Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2011/2012 1

2 1. Charakteristika školy Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 1130/10, Rumburk Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ , IČO Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Roman Kroutil (do ), Mgr. Lenka Laubrová (od ) zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost: Mgr. Lenka Laubrová (do ), PaedDr.Jiřina Mahnelová (jmenována od ) zástupkyně ředitele pro věci ekonomické: Dagmar Moravcová Kontakt: Telefon: (kancelář), (ředitel) Fax: pracovník pověřený podáváním informací: PaedDr. Jiřina Mahnelová Gymnázium v Rumburku vzniklo v roce 1906, zřizovací listinou vydanou MŠMT ČR ze dne se stalo rozpočtovou organizací, dodatkem ke zřizovací listině z se stalo příspěvkovou organizací a zřizovací listinou ze dne vydanou Ústeckým krajem je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne , číslo jednací / Poslední aktualizace v rejstříku škol proběhla rozhodnutím MŠMT ČR ze dne , číslo jednací 2 652/ Škola má jedinou součást Gymnázium (IZO ) s cílovou kapacitou 450 žáků. Od zahájila činnost školní jídelna výdejna. Gymnázium v Rumburku je krajskou školou poskytující všeobecné vzdělávání, nejbližší další gymnázium zřizované Ústeckým krajem je ve 40km vzdáleném Děčíně. Škola je typicky spádová, pokrývá oblast Šluknovského výběžku s hranicemi ve Varnsdorfu, Jiřetíně pod Jedlovou a Chřibské, kde žije cca obyvatel. Spádovost školy tedy částečně ovlivňuje skladbu uchazečů o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. Dalšími vnějšími faktory, které pravděpodobně ovlivňují využití kapacity školy, je existence Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu a otevření gymnaziálních oborů vzdělání na SOŠ sklářské v Novém Boru. Složení žáků podle bydliště (stav k ) bydliště počet studentů % bydliště počet studentů % Rumburk Mikulášovice

3 Varnsdorf Vilémov 7 2 Šluknov Česká Lípa 2 0,5 Dolní Poustevna 17 4 Velký Šenov 9 2 Krásná Lípa 26 7 Chřibská 3 1 Jiříkov 28 7 Dolní Podluží 4 1 Nový Bor 2 0,5 ostatní 25 6 O nutnosti existence gymnaziálního vzdělávání v našem regionu svědčí statistika úrovně vzdělanosti, která dosahuje ve Šluknovském výběžku nejnižších hodnot v celé ČR. Přirozeným důsledkem nízké vzdělanosti obyvatelstva, s tím související vysokou mírou nezaměstnanosti a sociální vykořeněnosti obyvatelstva, je pomalé vylidňování děčínského okresu. Optimálním řešením se zdá být neustálý rozvoj všeobecného vzdělávání, které dokáže absolventy nejlépe připravit nejen na navazující studium na vysokých či vyšších odborných školách, ale i na proces celoživotního učení. Faktor náročnosti naší školu částečně znevýhodňuje v konkurenčním boji s okolními školami, protože díky vysokému počtu vysokých škol jsou často přijímáni uchazeči, kteří volí snadnější cestu pro přijetí na ně, tj. studium na střední odborné škole či učilišti. Náročnost gymnaziálního vzdělávání se však výrazně projevuje při úspěšností našich absolventů v průběhu studia na vysokých školách. Ve školním roce 2011/2012 nebyly v budově školy prováděny žádné nové stavební úpravy, nicméně pokračuje reklamační řízení v rámci odstranění závad po velké rekonstrukci budovy (nátěry a zatěsnění oken, opravy parapetů, vodoinstalace apod.). Škola nadále potřebuje rekonstrukci tzv. horního sportovního hřiště s běžeckou dráhou a rekonstrukci dřevěných podlah a dřevěných součástí interiéru. Uvedená tabulka sumarizuje základní údaje o počtu žáků, tříd a učitelských úvazcích. Škola nabízí denní studium gymnaziálních oborů K/41 a K/81.Je registrována pod identifikátorem ředitelství , IZO školy je , Průměrná naplněnost tříd (26,8 žáků ve třídě) je stále na velmi dobré úrovni. Udržet stávající naplněnost tříd i při případném navýšení počtu tříd o jednu (cílem je dosáhnout vždy tří paralelních tříd na vyšším stupni gymnázia, tj. jedné třídy osmiletého a dvou tříd čtyřletého gymnázia) je pro vedení školy i pedagogický sbor důležitým úkolem do budoucna, který bude od pedagogů vyžadovat částečnou změnu přístupu k žákům (např. individuálním přístupem). Denní studium stav k Typ studia Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného pedagoga nižší stupeň osmiletého studia vyšší stupeň osmiletého a čtyřleté studium , ,90 32,98 12,13 3

4 Stravu zajišťuje na základě smlouvy společnost JPS Gastro zařízení školního stravování, s.r.o. z Vilémova, její výdej zajišťuje škola třemi zaměstnanci. Provoz výdejny se řídí podle Provozního řádu výdejny. K 30. říjnu 2011 bylo ke stravování zaregistrováno 344 žáků a 38 zaměstnanců školy. V měsíci rozhodném pro výkaznictví v říjnu 2011 bylo vydáno 2825 obědů, za celý školní rok 2010/2011 pak obědů. Průměrně bylo denně vydáno 151 obědů (včetně zaměstnaneckých). Jednou z podmínek uzavření smluvního vztahu s dodavatelem stravy byla instalace elektronického systému objednávek a výdeje stravy. Tento systém je po celou dobu od uvedení výdejny do provozu funkční. Ve výdejně provozuje dodavatel stravy snídaňový a svačinový bufet, nabídka obědů byla rozšířena na tři, z toho jedno jídlo je určeno pro žáky a zaměstnance s bezlepkovou dietou. Školská rada Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, byla zřízena dne usnesením Rady Ústeckého kraje č.63/13r/2005 ze dne Ustavující zasedání Školské rady se uskutečnilo 23. ledna Školská rada je šestičlenná. Ve školním roce 2011/12 zasedala rada třikrát, zápisy ze zasedání jsou uloženy u ředitele školy. Při svých jednáních rada mj. schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 10/11, rozpočet školy a změny školního řádu, připomínkovala změny školního vzdělávacího programu Na cestě, získávala informace o procesu slučování škol a vyjadřovala se k němu. Významným vedlejším efektem funkčnosti rady je aktivizace činnosti žáků v tzv. Studentském parlamentu, vzniklým v souladu s 21 písm. d) Školského zákona. Školská rada má prostor pro zveřejnění svých dokumentů a stanovisek na webu školy, kde lze nalézt i kontakty na jednotlivé členy rady. Činnost školy je podporována občanským sdružením Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Rumburk, IČO V tomto školním roce se úspěšně ucházelo o grantové prostředky pro aktivity našich žáků (pěvecký sbor, kroužek dívčí kopané). Zpracovateli a garanty jednotlivých projektů jsou pravidelně pedagogové školy. Sdružení podporuje z členských příspěvků a ze sponzorských darů žáky úspěšné v soutěžích a olympiádách a velkou měrou přispělo k vydání žákovského diáře pro žáky a zaměstnance školy. Při škole působil Školní sportovní klub, který je zapojen do činností v rámci AŠSK. V uplynulém školním roce měl Školní sportovní klub na Gymnáziu Rumburk cca 60 členů. Díky existenci tohoto klubu jsou v některých případech částečně kryty náklady spojené s účastí na sportovních utkáních (doprava). Aktuální nabídka oborů je vzhledem k odhadovaným potřebám regionu dostačující. Žáci se vzdělávali ve dvou oborech: oboru K/81 a v oboru K/41 podle Školního vzdělávacího programu Na cestě. Tento dokument prochází jednou za rok pravidelnými dílčími úpravami na základě informací získaných v diskuzích na pedagogických radách, od předsedů předmětových komisí a od žáků samotných. Pro školní rok 2011/2012 byla provedena úprava ŠVP v oblasti volitelných předmětů pro třídy nižšího stupně, v jazykovém bloku byly při zachování stejného počtu hodin jinak po ročnících rozloženy předměty Latina, Konverzace z NJ a Konverzace z AJ a ve 4. ročníku v přírodovědném bloku byla po dohodě vyučujících při plném zachování stávajících školních výstupů přesunuta jedna vyučovací hodina z předmětu Biologie pro zvané do předmětu Matematické metody. Se všemi změnami byla seznámena školská rada prostřednictvím Mgr. Homoláčové koordinátorky tvorby ŠVP. O významu školy svědčí i statistika úspěšnosti letošních absolventů zpracovaná výchovným poradcem školy. Ze získaných údajů vyplývá, že 95% našich absolventů pokračuje ve studiu na VŠ. Naši absolventi byli přijati ke studiu následujících VŠ oborů: 11% humanitní, 20% ekonomické, 22% technické, 14% lékařské, 10% přírodovědné, 19% pedagogické, 4 % ostatní. Škola byla šestým rokem zařazena do sítě škol DSD (Deutsches Sprachdiplom), kterých je v celé ČR dvacet. Tento krok umožnil škole získat pro další roky rodilého mluvčího pro výuku němčiny a vybraným žákům umožní získat výše uvedený certifikát, který osvědčuje znalost němčiny na úrovni C1 a nově i B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (pro srovnání maturitní zkouška z cizího jazyka by měla ověřovat znalost na úrovni B2). Na základě podané žádosti a rozhodnutí byl držitel certifikátu DSD zproštěn povinnosti skládat profilovou část maturitní zkoušky z německého jazyka. V prosinci 2011 a lednu 2012 absolvovalo 5 žáků 4

5 všechny části náročné zkoušky, všichni úspěšně. Německou stranou jsou škole poskytovány finance na zakoupení pomůcek pro výuku němčiny, škola je podporována německou (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) stranou i metodicky. Důkazem pestrosti vzdělávacího procesu je i velká nabídka nepovinných předmětů, kroužků a zájmových aktivit. V tomto školním roce byly realizovány aktivity: sborový zpěv, dívčí kopaná, počítačové kluby, kroužky triatlonu, florbalu, zdravotní tělesné výchovy, volejbalu, gymnastiky, dívčí kopané apod. Nabídka se řídí zájmem ze strany žáků či rodičů a reálnými prostorovými, personálními a finančními podmínkami školy. V březnu se 23 našich žáků zúčastnilo workshopů pořádaných v rámci projektu Lanterna Futuri zaměřených na výtvarné umění, hudbu, film a divadlo. Workshopy se uskutečnily v ČR,v Polsku a Německu a účastníci byli ze všech těchto zemí. Jednotliví žáci se účastnili setkání s německými partnery nebo pobývali v SRN v rámci projektů Jugend debattiert a Internationale Schüleakademie. Od září 2010 je škola zapojena do dvouletého projektu Comenius s názvem Economy and ecology. Koordinující školou je PG Ellwangen, partnery jsou školy ze Španělska a Řecka. V rámci projektu studenti navštívili partnerské školy a společně se zabývají energetickou náročností budov. Dvě studentky byly vybrány k prázdninové účasti na Mezinárodní akademii Deutsche Schülerakademie Waldenburg. 2. Údaje o pracovnících školy Cílem vedení školy je zajistit plnou jak odbornou tak i pedagogickou kvalifikovanost pedagogického sboru. Interní pedagogičtí pracovníci Celkový počet učitelů (fyzicky) Přepočtený počet učitelů odborně i pedagogicky způsobillí učiteté (fyzicky) Odborná a pedagogická způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Na škole externě působil školní psycholog. Mgr. Vít, který poskytoval poradenské služby žákům, učitelům i rodičům v pravidelném čtrnáctidenním intervalu. Provoz školy zajišťovalo sedm zaměstnanců (zástupkyně ředitele školy pro věci ekonomické, mzdová účetní, školník, čtyři uklízečky) a činnost školní jídelny výdejny zabezpečovali tři zaměstnanci (vedoucí výdejny a dvě zaměstnankyně). 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Problematika DVPP zasahuje následující oblasti: motivace k dalšímu vzdělávání ze strany pedagogů, organizační zajištění chodu školy, náklady s DVPP spojené, nabídku vzdělávacích akcí a soulad plánu vzdělávání pedagogů s potřebami školy. Ze strany vedení školy je jasně deklarován vstřícný postoj k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, který je ovšem limitován finančními prostředky a nutností zabezpečit pravidelnost výuky na škole. 5

6 Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je samostudium, které je definováno v Zákonu o pedagogických pracovnících. V období září srpen 2012 čerpal každý pedagog odpovídající počet dní samostudia (maximálně 12 dní). Vedení školy se snaží v rámci možností zabezpečit podmínky k samostudiu, standardem je volný přístup pedagogů k internetu. Škole stále chybí koordinátor EVVO a v brzké budoucnosti vyvstane potřeba nového výchovného poradce. Oddálením platnosti předpisu upravujícího kvalifikační předpoklady pro výkon práce učitele až na rok 2014 nevznikla škole potřeba personálních změn. Pedagogové, kterých se doplnění kvalifikačních předpokladů týká, si je již průběžně studiem doplňují či studium zahájí. Většina vzdělávacích akcí je financována z prostředků ESF, přesto jsou náklady spojené s DVPP stále vysoké (cestovní výlohy). Potřeba dalšího vzdělávání pedagogů není dostatečně zohledněna v rozpočtovaných přímých neinvestičních nákladech. Vedení školy si velmi cení ochoty pedagogů navštěvovat vzdělávací akce v průběhu vedlejších či hlavních prázdnin. akreditované vzdělávání název počet dní počet pedagogů Letní škola matematiky a fyziky 5 1 Letní škola hudební výchovy ( Liberec) 8 1 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 18 1 Instruktor školního florbalu a trenér florbalu 3 1 neakreditované vzdělávání název počet dní počet pedagogů Samostudium oborové poznatky (předměty) 0-12 dní 41 Oborové studium NJ 2 semestry 1 Oborové studium AJ 2 semestry 2 Oborové studium FJ 2 semestry 1 4. Údaje o přijímacím řízení 2011/2012 Pro uchazeče a jejich zákonné zástupce uspořádala škola dva dny otevřených dveří jeden v sobotu 21. ledna (zapojení uchazečů o studium do ukázek výuky, přijímací zkoušky nanečisto) a druhý ve čtvrtek 9. února, ve kterém jsme představili školu při běžném provozu. Škola se prezentovala na listopadové Burze škol a školských zařízení v Rumburku. Uchazeči mohli podávat přihlášky na dvě střední školy, ke studiu se přihlašovali tzv. přihlašovacím lístkem. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 byla stanovena rozhodnutím ředitele školy v zákonem daných termínech. Z údajů uvedených v tabulce vyplývá převis poptávky nad nabídkou v osmiletém oboru, kdy v rámci přijímacího řízení museli všichni uchazeči skládat přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a absolvovat šetření obecných studijních předpokladů. 6

7 Ve čtyřletém oboru byli uchazeči přijímáni do dvou tříd. Počet přihlášených uchazečů převyšoval počet přijímaných žáků, přesto ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek. Žáci byli přijímáni podle pořadí stanoveného průměry ze základní školy za tři sledovaná pololetí a úspěšností v soutěžích. Všechny nové třídy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu, se kterým byli zákonní zástupci přijatých uchazečů před zahájením školního roku seznámeni na červnových třídních schůzkách a který je zveřejněn na domovské stránce školy. Uchazeči přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2012/2013 Název a kód oboru přihlášeno celkem přijato celkem 1. kolo 2. kolo 3. kolo 1. kolo 2. kolo 3. kolo gymnázium 7941K / gymnázium 7941K/ gymnázium 7941K/81 - kvinta Celkem Interpretaci čísel v tabulce výrazně ztěžují žáci ke studiu sice přijatí, kteří ale neodevzdali na rumburském gymnáziu zápisové lístky. Skutečné počty žáků nastoupivších 3. září 2012 do školy: 29 v primě, 27 ve třídě 1.C (z toho 26 z přijímacího řízení, 1 zahraniční studentka v rámci výměnného projektu organizace YFU) a 26 ve třídě 1.D Odvolací řízení ve školním roce 2011/2012 Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu se odvolalo 12 zákonných zástupců uchazečů o studium. Všem odvoláním bylo vyhověno ředitelem školy v rámci autoremedury. Další údaje o přijímacím řízení je možno vyčíst z protokolu o přijímacím řízení a z výkazu S5-01, které jsou uloženy u zástupkyně ředitele školy. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání O naplňování výchovně vzdělávacích cílů vypovídají tabulky v této sekci. Prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 2011/2012 Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním

8 Prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 2011/2012 Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním Relativně vysoká míra neprospívajících je důsledkem snížených nároků na uchazeče v přijímacím řízení při zachování náročnosti požadavků na kvalitu výstupů daných ŠVP. U některých neprospívajících lze vystopovat souvislost mezi neúspěšností ve studiu a velmi vysokou (i neomluvenou) absencí. Informovanost zákonných zástupců a žáků samotných o výsledcích vzdělávání je zajištěna online přístupem žáků i rodičů ke klasifikačnímu a docházkovému modulu programu Bakaláři. Devět pedagogů podporuje výuku provozováním vlastní webové stránky. Vysoký standard vzdělávání na rumburském gymnáziu potvrzují výsledky společné části maturitní zkoušky. Detailní výsledky jsou uloženy u ředitele školy a slouží pro vlastní hodnocení školy. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník a maturovali v řádném Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo termínu Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky - září 2012 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce 9 1 K maturitní zkoušce v řádném termínu se dostavilo všech 70 žáků, kteří úspěšně dokončili závěrečný ročník. V řádném jarním termínu neprospělo u maturitní zkoušky devět žáků: čtyři v profilové části MZ (tři v předmět Občanský a společenskovědní základ, jeden z Českého jazyka a literatury), čtyři ve společné části MZ (tři z dílčích zkoušek v předmětech Český jazyk a literatura, jeden z dílčí zkoušky v předmětu Anglický jazyk) a jeden v kombinaci obou forem MZ (v profilové části z předmětu Občanský a společenskovědní základ, ve společné části z dílčích zkoušky v předmětu Český jazyk). Při prvním opravném termínu na podzim 2012 bylo úspěšných osm žáků, jedna žákyně neuspěla znovu v profilové části z předmětu Občanský a společenskovědní základ. Příčiny neúspěchu vidí vedení školy v individuálním selhání žáků. Pěti žákům bylo díky úspěšnému složení zkoušky Deutsches Sprachdiplom uznána profilová maturitní zkoušku z němčiny. CERMAT poskytl v září 2012 školám výsledky společné části maturitní zkoušky. Z nich lze vyčíst průměrně dosažené procento úspěšnosti žáků v jednotlivých předmětech. Z uvedených výsledků vyplývá, že škola nadprůměrně dobře obstála v matematice, i to v rámci gymnázií: 8

9 Průměrně dosažené procento úspěšnosti žáků v jednotlivých předmětech společné části MZ srovnání v rámci ČR a s gymnázii Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Česká republika 70,3 74,9 56,3 gymnázia 78,3 84,9 73,8 Gymnázium Rumburk 73 82,4 76,8 Hodnocení výsledků výchovného působení Snahou pedagogického sboru je řešit problémy spojené s výchovně vzdělávacím procesem ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků (i za přítomnosti žáka samého) a posilovat vědomí odpovědnosti za sebe sama nejen u zletilých žáků školy. Metodikem primární prevence je Mgr. Melichar. Škola má vypracovaný Program primární prevence sociálně patologických jevů na gymnáziu v Rumburku a Program proti šikanování. Oba dokumenty jsou každoročně přizpůsobovány novým poznatkům na poli primární prevence a situaci na škole. O plnění programů je každoročně vypracována zpráva. Tato zpráva je k nahlédnutí u ředitele školy. Sociálně patologické jevy, kterými jsme se v tomto roce zabývali, jsou především záškoláctví, fyzické napadení, psychická šikana, poškozování majetku školy a nerespektování školního řádu. Většinu jevů jsme řešili vlastními silami v menších či větších týmech společně s rodiči žáků. O průběhu šetření a učiněných opatřeních (kázeňská opatření, snížené známky z chování) byli informováni zákonní zástupci žáků. Ve spolupráci s psychologem Mgr. Jiřím Vítem byla i v uplynulém roce v pravidelném čtrnáctidenním rytmu poskytována studentům, rodičům i pedagogům poradenská péče. Problematikou výchovného poradenství se zaměřením na profesní orientaci se zabývá výchovný poradce RNDr. Libor Holubář. Test studijních předpokladů absolvovali žáci prvních ročníků a kvinty. Jeho výsledky měly žákům, zákonným zástupcům a škole pomoci ve volbě jednoho ze čtyř bloků, která před žáky stála. Mgr. Vít taktéž otestoval obecné studijní předpoklady zájemců z třetích ročníků, jejichž individuální rozbory sloužily žákům k optimálnímu výběru vysoké školy. V průběhu roku dostalo 23 žáků pochvalu třídního učitele. Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy nebo práci pro třídu. Koncem června byly slavnostně vyhlášeny osobnosti každé třídy a také studentská osobnost celé školy -1A Josef Kousal, 2A Eliška Papežová, 3A Tereza Richterová, 4A Andrea Svatošová, 5A Martina Pavlasová, 1C Petr Číla, 1D Monika Bielovičová, 6A Ondřej Motl, 2C Daniela Horáková, 7A Barbora Vöröšová, 3C Martin Havel, 3D Tomáš Schwarz. Osobností školy se stal Josef Borovka. Za školní rok 2011/2012 udělili třídní učitelé celkem 14 napomenutí třídního učitele a 4 důtky třídního učitele. V průběhu roku byli 4 žáci hodnoceni stupněm dva z chování, 2 žáci byli podmíněně vyloučeni. Hlavními důvody pro udělování výchovných opatření byla nedostatečně zdůvodněná absence, její liknavé omlouvání, opakované pozdní příchody do školy a alkohol na akci školy. Žáci individuálně integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 jsme evidovali jednoho žáka s diagnostikovanými poruchami učení. Díky poučení z předminulého roku byly jeho specifické vzdělávací potřeby v dostatečné míře respektovány. 9

10 Ředitel školy povolil jednomu žákovi vzdělávání podle IVP z důvodu souběžného studia v zahraničí. V podmínkách naší školy došlo díky rekonstrukci budovy ke zjednodušení podmínek k integraci žáků budova se stala bezbariérovou a zároveň bylo vybudováno sociální zázemí pro handicapované osoby. To nám umožnilo přijmout do prvního ročníku žáka s těžkým tělesným postižením. Vývojové poruchy učení lze diagnostikovat ve spolupráci s Mgr. Jiřím Vítem, který ve čtrnáctidenním cyklu vede v prostorách školy z iniciativy vedení školy psychologickou poradnu pro studenty a rodiče. Poradna je stále častěji využívána a do budoucna je třeba počítat s navýšením konzultačních hodin. V praxi se setkáváme s jasnými případy dětí s dyslexií nebo dysgrafií. Většinou však nejsou tyto poruchy oficiálně diagnostikovány - často díky nezájmu rodičů. Údaje o významných mimoškolních aktivitách V rámci výuky blokového předmětu Literární a jazykový seminář se žáci zapojili do akce pořádané MF Dnes Studenti píší noviny některé z příspěvků našich žáků byly zveřejněny v regionálních přílohách deníku. V součinnosti pedagogů a žáků je neustále aktualizována domovská stránka školy Značnou odezvu měly výzvy žáků samých, které se týkaly nejrůznějších humanitárních akcí, např. Srdíčkový den, Bílá pastelka, apod. Velký úspěch zaznamenal projekt Evropa realizovaný žáky třetích ročníků, který byl otevřen veřejnosti a v rámci výuky zeměpisu ho navštívili i vyučující z okolních základních škol se svými žáky. Na mnoha regionálních akcích, na koncertech v aule gymnázia školu a také na Celostátní přehlíce středoškoských pěveckých sborů (postup do celostátního kola) nás úspěšně reprezentoval pěvecký sbor N.T.C. 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na škole žádná šetření ČŠI. 7. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2011/2012 Trend vysoké účasti žáků v soutěžích neustává. Zcela výjimečného úspěchu dosáhli sextánka Zuzana Vlasáková (1. místo v krajském kole fyzikální olympiády), oktaván Tomáš Vlasák (1. místo v krajském kole astronomické olympiády) a žák třetího ročníku Tomáš Schwarz (1. místo celostátního finále soutěže Jugend debattiert international). Příslibem do budoucna jsou velmi dobré výkony žáků nižšího stupně gymnázia v matematických soutěžích a žáků vyššího stupně ve fyzikálních soutěžích. Velký dík patří všem učitelům, kteří studenty ve svém volném čase na soutěže připravili. Doprava na vyšší kola soutěží do vzdálenějších míst kraje nebo republiky je velmi problematická. Nutnost časného vstávání a komplikované přepravy naše účastníky soutěží znevýhodňuje. Mnozí z pedagogů školy jsou dobrovolnými členy porot i v okresních a krajských kolech soutěží. Přehled soutěží a počtu účastníků soutěž školní kolo městské kolo okresní kolo krajské kolo celostátní mezinárodní Certamen Latinum

11 Chemická olympiáda 3 3 Středoškolský atletický pohár Corny 22 (2x2. místo) fotbal 13 basketbal 7 volejbal 8 florbal 76 Pohár rozhlasu 35 (1x1., 1x2. místo) 10 Přespolní běh 16 (6x 1.,4x 2., 4x 3.místo) Mezinárodní letní sportovní hry (Vdf) 80 (1. místo dívky i chlapci Olympiáda v německém jazyce 45 3 (1x1. místo,2x2. místo) 1 (1x2. místo) Deutsche Schülerakademie 2 Jugend debattiert international 1 (1x1. místo) Olympiáda v anglickém jazyce 23 3 (1x1. místo, 1x2. místo) Videocard 11-1 skupina (9.m) Matematická olympiáda 5 14 (2x1. místo, 3x3. místo) 4 (1x2. místo) Pythagoriáda (2x1. místo, 1x3. místo) Matematická soutěž A. Riese 31 3 Matematický klokan 227 2(1. místo, 2. místo) 6 (1x1. místo, 1x3. Fyzikální olympiáda 19 3 (1x1. místo, 1x2. místo) místo) Genius Logicus 12 Astronomická olympiáda 82 korespondenční soutěž (1x1. m) 1 (1x1. místo) Biologická olympiáda 57 1 (1. místo) Olympiáda v dějepise 14 1 Olympiáda v českém jazyce 60 4 (1x1. místo) 1 Recitační soutěž 16 3(1x3. místo) Zeměpisná olympiáda 63 7 (1x1. místo) 1 (1. místo) 1 Eurorebus skupin Já občan 10-2 skup (2.a3.m) Děčínský skřivánek 8 2 (1. a 3. místo) 1 (1. místo) 1 Rumburské skákání 15(3x 1., 2x2.m) 11

12 8. Závěr výroční zprávy Prioritou školy byla jako v každém školním roce snaha o kvalitní výuku podpořená celou řadou projektů či exkurzí. Mezi pozitiva uplynulého školního roku lze jistě zařadit i stále četnější využívání obou stávajících PC učeben, všech šesti multimediálních učeben i přenosné audiovizuální techniky. V uplynulém školním roce uspořádala škola okresní kolo Pythagoriády. Již devátým rokem proběhla akce zaměřená na problematiku ochrany člověka v mimořádných situacích, tematicky zaměřená na živelné pohromy a první pomoc. Potěšitelným jevem je vysoká míra účasti žáků na pravidelných a v ŠVP zapracovaných akcích, na lyžařských kurzech nebo zeměpisně- dějepisné exkurzi. Vedení zapojilo školu do motivačního dotačního programu Ústeckého kraje Dojíždění a umožnilo tak žákům školy při splnění podmínek čerpat příspěvek na dojíždění do školy. Na škole působila ZOOS ČMOS PS čítající 11 členů z řad zaměstnanců. Velkým přínosem je dlouhodobá fungující spolupráce s občanským sdružením SRPŠ při Gymnáziu Rumburk. Dluhem z let minulých je vymalování interiéru školy, oprava dřevěných částí interiéru a podlah, vybavení školy výškově stavitelným nábytkem a dotažení reklamačního řízení po rozsáhlé rekonstrukci školy v letech Dalším zatím jen částečně naplněným cílem je vytvoření důstojných pracovních podmínek pro zaměstnance školy např. funkční zařízení a vybavení kabinetů. Atmosféru školního roku poznamenaly zjitřené emoce, které vyvolalo nejdříve rozhodnutí o sloučení gymnázia se SZDŠ a OA Rumburk a následně revokace tohoto rozhodnutí radou Ústeckého kraje v samém závěru kalendářního roku Do budoucna před námi stojí celá řada úkolů. Je třeba začít pracovat na projektu tzv. šablon, protože škola nutně potřebuje obnovit hardware i software školní sítě, učební pomůcky Musíme všemi dostupnými prostředky zlepšit medializaci školy pravidelně se objevovat v tisku, aktivně komunikovat se základními školami ve Šluknovském výběžku, neuzavírat se před místními středními školami, zvýšit podíl školních akcí, které otevřeme pro veřejnost. Samozřejmě je také třeba hledat možnosti zlepšení naší pedagogické práce, zaměřit se více i na výchovnou část vzdělávacího procesu. Toho všeho lze dosáhnout jen tehdy, budeme-li my všichni, tj. žáci, pedagogové i vedení školy, spolupracovat, věřit si a poslouchat se navzájem. Datum zpracování zprávy: Zpráva byla projednána na poradě zaměstnanců a schválena Školskou radou dne Přílohou výroční zprávy je Zpráva o hospodaření školy za rok Mgr. Lenka Laubrová ředitelka školy 12

13 příloha Zpráva o hospodaření za rok 2011 Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace IČO : Právní forma: příspěvková organizace Zpracovala: Dagmar Moravcová 1. činnost organizace v roce hlavní činnost - vzdělávání - stravování - provozování školní jídelny výdejny - potřeby finančních prostředků rozpočtu školy byly hrazeny z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele 2. vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele - příspěvky a dotace za rok 2011 celkem: tis.kč z toho: 173 tis. Kč - UZ realizace projektu Pilot G tis.kč - UZ přímé náklady 8 tis.kč - UZ náklady maturitní zkoušky 637 tis.kč - UZ posílení platové úrovně pedag. pracovníků tis. Kč UZ provozní náklady 165 tis. Kč UZ motivační příspěvek Dojíždění 55 tis. Kč - UZ pojistné plnění 13

14 - závazné ukazatele dodrženy 3. další zdroje krytí rozpočtu pro rok 2011 Comenius 209 tis. Kč Fond budoucnosti 69 tis. Kč Výnosy z pronájmu a příslušejících energií 78 tis. Kč Pojistné plnění movitý majetek 27 tis. Kč 4. hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje a) hospodářská činnost v roce 2011 se neprovozovala b) k posílení rozpočtu byly použity ostatní zdroje uvedené v bodě č.3 5. péče o svěřený majetek - pořízení drobného hmotného majetku z prostředků školy 37 tis. Kč - evidence majetku se provádí podle zákona o účetnictví, v souladu se zřizovací listinou a podle směrnic vydaných zřizovatelem - odpisové plány schválené ekonomický odborem a částka odpisů ve výši tis. Kč dodržena 6. závěr Organizace hospodařila se záporným hospodářským výsledkem 415 tis. Kč, který zapříčinila havárie na vodovodním řadu dva měsíce před koncem roku Havarijní stav školní jídelny byl odstraněn, ale pojistné plnění od zřizovatele převedeno až v roce následujícím. Ztráta by měla být odstraněna kladným hospodařením roku následujícího. 14

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2012/2013 1 1. Charakteristika školy Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek)

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) První třídní schůzka Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) Vyučující Třídní učitelka Mgr. Lenka Havlíčková» havlickova@gymrumburk.cz» tel. 723 556 248 Mgr. Lucie Zezulová» zezulova@gymrumburk.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2010/2011 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více