Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace PSČ: , tel.: , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace PSČ: 464 01, tel.: 482 312 078, fax. 482 312 468, e-mail: gymfry@gymfry."

Transkript

1 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace PSČ: , tel.: , fax , Ředitel školy vydává v souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento školní řád. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Práva žáků ( 21 Zákona č. 561/2004 Sb.) Všichni žáci gymnázia mají právo: a) vzdělávat se a využívat školských služeb podle školního vzdělávacího programu nebo podle dalších platných učebních plánů b) rozvíjet svou osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností c) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a případných změnách v organizaci studia d) být na začátku školního roku seznámeni s požadavky a způsobem klasifikace v každém předmětu e) požádat školu o informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu nebo aktuálních učebních plánů f) handicapovaní žáci na speciální péči v rámci možností školy g) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku h) na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny i) na to, aby bylo respektováno jejich soukromí a život jejich rodiny j) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj k) v případě osobních nebo studijních problémů požádat o radu třídního učitele, učitele, výchovnou poradkyni, metodika prevence či jinou osobu l) právo vyslovit vlastní názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání m) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu svého jména n) půjčovat si knihy ve školní knihovně a o volných hodinách nebo přestávkách popř. po vyučování mohou pracovat na počítačích, které mají k dispozici v budově školy o) během studia přestoupit na jinou školu

2 p) žáci mají možnost v odůvodněných případech přerušit studium na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dva roky q) zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady 1.2 Povinnosti žáků ( 22 odst. 1 a 2 Zákona č. 561/2004 Sb.) Všichni žáci gymnázia mají povinnost: a) řádně docházet do školy a osvojovat si vědomosti, dovednosti a schopnosti potřebné k dosažení středoškolského vzdělání b) dosahovat studijních výsledků pouze čestným způsobem c) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni d) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem e) plnit pokyny pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem f) dodržovat zásady kulturního chování ve škole, při setkání se zaměstnanci školy jim projevovat patřičnou úctu g) přicházet v čistém oblečení a po příchodu do školy se přezouvat do školních přezůvek; není přípustné chodit naboso; sportovní obuv není přezutí h) uzamykat svoji šatní skříňku a jakékoli poškození skříňky nebo zámku bezodkladně nahlásit panu školníkovi i) vždy vyjadřovat své mínění a názory slušným způsobem j) nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni uhradit k) oznámit třídnímu učiteli změny svých osobních dat a dat zákonných zástupců (adresa, telefon) nebo vážnou změnu zdravotního stavu l) výslovně je zakázáno hrát hazardní hry, kouřit, distribuovat, opatřovat jiným a zneužívat návykové látky včetně alkoholu a energetických nápojů v době školního vyučování i na akcích pořádaných školou m) výslovně jsou zakázány projevy fyzického násilí vůči druhým osobám, šikanování, kyberšikany, rasismu, šíření pornografie, propagace fašismu a komunismu a jiných hnutí potlačujících základní lidská práva a svobody n) výslovně je zakázáno nosit do školy zbraně všeho druhu a jiné nebezpečné předměty o) účastnit se akcí pořádaných školou, na které se přihlásili p) chodit včas a na začátku vyučovací hodiny být přítomni v příslušné učebně, není-li vyučujícím předem stanoveno jinak q) sledovat změny v rozvrhu vyvěšené na informační tabuli a na informační systému školy, dále IS 1.3. Práva zákonných zástupců ( 21 Zákona č. 561/2004 Sb.) Zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci, popř. i osoby, které plní vůči těmto žákům vyživovací povinnost mají právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (např. IS školy) b) volit a být voleni do školské rady

3 c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se dotýkají podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost d) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu nebo aktuálního učebního plánu e) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu 1.4. Povinnosti zákonných zástupců ( 22 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb.) Zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci, popř. i osoby, které plní vůči těmto žákům vyživovací povinnost mají povinnost: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy b) na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se prospěchu nebo chování žáka c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem e) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost žáky, a změny v těchto údajích podle 28, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. f) na vyzvání školy převzít žáka a přepravit jej do místa bydliště na vlastní náklady v případě stavu ohrožení zdraví žáka g) dodržovat zásady kulturního jednání při setkání se zaměstnanci školy nebo jinými zákonnými zástupci 1.5. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy a) učitelé vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny a informace, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu nebo aktuálního učebního plánu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření b) všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím či zneužíváním, budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými c) žákům se nikdo nebude vměšovat do jejich soukromí, informace poskytnuté do školní matriky a jiné důležité informace o žákovi jsou důvěrné a podléhají ochraně podle platných zákonů d) zaměstnanci školy budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst, týráním či špatným zacházením e) při vzájemné komunikaci se žáci, zákonní zástupci i pracovníci školy zříkají neuctivého, či dokonce agresivního chování a verbálního napadání vůči druhým, v důsledku vedoucích ke snížení společenské vážnosti postižené osoby f) všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáka o výsledcích výchovy a vzdělávání. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit, lze si domluvit náhradní termín schůzky s pedagogickým pracovníkem

4 g) veškerá školní elektronická komunikace mezi učitelem, žákem a zákonnými zástupci nezletilých žáků probíhá pouze na bezpečných systémech školy (Office 365, Moodle GF a školní IS), které jsou přístupné všem zúčastněným, a obsah zde lze dohledat Povinnosti zaměstnanců školy Povinnosti pracovníků školy jsou vymezeny pracovním řádem vydaným MŠMT ČR pod č. j / se souhlasem Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Odborového svazu nepedagogických pracovníků školství Českém republiky. 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Budova školy je otevřená od 7.30 hod. do hod., v pátek do hod. Pro vstup do budovy používají žáci i zaměstnanci elektronický čip. V jinou dobu pouze se svolením ředitelství školy, pedagogického dozoru nebo školníka K uložení jízdních kol slouží žákům vymezené místo. Žáci jsou povinni kola uzamykat. Při vjezdu do areálu dvora dbají žáci zvýšené opatrnosti. Vzhledem k dopravnímu značení v okolí školy není dovoleno žákům vjíždět na dvůr motorovými dopravními prostředky, parkování jednostopých motorových vozidel je žákům umožněno v prostoru u zadního bočního vchodu. Při parkování aut dbají žáci na dodržování platných dopravních předpisů, místo pro parkování aut není školou vyhrazeno Žáci se v šatně přezují. Cenné předměty nebo peníze ukládají na předem vymezené místo (kancelář školy). Šatní skříňky nebo lavice nejsou vymezené místo. Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu nebo poškození nenese odpovědnost. Věci na tělocvik si žáci nižšího stupně gymnázia berou s sebou do třídy a nenechávají je v šatně Pedagogický dozor začíná 20 minut před začátkem vyučování. Vyučující jsou přítomni ve škole od 7.45 hod do hod, dále v době stanovené rozvrhem, v době porad, třídních schůzek a dalších akcí organizovaných školou. V případě nutnosti si ředitelství školy vyhrazuje možnost přesunu hodin, s kterým ale musí být vyučující předem seznámen Do třídy žáci přicházejí nejpozději 5 minut před zvoněním a v klidu se připraví na hodinu. Pozdní příchody žáků zapsané v třídní knize nebo na IS školy budou považovány za porušení školního řádu a projednány podle platných kritérií pro hodnocení. Nedostaví-li se vyučující po zvonění do třídy, oznámí třídní služba tuto skutečnost do 10 minut v kanceláři školy Do odborných učeben a laboratoří vstupují žáci hromadně po příchodu vyučujícího. V těchto prostorách jsou žáci povinni dodržovat specifické bezpečnostní předpisy. Jejich porušení je hodnoceno jako hrubý kázeňský přestupek. Pro hodiny tělesné výchovy žáci používají vhodnou sportovní obuv a sportovní oblečení. Do tělocvičen a sportovních zařízení, která nejsou v objektu školy, žáci přecházejí podle pokynů vyučujících tělesné výchovy, žáci nižšího stupně gymnázia pouze v doprovodu vyučujícího O přestávkách je všem žákům zakázáno opouštět školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv

5 pedagogického zaměstnance školy. Za bezpečnost o přestávkách ručí pedagog vykonávající dohled Žáci se mohou zdržovat v šatnách pouze na dobu nezbytně nutnou. Po skončení vyučování se žák přezuje, uzamkne šatní skříňku a odchází z budovy a areálu školy V průběhu roku jsou žáci pověřováni službami. Třídní službu určuje zpravidla třídní učitel. Kromě toho může jmenovat i jiné služby, které považuje za potřebné k zajištění třídnické práce (např. pokladník, nástěnkář, služba na třídní knihu atd.). Povinnosti těchto služeb stanovuje třídní učitel po dohodě se žáky. Třídní služba má zpravidla tyto povinnosti: - hlásí na začátku hodiny vyučujícímu chybějící studenty - připravuje křídu a maže tabuli - kontroluje pořádek ve třídě před odchodem (uzavření oken, zvednutí židlí, smazání tabule, zhasnutí světel) - v případě, že se vyučující do 5 minut po začátku hodiny nedostaví do třídy, nahlásí tuto skutečnost zástupci ředitele nebo v kanceláři školy Třídní služba a vyučující, který v učebně měl koncovou hodinu, zodpovídají za zvednuté židle a prázdné přihrádky lavic Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce v případě 1 dne o uvolnění třídního učitele, v případě více dnů ředitele školy, a to na formuláři k tomu určeném, který je k dispozici u zástupce ředitele a na IS. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli nebo zastupujícímu učiteli důvod nepřítomnosti. Ihned po nástupu do školy předloží žák třídnímu učiteli řádnou omluvenku. Pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů, je absence považována za neomluvenou. Pokud škola považuje za nezbytné, může požadovat doložení absence žáka lékařským potvrzením a to v případě, že absence přesáhne 3 vyučovací dny. Ve zcela výjimečných případech lze požadovat lékařské potvrzení i při nepřítomnosti kratšího trvání. (Metodický pokyn MŠMT ČR č. j / k problematice uvolňování a omlouvání žáků) Žáci starší 18 let jsou za oznámení důvodu nepřítomnosti a předložení řádné omluvenky odpovědni sami. I pro ně platí výše uvedené lhůty. Odchází-li nezletilý žák z výuky (z důvodu návštěvy lékaře atp.) musí předložit svému vyučujícímu žádost o uvolnění s uvedením důvodu a podpisem zákonného zástupce. Zletilý žák postupuje stejným způsobem, podpis na žádosti je jeho vlastní. Vyučující předá tuto žádost třídnímu učiteli. Neomluvenou absence do součtu 10 vyučovacích hodin včetně řeší se zákonným zástupcem třídní učitel žáka za přítomnosti výchovného poradce nebo metodika prevence formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zápis z pohovoru účastníci podepíší a obdrží kopii. Při neomluvené absenci nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel školní výchovnou komisi, jejímiž členy jsou ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce OSPOD, školní metodik prevence, člen školské rady. Zápis zúčastnění podepíší a dostanou kopii. Výchovné opatření ukládá třídní učitel, ředitel školy podle ustanovení školního řádu. Přesáhne-li neomluvená absence 25 vyučovacích hodin, zasílá škola oznámení o zanedbání školní docházky orgánu sociálně-právní ochrany dětí Žáci mohou používat své mobilní telefony, tablety atp. ve výuce, pouze ke zjišťování a hledání informací k probírané látce nebo jako kalkulačku a to tak, aby nerušili ostatní žáky a

6 vyučující. Vyučující můžu vydat zákaz používání těchto zařízení v případech, kdy to uzná za vhodné (např. testy, kompozice atp.). Pokud bude žák používat tato zařízení jiným způsobem než je uvedeno, bude mu odebráno a vráceno na konci dané vyučovací hodiny. Dále bude tento přestupek hodnocen podle kritérií pro hodnocení chování. Předpokladem pro využití těchto zařízení je přístup na školní WiFi síť. Heslo vydává správce sítě. Je výslovně zakázáno pořizovat záznamy (fotografování, nahrávání) bez svolení zaznamenávané osoby/osob a nebo pořízené záznamy bez svolení zaznamenané osoby/ osob zveřejňovat!!! Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením školního řádu a bude tak posuzováno. Žáci jsou povinni seznámit se s Etickým kodexem GF pro práci s informacemi a řídit se jím Nalezené věci ve škole nebo areálu školy se odevzdávají do kanceláře gymnázia nebo vyučujícímu Ve školní jídelně je žák povinen chovat se ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování, respektovat pokyny pedagogického dohledu a pracovníků stravovny Žáci mohou používat při výuce notebook nebo tablet (dále NT, TA) při splnění následujících podmínek: - žák donese svůj notebook, telefon či tablet správci sítě, který zkontroluje jeho stav a přidělí uživatelský účet pro připojení na bezdrátovou síť (WiFi) - žák pracuje s NTB či TA v režimu záložního zdroje (baterie) nikoliv připojením do elektrické sítě školy - žák používá NTB, TA pro zapisování poznámek nebo k činnosti, která souvisí s výukou - škola nenese zodpovědnost za ztrátu, zcizení nebo poškození NTB či TA (protože jeho používání nenařizuje) 3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků žáci jsou povinni se přezouvat a dbát na hygienu žáci se chovají ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektrickým vedením bez dozoru učitele; je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče ve škole při přecházení na místa vyučování či při akcích konaných mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející osoby žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci a učitelé podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků zařízení při výuce tělesné výchovy a v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. Součástí poučení ve výuce IVT je bod, který se zabývá kyberšikanou a ochranou proti ní. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. O poučení je učiněn zápis, který žáci podepisují. Zápis je uložen u zástupce ředitele školy.

7 na začátku každého školního roku jsou žáci poučeni třídním učitelem v potřebném rozsahu o pravidlech BOZP. Třídní učitel seznámí žáky také s platným školním řádem. Učitel proškolený jako požární preventista seznámí žáky s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem a s pravidly chování za mimořádných situací. O poučení je učiněn zápis, který žáci podepisují; zápis je uložen u zástupce ředitele školy žák, který se ze zdravotních důvodů nemůže účastnit hodiny tělesné výchovy, je přítomen ve výuce, ale necvičí; žákům vyššího stupně gymnázia může být poskytnuta možnost samostudia v žákovské knihovně nebo studovně každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo na akci pořádané školou, jsou žáci povinni hlásit ihned svému učiteli nebo třídnímu učiteli. Učitel v případě úrazu či nehody postupuje podle traumatologického plánu a případ zaznamená do knihy úrazů uložené u zástupce ředitele školy každý úraz vyučující nahlásí neprodleně zástupci ředitele školy z důvodu informování zákonných zástupců žáka škola vyhotoví záznam o úrazu v souladu s platnými předpisy 3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy všichni vyučující, zejména výchovná poradkyně a školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné řešení problémů takto ohrožených žáků žákům i zaměstnancům školy je zakázáno: - kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, hrát o peníze v prostorách školy a v jejím bezprostředním okolí i na mimoškolních akcích - šikanovat ostatní spolužáky nebo učitele a zaměstnance školy, projevy šikanování budou považovány za hrubý kázeňský přestupek, v případě svědectví šikany bude plněna ze zákona ohlašovací povinnost vedení školy; - nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy a na akcích pořádaných školou Porušení tohoto zákazu je hrubým porušením školního řádu vyučující dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem a školním preventivním programem pedagogičtí pracovníci jsou povinni v areálu školy v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách a před začátkem vyučování v úvodních třídnických hodinách nastupujících ročníků se žákům představí výchovná poradkyně a školní metodik prevence, seznámí žáky s náplní své práce, s obsahem a realizací minimálního preventivního programu na škole a s programem proti šikaně.

8 4. Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání žáků Úvod Obsah 1. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 3. Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením vyhlášky č. 13/ Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 5. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 6. Klasifikace chování 7. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/ Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech 9. Komisionální zkoušky 10. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11. Individuální studijní plán

9 Úvod V souladu s ustanoveními Školského zákona a na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 413/2005 Sb., o středním vzdělávání a konzervatořích ve znění pozdějších předpisů vydávám po projednání v pedagogické radě školy tento klasifikační řád. Cílem tohoto klasifikačního řádu je stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení a klasifikaci. 1. Zásady hodnocení a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 1. Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt a přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků. 2. Stupeň prospěchu v jednotlivých předmětech hodnotí kvalitu práce a učební výsledky za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 3. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení patřičným stupněm klasifikace a zdůvodní jej. Zápis hodnocení na informační systém provede do 3 dnů. Výsledky orientačních písemných zkoušek oznámí žákovi a zveřejní na informačním systému do 7 dnů. Velké (celohodinové) písemné práce ohodnotí později do 14 dnů, kdy rovněž oznámí hodnocení žákovi a zveřejní jej na informačním systému. 4. Učitel zapisuje hodnocení na informační systém s datem, kdy zkoušení či testování proběhlo nebo s datem, které bylo stanoveno jako termín odevzdání práce. Ke klasifikačnímu stupni přidělí váhu, která určuje kvalitu (důležitost) známky. Pro zpřesnění klasifikace může využít pomocných bodů. Znaménka -/+ nelze pro kvantifikaci používat. 5. Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka a archivovat ji do 30. září následujícího školního roku. 6. Klasifikace v předmětech se specifickým obsahem a systémem práce, tj. výtvarná a hudební výchova, tělesná výchova, informační a výpočetní technika a základy administrativy, probíhá na základě praktických zkoušek. Může být doplněna i jinými zkouškami (ústními či písemnými), pokud tak vyučující rozhodne. 7. Zásady klasifikace v jednotlivých předmětech jsou stanoveny předmětovými komisemi a podle jmen vyučujících zveřejněny na informačních nástěnkách, které jsou přístupné žákům i rodičům. 8. Minimální počet známek za pololetí odpovídá dvojnásobku týdenních hodin vyučovaných v daném předmětu. Do počtu známek se počítají i tzv. povinné práce (viz. bod 10). 10. Žák nenapsal více než 25% počtu povinných prací. Předmět Český jazyk Přehled povinných prací za pololetí Prima Kvarta: 3 diktáty, 2 slohové práce s přípravou nebo 90 minut

10 bez přípravy); Kvinta _ Oktáva: 1 diktát, 1 slohová práce Cizí jazyk 1 kompozice (Prima Tercie 20 minut; Kvarta Oktáva minut) Matematika 2 čtvrtletní kompozice (30 45 minut) 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáka v povinných i nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na pedagogických radách, které svolává ředitelka školy. 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. 3. Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka, a to na žádost nové školy nebo zákonného zástupce žáka. 4. U žáka se specifickou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 6. Chování žáka je rovněž projednáváno pedagogickou radou. 3. Hodnocení vyjádřené stupni klasifikace v souladu s ustanovením 3 vyhlášky MŠMT č. 413/2005 Sb. 1. Chování žáka ve škole a při akcích pořádaných školou se hodnotí klasifikací na vysvědčení stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2. Výsledky vzdělávání v povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se při hodnocení klasifikují na vysvědčení takto: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný

11 4. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni 1. prospěl (a) s vyznamenáním 2. prospěl (a) 3. neprospěl (a) 1. Žák je hodnocen stupněm: 1.1 prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré 1.2 prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný 1.3 neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný 5. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku ( 69 Školského zákona) 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby bude jeho postup do vyššího ročníku veden jako podmínečný. 6. Hodnocení chování 1. Hodnocení chování žáků se vyjadřuje klasifikací (viz bod 3) a navrhuje ho třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 2. Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující: Stupeň 1 - velmi dobré

12 Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle. Stupeň 2 - uspokojivé Žák dodržuje školní řád, ale dopustil se závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Mezi tato porušení patří neomluvená absence do 10 hodin včetně nebo opakovaný pozdní příchod do výuky, a to 7 a vícekrát. Stupeň 3 - neuspokojivé Žák hrubě porušuje ustanovení školního řádu nebo obecně platná ustanovení a zákony, nebo se opakovaně dopustil závažného přestupku. Mezi tato porušení patří neomluvená absence větší než 10 hodin, resp. od 11 hodin včetně. 7. Výchovná opatření podle ustanovení 31zákona Školského zákona Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel a schvaluje pedagogická rada. 1. V souladu s ustanovením 31 odst. 1) Školského zákona, výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření jako napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. 2. Pochvaly a ocenění uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. 3. Kázeňská opatření Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo (-a): Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel ihned nebo po projednání na pedagogické radě za méně závažné porušení školního řádu. Důtka třídního učitele ukládá ji třídní učitel ihned nebo po projednání na pedagogické radě za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti nebo za 1 2 neomluvené hodiny nebo za opakovaný pozdní příchod do výuky 3x. Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy zvláště za hrubé porušování norem slušnosti, za neomluvené absence v rozsahu 3 5 hodin, opakovaný pozdní příchod do výuky a to 4 6x. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy. Podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze studia podle 31, odst. 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy rozhodne o podmínečném vyloučení nebo vyloučení ze studia v případě velmi závažných přestupků a po projednání na pedagogické radě.

13 4. Sdělení rodičům. Všechny pochvaly, ocenění a kázeňská opatření se okamžitě a prokazatelně oznámí zákonnému zástupci nebo zletilému žáku, a zaznamenávají se do dokumentace školy ( třídní výkaz a IS školy). 8. Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech 1. Klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu. 2. Neklasifikace Cílem tohoto bodu je snížit úmyslnou absenci žáků ve výuce a vytvořit podmínky pro objektivitu klasifikace všech studentů v předmětu za příslušné období. Žák nebude klasifikován v pololetí, nastane-li alespoň jedna z níže uvedených skutečností: a) žák nemá dostatečné podklady pro klasifikaci v daném předmětu (kap. 1, bod 8 a 10) b) žákova absence ve výuce daného předmětu přesáhla 33% s následující výjimkou: v předmětu tělesná výchova žák musí dosáhnout 60% aktivní účasti v hodinách; aktivní účastí se rozumí stav, kdy žák je přítomen ve výuce a cvičí Klasifikaci žáka nelze určit jen na základě známek z povinných prací! Formu a obsah dodatečné klasifikace určí vyučující předmětu. 9. Komisionální zkoušky - 6 vyhlášky MŠMT č. 413/2005 Sb. Komisionální zkoušky koná student v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky b) požádá-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta o komisionální přezkoušení z důvodů pochybnosti o správnosti hodnocení Komisionální zkoušky se konají jen za příslušné klasifikační období a v souladu s platnou legislativou - 53 odst. 1, 2, 3 a 4 a 69 odst. 7 Školského zákona a 6 vyhlášky MŠMT č. 413/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatořích. 10. Individuální studijní plán Ředitelka školy může studentovi povolit individuální vzdělávací plán. Obsah a rozsah vzdělávání zůstává v tomto plánu zachován, zvláštní je pouze organizace výuky a délka vzdělávání. Uvedený plán je součástí osobní dokumentace studenta.

14 11. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalostí příznaků postižení nebo omezení studenta a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 2. Seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučujícím k dispozici na IS školy. Pravidelnou aktualizaci zajišťuje výchovná poradkyně. Součástí seznamu jsou i doporučení na minimalizaci postižení nebo omezení studenta. Platnost ustanovení Kritéria pro hodnocení výsledků byla schválena na pedagogické radě konané dne Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou Školní řád a kritéria pro hodnocení výsledků byla projednána na jednání Školské rady a schválena byla ke dni Tento dokument vstupuje v platnost dne: Ve Frýdlantu Mgr. Alena Hlávková ředitelka Gymnázia Frýdlant

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D O b s a h : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců ve škole 1.1 Podrobnosti k výkonu práv

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Ředitelka Základní školy, Zaječice, okres Chrudim v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), 30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT č.48/2005 o základním vzdělávání a

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Školní řád ZŠ. Č.j. 8.1/12. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Školní řád ZŠ. Č.j. 8.1/12. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.1/12 Školní řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Schváleno školskou radou 10.10.2012 Platnost od 11.10.2012 Mgr. Blanka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 SMĚRNICE 6/14 ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 Zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek. Školní řád. Docházka a pobyt ve škole:

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek. Školní řád. Docházka a pobyt ve škole: Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek Školní řád Docházka a pobyt ve škole: 1. Školní budovy se otevírají pro všechny žáky v 7.00 h. Žáci přicházejí nejpozději v 7.45 h do školy.

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více