Korrespondence. a zápisky. BoženyNmcové. Vydal Yinc. Vávra. Nákladem J, City v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korrespondence. a zápisky. BoženyNmcové. Vydal Yinc. Vávra. Nákladem J, City v Praze"

Transkript

1

2

3

4

5 Korrespondence a zápisky BoženyNmcové Vydal Yinc. Vávra Nákladem J, City v Praze

6

7 KORRESPONDENCE A ZÁPISKY BOŽENY NMCOVÉ. VYDAL VINC. VÁVRA. NÁKLADEM J. OTTY V PRAZE.

8 Veškera práva vyhrazena. PG- S05E. Tiskem UNIE v Praze.

9 SLEN BOHDAN NMCOVÉ v PÁTELí^KK UCTÉ VINC. VÁVRA.

10

11 UVO. I. Slena Bohdana Nmcová, uitelka na odpoinku v J iín, zaslala, mi s pípisem ze dne 1. bezna r Zápisky z vlastního života Boženy Nmcové, své matky. Jsou to úryvkovité poznámky, vlastn jen krátká hesla života jejího se týkající, jež sahají až do roku Nejsou psány chronologicky, nýbrž asto dle nahodilých vzpomínek. Dle domnní sleny Bohdany Nmcové psány jsou mezi lety Slena Bohdana Nmcová o nich píše:,,pn shledávání parnátek pro výstavu, poádanou Ženským klubem, našla jsem rukopis v matiných píruních deskách, v nichž ukládala své oblíbené obrázky. Tedy pes 50 rok zstaly tyto cenné poznámky ukryty a zachránny.",, Zápisky" psány jsou na 3 listech IV*', k nimž pipojeny ješt dva listy, jež jsem nazval: Aforistické poznámky B. Nmcové o typických osobách. Nmcové jest nejasná Tak mnohá poznámka B. a zstane asi nevysvtlena. Pokud jsem mohl, opatil jsem je vysvtlivkami všestrannými, prodlévaje v prázdniny 1912 a 1913 vokolí ratiboickém. Zvlášt nápomocen mi byl pan ídící uitel Václav erný z eské ermné u Náchoda. II. Dne 21. bezna 1912 došly mne od sleny Bohdany Nmcové originály: 1) 8 dopis Karoliny Svtlé Božen Nmcové z let ; 2) 3 listy

12 Žofie Podlipské Božen Nmcové z 1852; 3) 5 dopis dra Jana Helceleta B. Nmcové z let ; 4) 20 list Václava Bendla B. Nmcové z r až 1861; 5) 29 dopis Josefa Nmce manželce Božen z Uher ( ); 6) 27 list Josefa Nmce manželce Božen z Korutan ( ); 6) Korrespondence na Fr. Mat. Klácela; jsou to listy rodinné a pátel jeho literárních, mezi nimi dopisy Palackého, Šafaíka, Vinaického, Hanky, Zahradníka, Chmely atd., mimo to rukopis Klácelv:,,Der ungeborne Geist Riibezahl. Ein dramatisches Márchen in 3 Akten. Von F. Terebowich (Klácel). Listy uvedené dosud uveejnny nebyly a slena Bohdana Nmcová vyslovila pání, abych je do tisku upravil a vydal, ovšem s vynecháním všeho, co by se naprosto pro veejnost nehodilo neb nemlo významu. Se svolením sleniným penechal jsem dopisy upravené a opatené poznámkami slen Marii K. Svtlé, Ž. Podlipské a dra J. Helceleta pro tisk Gebauerové pro její korrespondenci B. Nmcové, vydávanou nákladem dra J. Laichtera, dne 31. kvtna r Ostatní listy peliv jsem opatoval poznámkami, pokud mi bylo možno. K tmto dopism zaslala mi slena Nmcová ješt originály 21 list B. Nmcové manželu Josefovi a konen nkteré opisy podle originál, takže (mezi nimi dopis B. Nmcové dostal jsem celkem 31 dva listy Dory Nmcové matce). O cen a dležitosti korrespondence této neteba se zmiovati. Náklad ochotn pevzal pan cis. rada J. Otto. Korrespondenci Fr. M. Klácelovi uveejním pozdji, a bude-li mi k tomu dopáno zdraví a síly. Dopisy jsem opatil regesty (záhlavími) tak peliv, že není teba pipojiti Ukazatele jmen osobních a místních. Velé díky vzdávám panu ví. radovi Františku Bílému, c. k. zemskému školnímu inspektoru v Praze, který se zvláštní pátelskou ochotou celý rukopis

13 ped tiskem bedliv prohlédl, panu c. k. zemskému inspektoru v Brn AI. Vlkovi, jenž se piinil, abych byl sproštn vyuování a této práci se vnovati mohl, milým pátelm svým panu íd. uiteli Václavu ernému v eské ermné a panu íd, uiteli Karlu Pleskaovi v eské Skalici, kteí tak obtovn byli mn nápomocni pi Zápiskách, o nichž není sporu, že pro dobu života B. Nmcové do r mají vzácnou cenu a dležitost. Na Hoikách v Podkrkonoší dne 15. srpna Vine. Vávra,

14

15 I. DOPISY JOSEFA NMCE MANŽELCE BOŽEN Z UHER. (R ).

16

17 Dopisy Josefa Nmce manželce Božen ; z Uher. I. (Nmec vypisuje cestu z Brna na Víde pes Peš do Miskovou, nepohodlnost jizdy, drahotu cestou v hospodách, líí zcela jiný život než v echách, strach do budoucnosti, stesk po dtech; žádá za noviny, zvlášt Havlíkova Slovana; Nmec ve Vídni u J. Kollára, dra A. Beka, A. V. Sembery; o eském život ve Vidni; Nmec v Pešti; stopy po revoluci; v Pešti pevládá nmina, v Miškolci vše madarské; o drahot, o mst, o obtížném úadování, o Maarech.) V Miškolci dne ^). Milá ženo! ^) Abys byla ponkud upokojena, tak ti píšu hned, obšírného ale nic proto, že k tomu potebuji nco asu, a toho nemám na zbyt. Teda zanu. Dnes v noci jsem se dostal šastn do Miškovce a jsem až na hodnou rýmu docela zdráv. Ve Vídni jsem se zdržel 2 a pl dní, o tom již víš, neb jsem Ti z Vídn psal, v Pešti jsem se také dva dni zdržet musel, neb moje vci, které jsem z Brna po dráze poslal, teprv na nový rok do Pešti pišly a musel jsem od toho platit 8 fl 7 kr. stíbra ^). Veer na Nový rok ^) Patrn má býti roku ) Nmcová rozhodla se nejeti s mužem do Uher, nýbrž z Liberce se odsthovati s dtmi do Prahy. V. Tille, Božena Nmcová str Nmec dostal se nejprve do Miškolce (Miškovce neb Miškovec nad ekou Slanou, pítokem Tisy na úpatí Tater). 3) 1 zl. stíbra ml 60 kr. stíbra, ili 3 dvacetníky; 1 zl. st. = 1 zl. c. m. = 2'10 K; 1 zl. šajn = 60 kr. šajn (mdi); 1 zl sajn = - 2 zl. st. = 0-84 K. 1 gros = 3 kr. mdi = K; 5 40 tedy pibližn = 4 h; také v letech dávány groše za 2,.nové", t. j. 2 krejcary r. m. (AI. Bezloja).

18 12 jsem z Pešti po pcšt vyjel a teprv dnes o jedné hodin v noci jsem pijel, byl jsem teda skoro dv noci a jeden den na cest. Mžeš si pomyslit, jak jsou zde pošty zízeny, když se lovk asi 20 mil cesty tak dlouho tlouct musí, a na ten zpsob máš tu všecko tak. Já jsem celý omámený, takže se ani zpamatovat nemohu; mn tu všecko pipadá jako njaký sen, jen toliko ti mohu až pcsud sdlit, že tu je docela jiný a velmi od nás rozdílný svt v každém ohledu. Kvartir žádný nemohu si vzít, protože mé vci až posud nemám, zanechal jsem je v Pešti jednomu speditéru, který mn je sem po formanech zašle, i mj kufr jsem tam nechat musel, ponvadž bych po pošt byl musel mnoho od nho platit; nemám nic více, než co se mn do koženého kufru vesnulo. Kvartiry tu nebudou drahé, ale strava v hostinci je drahá, takže jsem dnes za obd pes dva zlaté platit musel. Vynajdu si ale nco lacinjšího, jsou prý tu také hostince, kde se jen 30 kr. šajnu za obd platí. Domácí život má být ale laciný, to také pozoruju, ale maarina, a jaká ješt k tomu. no uhlídáme. Ach, milá ženo, nevím, jak to bude dále, já mám ped tím strach, ono to nepjde, jak jsem si to pedstavoval, ó, zlaté echy, mn se zdá, že ty ani Uhry neuvidíš, že já se dost brzo zas do ech žejbrovat budu, a v, že by se ti ani zde nelíbilo, nebo je to podivný lid, a pak po cest ta náramná drahota, takže jsem velmi málo penz pi tom až na místo pinesl. Ty bys mi nevila, co lovk musel penz vydat, já bych byl kolikrát až plakal. V ouad je zde ta nejvtší divokost, žádný neví, co má dlat, a já jsem svj vlastní pán; jak to uspoádám, tak to budu mít. Každého ale zrazím, aby sem šel, lepší doma 5 groš, nežli zde 5 fl, to mn v. A co ty mé milé dti, když si na n vzpomenu, ach! Celou cestu jsem na Vás myslil, jako zaezaný sedl jsem ve voze i ve Vídni mne nic netšilo; v Pešti si na mne tamnjší vrchní inspektor vyjel, pro tak dlouho nejdu, já jsem mu zkrátka odpovdl, pak jsme byli zas dobe.

19 \A Mé myšlenky jsou u Vás, nevím ani co píšu. Po druhé ti budu psát nco cbšírnjšího, zatím ale pedpla mne na veerní list a ekni v redakci, aby mn i za pedešlý msíc od 19. ho sem zaslali, nebo sem nic na mne nepišlo, a pak stranu Slovana ^) hle abys ho dostala, pak mn ho mžeš sem zaslat. Jak obdržím mj plat, tak ti pošlu peníze, zatím to njak obstarej. Mé drahé dti a Tebe líbám, a dti poslouchají; piš mn hned; až se pro dti nco hodí, ekni jim, že jim nco pošlu. Kýž se mohu na Vás podívat. Pozdravuj všecky známé. Bute zdrávi, s Bohem, opatruj on Vás tam v dáli. K dopisu I. (Dodatek). Nemohl jsem ti díve psát, až teprve dnešního dne. Až posud byl jsem jako omámený, takže jsem ani smysly po hromad neml. Zanu teda od za átku. Ve Vídni jsem byl pl tetího dne, o tom t zpravil snad již Mller^), se kterým jsem se ve Vídni seznámil, a který s tebou bezpochyby v Brn mluvil. Ve Vídíii jsem to všecko pochodil, byl jsem Kollára a dra Becka^). Šemberovi jsem velmi povden za jeho laskavost a ochotnost, vynaložil všecko, co by ponkud k mému prospchu bylo. Kollár zpíval známou píse o Havlíkovi, litoval tuto výbornou hlavu. Byli jsme také pohromad s Riegrem *) a že jsem eské divadlo nevynechal, mžeš si pomyslit. Ml jsem z toho potšení, a mohu t ubezpeit, že je ve Vídni eštjší život než v samé Praze. O té demonstraci, co chce vídeský pracovní ^) K. Havlíka v Kutné Hoe od r práv vycházel.,,veerní list" (Prager Abendblatt, píloha Pražských Novin (úedních). 2) Snad Jan Bohuslav Miiller (nar. r v Tebíí), spisovatel, který v oné dob ve Vidní žil a psobil, osobnost v literárních kruzích ve Vídni i v Praze velmi známá. 3) Dr. Ant. Jaroslav Beck (nar. r. 1812) byl v oné dob redaktorem eského vydání íš. zákoníku; pozdji se stal editelem státní knihtiskárny a dvorním radou. Syn jeho dr. Vladimír Max Beck byl pedsedou ministerstva od r *) Fr. L. Rieger práv se vracel z Paíže do Prahy.

20 14 lid k vli Havlíkovi provést, snad již víš. Pan Beck mne vyzval, abych do Denníku ^) dopisoval se stanovišt finanního, i také Šembera mne ponkud k tomu ml, abych na nho dopisy zasílal, že je vždy poopraví, Beck že se za to zas o mne ve Vídni postará. Je to pro mne trochu choulostivá koncese. Jak snadno si popudím proti sob naši stranu. Piš mn, prosím t, co mám dlat; látky by mn k tomu nescházelo, jen kdyby bylo dost asu. V Pešti jsem se zdržel skoro dva dni, takže jsem teprv na nový rok veer o 8 hodin do Miškovce s poštou odjel. V Budíne je náš prozatímný kamerální 2) úad. Je to podivný lid. Referent v našich záležitostech je njaký vrchní inspektor z Vídn, jménem Jehušic, njaký starý Haudegen.^) Ten si na mne vyjel, pro tak dlouho nepicházím; nebál jsem se ho ale, a byli jsme pak dobí. Obchodil jsem to všecko a ekl jsem jim, že jsem jen proto do Uher šel, abych co nejdíve povýšen byl, by tedy na mne ohled vzali, sice že rad'i zas dom pjdu. Te se bude osm vrchních komisar obsazovat, možná, že se jím stanu, když ve Vídni bude njakého pímluvího. To by byl nejlepší k tomu Beck. V Pešti a v Budíne je k spatení ješt mnoho zícenin od asu revoluce. emu jsem se ale velmi podivil, o njakém maarském život veejném ani památky, všade jen samá nmina, od nádeníka až do prvního Uhra všechno n- mecké, jen nkterý sedlák z venku mluví maarsky, za to ale jsem zde uprosted ouplné maarštiny. Nevím, k emu tento pevrat v Pešti pipoíst, buto je to jen njaká maska anebo nemlo to dív žádného pevného základu. Je to podivný lid, tito Slováci, nevdí o svt pranic. Je to podivná zem ta uherská. Nevím, jak bych ti ji popsat ml, mn se alespo _až posud nelíbí ani snad líbit nebude. Drahota tu~panuje náramná, takže to ani k uvení ^) Vídeského Denníku, smru konservatívnlho. 2) Komorní, nyní finanní úad. ^) My íkáme,, starý kozák".

21 15 není. Pomysli si, já mám platit za dva pokojíky bez nábytku na msíc 10 fl stíbra. Strava zde jakož i v celých Uhrách neslýchané drahá; za obyejný obd 40 kr. st., jiné vci mimo stravu ani ke koupi. Nevím, jak to dál bude, jestliže bude možná tu živu být pro mne; s rodinou by to bylo ješt h. Musím velmi obmezen živ být, abych vyšel a rodinu zaopatil. Msto leží v píjemné krajin, je velké, ale ošklivé, z vtšího dílu samé baráky neisté, jako v Uhrách všecka msta, a plno žid, takže se jich zde na 4000 poítá. Nejlepší, co tu je, to je víno, to ale také není laciné. Co se mého ouadování týe, to nevím ani, kde mn hlava stojí. Pomysli, mám k obstarání ti komitáty, takže na 16 mil cesty jezdit a následovn kon držet musím. Tu máš zas výlohu, nebo kdybych si jednat ml, pišlo by to ješt dráž. Nejhorší je pro mne, že nemám žádné noviny, nevím ani, co se ve svt dje; zde prý žádný noviny nedrží, ani maarské. V celku se mn ti Maai tak zlí být nezdají, kdyby lovk mohl jim jen roz umt. Pomysli si, byl jsem již u dvou rodin pozván, kde se také po nmeku mluví, jinak ale maarské jsou. Na nás divn ten lid hledí a všelicos o nás roztrušuje. II. (Nmec dává zprávu o své nemoci, líí povahu maarskou, drahotu, nesnáze penžní a obtíže služby, jak sob koupil kon pro službu, zrazuje cho od nákladné cesty do Uher, naíká, že se dal vlákati do ciziny, touží po novinách z Cech (Slovan, Veerní listy), vypravuje, co dlá, jak hledí se stýkati se Slováky, komu psal zprávy osob, smutní po rodin a dožaduje se brzké odpovdi.) Milá ženo! Dne Již je dnes 11. ho a ješt od tebe žádné psaní. Ani nevím, co o tom myslit mám. Snad ne dostaten adressované psaní aneb nedošlo mn tvé? Psalas dobe adressu? musíš psát?miskolz v Uhích, sice psaní nkde po svt se toulat bude. Je to kíž, když

22 IH jsme tak daleko od sebe vzdáleni. Piedevším jiným ti dávám vdt, že jsem dnes tetí den nemocen; dva dni jsem ležel, dostal jsem do celého tla náramnou horkost, ztratil jsem chut k jídlu, vera jsem si poslal pro doktora. Když jsem tak samotinký ležel, ach, to mn b>lo ouzko, to jsem na tebe vzpo mínal. Myslím, že za dva dni zas bude docela dobe. Ta zdejší strava mn nechutná, má to všecko pepodivnou chut, samé koeni a všecko s paprikou. Jest to Qivný lid, ti Maai, Ten výbrí má dceru, je vdova; jeji muž byl u Bema i) oberstem a padl, ona nosí smutek a je zuivá Maarka; veer bylo pohromad více takových ženských a já jim musel -dlat dvr 2). Sám ani nevím, jak jsem se pi tom choval, myslím, že dost hloup. Ty Maarky dlají velmi nóbl, ale neumjí to. Zde je veskrz a veskrze všecko zuiv maarské, akoliv to tuze na jevo nedávají, nenechá se to ale v celém jejich chování zapít. Až budu mít drobet asu, popíšu ti to všecko. Rusové tu ale mají špatnou povst ^). Práce mám tolik, že ani nevím, kde mn hlava stojí, a mimo Miškóvec jsem nebyl ani krok. Kvartir již mám, musím ale platit za dva pokojíky ne veliké, nco málo nábytku k tomu, 8 fl. stíbra na msíc. Z toho poznáváš, jaká drahota tu panuje. Jak ale budeme živi, to ví sám Pánbh. Až posud mn nevykázali mj plat, a proto ti také nemohu peníze poslat; mám o vás starost, abyste žádnou nouzi netrpli. Já se njak zde pesužuju; až budu v mém kvartiru, budu asi každý den tvrt libry masa vait a njaký knedlík k tomu a to bude všecko. Není ani pomyšlení, bys sem táhla, za jedno, ^) Josef Bern (nar. r. 1791), slavný revolucionáský generál polský, který vynikajícim zpsobem se zúastnil od r povstání madarského na stran Madar. Madai mu postavili v Maroš-Vasarhely pomník. Zemel dne 10. pros jako turecký Ammet pasa v Aleppu. 2) Hrubý germanismus podle,,hof machen" místo dvoiti se, koiti se. 3) Rusové zachránili totiž rozhodnou bitvou u Vilagoše dne 13. srpna 1849 Uhry pro Rakousko.

23 co by ta cesta stála, a za druhé, co by bylo z dtí. Pán Bh zachra! To já radši te do pense bych šel, nežli abys ty sem musela jít. Pokám nejdéle rok, až jak to vypadne, déle tu nezstanu; budu hledt radji nkde njaký groš udít, jestliže se to dá, a až budu mít pár zlatých pohromad na cestu, udlám se nemocným a pijedu k Vám. My jsme se velmi zklamali, to nešastné lákadlo, to oberkomisaství, to mne zavedlo. No, již se stalo. Kdo ví, k emu je to dobré. Ale až posud jsem nedostal žádné noviny, nevím ani, co se doma dje. Jdi k Pickovi ^), prc mn noviny nezasílá a veerní lístek také. Snad mne pedplatilas? A píšou na adressu Miskolz in Ungarn. Mluvil jsem zde již s nkolika Slováky; ti znají všecky Slováky 2). Do svého kvartiru se budu 15ho sthovat; te ostávám tam, kde až posud je kancelá, a jsem velmi nepoádn živ, protože v celém dom ani lovka není mimo respicienta. Ten Miškovec je ošklivé hnízdo, a tolik bláta nenajdeš v echách ani na vesnici; vtší díl je zde helvetú, je zde také ecký kostel; víno je ale pí jemné, ale dost drahé v hospod. Dusbabovi ^) a Klácelovi jsem již psal. Psal jsem taká na Mináíka^), aby sem lifroval sukno pro lid, nebo zde není nic ke koupi. Co pak asi všecky dláte, jestli pak na mne tak asto vzpomínáte jako já na vás? Já vás mám poád ped oima: ach, mé drahé dti, jsou tam bez táty. Snad to s pomocí Boží njak pestojíme, a pak nepjdu od vás ani krok až dcrsmrti. Jen mn, milá ženo, brzo piš a hodn moc, abych se ml ím tšit. Dti líbám, a poslouchají, Marie ^) aby byla 1) Václav Jar. Picek (nar. r. 1812) byl od r redaktorem vládních,, Pražských novin", k nimž vycházela piloha Prager Abendblatt (Veerní listy). *) Totiž v Miškovci. ^) Vrch. komisa v Nymburce. Korresp. B. Nmcové, vyd. od M. Gebauerové I., str *) Soukenická firma v Liberci. *) Vrná služka Nmcových. Korrcspondence a zápisky Boženy Nmcové. o

24 18 hodná, že jí namluvím fousatého maara. Co nejdíve se podívám do Erjavy^), pak ti popíšu to erlavské víno. Chci psát Šemberovi a nevím adressu ani jeho jména kestního. Piš mn to. Šembera je hodný lovk, on skrze mne mnohý krok uinil 2). Pozdravuj ejku, Frantu 3) a ty druhé známé. Je již Rieger ^) v Praze? Te t. milá ženo, líbám, bu zdravší, jsem tvi upímný manžel J. III. (Nmec je rozrušen náhlou nemoci manželinou, omlouvá se že pro pílišné zamstnání nemohl ihned odepsati, vyliuje své úední zamstnáni i postaveni a nesnáze s ním spojené, cestu mezi Slováky a radost z nich, rozhovory a jednáni s nimi.) Má milá VMiškovci dne! veer. ženo! Odpus, že jsem ti na tvoje poslední psaní hned neodpovdl, ekal jsem, až mn na to psaní odpovíš, v kterém jsem ti tch 40 f1. poslal. Tu obdržím vera, to jest 16. ho psaní od Hynka ^), datované od 10. ho, které mne velmi zarmoutilo, takže jsem od té doby celý roztržitý. Vždy jsem se toho obával a poád obávám, aby nebyl nkdo z nás nemocný, že nám to oboum bude velké starosti dlat, a ejhle, tu to pišlo na tebe! Je to kíž, když nemžem být u sebe. Ty máš obsluhu a laskavou pomoc, a to mne ješt tak tak trochu uspokojuje, a doufám, že až ^) Jager, jižn od Miškovc, hl. msto stolice hevešské, okolí proslulé vínem. 2) Viz V. Tille, B. Nmcová, str. 102 o prof. A. V. Šemberovi a o jeho pímluv za Jos. Nmce. 3) Dr. J. ejka a J. Franta Šumavský, upímní pátelé Nmcových. ^) Dr. Fr. Lad. Rieger dne 18. dubna 1849 odejel do Paíže a vrátil se do vlasti teprve poátkem ledna ') Nejstarší syn. B. Nmcová v lednu 1851 velmi tžce onemocnla. Viz V. Tille, B. Nmcová, str. 106.

25 19 toto psaní obdržíš, již zdráva budeš. Jen se, prosím t, šeti, nebo zimnice mže mít zlé následky. Já jsem pestál v mém živobytí už tikrát zimnici, vím, co to je a jaká to je nemoc. Hlavní vc je dieta, to mj na pozoru. Pomysli si, teprv ó.tý den jsem toto psaní obdržel. Podle znaku bylo 11. ho v Praze na poštu dáno, 14.ho bylo v Pešti a 16. ho jsem je teprv obdržel, to je njaká délka, než se lovk doví, jak to s jedním stcjí. Chtl jsem ti hned vera psát, nebylo ale možná. Byl jsem pozván k zdejšímu výbrímu solního skladu k obdu, odpoledne chtl jsem psát; tu jsem se dovdl, že sem pijel finanní rada pro zdejší okres, jako v Boleslav' kamerální rada; šel jsem hned knmu a byl jsem u nho skoro celého pl dne; tu bylo po psaní, protože pošta každý den o 4 hodinách odpoledne odtud do Peštu odchází. Tento rada se jmenuje illich, píše se ale po maar-.sku Czillich, je maa, mladý muž; našim vcem pranic nerozumí, protože u nás nesloužil, zdá se být ale hcdný lovk, a te musím poád okolo nho být, on chce, abych ho ponauoval. Povídal mn, že jsem mu byl v Budíne od vrchního finanního rady Karlefiho, také Maara, obzvláštn odporuen, což pro mne veliká poklona byla, neb to povídal ped jinými. Podle toho by se zdálo, že v Budíne dobe stojím, jen kdyby to také jinak uznali. Já nevím nic, jak to vypadá stranu tch oberkomisar, neb ne a jestli já v ná- jestliže už návrh do Vídn šel vrhu jsem. V mn, ženo, ne abych se chválil, nevím ale, j^^stli v celých Uhích je jeden, který by to tak ved! jako já; sotva že si jiný takovou práci dá a vc tak pcjme jako já. Finanní rada má všecka ustanovení schválit, a kdyby i sám finanní rada tu byl, pcchybuji, že by to všecko tak trefil jako já. Pedešlý týden jsem byl pt dní na cest, byl j.sem až v Tisovci ^) mezi samými Slováky. To jsem se potšil, nechtlo se mi ani od nich. Vyjednával ^) Msto se sloven, obyvatelstvem ve stol. gemerské s památkami 2 dob husitských, sz. od Miškovce na zaátku Tater.

26 20 jsem ve tech slováckých obcích, Tisovci, Krkov a Klenovci. To je ti lid, já jsem se do nich zamiloval, docela podobní k Bulákm.^) Vyjednával jsem po esku, protokoly eské, a tak jsem je do Budína zaslal. Mli náramnou radost z toho ^) a docela mn dvovali; co jsem chtl, to udlali. Všude mne a- stovali a v Klenovci rychtá strojil hostinu. Když jsem s nimi rokoval a protokol etl, ptal jsem.se jich, jestliže mn rozumjí; oni že ano, je prý to vše jedno esky jako slovácky, jen když to není maarské. A jakou e krásnou istou mají, že by to mohl tisknout. Když jsme v Klenovci obdvali u rychtara on je.staeek as 701etý tu jsem drobet kázal; to ml tento radost a povídá, tikových Slovák kdyby tu bylo. Jeden byl pece mezi nimi ferina; povídal mn: No, udlajú jako Slovák také nco pro nás Slováky. Udlal jsem, co jsem mohl, to VÍ.Š. Jak krásný to lid a jaký kroj jednoduchý. Chudý, ale umí mluvit a píše latinkou. Jsou samí evangelíci. Našel jsem také v Tisovci nkolik horlivých, m.ezi nimi njakého Daxnera; dal mn také brožurku nedávno vydanou proti Maaronm; ješt jsem ji neetl. Bratr toho Daxnera stál pod šibenicí maarskou. Ten je v Rimavské Sobot ^) fiškálem *). Tu chybu mají, že jsou bojácní, veejn nevystupujou. Jestliže sem, ženo, pijedeš, tam t zavezu; je to krásná krajina hornatá na zaátku Tater. Mermomocí jsem tam ml ostat na hati ^). Stálo by to za to, aby to lovk do novin dal; to mžeš udlat pak ty. Vesnice jsou istjší a výstavnjší nežli maarské, lid je chudší, a na dobrá jídla nesmí lovk myslit; víno a pivo špatné, ''^ale dobrá ^) Chodové domažlití. ^) Totiž Slováci. ^) Hl. msto žup gemerské a m.alohontské na ece Rimav iiž. od Tisovce. *) V Uhrách tolik co advokát.») Ha je prázdný volný prostor mezi kolihou (ováckou budkou) a pajtou (místnost pro ovce) na salaši. Na hati se zpívalo a vypravovaly pohádky pi ohni.

27 21 voda a zdravé povtí: kopce jsou málem snhem pokryté. Co nejdív zas tam pojedu, ale na jinou stranu k Rožnav ^). Te, milá ženo, víš všecko. Dnes tu máme jarrnark^) Jarmark v Uhích je nco jiného než v echách, všecko na jarmárce k dostání od nejmenšího; neml jsem ani asu, abych si ho prohlédl; trvá ti dni. to je lidstva pohromad. Zima tu skoro žádná není, drobet mrzne a ve dne taje a na silnici se už práší. Kdybych ti mohl poslat toho erveného vína na posilnnou, to by ti chutnalo. Te nemám ani asu, abych moravské no viny ^) etl; pomysli si, tak jsem zaneprázdnn. Jen, mámo, brzo piš, neb si mžeš pomyslit, jakou starost o tebe mám; o mne nemj starost, já jsem zdráv a doufám, že pi zdraví ostanu. Po druh4 budu Hynkovi ^) zvlášt psát, vím ti, že t ti dva menší ^) zlobí; nevím, co s tím Karlem ponem. Pozdravuj ejku. Šumavského, Hanuše a mnohováženého pana Purkyu ^). Psal jsem také již do Denníku a zvláš Šemberovi '); nevím, jestliže to vytiskli. Klácelovi jsem také nedávno psal. Te budu psát do Sagan ^) a Dusbabovi, pak Borovi ^), až zase bude drobet pokdy. Pozdravuj Marii a Adolfa ^^). Z Bydžova mn ješt nepsali. Dti tisíckráte i Tebe líbám a jsem tvj na vky vkv Nm. ^) Msto v žup gemerské na východ od Tisovce. 2) Výroní trh, slov. jarmok. ') Mor. noviny, vydávané F. M. Klácelem a L. Hansmannem v Brn. *) Nejstaršímu synu. *) Karel a Jarouš. ) Jan Ev. Purkyn, prof. fysiologie na universit v Praze, upímný pítel B. Nmcové. ') Vídeský Denník, redakci I. Votky a H. Jireka od r až ^) Zaha v prus. Slezsku, kde žili píbuzní B. Nmcové po odchodu z Raiiboic. 8) Viz list 8. V. Bendla Božen Nmcové o rychtái na Chodsku Borovi, známém z Pohorské vesnice, a o jeho rodin. ") Píbuzný Nmcv, jenž pozdji stal se uitelem v Radnici.

28 , Dne?.2 Zde je vtší díf Kalvín, také nco ek, mají pkný kostel, a katolíci; je tu klášter Minoritu jako u Svatého Jakuba^); ti mají gymnasium. Bu zdráva, piš brzo, abych byl upokojen; již je v noci 9 hodin. 4Nr..ec jznamuje, že 2 listy manželinými se uklidnil a že byl osm dni v Jagru za velmi špatného poasí; líí velkolepou hostinu mstské rady, pohostinství Madar, pomr jich k echm, jejich národní hrdost; dovídá se. že purkmistr msta je pvodu eského z doby poblohorské, líí pedpojatost Madar k finanní stráží, svj pátelský pomr k nim, povahu jejich. Zve ti do do Miskole; zprávy rodinné.), jumilálženo' _^ Obé tvé psaní jsem obdržel, které mne velice potšily, neb jsem poznal, že zase na nohouch jseš. Byly to pro mne trapné dni v takových starostech živ být. Ml jsem práv na cesty ject, že jsem ale od tebe žádnou zprávu nedostával, tak jsem cestu, která velmi potebná byla, odkládal, až teprv 3. ho t. m. pišlo psaní a lo.tého druhé psaní. Hned jsem 3. ho odjel do Jagru a 10. ho teprv dom pijel; ouplných osm dní jsem cestoval, a to práv v tom nejhorším povtí, neb zde teprv te zaalo pršet a sníh padat. Tikrát jsem notn promokl, drobet jsem se nastudil a z toho kaše) dostal. Poslední masopust jsem ztrávil v Jagru velmi píjemn. Ml jsem tam komis stranu potravní dan z masa a vína. Mstská rada uchystala ale pro mne byt s dvma pokoji, kon zaopatila, a já jsem byl na samých hostinách uprosted mstské rady a více mšan. Já jsem zde representant ech, a oni myslí, že každý ech takový jest. Bylo by to dlouhé, abych ti to vše popsat ml, dost na tom, mne mají v uctivosti. Jen to mn schází, kdybych uml maarinu, nosili by mne zde na rukouch. Pomysli si, jaká náhoda. Pulmistr v Jagru se mne pi veei ptal, "') Totiž v Praze.

29 23 abych mu popsal charakter ech; on málo mluví nmecky tak jako zdejší ouednící vbec; já jsem mu to vylíil, on poslouchal s napnutím; když jsem pestal, povídá: Má rodina pochází také z ech a sice od Chrudim; po bitv na Bílé hoe se vysthovali moji pedci. Jmenuje se Bohá, píše se Boháts. Ml z toho velkou radost, že jeho nkdejší krajané takový statný lid je a že já také na blízku Chrudim rodem jsem; to byl zas nový pípitek. Tuto nedli byl jsem dva dni u jednoho faráe na kvartiru blíž bez hodování nejde. Tisy; také jsme hodovali, tu to Pipíjeli mn Maai na zdraví a všem takovým, kteí tak jako já s Maary dobe smýšlí. Fará povídal, že nemyslil, že pod takovým kabátem, jako já nosím, také dobrý lovk mže být. Z toho poznáš, jak se tu o finanní.stráži vbec smýšlí. Nu vidíš, že to není žádné nebezpeenství pro mne; kdyby celou stráž vyhnali, mne jist nevyženou tam, kde mne znají a pak zde to mám jako na hranicích; jde všecko v poádku, není tu nejmenší odpor. Maar není kurážný tam, kde vidí pevahu, a obzvláštn selský lid, ten je v mn, jako beránek; u nás je horší. Asi za týden ti pošlu 30 fl. stíbra; pak ti budu psát, jak s tou naší cestou to bude, já ale myslím, abys sem pece dív pijela. Tu bude brzy jaro, neb ve dne je teplo. Poptej se, jestliže v Ienníku ^) byl mj lánek, Šembera mn nic nepíše. Kdybych ml asu, napsal bych toho dost a ješt víc do Slovana. S tím oberkomisastvím mn to již dlouho trvá; finanní rada povídá, že se jím stát musím a že nedopustí, abych se dostal z Miskovec pry; cn mne tuze potebuje. Po druhé budu psát všem dtem, zatím je te líbám a Jarouškovi o tch koníkách, jeden je hebec a druhý kobyla, zrovna párek. To bude nco pro nho. Zatím všecky líbám, známé pozdravuj, Adolfa a Marii. Tebe tisíckrát líbaje jsem Tvj upímný Vjí^^j Jos. Jager je hezké msto a pkné okolí má. *) Vídeském.

30 24 V. (Manželinými listy o tžké nemoci syna Jaroslava velmi polekán jsa Nmec odpovídá, že do Prahy pijeti naprosto nemže a posílá 10 fl.) Milá ženo! Dne Dnes ráno jsem obdržel ob psaní na jednou od 19. ho a 20. ho. Jak jsem psaní do ruky vzal, již jsem se lekl, nebo to sehr dringend nco znamenalo, leknutí bylo ale po petení vtší. Já ti hned píšu, co ale, sám nevím, neb mn jde hlava kolem, nevím. co se se mnou dje. Já nemyslím na nic, nežli na mého Jarouška^), snad již ho tu není, když to psaní íst budeš. Psát ti o tom nic nemohu, neb nejsem v stavu na nco myslit. Odevzdávám všecko vli boží a tob. Pijít dom není možná, to víš, odkud peníze, a co by to bylo platné. Ach, mj Jaroušek, jestliže já ho víc neuhlídám! Já jsem zdráv, ale to mžeš pomyslit, jak se mn vede, stýská se mn tu po tob a radj bych na svt. nebyl Zde ti odesílám 10 fl. st., více nemohu, jsem skoro bez penz. Líbám vás všecky, bute zdrávi a piš hned. S Bohem. J. VI. (Nmec píše o strachu a úzkosti své pro nemoc syna Jaroslava, o možném peložení, o starostech s komi.) Milá ženo! Dne Myslím, žes moje psaní s 10 fl. stíb. obdržela. Byl bych ti poslal víc, nemohl jsem se až do posled- *) Nmcová odjela za mužem do Miškovce 24. dubna 1851 a zdržela se tam do 14. kvtna. Dti v Praze dala do opatrováni J. Frantovi Šumavskému. Z Uher jela do Vídn k seste Adéle. tu však dotla se o tžkém onemocnní Jarouška tyfem. Odjela tedy ihned do Prahy a dala zprávu o nemoci Jarouškové mužovi. V. Tille. str. 108 nás!.

31 25 ního groše vydat. Musel jsem kupovat oves a Jánošovi ^) 6 fl. st. dát. Až po prvním ti pošlu. Verejší v samých ouzkostech, den až do veera jsem strávil neb tvj list od 23. ho jsem patin neobdržel, až teprv veer v 10 hodin jsem dostal oba listy na jednou, také cd 24. ho. Jánoš musel ekat na pošt, až pijela pošta, a pinesl o 10 hodinách dv psaní. První psaní mne zarmoutilo, druhé drobet upokojilo, akoliv já si malou nadji dlám, že Jarouška zachováme. Já mám již od jeho narození takové divné tušení, ž^^.ho nevychováme. Dej Bh, aby to nebylo pravda':' To jsou ouzkosti. které já tu petrpt musím sám pro sebe, žádnému nemohu sdlit mou ouzkost, který by stejn cítil se mnou, a to je to nejhorší. Já jsem velmi malomluvný, vše mn je lhostejné, nevím ani sám, jaká se to zmna se mnou stala, obzvláštn od té doby, cos odjela. Pro dti chci všecko snášet, a tc mn polehuje ponkud. Mj Jaroušek, on si také na tátu vzpomnl a tátovi psal. chudák ubohej. ekni mu, jestliže je ješt živ, snad je, že mu pošlu pknou žabku, ^) lepší nežli co ztratil, až jen bude zdráv, a že bych rád mu nosil obkladky, a mimo to že mu ješt nco hezkého pošlu, jen aby poslouchal. Chudrko, máš te nejvtší kíž,, rád by ti ho ulehil, ale ten nešastný osud, co nás poád tak stíhá. Neopome mn každý den psát, pokud se to nerozhodne Co pak myslí asi ejka ^) tak upímn, bude-li z nho co. Jestli pak ti Konený^) stranu mne nco uritjšího ekl, jak to as stojí. Kdyby mne dali do Solnoku 5), nedlal bych si z toho tuze moc pro tu pí- ') Koí Jos. Nmce. -) Ohnutý nž s devnými stenkami, jaké zvlášt Slováci uméji pkné robiti. ) MUDr. J. ejka. *) Jan Konený ( ) byl uitelem eštiny na polytechnice ve Vídni, zemel v Pardubicích. ') Solnok (nm. Zanegg), msteko v záp. Uhrách v mošoské stolici, na dráze z Rábu do Rakous, nikoliv stolini msto Szclnok již. od Miškovc pi ece Tise.

32 26 inu, že mže lovk odtamtud ani ne za dva dni být v Praze; ostatn musí to být asi krásné hnízdo, jak slyším. Zde po tvém odjezdu skoro poád pršelo; ty dešt škodily osení a vínu, protože obilí lehlo a na víno bylo zima. Ty kon bych rád prodal, nejde ale žádný kupec; nevím, jak se jich zbavím. Oves byl již za 3 fl. stjíbra, a obilí zde piplácí; brzo tu bude dráž než v Cechách. To víno ti te brzo pošlu, nemohl jsem dív, nebo skrz peníze od pívozu bude to stát pece kolik zlatých, a ty jsem ti nemohl poslat. Pozdravuj všecky známé, líbám dti, mého Jarouška celého, i Tebe. Pozdravuj Marii. Piš hned a bute zdrávi. Nm. VII. (Nmec oznamuje, jak rád ítává poutavé dopisy manželiny, vzpomíná krutého osudu K. Havlíka a Ign. Hanuše, smutných pomr politických, rozpor ve slovenské literatue (Lichard, Hurban, Král), pochzek s básníkem J. Králem. Popisuje pípravy k masopustu, dkuje dru D. Lamblovi za poradu a ptá 56 po prospchu dtí ve škole.) Milá ženo! Dne 20./ i) Tvj dlouhý list jsem vera obdržel, no, to ses, chudáku, napsala. etl jsem psaní dvakrát, to d- lávám vždy, abych snad pi prvním tení nco nepehlédl, a potom, že_ rád tvoje psaní ítám; to je má zábava veerní. tu te veer historii; mne to rozjití, že nemohu pak dlouho usnout, to je zajímavost. Noviny v tvém listu jsou interessantnjší 1) Dekretem ze dne 18. ervence 1851 Nmec jmenován byl vrchním fin. komisaem a peložen do armot Balašových na ece Ipole ssv. od Pešti. Písahu služební vykonal dne 15. srpna O jeho peložení a povýšení piiovali se A. V. Šembera, Jan Konený a zdá se, že i Dr. Jos. Beck ( ), pozdji rada nejvyššího soudu ve Vídni. Viz Korresp. B. Nmcové od M. Gebauerové!. díl, str. 200.

33 27 nežli všecky tištné noviny v celém Rakousku. Nebohý HaveP) a ubohý Hanuš.^) Žádostiv jsem, jak asi to takhle bude dlouho trvat. V Misko vci ml se stát velký kraval se žandarmy a mlo pijít více lidí o život; nkteré noviny to vyvracejí, že to není tak zlé; nevím, co na tom je. Ve Sávnici^) se I6ho shlukli havíi skrze plat, také byla demonstrace; nechtjí jít do práce, a tak to pomalounku zaíná. Ty havíe vyhánla žandarmerie a nic nepoídila, zatknutí musili být vydáni. Tu posílám dva lánky do novin*); ani jsem to nepeetl, když jsem to napsal, protože vím, že to opravíš. Nemohl jsem se dlouho odhodlat k tomu psaní a vždy s nechutí píšu; co je do takového handabudí^), když lovk nemže psát, jak by chtl. Psal jsem to proto, aby se neeklo, že mám noviny zadarmo. Ten Lichard^), co psal proti Hurbanovi') 1) v noci na den 16. prosince 1851 Karel Havlíek Borovský nenadále vyburcován byl policejním komisaem pražským Dederou a etníky v bytu svém v Nm. Brod. p. 87 (nyní v Palackého ul.) ze spánku a násiln z rozkazu ministra Alex. Bacha zavezen do Tyrol. Tam byl internován v Brixenu, jsa bedliv stežen. Konen v kvtnu 1856 sml se vrátiti do Prahy a zemel tam již dne 29. ervence tuberkulosou z dlouhého vznní. 2) Dr. Ignác Hanuš, professor filosofie na pražské universit, r dostal se do vyšetování. Byl podezíván z hegelianismu a vytýkáno mu. že zúastnil se okázale pohbu bývalého knze ádu kížovnického v Praze dra Augustina Smetany, jenž zemel dne 30. ledna Hanuš byl r professury zbaven. *) Staré horní msto ve stolici hontské, sz. od armot, kde jsou doly na zlato a stíbro. Horníci jsou vtšinou Slováci. *) Pražských novin. ^) handár, slov. - hadrá. *) Daniel Lichard (nar. r. 1812). velmi vzdlaný knz ev. vyzn. a slovenský spisovatel. Psobil jako professor pírodních vd a mathematiky na lyceu ve Šávnici, pozdji byl faráem v Uh. Skalici a redaktorem Slovenských novin. ') Dr. Josef Miloslav Hurban (nar. 1817), známý vynikající vlastenec slovenský a spisovatel, byl ev. faráem v Hlbokém, založil r vdecký asopis,, Slovenské PobTady"; v asopise,, Nitra" r rozhodn se prohlásil pro nový spisovný jazyk- 1 ovenský, pro njž pracoval s L. Štúrem a M. Hodžou. Od

34 28 musí být náramný o..., to je v tom sprostota, kdybys to tla. On chce dokázat, že Hurban zavraždil Kollára^) v Pohladech. tlas lánek Králv^), co psal proti oboum? Ten je dobrý, ale redakce moc vynechala. Poptej se, je-li báse Králova^) v Lumíru za Kollára vytištna; on by to rád vdl, a jestliže Mikovec chce, aby mu do Lum.íra Král psal, má mu poslat Lumíra. V posledním psaní jsem ti poslal 2 fl. na všelijaké vci; dostalas to? Od ejky^) a z lékárny to zaopat, jak jsem ti v psaní psal, a zašli mi to, a nepjde-li ten lovk sem, tak to budeš muset poslat poštou, a pcšli mn,,persekuci^) neb protivenství církve", zde to neznají. Byl jsem pedešlou nedli s Králem u jednoho evangelického farái^e, as malou hodinu cesty odtud; jmenuje se ta ves Sudice, založená od Jiskry z Brandýsa^) i s kostelem. Je trochu pi letech, hodný oné doby Slováci uživaji výhradné za spisovný jazyk slovenštiny a úpln se odtrhli na škodu svou i naši od spisovného jazyka eského. ') Jan Kollár (nar. v Mošovcich v trenanské stolici r. 1793), slavný pvec Slávy dcery, zemel již dne 29. ledna ^) Janko Král (nar. 1822). nadaný lyrický básník slovenský. S ním seznámil se Jos. Nmec. Odkazuji k této stati dopisu Nmcova na Jar. Vlka..Djiny literatury slovenské", vydané r ') Na smrt Jana Kollára. Ferd. Mikovec. zakladatel a- sopisu,, Lumír" (r. 1851). z r a Das Persekutionsbiichlein. Bern. Czerwenka, ) Jan Jiskra z Brandýsa, slavný a geniální váleník i diplomat eský v XV. stol. Bojoval s Tábory vítzn proti Turkm, byl poruníkem nezletilého krále eského a uherského Ladislava Pohrobka, ovládl celou slovenskou ást Uher. zakládal tam

35 29 Slovák, studoval s Palackým ^) v Prešpurku a dal Palackému jednou kousek sukna z plášt Husova, který v Kostnici^) dostal. Jaro nám už pichází; bylo tu také nkolik pkných dní, na to zas pršelo a padal sníh; dnes je zas mráz a pkn sluneno. Piš mn, tebas to i klepy byly, zde všecko rád slyším. Havlovi^) se pece ostýchám psát, kdyby psaní oteveli a budou vidt, že mu ouedník dopisuje; rozmyslím si to. Lambla*) pozdravuj a že mu dkuji; budu to dlat^). Tak ho^) už tak jako svého syna opatruj, ale jen jako syna, to ti povídám. No, to asi dostanu kapitolu, vi? Jen piš hodné kapitoly, ono neškodí nkdy. Dti že líbám, a protože na n nežaluješ, že jim posílám na masopust dohromady dvacítník, aby se o nj rozdlily a byly hodný. Jaké pak mají asi známky, snad ne špatné?") Co pak všichni jinak dláte? To tvé zdraví, a pece tancovati; jen když ti to neuškodilo; ert to vzal, já bych ti pál, abys se mohla hodn vyrážet. Te jsem toho napsal dost, až mne prsty bolí, od rána 6ti hodin až do poledne poád píšu. Pozdravuj všecky i Marii. Líbám t a objímám v duchu; kdybych t tu ml, vidla bys, co bych ti udlal, umakal bych t. Tvj upímný Josef. pevnstky, tvrze a osady, do nichž pivádl lid z ech a Moravy, aby se zabýval rolnictvím, obchodem a emeslem. Viz Fr. Palackého Djiny národu eského, II. díl, sv a AI. Jiráska velkolepý román..bratrstvo". 1) Fr. Palacký studoval na evang. theol. lyceu v Prešpurku od r ) M. Jan Hus upálen byl v Kostnici na jezee Bodamském dne 6. ervence 1415.») K. Havlíkovi. *) MUDra Dušana Lambla, který tak obtav léil B. Nmcovou v zim r *) T. j. léit se dle jeho rady. ) T. j. Lambla (nar. r. 1824). ') Viz Korrespondenci Nmcové, vyd. M. Gebauerová, I. díl str. 202., kde Nmcová prof. A. V. Šemberovi podává zprávu o prospchu svých dítek.

36 30 VIII. (Nmec oznamuje píchod Jos. Danka, píše o jeho spekulacích a že s ním pojede do sev. Uher, že se uchází o místo úednické v parním mlýn.) Milá ženo! Dne 20./ Je zde Dank^); pijel sem v pondlí, outerý a ve stedu tu zstal a dnes s ním jedu do Bystice; nerad tam jedu, to mn v, pro zpátení cestu, ponvadž mne to bude pece nco stát. Když ale už tu je schváln takcka, tak mu to odepít nemohu, nebo když pijel, tak hned ekl, že s ním musím do Bystice jet a že pak pojedeme spolu do Rcsenberga^) a Mikuláše^); co jsem ml tedy dlat, ekl jsem mu, že pcjedu. Ona*) je te v echách. Do Iho budu zas doma; to on pro ni^) zas pojede; nemohu se nkde zdržet, abych byl zde, kdyby v tom ase tebas nco pišlo stranu mne, abych tu byl, kdybych ml být ^tebas vyslýchán^)., >) Krajan Nmcv Jos. Dank (nar. r. 1819), v pozdjší dob sládek v Chlumci n. C, zakoupil pivovar v Báské Bystici ve stolici zvolenské, kam se s manželkou také pesthoval; rodem byl 2 Kvtinová u Nm. Brodu. -) Ržomberk na uher. Slovensku v žup liptovské. ^) Liptov, Sv. Mikuláš v sev. Uhrách. *) Manželka Dakova. ^) Pro manželku. *) Nmcová, a dosti churava, poátkem srpna r s dtmi odjela za mužem do armot, odkud dne 4. zái konala zajímavý výlet do lázní sljakých ve stolici zvolenské na ece Hronu, sz. od armot. Poátkem íjna vrátila se do Prahy. Nmec byl jmenován definitivn vrchním komisaem dne 2. pros v armotech a naléhal na ženu, aby se k nmu s dtmi na dobro pesthovala. Hynka a Karla svila péí J. Franty Šumavského, s Dorou a Jaroušem vydala se na cestu do Uher dne 9. kvtna Tam rodinu Nmcových stíhla náhlá pohroma. Nmec byl nkým udán z politických rejd v r Dne 2. ervna 1853 vzat byl do vyšetování, 1. ervencem mu zastaveno služné 750 fl. ron a na naléhavou jeho žádost povolena mu zatím alimentace 553 zl. V íjnu došel Nmcové list dra D. Lambla, že Hynek velmi tžce onemocnl a že leží v nemocnicí. Nmcová dojela do Prahy dne 17. íjna, Hynek, velmi

37 31 Stranu penz jsem mu ješt neíkal; etl jsem mu tvoje listy, ví tedy o naší bíd; myslil jsem, aby se sám zmínil. Povídal, že má u Pospíšila v Praze ješt za tu brožurku^) o tom pivovarství, co vydal na svj náklad; co za to Pospíšil utržil, to má u nho k požadování. Máš Pospíšilovi íct, jak to stojí a ty peníze si zatím vzít, dá-li co. Jestliže se nic zvláštního nestane, nebudu ti díve psát, až se navrátím zas dom; ty mn ale proto piš, však do toho asu budu doma. jen už se na mne nezlob stranu tch penz a poptej se, jak as naše vci stojí. Zde te poád prší a lidé nemohou ani klidit a já se nemohu koupat. Tu obligaci na ty peníze jsem ti pcslal v posledním listu pedešlý týden. Zatím bute zdrávi všichni. Líbám t a dti mnohokráte tvj upímný js. Adresa: Nr. An die Frau Božena Nmec, Gattin des k. k. Finanzwache-Oberkommissárs Gerstengasse in Prag, SI A Stock. Bohmen. IX. )Nmec oznamuje, že byl s Dakem ve Sv. Mikuláši zaten a uvznn, podává toho dvody, dokazuje svou nevinu a konejši manželku, že se mu nemže nic státi: jsou uvznni již 8 dní, a nejmén 8 dní bude trvati, než budou propuštni. Naíká, že zstává rodina jeho bez prostedk na výživu; Dank nabízí Nmcové 60 fl., jež má dostati u J. Pospíšila; bduje nad smutným osudem své rodiny a prosí, aby byla klidná a hned psala.) nadaný to žák eské reálky, zemel jí dne 19. íjna v náruí. Viz dopisy Nmcové z r a 1854 v korresp. její vyd. od M. Gebauerové, I. díl; V. Tille, B. Nmcová od str ^) J. Dank vydal svým nákladem u Jar. Pospíšila v Praze,, Popis pivovarství na spodní kvasnice" r

38 32 Theuerstes Weib!^) St. Miklos, am 3., leh musz dir bekannt geben, dasz ich mich in St. Miklos in einer sehr unangenehmen Lage befinde. Nach meinem letzten Briefe in Gyarmot ist dir bekannt, dasz ich mit Dank auf einige Tage nach Neupest^) gefahren bin. Die Ursache ist dir ebenfalls bekannt, nehmhch um mich ein v/enig zu zerstreuen und mir einige Gulden zu ersparen; du kennst das gute Herz Danks. Dank reiste dann in das Liptauer Komitat und nahm mich mit, v/as mir auch lieb war, um meist neue Gegend, und zwar um diese hier beríihmte kennen zu lernen. Als v/ir in St. Miklos ankamen, v/urden v/ir von der Gendarmerie der Angabe nach als politisch verdáchtig und insbesondere als russische Emissáre arretiert. Dasz ich weder das eine noch das andere bin, wie auch Dank, das weiszt du, und ich brauche mich vor dir gar nicht zu rechtfertigen, das musz ich dir aber betheuern, dasz wir zu unserer Arretierung weder durch unsere Rocke noch Benehmen keinen Anlass gegeben haben. Erschrecke daher, liebes Weib, iiber das Wort,, arretiert" nicht; ich hábe reines Bewusztsein nichts gethan zu haben, und es kann mir in dieser Hinsicht nichts geschehen. Ich hábe keinen Reisepass gehabt, das ist richtig, weil dies ganz auszer Gewohnheit bei mir ist, mit einem Pass zu reisen, dann weil mir die gegenwártige Strenge gar nicht bekannt war. Dies alles niitzt gegenwártig nichts, und wir sitzen seit acht Tagen 1) Nmec s Dakem na cest do Bystice byli zateni ve Sv. Mikuláši, jsouce v podezení, že jsou emissary ruskými, a ponvadž nemli cestovních prkaz, byli uvznni, dokud se nevina jejich neprokázala. Nmec tento dopis psal ve vzení; nmecky proto, že všecky jeho listy ovšem úedn se otvíraly a Nmcem zasílané musily býti otevené vyšetujícímu soudci odevzdány, 2) Nový Pešt na levém behu Dunaje v župé peštské; jsou tam etné villy bohá budapeštských a vinice.

39 33 hier gefangen. Das traurigste dabei ist, dasz die Prozedur mit uns nicht genug rasch, so wie wir es wijnschen mochten, vor sich geht. leh und Dank wurden zwar schon einvernommen, unsere Einvernahme muszte aber vor das Militár Distrikts Kommando nach Pressburg gehen, und ehe von dort die Antwort hier anlangt, so konnen wir nicht friiher auf freien Fusz entlassen werden, und dies kann hoch acht Tage dauern, wenn es gut geht. Denke dir, noch acht Tage der Freiheit beraubt zu sein; dies ist keine Kleinigkeitfiir einenschuldlos leidenden! So geht es, mein Hebes Weib, man weisz nicht, wo auf einen ein Ungliick wartet; trošte dich und sei wegen mir unbekúmmert; ungerecht oder unbilhg kann man doch mit mir nicht verfahren. Dank ist sehr um seine Frau bekíimmert, die ist noch bei den Eltern und weisz rein nichts, soli aber jetzt bald zuriickkehren. Im Anfang war_ er ganz untrostlich, jetzt ist er etwas ruhiger. Uber die Beschrenkung hier konnte ich gerade nicht klagen; v/ir genieszen im Hause so ziemliche Freiheit, und es wurde uns auch erlaubt im Freien spatzieren gehen zu diirfen, N. B. mit Begleitung, woran wir heute das erstemal Gebrauch machten. Danek ist so giitig und zahlt fiir mich die Kost; du kennst unsere Umstánde, dasz ich nicht im Stand wáre mich hier zu erhalten. Nun aber, liebes Weib, ist ein ganz anderer Umstand; das Herz blutet mir, wenn ich daran denke. Bis jetzt konnte ich dir kein Geld schicken, dies ist unmoglich; am Iten kann ich erst meine Alimentation erheben; bis zu diesem Tage wollte ich zu Hause sein. Von was sollst du arme mit Kindern leben? Das ist das Driickendste fiir mich. Dieses hábe ich dem Dank gesagt, und er sagte, du sollst dir beim Buchdrucker Pospíšil laut die beiliegende Anweisung Geld erheben; er hat bei ihm 60 fl. zu fordem; wenn nun Pospíšil, wie gewohnlich, keine Umstánde machen wird, was ich befiirchte, dann ist Elend fertig. Seit 7. v. Mts hábe ich von Korrespondence a zápisky Boženy Nmcové. o

40 34 dir gar keine Nachricht; du kannst dir leicht vorsteilen, wie^besorgt ich um Euch also^bin. Schreibc mir daher sogleich noch^nach Neupest unter meiner Adresse und setze hiezu beim H. Josef Dank Nr Ich werde nach meiner Entlassung von hier den Brief entweder dort antreffen, oder es wird der Brief hieher nachgeschickt werden. Frage auch nach, ob meine Angelegenheit von Prag^) und wohin abgegangen ist. Dies ist eigentlich die Hauptsache, an dem musz mir am meisten gelegen sein, damit Sachen einmahl ein Ende gemacht v/ird. Wie verfolgt uns von allen Seiten das Schicksal, mit Gottes Húlfe werden wir es doch iiberstehen, da es schon das hochste Maasz erreicht hat. Durch die gesperrte Luft in dem hiesigen Gefángnisse bin ich wie betáubt, mir brummt es bestándig im Kopfe;j hoffe aber, dasz mir jetzt, wo wir auf írische Luft gehen kónnen, etwas besser wird; sonst bin ich gesund, sehe aber sehr schofel und schmutzig aus, da ich weisze Kleidung und Wásche bei mir hábe. Sonst hábe ich dir nichts zu schreiben, auszer dasz wir unsere Briefe zum Durchlesen Ubergeben miissen, was mich durchaus in keiner Hinsicht beirrt. Ich bitte dich, sáume nicht mir sogleich zu schreiben. Griisse den Dr. Lambl und die Marie. Kiisze dich und die Kinder vielmahl, trostet Euch, sowie ich mich trošte, und bleibt alle gesund. Dein dich liebender Mann X. Nmec. (Némec horli, že zbytenými prtahy nedostává podíl z d- chodkových pokut z ech a cestovné, piše o loupežnéní pepadení pošty u Luence, o své chorob, o dlouhé chvíli z nedostatku zamstnáni, o svém osudu, o J. Dakovi, o poasí, úrod ovoce, vzpomíná na pobyt manželin ped 2 roky v Uhrách se všemi dtmi.) i) Jednalo se o výplatu dchodkových po-kut, jejichž ást ze služební doby v Liberci a v Nymburce Nmcovi dosud nebyla vyplacena.

41 Milá ženo! Dne ') Tvj list od 6ho, pak list Dusbabuv jsem obdržel, poslední dnes. Hned jsem šel k Širokému, nebo finanzrath, jak mu tu íkají, není doma, a ptal jsem se ho, jestliže stranu vyplacení tch podíl nco už sem pišlo. Až dosud tu nic není, a jak mile sem to pijde, jsem jist, že to Široký nenechá ležet. Pijde na to, jen kdy to sem. pijde. Vtší hloupost nemohli v Boleslavi vyvést jako to, že to do Budína k vyplacení poslali; vdí dobe, kde jsem, a když vdli cestu pi jiných píležitostech, kam mají za mnou psát, mohli i te, když toho lovk má nejvíc zapotebí, sem zrovna psát. Nejspíš ale, že to šlo skrz Pražskou zemskou direkci na Budínskou zem.- skou direkci, a ta to teprv sem pošle, a touto cestou se to mže ješt as msíc protáhnout, nežli ty peníze v ruce mít budeš; bude štstí, dostaneš-li je díve, nebo znám dobe to jejich... ouadování. Jaké zbytené výlohy a bhání ješt k tomu. Nemohli to poukázat k vyzdvihnutí v Liberci, jak jsem žádal a kam jsem kvitance už dávno zaslal? To ale jako 'by to na vzdor dlali, tak mn to pipadá. Mimo tchto penz mám ješt víc z Liberce k požadování, jenom že to nazpamt nevím, a jestliže by se toho neujal Dusbaba, pijdu o to tak, jako bych byl o toto prvnjší byl pišel. Škoda by bylo každého krejcaru. Co mám k požadování ješt za tu cestu, nedostal jsem až posud nic; trvá to dv léta. To je správa! Milá brachu, stal se tu pkný pád. Práv toho samiého dne, jak já jsem ti peníze poslal, obrali mezi 9. a 10. hodinou veer mezi Ludanmi a Sokolovcemi, to jest na cest do Luence-) poštu s penzi a postiliona zabili; nkdo povídá, že bylo 5000 fl., nkdo ^) Datum má býti pozdéjši (snad dne 10. záí 1854.) 2) Msto severn od armot. R byl od Rus obležen a spálen. Nmec propuštn byl po dvounedlní vazb a vrátil se do armot. V. Tille. B. Nmcová, str. 147.

42 .?fi že. jenom 3200 fl. stíbra. Co se to stalo, je 2V2 niíle odtud. Já jsem se nemálo lekl, když jsem to slyšel. Kdyby se to bylo tak stalo Vácovské^) pošt, jaké by to bylo bývalo štrachání, nežli by jednomu tu ztrátu byli vynahradili a konen pak ješt kdo ví, jestli by co dali. Žandarmové mají te bhání; te, když už pták vyletl, te jezdí s poštou. Stranu mne není toho nejmenšího slyšet, tak jako by to do vody hodil. Kdo ví, co z toho uvaí a kam to všecko poslali, snad do Vídn na Kenysena. Divím se, že ješt na tebe nic nepišlo. Snad to nedrží za tak velmi dležitou vc, sice by to nenechali tak dlouho ležet a snad by tebe nebo mne už byli dávno sebrali; avšak kdo ví, co se ješt nestane s námi, až oni ty všecky listy-) petou. Ptal jsem se, co as stranu tch psaní a té brožurky od Sabiny'') se by mn stát mohlo; povídal mn ten, který zákonu rozumí, že nic; je to d- vrná korrespondence mezi ženou a mužem. Budou-li podle zákona pokraovat? Jen kdyby mne ten rada vyslechnout chtl, aby bylo aspo jedno odbyto; už to tu leží druhý msíc; ten týden pijede dom, pak na nho hned pjdu a zeptám se ho, co as míní se mnou dlat, abych vdl, na em jsem. Už ani nevím, co dlouhou chvílí poít, kdybych alespo ml nco k tení. Te dv léta byli jsme všickni na cestách a snad zrovna v Sávnici. Tenkrát ml jsem Vás všecky pohromad, a letos jak se to zmnilo, lepší ani na to nemyslit. Zbude-li mn ku konci msíce pár zlatých, tak ti je pošlu. Nedal ti Pospíšil nic na to Dakovo písmo? A mu píše Fingerhut. Dank by pak myslil, kdo ví co dal. ') Vácov. sev. od Budapešti na levém behu Dunaje; dráha k Vídni. ) Co byl Nmec ve Sv. Mikuláši vznn, provedena v jeho byt v armotech policejní prohlídka a zabaveno vše, co zdálo se podezelým, i dopisy manželiny, noviny, knihy a obrazy. ') Karel Sabina (nar. 1813), známý spisovatel eský, který byl z následk boui r odsouzen k smrti, cestou milosti na 18 let do žaláe (na pevnost olomouckou) a po 8 letech amnestován. V Lipsku vydal brožurku,,jan Hus".

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP

Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Předmět: Německý jazyk

Předmět: Německý jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika předmětu německý jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Ausdruck der Negation. 11. Nj Zápor ve větě

Ausdruck der Negation. 11. Nj Zápor ve větě Ausdruck der Negation 11. Nj Zápor ve větě Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ-NJ-1_17 Německý jazyk - karty se slovíčky

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více