INFORMACE PRO PACIENTY KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ. Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO PACIENTY KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ. Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu"

Transkript

1 Komplexní ošetření zhoubného onemocnění prsu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU INFORMACE PRO PACIENTY PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 1 z 7

2 OBSAH Definice a popis onemocnění... 3 Příčiny onemocnění a moţnosti prevence... 3 Jaké jsou moţnosti pomoci při vzniku příznaků... 3 Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci... 4 Dostupné typy péče a jak fungují... 4 Chirurgická léčba... 4 Chemoterapie a vedlejší účinky... 4 Radioterapie... 5 Vysvětlení, z jakých důvodů můţe být léčba měněna... 6 Očekávaný výsledek léčby... 6 Doporučení otázek, které má pacient klást ošetřujícímu lékaři... 6 Kontakty na odborná pracoviště... 7 Akreditovaná screeningová centra... 7 Doporučená literatura... 7 Vysvětlení odborných pojmů... 7 Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 2 z 7

3 Váţená paní, váţený pane, tento dokument jsme pro Vás připravili proto, abyste si mohli přečíst důleţité informace o Vaší chorobě a předpokládaném způsobu léčby, která Vám bude poskytována. Tento postup vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a byl schválen na základě kolektivní dohody hlavních odborníků v České republice. V individuálních případech (především při výskytu souběţných chorob, nebo komplikací) je moţné, ţe se postup Vaší léčby poněkud odchýlí od zde popisovaného postupu. V tom případě je ošetřující lékař vţdy povinen Vám takovou změnu vysvětlit. Doufáme, ţe Vám dokument pomůţe při překonávání Vaší choroby a přejeme Vám co nejpříznivější průběh léčby. Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti ČLS JEP zastoupená doc. MUDr. Jaromírem Šimšou, Ph.D. a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra. DEFINICE A POPIS ONEMOCNĚNÍ Zhoubné nádory prsu mohou vycházet jak z vlastní tkáně prsní ţlázy, tak z jejích vývodů. Nejčastějším klinickým projevem onemocnění je nebolestivá bulka v prsu. U části pacientek s časným nádorem, difuzním postiţením a/nebo s velkými prsy nemusí být nádor hmatný. Důleţité je také věnovat pozornost koţním změnám, zejména vtaţení kůţe nad nádorem. Pozornost musí být věnována i změnám v oblasti bradavky změny tvaru, vpáčení, krvavý výtok. Na nádor prsu mohou poprvé upozornit i zvětšené lymfatické uzliny v podpaţdí. Specifickou skupinou jsou zhoubné nádory kůţe, vyskytující se v oblasti prsu (maligní melanom a ostatní nádory kůţe), jejichţ diagnostika i léčba podléhá obecným principům, platným na ostatních místech kůţe, s přihlédnutím na estetickou stránku v oblasti prsu. PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ A MOŢNOSTI PREVENCE Mezi prokázané rizikové faktory, které je moţné ovlivnit v prevenci vzniku onemocnění, patří obezita, nadměrný příjem alkoholu a vystavení prsů ionizujícímu záření (vyšetření rentgenovými paprsky). Doporučuje se proto zdravý ţivotní styl vedoucí k zamezení vzniku nadváhy, omezení nadměrného příjmu alkoholu a ochrana prsů před opakovaným vystavováním ionizujícímu záření, zejména u mladých ţen do 35 let věku. Za rizikovou pro vznik onemocnění je povaţována i dlouhodobá náhradní léčba ţen v klimakteriu (přechodu) ţenskými hormony estrogeny. Ochranný efekt byl naopak popsán u ţen s prvním těhotenstvím v niţším věku. V rámci sekundární prevence (včasné zachycení a léčba jiţ vzniklého onemocnění) je důleţité pravidelné samovyšetřování obou prsů, řádné vyšetřování prsou v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře a gynekologa a v neposlední řadě pro ţeny od 45. roku ţivota preventivní screeningové vyšetření na mamografu. Samovyšetřování prsů se doporučuje provádět 1x měsíčně, přibliţně vţdy týden po skončení menstruace. Postup samovyšetření prsou by měl být následující: prvním krokem je postavit se proti zrcadlu s rukama v bok a prohlédnout obě prsa. Důleţité je sledovat jakékoliv změny tvaru prsou, vtaţení, změny barvy nebo povrchu kůţe. Následuje prohlédnutí obou prsů v poloze s rukama nad hlavou. Poté ţena ulehne na lůţko, ruku na straně vyšetřovaného prsu dát opět za hlavu a druhou rukou postupně a pečlivě prohmatá celou prsní tkáň. V případě jakékoliv viditelné nebo hmatné změny v prsu je nutná návštěva lékaře a řádné klinické vyšetření doplněné o základní zobrazovací metody (mamografie a ultrazvuk prsu). Pro ţeny od 45. roku ţivota je v ČR k dispozici preventivní screeningové mamografické vyšetření obou prsů. Jedná se o speciální rentgenové vyšetření, které umoţňuje zachytit i velmi malé nádory jiţ v době, kdy ještě tyto nepůsobí ţádné potíţe ani změny na prsu. Od 45. roku ţivota se provádí vţdy jednou za dva roky. JAKÉ JSOU MOŢNOSTI POMOCI PŘI VZNIKU PŘÍZNAKŮ V případě vzniku příznaků (bulka v prsu, změny na kůţi nebo bradavce, výtok z bradavky, bulka v podpaţní jamce, apod.) nebo i jen při pochybnostech, je důleţitá bezodkladná návštěva u svého praktického lékaře, který nemocnou kompletně vyšetří. Následuje doporučení k vyšetření chirurgem (nebo gynekologem), který se na problematiku mamologie specializuje. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 3 z 7

4 U naprosté většiny ţen následuje provedení zobrazovacích metod (mamografie, ultrazvuk, ev. další magnetická rezonance, apod.). Podle klinického nálezu a výsledku zobrazovacích metod rozhodne chirurg o dalším postupu léčby (odběr vzorku speciální punkcí prsu, chirurgické odstranění loţiska, apod.). V případě potvrzení zhoubného nádoru prsu se plán léčby stanovuje vţdy na základě mezioborové spolupráce a dohody chirurga, onkologa a radiologa, vţdy však ve shodě s přáním nemocné. JAK MOHOU PACIENTI SAMI PŘISPĚT K PÉČI A REKONVALESCENCI Spolupráce nemocné a vůle po uzdravení jsou od začátku léčby zcela zásadní. Všem ţenám s rakovinou prsu má být od začátku k dispozici psychologická podpora. Rozhodnutí o rozsahu chirurgického výkonu (odnětí celého prsu nebo naopak prs zachovávající výkon) je dnes plně na nemocné. U prs záchovných výkonů je však nutné vědět, ţe na rozdíl od mastektomie (odnětí celého prsu), není moţné tyto výkony provést vţdy mají své kontraindikace. Po prs záchovném výkonu musí také pacientka počítat s pooperačním ozářením prsu. Důleţité je také vědět, ţe po prs zachovávající operaci můţe patolog popsat prorůstání nádoru přes hranice odstraněné tkáně, coţ si vynutí novou operaci. Ta můţe znamenat buď další záchovný výkon nebo mastektomii. Kaţdá pacientka má být také poučena o moţných komplikacích odstranění uzlin z podpaţní jamky a o moţnosti a rizicích biopsie sentinelové uzliny. V rámci další péče a rekonvalescence by se nemocná měla vyvarovat fyzického přetěţování horní končetiny na operované straně, snaţit se zabránit jejímu poranění, bodnutí hmyzem, apod. Pro horní končetinu na operované straně platí také zákaz odběru krve a místní aplikace léků, o čemţ by měla ţena zdravotníky vţdy znovu informovat. Z pohledu operační rány jsou po jejím zhojení vhodné tlakové masáţe a promašťování (regenerační krémy, vepřové sádlo, apod.). Kaţdá pacientka má být také informována o moţnostech zajištění protetických pomůcek (epitéza, obal, podprsenka) a rekonstrukci prsou v rámci plastické chirurgie. DOSTUPNÉ TYPY PÉČE A JAK FUNGUJÍ Základními vyšetřovacími metodami jsou ultrazvuk a mamografie. Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé a není spojené s ţádnou radiační zátěţí nemocné (ozářením rentgenovými paprsky). Mamografické vyšetření je vlastně speciální slabé rentgenové vyšetření, spojené s malým vystavením se rentgenovému záření. Obě vyšetření jsou nebolestivá a jsou prováděna ambulantně. Při podezření na nádorové loţisko v prsu je dnes u většiny nemocných indikována punkční biopsie (odběr malého kousku tkáně speciální jehlou na histologické vyšetření). V tomto případě se jiţ jedná o invazivní vyšetření, při kterém je po místním umrtvení speciální jehlou odebrán vzorek podezřelé tkáně. Tu pečlivě vyšetřuje patolog a výsledek biopsie je klíčový pro stanovení dalšího léčebného plánu. Punkční biopsie je ambulantním výkonem. V případě potvrzení nádoru následuje mezioborová rozvaha chirurga, onkologa a radiologa, kteří ve shodě s nemocnou stanoví další postup léčby. CHIRURGICKÁ LÉČBA Operace prsu jsou prováděny vţdy za hospitalizace (minimálně jednodenní). V současné době existují dva základní typy výkonů snesení (odnětí) celého prsu nebo prs záchovná operace. Prs záchovný výkon má své indikace a lze ho tedy provést jen u části nemocných. Součástí obou typů operací však vţdy je i odstranění uzlin z podpaţdí na straně operovaného prsu. Nově můţe za přesně stanovených podmínek nahradit odstranění uzlin z podpaţdí odběr a vyšetření tzv. sentinelové uzliny. CHEMOTERAPIE A VEDLEJŠÍ ÚČINKY Zásady chemoterapie, hormonální léčby, cílené (biologické) léčby jsou probrány v publikaci Zásady cytostatické léčby uvedené na stránkách OPTIMALNI-LECBA/. Kapitola věnovaná podpůrné léčbě řeší leukopenie, febrilní leukopenie, anemii a antiemetickou léčbu. Leukopenie, anemie, nauzea a zvracení jsou nejčastějšími vedlejšími účinky po medikamentózní onkologické léčbě. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 4 z 7

5 Dalším neţádoucím účinkem je alopecie (vypadání vlasů), která je dočasná a řeší se předepsáním paruky (částečně hrazené zdravotními pojišťovnami). Záněty ústní sliznice, střevní sliznice, průjmy a zácpa se řeší symptomaticky. Kaţdé léčivo můţe mít určité specifické neţádoucí účinky, které jsou uvedeny v příbalovém letáku příslušného léčiva, kde je i návod na jejich zvládání či doporučení k jejich předcházení. RADIOTERAPIE Radioterapie je léčba pomocí ionizujícího záření, které má schopnost ničit nádorové buňky. Vyuţívá se v léčbě zhoubných nádorů, u kterých je citlivost nádorových buněk na záření vyšší neţ okolních zdravých tkání a orgánů. V některých případech se pouţívá ke zmírnění potíţí, které jsou onemocněním způsobené nebo preventivně ke sníţení rizika návratu onemocnění, např. po chirurgické léčbě. Záření ničí nádorovou tkáň, potlačuje schopnost nádorových buněk mnoţit se a růst. V průběhu léčby však působí záření i na buňky zdravé. Tento vliv záření na normální zdravé tkáně a orgány se projevuje vedlejšími neţádoucími účinky. Radioterapie je aplikována dvojím způsobem, jako tzv. zevní či externí, kdy je zdroj záření umístěn mimo tělo, nebo se radioaktivní zdroje záření zavádějí pomocí aplikátorů do tělních dutin nebo orgánů. Hovoříme potom o tzv. brachyradioterapii ( vnitřní ozáření). Obě uvedené metody radioterapie se u vybraných diagnóz kombinují. Jednotlivé ozáření (frakce) trvá asi 2 4 minuty, u některých sloţitých technik i kolem 10 minut. Vaše celková doba pobytu v ozařovně se tedy můţe pohybovat od 8 do 20 minut v závislosti na době nastavení Vaší polohy. Ozařuje se obvykle denně, kromě sobot, nedělí a svátků, v celkové délce několika týdnů (2 7). Ozařování nebolí, paprsky záření jsou neviditelné a nevyvolávají ţádné nepříjemné pocity při vlastním ozařování. Můţe být však nepohodlná poloha při ozařování a tlak tvrdšího povrchu ozařovacího stolu. Mnoho nemocných, kteří prodělávají radioterapii, se obává, ţe se stanou radioaktivními ("ţe budou zářit ). Nestanete se radioaktivními. Ozáření ve Vás nezůstává, můţete se bez obav dále stýkat s rodinnými příslušníky či jinými lidmi, nejste pro ně nebezpeční. U některých nemocných se mohou projevit vedlejší účinky léčby zářením. Je nutné si uvědomit, ţe reakce na ozáření jsou zcela individuální. Mnozí pacienti nemají ţádné vedlejší účinky po celou dobu ozařování. Kromě místních reakcí se mohou v průběhu ozařování objevit i změny celkového rázu, jako např. zvýšená únava, slabost, nechutenství, celková nevolnost či psychická podráţděnost. Obecně mají ozařovaní nemocní téţ větší náchylnost k běţným infekčním chorobám. Proto během léčby zářením omezte návštěvy velkých kolektivů lidí a zvláště lidí se známkami infekčních chorob (s rýmou, kašlem, angínou apod.). Neţádoucí účinky léčby zářením mohou být akutní (dočasné), které vznikají jiţ v průběhu ozáření a postupně se upravují do 1 2 měsíců po ukončení léčby a chronické (vyvíjející se po dobu měsíců a někdy i let po ukončení ozařování). Tyto jsou jiţ trvalého charakteru. Při nedodrţování určitých zásad se mohou tyto reakce podstatně zhoršit, či dokonce vyústit ve zbytečné komplikace a prodlouţit tak dobu Vašeho léčení. Proto doporučujeme řídit se pokyny ošetřujícího personálu i v následujících letech po skončení radioterapie. I při správně vedené léčbě zářením je tolerováno 5% riziko vzniku závaţných chronických neţádoucích účinků léčby, které mohou významně změnit Vaši zdravotní způsobilost. Nicméně nelze vyloučit, ţe i méně závaţné chronické změny po ozáření Vám mohou ovlivnit zdravotní způsobilost. Kůţe je v závislosti na ozařované oblasti a technice ozáření více či méně citlivá, proto se o ni pečlivě starejte. Oblékejte se do volného a vzdušného oblečení, nejlépe bavlněného nebo speciálního pro ozařovanou pokoţku. Nepouţívejte na ozařovanou pokoţku deodoranty, parfémy ani kosmetiku. Dále se na ozařovanou pokoţku vyvarujte působení přímých slunečních a tepelných paprsků (solaria, horské slunce a sauny) a to po dobu minimálně jednoho roku po skončení ozařování. Důleţité je chránit ozářenou pokoţku zvláště při pobytu u moře nebo na horách. Nevhodné je i pouţití elektrických podušek či ohřevných lahví na ozařovanou oblast. Léčenou oblast opatrně omývejte vlaţnou vodou. Na místech se zvýšenou tvorbou potu (podpaţí, třísla, okolí konečníku), zvláště u nemocných s nadváhou, nesmí dojít k zapaření. Namísto koupání doporučujeme pouţití sprchy. Nevytírejte kůţi do sucha, ale lehce ji osušujte ručníkem. Nepouţívejte mýdlo na ozařované oblasti. Po ukončení léčby zářením budete v pravidelných intervalech trvale kontrolován/a lékařem, který bude sledovat výsledky léčby Vašeho onemocnění podle stanovených nutných vyšetření. Zároveň bude sledovat vedlejší projevy léčby a doporučovat vhodná preventivní opatření. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 5 z 7

6 VYSVĚTLENÍ, Z JAKÝCH DŮVODŮ MŮŢE BÝT LÉČBA MĚNĚNA Z pohledu chirurga je nejdůleţitější poučit nemocné, které se rozhodly pro prs zachovávající výkon, ţe podle výsledku histologie odebraného loţiska můţe následovat další operace. Ta můţe znamenat nový prs záchovný výkon nebo snesení celého prsu. Změny v onkologické léčbě mohou nastat kdykoliv v souvislosti se změnou průběhu choroby tj. s progresí (dalším rozvojem) choroby, ale i s regresí (ústupem) choroby. Pacientky, které jsou aktuálně léčeny (chemicky, hormonálně, biologicky), se podrobují pravidelným kontrolám (klinickým, rentgenologickým, sonografickým, CT, PET/CT, biochemickým), podle povahy postiţení a biologických charakteristik nádoru. Léčba můţe být změněna podle Zásad cytostatické léčby na léčbu 1., 2., 3. linie atd. V případě relapsu onemocnění má být znovu multidisciplinárně stanovena nová léčebná strategie. Radioterapie je jednou ze základních metod léčby zhoubných nádorů. Dalšími moţnostmi jsou chirurgický výkon a systémová léčba, jako je chemoterapie, hormonální a biologická léčba. V řadě případů se tyto metody kombinují. Návrh k provedení léčby zářením vychází z doporučených postupů léčby, které byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků vědy (postupy lege artis). Také změny léčebné strategie v případě radioterapie vycházejí z obecně uznávaných standardů. OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK LÉČBY Chirurgická a onkologická léčba zhoubného nádoru prsu vede u velké části nemocných k trvalému uzdravení. Prognóza se vţdy odvíjí od pokročilosti, biologického chování nádoru a typu léčby. Recidiva onemocnění se můţe objevit i s velkým časovým odstupem řady let je nutné proto vţdy počítat s doţivotním sledováním. Kaţdá pacientka by měla i po záchovném výkonu na prsu počítat s více či méně závaţným kosmetickým postiţením. To závisí na rozsahu nádoru, typu výkonu, velikosti a tvaru prsou. Z dalších omezení je nutné informovat nemocné o moţnosti vzniku lymfedému horní končetiny a omezení hybnosti ramenního kloubu. Oba problémy lze řešit rehabilitací i dalšími speciálními procedurami (lymfodrenáţe, atd.). DOPORUČENÍ OTÁZEK, KTERÉ MÁ PACIENT KLÁST OŠETŘUJÍCÍMU LÉKAŘI Jaké je povaha mého onemocnění? Jedná se o rakovinu? Jaká je prognóza mého onemocnění v případě včas zahájené léčby? Čeká mne operace? Co potřebuji pro pobyt v nemocnici? Budou mne moci navštěvovat moji blízcí? Bude v mém případě nutné odstranit při operaci celé prso? Je v mém případě reálný prs zachovávající výkon? Je v mém případě nutné odstranění uzlin z podpaţdí? Má tento výkon nějaké dlouhodobé neţádoucí účinky lymfedém horní končetiny aj.? Existuje varianta odstranění uzlin z podpaţdí? Bývají po operaci intenzivní bolesti? K jakým komplikacím můţe po operaci dojít? Jak dlouho budu leţet v nemocnici? Mohu operaci odmítnout? S jakými důsledky? Bude součástí léčby mého onemocnění i podávání chemoterapie? Jaké vedlejší účinky tato léčba má? Lze tyto negativní účinky nějak ovlivnit? Existují jiné varianty léčby? Bude součástí léčby mého onemocnění i ozařování? Je po odstranění prsu pro rakovinu moţné provedení plastiky prsou? Existují jiné kosmetické varianty epitéza apod.? Jsou v ČR organizované skupiny pacientek s tímto onemocněním, kde bych mohla získat informace? Je moţná psychologická pomoc? Kde ji lze získat? Budu moci dále vykonávat svou práci? Má onemocnění i dědičný podíl? Mají mé dcery vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění? Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 6 z 7

7 KONTAKTY NA ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ Uvedenou problematikou se v ČR na vysoké úrovni zabývá řada pracovišť a akreditovaných mamocenter, která procházejí pravidelně podrobnými audity. Dostupnost péče je v současné době v ČR dostačující. S výběrem pracoviště mohou nemocným pomoci například webové stranky České onkologické společnosti AKREDITOVANÁ SCREENINGOVÁ CENTRA Mamografický screening je v České republice provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichţ činnost je průběţně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné "Podmínky o osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu". Seznam akreditovaných screeningových center a další informace je uveden na portálu DOPORUČENÁ LITERATURA Pacientkám je moţné doporučit knihu kolektivu autorů: Co byste měli vědět o rakovině prsu (J. Abrahámová a kol., Grada, Praha 2009), kde jsou probrány rizikové faktory, prevence, screening, diagnostika, léčebné moţnosti, vedlejší poléčebné účinky, péče po ukončení léčby a práva pacientů. VYSVĚTLENÍ ODBORNÝCH POJMŮ Anemie (chudokrevnost) soubor příznaků, při kterém je v krvi sníţený počet červených krvinek (erytrocytů) a mnoţství krevního barviva Antiemetická léčba léčba k tlumení nebo odstraňění zvracení Biopsie mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze ţivého organizmu Difuzní postižení nádorové buňky jsou ve tkáni rozptýleny, netvoří loţisko Epitéza náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů Febrilní leukopenie sníţený počet bílých krvinek doprovázený teplotou Incidence statistický ukazatel, podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců za dané časové období (nových případů) a počtu všech jedinců ve sledované populaci Ionizující záření záření, které ionizuje prostředí, jímţ prochází. Patří sem např. záření vznikající rozpadem radioaktivních látek a rentgenové záření Kontraindikace okolnost nebo stav pacienta vylučující některé léčebné postupy, výkony, uţívání některých léků Leukopenie sníţený počet bílých krvinek Lymfedém těstovitý otok, způsobený zhoršením odtoku lymfy (mízy) po odstranění mízních uzlin např. lymfedém horní končetiny po odstranění uzlin z podpaţdí Magnetická rezonance vyšetřovací metoda pomocí magnetického pole, která velmi přesně zobrazí poţadované oblasti Maligní melanom zhoubný novotvar kůţe, vznikající u citlivých jedinců často po expozici slunečním UV zářením Nauzea pocit nevolnosti Recidiva onemocnění návrat nemoci Rekonvalescence zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením Screening vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích, kdy pacient ještě nemá potíţe a příznaky Sentinelová uzlina první uzlina, do které proudí míza z nádoru Symptomatická léčba léčba zaměřená na potlačení příznaků onemocnění Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie) základní zobrazovací diagnostická metoda pomocí ultrazvukových vln Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 7 z 7

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH Co to jsou klinické studie..................2 Charakteristika klinických studií...........3 Proč jsou klinické studie důležité...........4 Jak mohou být

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA INFORMACE PRO PACIENTY CO JE TO KOLONOSKOPIE A PROČ JE VHODNÁ I PRO VÁS? Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a koncové části střeva tenkého pomocí ohebné

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ Co je slinivka břišní...................... 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu slinivky......................

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU BRNO 2002 Informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu Autoři: MUDr. Andrea Jurečková MUDr.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. PROTON news 10/14. Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková. Protonová léčba lymfomů. www.ptc.

Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. PROTON news 10/14. Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková. Protonová léčba lymfomů. www.ptc. Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby PROTON 10/14 Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková Protonová léčba lymfomů www.ptc.cz NOVINKY Z PTC MALÝ ASHYA KING UKONČIL LÉČBU Za nepřetržitého zájmu českých

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE OBSAH Co je kůže............................... 2 Co jsou nádory..........................3 Co je zhoubný nádor kůže................ 5 Jaké jsou příznaky zhoubného

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více