INFORMACE PRO PACIENTY KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ. Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO PACIENTY KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ. Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu"

Transkript

1 Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU INFORMACE PRO PACIENTY PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 1 z 7

2 OBSAH Definice a popis onemocnění... 3 Příčiny onemocnění a moţnosti prevence... 3 Jaké jsou moţnosti pomoci při vzniku příznaků... 3 Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci... 4 Dostupné typy péče a jak fungují... 4 Chirurgická léčba... 4 Chemoterapie a vedlejší účinky... 4 Radioterapie... 5 Vysvětlení, z jakých důvodů můţe být léčba měněna... 6 Očekávaný výsledek léčby... 6 Doporučení otázek, které má pacient klást ošetřujícímu lékaři... 6 Kontakty na odborná pracoviště... 7 Akreditovaná screeningová centra... 7 Doporučená literatura... 7 Vysvětlení odborných pojmů... 7 Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 2 z 7

3 Váţená paní, váţený pane, tento dokument jsme pro Vás připravili proto, abyste si mohli přečíst důleţité informace o Vaší chorobě a předpokládaném způsobu léčby, která Vám bude poskytována. Tento postup vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a byl schválen na základě kolektivní dohody hlavních odborníků v České republice. V individuálních případech (především při výskytu souběţných chorob, nebo komplikací) je moţné, ţe se postup Vaší léčby poněkud odchýlí od zde popisovaného postupu. V tom případě je ošetřující lékař vţdy povinen Vám takovou změnu vysvětlit. Doufáme, ţe Vám dokument pomůţe při překonávání Vaší choroby a přejeme Vám co nejpříznivější průběh léčby. Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti ČLS JEP zastoupená doc. MUDr. Jaromírem Šimšou, Ph.D. a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra. DEFINICE A POPIS ONEMOCNĚNÍ Zhoubné nádory prsu mohou vycházet jak z vlastní tkáně prsní ţlázy, tak z jejích vývodů. Nejčastějším klinickým projevem onemocnění je nebolestivá bulka v prsu. U části pacientek s časným nádorem, difuzním postiţením a/nebo s velkými prsy nemusí být nádor hmatný. Důleţité je také věnovat pozornost koţním změnám, zejména vtaţení kůţe nad nádorem. Pozornost musí být věnována i změnám v oblasti bradavky změny tvaru, vpáčení, krvavý výtok. Na nádor prsu mohou poprvé upozornit i zvětšené lymfatické uzliny v podpaţdí. Specifickou skupinou jsou zhoubné nádory kůţe, vyskytující se v oblasti prsu (maligní melanom a ostatní nádory kůţe), jejichţ diagnostika i léčba podléhá obecným principům, platným na ostatních místech kůţe, s přihlédnutím na estetickou stránku v oblasti prsu. PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ A MOŢNOSTI PREVENCE Mezi prokázané rizikové faktory, které je moţné ovlivnit v prevenci vzniku onemocnění, patří obezita, nadměrný příjem alkoholu a vystavení prsů ionizujícímu záření (vyšetření rentgenovými paprsky). Doporučuje se proto zdravý ţivotní styl vedoucí k zamezení vzniku nadváhy, omezení nadměrného příjmu alkoholu a ochrana prsů před opakovaným vystavováním ionizujícímu záření, zejména u mladých ţen do 35 let věku. Za rizikovou pro vznik onemocnění je povaţována i dlouhodobá náhradní léčba ţen v klimakteriu (přechodu) ţenskými hormony estrogeny. Ochranný efekt byl naopak popsán u ţen s prvním těhotenstvím v niţším věku. V rámci sekundární prevence (včasné zachycení a léčba jiţ vzniklého onemocnění) je důleţité pravidelné samovyšetřování obou prsů, řádné vyšetřování prsou v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře a gynekologa a v neposlední řadě pro ţeny od 45. roku ţivota preventivní screeningové vyšetření na mamografu. Samovyšetřování prsů se doporučuje provádět 1x měsíčně, přibliţně vţdy týden po skončení menstruace. Postup samovyšetření prsou by měl být následující: prvním krokem je postavit se proti zrcadlu s rukama v bok a prohlédnout obě prsa. Důleţité je sledovat jakékoliv změny tvaru prsou, vtaţení, změny barvy nebo povrchu kůţe. Následuje prohlédnutí obou prsů v poloze s rukama nad hlavou. Poté ţena ulehne na lůţko, ruku na straně vyšetřovaného prsu dát opět za hlavu a druhou rukou postupně a pečlivě prohmatá celou prsní tkáň. V případě jakékoliv viditelné nebo hmatné změny v prsu je nutná návštěva lékaře a řádné klinické vyšetření doplněné o základní zobrazovací metody (mamografie a ultrazvuk prsu). Pro ţeny od 45. roku ţivota je v ČR k dispozici preventivní screeningové mamografické vyšetření obou prsů. Jedná se o speciální rentgenové vyšetření, které umoţňuje zachytit i velmi malé nádory jiţ v době, kdy ještě tyto nepůsobí ţádné potíţe ani změny na prsu. Od 45. roku ţivota se provádí vţdy jednou za dva roky. JAKÉ JSOU MOŢNOSTI POMOCI PŘI VZNIKU PŘÍZNAKŮ V případě vzniku příznaků (bulka v prsu, změny na kůţi nebo bradavce, výtok z bradavky, bulka v podpaţní jamce, apod.) nebo i jen při pochybnostech, je důleţitá bezodkladná návštěva u svého praktického lékaře, který nemocnou kompletně vyšetří. Následuje doporučení k vyšetření chirurgem (nebo gynekologem), který se na problematiku mamologie specializuje. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 3 z 7

4 U naprosté většiny ţen následuje provedení zobrazovacích metod (mamografie, ultrazvuk, ev. další magnetická rezonance, apod.). Podle klinického nálezu a výsledku zobrazovacích metod rozhodne chirurg o dalším postupu léčby (odběr vzorku speciální punkcí prsu, chirurgické odstranění loţiska, apod.). V případě potvrzení zhoubného nádoru prsu se plán léčby stanovuje vţdy na základě mezioborové spolupráce a dohody chirurga, onkologa a radiologa, vţdy však ve shodě s přáním nemocné. JAK MOHOU PACIENTI SAMI PŘISPĚT K PÉČI A REKONVALESCENCI Spolupráce nemocné a vůle po uzdravení jsou od začátku léčby zcela zásadní. Všem ţenám s rakovinou prsu má být od začátku k dispozici psychologická podpora. Rozhodnutí o rozsahu chirurgického výkonu (odnětí celého prsu nebo naopak prs zachovávající výkon) je dnes plně na nemocné. U prs záchovných výkonů je však nutné vědět, ţe na rozdíl od mastektomie (odnětí celého prsu), není moţné tyto výkony provést vţdy mají své kontraindikace. Po prs záchovném výkonu musí také pacientka počítat s pooperačním ozářením prsu. Důleţité je také vědět, ţe po prs zachovávající operaci můţe patolog popsat prorůstání nádoru přes hranice odstraněné tkáně, coţ si vynutí novou operaci. Ta můţe znamenat buď další záchovný výkon nebo mastektomii. Kaţdá pacientka má být také poučena o moţných komplikacích odstranění uzlin z podpaţní jamky a o moţnosti a rizicích biopsie sentinelové uzliny. V rámci další péče a rekonvalescence by se nemocná měla vyvarovat fyzického přetěţování horní končetiny na operované straně, snaţit se zabránit jejímu poranění, bodnutí hmyzem, apod. Pro horní končetinu na operované straně platí také zákaz odběru krve a místní aplikace léků, o čemţ by měla ţena zdravotníky vţdy znovu informovat. Z pohledu operační rány jsou po jejím zhojení vhodné tlakové masáţe a promašťování (regenerační krémy, vepřové sádlo, apod.). Kaţdá pacientka má být také informována o moţnostech zajištění protetických pomůcek (epitéza, obal, podprsenka) a rekonstrukci prsou v rámci plastické chirurgie. DOSTUPNÉ TYPY PÉČE A JAK FUNGUJÍ Základními vyšetřovacími metodami jsou ultrazvuk a mamografie. Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé a není spojené s ţádnou radiační zátěţí nemocné (ozářením rentgenovými paprsky). Mamografické vyšetření je vlastně speciální slabé rentgenové vyšetření, spojené s malým vystavením se rentgenovému záření. Obě vyšetření jsou nebolestivá a jsou prováděna ambulantně. Při podezření na nádorové loţisko v prsu je dnes u většiny nemocných indikována punkční biopsie (odběr malého kousku tkáně speciální jehlou na histologické vyšetření). V tomto případě se jiţ jedná o invazivní vyšetření, při kterém je po místním umrtvení speciální jehlou odebrán vzorek podezřelé tkáně. Tu pečlivě vyšetřuje patolog a výsledek biopsie je klíčový pro stanovení dalšího léčebného plánu. Punkční biopsie je ambulantním výkonem. V případě potvrzení nádoru následuje mezioborová rozvaha chirurga, onkologa a radiologa, kteří ve shodě s nemocnou stanoví další postup léčby. CHIRURGICKÁ LÉČBA Operace prsu jsou prováděny vţdy za hospitalizace (minimálně jednodenní). V současné době existují dva základní typy výkonů snesení (odnětí) celého prsu nebo prs záchovná operace. Prs záchovný výkon má své indikace a lze ho tedy provést jen u části nemocných. Součástí obou typů operací však vţdy je i odstranění uzlin z podpaţdí na straně operovaného prsu. Nově můţe za přesně stanovených podmínek nahradit odstranění uzlin z podpaţdí odběr a vyšetření tzv. sentinelové uzliny. CHEMOTERAPIE A VEDLEJŠÍ ÚČINKY Zásady chemoterapie, hormonální léčby, cílené (biologické) léčby jsou probrány v publikaci Zásady cytostatické léčby uvedené na stránkách OPTIMALNI-LECBA/. Kapitola věnovaná podpůrné léčbě řeší leukopenie, febrilní leukopenie, anemii a antiemetickou léčbu. Leukopenie, anemie, nauzea a zvracení jsou nejčastějšími vedlejšími účinky po medikamentózní onkologické léčbě. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 4 z 7

5 Dalším neţádoucím účinkem je alopecie (vypadání vlasů), která je dočasná a řeší se předepsáním paruky (částečně hrazené zdravotními pojišťovnami). Záněty ústní sliznice, střevní sliznice, průjmy a zácpa se řeší symptomaticky. Kaţdé léčivo můţe mít určité specifické neţádoucí účinky, které jsou uvedeny v příbalovém letáku příslušného léčiva, kde je i návod na jejich zvládání či doporučení k jejich předcházení. RADIOTERAPIE Radioterapie je léčba pomocí ionizujícího záření, které má schopnost ničit nádorové buňky. Vyuţívá se v léčbě zhoubných nádorů, u kterých je citlivost nádorových buněk na záření vyšší neţ okolních zdravých tkání a orgánů. V některých případech se pouţívá ke zmírnění potíţí, které jsou onemocněním způsobené nebo preventivně ke sníţení rizika návratu onemocnění, např. po chirurgické léčbě. Záření ničí nádorovou tkáň, potlačuje schopnost nádorových buněk mnoţit se a růst. V průběhu léčby však působí záření i na buňky zdravé. Tento vliv záření na normální zdravé tkáně a orgány se projevuje vedlejšími neţádoucími účinky. Radioterapie je aplikována dvojím způsobem, jako tzv. zevní či externí, kdy je zdroj záření umístěn mimo tělo, nebo se radioaktivní zdroje záření zavádějí pomocí aplikátorů do tělních dutin nebo orgánů. Hovoříme potom o tzv. brachyradioterapii ( vnitřní ozáření). Obě uvedené metody radioterapie se u vybraných diagnóz kombinují. Jednotlivé ozáření (frakce) trvá asi 2 4 minuty, u některých sloţitých technik i kolem 10 minut. Vaše celková doba pobytu v ozařovně se tedy můţe pohybovat od 8 do 20 minut v závislosti na době nastavení Vaší polohy. Ozařuje se obvykle denně, kromě sobot, nedělí a svátků, v celkové délce několika týdnů (2 7). Ozařování nebolí, paprsky záření jsou neviditelné a nevyvolávají ţádné nepříjemné pocity při vlastním ozařování. Můţe být však nepohodlná poloha při ozařování a tlak tvrdšího povrchu ozařovacího stolu. Mnoho nemocných, kteří prodělávají radioterapii, se obává, ţe se stanou radioaktivními ("ţe budou zářit ). Nestanete se radioaktivními. Ozáření ve Vás nezůstává, můţete se bez obav dále stýkat s rodinnými příslušníky či jinými lidmi, nejste pro ně nebezpeční. U některých nemocných se mohou projevit vedlejší účinky léčby zářením. Je nutné si uvědomit, ţe reakce na ozáření jsou zcela individuální. Mnozí pacienti nemají ţádné vedlejší účinky po celou dobu ozařování. Kromě místních reakcí se mohou v průběhu ozařování objevit i změny celkového rázu, jako např. zvýšená únava, slabost, nechutenství, celková nevolnost či psychická podráţděnost. Obecně mají ozařovaní nemocní téţ větší náchylnost k běţným infekčním chorobám. Proto během léčby zářením omezte návštěvy velkých kolektivů lidí a zvláště lidí se známkami infekčních chorob (s rýmou, kašlem, angínou apod.). Neţádoucí účinky léčby zářením mohou být akutní (dočasné), které vznikají jiţ v průběhu ozáření a postupně se upravují do 1 2 měsíců po ukončení léčby a chronické (vyvíjející se po dobu měsíců a někdy i let po ukončení ozařování). Tyto jsou jiţ trvalého charakteru. Při nedodrţování určitých zásad se mohou tyto reakce podstatně zhoršit, či dokonce vyústit ve zbytečné komplikace a prodlouţit tak dobu Vašeho léčení. Proto doporučujeme řídit se pokyny ošetřujícího personálu i v následujících letech po skončení radioterapie. I při správně vedené léčbě zářením je tolerováno 5% riziko vzniku závaţných chronických neţádoucích účinků léčby, které mohou významně změnit Vaši zdravotní způsobilost. Nicméně nelze vyloučit, ţe i méně závaţné chronické změny po ozáření Vám mohou ovlivnit zdravotní způsobilost. Kůţe je v závislosti na ozařované oblasti a technice ozáření více či méně citlivá, proto se o ni pečlivě starejte. Oblékejte se do volného a vzdušného oblečení, nejlépe bavlněného nebo speciálního pro ozařovanou pokoţku. Nepouţívejte na ozařovanou pokoţku deodoranty, parfémy ani kosmetiku. Dále se na ozařovanou pokoţku vyvarujte působení přímých slunečních a tepelných paprsků (solaria, horské slunce a sauny) a to po dobu minimálně jednoho roku po skončení ozařování. Důleţité je chránit ozářenou pokoţku zvláště při pobytu u moře nebo na horách. Nevhodné je i pouţití elektrických podušek či ohřevných lahví na ozařovanou oblast. Léčenou oblast opatrně omývejte vlaţnou vodou. Na místech se zvýšenou tvorbou potu (podpaţí, třísla, okolí konečníku), zvláště u nemocných s nadváhou, nesmí dojít k zapaření. Namísto koupání doporučujeme pouţití sprchy. Nevytírejte kůţi do sucha, ale lehce ji osušujte ručníkem. Nepouţívejte mýdlo na ozařované oblasti. Po ukončení léčby zářením budete v pravidelných intervalech trvale kontrolován/a lékařem, který bude sledovat výsledky léčby Vašeho onemocnění podle stanovených nutných vyšetření. Zároveň bude sledovat vedlejší projevy léčby a doporučovat vhodná preventivní opatření. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 5 z 7

6 VYSVĚTLENÍ, Z JAKÝCH DŮVODŮ MŮŢE BÝT LÉČBA MĚNĚNA Z pohledu chirurga je nejdůleţitější poučit nemocné, které se rozhodly pro prs zachovávající výkon, ţe podle výsledku histologie odebraného loţiska můţe následovat další operace. Ta můţe znamenat nový prs záchovný výkon nebo snesení celého prsu. Změny v onkologické léčbě mohou nastat kdykoliv v souvislosti se změnou průběhu choroby tj. s progresí (dalším rozvojem) choroby, ale i s regresí (ústupem) choroby. Pacientky, které jsou aktuálně léčeny (chemicky, hormonálně, biologicky), se podrobují pravidelným kontrolám (klinickým, rentgenologickým, sonografickým, CT, PET/CT, biochemickým), podle povahy postiţení a biologických charakteristik nádoru. Léčba můţe být změněna podle Zásad cytostatické léčby na léčbu 1., 2., 3. linie atd. V případě relapsu onemocnění má být znovu multidisciplinárně stanovena nová léčebná strategie. Radioterapie je jednou ze základních metod léčby zhoubných nádorů. Dalšími moţnostmi jsou chirurgický výkon a systémová léčba, jako je chemoterapie, hormonální a biologická léčba. V řadě případů se tyto metody kombinují. Návrh k provedení léčby zářením vychází z doporučených postupů léčby, které byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků vědy (postupy lege artis). Také změny léčebné strategie v případě radioterapie vycházejí z obecně uznávaných standardů. OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK LÉČBY Chirurgická a onkologická léčba zhoubného nádoru prsu vede u velké části nemocných k trvalému uzdravení. Prognóza se vţdy odvíjí od pokročilosti, biologického chování nádoru a typu léčby. Recidiva onemocnění se můţe objevit i s velkým časovým odstupem řady let je nutné proto vţdy počítat s doţivotním sledováním. Kaţdá pacientka by měla i po záchovném výkonu na prsu počítat s více či méně závaţným kosmetickým postiţením. To závisí na rozsahu nádoru, typu výkonu, velikosti a tvaru prsou. Z dalších omezení je nutné informovat nemocné o moţnosti vzniku lymfedému horní končetiny a omezení hybnosti ramenního kloubu. Oba problémy lze řešit rehabilitací i dalšími speciálními procedurami (lymfodrenáţe, atd.). DOPORUČENÍ OTÁZEK, KTERÉ MÁ PACIENT KLÁST OŠETŘUJÍCÍMU LÉKAŘI Jaké je povaha mého onemocnění? Jedná se o rakovinu? Jaká je prognóza mého onemocnění v případě včas zahájené léčby? Čeká mne operace? Co potřebuji pro pobyt v nemocnici? Budou mne moci navštěvovat moji blízcí? Bude v mém případě nutné odstranit při operaci celé prso? Je v mém případě reálný prs zachovávající výkon? Je v mém případě nutné odstranění uzlin z podpaţdí? Má tento výkon nějaké dlouhodobé neţádoucí účinky lymfedém horní končetiny aj.? Existuje varianta odstranění uzlin z podpaţdí? Bývají po operaci intenzivní bolesti? K jakým komplikacím můţe po operaci dojít? Jak dlouho budu leţet v nemocnici? Mohu operaci odmítnout? S jakými důsledky? Bude součástí léčby mého onemocnění i podávání chemoterapie? Jaké vedlejší účinky tato léčba má? Lze tyto negativní účinky nějak ovlivnit? Existují jiné varianty léčby? Bude součástí léčby mého onemocnění i ozařování? Je po odstranění prsu pro rakovinu moţné provedení plastiky prsou? Existují jiné kosmetické varianty epitéza apod.? Jsou v ČR organizované skupiny pacientek s tímto onemocněním, kde bych mohla získat informace? Je moţná psychologická pomoc? Kde ji lze získat? Budu moci dále vykonávat svou práci? Má onemocnění i dědičný podíl? Mají mé dcery vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění? Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 6 z 7

7 KONTAKTY NA ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ Uvedenou problematikou se v ČR na vysoké úrovni zabývá řada pracovišť a akreditovaných mamocenter, která procházejí pravidelně podrobnými audity. Dostupnost péče je v současné době v ČR dostačující. S výběrem pracoviště mohou nemocným pomoci například webové stranky České onkologické společnosti AKREDITOVANÁ SCREENINGOVÁ CENTRA Mamografický screening je v České republice provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichţ činnost je průběţně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné "Podmínky o osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu". Seznam akreditovaných screeningových center a další informace je uveden na portálu DOPORUČENÁ LITERATURA Pacientkám je moţné doporučit knihu kolektivu autorů: Co byste měli vědět o rakovině prsu (J. Abrahámová a kol., Grada, Praha 2009), kde jsou probrány rizikové faktory, prevence, screening, diagnostika, léčebné moţnosti, vedlejší poléčebné účinky, péče po ukončení léčby a práva pacientů. VYSVĚTLENÍ ODBORNÝCH POJMŮ Anemie (chudokrevnost) soubor příznaků, při kterém je v krvi sníţený počet červených krvinek (erytrocytů) a mnoţství krevního barviva Antiemetická léčba léčba k tlumení nebo odstraňění zvracení Biopsie mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze ţivého organizmu Difuzní postižení nádorové buňky jsou ve tkáni rozptýleny, netvoří loţisko Epitéza náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů Febrilní leukopenie sníţený počet bílých krvinek doprovázený teplotou Incidence statistický ukazatel, podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců za dané časové období (nových případů) a počtu všech jedinců ve sledované populaci Ionizující záření záření, které ionizuje prostředí, jímţ prochází. Patří sem např. záření vznikající rozpadem radioaktivních látek a rentgenové záření Kontraindikace okolnost nebo stav pacienta vylučující některé léčebné postupy, výkony, uţívání některých léků Leukopenie sníţený počet bílých krvinek Lymfedém těstovitý otok, způsobený zhoršením odtoku lymfy (mízy) po odstranění mízních uzlin např. lymfedém horní končetiny po odstranění uzlin z podpaţdí Magnetická rezonance vyšetřovací metoda pomocí magnetického pole, která velmi přesně zobrazí poţadované oblasti Maligní melanom zhoubný novotvar kůţe, vznikající u citlivých jedinců často po expozici slunečním UV zářením Nauzea pocit nevolnosti Recidiva onemocnění návrat nemoci Rekonvalescence zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením Screening vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích, kdy pacient ještě nemá potíţe a příznaky Sentinelová uzlina první uzlina, do které proudí míza z nádoru Symptomatická léčba léčba zaměřená na potlačení příznaků onemocnění Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie) základní zobrazovací diagnostická metoda pomocí ultrazvukových vln Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 7 z 7

OŠETŘENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY

OŠETŘENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 27 OŠETŘENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2011 Technologický klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Obsah 1. Úvod 2. Radioterapie - všeobecné informace 3. Plánování radioterapie 4. Vlastní ozáření 5. Vedlejší účinky ozáření 6. Vedlejší

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU Nádorové ložisko Mlékotvorné lalůčky Mlékovody VÁŽENÁ PANÍ, tato

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Standardy pro diagnostickou mamografii

Standardy pro diagnostickou mamografii Standardy pro diagnostickou mamografii I. Úvod Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu K diagnostické mamografii jsou posílány ženy s klinickým nálezem. Cílem diagnostické mamografie

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Reprodukční zdraví PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT Vypracoval/a: Marie Kudličková UČO: 407046 Akademický rok: 2013/2014 Studijní program: bakalářské studium V

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH Co to jsou klinické studie..................2 Charakteristika klinických studií...........3 Proč jsou klinické studie důležité...........4 Jak mohou být

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Už slovo zhoubný vyvolává úzkost pramenící z nepříznivé prognózy, strachu a poškození těla operací.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Předmět: RV2BP_3RZ Reprodukční zdraví Téma: Prevence rakoviny prsu a varlat Vypracovala: Kristýna Pokorná, 371923 Anatomie prsu Stanovení diagnózy Klinické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

!"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%<=>?

!#$#%&#''()*$+%,'-./''!*.0($#%1'2(2*3(4#'$'2(225%12'.&##%+%3/''!#$%&'()*+,-.%/0+)123+,%*2)+4*'42% % 5672*+%8+%93+:2$(;%<=>? !"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%?% % % Karcinom prsu C 50 vážný epidemiologický problém současnosa

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA INFORMACE PRO PACIENTY CO JE TO KOLONOSKOPIE A PROČ JE VHODNÁ I PRO VÁS? Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a koncové části střeva tenkého pomocí ohebné

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT Daniel Klimeš Reakce na položky validačního reportu: 2. Duplicitně zadané klientky (duplicitní rodné číslo) nutné převést záznamy pod jeden záznam druhý záznam smazat

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr. Pavel

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária :

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária : Provozní řád - solárium Provozovna : Bodypoint, Mirotická 929/12, Praha 4 Provozovatel: Jana Hejtmánková, Mirotická 17,Praha 4 IČO : 169 12 748 Tel.: 602 249 285 Instalovaný typ solárií: LUXURA V 5 ZÁSADY

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavlína Gablerová 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více