St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010"

Transkript

1 St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf VÝRO NÍ ZPRÁVA za kolní rok 2009/2010 Varnsdorf, íjen 2010

2 Ing. Franti ek Hricz - editel Ing. Ji í Bajan zást. ed. TV Ladislav erák zást. ed. PV Ing. Libu e Kr tilová zást. ed. E Lubor Augustin. ved. tech. úseku Pracovníci koly

3 Obsah: 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA KOLY ZHODNOCENÍ SOU ASNÉHO STAVU KOLY... 5 EHLED VZD LÁVACÍCH PROGRAM PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ZP SOBILOST DAL Í VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK KOLENÍ, KURZY A REKVALIFIKACE ÚDAJE O P IJÍMACÍM ÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZD LÁVÁNÍ HODNOCENÍ UKON ENÍ STUDIA HODNOCENÍ ÚSEK TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUKY TEORETICKÉ VYU OVÁNÍ PRAKTICKÉ VYU OVÁNÍ KOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ÚDAJE O DAL ÍCH AKTIVITÁCH ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ I KOLSKÁ RADA EHLED SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM P ÍSTUPU K INFORMACÍM INVESTICE, OPRAVA, ÚDR BA A MODERNIZACE KOLY REALIZOVANÉ PROJEKTY HOSPODA ENÍ KOLY - ROK P ÍJMY VÝDAJE ZÁV R VÝRO NÍ ZPRÁVY

4 1. Úvod Výro ní zpráva koly za kolní rok 2009/2010 byla zpracována v souladu s ustanovením 10 odst. 2, zákona. 561/2004 Sb. ( kolský zákon), ve zn ní pozd ích p edpis. Struktura výro ní zprávy respektuje vyhlá ku. 15/2005 Sb., kterou se stanoví nále itosti dlouhodobých zám, výro ních zpráv a vlastního hodnocení koly. Výchozím podkladem vlastního zpracování byly statistické údaje koly zpracované pro KÚ Ústeckého kraje v systému KEVIS (Krajský eviden ní informa ní systém databázový systém on-line p ístupný p es internet). Výro ní zpráva je zpracována za období kolního roku 2009/2010 a rozpo tový rok K tomuto období se vztahují ve keré údaje této výro ní zprávy, údaje o po tech t íd a ák pak k datu zpracování výkonových výkaz, tj. ke Charakteristika koly St ední pr myslová kola technická Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, p ísp vková organizace, p ipravuje áky na budoucí povolání ve ty letých a t íletých oborech strojírenských, elektrotechnických, autoopravárenských a d evovýroby. Absolvent m v ech íletých obor nabízí kola zvý ení kvalifikace v nástavbovém studijním oboru Provozní technika, Elektrotechnika a Podnikání. Název koly: St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, ísp vková organizace Sídlo: Karolíny Sv tlé 2703, Varnsdorf O: Identifikátor: Odlou ené pracovi : Josefa Lady 3263, Varnsdorf izovatel: editel koly: zástupci editele: Ústecký kraj Velká Hradební Ústí nad Labem I O: Ing. Franti ek Hricz Ing. Ji í Bajan pro teoretické vyu ování Ladislav erák pro praktické vyu ování Ing. Libu e Kr tilová pro ekonomiku Kontakty koly: telefon: , , mobil: fax: web: Pracovníkem pro informace je Sylva Spurná (kancelá editele koly). 4

5 kola byla z ízena na základ rozhodnutí MPO R dne Do sít kol byla za azena MT dne 1. listopadu Sou ásti koly dle Rozhodnutí o za azení do sít a jejich kapacity (od , schváleno MT dne ): St ední kola kapacita: 407 ák IZO: Rozhodnutím M MT.j. 4 55/ ze dne byl proveden výmaz koly z rejst íku kol a kolských za ízení na základ Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. 30/10Z/2009 ze dne o slou ení p ísp vkových organizací s názvem St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, p.o.(slu ovaná organizace) a Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola, Varnsdorf, Mariánská 1100, p.o. (slu ovaná organizace) a St ední kola slu eb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o. (nástupnická organizace), od Zhodnocení sou asného stavu koly kola má vytvo eny personální i materiální podmínky pro kvalitní vzd lávání v oblastech strojírenství, elektrotechniky, autoopravárenství a d evovýroby. Vzd lávací nabídka koly koresponduje s pot ebami klí ových firem regionu. Zaji uje vzd lávání jak pro áky icházející ze základních kol, tak i vzd lávání dosp lých v rámci celo ivotního vzd lávání. ty leté studijní obory jsou nabízeny technicky zam eným ák m, kte í na základní kole dosahují nadpr rných výsledk. Tyto obory jsou zakon eny maturitní zkou kou a áci mohou po úsp ném absolvování tohoto oboru pokra ovat ve studiu na vy í odborné nebo vysoké kole. Praktická výuka ve 3. a 4. ro níku je realizována ve spolupráci s TOS Varnsdorf, a. s. a dal ími strojírenskými firmami na technicky nejmodern ích pracovi tích chto firem. íleté u ební obory jsou ur eny ák m, kte í ukon í základní kolu a mají zájem o práci s kovem, d evem nebo se zajímají o elektrotechniku i motorismus. Praktická výuka ve 3. ro níku v ech obor byla zabezpe ována na pracovi tích podnikatelských subjekt. U vybraných obor byl pro zájemce ve 3. ro níku za azen základní kurs svá ení el. obloukem i plamenem a p edm t ízení motorových vozidel (povinný u autoobor ). Po et ák a t íd ve kolním roce 2009/2010 je uveden v následující tabulce: Po et t íd/po et ák denní studium Pr rný po et ák na t ídu St ední vzd lání s výu ním listem 8/ St ední vzd lání s maturitním vysv ením Nástavbové studium 7/152 2/41 Celkem kola 17/ Teoretická výuka probíhala v prostorách koly v ulici K. Sv tlé. Zde má kola k dispozici 18 eben, z toho je est u eben odborných (1x výpo etní technika, 2x CAD/CAM, 1x fyzika a metrologie, 1x u ebna automechanik a 1x elektrotechnická laborato ). Teoretickou výuku zabezpe ovalo celkem 26 u itel, z toho 25 vlastních (8 s nespln ným po adovaným vzd láním) a 1 externí u itel (Právo JUDr. Balda). Praktické vyu ování v ech obor probíhalo v dílnách koly v ulici K. Sv tlé a na odlou eném pracovi ti v ulici J. Lady. T etí ro níky obor automechanik, klempí, truhlá, obráb kov,

6 elektriká a mechanik se izova vykonávali praxi na provozních pracovi tích ve smluvn zaji ných firmách. Praktickou výuku zaji ovalo 13 u itel odborného výcviku v etn zástupce editele pro praktické vyu ování a vedoucích u itel OV (4 u itelé OV nespl ují po adované vzd lání). ehled vzd lávacích program Ve kolním roce 2009/2010 bylo vyu ováno ve v ech oborech dle platných u ebních dokument schválených M MT. Schválení výuky vý e uvedených obor je uvedeno v Rozhodnutí M MT o za azení do sít kol. Vyu ovaný obor Zam ení Kód oboru Schválilo M MT dne Mechanik se izova L/ / Mechanik elektronik. j L/ /96-23 Obráb kov H/ / Obráb kov H/01 RVP / Záme ník H/ /02-23 Strojní mechanik H/01 RVP / Automechanik H/ /03-23 Mechanik opravá motorových vozidel Klempí strojírenská výroba H/01 RVP / H/ / Karosá H/02 RVP / Truhlá H/ / Truhlá H/01 RVP / Elektriká H/ / Elektriká H/01 RVP / Podnikání L/ / Strojírenství M/ /97-23 Strojírenství M/01 RVP / Provozní technika L/ /

7 Výuka dle kolních vzd lávacích program byla zahájena po ínaje 1. ro níky ve kolním roce 2009/2010 u obor záme ník, automechanik, elektriká, truhlá, karosá, obráb kov a strojírenství. V pr hu kolního roku byly zpracovány kolní vzd lávací programy obor vzd lání silni ní doprava, mechanik se izova, podnikání, elektrotechnika, provozní technika, mechanik elektronik, technická administrativa, autoelektriká a operátor skladování. Z t chto obor byl otev en od pouze obor silni ní doprava, který je po ínaje 1. ro níkem vyu ován dle RVP - VP. Ve kolním roce 2009/2010 byly aktivn vyu ovány ty letý studijní obor Strojírenství, Mechanik se izova, Mechanik elektronik, t íleté u ební obory Truhlá, Automechanik, Mechanik opravá motorových vozidel, Klempí, Karosá, Obráb kov, Záme ník, Strojní mechanik, Elektriká, dále pak nástavbové obory Provozní technika a Podnikání. ehled aktivn vyu ovaných obor s po ty ák je uveden v tabulce: Vyu ované obory ve kolním roce 2008/2009 Kód oboru (KKOV) Po et ák 2009/2010 Denní studium Ukon ilo ZZ v roce 2010 Ukon ilo MZ v roce 2010 Mechanik se izova L/ x 20 Mechanik elektronik L/ x 0 Strojírenství M/ x 0 Strojírenství M/01 20 x 0 Truhlá H/ x Truhlá H/ x Automechanik H/ x Mechanik opravá motorových vozidel H/ x Klempí H/ x Karosá H/ x Obráb kov obsluha íslicov ízených stroj H/ x Obráb kov obsluha íslicov ízených stroj H/ x Záme ník H/ x Strojní mechanik H/ x Elektriká H/ x Elektriká H/ x Podnikání 64-41L/ x 7 Provozní technika L/ x 0 Celkem

8 4. Pedagogická a odborná zp sobilost Na teoretické a praktické výuce se ve kolním roce 2009/2010 podílelo 38 interních u itel (12 en a 26 mu ) a 1 externí u itel (Právo JUDr. Balda). Seznam vlastních zam stnanc koly ve kolním roce 2008/2009 je uveden v následující tabulce, pedagogi tí pracovníci nespl ující vzd lání jsou zvýrazn ni: Vysv tlivky: - vysoká kola PF - pedagogická fakulta SV s MZ - st ední vzd lání s maturitní zkou kou SV s VL - st ední vzd lání s výu ním listem DPS - dopl ující pedagogické vzd lání 1. TT - první trenérská t ída SJZ - státní jazyková zkou ka M - kolský management SP - studium pedagogiky MD - mate ská dovolená V následujících tabulkách je uveden po et pracovník koly ve len ní interní, externí, pedagogi tí a nepedagogi tí, resp. v ková skladba a souhrn kvalifikovanosti vlastních pedagogických pracovník : 8

9 Jméno Pozice Vzd lání Hricz Franti ek Ing. editel, DPS, SV s MZ i VL, M Bajan Ji í Ing. zástupce editele pro teoret. vyu ování V, DPS Kr tilová Libu e Ing. zástupce editele pro ekonomiku V Caklová Hana mzdová ú etní, personální odd. SV s MZ Spurná Sylva asistentka editele SV s MZ Mlyná Radek správce ICT, koordinátor projekt SV s MZ Be ková Yvona Ing. u itel, DPS Beran Josef Ing. itel erný Vlastimil Ing. itel, DPS ervinková Jana Mgr. u itel PF Hanousková Yvetta Mgr. u itel PF Horváthová Dana itel SV s MZ Hroza Pavel Ing. itel Knitl Jan Bc. itel Kolár Pavel Mgr. itel PF Kraj ovi ová Miroslava Bc. u itel PF Krej í Alois itel SV s MZ, DPS Kvízová Eva itel SV s MZ Mare Ji í itel SV s MZ Ma ínová Ludmila itel SV s MZ, SJZ Mat jka Bohumír Ing. u itel, DPS Novák Petr itel SV s MZ, SP Novotná So a Ing. itel, DPS Podzimková Ludmila u itel SV s MZ, SJZ Prokopová Hana Ing. u itel, DPS Reinisch Helmut Mgr. u itel PF imek Michael itel SV s MZ, 1.TT erák Ladislav zástupce editele pro prakt. vyu ování SV s MZ, VL, SP Verner Old ich vedoucí u itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Cakl Zden k itel odborného výcviku SVs MZ,VL Fatka Petr itel odborného výcviku SV s VL Hendrich Antonín itel odborného výcviku SV s MZ, DPS Hovanycz Michal itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Jína Ji í itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Kebza Jaroslav itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS La tovka Karel itel odborného výcviku SV s MZ, VL, SP Ma uch Zden k itel odborného výcviku SV s MZ, VL, SP Nikodém Ji í itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Petr Drahomír itel odborného výcviku SV s MZ, VL, SP Popelka Karel brusi SV s VL Zichová Vlasta uklize ka SV s VL Hromková Milu e uklize ka SV s VL Augustin Lubor vedoucí technického úseku SV s MZ Beran J. údr bá SV s VL Kohout Václav údr bá SV s VL Pla ilová Jana uklize ka SV s VL íhová Petra uklize ka SV s VL 9

10 Interní pracovníci SP T Externí pracovníci SP T Po et interních PP 38 Po et externích PP 1 Po et interních PP epo teno 36,6 Po et externích PP epo teno Po et interních NP 11 Po et externích NP 0 Po et interních NP epo teno 8 Po et externích NP epo teno 0,1 0 ková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovník celkem Po et pedagogických pracovník do 35 let 4 2 Po et ped. pracovník do 35 let bez odborné kvalifikace 1 1 Po et pedagogických pracovník let 9 1 Po et ped. pracovník let bez odborné kvalifikace 4 1 Po et pedagogických pracovník let 17 7 Po et ped. pracovník let bez odborné kvalifikace 5 1 Po et pedagogických pracovník 55 let - d chodový v k 4 1 Po et ped. pracovník 55 let d chodový v k bez odborné kvalifikace z toho eny 3 1 Po et pedagogických pracovník d chodci 3 1 Po et ped. pracovník d chodci bez odborné kvalifikace 1 1 Ve kolním roce 2009/2010 byla kvalifikovanost pedagogického sboru 61%. Ve kolním roce 2009/2010 dokon ili Dopl ující pedagogické studium na UJEP Ústí nad Labem, pracovi Varnsdorf, Petr Novák a Karel La tovka Dal í vzd lávání pedagogických pracovník Miroslava Kraj ovi ová ve kolním roce 2009/2010 dokon ila studium na Universit Jana Amose Komenského v Praze státní zkou kou obor Andragogika a speciální pedagogika. Mgr. Jana ervinková studovala 3. ro ník roz ujícího studia N meckého jazyka a literatury pro základní a st ední koly na UK Pedagogické fakult. Petr Novák a Karel La tovka dokon ili studium DPS na odlou eném pracovi ti UJEP Ústí nad Labem ve Varnsdorfu. Jan Knitl zahájil bakalá ské studium U itelství zam ené na vzd lávání - obor F, M na PF Univerzit Karlov v Praze. 10

11 4.2. kolení, kurzy a rekvalifikace V pr hu kolního roku 2009/2010 zaji ovali pedagogi tí pracovníci koly realizaci jednoho dlouhodobého rekvalifika ního kurzu Kovoobráb ské práce pro ÚP Rumburk v rozsahu 605 vyu ovacích hodin a jeden krátkodobý RK v rozsahu 305 vyu ovacích hodin (Ing. J. Bajan, Ing. V. erný, Ing. H. Prokopová, Ing. S. Novotná, Z. Cakl, D. Petr, M. Hovanycz, A. Hendrich). Kurz Záme nické práce pro ÚP Rumburk v rozsahu 305 hodin zaji ovali D.Petr, J. Nikodém, Ing. Novotná, Ing. erný. A. Krej í a Z. Ma uch realizovali vzd lávání pracovník firmy Czech Pan v oblasti d evozpracování v rozsahu 296 hodin. Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník s p ehledem vzd lávacích akcí jsou patrné z následující tabulky: délka ú astník vzd lávání certifikát 1 den Mgr. Hanousková ikana pedagog. pracovník OSV Mgr. Hanousková, Ing. erný, 20 hod. Ing. Novotná, Ing. Hroza, Zadavatel státních maturit - Cermat OSV Mgr. Kolár, Mgr. ervinková 1 den + 20 hod. Mgr. Kolár Maturitní komisa - Cermat OSV 3 dny + Mgr. ervinková, 20 hod. Mgr. Slámová Hodnotitel J - Cermat OSV 3 dny + 20 hod. Mgr. ervinková Hodnotitel NJ - Cermat OSV 1 den + 20 hod. Mgr. Kolár Hodnotitel (Rater) M - Cermat OSV Seznam studujících p i zam stnání : studuje Universita JAK Praha UK PF Praha UK PF Praha obor Andragogika a speciální pedagogika roz ující studium meckého jazyka a literatury pro základní a st ední koly itelství zam ené na vzd lávání - obor F, M po et pedagogických pracovník UJEP Ústí nad Labem DPS 2 Univerzita Hradec Králové Prevence sociáln patologických jev

12 Nepedagogi tí pracovníci zaji ují pomocné innosti pro v echny úseky koly kancelá editele, ú tárna, ekonomika, technické innosti, výpo etní technika, pé e o ná adí, údr ba. k datu Po et fyzických osob epo tené úvazky Interní pracovníci Údaje o p ijímacím ízení ijímací ízení ák p ihlá ených ke studiu na na í kole pro kolní rok 20010/2011 prob hlo ve stanovených termínech (tzn. od ) formou výb rového ízení. Po et p ihlá ených/p ijatých ák celkem St ední vzd lání s výu ním listem St ední vzd lání s maturitou ihlá eno v 1. kole ijato v 1. kole odevzdali ZL ijato v dal ích kolech skute nastoupilo Celkem p ihlá eno Pro kolní rok 2009/2010 byly náborovány i nov otevírané maturitní obory Dopravní prost edky a Ekonomika a podnikání a t íletý obor Operátor skladování, které byly M MT za azen do sít s platností od Pro nízký po et p ihlá ených tyto obory nebyly ve kolním roce 2009/2010 otev eny. ehled o po tech p ihlá ených a p ijatých ák v jednotlivých oborech je uveden v následující tabulce: 12

13 Po et p ihlá ených/p ijatých ák po oborech ihlá eno v 1. kole ijato v 1. kole odevzdali ZL ijato v dal ích kolech celkem 2010 ihlá eno/p ijato skute nastoupilo Strojírenství /23 13 Mechanik se izova Mechanik elektrotechnik / /8 0 Obráb kov /15 11 Strojní mechanik Mechanik opravá mot. vozidel / /18 13 Karosá /18 9 Truhlá /19 12 Elektriká /14 10 Ekonomika a podnikání /0 0 Autoelektriká /0 0 Operátor skladování Dopravní prost edky / /17 12 Celkem / Z 214 p ijatých ák nastoupilo studium dne celkem 90 ák. Po et odvolání 1. kolo 2. kolo dal í kola celkem St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ Celkem

14 6. Výsledky výchovy a vzd lávání Celkový prosp ch ák ve kole za I. pololetí kolního roku 2009/2010 je uveden v tabulce: Prosp ch v I. pololetí po et ák celkem prosp lo s vyznamenáním prosp lo neprosp lo St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ Celkem (1,08%) 259 (69,8%) 108 (29,1%) Ve kolním roce 2009/ áci prosp li s vyznamenáním, prosp lo 50,4 % ák, neprosp lo 29,7 % ák. Celkový prosp ch ák ve kole za II. pololetí kolního roku 2009/2010 (po et uveden k , tedy po opravných zkou kách): Prosp ch v II. pololetí po et ák celkem prosp lo s vyznamenáním prosp lo neprosp lo St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ Celkem (2%) 309 (87,5%) 37 (10,5%) Ve kolním roce 2009/2010 prosp lo 7 ák s vyznamenáním vy í, prosp lo 87,5 % ák, neprosp lo10,5 % ák. 2. stupe chování Hodnocení chování ák 3. stupe chování podmíne né vylou ení vylou ení I. pololetí 20 (5,4 %) 8 (2,2 %) 9 3 II. pololetí 24 (6,8 %) 12 (3,4 %) 18 5 Ve kolním roce 2009/2010 v 1. pololetí m lo 5,4 % ák 2. stupe z chování, 2,2 % pak 3. stupe a podmín né vylou ení 9 ák, t i áci byli vylou eni. Ve 2. pololetí 2009/2010 m lo 6,8 % ák 2. stupe z chování, 3,4 % pak 3. stupe a podmín né vylou ení 18 ák, p t ák bylo vylou eno. 14

15 Docházka ák denní formy studia Zame kané hodiny celkem Z toho neomluvené I. pololetí (ø 83 hod./ áka) 823 (ø 2,2 hod./ áka) II. Pololetí (ø 94 hod./ áka) (ø 3,3 hod./ áka) Ve kolním roce 2009/2010 byl pr r absence na áka 83 hodin. Absenci výrazn ovliv ují áci, kte í z d vodu absence na vyu ování ukon ili studium v pr hu kolního roku. V oblasti prosp chu ák neodpovídá vynalo ené úsilí pedagogického sboru dosa eným studijním výsledk m ák. Za hlavní p etrvávající p iny lze ozna it: - nedostate nou p ípravu na vyu ování - problematickou docházku na teoretickou i praktickou výuku - podcen ní studijních nárok - uspokojení z pr rných výsledk - neochota vzd lávat se (nízká motivace) - nedostate né znalosti základního u iva základní koly V oblasti chování se nejv í problémy projevily v docházce ák na vyu ování, omlouvání absence a pom rn velkém po tu zame kaných hodin Hodnocení ukon ení studia Ve kolním roce 2009/2010 se konaly záv re né zkou ky ák ve t íletých oborech Obráb kov, Klempí - strojírenská výroba, Automechanik, Truhlá, Elektriká, Záme ník. Z celkového po tu 40 ák v záv re ných ro nících bylo k záv re ným zkou kám p ipu no 34 ák. Ostatní áci konali záv re nou zkou ku v náhradním termínu v m síci zá í. Maturitní zkou ky prob hly v m síci kv tnu a zkou ku konali áci studující v oborech Mechanik se izova a Podnikání. Z celkového po tu 29 ák bylo k záv re ným zkou kám p ipu no 24 ák, ostatní áci konali záv re nou zkou ku v m síci zá í. Po et ák konajících zkou ky a výsledky maturitních a záv re ných zkou ek: Skladba ák u záv re né a maturitní zkou ky St ední vzd lání s výu ním listem St ední vzd lání s maturitní zkou kou Po et ák poprvé u ZZ, MZ Z toho v roce 2009/2010 Z toho za rok 2008/2009 Z toho z p edchozích let

16 Prosp ch ák u záv re né a maturitní zkou ky St ední vzd lání s výu ním listem St ední vzd lání s maturitní zkou kou Po et ák poprvé u ZZ, MZ Z toho prosp lo s vyznamenáním Z toho prosp lo Z toho neprosp lo (12,5%) (8%) Prosp ch ák u opravné maturitní a záv re né zkou ky. náhradního termínu Po et ák u opravné ZZ, MZ Z toho prosp lo s vyznamenáním Z toho prosp lo Z toho neprosp lo St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ echny zkou ky (písemná, praktická i ústní) záv re né zkou ky i maturitní zkou ky prob hly v souladu s vyhlá kou. 442/91 Sb. a. 47/2005 Sb. o ukon ování studia na st edních kolách, organiza byly p ipraveny na dobré úrovni a jejich hladký pr h ocenili i p edsedové zku ebních komisí. Znalosti ák p i záv re ných zkou kách byly na úrovni edcházejících let, li í se v jednotlivých oborech a jsou srovnatelné se stejnými obory na jiných kolách. ina absolvent na í koly nachází uplatn ní na trhu práce. P ehled o po tu absolvent pracujících ve vystudovaném oboru i úpln mimo obor nelze zpracovat z d vodu chyb jící zp tné vazby. 7. Hodnocení úsek teoretické a praktické výuky 7.1. Teoretické vyu ování Personální obsazení koly Ve kolním roce 2009/2010 pedagogický sbor tvo ilo celkem 26 interních u itel a 1 externí itel (JUDr. Ladislav Balda-vyu ující p edm t Právo u nástavbového studia oboru Podnikání a Provozní technika t ída 1.PPT). Z vý e uvedeného po tu interních u itel bylo 12 en a edepsanou odbornou a pedagogickou zp sobilost nespl ovalo 6 u itel, z toho 2 eny. Odbornou a pedagogickou zp sobilost nespl ují: Horváthová Dana, Krej í Alois, Novák Petr, imek Michael, Ji í Mare a Eva Kvízová. Metodicko p edm tové komise editel koly pro kolní rok 2009/2010 jmenoval metodicko p edm tové komise: eobecn vzd lávací p edm ty p edsedkyn Mgr. Bc. Yvetta Hanousková írodov dné p edm ty p edseda Mgr. Pavel Kolár 16

17 cizí jazyk p edsedkyn Ludmila Podzimková strojírenské obory p edsedkyn Ing. So a Novotná strojírenské u ební obory Ing. Vlastimil erný ekonomika p edseda Ing. Pavel Hroza ICT p edseda Alois Krej í elektroobory - p edseda Ing. Pavel Hroza autoobory p edseda Petr Novák evoobory p edseda Alois Krej í Komise se v pr hu kolního roku 2009/2010 zabývaly zpracovanými kolním i vzd lávacími programy a pracovali ve spolupráci s jednotlivými týmy na II. vln VP. Dále komise navrhovaly editeli SP T zadání pro ústní, praktické a písemné záv re né a maturitní zkou ky. Ve kolním roce 2009/2010 byly vytvo eny týmy pedagogických pracovník na zpracování II. vlny kolních vzd lávacích program. Na kole pracovalo tým na vytvo ení VP pro obor Silni ní doprava a byla zahájena práce na VP pro obor Mechanik se izova, Mechanik elektronik. Výuka oboru Silni ní doprava dle zpracovaného VP byla zahájena Technické vybavení koly Pro pot eby teoretické výuky m l úsek teoretického vyu ování k dispozici celkem 18 u eben (z toho 1 u ebna pro výuku cizího jazyka, 1 u ebna pro výuku ICT, 1 elektrotechnická laborato, 2 u ebny CAD/CAM technologií, 1 u ebna pro výuku oboru automechanik a 1 ebna pro výuku fyziky a metrologie). U ebna ICT slou í také pro pot eby výuky CISCO akademie vytvo eno 6 pracovi (byla v roce 2008 vybavena pot ebným HW a SW). kola má malou t locvi nu pro výuku t lesné výchovy. Výuka TV u n kterých t íd byla v pr hu kolního roku realizována v t locvi TJ SLOVAN Varnsdorf - Sokolovna. 17

18 Mimo kolní aktivity ehled akcí uskute ný ve kolním roce 2009/2010: t ída název akce umíst ní 2. S, 1. MSE, 2. MSE For Industry strojírenský veletrh Praha 2. S Kladení v nc ob tem 2. sv tové války 3. AU Automechanik Junior 11., 18. AU, OK, ZA, T Auto koda Mladá Boleslav - exkurze AU MS, P, S, TOZ Praha výstav Autoshow Veletrh vzd lávání Gaudeamus Praha Den Otev ených dve í TU Liberec Celorepubliková sbírka Projekt ance 1. P Integr. centrum pro zdr.posti ené D. Poustevna Výb r koly Turnaj v kopane Pohár osvoboditel 1. místo Výb r koly Den.fotbalu. Lípa krajský turnaj 1. místo Výb r koly Mezinárodní sp.hry Varnsdorf 2. místo Celá kola Váno ní fotbalový turnaj Výb r koly Exkurze v elektrárnách Dukovany, Dale ice 15 student Genius logicus sout v matematice 1. AU, 1. OZK Exkurze OV a EKO Varnsdorf Ekol., CH 1. AU, 2. KO, 2. ZAT IQ Park Liberec 4. MS, 3. S Exkurze SOB Praha Strojírenské obory exkurze TOS Varnsdorf Strojírenské obory exkurze Benteler Rumburk 1. S, 2. S exkurze Slévárna Rumburk truhlá i exkurze OKA Neuersdorf Výb r koly Cyklistický kurz Jizerské hory 1. ro níky ly ský kurz Obervellach, Rakousko 2. ro níky vodácký kurz Vltava 18

19 7.2. Praktické vyu ování áci 1. a 2. ro ník vykonávali praxi v prostorách dílen na í koly v ulici K. Sv tlé a na odlou eném pracovi ti v ulici Josefa Lady. áci t íletých u ebních obor v posledním ro níku nastupovali do provozních pracovi servis, truhláren, strojírenských firem dle ní e uvedeného p ehledu. 4. ro ník oboru mechanik se izova m l rozd len ást odborného výcviku v dílnách koly a ást ve strojírenských firmách. echna témata byla v tomto kolním roce probrána bez v ích problém u v ech obor dle ebních plán. Celý kolní rok byl v odborném výcviku odu en v po tu 11 u itel OV. Na vysoké úrovni prob hly záv re né praktické zkou ky maturitních a u ebních obor. Výuka ák 3. a 4. ro ník byla realizována na smluvních pracovi tích soukromých firem: ; Automechanik, Klempí (autoklempí ): - Autoservis Robert Be vá, Náchodská 1982, Varnsdorf - Dopravní zdravotnická slu ba, Jiráskova 1, Rumburk - Autoopravna Hahnel, Rolnická 179/5, Rumburk - Autoservis Skukálek, Velký enov Autoservis REPASO, luknovská 25, Rumburk - Autoslu by STARLAK, luknovská, Rumburk - Autoservis usta, Strakonická 3242, Varnsdorf - Autoservis Riedel, Svatopluka echa 2976, Varnsdorf - Autoservis Ne as, Západní 2207, Varnsdorf - Autoopravna Schäfer a Sýkora, Lesní 111/3, Rumburk - Autodoprava uma, Kmochova 3099, Varnsdorf - Autoservis Malý, Krásný buk 92, Krásná Lípa - Autoservis Jarschel, Pod Hv zdou 1506, Rumburk - Autocentrum Zahrádka, Sad 5. kv tna 472, Cvikov - Autoservis Havel, Ji íkovská 1126/3, Rumburk Truhlá - evoplus, Fugnerova 6, Rumburk - Truhlá ství ZETR, Fibichova 800, Varnsdorf - CB Lípa, s.r.o., Ji ího z Pod brad 3254, Varnsdorf - Truhlá ství J. Dimitrov, Ch ibská - BOSZU, itavská 1072, Varnsdorf Záme ník, Obráb kov, Mechanik se izova - PLASTON CR, Královská 1972, luknov - RETOS, itavská 913, Varnsdorf - TOPOS, Královská 777, luknov - TOS Varnsdorf, ní 1774, Varnsdorf - SW STEEL, s.r.o., Na Cihlá ce 8, Praha 5 - VENTOS, s.r.o. Tovární 205, Rumburk - TRATEC CS, s.r.o., Brtnická 59 Velký enov - OK FORM, Malý enov 13 - EUROMETALGROUP, s.r.o., Strádalova 313/10, Krásná Lípa - MIKOV s.r.o., Mikulá ovice SATES s.r.o., títného 524, eská Kamenice - EUROMODELL, Kutnohorská 911, Ji íkov - PETOBAKING, Dlouhý D l 62, Krásná Lípa 19

20 Elektriká - Elektroinstala ní práce Po ík,fügnerova 1239/8,Rumburk - EL SEC, Horská 97/1,Rumburk - EWM, T. 9. kv tna, Ji íkov - ELMONT, Nádra ní 849, Mikulá ovice - Elektroservis Ji inec, Mikulá ovická 446,Velký enov 8. kolní preventivní strategie 8.1. Minimální preventivní program Popis sou asného stavu a zd vodn ní pot ebnosti projektu St ední pr myslová kola technická ve Varnsdorfu nabízí vzd lávání pro áky v oborech 3letých, 4letých maturitních a nástavbových Ke dni je na kole evidováno 405 ák, z toho 9 dívek kolní preventivní strategie je postavena na posílení prevence v oblasti sociáln patologických jev, na realizaci systémového p ístupu v této problematice a uplat ování forem pedagogické preventivní práce s mláde í Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá kolní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých u itel a externích spolupracovník. kolní metodik se podílí na analýze sou asného stavu a zárove na ení jednotlivých problém. O pr hu napl ování informuje vedení koly a spolu s ním pravideln vyhodnocuje aktuální situaci ve kole Hlavní podíl na dal ím rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociáln patologických jev spo ívá v samostudiu v ech u itel a p edev ím kolního metodika prevence. Dal í vzd lávání bude odvislé od aktuální nabídky dal ího vzd lávání. Plán je konzultován s vedením koly Východiska pro p ípravu kolního dokumentu Metodický pokyn k prevenci sociáln patologických jev u d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních.j / kolní vzd lávací program St ední pr myslové koly technické Varnsdorf Strategie prevence sociáln patologických jev u d tí a mláde e v p sobnosti resortu MT na období ,.j. 37/ Vyhlá ka M MT. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských slu eb ve kolách a kolských poradenských za ízeních Metodický pokyn k environmentálnímu vzd lávání, výchovy a osv ty (ENVO),.j / Metodický pokyn k zaji ní bezpe nosti a ochrany zdraví d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních z izovaných M MT.j / , V stník MT se it 2/2006 Metodický pokyn M MT k výchov proti projev m rasismu, xenofobie a intolerance. j /99-22, V stník M MT se it 5/1999 ichni pracovníci i áci koly jsou seznámeni s Metodickým pokynem ministerstva kolství, mláde e a t lovýchovy k prevenci a ení ikanování mezi áky kol a kolských za ízení.j /2008-6, V stník 1/

21 Základní princip a oblasti zam ení Základním principem je osvojování základních kompetencí ák v oblasti zdravého ivotního stylu a prevence, posílení prevence v oblasti sociáln patologických jev, praktickou realizaci systémového p ístupu v této problematice a uplat ování forem pedagogické preventivní práce s mláde í odmítání v ech druh sebedestruktivního chování, projev agresivity a poru ování zákona. Informování koleg na pravidelných poradách o novinkách z oblasti sociáln patologických jev nebo prost ednictvím ových schránek Zaji ní literatury z oblasti sociáln patologických jev, informa ní nást nka, schránka d ry, kolní informa ní kanál projekt IK Minimální preventivní program se zam uje zejména na prevenci negativních sociálních jev : o ikanování a jiné násilí o Zá koláctví o ívání návykových látek o Rasismus, intolerance, xenofobie o Vandalismus o Ohro ování mravní výchovy mláde e o Patologické hrá ství Cíle projektu Dlouhodobé cíle: Výchova ke zdravému ivotnímu stylu a efektivní výchovn vzd lávací p sobení na mláde v oblasti protidrogové prevence a prevence dal ích sociáln patologických jev, rozvoj dovedností a podpora sociálních kompetencí mláde e, pr né sledování situace ve kole z hlediska rizik výskytu sociáln patologických jev. St edn dobé cíle: Zaji ní specifické prevence odborníky (viz akce, seminá e, besedy, p edná ky), zapojení pedagogických pracovník p i realizaci p ipravovaných akcí. Krátkodobé cíle: Termíny akcí jsou ur eny p edem, jsou za izovány kolním metodikem prevence ve spolupráci s týmem primární prevence a pedagogickými pracovníky, kte í pomohou akci realizovat. Celoro : o innost poradenského pracovi na kole, spolupráce s rodi i a áky v oblasti poskytování poradenských slu eb a osv ty o Spolupráce s výchovnou komisí na kole, s týmem primární prevence, s ostatními pracovníky koly v rámci kooperace mezi úsekem teorie a praxe o íprava nového projektu na kolní rok 2010/

22 o Spolupráce na projektu IK kolního informa ního kanálu, jeho cílem je prost ednictvím velkoplo ných obrazovek zvý it informovanost ák a pedagog o mo nostech vzd lávání, volb povolání a prevenci sociáln patologických jev formou odvysílaných a periodicky aktualizovaných spot Zapojení pedagogických pracovník a ák t etích ro ník u ebních obor a tvrtých ro ník maturitních obor do projektu Kariéra - poskytování kariérového poradenství v po áte ním vzd lávání v Ústeckém kraji o Autorské výstavy ák v prostorách koly v rámci volno asových aktivit Mgr. Hanousková o CISCO AKADEMIE vzd lávání student v oboru po íta ových sítí I. a II. Ing. Hroza o ast na literárních a výtvarných sout ích pro st ední koly Mgr. Hanousková a itelé eského jazyka, ob anské nauky a dal ích spole enskov dních p edm o Nabídka volno asových aktivit internetový krou ek, sportovní hry, florbal, matematický krou ek, výtvarný krou ek, mo nost vyu ití posilovny ve kole o Exkurze pro áky Autoshow Praha, koda auto Mladá Boleslav, STK Krásná Lípa, exkurze TOS, Pila Rybni, TPCA Kolín Toyota, Peugeot, Citroen, Elektrárna M lník, jaderná elektrárna Dukovany, Temelín, vodní elektrárna Dale ice, tepelná elektrárna Tu imice, slévárna Rumburk, Benteler, povrchové doly luknov atd. - t ídní u itelé, u itelé odborných p edm a u itelé praktické výuky o Sout e zru nosti v u ebních oborech obráb kov, automechanik, truhlá, záme ník - u itelé odborných p edm a u itelé praktické výuky o Mezinárodní matematická sout Genius logicus Mgr. Kolár íjen 2009: o ast na akci pro koly v rámci prevence po ádané eským erveným k em interaktivní znalostní sout Hrou proti AIDS Mgr. ervinková, Mgr. Hanousková Listopad 2009: o Prezentace koly na ve ejnosti za ú asti a zapojení ák na realizaci ( Den otev ených dve í, Burzy kol v Rumburku, D ín, eské líp, Liberci) Ing. Bajan a u itelé praktické a teoretické výuky Prosinec 2009: o edváno ní turnaj SP T v sálové kopané p. imek Leden 2010: o Prezentace koly na ve ejnosti za ú asti a zapojení ák na realizaci (Den otev ených dve í, Burzy kol v Rumburku, D ín, eské líp, Liberci) - Ing. Bajan a u itelé praktické a teoretické výuky Únor 2010: o Náv va zástupce firmy ABB p edná ka o inteligentní elektroinstalaci Ing. Hroza o Náv va divadelního p edstavení v M stském divadle ve Varnsdorfu Mgr. ervinková, Mgr. Hanousková ezen 2010: o Prezentace koly na ve ejnosti za ú asti a zapojení ák na realizaci - maturitní ples t ídní u itelé maturitních t íd o Ly ský výcvikový kurz Ing. Kolár, Ing. Prokopová, Mgr. Kolár 22

23 Duben 2010: o Sportovní akce pro áky p edváno ní turnaj v sálové kopané, ú ast na ú ast na Plavecké sout i m st p. imek, Ing. erný Kv ten 2010: o edná ky pro áky s besedou nap. Teen Challenge, White light I. Mgr. Hanousková o Beseda pro áky s tématem Trvejte na svých právech ze Sdru ení obrany spot ebitel R Mgr. Hanousková o Poháru osvoboditel turnaj v kopané p. imek o ast na ve ejných sbírkách ance ( lov k v tísni) Mgr. Hanousková erven 2010: o edná ka pro pedagogické pracovníky z oblasti sociáln patologických jev spolupráce v oblasti prevence kriminality - beseda pro áky s právníkem, zástupcem Policie R, sociálního odboru a odborníkem z oblasti protidrog. Prevence Mgr. Hanousková o Mezinárodní letní sportovní hry pro mláde p. imek o edná ka pro pedagogické pracovníky z oblasti sociáln patologických jev Mgr. Hanousková o Výlety do Prahy Planetárium, Vojenské muzeum, Keplerovo muzeum t ídní itelé a u itelé praktické výuky o Exkurze Praha - poznávání historie hlavního m sta, Národní muzeum, NB ídní u itelé a u itelé praktické výuky o Exkurze Rab tejn historie 2. sv t. války - t ídní u itelé a u itelé praktické výuky o Týdenní vodácký kurz Mgr. Kolár o Týdenní cyklokurz v Jizerských horách p. imek, Mgr. Reinisch o ídní výlety - turistické, cyklistické, poznávací - t ídní u itelé a u itelé praktické výuky íklady oblastí a témat prevence sociáln patolog. jev aplikovaná v b né kolní výuce Téma ební p edm t Trestní právo a trestní odpov dnost On, Právní nauka Mezilidské vztahy On, Psychologie, Marketing a management Zdraví a jeho ochrana, závislosti On, Biologie, Psychologie Sociální útvary On, Psychologie Vrstevnické skupiny vztahy v nich On, Psychologie, Právní nauka Osobnost On, Psychologie, Marketing a management Du evní hygiena a psychosomatika Psychologie, On, Biologie Podstata vztahu lov ka a prost edí Základy ekologie, On, Psychologie, odborné edm ty bezpe nost práce Základní funkce lidského organismu Základy ekologie, Biologie Zdravý ivotní styl On, Ps, ZE, j,tv, Aj, Nj Cílová populace: ková skupina let 23

24 Zp sob realizace Minimálního preventivního programu o Témata prevence sociáln patologických jev aplikovaná v b né kolní výuce o Prevence realizovaná mimo kolními organizacemi o Individuální a skupinová práce s áky innost poradenského pracovi ve kole o Intervence, osv ta, poskytování informací o Spolupráce s rodi i a osv tová innost pro rodi e, poskytování poradenských slu eb o Besedy, diskuze, p edná ky, filmová a divadelní p edstavení o Volno asové aktivity, výlety, soust ed ní, sout e, prezentace o Schránka d ry ve kole o Zapojení ák t etích ro ník, tvrtých ro ník a nástaveb do projektu Kariéra Systém kariérového poradenství v po áte ním vzd lávání v Ústeckém kraji ení efektivity programu: o Techniky se zp tnou vazbou k innosti o Sociometrie v problémových t ídách o Komunika ní techniky, diskuse, dotazníky o Hodnocení jednotlivých aktivit o Hodnocení MPP k. r. 2009/2010 Statistická data: o Autoevaluace koly o Výsledky sociometrií, dotazník o Záznamy pohovor, událostí o Záznamy výchovné komise o Statistiky koly Kontakty s jinými organizacemi: o Policie R o PPP Rumburk, D ín, eská Lípa o ETOP D ín o Orgány sociáln -právní ochrany d tí Varnsdorf, Rumburk o K-centrum o Zdravotnictví o Kontaktní a poradenské centrum Na k ovatce o Teen Challenge luknov o Organizace, které organizují dobro inné sbírky, sout e, turistiku atd. Hodnocení MPP za k. rok 2009/2010 Témata prevence sociáln patologických jev byla na základ pohovor s pedagogickými pracovníky co nejvíce aplikována do témat v b né kolní výuce. Bezproblémová byla spolupráce s mimo kolními organizacemi v rámci prevence. ák m bylo poskytováno individuální poradenství, byly neprodlen eny problémy ve vztazích mezi áky, v klimatu t íd. Rodi i a kolegy z ad pedagog pak bylo vyu ito mo nosti konzultací nabízené poradenským pracovi m. ák m byly r znými formami p edkládány informace v rámci prevence nap. prost ednictvím pokra ujícího projektu IK, interaktivní výuky, kolních nást nek, ú astí ák na besedách, náv v p edstavení film. i divadelních apod. 24

25 Celoro nabízené volno asové aktivity byly áky v inou nevyu ívané, pouze n kte í se zú astnili sout í pro st ední koly. Zaujal nápad výstavních prostor v budov koly, kde jsou prezentovány autorské výrobky nebo výtvarné práce ák, které vznikají v jejich volném ase. Zajímavé bylo zapojení ák t etích ro ník, tvrtých ro ník a nástavbového studia do projektu Kariéra Systém kariérového poradenství v po áte ním vzd lávání v Ústeckém kraji, v rámci kterého se áci zú astnili n kolika exkurzí a náv v v jiných za ízeních i firmách. Hodnocení výsledk výchovného p sobení V oblasti výchovného poradenství má kola výchovným poradcem a speciálním pedagogem zpracovanou koncepci, která je v souladu s platnými p edpisy a metodikou M MT. Hlavní my lenkou je spolupráce s ostatními výchovnými pracovníky, rodi i a provázanost s poradenskými pracovi ti. Koncepce je ka doro aktualizována ro ním plánem práce poradenského pracovi. Na na em za ízení byla provád na individuální a skupinová et ení. Klí ovými problémy v minulém kolním roce byla absence na vyu ování, neprosp ch a neúsp nost ák, nevhodné vztahy v n kterých t ídních kolektivech a v neposlední ad zá koláctví. V oblasti zá koláctví bylo postupováno dle Metodického pokynu M MT,. j.: l0194/ , který ú inn napomáhá ení nejpal iv ích problém a vede jednotlivé pedagogické pracovníky k v í d slednosti p i ení absence a áky k omezení nep ítomnosti na vyu ování. Oblast ikany byla ena dle metodických pokyn nejen s jednotlivci formou individuálních pohovor, ale i vých. p sobením v t ídních kolektivech a ve skupinách odborného výcviku.. kola má zpracován metodikem prevence Minimální preventivní program, který se da í uskute ovat p esto, e na na í kole po et incident z oblasti sociáln -patologických jev meziro nar stá. Na kolním poradenském pracovi ti vykonávají funkci výchovného poradce i speciálního pedagoga pln kvalifikované pracovnice. 9. Údaje o dal ích aktivitách Na e kola úsp spolupracuje s Ú adem práce v Rumburku jak v oblasti mapování trhu práce p i zavád ní nových obor, tak i v oblasti rekvalifikací v ech vyu ovaných obor. Úzce spolupracujeme také s Hospodá skou komorou i Cechem KOVO. Významnou výchovn vzd lávací akcí byl ve kolním roce uskute ný ly ský výcvikový kurz, cyklistický a vodácký kurz, které byly v emi zú astn nými velice kladn hodnoceny. 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené I Poslední kontrola na kole provedená eskou kolní inspekcí byla v roce 2008, záv ry této inspekce byly uvedeny ve výro ní zpráv za kolní rok 2008/2009. V dob od ervna do zá í byla provedena kontrola zpracování vybraných kolních vzd lávacích program. Výsledky nebyly zaprotokolovány, pouze osobn projednány s editelem a autory kolních vzd lávacích program. 25

26 11. kolská rada V pr hu kolního roku 2009/2010 pracovala kolská rada ve slo ení Ing. Ji í Bajan, Petr Novák, Radek Mlyná a Ladislav erák, Ji í Sucharda a Karel Dubský. kolská rada ukon ila svou innost k v souvislosti se slou ením koly se St ední kolou slu eb a cestovního ruchu, Varnsdorf a Vy í odbornou kolou a St ední pr myslovou kolou, Varnsdorf. 12. ehled správních rozhodnutí V pr hu kolního roku 2009/2010 byla vydána editelem koly Rozhodnutí ve správním ízení, která jsou uvedená v tabulce. Druh správního rozhodnutí ijetí ke studiu ve st ední kole ( 165 odst. 2 písm. f) zák. 561/2004 Sb. Nep ijetí ke studiu ve st ední kole ( 165 odst. 2 písm. f) zák. 561/2004 Sb. eru ení studia ( 165 odst. 2 písm. g) zák. 561/2004 Sb. Uznání dosa eného vzd lání ( 165 odst. 2 písm. k) zák. 561/2004 Sb. Podmíne né vylou ení a vylou ení ze studia ( 165 odst. 2 písm. j) zák. 561/2004 Sb.) Vylou ení ze studia ( 165 odst. 2 písm. j) zák. 561/2004 Sb. Zm na studijního nebo u ebního oboru na ádost áka ( 165 odst. 2 písm. g) zák. 561/2004 Sb.) Opakování ro níku ( 165 odst. 2 písm. h) a 66 odst. 7 zák. 561/2004 Sb.) Po et rozhodnutí Celkem odvolání Z toho zm ných Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném ístupu k informacím Na základ vý e uvedeného zákona uvádíme informace, je tento zákon ukládá ke zve ejn ní: Po et podaných ádostí o informace 0 Po et podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných ástí rozsudku soudu Výsledky ízení o sankcích za nedodr ování zákona. 106/99 Sb. Dal í informace vztahující se k zákonu. 106/99 Sb. není nejsou nejsou 26

27 14. Investice, oprava, údr ba a modernizace koly ehled významn ích akcí oprav a údr by interiéru koly: Akce kolního roku 2009 /2010 Pracovi Karolíny Sv tlé o kotelna a sklad materiálu kompletní oprava st echy o rekonstrukce kancelá e z místnosti výdejny o nákup nového automobilu o roz ení parkovi u automechanik o oprava a nát r zadní brány o oprava p edního schodi o oprava sloupk p ední brány o malování p ti u eben o vým na linolea v u ebn 7 o nákup nového nábytku do 2 u eben ( stavitelné lavice a idle) o instalace nápojového automatu Pracovi Josefa Lady o vystav ní p ky s oknem ve strojní díln o vybavení u ebny elektro o generální oprava WC v p ízemí (nové WC, teplá voda, umyvadlo, elektrika, o okno, dla ba, obklady, malování) o oprava WC ve 2NP (umyvadla s teplou vodou, instalace výlevky pro úklidobklady) 15. Realizované projekty Ve kolním roce 2008/2009 byly realizovány projekty v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost: KOMPETENCE roz ení kompetencí u itel v technických oborech, kola je íjemcem dotace, partnerem je firma SEDUCTUS, s.r.o., Most Kariéra SP T je partnerem, realizátor je S T Most-Velebudice Výkop SP T je partnerem, realizátor je Asisten ní centrum Most emesla SP T je partnerem, realizátor je SO a SOU Roudnice nad Labem 16. Hospoda ení koly - rok íjmy Celkové p íjmy z toho p ísp vek ze SR + p ísp vek na projekty v K r r

28 ísp vek ze SR byl na í kole p id len ve vý i odpovídající platným normativ m. V roce 2008 byl p ísp vek ze SR rozd len do t chto skupin: Dotace z M MT - p ímé náklady: v K platy OON odvody FKSP ONIV p ímé Dotace z M MT dojí ní, stipendia/sip Dal í vzd lávání pedag. prac. nová maturita Dotace na RP zvý ení nenárokových slo ek plat Dotace z KÚ Ústí nad Labem provozní náklady v K Pojistná událost elová dotace projekt PRI-PRE Projekt SROP (strojní dílna) Projekt INDIS (vzd lávání ped. prac.) Projekt SDPV (vzd lávací st edisko) elová dotace-podpora romských ák Rozdíl mezi celkovými p íjmy a p ísp vkem ze SR tvo í p íjmy z tr eb za produktivní práci ák v rámci odborného výcviku, úrok ze z statku finan ních prost edk na b ném ú tu, z tr eb za prodej drobného vy azeného majetku, z dotací na realizaci projekt a z dopl kové innosti (viz. bod. 4). Poplatky od zletilých ák, rodi nebo jiných zákonných zástupc V roce 2008 nebyly ádné. Dopl ková innost v K r r íjmy z hospodá ské innosti Pozn: P íjmy z dopl kové innosti jsou tvo eny rekvalifika ními kurzy pro ÚP Rumburk. 28

29 Ostatní p íjmy v K r r Ostatní p íjmy z toho: - tr by za zakázky - tr by z prodeje HIM - úroky - ostatní výnosy - tr by za ostatní slu by Výdaje v K r r Investi ní výdaje celkem vlastní prost edky SROP Neinvesti ní výdaje celkem z toho náklady na platy pracovník koly OPPP zák. odvody soc. a zdrav. poji ní výdaje na u ebnice, u eb.texty a u ební pom cky odm ny ák spot eba materiálu spot eba energií opravy a udr ování odpisy cestovné náklady na spoje náklady na ob dy ák a pracovník v K r r

30 nákup softwaru zákonné sociální náklady (FKSP) nákup DHM (ná adí, inventá apod.) ostatní slu by echny závazné ukazatele stanovené z izovatelem v rozpo tu pro rok 2009 byly dodr eny. Hospodá ský výsledek za tento rok byl ve vý i,- K a skládal se z finan ních prost edk na vratky z poskytnuté dotace na podporu rom, dojí ní a stipendia (,-K ) a úrok z b ného tu (,-K ) a z nevy erpané dotace na projekt KOMPETENCE (,- K ). 17. Záv r výro ní zprávy Ve kolním roce 2009/2010 byly spln ny tém v echny cíle a úkoly, které jsme si vyty ili ve ech oblastech výchovn -vzd lávacího procesu. Kvalitativn se kola posunula dop edu, nejv ím nedostatkem z stává i nadále nedostatek finan ních prost edk na modernizaci ebních pom cek, stroj, ná adí a m idel, modernizaci, opravy a udr ování nemovitého i movitého majetku. Pro dal í vývoj má kola vytvo eny dobré p edpoklady, zájem ák o studium na kole je neklesající, absolventi v ech obor jsou trhem práce ádáni. Datum zpracování zprávy : íjen 2010 Datum projednání na porad pracovník koly : Datum projednání ve kolské rad : - (rada ukon ila innost k ) Podpis editele a razítko koly : Ing. Franti ek Hricz 30

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více