REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice"

Transkript

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice Tel.: , ; Fax: Číslo konania: 2013/ /2/Ma Košice, dňa Rozhodnutie Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto ako orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto rozhodla: Účastník konania: MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov, IČO: , prevádzkáreň: MILK-AGRO, spol. s r.o., Komenského 55, Košice porušil povinnosť podľa 12 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 127/2012 o označovaní potravín, a to tým, že dňa v čase od hod. do hod. umiestňoval na trh potravinu s nedostatočným označením - Nakladaná kvasená kapusta v slanom náleve, 1000 g balenie, krajina pôvodu Poľsko, Gospodarstwo Warzywno Rolne, Miechow, Pstroszyce/55 - dátum spotreby bol nečitateľný, stierateľný a nezreteľný. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 100,-, slovom: stoeur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto, vedený štátnou pokladnicou, číslo účtu: /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol: konštantný symbol: Odôvodnenie: Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto vykonala dňa u prevádzkovateľa MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov, IČO: , prevádzkáreň: MILK-AGRO, spol. s r.o., Komenského 55 v Košiciach úradnú kontrolu potravín zameranú na označovanie tovarov, predaj tovarov po uplynutí dátumu spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, skladovanie tovarov, osobnú a prevádzkovú hygienu na oddelení predaja čerstvého ovocia a zeleniny, cielenú úradnú kontrolu so zameraním na umiestňovanie na trh potravín vianočného sortimentu. V čase výkonu úradnej kontroly potravín bol zistený nedostatok v označení jednej potraviny. Povinný údaj - dátum spotreby

2 uvedený na obale Nakladanej kvasenej kapusty v slanom náleve, 1000 g balenie, krajina pôvodu Poľsko, Gospodarstwo Warzywno Rolne, Miechow, Pstroszyce/55, bol nečitateľný, stierateľný a nezreteľný. V predaji bolo 14 kg uvedeného tovaru, v predajnej cene 0,79 /kg. Podľa predloženého dodacieho listu č. 3/ tovar bol dodaný zo skladu spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r.o., Pri bitúnku 15, Košice dňa v množstve 15 kg. Dňa 1. apríla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. V súlade so všeobecne uznávanou právnou zásadou zákazu retroaktivity právnej normy, protiprávne konanie sa posudzuje podľa práva platného v čase, v ktorom k porušeniu práva došlo. Kontrola bola vykonaná , teda za účinnosti staršej právnej úpravy. Novšia právna norma platí len v prípadoch, keď sú jej účinky pre adresáta výhodnejšie, platí vtedy spätne na také prípady konania adresáta, ktoré by predchádzajúca právna úprava posudzovala prísnejšie, prípadne spôsobom pre adresáta nevýhodnejším. Novela zákona č. 152/1995 Z.z. okrem iného zaviedla prísnejšie sankcie za porušenia zákona č. 152/1995 Z.z. Nová právna úprava stanovuje rovnaké rozpätie výšky pokuty ako právna norma v čase spáchania deliktu, preto správny orgán bude posudzovať protiprávne konanie podľa právnej úpravy účinnej v čase, keď k porušeniu zákona došlo. Novelou zákona zároveň bola zrušená Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky. Kontrolovaný subjekt by bol v zmysle tejto vyhlášky zaradený medzi malé prevádzky. Podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov platného v čase spáchania správneho deliktu orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 do eur, ak v rozpore s týmto zákonom vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené. Podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov platného v čase spáchania správneho deliktu orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 do eur, ak v rozpore s týmto zákonom vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené. Zistené skutočnosti boli zdokumentované v zázname o úradnej kontrole potravín č. KE/2012- Ma/64 zo dňa , ktoré boli prerokované s xxxx, vedúcou prevádzkárne, ktorá k výsledkom úradnej kontroly potravín nemala žiadne pripomienky. Uvedené nedostatky znamenajú porušenie požiadaviek ustanovených v 12 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 127/2012 o označovaní potravín. Podľa 12 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 127/2012 o označovaní potravín údaj, ktorý sa uvádza v označení potraviny, musí byť zreteľný, neodstrániteľný a pre spotrebiteľa za obvyklých podmienok uvádzania na trh ľahko čitateľný, jeho farba musí kontrastovať s podkladom, údaj nesmie byť ukrytý, narušený iným písmom alebo obrazom. Údaje - názov potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza na trh, množstvo potraviny, dátum minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, dátum spotreby, o skutočnom množstve alkoholu vyjadrenom v objemových percentách, ak ide o nápoje s množstvom alkoholu viac ako 1,2% - sa označia v spoločnom zornom poli; údaj - dátum 2

3 minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, dátum spotreby možno uvádzať aj odkazom na jeho umiestnenie. RVPS Košice mesto zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení ustanovení zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. RVPS Košice mesto doručila dňa kontrolovanému subjektu upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení ustanovení zákona o potravinách. Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom v upovedomení o začatí správneho konania nevyjadril k podkladu pre rozhodnutie. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Košice-mesto z dôkazových materiálov - Záznam o úradnej kontrole potravín č. KE/2012-Ma/64 zo dňa Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie vo veci vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Dôkazy zabezpečené vykonaním úradnej kontroly potravín považuje správny orgán za dostatočné k preukázaniu postupu účastníka konania v rozpore s citovaným zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a k naplneniu skutkovej podstaty pre uloženie pokuty. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť a požiadavky pri umiestňovaní potravín na trh podľa 12 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 127/2012 o označovaní potravín. Pri určovaní výšky pokuty sa dostatočne prihliadalo na práva samotného účastníka konania, zároveň správny orgán dodržal aj svoju úradnú povinnosť vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb. Takto uložená pokuta vo výške 100,- spĺňa primeraný represívny, ale aj preventívny účinok, nakoľko malému prevádzkovateľovi správny orgán uloží pokutu od 100 do eur. Pokuta bola uložená na spodnej hranici stanoveného rozpätia. Kontrolovaná prevádzka bola zaradená medzi malé prevádzky (9 zamestnancov, do položiek, s ktorými sa v nej manipuluje) podľa príslušného ustanovenia Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice- 3

4 mesto v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Anna Ondová riaditeľka Rozhodnutie sa doručuje: (do vlastných rúk) MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov 4

5 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE-MESTO Hlinkova 1/C, Košice Tel.: Fax: Číslo konania: 2013/ /3/So Košice, 20. mája 2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto Účastník konania: obchodné meno: BILLA, s.r.o. sídlo: Bajkalská 19/A, Bratislava IČO: rozhodla: maril výkon úradnej kontroly potravín tým, že nesplnil jedno opatrenie z ôsmich uložené v rozhodnutí Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice mesto č.k. 2012/ /3 zo dňa v prevádzkarni BILLA, Hlavná 29, Košice, čo bolo zistené dodatočnou úradnou kontrolou vykonanou 21. januára 2013 v čase od do hod. ako je to uvedené v zázname o dodatočnej úradnej kontrole č. 2012/ /3/DÚKP/Na,So z 21. januára Nebolo splnené opatrenia č. 6: 6) Odstrániť nedostatky v prevádzkovej hygiene: vykonať celoplošnú očistu priestoru suchého skladu; odstrániť nečistoty, stavebný odpad a všetky predmety nesúvisiace s predajom z nezastrešeného nádvoria prevádzky. Termín: bezodkladne Stavebný odpad a predmety nesúvisiace s predajom neboli odstránené z nezastrešeného nádvoria prevádzkárne. V zadnej časti tohto priestoru v šachte do ktorej ústia kovové rúry sa nachádzalo množstvo nahádzaných zbytkov obalov, papiera, hrubých nečistôt. Pri múre, ktorý je poškodený s opadanou omietkou v kusoch na zemi a v dolnej časti rozpadnutý sa nachádzalo množstvo drevených paliet, plastových prepraviek, kovových regálov, dve bandasky s neznámou tekutinou, kovový sud s neznámym obsahom, vyradené plastové a drevené stoličky, posypová soľ, stavebný odpad kusy betónu, cibuľky na sadenie v hnilobnom rozklade, železný kontajner, plastový v rohu poškodený kontajner, kryt elektrického osvetlenia, poškodený rebrík, dvierka z elektrickej skrine, elektrické výbojové trubice, vratné plastové prepravky a kovové klietky. Všetko bolo mokré od dažďa a snehu, neusporiadané, nezastrešené, neskladované systematicky. V kovovom koši boli mokré vyradené plastové obaly, vzadu zviazané papierové kartóny. Na kovových rúrach, ktoré vedú celým týmto priestorom vo vrchnej časti boli zaznamenané nalepené nečistoty neznámej látky žlto ružovej farby tvarom pripomínajúce kusy mäsa. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 5

6 Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1 650, slovom: tisícšesťstopäťdesiat eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice mesto, vedený Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol konštantný symbol I. Odôvodnenie: Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto (ďalej len RVPS Košice mesto) vykonala u podnikateľa BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: , prevádzkareň BILLA, Hlavná 29, Košice 21. januára 2013 dodatočnú úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu plnenia opatrení uložených v rozhodnutí RVPS Košice mesto č.k. 2012/ /3 z 28. septembra 2012 a to: 1. Syry, ktoré sú krájané, vážené a balené v predajni označovať všetkými údajmi v súlade s 9 ods. 1 a 12 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 2. Mrazené polotovary určené na dopekanie skladovať v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota s ohľadom na kapacitné možnosti. 3. Na prípravu obložených žemlí používať iba suroviny čerstvé, bez akýchkoľvek zmyslových zmien. 4. Nebalené pekárske výrobky uchovávať na predajnej ploche v krytých technických zariadeniach. 5. Potraviny skladovať systematicky, oddelene podľa druhu a sortimentu, vo vhodných podmienkach dostatočne chránené pred poveternostnými vplyvmi a škodcami. 6. Odstrániť nedostatky v prevádzkovej hygiene: vykonať celoplošnú očistu priestoru suchého skladu; odstrániť nečistoty, stavebný odpad a všetky predmety nesúvisiace s predajom z nezastrešeného nádvoria prevádzky. 7. V chladiacom boxe, určenom na skladovanie tovaru pre oddelenie lahôdok (syry) zabezpečiť funkčné stropné osvetlenie. 8. Potravinársky odpad, bývalé potraviny odsúvať z priestorov prevádzkarne priebežne, zamedziť ich hromadeniu, zabezpečiť ich skladovanie vo vyhradenom priestore bez možnosti prístupu škodcov, a takýto tovar osobitne označiť. Termín vo všetkých bodoch: bezodkladne Pri kontrole bolo zistené, že opatrenie č. 6 nebolo splnené. Stavebný odpad a predmety nesúvisiace s predajom neboli odstránené z nezastrešeného nádvoria prevádzkárne. V zadnej časti tohto priestoru v šachte do ktorej ústia kovové rúry sa nachádzalo množstvo nahádzaných zbytkov obalov, papiera, hrubých nečistôt. Pri múre, ktorý je poškodený s opadanou omietkou v kusoch na zemi a v dolnej časti rozpadnutý sa nachádzalo množstvo drevených paliet, plastových prepraviek, kovových regálov, dve bandasky s neznámou tekutinou, kovový sud s neznámym obsahom, vyradené plastové a drevené stoličky, posypová soľ, stavebný odpad kusy betónu, cibuľky na sadenie 6

7 v hnilobnom rozklade, železný kontajner, plastový v rohu poškodený kontajner, kryt elektrického osvetlenia, poškodený rebrík, dvierka z elektrickej skrine, elektrické výbojové trubice, vratné plastové prepravky a kovové klietky. Všetko bolo mokré od dažďa a snehu, neusporiadané, nezastrešené, neskladované systematicky. V kovovom koši boli mokré vyradené plastové obaly, vzadu zviazané papierové kartóny. Na kovových rúrach, ktoré vedú celým týmto priestorom vo vrchnej časti boli zaznamenané nalepené nečistoty neznámej látky žlto ružovej farby tvarom pripomínajúce kusy mäsa. Takýto neporiadok je vhodným úkrytom hlodavcov a iných škodcov v priestore, ktorý cez dvere priamo komunikuje s priestormi potravinárskej prevádzkárne. Zistené skutočnosti boli zdokumentované v zázname o dodatočnej úradnej kontrole č. 2012/ /3/DÚKP/Na,So z 21. januára 2013 a prerokované s pani xxxxx, zástupkyňou vedúcej predajne, prítomnou pri kontrole, ktorá k zisteným skutočnostiam nepodala žiadne vyjadrenie. Z uvedených nedostatkov bola vyhotovená fotodokumentácia. II. RVPS Košice mesto zaslala kontrolovanému subjektu upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení ustanovení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o potravinách) alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu pre rozhodnutie i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené 30. apríla Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom vyjadril k podkladu pre rozhodnutie. Vo svojom vyjadrení uvádza, citujeme: Spoločnosť BILLA s.r.o. sa vždy veľmi seriózne zaoberá nezhodami zistenými pri inšpekciách kontrolných orgánov. Tak tomu bolo aj v tomto prípade. Ihneď boli prijaté nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Nedostatky uvedené v Úradnom zázname z kontroly a v Rozhodnutí č. k. 2012/ /3 z boli v celom rozsahu splnené. Dodávame však, že nezastrešený priestor pri sklade bol vyprataný a v tomto priestore sa nahromadili opakovane rôzne predmety v priebehu krátkej doby už po vyprataní. Priestor v zadnej časti je spoločný priestor, ktorý nepatrí predmetnej filiálke. Nečistota na rúrach bola v skutočnosti montážna pena. Vedúcemu filiálky bolo uložené nápravné opatrenie týkajúce sa sprísnenia kontroly vykonávanej sanitácie skladovacích a priľahlých priestorov a v prípade potreby zvýšenie jej frekvencie. Kontrola plnenia uloženého opatrenia bude vykonávaná inšpektorom marketu zodpovedným za danú filiálku a regionálnym manažérom kvality spoločnosti, koniec citácie. Stanovisko RVPS Košice mesto k vyjadreniu účastníka konania: Vyjadrením účastníka konania neboli spochybnené nedostatky zistené pri kontrole a nijakým spôsobom ho nezbavujú zodpovednosti za zistené protiprávne konanie. Úradnou kontrolou sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených zákonom o potravinách a osobitnými predpismi za účelom zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a ochrana spotrebiteľa na trhu potravín. Posudzuje sa vždy aktuálny stav prevádzkárne v čase úradnej kontroly. V čistote a poriadku sa musia udržiavať všetky priestory patriace k prevádzkárni, vrátane vonkajšieho priestranstva. Inšpektori neskúmali, či sa jedná o rovnaký odpad ako pri 7

8 predchádzajúcej kontrole, vyhodnotili len skutočnosť, že priestor naďalej nie je udržiavaný v hygienicky vyhovujúcom stave a poskytuje možnosť úkrytu rôznym škodcom. III. Správny orgán pri rozhodovaní vo veci posúdil skutočnosti zistené pri dodatočnej úradnej kontrole potravín vykonanej 21. januára 2013, dôsledne zvážil a vyhodnotil dôkazy. Následne uvádza, že: Nesplnenie opatrení uložených v rozhodnutí RVPS Košice mesto na odstránenie nedostatkov zistených pri úradnej kontrole potravín vykonanej 4. mája 2012 je marením výkonu úradnej kontroly potravín. Podľa zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín. Neudržiavanie vonkajšieho, nezastrešeného priestoru, komunikujúceho priamo s priestorom suchého skladu v hygienicky spôsobilom stave, s množstvom rozmanitého stavebného odpadu, kusmi betónu, nepoužívanými kovovými roštami, stoličkami, nevratnými plastovými a papierovými obalmi a iným je ideálnym prostredím pre úkryt hlodavcov a iných škodcov znamená porušenie 4 ods. 1 a 10 písm. a) zákona o potravinách, 2 ods. 1 a 2 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č /2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (ďalej len Výnos MP a MZ č /2007-OL)a Prílohy II Kapitoly I ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín (ďalej len Nariadenie EP a Rady č. 852/2004). Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 10 písm. a) zákona o potravinách ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu. Podľa 2 ods. 1 Výnosu MP a MZ SR č /2007-OL vonkajšie priestory a manipulačné priestory nesmú byť prašné, nesmie v nich byť nekrytý zvod odpadových vôd, nezakryté hnojisko, smetisko, žumpy a iné zdroje znečisťovania. Podľa 2 ods. 2 Výnosu MP a MZ SR č /2007-OL manipulačné priestory a priestranstvo patriace k prevádzkarni sa musia udržiavať v čistote. Podľa Prílohy II Kapitoly II ods. 1 Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby. Podľa 23 ods. 5 zákona o potravinách orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty. 8

9 Zistené nedostatky pri dodatočnej úradnej kontrole potravín vykonanej 21. januára 2013, ktoré sú uvedené v zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín a v časti I. odôvodnenia tohto rozhodnutia a opísané v časti III. odôvodnenia tohto rozhodnutia, sú spoľahlivo zisteným a vierohodne preukázaným porušením ustanovení zákona o potravinách a osobitých predpisov. Týmto porušením boli naplnené znaky skutkovej podstaty uvedené v 28 ods. 4 písm. g) zákona o potravinách. Dňa 1. apríla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. V súlade so všeobecne uznávanou právnou zásadou zákazu retroaktivity právnej normy, protiprávne konanie sa posudzuje podľa práva platného v čase, v ktorom k porušeniu práva došlo. Kontrola bola vykonaná 21. januára 2013, teda za účinnosti staršej právnej úpravy. Novšia právna norma sa uplatní len v prípadoch, keď sú jej účinky pre účastníka konania výhodnejšie, platí vtedy spätne na také prípady konania účastníka správneho konania, ktoré by predchádzajúca právna úprava posudzovala prísnejšie, prípadne spôsobom pre účastníka konania nevýhodnejším. Novela zákona o potravinách okrem iného zaviedla prísnejšie sankcie za porušenia zákona o potravinách. Novelou zákona zároveň bola zrušená Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky. Kontrolovaný subjekt by bol v zmysle tejto Vyhlášky zaradený medzi stredné prevádzky podľa 5 (23 zamestnancov, počet položiek cca 5 565). Podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu orgán úradnej kontroly potravín uloží strednému prevádzkovateľovi pokutu od eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín. Podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona o potravinách účinného v čase vydávania rozhodnutia orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín. Nová právna úprava podstatne zvýšila hornú hranicu výšky sankcie, čo je pre účastníka konania nevýhodnejšie oproti predchádzajúcej právnej úprave, na druhej strane umožnila uložiť pokutu nižšiu ako eur, čo je pre účastníka konania výhodnejšie. Vzhľadom k tomu, že výhodnosť právnej úpravy nie je možné jednoznačne posúdiť, správny orgán posudzoval protiprávne konanie podľa právnej úpravy účinnej v čase vydávania rozhodnutia a rozhodnutie vydal v súlade s právnou úpravou účinnou v čase jeho vydávania. Správny orgán konštatuje, že uložená pokuta podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona o potravinách za nesplnenie opatrení uložených v rozhodnutí RVPS Košice mesto vo výške bola uložená odôvodnene a jej výška bola stanovená správne. 9 IV.

10 Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa obligatórne prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Závažnosť neplnenia opatrení uložených orgánom úradnej kontroly potravín vyplýva už zo samotnej podstaty takéhoto konania. Správny orgán za poľahčujúcu okolnosť považoval splnenie ostatných siedmich opatrení. Správny orgán pri uplatňovaní sankcie prihliadal na charakter prevádzky a možné následky poškodenia zdravia spotrebiteľa manipuláciou s potravinami v prostredí so závažnými nedostatkami v prevádzkovej hygiene. Všetky potraviny, s ktorými sa narába, sa musia skladovať, baliť, vystavovať a prepravovať takým spôsobom, aby sa chránili pred kontamináciou, v dôsledku ktorej by sa mohli stať nepožívateľnými, nebezpečnými pre zdravie, alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo neodôvodnené očakávať, že ich v takom stave spotrebitelia budú aj konzumovať. Prvotná zodpovednosť za zabezpečenie takejto ochrany potravín je na prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, v tomto prípade na predajcovi. V zmysle platnej legislatívy sa v čistote a poriadku musia udržiavať všetky priestory patriace k potravinárskej prevádzke a to vrátane vonkajších priestorov a manipulačných priestorov, ktoré sú súčasťou prevádzky. Neudržiavaný vonkajší, nezastrešený priestor, ktorý priamo komunikuje s priestorom suchého skladu a je súčasťou prevádzkárne, prašný s množstvom rozmanitého stavebného odpadu, kusmi betónu, nepoužívanými kovovými roštami, stoličkami, nevratnými plastovými a papierovými obalmi je ideálnym prostredím pre úkryt hlodavcov a iných škodcov. Súčasne pri určovaní výšky pokuty prihliadal správny orgán aj na spoločenskú neprijateľnosť protiprávneho konania prevádzkovateľa trvajúceho od vykonania predchádzajúcej kontroly 4. mája 2012 a minimálne do 21. januára 2013, kedy bola vykonaná dodatočná úradná kontrola. Správny orgán pri stanovení výšky sankcie prihliadol aj na minulosť prevádzkovateľa. V minulosti boli účastníkovi konania za nedostatky zistené v prevádzke BILLA, Hlavná 29, Košice v správnom konaní uložené pokuty v roku 2010 vo výške 70 za predaj senzoricky zmenených potravín a za nedostatky v skladovaní a v prevádzkovej hygiene a za predaj senzoricky zmenených potravín a za predaj potravín po uplynutí dátumu spotreby, nedostatky v označení v manipulácii s potravinami pri dopekaní mrazených polotovarov a výrobe žemlí, za nedostatky v skladovaní potravín a v prevádzkovej hygiene v roku Správny orgán pokutu uložil v rámci povoleného rozpätia ustanoveného v 28 ods. 4 zákona o potravinách platného v čase vydávania rozhodnutia. Správny orgán za poľahčujúcu okolnosť považoval splnenie ostatných siedmych opatrení a výšku pokuty určil v blízkosti dolnej hranice stanovenej zákonom. Pri určovaní výšky pokuty dostatočne prihliadal na práva samotného účastníka konania, ale zároveň dodržal aj svoju úradnú povinnosť vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb. Takto uložená pokuta vo výške spĺňa primeraný represívny, ale aj preventívny účinok. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie vo veci vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Dôkazy zabezpečené vykonaním úradnej kontroly 10

11 potravín považuje správny orgán za dostatočné k preukázaniu postupu účastníka konania v rozpore s citovaným zákonom o potravinách a k naplneniu skutkovej podstaty pre uloženie pokuty. Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice mesto, Hlinkova 1/C, Košice v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie po vyčerpaní všetkých možností riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom. MVDr. Anna Ondová riaditeľka RVPS Košice - mesto Rozhodnutie sa doručuje: (do vlastných rúk): BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava 11

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv Brno, 15. června 2005 Masarykova univerzita v Brně, 2005 ISBN 80

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY Praha Brno Ostrava Bratislava Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem 2 / 2010 EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY (nejen) v oblasti soutěže a regulace 1. Rozhodnutí ESD ve věci Google ÚVODNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným

Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Na základe poverenia doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc., dekanky Právnickej fakulty Univerzity

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Kuchyňská váha mechanická Kuchynská váha mechanická Waga kuchána mechaniczna B-5063. Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi

Kuchyňská váha mechanická Kuchynská váha mechanická Waga kuchána mechaniczna B-5063. Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Kuchyňská váha mechanická Kuchynská váha mechanická Waga kuchána mechaniczna B-5063 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi XII/13 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů MVDr.Renáta Brablcová Oddělení hygieny výživy Telefon 595138138 renata.brablcova@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zaměření

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

REVUE PRO PRÁVO A TECHNOLOGIE

REVUE PRO PRÁVO A TECHNOLOGIE 6 REVUE PRO PRÁVO A TECHNOLOGIE Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Diskuze Martin Husovec Je (ešte stále) možné žalovať o prevod doménového mena? Jan Tomíšek Právní aspekty

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU Názov produktu KLEA 134a Registračné číslo REACH. 01-2119459374-33-0000 Výrobca Mexichem UK Limited The Heath Business & Technical Park Runcorn Cheshire

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo Svetová kvalita Dietzel Univolt je viac ako 65 rokov významným pojmom v elektroinštalačnej technike. Už krátko po založení firmy bola odbornému svetu predstavená prvá elektroinštalačná ochranná rúrka z

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

Kuchyňská váha s nerezovou miskou Kuchynská váha s nerezovou miskou

Kuchyňská váha s nerezovou miskou Kuchynská váha s nerezovou miskou Kuchyňská váha s nerezovou miskou Kuchynská váha s nerezovou miskou B-5094 Návod na použití Návod na obsluhu XII/13 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz - 1 -

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

LensPen. - funkcia samočistenia a automatické doplnenie - pro cca. 500 čisticích cyklů. čistiacej zmesi - malé rozměry pro pohodlné přenášení

LensPen. - funkcia samočistenia a automatické doplnenie - pro cca. 500 čisticích cyklů. čistiacej zmesi - malé rozměry pro pohodlné přenášení suchá čistící směs na bázi uhlíku jednoduše odstraní otisky prstů, šmouhy a mastnotu pomáhá předcházet opětovné tvorbě mastných nečistot a usazování prachu patentovaná technologie prověřená světovými OEM

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR

Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR JUDr. Jan Kolouch Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR Cílem článku je provést komparaci české a slovenské právní úpravy, zejména hmotně právních ustanovení týkajících se

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

WELL WRC7000N WiFi Router

WELL WRC7000N WiFi Router WELL WRC7000N WiFi Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC7000N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním

Více

leden 2012 Vážení čtenáři,

leden 2012 Vážení čtenáři, leden 2012 Vážení čtenáři, v našem prvním letošním vydání Finančních aktualit nám dovolte popřát všem úspěšný nový rok a hodně pozitivních zpráv z oblasti ekonomiky. Doporučujeme věnovat pozornost informaci

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více