Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne"

Transkript

1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne / Rada města po projednání schvaluje program 100. RM konané dne Návrh organizačních změn 1.2. Návrh změn v orgánech Euroregionu Krušnohoří 1.3. Memorandum o spolupráci mezi Úřadem vlády ČR a městem Litvínov 2. Dodatek č.2 k SoD Přestavba části Citadely pro potřebu ZUŠ 3. Oblastní charita Most návrh nájemní smlouvy 4. Delimitační protokol převod ZS IH 5. Návrh na zajištění provozu hotelu a restaurace na ZS IH 6. Rozpočtová opatření 7. Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov 8. Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelům škol a Základní umělecké školy, Scholy Humanitas v Litvínově a ředitelkám ZŠ speciální a MŠ v Litvínově 9. Návrh odměn ředitelům a Základní umělecké školy, Scholy Humanitas v Litvínově a ředitelkám ZŠ speciální a MŠ a Městské knihovny v Litvínově za II. pololetí roku Stanovení základních platů, příplatků za vedení, osobních příplatků a zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Litvínov 11. Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací na rok Různé - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/ Program 42. ZM konaného dne doplnění bodu Termín: Zodpovídá: JUDr. Daniel Volák, starosta města 3154 / A) revokuje usnesení RM č. 2732/92 ze dne týkající se počtu zaměstnanců B) schvaluje - s účinností k zřízení úseku Středisko zimní stadion na odboru nakládání s majetkem - s účinností k zřízení 22 FM na odboru nakládání s majetkem, úsek Středisko zimní stadion - navýšení počtu zaměstnanců města Litvínova nad stanovený počet zaměstnanců v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o 5 zaměstnanců C) stanovuje celkový počet zaměstnanců MěÚ Litvínov s účinností od zaměstnanců D) ukládá tajemnici Městského úřadu Ing. Alexandře Sixtové: - zajistit realizaci příslušných organizačních změn k uvedeným datům Usnesení 100. RM /6

2 Termín: Zodpovídá: Ing. Alexandra Sixtová, tajemník MěÚ 3155 / RM bere na vědomí rezignaci JUDr. Daniela Voláka z orgánu Rady Euroregionu Krušnohoří, navrhuje Bc. Martinu Opatrnou do orgánu Rady Euroregionu Krušnohoří a ukládá starostovi města informovat orgány Euroregionu Krušnohoří o schválených změnách. Termín: Zodpovídá: Ing. Alexandra Sixtová, tajemník MěÚ 3156 / Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Úřadem vlády ČR odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách a městem Litvínov a pověřuje starostu města k podpisu Memoranda o spolupráci Termín: Zodpovídá: JUDr. Daniel Volák, starosta města 3157 / Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o realizaci dodatečných stavebních pracích, souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k SoD č. 4499/08 a ukládá vedoucí odboru investic připravit Dodatek č. 2 k podpisu starostovi města Litvínov Termín: Zodpovídá: Ing. Jitka Zetková, vedoucí odboru investic 3158 / Rada města po projednání předloženého návrhu schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litvínov a Oblastní charitou Most na pronájem budovy č.p. 122, ul. Janovská, Litvínov 8, objekt občanské vybavenosti, pozemků parc.č. 161, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1437 m2, parc.č. 759/4, zahrada o výměře 1626 m2, parc.č. 759/5, ostatní plocha, sportoviště o výměře 440 m2 v katastrálním území Janov u Litvínova za podmínek: účel využití - poskytování sociálních služeb doba pronájmu určitá 10 let nájemné stanoveno v symbolické výši 1,- Kč dodávky energií hradí nájemce opravy a údržbu nemovitostí hradí nájemce. RM ukládá vedoucímu odboru NM předložit starostovi města k podpisu smlouvu na pronájem nemovitostí v k.ú. Janov u Litvínova. Termín: Zodpovídá: Ing. Václav Cihlář, vedoucí odboru NM 3159 / Rada města po projednání předloženého materiálu schvaluje Delimitační protokol o převodu části úkolů a činností obchodní společnosti SPORTaS, s.r.o. v předloženém znění a ukládá tajemnici MěÚ a vedoucímu ONM zajistit podpis Delimitačního protokolu. Termín: Zodpovídá: Ing. Alexandra Sixtová, tajemník MěÚ Usnesení 100. RM /6

3 3160 / Rada města po projednání předloženého návrhu schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litvínov a panem Lubomírem Kožnarem na pronájem NP v č.p ul. S.K.Neumanna Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově za podmínek: - restaurace FORMANKA o výměře 174,5 m2, jižní část ZS - nájemní smlouva do za standardních podmínek, plus platná sazba DPH, a paušální platby za energie, - restaurace o výměře 176,2 m2, severní část ZS nájemní smlouvu do za standardních podmínek plus platná sazba DPH a paušální platby za energie, - hotelová část o výměře 734,5 m2 druhé poschodí severní část ZS uzavřít nájemní smlouvu do za standardních podmínek, plus platná sazba DPH a paušální platby za energie, - prostory občerstvení o výměře 15 m2 tréninková hala uzavřít nájemní smlouvu do za standardních podmínek plus platná sazba DPH, - zajišťování stánkového prodeje v době extraligových zápasů. Všechny výše uvedené nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, a to do RM ukládá vedoucímu odboru NM předložit starostovi města k podpisu nájemní smlouvu na pronájem NP. Termín: Zodpovídá: Ing. Václav Cihlář, vedoucí odboru NM 3161 / Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 157/2009 odboru kancelář tajemníka snížení výdajů položka 5194 věcné dary ve výši 120 tis. Kč a navýšení výdajů a navýšení výdajů položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši120 tis.kč a ukládá vedoucí odboru finančního rozpočtové opatření realizovat / Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 159/2009 odboru nakládání s majetkem a odboru investic: snížení výdajů (OI) položka 6121 veřejné osvětlení (UZ 010) ve výši 119 tis. Kč a navýšení výdajů (ONM) položka 5139 vánoční dekorace (UZ 010) ve výši 119 tis. Kč a ukládá vedoucí odboru finančního rozpočtové opatření realizovat. Usnesení 100. RM /6

4 3163 / Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.160/2009 odboru regionálního rozvoje a odboru kanceláře tajemníka navýšení příjmů (ORR) položka 4122 neinvestiční transfer od ÚK ve výši 43 tis. Kč a navýšení výdajů (OKT) org. 04, položka 5134 prádlo, oděv a položka 5139 materiál ve výši 43 tis. Kč a ukládá vedoucí odboru finančního rozpočtové opatření realizovat / Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 161/2009 odboru investic snížení výdajů položka 6121 GO + PD rezerva priorit ve výši 100 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5171 obnova části střechy zámku ve výši 100 tis. Kč a ukládá vedoucí odboru finančního rozpočtové opatření realizovat / Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 162/2009 odboru kancelář tajemníka - snížení výdajů položka 5169 Knihařské práce, razítka ve výši 70 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5167 Služby, školení a vzdělávání ve výši 70 tis. Kč a ukládá vedoucí odboru finančního rozpočtové opatření realizovat / Rada města po projednání schvaluje v souladu se zněním Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov seznam projektů vybraných k podpoře Řídícím výborem IPRSJ, uvedený v důvodové zprávě, a ukládá vedoucí ORR předložit starostovi města k podpisu Potvrzení města o výběru projektu pro předkladatele vybraných projektů. Termín: Zodpovídá: Bc. Monika Černá, vedoucí odboru RR 3167 / Rada města Litvínov po projednání schvaluje předložený návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům základních škol a mateřských škol, Základní umělecké školy, Střední odborné školy pro obnovu a ochranu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově a ředitelkám Základní školy speciální a Mateřské školy v Litvínově a ukládá vedoucí odboru školství a kultury písemně vyrozumět o návrhu mimořádných odměn ředitele základních škol a mateřských škol, Základní umělecké školy, Střední odborné školy pro obnovu a ochranu životního prostředí - Schola Humanitas v Litvínově a ředitelky Základní školy speciální a Mateřské školy v Litvínově. Termín: Zodpovídá: Mgr. Lenka Pivrncová, vedoucí odboru ŠaK Usnesení 100. RM /6

5 3168 / Rada města Litvínov po projednání schvaluje předložený návrh odměn ředitelům základních škol a mateřských škol, Základní umělecké školy, Střední odborné školy pro obnovu a ochranu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově a ředitelkám Základní školy speciální, Mateřské školy a Městské knihovny v Litvínově za II. pololetí roku 2009 a ukládá vedoucí odboru školství a kultury písemně vyrozumět o návrhu odměn ředitele základních škol a mateřských škol, Základní umělecké školy, Střední odborné školy pro obnovu a ochranu životního prostředí - Schola Humanitas v Litvínově a ředitelky Základní školy speciální, Mateřské školy a Městské knihovny v Litvínově. Termín: Zodpovídá: Mgr. Lenka Pivrncová, vedoucí odboru ŠaK 3169 / Rada města po projednání schvaluje předložený návrh na stanovení základního platového tarifu/platový stupeň, výši příplatku za vedení, osobního příplatku a zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových organizací s účinností od s výjimkou ředitelky ZŠ Litvínov - Hamr Mgr. Radky Jirkovské a ukládá vedoucí odboru školství a kultury písemně vyrozumět ředitele základních a mateřských škol, základní umělecké školy, Střední odborné školy pro obnovu a ochranu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově a ředitelky Mateřské školy, Základní školy speciální a Městské knihovny v Litvínově o stanovení výše základního platového tarifu od Termín: Zodpovídá: Mgr. Lenka Pivrncová, vedoucí odboru ŠaK 3170 / Rada města v Litvínově po projednání schvaluje aktualizaci odpisových plánů na r u těchto příspěvkových organizací: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most; Základní škola a Mateřská škola Litvínov Janov, Přátelství 160, okres Most, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas Litvínov, Ukrajinská 379; Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982; Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most a ukládá vedoucí odboru školství a kultury provést úpravu v položkách rozpočtu na r u jednotlivých organizací. Termín: Zodpovídá: Mgr. Lenka Pivrncová, vedoucí odboru ŠaK 3171 / Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 a 3/2009, kterými se stanovil místní koeficient dle 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění a ukládá vedoucí odboru finančního předložit tento materiál do jednání zastupitelstva města. Termín: Zodpovídá: Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního Usnesení 100. RM /6

6 3172 / Rada města po projednání schvaluje doplněný program 42. ZM konaného dne Zahájení program jednání, ověřovatelé 2. Volba návrhové komise 3. Zpráva o plnění usnesení 4. Zpráva o činnosti RM 5. Diskuze 6. Návrh na nakládání s majetkem města 7. Roční projekt MHD 8. Rozpočtové opatření 9. Návrh na odpis pohledávky za společnost AUTOVAKOS s.r.o. za nezaplacené nájemné 10. Návrh na odpis pohledávek za firmu BYTES, s.r.o. za neplacený pronájem nebytových prostor, movitého majetku a pronájem dopravních prostředků 11. Volba přísedících Okresního soudu v Mostě na volební období Návrh na stanovení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva na rok Návrh na stanovení odměn pro předsedy výborů ZM, členy výborů ZM, předsedovi a členům osadního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva pro rok Dohoda o spolupráci LTC Chemopetrol Litvínov 15. Změna zakladatelské listiny a stanov společnosti Krušnohorská poliklinika, s.r.o. 16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investičního transferu KPL, s.r.o. 17. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících služeb města Litvínova na roky Registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 19. Návrh smluv na poskytnutí neinvestičních dotací v roce Návrh dohody o spolupráci v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a severních a západních Čechách Rámcový projekt LaNU pro Trinacionální síť ekologické výchovy 21. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 bod doplněn 22. Informace z výborů zastupitelstva města 23. Diskuze 24. Interpelace 25. Závěr Termín: Zodpovídá: JUDr. Daniel Volák, starosta města JUDr. Daniel Volák v.r. starosta města Jiří Šlégr v.r. člen rady města Usnesení 100. RM /6

Usnesení ze 90. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 90. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 90. schůze Rady města Litvínova konané dne 13.08.2009 2678 / 90 13.8.2009 Rada města po projednání schvaluje předložený program 90. RM konané dne 13.8.2009 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Přehled

Více

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne od hodin v aule Scholy Humanitas

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne od hodin v aule Scholy Humanitas Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 25.06.2009 od 14.00 hodin v aule Scholy Humanitas Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 27.03.2008 528 / 19 27.3.2008 Zastupitelstvo města schvaluje předložený program jednání 19. zasedání zastupitelstva města dne 27.03.2008.

Více

Usnesení z 34. náhradního zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne od hodin v aule Scholy Humanitas

Usnesení z 34. náhradního zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne od hodin v aule Scholy Humanitas Usnesení z 34. náhradního zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 30.04.2009 od 14.00 hodin v aule Scholy Humanitas 1004 / 34 30.4.2009 Zastupitelstvo města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení z 64. Rady města Litvínova konané dne

Usnesení z 64. Rady města Litvínova konané dne Usnesení z 64. Rady města Litvínova konané dne 19.11.2008 1892 / 64 19.11.2008 RM schvaluje program schůze dne 19.11.2008: Program: 1. Organizační 1.1 Návrh jmenování ved.odb. SV 1.2 Návrh na změnu Organizačního

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení ze 41. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 41. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 41. schůze Rady města Litvínova konané dne 20.03.2008 1167 / 41 20.3.2008 Program: 1. Organizační 1.1 Návrh na jmenování členů komise POO, komise energetické a člena komise prevence kriminality

Více

RADA MĚSTA LITVÍNOV. Rady města Litvínov konané dne

RADA MĚSTA LITVÍNOV. Rady města Litvínov konané dne RADA MĚSTA LITVÍNOV Usnesení z 58. jednání Rady města Litvínov konané dne 2.11.2016 R/1497/58-58. 2.11.2016 Program 58. rady města konané dne 02.11.2016 předložený program 58. rady města konané dne 02.11.2016.

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

RADA MĚSTA LITVÍNOV. Usnesení z 44. jednání. schůze. Rady města Litvínov konané dne

RADA MĚSTA LITVÍNOV. Usnesení z 44. jednání. schůze. Rady města Litvínov konané dne RADA MĚSTA LITVÍNOV Usnesení z 44. jednání. schůze Rady města Litvínov konané dne 1.6.2016 R/1213/44-44. 1.6.2016 Program 44. rady města konané dne 01.06.2016 předložený program 44. rady města konané dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 28. zasedání Rady města, konaného dne 02. 12. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 25.01.2006 78 / 4 25.1.2007 Zastupitelstvo města schvaluje předložený program jednání 4. zasedání zastupitelstva města včetně doplněného

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 18.07.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.07.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0373/RM17/2016 Výroční zpráva Centra pro pomoc dětem a mládeži

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze 78. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 78. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 78. schůze Rady města Litvínova konané dne 15.04.2009 2329 / 78 15.4.2009 Rada města po projednání schvaluje program RM 15.4.2009 1. Organizační 1.1. Návrh změn v komisích rady města 2. Kontrola

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

Usnesení 709/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 709/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 49. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 15.12.2014 Usnesení 709/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 33. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. prosince 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ ze 81. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 29. 4. 2010 v 08:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 26. zasedání Rady města, konaného dne 14. 12. 2016 od 14.30 hodin v kanceláři

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016 R M 1/ 40 / 16 s c h v a l u j e Program zasedání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. 2. R M 2/ 40 / 16 u k l á d á starostce města prověřit možnost ukončení nájmu pozemků

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. SRPNA 2015 R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, p. Cingroš Omluveni: Hosté: p. Mgr. Částka Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 513/26/15 schvaluje program 26. schůze rady

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více