VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Č.j.: Účinnost od data: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Ředitel Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (dále škola) předkládá v souladu s ustanovení vyhlášky č. 15/2005 Sb. výroční zprávu o činnosti školy, školní stravovny za školní rok 2012/2013 a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za rok Vypracoval: Mgr. Bc. Jiří Dvořák, ředitel školy Projednáno v pedagogické radě: Schváleno školskou radou:

2 Obsah 1. Základní údaje: Základní statistické údaje: Charakteristika školy - organizace vzdělávání a výchovy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Organizace poradenských služeb na škole Ekonomická část Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok a rozhodnutí ředitele Oblast řízení školy Závěr Výroční zpráva školní stravovny za rok 2012/ Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

3 1. Základní údaje: název: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace adresa: Lesní 575/12, Liberec 1, zřizovatel: Statutární Město Liberec (Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1) IČO : ředitel školy: Mgr. Bc. Jiří Dvořák zástupce ředitele: Ing. Tomáš Řebíček zařazení do sítě: kapacita školy: Tabulka 1: Přehled součástí školy a jejich kapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 600 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO Kapacita 140 dětí ŠKOLNÍ KLUB IZO Kapacita 296 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO Kapacita 600 jídel spojení: školská rada: web: mail: tel zřízena (Město Liberec) počet členů: 3 počet jednání rady školy: 2 Mimoškolní nebo občanská sdružení působící při škole: Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole, Liberec, Lesní 575/12 3

4 2. Základní statistické údaje: 2.1 Údaje o počtech žáků, tříd Tabulka 2 Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň Celkem Poznámka: dle stavu k Komentář: Ve srovnání s předchozím rokem ubyla jedna třída sloučení tří pátých na dvě šesté třídy. Příčinou jsou odchody žáků na víceletá gymnázia v 5. ročníku. Z uvedeného počtu plní 7 žáků povinnou školní docházku dle 38 školského zákona. Průměrný počet žáků na třídu 25,76. Pokud se sníží počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia, bude naplněnost tříd ještě vyšší. Maximum žáků ve třídě 30, minimum 19 (nezapočítáni žáci dle 38). Zájem rodičů o školu z mimospádových obvodů přetrvává (nyní tvoří 75% žáků školy). Počet žáků je na maximu prostorových možností a vybavení školy. 2.2 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Tabulka 3 Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Poznámka: dle stavu k po vyřízení odvolání Komentář: Proti nepřijetí přijata 4 odvolání. Všem vyhověno kladně formou autoremedury. O zřízení přípravné třídy pro budoucí školní rok škola neuvažuje. 2.3 Přehled prospěchu žáků Tabulka 4 Počet žáků Prospělo s Prospělo Slovní Neprospělo Neklasifikováno celkem vyznamenáním hodnocení Poznámka: dle stavu k po opravných a komisionálních zkouškách Komentář: Prospěch žáků se v porovnání s předešlým šk. rokem prakticky nezměnil. Téměř 70% žáků prospělo s vyznamenáním. 4

5 2.4 Přehled výchovných opatření Tabulka 5 Pochvaly Důtky tř. uč. Důtky řed. školy 2. stupeň 3. stupeň Poznámka: ze závěrečného hodnocení za II. pololetí Komentář: V porovnání s předchozím šk. rokem došlo ke znatelnému zlepšení v počtu udělených výchovných opatření. 2.5 Počty zameškaných hodin Tabulka 6 Omluvené hodiny Poznámka: Neomluvené hodiny v součtu za I. a II. pololetí Komentář: Průměr na jednoho žáka školy činí 87 zameškaných hodin, což je o 10 hodin více v porovnání s předchozím rokem. Uvedená hodnota představuje v průměru více než 3 týdny absence jednoho žáka v daném školním roce. 2.6 Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Tabulka 7 8. leté 6. leté gym. gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěno Celkem Poznámka: dle stavu k Komentář: Poprvé se podařilo, díky soustavné komunikaci učitelů 5. ročníku s rodiči, významně omezit odchody žáků pátých tříd na osmiletá gymnázia. Z devátého ročníku bylo přijato 23% vycházejících žáků na gymnázia. V souvislosti s odchody na víceletá gymnázia to znamená, že každý třetí žák naší školy je přijat do gymnázia. 2.7 Pedagogičtí pracovníci Tabulka 8 Kvalifikační předpoklady učitelé ZŠ do 30 let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchod. důchodový Celkem věk věk celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 4/1 8/6 7/7 9/8 1/1 29/23 nesplňuje 1/0 1/0 5

6 Tabulka 9 vychovatelky ŠD a ŠK Kvalifikační do 30 let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový Celkem předpoklady důchodový věk věk celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 6/6 Komentář: Rovnoměrné věkové složení pedagogického sboru. Vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru (97%). Všichni pedagogičtí pracovníci pověření jednotlivými funkcemi na škole splňují příslušné kvalifikační požadavky. Daří se postupně zvyšovat podíl mužů v učitelském sboru, v průběhu šk. roku již přes 20%. Pracovní kolektiv stabilizovaný, v průběhu školního roku odešly 3 kolegyně na mateřskou dovolenou (Tomová, Endlerová, Turčíková). Situace byla řešena dlouhodobými zástupy do konce školního roku (Matějka, Machartová). 2.8 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Tabulka 10 Název vzdělávacího programu Počet účastníků Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů (průběžné vzdělávací akce pro celý učitelský sbor) Vzdělávání v oblasti cizích jazyků (pravidelné jazykové kurzy, konference pro vyučující Aj, zahraniční stáže) Průřezová témata a čtenářství společná vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor Vzdělávání v oblasti ICT pro pedagogy školy (elektronická třídní kniha, elektronická žákovská knížka a další moduly programu Bakaláři, elektronický diář) Učíme se navzájem seminář pro školy podporující zdraví v Poděbradech Stáže na školách v ČR (ZŠ Raspenava, ZŠ Chrudim) Semináře činnostního učení (doškolovací kurz pro lektory a kurzy se zaměřením na jednotlivé předměty) Školská legislativa (periodická školení) Vzdělávací akce pro vychovatelky ŠD a ŠK (různé aktivity) Inventarizace škol a školských zařízení 1 Periodické vzdělávání školského managementu 2 Základní kurz Začít spolu 2 Konference učitelů angličtiny 2 Diskuzní seminář v rámci projektu Kompetence III Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich 2 výsledků

7 Komentář k zapojení pedagogů školy do dalšího vzdělávání: Systematické vzdělávání pedagogů školy je jednou z hlavních priorit. Cílem je vytvořit jednotný přístup ke vzdělávání žáků zejména v oblasti vzdělávacích strategií a využívaných prostředků, reagovat a začleňovat do vzdělávacího programu nové poznatky pedagogických věd a výzkumu. Převážná část prostředků na vzdělávání pedagogů plyne z prostředků evropských dotačních fondů. Novou formou je mentoring, individuální podpora pedagogické práce učitelů. V rámci dalšího vzdělávaní jsme zajistili mentoring pro všechny učitele 1. stupně s cílem zkvalitnit činnosti v centrech aktivit. Zapojení ředitele školy ve funkcích odborný poradce poradního sboru MŠMT pro oblast základního vzdělávání člen pracovní skupiny Školská tripartita při KÚ LK předseda krajského koordinačního výboru sítě škol podporujících zdraví koordinátor SKAV (Stálá konference asociací) pro Liberecký kraj panelista Kulatého stolu SKAV člen pracovní skupiny 4 Vzdělávání programu Strategie rozvoje SML koordinátor klubu ředitelů libereckých základních škol externí spolupracovník UJEP v Olomouci a UK v Praze pro oblast vzdělávání školského managementu 2.9 Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF Tabulka 11 Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe Ocenění pracovníků školy U příležitosti Dne učitelů 2013 se dostalo ocenění Libereckého kraje zástupci ředitele školy Ing. Tomáši Řebíčkovi za významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji. 3. Charakteristika školy - organizace vzdělávání a výchovy 3.1 ŠVP ZV Ve školním roce 2011/2012 vyučovala škola ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro Evropu vytvořeného původně ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a MŠMT v rámci pilotního ověřování. ŠVP ZV Škola pro Evropu je každoročně, na základě autoevaluce, vyhodnocován v pedagogickém sboru. 7

8 3.2 Výuka cizích jazyků Tabulka 12 vyučováni žáci časová dotace počet žáků: ročníku: (hodin týdně) Anglický jazyk Německý jazyk Komentář: Výuka angličtiny probíhá ve všech ročnících posilováním počtu hodin disponibilními. V prvním ročníku je dvouhodinová dotace rozložena do celého týdne formou kratších výukových bloků. Další příležitosti jazykové výuky se uskutečňují formou volitelného předmětu a mimoškolních jazykových kurzů. 3.3 Volitelné a nepovinné předměty Nabídka je učena žákům v 8. a v 9 ročníku. Žáci si vybírají v daném ročníku dva volitelné předměty z následujících: v 8. ročníku: Tvorba časopisu, Média tvořivě, Náš region, Základy finanční gramotnosti, Ekologická výchova, Praktická geografie, v 9. ročníku: Etika, Chemická praktika, Anglická praktika, Netradiční sporty, Média tvořivě, Tvorba časopisu. Výuka probíhá týdně ve dvouhodinových blocích. Jediným nepovinným předmětem v učebním plánu školy je Sborový zpěv, který je otevřen pro všechny žáky školy ve třech odděleních pěveckého sboru Lesněnky. Přihlášených je 104 žáků. 3.4 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně nadanými Ve spolupráci s PPP byly vytvořeny individuální vzdělávací plány pro 11 žáků 1. stupně a pro 7 žáků 2. stupně. V rámci této péče zajistila škola individuální podporu žákům ze strany učitelů, v některých případech asistenci vychovatelky ŠD v průběhu výuky a po dohodě s rodiči bylo rodičům nabídnuto slovní hodnocení. Individuální vzdělávací plán byl rovněž vypracován pro 1 žáka školy s mimořádným nadáním. Někteří žáci se zapojili do výuky některých předmětů (především matematiky) ve vyšším postupném ročníku. Na doporučení sportovních oddílů umožnila škola tréninkovou přípravu 7 mimořádných talentů individuální úpravou učebního plánu. 3.5 Plošné testování žáků v 5. a v 9. ročníku Škola vytvořila pro realizaci testování žáků regulérní podmínky po stránce technického a personálního zabezpečení. Výsledky všech sledovaných skupin 5. i 9. ročníku ve vzdělávacích oborech Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk jsou znatelně nad celostátním průměrem. 8

9 3.6 Výchovné poradenství a prevence Škola má výchovné poradce pro 1. a pro 2. stupeň. V oblasti prevence sociálně-patologických jevů zajišťuje výchovná poradkyně pro 1. stupeň spolupráci s vyučujícími 1. tříd, konzultace problémových situací s pracovníky PPP a SPC, opakované konzultace a schůzky s pracovnicí SPC paní Moravcovou ohledně péče a práce se žákem s kombinovaným postižením, spolupráci s preventistkou sociálně patologických jevů na škole (konzultace problémových situací), spolupráci s V-klubem při DDM v Liberci. Podle individuálního vzdělávacího plánu se učilo na 1. stupni celkem 11 žáků. Na 2. stupni se uskutečnily v oblasti prevence následující aktivity: přednášky pro žáky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Větrník a organizací Maják, harmonizační dny pro žáky 6. ročníku, outdoorové pobyty jednotlivých tříd (v červnu), cyklistický a turistický kurz pro žáky 8. ročníku (květen), konzultace problémových situací s pracovníky PPP a SPC, opakované konzultace a schůzky s pracovnicí SPC paní Janečkovou ohledně péče a práce se žáky se sluchovou poruchou, spolupráce s I. Pavelčákem (konzultace problémových situací), účast pedagogických pracovníků na školení týkajících se této problematiky. Celkem bylo v daném školním roce na 2. stupni integrováno 7 žáků, převáženě se specifickými poruchami učení, 2 žáci se sluchovou vadou. Výchovné poradkyně byly přítomny jednání s rodiči ve věci dodatečného odkladu, odkladu školní docházky nebo jednání s rodiči integrovaných žáků. V průběhu roku se podílely spolu s vedením školy a TU na projednávání případů nevhodného chování ke spolužákům a vyučujícím, ničení cizího majetku apod. Rodičům žáků 9. tříd byly podávány informace ohledně dalšího studia jejich dětí. Stabilně dobrá je úroveň komunikace s odbornými pracovišti: s PPP a SPC, odborem sociální péče a odborem školství KÚ ohledně žádosti o pedagogického asistenta. Škola zajišťovala též vyšetření žáků s podezřením na SPU v PPP a připravila potřebné podklady. V o oblasti péče o vycházející žáky se uskutečnily tyto aktivity: návštěva veletrhu vzdělávání EDUCA, pomoc při výběru střední školy, informace o přijímacím řízení, bližší informace o středních školách a pomoc při vyplňování přihlášek. Přípravě na budoucí studium se věnuje zejména povinný předmět Profesní orientace. Na konci školní docházky obhajují vycházející žáci absolventské práce s cílem zjistit míru osvojení klíčových kompetencí jednotlivců. Absolventské práce vznikají ve druhém pololetí školního roku ve spolupráci s učiteli konzultanty, kteří poskytují žákům individuální péči. Péče o talenty je směrována k individuální přípravě žáků na soutěže, olympiády a přehlídky, v nichž má škola dlouhodobě široké zastoupení s vynikajícími výsledky. Tam, kde je to organizačně možné, umožňujeme se souhlasem rodičů jednotlivcům s talentem na matematiku navštěvovat hodiny ve vyšším ročníku. 3.7 Spolupráce práce se studenty PF ZŠ Lesní je fakultní školou PF TUL. Na základě požadavků pracovnic Centra praktické přípravy PF jsme zajistili průběžné praxe pro studenty PF na 1. i 2. stupni. Pro 30 studentů III. ročníku učitelství pro II. stupeň ZŠ/SŠ jsme zajistili pravidelné náslechy s následným rozborem ve vybraných třídách 1. a 2. stupně v rámci jejich studijního programu. Učitelé zajišťovali též souvislé pedagogické praxe pro studenty pedagogických fakult (i mimolibereckých), kteří o to požádali. Celkem se v průběhu školního roku zapojilo do podpory studentů pedagogických fakult 80% členů učitelského sboru. S děkanem a kompetentními pracovníky PF TUL byli projednány organizační problémy s realizací praxí na základních školách. 9

10 3.8 Zapojení do mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou Parkschule Zittau ve Spolkové republice Německo. Vedle výměny zkušeností pedagogů pořádají obě školy střídavě společné vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro žáky obou škol. Ve snaze o zapojení do mezinárodní spolupráce vstoupila naše škola do programu Comenius a zapojila se do projektu Let s clean up Europe. Zapojené školy jsou z následujících států EU: Itálie, Španělska, Polska, Turecka a ČR. V rámci spolupráce v oblasti environmentální výchovy se uskutečnily v průběhu roku vzájemné návštěvy pedagogů a žáků zapojených škol. Delegace naší školy se zúčastnila programu v Itálii a Španělsku. Naše škola pak připravila v červnu týdenní program pro 40 účastníků ze všech zapojených škol. Ústřední téma setkání na naší škole se neslo ve znamení zpracování a ekologického využití papíru. Žáci 2. stupně fakultativně navštívili Švédsko s možností poznání životního stylu a společenských hodnot tohoto národa. 3.9 Mimoškolní aktivity Školní družina pro žáky 1. stupně má 5 oddělení. Je v provozu 6,30 16,30 h. Přednostně jsou přijímáni žáci ročníku do naplnění kapacity 140 míst. Školní klub je organizován pro žáky 4. a 5. ročníku s celotýdenní péčí a doplňuje tak činnost družiny pro ty zájemce z 1. stupně, kteří překračují danou kapacitu zařízení. Provoz je zajištěn denně po vyučování, jednorázové akce probíhají i o víkendech. Součástí školního klubu je školní knihovna, která je v provozu 12:00 16:00, pondělí čtvrtek, 12:00-15:00 v pátek. Je otevřena všem žákům školy. Vedle výpůjční služby zajišťuje rekreačně naučné činnosti a přípravu na vyučování. Na škole pracují tři školní pěvecké sbory: Mravenečci (pro žáky 1. ročníku), Lesněnky I (pro žáky 1. stupně), Lesněnky II (pro žáky 2. stupně). Vedle pravidelné přípravy v hodině nepovinného předmětu se zúčastňují pravidelných výjezdních soustředění, vystupují na akcích ve městě Liberci a pořádají pravidelné koncerty pro veřejnost. Ostatní zájmové kroužky a vzdělávací kurzy v oblastech: sportovní, jazykové přípravy, umělecké, ICT a dalších, které se realizují ve škole nad rámec státního rozpočtu, jsou zajišťovány jinými subjekty a hradí je plně rodiče žáků. Pod hlavičkou SRPDŠ škola organizuje řadu let vlastní letní tábory v základně na Kokoříně ve třech bězích v průběhu hlavních prázdnin. Zajištění této činnosti je velmi náročné po stránce ekonomické, materiální i personální. Proto si zaslouží úctu všichni, kdo tuto tradici školy nadále udržují. 4. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4.1 Významné akce pro pedagogickou veřejnost Škola umožňuje pedagogům škol zapojených v projektech ESF náslech v projektové výuce a ve výuce v centrech aktivit. 10

11 Pro pracovníky škol zapojených do projektu Průřezová témata a čtenářství jsme uspořádali workshop s možností sledování výuky na škole a uplatňování moderních vzdělávacích strategií v praxi. 4.2 Přehled významných výchovně vzdělávacích akcí pro žáky Na začátku školního roku jsme tradičně připravili harmonizační dny pro žáky 6. ročníku s výjezdem tříd do Jizerských hor. Oblíbenou akcí třídních kolektivů se stalo Nocování ve škole. Členové pěveckých sborů a souboru historického tance se dvakrát v průběhu roku zúčastnili soustředění mimo školu. Pro rodiče a veřejnost sbory uspořádaly v průběhu roku 3 samostatné koncerty a zúčastnily se řady přehlídek a vystoupení pro občany našeho města. Pravidelný lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníku se uskutečnil ve Vysokém nad Jizerou, kde máme vytvořeny optimální podmínky pro jeho realizaci. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti absolvovali žáci celou řadu akcí ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Vyvrcholením spolupráce bývá akce Slavnost slabikáře pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče. Tradičně se žáci jednotlivých tříd zúčastňují kulturních akcí v rámci programu Mládež a kultura. Akce jsou vybírány s ohledem na mezipředmětové vazby, kritériem výběru bývají též zkušenosti s kvalitou akcí v předchozím období. Kolektivy žáků se zúčastnily vesměs úspěšně sportovních postupových soutěží ve florbalu, volejbalu, basketbalu, fotbalu a v dalších sportech. Některá soutěžní kola zajišťovali učitelé naší školy. Účast na vědomostně sportovní soutěži Syner školám se letos našemu družstvu nevydařila tak, jako tomu bylo v předchozích letech. V rámci projektových dnů se všichni žáci podívali do Prahy, zúčastnili se vzdělávacích akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů, vybraných soudních přelíčení s komentářem odborníků, akcí zdravotní prevence a akcí s ekologickou tématikou. Žáci třídí odpad a škola zajišťuje jeho odvoz. Významnou akcí v květnu bylo slavnostní otevření školního hřiště. Akce byla koncipována jako setkání představitelů města, dodavatelských firem, zaměstnanců školy a rodičů, kteří se podíleli na podpoře projektu. Pro účastníky byl připraven aktivní sportovní program, aby si každý mohl ověřit své pohybové schopnosti a dovednosti. Škola uspořádala tradiční jarmark. Tentokrát byl nosným tématem film. Školní výlety již tradičně nahrazují několikadenní sportovními pobyty jednotlivých tříd v závěru školního roku v různých lokalitách. Několikaletou tradicí jsou obhajoby absolventských prací vycházejících žáků. Pozitivním jevem je rostoucí kvalitativní úroveň prací žáků 9. ročníku. Slavnostní předávání certifikátů a vysvědčení proběhlo opět v Severočeském muzeu za přítomnosti rodičů a učitelského sboru. 11

12 Na škole funguje žákovský parlament, který se schází jednou měsíčně. Po loňské výměně zkušeností se školním parlamentem pražské ZŠ Jesenice se přidala spolupráce s parlamentem ZŠ Raspenava. Pro veřejnost, hlavně zájemce o naši školu, se uskutečnil Den otevřených dveří a prezentace vzdělávacího programu školy pro rodiče. V červnu proběhla úvodní schůzka s rodiči přijatých dětí do prvního ročníku. Pro rodiče škola zajišťuje konzultační hodiny jednotlivých učitelů a třídní schůzky. Rodičům a žákům jsou k dispozici měsíční plány s informacemi o probíraném učivu a akcích třídy v daném období. Škola zavedla elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu. Škola nezapomíná ani na bývalé zaměstnance. Ti jsou zváni na předvánoční společné posezení do školy a na významné akce v průběhu školního roku. V říjnu jsme uspořádali zájezd pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky na Moravu. 4.3 Přehled žákovských úspěchů 1. stupeň: 1. místo v okresním kole stolního tenisu dívek E. Svatoňová 4. místo Jiří Viták V. A - mistrovství Čech v šachu (70 účastníků). 2. místo na mistrovství České republiky v karate - František Chudoba 7. místo na Mistrovství světa v Dubaji - Biatlhle (běh plavání běh) Jaroslav Všetička 1. místo v okresním kole šachů Jiří Viták (V.A), Agáta Hušková (III.B), Adam Švestka (V.A) a Josef Šturma (IV.B postup do krajského kola) 3. místo v krajském kole šachových družstev Jiří Viták (V.A), Agáta Hušková (III.B), Adam Švestka (V.A) a Josef Šturma (IV.B) Florbalový turnaj tříd - 5. místo v okresním finále Preventan Cup (vybíjená pro 4. a 5. třídu) - 3. místo v okresním semifinále 2. místo v soutěži Kyber robot A. Švestka 4. místo v soutěži Kyber robot K. Pavlů 3. místo v okresním kole recitační soutěže T. Burak postupuje do krajského kola 3. místo ve výtvarné soutěži O Zlatý štětec K. Krejcarová 4. místo ve výtvarné soutěži O Zlatý štětec A. Marešová 2. stupeň: 1. místo v okresním kole stolního tenisu dívek M. Absolonová 1. místo v okresním kole florbalu dívek 8. a 9. tříd postup do krajského kola 1. místo v okresním kole ve volejbalu chlapců 8. a 9. ročník postup do krajského kola 3. místo v krajském kole ve volejbalu chlapců 8. a 9. ročník 4. místo v okresním kole matematiky Patrmanová Eliška postup do krajského kola 8. místo v okresním kole matematiky Čáslavský Ondřej 4. místo v okresním kole olympiády v AJ Anna Stezková - 1. kategorie / třída/ 12

13 3. místo v okresním kole olympiády v AJ Matěj Moleš - 2. kat. / tř./ 4. místo v zeměpisné olympiádě - okresní kolo - Ondřej Novotný VI. A 5. místo v zeměpisné olympiádě - okresní kolo - Tomáš Marhold VII. A úspěšný řešitel 1. místo v okresním kole biologické olympiády J. Mrázová 2. místo v krajském kole biologické olympiády J. Mrázová 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády Šimůnek Adam 5. místo v krajském kole fyzikální olympiády Šimůnek Adam 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády Kubíčková Lucie 1. místo okresní kolo chemické olympiády Patrmanová Eliška 3. místo okresní kolo chemické olympiády Šatava Štěpán 5. místo v krajském kole chemické olympiády Patrmanová Eliška 10. místo v krajském kole chemické olympiády Šatava Štěpán umístění ve Zlatém pásmu přehlídky školních pěveckých sborů Lesněnky II 5. Organizace poradenských služeb na škole Tabulka 13 Obsazení funkcí na škole s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní Speciální Výchovný Metodik Asistent Logoped psycholog pedagog poradce prevence pedagoga ne ano/1 ano/2 ano/1 ne ne 6. Ekonomická část 6.1 Mimorozpočtové zdroje ve školním roce Tabulka 14 Kdo poskytuje Částka Účel KÚ LK - OP VK ,- Kč Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů MŠMT ČR OP VK ,- Kč Peníze do škol - Cesta ke kvalitě ERDF - Fond malých projektů v Euroregionu Nisa ,- Kč Veselá popelnice LK Nadace Partnerství ,- Kč Cestička pro malé i velké ROP - Severovýchod ,08 Multifunkční hřiště vlastní podíl PO (dary rodičů, RF, ) MML ,78 Kč Multifunkční hřiště ,- Kč projekty z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 13

14 6.2 Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 příjmová část Tabulka 15 Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Doplňková činnost Ostatní Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Poznámka: včetně ŠJ 6.3 Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část Tabulka 16 Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek Poznámka: včetně ŠJ 6.4 Granty a dotace (podané a realizované) Cílené čerpání dotací ESF je hlavním zdrojem zlepšování materiálního vybavení, zajišťování dalšího vzdělávání pedagogů a celkového zvyšování vzdělávací úrovně školy. Škola je v tomto směru jedinečným subjektem mezi školami v regionu, neboť získané prostředky z dotačních programů ESF představují v současnosti hodnotu přibližně 100 mil. Kč. Škola je byla příjemcem dvou velkých projektů s názvy Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů v celkové hodnotě grantu ve výši Kč a projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje v celkové hodnotě grantu ve výši ,21 Kč. Tyto projekty škola zrealizovala a v současné době se nachází ve fázi udržitelnosti, tzn. škola je zavázána vykonávat klíčové aktivity obou projektů a udržovat hlavní cíl uvedených projektových záměrů. Tato část již však není podpořena finančními prostředky. Partnery projektů jsou i nadále školy: ZŠ Husova, ZŠ Sokolovská, ZŠ Křížanská, ZŠ 5. květen. Po skončení udržitelnosti obou projektů bude majetek převeden do vlastnictví partnerských škol, je však podmíněno aktivitou škol i ve fázi udržitelnosti. Škola je dále jako příjemce dotaze z oblasti OP VK v projektu Peníze do škol (tzv. šablony). Projektový záměr školy se jmenuje Cesta ke kvalitě, v celkové výši ,- Kč. Tento projekt nemá žádné partnery a realizují jej pouze pedagogičtí pracovníci školy. Projekt má celkovou dobu trvání 30 měsíců. Jako samostatný subjekt podala škola projektový záměr k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Projekt "Multifunkční hřiště - 14

15 ZŠ Lesní v celkové hodnotě zhruba 6 miliónů korun byl schválen a kompletně zrealizován v souladu s pravidly ROP SV. Škola v tomto projektu vystupovala v roli investora stavby, závaznou finanční spoluúčast projektu si zajistila z vlastních zdrojů. V prosinci 2012 bylo hřiště zkolaudováno a na jaře 2013 slavnostně otevřeno. Akce se uskutečnila za účasti všech, kdož finančně i jinak podpořili výstavbu multifunkčního hřiště. Realizace tohoto projektu je z hlediska základního školství prvním a jedinečným počinem v našem městě v tom, že škola je investorem stavební akce a zajišťuje si spoluúčast na projektu z vlastních zdrojů, zejména z darů rodičů. Poděkování si v tomto ohledu zaslouží i zřizovatel školy Město Liberec, které škole poskytlo v roce 2013 finanční výpůjčku na období do poskytnutí dotace. Škola je dále zapojena v projektu Comenius s názvem Let s clean up Europe. V rámci projektu škola spolupracuje se školami v Itálii, Španělsku, Polsku a Turecku. Obsahem projektu je podpora ekologických témat a vzájemné výměnné pobyty žáků a učitelů. V rámci projektu jsme již realizovali mobility v Sicílii, Španělsku a rovněž mobilitu u nás v Liberci. Jarní mobility v Liberci se účastnilo cca padesát účastníků z daných zemí a měli zajištěný program v časovém rozsahu jednoho týdne. V roli partnera projektů je též škola zapojena do řady projektů OP VK, které podporují cíle Dlouhodobého záměru školy. Škola je partnerem projektu SML Liberec Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ, který umožňuje další vzdělávání učitelů, seznamuje s přístroji Pasco a jejich ovládáním a umožňuje učitelům ověřovat nové výukové jednotky v praxi. Jako partneři se podílíme na projektu ESF a MŠMT Jak efektivně vyučovat průřezová témata a při tom rozvíjet čtenářství, který se zaměřuje na přípravu pedagogů a metodickou podporu 6 vybraných škol v rámci celé České republiky. Tabulka 17 Druh grantu ESF OPVK IPRM ROP SV OP LZZ Žadatel dotace ZŠ Liberec, Lesní ZŠ Liberec, Lesní SML Přehled grantů a dotací, které škola v průběhu šk. roku využívala Název Cesta ke kvalitě (příjemce dotace) Multifunkční hřiště ZŠ Lesní Procesní a projektové řízení Přínosy pro školu výše dotace ,- Kč technické zařízení: zakoupení interaktivních tabulí, dataprojektorů, reproduktorů zakoupení nových školních triptychů ve všech prostorách školy víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně zázemí a úpravy okrasných ploch, výše dotace: ,86 Kč audit legislativy školy, zavedení procesního řízení v organizaci, podklad pro certifikaci kvality ISO ESF OPVK SML Liberec Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ tvorba vzdělávacích materiálů, ověření jednotek v praxi, práce s Pasco, vzdělávání učitelů 15

16 NAEP Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor MML Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání MML Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání MML Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Circolo didattico San Giovanni Bosco Biancavilla SRPDŠ při ZŠ Lesní SRPDŠ při ZŠ Lesní SRPDŠ při ZŠ Lesní SRPDŠ při ZŠ Lesní Let s clean up Europe Učíme se s hlínohrabem November white Maisy Tvorba školního časopisu Pohádkový rok s večerníčkem výměnné pobyty žáků a učitelů v jednotlivých státech zapojených do projektu, podpora ekologických témat, celková výše projektu pro partnera ,- Euro vzdělávací projekt, hmyzí hotel měsíční vzdělávací a výchovný projekt žáků 2. ročníků, spotřební materiál, didaktické pomůcky spotřební materiál, tisk vzdělávací projekt, spotřební materiál, didaktické pomůcky 7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok a rozhodnutí ředitele 7. 1 Kontroly nadřízených orgánů a institucí Krajský úřad Libereckého kraje provedl na škole v měsíci únoru 2013 kontrolu čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 odst. 6 písm. b) zákona 561/2004 se zjištěním, že škola ve sledovaném období postupovala v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutou neinvestiční dotaci čerpala škola hospodárně, účelně a efektivně. V průběhu měsíce května 2013 proběhl na škole audit ministerstva financí ČR dle zákona o finanční kontrole na projekt Síť tvořivých škol Libereckého kraje OP VK. Auditem operace byly ověřeny způsobilé výdaje ve výši ,- Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši ,12 Kč. K Návrhu zprávy o auditu OPVK/2013/O/064 vydala škola stanovisko s návrhem na přezkoumání závěrů zprávy. ČŠI realizovala ve školním roce dohled nad srovnávacím testováním žáků. Kontrola ze strany zřizovatele nebyla v tomto školním roce plánována. V průběhu školního roku proběhly na škole pravidelné periodické kontroly OSSZ Liberec a VZP Liberec bez porušení závazných předpisů. 16

17 Průběžně je Krajským úřadem Libereckého kraje kontrolováno čerpání dotačních programů ESF. KHS provedla kontrolu v listopadu 2012 ve školní stravovně zjištění jsou uvedena ve výroční zprávě školní stravovny. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vykonal v květnu 2013 na škole tematickou kontrolu o dodržování předpisů o požární ochraně. Kontrolou nebyly shledány závady a nedostatky ve sledovaných oblastech. Škole bylo uloženo vyměnit 2 ks protipožárních dveří ve stanoveném termínu. 7.2 Přehled rozhodnutí ředitele Tabulka 17 Rozhodnutí ředitele školy na základě: Počet Odvolání dle 50, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (uvolnění žáka z Tv), následně 50, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. dle 3, odst.. 2a) zákona č. 564/90 Sb. (odklad povinné šk. docházky), následně 37 zák. č. 561/2004 Sb dle 37, odst. 3 zák. 561/2004 Sb. 0 0 dle 4, odst. 1 vyhl. MŠMT ČR č. 362/91 Sb. o org. šk. roku, následně 24, odst. 2 zák. č. 561/ 2004 Sb. dle 46, odst. 1 a 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (přijetí k základnímu vzdělávání) 5* dle 49 odst. 1 a 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (přestup žáka) 21 0 Poznámka: * ředitelské volno ve dnech: , , celkem 5 dnů 8. Oblast řízení školy 8.1 Vize a cíle V oblasti plánování postupuje škola podle zpracovaného dokumentu Dlouhodobý záměr školy na období Tento dokument obsahuje strategické cíle školy a vzdělávací strategie stanovené ve střednědobém horizontu. Pro školní rok je zpracován celoroční plán práce školy, který je rozpracováván do měsíčních akčních plánů. V průběhu školního roku jsme přešli k elektronickému plánování s využitím programu Outlook. Systém propojuje osobní diáře pedagogů s celoškolním akčním plánem. Hlavním úkolem zůstává sjednotit pohled pedagogických i ostatních pracovníků školy na cílech, strategiích a celkové filozofii školy. 17

18 8.2 Informační systémy Pro maximální využívání elektronické sítě pro vnitřní a vnější komunikaci školy pokračovaly v průběhu roku práce na zkvalitnění vybavení ICT technikou. Celý areál školy je pokryt sítí Internet. Vnitřní síť školy o rychlosti 100Mb/sec je dostupná ve všech budovách školy, kdy páteřní síť rozvodu je postavena na 1GB rozvodu. Škola je připravena na plánované připojení optického kabelu, které má být realizováno ve spolupráci s LIS Liberec. Všichni učitelé mají k dispozici notebook, ve všech učebnách jsou zbudovány přípojky pro připojení do internetové sítě. Celý areál školy je pokryt signálem pro WIFI připojení do internetové sítě. Pedagogům školy je k dispozici vnitřní portál Tresor, který obsahuje veškeré pedagogické materiály, přípravy vyučovacích jednotek, dokumentaci a archiv školy v elektronické podobě. Údaje školské matriky mají pedagogičtí pracovníci k dispozici v programu Bakaláři. Veškeré aktuální informace a zajištění komunikace mezi pedagogy a vedením školy probíhá elektronickou poštou. Odborná pedagogická diskuze a projednávání záležitostí žáků probíhají formou pohovorů, provozních a pedagogických rad (5 krát ročně). Před kanceláří školy je umístěna tabule s aktuálními informacemi pro pracovníky školy a jsou zde k dispozici všechny veřejně dostupné dokumenty školy. Vnější informační systém využívá kvalitních pravidelně aktualizovaných webových stránek školy, měsíčních plánů pro rodiče a žáky jednotlivých tříd s náplní školní práce tak, aby rodiče měli přehled o programu jejich dítěte ve škole. Třídní schůzky proběhly na 1. stupni 2x společné a 2x konzultační, na 2. stupni 2x společné. Kromě toho mají rodiče možnost dojednat si konzultace s vyučujícími nebo výchovnými poradci. V průběhu roku byla zavedena elektronická žákovská knížka. Obsahuje aktuální hodnocení dítěte. Službou pro rodiče je i možnost využití elektronické omluvenky, která je k dispozici na webu školy. 8.3 Struktura řízení Školu řídí ředitel, jemuž je podřízen jeho statutární zástupce. Širší pedagogické vedení školy dále tvoří 2 výchovné poradkyně, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, koordinátor EMV, metodik rizikového chování a vedoucí vychovatelka. Jsou ustanoveni též vedoucí učitelé, kteří řídí pedagogickou práci určených učitelů, přenášejí a kontrolují úkoly dané vedením školy. Preferována je týmová spolupráce. Nově nastupujícím učitelů přidělujeme uvádějící učitele. Řediteli školy a jeho zástupci jsou podřízeni hospodářka školy, která řídí pracovnice úklidu, školník a vedoucí provozní jednotky, která koordinuje práci školní kuchyně. 8.4 Lidský potenciál V organizaci pracovalo v průběhu roku 50 fyzických osob. Personální obsazení je stabilizované. V případě přijímání nových zaměstnanců využíváme výběrového řízení pro udržení vysoké kvality a kvalifikovanosti stávajícího sboru. Pedagogický sbor je vyvážený po stránce věkového složení a délky praxe na škole. Řada pedagogů je zapojena do lektorské nebo publikační činnosti v oblasti školství. Většina pedagogů předává své zkušenosti rovněž studentům pedagogických fakult. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty TU v Liberci. 18

19 8.5 Další vzdělávání pracovníků DVPP bylo ve školním roce realizováno dle plánu, jehož prioritami jsou týmová spolupráce, osvojování efektivních vzdělávacích strategií v rámci realizace ŠVP na škole, počítačová gramotnost, vzdělávání v oblasti zdokonalování se v cizích jazycích, osobnostní a sociální výchova, využívání autoevaluačních nástrojů v pedagogické práci. Preferujeme společné vzdělávání celého pedagogického sboru formou společných vzdělávacích akcí ve dnech, kdy se nevyučuje. Podle odborného zaměření se pedagogové účastní vzdělávacích aktivit jednotlivě dle individuálního zaměření a dle potřeb školy. V souladu s cíli Dlouhodobého záměru jsme zahájili komplexní dvouletou společnou přípravu všech pedagogů podle mezinárodního vzdělávacích modelů Step by Step a Kritické myšlení. Novou formou podpory učitelů je mentoring. V rámci dalšího vzdělávaní jsme zajistili mentoring pro všechny učitele 1. stupně s cílem zkvalitnit činnosti v centrech aktivit. Zapojením a partnerstvím organizace v řadě vzdělávacích projektů ESF jsou náklady školy na DVPP minimální. Všichni pracovníci, kteří jsou pověřeni funkcemi výchovných poradců a koordinátorů splňují kvalifikační předpoklady pro výkon jednotlivých činností na škole. 8.6 Kultura školy Přestože na škole není zřízena odborová organizace, zajišťují péči o pracující sami pracovníci školy ve spolupráci s vedením na nadstandardní úrovni (sportovní, společenské a kulturní akce pro současné i pro bývalé zaměstnance, finanční příspěvky FKSP, sledování životních a pracovních jubileí, apod.). Bývalí zaměstnanci školy jsou zváni k předvánočnímu posezení s aktivními pracovníky školy. Na postupném zlepšování pracovního prostředí se stále více podílejí učitelé a ostatní pracovníci školy. Nejde jen o prostředí tříd, ale též kabinetů a dalších prostor školního areálu. 8.7 Motivace Hlavními motivátory pedagogické práce jsou: možnost tvůrčí seberealizace pedagogů, vysoký statut školy, relativně příznivé pracovní podmínky, pozitivní pracovní klima, partnerské vztahy, možnost spolupráce na výzkumných projektech, v rámci situace našeho školství i finanční ocenění nenárokovými složkami platu. 8.8 Spolupráce Vnitřní se opírá o aktivní komunikaci s rodiči žáků prostřednictvím SRPDŠ. V hlavním výboru SRPDŠ zastupují každou třídu 2 zvolení zástupci. Hlavní výbor se schází pětkrát v průběhu školního roku, vždy za účasti ředitele a zástupce ředitele školy. Na činnost školy dohlíží tříčlenná školská rada, která se schází minimálně 2x ročně. Na škole funguje též žákovský parlament, do něhož jsou voleni po 2 žácích ze ročníku. Za koordinace 2 učitelek se schází pravidelně jednou měsíčně. Parlament předává podněty žáků jednotlivých tříd a spolupracuje s vedením školy. 19

20 Vnější spolupráce probíhá na úrovni výměny zkušeností se školami v Liberci a v Libereckém kraji, MML a OŠMT KÚ Libereckého kraje, v oblasti ověřování ŠVP ZV s MŠMT. Škola kooperuje s řadou základních škol v regionu Libereckého kraje a s řadou škol v celé republice. V oblasti dlouhodobých projektů a programů se SZÚ Praha, Krajskou hygienickou stanicí Liberec, v oblasti vytváření projektů ESF s Krajským úřadem Libereckého kraje, se Střediskem služeb školám v Mladé Boleslavi, AISIS Kladno, a Technickou univerzitou v Liberci, střediskem ekologické výchovy Divizna a ZOO, neziskovou organizací Maják, tradičně spolupracuje Policií ČR. 9. Závěr Z údajů, které výroční zpráva poskytuje lze vyvodit následující závěry: Škola se blíží optimální naplněnosti tříd 26 žáků ve třídě. Nevyváženost ovlivňují odchody žáků na víceletá gymnázia. Škola je pro svůj vzdělávací program dlouhodobě vystavena zájmu rodičů z mimospádových obvodů. Tito žáci tvoří asi tři čtvrtiny žáků školy. Žáci školy dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Ve školním roce prospělo 70% žáků s vyznamenáním. Z celkového počtu vycházejících žáků bylo 25% přijato na čtyřletá gymnázia. V úhrnu s odchody na víceletá gymnázia to znamená, že každý třetí odcházející žák končí na gymnáziu. Ještě vyšší kvalitu vzdělávání negativně ovlivňuje průměrná omluvené absence žáka ve škole. Ta dosahuje přibližně tři týdny nepřítomnosti žáka v průběhu školního roku. Snahy o zlepšování atmosféry a kultury ve škole přinesly i zlepšené hodnocení chování žáků. Výrazně se snížil počet udělených kárných opatření, snížené známky z chování se vyskytují ojediněle, přibývá pochval na vysvědčení. V personální oblasti dosahuje pedagogický sbor trvale vysoké kvalifikovanosti. Stabilizované je dlouhodobě i složení zaměstnanců škole. Příčinou změn jsou prakticky jen odchody na mateřskou dovolenou. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je plánovité a systematické v závislosti na vytyčených cílech školy. Hlavní snaha směřuje ke sjednocování pravidel, přístupu k žákům a jednotným uplatňováním vzdělávacích strategií a hodnocení žáka. V oblasti pedagogické škola podporuje spolupráci a výměnu zkušeností se školami s obdobnou filozofií. Nabízí metodickou podporu učitelům ostatních škol ve městě. Důležitým předpokladem trvalého rozvoje školy je i sledování inovačních proudů ve vzdělávání. Školní vzdělávací program je upravován uvážlivě na základě ověřených zkušeností, inovace jsou zaměřeny hlavně na zavádění vhodných vzdělávacích strategií. Škola nadále participuje na dotačních programech a projektech. Ve školním roce se podařilo do projektů mezinárodní spolupráce se školami v rámci Evropské unie. Hospodaření školy je dlouhodobě vyvážené. Příspěvková organizace se dokázala vyrovnat i s neočekávanými zásahy do provozní části rozpočtu. Nadále zlepšujeme podmínky pro vzdělávání zkvalitňováním prostředí a vybavenosti školy. Především se podařilo se otevřít nové víceúčelové hřiště a doplnit areál školy i odpočinkové a relaxační zóny. V oblasti energetických úspor došlo díky podpoře rodičů k výměně zdrojů osvětlení chodeb za úsporné. V šatnách tělocvičny byly instalovány hospodárnější bojlery a sprchy. Renovací prošly prostory chodeb v některých objektech školy. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 splňuje požadavky vysokého standardu základní školy poskytující kvalitní služby žákům a jejich rodičům. Tyto snahy směřují k pojetí komunitní školy v regionu města Liberce. Rovněž v rámci ČR patří škola k tzv. inovativním školám, které reagují na změny společenské poptávky a vědeckého výzkumu. V současné době se připravuje dlouhodobý záměr školy na období let Škola usiluje o zapojení do aktivit projektu Pomáháme školám k úspěchu. 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Č.j.: 31-09-15 Účinnost od data: 30. 09. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Ředitel Základní školy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více