovému meziročnímu poklesu leasingu movitých věcí, to představuje u největších patnácti společností další pokles o 53,3 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v r financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 45,6 mld. Kč. [3] V r byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 3,21 mld. Kč. Proti r to znamená pokles o 72,2 %. [3] 23

24 Graf 1: vývoj leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Dle České leasingové a finanční asociace činila celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí 39,2 mld. Kč. Vstupním dluhem se rozumí celková hodnota, která byla proinvestována leasingovými společnostmi. Pokud se jedná o finanční leasing, je vstupní dluh menší než pohledávka za klientem. U operativního leasingu se nedá určit, zda bude pohledávka oproti vstupnímu dluhu menší či větší. V r pokračoval růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí z předchozích let. Dosáhl 26,9 % (v r ,7 %; v r ,5 %; v r %; v r %). [3] 24

25 Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí Graf 2. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí zdroj: Česká leasingová a finanční asociace I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se v r výrazně zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení (na 32,7 % z 26,3 % v r. 2008) a také podíl leasingu osobních aut (na 27,3 % z 23 % v r. 2008). Poklesl podíl leasingu nákladních automobilů (na 19,1 % z 23,5 % v r. 2008) a leasingu lehkých užitkových aut (na 8,9 % z 17 % v r zejm. kvůli úpravě režimu odpočtu DPH u osobních vozů v polovině loňského roku). Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v r ,1 % (85,3 v r. 2008; 83 % v r. 2007; 82 % v r. 2006; 86,4 % v r. 2005). [3] 25

26 Graf 3: leasing movitých předmětu v ČR podle komodit zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Členské společnosti ČLFA uzavřely v r smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (proti smlouvám uzavřeným v r. 2008) z toho smluv o finančním leasingu a smluv o operativním leasingu. Proti r tak došlo k podstatnému snížení počtu smluv o finančním leasingu (o smluv) a ke snížení smluv o operativním leasingu (o smluv). Kromě toho bylo v r nově poskytnuto 392 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. V r se dále zvýšila průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem. [3] 26

27 Koncem r probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních leasingových smluv uzavřených se členy ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o operativním leasingu a počet smluv o správě vozových parků ). [3] 3.2. Největší leasingové společnosti Jak již bylo řečeno, v české leasingové a finanční asociaci je nyní registrováno 63 firem, které realizují přibližně 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele Většina leasingových společností se zabývá především finančním leasingem, na operativní leasing se zaměřuje jen několik společností. Největší leasingové společnosti (podle objemu vstupního dluhu) jsou uvedeny v následující tabulce. 27

28 Pořadí členských společností ČLFA podle objemu vstupního dluhu v leasingu movitých věcí v roce 2009 v mil. Kč ČSOB Leasing 3858,00 VB Leasing CZ 3652,81 UniCredit Leasing CZ 3500,50 Deutsche Leasing ČR 3290,80 SG Equipment Finance Czech Republic 3249,35 LeasePlan Česká republika, s.r.o. 2121,12 Mercedes Benz Financial Services Česká republika 2084,48 ŠkoFIN s.r.o. 1876,00 ALD Automotive s.r.o. 1622,41 ING Lease (C.R.), s.r.o. 1419,51 IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o ,50 Credium, a.s ,30 ARVAL CZ, s.r.o ,38 s Autoleasing, a.s. 925,84 Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 919,37 UNILEASING, a.s. 913,00 Oberbank Leasing spol. s r.o. 717,92 SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o. 674,00 BUSINESS LEASE s.r.o. 624,00 IKB Leasing ČR, s.r.o. 605,60 Celkem: Tabulka 1: Pořadí největších leasingových společností zdroj: Česká leasingová a finanční asociace 28

29 4. LeasePlan Česká Republika, s.r.o. LeasePlan Česká Republika s.r.o., je dceřiná společnost holandské společnosti LeasePlan Corporation N.V., kterou vlastní z 50 % dvě arabské investiční společnosti (25 % Olayan Group a 25 % Mubadala Development Company). Společnost LeasePlan se zabývá operativním leasingem osobních a lehkých užitkových automobilů. Celá skupina LeasePlan Corporation N. V. zabezpečuje provoz více než 1.3 milionu vozidel ve 30 zemích a ve světovém měřítku jí tak náleží první místo v oboru. Společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o. vznikla 7. června Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování operativního leasingu osobních, užitkových a nákladních automobilů a správa autoparků. V červnu roku 1996 uvedl LeasePlan ČR spolu s prvním dodaným vozidlem na český trh zcela nový leasingový koncept otevřenou kalkulaci. V roce 1999 byl LeasePlanu ČR jako jedné z prvních leasingových společností udělen certifikát kvality dle normy ISO 9002:1994. Na konci roku 1999 byla pražská pobočka vyhodnocena jako nejlepší z celkem 26 poboček v rámci LeasePlan Corporation N.V. V roce 2003 byla zavedena nová metoda procesního řízení. Systém řízení jakosti, který je založený na novém procesním modelu, byl úspěšně certifikován dle nové evropské normy ISO 9001:2000. ISO 9001:2000 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, pokud organizace potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a platné právní předpisy. Dále specifikuje požadavky, pokud si organizace klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a ujištění o shodě s požadavky zákazníka a s platnými právními předpisy. V současné době zajišťuje LeasePlan ČR správu pro více než vozidel, což neoficiálně představuje téměř 40% podíl na trhu operativního leasingu v ČR. 29

30 Tohoto postavení dosáhla společnost jednak díky včasnému vstupu na český trh se zkušenostmi z operativního leasingu ve více jak 20 zemích světa, ale také přístupem k levnějším zdrojům financování využitím bankovní garance mateřské společnosti. Společnost vstupní dluh v mil. Kč LeasePlan ČR, s.r.o ,12 ALD Automotive s.r.o ,78 ARVAL CZ s.r.o ,38 UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 908,30 ČSOB Leasing, a.s. 848,00 ŠkoFIN s.r.o. 841,00 SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 733,16 Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o. 711,44 BUSINESS LEASE s.r.o. 615,00 IKB Leasing ČR, s.r.o. 504,50 VB Leasing CZ, s.r.o. 363,42 IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o. 359,87 Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 279,50 Credium, a.s. 275,59 ECS International Czech Republic, s.r.o. 210,00 s Autoleasing, a.s. 167,88 ING Lease (C.R.), s.r.o. 129,01 D.S. Leasing, a.s. 112,80 Servis Leasing a.s. 110,84 Fortis Lease Czech s.r.o. 78,20 Celkem: ,00 Tabulka 2: Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v operativním leasingu movitých věcí zdroj: Česká leasingová a finanční asociace 30

31 O spokojenost přibližně 800 klientů se stará více než 110 zaměstnanců. V následující tabulce je uveden vztah počtu vozidel v autoparku klienta a počet klientů, kteří tento počet vozidel využívají k Z přehledu je patrné, že nejvíce klientů využívá operativní leasing pro nájem 1 až 9 vozidel. Velikost flotily Počet klientů Počet vozidel Celkem Tabulka 5: segmentace vozidel zdroj: materiály společnosti LeasePlan 31

32 Organizační struktura společnosti LeasePlan, E xecu tives (Jed n atelé ) O ffice H u m an R eso u rces C o m m ercial D ep artm ent F in an cial D ep artm ent O p eratio ns D ep artm ent P ro cu rem ent M arketin g S p ecialist B u sin es s D evelo p m en t A cco u n ting S ectio n V eh icles M ain ten an ce S ectio n IT D ep artm ent Client Relationsip S ectio n A cq u isitio ns S ectio n F in an cial C o n tro lling O th er S u p p liers Tea m M ain ten an ce Tea m IT Support Tea m Account Team Account Team Purchasing and D elivery S ectio n R is k S ectio n Car Rem arketing S ectio n IT Development Tea m Account Team Account Team Used Vehicles S ale Tea m M atrix Tea m Account Team Account Team Small Fleets In su ran ce S ectio n Account Team Account Team Self Insurance Obrázek 1. Organizační struktura společnosti zdroj: materiály společnosti LeasePlan Organizační struktura společnosti LeasePlan je shodná se strukturami sesterských společností a vychází z dlouholetých zkušeností. 32

33 4.1. Vývoj obchodu ve společnosti LeasePlan V letech 2005 až 2009 počet vozidel, pro která společnost LeasePlan zajišťuje správu, neustále stoupal. Pokles počtu vozidel byl zaznamenám pouze v roce 2008, kdy z důvodu celosvětové finanční krize klesl počet vozidel z na vozidel. V následujícím grafu je uveden přehled počtu vozidel společnosti LeasePlan vždy k daného roku. Graf 1: počet vozidel společnosti LeasePlan v letech zdroj: materiály společnosti LeasePlan 4.2. Přehled služeb Společnost LeasePlan nabízí přístup k leasingu a správě vozového parku, který je otevřený, detailní a orientovaný na zákazníky z řad právnických osob. Zákazník je detailně seznámen s veškerými fakturovanými položkami, které jsou přesně specifikovány. Ze zkušeností s poskytováním operativního leasingu vyplývá, že orientace na právnické osoby přináší výrazně menší finanční rizika. 33

34 Společnost LeasePlan nabízí zákazníkům zajištění veškerých služeb spojených s provozováním a vedením vozového parku firmy. Přehled služeb společnosti LeasePlan Povinné ručení Havarijní pojištění + řešení pojistných událostí Pojištění sedadel Pojištění právní ochrany Údržba a opravy Pneumatiky Náhradní vozidlo Dálniční známky Elektronická kniha jízd Palivové karty Silniční daň Silniční asistence Odpovědnost za prodej vozidla po skončení leasingové smlouvy Povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla) Povinné ručení je pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla musí mít ze zákona uzavřené každý majitel či uživatel motorového vozidla, který chce svůj vůz využívat na veřejných tuzemských komunikacích. Společnost LeasePlan platí povinné ručení za všechna vozidla, která provozuje. Z důvodu velkého množství pojištěných automobilů získává společnost LeasePlan lepší ceny než by mohl získat jednotlivec. U operativního leasingu zní povinné ručení na vlastníka majetku, v tomto případě tedy na společnost LeasePlan. Havarijní pojištění Havarijní pojištění je pojištění, které se sjednává pro ochranu vlastního vozidla. Chrání vozidlo proti rizikům havárie, živelní události, odcizení a vandalismu. Pojištění vozidla lze 34

35 uzavřít proti všem jmenovaným rizikům nebo na jednotlivá rizika. Havarijní pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného, kterým je klient. Cenu pojistného snižují různé zabezpečovací zařízení (např. zámek řadicí páky, alarmy, satelitní vyhledávací zařízení). Ve společnosti LeasePlan má havarijní pojištění sjednáno přibližně vozidel, vozidel tedy havarijní pojištění přes společnost LeasePlan sjednáno nemá. Vozidla tedy nejsou havarijně pojištěna nebo si nájemce sjednává vlastní havarijní pojištění bez využití služeb společnosti LeasePlan. Pojistné události řeší společnost LeasePlan a na klienta přenáší spoluúčasti a eventuelně škody do výše spoluúčasti prostřednictvím předfakturací. Pojištění sedadel Pojištění sedadel je doplňkové pojištění osob ve vozidle. Vztahuje se na všechny osoby ve vozidle pro případ trvalých následků nebo smrti v důsledku havárie. Ve společnosti LeasePlan je pojištění sedadel volitelná služba a je takto pojištěno přibližně vozidel. Na zbývající vozidla toto pojištění sjednáno není. Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany je doplňkové pojištění určené především pro řidiče, kteří při výkonu svého zaměstnání řídí služební vozidlo. Pojištěná osoba má nárok na právní ochranu v rámci občanskoprávních nároků na náhradu škody, trestního práva, pojistného práva, závazkového a vlastnického práva. Společnost LeasePlan toto pojištění využívá např. při vymáhání sporných pojistných případů, pokud má klient tuto službu zahrnutu ve smlouvě. Údržba Údržba a opravy vozidel jsou prováděny v autorizovaných servisech smluvních partnerů společnosti LeasePlan. Na uživatelích vozů společnosti LeasePlan je pouze dodržovat předepsané termíny pravidelných servisních kontrol. Ověření správnosti fakturovaných servisních položek je 35

36 na straně technického oddělení společnosti LeasePlan a servisu. To znamená, že klient jen včas přistaví vozidlo do autorizovaného servisu. Aktualizovaný seznam servisních míst spolupracujících se společností LeasePlan řazený podle značek může klient nalézt na internetových stránkách společnosti LeasePlan. Pneumatiky Podobně jako v případě údržby je i výměna pneumatik prováděna ve specializovaných pneuservisech. V nabídce společnosti LeasePlan je zahrnuta nejen výměna letních pneumatik, ale také výměna a skladování zimních pneumatik včetně disků. Seznam smluvních pneuservisů společnosti LeasePlan je také k dispozici na internetových stránkách společnosti. Náhradní vozidlo Náhradní vozidlo je poskytnuto klientům LeasePlanu v případě, že oprava na užívaném vozidle nemůže být provedena do 24 hodin. Společnost LeasePlan zajistí přistavení náhradního vozidla dané kategorie po celé ČR nejdéle do 24 hodin. Pokud si klient službu zvolí, platí v nájmu paušální částku za tuto možnost (platí si požadovaný počet dní v roce). Je stanovena kategorie náhradního vozidla, obvykle se jedná o stejné jako je pronajímané vozidlo. Pokud dojde k poruše vozidla během záruční doby, má klient nárok na náhradní vozidlo bez zaplacení speciálního poplatku. Úhradu náhradního vozidla provede prodejce, který poskytuje záruku na původní klientův automobil. Klienti často náhradní vozidlo využívají, aniž by si ho předem předplatili v jednotlivých nájmech (kvůli ceně). Potom se účtuje většinou speciální poplatek. Dálniční známky Je nutné spočítat, kolik dálničních známek automobil za dobu svého života využije. Pokud je např. leasing na dobu 36 měsíců, potom jen ve výjimečných případech bude potřeba pouze 3 dálničních známek. Vzhledem k tomu, že sjednaná doba počátku a ukončení operativního leasingu, zřídkakdy odpovídá kalendářním rokům, je obvykle zapotřebí čtyř v krajních případech i pěti dálničních známek. 36

37 Elektronická kniha jízd Jedná se o automatizovaný systém, jehož aplikace automaticky generuje knihu jízd a dokáže ji přizpůsobit specifickým požadavkům jednotlivých klientů. Zařízení je nainstalováno pod palubní deskou vozu. Jde o zařízení, fungující na bázi GPS zařízení, zachycuje signál GPS a prostřednictvím sítě GSM předává informaci o aktuální poloze automobilu do centrální databáze. Elektronická kniha jízd tedy umožňuje monitorování jízdy vozidla, vygenerování elektronické knihy jízd, která je i dokladem pro kontrolu finančního úřadu, měření spotřeby, otáček a stavu tachometru a také měření teploty přepravních prostorů. Pro zaměstnavatele přináší elektronická kniha jízd řadu výhod. Je možné sledovat, zda řidiči dodržují silniční předpisy či povinné přestávky a přesněji se odlišují služební jízdy od soukromých. Pomocí elektronické knihy jízd je také možné evidovat tankování a spotřebu pohonných hmot. Palivové karty Palivová karta slouží k bezhotovostnímu čerpání pohonných hmot, ale je s ní možné zaplatit také např. náplň do ostřikovačů či olej. Každá karta je omezena volitelnými limity, a aby byla zajištěna bezpečnost, jsou palivové karty chráněny PIN kódem. V České republice je v současnosti možné platit palivovou kartou na většině čerpacích stanic. Větší řetězce čerpacích stanic (jako např. OMW, Shell nebo Benzina) vydávají vlastní palivové karty, menší alespoň akceptují karty CCS. Karty CCS jsou v České Republice nejrozšířenější, mají přibližně držitelů a pro své klienty je využívá i společnost LeasePlan. Platební karty na palivo patří mezi volitelné služby, které společnost LeasePlan nabízí. Jsou objednávány a doručovány přes společnost LeasePlan, což umožňuje kontrolu nákladů a poskytování reportu o stavu údržby a průměrné spotřebě (u vybraných platebních karet je aktivována funkce zadávání stavu kilometrů). Klient společnosti LeasePlan si může zvolit až dvě karty na jeden vůz, které jsou uživateli předány při převzetí nového vozidla (vystavení karty není vázáno složením depozita). 37

38 Úhrada za čerpání pohonných hmot prostřednictvím palivové karty probíhá ve společnosti LeasePlan přefakturací na základě podkladů od palivových společností. Silniční daň Jak již bylo řečeno, silniční daň musí platit společnost, která využívá automobil pro podnikatelskou činnost. Silniční daň tedy musí být placena za každé vozidlo provozované formou operativního leasingu a platí ji pronajímatel. Silniční asistence Kromě silniční asistence, která může být poskytnuta s novým vozidlem, je možné zahrnout do smlouvy také dodatečnou nadstandardní silniční asistenci prostřednictvím asistenční karty. Jedná se o asistenci v případě nehody nebo stavu nepojízdnosti na cestách. Přihlášení vozidla na dopravním inspektorátu I když přihlašuje společnost LeasePlan vozidla na sebe, pro mnohé klienty se přesto jedná o určitý druh služby. Pokud by si totiž auto pořizovali na vlastní náklady, museli by před uvedením vozidla do provozu zařídit jeho zaregistrování na dopravním inspektorátu sami. Takto šetří zejména čas, protože mohou začít vozidlo užívat ihned po předání bez nutností dalších administrativních úkonů Nabízené produkty Otevřená kalkulace Otevřená kalkulace umožňuje klientovi průhlednost a odkrytí nákladů, sledování jednotlivých nákladových položek souvisejících s provozováním vozového parku, od kalkulací až po reporty o jednotlivých vozidlech. Leasingové nájemné se dělí na část rizikovou a část nerizikovou. Za rizikovou část nese riziko společnost LeasePlan. V případě ztráty z daných položek nese tuto ztrátu společnost LeasePlan, zisk je ziskem klienta. Do těchto položek patří např. údržba, pneumatiky, výsledek prodeje. 38

39 Za nerizikovou část splátky společnost LeasePlan nenese riziko, tzn., že veškeré změny ceny v průběhu kontraktu absorbuje klient jinými slovy, po ukončení kontraktu jsou porovnány veškeré náklady s fakturovanými výnosy a rozdíl je klientovi zúčtován na bázi +/-. Do nerizikové části patří např. pojištění, poplatky, náhradní vozidlo, asistence, úrok. Otevřená kalkulace je hlavním produktem společnosti LeasePlan, a přináší klientovi řadu výhod: - klient od počátku zná maximální částku nákladů pro určité parametry (např. najeté kilometry), - společnost LeasePlan nese riziko na zůstatkové ceně vozidla a údržbě včetně pneumatik, - společnost LeasePlan spolupracuje s klientem za účelem snížení nákladů. Společnost LeasePlan nabízí otevřenou kalkulaci v rámci produktu Partner Plan a Share Plan. Partner Plan Jde o nejvyhledávanější produkt společnosti LeasePlan. Produkt Partner Plan je flexibilní, transparentní a detailně řízenou správou autoparku. Zahrnuje všechny služby poskytované společností LeasePlan. Je postaven na systému otevřené kalkulace, což znamená, že při závěrečném vyúčtování výsledku prodeje, údržby a pneumatik pronajatého vozidla, společnost LeasePlan nese riziko ztráty, ale přeplatky se vrací klientovi. Tato forma kalkulace mezi společností LeasePlan a klientem navozuje opravdové partnerství. Modelový příklad i s kalkulací nájemného je uveden v kapitole 4.7 Konkrétní příklady výpočtu nájemného. Share Plan Produkt Share Plan je postaven na systému otevřené kalkulace a zahrnuje všechny služby, které společnost LeasePlan poskytuje. Tento produkt je flexibilní, transparentní a detailně řízenou správou vozové flotily. Klient má detailní přehled o nákladech a také možnost sdílet zisk z rizikových položek při závěrečném vyúčtování. U tohoto produktu je nejdůležitější partnerství mezi klientem a společností LeasePlan, zaměřené na zvyšování 39

40 efektivity provozu vozového parku, které se odráží i ve sdílení podílu na zisku ze závěrečného vyúčtování Uzavřená kalkulace Je podobná otevřené kalkulaci, ale veškeré zisky nebo ztráty nese společnost LeasePlan. Tento produkt je ve společnosti LeasePlan nabízen jako Comfort Plan. Comfort Plan Produkt Comfort Plan nabízí plnou škálu služeb, které umožňují společnosti LeasePlan vybudovat nabídku, jež bude klientovi plně vyhovovat. Jedná se o aktivní řízení vozového parku prostřednictvím odpovědného account manažera. Pracuje s uzavřenou kalkulací a pevnou fixní měsíční splátkou. Výhodou je stabilní měsíční splátka po celou dobu kontraktu, nevýhodou však je, že se klient připravuje o možnost profitu na konci v případě úspory nákladů leasingovou společností a potenciálních zisků z prodejů. Postup při uzavírání smluv je shodný s předchozími produkty, vhodnost nabízeného produktu je vždy na posouzení příslušného obchodníka společnosti, který je schopen nabídnout klientovi nejvhodnější produkt podle jeho požadavků. Comfort Plan je určen obecně pro menší flotily vozidel. Modelový příklad výpočtu nájemného při využití produktu Comfort Plan, je i s kalkulací uveden v kapitole 4.7 Konkrétní příklady výpočtu nájemného Management Only Nejedná se o operativní leasing, ale pouze o správu autoparku, který zůstává ve vlastnictví klienta. Používá se v případech, kdy z jakýchkoli důvodů není možné nebo žádoucí financování vozidel prostřednictvím leasingové společnosti. Ve společnosti LeasePlan lze tento produkt nalézt pod názvem Management Only. 40

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Pořízení osobního vozidla pro OSPOD Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více