Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 5.3 Školní vzdělávací program 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Webové stránky: Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) ,

3 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Jana Jurenková Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín. Jejími členy jsou : Bc. Miroslav Nosek předseda Mgr. Jana Stejskalová Mgr. Iva Kulhavá Jiří Hofman Ing. Markéta Cermanová Ing. Štěpánka Sehnalová Iva Nosková Jana Špůrová Petra Hadincová 1.5 Počet žáků ve třídách ZŠ ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr. Kulhavá Mgr. Laňarová Mgr. Antonínová Mgr. Vzoreková Mgr. Všetečková J.Hofman Mgr. Žáčková 8.A Mgr. Stejskalová

4 8.B Mgr. Konvičková Mgr. Pourová celkem Základní škola byla ve školním roce organizována jako desetititřídní se 212 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Dobeš, Horka, Doubravice Chroustov, Podháj, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. ZŠ Miletín navštěvují 3 žáci s trvalým pobytem v Praze, 1 žák s trvalým pobytem v Hradci Králové, 1 žákyně ze Svobody nad Úpou, 1 žákyně z Čierne na Tisou. Počty dětí v MŠ Korálka 1. třída zelená: 25 dětí 2. třída žlutá: 15 dětí 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2008 / 2009 bylo zahájeno 1. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno 26. června Podzimní prázdniny 27. října a 29. října 2008 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2009 Vyučování začalo 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny 30. ledna 2009 Jarní prázdniny února 2009 Velikonoční prázdniny dubna 2009 Hlavní prázdniny 29. června srpna 2009 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

5 Třídní schůzky : 1. čtvrtletí : čtvrtletí : Konzultační hodiny učitelů : Kulhavá Iva 1. Út 13,15-14,00 Laňarová Markéta 2. Út 13,15-14,00 Antonínová Martina 3. Út 14,10-15,00 Vzoreková Martina 4. Po 12,25-13,10 Všetečková Iveta 5. Út 13,15-14,00 Hofman Jiří 6. Út 13,30-15,00 Žáčková Hana 7. Čt 13,15-14,00 Stejskalová Jana 8.A Po 12,25-13,10 Konvičková Dobromila 8.B. Po 13,00-14,15 Pourová Jitka 9. Čt 13,30-14,15 Festová Pavlína Čt 13,00-14,00 Fikar Martin Po 13,20-14,20 Konzultační hodiny výchovné poradkyně: Stejskalová Jana Po 13,30-15, Materiálně technické podmínky školy Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 10- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako lední plocha pro výuku bruslení. Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji

6 činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dozor vykonávají vyučující. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2008/2009 se ve 3.-5.ročnících a v ročnících vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj /96-2. V 1., 2., 6. a 7. ročníku probíhala výuka dle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. Žákům nabízíme výuku buď anglického nebo německého jazyka, od 6. ročníku volitelné předměty informatiku, konverzaci v anglickém a německém jazyce, přírodovědné praktikum, technické kreslení. Výchova k volbě povolání je zařazena do předmětu rodinná a občanská výchova, ochrana člověka za mimořádných situací prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu, probíhá i cvičná evakuace školy. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování.

7 2.2 Učební plán I. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Týdenní dotace

8 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura 4 4 4/4 5 Anglický jazyk Německý jazyk 3 3 3/3 3/3 Aj zač./nj zač. - 2/2 - - Matematika 4 4 4/4 5 Občanská výchova 1 1 1/1 1 Rodinná výchova 1 1 1/1 1 Tělesná výchova 2 2 2/2 2 Zeměpis 2 2 2/2 1 Dějepis 2 2 2/2 2 Přírodopis 2 2 2/2 2 Hudební výchova 1 1 1/1 1 Výtvarná výchova 2 2 1/1 1 Fyzika Chemie - - 2/2 2 Pracovní činnosti 1 1 1/1 1 Přírodovědné praktikum 1-1/1 - Informatika 1 1 1/1 1/1 Technické kreslení - - 1/1 - Konverzace v AJ/ - - 1/1 1/1 Konverzace v NJ Týdenní dotace /32 31 Poznámka : Konverzace v NJ / AJ : třídy v 8.,9. ročnících se dělí na skupiny, dotace je 1/1. Aj/ Nj v 8.ročnících se dělí na skupiny, dotace je 3/3. Aj zač./nj zač. v 7. ročníku se žáci dělí na skupiny, dotace je 2/2.

9 V informatice v 9. ročníku jsme žáky z kapacitních důvodů dělili na 2 skupiny, dotace je 1/ 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole pracují 4 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Laňarová, Mgr. Martina Vzoreková, Mgr Martina Antonínová a Mgr. Dobromila Konvičková, dále 2 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Iveta Všetečková. Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedické asistentky a pomáhají žákům s nápravou řeči. Ve školním roce bylo evidováno 25 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 8 žáků na 1. stupni a 17 na 2. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení (VPU) byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). Přehled žáků s VPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin A 4 8.B Celkem 25 žáků

10 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 3. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, ruční práce, keramika. Roční plán výchovných činností ve školní družině je přizpůsoben rozvoji myšlení, paměti, slovní zásoby, podporuje manuální zručnost, rozvíjí sportovní dovednosti a podporuje estetické cítění žáků. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny a chodby školy. Své výrobky prodávaly na vánočních trzích, které každoročně pořádáme v budově školy. Školní družina má možnost využívat park u školy. Pro žáky jsme zakoupili nové pískoviště s ochrannou plachtou, zahájili jsme zde výstavbu nové učebny v přírodě. Na podzim roku 2009 plánujeme její dokončení včetně nového chodníku. Žádali jsme o grant na vybudování nových houpaček a průlezek, bohužel neúspěšně. Příspěvek na provoz školní družiny činí 70,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Přehled zájmových útvarů ve školním roce název třída den/hodina vyučující Dramatický 4., 5. Po Všetečková Konvičková Konverzace v Nj 7., 8. Po Konvičková Německý jazyk 9. Út Konvičková Zdravotní Tv Po Pourová St Pourová Příprava např. zk M 9. Čt Pourová Keramika St Kulhavá Šikovné ruce St Laňarová Stolní tenis Čt Hofman

11 Logopedie 1.st individuálně Antonínová Vaření 6. St Hlaváčková Florbal Po Fikar Rybářský /ČRS St Hlaváček 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Při ZUŠ pracuje taneční obor. Vyučující : Luděk Silovský kytara, housle, David Vlček hudební nauka, zobcová flétna, elektronické klávesy, trubka, Renata Hradecká taneční obor, Tomáš Hradecký - kytara. Žáci naší školy jsou členy organizace SK Miletín / volejbal, fotbal /, oddílu Mladých hasičů a Rybářského svazu. 2.7 LV,PV,dopravní výchova Pro žáky 6.,7., 8.A a 8.B třídy jsme zorganizovali dva lyžařské výcvikové kurzy. Žáky jsme rozdělili do dvou kurzů, protože v loňském roce z důvodu nedostatku sněhu neproběhl LV pro žáky letošní 8.A a 8.B. Z důvodu menšího množství žáků v 7. ročníku jsme uspořádali LV i pro žáky 6. ročníku, obě třídy jsme pro tento účel spojili. Lyžařský kurz proběhl v Peci pod Sněžkou na chatě Boženka. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad V rámci vzdělávacího programu navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště AMK Hořice. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců školy: 30 - z toho: a) učitelé ZŠ 14 b) učitelky MŠ 4 ( 1 na MD ) c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 4 e) provozní zaměstnanci ZŠ 5 (do , 4 od 1.3.)

12 MŠ Pedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci (k ) včetně Celkem Z toho žen funkce: aprobace: Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. LAŇAROVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st. Mgr. ANTONÍNOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. HOFMAN Jiří třídní učitel VI.r. M,F Mgr. ŽÁČKOVÁ Hana třídní učitelka VII.r. Ch, Př Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka VIII.A. Čj, Ov výchovná poradkyně Mgr. KONVIČKOVÁ Dobromila třídní učitelka XIII.B. 1.st. Mgr. POUROVÁ Jitka třídní učitelka IX.r. M, Z Mgr. FESTOVÁ Pavlína učitelka Nj,Aj Mgr. FIKAR Martin učitel D,Z NÁPRAVNÍKOVÁ Ilona DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD JURENKOVÁ Jana vedoucí odl.prac.mš SPGŠ CHLUBNOVÁ Lenka učitelka MŠ SPGŠ DRAŠTÍKOVÁ Ludmila učitelka MŠ SPGŠ ( nastoupila MD ) Na rodičovské dovolené: VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ ( od do pracuje na poloviční úvazek jako učitelka MŠ, od plný úvazek ) 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie účetní školník, topič uklizečka

13 MATĚJÁKOVÁ Ilona uklizečka (dlouhodobá PN, k ukončila prac. poměr) MALÁ Dagmar uklizečka (zastupuje za p. Matějákovou) KŇOURKOVÁ Lenka uklizečka (nastoupila za p.malou k ) ZEMANOVÁ Helena vedoucí ŠJ HRNČÍŘOVÁ Anna kuchařka ZDEŇKOVÁ Petra kuchařka BĚLINOVÁ Dagmar kuchařka ŠTEFANOVÁ Dana školnice MŠ 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. Všichni učitelé mají vystudovány magisterské studijní obory, nekvalifikované pro výuku jsou pouze vychovatelky ŠD. Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 5 postupných ročníků ( 1., 2., 3., 4., 5.r.) Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími pouze s pedagogickou způsobilostí. 2. stupeň Na 2. stupni bylo 5 postupných ročníků (6., 7., 8.A, 8.B, 9.r.) Matematika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100% odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Technické kreslení : 100% / vyučuje p.uč. s aprobací matematika Český jazyk : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 100% pedagogická způsobilost Rodinná výchova : 100% pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100% odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk, Konverzace v NJ : vyučující bez odborné způsobilosti se státní zkouškou z NJ Anglický jazyk : 75% odborná a pedagogická způsobilost

14 25% pedagogická způsobilost Konverzace v Aj : 100% odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Informatika : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny Školu opustila k Mgr. Dobromila Konvičková, učitelka ZŠ. V průběhu školního roku došlo ke změnám provozních zaměstnanců uklizeček. Paní Ilona Matějáková odešla do invalidního důchodu, za ni do pracovala paní Dagmar Malá, od nastoupila paní Lenka Kňourková. 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště : Výsledky přijímacího řízení Počet rozmístěných žáků : Celkem : 25 po ukončení 9. ročníku 3 po ukončení 8. ročníku 1 žákyně - šestileté gymnázium 29 žáků Gymnázium SOŠ / 4-letá / SOU / 3-leté / Šestileté G 2 žáci 13 žáků 13 žáků 1 žákyně

15 Jméno, příjmení Název školy Zvolený obor Karolína Bičišťová MOA Jičín informatika v ekonomice Filip Čapek SOU Lázně Bělohrad opravář zemědělských strojů Jan Čapoun Gymnázium a SOŠ všeobecné 4-leté studium Hořice Lenka Došková Obchodní akademie obchodník Hořice Tereza Hadincová SOŠ veterinární veterinářství Tereza Hanáková Střední škola zahradnická zahradník Litomyšl Lucie Hlavatá SŠ služeb, obchodu a kadeřník gastronomie Hradec Králové Matěj Hlavatý MOA Jičín informatika v ekonomice Petr Holeček Česká lesnická akademie mechanizátor lesní Trutnov- SŠ a VOŠ výroby Dominika Horáčková MOA Jičín obchodní akademie Zdeněk Jungkind SPŠ Hradec Králové stavebnictví Eva Kozlová Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka předškolní a mimoškolní pedagogika Lucie Krnáčová Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka předškolní a mimoškolní pedagogika Dominik Kuda SOŠ a SOU Hradec mechanik elektronik Králové Radka Lánská SŠ propagační tvorby a aranžér polygrafie Velké Poříčí Filip Lánský SŠTŘ Nový Bydžov elektrikář - silnoproud Lucie Laušmanová SŠ gastronomie a služeb kuchař-číšník Nová Paka Barbora Matějáková OA Hořice prodavač smíšeného zboží Ondřej Mátyás SŠTŘ Nový Bydžov mechanik opravář motorových vozidel Kateřina Němečková SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n.l. hotelnictví

16 Vít Nosek Gymnázium a SOŠ všeobecné 4-leté studium Hořice Vojtěch Pekárek Střední škola zahradnická zahradnictví Litomyšl Vilém Širocký SOŠ a SOU Hradec instalatér Králové Michaela Špačková SPŠ stavební Hradec stavebnictví Králové Jan Žďárský MOA Jičín informatika v ekonomice Milan Havrda SOŠ a SOU Trutnov kuchař Jakub Meisner SŠTŘ Nový Bydžov mechanik-opravář motorových vozidel Marek Plecháč SOU Lázně Bělohrad opravář zemědělských strojů Markéta Sehnalová Gymnázium Dvůr Králové n.l. všeobecné 6-leté studium 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konal ve středu Zapsáno bylo 36 žáků, z toho bylo uděleno 14 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 36 žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 9 žáků Odklad školní docházky 14 žáků Opakuje 1.r. 0 Do 1. třídy nastoupilo 21 žáků Poznámka : Nenastoupil Milan Kršten, povinnou školní docházku plní v ZŠ Svitavy. 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika Ročník Počet žáků I. pololetí (k ) Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování

17 celkem II.pololetí ( k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Opravnou zkoušku vykonávalo 8 žáků, 7 uspělo, 1 žákyně neuspěla, 1 žák se k opravné zkoušce nedostavil. 5.2 Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola i v letošním školním roce testovala žáky 5. a 9. ročníku celostátními testy STONOŽKA SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 5. ročník průměrný percentil OSP 51 Matematika 54 Český jazyk ročník průměrný percentil OSP 47 (obecné studijní předpoklady) Matematika 56 Český jazyk 52 Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší) Průměrný percentil: Vysvětluje, jaký je průměrný percentil skupiny žáků - třídy. Počítá se jako průměr z percentilu všech žáků. 5.3 Školní vzdělávací program Výstupy v 7. ročníku

18 Dle ŠVP jsou v 7. ročníku prověřovány znalosti žáků za uplynulé dva roky výuky, výsledky jsou vyjádřeny procenty v tabulce dle jednotlivých předmětů. Jméno Čj Aj/ Nj Nj/ Aj D Z Hv Př/PPř /Pč M F Ov/ Rv Inf/ Tv Vv Celkem % pořadí Balihar J ,1 / 14. Bičiště V ,1 / 14. Došková T ,7 / 9. Dufek D ,3 / 3. Herelová K ,1 / 11. Jánešová K ,5 / 2. Jaroš J ,3 / 4. Kochová J ,8 / 10. Kubelkov á N ,2 / 12. Matěják T ,7 / 15. Musil J ,1 / 7. Neděla L ,1 / 14. Nosek M ,5 / 13. Nosek P ,7 / 1. Orel M ,7 / 15. Pajasová / 16. R. Sehnalová M ,7 / 5. Šíma T ,5 / 6. Škvrnová L ,6 / 8. Voženílek J ,7 / 17. Wagenkne cht L / 16.

19 Český jazyk Procentová úspěšnost v jednotlivých předmětech za ročník Aj/Nj Nj/Aj D Z Hv Př/PPř/Pč M F Ov/Rv Inf/Tv Vv 53% 55,7% 49% 40,2% 46,7 49,8% 42,1% 38,6% 43,6% 87,4% 70,2% 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v souladu s "Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy". Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národním institutem dalšího vzdělávání Hradec Králové. DVPP Antonínová M. Hrátky s hudbou 350,- Laňarová M. Hrátky s hudbou 350,- Zemanová H. Školení vedoucích ŠJ 0,- Hlaváčková S. Školení školních metodiků prevence 0,- Stejskalová J. Školení výchovných poradců - 2 dny 2.080,- Hlaváčková S. Stav život. prostředí ČR 200,- Velichová J. Porada ředitelů škol Hc Šafránková M. Porada ředitelů škol Hc 0,- Festová P. Angličtina pro 2.st ,- Žáčková H. Biologické praktikum III 300,- Zemanová H. Hygienické předpisy 300,- Hrnčířová A. 300,- Šafránková M Vybrané kapitoly 300,- z legislativy,odměňování ve škol. Pourová J. Matematika v běžném životě 300,- Festová P. Reálie anglofonních zemí 350,- interaktivně Šafránková M. Školení VEMA 1.428,- Šafránková M. Aktuální problémy v účetnictví 400,- Pourová J. Nové trendy v regionální geografii 300,- Šafránková m. Majetek příspěvkových organizací 450,- Nápravníková I. ŠVP pro ŠD 500,- Antonínová M. Dějiny hudby zajímavě 400,-

20 Velichová J. Vybrané kapitoly z legislativy 400,- Nápravníková I. Poruchy autistického spektra 400,- Antonínoví M. Zajímavá prvouka 400,- Všetečková I. Zajímavá prvouka 400,- Hlaváčková S. Šikana 0,- Kulhavá I. Efekt. metody ve výuce prvouka 400,- Laňarová M. Efekt. metody ve výuce - prvouka 400,- Velichová J. Prevence, diagnostika a vyšetřování 500,- šikany Hlaváčková S. Šikana 0,- Hlaváčková S. Ochrana člověka za mimoř. událostícyklus /2/ 0,- Mateřská škola Chlubnová L. Předcházení vývojovým poruchám 350,- Draštíková L. Budoucí školní úspěšnost 250,- předškoláka Chlubnová L. Neklidné dítě v MŠ 650,- Chlubnová L. Seminář ZMŠ 0,- Draštíková L. TV a pohyb.režim v MŠ 520,-

21 7. Aktivity a prezentace školy (nejdůležitější akce) PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - 9.října 2008 Již od začátku října se všichni druháci těšili na první společnou návštěvu miletínské knihovny. Paní Erbanová připravila malé překvapení pohádkové představení. V knihovně se objevil záhadný pán s velkýma ušima, byl celý popletený a chtěl, aby mu děti pomohly zamotané pohádky srovnat. Díky němu si pak zasoutěžily, opakovaly si známé pohádkové postavičky, a některé si mohly zahrát v pohádce, která měla odhalit, která rostlina je na světě nejkrásnější byla to růže. To nejhezčí ale přišlo až na konec. Všichni slíbili, že budou dobrými čtenáři a budou se ke knížkám chovat opatrně a s úctou. Pan král, kterého hrál pan starosta M. Nosek, všechny pasoval na rytíře řádu čtenářského. Od paní knihovnice dostali pamětní list a také průkazku do knihovny na celý rok zdarma. SLIB ČTENÁŘŮ Slibuji ve jménu všech krásných knížek plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji! EKOMLÁDĚ 9. října 2008 Letošního sedmého ročníku soutěže na SZeŠ v Hořicích se zúčastnilo jedno družstvo žáků deváté třídy. Pro téma "Poznáváme blízké okolí aneb turistou vždy a všude" bylo připraveno 11 stanovišť, na kterých soutěžící například stavěli stan, vázali uzly, poskytovali první pomoc, připravovali turistické trasy, hledali autobusová či vlaková spojení, poznávali přírodniny a vyplňovali vědomostní test. Žáci Matěj Hlavatý, Eva Kozlová, Lucie Krnáčová a Michaela Špačková obsadili krásné 4.místo ze 13 soutěžících družstev, když získali celkově 105 bodů. PRÁCE ZÁCHRANNÉ STANICE 23.října 2008 V rámci celoškolního projektu se žáci všech tříd se ve třech skupinách zúčastnili besedy s pracovníky záchranné stanice pro živočichy. V první části besedy se dozvěděli o příčinách zranění živočichů a seznámili se s jedním

22 nalezeným živočichem. V druhé části zjistili, jak je možno chránit významná přírodní území. Beseda byla doplněna prezentacemi, které byly promítány projektorem. V závěru žáci shlédli film o zachovalé části přírody v nepřístupném vojenském prostoru. HALLOWEEN - 31.října 2008 Ráno školu osvětlovaly tajemné lampičky, jejichž stínítka vytvořili žáci 6.třídy. Časem se rozsvítily dlabané dýně a jiné duté hlavy. Na chodbách a ve třídách se rojili duchové, čarodějnice a další strašidelné bytosti. Po rozednění si na okenních parapetech a na lavicích mohl každý prohlédnout soutěžní výrobky. Po zazvonění tajemnějším než v jiné dny žáci prvního stupně začali plnit čarodějnické úkoly. Na chodbách papírového hradu se dlouho ozývalo úpění neúspěšných a veselý hlahol úspěšných řešitelů nejrůznějších úloh. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - 17.prosince 2008 Dopoledne v prvním patře školy a odpoledne na miletínském náměstí žáci především první až šesté třídy předvedli svá vánoční vystoupení. Zpěv, recitace, mluvené slovo, tanec, masky, hudební doprovod byly pečlivě připraveny a ve školním prostředí vyzněly velmi dobře, venku ovšem v nevlídném počasí, v ruchu a technických nedostatcích ve spojení s trémou byla pomoc vyučujících opravdu vítaná. Zkušenosti a zážitky z veřejného vystoupení jsou však k nezaplacení. ZÁPIS DO 1.TŘÍDY Ve středu 28. ledna 2009 se uskutečnil další z pohádkových zápisů dětí do 1.třídy. Protože byl na začátku školního roku vyhlášen celoškolní projekt Živočichové kolem nás, bylo stejně motivováno i celé slavnostní odpoledne. Pohádku a mnoho písniček o zvířátkách si pro budoucí spolužáky připravili členové dramatického kroužku pod vedením učitelek Dobromily Konvičkové a Ivety Všetečkové. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ třída 20. až 27.dubna 2009 Od 20. do proběhlo první výběrové kolo v dopravní soutěži na druhém stupni. Žáci psali testy a ti, kteří dosáhli více než 70% úspěšnosti, postoupili do druhého kola, ve kterém se prokazuje zručnost při jízdě na kole. Druhé kolo proběhlo odpoledne na školním hřišti, kde pan školník připravil překážkovou dráhu podle stanovených pravidel. Žáci projevili značnou zručnost.

23 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ třída okresní kolo Soutěž proběhla na dopravním hřišti v Jičíně ve dvou kategoriích. V I.kategorii naši školu reprezentovali - B.Vimrová, I.Marková, M.Zajíc a P.Čeřovský. Tito účastníci se umístili na pěkném 3. místě, bohužel 2.místo jim uniklo pouze o dva body. Lépe se zadařilo soutěžícím v II.kategorii ve složení - B.Oláhová, S.Špůrová, J.Jaroš a D.Vondrouš, kteří obsadili skvělé 2. místo. Doufáme, že získané dovednosti a vědomosti přispějí k jejich větší bezpečnosti na cestách. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - první stupeň 29.května 2009 Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách, 5.třída měla navíc testy na počítačích. Všechny děti řešily křížovky a tajenky s dopravní tematikou na předtištěném listu. Část zdravověda začínala krátkým divadelním představením, které sehrály paní vychovatelky družiny, potom děti obdržely lístečky s různými situacemi a měly předvést správný postup, kterým vyřeší vzniklý problém. V další hodině žáci prošli testem, kterému předcházel výklad za pomoci velkých barevných obrázků. Závěrečná jízda zručnosti probíhala po dohledem žáků z 9. a 8.třídy v tělocvičně školy, neboť nepřízeň počasí nedovolila využít trať připravenou na školním hřišti. DEN ZEMĚ - první část Soutěžní dopoledne ke Dni Země se konalo ve středu v areálu školy pro první stupeň ZŠ, MŠ Lanžov a MŠ Rohoznice. Děti MŠ Korálka soutěžily v pátek 24.dubna. Žáci pracovali ve skupinách a řešili celkem sedm soutěžních úkolů. Otázky pro jednotlivé třídy vycházely z témat, která zpracovávají v rámci celoškolního projektu Živočichové kolem nás. Soutěž byla ukončena anketou. Správné odpovědi hodnotila porota žáků z deváté třídy. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi, které sponzorovala MO ČČK v Miletíně a Občanské sdružení při ZŠ. DEN ZEMĚ - druhá část Kvízovými otázkami zahájili v pátek 24.dubna Den Země žáci druhého stupně. Také jejich otázky, hádanky a křížovky se týkaly témat celoškolního projektu. Ve zbývajícím čase žáci pracovali na školním pozemku, upravovali park kolem školy nebo si připravovali prezentaci svých projektů. V průběhu dopoledne soutěžily děti MŠ Korálka, soutěž opět organizovali žáci 9.třídy pod vedením paní učitelky Hlaváčkové.

24 MOZAIKA TRADIČNÍ SOUTĚŽ NAŠÍ ŠKOLY 29. dubna 2009 přilákala tradiční soutěž Mozaika pro žáky 2. stupně pět družstev soutěžících a mnoho diváků. Žáci absolvovali pět kol soutěže vědomostní kvíz z českého jazyka, dějepisu a fyziky, živé obrazy na téma pohádek K.J.Erbena, hudební kvíz s teoretickými otázkami a hudebními ukázkami, veršování se zadanými slovy s tancem a zpěvem, hádání slov v soutěži Kufr. Diváci mohli absolvovat soutěž - vědomostní kvíz. Jednotlivá kola oddělovala vystoupení žáků, v závěru proběhlo občerstvení a diskotéka. ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD V letošním školním roce se 22. května uskutečnil zahraniční zájezd do města Weidenu v Horní Falci, kde bylo možno zhlédnout historické centrum. Dále naše poznávání vedlo do Waidhausu, malé obce poblíž hranic. Ve Waidhausu jsme si prošli přírodní prožitkovou stezku zvanou Radovánky. Dále jsme zavítali do Mariánských Lázní, kde účastníci zájezdu mohli spatřit miniaturní stavby v parku Boheminium. Závěrečnou tečkou byla podívaná na zpívající fontánu na kolonádě. ŠKOLA NANEČISTO Ve dnech 5.5. a zavítali předškoláci do školních lavic, aby si zkusili, jak se učit a chovat ve škole.. Děti plnily úkoly ze psaní, počítání a čtení. Seznámily se se školním prostředím a zábavnou formou si zkusily vyučování, které je bude čekat v září. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY Dne v Celní škole v Miletíně proběhlo rozloučení s našimi nejstaršími žáky. Současná devátá třída má 25 žáků, 3 žáci vycházejí z 8.ročníku. Po klasickém nástupu slavnostní chvíli osvěžili svým výstupem prvňáčci, dále proběhla série proslovů, závěrečné slovo si převzali žáci 9.třídy. Poté rozdali kytičky učitelům. Dojetí se stupňovalo, byly předávány upomínkové listy a předměty. V závěru se promítaly fotografie z jejich školního života.

25 Sportovní soutěže Datum Soutěž Kolo Místo Umístění Florbal okrskové Hořice SCH: 7.místo Florbal oblastní Nová Paka SD: 2.místo, SCH: 2.místo Minifotbal okrskové Cerekvice n.b. SCH: 1.místo Atletický čtyřboj okrskové Ostroměř MD: 2.místo, SCH+SD: 3.místo, MCH: 5.místo Pohár rozhlasu okresní Nová Paka MD: 7.místo, MCH: 9.místo Pohár rozhlasu okresní Nová Paka SD: 7.místo, SCH: 10.místo Minifotbal okresní Jičín SCH: 6.místo Atletický čtyřboj okresní Jičín MD: 4.místo Ostatní soutěže Datum Soutěž Kolo Místo Umístění EKOMLÁDĚ 2008 oblastní Hořice SD+SCH: 4.místo CHEMICKÝ TURNAJ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA ENGLISH CONVERSATION COMPETITION OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ oblastní Dvůr Králové SD: 4.místo okresní okresní Jičín Jičín Jan Čapou: 4.místo, Vít Nosek: 5.-6.místo, oba žáci 9.třídy Vít Nosek: 10.místo, Jan Čapou: 13.místo, oba žáci 9.třídy okresní Jičín Jan Čapou, žák 9.třídy: 5.-6.místo okresní okresní okresní okresní Jičín Jičín Jičín Hořice Vít Nosek: místo, Jan Čapou: místo, oba žáci 9.třídy kat.c: 2.místo Vít Nosek, 9.tř., kat.b: 4.místo Petr Nosek, 7.tř., kat.c: 9.místo Iveta Marková, 6.tř. kat.6.tříd: 5.místo Miroslav Jiřička, 6.-7.místo Tereza Pajasová, kat.7.tříd: 10.místo Dominik Dufek, Jakub Jaroš 11.místo, kat.8.tříd: 5.místo Miroslav Nosek Kat.D: Dominik Dufek , Petr Nosek 13., Lenka Škvrnová 18., všichni 7.tř., kat.c: Jan Žďárský 17., Michaela Špačková , oba 9.třída. okresní Jičín Kat.I: 3.místo - 5. a 6.tř., kat.ii: 2.místo - 7. a 8.tř.

26 KRAJSKÁ KOLA KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2008/ dubna 2009, Hradec Králové Vít Nosek 3.místo 8. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI : kontrola KHS Královéhradeckého kraje v budově ŠJ Zápisy z kontroly jsou k dispozici v ředitelně školy.

27 9. Základní údaje o hospodaření Škola hospodaří jako příspěvková organizace. Součástí školy je mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Doplňkovou činností školy je pronájem tělocvičny, nebytových prostor a učeben. H O S P O D A Ř E N Í Z A R O K Příjmy celkem ,- z toho: Provozní dotace KÚ ,- Provozní dotace MÚ ,- Příjmy za ŠD ,- Úplata MŠ ,- Tržby z pronájmu ,- Příjem za obědy ,- Ostatní tržby ŠJ 1 070,- Úroky z účtu ,90 Výdaje celkem ,- z toho: účet 501 Spotřeba materiálu (drobný materiál na údržbu, metodiky, ,30 předplatné časopisů, kancelářské potřeby) Učebnice, učební pomůcky ONIV, pomůcky MŠ ,40 DDHM ,40 DDHM ONIV ,- ONIV zák. poj., plavání ,- Čistící prostředky ,76 Spotřeba potravin ŠJ ,67 Provozní náklady ,- účet 502 Spotřeba elektrické energie ,-

28 Spotřeba energie otop ,- Spotřeba vody ,- účet 511 Drobné opravy a údržba budov ,- Opravy a údržba zařízení ,30 účet 512 Cestovné ,- Cestovné ONIV ,50 účet 518 Software ,- Vzdělávání 5 219,- Vzdělávání ONIV 2 290,- Telefony ,90 Spoje, poštovné 5 001,- Revize ,40 Ostatní služby (odpady, doprava, prádlo, internet) ,41 účet 521 Mzdové náklady ,- OON ,- Mzdové náklady provozní ,- OON provozní ,- účet 524 Zákonné sociální pojištění ,- Zákonné zdravotní pojištění ,- účet 527 Zákonné sociální náklady FKSP ,- Účet 549 Poplatek z účtu ,50 účet 551 Odpisy ,- Hospodářský výsledek ,-

29 Tato zpráva je vyhotovena ve třech výtiscích (školská rada, ředitelství ZŠ, zřizovatel školy). Zprávu vyhotovila: Mgr. Jana Velichová - ředitelka školy ( 9.kapitolu připravila Miloslava Šafránková - účetní školy) V Miletíně 30. září 2009 Mgr. Jana Velichová v.r. ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 byla projednána školskou radou dne Bc. Miroslav Nosek v.r. předseda školské rady

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2009 2010 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2010 2011 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více