Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2013/2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole, vlastní hodnocení školy. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek MŠMT. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Zpráva o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 15. Závěr. Projednáno na pedagogické radě Mgr. Petr Procházka ředitel

2 1. Základní údaje o škole : Název školy : Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 Sídlo : Jeseník, Dukelská 680 Identifikátor zařízení: Právní forma : příspěvková organizace IČO : DIČ : CZ Zřizovatel školy : Olomoucký kraj právní forma : kraj, IČO : se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel školy : Mgr. Petr Procházka, Zeyerova 658/6, Jeseník Škola sdružuje : 1. Hotelová škola kapacita : 430 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 400 jídel IZO : Školská rada : zřízena (viz Zřizovací listina školské rady při Hotelové škole Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680, ze dne , č.j. KÚOK/1011/2006/OŠMT/312). Má 6 členů. Telefon : ; Fax : , web:

3 Úvod Nejzajímavější aspekt, který vyplývá ze změn v odvětví hotelnictví a cestovního ruchu, je stálá potřeba nabízet nové, vysoce kvalitní služby vedoucí k otevření nových trhů a vývojových možností. Tyto strategie jsou všeobecně doprovázeny naléhavou potřebou nových profesních profilů a změnami obsahu existujících profilů. V posledních letech zaujímá zákazník novou, centrální pozici. Vše je podřízeno hostům a jejich požadavkům a očekávání. Výsledkem této změny je, že se mění i profesní dovednosti pracovníků služeb. Technologické inovace, změny v organizaci práce a změny v očekávání zákazníka pomalu ale jistě mění strukturu a obsah profesí v hotelu. Po pracovnících v hotelnictví jsou požadovány zejména dovednosti, zaměřené na mezilidskou komunikaci, porozumění různým kulturám, flexibilitu, adaptabilitu, teamovou spolupráci a racionální řešení aktuálních problémů. Národní průzkumy zdůrazňují, že odvětví jako je cestovní ruch vyžaduje od pracovníků široký rozsah kulturních znalostí a tradiční dovednosti, musí si poradit v používání nových technologií a jak se zachovat v situacích, které se mohou lišit v závislosti na očekávání zákazníka. Nalezení způsobů výuky těchto nových profesních dovedností se stalo strategickým cílem naší školy. Pevně věříme, že absolventi naší školy pomohou zvýšit úroveň hotelového sektoru v naší republice a získat zpět prestiž, kterou naše země v tomto odvětví historicky měla.

4 Vlastní hodnocení školy Technologické inovace, změny v organizaci práce a změny v očekávání zákazníka mění strukturu a obsah profesí v oboru hotelnictví. Po pracovnících jsou požadovány zejména dovednosti, zaměřené na mezilidskou komunikaci, porozumění různým kulturám, flexibilitu, adaptabilitu, týmovou spolupráci a racionální řešení aktuálních problémů. Vzdělávání je prioritou sociálně ekonomického rozvoje, rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, kvalitu života a hodnotovou orientaci lidí. Má-li evropské hospodářství zůstat konkurenceschopné a zachovat prosperitu svých občanů, je jedinou účinnou odpovědí inovace a kvalita. V této otázce patří ústřední odpovědnost vzdělávacím systémům, které musí pružně reagovat na měnící se prostředí a poskytovat kvalitní vzdělání. Naším základním cílem je uspokojovat vzdělávací potřeby nejen dětí a mládeže, ale i dospělých, zajišťovat kvalitu a funkčnost vzdělávání tvorbou takového vzdělávacího programu, který bude odpovídat potřebám informační a znalostní společnosti, sféry práce a potřebám aktivní účasti na životě v demokratické společnosti v integrované Evropě a zároveň respektovat individuální odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zpracovalo na základě analýzy současného stavu hodnocení, ve kterém odráží dosažené výsledky a aktuální podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků. 1. Oblast vzdělávání teoretická a praktická výuka Naše škola se řídí Školním vzdělávacím programem Hotelnictví a cestovní ruch, který byl zpracován na základě RVP pro studijní obor M/01 Hotelnictví. Školní vzdělávací program zohledňuje potřeby trhu práce, zejména v regionu a vychází z požadavků na odbornou i osobnostní způsobilost dané kategorie pracovníků. Škola provádí dílčí změny v obsahu, učebním plánu a organizaci výuky, jejichž potřeba vyplývá z výsledků evaluace programu a úspěšnosti žáků ve studiu, nebo jsou vyvolány změnami na trhu práce, rozvojem oborových disciplín, techniky, změnami materiálních a organizačních podmínek školy aj. Ve školním roce 2013/2014jsme : - Rozšířili výuku anglického jazyka na 5 hodin týdně, abychom podpořili kvalitu našich studentů v jazykové oblasti - připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka - připravujeme žáky na společnou a profilovou část maturitní zkoušky - žáci mají povinný také druhý cizí jazyk, který si mnoho zvolit z vybraných jazyků jazyk německý, ruský nebo francouzský. Tento výběr chceme rozšířit o jazyk italský a polský zavedením nepovinného třetího cizího jazyka - nabízíme žákům volitelné předměty (matematická cvičení, společenskovědní seminář, ICT seminář), odborné kroužky (barmanský, sommeliérský, baristický), sportovní hry a kroužek divadelní - zavedli jsme nový vstupní a stravovací systém školy pomocí čipu, který slouží žákům i při potřebě kopírování a tisku studijních materiálů

5 - úspěšně jsme ukončili realizaci projektu Tvorba digitálních učebních materiálů - rozšířili jsme odbornou praxi vedoucí k lepšímu osvojení manuálních dovedností studentů, praxe ve studentské kavárně, na recepci, v Městském informačním centru - propojili jsme dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi s odbornými dovednostmi - zavedli jsme elektronickou třídní knihu, zastupování, plán akcí a výkazy pracovní doby zpracovávané v systému Bakalář - účastnili jsme se celostátních soutěží v oblasti gastronomie a cestovního ruchu (viz příloha) - účastnili jsme se celostátních soutěží Finanční gramotnost, SAPERE, také soutěží v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů olympiády, Den poezie, Ars Poetica, Divadelní žatva apod. - uspořádali jsme významné akce školy Lázeňský pohár, Den otevřených dveří, Reprezentační ples školy, prezentace školy na veřejnosti - pořádali jsme akce pro sociální partnery bankety, rauty, recepce, výročí firem - zapojili se do programů EU Leonardo da Vinci týkající se mezinárodních stáží studentů a odborné praxe v Litvě, Lotyšsku, Skotsku, Německu, Řecku a Rakousku - uplatňujeme projektové vyučování předmět Projektový seminář gastronomie a cestovní ruch - zúčastnili jsme se celostátních jazykových soutěží Puškinův památník (Mohelnice, Praha), olympiády v CJ - začlenili jsme do výuky ochranu životního prostředí v rámci ekologie Den Země, šetrná turistika, ekologické projekty - snažíme se používat vyučovací metody soustředěné na aktivní činnost a zapojení žáka, které pomohou změnit encyklopedický systém výuky na řešení problémových úkolů, týmovou práci, snížit podíl frontální výuky - navázali jsme spolupráci a nové zahraniční kontakty se školou na Slovensku a v Polsku (příhraniční spolupráce s Polskem v rámci projektu s UP Olomouc) - inovovali jsme profilovou část maturitní zkoušky závěrečná práce s obhajobou - rozšířili jsme praxi na oblast památkových objektů, informačních center, cestovních kanceláří. Na základě zjištění můžeme říci, že se Školním vzdělávacím programem školy se ztotožňují jak učitelé, tak i žáci a jejich zákonní zástupci a ve výsledcích jsme dosáhli výrazných úspěchů a zlepšení.

6 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Kód oboru Název oboru Číslo jednací ročník M/ M/01 RVP Hotelnictví Denní studium RVP Hotelnictví Dálkové studium ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KUOK 38394/ ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KUOK 38394/ I., II., III.,IV V.

7 Statistické údaje o škole Údaje o žácích - Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech : 1. ročník Hotelnictví 46 žáků 2. ročník Hotelnictví 46 žáků 3. ročník Hotelnictví 53 žáků 4. ročník Hotelnictví 62 žáků 5. ročník Hotelnictví dálkové 19 žáků Celkem 226 žáků - Počet tříd 9 - Počet nově přijatých žáků k Počet žáků, kteří přerušili studium Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy 85%.

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Kvalita výchovně vzdělávacího procesu souvisí i s kvalitou pedagogického sboru. Na škole v loňském školním roce vyučovalo 18 kmenových pracovníků. Věková struktura pedagogického sboru odpovídá struktuře obvyklé na středních školách zastoupena je věková struktura let, mladší 45 let je 65% učitelského sboru. Muži tvoří čtvrtinu učitelského sboru, což odpovídá vzdělávací nabídce. Se svými 97% aprobovaně odučenými hodinami (z celkového počtu hodin, které se vyučují, včetně volitelných předmětů) patří škola mezi 40% středních odborných škol s nejvyšší mírou aprobovanosti učitelů. Téměř všichni členové pedagogického sboru mají dostatečnou uživatelskou schopnost práce s počítačem všichni učitelé absolvovali kurz základní počítačové gramotnosti a všichni kurz pro uživatele programu Bakalář zápis klasifikace, čímž jsme vyhověli přání rodičů zapisovat známky elektronicky, elektronická třídní kniha, zápis absence atd. Část pedagogů absolvovalo i speciální počítačové dovednosti v rámci tohoto programu rozvrh hodin, zastupování apod. V loňském školním roce jsme zavedli i elektronický stravovací a vstupní systém. Jeden pracovník dokončil magisterské studium, tři pracovníci studium ICT, dva pracovníci mezinárodní jazykovou zkoušku anglický a francouzský jazyk. Dále jsme se zapojili do přípravy na novou maturitu, kde jsme absolvovali kurzy pro hodnotitele a zadavatele. Prostřednictvím Schola servis jsme se účastnili školení týkající se ústního i písemného hodnocení maturitních předmětů český jazyk a cizí jazyky. Kromě těchto kurzů se učitelé účastnili i kurzů doplňujících či rozšiřujících jejich vzdělání (viz příloha).většina učitelů také v rámci projektu Inovace odborných předmětů absolvovalo školení na tvorbu digitálních učebních materiálů, které se v současné době využívají ve výuce. Co se týká kvalifikace metodika prevence sociálně patologických jevů splňuje požadovanou kvalifikaci a taktéž se účastní doplňujících školení v rámci své funkce. Koordinátor enviromentální výchovy se pravidelně účastní setkání ve Sluňákově školící středisko pro ekology. Výchovná poradkyně absolvovala kurz Charakteristika, diagnostika a náprava specifických poruch učení. V rámci soutěže SAPERE jsme se účastnili závěrečné konference v Norimberku na téma Zdravý životní styl dětí a mládeže. Všichni vyučující absolvovali kurz první pomoci.také vyučující společenských věd si rozšiřují své vědomosti a znalosti na školeních pořádaných univerzitami jako např. Inovace výuky československých a českých dějin 20.století na středních školách. Pravidelně se účastníme školení v rámci přípravy projektů v programu Leonardo da Vinci nově ERASMUS+. Novinkou se stalo také školení ECVET jednotky učení žáků používaných na zahraničních stážích. V rámci odborného vzdělávání v oblasti gastronomie a cestovního ruchu se odborní učitelé účastní seminářů, konferencí, workshopů a školení zaměřených na nové trendy v těchto oblastech. Problémem zůstává jazykové vzdělání odborných učitelů individuálně si jej doplňují v jazykových kurzech (francouzský, anglický a ruský jazyk). Ostatní pracovníci školy spoluvytvářejí dobré pracovní podmínky pro práci učitelů a žáků. Můžeme konstatovat, že vedení školy se nadále snaží vytvářet podmínky pro odborný i všeobecně vzdělávací vzdělanostní růst učitelů. Ti jsou motivováni ke zvyšování, doplňování a rozšiřování své kvalifikace. Vedení školy také podporuje profesní aktivity učitelů mimo školu pokud mají příznivý vliv na jejich práci ve škole.

9 4. Údaje o přijímacím řízení Studijní obor M/01 Hotelnictví denní studium Počet přihlášek (1. kolo): 88 Počet přijatých : 82 Nedostavilo se 6 Počet přihlášek (2. kolo) : 2 Počet přijatých : 2 Počet odevzdaných zápisových lístků 67 Z toho vrácených zápisových lístků 3 Opakování 1. roč. 2 Celkem přijato do 1. roč. 66 žáků Studijní obor M/01 Hotelnictví dálkové studium Počet přihlášek 1 Studijní obor L/51 Gastronomie dálkové studium Počet přihlášek 3 Z důvodu malého počtu uchazečů nebude ve školním roce 2014/15 dálkové studium otevřeno.

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. (Metodické doporučení k primární prevenci č.j / ). Cílové skupiny : Strategie prevence se na této škole dotýká těchto cílových skupin : středoškolští studenti ( dojíždějící i ubytovaní na DM a na privátech) ředitel, učitelé, mistři odborného výcviku nepedagogičtí pracovníci školy Výsledná kvalita preventivní péče o žáky předpokládá vzájemnou spolupráci a jednotnost všech zapojených pracovníků. Ve školním roce 2013/14 proběhly aktivity : Oblast tématického plánu Vzdělávání, porady metodiků Plnění ( akce, termíny.. 1. Zahájení specializačního studia ŠMP 250 hod. (Kappa Help Přerov, leden 2014 prosinec 2015) 2. Konzultace s okres. metodikem M. Kupkou v PPP (mailové aktuality, průběžně ). 3. Porada metodiků neproběhla, Jeseník. 4. Regionální konference prim. prevence ( Olomouc) 5. Seminář Řešení vých. a kázeň. problémů -doc. Svoboda ( Olomouc) 6. Seminář Jak prohlubovat spolupráci se sociál. Partnery- Mgr. Bárta ( , Jeseník). Poznámka Pil. Pil. Pil. Pil. Kolektiv učitelů HŠVP Kontakty Spolupráce učitelů, info o žácích - PPP M. Kupka - Darmoděj- nevyužíváno - MP Jeseník (p. Táborský) - PČR (preventistka p. Neubauerová) - OSPOD (p. Kalinová) - Probační úřad (p. Nováková) - Nově : ABATOP p. Pohanková Záchranná služba Jeseník - p. Kubálková - Pravidelné porady úseku, pedagogické rady, průběžně dle potřeby - Deník MP průběžně veden od r Průběžně konzultace s VP a TU: sociální problémy žáků, besedy, dotazníky Pil. Pil., Ozs.

26 Témata prevence ve výuce Dotazníky, zpětné vazby Připraven formulář pro učitele, tématické plány, plány předmětových komisí 1. STMELOVACÍ VÝLET studenti 1. ročníků ( H1A Mgr. Jedličková, H1B Ing. Grygar)- přispěl k utváření kolektivů v 1. ročnících školy, poskytnul zpětnou vazbu pro TU. 2. PUŠKINUV PAMÁTNÍK, OSLAVA 20.VÝROČÍ ŠKOLY forma nespecifické prevence k upevnění třídních kolektivů, podpoře tvořivosti studentů a k podpoře příznivého klimatu školy. Vystoupení v Jeseníku (Divadelní žatva), Mohelnice. Novou aktivitou byl Den poezie Studenti přednášeli vlastní tvorbu. 3. BESEDY S PREVENTIVNÍ TÉMATIKOU - Prevence kriminality MP Praha 1.-4.r Vztahy ABATOP 1.r AIDS, sex, láska 2.roč. - Řehák První pomoc 2.roč. Prosinec 13- p. Kubálková - Alkoholismus Svobodný vězeň Petr Novák - Cesta labyrintem města 1. a 2. roč. PPP p. Kupka 4. PROVOZ ŠKOLNÍ KAVÁRNY (2. rok) prostor pro trávení volného času, vytvořeno gastronomickou komisí, 1 student zde vykonává odbornou praxi, dozor p. Hégr, 5. STRAVOVACÍ NÁVYKY MLÁDEŽE probírány v rámci předmětu NAV ( 2. ročníky- anketa Snídaně - Turková H2B, Klementová H2A ) 6. VÝZNAMNÉ SVĚTOVÉ DNY - probíráno v NAV, SVS, mezipředmětová spolupráce s vyučujícímimi Čj neproběhla (tématické práce). Besedy k preventivní tématice byly zakončeny dotazníky nebo bylo provedeno ústní zhodnocení se studenty. Proběhla dotazníková šetření : 1. ŠKOLNÍ SPOKOJENOST - ( ročníky) - červen 2014 Výsledky těchto dotazníků byly průběžně analyzovány a využity ke zkvalitňování práce školy. 2. Anketa o kouření H1B- květen 14 (SVS, p. Grygar). Výsledky byly předány ŠMP k využití. Pil., předsedové předm. komisí TU 1. roč. Kor.,Gros. Kor. Pil. H0 Pil. Pil., Gry Pil. Pil. Nástěnka prevence Stálá nástěnka u kabinetu ZŘ Druhá nástěnka u kabinetu ZŘ (aktuality, novinové zprávy Pil.) byla přemístěna na chodbu k učebně č. 15 (větší soukromí ke čtení, více prostoru pro studenty) Schránka důvěry (vedle kopírky) Pil. Ozsv., Pil. Tvorba vnitřních předpisů - metodický postup při zjištění konzumace alkoholu, tabákových výrobků a OPL ve škole dosud pracujeme podle obecných doporučení v příloze metodického doporučení k primární prevenci č.j / Cílem je konkretizace předpisů pro naši školu, k tomu je třeba více kontaktů s jinými hotelovými školami, výměna zkušeností. Dosud pro to nebyly vytvořeny podmínky. Neproběhla

27 žádná návštěva jiných hotelových škol k výměně zkušeností, pouze je možnost setkat se s některými vyučujícími těchto škol v rámci ústních maturit (předsedové komisí Velké Meziříčí, Opava). Dotazník školní spokojenosti Byl proveden u studentů ročníků koncem června, celkem, odpovídalo 77studentů. Dotazník má 20 tvrzení o škole a o školním klimatu, ke kterým žáci přiřazují čísla podle přesnosti tvrzení.většinu položek studenti hodnotili průměrným hodnocením (4 body), většina je spokojena s třídním kolektivem a s možnosti uplatnění po vystudování školy. Připomínky se týkaly organizačního chodu školy, praktického výcviku, stravování. Výsledky dotazníku byly zpracovány v září 2014, budou sloužit jako podněty ke změnám. Ve školním roce nejčastěji řešeny případy rizikového chování z okruhů : kouření zneužívání alkoholu neomluvená nebo zvýšená absence vandalismus (šatnové skříňky) nově krádeže, mentální anorexie. K řešení těchto problémů proběhlo: KOUŘENÍ Přetrvává problém důsledné a jednotné kontroly ze strany všech zaměstnanců školy, opakovaně řešeno na poradách pedagogů. Dále proběhlo: evidence kuřáků, konzultace s rodiči žáků v průběhu třídních schůzek (TU) spolupráce s třídními učiteli, kázeňské postihy za opuštění školní budovy spolupráce s městskou policií, namátkové kontroly, popř. pokutování kuřáků (domluveno v září 2013) průběžně v rámci výuky diskuse o zdravém životním stylu, nekuřáctví (NAV, NAP ) čipová metoda 2. školní rok závěr: nezabraňuje studentům odcházet, každé opuštění budovy žáky je evidováno, kontrola záleží na důslednosti TU. ZNEUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU diskuse, referáty na téma alkoholismus v rámci výuky (NAV, ZPV, OBN, třídnické hod.) Lázeňský pohár, DOD, 20 let HŠVP: letos nově barevně rozlišené vstupenky podle věku studentů (p. Hégr), osvědčilo se kázeňské řešení problémů, celkem řešeny 2 případy. NEOMLUVENÁ NEBO ZVÝŠENÁ ABSENCE proběhly opravné zkoušky (1. a 2. pololetí ) ukončení studia studentů s vysokou a neomluvenou absencí i přes populační pokles a úbytek studentů se škola rozhodla netolerovat záškoláctví i za cenu případného vyloučení studentů přetrvává problém včasného hlášení zvýšené absence a dodržování termínů pro včasné omlouvání absence, záleží na důslednosti TU.

28 VANDALISMUS poškozování skřínek v prostorách suterénních šaten, od školního roku 2013/14 fotodokumentace, zveřejnění na nástěnce parlamentu. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY ( OPL) Podezření na zneužití návykových látek v průběhu vyučování nebylo u žádného žáka, kromě kouření. V jednom případě bylo řešeno použití OPL ve volném čase souvislosti s absencí, řešeno s rodiči, domluva na vyhledání odborné pomoci. Testovací sada na detekci návykových látek nebyla po konzultaci s odborníky zakoupena, v tomto směru jsme při podezření na zneužití domluveni na spolupráci s PČR nebo se zdravotníky. KRÁDEŽE Jednalo se o krádeže finančních částek mezi studenty a krádež notebooku školy z nezamčené učebny. Krádeže byly řešeny ve spolupráci s PČR. K zamezení dalších krádeží byly provedeny tyto kroky : - besedy TU s třídními kolektivy, pozvána preventistka PČR - instalace zámků do všech učeben se školními notebooky (leden 2014) - poučení všech pracovníků školy o povinnosti mailového ohlášení každé případné nové krádeže vedení školy, výchovnému poradci a MPP (leden 2014). MENTÁLNÍ ANOREXIE Zaznamenána v jednom případě, proveden pohovor s dotyčnou osobou (ŠMP), doporučení odborné léčby. Průběžně sledován stav, pohovory (ŠMP). Začátkem roku 2014/15 tato osoba opustila školu, aby mohla studovat v místě svého bydliště a mohla snadněji navštěvovat odborníky poblíž svého bydliště. Vize, úkoly do školního roku 2014/15 - vypracovat ročníkovou práci v rámci specializačního studia ŠMP, která poslouží jako podklad k vytvoření nového Minimálního preventivního programu pro školní rok 2015/16 - vypracovat strategii spolupráce ŘŠ, VP, ŠMP, TU k zajištění efektivní primární prevence - trvale hledat finanční zdroje k zajištění kvalitní prevence - motivovat TU k aktivnímu zájmu o dění ve své třídě, mapování vztahů a potřeb svých studentů. Vypracovala : MVDr. Jana Pillichová, metodik prevence (od r. 2009/10).

29 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Obor Název instituce Krzystková Aneta Velcová Eva Gambová Lucie Pillichová Jana Hégr Kamil Sedlářová Miroslava Koryťáková Jarmila Zbranková Zuzana Chromková Jana ICT koordinátor Workshop pro ped. pracovníky Školení ECVET Software Bakaláři ICT koordinátor Modul Bakalář přijímací řízení Workshop pro ped. pracovníky Učitelství odborných předmětů pro střední školy magisterské st. Školení ECVET, koučing Koordinátor EVVO Školení ECVET, koučing Workshop pro ped. pracovníky ICT koordinátor Školení ECVET Finanční gramotnost Školení ECVET, koučing Česko německá konference Zdravý životní styl dětí a mládeže Software Bakaláři Modul suplování a vyhodnocení pracovní doby Program ERASMUS PLUS Školení ECVET Finanční gramotnost Školení ECVET Workshop Školení ECVET MU Brno MU Brno Prostějov MU Brno MU Brno OU Ostrava SZŠ Šumperk MU Brno MU Brno NIDV Olomouc Jeseník Norimberk Prostějov DZS Praha NIDV Olomouc MU Brno Jedličková Iveta Letní škola historie Fil. fak. UK Praha Procházka Petr Inovace výuky dějepisu Právní předpisy Olomouc Olomouc Šimek Ivo Ozsvaldová Alena Norské fondy Erasmus plus ECVET Kurz Charakteristika, diagnostika a náprava SPU DZS Olomouc Šumperk

30 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Odborná exkurze TSJ Divadelní představení Kaple Jeseník Přespolní běh Barmanská soutěž HŠ Mariánské Lázně Prezentace SŠ Česká Třebová Logická olympiáda Stolní tenis Akce v rámci čes.-pol. spolupráce UPOL Olomouc Školení 1. pomoci Exkurze Vídeň Prezentace SŠ Šumperk Lázeňský pohár Veletrh do Norimberku Beseda s Policií ČR Říjen 2013 Zahájení soutěže Finanční gramotnost + SAPERE Prezentace SŠ Přerov Prezentace SŠ Jeseník DOD na HŠVP Jeseník Den poezie recitační soutěž Odbíjená dívky Prezentace SŠ Prostějov Contry bál Lipová lázně (zajištění občerstvení) Sommeliérský kurz Prezentace SŠ Šumperk Prezentace SŠ Olomouc Odbíjená hoši Olympiáda v ANJ školní kolo Listopad 2013 Finanční gramotnost, SAPERE Barmanská, sommeliérská soutěž Brno Olympiáda v NEJ Barmanský kurz Sportovní soutěž odbíjená dívky Prezentace Králíky Šachový turnaj DOD na HŠVP Jeseník Beseda o první pomoci 2. roč Ekonomicko-právní soutěž Zeměpisná olympiáda Veletrh cestovního ruchu Brno Prezentace MU Brno 4. roč Divadelní představení Prevence patologických jevů Soutěž barmanů Žatec Soutěž TEA Workshop Prudnik česko-polská spolupráce

31 Soutěž v ANJ SEARCH IT Olomouc Okresní kolo soutěže SAPERE a Finanční gramotnost Beseda pracovní možnosti na zámořské lodi Barmanská soutěž Kroměříž Beseda ACET partnerské vztahy Beseda Euroregion Praděd Olympiáda v ANJ okresní kolo reprezentační ples školy Školení ECVET (učitelé) Školení Koučing, odborné vzdělávání žáků Sportovní soutěž šplh hoši+dívky Okresní kolo olympiády v NEJ Sommeliérský kurz Barmanská soutěž Ostrava Krajské kolo soutěže SAPERE a Finanční gramotnost Beseda s Policií ČR prevence kriminality EKOFILMY kino Pohoda Školení pedagogů - koučing Soutěž barmanů Frenštát pod Radhoštěm Beseda s Úřadem práce Puškinův památník školské kolo Silový čtyřboj Divadelní představení Bulgakov: Tři srdce Puškinův památník krajské kolo v Mohelnici Barmanská soutěž Prostějov Soutěž SAPERE + Finanční gramotnost Finanční gramotnost finále Praha Školení učitelů - koučing ABATOP beseda na téma HIV Filmové zeměpisné představení Indonésie Košíková Exkurze ČNB Praha Barmanská soutěž Plzeň Divadelní žatva vystoupení žáků H 2A Oslava 20. výročí založení školy Den Evropy Olomouc Barmanská soutěž Pardubice Etiopie beseda Prevence hrou.

32 9. Zpráva o inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/14 byla provedena na naší škole inspekční činnost viz Protokol č.j. ČŠIM-827/13-M ze dne

33

34

35

36 10. Základní údaje o hospodaření školy V hlavní činnosti organizace byla za rok 2013 vykázána ztráta -16 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk +52 tis. Kč. Celkový výsledek organizace za rok 2013 představuje ziskové hospodaření ve výši + 36 tis. Kč. Příznivý hospodářský výsledek škola docílila i přes snížení příspěvku na provoz o 5% oproti roku V kalendářním roce 2014, k vykazuje škola po odpočtu výdajů na mzdy zisk +72 tis. Kč. Největší procentní podíl na čerpání nákladů (mimo pevně stanovené mzdové prostředky), představují následující účetní položky. Jsou to: 501- spotřeba materiálu, 502- spotřeba energie, 511- opravy a udržování a 518- ostatní služby. V roce 2013 byla provedena výměna ústředního topení na staré škole za 488 tis. Kč. Dále byly provedeny stavební úpravy garáže za 49 tis. Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové částce 355 tis. Kč. Dále byl dokončen dvouletý projekt DUM v čerpané roční částce 498 tis. Kč. Ostatní údaje: Zaměstnanci Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v hlavní činnosti k ,21 stanovený rozpočet - 27,70. Z důvodu úbytku studentů stav zaměstnanců doposud tři roky po sobě klesal a až v roce 2014 došlo ke stabilizaci jak pracovníků, tak počtu studentů. Hospodaření s majetkem U nemovitého majetku organizace nedošlo v průběhu roku 2013 k žádným změnám. U movitého majetku účty 022 byl pořízen osobní automobil Peuegot za 604 tis. Kč. U movitého majetku účet 028 (DDHM) byl celkem vyřazen majetek za 433 tis. Kč. Pořízení nového majetku bylo za celkem 344 tis. Kč. Zásoby k byly ve výši 204 tis. Kč. K jejich stav činí 197 tis. Kč. Veškeré zásoby se týkají provozu školní restaurace Labyrint. Pohledávky Krátkodobé pohledávky za odběrateli k činily 38 tis. Kč. Organizace neměla a nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Závazky Krátkodobé závazky za dodavateli k činily 306 tis. Kč. Taktéž všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti. Organizace provádí úhrady faktur v termínu splatnosti. Stejně tak v termínu splatnosti je nám hrazena i většina pohledávek. Vypracoval: Ing. Pavel Kozák

37 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V České republice se po dlouhou dobu mobilita žáků a studentů téměř vůbec nevyskytovala. Ve větší míře se začala využívat asi před 15 lety. Nyní se počty účastníků zahraničních stáží postupně zvyšují, neboť prokázaly své přínosy pro zvýšení kvality vzdělávání. K naší dlouhodobé strategii patří navazování mezinárodních kontaktů za účelem získávání míst pro zahraniční praxe studentů, které přispívají jednak ke zlepšení svých odborných znalostí, jednak ke zdokonalení se v cizím jazyce, ale především umožní získat zkušenosti ve zcela odlišném sociálně ekonomickém prostředí, takže si rozšíří svůj obecný rozhled. Po zkušenostech s praxí v Rakousku, Řecku a ve Spolkové republice Německo se nám podařilo rozšířit mezinárodní kontakty o Skotsko, kam již dva roky vysíláme celkem 15 studentů. V těchto zemích studenti vykonávají tří a čtyřměsíční odbornou stáže ve špičkových hotelích, kde se seznamují nejen s mezinárodní kuchyní, ale také s organizací a řízením restauračních provozů, s ubytováním a stravováním v moderních gastronomických zařízeních. Během těchto stáží si žáci splní předepsanou odbornou praxi podle rozpisu praxe v daném školním roce. Již patnáctým rokem jsme také zapojeni do Programu Leonardo da Vinci, který je financován z prostředků EU. Ve školním roce 2010/2011 byl realizován projekt č.cz/llp- LdV/IVT/ pod názvem Rozvoj profesních kompetencí v evropském pohostinství, v jehož rámci odjelo na třítýdenní stáž do Klaipeda Tourism School v Litvě 6 studentek druhého ročníku. V tomtéž roce byl schválen nový projekt č.cz /10/LLP-LdV/IVT/ Turistika zahrnuje všechny možnosti regionu, týkající se stáže žáků v Řecku, který absolvovalo v měsících červen-září celkem 20 studentů. Ve šk. roce 2011/2012 byl opět schválen další projekt v rámci Programu Leonardo da Vinci č.cz/12/llp-ldv/ivt/ pod názvem Zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků služeb. Tento projekt byl realizován ve šk.roce roce 2013/2014 a týkal se odborné stáže žáků v Litvě a Lotyšsku, kam vycestovalo 12 žáků s pedagogickým doprovodem. V roce 2014 byl program Leonardo da Vinci přejmenován na program ERASMUS+, který zahájil novou etapu projektu do roku Naše škola se stala úspěšným předkladatelem dalšího projektu pod názvem Moderní hotel kvalitní služby spokojenost zákazníků. Tentokrát se zahraniční stáže v Itálii a v Lotyšsku účastní opět 12 žáků po dobu dvou měsíců. Dalším významným počinem v rámci mezinárodních aktivit školy bylo znovuobnovení spolupráce s Francií, konkrétně s hotelovou školou v Bar-Le-duc, kam odjíždějí naši studenti na roční pomaturitní stáž. V průběhu stáže se účastní jednak teoretické výuky na škole, a také praxe ve francouzských hotelích např. ve městě Nancy. Během stáže se připravují na vykonání závěrečných zkoušek s mezinárodní platností a získají certifikát v oboru gastronomie. V průběhu několika let jsme také navázali kontakty s několika hotelovými školami v zahraničí, např. se Střední odbornou školou společného stravování v Nitře, s Hotelovými školami v Prievidzi a v Piešťanech, s Hotelovou školou v polské Wroclavi a s Univerzitou ekonomiky a turismu v Kyjevě na Ukrajině, s Klaipeda Turismo School v Litvě a Liepajas Valsts Technikum v Lotyšsku. S těmito školami se pravidelně setkáváme na významných oslavách k výročí založení jednotlivých škol (150.výročí založení školy v Kyjevě), na odborných akcích jakou je např.mezinárodní soutěž barmanů Lázeňský pohár na naší škole, soutěž kuchařů ve Wroclavi a soutěž barmanů v Piešťanech. Na stáži v Litvě byly navázány nové kontakty se školou v Anglii a s partnerskou školou v Taurage v Litvě a také s hotely v Itálii Rimini. Můžeme konstatovat, že ve školním roce 2013/2014 úspěšně absolvovalo odbornou stáž v zahraničí 60 studentů.

38 Pevně věříme, že zkušenosti nabyté v zahraničí ať již ze strany studentů či pedagogů povedou ke zkvalitnění výuky, a ze strany studentů k lepšímu uplatnění se na trhu práce, a že naše škola v budoucnu obstojí v silné konkurenci středních škol zejména díky těmto zahraničním stážím.

39 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno na naší škole 8 tříd denního studia a jedna třída dálkového studia, což znamená, že škola tak významnou měrou přispívá k rozvoji vzdělanosti nejen v Olomouckém kraji, ale především k rozvoji vzdělanosti na Jesenicku. Třída tohoto pětiletého oboru ve šk. roce 2013/2014 úspěšně zakončila studium maturitní zkouškou s velmi dobrými výsledky. V rámci celoživotního učení má škola také podporu jednak Úřadu práce v Jeseníku a jednak podporu z řad zaměstnavatelů (PLL Jeseník, MIC, penziony, hotely, CK apod.) V průběhu šk. roku 2013/2014 se na škole realizovaly kurzy pro Úřad práce, kurzy neziskové organizace ARPOK, kurz vaření pro děti z dětských domovů, kurz barmanský nejen pro naše studenty, kurz baristický a sommeliérský. Mezi oblíbené kurzy patří také kurz zdravé výživy, kde se zájemci z řad studentů, veřejnosti i učitelů dozví mnohé o racionální výživě a dietním stravování. Tímto naše škola významnou měrou přispívá k rozšíření a prohloubení si dosavadního vzdělání jak studentů školy, tak i veřejnosti. Taktéž naši učitelé se v rámci DVPP účastnili řady vzdělávacích aktivit např. kurzy zaměřené na novou maturitu pro hodnotitele, zadavatele a školního komisaře, kurzy informatiky v rámci zdokonalení se v počítačové gramotnosti program Bakalář (zápis klasifikace, školní matrika, rozvrh hodin, zastupování, elektronická třídní kniha, stravovací a vstupní systém...), kurz pro koordinátory ŠVP. V rámci schváleného projektu Inovace ve výuce odborných předmětů ve spolupráci se SCHOLA SERVIS dokončili učitelé tvorbu digitálních učebních materiálů, které nyní uplatňují nejen ve výuce odborných předmětů, ale i v předmětech všeobecně vzdělávacích. Naše škola byla mezi prvními, kde se uskutečnilo školení systému ECVET, v rámci kterého jsme byli seznámeni se zásadami výsledků učení vyjádřené pomocí tzv. jednotek učení. Přesné stanovení očekávaných výsledků učení v rámci mobilit (stáží studentů) přispívá ke zvýšení kvality mobility. Tento systém bude uplatňován na stážích studentů v Itálii a Lotyšsku v rámci programu ERASMUS PLUS. Samozřejmostí je, že si dále prohlubují a rozšiřují svoji kvalifikaci - účast na seminářích finanční gramotnost, enviromentální výchova, společenské vědy, právní vědomí pedagogů, kariérové poradenství, workshopy CBA apod., školení NAEP v Praze program Erasmus Plus, kterým začíná nové projektové období Mezi další vzdělávání také patřilo dokončení magisterského studia u učitele odborných předmětů a získání mezinárodních certifikátů při studiu anglického a francouzského jazyka. Také koordinátoři ICT dokončili v tomto školním roce studium ICT. Na pedagogické pracovníky se kladou stále vyšší nároky ať již na jejich osobní či odborné kvality, vzrůstá důležitost lidského faktoru, proto se vedení školy bude i nadále věnovat rozvoji pedagogických pracovníků, aby obstáli tváří v tvář vzrůstajícím nárokům na jejich odbornou i všeobecnou připravenost. Zejména flexibilita pracovníků přispívá k vylepšení výchovně vzdělávacího procesu uvnitř organizace.

40 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 1. Projekty realizované školou ve šk. roce 2013/2014 V rámci Programu Leonardo da Vinci projekt č.cz/12/llp-ldv/ivt/ Rozvoj profesních kompetencí v evropském pohostinství. 2. Schválené projekty ve šk. roce 2013/2014 realizované školou v roce 2014/2015 V rámci programu ERASMUS + byl schválen projekt mobility osob odborné vzdělávání příprava č CZO1 KA s názvem Moderní hotel kvalitní služby = spokojenost zákazníků.

41 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při plnění úkolů výchovně vzdělávacího procesu je velmi důležitá spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, se sociálně právním odborem při MěÚ v Jeseníku, s poradnou pro rodinu a děti, s městskou policií, s Centrem duševního zdraví v Jeseníku, se zařízeními jako je Čtyřlístek, Darmoděj, s Úřadem práce a také s jednotlivými dorostovými lékaři. S těmito partnery řešíme zejména absenci žáků, jejich rodinné zázemí a také finanční zabezpečení studia dětí. Každoročně v rámci této spolupráce pořádáme besedy s odborníky na různá témata (alkohol, kouření, duševní a tělesná hygiena, prevence kriminality, závislosti..). Pro žáky 4. ročníků organizujeme besedu s Úřadem práce v Jeseníku, týkající se pracovního pohovoru, informací o nabídce zaměstnání apod. Velmi dobrá je také spolupráce s Klubem přátel hotelové školy, který je zastoupen rodiči žáků z jednotlivých tříd. KPŠ se pravidelně schází čtvrtletně, vždy v období třídních schůzek. Zde jsou rodiče informováni o chodu školy, připravovaných akcích, o finančních prostředcích poskytovaných na akce školy z fondu KPŠ a plánech školy do budoucna. Dále se vedení školy pravidelně setkává s představiteli Školské rady, kteří schvalují Celoroční plán práce, změny ve školním řádu, Výroční zprávu školy, koncepci školy a vlastní hodnocení školy. Kromě těchto partnerů spolupracujeme také se sociálními partnery např. s představiteli Hospodářské komory, Priessnitzových léčebných lázní, Městským informačním centrem a dalšími odborníky z oboru hotelnictví a cestovního ruchu. Setkáváme se i s představiteli města, u kterých máme velkou podporu, neboť naše škola velkou měrou přispívá nejen ke zvyšování vzdělanosti na Jesenicku, ale i výchovou odborníků ke zkvalitňování služeb v oblasti turistického ruchu. Osvědčila se i spolupráce s Městským informačním centrem v Jeseníku, kde naši žáci vykonávají celoročně odbornou praxi. Další spolupráce se týká našich zahraničních partnerů zejména v oblasti stáží a praxe studentů v oboru hotelnictví a cestovního ruchu. V rámci projektů spolupracujeme i s jinými školami a organizacemi, s dětskými domovy, s organizací ARPOK, se školami v Polsku v rámci příhraniční spolupráce. Každoročně také pořádáme barmanskou soutěž SPA CUP, které se účastní žáci hotelových škol z celé republiky. Jsme také členy barmanské asociace CBA, asociace kuchařů a Asociace ředitelů hotelových škol, kde si vyměňujeme své zkušenosti. Osvědčila se i spolupráce s vysokými školami zaměřenými na ekonomiku, podnikání, hotelnictví a cestovní ruch, kteří přijíždějí se svojí nabídkou oborů v rámci dalšího pomaturitního studia žáků (Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzita Palackého v Olomouci a další). Naší dlouhodobou snahou je užší sepětí a spolupráce školy se zaměstnavateli zejména z důvodu zkvalitnění praktické stránky přípravy našich žáků v oblasti gastronomie a turismu.

42 15. Závěr Přechod absolventů středních škol do pracovního procesu je jedním z nejzávažnějších životních okamžiků mladých lidí. Spektrum možností, které absolventi mají jak z hlediska vstupu na trh práce, tak i dalšího pokračování ve vzdělávání, je významně ovlivněno předchozí vzdělávací cestou, dosaženou úrovní vzdělání i vystudovaným oborem. Úspěšný vstup na trh práce a zahájení pracovní dráhy tak do značné míry závisí na celé řadě předchozích rozhodnutí, zejména volbě druhu studia a studijního oboru. Vedení školy každoročně vyhodnocuje spokojenost našich studentů s úrovní získaných odborných i všeobecných kompetencí, identifikujeme slabá a silná místa odborné přípravy z hlediska konkrétních požadavků profese. Z hlediska úspěšného začleňování absolventů do světa práce je nesmírně důležité, aby studenti byli vybavováni co možná nejaktuálnějšími odbornými kompetencemi, aby získali kromě teoretických poznatků i dostatečné praktické dovednosti a především aby byli schopni teoretické znalosti uplatňovat v praxi. V této souvislosti považujeme za nutné jednak zajistit rozšíření a zkvalitnění provozní praxe žáků v reálném pracovním prostředí, jednak posilovat a prohlubovat spolupráci školské a zaměstnavatelské sféry a v neposlední řadě usilujeme o to, aby žáky vedli kvalifikovaní vyučující, kteří by byli v úzkém kontaktu s podnikovou sférou a sami disponovali aktuálními znalostmi a dovednostmi. Přestože vstup našich absolventů na trh práce může být do jisté míry negativně ovlivňován nedostatečnými praktickými zkušenostmi, je důležité si uvědomit, pokud mladí lidé disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi a schopnostmi, jsou ochotni dále se vzdělávat a projevují dostatečný zájem o práci a chtějí pracovat, jsou schopni konkurovat zkušenějším pracovníkům a pro některé zaměstnavatele mohou být i atraktivnější než pracovníci s bohatšími zkušenostmi.

43 FOTODOKUMENTACE : 1) Přehlídka středních škol Česká Třebová 2) 20. výročí založení školy 3) Reprezentační ples školy 4) Zeměpisná soutěž 5) Flambování 6) Den poezie 7) Den otevřených dveří 8) Workshop UPOL 9) Lázeňský pohár 10) Puškinův památník 11) Den Evropy Olomouc 12) Maturity 13) Propagace školy - letáček 14) Zahraniční stáž Litva 15) Zahraniční stáž Lotyšsko.

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Základní údaje o škole, vlastní hodnocení školy. 2. Přehled studijních oborů včetně

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2011/2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Základní údaje o škole, vlastní hodnocení školy. 2. Přehled studijních oborů včetně

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více