Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: RED IZO:

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o aktivitách, soutěžích školy a prezentaci na veřejnosti Činnost školní družiny Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Rekonstrukce, opravy budov a jejich zařízení

3 1. Základní údaje o škole Jméno ředitele: Mgr. Lenka Kašparová Kontakty: Brněnec - Moravská Chrastová 100 ředitelna školy: sborovna: web: Brněnec 28 sborovna: Školní jídelna: Brněnec Moravská Chrastová 39 vedoucí ŠJ: Účetní: Brněnec - Moravská Chrastová 77 účetní: Zřizovatel školy: Název: Obec Brněnec Brněnec Moravská Chrastová Brněnec IČO: Kontakt: Starosta: Mgr. Blahoslav Kašpar tel.: web: 3

4 Charakteristika školy Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy adresa: Brněnec - Moravská Chrastová 100, Brněnec identifikátor právnické osoby: IČO: DIČ: Nejsme plátci DPH právní forma: příspěvková organizace Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/01 Základní škola (ŠVP ZŠ Brněnec - 56/2007, 2009) - studium denní, délka studia: 9 roků 0 měsíců Součásti organizace: 1) Základní škola 2) Školní družina 3) Školní jídelna 1) ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO: Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: a) Brněnec - Moravská Chrastová 100, Brněnec b) Brněnec 28, Brněnec 2) ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: a) Brněnec 28, Brněnec 3) ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: a) Brněnec - Moravská Chrastová 39, Brněnec Základní škola je plně organizovaná s vymezenou spádovou oblastí. Spádovými obcemi jsou: Rozhraní, Rudná, Želivsko, Chrastavec, Študlov a část obce Bělá nad Svitavou. Základní škola je dopravně dostupná a není kapacitně vytížená. 4

5 Podmínky školy prostorové Škola má tři budovy : - hlavní budovu v Moravské Chrastové 100, - další budovu v Brněnci 28, kde jsou první tři třídy 1. stupně ZŠ a 2 oddělení školní družiny - školní jídelnu v Moravské Chrastové 39 V budově v Moravské Chrastové 100 máme kmenové třídy pro IV. IX. ročník, učebnu výpočetní techniky, interaktivní učebnu, jazykovou učebnu, školní dílnu a tělocvičnu. Tělocvična je z hlediska její velikosti nevyhovující, její vybavenost se snažíme každý rokem doplňovat. Pomůcky máme uložené jak v kabinetech, tak i ve třídách ve skříních. V této budově je ředitelna školy a sborovna. Školní hřiště je vzdáleno cca 500 m od hlavní budovy ZŠ. V budově v Brněnci č. 28 jsou kmenové třídy pro I, II, III. ročník Základní školy a dvě herny pro školní družinu. Vedle školy je zahrada s pískovištěm a pergolou, lavičkami, houpačkami, které využívá zejména školní družina. V těsné blízkosti je hřiště, které je využíváno jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v mimoškolních aktivitách. Školní kuchyně a jídelna je moderně vybavená, renovovaná v roce Poskytuje stravování pro žáky a učitele školy, pro cizí strávníky z místní obce i okolních vesnic. materiální Základní škola je dostatečně vybavena pomůckami, učebními texty, kvalitními kopírovacími zařízeními, tiskárnami, televizory, videy, audiorekordéry a DVD přehrávači. V budově Moravská Chrastová 100 jsou umístěny počítačové učebny se sítí a internetem. V jedné z těchto učeben je umístěna interaktivní tabule s notebookem a zpětným projektorem. V ředitelně je počítač s internetem, ve sborovně je počítač s internetem a scanerem. V budově v Brněnci 28 je rovněž počítač s internetem. Ve školní družině jsou k dispozici dva počítače. Ve školní jídelně je také počítač. hygienické Pro dodržování pitného režimu máme v hlavní budově nápojový automat. Teplá i studená voda je v obou budovách na záchodech a ve školní jídelně. Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům výuka jazyků: angličtina, němčina možnosti využití počítačů: ve výuce informatiky i v dalších předmětech a podle zájmu žáků i po vyučování 5

6 sportovní aktivity: kurz plavání, kurz lyžování, sportovní soutěže, mimoškolní aktivity, kroužky organizace volného času žáků možnost pracovat na počítačích v rámci zájmu o informatiku, práce s vybranými žáky v rámci procvičování a zdokonalování angličtiny, němčiny a ruského jazyka pro I. a II. stupeň, přírodovědné aktivity, aerobik, pohybové hry a sportovní hry, výtvarné studio, hasičský kroužek doučování podle potřeby žáků organizace kulturních programů: divadla, výchovné koncerty, výstavy vycházky, exkurze, školní výlety Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 16 pedagogických pracovníků (14 učitelů, 2 vychovatelky). 13 učitelů je kvalifikovaných. Obě vychovatelky jsou kvalifikované. Kvalifikovaně jsou vyučovány tyto předměty: český jazyk matematika fyzika anglický jazyk německý jazyk dějepis zeměpis přírodopis chemie informatika všechny předměty na I. stupni Základní školy Učitelé si doplňují vzdělání v rámci DVPP, jsou schopni týmové práce. Na škole máme jednoho vyškoleného koordinátora pro tvorbu ŠVP. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči: pravidelné svolávání třídních schůzek, možnost navštívit školu v konzultačních hodinách, po domluvě s pedagogem i mimo třídní schůzky, Dny otevřených dveří, pozvání rodičů do školy k řešení výchovných a vyučovacích problémů Spolupráce se Školskou radou zřízenou k Spolupráce s dětskou lékařkou Spolupráce s PPP ve Svitavách Spolupráce s Obcí Brněnec Spolupráce s mateřskými školami v obci Spolupráce s Městským úřadem ve Svitavách OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dítěte) Spolupráce s podnikatelskými subjekty v Obci Brněnec Spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Policií České republiky 6

7 Umístění školy Hlavní budova Základní školy Brněnec je postavena u státní silnice ve směru na Brno a Hradec Králové. Při velkém silničním provozu a frekvenci automobilů je umístění školy vzhledem k hlučnosti a bezpečnosti nevhodné. Další budova školy stojí v Brněnci č. p. 28 u místní komunikace. Vedle školy je zahrada a prostor pro relaxaci. Budova školní jídelny je postavena u státní silnice I/35. Charakteristika žáků Školu navštěvuje 185 žáků. Přibližně polovina žáků je místních a polovina dojíždějících. Kromě spádových obcí dojíždějí žáci také na přání rodičů z Lavičného, z Banína, z Březové nad Svitavou, z Vítějevse a z Bělé nad Svitavou. Škola má 9 tříd. Počet žáků ve třídě se pohybuje od osmnácti do dvaceti osmi. Ve škole jsou 2 oddělení školní družiny. Spolupráce školy s rodiči, veřejností, partnery a jinými institucemi Rodičovské schůzky míváme obvykle třikrát ročně, pro rodiče žáků 9. tříd organizujeme informativní schůzku k výběru povolání žáků. Kromě toho jsou mimořádné schůzky svolávané za účelem řešení dalších problémů. K informovanosti rodičů využíváme zejména žákovské knížky, webové stránky školy, výjímečně doporučený dopis, nástěnky na chodbách školních budov, v obci a na budově školní jídelny. Paní ředitelka Kašparová připravuje s žáky program na Vítání občánků a vánoční koncert v místním kostelíčku. Spolupráce s oběma mateřskými školami má již tradici. Učitelky prvních tříd pořádají pro rodiče budoucích žáků první třídy besedy. Vzájemné návštěvy žáků naší školy a dětí mateřské školy probíhají několikrát ročně. Žáci prvních tříd jsou zváni na různé akce do MŠ. Společně navštěvujeme kulturní vystoupení. Mateřské školy byly pozvány na Vánoční besídku, na divadelní představení žáků dramatického kroužku a na výstavku žákovských prací. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Na střední školy v roce 2011/2012 odešlo 20 žáků 9. ročníku. Z toho 11 žáků na učební obory a 9 žáků na studijní obory. Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. Jeden žák 5. ročníku podal přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium a byl přijat. V říjnu 2011 navštívili žáci 9. ročníku burzu škol ve Svitavách a v listopadu 2011 jim bylo umožněno se zúčastnit burzy škol Jihomoravského kraje v Základní škole Letovice. Celoročně probíhala kontrola schránky důvěry. Na dotazy a připomínky ze strany žáků bylo vždy odpovězeno. 7

8 Během školního roku 2011/2012 byly řešeny různé projevy sociálně patologických jevů formou pohovorů se žáky a jejich rodiči, dále také s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí při Městském úřadě ve Svitavách. Jednalo se o konflikty v třídním kolektivu, šikanu a kouření mimo školní budovu. Nové informace z oblasti sociálně patologických jevů získáváme prostřednictvím seminářů, krajské konference a školení metodiků prevence a pedagogických pracovníků. Žáci se s touto problematikou seznamují ve výuce, prostřednictvím filmových představení a na školní nástěnce. Ochrana člověka za mimořádných situací Téma Ochrana člověka za mimořádných situací je zakomponováno do tematických plánů v předmětech výchova ke zdraví, výchova k občanství, čtení a literární výchova, přírodopis, prvouka, chemie a projektových dnů. Podle těchto plánů bylo dané téma splněno a zapsáno v třídních knihách. Učivo je zaměřeno na základní pojmy - telefonní čísla, evakuace, všeobecná výstraha, dopravní výchova, chování žáků při živelních pohromách, zásady první pomoci a její nácvik, seznámení s vlastnostmi a účinky návykových látek, ochrana zdraví při havárii, ochrana člověka při působení geologických sil, radiační havárie. Evakuace školy probíhá 2x ročně formou nácviku v obou budovách školy. Environmentální výchova ENV ENV se stala součástí téměř všech předmětů na I. i na II. stupni Základní školy. Je rozpracována do tematických plánů přírodopisu, chemie, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, prvouky, čtení, výchovy k občanství. Žáci jsou vedeni k environmentálním aktivitám prostřednictvím různých výukových programů a exkurzí. V letošním školním roce se žáci zúčastnili programu Les nebo paseka uskutečněném v místním regionu. Rovněž žáci absolvovali exkurzi do záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče, kde se měli možnost seznámit s ošetřením poraněných zvířat a jejich následném začlenění do volné přírody. Další zajímavou akcí pro žáky byla přednáška o vztahu k přírodě s představitelem skautského hnutí panem Janem Datinským. Soutěže 1) Školní kolo poznávání rostlin a živočichů. Nejlepší soutěžící postoupili do čtyřkolové soutěže DDM ve Svitavách. 2) Recyklohraní prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění žákům získat osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení 3) Soutěž ve sběru papíru a PET lahví Všichni zúčastnění žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. Volba povolání VP 8

9 VP je zahrnuta zejména do předmětů člověk a svět práce v 8. a 9. ročníku, výchova k občanství a rodinná výchova. Žáci se zúčastňují exkurzí do různých firem, kde mohou vidět výrobu a práce s ní související. Tímto získávají reálnou představu o pracovním procesu. 2. Přehled učebních plánů Na prvním stupni učíme v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu. Předmět I. ŠVP II. ŠVP III.ŠVP IV.ŠVP V. Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti CELKEM Počet hodin: základních 118 9

10 Na druhém stupni učíme v 6. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu. Předmět VI. - ŠVP VII. ŠVP VIII. ŠVP IX.ŠVP Český jazyk Cizí jazyk Matematika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Člověk a svět práce Informatika Chemie VP Práce s počítačem VP Německý jazyk VP - Sportovní aktivity CELKEM Počet hodin: základních 122 dělených 6 - cizí jazyk 2 člověk a svět práce 3 informatika 2 sportovní aktivity nebo 2 německý jazyk 4 práce s počítačem nebo 2 německý jazyk 8 tělesná výchova CELKEM :

11 3. Přehled pracovníků školy Na škole pracuje 16 pedagogických pracovníků (14 učitelů a 2 vychovatelky): - ředitelka školy - zástupkyně ředitelky - výchovná poradkyně - 9 třídních učitelů (5 na I. stupni, 4 na II. stupni) - 3 učitelé bez třídnictví Pedagogická praxe : 5 učitelů mají pedagogickou praxi do 10 let 3 učitelé mají pedagogickou praxi od 11 do 20 let 6 učitelé mají pedagogickou praxi od 21 do 30 let 2 učitelé mají pedagogickou praxi od 31 do 39 let Na škole pracuje výchovná poradkyně, preventista sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a jeden koordinátor pro Školní vzdělávací program (ŠVP). Vedoucí vychovatelka a vychovatelka pracují na neúplný úvazek. Učí ještě některé předměty nekvalifikovaně na vedlejší činnost. 5 nepedagogických pracovníků: Školník, 3 uklízečky a účetní. 4 pracovnice školní jídelny: Vedoucí stravování, vedoucí kuchařka a 2 kuchařky. 11

12 Pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Výchovný poradce: Mgr. Lenka Kašparová Mgr. Jana Teplá Mgr. Šárka Dirrová PŘEHLED TŘÍD A TŘÍDNÍCH UČITELŮ I. stupeň TŘÍDY POČET ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITELÉ I. 22 Mgr. Marcela Straková II. 27 Mgr. Drahomíra Blažková III. 18 Mgr. Radomíra Ondráčková IV. 23 Mgr. Iva Jirušová V. 21 Mgr. Eva Švancarová Celkem 111 II. stupeň TŘÍDY POČET ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITELÉ VI. 19 Petra Šípková VII. 16 Mgr. Šárka Dirrová VIII. 21 Mgr. Jana Peterková IX. 21 Miloslava Nováková, Mgr. Karel Radimecký Celkem 77 Učitelé bez třídnictví : Mgr. Bohuslav Šíbl Mgr. Ivana Kvapilová Mgr. Jitka Boháčová Přehled žáků a tříd školní družiny TŘÍDY POČET ŽÁKŮ VYCHOVATELKY I. 25 Milena Kutláková II. 25 Naděžda Rybová Celkem 50 12

13 Přehled o zaměstnancích ZAŘAZENÍ JMÉNO KVALIFIKACE PRAXE (ROKY) ZŠ BRNĚNEC (ROKY) Ředitelka Mgr. Lenka Kašparová PF 1.-5.r Zástupce ředitelky Výchovný poradce Mgr. Jana Teplá PF F-Ch Mgr Šárka Dirrová PF M-Ch Učitelé Mgr. Jitka Boháčová PF ČJ-Hv 3 1 Vedoucí vychovatelka Mgr. Bohuslav Šíbl PF M-IT 17 1 Mgr. Karel Radimecký PF Tv-D 27 1 Mgr. Petra Štoudková PF Č-N Mgr. Ivana Kvapilová PF Př-RJ 2 2 Miloslava Nováková PF Z, Tv 34 1 Mgr. Marcela Straková PF 1.-5.r Mgr. Iva Jirušová PF 1.-5.r 6 1 Mgr. Aneta Doležalová PF ČJ N 5 4 Mgr. Drahomíra Blažková PF Vy 14 1 Petra Šípková PF D-VO 1 1 Mgr. Radomíra Ondráčková PF 1.-5.r Mgr. Zuzana Vymazalová PF Pdg - Sp 11 9 Mgr. Jana Peterková PF r., M 18 4 Milena Kutláková SPgŠ Vychovatelka Naděžda Rybová SPgŠ Školník Milan Porš Truhlář 31 4 Uklízečky Stanislava Fikarová dělnice Vedoucí stravování Jaroslava Řiháková švadlena Jitka Kučírková SPgŠ

14 Vedoucí kuchařka Pomocná kuchařka Iva Blašková krejčová Bohuslava Šmerdová švadlena 37 6 Dagmar Fialová tkadlena 25 5 Účetní Martin Záruba VOŠE

15 IX. třída 4. Údaje o přijímacím řízení ŠKOLA OBOR POČET SOŠ a SOU André Citroena, Náměstí 9.května č. 2a, Boskovice, L/01 mechanik strojů a zařízení H/01 operátor CNC strojů 1 1 SŠ automobilní, Dukla 313, Ústí nad Orlicí, M/01 dopravní prostředky H/01 mechanik opravář motorových 1 1 vozidel SOU Svitavy, Nádražní 1083, Svitavy, H/01 strojní mechanik L/01 mechanik strojů a zařízení 1 1 ISŠ COP Brno, Olomoucká 61, Brno, M/01 informační technologie SOŠ a SOU MŠP, Tyršova 500, H/01 truhlář 1 Letovice, ISŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno, H/01 mechanik opravář motorových vozidel SŠ průmyslová Letohrad, Komenského M/01 geodézie a katastr nemovitostí 1 472, Letohrad, SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33, H/01 kuchař - číšník 1 Blansko, SOŠ a SOU Polička, Čs. armády 485, H/01 kuchař - číšník 1 Polička, SŠ uměleckoprůmyslová, Zahradní M/14 textilní výtvarnictví 2 541, Ústí nad Orlicí, Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638, K/41 gymnázium 1 Svitavy, VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ, H/01 kuchař - číšník 1 Hybešova 53, Boskovice, SŠ obchodní a služeb SČMSD, nám. B H/01 kadeřník 2 Martinů 95, Polička, SŠ zahradnická a technická, T. G. Masaryka 659, Litomyšl, H/01 floristka 1 V. třída Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638, Svitavy, K/81 gymnázium 1 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 Zápis do I. třídy školního roku 2012/13 proběhl dne obvyklým způsobem. Dostavilo se 35 dětí. O odklad o povinné školní docházky požádalo 19 rodičů a bylo jim vyhověno. První třídu zahájí 27 žáků, 15 chlapců a 12 dívek. 15

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků I. pololetí TŘÍDA POČET CHLAPCI DÍVKY VYZN. PROSP. NEPR NEHODNOCEN I II III IV V VI VII VIII IX celkem II. pololetí TŘÍDA POČET CHLAPCI DÍVKY VYZN. PROSP. NEPR. I II III IV V VI VII VIII IX celkem

17 Průměry známek na I. stupni I. pololetí PŘEDMĚT Český jazyk a literatura I., II., III.,IV., V. - ŠVP Matematika I., II., III.,IV., V. - ŠVP Prvouka I., II., III. - ŠVP I. TŘÍDA II. TŘÍDA III. TŘÍDA IV. TŘÍDA V. TŘÍDA 1,174 1,522 1,345 1,529 1,842 1,130 1,217 1,207 1,529 1,789 1,043 1,130 1,069 Vlastivěda 1,176 1,737 Přírodověda 1,765 1,579 Tělesná výchova I., II., III.,IV., V. - ŠVP Hudební výchova I., II., III.,IV., V. - ŠVP Výtvarná výchova I., II., III.,IV., V. - ŠVP Pracovní činnosti I., II., III.,IV., V. - ŠVP Anglický jazyk III.,IV.,V. - ŠVP Informatika V. - ŠVP 1,000 1,000 1,000 1,063 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,158 1,000 1,000 1,103 1,059 1,053 1,000 1,000 1,000 1,059 1,000 1,034 1,412 1,632 1,105 17

18 Průměry známek na I. stupni II. pololetí PŘEDMĚT Český jazyk a literatura I., II., III.,IV., V. - ŠVP Matematika I., II., III.,IV., V. - ŠVP Prvouka I., II., III. - ŠVP I. TŘÍDA II. TŘÍDA III. TŘÍDA IV. TŘÍDA V. TŘÍDA 1,182 1,591 1,643 1,765 1,889 1,045 1,318 1,357 1,882 1,722 1,000 1,182 1,143 Vlastivěda 1,235 1,944 Přírodověda 1,529 2,278 Tělesná výchova I., II., III.,IV., V. - ŠVP Hudební výchova I., II., III.,IV., V. - ŠVP Výtvarná výchova I., II., III.,IV., V. - ŠVP Pracovní činnosti I., II., III.,IV., V. - ŠVP Anglický jazyk III.,IV.,V. - ŠVP 1,000 1,000 1,000 1,125 1,000 1,000 1,045 1,000 1,118 1,056 1,000 1,000 1,214 1,059 1,056 1,000 1,000 1,036 1,059 1,056 1,143 1,706 2,056 18

19 Průměry známek na II. stupni I. pololetí PŘEDMĚT VI. VII. VIII. IX. Český jazyk a literatura VI., VII, VIII., IX - ŠVP Anglický jazyk VI., VII, VIII., IX - ŠVP Německý jazyk VII, VIII., IX - ŠVP Dějepis VI., VII, VIII., IX - ŠVP 2,474 2,211 2,529 2,800 2,421 2,000 2,000 2,300 1,600 1,556 1,667 2,105 2,053 2,000 2,250 Výchova k občanství - ŠVP 1,684 1,211 1,750 Výchova ke zdraví - ŠVP 1,000 1,000 Zeměpis VI., VII, VIII., IX - ŠVP Matematika VI., VII, VIII., IX - ŠVP Přírodopis VI., VII, VIII., IX - ŠVP Fyzika VI., VII, VIII., IX - ŠVP Chemie VIII., IX - ŠVP Hudební výchova VI., VII, VIII., IX - ŠVP Výtvarná výchova VI., VII, VIII., IX - ŠVP 2,579 2,316 2,059 2,450 2,211 2,000 2,471 3,100 2,632 2,158 1,588 2,900 2,263 2,105 2,412 2,900 1,941 2,750 1,158 1,000 1,000 1,150 1,105 1,211 1,000 1,150 Člověk a svět práce - ŠVP 1,737 1,632 1,118 1,100 Tělesná výchova VI., VII, VIII., IX - ŠVP Informatika VI., VII, VIII., IX - ŠVP 1,053 1,000 1,000 1,350 2,368 2,176 2,750 Sportovní aktivity - ŠVP 1,000 Konverzace v anglickém 1,778 jazyce VII. ŠVP Práce s počítačem IX. ŠVP 2,857 19

20 Průměry známek na II. stupni II. pololetí PŘEDMĚT VI. VII. VIII. IX. Český jazyk a literatura VI., VII, VIII., IX - ŠVP Anglický jazyk VI., VII, VIII., IX - ŠVP Německý jazyk VI., VII, VIII., IX - ŠVP Dějepis VI., VII, VIII., IX - ŠVP 2,421 2,167 2,529 2,800 2,400 2,000 2,118 2,900 1,000 1,111 1,667 2,050 1,667 2,059 2,600 Výchova k občanství - ŠVP 1,300 1,278 1,800 Výchova ke zdraví - ŠVP 1,000 1,000 Zeměpis VI., VII, VIII., IX - ŠVP Matematika VI., VII, VIII., IX - ŠVP Přírodopis VI., VII, VIII., IX - ŠVP Fyzika VI., VII, VIII., IX - ŠVP Chemie VIII., IX - ŠVP Hudební výchova VI., VII, VIII., IX - ŠVP Výtvarná výchova VI., VII, VIII., IX - ŠVP 1,950 1,889 1,765 2,050 2,350 2,278 2,765 3,050 2,350 1,944 1,588 2,950 2,450 2,222 2,588 3,050 2,059 3,100 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000 1,222 1,000 1,000 Člověk a svět práce - ŠVP 1,400 1,278 1,118 1,350 Tělesná výchova VI., VII, VIII., IX - ŠVP Informatika VI., VII, VIII., IX - ŠVP Práce s počítačem VII, VIII., IX - ŠVP Sportovní aktivity - ŠVP 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 2,500 2,118 2,700 1,000 1,000 20

21 Pochvaly, tresty, zameškané hodiny I. pololetí TŘÍDA P NTU DTU DŘŠ II.ST III.ST OML NEOML I II III IV V VI VII VIII IX celkem II. pololetí TŘÍDA P NTU DTU DŘŠ II.ST III.ST OML NEOML I II III IV V VI VII VIII IX celkem Legenda: P NTU DTU DŘŠ II.ST III.ST OML NEOML pochvala napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy známka z chování uspokojivé známka z chování- neuspokojivé počet omluvených hodin počet neomluvených hodin Na přelomu května a června 2012 proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. 21

22 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání Mgr. Lenka Kašparová: Aktuální změny právních předpisů ve školství Mgr. Jana Teplá: Fyzika kolem nás Mgr. Šárka Dirrová: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. Milena Kutláková: Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Půvabně utajeno Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin - Šablon dost pro radost Mgr. Jana Peterková: Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Půvabně utajeno Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin - Šablon dost pro radost Mgr. Ivana Kvapilová Konference pro environmentální poradenství, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje Naděžda Rybová Dílny Jany Matoušové Velikonoce Přáníčka z papíru pro každou příležitost Mgr. Iva Jirušová Konference pro environmentální poradenství, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje Petra Šípková Moderní učitel dějepisu 34 Mgr. Radomíra Ondráčková Jazykový kurz anglického jazyka 22

23 7. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů školní rok 2011/2012 V průběhu školního roku 2011/2012 jsme řešili různé projevy sociálně patologických jevů (díle jen SPJ). Důsledky a jejich nápravu jsme konzultovali s žáky a jejich rodiči. Patřily mezi ně konflikty mezi žáky ve třídě, kouření mimo školu, častá absence. Škola úzce spolupracuje s Policií ČR a s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte. V rámci hodin prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství žáci probírají témata týkající se prevence SPJ. Žáci měli možnost se průběžně seznamovat s problematikou SPJ prostřednictvím projektů a nástěnky k tomu určené a umístěné na chodbě školy. Žáci sedmé až deváté třídy se v lednu 2012 zúčastnili besedy o holocaustu, kterou pořádá česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v partnerství s Židovským muzeem v Praze. V květnu se uskutečnil zájezd do koncentračního tábora v Osvětimi. V rámci minimálního preventivního programu škola využívá Školní program proti šikanování. 23

24 8. Údaje o aktivitách školy, soutěžích a prezentaci na veřejnosti Přehled akcí za školní rok 2011/ třída Září Říjen Listopad Prosinec plavecký výcvik (3. a 4. tř.) návštěva dětí MŠ Moravská Chrastová v 1. třídě celé Česko čte dětem (2. tř.) 21. a exkurze do záchranné stanice v Novém Boru u Skutče (6. 9. tř.) exkurze do Prahy (7. a 9. tř.) plavecký výcvik (3. a 4. tř.) 3. a Les nebo paseka přírodovědný program (6. 9. tř) MARBO - koncert ( tř.) Historie na procházce dějepisné představení (6. 9. tř.) výstava v Muzeu Svitavy Jan Zrzavý (5. tř) Zvířátková abeceda knihovna Brněnec (2. tř.) kino Vesmír Čertova nevěsta (5. tř.) exkurze do AUTO ŠKODA KVASINY volba povolání (8. a 9. tř.) burza středních škol Svitavy (9. tř.) burza středních škol Letovice (9. tř.) Mimoškolní akce: spaní ve škole (6. a 7. tř.) kino Vesmír Lidice (8. a 9. tř.) výstava v Muzeu Svitavy Jan Zrzavý (4. tř) kino Vesmír Saxana a lexikon kouzel (6., 8. a 9. tř.) divadelní představení Pirátská pohádka (1. 5. tř.) plavecký výcvik (3. a 4.tř.) exkurze do firmy SOR Libchavy, Velebný a FAM volba povolání (8. a 9. tř.) návštěva v MŠ Moravská Chrastová pohádka Vánoce (1. tř.) testy Scio (9. tř.) Mimoškolní akce: spaní ve škole (8. tř.) divadelní představení v MDB Charleyova teta (6. 9. tř) Mikuláš předvánoční jarmark Muzeum Svitavy (4., 5. a 7. tř.) exkurze do firem ISOLIT a BRAVO Jablonné n. Orlicí volba povolání (8. a 9. tř) beseda s olympioniky OVOV (4. 9. tř.) Vánoční besídka v Lidovém domě kino Vesmír Saxana a lexikon kouzel (4. tř.) Jak se žije s handicapem muzeum Polička (7. tř.) přednáška o PP p. Čermák ( tř.) Mimoškolní akce: divadelní představení KUTILOVÉ v brněnské Polárce (1. 5. tř.) spaní ve škole (4. tř.) účast žáků na ván. koncertu v evangelickém kostele v M. Chrastové vánoční dílnička hudebního kroužku Hlásek 24

25 Leden Únor Březen Duben Květen Červen LVK Jeseníky ( tř.) koncert Hudba školám (1. 9. tř.) beseda o holocaustu (7. 9. tř.) návštěva v MŠ Brněnec (1. tř.) exotická zvířata přírodovědný pořad (1. 9. tř.) návštěva dětí z MŠ Mor. Chrastová v 1. tř bruslení za školou v Brněnci (4. a 5. tř.) návštěva skautů (1. a 2. tř.) divadelní představení Africká pohádka (1. 4. tř.) divadelní představení W + V (5. 9. tř.) Den otevřených dveří divadelní představení Karkulka (1. 4. tř.) exkurze do hvězdárny v Brně (5. a 6. tř.) vystoupení dramatického kroužku na Sněhovém Brněnci malování pod vedením profesionální výtvarnice P. Třískové Den cyklistiky a bezpečnosti Mimoškolní akce: spaní ve škole (8. tř.) školní výlet ZOO Olomouc (1. a 2. tř.) školní výlet Boskovice (5. tř.) celoplošné testování 5. a 9. ročníků Mimoškolní akce: zájezd do Osvětimi (6. 9. tř.) divadelní představení v MDB Jekyll a Hyde (6. 9. tř.) zájezd do Terezína (6. 9. tř.) Den dětí (1. 9. tř.) návštěva dětí z MŠ Brněnec v 1. třídě 7. a školní výlet Cakle, Ústí nad Orlicí (6. tř.) návštěva prvňáčků v MŠ Brněnec školní výlet Hradec Králové (4. tř.) školní výlet Velké Losiny (3. tř.) školní výlet Liberec (7. a 8. tř.) BONGO Brno ( tř.) akce IZS Svitavy (5. tř.) 25

26 Přehled soutěží za školní rok 2011/2012 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen obvodní kolo v přespolním běhu - Svitavy (4.-9.tř.) výtvarná soutěž O nejhezčí strašidlo školní přebor v trojskoku (1. 9. tř.) školní kolo logické olympiády přírodovědný KLOKAN (8. a 9.tř.) soutěž ve sběru papíru krajské semifinále logické olympiády (Janků, 7. tř.) školní přebor v hodu medicinbalem výtvarná soutěž VODNÍK soutěž ve sběru kaštanů Odznak všestrannosti olympijských vítězů celoročně školní kolo Pythagoriády (5.-8.tř.) přírodovědná soutěž 1. kolo (4.-9.tř.) přírodovědná soutěž 2. kolo (4.-9.tř.) recitační soutěž školní kolo (1.-6.tř.) pěvecká soutěž školní kolo (1.-5.tř.) soutěž ve finanční gramotnosti školní a okresní kolo (6.-9.tř.) výtvarná soutěž OVOCE NA NAŠÍ ZAHRÁDCE (2. 5. tř.) literární soutěž v rámci projektu VOLBA POVOLÁNÍ (8. tř.) přírodovědná soutěž 3. kolo (4.-9.tř.) biologická olympiáda okresní kolo školní turnaj ve florbale (6. 9. tř.) turnaj ve volejbale Svitavy (8. tř.) Eurorebus krajské kolo v Brně (3. 5. tř.) Matematický KLOKAN přírodovědná soutěž 4. kolo (4.-9.tř.) Soutěž Požární ochrana očima dětí taneční soutěž školní kolo turnaj v malé kopané - Adamov Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo Moravská Třebová (6. a 7. tř.) atletický trojboj - Vítějeves (1.-9.tř.) 26

27 Akce Exkurze žáků do záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče Výukový program Les nebo paseka Dějepisné představení Historie na procházce v podání našich žáků Návštěva místní knihovny v Brněnci Návštěva výstavy Pojďte si hrát s Janem Zrzavým spojená s různými formami aktivit pro žáky Jak se žije s handicapem aneb _ poznat znamená porozumět Vánoční besídka a dílnička pro rodiče a veřejnost 27

28 Přednáška o první pomoci se zaměstnancem Záchranné rychlé zdravotní služby panem Čermákem Minulost stále živá návštěva polské Osvětimi a beseda o Holocaustu Návštěva skatů v čele s bratrem Mrholíkem alias Janem Datinským Dramatický kroužek na Sněhovém Brněnci 2012 Den otevřených dveří 28

29 Poděkování za Den otevřených dveří Den otevřených dveří - akce se konala Tímto děkujeme všem učitelům za vzorné předvedení výuky. Učit a udržet kázeň v dnešní technické době, kdy existuje mobilní telefon, internetové připojení, sociální síť a podobně, je pro učitelský sbor někdy nadlidský úkon. O to víc musíme učitelé pochválit, jak náročnou práci zvládají. Závěrem chceme poděkovat ještě paní ředitelce za výbornou přípravu této akce. Manželé Čermákovi Maminkám k svátku Projektový den bezpečnosti a cyklistiky ve spolupráci s HZSPK, ZZSPK a Policií ČR Svitavy 29

30 Mezinárodní den dětí a výlet do Bonga v Brně Lyžařský výcvikový kurz V lednu 2012 se žáci 7. až 9. ročníku zúčastnili společně se ZŠ Březová nad Svitavou kurzu lyžování a snowboardingu, který probíhal v pohoří Jeseníky na chatě Sabinka Plavecký výcvik V 1. pololetí školního roku 2011/12 žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 20-ti hodinový kurz plavání v bazénu ve Svitavách 30

31 Soutěže školy Také letos se děti z družiny při naší škole pod vedením paní družinářky Mileny Kutlákové účastnily soutěže o nejhezčí strašidlo se svým lesním strašidlem. Žáci a pedagogové je podpořili svými hlasy na Dne se žáci tříd vydali do Svitav, kde se u rybníku Rosnička konal přespolní běh. Děti běhaly v různých kategoriích, byly rozděleny podle tříd a také na dívky a chlapce. Logická olympiáda Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 612, z naší školy 43. Do následující sestavy jsou zahrnuti pouze žáci, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Krajským semifinalistou se stal žák 7. ročníku Drahoslav Janků. 31

32 Plníme Odznak všestrannosti olympijských vítězů Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV. Soutěžní disciplíny: 4 atletické 60 m, skok do dálky, hod míčkem 150 g, 1000 m 1 plavecká plavání 2 minuty volným způsobem 1 gymnastická skákání přes švihadlo 2 minuty (alternativa k plavání) 1 herní dribling s míčkem mezi dvěma metami (alternativa k běhu na 1000 m) 2 testy výbušné síly hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa 3 testy dynamické síly shyby na šikmé lavičce 2 minuty, kliky 2 minuty, lehsedy 2 minuty V rámci plnění OVOV navštívil naši školu atlet, tyčkař Štěpán Janáček. Reprezentoval ČR na letních olympijských hrách v Sydney 2000, Athénách 2004 a v Pekingu Dalším vzácným hostem byl sportovní střelec Ladislav Falta, bývalý reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou medaili na Olympijských hrách v Mnichově v roce Přebor školy v trojskoku a hodu medicimbalem 32

33 Výtvarné soutěže Vodník a Ovoce na naší zahrádce Adriana Henychová Daniela Nováková Recitační, pěvecká a taneční soutěž Soutěž Volba povolání V průběhu školního roku 2011/2012 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu Volba povolání. Navštívili některé podniky, které se zabývají technickou výrobou. Součástí tohoto projektu byla také soutěž o nejlepší literární práci na téma volby povolání. Školního kola se zúčastnili žáci 8.ročníku. Do okresního kola postoupili práce následujících žáků: 1) Monika Žváčková 2) Kateřina Blažková 3) Ondřej Opršal 33

34 Čtyřkolová přírodovědná soutěž - celkové vyhodnocení Žáci ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová se podobně jako v předešlých letech pravidelně zúčastňovali čtyřkolové přírodovědné soutěže organizované DDM Svitavy. Chtějí li žáci dosáhnout na přední místa, vyžaduje to soustavnou přípravu a velmi dobré zvládnutí učiva přesahující rámec ZŠ. Po závěrečném sečtení bodů ze všech čtyř kol jsme se dočkali výsledků, které nás velmi potěšily. Přesvěčte se sami: 4. třída (celkem 19 účastníků) Kateřina Hájková 1. místo Adriana Henychová 6. místo 5. třída (celkem 21 účastníků) Barbora Císařová 3. místo Simona Bublová 7. místo Patrik Slezák 11. místo 6. třída (celkem 40 účastníků) Marcel Homolka 2. místo 7. třída (celkem 31 účastníků) David Matějka 7. místo Soňa Zaťková 15. místo 8. třída (celkem 30 účastníků) Ondřej Opršal 1. místo Daniel Matějka 2. místo Monika Žváčková 4. místo Denisa Supperová 7. místo Ondřej Báča 15. místo 9. třída (celkem 22 žáků) Josef Újezdský 3. místo Michal Chaloupka 5. místo Vojtěch Svojanovský 11. místo Všem soutěžícím blahopřejeme k vynikajícím výsledkům, příkladnou reprezentaci školy! Ceníme si vynaloženého úsilí! Biologická olympiáda Žáci ZŠ Brněnec se zúčastnili okresního kola Biologické olympiády v Litomyšli. Reprezentovali ji dva žáci z osmé třídy. Byl to Daniel Matějka a Ondřej Opršal. Soutěžili v kategorii C, která je pro žáky osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z celkového počtu 27 soutěžících obsadil Ondřej Opršal 4. místo a těsně mu tak uniknul postup do krajského kola. Daniel Matějka obsadil rovněž velmi pěkné 9. místo. 34

35 Soutěž Požární ochrana očima dětí" Každoročně pořádá ústředí hasičů Čech, Moravy a Slezska literární a výtvarnou soutěž pro děti Požární ochrana očima dětí, které se pravidelně zúčastňují žáci naší základní školy. Hodnotí se kolo základní, okresní, krajské a republikové. Žáci ZŠ Brněnec se umístili v okresním a krajském kole takto: V literární soutěži v kategorii L 1: 1. místo David Jura 2. místo Aleš Lidmila Ve výtvarné soutěži v kategorii ZŠ 1: 1. místo Vojtěch Petrů 2. místo Anna Jelínková 3. místo Marián Balint v kategorii ZŠ 2: 3. místo Tobiáš Havlíček Všem výše uvedeným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Matematický KLOKAN 2012 Již tradičně proběhl na naší škole další ročník Matematického klokana. Do této soutěže jsou zapojeni všichni žáci. Mají možnost vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků, Katedra matematiky PdF UP a Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Zde se také vyhodnocují statistické výsledky za celou ČR. A jak dopadl Matematický klokan letos? Ve výsledcích jsou uvedeni pouze nejlepší v jednotlivých kategoriích: Kategorie Cvrček 1. Troboková Eliška 3. tř. 2. Mauer Šimon 3. tř. 3. Bureš Patrik 3. tř. Olšánová Sára 3. tř. Stupenová Šárka 3. tř. Kategorie Klokánek 1. Klein Richard 4. tř. 2. Henychová Adriana 4 tř. 3. Jura David 5. tř. 35

36 Kategorie Benjamín 1. Čermák Petr 7. tř. 2. Krajzlová Nikola 7. tř. 3. Včelíková Tereza 7. tř. Venclová Tereza 7. tř. Kategorie Kadet 1. Svojanovský Vojtěch 9. tř. 2. Fiala Jakub 9. tř. 3. Chaloupka Michal 9. tř. 3. ročník soutěže Finanční gramotnost Soutěž je organizována MŠMT pro základní a střední školy v teoretických i praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti. V letošním roce se tým ze sedmého ročníku ve složení Stanislava Ochranová, Tereza Venclová a Soňa Zaťková se umístil v okresním kole na pěkném čtvrtém místě. Eurorebus - krajské kolo v Brně ZŠ Brněnec byla vybrána podle průběžných výsledků do krajského kola, které se uskutečnilo v aule VUT Brno. Naše družstvo ve složení David Jura 5. třída, Adriana Henychová 4. třída a Šimon Mauer 3. třída, obsadilo ve své kategorii pěkné 4. místo. Soutěže ve sběru papíru, léčivých bylin a PET lahví Základní škola vyhlašuje 2x ročně soutěž se sběru papíru. Nejlepší sběrači žáci jsou odměňováni věcnými cenami a třídní kolektivy krásnými pečenými dorty. Získané finance z této akce jsou použity pro žáky. Hradí se z nich nákup výkresů pro žáky (žáci by si je měli kupovat sami) nákup různých výtvarných pomůcek (různé druhy barev, typů papírů,...) nákup pomůcek na pracovní činnosti odměny pro vítězné třídy ve sběru (dorty) odměny pro nejlepší sběrače z jednotlivých tříd knižní odměny za vzorné studijní výsledky odměny za soutěže (Klokan, Sportovní den,...) odměny účinkujícím na besídkách odměny na projektové dny cestovné žáků na soutěže 36

37 O způsobu vedení a využití těchto peněz je možno získat informace u vedení školy. Ve školním roce 2011/12 se nasbíralo kg papíru. Mezi nejlepší sběrače patří: Chaloupka, Báčová, Sedlák, Hartl, Bublová, Alexa, Matoušek, Venigerová, Mauer, Král, Střecha, Daněček, Vetneš, Bednář, Henách, Schuster, Furchová, Henychová Sběr bylin a PET lahví Do sběru se zapojili hlavně žáci třídy. Nejlepší sběrači z každé třídy byli v červnu 2012 odměněni věcným darem a pochvalou s knižní odměnou na vysvědčení za druhé pololetí. Pochvala patří všem, kterým není lhostejné životní prostředí kolem nás. Mezitřídní soutěž chlapců ve florballe Dne se uskutečnila mezitřídní soutěž chlapců ve florballe. Výsledky: 1. místo 8. ročník 2. místo 9. ročník 3. místo 7. ročník 4. místo 6. ročník O pořadí na 1. až 3. místě rozhodovalo skóre. Turnaj se všem účastníkům líbil. Všichni si odnesli drobné věcné dárky. V dubnu se konalo obvodní kolo odbíjené ve Svitavách. Naše družstvo ve složení dívek z 8. a 9. ročníku jelo především sbírat zkušenosti a zahrát si v krásné hale na Střelnici. Děvčata se utkala s týmy ze svitavských škol, které měly ve svém kruhu volejbalistky. Sice na ně nestačila, ale odvezla si pěkné zážitky a chuť pokračovat ve volejbalové kroužku. Turnaj v malé kopané Na Den dětí si naše škola si zahrála malou kopanou na turnaji v Adamově. Soutěžilo 6 družstev. Náš tým 2x prohrál a 1x vyhrál a celkově obsadil 4. místo. 37

38 Odznak všestrannosti - okresní kolo Naše škola ZŠ Brněnec se dne zúčastnila okresního kola odznaku všestrannosti v Moravské Třebové. V tvrdé konkurenci škol z Poličky, Svitav a Moravské Třebové jsme obsadili 8. místo z 9 škol. Jednalo se o soutěž družstev ze 6. a 7. tříd. Žáci bojovali, ale musí zlepšit fyzickou kondici. Atletický trojboj ve Vítějevsi V pátek odjel výběr žáků ZŠ změřit síly na atletický trojboj ve Vítějevsi. Soutěžilo se ve sprintu na 50 m (od 6. na 60 m), ve skoku dalekém a v hodu míčkem (8. a 9. hod granátem). Naše škola skončila na 3. místě. V jednotlivcích skončil Filip Baťovský na 2. místě ( třída) a Radek Crha také na 2. místě ( třída) a Jan Procházka na 3. místě (6. 7. třída). 38

39 9. Celoroční zpráva školní družiny za rok 2011/2012, I. a II. oddělení Podzim : Zima: Jaro : dopravní bezpečnost dětí poučení žáků ŠD o bezpečnosti přesunu dětí ze ŠD do ŠJ, opatrnost a disciplína na přechodu pro chodce výzdoba celé ZŠ okna, chodby, sítě kouzlo přírodnin na vycházkách sběr přírodnin Náš strom život na stromě ptáci, sovička výroba strašidýlek z přírodnin dne návštěva MŠ U Dvou sluníček předání podzimních přání výtvarná soutěž O nejhezčí strašidlo internetová soutěž pro děti, žáci vyrobili hlavu strašidla (květináč), kolektivní práce z přírodnin výzdoba oken ve škole se zimní tématikou účast na výtvarné soutěži Bájo, Česká Skalice Vodník získání Čestného uznání - Adriana Henychová 4. třída svátky a oslavy výroba vánočních přání pro ZŠ, do obchodů, na OÚ Brněnec výroba vánočních svícnů ubrousková technika výroba ozdobných skleniček dárek pro vedení ZŠ a OÚ dne vánoční besídka Lidový dům dne vánoční nadílka v herně, návštěva OÚ u pana starosty Blahoslava Kašpara - předání dárků a novoročního přání návštěva MŠ MŠ U Dvou sluníček vánoční rej výroba kočiček k zápisu do 1. třídy účast ve výtvarné soutěži Ovoce na naší zahradě výroba dárků a oslava svátku Valentýnské srdce předávání srdíček ve školní jídelně kuchařkám výzdoba oken ve škole s jarní tématikou jarní úklid zahrady hrabání, omývání hraček výroba kuřátek do kelímků kolektivní práce dárek pro kuchařky do školní jídelny dne návštěva MŠ U Dvou sluníček, předání velikonočních pozdravů výroba dárků ke Dni matek Hyacint vycházky přírodou přírodovědná stezka 39

40 Léto: multimédia: po celý rok sledování dětských filmů a příběhů od do vedena souvislá pedagogická praxe praktikantky Jitky Kratochvílové SPgŠ Boskovice práce s dětmi v 1. oddělení dne školní výlet 1. a 2. třídy ZOO Olomouc dozor Milena Kutláková dne návštěva MŠ Brněnec dne školní výlet 3. třídy Velké Losiny papírny, zámek. Dozor Naďa Rybová 40

41 10. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na Základní škole Brněnec kontrola ze strany České školní inspekce. 41

42 11. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 Přidělené mzdové prostředky v roce 2011 v Kč ÚVAZEK MZDY OON FKSP ONIV CELKEM Rozpočet , , , , ,- Skutečnost 22, , , , , ,- Zaměstnanci a mzdové prostředky (jen ze státního rozpočtu) v tis. Kč podle profesí a druhu zařízení Číslo řádku Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení 0101 ZŠ Družina Školní jídelna Celkem Pedagogičtí pracovníci celkem Nepedagog. pracovníci celkem prům. evid. počet zaměst. přepoč. vč. ESF ,845 1, ,616 z ř prům. evid. počet zaměst. na ESF platy zaměstnanců celkem vč. ESF , , ,873 v tom platové tarify , , ,813 náhrady platu ,021 64, ,889 osobní příplatky ,307 20, ,635 odměny , ,358 příplatky za vedení a zastup , ,807 zvláštní příplatky , ,222 odměny za přespočetné hodiny , ,908 platy za přesčasy ostatní příplatky , ,241 smluvní platy z ř platy SR na kofinanc. ESF prům.evid.počet zam.přep. bez ved.zam ,845 1, ,616 platy zaměst.celkem bez ved. zaměst , , ,441 prům. evid. počet zaměst. přepoč. vč. ESF , ,686 5,889 z ř prům. evid. počet zaměst. na ESF platy zaměstnanců celkem vč. ESF , , ,637 v tom platové tarify , , ,015 náhrady platu , ,301 79,381 osobní příplatky odměny ,9 0 18,152 37,052 příplatky za vedení , ,949 14,922 zvláštní příplatky platy za přesčasy ostatní příplatky , ,267 smluvní platy z ř platy SR na kofinanc. ESF prům.evid.počet zam.přep.bez , ,989 4,366 ved. platy zaměst.celkem bez ved , , ,143 42

43 Přepočtené úvazky za rok 2011 Pedagogové 14,845 Nepedagogové 3,203 Školní družina 1,771 Školní jídelna 2,686 Čerpání OON v roce 2011 Na dohody o pracovní činnosti na lyžařský výcvik a na dohody za vykonanou práci bylo použito ,00 Kč. Čerpání ONIV v roce 2011 Zákonné pojištění Cestovné Náhrady Vzdělávání OOPP Knihy, učebnice, pomůcky Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3 069,- Kč ,- Kč ,- Kč Sponzoři školy Střechy Janků, s.r.o. 2. Silk & Progress, s.r.o. 3. Obec Brněnec 4. JUDr. Miroslava Topolářová Ze sponzorských finančních darů přispíváme žákům na odměny za výsledky dosažené během absolvování lyžařského kurzu a projektových dnů. Některé obchody poskytují zboží, které využijeme jako ceny při různých soutěžích a školních aktivitách. 43

44 12. Účast v rozvojových programech Naše škola je zapojena do projektů: Naše škola se účastní Evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropského společenství. Žáci pravidelně dostávají čerstvé ovoce ke svým svačinám. - Jeden svět na školách práce s dokumentárními filmy určené k výuce, vzbuzující zájem o problematiku, pomáhají získat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně Název operačního programu: Školní recyklační program Recyklohraní záměrem je rozšířit ekologickou výchovu a prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. - Kariérové poradenství žáků ZŠ Pardubického kraje Název operačního programu: Operační program v rámci projektu EU - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Festival vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji 44

45 13. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 nebyl uskutečněn na Základní škole Brněnec projekt realizovaný z cizích zdrojů. V červnu 2011 bylo podána žádost o finanční podporu OP VK IP Oblast podpory unit costs, název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, název projektu: EU peníze pro ZŠ Moravská Chrastová. Tento projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU 45

46 14. Spolupráce s odborovou organizací Zaměstnavatel spolupracuje s odborovou organizací při vytváření pravidel pro čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb, při sestavování rozpočtu na daný rok a schvalování hospodaření fondu za předchozí rok. Členové ZO ČMOS pořádají kulturní, poznávací, vzdělávací a sportovní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Po vzájemné konzultaci dochází k dohodě o financování těchto akcí z fondu FKSP a samostatného plnění. Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství vytváří spolu s vedením školy kolektivní smlouvu mezi základní školou a zástupcem zaměstnanců. 46

47 15. Rekonstrukce, opravy budov a jejich zařízení Ve školním roce 2011/2012 byly zrealizovány následující rekonstrukce a opravy: Nákup nových tabulí Vymalování 5. třídy v budově v Moravské Chrastové 100 Vymalování 5. třídy v budově v Moravské Chrastové 100 Nové lavice v 5. třídě Rekonstrukce školní kuchyňky sestavení kuchyňské linky Oprava sokle u vstupu do šaten obkladem z laminátu 47

48 Vymalování chodeb Základní školy v Brněnci 28 Nové lavice pro prvňáčky Vymalování 1. třídy s nově našitými záclonami Vymalování 3. třídy v budově Základní školy v Brněnci 28 48

49 Vymalování tříd v 1. a v 2. oddělení školní družiny, renovace nábytku na hračky Izolace boční strany nopkovou folií Sestavení domečku pro školní družinu Velké oprava a nátěr fasády školní jídelny 49

50 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla schválena školskou radou dne a předána zřizovateli školy. Vypracovala:. Mgr. Lenka Kašparová ředitelka Základní školy 50

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 16 338 RED IZO: 650 052 366 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Školní družina při ZŠ v Brněnci, Moravské Chrastové 100

Školní družina při ZŠ v Brněnci, Moravské Chrastové 100 Školní družina při ZŠ v Brněnci, Moravské Chrastové 100 Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZŠ Brněnec. 2. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2011 / 2012. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 2. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2011 / 2012. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 2. číslo časopisu Školák školní rok: 2011 / 2012 Vážení čtenáři, právě držíte v ruce již druhé číslo školního časopisu ve školním roce 2011 / 2012. Najdete tu plno zajímavých článků z akcí školních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více