St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010"

Transkript

1 St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf VÝRO NÍ ZPRÁVA za kolní rok 2009/2010 Varnsdorf, íjen 2010

2 Ing. Franti ek Hricz - editel Ing. Ji í Bajan zást. ed. TV Ladislav erák zást. ed. PV Ing. Libu e Kr tilová zást. ed. E Lubor Augustin. ved. tech. úseku Pracovníci koly

3 Obsah: 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA KOLY ZHODNOCENÍ SOU ASNÉHO STAVU KOLY... 5 EHLED VZD LÁVACÍCH PROGRAM PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ZP SOBILOST DAL Í VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK KOLENÍ, KURZY A REKVALIFIKACE ÚDAJE O P IJÍMACÍM ÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZD LÁVÁNÍ HODNOCENÍ UKON ENÍ STUDIA HODNOCENÍ ÚSEK TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUKY TEORETICKÉ VYU OVÁNÍ PRAKTICKÉ VYU OVÁNÍ KOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ÚDAJE O DAL ÍCH AKTIVITÁCH ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ I KOLSKÁ RADA EHLED SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM P ÍSTUPU K INFORMACÍM INVESTICE, OPRAVA, ÚDR BA A MODERNIZACE KOLY REALIZOVANÉ PROJEKTY HOSPODA ENÍ KOLY - ROK P ÍJMY VÝDAJE ZÁV R VÝRO NÍ ZPRÁVY

4 1. Úvod Výro ní zpráva koly za kolní rok 2009/2010 byla zpracována v souladu s ustanovením 10 odst. 2, zákona. 561/2004 Sb. ( kolský zákon), ve zn ní pozd ích p edpis. Struktura výro ní zprávy respektuje vyhlá ku. 15/2005 Sb., kterou se stanoví nále itosti dlouhodobých zám, výro ních zpráv a vlastního hodnocení koly. Výchozím podkladem vlastního zpracování byly statistické údaje koly zpracované pro KÚ Ústeckého kraje v systému KEVIS (Krajský eviden ní informa ní systém databázový systém on-line p ístupný p es internet). Výro ní zpráva je zpracována za období kolního roku 2009/2010 a rozpo tový rok K tomuto období se vztahují ve keré údaje této výro ní zprávy, údaje o po tech t íd a ák pak k datu zpracování výkonových výkaz, tj. ke Charakteristika koly St ední pr myslová kola technická Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, p ísp vková organizace, p ipravuje áky na budoucí povolání ve ty letých a t íletých oborech strojírenských, elektrotechnických, autoopravárenských a d evovýroby. Absolvent m v ech íletých obor nabízí kola zvý ení kvalifikace v nástavbovém studijním oboru Provozní technika, Elektrotechnika a Podnikání. Název koly: St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, ísp vková organizace Sídlo: Karolíny Sv tlé 2703, Varnsdorf O: Identifikátor: Odlou ené pracovi : Josefa Lady 3263, Varnsdorf izovatel: editel koly: zástupci editele: Ústecký kraj Velká Hradební Ústí nad Labem I O: Ing. Franti ek Hricz Ing. Ji í Bajan pro teoretické vyu ování Ladislav erák pro praktické vyu ování Ing. Libu e Kr tilová pro ekonomiku Kontakty koly: telefon: , , mobil: fax: web: Pracovníkem pro informace je Sylva Spurná (kancelá editele koly). 4

5 kola byla z ízena na základ rozhodnutí MPO R dne Do sít kol byla za azena MT dne 1. listopadu Sou ásti koly dle Rozhodnutí o za azení do sít a jejich kapacity (od , schváleno MT dne ): St ední kola kapacita: 407 ák IZO: Rozhodnutím M MT.j. 4 55/ ze dne byl proveden výmaz koly z rejst íku kol a kolských za ízení na základ Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. 30/10Z/2009 ze dne o slou ení p ísp vkových organizací s názvem St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, p.o.(slu ovaná organizace) a Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola, Varnsdorf, Mariánská 1100, p.o. (slu ovaná organizace) a St ední kola slu eb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o. (nástupnická organizace), od Zhodnocení sou asného stavu koly kola má vytvo eny personální i materiální podmínky pro kvalitní vzd lávání v oblastech strojírenství, elektrotechniky, autoopravárenství a d evovýroby. Vzd lávací nabídka koly koresponduje s pot ebami klí ových firem regionu. Zaji uje vzd lávání jak pro áky icházející ze základních kol, tak i vzd lávání dosp lých v rámci celo ivotního vzd lávání. ty leté studijní obory jsou nabízeny technicky zam eným ák m, kte í na základní kole dosahují nadpr rných výsledk. Tyto obory jsou zakon eny maturitní zkou kou a áci mohou po úsp ném absolvování tohoto oboru pokra ovat ve studiu na vy í odborné nebo vysoké kole. Praktická výuka ve 3. a 4. ro níku je realizována ve spolupráci s TOS Varnsdorf, a. s. a dal ími strojírenskými firmami na technicky nejmodern ích pracovi tích chto firem. íleté u ební obory jsou ur eny ák m, kte í ukon í základní kolu a mají zájem o práci s kovem, d evem nebo se zajímají o elektrotechniku i motorismus. Praktická výuka ve 3. ro níku v ech obor byla zabezpe ována na pracovi tích podnikatelských subjekt. U vybraných obor byl pro zájemce ve 3. ro níku za azen základní kurs svá ení el. obloukem i plamenem a p edm t ízení motorových vozidel (povinný u autoobor ). Po et ák a t íd ve kolním roce 2009/2010 je uveden v následující tabulce: Po et t íd/po et ák denní studium Pr rný po et ák na t ídu St ední vzd lání s výu ním listem 8/ St ední vzd lání s maturitním vysv ením Nástavbové studium 7/152 2/41 Celkem kola 17/ Teoretická výuka probíhala v prostorách koly v ulici K. Sv tlé. Zde má kola k dispozici 18 eben, z toho je est u eben odborných (1x výpo etní technika, 2x CAD/CAM, 1x fyzika a metrologie, 1x u ebna automechanik a 1x elektrotechnická laborato ). Teoretickou výuku zabezpe ovalo celkem 26 u itel, z toho 25 vlastních (8 s nespln ným po adovaným vzd láním) a 1 externí u itel (Právo JUDr. Balda). Praktické vyu ování v ech obor probíhalo v dílnách koly v ulici K. Sv tlé a na odlou eném pracovi ti v ulici J. Lady. T etí ro níky obor automechanik, klempí, truhlá, obráb kov,

6 elektriká a mechanik se izova vykonávali praxi na provozních pracovi tích ve smluvn zaji ných firmách. Praktickou výuku zaji ovalo 13 u itel odborného výcviku v etn zástupce editele pro praktické vyu ování a vedoucích u itel OV (4 u itelé OV nespl ují po adované vzd lání). ehled vzd lávacích program Ve kolním roce 2009/2010 bylo vyu ováno ve v ech oborech dle platných u ebních dokument schválených M MT. Schválení výuky vý e uvedených obor je uvedeno v Rozhodnutí M MT o za azení do sít kol. Vyu ovaný obor Zam ení Kód oboru Schválilo M MT dne Mechanik se izova L/ / Mechanik elektronik. j L/ /96-23 Obráb kov H/ / Obráb kov H/01 RVP / Záme ník H/ /02-23 Strojní mechanik H/01 RVP / Automechanik H/ /03-23 Mechanik opravá motorových vozidel Klempí strojírenská výroba H/01 RVP / H/ / Karosá H/02 RVP / Truhlá H/ / Truhlá H/01 RVP / Elektriká H/ / Elektriká H/01 RVP / Podnikání L/ / Strojírenství M/ /97-23 Strojírenství M/01 RVP / Provozní technika L/ /

7 Výuka dle kolních vzd lávacích program byla zahájena po ínaje 1. ro níky ve kolním roce 2009/2010 u obor záme ník, automechanik, elektriká, truhlá, karosá, obráb kov a strojírenství. V pr hu kolního roku byly zpracovány kolní vzd lávací programy obor vzd lání silni ní doprava, mechanik se izova, podnikání, elektrotechnika, provozní technika, mechanik elektronik, technická administrativa, autoelektriká a operátor skladování. Z t chto obor byl otev en od pouze obor silni ní doprava, který je po ínaje 1. ro níkem vyu ován dle RVP - VP. Ve kolním roce 2009/2010 byly aktivn vyu ovány ty letý studijní obor Strojírenství, Mechanik se izova, Mechanik elektronik, t íleté u ební obory Truhlá, Automechanik, Mechanik opravá motorových vozidel, Klempí, Karosá, Obráb kov, Záme ník, Strojní mechanik, Elektriká, dále pak nástavbové obory Provozní technika a Podnikání. ehled aktivn vyu ovaných obor s po ty ák je uveden v tabulce: Vyu ované obory ve kolním roce 2008/2009 Kód oboru (KKOV) Po et ák 2009/2010 Denní studium Ukon ilo ZZ v roce 2010 Ukon ilo MZ v roce 2010 Mechanik se izova L/ x 20 Mechanik elektronik L/ x 0 Strojírenství M/ x 0 Strojírenství M/01 20 x 0 Truhlá H/ x Truhlá H/ x Automechanik H/ x Mechanik opravá motorových vozidel H/ x Klempí H/ x Karosá H/ x Obráb kov obsluha íslicov ízených stroj H/ x Obráb kov obsluha íslicov ízených stroj H/ x Záme ník H/ x Strojní mechanik H/ x Elektriká H/ x Elektriká H/ x Podnikání 64-41L/ x 7 Provozní technika L/ x 0 Celkem

8 4. Pedagogická a odborná zp sobilost Na teoretické a praktické výuce se ve kolním roce 2009/2010 podílelo 38 interních u itel (12 en a 26 mu ) a 1 externí u itel (Právo JUDr. Balda). Seznam vlastních zam stnanc koly ve kolním roce 2008/2009 je uveden v následující tabulce, pedagogi tí pracovníci nespl ující vzd lání jsou zvýrazn ni: Vysv tlivky: - vysoká kola PF - pedagogická fakulta SV s MZ - st ední vzd lání s maturitní zkou kou SV s VL - st ední vzd lání s výu ním listem DPS - dopl ující pedagogické vzd lání 1. TT - první trenérská t ída SJZ - státní jazyková zkou ka M - kolský management SP - studium pedagogiky MD - mate ská dovolená V následujících tabulkách je uveden po et pracovník koly ve len ní interní, externí, pedagogi tí a nepedagogi tí, resp. v ková skladba a souhrn kvalifikovanosti vlastních pedagogických pracovník : 8

9 Jméno Pozice Vzd lání Hricz Franti ek Ing. editel, DPS, SV s MZ i VL, M Bajan Ji í Ing. zástupce editele pro teoret. vyu ování V, DPS Kr tilová Libu e Ing. zástupce editele pro ekonomiku V Caklová Hana mzdová ú etní, personální odd. SV s MZ Spurná Sylva asistentka editele SV s MZ Mlyná Radek správce ICT, koordinátor projekt SV s MZ Be ková Yvona Ing. u itel, DPS Beran Josef Ing. itel erný Vlastimil Ing. itel, DPS ervinková Jana Mgr. u itel PF Hanousková Yvetta Mgr. u itel PF Horváthová Dana itel SV s MZ Hroza Pavel Ing. itel Knitl Jan Bc. itel Kolár Pavel Mgr. itel PF Kraj ovi ová Miroslava Bc. u itel PF Krej í Alois itel SV s MZ, DPS Kvízová Eva itel SV s MZ Mare Ji í itel SV s MZ Ma ínová Ludmila itel SV s MZ, SJZ Mat jka Bohumír Ing. u itel, DPS Novák Petr itel SV s MZ, SP Novotná So a Ing. itel, DPS Podzimková Ludmila u itel SV s MZ, SJZ Prokopová Hana Ing. u itel, DPS Reinisch Helmut Mgr. u itel PF imek Michael itel SV s MZ, 1.TT erák Ladislav zástupce editele pro prakt. vyu ování SV s MZ, VL, SP Verner Old ich vedoucí u itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Cakl Zden k itel odborného výcviku SVs MZ,VL Fatka Petr itel odborného výcviku SV s VL Hendrich Antonín itel odborného výcviku SV s MZ, DPS Hovanycz Michal itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Jína Ji í itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Kebza Jaroslav itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS La tovka Karel itel odborného výcviku SV s MZ, VL, SP Ma uch Zden k itel odborného výcviku SV s MZ, VL, SP Nikodém Ji í itel odborného výcviku SV s MZ, VL, DPS Petr Drahomír itel odborného výcviku SV s MZ, VL, SP Popelka Karel brusi SV s VL Zichová Vlasta uklize ka SV s VL Hromková Milu e uklize ka SV s VL Augustin Lubor vedoucí technického úseku SV s MZ Beran J. údr bá SV s VL Kohout Václav údr bá SV s VL Pla ilová Jana uklize ka SV s VL íhová Petra uklize ka SV s VL 9

10 Interní pracovníci SP T Externí pracovníci SP T Po et interních PP 38 Po et externích PP 1 Po et interních PP epo teno 36,6 Po et externích PP epo teno Po et interních NP 11 Po et externích NP 0 Po et interních NP epo teno 8 Po et externích NP epo teno 0,1 0 ková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovník celkem Po et pedagogických pracovník do 35 let 4 2 Po et ped. pracovník do 35 let bez odborné kvalifikace 1 1 Po et pedagogických pracovník let 9 1 Po et ped. pracovník let bez odborné kvalifikace 4 1 Po et pedagogických pracovník let 17 7 Po et ped. pracovník let bez odborné kvalifikace 5 1 Po et pedagogických pracovník 55 let - d chodový v k 4 1 Po et ped. pracovník 55 let d chodový v k bez odborné kvalifikace z toho eny 3 1 Po et pedagogických pracovník d chodci 3 1 Po et ped. pracovník d chodci bez odborné kvalifikace 1 1 Ve kolním roce 2009/2010 byla kvalifikovanost pedagogického sboru 61%. Ve kolním roce 2009/2010 dokon ili Dopl ující pedagogické studium na UJEP Ústí nad Labem, pracovi Varnsdorf, Petr Novák a Karel La tovka Dal í vzd lávání pedagogických pracovník Miroslava Kraj ovi ová ve kolním roce 2009/2010 dokon ila studium na Universit Jana Amose Komenského v Praze státní zkou kou obor Andragogika a speciální pedagogika. Mgr. Jana ervinková studovala 3. ro ník roz ujícího studia N meckého jazyka a literatury pro základní a st ední koly na UK Pedagogické fakult. Petr Novák a Karel La tovka dokon ili studium DPS na odlou eném pracovi ti UJEP Ústí nad Labem ve Varnsdorfu. Jan Knitl zahájil bakalá ské studium U itelství zam ené na vzd lávání - obor F, M na PF Univerzit Karlov v Praze. 10

11 4.2. kolení, kurzy a rekvalifikace V pr hu kolního roku 2009/2010 zaji ovali pedagogi tí pracovníci koly realizaci jednoho dlouhodobého rekvalifika ního kurzu Kovoobráb ské práce pro ÚP Rumburk v rozsahu 605 vyu ovacích hodin a jeden krátkodobý RK v rozsahu 305 vyu ovacích hodin (Ing. J. Bajan, Ing. V. erný, Ing. H. Prokopová, Ing. S. Novotná, Z. Cakl, D. Petr, M. Hovanycz, A. Hendrich). Kurz Záme nické práce pro ÚP Rumburk v rozsahu 305 hodin zaji ovali D.Petr, J. Nikodém, Ing. Novotná, Ing. erný. A. Krej í a Z. Ma uch realizovali vzd lávání pracovník firmy Czech Pan v oblasti d evozpracování v rozsahu 296 hodin. Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník s p ehledem vzd lávacích akcí jsou patrné z následující tabulky: délka ú astník vzd lávání certifikát 1 den Mgr. Hanousková ikana pedagog. pracovník OSV Mgr. Hanousková, Ing. erný, 20 hod. Ing. Novotná, Ing. Hroza, Zadavatel státních maturit - Cermat OSV Mgr. Kolár, Mgr. ervinková 1 den + 20 hod. Mgr. Kolár Maturitní komisa - Cermat OSV 3 dny + Mgr. ervinková, 20 hod. Mgr. Slámová Hodnotitel J - Cermat OSV 3 dny + 20 hod. Mgr. ervinková Hodnotitel NJ - Cermat OSV 1 den + 20 hod. Mgr. Kolár Hodnotitel (Rater) M - Cermat OSV Seznam studujících p i zam stnání : studuje Universita JAK Praha UK PF Praha UK PF Praha obor Andragogika a speciální pedagogika roz ující studium meckého jazyka a literatury pro základní a st ední koly itelství zam ené na vzd lávání - obor F, M po et pedagogických pracovník UJEP Ústí nad Labem DPS 2 Univerzita Hradec Králové Prevence sociáln patologických jev

12 Nepedagogi tí pracovníci zaji ují pomocné innosti pro v echny úseky koly kancelá editele, ú tárna, ekonomika, technické innosti, výpo etní technika, pé e o ná adí, údr ba. k datu Po et fyzických osob epo tené úvazky Interní pracovníci Údaje o p ijímacím ízení ijímací ízení ák p ihlá ených ke studiu na na í kole pro kolní rok 20010/2011 prob hlo ve stanovených termínech (tzn. od ) formou výb rového ízení. Po et p ihlá ených/p ijatých ák celkem St ední vzd lání s výu ním listem St ední vzd lání s maturitou ihlá eno v 1. kole ijato v 1. kole odevzdali ZL ijato v dal ích kolech skute nastoupilo Celkem p ihlá eno Pro kolní rok 2009/2010 byly náborovány i nov otevírané maturitní obory Dopravní prost edky a Ekonomika a podnikání a t íletý obor Operátor skladování, které byly M MT za azen do sít s platností od Pro nízký po et p ihlá ených tyto obory nebyly ve kolním roce 2009/2010 otev eny. ehled o po tech p ihlá ených a p ijatých ák v jednotlivých oborech je uveden v následující tabulce: 12

13 Po et p ihlá ených/p ijatých ák po oborech ihlá eno v 1. kole ijato v 1. kole odevzdali ZL ijato v dal ích kolech celkem 2010 ihlá eno/p ijato skute nastoupilo Strojírenství /23 13 Mechanik se izova Mechanik elektrotechnik / /8 0 Obráb kov /15 11 Strojní mechanik Mechanik opravá mot. vozidel / /18 13 Karosá /18 9 Truhlá /19 12 Elektriká /14 10 Ekonomika a podnikání /0 0 Autoelektriká /0 0 Operátor skladování Dopravní prost edky / /17 12 Celkem / Z 214 p ijatých ák nastoupilo studium dne celkem 90 ák. Po et odvolání 1. kolo 2. kolo dal í kola celkem St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ Celkem

14 6. Výsledky výchovy a vzd lávání Celkový prosp ch ák ve kole za I. pololetí kolního roku 2009/2010 je uveden v tabulce: Prosp ch v I. pololetí po et ák celkem prosp lo s vyznamenáním prosp lo neprosp lo St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ Celkem (1,08%) 259 (69,8%) 108 (29,1%) Ve kolním roce 2009/ áci prosp li s vyznamenáním, prosp lo 50,4 % ák, neprosp lo 29,7 % ák. Celkový prosp ch ák ve kole za II. pololetí kolního roku 2009/2010 (po et uveden k , tedy po opravných zkou kách): Prosp ch v II. pololetí po et ák celkem prosp lo s vyznamenáním prosp lo neprosp lo St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ Celkem (2%) 309 (87,5%) 37 (10,5%) Ve kolním roce 2009/2010 prosp lo 7 ák s vyznamenáním vy í, prosp lo 87,5 % ák, neprosp lo10,5 % ák. 2. stupe chování Hodnocení chování ák 3. stupe chování podmíne né vylou ení vylou ení I. pololetí 20 (5,4 %) 8 (2,2 %) 9 3 II. pololetí 24 (6,8 %) 12 (3,4 %) 18 5 Ve kolním roce 2009/2010 v 1. pololetí m lo 5,4 % ák 2. stupe z chování, 2,2 % pak 3. stupe a podmín né vylou ení 9 ák, t i áci byli vylou eni. Ve 2. pololetí 2009/2010 m lo 6,8 % ák 2. stupe z chování, 3,4 % pak 3. stupe a podmín né vylou ení 18 ák, p t ák bylo vylou eno. 14

15 Docházka ák denní formy studia Zame kané hodiny celkem Z toho neomluvené I. pololetí (ø 83 hod./ áka) 823 (ø 2,2 hod./ áka) II. Pololetí (ø 94 hod./ áka) (ø 3,3 hod./ áka) Ve kolním roce 2009/2010 byl pr r absence na áka 83 hodin. Absenci výrazn ovliv ují áci, kte í z d vodu absence na vyu ování ukon ili studium v pr hu kolního roku. V oblasti prosp chu ák neodpovídá vynalo ené úsilí pedagogického sboru dosa eným studijním výsledk m ák. Za hlavní p etrvávající p iny lze ozna it: - nedostate nou p ípravu na vyu ování - problematickou docházku na teoretickou i praktickou výuku - podcen ní studijních nárok - uspokojení z pr rných výsledk - neochota vzd lávat se (nízká motivace) - nedostate né znalosti základního u iva základní koly V oblasti chování se nejv í problémy projevily v docházce ák na vyu ování, omlouvání absence a pom rn velkém po tu zame kaných hodin Hodnocení ukon ení studia Ve kolním roce 2009/2010 se konaly záv re né zkou ky ák ve t íletých oborech Obráb kov, Klempí - strojírenská výroba, Automechanik, Truhlá, Elektriká, Záme ník. Z celkového po tu 40 ák v záv re ných ro nících bylo k záv re ným zkou kám p ipu no 34 ák. Ostatní áci konali záv re nou zkou ku v náhradním termínu v m síci zá í. Maturitní zkou ky prob hly v m síci kv tnu a zkou ku konali áci studující v oborech Mechanik se izova a Podnikání. Z celkového po tu 29 ák bylo k záv re ným zkou kám p ipu no 24 ák, ostatní áci konali záv re nou zkou ku v m síci zá í. Po et ák konajících zkou ky a výsledky maturitních a záv re ných zkou ek: Skladba ák u záv re né a maturitní zkou ky St ední vzd lání s výu ním listem St ední vzd lání s maturitní zkou kou Po et ák poprvé u ZZ, MZ Z toho v roce 2009/2010 Z toho za rok 2008/2009 Z toho z p edchozích let

16 Prosp ch ák u záv re né a maturitní zkou ky St ední vzd lání s výu ním listem St ední vzd lání s maturitní zkou kou Po et ák poprvé u ZZ, MZ Z toho prosp lo s vyznamenáním Z toho prosp lo Z toho neprosp lo (12,5%) (8%) Prosp ch ák u opravné maturitní a záv re né zkou ky. náhradního termínu Po et ák u opravné ZZ, MZ Z toho prosp lo s vyznamenáním Z toho prosp lo Z toho neprosp lo St ední vzd lání s VL St ední vzd lání s MZ echny zkou ky (písemná, praktická i ústní) záv re né zkou ky i maturitní zkou ky prob hly v souladu s vyhlá kou. 442/91 Sb. a. 47/2005 Sb. o ukon ování studia na st edních kolách, organiza byly p ipraveny na dobré úrovni a jejich hladký pr h ocenili i p edsedové zku ebních komisí. Znalosti ák p i záv re ných zkou kách byly na úrovni edcházejících let, li í se v jednotlivých oborech a jsou srovnatelné se stejnými obory na jiných kolách. ina absolvent na í koly nachází uplatn ní na trhu práce. P ehled o po tu absolvent pracujících ve vystudovaném oboru i úpln mimo obor nelze zpracovat z d vodu chyb jící zp tné vazby. 7. Hodnocení úsek teoretické a praktické výuky 7.1. Teoretické vyu ování Personální obsazení koly Ve kolním roce 2009/2010 pedagogický sbor tvo ilo celkem 26 interních u itel a 1 externí itel (JUDr. Ladislav Balda-vyu ující p edm t Právo u nástavbového studia oboru Podnikání a Provozní technika t ída 1.PPT). Z vý e uvedeného po tu interních u itel bylo 12 en a edepsanou odbornou a pedagogickou zp sobilost nespl ovalo 6 u itel, z toho 2 eny. Odbornou a pedagogickou zp sobilost nespl ují: Horváthová Dana, Krej í Alois, Novák Petr, imek Michael, Ji í Mare a Eva Kvízová. Metodicko p edm tové komise editel koly pro kolní rok 2009/2010 jmenoval metodicko p edm tové komise: eobecn vzd lávací p edm ty p edsedkyn Mgr. Bc. Yvetta Hanousková írodov dné p edm ty p edseda Mgr. Pavel Kolár 16

17 cizí jazyk p edsedkyn Ludmila Podzimková strojírenské obory p edsedkyn Ing. So a Novotná strojírenské u ební obory Ing. Vlastimil erný ekonomika p edseda Ing. Pavel Hroza ICT p edseda Alois Krej í elektroobory - p edseda Ing. Pavel Hroza autoobory p edseda Petr Novák evoobory p edseda Alois Krej í Komise se v pr hu kolního roku 2009/2010 zabývaly zpracovanými kolním i vzd lávacími programy a pracovali ve spolupráci s jednotlivými týmy na II. vln VP. Dále komise navrhovaly editeli SP T zadání pro ústní, praktické a písemné záv re né a maturitní zkou ky. Ve kolním roce 2009/2010 byly vytvo eny týmy pedagogických pracovník na zpracování II. vlny kolních vzd lávacích program. Na kole pracovalo tým na vytvo ení VP pro obor Silni ní doprava a byla zahájena práce na VP pro obor Mechanik se izova, Mechanik elektronik. Výuka oboru Silni ní doprava dle zpracovaného VP byla zahájena Technické vybavení koly Pro pot eby teoretické výuky m l úsek teoretického vyu ování k dispozici celkem 18 u eben (z toho 1 u ebna pro výuku cizího jazyka, 1 u ebna pro výuku ICT, 1 elektrotechnická laborato, 2 u ebny CAD/CAM technologií, 1 u ebna pro výuku oboru automechanik a 1 ebna pro výuku fyziky a metrologie). U ebna ICT slou í také pro pot eby výuky CISCO akademie vytvo eno 6 pracovi (byla v roce 2008 vybavena pot ebným HW a SW). kola má malou t locvi nu pro výuku t lesné výchovy. Výuka TV u n kterých t íd byla v pr hu kolního roku realizována v t locvi TJ SLOVAN Varnsdorf - Sokolovna. 17

18 Mimo kolní aktivity ehled akcí uskute ný ve kolním roce 2009/2010: t ída název akce umíst ní 2. S, 1. MSE, 2. MSE For Industry strojírenský veletrh Praha 2. S Kladení v nc ob tem 2. sv tové války 3. AU Automechanik Junior 11., 18. AU, OK, ZA, T Auto koda Mladá Boleslav - exkurze AU MS, P, S, TOZ Praha výstav Autoshow Veletrh vzd lávání Gaudeamus Praha Den Otev ených dve í TU Liberec Celorepubliková sbírka Projekt ance 1. P Integr. centrum pro zdr.posti ené D. Poustevna Výb r koly Turnaj v kopane Pohár osvoboditel 1. místo Výb r koly Den.fotbalu. Lípa krajský turnaj 1. místo Výb r koly Mezinárodní sp.hry Varnsdorf 2. místo Celá kola Váno ní fotbalový turnaj Výb r koly Exkurze v elektrárnách Dukovany, Dale ice 15 student Genius logicus sout v matematice 1. AU, 1. OZK Exkurze OV a EKO Varnsdorf Ekol., CH 1. AU, 2. KO, 2. ZAT IQ Park Liberec 4. MS, 3. S Exkurze SOB Praha Strojírenské obory exkurze TOS Varnsdorf Strojírenské obory exkurze Benteler Rumburk 1. S, 2. S exkurze Slévárna Rumburk truhlá i exkurze OKA Neuersdorf Výb r koly Cyklistický kurz Jizerské hory 1. ro níky ly ský kurz Obervellach, Rakousko 2. ro níky vodácký kurz Vltava 18

19 7.2. Praktické vyu ování áci 1. a 2. ro ník vykonávali praxi v prostorách dílen na í koly v ulici K. Sv tlé a na odlou eném pracovi ti v ulici Josefa Lady. áci t íletých u ebních obor v posledním ro níku nastupovali do provozních pracovi servis, truhláren, strojírenských firem dle ní e uvedeného p ehledu. 4. ro ník oboru mechanik se izova m l rozd len ást odborného výcviku v dílnách koly a ást ve strojírenských firmách. echna témata byla v tomto kolním roce probrána bez v ích problém u v ech obor dle ebních plán. Celý kolní rok byl v odborném výcviku odu en v po tu 11 u itel OV. Na vysoké úrovni prob hly záv re né praktické zkou ky maturitních a u ebních obor. Výuka ák 3. a 4. ro ník byla realizována na smluvních pracovi tích soukromých firem: ; Automechanik, Klempí (autoklempí ): - Autoservis Robert Be vá, Náchodská 1982, Varnsdorf - Dopravní zdravotnická slu ba, Jiráskova 1, Rumburk - Autoopravna Hahnel, Rolnická 179/5, Rumburk - Autoservis Skukálek, Velký enov Autoservis REPASO, luknovská 25, Rumburk - Autoslu by STARLAK, luknovská, Rumburk - Autoservis usta, Strakonická 3242, Varnsdorf - Autoservis Riedel, Svatopluka echa 2976, Varnsdorf - Autoservis Ne as, Západní 2207, Varnsdorf - Autoopravna Schäfer a Sýkora, Lesní 111/3, Rumburk - Autodoprava uma, Kmochova 3099, Varnsdorf - Autoservis Malý, Krásný buk 92, Krásná Lípa - Autoservis Jarschel, Pod Hv zdou 1506, Rumburk - Autocentrum Zahrádka, Sad 5. kv tna 472, Cvikov - Autoservis Havel, Ji íkovská 1126/3, Rumburk Truhlá - evoplus, Fugnerova 6, Rumburk - Truhlá ství ZETR, Fibichova 800, Varnsdorf - CB Lípa, s.r.o., Ji ího z Pod brad 3254, Varnsdorf - Truhlá ství J. Dimitrov, Ch ibská - BOSZU, itavská 1072, Varnsdorf Záme ník, Obráb kov, Mechanik se izova - PLASTON CR, Královská 1972, luknov - RETOS, itavská 913, Varnsdorf - TOPOS, Královská 777, luknov - TOS Varnsdorf, ní 1774, Varnsdorf - SW STEEL, s.r.o., Na Cihlá ce 8, Praha 5 - VENTOS, s.r.o. Tovární 205, Rumburk - TRATEC CS, s.r.o., Brtnická 59 Velký enov - OK FORM, Malý enov 13 - EUROMETALGROUP, s.r.o., Strádalova 313/10, Krásná Lípa - MIKOV s.r.o., Mikulá ovice SATES s.r.o., títného 524, eská Kamenice - EUROMODELL, Kutnohorská 911, Ji íkov - PETOBAKING, Dlouhý D l 62, Krásná Lípa 19

20 Elektriká - Elektroinstala ní práce Po ík,fügnerova 1239/8,Rumburk - EL SEC, Horská 97/1,Rumburk - EWM, T. 9. kv tna, Ji íkov - ELMONT, Nádra ní 849, Mikulá ovice - Elektroservis Ji inec, Mikulá ovická 446,Velký enov 8. kolní preventivní strategie 8.1. Minimální preventivní program Popis sou asného stavu a zd vodn ní pot ebnosti projektu St ední pr myslová kola technická ve Varnsdorfu nabízí vzd lávání pro áky v oborech 3letých, 4letých maturitních a nástavbových Ke dni je na kole evidováno 405 ák, z toho 9 dívek kolní preventivní strategie je postavena na posílení prevence v oblasti sociáln patologických jev, na realizaci systémového p ístupu v této problematice a uplat ování forem pedagogické preventivní práce s mláde í Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá kolní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých u itel a externích spolupracovník. kolní metodik se podílí na analýze sou asného stavu a zárove na ení jednotlivých problém. O pr hu napl ování informuje vedení koly a spolu s ním pravideln vyhodnocuje aktuální situaci ve kole Hlavní podíl na dal ím rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociáln patologických jev spo ívá v samostudiu v ech u itel a p edev ím kolního metodika prevence. Dal í vzd lávání bude odvislé od aktuální nabídky dal ího vzd lávání. Plán je konzultován s vedením koly Východiska pro p ípravu kolního dokumentu Metodický pokyn k prevenci sociáln patologických jev u d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních.j / kolní vzd lávací program St ední pr myslové koly technické Varnsdorf Strategie prevence sociáln patologických jev u d tí a mláde e v p sobnosti resortu MT na období ,.j. 37/ Vyhlá ka M MT. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských slu eb ve kolách a kolských poradenských za ízeních Metodický pokyn k environmentálnímu vzd lávání, výchovy a osv ty (ENVO),.j / Metodický pokyn k zaji ní bezpe nosti a ochrany zdraví d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních z izovaných M MT.j / , V stník MT se it 2/2006 Metodický pokyn M MT k výchov proti projev m rasismu, xenofobie a intolerance. j /99-22, V stník M MT se it 5/1999 ichni pracovníci i áci koly jsou seznámeni s Metodickým pokynem ministerstva kolství, mláde e a t lovýchovy k prevenci a ení ikanování mezi áky kol a kolských za ízení.j /2008-6, V stník 1/

21 Základní princip a oblasti zam ení Základním principem je osvojování základních kompetencí ák v oblasti zdravého ivotního stylu a prevence, posílení prevence v oblasti sociáln patologických jev, praktickou realizaci systémového p ístupu v této problematice a uplat ování forem pedagogické preventivní práce s mláde í odmítání v ech druh sebedestruktivního chování, projev agresivity a poru ování zákona. Informování koleg na pravidelných poradách o novinkách z oblasti sociáln patologických jev nebo prost ednictvím ových schránek Zaji ní literatury z oblasti sociáln patologických jev, informa ní nást nka, schránka d ry, kolní informa ní kanál projekt IK Minimální preventivní program se zam uje zejména na prevenci negativních sociálních jev : o ikanování a jiné násilí o Zá koláctví o ívání návykových látek o Rasismus, intolerance, xenofobie o Vandalismus o Ohro ování mravní výchovy mláde e o Patologické hrá ství Cíle projektu Dlouhodobé cíle: Výchova ke zdravému ivotnímu stylu a efektivní výchovn vzd lávací p sobení na mláde v oblasti protidrogové prevence a prevence dal ích sociáln patologických jev, rozvoj dovedností a podpora sociálních kompetencí mláde e, pr né sledování situace ve kole z hlediska rizik výskytu sociáln patologických jev. St edn dobé cíle: Zaji ní specifické prevence odborníky (viz akce, seminá e, besedy, p edná ky), zapojení pedagogických pracovník p i realizaci p ipravovaných akcí. Krátkodobé cíle: Termíny akcí jsou ur eny p edem, jsou za izovány kolním metodikem prevence ve spolupráci s týmem primární prevence a pedagogickými pracovníky, kte í pomohou akci realizovat. Celoro : o innost poradenského pracovi na kole, spolupráce s rodi i a áky v oblasti poskytování poradenských slu eb a osv ty o Spolupráce s výchovnou komisí na kole, s týmem primární prevence, s ostatními pracovníky koly v rámci kooperace mezi úsekem teorie a praxe o íprava nového projektu na kolní rok 2010/

22 o Spolupráce na projektu IK kolního informa ního kanálu, jeho cílem je prost ednictvím velkoplo ných obrazovek zvý it informovanost ák a pedagog o mo nostech vzd lávání, volb povolání a prevenci sociáln patologických jev formou odvysílaných a periodicky aktualizovaných spot Zapojení pedagogických pracovník a ák t etích ro ník u ebních obor a tvrtých ro ník maturitních obor do projektu Kariéra - poskytování kariérového poradenství v po áte ním vzd lávání v Ústeckém kraji o Autorské výstavy ák v prostorách koly v rámci volno asových aktivit Mgr. Hanousková o CISCO AKADEMIE vzd lávání student v oboru po íta ových sítí I. a II. Ing. Hroza o ast na literárních a výtvarných sout ích pro st ední koly Mgr. Hanousková a itelé eského jazyka, ob anské nauky a dal ích spole enskov dních p edm o Nabídka volno asových aktivit internetový krou ek, sportovní hry, florbal, matematický krou ek, výtvarný krou ek, mo nost vyu ití posilovny ve kole o Exkurze pro áky Autoshow Praha, koda auto Mladá Boleslav, STK Krásná Lípa, exkurze TOS, Pila Rybni, TPCA Kolín Toyota, Peugeot, Citroen, Elektrárna M lník, jaderná elektrárna Dukovany, Temelín, vodní elektrárna Dale ice, tepelná elektrárna Tu imice, slévárna Rumburk, Benteler, povrchové doly luknov atd. - t ídní u itelé, u itelé odborných p edm a u itelé praktické výuky o Sout e zru nosti v u ebních oborech obráb kov, automechanik, truhlá, záme ník - u itelé odborných p edm a u itelé praktické výuky o Mezinárodní matematická sout Genius logicus Mgr. Kolár íjen 2009: o ast na akci pro koly v rámci prevence po ádané eským erveným k em interaktivní znalostní sout Hrou proti AIDS Mgr. ervinková, Mgr. Hanousková Listopad 2009: o Prezentace koly na ve ejnosti za ú asti a zapojení ák na realizaci ( Den otev ených dve í, Burzy kol v Rumburku, D ín, eské líp, Liberci) Ing. Bajan a u itelé praktické a teoretické výuky Prosinec 2009: o edváno ní turnaj SP T v sálové kopané p. imek Leden 2010: o Prezentace koly na ve ejnosti za ú asti a zapojení ák na realizaci (Den otev ených dve í, Burzy kol v Rumburku, D ín, eské líp, Liberci) - Ing. Bajan a u itelé praktické a teoretické výuky Únor 2010: o Náv va zástupce firmy ABB p edná ka o inteligentní elektroinstalaci Ing. Hroza o Náv va divadelního p edstavení v M stském divadle ve Varnsdorfu Mgr. ervinková, Mgr. Hanousková ezen 2010: o Prezentace koly na ve ejnosti za ú asti a zapojení ák na realizaci - maturitní ples t ídní u itelé maturitních t íd o Ly ský výcvikový kurz Ing. Kolár, Ing. Prokopová, Mgr. Kolár 22

23 Duben 2010: o Sportovní akce pro áky p edváno ní turnaj v sálové kopané, ú ast na ú ast na Plavecké sout i m st p. imek, Ing. erný Kv ten 2010: o edná ky pro áky s besedou nap. Teen Challenge, White light I. Mgr. Hanousková o Beseda pro áky s tématem Trvejte na svých právech ze Sdru ení obrany spot ebitel R Mgr. Hanousková o Poháru osvoboditel turnaj v kopané p. imek o ast na ve ejných sbírkách ance ( lov k v tísni) Mgr. Hanousková erven 2010: o edná ka pro pedagogické pracovníky z oblasti sociáln patologických jev spolupráce v oblasti prevence kriminality - beseda pro áky s právníkem, zástupcem Policie R, sociálního odboru a odborníkem z oblasti protidrog. Prevence Mgr. Hanousková o Mezinárodní letní sportovní hry pro mláde p. imek o edná ka pro pedagogické pracovníky z oblasti sociáln patologických jev Mgr. Hanousková o Výlety do Prahy Planetárium, Vojenské muzeum, Keplerovo muzeum t ídní itelé a u itelé praktické výuky o Exkurze Praha - poznávání historie hlavního m sta, Národní muzeum, NB ídní u itelé a u itelé praktické výuky o Exkurze Rab tejn historie 2. sv t. války - t ídní u itelé a u itelé praktické výuky o Týdenní vodácký kurz Mgr. Kolár o Týdenní cyklokurz v Jizerských horách p. imek, Mgr. Reinisch o ídní výlety - turistické, cyklistické, poznávací - t ídní u itelé a u itelé praktické výuky íklady oblastí a témat prevence sociáln patolog. jev aplikovaná v b né kolní výuce Téma ební p edm t Trestní právo a trestní odpov dnost On, Právní nauka Mezilidské vztahy On, Psychologie, Marketing a management Zdraví a jeho ochrana, závislosti On, Biologie, Psychologie Sociální útvary On, Psychologie Vrstevnické skupiny vztahy v nich On, Psychologie, Právní nauka Osobnost On, Psychologie, Marketing a management Du evní hygiena a psychosomatika Psychologie, On, Biologie Podstata vztahu lov ka a prost edí Základy ekologie, On, Psychologie, odborné edm ty bezpe nost práce Základní funkce lidského organismu Základy ekologie, Biologie Zdravý ivotní styl On, Ps, ZE, j,tv, Aj, Nj Cílová populace: ková skupina let 23

24 Zp sob realizace Minimálního preventivního programu o Témata prevence sociáln patologických jev aplikovaná v b né kolní výuce o Prevence realizovaná mimo kolními organizacemi o Individuální a skupinová práce s áky innost poradenského pracovi ve kole o Intervence, osv ta, poskytování informací o Spolupráce s rodi i a osv tová innost pro rodi e, poskytování poradenských slu eb o Besedy, diskuze, p edná ky, filmová a divadelní p edstavení o Volno asové aktivity, výlety, soust ed ní, sout e, prezentace o Schránka d ry ve kole o Zapojení ák t etích ro ník, tvrtých ro ník a nástaveb do projektu Kariéra Systém kariérového poradenství v po áte ním vzd lávání v Ústeckém kraji ení efektivity programu: o Techniky se zp tnou vazbou k innosti o Sociometrie v problémových t ídách o Komunika ní techniky, diskuse, dotazníky o Hodnocení jednotlivých aktivit o Hodnocení MPP k. r. 2009/2010 Statistická data: o Autoevaluace koly o Výsledky sociometrií, dotazník o Záznamy pohovor, událostí o Záznamy výchovné komise o Statistiky koly Kontakty s jinými organizacemi: o Policie R o PPP Rumburk, D ín, eská Lípa o ETOP D ín o Orgány sociáln -právní ochrany d tí Varnsdorf, Rumburk o K-centrum o Zdravotnictví o Kontaktní a poradenské centrum Na k ovatce o Teen Challenge luknov o Organizace, které organizují dobro inné sbírky, sout e, turistiku atd. Hodnocení MPP za k. rok 2009/2010 Témata prevence sociáln patologických jev byla na základ pohovor s pedagogickými pracovníky co nejvíce aplikována do témat v b né kolní výuce. Bezproblémová byla spolupráce s mimo kolními organizacemi v rámci prevence. ák m bylo poskytováno individuální poradenství, byly neprodlen eny problémy ve vztazích mezi áky, v klimatu t íd. Rodi i a kolegy z ad pedagog pak bylo vyu ito mo nosti konzultací nabízené poradenským pracovi m. ák m byly r znými formami p edkládány informace v rámci prevence nap. prost ednictvím pokra ujícího projektu IK, interaktivní výuky, kolních nást nek, ú astí ák na besedách, náv v p edstavení film. i divadelních apod. 24

25 Celoro nabízené volno asové aktivity byly áky v inou nevyu ívané, pouze n kte í se zú astnili sout í pro st ední koly. Zaujal nápad výstavních prostor v budov koly, kde jsou prezentovány autorské výrobky nebo výtvarné práce ák, které vznikají v jejich volném ase. Zajímavé bylo zapojení ák t etích ro ník, tvrtých ro ník a nástavbového studia do projektu Kariéra Systém kariérového poradenství v po áte ním vzd lávání v Ústeckém kraji, v rámci kterého se áci zú astnili n kolika exkurzí a náv v v jiných za ízeních i firmách. Hodnocení výsledk výchovného p sobení V oblasti výchovného poradenství má kola výchovným poradcem a speciálním pedagogem zpracovanou koncepci, která je v souladu s platnými p edpisy a metodikou M MT. Hlavní my lenkou je spolupráce s ostatními výchovnými pracovníky, rodi i a provázanost s poradenskými pracovi ti. Koncepce je ka doro aktualizována ro ním plánem práce poradenského pracovi. Na na em za ízení byla provád na individuální a skupinová et ení. Klí ovými problémy v minulém kolním roce byla absence na vyu ování, neprosp ch a neúsp nost ák, nevhodné vztahy v n kterých t ídních kolektivech a v neposlední ad zá koláctví. V oblasti zá koláctví bylo postupováno dle Metodického pokynu M MT,. j.: l0194/ , který ú inn napomáhá ení nejpal iv ích problém a vede jednotlivé pedagogické pracovníky k v í d slednosti p i ení absence a áky k omezení nep ítomnosti na vyu ování. Oblast ikany byla ena dle metodických pokyn nejen s jednotlivci formou individuálních pohovor, ale i vých. p sobením v t ídních kolektivech a ve skupinách odborného výcviku.. kola má zpracován metodikem prevence Minimální preventivní program, který se da í uskute ovat p esto, e na na í kole po et incident z oblasti sociáln -patologických jev meziro nar stá. Na kolním poradenském pracovi ti vykonávají funkci výchovného poradce i speciálního pedagoga pln kvalifikované pracovnice. 9. Údaje o dal ích aktivitách Na e kola úsp spolupracuje s Ú adem práce v Rumburku jak v oblasti mapování trhu práce p i zavád ní nových obor, tak i v oblasti rekvalifikací v ech vyu ovaných obor. Úzce spolupracujeme také s Hospodá skou komorou i Cechem KOVO. Významnou výchovn vzd lávací akcí byl ve kolním roce uskute ný ly ský výcvikový kurz, cyklistický a vodácký kurz, které byly v emi zú astn nými velice kladn hodnoceny. 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené I Poslední kontrola na kole provedená eskou kolní inspekcí byla v roce 2008, záv ry této inspekce byly uvedeny ve výro ní zpráv za kolní rok 2008/2009. V dob od ervna do zá í byla provedena kontrola zpracování vybraných kolních vzd lávacích program. Výsledky nebyly zaprotokolovány, pouze osobn projednány s editelem a autory kolních vzd lávacích program. 25

26 11. kolská rada V pr hu kolního roku 2009/2010 pracovala kolská rada ve slo ení Ing. Ji í Bajan, Petr Novák, Radek Mlyná a Ladislav erák, Ji í Sucharda a Karel Dubský. kolská rada ukon ila svou innost k v souvislosti se slou ením koly se St ední kolou slu eb a cestovního ruchu, Varnsdorf a Vy í odbornou kolou a St ední pr myslovou kolou, Varnsdorf. 12. ehled správních rozhodnutí V pr hu kolního roku 2009/2010 byla vydána editelem koly Rozhodnutí ve správním ízení, která jsou uvedená v tabulce. Druh správního rozhodnutí ijetí ke studiu ve st ední kole ( 165 odst. 2 písm. f) zák. 561/2004 Sb. Nep ijetí ke studiu ve st ední kole ( 165 odst. 2 písm. f) zák. 561/2004 Sb. eru ení studia ( 165 odst. 2 písm. g) zák. 561/2004 Sb. Uznání dosa eného vzd lání ( 165 odst. 2 písm. k) zák. 561/2004 Sb. Podmíne né vylou ení a vylou ení ze studia ( 165 odst. 2 písm. j) zák. 561/2004 Sb.) Vylou ení ze studia ( 165 odst. 2 písm. j) zák. 561/2004 Sb. Zm na studijního nebo u ebního oboru na ádost áka ( 165 odst. 2 písm. g) zák. 561/2004 Sb.) Opakování ro níku ( 165 odst. 2 písm. h) a 66 odst. 7 zák. 561/2004 Sb.) Po et rozhodnutí Celkem odvolání Z toho zm ných Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném ístupu k informacím Na základ vý e uvedeného zákona uvádíme informace, je tento zákon ukládá ke zve ejn ní: Po et podaných ádostí o informace 0 Po et podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných ástí rozsudku soudu Výsledky ízení o sankcích za nedodr ování zákona. 106/99 Sb. Dal í informace vztahující se k zákonu. 106/99 Sb. není nejsou nejsou 26

27 14. Investice, oprava, údr ba a modernizace koly ehled významn ích akcí oprav a údr by interiéru koly: Akce kolního roku 2009 /2010 Pracovi Karolíny Sv tlé o kotelna a sklad materiálu kompletní oprava st echy o rekonstrukce kancelá e z místnosti výdejny o nákup nového automobilu o roz ení parkovi u automechanik o oprava a nát r zadní brány o oprava p edního schodi o oprava sloupk p ední brány o malování p ti u eben o vým na linolea v u ebn 7 o nákup nového nábytku do 2 u eben ( stavitelné lavice a idle) o instalace nápojového automatu Pracovi Josefa Lady o vystav ní p ky s oknem ve strojní díln o vybavení u ebny elektro o generální oprava WC v p ízemí (nové WC, teplá voda, umyvadlo, elektrika, o okno, dla ba, obklady, malování) o oprava WC ve 2NP (umyvadla s teplou vodou, instalace výlevky pro úklidobklady) 15. Realizované projekty Ve kolním roce 2008/2009 byly realizovány projekty v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost: KOMPETENCE roz ení kompetencí u itel v technických oborech, kola je íjemcem dotace, partnerem je firma SEDUCTUS, s.r.o., Most Kariéra SP T je partnerem, realizátor je S T Most-Velebudice Výkop SP T je partnerem, realizátor je Asisten ní centrum Most emesla SP T je partnerem, realizátor je SO a SOU Roudnice nad Labem 16. Hospoda ení koly - rok íjmy Celkové p íjmy z toho p ísp vek ze SR + p ísp vek na projekty v K r r

28 ísp vek ze SR byl na í kole p id len ve vý i odpovídající platným normativ m. V roce 2008 byl p ísp vek ze SR rozd len do t chto skupin: Dotace z M MT - p ímé náklady: v K platy OON odvody FKSP ONIV p ímé Dotace z M MT dojí ní, stipendia/sip Dal í vzd lávání pedag. prac. nová maturita Dotace na RP zvý ení nenárokových slo ek plat Dotace z KÚ Ústí nad Labem provozní náklady v K Pojistná událost elová dotace projekt PRI-PRE Projekt SROP (strojní dílna) Projekt INDIS (vzd lávání ped. prac.) Projekt SDPV (vzd lávací st edisko) elová dotace-podpora romských ák Rozdíl mezi celkovými p íjmy a p ísp vkem ze SR tvo í p íjmy z tr eb za produktivní práci ák v rámci odborného výcviku, úrok ze z statku finan ních prost edk na b ném ú tu, z tr eb za prodej drobného vy azeného majetku, z dotací na realizaci projekt a z dopl kové innosti (viz. bod. 4). Poplatky od zletilých ák, rodi nebo jiných zákonných zástupc V roce 2008 nebyly ádné. Dopl ková innost v K r r íjmy z hospodá ské innosti Pozn: P íjmy z dopl kové innosti jsou tvo eny rekvalifika ními kurzy pro ÚP Rumburk. 28

29 Ostatní p íjmy v K r r Ostatní p íjmy z toho: - tr by za zakázky - tr by z prodeje HIM - úroky - ostatní výnosy - tr by za ostatní slu by Výdaje v K r r Investi ní výdaje celkem vlastní prost edky SROP Neinvesti ní výdaje celkem z toho náklady na platy pracovník koly OPPP zák. odvody soc. a zdrav. poji ní výdaje na u ebnice, u eb.texty a u ební pom cky odm ny ák spot eba materiálu spot eba energií opravy a udr ování odpisy cestovné náklady na spoje náklady na ob dy ák a pracovník v K r r

30 nákup softwaru zákonné sociální náklady (FKSP) nákup DHM (ná adí, inventá apod.) ostatní slu by echny závazné ukazatele stanovené z izovatelem v rozpo tu pro rok 2009 byly dodr eny. Hospodá ský výsledek za tento rok byl ve vý i,- K a skládal se z finan ních prost edk na vratky z poskytnuté dotace na podporu rom, dojí ní a stipendia (,-K ) a úrok z b ného tu (,-K ) a z nevy erpané dotace na projekt KOMPETENCE (,- K ). 17. Záv r výro ní zprávy Ve kolním roce 2009/2010 byly spln ny tém v echny cíle a úkoly, které jsme si vyty ili ve ech oblastech výchovn -vzd lávacího procesu. Kvalitativn se kola posunula dop edu, nejv ím nedostatkem z stává i nadále nedostatek finan ních prost edk na modernizaci ebních pom cek, stroj, ná adí a m idel, modernizaci, opravy a udr ování nemovitého i movitého majetku. Pro dal í vývoj má kola vytvo eny dobré p edpoklady, zájem ák o studium na kole je neklesající, absolventi v ech obor jsou trhem práce ádáni. Datum zpracování zprávy : íjen 2010 Datum projednání na porad pracovník koly : Datum projednání ve kolské rad : - (rada ukon ila innost k ) Podpis editele a razítko koly : Ing. Franti ek Hricz 30

VÝRO NÍ ZPRÁVA (zkrácená verze, plné zn ní k dispozici u editele koly)

VÝRO NÍ ZPRÁVA (zkrácená verze, plné zn ní k dispozici u editele koly) St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf VÝRO NÍ ZPRÁVA (zkrácená verze, plné zn ní k dispozici u editele koly) za kolní rok 2008/2009 Varnsdorf, íjen 2009 Ing. Franti ek Hricz - editel Ing. Ji í Bajan

Více

St ední kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2005/2006

St ední kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2005/2006 St ední kola technická, Varnsdorf VÝRO NÍ ZPRÁVA za kolní rok 2005/2006 Varnsdorf, zá í 2006 1. Charakteristika koly St ední kola technická Varnsdorf, Karolíny Sv tlé 2703, p ísp vková organizace, p ipravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Velké Pavlovice, 20. ledna 2012 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel. 482 710 077, fax 485 103 880 e-mail: sekretariat@gfxs.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-5/12-B. Ing. Miroslavem Měsíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-5/12-B. Ing. Miroslavem Měsíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-5/12-B Název právnické osoby Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 vykonávající činnost školy: Sídlo: Přívoz 735,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2011-2012 a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2011-2012 a hospodaření za rok 2011 1 Výroční zpráva SOU Sedlčany o.p.s. o činnosti ve školním roce 2011-2012 a hospodaření za rok 2011 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více