Autoevaluace školy 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluace školy 2008/2009"

Transkript

1 Autoevaluace školy 008/009

2 Obsah: 1. Úvod. Autoevaluační zpráva k průběhu EVVO. Autoevaluační zpráva Školního poradenského pracoviště 8. Autoevaluační zpráva internetové kluby a technické vybavení školy 1 6. Závěr

3 Autoevaluace školy 008/009 Úvod: Pro autoevaluační činnosti si škola stanovila (v souladu s 8, odst. a-f vyhlášky č. 1/00) oblasti, v nichž autoevaluvala prováděla (podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů osob ve vzdělávání, výsledky vzdělávání, řízení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům). Škola sleduje oblasti: Ekogramotnost, Poradenské pracoviště PŠP, Počítačová gramotnost U jednotlivých oblastí si škola stanovila cíle autoevaluace (co je cílem sledování v jednotlivých oblastech autoevaluace, co chce zjišťovat). S cíli autoevaluace velice úzce souvisejí kritéria autoevaluace - škola si vymezila měřítka (hlediska), podle kterých bude svou činnost vyhodnocovat. Dále škola vymezila nástroje, které bude při autoevaluaci používat (dotazníky, rozhovory, diskuse, žákovské práce atd.). V neposlední řadě škola vytvořila časový plán autoevaluace, podle kterého byla evaluační činnosti v rámci autoevaluace ve škole vykonána. Dne pedagogická rada schválila strukturu vnitřního hodnocení školy. Struktura vlastního hodnocení školy: sledované směry a cíle základního vzdělávání. Učitelé se seznámili se zapojením školy do projektů, které jsou pro školu přínosem nejen po stránce ekonomické, ale hlavně v oblasti vzdělávací při tvorbě školního vzdělávacího programu. 1. projekt Ekogramotnost. Poradenské pracoviště PŠP. Počítačová gramotnost

4 . Autoevaluační zpráva k průběhu EVVO ve školním roce 008/09 Ve zprávě jsou zahrnuty tyto oblasti hodnocení: a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání d) výsledky vzdělávání žáků e) řízení školy, kvalita personální práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy, a to nejen na úrovni teoretické, ale především praktické a pozitivně tak ovlivňovat životní postoje žáků, pedagogů i široké veřejnosti. Ve své práci se řídíme hesly: Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat Chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe Každý má zodpovědnost za prostředí, ve kterém žije Budoucnost planety Země je v rukou každého z nás K bodu a) podmínky ke vzdělávání Pro zabezpečení hlavních cílů EVVO a vzdělávání přírodovědných předmětů jsou na škole vytvořeny dobré materiálně technické podmínky. Výuce přírodopisu a přírodovědných předmětů slouží prostory pavilonu E-1 a kde je odborná pracovna zeměpisu, přírodopisu a D- s odbornou pracovnou fyziky. Odborná pracovna přírodopisu a fyziky je vybavena moderní technikou-interaktivní tabulí, PC, vizualizerem a učebna zeměpisu je vybavena diaprojektorem a PC. Odborné pracovny jsou plně využívány k výuce odborných předmětů. Na chodbách je stálá expozice přírodnin a výukových tabulí, které jsou využívány v dopoledních hodinách při výuce přírodovědy na I. stupni a v odpoledních hodinách školní družinou. Součástí výzdoby je i školní expozice Jak se žilo v minulém tisíciletí, na jejíž tvorbě se podílejí žáci, kteří navštěvují seminář a praktika z přírodopisu. Hlavním cílem expozice je přiblížit dětem předměty, materiály i postupy řemesel našich předků. Vedení školy vytváří optimální podmínky také pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO. V rámci účasti v systémovém projektu MHMP JPD Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze byli proškolení vedoucí metodických sdružení, ve škole probíhá průběžné vzdělávání, na podzim 008 pedagogů absolvovalo školení k průřezovému tématu Les. K bodu b) průběh vzdělávání Výuka přírodopisu / hodiny týdně/ v ročnících probíhá) podle učebnic Přírodopis pro základní školy a víceletá gymnasia nakladatelství FRAUS. V 6. ročníku probíhá výuka Ekologie /1 hodina týdně /podle učebnice D. Kvasničkové Ekologický přírodopis Povinně volitelný předmět- Seminář a praktika z přírodopisu je vyučován od. do 9. ročníku. Obsah výuky je zaměřen na praktická pozorování, laboratorní úlohy, na práci

5 v terénu, exkurze, projektové vyučování. V rámci tohoto předmětu jsou realizovány školní projekty Tvoříme učební pomůcky, při něm byly vyráběny: nástěnné výukové tabule - výukové panely, D Ptačí strom, projekt Školní naučná stezka a je tvořena Expozice Jak se žilo v minulém tisíciletí. Čtvrtým rokem probíhá projektové vyučování v rámci škol v přírodě. V podmínkách škol v přírodě na I. i II. stupni realizujeme školní ekologický projekt Jak se má les. Od září 00 jsme zařadili do výuky podzimní a jarní týdenní terénní ekologické pobyty ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko. K bodu c) podpora žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání V průběhu výchovně-vzdělávacího procesu poskytujme pedagogickou podporu jak rodičům, tak i žákům. K prohloubení zájmu dětí o předmět i utváření vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žijí do výuky zařazujeme exkurze, besedy se zajímavými lidmi a snažíme se rozšiřovat i mimoškolní aktivity. V rámci projektu Děti dětem jsou organizovány projektové dny, každoročně organizujeme Týden aktivit pro planetu Zemi, do kterého se aktivně zapojili všichni žáci školy. V rámci školního projektu Alej žáků školy žáci vysadili stromy a keře, o které průběžně po celý rok pečují. Škola se postupně stává neformálním střediskem vzdělávání v oblasti EVVO. Ve spolupráci s Ekogymnáziem Poděbrady se ve škole uskutečnily semináře pro koordinátory EVVO základních a středních škol Středočeského kraje, zorganizovali jsme seminář pro koordinátory EVVO z pražských škol. Ve spolupráci se sdružením Tereza se ve škole uskutečnil celostátní workshop k projektu Ekoškola. Koordinátorka EVVO vystoupila s příspěvkem na téma DVPP v oblasti EVVO v podmínkách ZŠ na mezinárodní konferenci ve Štrbě a na mezinárodním semináři v rámci pedagogických dnů na PdF v Hradci Králové. Škola úzce spolupracuje se sdružením Tereza, katedrou didaktiky biologie PřF UK, Klubem ekologické výchovy, CHKO Křivoklátsko, Ekogymnáziem Poděbrady a v letošním školním roce jsme navázali spolupráci se Základní školou v Liberci, která je také zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. K bodu d) výsledky vzdělávání žáků Od roku 00 jsme úspěšně zapojeni do projektu Ekoškola Ve školním roce 00/06 jsme získali poprvé mezinárodní titul Eco-schools, který je školám propůjčován na roky. NA podzim 008 jsme mezinárodní titul Ekoškola se ctí obhájili. Čtvrtým rokem realizujeme školní projekt Odpady.. Druhým rokem probíhá realizace školního projektu Školní naučná stezka a učebna v přírodě. Od září 00 se uskutečnily tři týdenní terénní ekologické pobyty ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko. Škola je členem Klubu ekologické výchovy a v lednu 009 již po druhé získala titul Škola udržitelného rozvoje I- stupně. Pravidelně vyhlašujeme témata školních ekologických projektů, v letošním školním roce projekty žáků 8. ročníku postoupily a byly prezentovány na Celostátní žákovské ekologické konferenci /J.Chylík Energie vody a M. Stádníková Historie vodovodu/. Ve škole pracuje od roku 006 školní Ekotým. Členové Ekotýmu patří mezi aktivní iniciátory, organizátory i hodnotitele všech školních akcí vystupují v roli průvodců návštěv školy. Ekotým se schází pravidelně 1x za 1 dnů a stal se významnou oporou při realizaci úkolů vyplývajících z analýzy ekologického stavu školy a s procesem ekologizace provozu školy. Školní Ekotým byl ve spolupráci se sdružením Tereza proškolen a v červnu 009 se zúčastnil terénního ekologického pobytu v CHKO Křivoklátsko.

6 K bodu d) řízení školy, kvalita personální práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Výuku přírodopisu zajišťují plně kvalifikovaní učitelé s několikaletým zkušenostmi. Ve škole je 6 let ustavena funkce koordinátora EVVO, který je členem širšího vedení školy. Škola vytváří pro jeho práci a další vzdělávání odpovídající podmínky V rámci projektu Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze v letech byl proškolen řešitelský tým z řad učitelů fyziky, ekologie, matematiky, chemie, výtvarné výchovy, rodinné výchovy, zeměpisu, českého jazyka, anglického jazyka, občanské výchovy, rodinné výchovy, tělesné výchovy, informatiky. Převážná část pedagogů, i nadále spolupracuje a pomáhá rozvíjet oblast EVVO v podmínkách školy. Učitelé přírodovědných předmětů (přírodopis, fyzika, matematika, pracovní činnosti a vedoucí metodických sdružení pro. a. ročníky ) prošli na podzim 008 školením, k průřezovému tématu Les. Vedení školy vytváří dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogů v oblasti výchovy k udržitelnému rozvoji. V rámci dalšího vzdělávání ped.pracovníků připravujeme v přípravném týdnu třídenní výjezdní seminář ve středisku ekologické výchovy Střevlík Ondřejov v Hájích K bodu f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Úroveň EVVO v naší škole hodnotím jako dobrou. Ekologická výchova se prolíná všemi vyučovacími předměty i mimoškolními aktivitami školy. Škola se dostala díky zkušenostem a výsledkům práce v oblasti ekologické výchovy do podvědomí škol nejen v Praze, ale i mimopražských škol. - Vedení školy vytváří podmínky pro práci koordinátora EVVO jak na I. tak na II.stupni a ve školní družině. Jmenovaní jsou uvolňováni na mimoškolní akce i školení, která byla pro tyto pracovníky organizována ( ze strany sdružení Tereza, KEV, Přírodovědecké fakulty, ). V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. - Ekologie i ekologická výchova je součástí veškerého života školy, je předmětem pedagogických a provozních porad.. - Ekologická výchova a otázka udržitelnosti se stala pevnou součástí učebních osnov v prvouce, přírodovědě na I. stupni, v přírodopise, fyzice, pracovních činnostech, chemii, občanské výchově, rodinné výchově a výtvarné výchově i v dalších předmětech na II. stupni. Příkladem vzájemného propojení je práce na projektu Voda- kolébka života toto téma se stalo předmětem zpracování v českém jazyce, přírodopise, výtvarné výchově, občanské výchově, rodinné výchově, chemii, fyzice, v pracovních činnostech. - Čtvrtým rokem rozvíjíme spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK - Ve škole probíhají náslechy v hodinách přírodopisu studentů PřF UK - Koordinátorka EVVO je konzultantkou a oponentkou diplomových prací katedry didaktiky biologie PřF UK - Organizujeme semináře pro učitele přírodopisu koordinátory EVVO - Od roku 00 spolupracujeme s Ekogymnáziem Poděbrady, v letošním školním roce se ve škole uskutečnily semináře pro koordinátory EVVO škol Středočeského kraje 6

7 - Školu v průběhu školního roku navštívili jednotlivě učitelé z pražských i mimopražských škol s cílem získat zkušenosti s realizace projektu Ekoškola, z využívání moderní techniky ve výuce, z projektového vyučování. - Od roku 00 úzce spolupracujeme se sdružením Tereza, v letošním roce se ve škole uskutečnil celostátní workshop k mezinárodnímu projektu Ekoškola. - Tvoříme vlastní výukové programy a pomůcky. Výukový klip Den země-voda živá zaznamenal úspěch na mezinárodním festivalu Techfilm v květnu 008, kde získal cenu Microsoftu - Koordinátorka EVVO spolupracuje se sdružením Tereza, vystupovala jako lektor na seminářích a workschopu ke zkušenostem z realizace projektu Ekoškola. - Koordinátorka EVVO prezentovala výsledky práce v oblasti EVVO na Mezinárodní konferenci EDUCO v Tatranské Štrbě / únor 008 Role fakultních škol a fakultního učitele v přípravě budoucích učitelů únor 009 na téma Základní škola jako centrum celoživotního vzdělávání / a na semináři s mezinárodní účastí v rámci pedagogických dnů v Hradci Králové / téma ZŠ jako neformální centrum EVVO, Zkušenosti s praktickou realizací EVVO v podmínkách ZŠ příklady dobré praxe/ - Ekologické hledisko ovlivňuje samo fungování školy - otázky jako topení, svícení, užívání vody či zacházení s odpady jsou ve škole řešeny s ohledem na něj - Žáci jsou aktivní a rovnocennou složkou života školy a mají příležitost promlouvat k otázkám, které se jich týkají, k tomu využívají žákovské samosprávy, jež se stala rovnocenným partnerem vedení školy. Zástupci vedení se pravidelně účastí zasedání žákovské samosprávy a Ekotýmu a vytvářejí podmínky k realizaci námětů a doporučení, které vzejdou z řad dětí. Své názory, připomínky, náměty pravidelně zveřejňují ve školním časopise TUCVAJ, který vychází každý měsíc. - Škola je aktivní součástí života ve své lokalitě, spolupracuje s rodiči i širší veřejností a podílí se na řešení místních problémů. Jako součást dlouhodobých projektů jsou výstupy zpracovány a jejich závěry a doporučení jsou předávány odboru životního prostředí úřadu Prahy 1, se kterým se podařilo prohloubit pravidelnou spolupráci. S ohledem na několikaleté dobré zkušenosti s realizací EVVO jsme si vytyčili za cíl vytvořit na škole odpovídající materiálně technické zázemí pro úspěšnou realizaci cílů EVVO a fungování jako místního centra ekologické výchovy. V současné době se nám daří předávat zkušenosti pedagogům ze škol z celé ČR. Nechceme suplovat ekologická sdružení a organizace, ale usilujeme o to, aby se škola stala otevřenou rodičům a širší veřejnosti. V Praze 1. června 009 Mgr. Eva Jiříková, CSc. koordinátorka EVVO

8 Autoevaluační zpráva Školního poradenského pracoviště za období Ve zprávě jsou zahrnuty tyto oblasti vlastního hodnocení ŠPP : a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. K bodu a): Ve šk. roce 0/08 jsme měli podmínky ke vzdělávání v oboru zaručeny tím, že jsme byli zařazeni v projektu Poradenství škola povolání, který byl financován z JPD a ze strukturálních fondů EU. Obě speciální pedagožky se také účastnily odborných seminářů ze společnosti Dyslexia, kterými jsou členy a také dalších odborných seminářů jako byla mezinárodní Logopedická konference, pravidelné pracovní schůzky poradenských školních spec.pedagogů z pražských PPP a SPC, společnost PAU a Dyskorunka. Na 11. Poradenských dnech na Seči vystoupily s prezentací na téma Role ŠPP ve škole a inkluze. Koncem školního roku 008 byl ukončen projekt PŠP (Poradenství-škola-povolání), ve kterém na půl úvazku působila školní psycholožka a jedna školní speciální pedagožka. Od září 008 stále čekáme na jeho pokračování v podobě VIP Kariéra II. Bohužel, tento navazující projekt stále nezačal a jeho začátek se rýsuje na zahájení školního roku 009/010. Po dobu působení v projektu byly podmínky pro vzdělávání obou subprofesí pravidelně na vysoké úrovni zajišťovány. Ve školním roce 008/09 není vzdělávání systematické, tak jako v minulém roce a je omezeno finančními možnostmi školy. Přesto se ŠSP účastnily odborných seminářů zajišťovaných společnostmi Dyslexia a Českou logopedickou společností, pracovními schůzkami školních speciálních pedagogů při PPP Praha 9 a pracovními schůzkami pražských poradenských pracovníků z PPP. Další vzdělávání tak probíhá formou jednotlivých přednášek a seminářů organizovaných různými institucemi a odbornými společnostmi. Škola jej podporuje, pokud je to možné. Školní psycholožka je členem Asociace klinických psychologů a pravidelně se účastní odborných seminářů, která tato asociace pořádá. V loňském roce se zúčastnila 6. psychologických dnů v Olomouci. Pokračujeme ve spolupráci s PedF UK, která nám posílá studenty v postgraduálním studiu na odborné náslechy. 8

9 Výchovní poradci Podmínky ke zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání jsou dobře zajištěny. Výchovné poradkyně se v průběhu roku účastnily pravidelných schůzek ve spádové PPP, kde se seznámily s různými problémy, např. práce s žáky s SPU, problematika šikany v třídním kolektivu, riziko náboženských sekt, fyziomuzikostimulace, osobnostní a sociální výchova, záškoláctví z pohledu oddělení sociální prevence,seznámily se s fungováním denního stacionáře Klíčov, s občanským sdružením Volání naděje, s projektem Odyssea. Zúčastnily se semináře Kariérové poradentství, exkurze do středních odborných učilišť v souvislosti s pomocí při výběru vhodné školy pro žáky. Přínosná byla i jednodenní odborná konference s názvem Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Metodici primární prevence Během školních roků se oba primární preventisté účastnili pravidelných schůzek ve spádové PPP a u koordinátorky pí. Štoskové v městské části Prahy 1. Prošli několika odbornými kurzy ( Michal Kolář Prevence šikany, Michaela Veselá Právní vědomí v oblasti primární prevence, Nováková Primární prevence na 1. stupni ZŠ, Prevcentrum - Preventisté nebuďte v tom sami) Práce s nadanými žáky Ve školním roce byl udělán screening ke zjištění mimořádného nadání u žáků naší školy (viz. příloha). Učitelům a následně i jejich rodičům bylo navrhnuto, aby si došli s dětmi na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Zatím ale nejsou u nás žádní žáci, kteří by využívali individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané žáky. V následujícím příštím roce by bylo vhodné provést screening znovu Proto budu mluvit obecně o žácích sice nevyšetřených, ale z našeho pohledu nadaných. V současných třídách.a, 6.A a.a se učí žáci podle vzdělávacího plánu základní školy s rozšířenou výukou jazyků, do kterých probíhalo výběrové řízení. 1. a. ročníky pracují podle školního vzdělávacího plánu Strom poznání. Ostatní třídy pracují podle vzdělávacího plánu Základní škola. Prohlubování znalostí anglického jazyka, který je nezbytný v naší další komunikaci, si členové ŠPP zajišťují z vlastních zdrojů. K bodu b): Vzdělávání probíhá u všech subprofesí plynule během roku. K bodu c): ŠPP poskytuje své služby jak rodičům, žákům, tak pedagogům školy. Pro všechny výše jmenované jsme tu od pondělí do pátku. Jsme nízkoprahové zařízení, tzn. že k nám mohou chodit klienti bez doporučení. 9

10 Ve školním poradenském pracovišti jsou na plný úvazek zaměstnáni dva školní spec.pedagogové a jedna školní psycholožka. Dále zde v rámci své náplně práce působí dva výchovní poradci a kariérní poradkyně a dvě učitelky v rámci primární prevence. Jedna z nich má na starost také práci s nadanými žáky. Pro rodiče, žáky a pedagogy máme vypsány konzultační hodiny, ale i přesto poskytujeme konzultace po osobní domluvě i jindy. Naše konzultační hodiny jsou umístěny na webových stránkách školy i na informačních panelech při vstupu do školy na obou vrátnicích. Další informace jsou na nástěnkách při vstupu na pracoviště. Začátkem letošního školního roku dostali všichni třídní učitelé do tříd letáček s informacemi a kontakty na členy ŠPP. Ve školním roce 00/08 speciální pedagogové poskytli 1 skupinových či individuálních reedukačních, stimulačních nebo kompenzačních hodin, na které je velmi pozitivní odezva jak ze strany žáků, tak rodičů. V loňském roce bylo na naší škole hodně žáků s grafomotorickou obtíží, pro které jsme v roce 0/08 nově zavedly hodiny grafomotoriky v odpoledních hodinách. Podařilo se jich dětem poskytnout, a i na tyto hodiny je velmi kladná odezva jak ze strany žáků, tak ze strany rodičů. Odborných konzultací, které jsou nedílnou součástí náplně školních speciálních pedagogů, bylo poskytnuto. V letošním školním roce speciální pedagogové poskytli 160 skupinových či individuálních reedukačních, stimulačních nebo kompenzačních hodin, 0 hodin grafomotoriky a odborných konzultací bylo poskytnuto. V tomto roce začali tvořit karty žáků, které se podle zákona 101 musí vést především v papírové podobě, ale bylo jim umožněno je vést i v elektronické podobě propojením obou počítačů tak, aby nebylo možné tyto důvěrné informace zneužít. Ve školním roce 0/08 získali potřebné pomůcky pro práci s žáky s LZP či SPU z dílny Montessori. Začátkem loňského školního roku prezentovali naši školu na 11. Poradenských dnech s prezentací na téma: Role ŠPP při integraci. Na tento příspěvek byl celorepublikově velký ohlas a dodnes se jim ozývají kolegové z celých Čech i Moravy. Ve školním roce 0/08 věnovali hodně času metodické práci s učiteli ohledně sestavování IVP, jeho průběžné aktualizace a závěrečného hodnocení. Zrovna tak věnovali hodně času - i během schůzek s učiteli psaní slovního hodnocení, sběru podkladů pro slovní hodnocení a vhodným formulacím v tomto způsobu hodnocení žáka. Vloni schůzky s učiteli zaměřili převážně na práci s třídním kolektivem, tzv. třídnické hodiny. TU obdrželi od školy i manuály pro práci se třídou a hodně schůzek tomuto tématu bylo také věnováno. Nicméně dali prostor také jiným tématům, jako: Projevy chování dětí a jejich interpretace; Historie a systém hodnocení žáků s dotazníkem pro učitele; Jak reagovat v emočně vypjatých situacích s tabulkou technik aktivního naslouchání; 10

11 Komunitní kruh a základní typy otázek pro komunitní kruh; Čtení s porozuměním; Mentální anorexie na základních školách; LMD pro rodiče a učitele; Drogy informace pro rodiče; Každoročně začátkem roku se zabývají depistáží žáků se zvýšeným rizikem školního selhání. Vloni jim z této depistáže vyšlo alarmující číslo žáků s poruchou řeči, zejména mnohočetnými dyslaliemi, tempem řeči, dechovou nedostačivostí, plynulostí, spastickou dysfonií, vývojovými dysfáziemi a dalšími poruchami. Následně byla provedena diagnostika Testu raného školáka ve všech 1. třídách, kde byli zviditelněni žáci se suspektní vývojovou poruchou učení na bázi nedostačivosti v jednotlivých percepcích. Vyučujícím v těchto třídách byl poskytnut materiál pro školní i domácí procvičování v té které percepci. Kolem pololetí byl proveden skreening SPU ve všech. třídách s následným zpracováním a vyhodnocením a poté skreening SPU ve všech 6. třídách, rovněž se zpracováním a vyhodnocením. Příslušným TU na I. stupni a vyučujícím čj a mat. na II. stupni bylo poskytnuté doporučení pro práci s rizikovými žáky. Vzhledem k obecně špatné technice čtení a práce s textem u žáků naší republiky v porovnání se západním světem, byl ve ¾ školního roku zadán test Čtení s porozuměním u žáků.,. a. tříd, aby se zjistila úroveň práce s textem a jeho porozumění i u nás ve škole. Vyhodnocení tohoto testu bylo náročné a přesně ukázalo na úroveň práce s textem jak u jednotlivce, tak u celého třídního kolektivu. Výkony jednotlivých žáků se ukázaly jako velmi nevyvážené a rozhodně to bude výzva pro jednotlivé učitele do budoucna, jak lépe motivovat žáky k práci s textem. V průběhu roku také absolvovali návštěvu v ZŠ Havlíčkovo nám, Praha, aby získali alespoň některé důležité informace pro práci v přípravném ročníku. Jedna ŠSP absolvovala seminář akreditovaný MŠMT ČR k metodické práci v přípravném ročníku Maxík, jehož absolvováním získala také cenný metodický materiál pro práci s dětmi v tomto ročníku, který se bude poprvé ve školním roce 008/09 otevírat. Pro snazší orientaci v poradenské činnosti byl pro učitele vypracován šanon do sborovny, kde by měli vyučující vždy najít příslušnou pomoc, radu nebo odkaz pro svou další práci v této oblasti, která už neodmyslitelně patří do náplně práce každého třídního ale i netřídního učitele. Školní speciální pedagožky ve sledovaném období 00/09 absolvovaly řadu vzdělávacích kurzů a odborných seminářů: Odborný seminář : Vedení rozhovoru IPPP ČR Odborný seminář IPPP ČR Diagnostické nástroje Celostátní konference MŠMT ČR metoda čtení SFUMATO Odborný seminář IPPP ČR Kariérové poradenství Odborný seminář IPPP ČR Autodiagnostika učitele, žákovské portfólio Jednání širšího řídícího týmu - seminář z projektu PŠP v IPPP ČR 11

12 .. 08 Maxík Metodika pro přípravný týden, PRODYS Odborný seminář IPPP ČR Depistáž a reedukace dyskalkulie IPPP seminář setkání formou bálintovských skupin Mezinárodní logopedická konference společnost Dyslexia dyslexie a její korekce u dospělých, info z Londýna společnost Dyslexia závěrečná konference, práce s interaktivní tabulí IPPP seminář setkání formou bálintovských skupin Širší řídící tým seminář z projektu PŠP v IPPP ČR Odborný seminář IPPP ČR, diagnostika sociálního klimatu ve třídě IPPP Závěrečná konference z projektu PŠP schůzka spec.pedagogů v PPP pro Prahu +9 (Matematické dovednosti) schůzka spec.pedagogů v PPP pro Prahu +9 (Čtenářské dovednosti I) schůzka spec.pedagogů v PPP pro Prahu +9 (Čtenářské dovednosti II) Tyto vzdělávací aktivity jsou nezbytné ke zvyšování a zajišťování odborného růstu těchto odborníků a potažmo tak vedou ke zkvalitnění práce celého školního poradenského pracoviště. Supervizi nám v roce 0/08 zajišťoval IPPP ČR prostřednictvím svých metodiků. Ve školním roce 008/09 plynule navázaly na pracovní aktivity z předchozího roku. Depistážní a screeningové techniky byly provedeny ve stejném rozsahu jako v minulém školním roce. Oproti loňskému roku nebylo, na žádost vedení školy, prováděno pozorování žáků SPU bezprostředně v třídních kolektivech, hlavně v předmětech českého jazyka a matematiky s tím, že se učitelé z naší přítomnosti ve třídě zbytečně stresovali. Na základě toho není pro speciální pedagogy zpětná vazba o práci učitele s dítětem vyžadujícím zvláštní péči. Novinkou v tomto roce bylo: provedení vstupní speciálně-pedagogické diagnostiky žáků v přípravném ročníku a následné vyhodnocení pokroků jednotlivých žáků ke konci školního roku. Na žádost vedení školy byly připraveny, zadány a vyhodnoceny srovnávací práce v českém jazyce a matematice v. a 9. ročníku. Celkem se jednalo o 8 tříd. V týdnu od do se s psycholožkou účastnily mezinárodní akce: Týden pro inkluzi aneb nesedávej panenko v koutě, kde v rámci této akce předvedly ukázkové hodiny reedukací poruch učení a průběh hodiny u školní psycholožky. O tyto sondy do naší práce projevili zájem pouze dva rodiče, z řad pedagogů se neúčastnil nikdo. Na žádost vedení školy byla skupinová práce s učiteli nahrazena Schůzkami pro zájemce, kteří si na svém prvním setkání zvolili tyto témata: 1

13 Seznámení přítomných s náplní činnosti školního psychologa a školného spec.pedagoga, nabídka témat, náměty, diskuse Umíme číst zprávy a odborné posudky z PPP a SPC? Komunikace Agrese Šikana Riziko školního selhání Co ohrožuje děti na sídlišti? Co ovlivňuje úspěšnost dítěte ve škole? Tento model schůzek se příliš neosvědčil. Bylo by vhodné v budoucnu oživit, i když v modifikované formě, skupinovou práci s učiteli. Pravidelně se také zúčastňovali metodických schůzek s učiteli v ročníku nebo předmětu, ale vzhledem k časové náročnosti to není vždy možné a ani efektivní. Tvorba letáčku pro rodiče budoucích prvňáčků s tím, aby se rodiče ještě před nástupem dětí do školy mohly zaměřit na jejich optimální připravenost. Školní psycholožka pracuje s třídními kolektivy, kde sleduje klima třídy a vhodnými diagnostickými postupy tak může pomoci k ozdravení třídního klimatu. Zahájila práci s malými skupinami dětí ze sociokulturně slabého sociálního zázemí a poruchou školní adaptability. Dále se věnuje individuálním intervencím, diagnostice a dalším činnostem vyplývajícím z její náplně práce. Hodně pracuje s rodiči či zákonnými zástupci a společně hledají cesty k optimálnímu řešení kázeňských či výukových problémů. Naším hlavním cílem bylo soustavné vzdělávání učitelů, hlavně třídních učitelů v práci s žáky vyžadující zvláštní péči, ale i v klimatu třídy, předcházení šikany a dalších negativních jevů. Za naši hlavní činnosti považuji především prevenci ve všech možných rovinách. Školní poradenské pracoviště se stalo samozřejmou a funkční součástí školy. V průběhu sledovaného období tedy pokračovala a rozvíjela se jak jeho práce přímá, a to se všemi aktéry vzdělávacího procesu - s žáky, rodiči i učiteli, tak i práce nepřímá. Školní psycholog také fungoval jako spojka či koordinátor mezi školou a dalšími institucemi a odborníky (např. SVP, OSPOD, pediatr, klinický psycholog a další). Počet individuálních, psychagogicky zaměřených kontaktů se žáky setrvává v posledních třech školních letech na přibližně stejné úrovni. Počet individuálních konzultací s rodiči výrazně stoupl ve druhém sledovaném školním roce, a co je nejvíce potěšitelné, stoupl počet těch rodičů, kteří si kontakt se školním psychologem sami aktivně vyhledali. Každým rokem stoupá i počet individuálních konzultací s učiteli ve školním roce 00/08 jich bylo 16 a letos jich ke 0.. bylo již 18. V rámci práce se třídou se uskutečňovaly jak jednorázové či krátkodobé zásahy, tedy akce jedno až dvou hodinové (např. příprava na přechod na druhý stupeň ZŠ, seznamovací programy pro restrukturované třídy, třídnické hodiny), tak preventivní či intervenční programy obvykle v rozsahu vyučovacích hodin. 1

14 V loňském školním roce byl na návrh poradce pro volbu povolání program Etiketa, zdůrazňující prvky etické výchovy a vytvořený původně pro 8. ročníky, aplikován již v sedmých ročních.. Ukázalo se, že to bylo věkově nepřiměřené a to se obrazilo i v nižší efektivitě tohoto programu. Protože to byl program úspěšný, bude nadále realizován opět v 8. ročnících Práce individuální a práce se třídou byla v tomto rozšířena o práci skupinovou. Aktuálně se jedná o dva typy skupin- skupinu motivační, určené pro žáky 6. ročníků, které mají dětem usnadnit přechod na druhý stupeň ZŠ a dvě skupiny kompenzační, určené pro děti ze slabšího či odlišného sociokulturního zázemí, které mají především napomáhat vytváření a také posilovat pracovní návyky a doplňovat domácí přípravu na školu. V loňském školním roce to byla i skupina resocializační, určená pro žáky s poruchami chování. V obou školních rocích proběhla v 1. a v. ročnících depistáž žáků zvýšeně ohrožených školním selháním. V rámci profesionálního poradenství byla tak jak o v předešlých létech i v minulém školním roce nabídnuta žákům možnost vyzkoušet si Test obecných studiích předpokladů nanečisto. Protože se počet žáků, kteří v rámci přijímacího řízení na SŠ skládají klasické přijímací zkoušky snižuje, byla místo toho v tomto školním roce žáků 9. ročníků nabídnuta možnost profesionálního poradenství. Jednalo se o skupinové testové vyšetření a následný individuální pohovor. Podklady z testového vyšetření, konkrétně výsledky testu rozumových schopností, pak pomohly objasnit i slabé školní výsledky velkého množství žáků. Ve struktuře klientů se v poslední době ve větší míře začínají objevovat děti zvýšeně úzkostné či děti s neurotickými rysy. V budoucnu bude pravděpodobně vhodné vytvořit další žákovskou skupinu, určenou právě pro žáky s těmito problémy. S koncem projektu PŠP byla také značně omezena možnost supervize nyní záleží jen a jen na ochotě kolegů, poskytnout zpětnou vazbu, ukázat nový pohled na problém a dát tak možnost korigovat odbornou stránku vlastní práce. Početní přehled vybraných aktivit za školní rok 08/09 (k ) Preventivní či intervenční program pro třídu (v rozsahu hod.) 1 Práce se skupinou (motivační, kompenzační, resocializační) 108 Individuální psychagogická intervence 18 Psychologické vyšetření Konzultace s rodiči 1 Konzultace s učiteli 1 Funkčnost ŠPP za rok 00/08 jsme mapovali pomocí autoevaluačního dotazníku, zadaného všem pedagogům školy. Výchovní poradci poskytují výchovnou a kariérní péči žákům, pedagogům školy i rodičům ve svých konzultačních hodinách, po dohodě i v jinou dobu. Obě VP se také pravidelně scházejí spolu a konzultují veškeré problémy týkající se žáků školy jak na prvním, tak na druhém stupni. Tento postup se osvědčil z hlediska informovanosti a hlavně při usnadnění přechodu z prvního na druhý stupeň žákům s jakýmikoli problémy. Za stěžejní považujeme práci se zákonnými zástupci při společném hledání cesty k optimálnímu řešení výukových i kázeňských problémů. Podle našeho názoru se za 1

15 poslední dva roky podařilo včasnými pohovory s rodiči eliminovat nárůst závažných problémů a snížit počet výchovných komisí. V dalších letech vidíme jako proiritu navázání kontaktů s větším počtem rodičů, hlavně z důvodů prevence výukových problémů i nežádoucích jevů v chování. Metodici primární prevence úzce spolupracují s výchovnými poradci, účastní se v případě nutnosti výchovných komisí, na které jsou přizváni. Pro rodiče i pro kolegy jsou k dispozici po osobní domluvě. V roce 00/08 probíhala spolupráce s útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy, s organizací Česká koalice proti tabáku a se Státním zdravotnickým ústavem. Na začátku školního roku 008/009 se zaměřili na zajištění realizace Programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Prahy 1. Tento program finančně zajišťuje MČ Praha 1, realizátorem je o.s. PROSPE. Program probíhá ve. 8. ročnících, x ročně vyučovací hodiny v každé třídě. Program je dlouhodobý a měl by na škole probíhat v následujících pěti letech. Vzhledem k časovým možnostem školy jsme omezili některé aktivity z loňského roku Městské policie hlavního města Prahy. Zůstal však zachován program AJAX, jehož kvalita se výrazně oproti loňskému roku zhoršila. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci s Českou koalicí proti tabáku. Aktivní boj proti kouření u žáků naší školy považujeme za jednu z priorit minimálního preventivního programu. Inovovaný program České koalice proti tabáku absolvovali žáci.. ročníků. Program měl úspěch u dětí i vyučujících. Pracovníci Státního zdravotnického ústavu seznámili žáky. a. ročníků se zásadami poskytování 1. pomoci. Jako důkaz smysluplnosti této besedy je čin jednoho žáka, který díky včasnému přivolání záchranné služby zachránil lidský život. Z dotazníků vyplývá, že děti považují tuto akci přínosnou a hlavně prakticky využitelnou. Na přelomu září a října žáci 6. A, 6. B, 6. C vyjeli na třídenní prožitkový adaptační kurz zajišťovaný již tradičně o.s. Odyssea. Tento kurz stejně jako předchozí aktivity finančně podpořila MČ Praha 1. Práce s nadanými žáky : během těchto školních roků byly pořádány nejrůznější vědomostní soutěže a olympiády, kterých se naše škola zúčastnila (matematická Klokan, v českém jazyku, v zeměpisu). Někteří žáci se úspěšně umístili. Ve školním roce 008/009 byla navíc uspořádána pro páté ročníky logická olympiáda pořádaná společností Menza. I zde se do užšího kola dostali dva žáci, z nich jeden se umístil na předním místě. Rodiče mají možnost účastnit se dnů otevřených dveří, konzultací, třídních schůzek. Rodiče nadaných žáků za celé dva sledované roky neměli potřebu konzultovat s pí. uč. Ježkovou. Kontakt udržovali pouze s třídními učiteli, kteří pak následně pí. uč. Ježkovou o tomto informovali. 1

16 Autoevaluační dotazník ŠPP Prosíme o vyplnění. Vaše názory a o připomínky jsou pro nás velmi důležité - je to zpětná vazba, která jistě pomůže zlepšit práci Školního poradenského pracoviště. (Upřesnění: k členům ŠPP dle vyhlášky /00 sb. patří: výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog, třídní učitelé a učitel metodik pro přípravu ŠVP/ metodik pro nadané) S prací výchovného poradce jsem: (prosíme, odpovídající zatrhněte) spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu (vysvětlení jevů, odkazy na literaturu ) b) větší praktickou podporu (návody k činnosti, konkrétní pomoc při práci se žákem, jednání s rodiči ) Připomínky k práci výchovného poradce:.. Požadavky a návrhy na práci výchovného poradce:. S prací školního metodika prevence jsem: spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho : a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci školního metodika prevence:.. 16

17 Požadavky a návrhy na práci školního metodika prevence:.. S prací kariérního poradce jsem: spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci kariérního poradce:.. Požadavky a návrhy na práci kariérního poradce:. S prací školního speciálního pedagoga jsem: spokojen/a spíše spokojen/a, spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci školního speciálního pedagoga: 1

18 Požadavky a návrhy na práci školního speciálního pedagoga:. S prací školního psychologa jsem: spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci školního psychologa: Požadavky a návrhy na práci školního psychologa: V rámci teoretické podpory ŠPP bych uvítal/a tato teoretická témata:. Domnívám se, že k práci ŠPP jsem v roli TU, učitele, VP, poradce pro volbu povolání, metodika prevence, kariérního poradce osobně přispěl/a: (prosíme, odpovídající zatrhněte) 18

19 Do budoucna bych mohl/a přispět: Děkujeme za váš čas a spolupráci a za ŠPP přejeme všem hezké prázdniny! Vyhodnocení autoevaluačního dotazníku Dotazník byl rozdán 9 učitelům (včetně vedení školy) a vrátilo jej osob, z toho formuláře byly nevyplněné, tedy nehodnotitelné. Vyhodnoceno bylo tedy 0 dotazníků, čili zhruba jedna třetina, což není statisticky průkazné podle pravidel empirického výzkumu, ale protože výsledky jsou homogenní, přece jen to ukazuje na určité obecné trendy. S prací výchovného poradce byli respondenti spokojeni a spíše spokojeni a potřebovali by jeho větší praktickou podporu. Jeho práce je málo presentována. S prací školního metodika prevence byli respondenti nejčastěji spokojeni a spíše spokojeni, ale skoro ve stejném počtu uváděli, že jeho práci neznají a neumí ji proto posoudit. Potřebovali by více informací o jeho práci, jeho výraznější spolupráci s jednotlivými učiteli i vedením školy. U práce kariérního poradce je nejčastější odpovědí, že ji vůbec neznají a nedokáží ji posoudit. Je potřeba více informací o jeho práci a jeho větší angažovanost v práci s dětmi i rodiči. S prací školního speciálního pedagoga byli respondenti opět nejčastěji spokojeni a spíše spokojeni. Požadují od něj více konkrétní práce a konkrétní pomoci s jednotlivými žáky. Zdá se jim, že poskytuje málo konzultací. S prací školního psychologa byli respondenti zase nejvíce spokojeni nebo spíše spokojeni. Jsou zde požadavky na jeho větší konkrétní podporu. a jeho užší spolupráci s vedením školy. V rámci teoretické podpory PŠP je opět zdůrazňována potřeba konkrétní pomoci s jednotlivými žáky. Jako svůj příspěvek k činnosti Školního poradenského pracoviště respondenti nejčastěji uvádějí svoji svědomitou a zodpovědnou práci s žáky i rodiči. Hlavním zjištěním je, že pomoc Školního poradenského pracoviště je chápána jenom jako konkrétní pomoc se žákem, tedy převážně jako asistence u problémových jedinců či tříd. Není vůbec vnímána jeho metodická či vzdělávací nebo koordinační funkce. 19

20 Často zmiňovaným problémem je nedostatečná informovanost a koordinace práce mezi vedením školy, ŠPP, jednotlivými učiteli, a to jak v napříč jednotlivých úrovních, tak i v pásmu stejné úrovně. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že s prací školního psychologa a školních speciálních pedagogů jsou respondenti spokojeni či spíše spokojeni, s prací výchovných poradců jsou spíše spokojeni a o práci kariérního poradce nejsou informováni. Za dobu působení ŠPP se práce školních speciálních pedagogů velmi posunula i na II. stupeň. Na závěr školního roku 008/09 jsme se pokusily zmapovat klima na naší škole. Klima školy Jedním z úkolů ŠPP je cíleně se podílet na vytváření příznivého sociálního klimatu školy. Sociální klima instituce ovlivňuje jak spokojenost jednotlivých jejich aktérů (v našem případě učitelů, žáků a rodičů), tak i efekt výsledné činnosti instituce její výsledky v oblasti výuky i výchovy. V rámci procesu autoevaluce bylo rozhodnuto zmapovat sociální klima školy a zjistit, kde může být škola spokojena a naopak, na které oblasti se má v budoucnu zaměřit, které okruhy by bylo vhodné cíleně ovlivňovat. Pro tento účel byl zvolen dotazník Klima školy převzatý s publikace Raabe). Dotazník monitoruje následujících šest složek školního klimatu: A) Prostředí pro učení, B) Vlastní učení, C) Spolupráce s rodiči, D) Drogová prevence a prevence šikany, E) Respektování různosti a F) Podpora učitelů. Jde o výpovědí/tvrzeních hodnocených na čtyřstupňové škále, kdy respondent posuzuje, jak je podle něj daná výpověď pravdivá: 1 spíše spíše ne ne Dotazník byl zadán pedagogickým pracovníkům školy (učitelům a vychovatelkám v ŠD) a vyplněných formulářů se vrátilo (tj. 0%). Dotazník také vyplnilo 1 žáků ze., 8. a 9. ročníků 118 chlapců a 99 dívek. Ti jej vyplňovaly v rámci třídnické hodiny vedené školním psychologem. Je třeba říci, že děti pracovaly ochotně a vcelku svědomitě žádný z dotazníků nebylo nutno vyloučit jako nevalidní (zjevně zkreslený či vyplněný bez rozmýšlení). O spolupráci byli požádáni i rodiče, kterým dotazník zadali třídní učitelé v rámci třídních schůzek či konzultačních hodin. Získat strukturovanou zpětnou vazbu od této skupiny respondentů je poměrně obtížné a při tom to, jak vnímají školu rodiče je pro její fungování a vlastně i pro samu její existenci jedním z nejdůležitějších faktorů. Podařilo se získat celkem 0

21 dotazníků (tj. od 0% rodičů všech žáků školy), 9 rodičů bylo z prvního stupně ZŠ, z druhého stupně a u 88 se třídu, kterou navštěvuje jejich dítě nepodařilo zjistit. Protože se často objevoval komentář, že na některé otázky nejsou rodiče sto odpovědět, byly do zpracování zahrnuty i ty dotazníky kde dotazovaní nevyplnili všechny položky. Celkem tedy bylo vyhodnoceno formulářů od dětí, rodičů a učitelů. Tabulka číslo 1. ukazuje, že nejkritičtěji vnímají a posuzují klima školy žáci. Jejich kritické hodnocení se dalo předpokládat a odpovídá jejich aktuálnímu vývojovému období - vrcholící a doznívající pubertě typické právě kritickým postojem vůči autoritám. Na druhou stranu překvapením je příznivé hodnocení které škola získala od rodičů. Vůbec nejlepší ocenění získala škola od rodičů dětí z prvního stupně, ale rozdíl mezi hodnocením rodiči z prvního a druhého stupně i rodiči jako jednou skupinou je velmi malý. Učitelé pak stojí v posuzování klimatu školy uprostřed mezi oběmi výše uvedenými skupinami. Prostředí pro učení specifikované jako jakési normy žádoucího chování, způsoby chování které vytváří základní podmínky pro výuku vidí nejpříznivěji rodiče. I když děti celkově hodnotí faktor prostředí pro učení jako pro ně druhý nejpříznivější ze všech sledovaných okruhů, jejich hodnocení se výrazně liší od posouzení tohoto faktoru učiteli. Žáci jej vnímají daleko nepříznivěji a především mají pochyby, zda se mohou ve škole cítit bezpečně. Zde je rozdíl mezi hodnocením žáků a hodnocením učitelů největší. Vlastní učení, do kterého je zahrnuto rozvíjení kritického myšlení, vedení ke spolupráci a podobně posuzují nejpříznivěji opět rodiče. Jako nejslabší část tohoto bloku se jeví snaha učit děti, vést ostatní a podporovat je v tom. Spolupráce s rodiči je nejproblematičtější ze všech sledovaných faktorů. Jak učitelé,rodiče, tak i žáci jsou nespokojeni se spoluprací rodiny a školy, i když každá skupina z jiného důvodu. Pedagogové mají pocit, že rodiče dostatečně neoceňují kvalitu poskytovaného vzdělávání a děti se zase domnívají, že škola nevěnuje dostatečnou pozornost návrhům a přáním rodičů. Rodiče jsou velmi spokojeni s úrovní poskytovaného vzdělání (především na prvním stupni školy) a sami přiznávají svoji malou angažovanost v práci pro školu. Možná je to tím, že mají pocit že o jejich návrhy a připomínky se škola nezajímá. Jak pedagogové, tak žáci jsou spokojeni s úrovní drogové prevence ve škole. Vidí, že škola zastává jasně negativní postoj ke kouření a jiným návykovým látkám, informace o drogách a sociálně nežádoucích jevech jsou poskytovány v dostatečné míře a jsou přiměřené věku dětí. Rodiče si však nejsou jisti, zda se děti učí konkrétním dovednostem jak se bránit v případě šikany či jak odmítat nabízený alkohol, cigarety a podobné látky. Také z komentářů dětí lze vyčíst, že praktické, konkrétní zásahy proti sociálně nežádoucím jevům vnímají jako ne vždy dostatečné. Z toho lze usuzovat, že je potřeba se v oblasti prevence ostrakismu a šikany více soustředit na jejich cílené sledování a včasné konkrétní zásahy, které by zabránily jejich rozvinutí. Teoretické základy pro to mají žáci i učitelé dobré. Co se týká respektování různosti, tak všechny skupiny respondentů uznávají, že všechny děti ve škole mají stejnou šanci dostat kvalitní vzdělání a učit se spolu s ostatními. Ukazuje se ale, že je otázkou, zda se děti z odlišného sociálního a kulturního prostředí cítí ve škole skutečně dobře. 1

22 Pokud jde o podporu učitelů, tak rodiče považují učitele za skutečné odborníky na vzdělávání a výchovu a učitelé se jako profesionálové také cítí. Rodiče současně, na rozdíl od žáků předpokládají, že se učitelé nadále vzdělávají. Snahu o rozvoj dětí i školy a podporu této snahy vedením školy vnímají nejsilněji učitelé, rodiče a především žáci ji z jejich pohledu nedoceňují. Shrnutí Dle očekávání hodnotí žáci školu daleko kritičtěji než učitelé, což odpovídá jejich aktuálnímu vývojovému období - vrcholící a doznívající pubertě typické právě kritickým postojem vůči autoritám. Na druhou stranu překvapením bylo vcelku příznivé hodnocení které škola získala od rodičů. Vůbec nejlepší ocenění získala škola od rodičů dětí z prvního stupně, ale rozdíl mezi hodnocením rodiči z prvního a druhého stupně i rodiči jako jednou skupinou je velmi malý. Učitelé stojí v posuzován klimatu školy uprostřed mezi oběma skupinami. Snad proto, že lépe než rodiče a děti vidí nejen do zákulisí fungování školy jako instituce ale často nahlédnou i do zákulisí rodin žáků a při své práci jsou nuceni vyrovnávat se s problémy obou stran. Nejdůležitějším zjištěním je, že všechny sledované skupiny (rodiče, děti i učitelé) jsou nespokojeny se spoluprací rodiny a školy, i když každá z jiného důvodu. Pedagogové mají pocit, že rodiče dostatečně neoceňují kvalitu poskytovaného vzdělávání a děti se zase domnívají, že škola nevěnuje dostatečnou pozornost návrhům a přáním rodičů. Sami rodiče jsou s úrovní poskytovaného vzdělání spokojeni a současně přiznávají svoji malou angažovanost v práci pro školu. Možná je to tím, že mají pocit, že o jejich návrhy a připomínky se škola nezajímá. Je tedy nutné promyslet způsob jak rodiče zapojit do dění ve škole a především, jak jim dát najevo, že jejich poznámky a připomínky jsou brány vážně a že se jimi škola zabývá. Jak žáci, tak učitelé jsou spokojeni s úrovní primární prevence ve škole a to v oblasti drogové prevence i v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podrobnější rozbor odpovědí v dotazníku a poznámek, kterými jej žáci, učitelé i někteří rodiče doplnili však ukázal, že i přes to, že jsou žáci vcelku spokojeni s obecným podmínkami pro učení, nejsou si jisti, zda se mohou ve škole cítit bezpečně. Rodiče naopak hodnotí prostředí školy jako bezpečné, i když by si přály aby se jejich děti více a konkrétněji učily, jak se zachovat v případě šikany a jak se s bránit nežádoucím vlivům vrstevníků. Z toho lze vyvodit, že je potřeba se v oblasti prevence ostrakismu a šikany více soustředit na jejich cílené sledování a včasné konkrétní zásahy, které by zabránily jejich rozvinutí. Teoretické základy pro to mají. žáci i učitelé dobré.

23 Dotazník sociálního klimatu ve škole Tento dotazník slouží k zjištění vašich názorů na atmosféru (klima) v naší škole. Vaše odpovědi nám pomohou zlepšovat školu tak, aby zde byli všichni žáci, učitelé i další zaměstnanci rádi a aby se školou byli spokojeni také rodiče. Dotazník nemusíte podepisovat, jen zakroužkujte jedno z těchto slov: (Jsem) rodič žák učitel Prosíme, u každého tvrzení zakroužkujte jedno z těchto čísel: 1 spíše spíše ne ne A. Prostředí pro učení Dospělí a děti ve škole spolu jednají přátelsky a otevřeně. 1 ne Škola má jasná pravidla a postihy za jejich nedodržení. 1 ne Ve škole se mohou žáci cítit bezpečně. 1 ne Aktivita a žádoucí chování je podporováno a oceňováno. 1 ne Dospělí ve škole jsou dětem modelem žádoucího chování. 1 ne B. Vlastní učení Vyučování se zaměřuje nejen na učení faktů, ale i na rozvoj schopností řešit problémy. 1 ne Je rozvíjena dovednost samostatně a kriticky myslet. 1 ne Žáci se učí spolupracovat a mají pro spolupráci dostatek příležitostí. 1 ne Žáci se učí vést ostatní a jsou podporováni, aby to dělali.

24 1 ne C. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou si jisti, že jejich děti dostávají kvalitní vzdělání. 1 ne Rodiče dělají mnohé pro školu. 1 ne Škola se zajímá o názory a návrhy rodičů. drog. 1 ne D. Drogová prevence a prevence šikany Škola zastává postoj, kterým vyjadřuje jasné NE kouření, pití alkoholu a užívání 1 ne Škola zastává postoj, kterým vyjadřuje jasné NE šikaně. 1 ne Žákům jsou poskytovány pravdivé, srozumitelné a dostatečné informace o drogách. 1 ne Žáci se učí, jak odmítat cigaretu, drogy a jiné škodlivé návrhy vrstevníků. 1 ne Žáci se učí, jak se zachovat v případě šikany. 1 ne E. Respektování různosti Všichni žáci mají ve škole stejné možnosti získávat kvalitní vzdělání a být s ostatními. 1 ne Děti z odlišného kulturního nebo sociálního prostředí se cítí ve škole dobře. 1 ne

25 F. Podpora učitelů Učitelé v této škole jsou odborníky na vzdělání a výchovu dětí. 1 ne Učitelé v této škole se dále vzdělávají. 1 ne Učitelé aktivně usilují o rozvoj dětí i školy a jsou vedením školy podporování. 1 ne G. Místo pro další poznámky a připomínky: Tabulka č. 1 Průměrné hodnocení jednotlivých skupin (škála 1 ) Faktor Skupina Učitelé. ročník 8. ročník 9. ročník Žáci celke m Rodiče I.st Rodiče II.st. Rodiče celke m A. Prostředí pro 1,9,0,9,,0 1, 1,6 1,6 učení B. Vlastní učení 9,1,1,1,8 1,6 1,69 1,6 C. Spolupráce s,0,,,89,8 1,6,0 1,1 rodiči D. Drogová prevence 6 1,9 1,68,69,0 1, 1, 1,6 a prevence šikany E. Respektování,0,0,6, 1, 1,68 1,6 různosti F. Podpora učitelů,9,9,,6 1,66 1,6 Celkové hodnocení,1,10,,1 1, 1,6 1,6

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2010/2011

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2010/2011 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více