Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2013-14. Výroční zpráva za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 10 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 12 VI. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ- VZDĚLÁVACÍHO PŮSOBENÍ 16 VII. PUBLIC RELATION, ŽP, AKCE, SOUTĚŽE, PROJEKTY 25 VIII. ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB 28 IX. ŠKOLNÍ KLUB 31 X. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 34 XI. ÚDAJE O REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 36 XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORY A PARTNERY 37 XIII. PROBLÉMY ŠKOLY, ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 39 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: Sídlo: příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Ředitelka školy statutární zástupce: Statutární zástupkyně ředitelky školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Vedoucí úseku výchovy: Celková kapacita školy: Školská zařízení při škole: Školní družina: Školní klub: Školní jídelna: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Mgr. Jana Linhartová, 45 let PaedDr. Alena Piková, 57 let Mgr. Lucie Punčochářová, 39 let Pavlína Ekrtová, 46 let Jitka Melichová, 43 let 592 žáků 220 dětí 156 účastníků 500 strávníků Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Mgr. Lucie Marková, Mgr. Jiří Vosyka Petr Herišer, Ing. Jan Řeřicha, Vlastimil Žáček ŠR se ve školním roce sešla 3x. Zápisy a usnesení jsou na Občanská sdružení při škole: OS Vojnovičova: IČO , Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Předsedkyně: Ing. Zdeňka Holubová OS Paprsek dětem: IČO , Školní 820/17A, Ústí n. L. Předsedkyně: Hana Mišáková Členové OS se setkávají pravidelně 3 x ročně na valných hromadách a vydávají každoročně výroční zprávu. Zápisy a výroční zprávy jsou na 3

4 II. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Dále pracují při škole tři školská zařízení školní družina, školní klub a školní výdejna. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází třídy prvního stupně, šatny, relaxační zóny, oddělení školní družiny, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jednací místnost pro rodiče, ekokoutek se školním arboretem a kanceláře vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv, relaxační koutky a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělesné výchovy je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, přípravný ročník, oddělení školní družiny a zázemí pro vychovatelky, školní klub. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálních zařízení, školní družina se žákovskou kuchyňkou a kinosál. Do školní jídelny výdejny se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem. Stravují se zde žáci a zaměstnanci školy. Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd prvního stupně, které jsou upraveny pro výuku zdravotně postižených a znevýhodněných žáků, jsou zde oddělení školní družiny a přípravný ročník. Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Základní pilíře ŠVP Co chceme a kam směřujeme. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. 4

5 - V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním. - Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd. - Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení. - Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem. - Podporujeme zásadu od hraní k vědění. - Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. - Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima). - Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. - Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření ze školského poradenského zařízení PPP, SPC a jejich doporučení. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd a žáků na základní škole PRACOVIŠTĚ POČET TŘÍD POČET ŽÁKŮ PRŮMĚR NA PP Přípravný ročník žáků / PP 1. stupeň ,5 žáka / PP Paprsek ,1 žáka / PP 2. stupeň ,6 žáka / PP Celkem ,4 žáka / PP Počet oddělení a žáků ve školských zařízeních PRACOVIŠTĚ POČET ODDĚLENÍ POČET DĚTÍ PRŮMĚR NA PP Školní družina 10 oddělení 218 dětí 21,8 žáka / PP Školní klub 20 zájmových útvarů 156 účastníků Školní výdejna 500 strávníků 5

6 Současnost a další vývoj školy Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. Dále spolupracujeme se školními poradenskými pracovišti /PPP ÚK, SPC Demosthenes, SPC Pod Parkem/ a dalšími diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Nad rámec běžné výuky nabízíme výuku řečové výchovy, kterou zajišťuje kvalifikovaný logopedický asistent, vedeme několik skupin náprav poruch učení na obou stupních. Ve všech třídách s upravenými vzdělávacími podmínkami a sníženým počtem žáků vyučují plně kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové spolu s asistentem pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od prvního ročníku. Rozšířili jsme nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání, a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Na všechny tyto oblasti má škola odborně kvalifikované metodiky. Jsme zapojeni do projektů podporujících inkluzi, prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchovu a výuku cizích jazyků. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou a chceme nadále vyhledávat talentované a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme nabídku zájmových útvarů při školním klubu. Daří se nám zvyšovat zájem žáků o nejrůznější soutěže a další aktivity. Nadále má naše škola značku RODIČE VÍTÁNI, značku EKOŠKOLA a čekáme na udělení značky ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Naše škola je členem ASOCIACE AKTIVNÍCH ŠKOL ČR, jejíž sídlo je od července 2014 na naší škole. Ředitelka školy je jednou ze čtyř členů hlavního výboru asociace. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi DDM v Ústí nad Labem, ZOO Ústí nad Labem, sportovními kluby - basketbalovým, atletickým a tanečním, společností METALLPLAST, DP města Ústí nad Labem, Městskou policií, nadací Plamínek naděje a UJEP v Ústí nad Labem. Další partnery budeme vyhledávat i nadále. Při škole pracují dvě Občanská sdružení. Při posledním setkání v dubnu 2014 se předsedové obou sdružení dohodli na sloučení obou sdružení v jedno a přejmenování občanského sdružení na spolek. Cílem sdružení /budoucího spolku/ je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé a členy jsou zákonní zástupci žáků. Zápisy z jednání se zveřejňují i na webových stránkách školy. 6

7 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 72 60,357 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 (u pedagogů důchodového věku je vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Poř. číslo Pracovní Kvalifikace, stupeň Roky ped. Úvazek zařazení, funkce vzdělání, obor, aprobace praxe 1 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Aj 4 2 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, Z 16 3 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 19 4 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 11 5 učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje 1 6 Učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vv 14 7 učitel 1,000 ano, VŠ (MSP), TV, Z 13 8 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 12 9 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje 2 11 učitel 1,000 ano, VŠ (MSP), Ing., ICT učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň Učitelka MD 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň 5 14 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Ch, Př učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka MD ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), AJ učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 5 21 ředitelka školy 1,000 ano, VŠ (MSP), spec. ped učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vv učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitel 1,000 ano, ÚSO 4 25 učitelka 1,000 ano, VŠ, I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vo učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, D zástupce ŘŠ 1,000 ano, VŠ PaedDr., I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň zástupce ŘŠ 1,000 ano, VŠ (MSP), Př, Z 14 32D učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, tech.v učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, tech.v učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 28 7

8 37 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP) Tv, Vo Učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň Učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň Učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 6 41 Učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň Učitel 1,000 ano, VŠ (MSP, F, tech. v Učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň Učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň 1 45 Vychovatelka 1,000 ano, (BSP) vychovatelství Vychovatelka 0,736 ano, ÚSO 4 47 Vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství Vychovatelka 0,357 ano, ÚSO, vychovatelství Vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství Vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství vedoucí vych. 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství Vychovatelka 0,571 ano, ÚSO, vychovatelství 9 53 Vychovatelka 0,424 ano, (ÚSO), vychovatelství Vychovatelka 1,000 ano, (BSP) vychovatelství 1 55 Vychovatelka 0,407 ano, (ÚSO) 1 56 Vychovatelka 0,697 ano, studuje 3 57 asistent pedag. 0,750 ano, ÚSO 6 58 asistent pedag. 0,750 ano, ÚSO 3 59 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO 4 60 asistent pedag. 0,650 ano, ÚSO asistent pedag. 0,600 ano, ÚSO 0 62 asistent pedag. 0,550 ano, ÚSO 3 63 asistent pedag. 0,631 ano, ÚSO asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO 4 65 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO 6 66 asistent pedag. 0,351 ano, VŠ 1 67 asistent pedag. 0,050 ano, studuje 0 68 asistent pedag. 0,232 ano, ÚSO 1 69 asistent pedag. 0,404 ano, BSP 1 70 asistent pedag. 0,375 ano, VŠ 1 71 asistent pedag. 0,172 ano, VŠ 1 72 asistent pedag. 0,750 ano, studuje 3 Věková struktura pedagogických zaměstnanců Věk Počet % učitelů , 29% , 76% , 29% Nad 50 let 11 16,18% Pracující důchodce 1 1,47% Komentář: V přípravných ročnících pracovaly 2 plně kvalifikované paní učitelky, na prvním stupni vyučovalo 14 učitelek, z toho 3 si doplňují kvalifikaci, na Paprsku 5 učitelek a 6 asistentek pedagoga, z toho jedna učitelka si doplňuje kvalifikaci. Na druhém stupni pracovalo 17 učitelů 8

9 a 2 asistenti pedagoga, z toho jeden si doplňuje kvalifikaci. Ve školní družině bylo zaměstnáno 6 plně kvalifikovaných vychovatelek na plný úvazek a 4 vychovatelky na částečný úvazek. Ve školním klubu pracovaly 2 vychovatelky na částečný úvazek. Průměrný věk pedagogického pracovníka činil 39 let. Všichni nekvalifikovaní zaměstnanci si doplňují studium. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 14 12,038 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Ekonom 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 2 Uklízečka 0,500 Vyučena s výučním listem 3 Uklízečka 1,000 Vyučena s výučním listem 4 Uklízečka 1,000 Vyučena s výučním listem 5 Uklízečka 1,000 Vyučena s výučním listem 6 Školník 1,000 Vyučen s výučním listem 7 Uklízečka 1,000 Základní vzdělání 8 Hospodářka MD 1,000 Vysokoškolské vzdělání 9 Uklízečka 1,000 Základní vzdělání 10 Asistentka ŘŠ 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 11 Mzdová účetní 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 12 Pracovnice ŠJ 1,000 Vyučen s výučním listem 13 Pracovnice ŠJ 0,438 Vyučen s výučním listem 14 Domovnice 0,100 Středoškolské vzdělání s maturitou 9

10 IV. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace KÚÚK ,00 0,00 Příspěvek KÚÚK - Pažit ,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 Jiné (dary, projekty, cizí zdroje, čerpání fondů) , ,00 Celkem ,47 Kč ,00 Kč Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Mzdové + sociální + zákon , ,00 Spotřeba materiálu , ,00 Energie , ,47 Opravy a údržba , ,00 Investice 0,00 0,00 Ostatní služby , ,53 Odpisy ,00 0,00 Náklady z DDM ,74 0,00 Celkem ,47 Kč ,00 Kč Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem. Tradičně nejvyšší položku v rozpočtu školy tvořily náklady na teplo. Teplo uniká netěsnými okny školy. Další významnou položkou jsou náklady na elektrickou energii. Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu KÚ. Finanční prostředky byly použity v souladu se stanovenými podmínkami pro poskytování dotací. Přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány především na mzdy zaměstnanců školy a s tím spojené náklady na zákonné odvody, nákup učebních pomůcek, na nové učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní náhrady a osobní ochranné pomůcky. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost Hospodářský výsledek Kč , ,00 Celkem Kč 0 Komentář Škola přečerpala v hlavní činnosti finanční prostředky určené na provoz poskytnuté zřizovatelem. Tento finanční rozdíl kryla kladným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti. 10

11 Přehled finančních fondů k Fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond investic Fond rezervní Zůstatek 0,00 Kč ,76 Kč ,48 Kč 2 423,00 Kč Komentář k čerpání fondů Fond odměn: - pro rok 2013 je stav FO nulový. Fond FKSP: - byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy, kulturní akce, masážní služby, nákup vitamínů, příspěvek na obědy apod. Fond investiční: - v roce 2013 došlo k čerpání finančních prostředků - zakoupena myčka skla a nádobí do školní výdejny. Fond rezervní: - stav RF k se skládá z 2 423,00 Kč nevyčerpané prostředky projekt Učebna v přírodě se školním arboretem aneb Každý strom má svůj příběh. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schváleného zřizovatelem Fond odměn Fond investic Fond rezervní Celkem Fond Přidělená částka 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11

12 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků ve škole za 1. pololetí Počet žáků Prospěl s vyznam. 12 Jiné hodnocení Ročník Prospěl Neprospěl Absence oml/neoml Přípr. roč Průměr žák oml/neoml I.A /0 22,75/0 I.B /0 11,25/0 I.C /0 46,57/0 I.D /0 23,78/0 II.A /0 26,04/0 II.B /0 25,46/0 II.C /0 27,00/0 II.D /0 11,65/0 III.A /0 52,79/0 III.B /0 19,96/0 III.C /0 25,82/0 III.D /0 33,52/0 IV.A /0 21,68/0 IV.B /0 36,04/0 IV.C /0 46,93/0 V.A /0 53,21/0 V.B /0 32,17/0 V.C /0 37,92/0 V.D /6 37,58/0,25 1. stupeň VI.A /0 48,08/0 VI.B /0 30,36/0 VII.A /0 28,21/0 VII.B /0 47,70/0 VII.C /0 36,14/0 VIII.A /0 43,12/0 VIII.B /6 57,71/0,25 IX,A /0 53,27/0 IX.B /0 76,33/0 2. stupeň Škola celkem /12 34,76/0,02

13 Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí Počet žáků Prospěl s vyznam. Jiné hodnocení Ročník Prospěl Neprospěl Absence oml/neoml Přípr. roč Průměr žák oml/neoml I.A /0 22,38 I.B /0 22,05 I.C /0 78,36 I.D /0 30,70 II.A /0 29,92 II.B /0 26,38 II.C /0 38,27 II.D /0 29,31 III.A /0 53,43 III.B /0 24,63 III.C /0 36,00 III.D /0 28,13 IV.A /0 27,60 IV.B /0 42,32 IV.C /20 38,29/1,43 V.A /0 28,86/0 V.B /0 35,29 V.C /0 34,08 V.D /0 32,75 1. stupeň VI.A /0 49,38 VI.B /0 43,61 VII.A /0 31,21 VII.B /0 56,00 VII.C /0 58,24 VIII.A /4 52,88/0,16 VIII.B /0 72,67/0 IX,A /0 81,93/0 IX.B /0 95,50 2. stupeň Škola celkem /24 41,64/0,04 13

14 Pochvaly a ocenění školní rok Typ pochvaly Pochvala třídního učitele 1. pololetí Pochvala třídního učitele 2. pololetí Pochvala ředitele školy 1. pololetí Pochvala ředitele školy 2. pololetí Poče t Zdůvodnění za píli, výborné pracovní výsledky, vzorné chování, práci v třídní samosprávě, reprezentaci školy apod. za píli, výborné pracovní výsledky, vzorné chování, práci v třídní samosprávě, reprezentaci školy apod. za vzornou reprezentaci školy, za dlouhodobě vynikající prospěch, za mimořádné výkony apod. za vzornou reprezentaci školy, za dlouhodobě vynikající prospěch, za mimořádné výkony apod. Napomenutí a důtky školní rok Typ opatření Počet Zdůvodnění Napomenutí třídního za špatnou pracovní morálku, drobné přestupky proti 54 učitele 1. pololetí školnímu řádu Napomenutí třídního za špatnou pracovní morálku, drobné přestupky proti 42 učitele 2. pololetí školnímu řádu Důtka třídního učitele 1. pololetí 17 za nepořádnost, nevhodné chování Důtka třídního učitele 2. pololetí 17 za nepořádnost, nevhodné chování Důtka ředitele školy 1. pololetí 4 za opakované nevhodné chování, nepořádnost, podvody Důtka ředitele školy 2. pololetí 4 za opakované nevhodné chování, nepořádnost, podvody Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 1. pololetí 2 0,4 % 2 - uspokojivé 2. pololetí 2 0,4 % 3 - neuspokojivé 1. pololetí 0 0 % 3 - neuspokojivé 2. pololetí 0 0% Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce Gymnázium 8leté 6leté 4leté SOŠ vč. konzervatoří, SOU s maturitou SOU, U s výučním listem OU, PrŠ, OŠ bez maturity i výučního listu přihláš. přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. Přijatí přihláš. přijatí přihláš. Přijatí

15 Zápis do 1. tříd 2014 Zápis do 1. tříd ve školním roce Zapsaní do 1. tříd 2014 Žádost o odklad 2014 Převedeni na jinou školu 2014 Nešestiletí 2014 Odvolání 2014 Žáci 1. tříd 2014/ Údaje o integrovaných žácích v běžných třídách s IVP školní rok IVP běžné třídy/ počet tříd Počet žáků integrovaných žáků v běžných třídách Celkem žáků v běžných třídách celkem 1. stupeň / 10 tříd 27 žáků / 2,7 žáka na třídu 288 žáků celkem 2. stupeň / 7 tříd 26 žáků / 3,9 žáka na třídu 149 žáků Celkem škola / 17 tříd 53 žáků / 3,1 žáka na třídu 437 žáků Komentář: Vzhledem k velmi dobré spolupráci výchovných poradkyň pro oba stupně s pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry, díky včasné depistáži za pomoci třídních učitelů jsou žáci do integrované péče zařazováni aktuálně během celého školního roku. Je kladen důraz na vzájemnou spolupráci pedagogů, rodičů a především na aktivní přístup samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jak při tvorbě individuálního plánu, tak i při nápravné péči. Žáci ve třídách s upraveným vzdělávacím programem školní rok Ročník Počet žáků Třída pro žáky s SPU 1. C 14 Třída pro žáky s SPU 2. C 11 Třída pro žáky s SPU 3. C 11 Třída pro žáky s SPU 4. C 14 Třída pro žáky s SPU 5. C 12 Třída pro žáky s SPU 3. A 14 Třída pro žáky s SPU 5. A 14 Třída pro žáky s SPU 6. A 14 Třída pro žáky s SPU 7. A 14 Celkový počet tříd a žáků skupinově integrovaných Komentář: Ve třídách s upravenými vzdělávacími podmínkami se vzdělávají žáci v rámci skupinové integrace. Za upravené vzdělávací podmínky se považuje snížený počet žáků ve třídě, výuku zkušenými speciálními pedagogy spolu s asistenty pedagoga. Pro výuku se využívají speciální učební pomůcky, každému žákovi je zajištěn individuální přístup a při hodnocení se používají 15

16 upravená kritéria. Žáci musí zvládnout 60% učiva školního vzdělávacího programu, aby mohli postoupit do vyššího ročníku. VI. Hodnocení výsledků výchovně - vzdělávacího působení a. Výchovné poradenství na škole 1. a 2. stupeň 1. Zázemí pro práci zázemí a podmínky pro práci jsou dobré 2. Nejčastější výchovné problémy, které jsme řešily: vztahové problémy ve třídě prospěch žáků, zvládání učiva v jednotlivých předmětech, způsob domácí přípravy zvýšená agresivita u některých žáků, napadání spolužáků (i mimo školu) neomluvená absence (záškoláctví) krádeže ničení školního majetku ohrožování zdraví spolužáků 3. Systém kontaktů s žáky a jejich efektivita a přínos nástěnka VP a schránka důvěry konzultační hodiny hospitace v předmětech vyžadující užití zvýšeného individuálního přístupu kontrola písemného projevu žáků se specifickými poruchami učení výuka volby povolání Efektivitu je nadále třeba zvyšovat. 4. Dostupnost informací pro žáky veškeré potřebné informace jsou žákům dostupné, sdělujeme je osobně, prostřednictvím nástěnky, mohou využít konzultační hodiny a schránku důvěry 5. Systém kontaktů s rodiči nástěnka VP konzultační hodiny konzultace dle požadavků a potřeb zákonných zástupců (osobní kontakt) třídní schůzky telefonický kontakt 6. Rozmísťovací řízení Viz. Příloha tabulka s umístěním žáků z devátých i nižších ročníků 7. Úroveň profesního poradenství na dobré úrovni, využití předmětu volba povolání, svět práce, veletrh vzdělávání, návštěvy IPS ÚP, exkurze na SŠ, prezentace některých středních škol a jejich studijních oborů přímo na naší škole, podle potřeby osobní konzultace se žáky a jejich rodiči 8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle ŠVP ZV 16

17 dle IVP a metodického pokynu SPC pro sluchově a zrakově postižené dle doporučení a závěrů PPP a ostatních odborných pracovišť 9. Integrace ZPŽ při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a s odborníky z jiných rezortů se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytují pomoc při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a následném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školská poradenská zařízení zařazená do sítě škol (PPP, SPC, SVP) a odborní pracovníci poradenského pracoviště (zejména výchovný poradce, speciální pedagog, metodik primární prevence) u žáků s potřebami individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně dalšími vyučujícími speciálně pedagogickou péči zajišťují ve speciálních třídách speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti, v běžných třídách speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a pedagogickými asistenty zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a využíváme nabídek dalšího vhodného vzdělávání pedagogických pracovníků (získání základních znalostí z oblasti speciální pedagogiky), škola je připravena operativně zařadit do ŠVP speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo znevýhodnění na úrovni ŠVP je vzdělávací obsah vzdělávacích oborů vymezených RVP ZV pro vzdělávání žáků v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, možnostmi a zdravotním stavem při vzdělávání těchto žáků uplatňujeme kombinaci speciálně-pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělání běžné populace, tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností a při zlepšování sociální komunikace žáků, u nichž vzdělávání za použití běžných didaktických metod nepřináší potřebný efekt zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, pře sestavování obsahu, forem i metod výuky umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám podporujeme nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváříme vhodné vzdělávací nabídky primárně hodnotíme individuální pokrok bez srovnání s ostatními, posilujeme formativní hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků žáka, hodnotíme s tolerancí hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je řešeno podle typu problému zapojujeme žáka jako partnera do procesu hodnocení 17

18 na základě vyjádření PPP, SPC je zákonným zástupcům žáka nabídnuta dohoda o způsobu klasifikace každý integrovaný žák je vzděláván podle IVP na základě odborného posudku příslušného odborného poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP); struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna dohodou o formě podílu žáka a spolupráci se zákonnými zástupci zákonný zástupce i PPP s IVP vyjadřují souhlas, stejně jako s navrhovaným slovním hodnocením integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti vyučujících, na spolupráci s psychologem PPP, speciálním pedagogem a rodiči výchovný poradce, speciální pedagog podporují rozvoj dítěte, poskytují poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům rozsah speciálně pedagogické individuální a skupinové práce vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy z podmínek školy vychází i případné snížení počtu žáků ve třídě je posilován osobnostní rozvoj dítěte, handicapy odstraňovány formou speciálních cvičení a náprav (řečová výchova, náprava poruch učení, psaní na počítači) rozšiřujeme spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme odstranění architektonických bariér a provedení potřebných úprav interiéru školy a tříd 10. Kvalita vzájemné komunikace s učiteli a třídními učiteli interpersonální komunikace je na dobré úrovni konzultace diskuse porady čtvrtletní vyplňování podkladů pro VP hledání možností individuální pomoci neprospívajícím žákům formou nabídky individuálního doučování nebo změnou forem zkoušení vedení přehledu žáků vyžadujících zvýšenou péči a žáků s mimořádným zhoršením prospěchu prevence záškoláctví a sociálně patologických jevů zhodnocení IVP (co z metod se osvědčilo, neosvědčilo) 11. Další vyhledávat žáky talentované a podporovat žáky se zájmem studium odborné literatury profesní růst pedagogických pracovníků DVPP, zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( SPU dysfázie ) účast žáků na akcích s preventivním programem (ve škole besedy s odborníky z PČR, městské policie, OSV OSP Děti a právo, Den policie ) b. Prevence sociálně patologických jevů na škole 18

19 Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Součástí MPP je pravidelná spolupráce s odborníky na prevenci, besedy a prožitkové terapie pro třídní kolektivy i pedagogické pracovníky. Kompletní program je součástí celoročního plánu školy pod názvem PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE. Jeho cílem je působení na žáky nejen v rámci vyučování, ale i v jejich volném čase a vedení všech k vhodnému způsobu využití volného času. Dobře vedená prevence vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Témata prevence se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K prevenci se využívají třídnické hodiny, besedy, návštěvy kulturních představení, soutěže, výlety, apod. Velmi důležitý krok prevence je náplň volného času žáků. Mohou využít pobyt ve školním klubu či družině a navštěvovat zájmové kroužky. Nezbytná je i spolupráce s rodiči. Škola v rámci prevence spolupracuje s mnoha organizacemi a zapojuje se do mnoha soutěží a projektů. Velký význam v oblasti prevence sociálně patologických jevů měla práce s třídními kolektivy, ve kterých se projevovaly problémy v komunikaci a soužití žáků. Byl použit program Klima třídy. 1. Realizace Minimálního preventivního programu: třídní učitelé metodik školní prevence výchovný poradce práce se třídou, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů učitelé Vo, Vz, Př a jiných předmětů aplikace témat prevence ve výuce 2. Témata specifické primární prevence aplikovaná v běžné školní výuce: Prevence kouření, užívání alkoholu Prevence AIDS, antikoncepce Rizika zneužívání návykových látek Sekty, automaty, drogy, AIDS Národnostní menšiny, rasismus, diskriminace, xenofobie Náročné životní situace, šikana, agresivita, dom. Násilí Holocaust 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo, 8.ročník Př 7. ročník Vo, 9. ročník Vo 6. ročník Vz, 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo,D 19

20 1. stupeň bezpečnost, návykové látky - různé předměty Kyberšikana Třídnické hodiny ve všech ročnících 3. Doprovodné formy vzdělávání primární prevence Název akce Forma Charakteristika Deštník PAŽIT Ozdravné pobyty Děti a právo pobyt v přírodě pobyt v přírodě pobyt v přírodě beseda 3-denní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ Program aktivního života (branná výchova) 20 počet akcí poznávací výlety do přírody 10 p. Princová kurátorka OSP + následné besedy, konzultace počet zúčastněných žáků 4 2.stupeň A + 8.B Čas proměn beseda pro dívky - 6. ročník 2 dívky 6.ročník Jak se nestát závislákem 72 hodin Školní noviny Školní rozhlas Školní sněm Mladý záchranář Mikuláš Školní výlety Masarykova nemocnice Bezpečně v nebezpečném světě Bukovský červánek Sex, AIDS a vztahy program PPP specifická primární prevence 3 6.A + 6.B dobrovolnický program žáků tvorba šk. novin MV schůzky Domov důchodců, chirurgické oddělení dětské nemocnice, útulek pro psy 3 2.stupeň Sosáková pětka - měsíčník 1xtýdně 2.stupeň RANNÍ DVACÍTKA každé ráno před vyučováním 2 zástupci z každé třídy od 3.ročníku+MV+školní rozhlaschod školy každé ráno stupeň 1x měsíčně 2x noční spaní soutěž soutěž HZS a OČZMS 1 4 prezentace cestování žáci 9.tříd nadělují ostatním dětem výlety do přírody, do ZOO, do IQ parku, do měst, ročník všechny třídy 0.-9.ročník exkurse návštěva dětské kliniky ročník PP 1. dětská konference ZŠ Tisá 1 7.C celoškolní akce přednáška sobotní celoškolní akce ke dni dětí preventivní přednášky s koncertem 1 celá škola 2 2.stupeň

21 Vodácký kurs Den s Policií Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace pobyt v přírodě ukázky 2.stupeň 1 výběr IZS - policie, hasiči, letecká záchranná služba, záchranná služba, dopravní výchova AB, 3D, 6A, 6B, 7AB, 8A, 9AB Bowling turnaj 6 2. stupeň + 3. D Divadelní představení Filmová představení Hasiči projekce různé žánry ročník projekce různé žánry ročník exkurse integrovaný záchranný systém, ročník Knihovna exkurse různé žánry ročník Den plný her aktivity seznámení s novými hrami, turnaje ročník DDM návštěvy výrobky - keramika, spolupráce ročník Putování za zdravým jídlem Austrálie, Indonésie Akademie 9. ročníků Komunikace a sluchově postižení Soutěže Austrálie Indonésie Deskohraní Den plný her Chemický jarmark Florbalová liga Sportovní akce projekt soutěžní hra pro týmy ročník projekce vystoupení přednášky projekce soutěž hry exkurse turnaj turnaje, závody přírodovědný a zeměpisný film o stylu života domorodců a krajině v daných zemích dvouhodinový program žáků 9. ročníků na rozloučení se ZŠ prezentace a přednášky se sluchově postiženým člověkem soutěže a hry v různých předmětech přírodovědno-zeměpisné dokumenty o zemi celorepubliková prezentace + turnaje her dopoledne věnované studiu nových her prezentace chem. a fyzik.pokusů na SŠ chemické sportovní soutěže v boji proti drogám účast v soutěžích, turnajích 2 2. stupeň 1 2. stupeň 9 2. stupeň celoškolní 2 2. stupeň 1 výběr 1 celoškolní 1 výběr ročník 2. stupeň 2. stupeň Projekty Vv soutěže 2. stupeň Vycházky do přírody OČZMS projekt celodenní projekt - 1. pomoc, hasiči, záchranáři, cyklistika, celoškolní 1 celoškolní

22 Vánoční besídky Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace dopravní výchova, celoškolní Školní klub každodenní aktivity ročník 4. Projekty podporující realizaci primární prevence. NÁZEV PROJEKTU CHARAKTERISTIKA PROJEKTU FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ DEŠTNÍK ŠKOLNÍ KLUB PAŽIT OZDRAVNÝ POBYT KOMUNITNÍ ŠKOLA Třídenní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ Využití volného času Pětidenní pobyt mimo město Program aktivního života Poznávací pětidenní výlety do přírody Výchova k občanství ŠKOLA, RODIČE DOTACE ŠKOLA, RODIČE, DOTACE ŠKOLA, RODIČE, DOTACE ŠKOLA, RODIČE ŠKOLA, RODIČE DĚTI A PRÁVO Besedy s kurátorkou ŠKOLA, DOTACE UČEBNA V PŘÍRODĚ přírodní vědy ŠKOLA, DOTACE c. Environmentální výchovně-vzdělávací působení školní rok poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí (člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí zavádění kurzů, kroužků (Klub objevitelů) a jiných ucelených učebních celků zaměřených na EVVO vícedenní pobytové programy zaměřené na EVVO a výuku v terénu (Pažit, Motýl, ŠvP) externí výukové programy ekologické výchovy (např. Střediska ekologické výchovy SEVER, TEREZA, Tonda obal, ) vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí, školní ekologické projekty (např. Motýl, Den vody, Den Země, Modrozelený den, Přírodní krajiny, Podzim čaruje, Svátek zvířat ) aktivní zlepšování vzhledu školního pozemku a zahrady, přírodní učebny apod. poznávání okolního prostředí prostřednictvím vycházek, prací v terénu, spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, firmami, (Lampiónový průvod, Bukovský červánek, ) kurzy, semináře a specializační studia DVPP technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci provozu školy (oprava toalet, výměna oken, oprava školní budovy Paprsek, ) 22

23 environmentální poradenství zejména v oblasti využití obsahu EVVO knihovny podání minimálně 1 grantové žádosti zaměřené na EVVO jednou za dva měsíce probíhala obměna EVVO nástěnky umístěné ve vestibulu školy škola setrvala ve sponzorování sloní stopy pro ZOO Ústí n. L. (sponzorování sýčka obecného) a prohloubila kontakty se ZOO např. prostřednictvím kampaní EAZA škola nadále spolupracuje s DDM Ústí n. L. seznámení a předání EVVO materiálů k výuce na 1. stupni a Paprsku proběhly koordinační schůzky Ekotýmu školy, upevnila se vzájemná spolupráce jejich členů, založily se webové stránky Ekotýmu další proběhlé EVVO aktivity: prezentace firmy Metalplast práce s přírodním a recyklovatelným materiálem práce s GPS návštěvy zoologických zahrad exkurze do třídičky odpadu, ekofarem proběhly sběry a svozy elektroodpadu proběhly sběry a svozy starého papíru aktivní spolupráce se školními novinami začleňování a spolupráce se sítí EKOŠKOL byly vytvořeny plány krátkodobý a dlouhodobý EVVO koordinátor školy se účastnil krajské konference KAPRADÍ konzultace a praktické dílny k ekologické výchově v Litoměřicích na web byly umísťovány informace z činnosti EVVO na škole na škole proběhl významný projekt Modrozelený den, během něhož žáci nižších ročníků soutěžili na Včelí a Žabí stezce, využívali výukových ICT materiálů, aktivně pracovali s webovými stránkami - Tonda obal na cestách, dále pak žáci vyšších ročníků připravovali prezentace, scénky, taneční a divadelní vystoupení zaměřené na environmentální výchovu a veškeré své aktivity představili v kinosále školy ostatním spolužákům i pedagogům proběhla ukázka výcviku psovodů v průběhu celého školního roku probíhaly exkurze a vycházky do místní krajiny spojené nejen s pozorováním, ale také se studiem zaměřeným na přírodovědu a vlastivědu, ochranu krajiny, vliv člověka na prostředí atd. celá škola pravidelně během roku třídila a odevzdávala plasty, elektroodpad a papír do připravených nádob ve vnitřních prostorách i jejího zázemí d. Oblast ICT školní rok V průběhu školního roku bylo navázáno na modernizaci PC parku probíhající již v minulých letech. Dovybavili se prezentační technikou třídy 2. stupně. Dále se povedlo vybavit touto technikou i celý 1. stupeň a tím učitelům umožnit ve všech třídách školy používat při výuce interaktivní multimediální nástroje. Vybavení spočívalo vždy v instalaci jednoho učitelského PC (notebooku), reprosoustavy, dataprojektoru a v zajištění interaktivity především pomocí čidel SLIM. Dále byly zmodernizovány technikou některé kabinety učitelů prvního stupně a třídy Paprsku. V horním patře nad kabinety byl proveden kabelový rozvod internetu (pokrytí wifi bylo příliš slabé a pro potřeby interaktivní výuky nevhodné). Je nutné dodat, že celkem mohutný rozvoj techniky poměrně vyčerpal finanční možnosti a proto další investice cca v desítkách tisíc nepřicházejí do konce kalendářního roku příliš v úvahu. 23

24 V tuto chvíli se budou postupně dolaďovat jednotlivé nedostatky nových instalací či drobné požadavky učitelů, aby se mohli techniku pokud možno bez problémů a komfortně používat. Dosud známé nedostatky instalací: a) Nutnost poměrně často kalibrovat interaktivní pero bude řešeno vhodným systémem nastavení výšky tabule nesoucí interaktivní čidlo bez problému bude dořešeno b) Instalace programu Smartnotebook jedná se o program interaktivních tabulí SMART (máme pouze 2 tabule) a bude potřeba zakoupit multilicenci pro celou školu problém financí c) V jedné ze tříd 1. stupně na podestě je nevyhovující wifi signál podle zkušeností vyučujících v dalších třídách podesty bude buď provedeno zasíťování (rozvod kabelu) nebo bude posílena wifi (tato varianta přichází v úvahu pouze jako rychlá a možná levnější záplata) problém financí V plánu na nový kalendářní rok je vybavit Paprsek serverem a provést reinstalace operačních systémů u PC napojených na něj. Do budoucna se nabízí možnost vybavit školu dotykovou technikou zatím alespoň pro učitele tzv. tablety. 24

25 VII. PUBLIC RELATION, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY Public relation školní rok Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou PR využívá škola webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a zákonné zástupce o dění na škole. Po celý školní rok bylo v provozu školní rozhlasové studio s vysíláním Ranní dvacítka v čase 7.40 až 8.00 hodin. Celoročně je také v provozu v atriu školy od 7.30 do 16 hodin Školní informační kanál, kde se objevují veškeré informace o dění ve škole na dolní liště. Je možné ho na základě požadavku spustit i mimo vysílací čas, např. v době třídních schůzek, zápisu nebo Dni otevřených dveří. Žákovský parlament - školní rok Scházíme se pravidelně 1x měsíčně. Zápisy z jednání parlamentu i plán je zasílán třídním učitelům, visí na nástěnce parlamentu, webu školy a webu našeho parlamentu. činnost parlamentu: - Dobročinné akce projekt 72 hodin Ruku na to! - Návštěvy Domovů důchodců 1x měsíčně s programem a besedou - Sbírka umělohmotných víček pro Lukáše Zacha - Pomoc při akci Hurá do školy - Představ svého zvířecího kamaráda - Pomoc při organizaci Lampiónového průvodu - Připravili jsme a zorganizovali projekt Den plný her pro první i druhý stupeň - Soutěž v yoyování ve spolupráci s pracovníky prodejny Lardon - Pomoc při organizaci a realizaci vánoční besídky pro rodiče - Pomoc při zápisu do prvních tříd a Dni otevřených dveří - Pomoc při přípravě a organizaci Plesu deváťáků - pomoc při soutěži Vojnovičovka má talent - Pomoc při organizaci Bukovského skřivánku - Sbírali jsme kartičky z Tesca Vyhraj se svojí školou bohužel jsme nevyhráli - Účast na Jarním i Podzimním dětském Ústeckém slyšení - Exkurze pro žáky s vyznamenáním z druhého stupně do IQ Landie Liberec - Pomoc při Bukovském červánku - 2x za rok noční jednání parlamentu - Předání zkušeností pracovnicím Městské knihovny - Virtuální škola natáčení, stříhání filmů - Vydávání časopisu Sosákova pětka 1x měsíčně - Denní vysílání rozhlasu Ranní dvacítka - Letní tábor v Chorvatsku Pakoštane Díky spolupráci školy se zákonnými zástupci se nám podařilo uskutečnit akce, které školu přeměnily ve školu komunitní, tedy školu otevřenou nejen žákům a jejich zákonným zástupcům, ale i veřejnosti. 25

26 ozdravné pobyty a vícedenní výjezdy školní rok : ozdravný pobyt Staré splavy přípravné ročníky ozdravný pobyt Opárno celý Paprsek ozdravný pobyt Žihle 1. A, 1. B ozdravný pobyt Kytlice / podzim, jaro / - 2. A, 2. B ozdravný pobyt Benecko 2. D, 3. A, 3. B, 3. D ozdravný pobyt Kytlice 4. A, 4. B ozdravný pobyt Jiřetín 5. A, 5. B, 5. C ozdravný pobyt Příchovice 6. B, 7. B, 7. C, 8. A vodácký kurz Ohře 2. stupeň vícedenní pobyt v rámci projektu Deštník Kytlice 2. stupeň celoškolní akce - školní rok : Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Lampiónový průvod připomenutí tradice příjezdu Martina na bílém koni Vánoční trhy a Adventní koncert oslava Vánoc ve škole Den otevřených dveří prezentace školy rodičům a budoucím prvňáčkům Školní ples - pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče Bukovský červánek sobotní akce pro rodiče a děti oslava léta a konce školního roku Prázdninový pobyt v Chorvatsku škola o prázdninách jinak a jinde Akce pro žáky na 1. stupni Divadelní, hudební představení a jiné výchovně-vzdělávací akce: O pejskovi a kočičce, Ronja dcera loupežníka, Marionety, Lakomá bárka, Broučci, Křemílek a Vochomůrka, MamaRoma, Co loutky dovedou, Flétničky, Louskáček, Cikánské koření, Street dance, Hurá na prázdniny Exkurze, výlety na 1. stupni: Ranč Bánov, Masarykova nemocnice, Erbenova vyhlídka, Statek Třebíz, ZOO UL, DDM UL keramická dílna, Indiánská vesnice, Muzeum čertů Úštěk, Muzeum čtyřlístku Doksy, IQ Park Liberec, Sklárna Nový Bor, historická škola Zubrnice, Rozhledna Sloup, svíčkárna Pěnčín, Česká televize Praha, zámek Loučeň, planetárium a hvězdárna Teplice, skanzen Zubrnice, Duchcovský zámek, Lovečkovice, Stadice pomník Přemysla Oráče, rozhledna Sloup, Zámek Velké Březno, Hrad Houska, Zámek Děčín Besedy, přednášky na 1. stupni: SNAG seznámení s golfem pro děti, Myslivost, Velryby kytovci, Dopravní hřiště, Den s policií, Život na vesnici, beseda se spisovatelkou I. Březinovou, beseda s novinářem p. Vlach, beseda v knihovně, beseda pro rodiče seznámení s projektem Poznáváme město UL, besídky pro rodiče Akce pro žáky na 2. stupni Divadelní, hudební představení a jiné výchovně-vzdělávací akce: Romové a holocaust, Austrálie, Krajský soud, Cikánské kořeny, Podporujeme muziku, Den s policií, Noc na Karlštejně, Podporuj muziku, Vánoční besídky pro rodiče, seniory, nemocné děti, Hrnečku vař představení pro školku 26

27 Exkurze, výlety na 1. stupni: Chemický jarmark, koupaliště Brná, Drážďany muzeum Ma a Fy a vánoční trhy, Nelahozeves, Tiské stěny, IQ landia Liberec, Praha Chocho story a Grévin, Po stopách Karla Maye Besedy, přednášky na 1. stupni: Děti a právo, Rosteme s knihou, Beseda s neslyšícími, Veletrh vzdělávání, Úřad práce, Beseda sexuální výchova, SPŠ Resslova, SPŠ lesnická Šluknov, Den vědy UJEP, základy 1.pomoci, lesnictví a myslivost, Kytovci - velryby, Beseda s herci, Canisterapie a dogdance, Kdo má rád kakao, Beseda o Africe, Studium v USA, Drážďany muzeum hygieny, Teplice bájná země draků, Beseda s kurátorem, návštěva kina a muzea Čas proměn, Indonésie Soutěže na 1. stupni Matematický klokan, Pythagoriáda, šachy, pěvecká soutěž, recitační soutěž, Hejbni kostrou, soutěž ve šplhu, Atletika pro každého, Poznej svého zvířecího kamaráda, piškvorky, výtvarné soutěže, plavecké závody Soutěže na 2. stupni Olympiáda v českém jazyce a zeměpisu, Happening v knihovně, Krasopisec, Literární ÚSTÍ, Svatomartinský almanach, Sapere, Přesmyčky, Demosthenes, Recitační soutěž, Král pravopisu, Přírodovědný klokan, Mladý chemik, Matematická pythagoriáda, Matematický klokan, Orion Florbal cup, Dračí lodě, Minifotbal, Einstainova hádanka, Sudoku, Bowling, Mladý záchranář, Mladý moderátor, Indián na lovu, Vyprávěj svůj příběh digitálně, Přehazovaná, Basketbal, Sudoku, Indonésie po stopách lidojedů, Vánoční přesmyčky, Třídní betlém, Madagaskar příběh Lemurie, Souboj čtenářů, Ekologická soutěž, O nejhezčí herbář, A je to, Mladý Newton, Spelling, Memory Game, Rap Game, Anglické pexeso, Bingo NJ celoškolní projekty ve výuce ve školním roce : ČÍM BUDU?, DEN PLNÝ HER, MODROZELENÝ DEN, OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ, OČZMS Projekty na 1. stupni Učíme se s rodiči, Besídka pro maminky, Učíme se s maminkou, Halloween, Barevný podzim, podzim, Moje rodina, Sluníčkový den, Čertí rojení, Máme rádi ovoce, Ekohrátky, Sv. Václav, 28. říjen, Místo, kde žiji, Barevné pátky, Zdobení perníčků s babičkami, Putování za jídlem, U čertíků, Karneval, Masopust, Skřítek, Vánoční stromky, Den sněhuláků, Mikuláš, Učíme se v přírodě, Velikonoční zvyky, Poznáváme Ústí nad Labem, Pohádková noc, Cestujeme za písničkou, Tradice regionu, Den Evropy, My se šestky nebojíme, Historie nás baví, Čarodějnice, Jaro, Vánoce, Sedlák Tradice EU, Povinnosti a odpovědnost, My family, Chrismas Projekty na 2. stupni My family, Evropský den jazyků, Halloween, St. Patrick Day, My school, St. Valentine, Ich, Česko zpívá koledy, Naše obec, Přírodní krajiny, Terenní práce s mapou, Pravěké umění, Starověk, Vánoce, Karel Veliký, Ryby, Středověk, Velikonoce, Zámořské objevy, Jehličnany, 27

28 Cukroví, Původ a vývoj člověka, Třídní kalendář, Recyklace kovů, Kniha o mé obci, Kraje ČR, Ozón, Podpora stavebních a technických řemesel, Můj život, Zakládáme firmu VIII. ŠKOLNÍ DRUŽINA Skladba oddělení a organizace ŠD Oddělení Třída Počet dětí Umístění ŠD 2 2. B 25 Paprsek ŠD 3 0. A, 1. A 27 Pavilon TV ŠD 4 0. A, 1. D 27 Pavilon TV ŠD 5 2. D 23 Paprsek ŠD 6 0. B, 14 Paprsek 1. C - 3. C ŠD 7 0. B, 14 Paprsek 1. C - 4. C ŠD 8 3. A, 3. D 25 Pavilon vedení ŠD 9 3. B, 3. D 26 Pavilon vedení ŠD A, 1. B 26 Pavilon TV ŠD B, 1. C 4. C 14 Paprsek Provoz ŠD Ranní ŠD: 6, 00 7, 45 hodin činnost zajišťují 4 oddělení, 2 oddělení na paprsku a 2 oddělení na ZŠ Vojnovičova. Odpolední zájmová činnost: 11, 45 15, 00 hodin, činnost organizována na základě měsíčních plánů jednotlivých kmenových vychovatelek. Činnost ŠD 15, 00 17, 00 hodin, činnost zajišťována 6 odděleními. 3 oddělení ŠD na ZŠ Paprsku a 3 oddělení ŠD na ZŠ Vojnovičova. Přehled akcí pořádaných školní družinou: Září - vítání prvňáčků - bezpečná cesta do školy - prázdniny klíčovou dírkou - škola dříve a dnes - pečení brambor a jablek Sportovní akce: Projekty: Říjen - hledání pokladu - výroba kalendáře narozenin a svátků Sportovní trojboj Celoroční projekt Rosnička Celoroční projekt Od září do června 28

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více