Vysokosušinová anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů v horizontálním fermentoru s plynotěsným vakem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokosušinová anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů v horizontálním fermentoru s plynotěsným vakem"

Transkript

1 Vysokosušinová anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů v horizontálním fermentoru s plynotěsným vakem Ing. Jiří Rusín, Ph.D., IET VŠB-TU Ostrava, tel , Ing. Kateřina Kašáková, Ph.D., IET VŠB-TU Ostrava, , Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., IET VŠB-TUO, , Abstrakt Příspěvek seznamuje se čtyřletým výzkumným projektem TA určeným k vyvinutí technologie vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů, jejímž jádrem byl horizontální fermentor vyrobený z plynotěsného vaku. Cílem projektu bylo zhotovení prototypového bioreaktoru vykazujícího velmi dobrou technologickou funkci při nízkých výrobních nákladech (v řádu jednotek mil. Kč). V příspěvku jsou uvedeny etapy řešení projektu a vyhodnoceny byly laboratorní výsledky fyzikálního modelování anaerobních procesů vedených při nízkém i vysokém obsahu sušiny vsázky. Nejhodnotnější výsledky vysokosušinových zkoušek byly ověřeny v poloprovozním měřítku tak, aby mohly být transformovány až na úroveň prototypového bioreaktoru. Cíle projektu byly naplněny a vzniklo provozní zařízení Mobilní anaerobní bioreaktor CERNIN MAB. Bioreaktor by měl být v závislosti na složení vsázky schopen poskytnout dostatek bioplynu pro kogenerační jednotku o výkonu 10 až 15 kw el. Tento příspěvek má za cíl stručně seznámit odbornou i laickou veřejnost s jednotlivými kroky řešení projektu v jednotlivých etapách a s konečnými výsledky za uplynulé 4 roky. 1 Úvod O nutnosti rozšíření a diverzifikace energetických zdrojů o zařízení zpracovávající bioodpady již není v dnešní době pochyb. Do budoucna je nutné rozvíjet všechny metody, jimiž lze bioodpady materiálově-energeticky využít. Vlivem zlepšujícího se zejména zahraničního know-how a relativně ustálených legislativních podmínek v ČR zaznamenáváme v poslední době silný růst zájmu o technologie bioplynových stanic. Klasická technologie nízko-sušinové mokré anaerobní digesce čerpatelných substrátů je již na úrovni, kdy se nepředpokládá zřetelnější nárůst efektivity. Naproti tomu technologie vysokosušinové ( high-solids respektive dry respektive suché či polosuché ) anaerobní digesce převážně nečerpatelných až stohovatelných substrátů je teprve na vzestupu. V ČR je k dnešnímu dni v provozu stále pouze 5 provozních instalací, u nichž lze mluvit o vysokosušinovém anaerobním procesu. Přitom je zřejmé, že tato technologie (její modifikace) je vhodným nástrojem pro materiálově-energetické zpracování nejen zemědělských, potravinářských a podobných bioodpadů, ale například i nepříliš důkladně vytříděné biosložky (podsítné frakce) směsného odpadu komunálního. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Centrum environmentálních technologií řeší od roku 2011 ve spolupráci s firmou CERNIN, s.r.o. výzkumný projekt s názvem Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení pro zpracování zemědělských bioodpadů na bioplyn s využitím plynotěsného vaku. Tento projekt vznikl na základě účelové podpory výzkumu a vývoje programového projektu ALFA zadavatele TA ČR, ev. č. TA [1]. Účelem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy CERNIN, s.r.o. Kružberk (další účastník projektu) na trhu energetických zařízení s fermentační anaerobní technologií. Zároveň mělo být dosaženo poznatků, které přispějí ke zvýšení ochrany životního prostředí v oblasti zemědělské výroby a nakládání s bioodpady a snížení dopadů antropogenní činnosti. Impulzem k řešení projektu byl výzkum suché digesce v silážních vacích AG-BAG provedený v Německu (Linke, Jäkel a kol.) [2, 3] v letech 2002 až 2004 (suchá digesce v silážních vacích položených na elektrických topných rohožích).

2 Oproti tomuto výzkumu bylo našim záměrem dosáhnout celoročního provozu a vyšší produkce bioplynu díky vytvoření systému cirkulace teplého vzduchu v prostoru mezi vakem a vnějším pláštěm vytvořeným například z dalšího vaku. Přispět by mělo i dmýchání recirkulovaného bioplynu. Cílem projektu je vyřešení vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů v rámci nově vyvinuté technologie mobilní bioplynové stanice využívající jako fermentační prostor horizontální plynotěsný vak. Hlavní výstupem projektu je provozní zařízení s názvem Mobilní anaerobní bioreaktor CERNIN MAB. Bioreaktor by měl být v závislosti na složení vsázky schopen poskytnout dostatek bioplynu pro kogenerační jednotku o výkonu 10 až 15 kw el. 2 Rozdělení projektu na jednotlivé etapy Výzkumný projekt se skládal ze 4 etap. Celková doba trvání projektu byla 4 roky. K dosažení cíle projektu byly zvoleny následující etapy: - Etapa I: Modelový výzkum (2011) - Etapa II: Poloprovozní výzkum (2012) - Etapa III: Návrh, realizace a ověření provozního zařízení, výsledky (2013) - Etapa IV: Dokončení poloprovozního výzkumu a provozní ověření, výsledky (2014) K dosažení cílů projektu byly zvoleny zejména následující postupy: - rozbor vlastností kofermentovatelných materiálů a jejich směsí z hlediska anaerobní rozložitelnosti a z hygienického hlediska - hodnocení databázových údajů o anaerobně kofermentovatelných materiálech - laboratorní fyzikální modelování - stanovení podmínek anaerobního zpracování vybraných kofermentovatelných materiálů při vysoké reakční sušině, vedoucí k nalezení nejvýhodnějších kofermentačních směsí pro maximalizaci intenzity produkce metanu a zároveň omezení problematických vlastností rezultujících digestátů - vývoj bioreaktoru - poloprovozní ověřování nejvýznamnějších laboratorních výsledků - provozní ověření vyvinutého bioreaktoru - hodnocení vlastností resultujících digestátů z pohledu hnojení zemědělských pozemků, - obecný průzkum možností alternativního využití digestátů 3 Etapa projektu I: Modelový výzkum (2011) První etapa byla zaměřena na získání poznatků o procesu vysokosušinové anaerobní fermentace při variabilitě procesních podmínek a vstupních surovin a ověření průběhu procesu anaerobní kofermentace konkrétních směsí bioodpadů. Procesy vysokosušinové fermentace a kofermentace byly studovány na modelové aparatuře, jejímž srdcem byl vyvinutý modelový horizontální fermentační vak o celkovém objemu nejprve 0,5-0,7 m 3 (se vsázkou cca 350 až 500 kg). Tyto zkoušky probíhaly jako diskontinuální (vsádkové) a rovněž i semikontinuální. Vzhledem k náročnosti jednotlivých zkoušek probíhal modelový výzkum až do začátku roku V průběhu řešení této etapy byly prováděny i doplňkové modelové zkoušky nízkosušinové a vysokosušinové anaerobní digesce, jejichž cílem bylo získat co největší množství informací o substrátech a procesu anaerobní digesce bez narušení průběhu hlavních experimentů. Vysokosušinové zkoušky (označeny model SF1 až model SF3) byly pouze diskontinuální na modelovém fermentoru o celkovém objemu 0,03 m 3 (se vsázkou 20 kg). Ostatní provedené doplňkové zkoušky (celkem 11 zkoušek) se týkaly ověření teoretických výtěžků testovaných 2

3 substrátů při velmi nízkém zatížení, respektive při nízko-sušinovém procesu. Využito bylo průběžně až 6 kontinuálně míchaných a semikontinuální pracujících suspenzních modelových fermentorů, každý o reakčním objemu 0,06 m 3 (se vsázkou cca 60 kg). 3.1 Vývoj fyzikálního modelu anaerobního fermentačního vaku Na počátku roku 2011 byl vyroben laboratorní model inovativního fermentoru, jehož reakční prostor je vytvořen ze silážního vaku. Fermentor je určen pro anaerobní digesci při obsahu sušiny od 5 % hm. do cca 30 % hm. Hlavní součásti modelu jsou: PE vak o reakčním objemu 0,5 m 3, ocelové obslužné čelo s armaturami a dmychadlem bioplynu, topný agregát (elektronická topná tělesa, ventilátor vzduchu, potrubí recirkulace vzduchu), vnější (temperační) vak, tepelná izolace a zařízení (zásobníku) pro hospodaření s procesní tekutinou - perkolátem. Model je umístěn v plytkém oblém betonovém žlabu se spádem 5 směrem k čelu. V čelu je umístěno dmychadlo bioplynu sloužící zejména pro občasné zrovnoměrnění teploty vsázky a pro případnou aeraci při kompostování digestátu. Postupně byl prvotní model z roku 2011 (viz obr 1) upraven/vylepšen tak (viz obr 2), aby vyhověl pro provedení dlouhodobých zkoušek anaerobní digesce. Fermentační vak bylo nutno obalit vnějším vakem, vytvořit tak meziprostor pro ohřev teplým vzduchem. Pro ochlazený vzduch bylo nutno vytvořit cirkulační trasu potrubím zpět k elektrickému topidlu. Celý model bylo nutno uzavřít do tepelné izolace (minerální vlna). Při pozdějších experimentech (rok 2012) byl fermentační vak uzavřen do boxu z pěnového polystyrénu, kterým byl simulován tepelně izolovaný ocelový kontejner. V prostoru mezi vakem a boxem cirkuluje vzduch o teplotě v rozmezí 40 až 75 C. Díky této úpravě je model připraven i pro termofilní procesy. Do fermentačního vaku byla přidána 1,5palcová hadice umožňující cirkulaci případné tekuté vsázky samonasávacím čerpadlem. Tímto byl model uzpůsoben i pro proces nízkosušinové digesce. Touto hadicí je možné při (semi)kontinuálním režimu dávkovat (polo)tekuté substráty. Obr 1 Nákres fyzikálního modelu anaerobního fermentačního vaku o objemu 0,5-0,7 m 3 Obr 2 Postupný vývoj fyzikálního modelu anaerobního fermentačního vaku 3.2 Stručné shrnutí výsledků 1. modelové zkoušky 3

4 První modelová zkouška spočívala v provedení diskontinuální vysokosušinové anaerobní digesce čerstvě posečené travní hmoty při 40 C. Model byl naplněn 150 kg směsi 90 % hm. travní hmoty s 10 % hm. tekutého digestátu z 1. fermentoru zemědělské BPS Pustějov. Výsledkem první modelové zkoušky bylo zejména zjištění, že vysokosušinová (sušina cca 20 % hm.) anaerobní digesce čerstvě posečené travní hmoty je ve fermentačním vaku uskutečnitelná jen obtížně, jedná se o substrát vyžadující značnou neutralizační kapacitu fermentoru, proces není prakticky možné nastartovat bez dominantního podílu kvalitního inokula ve vsázce. Nejvhodnějším inokulem je zřejmě vysokosušinový digestát z garážové bioplynové stanice, kterého by mělo být použito alespoň 50 % hm., nebo hovězí hnůj. Použití tekutého digestátu z mokré digesce znamená snížení sušiny až k 10 % hm. 3.3 Stručné shrnutí výsledků 2. modelové zkoušky Druhá modelová zkouška spočívala v provedení diskontinuální vysokosušinové anaerobní digesce vsázky zpracovatelné garážovou bioplynovou stanicí a posléze semikontinuální anaerobní digesce vstupní směsi tvořené 87 % hm. biskvitové moučky EKPO-EB a 13 % hm. CaO. Vápno bylo aplikováno pro udržení neutralizační kapacity fermentoru. Ve druhé modelové zkoušce byl ověřen postup vakové digesce vícesložkové vstupní směsi siláží, senáží a hovězího hnoje, která je běžně využívána v garážových zemědělských bioplynových stanicích se suchým procesem. Opět je zde zásadním parametrem přítomnost inokula - vysokosušinového netekutého digestátu v množství alespoň 50 % hm. Zřejmě díky nízkému profilu fermentačního vaku je intenzivní recirkulace procesní tekutiny (perkolátu) zcela nezbytná, výtěžek bioplynu/methanu přesto nedosáhl (po přepočtu) hodnoty dosahované ze stejné vsázky ve vertikální reakční komoře BPS Šumperk. Dále nebylo spolehlivě prokázáno, zda je možno dávkováním mikrobiálních přípravků diskontinuální vysokosušinovou digesci ve vaku prodloužit až např. na 30 dnů. Následně byl na zapracovaném fermentačním vaku odzkoušen přechod diskontinuálně pracujícího fermentoru na semikontinuální vysokosušinový proces, přičemž jako sypká vstupní směs pro denní dávkování byla použita bioplynová biskvitová moučka EKPO-EB (zmetková potravina respektive výrobek z nezkrmitelných bioodpadů z výroby cukrovinek, z pekáren apod.) s přídavkem vápna pro stabilizaci procesu. 3.4 Stručné shrnutí výsledků 3. modelové zkoušky Cílem třetí modelové zkoušky byla diskontinuální vysokosušinová anaerobní digesce siláže tritikále a následný přechod na semikontinuální fermentaci směsi biskvitové moučky a bioodpadem z distribuce ovoce a zeleniny. Ve třetí modelové zkoušce byl odzkoušen postup zapracování fermentačního vaku na vysokosušinovou mezofilní digesci rostlinné siláže respektive senáže (tritikále). Postup spočíval v naplnění fermentoru směsí 20 % hm. siláže a 80 % hm. tekutého digestátu z klasické zemědělské bioplynové stanice s mokrým procesem (inokulum). Vsázka značně bobtná a je stohovatelná. V závislosti na sušině inokulačního digestátu lze docílit sušiny vsázky 10 až cca 13 % hm. Během prvních několika dnů dochází k hydrolýze, acidifikaci, acetogenezi. Tvorba methanu je minimální. Po následném jednorázovém přidání dávky tekutého digestátu (v množství 1/6 až 1/5 hmotnosti vsázky) počíná převažovat methanogeneze. Obsah sušiny poklesne k 10 % hm., avšak vsázka je stále převážně netekutá. Po maximálně 14 dnech se procesní parametry ustalují na hodnotách vhodných pro semikontinuální proces s denním dávkováním substrátu (předně zemědělských bioodpadů nebo potravinářských bioodpadů ředěných dle možností čerpací techniky). 4

5 3.5 Stručné shrnutí výsledků 4. modelové zkoušky Cílem čtvrté modelové zkoušky byla semikontinuální nízkosušinová anaerobní digesce bioodpadu z třídění ovoce a zeleniny HORTIM a následně odpadní oplatkové hmoty Opavia. Ve čtvrté modelové zkoušce při klasické mokré digesci odpadního ovoce a zeleniny se nepodařilo dosáhnout dostatečně vysoké intenzity produkce bioplynu nezbytné pro efektivní chod horizontálního fermentoru. Pravděpodobně by produkce nadále vrůstala při zvýšení dávkování, ale znamenalo by to příliš průtočně vedený proces, tedy manipulaci s velikými objemy vstupní směsi a digestátu, čemuž jsme se snažili vyhnout. Naopak při semikontinuální mokré digesci odpadní oplatkové hmoty se podařilo dosáhnout (pozvolným nárůstem reakční sušiny až k 8 % hm.) velmi vysoké intenzity produkce bioplynu/methanu. Bohužel model neměl dostatečně dimenzován objem jímače bioplynu a plynovou trasu, a vak následně praskl. 3.6 Stručné shrnutí výsledků 5. modelové zkoušky Při páté modelové zkoušce byla opakována semikontinuální digesce odpadní oplatkové hmoty. Počáteční dávky suroviny byly zvoleny příliš vysoké, následkem čehož došlo k přetížení velmi záhy, aniž by se podařilo dosáhnout vysokosušinového procesu. Jako časově výhodnější se jevilo rychlé ukončení zkoušky a její zopakování s vhodnějším inokulem a s opatrnějším dávkováním. 3.7 Stručné shrnutí výsledků 6. modelové zkoušky Cílem šesté zkoušky bylo na vylepšeném modelu se zvětšeným jímačem bioplynu a silnějším čerpadlem ověřit vysokosušinovou anaerobní digesci odpadní oplatkové hmoty při reakční sušině 10 až 15 % hm. Dosažené parametry jsou natolik příznivé, že tento proces byl doporučen pro poloprovozní ověření ve druhé etapě projektu. Výhodou technologie je velmi vysoká produkce methanu z daného reakčního objemu při minimální objemové produkci digestátu, který bude možno využít jako organické hnojivo nebo rekultivační digestát I. třídy. 3.8 Stručné shrnutí výsledků 7. modelové zkoušky Při sedmé modelové zkoušce bylo ověřeno, že diskontinuální vysokosušinová digesce stohovatelné vsázky typické pro zemědělské garážové bioplynové stanice při testované konfigurací vakového horizontálního fermentoru zřejmě není uskutečnitelná efektivně. Horizontální uspořádání a další okolnosti limitují dobu procesu ze tří až čtyř týdnů na cca dva týdny. Zřejmě by bylo velmi obtížné takto často vyměňovat vsázku, neboť při každé výměně je nutno prakticky celý základ technologie opětovně sestavit. Proto byl opět odzkoušen převod anaerobního procesu ve vaku z diskontinuálního režimu do režimu semikontinuálního, tentokrát denním dávkováním šrotu zrna tritikále. Převod proběhl bez komplikací a lze říci, že provoz této technologie v semikontinuálním režimu může být rentabilní. Zřejmě bude v praxi možné fermentační vak provozovat bez mechanických zásahů nejméně 1 rok. Odpadnou náklady na recyklaci rozříznutých LDPE vaků. 3.9 Stručné shrnutí výsledků 8. modelové zkoušky Při osmé modelové zkoušce bylo ověřeno, že semikontinuální vysokosušinová digesce kukuřičné siláže, která je typické pro zemědělské garážové bioplynové stanice, je proveditelná při dané konfiguraci modelového fermentoru a lze tedy zpracovávat i běžně dostupný zemědělský vláknitý substrát jako je např. kukuřičná siláž. 5

6 Nejprve byla denní dávka siláže zvolena s ohledem na známé zatížení reaktoru BPS Pustějov, tedy 2,5 až 3,5 kg.d -1. Postupně při průběžné kontrole ph, nižších mastných kyselin, alkality, poměru FOS/TAC a amoniakálního dusíku byla zvyšována denní dávka siláže až na 12 kg.d -1. Z dlouhodobého hlediska bylo procesně schůdné dávkovat maximálně cca 8 kg.d -1. Vyšší dávky již znamenaly pozvolna se dostavující nebo i rychlé přetížení fermentoru. Z průběhu zkoušky vyplývá, že provoz navrhovaného typu vakového fermentoru při dávkování pouze kukuřičné siláže bez kofermentace by byl ekonomicky schůdný, ale opět ne tak výhodný jako v případě zpracovávání odpadní oplatkové hmoty nebo šrotu zrna tritikále. 4 Etapa projektu II: Poloprovozní výzkum (2012) V druhé etapě byl poloprovozní výzkum v roce 2012 uskutečněn jen částečně. Hlavním důvodem bylo protáhnutí Etapy I až do začátku roku 2013 a modelový vak byl ještě postupně upravován a vylepšován. Zpracována byla výkresová dokumentace poloprovozního fermentoru. Pořízeny byly všechny komponenty poloprovozu a započata byla výroba poloprovozu. Provozní bioplynová stanice Mobilní anaerobní bioreaktor CERNIN MAB by v případě pracovního objemu 2x 23 m 3 měla dosahovat elektrického výkonu cca 21 kw v případě zpracovávání pouze odpadní oplatkové hmoty a oplatků Opavia (VAK 6), respektive cca 18 kw v případě zpracovávání pouze šrotu zrna tritikále (VAK 7), nebo cca 11 kw v případě zpracovávání pouze kukuřičné siláže (VAK 8). 5 Etapa projektu III: Návrh, realizace a ověření provozního zařízení (2013) Pokračovalo řešení Etapy projektu II: Poloprovozní výzkum přípravou mobilního poloprovozního zařízení CERNIN MPZ na zkoušky digesce a bylo vyrobeno provozní zařízení. Vzhledem k technickým obtížím se nepodařilo zahájit poloprovozní ověřování. V tomto roce byla rovněž dokončena etapa projektu I: Modelový výzkum, kde poslední provedená zkouška byla semikontinuální vysokosušinová digesce kukuřičné siláže. V této etapě byla podána přihláška užitného vzoru Horizontální vakový bioreaktor. VŠB - TU Ostrava vypracovala užitný vzor s názvem Horizontální vakový anaerobní bioreaktor (Úřadu průmyslového vlastnictví, vzor č ). Tento výsledek - ochrana průmyslového vlastnictví je nad rámec schváleného návrhu projektu. Další řešení projektu bylo přesunuto do roku Etapy projektu IV. 6 Etapa projektu IV: Dokončení poloprovozního výzkumu a provozní ověření (2014) Pro poloprovozní zkoušku bylo vybráno 11 substrátů, které měly být dostupné v bioplynové stanici Klokočov. Jednalo se o suroviny zemědělského původu, bioodpady z potravinářského průmyslu a o bioodpady z výroby či zpracování různých látek. Přestože bylo navrženo několik variant složení vstupní směsi, situace ohledně zásobních množství na bioplynové stanici velmi rychle podléhala tolika změnám, že bylo nutno improvizovat a připravovat základ vstupní směsi pouze na několik dnů dopředu a denně byla ke směsi přidána ještě další množství materiálu dle aktuálních možností a dle procesních parametrů. Odpadní zaolejovaná celulóza měla být pravidelnou součástí vstupní směsi, nakonec však uplatněna nebyla ani jeden den, využito tedy bylo 10 různých substrátů. 6

7 Při poloprovozní zkoušce se podařilo ověřit funkčnost technologie, nebyly však ještě dosaženy žádané výkonové parametry. Obsah methanu v bioplynu byl dostatečný, digestát se ukázal být problematickým pouze v parametry obsah Enterokolů. Provozní ověřovací zkouška byla spuštěna pokračováním anaerobního procesu z poloprovozní zkoušky. Opět bylo předpokládáno využití některé z navržených variant stálého složení vstupní směsi, situace na BPS Klokočov však nutila k improvizaci a mísení substrátů dle aktuální dostupnosti. Reálně bylo uplatněno pouze 6 substrátů. Ověřování bylo předčasně přerušeno vlivem vysokých atmosférických teplota, kdy došlo k prasknutí plexisklového průhledítka zásobníku a úniku reagující směsi. S ohledem na náročnost čištění a škody na elektroinstalaci a pohonech míchadel nebyl do konce roku provoz bioreaktoru obnoven, ale výsledky provozní zkoušky jsou dostatečně průkazné. Vzorky provozního digestátu nevykazují žádné problematické parametry, kromě obsahu enterokoků. 7 Závěr Cílem příspěvku bylo stručně seznámit odbornou i laickou veřejnost s jednotlivými kroky řešení projektu v jednotlivých etapách a s konečnými výsledky za uplynulé 4 roky. Konstrukce funkčního vzorku Mobilní anaerobní bioreaktor CERNIN MAB umožňuje relativně efektivní využití prostoru kontejneru při nízkých investičních nákladech a výsledky provozní zkoušky jsou dostatečně průkazné. Byly dosaženy takové procesní parametry, kterým odpovídá prakticky využitelný výkon případné kogenerační jednotky. Při paralelním zapojení dvou kontejnerových jednotek bude možno připojit kogenerační jednotku o elektrickém výkonu 30 kw. Závěrem je možno konstatovat, že po prodloužení doby řešení projektu z původních 3 na 4 roky o jeden rok bylo cíle dosaženo. Literatura [1] TA ČR, ev. č. TA Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení pro zpracování zemědělských bioodpadů na bioplyn s využitím plynotěsného vaku. [2] Linke, B., Miersch, S., Gegner, M., Trockenvergärung im Siloschlauch. Fachverband Biogas e.v. (Hrsg.) Berichte zur 11. Jahrestagung des Fachverbandes Biogas e.v. in Borken Tagungsbericht 2002: Biogas ñ die universelle Energie von morgen. pp [3] Jäkel K.; Höhne C.; Heilmann K.; Mau S.: Trockenfermentation im Siloschlauch. Demonstration und Entwicklung des Verfahrens der Trockenfermentation im Siloschlauch zur Nutzung in der landwirtschaftlichen Praxis. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 3: Agrarökonomie, Ländlicher Raum, Referat 33 Verfahrensbewertung. Available online: &count=10&navi=88&sort=art_id&anz=alle&sqla=&sqlb=&von=&suche=f Poděkování Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou České Republiky, registrační číslo TA Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení pro zpracování zemědělských bioodpadů na bioplyn, s využitím plynotěsného vaku ( ). Podpora přišla v rámci účelové podpory programu Národní program udržitelnosti I, projekt LO1208 Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady. 7

8 Abstract The article introduces the four-year research project TA intended for developing technology of high-solids anaerobic digestion of agricultural and other substrates, whose core has been a horizontal digester made of a gas-tight bag. The aim of the project was a construction of prototype bioreactor showing a very good technology function at a low cost (on the order of mil. CZK). The article presents the stages of the project and the results of laboratory physical modeling of anaerobic processes conducted at both low and high dry matter content of the batch were evaluated. The most valuable results of high-solid tests were verified in a pilot scale so that they can be transformed to the level of the prototype bioreactor. The aims of project have been met and created the operating equipment "Mobile anaerobic bioreactor CERNIN MAB". The bioreactor should be able to provide enough biogas for a cogeneration unit with an output of kwel depending on the batch composition. This paper aims to briefly acquaint both professional and general public with the individual steps of project at the various stages with the final results for the past four years. 8

Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky

Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky Ing. Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Ing. Jiří RUSÍN Ph.D. Prof. Ing. Karel OBROUČKA, CSc. Ing. Barbora Grycová VŠB-TU

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Seminář Okresní agrární Blansko Ing. Marcela Pokorná a Institutu pro regionální spolupráci Téma: Alternativní zdroje energie 17.3.2011

Více

Bioplynové stanice na suchou fermentaci

Bioplynové stanice na suchou fermentaci Úvod Do současnosti existovalo pouze velmi málo relevantních poznatků o procesu suché fermentace. Bioplynových stanic pracujících na tomto principu je v Evropě pouze několik desítek. Projekt Výzkum suché

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Výstavba bioplynové stanice farmářského typu na principu mokré anaerobní fermentace v mezofilním režimu Maximalizace využití odpadního tepla

Více

Bioplynové stanice. Bioplynové stanice 1

Bioplynové stanice. Bioplynové stanice 1 Bioplynové stanice Bioplynové stanice 1 Obsah Představení Proč bioplynové stanice? Naše služby Popis dánské technologie bioplynových stanic Referenční projekty Případová studie bioplynové stanice Bioplynové

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION

ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION O. Mužík, J. Kára, I. Hanzlíková Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha ABSTRACT The contribution

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

PROVOZNÍ SLEDOVÁNÍ KVALITY BIOPLYNU V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH SUROVINÁCH SUBSTRÁTU OPERATIONAL QUALITY MONITORING BIOGAS IN RELATION RAW TO SUBSTRATE

PROVOZNÍ SLEDOVÁNÍ KVALITY BIOPLYNU V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH SUROVINÁCH SUBSTRÁTU OPERATIONAL QUALITY MONITORING BIOGAS IN RELATION RAW TO SUBSTRATE PROVOZNÍ SLEDOVÁNÍ KVALITY BIOPLYNU V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH SUROVINÁCH SUBSTRÁTU OPERATIONAL QUALITY MONITORING BIOGAS IN RELATION RAW TO SUBSTRATE 1) Petr Chajma, 2) Jaroslav Kára 1) Technická fakulta

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ THERMICAL UTILIZATION OF THE SEPARATE AFTER AN ANAEROBIC FERMENTATION OF BIOLOGICALY DECOMPOSABLE WASTE R. Koutný 1),

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová

Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová Databáze technologií úprav odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT) řešitel: Mgr. Jana Seyfriedová Cíle subprojektu v roce 2009 Vytvořit aktuální databázi technologií zpracování odpadů dále jen databáze

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

DESATERO BIOPLYNOVÝCH STANIC. Odbor Řídící orgán EAFRD ZÁSADY EFEKTIVNÍ VÝSTAVBY A PROVOZU BIOPLYNOVÝCH STANIC ANEB

DESATERO BIOPLYNOVÝCH STANIC. Odbor Řídící orgán EAFRD ZÁSADY EFEKTIVNÍ VÝSTAVBY A PROVOZU BIOPLYNOVÝCH STANIC ANEB Odbor Řídící orgán EAFRD DESATERO BIOPLYNOVÝCH STANIC ANEB ZÁSADY EFEKTIVNÍ VÝSTAVBY A PROVOZU BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSTVÍ Pro MZe připravilo : CZ Biom - České sdružení pro biomasu OBSAH: OBSAH:...1

Více

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Výrobní zařízení HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Základní schéma bioplynové stanice na tekutou kejdu je na obr. 1., foto na obr. 2. Surová kejda je čerpána z vyrovnávací nádrže (1),

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Měření koncentrace příměsí v čištěném bioplynu při provozu bioplynové stanice a různé kvalitě bioplynu

Měření koncentrace příměsí v čištěném bioplynu při provozu bioplynové stanice a různé kvalitě bioplynu Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Měření koncentrace příměsí v čištěném bioplynu při provozu bioplynové stanice a různé kvalitě

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

18 Příloha 3 Náklady na hospodaření s BRO, struktura zdrojů a dynamika jejich změn

18 Příloha 3 Náklady na hospodaření s BRO, struktura zdrojů a dynamika jejich změn 18 Příloha 3 Náklady na hospodaření s BRO, struktura zdrojů a dynamika jejich změn 18.1 Investiční a provozní náklady separovaného sběru BRKO Pořizovací náklady na plošné zavedení separovaného sběru domovního

Více

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis Bioplynové stanice Návrh Realizace Servis Energie budoucnosti Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představuje nový potenciál pro Vaši firmu. S energií budoucnosti můžete vydělávat

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION

VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION J. Frydrych 1), R. Macháč 1), P. Volková 1), D. Andert 2), I. Gerndtová 2), D. Juchelková 3),

Více

ENERSOL 2012 JIHOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2012 JIHOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2012 JIHOČESKÝ KRAJ Provoz bioplynové stanice v Kardašově Řečici Adresa autora projektu: Jméno, příjmení autora(ů) projektuenersol 2010: Učební, studijní obor, ročník studia: Kristýna Dubská, Ochrana

Více

Exkurze do Rakouska - 27.10.2009

Exkurze do Rakouska - 27.10.2009 Exkurze do Rakouska - 27.10.2009 Informace o cestě, denní program Plán cesty: Výjezd z Jičína v 6:00, dále následují zastávky, kde nabereme účastníky exkurze, kteří nejsou z Jičína pravděpodobné zastávky:

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko Oddělený sběr bioodpadů Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko Představení společnosti Představení: ODAS - vznik v roce 1991 transformací býv. TS města Žďár n.sázavou. Český subjekt, fyzická osoba oprávněná

Více

ECONOMIC MODELLING OF BIOGAS PRODUCTION. OLDŘICH MUŽÍK, ZDENĚK ABRHAM Research Institute of Agricultural Engineering

ECONOMIC MODELLING OF BIOGAS PRODUCTION. OLDŘICH MUŽÍK, ZDENĚK ABRHAM Research Institute of Agricultural Engineering 1 ECONOMIC MODELLING OF BIOGAS PRODUCTION OLDŘICH MUŽÍK, ZDENĚK ABRHAM Research Institute of Agricultural Engineering Abstract: The contribution deals with modelling of biogas plants economy. The model

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VYUŽITÍ A EKONOMIKA BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU UTILIZATION AND ECONOMY OF BIOGAS PLANTS IN AGRIBUSINESS

VYUŽITÍ A EKONOMIKA BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU UTILIZATION AND ECONOMY OF BIOGAS PLANTS IN AGRIBUSINESS VYUŽITÍ A EKONOMIKA BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU UTILIZATION AND ECONOMY OF BIOGAS PLANTS IN AGRIBUSINESS Oldřich MUŽÍK, Zdeněk ABRHAM Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Abstract: The

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

BIOPLYNOVÁ STANICE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

BIOPLYNOVÁ STANICE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Oznámení záměru podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění BIOPLYNOVÁ STANICE ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM BIERHANZL AGRI, S.R.O. Červen 2008 FARMTEC a.s. Chýnovská 567 390 02 Tábor Bioplynová

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions

Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions Jan Novotný 1), Jan Malaťák 1), Jiří Bradna 2) 1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014

KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014 KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014 1. - 3. ČERVENCE 2014, KROMĚŘíž Konference Alternativní zdroje energie 2014 1. až 3. července 2014 Kroměřiž VYUŽITí TRAVNí BIOMASY PRO ENERGETICKÉ ÚČELY SE ZAMĚŘENíM

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Bioplynové stanice z pohledu výživy zvířat Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Ing. Martin Haitl Praha, listopad 2013 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Více

Jedinečná bezpečnost bez koroze

Jedinečná bezpečnost bez koroze Jedinečná bezpečnost bez koroze Ekonomická dezinfekce s využitím ECA vody. Kontinuální výstřik lahví využitím ECA vody Dezinfekční systém ohleduplný k životnímu prostředí ECA voda Dezinfekce s přidanou

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU (Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU INŽENÝRSKÁ STUDIE a UKÁZKA PROJEKTOVANÝCH ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ Stránka 1 z 10 Úvod Trvalé hlubinné uložení vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Kritéria pro posouzení investic do bioplynu: Pravidla pro finanční instituce a investory

Kritéria pro posouzení investic do bioplynu: Pravidla pro finanční instituce a investory IEE Projekt BiogasIN Kritéria pro posouzení investic do bioplynu: Pravidla pro finanční instituce a investory D.5.4, WP 5 Erik Ferber Dominik Rutz WIP Obnovitelné energie Sylvensteinstr. 2 81369 Mnichov,

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

BIOPLYNOVÁ STANICE RADENÍN

BIOPLYNOVÁ STANICE RADENÍN Oznámení záměru v rozsahu přílohy č.3 Bioplynová stanice Radenín OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE 6 ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V ROZSAHU PŘÍLOHY Č.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

Studie využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů. úvod pro metodiku

Studie využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů. úvod pro metodiku Studie využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů úvod pro metodiku 6/2014 Zpracovatelé: Ing. Jan Matějka, Ing. Miroslav Kajan, Ing. Luboš Nobilis Ing. Tomáš Rosenberg, PhD.

Více