Autoevaluace školy 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluace školy 2008/2009"

Transkript

1 Autoevaluace školy 008/009

2 Obsah: 1. Úvod. Autoevaluační zpráva k průběhu EVVO. Autoevaluační zpráva Školního poradenského pracoviště 8. Autoevaluační zpráva internetové kluby a technické vybavení školy 1 6. Závěr

3 Autoevaluace školy 008/009 Úvod: Pro autoevaluační činnosti si škola stanovila (v souladu s 8, odst. a-f vyhlášky č. 1/00) oblasti, v nichž autoevaluvala prováděla (podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů osob ve vzdělávání, výsledky vzdělávání, řízení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům). Škola sleduje oblasti: Ekogramotnost, Poradenské pracoviště PŠP, Počítačová gramotnost U jednotlivých oblastí si škola stanovila cíle autoevaluace (co je cílem sledování v jednotlivých oblastech autoevaluace, co chce zjišťovat). S cíli autoevaluace velice úzce souvisejí kritéria autoevaluace - škola si vymezila měřítka (hlediska), podle kterých bude svou činnost vyhodnocovat. Dále škola vymezila nástroje, které bude při autoevaluaci používat (dotazníky, rozhovory, diskuse, žákovské práce atd.). V neposlední řadě škola vytvořila časový plán autoevaluace, podle kterého byla evaluační činnosti v rámci autoevaluace ve škole vykonána. Dne pedagogická rada schválila strukturu vnitřního hodnocení školy. Struktura vlastního hodnocení školy: sledované směry a cíle základního vzdělávání. Učitelé se seznámili se zapojením školy do projektů, které jsou pro školu přínosem nejen po stránce ekonomické, ale hlavně v oblasti vzdělávací při tvorbě školního vzdělávacího programu. 1. projekt Ekogramotnost. Poradenské pracoviště PŠP. Počítačová gramotnost

4 . Autoevaluační zpráva k průběhu EVVO ve školním roce 008/09 Ve zprávě jsou zahrnuty tyto oblasti hodnocení: a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání d) výsledky vzdělávání žáků e) řízení školy, kvalita personální práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy, a to nejen na úrovni teoretické, ale především praktické a pozitivně tak ovlivňovat životní postoje žáků, pedagogů i široké veřejnosti. Ve své práci se řídíme hesly: Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat Chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe Každý má zodpovědnost za prostředí, ve kterém žije Budoucnost planety Země je v rukou každého z nás K bodu a) podmínky ke vzdělávání Pro zabezpečení hlavních cílů EVVO a vzdělávání přírodovědných předmětů jsou na škole vytvořeny dobré materiálně technické podmínky. Výuce přírodopisu a přírodovědných předmětů slouží prostory pavilonu E-1 a kde je odborná pracovna zeměpisu, přírodopisu a D- s odbornou pracovnou fyziky. Odborná pracovna přírodopisu a fyziky je vybavena moderní technikou-interaktivní tabulí, PC, vizualizerem a učebna zeměpisu je vybavena diaprojektorem a PC. Odborné pracovny jsou plně využívány k výuce odborných předmětů. Na chodbách je stálá expozice přírodnin a výukových tabulí, které jsou využívány v dopoledních hodinách při výuce přírodovědy na I. stupni a v odpoledních hodinách školní družinou. Součástí výzdoby je i školní expozice Jak se žilo v minulém tisíciletí, na jejíž tvorbě se podílejí žáci, kteří navštěvují seminář a praktika z přírodopisu. Hlavním cílem expozice je přiblížit dětem předměty, materiály i postupy řemesel našich předků. Vedení školy vytváří optimální podmínky také pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO. V rámci účasti v systémovém projektu MHMP JPD Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze byli proškolení vedoucí metodických sdružení, ve škole probíhá průběžné vzdělávání, na podzim 008 pedagogů absolvovalo školení k průřezovému tématu Les. K bodu b) průběh vzdělávání Výuka přírodopisu / hodiny týdně/ v ročnících probíhá) podle učebnic Přírodopis pro základní školy a víceletá gymnasia nakladatelství FRAUS. V 6. ročníku probíhá výuka Ekologie /1 hodina týdně /podle učebnice D. Kvasničkové Ekologický přírodopis Povinně volitelný předmět- Seminář a praktika z přírodopisu je vyučován od. do 9. ročníku. Obsah výuky je zaměřen na praktická pozorování, laboratorní úlohy, na práci

5 v terénu, exkurze, projektové vyučování. V rámci tohoto předmětu jsou realizovány školní projekty Tvoříme učební pomůcky, při něm byly vyráběny: nástěnné výukové tabule - výukové panely, D Ptačí strom, projekt Školní naučná stezka a je tvořena Expozice Jak se žilo v minulém tisíciletí. Čtvrtým rokem probíhá projektové vyučování v rámci škol v přírodě. V podmínkách škol v přírodě na I. i II. stupni realizujeme školní ekologický projekt Jak se má les. Od září 00 jsme zařadili do výuky podzimní a jarní týdenní terénní ekologické pobyty ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko. K bodu c) podpora žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání V průběhu výchovně-vzdělávacího procesu poskytujme pedagogickou podporu jak rodičům, tak i žákům. K prohloubení zájmu dětí o předmět i utváření vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žijí do výuky zařazujeme exkurze, besedy se zajímavými lidmi a snažíme se rozšiřovat i mimoškolní aktivity. V rámci projektu Děti dětem jsou organizovány projektové dny, každoročně organizujeme Týden aktivit pro planetu Zemi, do kterého se aktivně zapojili všichni žáci školy. V rámci školního projektu Alej žáků školy žáci vysadili stromy a keře, o které průběžně po celý rok pečují. Škola se postupně stává neformálním střediskem vzdělávání v oblasti EVVO. Ve spolupráci s Ekogymnáziem Poděbrady se ve škole uskutečnily semináře pro koordinátory EVVO základních a středních škol Středočeského kraje, zorganizovali jsme seminář pro koordinátory EVVO z pražských škol. Ve spolupráci se sdružením Tereza se ve škole uskutečnil celostátní workshop k projektu Ekoškola. Koordinátorka EVVO vystoupila s příspěvkem na téma DVPP v oblasti EVVO v podmínkách ZŠ na mezinárodní konferenci ve Štrbě a na mezinárodním semináři v rámci pedagogických dnů na PdF v Hradci Králové. Škola úzce spolupracuje se sdružením Tereza, katedrou didaktiky biologie PřF UK, Klubem ekologické výchovy, CHKO Křivoklátsko, Ekogymnáziem Poděbrady a v letošním školním roce jsme navázali spolupráci se Základní školou v Liberci, která je také zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. K bodu d) výsledky vzdělávání žáků Od roku 00 jsme úspěšně zapojeni do projektu Ekoškola Ve školním roce 00/06 jsme získali poprvé mezinárodní titul Eco-schools, který je školám propůjčován na roky. NA podzim 008 jsme mezinárodní titul Ekoškola se ctí obhájili. Čtvrtým rokem realizujeme školní projekt Odpady.. Druhým rokem probíhá realizace školního projektu Školní naučná stezka a učebna v přírodě. Od září 00 se uskutečnily tři týdenní terénní ekologické pobyty ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko. Škola je členem Klubu ekologické výchovy a v lednu 009 již po druhé získala titul Škola udržitelného rozvoje I- stupně. Pravidelně vyhlašujeme témata školních ekologických projektů, v letošním školním roce projekty žáků 8. ročníku postoupily a byly prezentovány na Celostátní žákovské ekologické konferenci /J.Chylík Energie vody a M. Stádníková Historie vodovodu/. Ve škole pracuje od roku 006 školní Ekotým. Členové Ekotýmu patří mezi aktivní iniciátory, organizátory i hodnotitele všech školních akcí vystupují v roli průvodců návštěv školy. Ekotým se schází pravidelně 1x za 1 dnů a stal se významnou oporou při realizaci úkolů vyplývajících z analýzy ekologického stavu školy a s procesem ekologizace provozu školy. Školní Ekotým byl ve spolupráci se sdružením Tereza proškolen a v červnu 009 se zúčastnil terénního ekologického pobytu v CHKO Křivoklátsko.

6 K bodu d) řízení školy, kvalita personální práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Výuku přírodopisu zajišťují plně kvalifikovaní učitelé s několikaletým zkušenostmi. Ve škole je 6 let ustavena funkce koordinátora EVVO, který je členem širšího vedení školy. Škola vytváří pro jeho práci a další vzdělávání odpovídající podmínky V rámci projektu Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze v letech byl proškolen řešitelský tým z řad učitelů fyziky, ekologie, matematiky, chemie, výtvarné výchovy, rodinné výchovy, zeměpisu, českého jazyka, anglického jazyka, občanské výchovy, rodinné výchovy, tělesné výchovy, informatiky. Převážná část pedagogů, i nadále spolupracuje a pomáhá rozvíjet oblast EVVO v podmínkách školy. Učitelé přírodovědných předmětů (přírodopis, fyzika, matematika, pracovní činnosti a vedoucí metodických sdružení pro. a. ročníky ) prošli na podzim 008 školením, k průřezovému tématu Les. Vedení školy vytváří dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogů v oblasti výchovy k udržitelnému rozvoji. V rámci dalšího vzdělávání ped.pracovníků připravujeme v přípravném týdnu třídenní výjezdní seminář ve středisku ekologické výchovy Střevlík Ondřejov v Hájích K bodu f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Úroveň EVVO v naší škole hodnotím jako dobrou. Ekologická výchova se prolíná všemi vyučovacími předměty i mimoškolními aktivitami školy. Škola se dostala díky zkušenostem a výsledkům práce v oblasti ekologické výchovy do podvědomí škol nejen v Praze, ale i mimopražských škol. - Vedení školy vytváří podmínky pro práci koordinátora EVVO jak na I. tak na II.stupni a ve školní družině. Jmenovaní jsou uvolňováni na mimoškolní akce i školení, která byla pro tyto pracovníky organizována ( ze strany sdružení Tereza, KEV, Přírodovědecké fakulty, ). V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. - Ekologie i ekologická výchova je součástí veškerého života školy, je předmětem pedagogických a provozních porad.. - Ekologická výchova a otázka udržitelnosti se stala pevnou součástí učebních osnov v prvouce, přírodovědě na I. stupni, v přírodopise, fyzice, pracovních činnostech, chemii, občanské výchově, rodinné výchově a výtvarné výchově i v dalších předmětech na II. stupni. Příkladem vzájemného propojení je práce na projektu Voda- kolébka života toto téma se stalo předmětem zpracování v českém jazyce, přírodopise, výtvarné výchově, občanské výchově, rodinné výchově, chemii, fyzice, v pracovních činnostech. - Čtvrtým rokem rozvíjíme spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK - Ve škole probíhají náslechy v hodinách přírodopisu studentů PřF UK - Koordinátorka EVVO je konzultantkou a oponentkou diplomových prací katedry didaktiky biologie PřF UK - Organizujeme semináře pro učitele přírodopisu koordinátory EVVO - Od roku 00 spolupracujeme s Ekogymnáziem Poděbrady, v letošním školním roce se ve škole uskutečnily semináře pro koordinátory EVVO škol Středočeského kraje 6

7 - Školu v průběhu školního roku navštívili jednotlivě učitelé z pražských i mimopražských škol s cílem získat zkušenosti s realizace projektu Ekoškola, z využívání moderní techniky ve výuce, z projektového vyučování. - Od roku 00 úzce spolupracujeme se sdružením Tereza, v letošním roce se ve škole uskutečnil celostátní workshop k mezinárodnímu projektu Ekoškola. - Tvoříme vlastní výukové programy a pomůcky. Výukový klip Den země-voda živá zaznamenal úspěch na mezinárodním festivalu Techfilm v květnu 008, kde získal cenu Microsoftu - Koordinátorka EVVO spolupracuje se sdružením Tereza, vystupovala jako lektor na seminářích a workschopu ke zkušenostem z realizace projektu Ekoškola. - Koordinátorka EVVO prezentovala výsledky práce v oblasti EVVO na Mezinárodní konferenci EDUCO v Tatranské Štrbě / únor 008 Role fakultních škol a fakultního učitele v přípravě budoucích učitelů únor 009 na téma Základní škola jako centrum celoživotního vzdělávání / a na semináři s mezinárodní účastí v rámci pedagogických dnů v Hradci Králové / téma ZŠ jako neformální centrum EVVO, Zkušenosti s praktickou realizací EVVO v podmínkách ZŠ příklady dobré praxe/ - Ekologické hledisko ovlivňuje samo fungování školy - otázky jako topení, svícení, užívání vody či zacházení s odpady jsou ve škole řešeny s ohledem na něj - Žáci jsou aktivní a rovnocennou složkou života školy a mají příležitost promlouvat k otázkám, které se jich týkají, k tomu využívají žákovské samosprávy, jež se stala rovnocenným partnerem vedení školy. Zástupci vedení se pravidelně účastí zasedání žákovské samosprávy a Ekotýmu a vytvářejí podmínky k realizaci námětů a doporučení, které vzejdou z řad dětí. Své názory, připomínky, náměty pravidelně zveřejňují ve školním časopise TUCVAJ, který vychází každý měsíc. - Škola je aktivní součástí života ve své lokalitě, spolupracuje s rodiči i širší veřejností a podílí se na řešení místních problémů. Jako součást dlouhodobých projektů jsou výstupy zpracovány a jejich závěry a doporučení jsou předávány odboru životního prostředí úřadu Prahy 1, se kterým se podařilo prohloubit pravidelnou spolupráci. S ohledem na několikaleté dobré zkušenosti s realizací EVVO jsme si vytyčili za cíl vytvořit na škole odpovídající materiálně technické zázemí pro úspěšnou realizaci cílů EVVO a fungování jako místního centra ekologické výchovy. V současné době se nám daří předávat zkušenosti pedagogům ze škol z celé ČR. Nechceme suplovat ekologická sdružení a organizace, ale usilujeme o to, aby se škola stala otevřenou rodičům a širší veřejnosti. V Praze 1. června 009 Mgr. Eva Jiříková, CSc. koordinátorka EVVO

8 Autoevaluační zpráva Školního poradenského pracoviště za období Ve zprávě jsou zahrnuty tyto oblasti vlastního hodnocení ŠPP : a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. K bodu a): Ve šk. roce 0/08 jsme měli podmínky ke vzdělávání v oboru zaručeny tím, že jsme byli zařazeni v projektu Poradenství škola povolání, který byl financován z JPD a ze strukturálních fondů EU. Obě speciální pedagožky se také účastnily odborných seminářů ze společnosti Dyslexia, kterými jsou členy a také dalších odborných seminářů jako byla mezinárodní Logopedická konference, pravidelné pracovní schůzky poradenských školních spec.pedagogů z pražských PPP a SPC, společnost PAU a Dyskorunka. Na 11. Poradenských dnech na Seči vystoupily s prezentací na téma Role ŠPP ve škole a inkluze. Koncem školního roku 008 byl ukončen projekt PŠP (Poradenství-škola-povolání), ve kterém na půl úvazku působila školní psycholožka a jedna školní speciální pedagožka. Od září 008 stále čekáme na jeho pokračování v podobě VIP Kariéra II. Bohužel, tento navazující projekt stále nezačal a jeho začátek se rýsuje na zahájení školního roku 009/010. Po dobu působení v projektu byly podmínky pro vzdělávání obou subprofesí pravidelně na vysoké úrovni zajišťovány. Ve školním roce 008/09 není vzdělávání systematické, tak jako v minulém roce a je omezeno finančními možnostmi školy. Přesto se ŠSP účastnily odborných seminářů zajišťovaných společnostmi Dyslexia a Českou logopedickou společností, pracovními schůzkami školních speciálních pedagogů při PPP Praha 9 a pracovními schůzkami pražských poradenských pracovníků z PPP. Další vzdělávání tak probíhá formou jednotlivých přednášek a seminářů organizovaných různými institucemi a odbornými společnostmi. Škola jej podporuje, pokud je to možné. Školní psycholožka je členem Asociace klinických psychologů a pravidelně se účastní odborných seminářů, která tato asociace pořádá. V loňském roce se zúčastnila 6. psychologických dnů v Olomouci. Pokračujeme ve spolupráci s PedF UK, která nám posílá studenty v postgraduálním studiu na odborné náslechy. 8

9 Výchovní poradci Podmínky ke zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání jsou dobře zajištěny. Výchovné poradkyně se v průběhu roku účastnily pravidelných schůzek ve spádové PPP, kde se seznámily s různými problémy, např. práce s žáky s SPU, problematika šikany v třídním kolektivu, riziko náboženských sekt, fyziomuzikostimulace, osobnostní a sociální výchova, záškoláctví z pohledu oddělení sociální prevence,seznámily se s fungováním denního stacionáře Klíčov, s občanským sdružením Volání naděje, s projektem Odyssea. Zúčastnily se semináře Kariérové poradentství, exkurze do středních odborných učilišť v souvislosti s pomocí při výběru vhodné školy pro žáky. Přínosná byla i jednodenní odborná konference s názvem Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Metodici primární prevence Během školních roků se oba primární preventisté účastnili pravidelných schůzek ve spádové PPP a u koordinátorky pí. Štoskové v městské části Prahy 1. Prošli několika odbornými kurzy ( Michal Kolář Prevence šikany, Michaela Veselá Právní vědomí v oblasti primární prevence, Nováková Primární prevence na 1. stupni ZŠ, Prevcentrum - Preventisté nebuďte v tom sami) Práce s nadanými žáky Ve školním roce byl udělán screening ke zjištění mimořádného nadání u žáků naší školy (viz. příloha). Učitelům a následně i jejich rodičům bylo navrhnuto, aby si došli s dětmi na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Zatím ale nejsou u nás žádní žáci, kteří by využívali individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané žáky. V následujícím příštím roce by bylo vhodné provést screening znovu Proto budu mluvit obecně o žácích sice nevyšetřených, ale z našeho pohledu nadaných. V současných třídách.a, 6.A a.a se učí žáci podle vzdělávacího plánu základní školy s rozšířenou výukou jazyků, do kterých probíhalo výběrové řízení. 1. a. ročníky pracují podle školního vzdělávacího plánu Strom poznání. Ostatní třídy pracují podle vzdělávacího plánu Základní škola. Prohlubování znalostí anglického jazyka, který je nezbytný v naší další komunikaci, si členové ŠPP zajišťují z vlastních zdrojů. K bodu b): Vzdělávání probíhá u všech subprofesí plynule během roku. K bodu c): ŠPP poskytuje své služby jak rodičům, žákům, tak pedagogům školy. Pro všechny výše jmenované jsme tu od pondělí do pátku. Jsme nízkoprahové zařízení, tzn. že k nám mohou chodit klienti bez doporučení. 9

10 Ve školním poradenském pracovišti jsou na plný úvazek zaměstnáni dva školní spec.pedagogové a jedna školní psycholožka. Dále zde v rámci své náplně práce působí dva výchovní poradci a kariérní poradkyně a dvě učitelky v rámci primární prevence. Jedna z nich má na starost také práci s nadanými žáky. Pro rodiče, žáky a pedagogy máme vypsány konzultační hodiny, ale i přesto poskytujeme konzultace po osobní domluvě i jindy. Naše konzultační hodiny jsou umístěny na webových stránkách školy i na informačních panelech při vstupu do školy na obou vrátnicích. Další informace jsou na nástěnkách při vstupu na pracoviště. Začátkem letošního školního roku dostali všichni třídní učitelé do tříd letáček s informacemi a kontakty na členy ŠPP. Ve školním roce 00/08 speciální pedagogové poskytli 1 skupinových či individuálních reedukačních, stimulačních nebo kompenzačních hodin, na které je velmi pozitivní odezva jak ze strany žáků, tak rodičů. V loňském roce bylo na naší škole hodně žáků s grafomotorickou obtíží, pro které jsme v roce 0/08 nově zavedly hodiny grafomotoriky v odpoledních hodinách. Podařilo se jich dětem poskytnout, a i na tyto hodiny je velmi kladná odezva jak ze strany žáků, tak ze strany rodičů. Odborných konzultací, které jsou nedílnou součástí náplně školních speciálních pedagogů, bylo poskytnuto. V letošním školním roce speciální pedagogové poskytli 160 skupinových či individuálních reedukačních, stimulačních nebo kompenzačních hodin, 0 hodin grafomotoriky a odborných konzultací bylo poskytnuto. V tomto roce začali tvořit karty žáků, které se podle zákona 101 musí vést především v papírové podobě, ale bylo jim umožněno je vést i v elektronické podobě propojením obou počítačů tak, aby nebylo možné tyto důvěrné informace zneužít. Ve školním roce 0/08 získali potřebné pomůcky pro práci s žáky s LZP či SPU z dílny Montessori. Začátkem loňského školního roku prezentovali naši školu na 11. Poradenských dnech s prezentací na téma: Role ŠPP při integraci. Na tento příspěvek byl celorepublikově velký ohlas a dodnes se jim ozývají kolegové z celých Čech i Moravy. Ve školním roce 0/08 věnovali hodně času metodické práci s učiteli ohledně sestavování IVP, jeho průběžné aktualizace a závěrečného hodnocení. Zrovna tak věnovali hodně času - i během schůzek s učiteli psaní slovního hodnocení, sběru podkladů pro slovní hodnocení a vhodným formulacím v tomto způsobu hodnocení žáka. Vloni schůzky s učiteli zaměřili převážně na práci s třídním kolektivem, tzv. třídnické hodiny. TU obdrželi od školy i manuály pro práci se třídou a hodně schůzek tomuto tématu bylo také věnováno. Nicméně dali prostor také jiným tématům, jako: Projevy chování dětí a jejich interpretace; Historie a systém hodnocení žáků s dotazníkem pro učitele; Jak reagovat v emočně vypjatých situacích s tabulkou technik aktivního naslouchání; 10

11 Komunitní kruh a základní typy otázek pro komunitní kruh; Čtení s porozuměním; Mentální anorexie na základních školách; LMD pro rodiče a učitele; Drogy informace pro rodiče; Každoročně začátkem roku se zabývají depistáží žáků se zvýšeným rizikem školního selhání. Vloni jim z této depistáže vyšlo alarmující číslo žáků s poruchou řeči, zejména mnohočetnými dyslaliemi, tempem řeči, dechovou nedostačivostí, plynulostí, spastickou dysfonií, vývojovými dysfáziemi a dalšími poruchami. Následně byla provedena diagnostika Testu raného školáka ve všech 1. třídách, kde byli zviditelněni žáci se suspektní vývojovou poruchou učení na bázi nedostačivosti v jednotlivých percepcích. Vyučujícím v těchto třídách byl poskytnut materiál pro školní i domácí procvičování v té které percepci. Kolem pololetí byl proveden skreening SPU ve všech. třídách s následným zpracováním a vyhodnocením a poté skreening SPU ve všech 6. třídách, rovněž se zpracováním a vyhodnocením. Příslušným TU na I. stupni a vyučujícím čj a mat. na II. stupni bylo poskytnuté doporučení pro práci s rizikovými žáky. Vzhledem k obecně špatné technice čtení a práce s textem u žáků naší republiky v porovnání se západním světem, byl ve ¾ školního roku zadán test Čtení s porozuměním u žáků.,. a. tříd, aby se zjistila úroveň práce s textem a jeho porozumění i u nás ve škole. Vyhodnocení tohoto testu bylo náročné a přesně ukázalo na úroveň práce s textem jak u jednotlivce, tak u celého třídního kolektivu. Výkony jednotlivých žáků se ukázaly jako velmi nevyvážené a rozhodně to bude výzva pro jednotlivé učitele do budoucna, jak lépe motivovat žáky k práci s textem. V průběhu roku také absolvovali návštěvu v ZŠ Havlíčkovo nám, Praha, aby získali alespoň některé důležité informace pro práci v přípravném ročníku. Jedna ŠSP absolvovala seminář akreditovaný MŠMT ČR k metodické práci v přípravném ročníku Maxík, jehož absolvováním získala také cenný metodický materiál pro práci s dětmi v tomto ročníku, který se bude poprvé ve školním roce 008/09 otevírat. Pro snazší orientaci v poradenské činnosti byl pro učitele vypracován šanon do sborovny, kde by měli vyučující vždy najít příslušnou pomoc, radu nebo odkaz pro svou další práci v této oblasti, která už neodmyslitelně patří do náplně práce každého třídního ale i netřídního učitele. Školní speciální pedagožky ve sledovaném období 00/09 absolvovaly řadu vzdělávacích kurzů a odborných seminářů: Odborný seminář : Vedení rozhovoru IPPP ČR Odborný seminář IPPP ČR Diagnostické nástroje Celostátní konference MŠMT ČR metoda čtení SFUMATO Odborný seminář IPPP ČR Kariérové poradenství Odborný seminář IPPP ČR Autodiagnostika učitele, žákovské portfólio Jednání širšího řídícího týmu - seminář z projektu PŠP v IPPP ČR 11

12 .. 08 Maxík Metodika pro přípravný týden, PRODYS Odborný seminář IPPP ČR Depistáž a reedukace dyskalkulie IPPP seminář setkání formou bálintovských skupin Mezinárodní logopedická konference společnost Dyslexia dyslexie a její korekce u dospělých, info z Londýna společnost Dyslexia závěrečná konference, práce s interaktivní tabulí IPPP seminář setkání formou bálintovských skupin Širší řídící tým seminář z projektu PŠP v IPPP ČR Odborný seminář IPPP ČR, diagnostika sociálního klimatu ve třídě IPPP Závěrečná konference z projektu PŠP schůzka spec.pedagogů v PPP pro Prahu +9 (Matematické dovednosti) schůzka spec.pedagogů v PPP pro Prahu +9 (Čtenářské dovednosti I) schůzka spec.pedagogů v PPP pro Prahu +9 (Čtenářské dovednosti II) Tyto vzdělávací aktivity jsou nezbytné ke zvyšování a zajišťování odborného růstu těchto odborníků a potažmo tak vedou ke zkvalitnění práce celého školního poradenského pracoviště. Supervizi nám v roce 0/08 zajišťoval IPPP ČR prostřednictvím svých metodiků. Ve školním roce 008/09 plynule navázaly na pracovní aktivity z předchozího roku. Depistážní a screeningové techniky byly provedeny ve stejném rozsahu jako v minulém školním roce. Oproti loňskému roku nebylo, na žádost vedení školy, prováděno pozorování žáků SPU bezprostředně v třídních kolektivech, hlavně v předmětech českého jazyka a matematiky s tím, že se učitelé z naší přítomnosti ve třídě zbytečně stresovali. Na základě toho není pro speciální pedagogy zpětná vazba o práci učitele s dítětem vyžadujícím zvláštní péči. Novinkou v tomto roce bylo: provedení vstupní speciálně-pedagogické diagnostiky žáků v přípravném ročníku a následné vyhodnocení pokroků jednotlivých žáků ke konci školního roku. Na žádost vedení školy byly připraveny, zadány a vyhodnoceny srovnávací práce v českém jazyce a matematice v. a 9. ročníku. Celkem se jednalo o 8 tříd. V týdnu od do se s psycholožkou účastnily mezinárodní akce: Týden pro inkluzi aneb nesedávej panenko v koutě, kde v rámci této akce předvedly ukázkové hodiny reedukací poruch učení a průběh hodiny u školní psycholožky. O tyto sondy do naší práce projevili zájem pouze dva rodiče, z řad pedagogů se neúčastnil nikdo. Na žádost vedení školy byla skupinová práce s učiteli nahrazena Schůzkami pro zájemce, kteří si na svém prvním setkání zvolili tyto témata: 1

13 Seznámení přítomných s náplní činnosti školního psychologa a školného spec.pedagoga, nabídka témat, náměty, diskuse Umíme číst zprávy a odborné posudky z PPP a SPC? Komunikace Agrese Šikana Riziko školního selhání Co ohrožuje děti na sídlišti? Co ovlivňuje úspěšnost dítěte ve škole? Tento model schůzek se příliš neosvědčil. Bylo by vhodné v budoucnu oživit, i když v modifikované formě, skupinovou práci s učiteli. Pravidelně se také zúčastňovali metodických schůzek s učiteli v ročníku nebo předmětu, ale vzhledem k časové náročnosti to není vždy možné a ani efektivní. Tvorba letáčku pro rodiče budoucích prvňáčků s tím, aby se rodiče ještě před nástupem dětí do školy mohly zaměřit na jejich optimální připravenost. Školní psycholožka pracuje s třídními kolektivy, kde sleduje klima třídy a vhodnými diagnostickými postupy tak může pomoci k ozdravení třídního klimatu. Zahájila práci s malými skupinami dětí ze sociokulturně slabého sociálního zázemí a poruchou školní adaptability. Dále se věnuje individuálním intervencím, diagnostice a dalším činnostem vyplývajícím z její náplně práce. Hodně pracuje s rodiči či zákonnými zástupci a společně hledají cesty k optimálnímu řešení kázeňských či výukových problémů. Naším hlavním cílem bylo soustavné vzdělávání učitelů, hlavně třídních učitelů v práci s žáky vyžadující zvláštní péči, ale i v klimatu třídy, předcházení šikany a dalších negativních jevů. Za naši hlavní činnosti považuji především prevenci ve všech možných rovinách. Školní poradenské pracoviště se stalo samozřejmou a funkční součástí školy. V průběhu sledovaného období tedy pokračovala a rozvíjela se jak jeho práce přímá, a to se všemi aktéry vzdělávacího procesu - s žáky, rodiči i učiteli, tak i práce nepřímá. Školní psycholog také fungoval jako spojka či koordinátor mezi školou a dalšími institucemi a odborníky (např. SVP, OSPOD, pediatr, klinický psycholog a další). Počet individuálních, psychagogicky zaměřených kontaktů se žáky setrvává v posledních třech školních letech na přibližně stejné úrovni. Počet individuálních konzultací s rodiči výrazně stoupl ve druhém sledovaném školním roce, a co je nejvíce potěšitelné, stoupl počet těch rodičů, kteří si kontakt se školním psychologem sami aktivně vyhledali. Každým rokem stoupá i počet individuálních konzultací s učiteli ve školním roce 00/08 jich bylo 16 a letos jich ke 0.. bylo již 18. V rámci práce se třídou se uskutečňovaly jak jednorázové či krátkodobé zásahy, tedy akce jedno až dvou hodinové (např. příprava na přechod na druhý stupeň ZŠ, seznamovací programy pro restrukturované třídy, třídnické hodiny), tak preventivní či intervenční programy obvykle v rozsahu vyučovacích hodin. 1

14 V loňském školním roce byl na návrh poradce pro volbu povolání program Etiketa, zdůrazňující prvky etické výchovy a vytvořený původně pro 8. ročníky, aplikován již v sedmých ročních.. Ukázalo se, že to bylo věkově nepřiměřené a to se obrazilo i v nižší efektivitě tohoto programu. Protože to byl program úspěšný, bude nadále realizován opět v 8. ročnících Práce individuální a práce se třídou byla v tomto rozšířena o práci skupinovou. Aktuálně se jedná o dva typy skupin- skupinu motivační, určené pro žáky 6. ročníků, které mají dětem usnadnit přechod na druhý stupeň ZŠ a dvě skupiny kompenzační, určené pro děti ze slabšího či odlišného sociokulturního zázemí, které mají především napomáhat vytváření a také posilovat pracovní návyky a doplňovat domácí přípravu na školu. V loňském školním roce to byla i skupina resocializační, určená pro žáky s poruchami chování. V obou školních rocích proběhla v 1. a v. ročnících depistáž žáků zvýšeně ohrožených školním selháním. V rámci profesionálního poradenství byla tak jak o v předešlých létech i v minulém školním roce nabídnuta žákům možnost vyzkoušet si Test obecných studiích předpokladů nanečisto. Protože se počet žáků, kteří v rámci přijímacího řízení na SŠ skládají klasické přijímací zkoušky snižuje, byla místo toho v tomto školním roce žáků 9. ročníků nabídnuta možnost profesionálního poradenství. Jednalo se o skupinové testové vyšetření a následný individuální pohovor. Podklady z testového vyšetření, konkrétně výsledky testu rozumových schopností, pak pomohly objasnit i slabé školní výsledky velkého množství žáků. Ve struktuře klientů se v poslední době ve větší míře začínají objevovat děti zvýšeně úzkostné či děti s neurotickými rysy. V budoucnu bude pravděpodobně vhodné vytvořit další žákovskou skupinu, určenou právě pro žáky s těmito problémy. S koncem projektu PŠP byla také značně omezena možnost supervize nyní záleží jen a jen na ochotě kolegů, poskytnout zpětnou vazbu, ukázat nový pohled na problém a dát tak možnost korigovat odbornou stránku vlastní práce. Početní přehled vybraných aktivit za školní rok 08/09 (k ) Preventivní či intervenční program pro třídu (v rozsahu hod.) 1 Práce se skupinou (motivační, kompenzační, resocializační) 108 Individuální psychagogická intervence 18 Psychologické vyšetření Konzultace s rodiči 1 Konzultace s učiteli 1 Funkčnost ŠPP za rok 00/08 jsme mapovali pomocí autoevaluačního dotazníku, zadaného všem pedagogům školy. Výchovní poradci poskytují výchovnou a kariérní péči žákům, pedagogům školy i rodičům ve svých konzultačních hodinách, po dohodě i v jinou dobu. Obě VP se také pravidelně scházejí spolu a konzultují veškeré problémy týkající se žáků školy jak na prvním, tak na druhém stupni. Tento postup se osvědčil z hlediska informovanosti a hlavně při usnadnění přechodu z prvního na druhý stupeň žákům s jakýmikoli problémy. Za stěžejní považujeme práci se zákonnými zástupci při společném hledání cesty k optimálnímu řešení výukových i kázeňských problémů. Podle našeho názoru se za 1

15 poslední dva roky podařilo včasnými pohovory s rodiči eliminovat nárůst závažných problémů a snížit počet výchovných komisí. V dalších letech vidíme jako proiritu navázání kontaktů s větším počtem rodičů, hlavně z důvodů prevence výukových problémů i nežádoucích jevů v chování. Metodici primární prevence úzce spolupracují s výchovnými poradci, účastní se v případě nutnosti výchovných komisí, na které jsou přizváni. Pro rodiče i pro kolegy jsou k dispozici po osobní domluvě. V roce 00/08 probíhala spolupráce s útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy, s organizací Česká koalice proti tabáku a se Státním zdravotnickým ústavem. Na začátku školního roku 008/009 se zaměřili na zajištění realizace Programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Prahy 1. Tento program finančně zajišťuje MČ Praha 1, realizátorem je o.s. PROSPE. Program probíhá ve. 8. ročnících, x ročně vyučovací hodiny v každé třídě. Program je dlouhodobý a měl by na škole probíhat v následujících pěti letech. Vzhledem k časovým možnostem školy jsme omezili některé aktivity z loňského roku Městské policie hlavního města Prahy. Zůstal však zachován program AJAX, jehož kvalita se výrazně oproti loňskému roku zhoršila. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci s Českou koalicí proti tabáku. Aktivní boj proti kouření u žáků naší školy považujeme za jednu z priorit minimálního preventivního programu. Inovovaný program České koalice proti tabáku absolvovali žáci.. ročníků. Program měl úspěch u dětí i vyučujících. Pracovníci Státního zdravotnického ústavu seznámili žáky. a. ročníků se zásadami poskytování 1. pomoci. Jako důkaz smysluplnosti této besedy je čin jednoho žáka, který díky včasnému přivolání záchranné služby zachránil lidský život. Z dotazníků vyplývá, že děti považují tuto akci přínosnou a hlavně prakticky využitelnou. Na přelomu září a října žáci 6. A, 6. B, 6. C vyjeli na třídenní prožitkový adaptační kurz zajišťovaný již tradičně o.s. Odyssea. Tento kurz stejně jako předchozí aktivity finančně podpořila MČ Praha 1. Práce s nadanými žáky : během těchto školních roků byly pořádány nejrůznější vědomostní soutěže a olympiády, kterých se naše škola zúčastnila (matematická Klokan, v českém jazyku, v zeměpisu). Někteří žáci se úspěšně umístili. Ve školním roce 008/009 byla navíc uspořádána pro páté ročníky logická olympiáda pořádaná společností Menza. I zde se do užšího kola dostali dva žáci, z nich jeden se umístil na předním místě. Rodiče mají možnost účastnit se dnů otevřených dveří, konzultací, třídních schůzek. Rodiče nadaných žáků za celé dva sledované roky neměli potřebu konzultovat s pí. uč. Ježkovou. Kontakt udržovali pouze s třídními učiteli, kteří pak následně pí. uč. Ježkovou o tomto informovali. 1

16 Autoevaluační dotazník ŠPP Prosíme o vyplnění. Vaše názory a o připomínky jsou pro nás velmi důležité - je to zpětná vazba, která jistě pomůže zlepšit práci Školního poradenského pracoviště. (Upřesnění: k členům ŠPP dle vyhlášky /00 sb. patří: výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog, třídní učitelé a učitel metodik pro přípravu ŠVP/ metodik pro nadané) S prací výchovného poradce jsem: (prosíme, odpovídající zatrhněte) spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu (vysvětlení jevů, odkazy na literaturu ) b) větší praktickou podporu (návody k činnosti, konkrétní pomoc při práci se žákem, jednání s rodiči ) Připomínky k práci výchovného poradce:.. Požadavky a návrhy na práci výchovného poradce:. S prací školního metodika prevence jsem: spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho : a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci školního metodika prevence:.. 16

17 Požadavky a návrhy na práci školního metodika prevence:.. S prací kariérního poradce jsem: spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci kariérního poradce:.. Požadavky a návrhy na práci kariérního poradce:. S prací školního speciálního pedagoga jsem: spokojen/a spíše spokojen/a, spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci školního speciálního pedagoga: 1

18 Požadavky a návrhy na práci školního speciálního pedagoga:. S prací školního psychologa jsem: spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a jeho práci neznám a nemohu posoudit Uvítal/a bych jeho: a) větší teoretickou podporu b) větší praktickou podporu Připomínky k práci školního psychologa: Požadavky a návrhy na práci školního psychologa: V rámci teoretické podpory ŠPP bych uvítal/a tato teoretická témata:. Domnívám se, že k práci ŠPP jsem v roli TU, učitele, VP, poradce pro volbu povolání, metodika prevence, kariérního poradce osobně přispěl/a: (prosíme, odpovídající zatrhněte) 18

19 Do budoucna bych mohl/a přispět: Děkujeme za váš čas a spolupráci a za ŠPP přejeme všem hezké prázdniny! Vyhodnocení autoevaluačního dotazníku Dotazník byl rozdán 9 učitelům (včetně vedení školy) a vrátilo jej osob, z toho formuláře byly nevyplněné, tedy nehodnotitelné. Vyhodnoceno bylo tedy 0 dotazníků, čili zhruba jedna třetina, což není statisticky průkazné podle pravidel empirického výzkumu, ale protože výsledky jsou homogenní, přece jen to ukazuje na určité obecné trendy. S prací výchovného poradce byli respondenti spokojeni a spíše spokojeni a potřebovali by jeho větší praktickou podporu. Jeho práce je málo presentována. S prací školního metodika prevence byli respondenti nejčastěji spokojeni a spíše spokojeni, ale skoro ve stejném počtu uváděli, že jeho práci neznají a neumí ji proto posoudit. Potřebovali by více informací o jeho práci, jeho výraznější spolupráci s jednotlivými učiteli i vedením školy. U práce kariérního poradce je nejčastější odpovědí, že ji vůbec neznají a nedokáží ji posoudit. Je potřeba více informací o jeho práci a jeho větší angažovanost v práci s dětmi i rodiči. S prací školního speciálního pedagoga byli respondenti opět nejčastěji spokojeni a spíše spokojeni. Požadují od něj více konkrétní práce a konkrétní pomoci s jednotlivými žáky. Zdá se jim, že poskytuje málo konzultací. S prací školního psychologa byli respondenti zase nejvíce spokojeni nebo spíše spokojeni. Jsou zde požadavky na jeho větší konkrétní podporu. a jeho užší spolupráci s vedením školy. V rámci teoretické podpory PŠP je opět zdůrazňována potřeba konkrétní pomoci s jednotlivými žáky. Jako svůj příspěvek k činnosti Školního poradenského pracoviště respondenti nejčastěji uvádějí svoji svědomitou a zodpovědnou práci s žáky i rodiči. Hlavním zjištěním je, že pomoc Školního poradenského pracoviště je chápána jenom jako konkrétní pomoc se žákem, tedy převážně jako asistence u problémových jedinců či tříd. Není vůbec vnímána jeho metodická či vzdělávací nebo koordinační funkce. 19

20 Často zmiňovaným problémem je nedostatečná informovanost a koordinace práce mezi vedením školy, ŠPP, jednotlivými učiteli, a to jak v napříč jednotlivých úrovních, tak i v pásmu stejné úrovně. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že s prací školního psychologa a školních speciálních pedagogů jsou respondenti spokojeni či spíše spokojeni, s prací výchovných poradců jsou spíše spokojeni a o práci kariérního poradce nejsou informováni. Za dobu působení ŠPP se práce školních speciálních pedagogů velmi posunula i na II. stupeň. Na závěr školního roku 008/09 jsme se pokusily zmapovat klima na naší škole. Klima školy Jedním z úkolů ŠPP je cíleně se podílet na vytváření příznivého sociálního klimatu školy. Sociální klima instituce ovlivňuje jak spokojenost jednotlivých jejich aktérů (v našem případě učitelů, žáků a rodičů), tak i efekt výsledné činnosti instituce její výsledky v oblasti výuky i výchovy. V rámci procesu autoevaluce bylo rozhodnuto zmapovat sociální klima školy a zjistit, kde může být škola spokojena a naopak, na které oblasti se má v budoucnu zaměřit, které okruhy by bylo vhodné cíleně ovlivňovat. Pro tento účel byl zvolen dotazník Klima školy převzatý s publikace Raabe). Dotazník monitoruje následujících šest složek školního klimatu: A) Prostředí pro učení, B) Vlastní učení, C) Spolupráce s rodiči, D) Drogová prevence a prevence šikany, E) Respektování různosti a F) Podpora učitelů. Jde o výpovědí/tvrzeních hodnocených na čtyřstupňové škále, kdy respondent posuzuje, jak je podle něj daná výpověď pravdivá: 1 spíše spíše ne ne Dotazník byl zadán pedagogickým pracovníkům školy (učitelům a vychovatelkám v ŠD) a vyplněných formulářů se vrátilo (tj. 0%). Dotazník také vyplnilo 1 žáků ze., 8. a 9. ročníků 118 chlapců a 99 dívek. Ti jej vyplňovaly v rámci třídnické hodiny vedené školním psychologem. Je třeba říci, že děti pracovaly ochotně a vcelku svědomitě žádný z dotazníků nebylo nutno vyloučit jako nevalidní (zjevně zkreslený či vyplněný bez rozmýšlení). O spolupráci byli požádáni i rodiče, kterým dotazník zadali třídní učitelé v rámci třídních schůzek či konzultačních hodin. Získat strukturovanou zpětnou vazbu od této skupiny respondentů je poměrně obtížné a při tom to, jak vnímají školu rodiče je pro její fungování a vlastně i pro samu její existenci jedním z nejdůležitějších faktorů. Podařilo se získat celkem 0

21 dotazníků (tj. od 0% rodičů všech žáků školy), 9 rodičů bylo z prvního stupně ZŠ, z druhého stupně a u 88 se třídu, kterou navštěvuje jejich dítě nepodařilo zjistit. Protože se často objevoval komentář, že na některé otázky nejsou rodiče sto odpovědět, byly do zpracování zahrnuty i ty dotazníky kde dotazovaní nevyplnili všechny položky. Celkem tedy bylo vyhodnoceno formulářů od dětí, rodičů a učitelů. Tabulka číslo 1. ukazuje, že nejkritičtěji vnímají a posuzují klima školy žáci. Jejich kritické hodnocení se dalo předpokládat a odpovídá jejich aktuálnímu vývojovému období - vrcholící a doznívající pubertě typické právě kritickým postojem vůči autoritám. Na druhou stranu překvapením je příznivé hodnocení které škola získala od rodičů. Vůbec nejlepší ocenění získala škola od rodičů dětí z prvního stupně, ale rozdíl mezi hodnocením rodiči z prvního a druhého stupně i rodiči jako jednou skupinou je velmi malý. Učitelé pak stojí v posuzování klimatu školy uprostřed mezi oběmi výše uvedenými skupinami. Prostředí pro učení specifikované jako jakési normy žádoucího chování, způsoby chování které vytváří základní podmínky pro výuku vidí nejpříznivěji rodiče. I když děti celkově hodnotí faktor prostředí pro učení jako pro ně druhý nejpříznivější ze všech sledovaných okruhů, jejich hodnocení se výrazně liší od posouzení tohoto faktoru učiteli. Žáci jej vnímají daleko nepříznivěji a především mají pochyby, zda se mohou ve škole cítit bezpečně. Zde je rozdíl mezi hodnocením žáků a hodnocením učitelů největší. Vlastní učení, do kterého je zahrnuto rozvíjení kritického myšlení, vedení ke spolupráci a podobně posuzují nejpříznivěji opět rodiče. Jako nejslabší část tohoto bloku se jeví snaha učit děti, vést ostatní a podporovat je v tom. Spolupráce s rodiči je nejproblematičtější ze všech sledovaných faktorů. Jak učitelé,rodiče, tak i žáci jsou nespokojeni se spoluprací rodiny a školy, i když každá skupina z jiného důvodu. Pedagogové mají pocit, že rodiče dostatečně neoceňují kvalitu poskytovaného vzdělávání a děti se zase domnívají, že škola nevěnuje dostatečnou pozornost návrhům a přáním rodičů. Rodiče jsou velmi spokojeni s úrovní poskytovaného vzdělání (především na prvním stupni školy) a sami přiznávají svoji malou angažovanost v práci pro školu. Možná je to tím, že mají pocit že o jejich návrhy a připomínky se škola nezajímá. Jak pedagogové, tak žáci jsou spokojeni s úrovní drogové prevence ve škole. Vidí, že škola zastává jasně negativní postoj ke kouření a jiným návykovým látkám, informace o drogách a sociálně nežádoucích jevech jsou poskytovány v dostatečné míře a jsou přiměřené věku dětí. Rodiče si však nejsou jisti, zda se děti učí konkrétním dovednostem jak se bránit v případě šikany či jak odmítat nabízený alkohol, cigarety a podobné látky. Také z komentářů dětí lze vyčíst, že praktické, konkrétní zásahy proti sociálně nežádoucím jevům vnímají jako ne vždy dostatečné. Z toho lze usuzovat, že je potřeba se v oblasti prevence ostrakismu a šikany více soustředit na jejich cílené sledování a včasné konkrétní zásahy, které by zabránily jejich rozvinutí. Teoretické základy pro to mají žáci i učitelé dobré. Co se týká respektování různosti, tak všechny skupiny respondentů uznávají, že všechny děti ve škole mají stejnou šanci dostat kvalitní vzdělání a učit se spolu s ostatními. Ukazuje se ale, že je otázkou, zda se děti z odlišného sociálního a kulturního prostředí cítí ve škole skutečně dobře. 1

22 Pokud jde o podporu učitelů, tak rodiče považují učitele za skutečné odborníky na vzdělávání a výchovu a učitelé se jako profesionálové také cítí. Rodiče současně, na rozdíl od žáků předpokládají, že se učitelé nadále vzdělávají. Snahu o rozvoj dětí i školy a podporu této snahy vedením školy vnímají nejsilněji učitelé, rodiče a především žáci ji z jejich pohledu nedoceňují. Shrnutí Dle očekávání hodnotí žáci školu daleko kritičtěji než učitelé, což odpovídá jejich aktuálnímu vývojovému období - vrcholící a doznívající pubertě typické právě kritickým postojem vůči autoritám. Na druhou stranu překvapením bylo vcelku příznivé hodnocení které škola získala od rodičů. Vůbec nejlepší ocenění získala škola od rodičů dětí z prvního stupně, ale rozdíl mezi hodnocením rodiči z prvního a druhého stupně i rodiči jako jednou skupinou je velmi malý. Učitelé stojí v posuzován klimatu školy uprostřed mezi oběma skupinami. Snad proto, že lépe než rodiče a děti vidí nejen do zákulisí fungování školy jako instituce ale často nahlédnou i do zákulisí rodin žáků a při své práci jsou nuceni vyrovnávat se s problémy obou stran. Nejdůležitějším zjištěním je, že všechny sledované skupiny (rodiče, děti i učitelé) jsou nespokojeny se spoluprací rodiny a školy, i když každá z jiného důvodu. Pedagogové mají pocit, že rodiče dostatečně neoceňují kvalitu poskytovaného vzdělávání a děti se zase domnívají, že škola nevěnuje dostatečnou pozornost návrhům a přáním rodičů. Sami rodiče jsou s úrovní poskytovaného vzdělání spokojeni a současně přiznávají svoji malou angažovanost v práci pro školu. Možná je to tím, že mají pocit, že o jejich návrhy a připomínky se škola nezajímá. Je tedy nutné promyslet způsob jak rodiče zapojit do dění ve škole a především, jak jim dát najevo, že jejich poznámky a připomínky jsou brány vážně a že se jimi škola zabývá. Jak žáci, tak učitelé jsou spokojeni s úrovní primární prevence ve škole a to v oblasti drogové prevence i v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podrobnější rozbor odpovědí v dotazníku a poznámek, kterými jej žáci, učitelé i někteří rodiče doplnili však ukázal, že i přes to, že jsou žáci vcelku spokojeni s obecným podmínkami pro učení, nejsou si jisti, zda se mohou ve škole cítit bezpečně. Rodiče naopak hodnotí prostředí školy jako bezpečné, i když by si přály aby se jejich děti více a konkrétněji učily, jak se zachovat v případě šikany a jak se s bránit nežádoucím vlivům vrstevníků. Z toho lze vyvodit, že je potřeba se v oblasti prevence ostrakismu a šikany více soustředit na jejich cílené sledování a včasné konkrétní zásahy, které by zabránily jejich rozvinutí. Teoretické základy pro to mají. žáci i učitelé dobré.

23 Dotazník sociálního klimatu ve škole Tento dotazník slouží k zjištění vašich názorů na atmosféru (klima) v naší škole. Vaše odpovědi nám pomohou zlepšovat školu tak, aby zde byli všichni žáci, učitelé i další zaměstnanci rádi a aby se školou byli spokojeni také rodiče. Dotazník nemusíte podepisovat, jen zakroužkujte jedno z těchto slov: (Jsem) rodič žák učitel Prosíme, u každého tvrzení zakroužkujte jedno z těchto čísel: 1 spíše spíše ne ne A. Prostředí pro učení Dospělí a děti ve škole spolu jednají přátelsky a otevřeně. 1 ne Škola má jasná pravidla a postihy za jejich nedodržení. 1 ne Ve škole se mohou žáci cítit bezpečně. 1 ne Aktivita a žádoucí chování je podporováno a oceňováno. 1 ne Dospělí ve škole jsou dětem modelem žádoucího chování. 1 ne B. Vlastní učení Vyučování se zaměřuje nejen na učení faktů, ale i na rozvoj schopností řešit problémy. 1 ne Je rozvíjena dovednost samostatně a kriticky myslet. 1 ne Žáci se učí spolupracovat a mají pro spolupráci dostatek příležitostí. 1 ne Žáci se učí vést ostatní a jsou podporováni, aby to dělali.

24 1 ne C. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou si jisti, že jejich děti dostávají kvalitní vzdělání. 1 ne Rodiče dělají mnohé pro školu. 1 ne Škola se zajímá o názory a návrhy rodičů. drog. 1 ne D. Drogová prevence a prevence šikany Škola zastává postoj, kterým vyjadřuje jasné NE kouření, pití alkoholu a užívání 1 ne Škola zastává postoj, kterým vyjadřuje jasné NE šikaně. 1 ne Žákům jsou poskytovány pravdivé, srozumitelné a dostatečné informace o drogách. 1 ne Žáci se učí, jak odmítat cigaretu, drogy a jiné škodlivé návrhy vrstevníků. 1 ne Žáci se učí, jak se zachovat v případě šikany. 1 ne E. Respektování různosti Všichni žáci mají ve škole stejné možnosti získávat kvalitní vzdělání a být s ostatními. 1 ne Děti z odlišného kulturního nebo sociálního prostředí se cítí ve škole dobře. 1 ne

25 F. Podpora učitelů Učitelé v této škole jsou odborníky na vzdělání a výchovu dětí. 1 ne Učitelé v této škole se dále vzdělávají. 1 ne Učitelé aktivně usilují o rozvoj dětí i školy a jsou vedením školy podporování. 1 ne G. Místo pro další poznámky a připomínky: Tabulka č. 1 Průměrné hodnocení jednotlivých skupin (škála 1 ) Faktor Skupina Učitelé. ročník 8. ročník 9. ročník Žáci celke m Rodiče I.st Rodiče II.st. Rodiče celke m A. Prostředí pro 1,9,0,9,,0 1, 1,6 1,6 učení B. Vlastní učení 9,1,1,1,8 1,6 1,69 1,6 C. Spolupráce s,0,,,89,8 1,6,0 1,1 rodiči D. Drogová prevence 6 1,9 1,68,69,0 1, 1, 1,6 a prevence šikany E. Respektování,0,0,6, 1, 1,68 1,6 různosti F. Podpora učitelů,9,9,,6 1,66 1,6 Celkové hodnocení,1,10,,1 1, 1,6 1,6

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty PROJEKT JPD3 EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zpracovala: Mgr. Eva Jiříková, CSc. koordinátorka

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Vypracováno podle metodického pokynu MŠMT Č.j. 21291/2010-28 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více