Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 1

2 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. Zpráva projednána pedagogickou radou dne Ředitel školy: Mgr. Jindřich Monček do Ing. Miriam Piskačová od Ing. Miriam Piskačová, v. r. Schváleno Školskou radou při ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady dne Předseda Školské rady: Ing. Tomáš Hála Ing. Tomáš Hála, v. r. 2

3 1 Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk se sídlem Školní 556/II, Poděbrady tel.: , , ; Datum zápisu do rejstříku škol: ; Datum zahájení činnosti: Identifikační číslo organizace (IČO): a identifikační číslo (IZO): Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 930 Součásti školy Školní družina, IZO , nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 190 Datum zahájení činnosti: Školní klub, IZO, nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 30 Datum zahájení činnosti: Školní jídelna s vývařovnou, IZO , nejvyšší povolený počet stravovaných: 790 Datum zahájení činnosti: Adresa pro dálkový přístup Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Vedení školy Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy do Ing. Miriam Piskačová, od Mgr. Pavlína Mladá, zástupkyně ředitele školy pro výchovu a vzdělávání do Mgr. Jana Smíšková, od šk. roku 2013/14 Mgr. Vlastislav Sýkora, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personální Školská rada Ing. Tomáš Hála člen školské rady za zřizovatele od ; předseda školské rady Mgr. Jitka Haslingerová; členka školské rady za ped. pracovníky od Ing. Libor Hrstka člen školské rady za rodiče od PhDr. Dana Marková členka školské rady za rodiče od Mgr. Radka Martínková členka rady za ped. pracovníky od ; místopředsedkyně školské rady Mgr. Jaromír Novák; člen školské rady za zřizovatele od Mgr. Monika Szabóová; členka školské rady za ped. pracovníky od MUDr. Jan Šrogl člen školské rady za rodiče od Mgr. Lubomír Zíta, člen školské rady za zřizovatele od Zřizovatel školy Město Poděbrady, náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady, Starosta: PhDr. Ladislav Langr, tel.: , web: Identifikační číslo organizace (IČO):

4 3 Charakteristika školy Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady je městská plně organizovaná škola s maximální kapacitou 930 žáků. Škola sídlí ve dvou budovách v klidových zónách lázeňského města Poděbrady. V budově ve Školní ulici je ředitelství školy, učebny 2. stupně, část učeben 1. stupně, školní družina, školní jídelna s vývařovnou. V budově na Žižkově je zbývající část učeben 1. stupně, školní družina a školní výdejna obědů. Škola, zařazená v síti Škola podporující zdraví a s funkčním Školním poradenským pracovištěm, se úspěšně zaměřuje na komplexní pedagogicko-sociální služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Navazuje na svou pětasedmdesátiletou tradici, zároveň je školou dynamicky se rozvíjející a sledující nové trendy v pedagogice. Rozvíjí gramotnosti žáků. Vnímá se jako učící se organizace. Ve školním roce 2012/2013 škola naplnila 5 prvních tříd. Na 1. stupni bylo otevřeno 20 tříd, na 2. stupni 12 tříd (to je proti loňskému roku o 1 třídu více). K bylo evidováno 715 žáků, to je o 40 žáků více než ve školním roce 2011/12. Žáky vzdělávalo 55 pedagogických pracovníků, z toho 6 vychovatelek, 5 asistentek pedagoga, 3 výchovné poradkyně, logoped a speciální pedagog. Navíc v rámci projektu RAMPS školní psycholog. Provoz školy zajišťovalo 23 provozních zaměstnanců, z toho 8 pracovnic školní jídelny. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího program pro ZV Spektrum, vydání čtvrté k Tým školního poradenského pracoviště tvořený vedoucí pracoviště a školní speciální pedagožkou Mgr. P. Mladou, školní psycholožkou PhDr. D. Markovou, výchovnou poradkyní - metodičkou prevence Mgr. J. Smíškovou, metodičkou prevence (pro budovu na Žižkově) Mgr. R. Vrchotovou a kariérovou poradkyní Mgr. R. Martínkovou nabízí rodičům, žákům i pedagogům komplexní bezplatné pedagogicko-psychologické služby, tj. činnost diagnostickou, reedukační a terapeutickou. Jedná se o činnosti jak individuální, skupinové, práci s třídními kolektivy, nebo též rodinnou terapii. O činnosti ŠPP a nabídce služeb jednotlivých odborníků jsou pedagogové i rodičovská veřejnost informováni prostřednictvím informačních letáků, ve zpravodaji školy, na nástěnkách v budově školy, i na webových stránkách: Pro kontakt s veřejností je k dispozici ová adresa: ŠPP vzniklo za podpory projektu VIP Kariéra (Vzdělání Informace Poradenství Kariéra). Jednalo se o tříletý projekt ( ) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Zapojili jsme se i do navazujících projektů: od RŠPP VIP II Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II ( ) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RŠPP-VIP III ( ), jehož řešitelem je Národní ústav vzdělávání, je taktéž spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na škole působí 5 asistentek pedagoga, které pracují ve třídách, kde se vzdělávají žáci se zdravotním postižením nebo se sociokulturním znevýhodněním. Dvě asistentky pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním poskytují dětem i individuální podporu nad rámec vyučování. Asistenti pedagoga pomáhají naplňovat cíle individuálního vzdělávacího plánu žáků, podporují sociální dovednosti žáků 4

5 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 a pomáhají k navození sociálních kontaktů. Asistenti rozvíjejí u žáků správný učební styl, pomáhají jim s organizací učení. Zprostředkovávají učební látku a pomáhají žákům s jejím porozuměním a osvojením. Oceňují pokroky žáků, povzbuzují je a motivují, vytvářejí zpětnou vazbu na výsledky žáků a rozvíjejí pozitivní přístup k učení. Spolupracují s učiteli, se školním psychologem, se speciálním pedagogem a komunikují s rodiči. Asistenti pedagoga pomáhají pedagogům při výchovné a vzdělávací činnosti. Na základě podpory Ministerstva školství, probíhala i tento rok v naší škole edukativní a sociální podpora v rámci pomoci dětem s poruchami učení a sociokulturně znevýhodněným žákům. Výuka probíhá v odpoledních hodinách a byla založena na individuálním přístupu k dětem. Žáci byli rozděleni do maximálně šestičlenných skupin. Doučování bylo zaměřeno na procvičování učiva, se kterým mají žáci největší problémy. Dále mohli doplnit a zopakovat si učivo z předešlých ročníků a následně tak porozumět stávající látce. Vyučující pomáhali při přípravě vzdělávacích pomůcek (tabulky, přehledy, modely) a s domácí přípravou (kontrola a zajištění materiálního vybavení). Podpůrné vedení žáků probíhalo i v běžných vyučovacích hodinách na prvním i druhém stupni, formou individuální pomoci v průběhu vyučování. Škola podporující zdraví - cílem tohoto programu je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se zde děje, se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem rozvoje zdravého životního stylu. Svým zaměřením na podporu zdraví člověka poskytuje program nový rozměr pro plánování, provádění i posuzování činnosti školy, který ve svém důsledku vypovídá o její kvalitě. Projekt POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU zařazení jako pilotní spolupracující školy. Po té, co v loňském školním roce škola těsně neuspěla ve výběrovém řízení na hlavní projektovou školu v projektu Pomáháme školám k úspěchu, získala možnost zapojit se od šk. roku 2013/14 jako pilotní spolupracující škola. Co je cílem projektu - Efektivně podpořit veřejné základní školy, aby rozvíjely schopnost každého žáka dosahovat co nejlepších vzdělávacích výsledků. - Vytvořit za tímto účelem síť 14 projektových škol (jedna škola v každém kraji ČR) a podporovat vznik regionálních sítí dalších spolupracujících škol, které se budou dlouhodobě učit od sebe navzájem. Charakteristika podpory pro projektové školy - Podpora zaměřená výhradně na zvyšování kvality pedagogické práce. - Šitá škole na míru (celý pedagogický sbor si společně vytváří vlastní plán pedagogického rozvoje). - Postupná (náběh projektových aktivit podle vstřebávací kapacity školy). - Založená na důvěře v pedagogickou autonomii a zodpovědnost školy i každého pedagoga. - Očekávající výborné výsledky a ochotu předávat získané zkušenosti dalším veřejným školám. Vybrané formy podpory pro projektové školy - Praktické poradenství zaměřené na individualizaci výuky. - Individuální podpora pedagogům i řediteli formou koučování a mentoringu. - Sdílení zkušeností mezi učiteli projektových škol a spolupracujících škol. - Poskytování nástrojů pro zjišťování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků (mapy učebního pokroku ve čtenářství a matematice). 5

6 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Projektové školy - Projekt byl zahájen v srpnu 2010 ve dvou pilotních školách - ZŠ Kunratice, hl. město Praha; ZŠ Mendelova, Karviná, Severomoravský kraj. - V srpnu 2012 byl projekt zahájen ve dvou dalších hlavních projektových školách - ZŠ Zdice, Středočeský kraj; ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj. Žákovský parlament celý rok pracoval aktivně a scházel se 1 krát týdně. Druhým rokem byl zapojen do projektu S.O.S žákovské parlamenty. V rámci projektu se v říjnu členové parlamentu zúčastnili prožitkového kurzu. V listopadu dva zástupci prezentovali naši školu v PSČR v oblasti Škola pro demokracii. Během roku proběhl mentoring a učitelé podruhé prošli školením o žákovských parlamentech. Na jaře ve škole proběhlo mapování, z kterého vyplynulo téma projektového dnu vztahy ve třídě. Zástupci okomentovali vznikající zápisník pro žákovský parlament na 1. stupni. V květnu parlament vyjel na exkurzi do ŽP v Pečkách, zde se uskutečnil podruhé turnaj v kopané. Na konci roku vyjeli zástupci s prezentací o naší škole na konferenci žákovských parlamentů do Plaňan. Během roku ŽP uspořádal akce pro své spolužáky. Děti sbíraly PET víčka pro nemocnou Lucii, proběhla dobrovolná finanční sbírka pro našeho adoptovaného Alphu, parlament připravil hry a disko na ukončení 1. pololetí pro ostatní žáky a mnoho dalších akcí. O práci v parlamentu zástupci informovali na stránkách školy, nástěnkách, ve školním rozhlase, ve třídách během třídnických hodin. Klub rodičů při ZŠ TGM v Poděbradech je občanské sdružení, které si klade za cíl přiblížit školu rodičům a rodiče škole. Dále citujeme z webovských stránek V letošním roce bylo registrováno na Ministerstvu vnitra občanské sdružení, kterému jsme dali název Klub rodičů při ZŠ TGM, o.s., IČ: Na rozdíl od původního SRPŠ, které bylo organizační složkou Unie rodičů, skýtá forma občanského sdružení více možností. Nové občanské sdružení zároveň naváže na dobrou tradici sdružování rodičů a přátel školy. Považujeme za důležité, abychom my, rodiče, měli společnou platformu. Hlavními cíli nového občanského sdružení jsou: podpora kvalitního vzdělání našich dětí na ZŠ TGM podpora bezpečného a zdravého prostředí pro děti, vyučující a ostatní zaměstnance na ZŠ TGM rozvíjení partnerského vztahu rodičů a školy založeného na vzájemném respektu a uznání výchova dětí k aktivnímu přístupu a ke vzájemné toleranci příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů Klub rodičů při ZŠ TGM v Poděbradech se představuje na nových webových stránkách Jsme tým rodičů, kteří mají společný zájem své děti. Jsme tým dobrovolníků, kteří si uvědomují, že změna je nutná podmínka ke zlepšení, a že změna nepřijde sama. Věříme, že spolupráce rodiny a školy je klíčem ke zlepšení nejen vzdělávání a výchovy, ale celkově prostředí, ve kterém žijeme. Chceme školu pro rodiče, jsme rodiče pro školu. 6

7 Formálně jsme občanské sdružení. Stanovy ke stažení na Školní družina zabezpečuje dětem pravidelné výchovně vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Klademe důraz na společné vytváření zdravého a estetického prostředí a na vytváření bezpečného, harmonického a vstřícného klimatu. S dětmi pracovalo šest vychovatelek v šesti věkově smíšených odděleních na dvou odloučených pracovištích. Školní družina se také významně podílela na výzdobě školy k různým příležitostem a svátkům. Průběh školního roku a výsledky práce v ŠD zachycují fotografie na webových stránkách školy Školní družina fotografie. Školní klub - otevřel se 4. února 2013, sloužil jako odpočinkové místo nabité spoustou zajímavých činností. Tematicky laděné činnosti byly připraveny denně od hod. do hod. Registrovaní účastníci klubu mohli využívat také ranní oddělení družiny od 6.30 hod. do 7.40 hod. Klub byl určen především žákům 2. stupně školy. Účastníkem mohl být i žák 4. a 5. třídy, který nebyl přijat do školní družiny. Výše registračního poplatku byla na zbývající část školního roku 2012/13 určena na 200 Kč. Klub se naplňoval až do kapacity 60 žáků, v oddělení je najednou nejvýše 30 žáků. Do školního klubu bylo zapsáno ve šk. roce 2012/13 celkem 45 žáků. Školní jídelně s vývařovnou se navzdory nepříznivým okolnostem s dlouhodobou pracovní neschopnosti pracovnic podařilo uvařit o obědů více než v předchozím školním roce. To znamená, že 3 kuchařky, 3,5 pomocné pracovnice ve spolupráci s vedoucí, v tomto školním roce, zvládly uvařit obědů! Z toho pak bylo porcí uvařeno pro děti, zbytek pro zaměstnance školy, vlastní důchodce, ale i pro klienty CSZS Poděbrady, nebo cizí strávníky. V rámci doplňkové činnosti se jídelna aktivně zapojila do dění ve škole. Zajišťovala stravování nebo i jenom pohoštění při různých akcích pořádaných jak školou, tak i jinými organizacemi. Mezi nejdůležitější akce pořádané školou, byly oslavy 75. výročí založení školy, kde jídelna zajišťovala občerstvení pro pozvané hosty. Další velkou akcí konanou v říjnu, byla národní konference Učíme se navzájem jejíž součástí byl i seminář Kulatý stůl pro pracovníky školních jídelen. Při této akci jídelna po oba dny konání konference připravovala stravu pro účastníky. Také zde proběhla beseda u kulatého stolu, které se zúčastnil i pan ředitel a která měla nemalý úspěch. Na stránkách www jidelny.cz, jež se zabývají problematikou školního stravování, vyšel o této akci článek. Již skoro tradiční záležitostí se stalo pečení vánočního cukroví a příprava pohoštění při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Také ve spolupráci s dětským parlamentem proběhlo dokonce několik zdařilých akcí. Ať už se jednalo o pohoštění návštěv parlamentu, volbu nejžádanějších jídel, nebo Svačiny s paní vedoucí, při kterých se děti blíže seznamovaly s prací v kuchyni. V průběhu roku se v kuchyni vystřídalo přes 10 učňů SOU společného stravování v rámci praktické výuky. K předávání zkušeností a získání nových nápadů a receptur se nám osvědčilo pozvat cizího kuchaře. V tomto školním roce to bylo hned několikrát. Naposledy nám kuchař z firmy Bidvest pomáhal s přípravou slavnostního oběda pro žáky devátých tříd. Na konci školního roku také proběhlo vyhodnocení naší celoroční soutěže Škola plná zdraví kdy 40 nejlepších strávníků získalo krásné ceny. 7

8 Ani v době prázdnin kuchyň nezahálí. Vaří pro cizí strávníky, důchodce, rodiče našich žáků, klienty CSZS a příměstský tábor, který pořádá škola v rámci projektu Šikovné děti. V letošním roce byly z prostředků školy investovány nemalé částky na výměnu elektrické rozvodné skříně v kuchyni a v průběhu prázdnin by mělo dojít k instalaci tak potřebného konvektomatu, který nahradí stávající starý a nespolehlivý stroj. Kuchařky tak budou moci v příštím školním roce uplatňovat při přípravě pokrmů pro strávníky nejmodernější technologie, které splňují podmínky systému HACCAP. To vše se mohlo uskutečnit jenom díky vzorné spolupráci s vedením školy. Infocentrum ve školním roce zaznamenalo hodně změn. Došlo k personální obměně, od října 2012 paní Janu Jánskou vystřídal Tomáš Vanc, který studoval na této škole. Dále pak rekonstrukcí jeho prostor, kdy se částečně opravila podlaha a nově se vymalovalo. Při této příležitostí byly protříděny knihy v knihovně a knihy, o které již děti nejevily takový zájem a jsou již v nevyhovujícím stavu, byly vyřazeny. Více méně šlo o knihy staršího vydání. Tyto knihy byly nabídnuty ke koupi žákům školy. Dále byl také vylepšen systém výpůjček prostřednictvím čárkových kódů. Výhoda je v rychle výpůjčce a vrácení a při vyhledávání v databázi. V tomto roce je možné v knihově najít všeobecnou encyklopedii a časopisy o školství. Infocentrum dále nabízelo žákům i učitelům následující služby: kopírování, skenování, laminování, kroužkování, vyhledávání informací v knižní i elektronické podobě, prodej knih z jarního a podzimního katalogu nakladatelství Fragment, půjčování a objednávání mimočítankové četby pro 1. a 2. stupeň. Infocentrum je organizátorem školních částí celorepublikových akcí. Jsou to: v říjnu Týden knihoven, v rámci kterého se žáci seznámili s možnostmi knihovny, a v březnu Březen měsíc internetu. V dubnu jsme se pak zapojili do příprav Noci s Andersenem. Školní hřiště k provozování sportovní činnosti mládeže a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze sportovním činnostem, pro které je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Vstup na hřiště je povolen jen v době určené pro veřejnost. Přístup je bránou z ulice Dr. Horákové a brankami z ulice Palachova. Hřiště je pro veřejnost přístupné v týdnu od 16:00 do 19:00, o víkendu od 10:00 do 19:00 a o prázdninách (červenec-srpen) od 10:00 do 19:00. Každý návštěvník se před vstupem je povinen nahlásit správci hřišti. Hřiště nejvíce využívají žáci školy a studenti okolních škol. Rezervace je prostřednictvím telefonu, em. Rezervace je možná nejpozději den předem. S respektováním pravidel návštěvníků, je to složité. Někdo se ohlásí před vstupem, někdo až při monitoringu hřiště. Monitoring probíhá přímo na místnosti, kde je dobře vidět na celý prostor hřiště. Do záznamového papíru se zapíše jméno (ohlášené osoby), počet lidi a interval rezervace. Při neohlášených se zapíše počet. Tento zápisový dokument se následně archivuje, pro potřeby dohledání v nejistot. Správcem hřiště je Tomáš Vanc, který má na starosti rezervace (vyřizování, vybírání poplatků) a monitoring, ve spolupráci s panem Procházkou (školník) řeší úklid a případné opravy na hřišti. Zaznamenané závady na hřišti nebyly nikterak velké, jen byla utržená síťka, když se na to někteří studenti věšeli. Provoz hřiště a chování návštěvníků bylo vcelku bezproblémové. Do projektu Čtení pomáhá se zapojili žáci naší školy od 3. do 9. třídy. Po přečtení knihy z doporučeného seznamu vyplnili na internetu test a po jeho úspěšném zvládnutí získali virtuálních 50 Kč. Ty pak poslali na zvolenou charitativní akci. Například na začátku června žáci 5.C a 4.C pomohli pražské zoologické zahradě získat peníze pro její obnovu po povodních. Již od počátku spuštění projektu se naše škola drží v čele zúčastněných škol. Několikrát jsme byli vyhodnoceni jako 8

9 škola s největším počtem registrovaných žáků i vyplněných testů. V celorepublikové soutěži o knihy nakladatelství Albatros se několik našich žáků umístilo v první stovce hodnocených. Činnost zájmových kroužků ve šk. roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/13 pracovalo na škole celkem 17 zájmových kroužků, které navštěvovalo 304 žáků. Pro velmi malý zájem dětí se nám nepodařilo otevřít kroužky stolního tenisu, dívčí kopané, klávesnicové gramotnosti a pěvecký kroužek. Naopak nově byl nabídnut například kroužek zábavné logiky, který je směřován k rozvoji logického myšlení, podpoře nadaných dětí. Tento kroužek byl připravován ve spolupráci s MENSOU ČR. Radost máme také z šachového kroužku, který hned v prvním roce své činnosti zaznamenal úspěchy v regionální šachové soutěži. Velký zájem je stále o kroužky jazykové, letos je navštěvovalo 127 žáků. Tradičně se velkému zájmu těší Předškoláček, kam letos chodilo na obou budovách celkem 61 dětí. Zázemí školy Z novinek ve vybavení školy za všechny vybíráme následující položky (více naleznete v bulletinu Zprávy z Masaryčky příloze): Interaktivní dataprojektory umožňující s běžnou tabulí pracovat jako s žádanou interaktivní tabulí jsme dodali do dalších deseti učeben. Umožňují projekci výukových materiálů, která podporuje zejména názornost výuky, přístup na internet, práci ve výukových programech pro interaktivní tabule. Žáci mají možnost využívat přínosnou moderní techniku při výuce již téměř ve všech učebnách na 1. i 2. stupni. Do učebny přírodopisu přibyl nový digitální mikroskop, který pomáhá nahlédnout žákům do tajů mikrosvěta. Zachycené obrazy se přenášejí díky integrované kameře na interaktivní tabuli. Dají se zpracovat, uložit, vytisknout. Další moderní zařízení vizualizér digitalizuje dvojrozměrné a trojrozměrné objekty. Obraz přenáší v reálném čase na interaktivní tabuli. Tady ho může učitel se žáky dále využívat pro různé výukové účely. Zřídili jsme přístupový systém do školy pro žáky, který slouží k monitorování a řízení pohybu osob ve škole a vede ke zvýšení bezpečnosti žáků; žáci a zaměstnanci školy používají ke vstupu čip užívaný k odběru obědů; dveře se otevírají čipem jak při vstupu do školy, tak při odchodu; každý žák má přidělené časové pásmo, v jeho rámci může volně vstupovat do školy a po ukončení vyučování odcházet; všechny ostatní vstupy a odchody žáků mimo časové pásmo se realizují po dohodě s kanceláří školy nebo s učiteli; individuální nastavení časového pásma pro vstup do školy (např. na pravidelný školní kroužek) po dohodě s třídním učitelem nastaví pracovník knihovny, nový čip lze zakoupit za 55 Kč. Rodiče mohou využívat přístupový systém do školy pro rodiče - na vrátníku volí přednastavená čísla (ředitel, kancelář, zástupci ředitele, školník, školní jídelna, poradenské pracoviště); při znalosti provolby mohou přímo volit číslo vyučujícího, se kterým mají dohodnutou schůzku (čísla provolby jsou zveřejněna na stránkách školy); monitorování všech vstupujících osob je přes videotelefon nebo počítač; osoby, které si pronajímají pravidelně prostory školy, dostanou oproti záloze vstupní čip; přístupový systém je instalován na vstupních dveřích, bočních dveřích družiny a zadních dveřích; ostrý start přístupového systému byl zahájen na jaře

10 Telefonní ústředna škola přešla na moderní technologii IP telefonů (fungují přes internet), která znamená zlepšení dostupnosti všech pracovníků školy návštěvníkům zvenčí a komunikaci v rámci budovy i mezi budovami školy. Dále výraznou úsporu finančních prostředků. Zavedli jsme nová telefonní čísla; pokud rodič zná provolbu, dovolá se dotyčnému přímo na stůl (čísla provolby jednotlivých vyučujících jsou zveřejněna na www stránkách školy. Aplikace SKOLNISESIT.CZ nahrazuje běžný papírový školní sešit. Virtuální sešit slouží žákům k zaznamenávání studijních poznámek s tou výhodou, že je mají vždy přehledné, snadno dostupné ze svých počítačů, tabletů a chytrých telefonů a nikdy si sešit nezapomenou doma. Navíc je práce s elektronickou aplikací baví a motivuje ke školní práci. Aplikaci vyvinul náš bývalý žák Jakub Rož a slaví s ní doma i ve světě velký úspěch. Škola získala exkluzivitu v užívání vlastní školní domény která je šitá přímo na potřeby školy. Bezplatný přístup do aplikace zůstává žákům i po odchodu ze základní školy. Ve škole se do aplikace přistupuje díky zřizované žákovské wifi síti. Program Bakaláři podporuje trend v přechodu na digitalizaci dokumentace školy. Ve škole slouží ke zpracování školní matriky, vysvědčení, katalogových listů, rozvrhu školy, suplování, plánu práce a elektronické třídní knihy. Plán práce, rozvrhy a suplování jsou aktuálně vyvěšovány na webových stránkách školy Ročníkoví učitelé - již šestým rokem docházelo ke kooperaci mezi managementem školy a pedagogickým týmem také prostřednictvím ročníkových učitelů. Hlavním cílem bylo předávání informací, koordinace práce učitelů, akcí v rámci ročníku. Pozitivním přínosem byla také spolupráce s žákovským parlamentem. 4 Charakteristika školních vzdělávacích programů Škola realizovala výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jejich specifické potřeby. Škola integrovala cca 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 4.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spektrum Filozofie a charakter výchovně vzdělávacích strategií na úrovni školy našeho ŠVP pro ZV Spektrum vychází ze zásad a pilířů programu Škola podporující zdraví. Klíčové kompetence životní dovednosti jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je postaven náš vzdělávací program. Pro rozvíjení a naplňování jednotlivých klíčových kompetencí žáky jsme společně sepsali výchovně vzdělávací strategie. Ty představují upřednostňované postupy, metody a formy práce všech vyučujících. Při vhodných příležitostech je zařazujeme do výuky. Průřezová témata široce a v souvislostech pojaté učivo svého druhu jsou realizována především formou integrace do vzdělávacího obsahu většiny předmětů. Specifické místo zaujímá téma osobnostní a sociální výchovy. To je nejvíce realizováno v předmětu výchova pro život. Dále jsou témata realizována formou projektů ročníkových nebo školních. Školní výstupy dovednosti, typické pro určitý předmět jsou přizpůsobeny podmínkám a záměrům školy. 10

11 Motto školního vzdělávacího programu: Pokud si vybereš naši školu, čeká tě vstřícné prostředí a učitelé, kteří ti pomohou získat spektrum poznatků a znalostí, aby ses stal(a) člověkem vzdělaným, a umožní ti rozvinout širokou škálu životních dovedností a postojů, aby ses stal(a) člověkem otevřeným a přátelským. Zásady programu Škola podporující zdraví promítáme do našeho ŠVP Spektrum. Opíráme se o teze: - zdraví je podmínkou umožňující udržitelnost hodnotného života zdraví chápeme v naší škole jako celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody. Naším cílem je na tomto podkladě rozvíjet žáka jako harmonickou osobnost. Snažíme se o celkově příjemnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole i mimo ni. Třemi pilíři programu Škola podporující zdraví jsou: pohoda prostředí prostory lidé školní klima společná práce kooperace efektivní organizace relaxační aktivity zdravá strava zdravé učení aktivní zapojení žáků vhodná motivace kooperace rozvíjení dovedností individualizace respektování maxima dítěte otevřené partnerství samosprávná demokracie diskuse o dění ve škole komunitní vzdělávání programy pro volný čas Názvy a obsahová náplň vyučovacích předmětů většinou zůstaly v tradiční podobě. Nový předmět výchova pro život integruje témata osobnostně sociální výchovy, efektivního učení, profesní orientace a aktuálních témat, které vycházejí z potřeby třídy. Další předmět výchova ke zdraví zahrnuje témata rodinné výchovy, zdravého životního stylu a částečně tělesné výchovy. Nově jsme přeskupili tematické celky v rámci předmětu občanská výchova. Všechny školní výstupy občanské výchovy se realizují do konce 8. ročníku. V 9. ročníku jsou zařazena témata ekonomické a finanční gramotnosti. Dále jsme nově zařadili povinné výstupy etické výchovy zejména do občanské výchovy a výchovy pro život. Nadále probíhalo včleňování hodnocení dosahování klíčových kompetencí životních dovedností do každodenní výuky. Vyučující přizpůsobovali způsob vedení výuky tak, aby dávala žákům příležitosti trénovat takovéto dovednosti a aby zároveň umožňovala hodnotit je učitelem a sebehodnotit žákem. Pro potřeby hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání jsme pokračovali v užívání vlastních hodnotících listů v 1. až 5. ročníku a vlastní žákovské knížky pro žáky II. stupně. Tyto nástroje umožňují žákům psát své sebehodnocení a vyučujícím průkazně hodnotit klíčové kompetence a školní výstupy. Žáci 9. ročníku měli již pátým rokem možnost získat základy ekonomické gramotnosti v rámci občanské výchovy a využívali je i v ostatních oblastech vzdělávání. Pravidelně se účastnili on-line soutěže Finanční gramotnost pro základní a střední školy, kde měli možnost porovnat si své vědomosti a dovednosti s ostatními žáky škol v České republice Volitelné předměty Žákům 7. až 9. ročníků byla nabídnuta široká paleta volitelných předmětů: Německý jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Ruský jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. 11

12 Konverzace v anglickém jazyce - pro ty, kteří chtějí získat větší zběhlost zvláště v mluveném projevu a zdokonalit se v anglickém jazyce. Mediální činnosti - tvorba školního časopisu a webových stránek, vytváření propagačních plakátů, mluvené slovo příspěvky pro školní rozhlas, žáci pokračují i v dalších ročnících. Vedení domácnosti - vyučuje se v třítýdenních rytmech hodiny; příprava jednoduchých pokrmů ve školní cvičné kuchyňce, domácí práce. Sportovní hry - náročnější pohybové aktivity. Základy ekonomie a administrativy - práce na PC, psaní všemi deseti, orientace v ekonomice, realizace témat ekonomické gramotnosti. Praktika z přírodovědných předmětů - praktické aktivity, zajímavé pokusy; navazující na předměty zeměpis a přírodopis. 7. ročník Německý jazyk volitelný Njv 13 žáků I. Králová Konverzace v anglickém jazyce Ak 18 žáků I. Králová Vedení domácnosti Vd 14 žáků J. Smíšková Sportovní hry Sh 25 žáků M.Vorlíčková Mediální činnosti (7. a 8. roč.) Mč 14 žáků J. Haslingerová 8. ročník Německý jazyk volitelný Njv 18 žáků I. Králová Přp 24 žáků D.Novotný Přírodovědná praktika M.Piskačová Základy ekonomie a administrativy EkAd 18 žáků J.Futerová Mediální činnosti (7. a 8. roč.) Mč 14 žáků J. Haslingerová 9. ročník Německý jazyk volitelný Njv 15 žáků I. Králová Ruský jazyk volitelný Rj 11 žáků J. Hubálková Vedení domácnosti Vd 16 žáků J. Smíšková Sportovní hry Sh S. Marek 20 žáků M.Nicholls Nepovinné předměty V rámci nepovinných předmětů na škole pracoval pěvecký sbor Slunečnice, který v letošním roce navštěvovalo 41 žáků. Nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova se vyučovala jednu hodinu týdně a byla určena pro žáky, kterým to doporučil lékař, pro ty, kteří mají špatné držení těla, ale i pro všechny ostatní zájemce. Do dvou oddělení docházeli zvlášť žáci 1. a 2. stupně. Celkem se pravidelného cvičení zúčastňovalo 30 dětí. V průběhu školního roku zejména na žádost rodičů přicházeli ještě další zájemci. Cvičení probíhá v malé tělocvičně školy pod vedením Mgr. Boženy Mečířové Zábavnou formou, často při hudbě děti cvičí na velkých i malých míčích, s činkami, obručemi, na žíněnkách a hrají různé hry. Tento nepovinný předmět je hodnocen na vysvědčení. I pro příští školní rok se připravujeme Zdravotní tělesnou výchovu otevřít. 12

13 Sborový zpěv R. Vrchotová 41 žáků Zdravotní tělesná výchova B. Mečířová 30 žáků 4.2 Program Škola podporující zdraví Škola splnila požadavky na přijetí do projektu Škola podporující zdraví poprvé v roce V tomto počátečním období ( ) jsme za svůj hlavní cíl považovali především naplňování zásad směřujících k pohodě prostředí, od věcného k sociálnímu a organizačnímu. Ve druhém období trvání projektu ŠPZ ( ) jsme se v souladu s požadavky doby zaměřili na tvorbu školního vzdělávacího programu a činnosti s tím související. Třetí, právě skončené, období našeho projektu směřovalo zejména k zásadám otevřeného partnerství, škole jako modelu demokratického společenství. Snažili jsme se, aby se naše škola opravdu stala kulturním a vzdělávacím střediskem obce. Zdraví chápeme v naší škole jako celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody. Naším cílem je na tomto podkladě rozvíjet žáka jako harmonickou osobnost. Snažíme se o celkově příjemnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru školy. K tomuto cíli také směřovaly prováděné aktivity. Nejvýznamnější akcí byla v měsíci říjnu realizace celostátní konference Škol podporujících zdraví Učíme se navzájem, které se zúčastnilo přes 70 účastníků z různých typů škol, školních jídelen, krajských hygienických stanic, ministerstev zemědělství a zdravotnictví. K velice atraktivním i potřebným akcím patřily zářijové besedy pro žáky 2. stupně s tématem dentální hygieny. Projekt Dental alarm se specializuje na výuku správné péče o dutinu ústní na školách. Pozornost jsme věnovali i správné výživě žáků. S cílem vyladit domácí a školní stravování dětí proběhlo v květnu neformální setkání s rodiči v příjemných prostorách školní jídelny. Na něj navázala série anketních otázek na webových stránkách školy (Mám zájem o podávání snídaní ve školní jídelně, Jsem spokojen s nabídkou školního kiosku?). Na základě výsledků dotazování upraví škola svoji nabídku. Závěrečné období školního roku proběhlo ve znamení evaluace našeho projektu. Ta byla realizována mj. i rozsáhlou dotazníkovou akcí pomocí dotazníků INDI 9 zacílenou na žáky, rodiče, učitele i provozní zaměstnance. 4.3 Školní poradenské pracoviště Š k o l n í p o r a d e n s k é p r a c o v i š t ě Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okr. Nymburk telefon PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Činnost ŠPP zajišťuje školní speciální pedagožka Mgr. Pavlína Mladá, školní psycholožka 13

14 PhDr. Dana Marková, výchovná - kariérová poradkyně Mgr. Radka Martínková a školní metodička prevence rizikového chování Mgr. Jana Smíšková a Mgr. Radka Vrchotová. Na škole pracuje celkem 7 asistentek pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a pro žáky s těžkým zdravotním postižením. Sociokulturně znevýhodněných žáků bylo vedeno na škole 52 a 6 žáků s těžkým zdravotním postižením, kteří využívají péči asistenta pedagoga, z toho 4 žáci nastoupili v letošním roce do první třídy. Školní poradenské pracoviště nabízí poradenské a konzultační služby pro žáky, rodiče (zákonné zástupce) a pedagogy. Konzultace probíhají v bezpečné a důvěrné atmosféře. Osvědčila se i doba konzultačních hodin v pozdních odpoledních hodinách pro zákonné zástupce. Školní specialisté zajišťují prodloužené odpolední konzultační hodiny, třikrát týdně do 19:00 hodin. Pozdní odpolední čas je pozitivně přijímán zákonnými zástupci, protože přicházejí po své pracovní době. Poskytování poradenských služeb je bezplatné a vázané zákonnými normami a etickým kodexem. Pracovníci ŠPP se řídí zákonem na ochranu osobních dat, respektují důvěrnost informací. K hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami Školní poradenské pracoviště činnost ve školním roce 2012/2013 Školní poradenské pracoviště poskytovalo individuální péči více než dvěma stovkám žáků. Odborníci ŠPP spolupracovali s třídními učiteli a podíleli se na vedení programů pro třídní kolektivy. Poskytovány byly individuální konzultace zaměřené na výukové i výchovné problémy. Probíhala speciálně pedagogická diagnostika žáků s výukovými obtížemi, neprospívajících žáků, žáků s podezřením na vývojovou poruchu učení, dále vyšetření školní zralosti a edukační programy pro předškoláky, v rámci činnosti klubu předškoláčků proběhl též screening školní zralosti. Tuto možnost využilo 10 žáků. Vycházejícím žákům byla nabídnuta vyšetření profesní orientace - skupinová i individuální forma vyšetření využilo 26 žáků. V rámci péče o nadané žáky probíhala též diagnostika nadaných žáků (aktuální stav diagnostikovaných žáků na škole je 9, což je zhruba jedno procento žáků). Individuální vzdělávací plán mají 4 žáci, 3 s tzv. dvojí výjimečností (kombinace vysokého nadání a zdravotního postižení). ŠPP nabídlo také individuální konzultace a psychologické intervence zaměřené na řešení náročné rodinné situace - 20% zakázek. Uskutečnily se intervenční programy pro žáky (opakované vedení) KUPOZ, HYPO, nácvik relaxačních metod apod. Samozřejmostí se stala pravidelná reedukační činnost pro žáky 1. i 2. stupně, nápravy vývojových poruch učení (skupinové i individuální ambulantní nácviky, které pro žáky zajišťuje speciální pedagog. V pravidelné péči speciální pedagožky bylo 52 žáků. Zajištěna byla též pravidelná logopedická péče a grafomotorické nácviky v pravidelné péči školní speciální pedagožky byly téměř dvě desítky žáků. Opakovaná psychologická intervence proběhla u 37 žáků (žáci, kteří navštěvovali opakovaně školního psychologa). Školní poradenské pracoviště vystavilo 35 zpráv z vyšetření žáků (19 psychologických a 16 speciálně pedagogických) včetně doporučení pro školní praxi. 14

15 Mezi nejčastější zakázky v oblasti diagnostické činnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga patří stabilně zjišťování příčin neprospěchu, posuzování školní zralosti, diagnostika vývojových poruch učení, dále výchovné obtíže, ale i pomoc při řešení náročných rodinných či osobních situací. Mírně narůstající počet sledujeme u žáků prvních tříd, kteří využívají služby školního poradenského pracoviště. Důvodem je jistě větší počet žáků v prvních třídách, méně stabilní rodinné zázemí, zvýšený počet žáků nastupujících do prvních tříd se zdravotním postižením. Rodiče jsou si vědomi odborného přístupu ze strany pedagogů, oceňují zkušenosti pedagogů a asistentů pedagoga. I ve školním roce 2012/13 se nám podařilo zajistit vedle 5 asistentek k zdravotně postiženým žákům i dvě asistentky pedagoga pro sociokulturně znevýhodněné žáky. Individuální i skupinová pomoc probíhala na obou budovách školy, v péči asistentek bylo celkem 58 žáků. V rámci podpory nadaných žáků probíhá screnning. posouzení třídními učiteli a v případě potřeby individuální diagnostika žáka a následná podpora nadání. Školní psycholožka nabídla pro nadané děti kroužek Zábavné logiky. Žáci zde mají možnost učit se řešit logické úlohy, přemýšlet nad hlavolamy a hrát zábavné deskové hry. Kroužek probíhal od října 2012 a navštěvovalo ho 10 žáků. Dlouhodobá a systematická přímá práce s těmito žáky, vytvoření podpůrného prostředí, pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro školní práci, posilování sebevědomí, sebepojetí i jako prevence rizikového chování žáků. Školní specialisté při své práci spolupracují i s dalšími subjekty jako je sociální kurátor pro děti, PPPSK Nymburk, SVP Kolín, SPC, klinická logopedie, pediatři a Policie ČR. Již tradičně se věnovali pracovníci školního poradenského pracoviště přednáškové a osvětové činnosti pro rodiče. Pravidelně jedenkrát měsíčně byla rodičovské veřejnosti nabízena setkání na aktuální téma. Trvalou pozornost věnují školní specialisté prevenci rizikového chování žáků a podpoře pozitivního klimatu třídy, pracují s třídními kolektivy, realizují screeningová a sociometrická šetření, účastní se stmelovacích výjezdů žáků 6. ročníku, harmonizačních výjezdů v rámci lyžařského výcviku 7. ročník, vedou program výjezdů k volbě povolání - 8. ročník. V průběhu školního roku pomáhají na žádost třídního učitele při vedení problémových třídních kolektivů. Služby školního poradenského pracoviště se staly standardní nabídkou školy a jsou pravidelně využívány žáky, rodiči i pedagogy. 4.5 Akce školy navazující na vyučovací hodiny nebo rozšiřující výuku měsíc druh akce zodpovídá počet žáků září Oslavy k 75. výročí založení školy Vedení školy slavnostní zahájení zahradní slavnost sportovní den všichni setkání bývalých zaměstnanců a absolventů průvod městem rozsah místní 15

16 Plavecký výcvik 3. r. Třídní učitelé dále (TU) 64 školní Výchovný koncert pro 1. r. TU 119 školní Exkurze do zoo 8. r. P. uč. Novotný 65 školní Adaptační výjezd žáků 6. r. Třídní učitelé, Pí uč. Martínková, šk. psych. Marková, pí zást. 65 školní Mladá Besedy o zubní hygieně v r. Pí uč. Smíšková 200 školní Projektový den finanční gramotnost 6. P. zást. Sýkora 9. r. 200 místní Otevírání školy předškolákům P. zást. Sýkora 80 místní Cvičení v přírodě TU všichni školní říjen Akce k týdnu knihoven Pí uč. Mončeková Všichni školní Výcvik na dětském dopravním hřišti TU 4. ABCD 96 školní Účast v soutěži Kopidlenský kvíteček P. uč. Novotný 6 okresní Týden knihoven Čte celá škola Pí uč. Mončeková Všichni školní Výjezd školního parlamentu Pastviny u Pí uč. Šafránková, pí uč. Žamberka Malínská 20 školní Zdravá výživa beseda na Žižkově Pí uč. Sasková 144 školní Autorské čtení 3. BC TU 44 školní Jak (ne)dělat radio 7. ABC TU 78 školní Beseda 9. tříd na Úřadu práce Pí uč. Martínková 62 školní Sběr žaludů P. uč. Novotný. pí uč. Poláková, Vrchotová Škola Školní Hudební písničkový pořad 1. st. TU 245 školní Akce ke Dni zvířat na SZŠ pro 1. a 2. r. TU 190 školní Vlastivědná exkurze 5. BCD Pí uč. Mečířová 60 školní Přírodovědný klokan P. uč. Novotný 30 školní Koncert pro rodiče 1. D TU 25 školní Hudební pohádka pro 1. a 2. r. TU 190 školní Vystoupení ke vzniku čs. státu Pí uč. Sýkorová 10 místní Noční škola 4. B, 5. A TU 39 školní Polabská tour skok vysoký Pí uč. Vorlíčková 14 regionální Coca-Cola Cup okresní kolo v kopané P. uč. Marek 15 školní Noční školní družina Pí vych. Richterová, Čivrná 30 školní Divadelní představení Ještě jednou pane Pí uč. Smíšková, pí uč. profesore KMD Martínková 44 školní listopad Okresní turnaj v košíkové chlapců pí uč. Vorlíčková 8 okresní Noční škola 4. D Pí uč. Křížová 25 školní Okresní turnaj v košíkové dívek Pí uč. Vorlíčková 10 okresní Muzikálové představení 5. BCD TU 60 školní Exkurze do Temelína 9. r. Pí uč. Piskačová 60 školní Exkurze do zkušebního centra ČD Velim P. uč. Hanuš 10 školní Účast v okresním kole ve stolním tenisu P. uč. Marek 8 školní 16 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit:

17 Bezpečná cesta do školy, beseda pro 1. TU třídy 119 školní Exkurze do svíčkárny 4. AB TU 41 školní Účast v okresním kole v šachu Pí uč. Kurková 6 okresní Školní kolo Mladý Demosthenes Pí uč. Poulová 9 školní Účast v okresním kole ve florbalu P. uč. Marek 14 okresní Divadelní představení Naše písnička pro 1. TU a 2. r. 199 školní Návštěva školního parlamentu ze ZŠ Pí uč. Šafránková Chlupova Praha 40 školní Výtvarná dílna s rodiči 1. D Pí uč. Szabóová 30 školní Výtvarná dílna s rodiči 2. C Pí uč. Weiszová 20 školní Besedy ke zdravé výživě 1. CD TU 53 Školní Sběr starého papíru Pí uč. Poláková, Vrcholová, p. uč. škola školní Novotný prosinec Rozsvícení školního vánočního stromu s kulturním programem. Pí uč. Sýkorová, Vrchotová, Keleová, 45 místní Máčalíková Divadelní představení pro r. TU Princezna na hrášku 166 školní Mikulášská nadílka pro 1. třídy a děti Pí uč. Poláková z MŠ. 200 místní Vánoční akademie Zaměstnanci školy všichni místní Beseda se spisovatelkou r. TU 260 školní Exkurze do Drážďan s kroužkem Nj Pí uč. Poláková 11 školní Výtvarné vánoční dílny a besídky Třídní učitelé 1. st. 1. st. školní Exkurze do Národní galerie 1. CD TU 50 školní Krajské kolo v košíkové dívek Pí uč. Vorlíčková 10 školní Vánoční koncert v Divadle Na Kovárně Pí uč. Sýkorová, pí uč. Vrchotová, pí uč. Máčalíková., pí uč. 80 místní Keleová, pí uč. Poláková Účast v regionální soutěži ve skoku Pí uč. Vorlíčková vysokém 15 regionální Exkurze do svíčkárny 1. AB, 4. CD TU 101 školní Vystoupení na charitativní akci kroužek Pí vych. Žabková Zumby 4 regionální Vánoční exkurze do Drážďan 7. B, 9. B Pí uč. Urbanová, pí uč. Smíšková 44 školní Exkurze - vánoční Praha 6. AB, 8. BC TU 81 školní leden Taneční liga a chování ve společnosti Pí uč. Haslingerová, Malínská, Šafránková škola školní Lyžařský kurz 7. ABC 17 Pí uč. Vorlíčková, Martínková, Grösslová, Macková, Vrchotová, p. uč. Marek, Vorlíček 70 školní

18 Schůzky s rodiči předškoláků v MŠ Pí uč. 1. stupně místní Matematická olympiáda Pí uč. Malachová 10 okresní Biologická olympiáda školní kolo P. uč. Novotný 51 školní Zápis do prvních tříd P. zást. Sýkora 120 místní Testy Kalibro pro 5. r. Pí zást. Mladá 80 školní Hrajeme si na divadlo pro r. TU 266 školní Divadelní představení Řecké báje 5. r. TU 80 školní Výlet školní družiny do bazénu Pí vych. Richterová 28 školní Testy Kalibro pro 9. r. Pí zást. Mladá 62 školní únor Mikulášovy patálie s KMD v Celetné Pí uč. Martínková, pí uč. Smíšková 44 školní Divadelní představení Ženich pro čertici TU pro r. 260 školní Pythagoriáda školní kolo Pí uč. Macková, Malachová, Líbalová 70 školní Účast v olympiádě Čj Pí uč. Martínková 2 okresní Beseda o slušném chování pro 2. r. TU 80 školní Školní kolo v recitaci Pí uč. Máčalíková,pí uč. Keleová, pí uč.poulová 39 školní Náhradní zápis do 1. tř. P. zást. Sýkora 10 místní Konverzační soutěž v Aj P. uč. Marek 2 okresní Zubní hygiena v 1. r. Veselé zoubky TU 119 školní Návštěva 7. B v Základní škole speciální v Poděbradech Pí. uč. Urbanová 25 místní březen Česká a moravská lidová píseň hudebně P. zást. Sýkora vzdělávací představení: r. 240 školní Školní kolo v sólovém zpěvu 1. a 2. st. Pí uč. Sýkorová 25 školní Návštěva 7. C v Základní škole speciální Pí. uč. Haslingerová v Poděbradech 27 místní Okresní kolo v aerobicu Pí uč. Peroutková 14 okresní Okresní kolo v košíkové chlapců Pí uč. Vorlíčková 8 okresní Matematická soutěž Klokánek 1. st. Pí uč. Macková 27 školní Matematická soutěž Klokan 2. st. Pí uč. Malachova 36 školní Okresní kolo v recitaci Pí uč. Máčalíková 6 okresní Světový pop hudebně vzdělávací P. zást. Sýkora představení: r. 260 školní Okresní kolo v kopané Coca Cola Cup P. uč. Marek 16 okresní Besedy v knihovně 1. st. Žižkov TU 160 školní Aprílové dobrodružství divadelní Pí vych. Pavlíčková představení pro děti ŠD 140 místní Biologická olympiáda r. P. uč. Novotný 2 okresní Besedy na úřadu práce 8. r. TU 65 školní Osecká laťka Pí uč. Vorlíčková 8 regionální Soutěž v sudoku Pí uč. Peroutková 21 okresní Plavecká výcvik 1. r. TU 100 školní Zeměpisná olympiáda Pí uč. Hubálková 3 okresní 18

19 Návrat do divočiny v IMAXu 5. AB TU 40 školní Divadelní představení Český rok 1. r. TU 119 školní Výtvarná dílna s rodiči 2. D Pí uč. Macková 20 místní Exkurze do skanzenu v Přerově nad Labem TU 3. BC, 4. D 70 školní duben Účast v krajském kole recitační soutěže Pí uč. Máčalíková 1 krajské Noc s Andersenem Pí učitelky Macková, Šafránková, Mončeková 25 místní a pí vych. Kopecká Exkurze 4. AB do České televize TU 41 školní Biologická olympiáda P. uč. Novotný 2 okresní KMD Soudné sestry Pí uč. Martínková, pí uč. Smíšková 44 školní Sběr starého papíru P. uč. Novotný, pí uč. Vrchotová místní Projekt Voda se studenty z Ekogymnázia TU pro 5. r. 80 místní Účast v matematické olympiádě Pí uč. Líbalová 4 okresní Účast v okresním kole v odbíjené Pí uč. Vorlíčková 15 okresní Účast v okresním kole v košíkové dívek Pí uč. Vorlíčková 7 okresní Účast v krajském kole v košíkové dívek Pí uč. Rylichová 7 regionální Účast v soutěži v kopané dívek Pí uč. Vorlíčková 15 okresní Zahraniční zájezd do Anglie Pí uč. Klabanová, pí uč. Králová, pí uč. 44 školní Nováková Pohár starosty města Poděbrady účast Pí uč. Vorlíčková, pí uč. Martínková 70 místní Den Země vzdělávací projekt Učitelé školy, p. uč. Novotný místní květen Účast v soutěži Pythagoriáda 1. st. Pí uč. Máčalíková 6 okresní Účast v okresním kole dopravní soutěže Pí uč. Líbalová 8 okresní Cvičení v přírodě Třídní učitelé školní Turnaj v kopané chlapců Coca Cola Cup Pí uč. Vorlíčková 15 regionální Turnaj v kopané mladších žáků Pí vych. Richterová McDonald s Cup 12 okresní Výjezd k volbě povolání 8. A Pí uč. Poulová 22 školní Exkurze do Kutné Hory 7. AC TU 50 školní Účast v atletické soutěži Pohár rozhlasu Pí uč. Vorlíčková 25 regionální Výjezd do přírody 1. A, 2. D, 4. B TU 65 školní Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Pí zást. Mladá 140 celostátní Třídní výlet 3. BC na Kost TU 44 školní Účast v soutěži mladého zdravotníka Pí uč. Futerová 6 okresní Výlet školní družiny Milovice Pí vych. Richterová, pí vych. Čivrná 18 školní Vv dílna s rodiči 1. D Pí uč. Szabóová 27 místní 19

20 Vv dílna s rodiči 1. C Pí uč. Keleová 26 místní Parlamentní Masarykův pohár Pečky Pí uč. Šafránková?? školní Výcvik na dětském dopravním hřišti 4. r. Třídní učitelé 96 školní Účast v soutěži Pythagoriáda 2. st. Pí uč. Rylichová 6 okresní Výjezd do přírody 2. A, 3. A, 4. A Doksy Pí uč. Sasková, pí uč. Malínská, pí uč. 58 školní Niedermirtlová Výjezd do přírody 4. CD, 5. D Hrachov TU 65 školní Třídní výlet 5. C Rožmberk Pí uč. Máčalíková, Malachová 22 školní Účast v soutěži Archimediáda Pí uč. Kurková 2 okresní Exkurze 5. A do reklamní agentury - TU Čelákovice 19 školní Účast v soutěži Coca Cola Cup v kopané Pí uč. Vorlíčková dívek 14 regionální Výjezd do přírody 1. E, 5. B Kořenov Pí uč. Krombholz, pí uč. Mončeková 40 školní červen Výjezd do přírody 5. A - Úštěk Pí uč. Grösslová 19 školní Výlet pro nejlepší sběrače - Liberec P. uč. Novotný, pí uč. Piskačová 27 školní Třídní výlet 6. B Harrachov TU 20 školní Návštěva 9. A Muzea B. Hrabala Pí uč. Poulová 25 školní Představení pro rodiče v Divadle na Kovárně 3. C, 5. B, 6. BC Třídní výlet 9. A Staré Splavy 20 Pí uč. Kubíková, pí uč. Mončeková, p. ř. Monček Pí uč. Haslingerová, pí uč. Sasková 70 místní 25 školní Třídní výlet 4. AB - Karlštejn TU 40 školní Exkurze 8. r. - Josefov Pí uč. Vorlíčková 60 školní Výtvarná dílna s rodiči 5. C Pí uč. Máčalíková 22 místní Beseda o trestní odpovědnosti s PČr P. zást. Sýkora 61 školní Třídní výlet 9. B - Mladějov Pí uč. Hubálková 17 školní Exkurze 4. A do logistického centra TU v Ovčárech 21 školní Neviditelná výstava 5. A TU 19 Školní Sportovní den Pí uč. Weiszová, pí uč. Grösslová školní Obhajoba závěrečných prací žáky Pí uč. Kurková. pí uč. vybraní 9. tříd Piskačová žáci školní Integrovaný záchranný systém Třídní učitelé r. školní Zahradní slavnost pro veřejnost na Žižkově P. ř. Monček místní Literární exkurze 6. C a 7. B Pí uč. Urbanová, pí uč. Smíšková 51 školní Třídní výlet 2. D Praha TU 22 školní Třídní výlet 1. B, 2. B - Miskovice TU 39 školní Letní koncert pěveckého sboru Slunečnice Pí uč. Vrchotová 40 místní

21 Konference žákovských parlamentů Pí uč. Šafránková 3 regionální Třídní výlet 6. A Praha TU 20 školní Městský atletický mítink Pí uč. Vorlíčková, pí uč. Nicholls 42 místní Slavnostní ocenění žáků školy Všichni místní Pasování prvňáčků na čtenáře 1. CD TU 119 místní Slavnostní ukončení školní docházky žáků Třídní učitelé 9. r. 62 školní 4.6 Výjezdy do přírody na 1. stupni Od 2.5. do vyjely třídy 1. D a 2. C na školu v přírodě do Holan u České Lípy. Celý týden byli žáci rozděleni na indiány a kovboje. V příjemném rekreačním středisku žáci ve skupinách plnili řadu úkolů, hráli hry a to vše v duchu života svých předchůdců. Děti se stačily naučit řadu básniček i nových písní. Čas byl i na poslech zajímavých bajek, netradiční učení i společné aktivity s kamarády. Poklad byl nalezen na zřícenině hradu Kikelsberk. Řada dětí prvně trávila čas bez svých rodičů. Učit se samostatnosti a ještě přitom plnit řadu úkolů, to není pro každého hračka, ale děti to zvládly na výbornou. Monika Szabóová a Jiřina Weiszová V termínu se zúčastnily třídy 1.A, 2.D a 4.B pobytu v přírodě nedaleko Plzně v Plasích. Dopoledne probíhala většinou spíš praktická výuka v přírodě nebo turistické poznávání okolí, odpoledne a večer se děti účastnily společného programu. Každý den byla jiná aktivita, takže si každý přišel na své. Celý pobyt probíhala celotáborová hra. Při ukončení pobytu proběhlo vyhodnocení a předání diplomů. Eva Macková Třídy 4.C, 4.D, 5.D vyjely na školu v přírodě ve dnech do areálu v Hrachově. I přes nepříznivé počasí si celotáborovou hru Velká čtyřka a vesmírný mazel užili žáci i učitelé. Velkou podporou v době povodní nám byl profesionální přístup všech zaměstnanců firmy Star Line. Renata Urbánková, Dana Šafránková a Daniela Křížová Poslední květnový týden šk. roku 2012/2013 strávili společně žáci 1.E a 5.B na výjezdu do přírody. Z penzionu Zvonice v Kořenově u Harachova vyráželi do místního terénu a po celou dobu svého pobytu plnili různé úkoly zaměřené na rozvoj jejich osobnostně sociálních dovedností, fyzické zdatnosti, schopnosti komunikovat a řešit problémové situace. K aktivitě je motivovala celotýdenní hra tematicky zaměřená na objevování ostrova s ukrytým pokladem. Za největší přínos tohoto výjezdu do přírody považujeme spojení věkově rozdílných skupin dětí, které si přirozeně pomáhaly a obohacovaly se navzájem. Veronika Krombholz, Lenka Mončeková Také děti z budovy na Žižkově vyjížděly do přírody. Třídy 2.A, 3.A a 4.A se vydaly poslední květnové dny na třídenní putování krajem Karla Hynka Máchy do Poslova mlýna u Doks. Děti si zde dostatečně zasportovaly na rozmanitých hřištích, věnovaly se turistice, plnily přírodovědné kvízy, tančily na diskotéce, navštívily muzeum Čtyřlístku, projely se parníkem. 21

22 Počasí se i přes nepříznivé předpovědi nakonec vydařilo, takže jsme si všichni odváželi samé příjemné zážitky. Olga Sasková, Iveta Malínská a Iveta Niedermirtlová Prima parta z 5.A se v rámci pobytu v přírodě na týden od 3.6. do stala pány z hradu Helfenburk, který se nachází na pomezí Kokořínska a Českého středohoří. Zde si děti vyzkoušely skutečný život na hradě jedly z ešusů, spaly na karimatkách, vařily na ohni, myly se v potoce. Celý týden žáci plnili úkoly programu YGGDRASIL stále zelený jasan světa na motivy germánské mytologie. Cílem bylo se semknout a vzájemně si pomáhat. To se nám podařilo a všichni budeme na tento týden ještě dlouho vzpomínat. Lenka Grösslová 4.8 Adaptační výjezd žáků 6. ročníku Tradičním začátkem školního roku žáků 6. ročníku byly adaptační kurzy, které se letos uskutečnily v Seleticích ve dnech Hlavním cílem projektu je vytvořit spolupracující a fungující kolektiv dětí, který spolu prožije čtyři roky školní docházky na druhém stupni. Program je připravován výchovnými poradkyněmi a školní psycholožkou, v těsné spolupráci s novými třídními učiteli, kteří mají příležitost poznávat své žáky. Těchto poznatků pak využívají v hodinách předmětu Výchova pro život. Nedílnou součástí kurzu jsou i volnočasové aktivity, řízené pedagogickým dozorem nebo osobní volna, kde byl opět prostor k pozorování vyvíjejících vztahů a začleňování nových spolužáků, kteří do školy přicházejí z okolních malotřídních škol. 4.8 Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd V letošním roce jsme uskutečnili dva lyžařské kurzy. Místo konání: Josefův Důl v Jizerských horách chata Kamenice Datum: I. kurz II. kurz Vedoucí kurzů Mgr. Stanislav Marek Instruktoři lyžování Mgr. Lenka Grösslová Mgr. Eva Macková-současně zdravotník 1. kurzu Mgr. Radka Vrcholová - současně zdravotník 2. kurzu Mgr. Marcela Vorlíčková Bc. Michal Vorlíček Účast žáků třídy 7.A, 7.B, 7.C a žáci 8. a 9. tříd celkový počet 69 dětí Lyžování 2x běžecký výcvik, 9 x výcvik na sjezdových lyžích, z toho 1 x na krátkých lyžích Výlety všichni půldenní do Smržovky, vybraní lyžaři celodenní lyžování v areálu Špičák Přednášky Bezpečnost na horách. Dodržování zásad bezpečného lyžování Historie lyžování Lyžařská výzbroj a výstroj Závodní lyžařské disciplíny Soutěže sportovní běžecký závod, lyžařský slalom ostatní bodování pokojů Kurz probíhal v příjemné atmosféře, nedošlo k žádným závažným kázeňským problémům. 22

23 4.9 Výjezd žáků 8. ročníku zaměřený na volbu povolání Na turisticko-adaptační výjezd zaměřený na volbu povolání vyjeli letos pouze žáci 8. A. Třídenní pracovní blok se letos uskutečnil v penzionu Sněžná Sova v Peci pod Sněžkou. Výjezd zbylých dvou osmých ročníků musel být operativně zrušen z důvodu vydatných dešťů, které způsobily na různých místech republiky záplavy. Cesta na místo pobytu byla podemletá a i v místě ubytování měli problémy s elektrickou energií. Náhradní termín jsme stanovili na září školního roku 2013/14. Výhodou pro všechny žáky se v letošním roce stala skutečnost, že celý výjezd je placen z projektu EU Šikovné děti. Součástí tohoto výjezdu byla také návštěva Střední školy řemesel v Jaroměři, kde se žáci seznámili s průběhem výuky ve třídách i s organizací odborné praxe. Vyzkoušeli si práci v keramické dílně i práci kováře. Hlavním cílem této akce bylo poskytnout žákům pomoc při rozhodování se o dalším studiu a vytvoření představ o možnostech následného vzdělávání. Prostřednictvím různých technik zjišťovali své osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti, dále se seznámili se schématem vzdělávacího systému České republiky Klub mladých diváků Žáci, kteří jsou členy Klubu mladého diváka, v letošním školním roce navštívili 4 divadelní představení, a to komedii ze současnosti Ještě jednou, profesore v Divadle pod Palmovkou, rodinné představení Mikulášovy patálie nastudované Divadelním spolkem Kašpar, muzikál Vražda za oponou v Hudebním divadle Karlín a představení Soudné sestry, pro které posloužila jako předloha jedna z kultovních knih Terryho Pratchetta z cyklu Úžasná Zeměplocha. Se žáky devátých ročníků jsme se opět rozloučili předáním pamětních listů Protřelý divadelník a Protřelá divadelnice Klub mladého čtenáře Stále se snažíme dětem nabízet k četbě nové tituly knih, proto pokračujeme ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros, Mladá fronta, Fragment a Egmont. Děti tak mají možnost si vybrat z bohaté nabídky knížek. Tuto příležitost letos opět hojně využívaly. Jistě i touto formou přispíváme ke zlepšování čtenářské gramotnosti našich žáků. 5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování se řídila těmito základními dokumenty - Minimálním preventivním programem 2012/2013 a Školní preventivní strategií Jejich vzniku předcházelo již pravidelné mapování situace tak, aby v některých aspektech byla prevence zacílena na konkrétní rizika vyskytující se v životě školy. V případě řešení problémových situací jsme postupovali podle předem připravených krizových scénářů, se kterými byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Preventivní tým (metodička prevence - na budově ve Školní ulici Mgr. Jana Smíšková, třídní učitelé, výchovné poradkyně, školní psycholog) se při své práci opíral o širokou síť spolupracovníků i z oblasti mimoškolní (např. o pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné péče, komisi SPOD MÚ Poděbrady, pediatry, kurátory, policii ). Pozitivním posunem oproti loňskému roku je zefektivnění součinnosti a koordinace spolupráce zejména mezi třídními učiteli a uvedenými školními specialisty, které přispívá k rychlému odhalení a řešení a tím zejména předcházení sociálně 23

24 patologických jevů. Základ protidrogové prevence představoval Projekt EU-Dap 2 metodika Unplugged. Je součástí Školního vzdělávacího programu Spektrum pro žáky 6. tříd v rámci výuky předmětu výchova ke zdraví. Projekt je zaměřen na předávání informací o alkoholu, tabáku a nelegálních návykových látkách, na kvalitu postojů a změnu chování žáků a dále na rozvíjení a posilování jejich sociálních a komunikačních dovedností, důležitých pro směřování ke zdravému životnímu stylu a vytvoření si jasného zdravého postoje vůči návykovým látkám. V dalších ročnících jsme na ni navazovali tématy: závislost a návykové látky, návykové látky a legislativa, zdravotní a sociální rizika zneužívání, asertivita a nácvik odmítání, možné způsoby pomoci při intoxikaci a závislosti, centra odborné pomoci. Metodik prevence rizikového chování na Žižkově Ve školním roce 2012/2013 pokračovala ve své činnosti metodička prevence rizikového chování Mgr. Radka Vrchotová. Hlavní náplní byla práce s třídními kolektivy a pomoc třídním učitelům v konkrétních případech. V pátém ročníku bylo provedeno sociometrické měření SORAD s velmi příznivým výsledkem. Vzhledem k výborné spolupráci s třídními učiteli byly jednotlivé žákovské kolektivy bez větších problémů, jednotlivé případy ostrakismu učitelé včas rozpoznali a řešili ve spolupráci s metodičkou prevence. Naším společným cílem bylo posílit pozitivní klima tříd a školy a vést naše děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřovali jsme se na optimalizaci sociálního chování a rozvoj osobnosti, na odmítání všech forem sebedestrukce a porušování zákona. Za klíčové jsme považovali oblast záškoláctví, šikanu, kyberšikanu, vandalismus, problémy se zneužíváním návykových látek, a to zejména alkoholu a cigaret, kriminalitu a delikvenci, poruchy příjmu potravy, ekonomickou negramotnost, sexuální výchovu. Školní výchovná komise zasedala podle potřeby, zejména při řešení provinění a nesprávného jednání žáků. V loňském roce byla komise svolána 1x (z důvodu závažného podvodu v žákovské knížce a nevhodného chování na sociální síti), pro srovnání - v předcházejícím roce nebyl důvod jednání komise svolat. PhDr. Dana Marková a Mgr. Jana Smíšková dále aktivně pracovaly v komisi pro sociálně právní ochranu dětí při MěÚ Poděbrady. 6 Personální zabezpečení činnosti školy 6.1 Statistické údaje o pedagogických pracovnících celkový počet 55 z toho mužů 4 Počet pedagogických pracovníků klesl o dva oproti loňskému roku. věková struktura do 30 let let let let nad 60 let pedagog. pracovníků včetně počet z toho mužů

25 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 44,4 roku. Oproti loňskému roku pedagogický sbor omládl o 1,3 roku. To remove this notice, visit: kvalifikace pedagogických pracovníků kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci počet vyjádření v % počet vyjádření v % 1. stupeň stupeň vychovatelky asistentky kvalifikovanost výuky 91,00% Procento hodin, které se vyučují kvalifikovaně, včetně volitelných a nepovinných předmětů, ze sta procent vyučovaných hodin. V porovnání s loňským rokem se kvalifikovanost výuky snížila o 9%, jde o použití jiné metodiky pro určení kvalifikovanosti. 6.2 Přehled pedagogických pracovníků vedení školy Mgr. Monček Jindřich, ředitel školy do Ing. Miriam Piskačová, ředitelka školy od Mgr. Mladá Pavlína, zástupkyně ředitele pro výchovu a vzdělávání do Mgr. Jan Smíšková zástupkyně ředitele školy od šk. roku 2013/14 Mgr. Sýkora Vlastislav, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personalistiku Na začátku února 2013 byl vyhlášen konkurz na místo ředitele školy ZŠ T. G. M. Poděbrady. Po šestiletém funkčním období Mgr. Jindřicha Mončeka jmenovala Rada města do funkce ředitele školy od ing. Miriam Piskačovou. 25

26 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: třída třídní učitel/ka třída třídní učitel/ka 1.A Mgr. Homolová Miroslava 6.A Mgr. Novotný Drahoslav 1.B Mgr. Růžková Petra 6.B Ing. Piskačová Miriam 1.C pí. uč. Keleová Věra 6.C Mgr. Smíšková Jana 1.D Mgr. Szabóová Monika 7.A Mgr. Vorlíčková Marcela 1.E Mgr. Krombholz Veronika 7.B Mgr. Urbanová Ivana 2.A Mgr. Malínská Iveta 7.C Mgr. Haslingerová Jitka 2.B Mgr. Vrchotová Radka 8.A Mgr. Poulová Helena 2.C Mgr. Weiszová Jiřina 8.B Mgr. Marek Stanislav Mgr. Mečířová Božena 2.D Mgr. Macková Eva 8.C Mgr. Martínková Radka 3.A Mgr. Niedermirtlová Iveta 9.A Mgr. Peroutková Tereza Ing. Rylichová Lenka 3.B Mgr. Sýkorová Věra 9.B Mgr. Hubálková Jitka 3.C Mgr. Kubíková Iva 9.C Mgr. Hanuš Zdeněk 4.A Mgr. Sasková Olga 4.B Mgr. Jehličková Anděla 4.C Mgr. Šafránková Dana 4.D Bc. Křížová Daniela 5.A Mgr. Grösslová Lenka 5.B Mgr. Mončeková Lenka 5.C Mgr. Máčalíková Sabina 5.D Mgr. Poláková Pavla Mgr. Urbánková Renata další pedagogičtí pracovníci In g. Futerová Jarmila Ing. Klabanová Jana Mgr. Králová Iva Mgr. Kurková Eva vychovatelky ve školní družině Čivná Pavla Ottová Lenka Trněná Michaela Pavlíčková Ladislava 26

27 Mgr. Líbalová Lucie Mgr. Malachová Jana PhDr. Marková Dana Nicholls Martina Bc. Nováková Slavomila Mgr. Uhlířová Jarmila Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Richterová Jiřina Žabková Jana asistentky pedagoga Fráňová Petra Habersbergerová Kateřina Honsová Renata Trněná Michaela Ing. Zemanová Alena 6.3 Přehled provozních zaměstnanců školy ekonomka školy Ing. Soukupová Jiřina, Ing. Rybářová Helena hospodářka Čechová Lenka administrativní pracovnice Folvarská Lenka školník Procházka Bohdan údržbář Ježek Jiří pí uklízečky Čechová Jitka Charouzová Irena Khailová Eva Kouřílková Petra Macalová Evženie Najbrtová Jitka Sladová Štěpánka Vavrušková Jaroslava Veselá Pavla 6.4 Přehled zaměstnanců školní jídelny vedoucí školní jídelny Nováková Irena hlavní kuchařka Hegerová Marie kuchařky školní jídelny Barešová Jana Janebová Jana Kibusová Miroslava Prchalová Monika Sárközi Marie Tesařová Jana 7 Zápis k povinné školní docházce, rozmístění žáků na střední školy 7.1 Zápis k povinné školní docházce počet nastupujících dětí pro školní rok 2012/2013 počet žádostí o odklad

28 7.2 Přehled o vycházejících žácích počet devátých tříd počet vycházejících žáků devátých tříd počet sedmých tříd Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 28 počet žáků sedmých tříd přijatých ke studiu počet pátých tříd počet žáků pátých tříd přijatých ke studiu V letošním školním roce vyšlo z devátých tříd o 20 žáků méně než v předešlém roce. 7.3 Přehled o rozmístění žáků 5. ročníku na víceletá gymnázia název školy počet umístěných žáků Gymnázium Poděbrady 11 Gymnázium Nymburk 4 Z pátých tříd bylo přijato na víceleté gymnázium 15 žáků. To je o 4 žáky více než v předešlém roce. Na osmileté gymnázium se v letošním roce dostala zhruba polovina dětí, které měly o toto studium zájem. 7.4 Přehled o rozmístění žáků 9. ročníku (8. ročníku) na střední školy název školy počet přijatých žáků Gymnázium Poděbrady 11 EKO Gymnázium Poděbrady 2 SPŠ grafická Praha 1 G a SOŠ Pg Čáslav 1 SOU strojní Mladá Boleslav 2 Obchodní akademie Kolín 2 Hotelová škola Poděbrady 6 OA Lysá nad Labem 1 SPŠ Mladá Boleslav 1 SZŠ a SOŠ Poděbrady 3 Střední zdravotnická škola Nymburk 7 Konzervatoř J. Deyla Praha 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín 1 SOŠ a SOU stavební Kolín 1 SOŠ a SOU Nymburk 1 SPŠ strojní Praha 1 SOU kadeřnické Praha 1 SŠ LVT Odolena Voda 1

29 SOŠ Český Brod 1 SOU společného stravování Poděbrady 2 Soukromá SŠ cestovního ruchu 1 SOU Čáslav 1 SOŠ a SOU Městec Králové 1 Soukromá SOŠ Praha 1 TRIVIS Praha 1 VOŠ a SPŠ Kutná Hora 8 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: V devátých ročnících se žáci poměrně snadno dostali na jimi vybrané školy, pouze na obory s talentovými zkouškami nebyla úspěšnost přijetí stoprocentní. 8 Údaje o vlastním hodnocení školy V souvislosti s koncem funkčního období ředitele školy Mgr. Jindřicha Mončeka v období byla vyhodnocena koncepce rozvoje školy za toto období. Koncepce je členěna na formulované cíle, záměry a navazující popisy způsobu jak těchto cílů dosáhnout. Ke každé položce je připojen konkrétní strategie, postup důkaz o naplnění cíle, záměru. 29

30 8.1 Řízení a správa školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 cíle, záměry škola má jasně formulovanou komplexní střednědobou a dlouhodobou koncepci; plán střednědobého a dlouhodobého rozvoje školy s popsaným výchozím stavem, cílovým stavem a akčním plánem pro naplnění strategických cílů slouží jako podklad pro roční plány práce školy; liberálnější styl řízení, vznik širšího vedení školy s delegováním pravomocí a odpovědností širší vedení se fakticky podílí v rámci svých kompetencí na řízení školy; v současné době ho tvoří: užší vedení školy, vedoucí ekonomického a provozního úseku, vedoucí školní jídelny; vedoucí vychovatelka; odborníci školního poradenského pracoviště, ročníkoví učitelé, vedoucí předmětových komisí a metodického sdružení; větší participace vyučujících, žáků a jejich rodičů na životě školy ve většině oblastí fungování školy jsme delegovali kompetence spolu s odpovědnostmi; výstupy jednání komor žákovského parlamentu projednáváme pravidelně na poradách vedení školy; ředitel školy pravidelně jedná se zástupci rodičů o organizačních i koncepčních záležitostech; těsnější propojení obou stupňů školy a budov podpořili jsme zejména ustanovením zástupců ředitele školy tematicky (nikoliv po stupních); spolu s tím plánujeme a organizujeme akce a projekty napříč školou; škola je i výhledově personálně dobře zajištěna; zaměstnanci cítí, že jsou součástí týmu úroveň kvalifikovanosti pedagogů máme dlouhodobě nad 92 %; vytvořili jsme si databázi zájemců o práci ve škole; preferujeme podporující přístup k pracovníkům školy, upřednostňujeme osobní konzultace při zadávání úkolů; způsob naplnění cílů na základě sběru dat (např. SWOT šetření) a na základě společné diskuze formulovat střednědobé a dlouhodobé cíle a koncepci školy vlastní hodnocení školy prováděli všichni pracovníci školy; sestavují a vyhodnocují roční plán školy; pravidelné schůzky širšího vedení školy, častější krátké informační schůzky pro všechny zaměstnance pravidelně se scházíme při týdenních poradách užšího vedení školy, ekonomického úseku, provozního úseku, úseku úklidu; jednání odborníků ŠPP, ročníkových učitelů, vedoucích předmětových komisí a metodického sdružení; zavedli jsme pravidelné měsíční metodické a organizační jednání celé pedagogické rady; 30

31 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 vznik školního žákovského parlamentu s volenými zástupci ve škole aktivně pracuje dolní a horní komora žákovského parlamentu v obou budovách školy; své dovednosti trénují poslanci parlamentu díky zapojení do projektu S.O.S. žákovské parlamenty; těsnější spolupráce se školskou radou a s rodiči žáků, společná diskuze o cílech školy ředitel školy aktivně kontaktuje zástupce rodičů a školské rady ke společnému jednání nad koncepčními, akčními i operativními plány školy; na popud rodičů jsme realizovali např. angličtinu s rodilým mluvčím; ustanovení zástupců ředitele pro věci pedagogické a pro záležitosti ekonomické (namísto dosavadního členění na zástupce pro 1. a 2. stupeň) ustanoveno; vyhodnotili jsme jako efektivně fungující součást řízení školy; podpora kompetencí třídních učitelů, vytvoření modelu ročníkových učitelů jako zastřešení ročníků průběžná všestranná podpora třídním učitelům ze strany odborníků ŠPP, metodické vedení při plánování třídních setkání, výjezdů, kampaní atd.; ustanovili jsme ročníkové učitele na 1. a 2. stupni, provazování plánování a řízení v rámci ročníků; dopracování školního informačního a komunikačního systému přešli jsme na efektivnější poštovní server Microsoft; zřídili jsme školní intranetovou síť; využíváme webové aplikace systému Bakaláři; máme zřízen mailing pro cca 400 rodičů Profilování školy cíle, záměry škola, která udržuje své dobré tradice a současně se permanentně proměňuje díky dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, implementováním získaných poznatků do výuky i napojením školy na špičková pracoviště v oboru; změny zavádíme s respektem k možnostem pedagogických pracovníků a v návaznosti na postoje zákonných zástupců žáků; trvalá spolupráce např. s NÚV Praha, Pomáháme školám k úspěchu o.s., Kritické myšlení o.s., Job o.s.; typ otevřené angažované školy, která spolupracuje se školami a občanskými aktivitami na regionální úrovni i na úrovni (mezi)národní (ZUŠ, školky, Speciální škola, DDM, Stanice mladých přírodovědců, Ekogymnázium); partnerské školy v tuzemsku: ZUŠ Poděbrady, MŠ Astra Poděbrady, ZŠ Na Bažantnici Poděbrady, DDM Poděbrady, GJP Poděbrady, Ekogymnázium Poděbrady; ZŠ Kunratice Praha (projekt ROP); ZŠ dr. Malíka Chrudim, ZŠ Vrané nad Vltavou, ZŠ Lesní Liberec, ZŠ Jesenice, ZŠ Dobronín (projekt PTaČ); ZŠ Pečky, ZŠ Chrast, ZŠ Ruská Litvínov, ZŠ TGM Blatná, ZŠ Plzeň, ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště, ZŠ Komenského Vítkov, ZŠ Plaňany, ZŠ Chlupova Praha (projekt S.O.S. žákovské parlamenty); neziskovými organizacemi: Gemini o.s., Projekt Odyssea o.s., Člověk v tísni o.p.s., Sdružení Tereza o.s., Kritické myšlení o.s., JOB o.s.; 31

32 partnerské školy v zahraničí: Heinrich Steinhöwel Schule, Weil der Stadt, Německo, Christ Church Primary School, St. Leonards, Velká Británie; podle svých podmínek materiálních i personálních a na základě požadavků rodičů žáků se škola zaměřuje na prohloubenou výuku informatiky, anglického jazyka, ekonomické gramotnosti, zpěvu, případně výtvarných a pracovních činností (kroužek výpočetní techniky a anglického jazyka, pilotování projektu zavádění ŠVP s komponentou ekonomické gramotnosti, školní pěvecký sbor) vytvořili jsme podmínky pro výuku informatiky (4. 8. roč.) a volitelné informatiky ( roč.); pořízení mobilní počítačové učebny s notebooky na Žižkově; provádíme pravidelnou obnovu počítačů v učebnách tak, aby nebyly nikde starší 5 let; angažovali jsme rodilého mluvčího (ve spolupráci s rodiči) přímo do výuky anglického jazyka; škola ve spolupráci organizuje kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím i s českou vyučující; témata ekonomické gramotnosti realizujeme zejména v rámci občanské výchovy v 9. ročníku jako roční kurz k tomuto tématu; škola vytvořila a pilotovala vzdělávací materiály ve spolupráci s Ped.F. UK Praha; výuku hudební výchovy jsme posílili na 1. stupni 4 disponibilními hodinami; na Žižkově se rozběhla činnost pěveckého sboru; v rámci podporované doplňkové činnosti organizuje škola několik výtvarných kroužků; pravidelně se úspěšně účastníme výtvarných soutěží; vytváříme podmínky pro výuku pracovního vyučování a pracovních činností od 1. do 9. ročníku ve všech oblastech (dílny, pozemky, ruční práce, příprava pokrmů; startujeme realizaci podpořeného projektu z OPVK Šikovné děti ; cesta k profilaci stálou vnitřní transformaci školy zajišťovat prostřednictvím plánovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které navazuje na potřeby školy i profesní růst jednotlivých pracovníků (plány osobního rozvoje) rozhovory nad plány osobního rozvoje všech pedagogických pracovníků školy realizujeme jednou ročně; z těchto rozhovorů vyplynou kromě jiného individuální potřeby dalšího vzdělávání, které jsme jako škola u jednotlivých pracovníků podpořili; např. semináře a kurzy prohlubující odbornou kvalifikaci pracovníků; rozšiřující kvalifikační studium; sebezkušenostní výcvik; individuální konzultační podpora (supervize, mentoring, koučink); pedagogičtí pracovníci dostávají podporu, aby se jako lektoři sami exponovali ve vedení seminářů a kurzů (např. vystoupení na konferencích Učíme se navzájem Praha, Poděbrady; při návštěvě učitelů z laboratorních škol v rámci projektu PTaČ atd.); škola vytváří podmínky pro pilotování metodických materiálů (např. v rámci projektu Zavádění ŠVP s komponentou EG; v rámci projektu PTaČ, v rámci projektu EU.Peníze školám); pořádat kurzy na klíč: Integrovaná tematická výuka a projektové výučování jako podpora zavádění ŠVP, typologie osobnosti, práce třídního učitele realizovali jsme pro celou sborovnu kurzy a semináře výčet není konečný: Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování pro 2. stupeň, 40 hodin (JOB o.s.); vzdělávací program Začít spolu pro 1. stupeň, 40 hodin (Začít spolu o.s.); Typologie osobnosti MBTI pro celý sbor, 32 hodin (Kritické myšlení o.s.); 32

33 Dávání neohrožující zpětné vazby, 16 hodin (Projekt Oddysea o.s.); Základní kurz kritického myšlení, 20 hodin (Kritické myšlení o.s.); Čtenářské dílny pro práci s beletristickým a odborným textem, 32 hodin (Kritické m. o.s.); Dílna psaní, 8 hodin (Kritické myšlení o.s.); Metodický kurz angličtiny pro začátečníky, 60 hodin (Wattsenglish Ltd.); Metodický kurz angličtiny pro pokročilé, 60 hodin (Wattsenglish Ltd.); Jak efektivně vyučovat průřezová témata a zároveň rozvíjet čtenářství, 60 hodin (Projekt Odyssea); Jak efektivně vést a rozvíjet žákovský parlament, 16 hodin (CEDU o.s.); zapojením do projektových aktivit: program Škola podporující zdraví, pilotní projekt Zavádění ŠVP s komponentou ekonomické gramotnosti, projekt Integrovaná tematická výuka a projektové výučování jako podpora zavádění ŠVP, projekt meteorologická sledování v rámci projektu Globe pokračujeme již osmým rokem ve třetím navazujícím projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť VIP III, ve spolupráci s IPPP Praha, nyní NÚV Praha; v rámci programu ŠPZ jsme obhájili prodloužení zapojení školy na další čtyřleté období; uspořádali jsme v Poděbradech národní konferenci Učíme se navzájem; projekt Zavádění ŠVP s komponentou ekonomické gramotnosti ve spolupráci s PedF UK Praha jsme úspěšně dokončili; (zpracované vzdělávací materiály od 6. do 9. ročníku); v rámci projektu Globe provádíme několikaletá denní odečítání dat (teplota, tlak, srážky) ve školní meteorologické budce; úspěšně jsme dokončili tříletý projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a zároveň rozvíjet čtenářství ve spolupráci s o.s. Projekt Odyssea, dalšími neziskovými organizacemi a partnerskými školami (viz jejich výčet výše); realizujeme projekt Žákovské parlamenty S.O.S. ve spolupráci s o.s. CEDU Praha a dalšími partnerskými školami (viz přehled výše); byli jsme mezi nejlepšími školami v charitativním projektu Čtení pomáhá; získali jsme značku Rodiče vítáni a obhájili její další trvání; zapojili jsme se do nově vznikající sítě inkluzivních škol; úspěšně jsme realizovali projekt Vzduchoplavec Kráčmera ve spolupráci s Antikomplex o.s.; spolupracovat se vzdělávacími institucemi: (zejména) Státní zdravotní ústav, IPPP Praha, Pedagogická fakulta UK Praha, Kritické myšlení o.p.s., JOB a ERUDIS o.p.s., Scio, Kalibro, SPIN Praha organizace, se kterými aktivně spolupracujeme: IPPP Praha, NÚV Praha, PedF UK Praha, Gemini o.s., Projekt Odyssea o.s., Člověk v tísni o.p.s., Sdružení Tereza o.s., Kritické myšlení o.s., JOB o.s., Pomáháme školám k úspěchu o.s., Národní agentura pro evropské vzdělávání, Antikomplex o.s., společnost EDUin; výčet není konečný; otevřít školu díky efektivním webovým stránkám, publikováním do novin a odborných časopisů, happeningovým a dalším akcím pro veřejnost v roce 2007 jsme spustili nové školní webové stránky (spol. Techline); týdenní počet přístupů na stránky se pohybuje mezi přístupů; pravidelně publikujeme do Poděbradských novin a Nymburského deníku; příspěvky jsme uveřejnili také: Učitelské noviny, Rodiče a škola, EDUin Rodiče vítáni, Mladá fronta Dnes, The Wall Street Journal a další; vydáváme bulletin pro rodiče Zprávy z Masaryčky; 33

34 uspořádali jsme happeningové akce k 75. výročí otevření školy, pořádáme školní akademie, školní jarmarky, koncerty, vzdělávací odpoledne pro rodiče a další; Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: úzce spolupracovat s institucemi na komunální úrovni: (zejména) stanice Atol, Poděbradské ekologické centrum, Speciální škola Poděbrady, MKC Poděbrady a další projekt spolupráce mezi třídami ZŠ TGM a ZŠ Na Bažantnici; spolupráce s MKC Poděbrady např. při Dni Země, Pohár starosty města, Polabím za zdravím; spolupráce s Domovem pro seniory Luxor; spolupráce se středními školami v Poděbradech např. při Dni integrovaného záchranného systému; materiálně a personálně podporovat zejména oblasti vzdělávání, na které se škola zaměřuje výuku angličtiny jsme podpořili: vybudováním nové jazykové laboratoře; všichni vyučující anglického jazyka měli možnost navštěvovat dvouletý metodický kurz; výuku ICT jsme podpořili: pořízením mobilní počítačové učebny s notebooky, instalováním interaktivních dataprojektorů a interaktivních tabulí téměř do všech tříd v obou školních budovách; zřídili jsme funkci koordinátor ICT, kvalifikovaná pracovnice poskytuje metodickou pomoc kolegům; spolupracujeme se správcem sítě, který zabezpečuje odbornou péči o technickou stránku; další pracovník pomáhá s běžnými technickými záležitostmi; zkvalitnili jsme podmínky pro vyučování přírodovědných předmětů; vybudovali jsme odborné pracovny přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, chemie, včetně chemické laboratoře. 8.3 Tvorba a řízení výchovně vzdělávacího procesu školy cílový charakter kurikula cíle a strategie školního vzdělávacího programu uplatňované postupně v jednotlivých ročnících ŠVP Spektrum jsme pilotně ověřili ve všech ročnících; v souvislosti se získanými zkušenostmi a změnami RVP pro ZV jsme ŠVP aktualizovali, nyní pracujeme podle 3. verze; převládají metody aktivního učení, tematická a projektová výuka metody aktivního učení, ITV a projektové vyučování má trvalou podporu a pozornost ze strany vedení školy; většina vzdělávání směřuje k podpoře zavádění tohoto přístupu k výuce; hospitační činnost je zaměřená na sledování zařazování metod aktivního učení do vyučovacího procesu; škola zpřístupněná dítěti, otevřená životu, přirozená a smysluplná trvalá podpora výchovně vzdělávacích strategií ze strany vedení školy, které vedou k popsaným cílům; 34

35 plánování roční práce školy na základě uvedených principů, hospitační činnost monitorující vzdělávání a výchovu s uvedenými cíli; kooperující pracovní tým pedagogů ve všech oblastech ve škole převládající způsob práce na základě delegování kompetencí včetně pravomocí a odpovědnosti za svěřený úsek, časté jsou pravidelné schůzky metodických orgánů, konzultace o připravovaných rozhodnutích; rodiče rozumí postupům při vzdělávání svých dětí, podporují cíle školy škola se snaží o konstruktivní spolupráci s rodiči, podporuje rodiče v začlenění do spolurozhodování o výchovně vzdělávacích postupech a jejich ovlivňování; škola se pojímá jako učící se organizace vedení školy podporuje tento způsob proměny školy; pravidelně organizuje vzájemné vzdělávací akce např. Učitelé sobě; strategie naplnění začlenit metody aktivního učení do výuky žáků; na základě zhlédnutých vyučovacích hodin metody aktivního učení se objevují přibližně ve dvou třetinách relevantních vyučovacích jednotek; projít jako sbor semináři k zavádění ŠVP: např. Integrovaná tématická výuka a projektové vyučování jako podpora zavádění ŠVP; kurzy osobnostní a sociální výchovy; kurz typologie osobnosti; kurz podporující práci třídního učitele; realizované kurzy: Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování pro 2. stupeň, 40 hodin (JOB o.s.); vzdělávací program Začít spolu pro 1. stupeň, 40 hodin (Začít spolu o.s.); Typologie osobnosti MBTI pro celý sbor, 32 hodin (Kritické myšlení o.s.); Základní kurz kritického myšlení, 20 hodin (Kritické myšlení o.s.); Čtenářské dílny pro práci s beletristickým a odborným textem, 32 hodin (Kritické m. o.s.); Dílna psaní, 8 hodin (Kritické myšlení o.s.); Metodický kurz angličtiny pro začátečníky, 60 hodin (Wattsenglish Ltd.); Metodický kurz angličtiny pro pokročilé, 60 hodin (Wattsenglish Ltd.); Jak efektivně vyučovat průřezová témata a zároveň rozvíjet čtenářství, 60 hodin (Projekt Odyssea); Jak efektivně vést a rozvíjet žákovský parlament, 16 hodin (CEDU o.s.); Jak vést třídní setkání na aktuální témata, celkem 10 hodin (ŚPP); oceňovat ty učitele, kteří aktivně využívají poznatky z kurzů ve svých hodinách nebo je předávají ostatním a zapojují se do vzájemných hospitací; vytvořit prostor pro předávání výstupů ze seminářů (metodické dny) vytvoření a realizování dokumentu Kritéria pro přidělování nadtarifních složek platu; vytváření sad digitálních učebních materiálů v rámci projektu EU Peníze školám na základě sepsané DPP; vytváření výukových lekcí v rámci projektu Jak vyučovat průřezová témata a zároveň podpořit čtenářkou gramotnost na základě sepsaní DPP; 35

36 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 využívání efektivní vnější autoevaluace: Kalibro, Cermat, Scio (komentář vyučujících a třídních učitelů k výsledkům); vnitřní autoevaluace: vlastní testování vzdělávacích výsledků žáků, dotazníková šetření, rozbor natočených hodin pravidelné testování Kalibro v humanitní a přírodovědné oblasti a v angličtině v pátém, sedmém a devátém ročníku; testování Cermat žáků 9. ročníku; testování Eskalátor čtenářské gramotnosti se společností Scio, včetně e-learningového kurzu; 8.4 Materiálně technické zabezpečení cíle a strategie škola má počítačové vybavení na úrovni odpovídající technologickým standardům škola splňuje požadavky zveřejněné v metodickém pokynu MŠMT Standardy ICT služeb ve škole ; zaměřujeme se na upgrade všech počítačů starších pěti let, ročně zaměníme minimálně pět starých počítačů pěti novými počítači; žáci a vyučující mají dostatek moderních pomůcek a dostupnou prezentační techniku škola disponuje 3 PC pracovnami (16 ks PC v každé z nich); 1 mobilní PC pracovna (15 ks notebooků); 5 pracoven s interaktivními tabulemi; 13 pracoven s interaktivním dataprojektorem 3M; 1 mobilní dataprojektor; 1 pevný dataprojektor; 159 PC pro potřeby žáků; 21 PC pro zaměstnance školy; 10 notebooků pro potřeby žáka; 65 notebooků pro zaměstnance školy; 10 multifunkčních tiskových zařízení; 8 tiskáren černobílých; 1 barevná; interiér školy je estetický, poskytuje možnost efektivního vzdělávání i relaxace v rámci projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka Poděbrady jsme vybavili kompletně 5 odborných učeben a 2 třídy družiny ve Školní ulici; vybavili jsme novými šatními skříňkami 500 žáků školy; na Žižkově jsme vybudovali nové šatní prostory; vymalovali jsme všechny chodby ve Školní ulici; podle plánu jsme vymalovali a renovovali podlahy každý rok cca v 7 učebnách v obou budovách školy; na chodby jsme doplnili lavičky; škola má dostatečně velkou tělocvičnu a standardní venkovní sportoviště; v rámci projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka Poděbrady jsme zrekonstruovali školní hřiště ve školní ulici; dokončili jsme projektovou dokumentaci na stavbu nové tělocvičny ve Školní ulici (cena dokumentace 470 tis Kč); cena plánované tělocvičny je 52 mil Kč; pláště budov jsou estetické, v odpovídajícím technickém stavu; v rámci projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka Poděbrady se podařilo zateplit a udělat novou omítku na ¾ budovy ve Školní ulici, vyměnila se všechna okna; na Žižkově probíhá v březnu 2013 výběr dodavatele na zateplení a výměnu oken; škola pokrývá část svých výdajů ze získaných grantů; 36

37 škola se prostřednictví ředitele podílela na projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T. G. Masaryka Poděbrady ; škola se úspěšně zapojila do projektu EU Peníze školám; škola podala 5 projektových žádostí v rámci OPVK: Šikovné děti, Škola pro všechny, Nadané děti, Angličtina pro všechny, Koučování do škol ; škola získala v rámci projektů z OPVK prostředky na hrazení DVPP, metodické činnosti a vytváření výukových materiálů v rámci projektů Jak vyučovat průřezová témata a zároveň podpořit čtenářství ; Žákovské parlamenty S.O.S., Multikulturní výchova, ITV a projektová výuka, Vzduchoplavec Kráčmera a další; cesta k naplnění cílů vytvořit dlouhodobý a střednědobý plán rozvoje školy v této oblasti dlouhodobý plán viz body výše, v ročních plánech práce školy jsou upřesnění provázána s rozpočtem školy na kalendářní rok; Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: určit priority v oblasti investičních a neinvestičních výdajů viz roční plány školy a přehled čerpání provozního rozpočtu, případně plánu čerpání dotace z podpořených projektů; zkvalitňovat estetické prostředí školy: výtvarné projekty, projekt školní zeleně, sjednotit demonstrační plochy (4x do roka vše ze šaten ven) atd. v obou školních budovách je pravidelně aktualizována výzdoba; demonstrační plochy jsou sjednocené, doplnili jsme je cca 30 výstavními panely v obou školních budovách; projekt školní zeleně jsme nerealizovali; vyučující, třídní i ročníkoví učitelé sledují vybavenost (moderními) pomůckami a prezentační technikou, sledují trendy: výstavy učebnic a pomůcek, návrhy na vylepšení vedení školy průběžně přijímá a realizuje téměř všechny požadavky na doplnění pomůckami, učebnicemi; vybavení novou technikou plánujeme společně s koordinátorkou ICT, předsedy předmětových komisí; počítačový park dále nerozšiřovat, ale udržovat ho funkční a na určité technické úrovni počet pevných počítačů jsme snížili a ustálil se na počtu 180 ks; ve spolupráci se zřizovatelem řešit přístavbu nové tělocvičny, případně úpravu venkovního sportoviště, umělý povrch v rámci projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka Poděbrady se podařilo zrekonstruovat venkovní školní hřiště; je připravena projektová dokumentace k výstavbě nové tělocvičny; dle možností rozpočtu na provoz rekonstruovat pláště budov v rámci projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka Poděbrady se podařilo rekonstruovat většina pláště budovy ve Školní ulici; Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele zateplení budovy na Žižkově; využívat zdroje z doplňkové činnosti, grantů, sponzorování v rámci doplňkové činnosti škola organizuje zájmové kroužky, pronajímá prostory tělocvičen, hřiště a učeben; školní jídelna vaří pro sociální služby; 37

38 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 škola se podílela na projektu ROP Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka Poděbrady, který byl podpořen částkou cca 27 mil Kč; škola se zapojila do projektu EU Peníze školám dotovaného částkou cca 3,2 mil Kč; škola získala v rámci projektů z OPVK cca 3,6 mil Kč v rámci podpořeného projektu Nadané děti ; škola získala v rámci projektů z OPVK prostředky na hrazení DVPP, metodické činnosti a vytváření výukových materiálů v rámci projektů Jak vyučovat průřezová témata a zároveň podpořit čtenářství ; Žákovské parlamenty S.O.S., Multikulturní výchova, ITV a projektová výuka, Vzduchoplavec Kráčmera a další; škola získala několik darů většinou od zákonných zástupců žáků, např. nepotřebné počítače, účelově neurčené finanční prostředky; 8.5 Personální zajištění školy cíle, záměry škola má aprobované a kvalitní vyučující ve většině předmětů kvalifikovaně vedené hodiny ve šk. roce 2012/13 byly v 82 %; má střednědobý plán v personální oblasti škola má stabilní personální zajištění jak v pedagogické oblasti, tak v provozní; škola má vytvořenou databázi uchazečů pro případ vykrytí uvolněných pozic (zejména odchody na mateřskou dovolenou); každý pracovník má možnost profesního růstu; každý pracovník si spolu s vedením školy plánuje svůj profesní růst; škola nadstandardně umožňuje sebevzdělávání pedagogů jak v oblastech vyplývajících z potřeb školy, tak z individuálních potřeb pracovníka; škola má (motivační) systém kritérií pro udělování osobních příplatků a odměn; škola má zpracovaný systém kritérií; je naplňován, pokud se ho daří krýt finančními prostředky; v přechodném období je práce oceňována dílčími částkami za trvalou péči o svěřenou oblast školy a odměnami za práci nad rámec svých běžných povinností; pracovní atmosféra školy je pozitivně pracovně naladěná; vytvářené podmínky pro práci dávají dobrý předpoklad pro to, aby se pracovníci cítili pozitivně naladění; cesta k naplnění cílů průběžně mapovat nabídky, vyhodnocovat, a pokud to jde, vybírat z uchazečů; škola má ve své databázi převis uchazečů o jednotlivé pracovní pozice, zejména na prvním stupni a v humanitních předmětech na druhém stupni; na začátku roku diskutovat s pedagogickými pracovníky plán osobního rozvoje, na konci vyhodnotit; rozhovor nad plánem osobního rozvoje probíhá jednou ročně se všemi pedagogickými pracovníky; sloučili jsme z časových důvodů vyhodnocení předešlého období s plánováním nadcházejícího; 38

39 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 vypracovat motivační soustavu kritérií pro přidělování nadtarifních složek platu: aktualizovat náplně práce + popsat práce nad rámec; škola má systém kritérií zpracovaný (viz vnitřní platový předpis); jeho uplatňování je plně závislé na přidělených prostředcích; škola kryje výpadek krajských peněz čerpáním prostředků z různých projektů; vypisovat výzvy, kdy vybraní řešitelé získají finanční odměnu; probíhalo zejména v rámci projektů, které škola získala; zapojit se do projektu bylo nabídnuto všem pracovníkům školy: EU Peníze školám ( ) rozděleno cca tis. Kč; Průřezová témata a čtenářství ( ) rozděleno cca 180 tis. Kč; Rozvojový program MŠMT (rok 2009) cca 800 tis Kč; přistupovat ke každému individuálně, využívat jeho schopnosti, být tolerantní; vedení školy nadstandardně přijímá a řeší individuální iniciativy, požadavky a potřeby pracovníků; v rámci možností vytváří prostor k využití schopností pracovníků; tolerantní přístup vedení k pracovníkům školy je nadstandardní. 8.6 Řízení sociální oblasti cíle, záměry žáci mají pocit sounáležitosti se svou školou, vycházejí se všemi podle pravidel dobrého soužití; škola si určila tuto oblast jako svou prioritu, proto ji náležitě podporovala; hlavními nástroji pro podporu jsou: žákovský parlament; dobré klima ve třídách; prevence nežádoucího chování; každý žák ví, s kým se může poradit v případě nesnází; škola si určila tuto oblast jako svou prioritu, proto ve škole funguje tým odborníků, na které se může kdokoliv obrátit (žák, pracovník školy, rodič): školní psycholog, speciální pedagog, preventista soc. patolog jevů, supervizor; výchovný poradce, kariérní poradce, třídní učitelé; ve škole existují jasná pravidla a otevřené jednání mezi vedením a pedagogickými pracovníky i mezi nimi navzájem; pravidla jsme rozpracovali ve společně vytvořeném Etickém kodexu pracovníka ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady; dodržování pravidel i otevřené jednání se projevuje v klimatu mezi pracovníky školy; je vydiskutovaný přístup učitelů k žákům: kodex žáka, profesní učitelský kodex (na internetové stránky); vztah učitelů a žáků jsme komplexně řešili v Etickém kodexu pracovníka ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady; nastartovali jsme diskuzi o přístupu učitelů k žákům; k výraznému posílení přístupu ve prospěch žáků došlo zejména v oblasti podpory školní úspěšnosti žáků a zohledňování individuálních zvláštností dětí; dobrá atmosféra školy je jednou z priorit; škola pracuje na tom, aby dobrou atmosféru pociťovali všichni hlavní aktéři školního společenství: žáci, rodiče, učitelé, provozní pracovníci školy; 39

40 cesta k naplnění cílů škola prohlubuje pocit sounáležitosti žáků se svou školou, pracuje na dobrých vztazích v kolektivu a na tom, aby tu každý žák našel své místo; nadstandardně fungující žákovský parlament (podporovaný účastí v projektu Žákovské parlamenty S.O.S) výrazně pomáhá pocitu sounáležitosti se školou; péče o dobré klima ve třídách podporují také ranní diskuzní kruhy, předmět Výchova pro život, třídní setkání a další; důsledná prevence nežádoucího chování žáků (třídní učitelé, odborníci ŠPP); školní poradenské pracoviště je přirozenou součástí školy, v jeho rámci spolupracují výchovné poradkyně, preventistka, kariérní poradkyně; Školní poradenské pracoviště, které je dnes nedílnou součástí školy, pracuje v širším složení než jsme plánovali: školní psycholog, speciální pedagog, 2 preventistky soc. pat. jevů, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, (dnes již také) 6 asistentek pedagoga; škola díky jasným pravidlům a otevřenému jednání pečuje o dobré pracovní a i neformální vztahy na pracovišti; vylaďování pracovních vztahů (jako dlouhodobý proces) probíhalo shora od managementu školy; díky společně formulovaným cílům se sjednocuje způsob jednání učitelů s žáky; proběhly setkání zástupců žáků (žákovský parlament) s pedagogickým sborem, na kterém žáci hovořili o obecnějších cílech školy a o tom, co by potřebovali od učitelů, aby se v těchto cílech mohli víc angažovat; stejně tak učitelé sdělili žákům, co by od nich (v obecnější rovině) potřebovali a požadovali; všichni si uvědomují důležitost dobré atmosféry školy a pracují na ní; pracovní a neformální vztahy jsou v centru pozornosti vedení školy; proběhlo několik setkání na téma Dávání neohrožující zpětné vazby. 9. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Přehled o žácích 1. stupně k

41 třída třídní učitel pololetí celkem žáků chlapců dívek dojíždějí pakují ročník končí školní docházku navštěvují školní družinu navštěvují školní jídelnu nepovinný předmět navštěvují zájmový útvar 1.A Mgr. Homolová Miroslava 1.B Mgr. Růžková Petra 1.C Keleová Věra 1.D Mgr. Szabóová Monika 1.E Mgr. Krombholz Veronika 2.A Mgr. Malinská Iveta 2.B Mgr. Vrchotová Radka 2.C Mgr. Weiszová Jiřina 2.D Mgr. Macková Eva 3.A Mgr. Niedermirtlová Iveta 3.B Mgr. Sýkorová Věra 3.C Mgr. Kubíková Iva 4.A Mgr. Sasková Olga 4.B Mgr. Jehličková Anděla 4.C Mgr. Šafránková Dana 4.D Mgr. Křížová Daniela 5.A Mgr. Grösslová Lenka 5.B Mgr. Mončeková Lenka 5.C Mgr. Máčalíková Sabina 5.D Mgr. Poláková Pavla Ing. Rylichová, Mgr. Urbánková I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

42 9.1.2 Přehled prospěchu, chování a docházky žáků 1. stupně prospěch chování absence třída pololetí celkem žáků průměr vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování pochvaly celkem omluvená neomluvená průměr celkem průměr omluvená absence průměr neomluvená 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 3.E 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C I. 25 1, ,96 14,96 0,00 II. 25 1, ,08 28,08 0,00 I. 21 1, ,23 47,23 0,00 II. 21 1, ,67 45,67 0,00 I. 26 1, ,96 19,96 0,00 II. 26 1, ,46 18,46 0,00 I. 27 1, ,56 16,56 0,00 II. 26 1, ,76 30,76 0,00 I. 20 1, ,95 0,00 II. 20 1, ,85 49,85 0,00 I. 18 1, ,33 34,33 0,00 II. 18 1, ,72 27,72 0,00 I. 18 1, ,55 12,55 0,00 II. 18 1, ,22 14,22 0,00 I. 23 1, ,87 26,87 0,00 II. 23 1, ,39 35,39 0,00 I. 22 1, ,41 30,41 0,00 II. 23 1, ,39 40,39 0,00 I. 22 1, ,13 24,13 0,00 II. 22 1, ,68 36,68 0,00 I. 21 1, ,33 29,33 0,00 II. 21 1, ,52 40,52 0,00 I. 23 1, ,22 33,22 0,00 II. 23 1, ,79 42,79 0,00 I. 22 1, ,00 II. 22 1, ,00 I. 21 1, ,80 21,80 0,00 II. 21 1, ,23 29,23 0,00 I. 29 1, ,27 31,27 0,00 II. 29 1, ,65 41,65 0,00 I. 27 1, ,37 39,37 0,00 II. 27 1, ,33 45,33 0,00 I. 19 1, ,78 12,78 0,00 II. 19 1, ,36 44,36 0,00 I. 21 1, ,05 35,05 0,00 II. 21 1, ,10 46,10 0,00 I. 22 1, ,73 31,73 0,00 II. 22 1, ,18 42,18 0,00 42

43 5.D I. 19 1, ,50 28,50 0,00 II. 21 1, ,38 52,38 0, Přehled o žácích 2. stupně k třída třídní učitel pololetí celkem žáků chlapců dívek dojíždějí opakují ročník končí školní docházku navštěvují školní družinu navštěvují školní jídelnu přihlášení na nepovinný předmět navštěvují zájmový útvar 6.A Mgr. Novotný Drahoslav 6.B Ing. Piskačová Miriam 6.C Mgr. Smíšková Jana 7.A Mgr. Vorlíčková Marcela 7.B Mgr. Urbanová Ivana 7.C Mgr. Haslingerová 8.A Mgr. Poulová Helena 8.B Mgr. Mečířová Božena 8.C Mgr. Martínková Radka 9.A Ing. Rylichová Lenka 9.B Mgr. Hubálková Jitka 9.C Mgr. Hanuš Zdeněk I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

44 9.1.4 Přehled prospěchu, chování a docházky žáků 2. stupně prospěch chování absence třída pololetí celkem žáků průměr vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování pochvaly celkem omluvená neomluvená průměr celkem průměr omluvená absen. průměr neomluvená 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C I. 20 1, ,60 49,60 0 II. 20 1, ,90 54,90 0 I. 21 1, ,33 47,33 0 II. 22 1, ,68 63,68 0 I. 25 1, ,48 48,48 0 II. 25 1, ,16 59,16 0 I. 23 1, ,17 38,17 0 II. 23 1, ,04 56,04 0 I. 28 1, ,67 53,67 0 II. 28 1, ,76 83,76 0 I. 27 1, ,70 53,70 0 II. 27 1, ,77 51,77 0 I. 22 1, ,45 36,45 0 II. 23 1, ,43 56,43 0 I. 22 1, ,00 67,00 0 II. 22 1, ,18 93,18 0 I. 21 1, ,62 66,62 0 II. 22 1, ,77 72,77 0 I. 25 1, ,16 47,16 0 II. 25 1, ,12 68,12 0 I. 17 1, ,23 99,23 0 II. 17 1, ,12 140,12 0 I. 18 1, ,33 79,33 0 II. 18 1, ,33 101,

45 9.1.5 Slavnostní ocenění nejlepších žáků školy Ocenění žáků 9. ročníku Městský úřad Poděbrady Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 9.A Markéta Harazínová příkladná žákyně s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky, oblíbená v kolektivu, schopná organizátorka školních akcí, úspěšná ve vědomostních soutěžích. Vladimír Karban po celou dobu školní docházku má vynikající prospěch, velmi úspěšný na poli nejrůznějších vědomostních soutěží, v třídním kolektivu oblíbený, vždy připravený pomoci. Příkladný ve svém chování. Pavel Vicher - za příkladné chování, svědomitý přístup ke školní práci, vynikající prospěch po celou dobu školní docházky, a reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Anna Hrabětová za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích a olympiádách. 9.B Denisa Šafránková žákyně s výborným prospěchem, neustále se snaží zlepšovat své výkony, oblíbená pro své přátelské chování v kolektivu, vždy je ochotná pomoci ostatním. Šimon Jeník žák s výborným prospěchem, organizátor školních akcí, oblíbený v kolektivu, účastnil se různých vědomostních i sportovních soutěží, v době letošních povodní přispěl svou aktivní pomocí. 9.C Ondřej Hněvsa - žák s výborným prospěchem, během školní docházky se zúčastnil celé řady soutěží, ve kterých úspěšně reprezentoval třídu a školu. V třídním kolektivu oblíbený, vždy připravený pomoci. Příkladný ve svém chování. Lukáš Máčalík - žák s výborným prospěchem a svědomitým přístupem ke školním povinnostem. Během školní docházky se zúčastnil celé řady soutěží, ve kterých úspěšně reprezentoval třídu a školu. V třídním kolektivu oblíbený, vždy připravený pomoci. Příkladný ve svém chování. Phillipp Fischer - žák s vynikajícími výsledky ve škole. Jeho práce pro třídní kolektiv a přátelské chování ke spolužákům, houževnatost a snaha, se kterou se snaží neustále zlepšovat své výkony ve škole, svědomitý přístup ke školním povinnostem, to jsou výkony a skutky, které ho provázely po celou jeho školní docházku. Kateřina Martínková žákyně s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky, oblíbená v kolektivu, během školní docházky se zúčastnila různých vědomostních i sportovních soutěží, ve kterých úspěšně reprezentovala třídu a školu. 45

46 Ocenění žáků za aktivity v průběhu šk. roku 2012/13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Každoroční akcí v závěru školního roku je vyhlášení a ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu v krajských a celostátních soutěžích a olympiádách. Letos k nim byli také přidáni žáci, kteří svědomitě pracovali v žákovském parlamentu. Všem těmto žákům byla udělena ředitelem školy Pochvala ředitele školy. Slavnostní předání pochvaly oceněným žákům probíhá v tělocvičně za účasti všech žáků a učitelů. Pochvaly a věcné dary předává na pódiu osobně ředitel školy. V letošním roce bylo takto oceněno 62 žáků II. stupně. Zvlášť byli plaketou oceněni žáci 9. tříd, kteří v průběhu školní docházky úspěšně reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. Byli to: Anna Hrabětová, Kateřina Martínková, Kristýna Valentová a Ondřej Hněvsa. 9.2 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vnějšími nástroji Škola je dlouhodobě zapojena do celostátního srovnávacího testování Kalibro, a to v oblasti humanitního i přírodovědného základu. Testování probíhá v 5. a 9. ročníku, testy obsahují úlohy z dějepisu, občanské výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, ale i např. výchovy pro život. Důraz je kladen na schopnost žáků použít základní znalosti v nových situacích, porozumění souvislostem, mezipředmětové vazby a vztahy. Test je určen vždy pro jednoho žáka do jedné vyučovací hodiny. Typy testových úloh a individuální i souhrnné výsledky vyučujícím poskytly řadu námětů pro navazující práci v hodinách Srovnávací testování Kalibro 5. ročník oblast rok 2007 úspěšnost % základní školy 63,0 úspěšnost % malá města úspěšnost % naše škola 63,1 + 0,1 úspěšnost % 5.A úspěšnost % 5.B úspěšnost % 5.C úspěšnost % 5.D 63,7 63,8 63,1 61,8 HUMANITNÍ ZÁKLAD , , ,1 66, ,3 61,8 67,8 + 0,8 65,8 68,7 68,2 68,4 68,2 + 3,5 68,3 68,2 67,9-66,9 + 0,5 67,0 66,6 67,1-62,2 60,2 58,8 64,7 65,1 +0,4-1,6-3,0 +2,9 + 3, ,8 59,5 64,1 +4,6 64,5 +5,0 64,6 +5,1 63,4 +3,9-46

47 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD Anglický jazyk ,3 67, , , , ,6 69, ,4 60, ,9 62, ,7 61,4 66, ,1 62, ,9 64,9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 63,3 69,3 *55,4/56,4 68,7 58,7-3,8 +2,2-11,7/-10,7 +1,6-8,4 63,2 + 0,1 63,7 63,4 63,7 61,8 62,1-0,5 63,9 62,9 60,6 61,7 67,4 + 4,7 67,8 66,8 67, ,9 + 1,2 69,6 71,7 77,2 66,2 +6,0 64,6 65,2 66,9 62,1 67,5 64,4 63,9 66, ,8 + 2,4-0,7 + 1,6 + 3,8 72,6 66,2 77,6 72,6 69,3 +6,5 +11,5 66,9 +6,5 67,5 +3,2 63,9 + 6,0-60,1 62,0 *34,3/61,5 67,9 48,9-2,0-0,1-27,8/-0,6 +5,8-12,2 64,0 63,7 *43,9/ 64,9 71,4 56,1-0,9-1,2-20,0/ 0,0 +6,5-8,8 * Pozn.: opakování testování u třídy 5.B kvůli zajištění standardních podmínek. 47

48 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Srovnávací testování Kalibro 9. ročník oblast úspěšnost % celý soubor úspěšnost % základní školy úspěšnost % ZŠ malá města úspěšnost % naše škola úspěšnost % 9. A úspěšnost % 9. B úspěšnost % 9. C úspěšnost % 9. D ,4 61,4 59,9 61,4 + 1,5 66,4 60,4 60,5 59, ,6 63,8 63,5 63,2-0,3 63,6 61,9 64,2 - Humanitní základ ,5 60,9 60, ,7 62,5 61, ,0 60,2 60,8 58,5-2,2 61,5 56,0 59,0 61,5-0,3 62,5 + 1,7 63,5 60,0 60,9-57,7-3,1 63,5 + 2,7 64,0 +3,2-65,3 +4, ,2 60,4 60,1 64,0 +3,9 63,2 +3,1 66,3 +6,2 62,3 +2, ,9 59,3 58,9 62,6 +3,7 65,1 +6,2 59,8 +0,9 61,6 +2, ,2 56,5 55, ,6 59,9 59,7 55,5 + 0,5 59,7 0 64,2 52,3 56,4 50,6 61,3 58,0 59,5 - Přírodovědný základ ,9 57,1 57, ,1 47,8 48,0 53,8-3,2 53,9 55,1 51,7 46,1-1, ,8 51,4 51,7 49,3-2, ,8 56,3 56,3 58,5 +2, ,3 56,8 57,1 59,7 +2,6 50,3 44,7 43,3-51,5-0,2 59,6 +3,3 60,8 +3,7 50,0-1,7 57,3 +1,0 52,2-4,9 49,4-2,3 58,7 +2,4 61,9 +2,2-46,4-5,3-48

49 oblast úspěšnost % celý soubor úspěšnost % základní školy úspěšnost % ZŠ malá města úspěšnost % naše škola úspěšnost % 9. A úspěšnost % 9. B úspěšnost % 9. C úspěšnost % 9. D Anglický jazyk ,3 57,9 57, ,9 58,2 58,6 54,6-2,9 57,1 53,7 53,3-63,2 +4,6 63,3 59,2 66,4 - Český jazyk 68,5 67,6 67,8 70,8 +3,0 71,3 72,2 68,7 - Matematika 52,5 50,6 51,3 54,8 +3,5 55,6 46,4 60,9 - Ekonomie 59,8 59,1 58,1 62,2 +3,9 65,1 62,0 58,4-9.3 Soutěže, olympiády ve školním roce 2012/

50 Název soutěže, olympiády Kategorie Jméno a příjmení Pořadí Český jazyk a literatura Knihovna budoucnosti Recitační soutěž Olympiáda v českém jazyce MLADÝ DEMOSTHENES KYBERŠIKANA -liter.soutěž Hasiči, záchranáři 2013 Matematika Matematická olympiáda Pythagoriáda regionální školní kolo okresní kolo školní kolo okresní kolo školní kolo I.kat. II.kat. P.Vicher, 9.A S. Jíra, 7.B celkem 40 žáků K.Hlaváčková,3.C D.Grešová,5.C L.Máčalík,9.C M.Brzák,5.A J.Holas,9.A celkem 27 žáků K.Vláčilová,8.C J.Holas,9.A O.Hněvsa,9.C A.Rylichová8.A I.Spinali,8.A K.Vláčilová,8.C J.Holas,9.A celkem 9 žáků P.Ptáčková,7.B V.Hraběta, 6.A J.Popek,7.A J.Fischer,9.C J.Holas,9.A K.Jezdinská,9.B 1.-3.místo 1.místa v různých kategoriiích postup do krajského kola 1.místo 2.místo 3.-5.místo 9.místo 20.místo 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo celostátní kolo P.Ptáčková, 7.B 4.místo regionální soutěž okresní soutěž 5. roč. - okr.kolo 6.-7.roč. - okr.kolo B.Martínková,8.A O.Polášek,8.B A.Tvrzová,3.C J.Šťáva, 7.A J.Barták, 6.B F.Rylich, 5.A A.Štěpánková, 5.A L.Bečvář, 5.A K.Hladká,5.A E.Nováková,5.B O.Soukup,6.C D.Szabóo, 6.C E.Skalická, 6.B A.Malachová,7.C neoznámeno 3.místo 2.místo 3.místo místo místo 12.místo místo místo místo 10.místo 9. roč. - okr.kolo M.Harazínová 8.místo celkem 12 žáků A.Štěpánková, 5.A O.Kukla, 5.C 1.místo 2.místo 3.místo 50

51 5.roč. - škol.kolo - okresní kolo 6.roč. - škol. kolo - okresní kolo Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 D.Musil, 5.C M.Brzák, 5.A L.Javůrek, 5.C F.Rylich, 5.A F.Rylich,5.A M.Brzák,5.A celkem 24žáků M.Popek,6.A M.Vláčil,6.C D.Heryán,6.C P.Langr,6.C E.Skalická6.B M.Zezulka,6.C M.Popek, 6.A 4.místo 5.-6.místo 5.-6.místo 5.-8.místo 9.místo 1.-2.místo 3.-6.místo 1.-3.místo 7.roč.-škol.kolo celkem 15 žáků D.Jiroudek,7.C A.Malachová,7.C V.Lang,7.C P.Ptáčková,7.B 1.místo 2.místo 3.-4.místo 8.roč.-škol.kolo celkem 15 žáků L.Rylichová,8.A K.Svobodová,8.B M.Arežina,8.A O.Polášek,8.B K.Vláčilová,8.C 1.-3.místo 4.-5.místo celostátní soutěž kat. CVRČEK účast 99 žáků 2.-9.roč I.Nováková,3.A 4.-6.místo /z 554 žáků/ Matematický KLOKAN kat. KLOKÁNEK E.Nováková,5.B 12.místo /z 559 žáků/ kat. BENJAMÍN O.Soukup,6.C 11.místo /z 368 žáků/ kat. KADET K.Svobodová,8.B 18.místo /z 342 žáků/ SUDOKU regionální soutěž celkem 21 žáků A.Hrabětová V.Karban J.Holas 10.místo /z 38 týmů/ TAKTIK celostátní soutěž 318 zúčastněných škol základní škola 38.místo TAKTIK celostátní soutěž soutěž družstev L.Nováková, 4.D P.Kupec, 4.D 71. místo 51

52 L.Soukupová,4.D 73.místo Přírodovědné soutěže Kopidlenský kvíteček Biologická olympiáda Astronomická olympiáda Archimediada 2013 Zeměpisná olympiáda Výtvarné soutěže Oblíbené zvíře Silnice není hřiště /BESIP/ Sociální pomoc v Poděbradech Na co myslím, co dělám ve volném čase Česko pod lupou oblastní kolo kategorie C kategorie D školní kolo D.Jiroudek, 7.C V.Jírovec,7.C A.Malachová,7.C L.Máčalík, 9.C J.Šťáva, 7.A J.Nedbalý, 7.A M.Folprecht, 9.C H.Nedbalá, 7.A O.Hněvsa, 9.C družstva M.Harazímová,9.A L.Máčalík,9.C L.Uherková,6.C S.Štok,6.C J.Šťáva,7.A J.Reichert,7.A T.Tržický,7.C D.Toupal,7.C 1.místo 7.místo 19.místo 20.místo 36.místo 38.místo 4. a 8.místo 11.místo 12.místo 11.místo 12.místo 1.místo 2.místo 3.místo 4.místo krajské kolo J.Šťáva,7.A 24.místo okresní kolo okresní kolo - kat.a - kat. B - kat. C regionální regionální soutěž 1.stupeň regionální soutěž 1.stupeň 1.místo regionální kolo J.Šťáva,7.A A.Malachová,7.C M. Popek J. Šťáva V. Karban M. Jelínková, 5.A A. Horáková, 5.A 38 soutěžících T.Benešová,1.D A.Jandurová,1.D E.Kreuzová,3.A společná práce žáků 5.D N.Havránková,5.A E.Kreuzová,3.A D.Bárta,5.A T.Kos,5.A P.Stibir, 9.C L.Uherková, 6.C M.Martinek, 8.B O.Polášek, 8.B 13.místo 17.místo 9. místo 7. místo 5. místo 1.místo 3.místo oceněné práce oceněné práce 1.místo 1.místo 2.místo 3.místo neoznámeno 52

53 Svět očima dětí Bezpečnost v práci Na moři, po souši, vzduchem Požární ochrana 2013 republikové kolo republiková kolo republikové kolo krajské kolo Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 V.Prudká,8.B V.Vojenčiaková,8.B K.Slauka,8.B B.Čejková,9.A L.Máčalík, 9.C A.Rylichová,8.A I.Spinali,8.A K.Svobodová, 8.B V.Křepela, 9.B M.čejková, 6.A I.Spinali, 8.A J.Cabrnoch, 9.C M.Lovětínský,3.C K.Hlaváčková,3.C O,Polášek, 8.B Šťastné stáří republikové kolo 11 soutěžních prací Sportovní soutěže Stolní tenis okresní kolo družstvo chlapců družstvo dívek neoznámeno neoznámeno neoznámeno 3.místo 6.místo 1.místo 1.místo 2.místo Košíková - dívky, 6.-8.r. okresní kolo družstvo dívek 1.místo Košíková - dívky, 6.-8.r. krajské kolo družstvo dívek 1.místo Košíková - chlapci, r. okresní kolo družstvo chlapců 4.místo Volejbal - dívky okresní kolo družstvo dívek 3.místo Volejbal - chlapci okresní kolo družstvo chlapců 4.místo Coca-cola Pohár starosty Poděbrad Polabská tour celorepubliková soutěž oblastní soutěž regionální soutěž okresní přebor - družstva družstvo dívek družstvo chlapců 80 účastníků: K.Martínková, 9.C P.Dedík, 9.C 15 účastníků: K.Martínková družstvo mladších chlapců družstvo starších chlapců postup do 3.kola postup do 2. kola 1.místo 1.místo celkem 10 medailí 1.a 2.místo 1.místo 1.místo Pohár rozhlasu - jednotlivci družstvo starších dívek Š.Hampl,7.A - běh 60m J.Nutil,7.B - skok vysoký A.Hrabětová,9.A - vrh koulí K.Valentová,9.A - skok vysoký 1.místo 1.místa v disciplínách 53

54 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Různé Hravě žij zdravě škol.kolo 81 žáků Šachy Finanční gramotnost školní kolo okresní kolo okresní kolo P.Dedík,9.C - vrh koulí R. Khail, 7.C D. Poula, 8.B P. Makovský, 7.A J. Šťáva, 7.A R. Khail, 7.C D. Poula, 8.B P. Makovský, 7.A J. Šťáva, 7.A 1.kategorie M.Folprecht,9C V.Karban,9.A M.Harazínová,9.A Postup do okr. kola 5.místo 2.místo 12. celostátní kolo soutěže mladý Demosthenes jeden příklad za všechny Dne se konalo celostátní kolo soutěže řečníků - Mladý Demosthenes v prostorách Vysoké školy finanční a správní v Praze. Naši školu reprezentovali dva postupující žáci Petra Ptáčková ze 7. B za kategorii 6. a 7. tříd a Jakob Fischer z 9. C za 8. a 9. třídy. Oba reprezentanti se umístili na 4. místech své kategorie z celkového počtu 50 soutěžících. Blahopřejeme o to více, že pro oba žáky byl tento druh soutěže životní premiérou. 10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Testování PISA jako svou inspekční činnost prováděla na škole ČŠI. Mezinárodní projekt Pisa (Programme for International Student Assessment) dlouhodobě sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Projekt nehodnotí, jak žáci zvládli předepsané učivo, ale klade důraz na prověření znalostí a dovedností, které mladí lidé potřebují k uplatnění v budoucnosti. Sběru dat se v roce 2012 zúčastnilo 297 škol a dotazník vyplnilo 6535 žáků z 9. ročníků ZŠ, 1. roč. SŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 54

55 Tab.1 Průměrná úspěšnost žáků všech základních škol a našich žáků v roce 2012: Pro porovnání je tu tabulka č.2 s výsledky z r.2009, kdy bylo zapojeno 291 škol s 6686 žáky. Tab.2 Průměrná úspěšnost žáků v roce 2009: Sledovaná oblast (rok 2009) ZŠ celkem Naše škola Čtenářská gramotnost 48,7 43,1 Matematická gramotnost 39,1 33,2 Přírodovědná gramotnost 47,5 45,4 Z tabulky je patrné, že naši patnáctiletí žáci dosáhli v roce 2012 téměř ve všech sledovaných oblastech výsledků nad celostátním průměrem. Velkou radost máme ze všech výsledků, které důkazem toho, že cílené věnování pozornosti čtenářské gramotnosti a podpora přírodovědných předmětů a matematiky, přinesly své ovoce. 55

56 11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací aktivity byly zaměřeny zejména do oblastí: plánování a vedení výuky s důrazem na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a začleňování průřezových témat, rozvoj jazykových kompetencí vyučujících doplněný o didaktiku výuky anglického jazyka, trénink ve strategiích řízení třídy, řízení školního žákovského parlamentu a prohlubování kvalifikace v oboru vyučujících. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí navazujících na individuální a školní plán DVPP hrazených státním rozpočtem: Obsah vzdělávání Pořádající organizace Písmo Comenia Scritp certifikační kurz 4 Písmo Comenia Scritp pro pedagogy a rodiče 15 Matematika 1. stupeň Zařízení pro DVPP, SSŠ 2 Co dělat, když mám učit výtvarku a nejsem výtvarník Descartes v.o.s. 1 Matematika 2.stupeň Descartes v.o.s. 2 Hodnocení, klasifikace jako prvek pozitivní motivace Descartes v.o.s. 1 Objektová tvorba, součást výzdoby školy Descartes v.o.s. 2 Učitel riziková profese Descartes v.o.s. 1 Zvládání problémových žáků Descartes v.o.s. 1 Komunikace a konflikt Descartes v.o.s. 1 Obecná kronika 21. století Descartes v.o.s. 1 Přemýšlení a matematika aneb nebojme se učit jinak Akademie moder. vzdělávání 2 Úprava RVP ZV Infra s.r.o. 2 Počet pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí hrazených projektem EU Peníze školám v podporovaných oblastech tzv. šablon : Obsah vzdělávání Pořádající organizace Efektivní řízení skupiny dospělých Mgr. Vybíral Michal, OSVČ 5 Matematika na 1. stupni podle prof. Hejného Nakladatelství Fraus 20 Integrované dítě v hodině Descartes v.o.s. 2 Německý jazyk Descartes v.o.s. 1 Finanční gramotnost Zařízení pro DVPP, SSŠ 2 Čeština nás baví Descartes v.o.s. 2 Prezentace gramatiky Aj Descartes v.o.s. 1 Angličtina hrou Descartes v.o.s. 1 Language activities Descartes v.o.s. 2 Anglická výslovnost Descartes v.o.s Počet pracovníků

57 Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost čtenářské dovednosti pro 1. Občanské sdružení JOB 20 stupeň Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost čtenářské dovednosti pro 2. Občanské sdružení JOB 10 stupeň On-line nástroje v humanitních předmětech podpora projektové výuky Občanské sdružení JOB 10 Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost pracujeme s texty žáků Občanské sdružení JOB 13 Regionální vlastivěda mám rád místo, kde žiji I. Občanské sdružení JOB 7 Přírodovědná gramotnost Zařízení pro DVPP, SSŠ 2 Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni tomu říkají projekt Občanské sdružení JOB 2 12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prohlubování a rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků školy Konzultační podpora učitelů, koučink v oblasti managementu školní třídy Zpravidla roční konzultační podpora začínajícím učitelům nebo vyučujícím, kteří na školu přišli nově a potřebují zpětnou vazbu při zmapování terénu. Dále koučink managementu školy zejména v oblasti managementu změny. Zajišťuje certifikovaný kouč, supervizor a mentor Mgr. Michal Vybíral. V tomto školním roce spolupracovaly s konzultantem 5 vyučujících Učitelé sobě cyklické vzdělávání pedagogických pracovníků Termín Vzdělávání vedli odborní lektoři Sekce vzdělávání ve školství o.s. JOB, Týniště nad Orlicí: Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. Kamila Zemanová, Mgr. Daniel Janata Témata školení, počet účastníků ve skupině, místnost 8,00 11,30 hod. 1. Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost čtenářské dovednosti 20 pedagogů 1. stupeň; učebna č. 28 Účastníci navážou na postupy, aktivity, témata, čtenářské dovednosti popsané ve školním dokumentu Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni; doplní si k nim další vybrané dovednosti (ze zjednodušeného kontinua čtenářských dovedností); budou si modelovat vhodné vzdělávací příležitosti pro jejich trénování + hodnocení. 2. Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost čtenářské dovednosti 10 pedagogů 2. stupně přírodovědného zaměření; učebna č. 48 Účastníci navážou na dokument: Plán podpory a upevňování čtenářských dovedností; budou pracovat s dovednostmi zde uvedenými, případně k nim doplní další navazující dovednosti (ze zjednodušeného kontinua čtenářských dovedností), budou si modelovat vhodné vzdělávací příležitosti pro jejich trénování v odborných předmětech + hodnocení. 3. On-line nástroje podpora projektové výuky 10 pedagogů 2. stupně humanitního zaměření (zejména Čj, cizí jazyky); uč. č

58 Účastníci se budou věnovat on-line myšlenkové mapě a on-line prezentacím na principu zoomování, jejich vytváření, úpravě a sdílení; prostřednictvím osobního účtu vytvářet on-line dokumenty a nastavovat je pro on-line spolupráci žáků a učitelů ve škole. 12,00 15,30 hod. 1. Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost pracujeme s texty žáků 13 pedagogů 1. a 2. stupně humanitního zaměření; Účastníci si vyzkouší na praktických příkladech některé postupy práce s žákovskými prezentacemi, referáty, slohovými pracemi zápisy; vytvoří si seznam doporučení pro využívání jednotlivých forem a strategií rozvoje ČG z pohledu práce s žákovskými texty. 2. Regionální vlastivěda mám rád místo, kde žiji I. 7 vyučujících zejména ze 3. až 5. ročníku; Účastníci se seznámí s pojetím vlastivědy jako místně zakotveného učení, příklady ze zahraničí; představení výstupů projektu Vzduchoplavec Kráčmera, konkrétní příklady a jako dárek šanon s bohatými metodickými výstupy. 3. On-line nástroje podpora projektové výuky 20 pedagogů 1. a 2. stupně; učebna č. 13 Účastníci se budou věnovat on-line myšlenkové mapě a on-line prezentacím na principu zoomování, jejich vytváření, úpravě a sdílení; prostřednictvím osobního účtu vytváří on-line dokumenty a nastaví je pro online spolupráci žáků a učitelů ve škole Jazykový a metodický kurz anglického jazyka Jazykový a jazykově metodický kurz "Učitelská angličtina" byl určen pro rozvoj jazykových a metodických dovedností nekvalifikovaných vyučujících anglického jazyka. Vzdělávání bylo hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Kurz pořádal společnost Wattsenglish. Za naši organizaci kurzu účastnili čtyři vyučující Sebezkušenostní výcvik vedení problémových skupin žáků Tříletý dlouhodobý systematický sebezkušenostní výcvik pro výchovné pracovníky pracující s problémovými skupinami žáků. Kurz pořádá Národní ústav odborného vzdělávání divize Institut pedagogicko psychologického poradenství Praha Rozšiřující studium speciální pedagogiky Dvouleté rozšiřující studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK Praha úspěšně ukončila jedna vyučující na prvním stupni na Žižkově. Je kvalifikovaná k práci např. v nácvicích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Kurz pro preventisty sociálně patologických jevů Dvouleté specializační studium studuje prvním rokem vyučující z budovy na Žižkově. Záměrem vyslání pracovnice na studium bylo pokrýt kvalifikovaně specializovanou práci také na tomto odloučeném pracovišti Rozšiřující studium matematiky pro učitele 2. a 3. cyklu Dvouleté studium úspěšně dokončila vyučující z budovy ve školní ulici. Záměrem vyslání pracovnice na studium bylo pokrýt kvalifikovaně výuku matematiky na 2. stupni. 58

59 13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 13.1 Oslavy 75. výročí otevření školní budovy ve Školní ulici Zahájení školního roku proběhlo v atmosféře oslav 75. výročí otevření školní budovy slavnostním shromážděním před budovou školy. Beseda s pamětníky zahájila hned v úterý dopoledne autentickou výuku žáků v oblasti historie běžného života. Výstavu k otevření školy volně doplňovaly besedy s pamětníky. Škola ji připravila ve spolupráci s Polabským muzeem. Zahradní slavnost na Žižkově byla ve znamení hudby. Setkání bývalých zaměstnanců a úspěšných absolventů školy se zúčastnilo zhruba 50 hostů. Alegorický průvod městem s názvem Jsme jedna škola byl vyvrcholením slavnostního týdne. Každá třída představovala nějakou oblast školního života, některý ze školních projektů nebo to, čím je třída významná. Učitelé se svými žáky, odbornými pracovníky, pamětníky, organizacemi města a dobrovolníky z řad rodičů připravili aktivity, které napomohly žákům, ale nakonec i dalším zúčastněným, identifikovat se více se svou školou, městem a poodhalit historii všedního dne. 14. Celostátní konference škol podporujících zdraví Učíme se navzájem Díky zkušenostem nasbíraným za dlouhá léta zapojením do programu Škola podporující zdraví jsme získali mandát a důvěru Státního zdravotního ústavu Praha k uspořádání každoroční velké konference Učíme se navzájem pro členy sítě Škol podporujících zdraví. Proběhla ve dnech 19. a 20. října Konferenci finančně zajišťoval SZÚ Praha, příspěvek jsme získali od Města Poděbrady, záštitu od pana starosty Ladislava Langra. Bylo pro nás ctí hostit u nás ve škole a v Poděbradech více než sedmdesátku účastníků ze základních škol ČR, krajských hygienických stanic i České školní inspekce. Nabídli jsme mnoho odborných seminářů. Bohaté občerstvení připravili pracovnice školní jídelny. Součástí semináře byl relaxační program s procedurami a cyklovýletem. 14. Aktivní vystoupení na konferenci Svoboda NaŽivo Propagovali jsme práci a cíle naší školy na konferenci Svoboda NaŽivo zamýšlející se nad tím, že je třeba hledat způsoby uspořádání práce, které většině lidí umožní dělat, v čem jsou nejlepší, a co je pro druhé zároveň užitečné. Způsoby, jak i v práci fungovat přirozeně. V první části se konference věnovala současnému stavu českého školství a tomu, jak budovat vzdělávací systém, který absolventům pomůže postavit život na vrozeném nadání a zaujetí, tedy život svobodný, zodpovědný a radostný. V tomto bloku vystoupil mimo jiné Ondřej Štefl (ředitel společnosti Scio), Jana Nováčková (propagátorka programu mozkově kompatibilní učení), dále např. herec Jaroslav Dušek. 14. Aktivní vystoupení na závěrečné konferenci projektu Průřezová témata a čtenářství Tříletý projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol nám poskytl příležitosti konzultovat vzdělávací postupy a přípravy na výuku s odborníky z organizací specializující se na jednotlivá průřezová témata. Například výukový program Setkání tříd na aktuální téma jsme připravovali ve spolupráci s Projektem Odyssea zabývající se osobnostní výchovou. Rozvoj školního žákovského parlamentu byl velmi podpořen Gemini o.s. a Centrem pro demokratické učení, které se zabývají výchovou občana. Propracovat plán rozvoje čtenářských dovedností nám pomohlo Kritické myšlení 59 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit:

60 o.s. Závěrečná konference se konala v Praze , v jejím rámci škola aktivně vystoupila v panelové diskuzi a spoluorganizovala semináře pro učitele. Program konference: Úvodní slovo prof. Milana Hejného Odborný panel o průřezových tématech a čtenářství Odpolední dílny zaměřené na ukázky práce s průřezovými tématy a čtenářstvím na školách. Projekt probíhal od 1. května 2010 do 31. prosince 2012, byl financován z prostředků ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR. Realizátor projektu byla organizace Projekt Odyssea. 13. Kurikulární setkání s rodičovskou veřejností a dalšími zájemci V průběhu roku jsme pozvali rodičovskou veřejnost a další zájemce na další z řady společných setkání s odborníky školního poradenského pracoviště Tentokrát s čajem a kávou. Na programu byla témata: Nadané dítě v rodině a ve škole Nadané dítě neznamená vždy dítě poslušné. Přednáška nabízí vhled do problematiky nadání, jak nadané dítě poznáme, jak s ním můžeme pracovat doma i ve škole. Seznámíte se s dostupnou literaturou na téma nadání. Nabízíme psychologické testování Vašeho dítěte ještě před vstupem do naší školy. Školní psycholog PhDr. Dana Marková Je Vaše dítě dobře připravené na školní práci? Přednáška na téma školní zralost Vás seznámí s oblastmi, které sledujeme u školní zralosti. Ukážeme Vám vhodné edukační materiály pro předškolní děti. Nabízíme psychologické testování Vašeho dítěte ještě před vstupem do naší školy. Školní psycholog PhDr. Dana Marková, Školní spec. pedagog Mgr. Pavlína Mladá Vývojové poruchy učení 28. února 2013 Vývojové poruchy učení lze predikovat již v raném věku dítěte, výraznější výukové obtíže se pak projevují s nástupem nácviku čtení, psaní a počítání. Jak rozlišit signály počínajících projevů vývojových poruch učení, jak dítěti účinně pomoci, co je to individuální vzdělávací plán, jak vypadá domácí příprava žáka s vývojovou poruchou učení na vyučování, jaká je role rodičů? Tyto a další otázky Vám zodpoví školní speciální pedagog Mgr. Pavlína Mladá Jak se s dětmi učit 21. března 2013 O tom, jak se správně učit, máme každý nějakou představu. Avšak to co vyhovovalo a pomáhalo nám, nemusí vyhovovat našim dětem. Nabízíme některé tipy a triky pro efektivní učení se s dětmi. Jak motivovat, nebo jak zjistit správný učební styl dítěte. Školní speciální pedagog Mgr. Pavlína Mladá Naše dítě je hyperaktivní? Projevy, příčiny, podmínky vzniku, možnosti léčby a přístupu, vztah ke škole, rodině, prostředí a společnosti, kasuistiky dětí. Rodičovství očima matek neklidných dětí. Školní psycholog PhDr. Dana Marková Zdravá výživa dětí a mládeže

61 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Chcete svoje děti dobře živit? Víte, co jim prospívá v době růstu a jaký je jejich optimální stravovací režim? Máte přehled o tom, co vaše děti jedí ve školní jídelně? A jak vlastně vede škola své žáky ke tvorbě zdravých stravovacích návyků? Setkáním provází i vedoucí školní jídelny paní I. Nováková. Školní metodička prevence Mgr. Jana Smíšková 13. Netradiční víkendová škola Lepší v sobotu kemp Pecka 2013 Aktivit na naší škole probíhá nesčetně, ale dovolujeme si říci, že akce, která se konala o víkendu 18. a , měla svou premiéru. V příjemném prostředí kempu Pecka si dalo dostaveníčko několik třídních učitelů s některými rodiči svých žáků. Smyslem akce bylo prohloubit spolupráci učitelů a rodičů ve třídě i napříč školou. Aktivity pro nás připravil tým složený z psychologa a instruktorů outdoorových sportů. Akce byla financována péčí partnerského projektu Hozená rukavice individuálnímu dalšímu vzdělávání, který realizuje DDM Poděbrady. Celým pobytem se nesla příjemná atmosféra. Učitelé spolu s rodiči si vyjasnily některé problémy, které je provázejí ve školním i rodinném životě, vyslechli si názory druhých a podívali se na problém i jinýma očima. Vyzkoušeli si, jak těžké je balancovat na laně, jak důležité je umět se orientovat a umět vyslat ten správný signál, který nakonec doputuje až k samotnému žákovi. Věříme, že další setkání v tomto duchu bude následovat a řady těch, co mají zájem prohlubovat vztahy ve školním prostředí se rozšíří. 13. Vzdělávací semináře pro zákonné zástupce - genetická metoda čtení a nové písmo Comenia script V úterý vedla odborná lektorka s dlouholetou praxí Dita Nastoupilová seminář při kterém seznámila přítomné s tím, na jakých principech je založena Genetická metoda čtení v 1. ročníku. Na schůzce byly zodpovězeny dotazy týkající se nejen uplatnění genetické metody při výuce čtení ve škole, ale i při domácí přípravě. V červnu 2013 proběhlo představení nového písma Comenia script zájemcům z řad rodičů. Zasvěceně a ze své tříleté zkušenosti s výukou pomocí nového písma hovořila Mgr. Jana Valentová. Rodičům představila nesporné výhody nového písma, zmínila se také jak eliminovat případná rizika, která jsou spojena se zaváděním nových prvků do praxe školy. 13. Celé Česko čte dětem Mimo stávající aktivity v rámci probíhajícího projektu Celé Česko čte dětem proběhly projekty v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy zaměřené na četbu vybraných textů a na seznámení se s ilustrátory a ilustracemi knih pro děti. Projekty vycházely z vlastní výstavy umístěné ve škole - minigalerie ilustrátorů knih pro děti a mládež, která děti seznamuje zároveň i s literárními díly a jejich autory. V šestých a sedmých ročnících ve výtvarné výchově děti vytvářely vlastní ilustrace knižních textů a zahrály si loutkové divadlo. Ve spolupráci s městskou knihovnou se naši žáci svými výtvarnými pracemi podílejí na jejich projektech a výstavách. Rodičům byl předložen článek s vysvětlením důležitosti domácího čtení a radami, jak vybrat dětem vhodné knihy. Mottem celého projektu nadále však zůstává důležitost hlasitého čtení pro nejmenší čtenáře v rodinách a mezi nejbližšími 61

62 13. Čtení pomáhá Do projektu Čtení pomáhá bylo přihlášeno 104 tisíc žáků, kteří rozdělili 15 milionů korun mezi 162 charitativních projektů. Prvenství v počtu registrovaných žáků náleželo Základní škole s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v Teplicích. Odtud je ve Čtení pomáhá aktivních více jak tisíc dětí. Nejvíce úspěšně složených testů měla na svém kontě naše Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech. Zdejším žákům se za rok a půl, co Čtení pomáhá funguje, podařilo správně vyplnit již více jak 6 tisíc testů. Více viz příloha Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Předškoláci v naší škole Již tradiční příprava předškolních dětí probíhala na hlavní budově i na Žižkově. Výuka se zaměřovala především na rozvoj školních dovedností, jako je správné sezení a úchop psacího náčiní, rozlišování základních tvarů a barev, rozvoj komunikačních a motorických dovedností, rozvoj sluchového, zrakového vnímání a soustředěnosti. Učitelky měly možnost poznat se s budoucími prvňáčky již před nástupem do školy a doporučit rodičům vhodnou přípravu na nastávající období školní docházky. Předškolní výuce se věnovaly Mgr. A. Jehličková, Mgr. I. Niedermitlová, Mgr. O. Sasková, Mgr. L. Grösslová, Mgr. M. Szaboová, V. Keleová a Mgr. S. Máčalíková. 13. Zájmové útvary Ve školním roce 2012/13 pracovalo na škole celkem 17 zájmových kroužků, které navštěvovalo 304 žáků. Pro velmi malý zájem dětí se nám nepodařilo otevřít kroužky stolního tenisu, dívčí kopané, klávesnicové gramotnosti a pěvecký kroužek. Naopak nově byl nabídnut například kroužek zábavné logiky, který je směřován k rozvoji logického myšlení, podpoře nadaných dětí. Tento kroužek byl připravován ve spolupráci s MENSOU ČR. Radost máme také z šachového kroužku, který hned v prvním roce své činnosti zaznamenal úspěchy v regionální šachové soutěži. Velký zájem je stále o kroužky jazykové, letos je navštěvovalo 127 žáků. Tradičně se velkému zájmu těší Předškoláček, kam letos chodilo na obou budovách celkem 61 dětí. zájmový útvar Angličtina (1.+2.ročník) Angličtina (3.+4.ročník) Angličtina (5.ročník) Němčina Keramický kroužek Keramický kroužek Čeština nás baví Zumba fitness Učíme se hrou Učíme se hrou /Žižkov/ vedoucí zájmového útvaru pí uč. Jana Klabanová pí uč. Daniela Křížová pí uč. Pavla Poláková pí uč. Pavla Poláková pí uč. Sabina Máčalíková pí uč. Jiřina Weiszová pí uč. Jiřina Weiszová pí vych. Jana Žabková pí uč. Sabina Máčalíková pí uč. Lenka Grösslová 62

63 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Předškoláček Z pohádky do pohádky Výtvarný kroužek /Žižkov/ Předškoláček /Žižkov/ Šachový kroužek Kroužek zábavné logiky Wattsenglish Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 pí uč. Monika Szabóová pí uč. Věra Keleová, pí uč. Sabina Máčalíková pí uč. Eva Macková pí vych. Jiřina Richterová pí uč. Lenka Grösslová, pí uč. Anděla Jehličková, pí uč. Iveta Niedermirtlová, pí uč. Olga Sasková p. Milan Seifert pí uč. Eva Kurková pí psych. Dana Marková pí Eva Wedralová 13. Školní pěvecký sbor Slunečnice Ve školním roce 2012/2013 působil na žižkovské budově pěvecký sbor Slunečnice pod vedením p. uč. Mgr. Radky Vrchotové. Ve sboru zpívalo celkem 42 žáků z tříd. V repertoáru Slunečnice byly písně lidové i umělé. Děti zpívaly jednohlasé i dvojhlasé úpravy skladeb. V prosinci proběhl tradiční vánoční koncert v divadle Na Kovárně, v létě pak letní koncert na Kolonádě. 13. Environmentální aktivity Škola se řídí dlouhodobým programem EVVO a jeho následným akčním plánem zpracovaným na každý rok. Cílem EVVO je vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí a být zodpovědný za udržitelný rozvoj novodobé společnosti. Pozornost byla v letošním roce opět věnována separaci odpadu a sběru papíru, kde jsme se jako škola umístili na 14. místě v celorepublikové soutěži pořádané sběrovou společností WEGARECYKLING s.r.o. Novinkou bylo ocenění nejlepších sběračů, kteří se účastnili výletu za odměnu a to do liberecké spalovny odpadu TERMIZO a místní ZOO. Důležitou akcí byl program ke Dni Země, který byl zaměřen na mezinárodní rok Voda pro život. Žáci jednak navštívili firmy, které vodu zpracovávají nebo při své výrobě využívají. Celý projektový den byl opět ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Školním statkem v Poděbradech. 13. Mediální prezentace školy V oblasti mediální prezentace jsme o sobě dali vědět už v prvním školním týdnu, neboť naše škola oslavovala 75. výročí svého vzniku a to nemohlo uniknout místnímu tisku. Zprávy o aktivitách, které byly součástí oslav, se objevily v Poděbradských novinách a v Mladé frontě. Po celý školní rok učitelé i žáci pravidelně přispívali svými články do místního tisku a informovali tak veřejnost o aktivitách, které na škole probíhaly. V tomto roce to byly zprávy z oblasti podpory čtenářské gramotnosti, týkající se aktivit žáků i dalšího vzdělávání pedagogů, z oblasti finanční gramotnosti, prevence rizikového chování nebo práce školního parlamentu. Informovali jsme o pravidelném rozsvícení vánočního stromu, vánočním koncertu pro rodiče, školní akademii i letním koncertu sboru Slunečnice. V tisku se objevily i příspěvky týkající se zavádění dalších metod čtení a psaní a články seznamující veřejnost a hlavně rodiče s novým projektem s podporou EU a názvem Šikovné děti. 63

64 14 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14. Projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť Škola byla zařazena již do třetí navazující části projektu Rozvoj poradenských pracovišť, VIP III RAMPS financovaného z ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt plynule navázal na předchozí projekt Rozvoj poradenských pracovišť- VIP II, který probíhal v letech Byla schválena pracovní pozice školního psychologa (s úvazkem 0,5) a pozice speciálního pedagoga (s úvazkem 0,5). Navazující projekt VIP III RAMPS zahájil Stávající upravený termín ukončení projektu je Hlavním řešitelem projektu je NÚV Praha (dříve IPPP Praha). 14. Zapojení školy do projektu S.O.S. žákovské parlamenty V souladu se strategickým plánem podpory demokratického prostředí je škola zapojena třetím rokem do projektu S.O.S. žákovského parlamenty. Projekt je zaměřen na komplexní metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty především na prvním stupni. S partnerskými školami se vyvíjí a ověřuje zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. V rámci projektu vzniká také materiál pro podporu demokratického klimatu na škole a tím se vytvoří začátky pro budoucí certifikaci soutěže "Škola demokracie". Projekt byl schválen v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost pod reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ a realizuje ho tým Centra pro demokratické učení. Odborné konzultace poskytují lektoři z GEMINI o. s. a britské organizace Involver UK. Ve škole realizuje projekt tým složený z koordinátorek komor parlamentu a ředitele školy. 14. Zapojení školy do sítě inkluzivních škol Ve školním roce 2012/13 jsme se v souladu se strategickým plánem podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků stali zakládajícím členem sítě inkluzivních škol. Projekt Síťování inkluzivních škol realizuje ve školním roce 2012/13 Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání za finanční podpory Open Society Fund. Chce pomoci inkluzivně smýšlejícím školám vytvořením platformy pro vzájemnou podporu a pro získávání dalších poznatků a zkušeností. Pro tento školní rok se vytvořila skupina cca 15 škol z různých částí ČR, pro něž byla uspořádána tři setkání v Praze i exkurze do jednotlivých škol. Na setkání byli přizváni odborníci k různým tématům, proběhla moderovaná diskuse se sdílením zkušeností mezi zapojenými školami. Získané poznatky se budou dále využívat k podpoře zapojování všech dětí v ČR do hlavního vzdělávacího proudu. Koordinátorkou zapojení školy do sítě je zástupkyně ředitele Mgr. Pavlína Mladá. 14. Obhajoba čestné značky Rodiče vítáni Značkou Rodiče vítáni se naše škola pyšní více než rok. Kritéria pro přiznání titulu je třeba vždy rok co rok obhájit. Před vstupem do certifikačního procesu jsme si zajeli pro nové inspirace na workshopy konané v rámci konference Jak se domluvit se svým učitelem a svým rodičem. Konala se v galerii DOX v Praze. Po roce jsme opět čestnou značku obhájili Rodiče vítáni. Kritéria, která se škola zavázala plnit (a zároveň jsme si je vytipovali jako naše silné stránky při komunikaci s rodiči) jsou vyvěšená u vstupu do školních budov (také na webových stránkách školy). Je tak zajištěno, že opravdu všichni rodiče, učitelé i žáci mají možnost si přečíst, k čemu se škola zavázala, a mohou případně vznést dotaz či pochybnost o správném plnění toho či onoho kritéria. Vyvěšení kritérií slouží 64

65 také k tomu, aby rodiče získali přehled o dalších možnostech ve spolupráci se školou a mohli je případně iniciovat. Dialog mezi všemi třemi aktéry školního života je hlavní smysl značky Rodiče vítáni. 14. Program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Škola získala na základě žádosti k Odboru školství a sportu KÚSK dotaci z MŠMT v souhrnné výši dvou polovičních pracovních úvazků v rámci programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2012 a následně Přidělené prostředky byly využity na financování pracovních úvazků pro asistentky pedagoga ve třídách, kde se vzdělávají žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Podpora se týkala žáků obou stupňů školy, budovy ve Školní ulici i na Žižkově. Výběr podpořených žáků (při neexistenci systémového přístupu na úrovni státu) zajišťovali odborníci školního poradenského pracoviště podle interní školní metodiky. 14. Program Asistent pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák se zdravotním postižením Škola získala na základě žádosti k Odboru školství a sportu KÚSK dotaci z MŠMT v rámci programu Asistent pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák se zdravotním postižením na školní rok 2012/2013. Přidělené prostředky byly využity na financování postupně až do výše dvou pracovních úvazků pro asistenta pedagoga (4x 10 hodin přímé práce jako podpora žáků školy se zdravotním postižením). 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Projekt Šikovné děti Škola na základě grantové žádosti v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzvy č. 2 GP oblast podpory 1.1 získala finanční podporu projektu Šikovné děti v celkové výši Kč. Hlavním cílem tohoto projektu je podpoření rozvoje pracovní výchovy na naší základní škole. K tomu by měly přispět tyto činnosti: Dělené hodiny pracovního vyučování, dílny zručnosti, prožitkový kurz Čím budu?, prázdniny pro šikuly a šikulky a aktivita s názvem Jedna rodina. Dělené hodiny pracovního vyučování - všichni žáci 1. až 9. ročníku budou v rámci předmětu pracovní činnosti rozděleni do menších skupin než doposud. Na prvním stupni se konkrétně jedná o rozdělení školní třídy na poloviny. Na druhém stupni budou žáci v rámci jednoho ročníku rozděleni do 6 skupin, doposud to bylo jen do 4 skupin. Tato inovace umožní vyučujícím individuálnější přístup k jednotlivým žákům. Prožitkový kurz Čím budu: žákům 8. ročníku chceme zprostředkovat prožitkový kurz formou výjezdu, díky projektu, letos zdarma. Všichni účastníci si budou moci vytvořit vlastní představy o budoucí vzdělávací dráze a oboru povolání. Prostřednictvím různých technik zjistit vlastní osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti. 65

66 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Prázdniny pro šikuly a šikulky - chceme realizovat týdenní výjezdní pobyt s tematikou ručních prací a prací na farmě v červenci 2013 a Současně ve školní budově bude probíhat formou příměstského tábora soustředění ve školní dílně. Předpokládaný počet dětí, kterých se bude tato aktivita týkat, je 120. Dílny zručnosti - v rámci této aktivity vzniknou 3 volitelné kroužky (domácí práce, zemědělské činnosti a technické činnosti), které se budou konat pravidelně každý týden 2 vyučovací hodiny v prostorách školní cvičné kuchyně, pracovny přírodopisu, pozemku a dílny. Jedna rodina - celý školní rok 2013/14 budeme zvát rodiče do školy. Nejen svým dětem, ale i jejich spolužákům budou moci představit svá povolání. Může to být přednáška, interaktivní workshop, prezentace v powerpointu, přinesené ukázky výrobků z firmy nebo pozvánka pro děti na exkurzi. Aby si samy na vlastní oči představily, co znamená, když rodič řekne: Jdu do práce. Tuto aktivitu si již loni pilotně vyzkoušely děti z tehdejší 3. C spolu s paní učitelkou Danou Šafránkovou. Pozitivní ohlas měl projekt i u rodičů, všichni se důkladně na vystoupení připravovali a byli potěšeni reakcemi dětí. (převzato a upraveno z bulletinu Zprávy z Masaryčky č. 6, autor Lucie Slauková) Z rozpočtu projektu se kromě platů např. pro realizátory dělených hodin a pro přednášející rodiče pamatuje na vybavení školy pomůckami. Například pomůcky pro přírodovědná praktika ( Kč); pomůcky pro domácí činnosti ( Kč) nebo pomůcky pro technické činnosti ( Kč). Vedle toho stavební úpravy v dílně včetně vybavení novými světly projekt podpořil částkou Kč. 15. EU Peníze školám: Čtenářství, informace a badatelství pro život Škola ukončila k realizaci projektu podpořeného z OP VK dotací na úhradu neinvestičních výdajů ve výši Kč. Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Klíčové aktivity realizované školou: 1) individualizace výuky pro zvýšení rozvoje čtenářství a informační gramotnosti žáků ZŠ náklady Kč; 2) inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti náklady Kč; 3) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ náklady Kč; 4) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků náklady Kč; 5) Metodický kurz pro učitele cizích jazyků náklady Kč; 6) Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR náklady Kč; 7) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT náklady Kč; 8) Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií náklady Kč; 9) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol náklady Kč; 66

67 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 10) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti náklady Kč; 11) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd náklady Kč; 12) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti náklady Kč; 13) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti náklady Kč; 14) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol náklady Kč; 15) Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP náklady Kč. 15. Bezbariérová zdravá škola T. G. Masaryka Poděbrady Zřizovatel Město Poděbrady vedení města spolu s odborem rozvoje a územního plánování za přispění ředitele školy předložilo v rámci ROP Střední Čechy žádost o poskytnutí dotace na projekt Bezbariérová zdravá škola T. G. Masaryka Poděbrady. Tento projekt byl schválen regionální radou. Celkové plánované způsobilé výdaje projektu jsou Kč. Zahájení realizace projektu bylo stanoveno na , datum ukončení realizace projektu je Ve školním roce 2012/13 probíhaly v rámci udržitelnosti projektu následující aktivity: - seřízení okenních kování u všech nově instalovaných oken; opravy drobných oděrek odštípnutých částí; vzhledem k neexistenci dodavatelské firmy bylo jednání komplikované; - vyřízení reklamace nedodaných plynových kohoutů včetně nové revize plynového zařízení; - reklamace závad na doskočišti školního hřiště; - reklamace zaústění okapních svodů; - reklamace drobných závad na dodaném nábytku a další. 15. Plánování rekonstrukce budovy školy na Žižkově Rozsáhlé stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy se chystaly v budově ZŠ T. G. M Poděbrady na Žižkově (zejména zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken). Rekonstrukce se po několika měsících příprav a očekávání nakonec odložila. Důvodem byl nevýhodně vypsaný dotační titul a nepřipravenost realizace rekonstrukce jako celku (například nebyla zahrnuta rekonstrukce stropů, elektrických rozvodů, odstranění veškerých stavebních prvků obsahujících asbest). Původní předpokládaný termín stavby byl od do Plánovali jsme, že žižkovští žáci se budou učit v náhradních prostorách od Výuka v náhradních prostorách se měla týkat jak současných žáků, tak nových prvňáčků. Náhradní prostory pro výuku osmi žižkovským třídám jsme zajistili jak ve své budově ve Školní ulici (4 třídy), tak v učebnách školní družiny v budově ZŠ Václava Havla (ZŠ VH) Poděbrady (další 4 třídy). Akce byla nakonec odsunuta zřizovatelem o jeden rok. 67

68 16 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při základní škole není zřízena odborová organizace. Otázky pracovně-právní, BOZP, mzdové a ostatní jsou řešeny směrnicemi školy projednanými s pedagogickou radou. Místní partneři školy: zástupci zřizovatele Města Poděbrady, Dům dětí a mládeže Poděbrady, Základní umělecká škola Poděbrady, Speciální ZŠ Poděbrady, Základní škola Václava Havla Poděbrady, Ekogymnázium Poděbrady, Gymnázium Jiřího z Poděbrad Poděbrady, Hotelová škola Poděbrady a další. Plánovaně dále spolupracujeme s Českým červeným křížem, Policií České republiky, městskou policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Další partnerské školy: ZŠ Kunratice Praha, ZŠ Jesenice, ZŠ Vrané nad Vltavou, ZŠ Dobronín, ZŠ Lesní Liberec, ZŠ dr. Malíka Chrudim, ZŠ Pečky, ZŠ Chlupova Praha, ZŠ Sadská, ZŠ Mládežnická Trutnov, ZŠ Rožďalovice, ZŠ Plaňany, ZŠ Tyršova Nymburk, ZŠ Komenského Nymburk. V oblasti poradenství jsou spolupracujícími organizacemi: Národní ústav pro vzdělávání, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Středisko výchovné péče Kolín, Asociace pomáhající lidem s autismem Apla Praha, SPC Vertikála Praha 6. Další partneři jsou SZÚ Praha, Centrem adiktologie 1. LF UK Praha, společností JOB o.s., Erudis o.p.s., Step by Step o.s., Kritické myšlení o.s., Projekt Odyssea o.s., Člověk v tísni o.p.s., Gemini o.s., Sdružení Tereza, PedF UK Praha, SŠ Nymburk, SŠ Mladá Boleslav, NIDV - Středočeský kraj, NAEP Comenius, společnost Descartes a další. 15. Exkurze do zkušebního centra Velim jeden příklad za všechny Na pozvání MÚ Poděbrady navštívila 8. listopadu 2012 skupina žáků 9. ročníku naší školy zkušební centrum Velim. Celá exkurze proběhla ve skvělé atmosféře mezi lidmi, které jejich práce baví. Byla pro nás připravena spousta zajímavostí, které jsme si mohli prohlédnout. V hale dynamického zkušebního stavu, měnírně a v hale pro přípravu zkoušek byla připravena prohlídka s odborným výkladem, při kterém se všem dostalo odpovědi na položené otázky. Jako venkovní expozice byla připravena ukázka vozidel, které se právě ve ZC Velim podrobovaly zkouškám. Například lokomotivy řady 380 od škody Transportation, lokomotivy řady 189 od Siemens a nebo lokomotiva VUZ řady 124 vybavenou speciálním zařízením pro různé zkoušky. Akce měla velký úspěch a podobnou akci bychom si rádi zopakovali. 17 Informace z oblasti BOZP Na úseku BOZP se díky prevenci a důslednému dodržování bezpečnosti práce u pedagogických a provozních zaměstnanců staly pouze tři pracovní úrazy bez pracovní neschopností. Úrazy žáků byly jen lehké, bez trvalých následků. Jejich počet se v porovnání s loňským školním rokem snížil celkem 71 úrazů (chlapci 43, dívky 28). Nejčastěji k úrazu docházelo během hodiny tělesné výchovy hlavně při míčových hrách a při pohybu o přestávkách. 68

69 18 Základní údaje o hospodaření školy 18.1 Souhrnný přehled Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Z vyúčtování za rok 2012 vyplynul tento hospodářský výsledek: 1. finanční prostředky MěÚ ,46 Kč 2. finanční prostředky KÚ 0,00 Kč 3. finanční prostředky z doplňkové činnosti ,05 Kč Hospodářský výsledek ,59 Kč 18.2 Přehled hospodaření s příspěvkem na provoz, přímými dotacemi a prostředky z doplňkové činnosti ke dni 69

70 Přehled hospodaření s příspěvkem na provoz, přímými dotacemi a prostředky z doplňkové činnosti ke dni Z toho DČ bez finančního krytí Z toho ŠJ 2012 Peníze Dotace od Grant město Doplňková CELKEM Město Z toho ŠJ KU Z toho ŠJ školám úřadu práce Poděbrady činnost Z toho ŠJ Školní družina hrazená rodiči Školní jídelna hrazená rodiči Použití darů na hlavní činnost Čerpání fondu odměn pro hlavní činnost Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu , , , , , , , , , , , Spotřeba energie , , , , , Opravy a udržování , , , , , Cestovné , , ,42 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Reprezentace ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Aktivace vnitroorg. služeb , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Ostatní služby** , , , , , , , , , Mzdové náklady , , , , , , , , , Sociální a zdrav. pojištění , , , , , , , , Zákonné sociální náklady * , , , , ,20 177,80 217,70 328, , , Ostatní osobní náklady , ,00 0,00 0, , , Poplatky 2 930, , ,00 0, Pokuty a penále , , Dary věcné 0,00 0, Jiné ostatní náklady 6 277, , , , , , , Odpisy DH(N)M , , , , , , Náklady z drobného DHM , , , , , , , Finanční náklady 1,57 0,70 7,53 0,00 9,10 0,70 0,00 0,00 Náklady celkem , , , , , , , , , , , , , , , ,37 VÝNOSY 0,00 0, Tržby z prod. služeb , , , , , , Tržby z pronájmu , , ,50 0, Aktivace vnitropodnik. služeb 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0, Jiné ostatní výnosy , , , , , , , , , Finanční výnosy , , ,03 0, Příspěvky a dotace , , , , , , , , ,80 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , , , , , , , , , , , , ,97 70 Hospodářský výsledek ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , , , , ,60

71 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: PŘÍLOHY Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Nabídka zájmových kroužků 2012/2013 Kroužek angličtiny - pro žáky 1.a 2. tříd, 650,- Kč (hodinový blok) - Ing. J. Klabanová - pro žáky 3.a 4. tříd, 650,- Kč (hodinový blok) - Mgr. D. Křížová V malých skupinách zde bude probíhat výuka základů anglického jazyka, děti se naučí slovní zásobu: barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, škola, oblečení), kterou využijí v jednoduché konverzaci, písničky, říkanky. Kroužek němčiny, Mgr. P. Poláková - začátečníci, žáci 4. a 5. tříd, 650,- Kč (hodinový blok) Pokračovací kurz pro zájemce, kteří již absolvovali základy němčiny. Wattsenglish kroužky anglického jazyka, výuka s rodilým mluvčím metodou wattsenglish pro žáky ročníku, na hlavní budově i na Žižkově Kontaktní osoba: Eva Vedralová, Keramický kroužek, Mgr. S. Máčalíková, Mgr. J. Weiszová - pro žáky od 2. ročníku, 700,-Kč ( v ceně suroviny) Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Kurz grafomotoriky, Mgr. P. Mladá -určeno žákům 1. ročníku a budoucím školáčkům, 500,- Kč (od října 2012) Desetihodinový kurz zaměřený na uvolňování ruky, navození správného úchopu psacího náčiní, vytvoření správných psacích návyků, počáteční příprava na psaní, vhodné jako prevence, ale též pro děti s obtížemi v grafomotorice ( dle zájmu bude kurz během roku opakován), počet dětí ve skupině je omezen ( 5). Kurz je podmíněn účastí jednoho z rodičů, který bude průběžně instruován, jak pokračovat v nácvicích doma. Kontakt: Pěvecký kroužek, Mgr. L. Mončeková určeno pro žáky ročníku, 650,-Kč (hodinový blok) Klávesnicová gramotnost, Ing. J. Futerová - určeno žákům ročníku (pro začátečníky i pokročilé), 650,- Kč Základy psaní všemi deseti dříve než se naučíte špatným návykům při ovládání klávesnice. Schůzky dle domluvy. Učíme se hrou, Mgr. P. Poláková, Mgr. S. Máčalíková Určeno pro žáky 5. ročníku, kurzovné 600,- (hodinový blok ; leden duben 2013) Zaměřeno na vyhledávání optimálního způsobu řešení úloh, rozvoj kombinatorického myšlení, testy, křížovky. 71

72 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Hrátky s češtinou, Mgr. D. Křížová určeno pro žáky pro žáky 4. ročníku, 650,- Kč (hodinový blok) Hravou formou budeme upevňovat a procvičovat učivo 4. roč., na děti čekají hádanky a zajímavé zábavné úkoly. Čeština nás baví, Mgr. J. Weiszová určeno pro žáky 2. ročníku, 650,-Kč (hodinový blok) Na děti čekají zajímavé zábavné úkoly, hravou formou tak budou upevňovat jazykové dovednosti. Z pohádky do pohádky, Mgr. E. Macková Kroužek bude zaměřen na zážitkové čtení dětské literatury. Budeme se seznamovat s knihami, pokusíme se o dramatizaci některých příběhů. Kroužek je určen pro žáky 2. a 3. ročníku. Kurzovné 650,- Kč Dívčí kopaná, Mgr. S. Marek - určeno pro dívky třídy, 700,- Kč (dvouhodinový blok) Kroužek stolního tenisu, Mgr. S. Marek určeno pro chlapce i dívky třídy, 700,- Kč (dvouhodinový blok) Kroužek ZUMBA Fitness, Jana Žabková určeno pro žáky od 6. tříd, 650,- Kč (hodinový blok) Předškoláček, Mgr. Szabóová, V. Keleová - určeno pro předškoláky, schůzky 1x týdně, kurzovné 700,- Kč Program, vedený zkušenými p. učitelkami je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností budoucích školáčků, seznámení s prostředím školy, pozornost bude věnována rozvoji komunikačních dovedností, jazykového citu, sluchové i vizuální percepce, jemné motoriky - grafomotorických dovedností, atd. Pro rodiče předškoláčků je souběžně připraven cyklus setkání s pracovníky školního poradenského pracoviště (1x měsíčně). Šachový kroužek, p. M. Seifert, Mgr. E. Kurková určeno pro žáky od 6. tříd, 750,- Kč ( 90 min. blok) Kroužek zábavné logiky,phdr. Dana Marková Kroužek je připravován ve spolupráci s Centrem nadání Praha ( ) Určeno žákům 1. až 6. ročníku, 700,- Kč (od října 2012), informační schůzka se uskuteční Bude zaměřen na rozvoj intelektových schopností v různých oblastech vrozená logika, verbální schopnosti, matematické schopnosti, plošná a prostorová představivost, kreativita, důvtip, funkční gramotnost, praktická inteligence. Kroužky v budově na Žižkově Učíme se hrou, Mgr. L. Grösslová Určeno pro žáky 5. ročníku, kurzovné 600,- (hodinový blok ; leden duben 2012) 72

73 Zaměřeno na vyhledávání optimálního způsobu řešení úloh, rozvoj kombinatorického myšlení, testy, křížovky. Výtvarný kroužek, J. Richterová - pro žáky 1.stupně, 700,- ( v ceně suroviny) Vyzkoušíte si různé techniky, modelování s FIMO hmotou, keramickou hlínou, ubrouskovou techniku, malování na sklo, práci s kůží, vyšívání, různé typy batiky. Předškoláček, Mgr. L. Grösslová, Mgr. A. Jehličková, Mgr. I. Niedernirtlová, Mgr. O. Sasková - určeno pro předškoláky, schůzky 1x týdně v úterý od 14:00 do 15:00 hod, Pololetní kursovné 700,- Kč ( v ceně materiály) Program, vedený zkušenými p. učitelkami, je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností budoucích školáčků, seznámení s prostředím školy, pozornost bude věnována rozvoji komunikačních dovedností, jazykového citu, sluchové i vizuální percepce, jemné motoriky - grafomotorických dovedností, atd. Wattsenglish kroužky anglického jazyka, výuka s rodilým mluvčím metodou wattsenglish pro žáky ročníku ; Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Poznávací výjezd 8. a 9. ročníku do Velké Británie Ve dnech se 43 žáků z 8. a 9. ročníků zúčastnilo poznávacího zájezdu do Velké Británie. Vedoucí akce: Ing. Jana Klabanová Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Iva Králová, Bc. Slavomila Nováková V praxi tak žáci měli možnost použít cizí jazyk, který se mnozí z nich učí od 3. třídy. Vzhledem k faktu, že byli ubytováni v rodinách, měli možnost porovnat odlišnou kulturu, poznat jiné zvyky, především kulturu stolování. Ani typicky britské větrné počasí nepřekazilo program, který byl stanoven - přiblížit žákům britskou kulturu a prohlédnout si mnoho pamětihodností: Hlavní město-londýn: o o o o o o pevnost Tower of London, kde jsou vystaveny korunovační klenoty, stráž beefeatery, krkavce most Tower bridge: měli jsme možnost vidět most otevřený, když projížděla zámořská výletní loď bitevní křižník HMS Belfast: prohlídka palub, expozice zachycující život námořníků katedrála sv. Pavla budovy parlamentu westminsterské opatství 73

74 o sídlo ministerského předsedy o sídlo královny Buckingham Palace o pomník admirála Nelsona na náměstí Trafalgar Square S Londýnem jsme se rozloučili projížďkou lodí po řece Temži. Rodiště spisovatele Williama Shakespeara městečko Stratford upon Avon s přilehlou motýlí farmou Romantický kraj středověkých kamenných vesniček Cotswolds Rodiště Winstona Churchilla- rozsáhlý barokní palác z 18. století Univerzitní město Oxford Oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn- zámek Windsor Společné foto (observatoř Greenwich v pravém horním rohu) 74

75 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Noc s Andersenem Dne se naše škola zúčastnila 13. ročníku mezinárodní akce Noc s Andersenem. Na akci bylo vybráno 20 nejlepších žáků z 4. a 5. ročníků naší školy, kteří splnili podmínky pro účast a vypracovali referát na téma Petra Braunová. Naše Noc s Andersenem začala od 18 hod., kdy děti pomalu přicházely do školy, připravovaly si nocleh a přinesené laskominy, které jim rodiče připravili, na švédské stoly. První aktivity, kterými jsme započali Noc s Andersenem, jsme pojaly jako seznamovací. Pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Šafránkové jsme si zahráli klubíčko, kdy děti při spřádání pavučiny všem sdělily své jméno a co od Noci s Andersenem vlastně očekávají. Dále si účastníci prošli hrou, dle inspirace jedné Andersenovy pohádky, Princezna na hrášku, kde hlavním úkolem pro děti bylo postavit postýlku pro princeznu, pod duchny vložit hrášek a uspat spanilou princeznu básničkou. Po společné večeři nás pak čekalo obrovské překvapení v příchodu prapravnuka Hanse Christiana Andersena, převtěleného Lukášem Máčalíkem, a jeho předčítání známé pohádky Malá mořská víla. Jako další aktivita děti čekala prožitková hra, připravena Mgr. Lenkou Mončekovou, dle knihy Ztraceni v čase od spisovatelky Petry Braunové, kde účastnící plnili spoustu zajímavých úkolů jako hlavní hrdinové této knihy. Kolem 22 hodiny nás pak navštívila přímo spisovatelka Petra Braunová, která zábavným vyprávěním dětem osvětlila klady a zápory práce spisovatelky. Nejvíce však děti zaujaly příběhy ze života o tom, jak jí napadá děj jejich knih, které mají děti tolik rády. 75

76 Po besedě následoval již tolik očekávaný spánek. V sobotu ráno se děti nejdříve nasnídaly, pobalily si své věci a následovala zpětná vazba ve formě plakátu. Všichni účastníci Noci s Andersenem hodnotili akci velmi kladně a jistě si domů odnesli nejen medaile a Pamětní listy jako památku na 13. ročník Noci s Andersenem, ale i spoustu nových informaci i zajímavých zážitků. Naše velké poděkování patří Petře Braunové, která nás poctila svou návštěvou a obohatila zajímavými příběhy, Nymburskému Deníku, který se na na náš program přišel podívat a otiskl o naší Noci s Andersenem článek a Mlékárnám MILKO, které nám sponzorským darem zajistily pro všechny dobrou a zdravou snídani. Celou akci připravily Mgr. Eva Macková, Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Dana Šafránková a Dana Kopecká. Hasiči a záchranář Rozlehlou garáží, ve které byla zaparkována dvě hasičská auta a jedno žluté auto záchranářské, se rozezněl hlasitý zvuk televize. Ferdo! Vypni to! ozval se hlas z horní části garáže, který byl slyšet jen díky díře ve stropě, jenž tu byla kvůli tyči, ale možná i kvůli tomu, že velitel Fanda Horák vykoukl z okna v horní části garáže a svým silným hlasem zařval. Ta byla totiž výklenkem ve stropě budovy, z jehož oken bylo do samotné garáže vidět. Rámy oken zářily žlutou barvou v bílém moři stěn. Konečně zvuk televize utichl. Ferda si polekaný velitelovým pronikavým hlasem šel dát radši sprchu. Záchranáři se myli až v zadní části výklenku, v koupelně se sedmi sprchami a sedmi umyvadly. Ferda se začal sprchovat. Tu se rozezněl poplach. Poplach, všichni do vozů, požár v ulici Komenského 365, tohle j...teda není cvičení! Ferda vyběhl celý mokrý, uklouzl a narazil si záda. Kulhajíc doběhl k tyči a sklouzl se dolu. Nastoupil do auta a tam se začal oblékat. Nestačil si nandat kalhoty a už tam byli ostatní. Jako první nastoupila poddůstojnice Nováková. Otevřela dveře a polekaná z nahatého Ferdy spadla ze schůdků u auta. Fanda jí zvedl a podíval se, proč se tak lekla. Uviděl také nahatého Ferdu, lekl se a spadl přímo na Novákovou. Mezi tím si Ferda natáhl kalhoty a oblékl si triko. Velitel vstal, naštvaný se prudce vyhoupl do auta a rozhořčeně strčil do Ferdy, který si právě oblékal uniformu. Ferda pochopil a urychleně si přesedl na zadní sedadlo. K němu si přisedla s vyčítavým pohledem poddůstojnice Nováková. Kroutila očima a Ferda se jí s ukřivděným výrazem snažil omluvit. Nestačil. Všichni nastoupili a velitel pospíchajíc dupl na plyn. Ferda, který nebyl připoutaný se praštil do hlavy o opěrátko předního sedadla. Sakra! zavyl Ferda a chytl se za nos. Nech toho, ty fifleno! napomenula ho poddůstojnice. Za pár minut přijeli k místu požáru. Ulicí se šířil dým. Nováková! Zavolej posily! Klid pane. To ještě není vono. Tady byla ta ňáká tecno pérty!" uklidňovala ho poddůstojnice. Ten požár je vo blok dál, dodal Ferda. Když přijeli k požáru, stále byl kolem nich hustý dým. Všichni poplašeně vyskočili a začali hledat dýchací přístroje. Fanda nevidíc na cestu narazil do Ferdy. Ferda zmaten nárazem vrazil do Novákové. Nováková do kolegy Držhasáka. Držhasák do Fandy, a tak do sebe vráželi dalších pět minut. Při tom si stihli všimnout, že požár vůbec není tak strašný. V kouři by byl totiž požár vidět. Vtrhli tedy do domu a našli zde paní Dusilovou. Ta si panicky držela ruce na obličeji a koukala na sporák. Z něho šlehal oheň větší než obvykle. Ferda rozsvítil baterku a spatřil nápis "Super hoř 4000 Deluxe". Hasič Držhasák zklamaně dotáhl hasák zpět do auta. Ferda sporák vypnul a informoval paní Dusilovou, proč "Super hoř 4000 Deluxe" tak strašně hoří a proč má v baráku ten dým. Nakonec jí ještě napařil pokutu za planý poplach. Josef Šťáva, 7. A 76

77 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 (druhé místo v literární soutěži) Škola v divoké přírodě Ve čtvrtek odjížděly tři autobusy plné dětí ze 4. C, 4. D a 5. D poděbradské ZŠ T. G. M. na školu v přírodě do Hrachova ke Kamýku nad Vltavou. Nejednalo by se o nic výjimečného, každý rok takhle odjíždějí děti, které se těší na výjezd se svou třídou do přírody. Letos to ale bylo mnohem dobrodružnější. I když počasí nebylo právě ideální, i v době odjezdu hustě pršelo, domnívali jsme se, tedy spíše jsme doufali, že se počasí zlepší. To se bohužel nestalo, déšť neustával ani v pátek a ani o víkendu. To jsme již začínali mít obavy o osud dětí vzhledem k povodňové situaci v Poděbradech a blízkém okolí. Rodiče se postupně začínali kontaktovat a řešit, co udělat s dětmi. Mapa v okolí Berounky svítila červenými body a to znamenalo stav ohrožení. V té době se spojil ředitel školy s vedoucí výjezdu Danou Šafránkovou a řešil s ní situaci. Postupně všem rodičům posílal smsky o stavu jejich dětí na škole v přírodě. Informace byly průběžně aktualizovány i na webu školy. To nás uklidnilo, děti byly v pořádku, po krátkém výpadku elektřiny byly i v teple a suchu a voda nakonec začala také téct. Tušili jsme, že netekoucí teplá voda dětem nepůsobí žádný problém. Věděli jsme, že je na paní učitelky spoleh, věděli jsme, že jsou děti v dobrých rukou a komunikace školy byla příkladná. Dilema zda odjet nebo zůstat se definitivně vyřešilo v pondělí 3. června, kdy déšť ustal a předpověď byla příznivější. Ani potok pod táborem se dál nerozvodňoval. A jak vnímala celou akci Dana Šafránková? Naše situace byla velice ztížená povodněmi, které zkomplikovaly situaci nejen nám, ale i personálu tábora. Přesto dokázali v krátké chvíli nemožné. Zajistili nejen zásobování čtyřkolkami, ale i elektřinu, vodu a dobrou náladu v celém týmu. Měli jsme problém v rozhodování, zda odjet předčasně z důvodu vzniklé kalamitní situace, nebo zůstat a užít si pobyt i přes neustálý déšť a menší technické obtíže v chodu tábora. V denících, které si děti každý den zapisovaly, nebyla jediná výtka k táboru! Samá pozitiva, a to máme mnohé děti velice zhýčkané a náročné. Celý pobyt hodnotíme nejlepší známkou: JEDNIČKOU!!! Zeptali jsme se i dětí, jak celou školu v přírodě vnímaly, co se jim líbilo a nelíbilo? Nelíbilo se jim pouze to, že se museli učit a co se jim líbilo? Zde jsou odpovědi dětí ze 4. C: jídlo, lanové centrum, trampolíny, chatky, paní vychovatelka, ping pong, boj o diamanty, výlet, příroda, les. My, jako rodiče musíme dát škole také jedničku, jak celou situaci zvládla a děkujeme za péči, které paní učitelky a vychovatelé z tábora dětem věnovali. Lucie Slauková 77

78 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk Předkladatel: Mgr. Jindřich Monček, celková gesce dokumentu Úpravy provedla: Ing. Miriam Piskačová Kolektiv autorů: Mgr. Pavlína Mladá, Mgr. Vlastislav Sýkora, Ing. Jiřina Soukupová Mgr. Jana Smíšková, Mgr. Lucie Slauková, Ing. Alena Zemanová, Vlaďka Pavlíčková, PhDr. Dana Marková, Kateřina Habersbergerová, Ing. Miriam Piskačová, Mgr. Monika Szabóová, Mgr. Eva Macková Mgr. Marcela Vorlíčková, Mgr. Iva Králová, Lenka Čechová, Mgr. Dana Šafránková, Mgr. Iveta Malínská, Mgr. Helena Poulová Irena Nováková, Mgr. Radka Vrchotová, Mgr. Radka Martínková Mgr. Olga Sasková, Mgr. Monika Szabóová, Dana Kopecká Mgr. Božena Mečířová, Mgr. Věra Sýkorová, Jiří Rozvařil - plakát Mgr. Drahoslav Novotný, Mgr. Ivana Urbanová, Tomáš Vanc Mgr. Radka Folprechtová logo školy + další autoři přímo v textu 78

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích Vítejte v Kunraticích Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Škola zapojená do projektu SZU Škola podporující zdraví Držitelé titulu EKOŠKOLA Držitelé značky Rodiče vítáni 17.12.2012 1

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více