Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Rokycanech dne

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole Název Sídlo Charakteristika školy Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Servisní služby Zřizovatel Vedení školy Adresy pro přístup Školská rada Přehled vzdělávání Přehled předmětů Učební plán školy Zabezpečení výuky Přehled pracovníků školy Přehled pracovníků školy Údaje o personálním zabezpečení Výsledky přijímacího řízení Údaje o zápisu k povinné docházce Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledky vzdělávání Výsledky výchovy Poskytování poradenských služeb Další služby žákům a veřejnosti Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Aktivity a prezentace školy Exkurze Projekty Olympiády a soutěže Školní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Certifikace vzdělávání IES, významná ocenění školy Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zaměstnancích Zpráva o hospodaření ( v tisících Kč) Přílohy : Zpráva o činnosti školní družiny Přehled prospěchu jednotlivých tříd, seznamy učitelů a předmětů Fotogalerie 3

4 1. Základní údaje o škole 1. 1 Název Základní škola Rokycany ulice Míru Rokycany příspěvková organizace IZO ředitelství: IČO: Sídlo Rokycany, Ulice Míru 64, PSČ Charakteristika školy Historie školy Budova základní školy byla postavena koncem 19. století. V roce 1970 až 1972 byly provedeny vnitřní stavební úpravy rekonstrukce vytápění, výměna oken, dveří. V roce 1996 byla provedena oprava vnější fasády budovy. Po sloučení se Základní školou J. Knihy, známou pod jménem Za radnicí, měla škola celkem tři budovy umístěné ještě v ulici J. Knihy 140 a J. Knihy 252. Při celkovém úbytku žáků, převzal Městský úřad Rokycany v průběhu roku 2003 budovu J. Knihy 140 pro svoji potřebu. Od začátku školního roku 2007/2008 došlo ke změně. Z důvodu nalezení dřevomorky při rekonstrukci podlahy a následně v celém objektu došlo k uzavření budovy v ulici Míru k Bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu zřizovatelem. Termín ukončení rekonstrukce byl stanoven na Kolaudace budovy proběhla , nebyly zjištěny žádné závady, a proto mohlo dojít k postupnému stěhování vybavení školy. Školní rok 2009/2010 byl ve znamení stěhování do otevření budovy v ulici Míru se děti učily v provizorních podmínkách v Domově mládeže, 4

5 v budově J.Knihy 162 a v Sokolovně. Zrekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena hejtmankou Plzeňského kraje doc.mudr.miladou Emerovou a starostou Ing.Janem Balounem. Výuka byla v budově školy v ulici Míru zahájena v březnu Po té se již žáci učili pouze v jedné budově, a to v ulici Míru. Ostatní prostory byly vráceny původnímu užívání. V současné době škola provozuje svoji výchovnou a vzdělávací činnost v budově školy v ulici Míru Úplnost a velikost školy Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 je úplnou základní školou s devíti ročníky s počtem 12 tříd. Ve všech ročnících jsou žáci s poruchami učení a chování integrováni podle metodických pokynů MŠMT, nejsou zřizovány specializované třídy. Škola měla k celkem 226 žáků. V tomto školním roce opět byly otevřeny dvě první třídy se zaměřením na estetickou výchovu výtvarná a hudební výchova se vyučují s navýšenou hodinovou dotací. V druhém a třetím ročníku jsou také dvě třídy, ostatní ročníky jsou po jedné. Škola je umístěna v centru města v historické budově Vybavení školy Vstup do školy je řešen mimo hlavní ulici přes školní dvůr. Vstup je bezbariérový, je možno využít výtahu. Vstupuje se do prostoru šaten, které jsou vybudovány mezi původními křídly budovy. Každý žák má vlastní šatní skříňku. Orientace je zajištěna informačními panely, které jsou každoročně aktualizovány. Škola je dobře vybavena učebnicemi i výukovým softwarem. Učební pomůcky jsou postupně obměňovány a důraz je kladen na moderní pomůcky. Proto škola postupně v souladu se zaměřením na koncepci školy tyto pomůcky vyřazuje, poněvadž se v mnoha případech jedná o pomůcky nefunkční a zastaralé. V tomto školním roce byl ukončen projekt EU peníze školám Buďme moderní. Díky tomuto projektu škola získala kvalitní ICT vybavení počítače, notebook, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, učební pomůcky i učebnice, výukový software i licence k výukovým 5

6 programům. Jedinečná je senzorová notová tabule, která je využívána při rozšířené hudební výchově. Škola má dostatek prostoru na třídy i na odborné učebny.v budově jsou pronajaty dvě třídy vedlejší základní škole, a proto bohužel nemohou být využívány prostory pro správné účely. V budově školy v ulici Míru jsou umístěny všechny třídy, kanceláře, sborovna, odborná učebna F a Ch, dvě jazykové učebny, učebna hudební výchovy, učebna výpočetní techniky, ateliér (dílny), dvě samostatné školní družiny. Škola je zasíťovaná s připojením ve všech místnostech na vysokorychlostní internet. Součástí vybavení učeben bylo 28 počítačů, 14 dataprojektorů i s ozvučením a stejný počet promítacích pláten, 12 interaktivních tabulí SMART a ENO a 1 interaktivní tabule v učebně HV a hlasovací zařízení. V suterénu školy je i malá tělocvična, která však nevyhovuje požadavkům na výuku tělesné výchovna druhém stupni. Proto výuka tělesné výchovy je zajišťována i v prostorách jiných subjektů. Zejména druhý stupeň dochází do tělocvičen na gymnáziu. Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno v subjektu Školní jídelny T. G. M. Rokycany, která je v sousedství školy. Pro svoji výuku škola plně využívá počítačovou učebnu. V počítačové učebně je celkem 24 počítačů integrovaných do počítačové sítě s plným připojením na vysokorychlostní internet. Přístup na internet je zabezpečen proti stahování nevhodných stránek. Učitelé mají k dispozici tři počítače ve sborovně s přístupem na internet a do sítě školy. Učitelé mají možnost kopírovat materiály pro výuku na kvalitních kopírkách a čtyřech tiskárnách napojených k počítačům. Je možno tisknout i barevně v ředitelně nebo v počítačové učebně. Pro dodržování pitného režimu je ve škole umístěn automat pro chlazené nápoje.škola nemá bufet ani jiné možnosti zdravé svačiny. Škola je celkově velmi dobře technicky vybavená, má dostatek prostor pro vzdělávání dětí jak v základní školní docházce, tak i v zájmové činnosti. Je počítáno s rozšiřováním dalších učeben do půdních prostor. V tomto školním roce byly dvě učebny poskytnuty k pronájmu vedlejší škole T.G.Masaryka. Byly zde umístěny dvě druhé třídy, které využívaly i další vybavení šatní skříňky, tělocvičnu, učebny jazyků apod. Díky tomu ovšem ZŠ ulice Míru se musela omezovat 6

7 ve využití učeben devátá třída byla umístěna do učebny chemie, třetí oddělení školní družiny je ve druhé třídě Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor čítá 17 aprobovaných učitelů, tři vychovatelky školní družiny, čtyři asistentky pedagoga a ve vedení školy jsou dvě osoby. Všichni pedagogové pracující na škole jsou plně kvalifikovaní pro svou práci. Na škole pracují metodická sdružení, výchovný poradce pro volbu povolání, který zároveň pracuje jako metodik prevence sociálně patologických jevů. Všichni pedagogové se pravidelně vzdělávají. Vzdělávání pedagogických pracovníků se převážně zaměřuje na: cizí jazyk, ICT, nové metody ve výuce aprobačních předmětů, metody a formy práce s nadanými žáky a žáky se zdravotním postižením. Díky projektu EU peníze školám mohli učitelé vybírat školení další podle projektového záměru čtenářská gramotnost, matematika, přírodní vědy, ICT, cizí jazyk. Škola má tři oddělení školní družiny, ve kterých pracují plně kvalifikované vychovatelky. Dvě oddělení jsou umístěna v samostatných místnostech v přízemí školy a mají nové moderní vybavení. Ve větším oddělení jsou umístěny i dva počítače pro děti. Třetí oddělení je umístěno ve druhé třídě, nemá samostatnou místnost. I v této třídě byly umístěny dva počítače určené pro družinu. Vychovatelky mají také k dispozici samostatné počítače Servisní služby Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vzdělávání a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavní posláním práce ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku žáků. Školní družina pomáhá rozvíjet kulturní a společenské potřeby žáků, rozvíjí jejich zájmovou činnost. Mimo tuto výchovně vzdělávací činnost plní i funkci sociální, zabezpečuje dohled nad žáky po určitou dobu před vyučováním. Školní družina doplňuje nabízené aktivity školy v oblasti zájmové výchovy a to především ve výtvarné oblasti. ŠD nabízí kroužek Šikovné ruce. Dvě oddělení školní družiny se nacházely v přízemí školy v samostatných třídách. Děti měly k dispozici kvalitní vybavení, velký výběr her, televizi, kvalitní nábytek, dvě počítačová 7

8 centra ve větším oddělení. Třetí oodělení je sice v třídě, ale má také dobré vybavení dvě počítačová centra, relaxační prvky i hry Zřizovatel Město Rokycany Masarykovo náměstí Rokycany 1. 5 Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D. Zástupce ředitele školy: Mgr. Lenka Zátková 1. 6 Adresy pro přístup Telefonní spojení: , WWW: Školská rada Školská rada pracovala v šestičlenném složení: Zástupci rodičů Radka Pěničková, Vladimíra Semešová Zástupci zřizovatele Veronika Breiová, Jana Špelinová Zástupci pedagogů Marcela Spěváčková, Václava Pohlotová 8

9 Ve školním roce se uskutečnily dvě jednání školské rady. Na programu bylo schválení aktualizací ve školního řádu, schválení Výroční zprávy za školní rok 2012/2013, a další provozní záležitosti školy. Spolupráce se školskou radou probíhala bez problémů, vždy se jednání konala na vyzvání ředitelky školy v ředitelně školy 2. Přehled vzdělávání 2. 1 Přehled předmětů Ve školním roce 2013/2014 probíhalo vyučování podle schválených učebních plánů a učebních osnov a to ve všech ročnících podle ŠVP ROZSUM Přehled předmětů na 1.stupni ZŠ: Český jazyk, matematika, prvouka (1.-3.r), vlastivěda (4.-5.r), přírodověda (4.-5.r), anglický jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika (5.r) Přehled předmětů na 2.stupni ZŠ: Český jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, praktické činnosti, informatika, praktika z chemie (8.r), aplikovaná fyzika (9.r) Nabídku doplňovaly nepovinné předměty- sborový zpěv, užitá výtvarná výchova, sportovní hry. V tomto školním roce se velmi rozvinula nabídk zájmové činnosti a na škole pracovaly tyto kroužek pod vedením pedagogických pracovníků školy: ANP, sportovní hry, dramatický kroužek pro 1.stupeň, divadelní soubor Uličníci - 2.stupeň,, mladý záchranář, objevy čekají na tebe, Klokaní kapsička, taneční kroužek, chovatelský kroužek, španělština Učební plán školy ŠVP ROZSUM byl rozšířen o zbývající ročníky, doplněn o nové projekty a náplň jednotlivých předmětů byla upravena podle požadavků MŠMT. V ŠVP byly zahrnuty všechny možnosti časových dotací ve všech ročnících pro jednotlivá zaměření hudební nebo výtvarné výchovy. Jako nepovinné předměty byly zahrnuty 9

10 i sborový zpěv a užitá výtvarná výchova, které doplnily navýšené hodinové dotace hudebníků nebo výtvarníků. ŠVP navazuje na tradice školy, tj. působení na co nejširší okruh žáků různého sociálního prostředí, etnika, vychází z požadavků na změnu způsobu výuky,tj. získávání nových informací formou činností, samostatného vyjadřování, získávání klíčových kompetencí v návaznosti na koncepci školy, zvýšit důraz na osvojení si ICT dovednosti, jazykových dovedností a uplatnit svoji osobnost osvojením si klíčových kompetencí v rámci vyučování i zájmových aktivit. Škola ve svém vzdělávacím programu navazuje i na dlouhodobé aktivity v ochraně životního prostředí a na spolupráci s městem. Ve ŠVP jsou zařazeny projekty školy, které vhodně doplňují učivo. Škola je zapojena do celorepublikových projektů Den země, Recyklohraní i do projektů menšího rozsahu Obnovitelné zdroje energie, Zlatý kanár, Velikonoce, Vánoce ve světě apod. Novinkou je Celoškolní projektový den, který netradičním způsobem zpestřuje tradiční výuku. Letos byl zaměřený na 115.výročí školy. Pro splnění svých cílů proto škola upřednostňuje : - vytvářet rovné podmínky pro všechny žáky. Klade důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má důležitý význam život ve skupině. - vést žáky k dodržování stanovených pravidel daných školním řádem, klást důraz na slušné jednání a vystupování. - věnovat stejnou péči všem žákům - učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, postupně odbourat encyklopedické poznatky a zaměřit se na činnosti se zaměřením na praxi. - vést žáky k získávání klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. - zavádět do výuky skupinové a projektové vyučování a tím vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu. - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky a její využívání v předmětech. - zavádět integraci dětí s poruchami učení a chování, či jinak postižených do tříd základní školy s ostatními dětmi. - zaměřovat se i na nadané žáky a vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj. - zapojovat se do různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat. 10

11 stránky - zaměřovat se na estetický rozvoj osobnosti dítěte s využitím zejména hudební a výtvarné 2. 3 Zabezpečení výuky V souladu s metodickými pokyny MŠMT byly do učebních plánů školy zařazeny disponibilní vyučovací hodiny, které se využily k posílení dotace základních předmětů a rozšíření předmětů o informatiku ve větší hodinové dotaci. Ve školním roce škola nabízela jako povinně volitelné předměty informatiku, praktika z chemie, aplikovanou fyziku. Nepovinné předměty byly nabízeny sborový zpěv (1. a 2.stupeň odděleně), užitá výtvarná výchova (1.a 2.stupeň odděleně), ANP, sportovní hry.. Škola podle zájmu žáků a možností zabezpečovala tyto zájmové útvary ANP, sportovní hry, dramatický kroužek pro 1.stupeň, divadelní soubor Uličníci - 2.stupeň,, mladý záchranář, objevy čekají na tebe, Klokaní kapsička, taneční kroužek, chovatelský kroužek, španělština, šikovné ruce ( v nabídce ŠD). Žákům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ve zvlášť odůvodněných případech na základě doporučení dětského lékaře jsou poskytnuty pro žáky náhradní učebnice. V souladu s učebním plánem školy jsou třídy děleny na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině je určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáka. Např. se toho v tomto školním roce využívalo při výuce cizích jazyků a tělesné výchovy na druhém stupni. Škola pravidelně spolupracuje s PPP v Rokycanech na řešení zjištěných vývojových poruch učení nebo chování. Žáci, u kterých se projevují některé příznaky zdravotního postižení nebo znevýhodnění, jsou se souhlasem rodičů posíláni k vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny v Rokycanech nebo jiných poradenských zařízení ( SPC v Plzni aj.). Je-li u žáků na základě vyšetření diagnostikováno zdravotní postižení nebo omezení, je na základě žádosti rodičů vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého žák v průběhu roku pracuje. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení z vyšetření, zaměření, pomůcky a způsob hodnocení. V tomto školním roce škola odsouhlasila také individuální vzdělávání žáka na prvním stupni. Byl mu stanoven individuální vzdělávací plán, systém konzultací a pololetních zkoušek. Žák učivo zvládl bez potíží. 11

12 Škola využila další možnosti pro lepší integraci dětí s vývojovými poruchami učení a ve školním roce 2013/2014 zaměstnávala čtyři asistentky pedagoga. Další nabídkou pro integraci a zejména pro rovné příležitosti ve vzdělávání je projekt Šance pro každého, který od března 2013 začal nabízet svoje aktivity. Je to projekt z OP VK a využívá finanční zdroje fondů EU a České republiky. 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na škole celkem 17 pedagogických pracovníků a 4 asistentky pedagoga. Škola má tři oddělení školní družiny s třemi vychovatelkami. Rozdělení funkcí : vedení školy 2 třídní učitelé 12 netřídní učitelé 3 vychovatelka ŠD 3 asistenti pedagoga Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D. ředitelka školy ČJ-HV Mgr. Lenka Zátková Mgr. Jarmila Havlová zástupkyně ŘŠ výchovný poradce VI. ČJ - OV Mgr. Michaela Soukupová I.B speciální pedagog Mgr. Alena Vyková I.A první stupeň Mgr. Alena Hořicová II.A první stupeň Mgr.Edita Kantoříková II.B první stupeň Mgr. Ilona Vildová III.A první stupeň, AJ Mgr. Václava Pohlotová III.B. první stupeň Mgr. Hana Schwarzová IV. ČJ-D, první stupeň, 12

13 Mgr.Petra Dolanová V. VV, první stupeň Mgr. Marcela Spěváčková VIII. RJ-D Mgr.Monika Váňová IX. M-OV Mgr. Monika Abrtová VII. AJ-D Mgr. Sylva Zemánková F-PČ Jiří Šíša TV Mgr.Eva Bočková HV-AJ Mgr. Marika Monhartová ČJ-LV nástup v 2.pololetí Šárka Johánková Bc. Milena Matějková Lucie Nenadovičová Bc.Jana Černá Asistent pedagoga Asistent pedagoga Asistent pedagoga Asistent pedagoga Školní družina: Lenka Součková vychovatelka ŠD Jana Králová vychovatelka ŠD Mgr. Kateřina Pražáková vychovatelka ŠD ( vystřídána Mgr. Zuzanou Havlovou na konci 2.pololetí) Ekonom: Jitka Breiová Provozní zaměstnanci: Jana Marková Marie Uherská Danuše Kunclová 3. 2 Údaje o personálním zabezpečení Pedagogický sbor je v základu stabilizovaný. Ve školním roce se podařilo zabezpečit kvalifikovanost ve většině předmětů. Podíl kvalifikovanosti je dán skladbou pedagogického sboru a i příchodem nových pedagogů. 13

14 Na druhém stupni byla zajištěna aprobovaná výuka zejména v hlavních předmětech. Na druhém stupni vyučuje pedagog s aprobací anglický jazyk pro příslušný stupeň základní školy. Nároky na kvalifikovanost výuky byly splněny a kantoři vyučují kvalifikovaně většinu předmětů. Máme studující Bočková, Šíša. I asistentky pedagoga si doplňují vzdělání na kurzech požadovaných pro kvalifikaci na tuto pozici. Na mateřské nebo rodičovské dovolené byla jedna kantorka během prvního pololetí Mgr.Monhartová. 4. Výsledky přijímacího řízení V přijímacím řízení v letošním školním roce bylo celkem 19 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, z toho 2 žáci v nižším ročníku. Žáci byli přijati : gymnázium 0 žáci SOŠ-maturitní obory 9 žáků SOU nebo SOŠ-učňovské obory bez maturity 10 nepodali přihlášku 0 Všem žákům, kteří ukončili v letošním roce povinnou školní docházku v nižším ročníku, bylo školou podle pokynů MŠMT umožněno podat přihlášku do SOŠ nebo SOU. V přijímacím řízení si každý žák mohl podat přihlášky na dvě školy. Všem žákům byl vydán zápisový lístek. Základní škola umožnila všem žákům podat přihlášku prostřednictvím školy a v průběhu celého řízení byla výchovným poradcem poskytována metodická pomoc. 5. Údaje o zápisu k povinné docházce Zápis pro školní rok 2014/2015 byl opět uskutečněn v zajímavém termínu ve dvou dnech. Tentokrát v sobotu a v e čtvrtek bylo zapsáno opět poměrně velké množství budoucích prvňáčků. Zápisu k povinné školní docházce bylo zapsáno celkem 53 dětí, na žádost rodičů bylo 14 dětem odloženo zahájení povinné školní docházky. Do prvního ročníku bylo přijato 39 dětí. Proběhl také zápis do přípravné třídy, kdy se umístění v přípravné 14

15 třídě nabízelo žákům s odkladem školní docházky s potvrzením sociálního znevýhodnění, které vydá poradenské zařízení. Díky rozvíjející se prezentaci školy, nabídce vzdělávání a novým akcím se opět podaří otevřít dvě první třídy, i když s nižším počtem žáků. Po dodatečných zápisech, přistěhování nových rodin či odstěhován a také po vyřízení odkladů školní docházky nastoupí do první třídy celkem 42 žáků a do přípravné třídy Údaje o výsledcích vzdělávání 6. 1 Výsledky vzdělávání Práce školy se řídí zpracovaným koncepčním plánem činnosti, který je postupně rozpracován pro daný školní rok do plánu práce školy. Hlavní úkoly v oblasti výchovy a vzdělání, na které se činnost školy zaměřila, bylo zavedení ŠVP ROZSUM ve všech ročnících prvního a druhého stupně spojené s osvojením si nových, metod a forem práce. Ve všech ročnících byly posilovány komplexně klíčové kompetence v návaznosti na další předměty. Tradičně se škola zaměřila na posilování výchovy rozumové, citové, estetické, tělesné a informačních komunikací v rámci vzdělávacího projektu základní školy. Žáci byli vedeni k objevování nových poznatků, k poznávání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jevy. Důraz ve vyučovacím procesu byl kladen na vyhledávání, třídění, zpracovávání a využívání získaných informací. Byla rozvíjena schopnost logického uvažování při řešení problémů, tvořivé myšlení a různé druhy komunikace. Žáci se učili pracovat ve skupinách a plnit svěřené úkoly. Podíleli se na plnění několika projektů. Nejvýznamnější z nich byly Recyklohraní, Kouření, den Rokycan, Celoškolní projektový den, Netradiční zdroje energií, Vánoce apod. Byly rozvíjeny činnosti podporující zdraví. Škola se v rámci e-twiningu opět zapojila do projektu s tématem boje proti kouření a udržela si certifikát z loňského roku. V předmětech výchovného charakteru byli žáci vedeni k otevřenosti, toleranci, solidaritě a úctě k druhým. Škola ve svém výchovně vzdělávacím plánu pokrývá potřeby a zájmy žáků. Hledá další možnosti jak rozšířit a nabídnout žákům další okruhy volitelných předmětů a zájmové činnosti. Ve školním roce pracovalo na škole mnoho kroužků a nepovinných předmětů. Nejvýznamnější část zabírala práce dramatických kroužků, které několikrát reprezentovaly školu na akcích 15

16 okresního charakterů. Sborový zpěv opět pracoval jako nepovinný předmět. Žáci se zaměřením na hudební výchovu měly docházku povinnou, ostatní si sbor zvolily jako nepovinný předmět. Děti ve sborech velmi často vystupovaly na společenských akcích a samy pořádaly řadu koncertů. Za zmínku stojí účast obou sborů na regionální přehlídce pěveckých sborů v Rokycanech ( stříbrná pásma), účast sboru na festivalu v Borovanech, reprezentace školy na mnoha akcích návštěva Prahy a ZŠ Mendelova ve spolupráci s tamním sborem Mendy ( výměnné koncerty),pravidelní koncerty během roku ( Vánoční, Jarní, Školní akademie), uspořádání Slavnostního koncertu školu u příležitosti 115.výročí založení školy s účastí dalších sborů MŠ Saska, Nepomuk, Borovany, Plzeň..Sbor Šum spolu s dramatickým a tanečním kroužkem nastudoval muzikál Král zbojníků. Užitá výtvarná výchova byla také zařazena jako nepovinný předmět a posilovala hodinovou dotaci mladých výtvarníků. Nutno poznamenat, že žáci ostatních ročníků mohou oba předměty navštěvovat také s respektováním pravidel nepovinného předmětu. V rámci počítačové gramotnosti a získávání nových informací škola vytvořila dobré podmínky pro využívání počítačové techniky ve škole. Žáci školy mají k dispozici zakoupené a nainstalované výukové programy, z kterých mají možnost si doplnit a rozšířit učební látku, zpracovávat zadané úkoly. V každé třídě je počítač a interaktivní tabule, které velmi usnadňují práci učitelů. Škola stanovila základní podmínky organizace soutěží a zpracovala zapojení školy v soutěžích a akcích organizovaných jinými subjekty. Děti, které měly školu reprezentovat ve sportovních soutěžích, se mohly pod dohledem pedagoga individuálně připravovat i mimo základní vyučovací povinnost tělesné výchovy. Také na ostatní soutěže se žáci individuálně připravovali a pedagogové přistupovali k reprezentaci školy velmi svědomitě. Dobrých úspěchů bylo díky kvalitní přípravě dosaženo v olympiádě z dějepisu, zeměpisu, chemie i v malé angličtině. Velké úspěchy žáci dosáhli v soutěžích odborných mladý záchranář a mldý zdravotních, kde se umístili na významných pozicích až v krajských kolech. Individuální péče se dostalo i talentovaným sólovým zpěvákům, kteří soutěžili hned ve dvou soutěžích Karlovarský skřivánek a Lidová píseň. V hodinách výtvarné výchovy se některé práce zaměřovaly na plnění témat výtvarných soutěží zaměřených na bezpečnost, ekologii, rodinu, protidrogovou problematiku. I zde bylo dosaženo dobrých výsledků. Pěvecké sbory obsadili v regionální přehlídce sborů stříbrná pásma. Soustavná práce učitelů se odrazila v dobrých výsledcích školy také v některých olympiádách a sportovních soutěžích. 16

17 Ve spolupráci s výchovným poradcem se v hodinách občanské výchovy uskutečnily besedy se sociálním pracovníkem, Policií ČR např. o řešení sociálních problémů, trestné zodpovědnosti žáků, nebezpečí návykových látek a ochraně žáků před těmito látkami v souladu s pokyny MŠMT. Dále byly besedy zaměřeny na rodinu, právo a společnost s pracovníky úřadu práce a pedagogicko-psychologické poradny v rámci volby povolání. Na první stupni školy pak byly besedy zaměřeny na bezpečnost silničního provozu a i bezpečnost žáků vůbec, uskutečnily se besedy o knize v prostorách městské knihovny. Škola se zapojila do projektu Diakonie a společnosti Sírius s názvem Archa-Vylodění. Ve škole pracovala do června 2014 krizová interventka, která zde jednou týdně byla k dispozici žákům, učitelům i všem ostatním zájemcům k diskrétním schůzkám. Spolu s výchovnou poradkyní pracovala na prevenci primárně patologických jevů a organizovala akce pro třídy. V červnu byl projekt ukončen velkými akcemi na dvoře školy. V rámci prohlubování učiva a hledání nových forem práce a získávání nových informací, se žáci školy zúčastnili pořádaných výstav a akcí nejen v Rokycanech (okresní museum, městská knihovna, sokolovna), ale i pořádaných v Plzni a v Praze tematicky byly výstavy a akce zaměřené k historii a umění. Zde se projevila dobrá práce a provázanost předmětových komisí výchov a společensko-vědních předmětů. V rámci výchovně vzdělávacího plánu školy se uskutečňovaly tematicky zaměřené vycházky, exkurze a školní výlety, které oživily a doplnily probírané učivo. Velmi pozitivně lze hodnotit organizování zájezdu žáků na odpolední divadelní představení v Plzni nad rámec vyučovacích povinností (kroužek divadelního diváka), které dále navazuje na dlouholetou tradici. Velmi zajímavá a poučná byla pro žáky 9. tříd akce Bezpráví, kdy se žáci měli možnost přímo seznámit s pamětníky zločinů druhé světové války či komunistického režimu. Hostem byl bývalý kantor pan Kotva, který se podělil o zážitky z komunistického režimu. Na prvním stupni v rámci prvouky a vlastivědy se učitelé zaměřovali na poznávání města a místního regionu. V rámci volby povolání výchovná poradkyně organizovala s žáky 9. ročníků konzultace na úřadu práce, zajišťovala exkurze a besedy se zástupci SOU a středních škol. Začátkem května se konal tradiční celoškolní projektový den. Velmi znatelné bylo zvýšení počtu článků o naší škole v místním tisku i medializace akcí školy v televizi. Reprezentace školy v rámci okresu Rokycany se stále zvyšuje. Toto se 17

18 projevilo i v zájmu o vzdělávání na naší škole. Zájem se stále zvyšuje, a tak mohou být ve školním roce 2014/2015 otevřeny opět dvě první třídy Abychom dokázali, že kvalita vzdělávání školy je na zvyšující se úrovni, rozhodli jsme se k certifikaci vzdělávání. Oslovili jsme společnost IES, mezinárodní společnost se zastoupením i v ČR, která se zabývá mezinárodní certifikací vzdělávání na základních,středních i vysokých školách. Po několikaměsíčním vyplňování dotazníků a prověřování našeho vzdělávacího systému i školního vzdělávacího systému byl v únoru 2013 naší škole přidělen mezinárodní certifikát vzdělávání IES v ratingu CCC+, což znamená Zavedená instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Je to pro nás velký úspěch. Můžeme používat logo certifikace. Na budově školy je vyvěšena plachta s informací o této certifikaci. Nejlepší absolvent našeho vzdělávání obdrží certifikát IES zdarma jako ocenění kvalitního a úspěšného ukončení studia. V únoru 2014 byl certifikát potvrzen a škole zůstává stejné zařazení na další období. Celý školní rok 2013/2014 byl ve znamení oslav 115.výročí založení školy. Kolektiv zaměstnanců vytvořil celoroční plán oslav, kdy od pozdimu probíhaly různé společenské, kulturní i vzdělávací akce, které připomněli význam naší školy ve městě. Slavili jsme např. ve stájích v Lobzích, v zoo Plzeň s panem M.B. Karpíškem, uspořádali jsme výstavu historických materiálů v rámci dne otevřených dveří, proběhly besedy s významnými bývalými žáky školy, uskutečnila se výtvarná soutěž pro školy a školky rokycanska Výtvarná 115ka, žáci deváté třídy vymysleli talnetovou soutěž pro žáky školy Ulice má talent, škola pozvala k hostování sbroy z okolí i z daleka na Slavnostní koncert školy. Největší tečkou oslav byl muzikál Král zbojníků, který škola nastudovala a provedla v červnu. S velkým úspěchem proběhla dvě představení v sále TJ Sokol Rokycany a vedení měta si vyžádalomuzikál i na podzimním Setkání pod rokycanskou věží Výsledky výchovy V oblasti chování se škola zaměřila na posilování uvědomělé kázně, prosazování zásad slušného chování a vystupování žáků, sledování záškoláctví a pravidelné docházky do školy. Největší pozornost byla kladena na dodržování kázně žáků a jejich zodpovědnosti za plnění svěřovaných úkolů. 18

19 Z velké části se podařilo eliminovat projevy neslušného chování žáků a ničení majetku školy. Ve velmi ojedinělých případech byli žáci za své činy potrestáni podle váhy přestupků v souladu s platným školním řádem. Společně s třídními učiteli a pohovory s rodiči těchto žáků se stav postupně zlepšoval. Většina žáků školy projevovala slušnost a ohleduplnost vůči druhým. Přesto bylo možné i v letošním roce zaznamenat ojedinělou agresivitu a vulgárnost jedinců. Jednalo se o výjimky, které byly řešeny se sociálním kurátorem. Nebyl nutný zásah PČR. Nové a útulné prostory zrekonstruované budovy byly pro žáky dobrým motivujícím prostředím a během roku nedocházelo k závažnému ničení školní budovy. Dalším úkolem. který se v průběhu školního roku řešil, ne vždy zcela úspěšně, byla docházka žáků do školy a včasnost jejich omlouvání rodiči. Někteří žáci, ale i rodiče pravděpodobně nepociťovali nutnost omlouvat nepřítomnost ve škole. Velmi častá a i dlouhodobá absence a neposílání dětí do školy se plně odrazilo v jejich špatném prospěchu I tato situace se postupně v průběhu školního roku důsledností třídních učitelů zlepšila. Objevily se ovšem výjimky. Závažné přestupky byly projednávány ve výchovné komisi i za účasti sociální pracovníka. Ve školním řádu jsou zakotvena pravidla pro omlouvání absencí a žáci i rodiče byli opakovaně poučováni o nutnosti dodržovat zákonem dané lhůty i povinnost školní docházky. Faktory, které ovlivňují počet zameškaných hodin jsou z dlouhodobého hlediska stejné. Jedná se o značnou nemocnost žáků, kdy rodiče nechávají žáky v domácím ošetření a to mnohdy zcela neopodstatněně, cenově výhodné rodinné rekreace v měsíci září a červnu a nekontrolování docházky dětí ze strany rodičů. Během školního roku se mnoho výchovných záležitostí řešilo s organizacemi města PPP, sociální odbor nebo Diakonie. Spolupráce byla vždy výborná a všestranně prospěšná. K dobrému výchovnému působení jistě přispěl i projekt Archa Vylodění. Žáci mohli své problémy řešit s kvalifikovanou osobou při zachování soukromí a tím se zmenšilo množství problémů, které by musela řešit výchovná komise. I náznaky šikany tak mohly být vyřešeny ještě před úplným vypuknutím. Ale i když už byla šikana objevena, byla vyřešena ke spokojenosti všech aktérů i s poučením pro ostatní žáky. Škola má zpracovaný preventivní program proti šikaně, který je součástí školního řádu a zahrnuje jak návod na rozeznání projevů šikany, tak i návody co a s kým ve škole řešit a na koho se obrátit v jakémkoli případě porušení školního řádu či objevení neslušného chování. 19

20 6. 3 Poskytování poradenských služeb Poradenskou činností na škole je pověřena p.jarmila Havlová, která zastává funkci výchovného poradce a metodika prevence primárně patologických jevů. Má stanovené konzultační dny a hodiny pro jednání s rodiči. Společně s vedením školy byl vypracován rámcový plán prevence před patologickými jevy pro daný školní rok a plán činnosti výchovného poradce. V poradenské činnosti pověřená osoba spolupracuje s třídními učiteli, pravidelně se informuje o problémových žácích a problémech třídy. Na základě zjištěných skutečností a závažnosti jednotlivých přestupků po projednání s ředitelem školy jsou přijímána opatření výchovného působení, do školy jsou zváni rodiče na jednání a ve spolupráci s třídním učitelem je problematická záležitost projednána.v závažných případech jednání probíhá ve výchovné komisi za účasti sociálního pracovníka. 6.4 Další služby žákům a veřejnosti Od března roku 2012 do prosince 2012 pracovalo při naší škole centrum Šance. Šlo o kurzy a semináře určené pro děti i dospělé se zaměřením na vzdělávací oblast. V březnu 2013 byl zahájen projekt Šance pro každého. Jde o grantový projekt Naše škola získala finanční prostředky v 2.kole výzvy Plzeňského kraje v oblasti 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II. Projekt dostal název Šance pro každého a je veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.31/ V rámci projektu nabízíme do února 2015 množství aktivit v oblasti speciální pedagogiky, poradenské činnosti, péče o předškoláky, v oblasti rozvoje osobnosti zdravé tělo, psychologický seminář, tvořivé odpoledne ( pro rodiče s dětmi). Škola se tak stává komunitním centrem a nabízí velké množství činnosti jak v oblasti základního vzdělávání, tak i mimoškolního života pro žáky, učitele i jejich rodiče. 20

21 Škola je od roku 2011 zapojena do výzvy EU peníze školám, díky níž bylo vytvořeno množství digitálních učebních materiálů, kantoři se mohli proškolit ve vybraných oblastech a bylo nakoupeno značné množství výpočetní techniky. Projekt Eu peníze školám s názvem Buďme moderní byl ukončen v dubnu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno převážně na práci s počítačem, na jazykové vzdělávání a získávání nových trendů ve výuce předmětů, které učitel vyučuje. Škola využívá k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků převážně nabídek KCVJŠ v Plzni. Poznatky získané na akcích přednášeli jednotliví učitelé svým kolegům v jednáních předmětových komisí a zkušenosti a nápady využívali ve výuce jednotlivých předmětů. Tyto vzdělávací akce jsou pro práci učitelů přínosem. Kladně lze hodnotit i pořádání vzdělávacích akcí pro učitele ve středisku v Rokycanech, kterého se zúčastnili učitelé prvního stupně- tématem byla zejména problematika správné komunikace. Problémem vzdělávacích akcí, pořádaných centrem v Plzni, i když jsou přínosem pro pedagoga i školu, je skutečnost, že většina vzdělávacích akcí je směřována na dopoledne a škola tak musí zajišťovat suplování. Ale i s tímto problémem se škola zdárně vypořádala. Velkým úskalím nadále zůstávají finance na vzdělávání kantorů, a tak škola nemohla poskytnout žádné prostředky na hrazení kurzovného. Pedagogové se i přesto v poměrně hojné míře školeních účastnili. Škola se zapojila od září do projektu EU peníze školám a vytvořila projekt s názvem Buďme moderní. Finanční prostředky byly rozděleny na odměny za vytvoření a ověření digitálních učebních materiálů a na hrazení školení, které byly voleny v rámci daných šablon. Nejvíce jsme v tomto roce využili školení v oblasti ICT. Dvě kantorky navštívily školení v oblasti ČJ, dvě v oblasti matematiky a dv v oblasti přírodních věd. Máme v plánu ještě v dalším roce podle projektového záměru navštěvovat školení podle šablon tohoto projektu.. Příklady dalšího vzdělávání: - samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.) - motivace k lyžování - školení k projektu Škola pro udržitelný rozvoj 21

22 - konference Jeden svět na školách - školení k projektu Volba povolání - etopedie, souciální vyloučení - školení v oblasti výtvarných technik - jazykové kurzy německý jazyk, anglický jazyk - školení a konference ICT - nové právní předpisy ve školství - první pomoc- povinná školení všech pracovníku školy v této oblasti - oblast požární ochrany a bezpečnosti práce. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Na podzim 2011 proběhla na škole inspekční kontrola ČŠI. Kontrola se zaměřila na kompletní práci školy práci vedení školy, kontrolu dokumentace předepsané MŠMT, školní vzdělávací program, práci jednotlivých kantorů. Kontrolu provedli Mgr.Motlíková, Mgr.Rusnoková a Mgr.Aschenbrenner v době Celkově byla inspekce s činností školy spokojena. V roce 2012/13 se uskutečnila kontrola okresní hygienické stanice a proběhla odborová kontrola bezpečnosti práce všechny kontroly nalezly jen drobné závady, které byly vyřešeny téměř okamžitě. V tomto neproběhla žádná kontrola ČŠI. Pouze zřizovatel kontroloval finanční stránky organizace. V červnu 2014 proběhla kontrola projektu EU peníze školám na období monitorovacích zpráv 2-4. Součástí kontroly bylo i správné plnění veřejných zakázek a výběrového řízení s tím spojeného. Kontrola neshledala žádné závady, všechny prostředky čerpané z projektu byly uznány za správně čerpané, nebyly stanoveny žádné sankce. 9. Aktivity a prezentace školy Z aktivit a prezentace školy byly vybrány jen akce významnějšího charakteru. Škola se v tomto školním roce opět velmi dobře zviditelňovala, nabízela dětem i dospělým velkou řadu akcí a projektů, které se v předchozím roce osvědčily nebo se dosud ve škole neobjevily. 22

23 Nabídka mimoškolní činnosti školy se stabilizovala, došlo jen k menším úpravám v organizaci kroužků a nepovinných předmětů. Ve škole pracovaly tyto kroužky v pravidelné činnosti: dramatický kroužek 1.stupně, dramatický kroužek Uličníci 2.stupeň, dovedné ruce v ŠD, mladý filmař a novinář, mladý záchranář, kroužek divadelního diváka. Jako nepovinné předměty doplňovaly nabídku sborový zpěv sbory ŠUMíci a ŠUM, užitá výtvarná výchova, sportovní hry pro první a druhý stupeň, ANP. Začátek školního roku byl opět ve znamení setkání pod rokycanskou věží. Na stejnojmenné akci vystupovaly opět pěvecké sbory na velkém otevřeném pódiu a divadelní kroužky v Klubu komorní kultury v Městské knihovně. Opět všechna vystoupení měla velký úspěch. Celý rok se nesl ve znamení hesla Pomáháme si. Konalo se velké množství akcí, konaly se charitativní sbírky např. pro společnost CHRPA, PESOS, Šance, Liga proti rakovině apod.. Do tradičních se zařadily akce, které otevíraly dveře všem návštěvníkům. V prosinci pohádkově laděný Den otevřených dveří, v lednu Dny otevřené výuky. Opakoval se i projekt pro mateřské školy, kdy ve dvou dnech navštívilo naši školu skoro 160 předškoláků. Na Dnech školy nanečisto si děti vyzkoušely být chvilku školákem. Ve čtyřech blocích se dokonce i učily a nakonec dostaly první vysvědčení. Netradiční způsob výuky si děti vyzkoušely na Celoškolním projektovém dni. Naše škola patřila mezi třicet podpořených škol v soutěži Evropa otevřená všem. Dům zahraničních služeb finančně podpořil náš projektový den Evropa na dosah. Skupiny žáků pracovaly na materiálu o dvanácti státech Evropy. Svoje snažení pak prezentovali před spolužáky a mnoha hosty v tělocvičně školy. Školu navštívily i Česká televize e ZAK a natočily hezké reportáže. Tradičně byl zařazen projekt Kouření, kdy se celá škola týden zabývala škodlivostí této drogy formou chodbových soutěží a žákovských prezentací a projekt byl uzavřen během proti kouření na náměstí. Letos se do projektu zapojily i jiné školy Praktická základní škola a SOU Jeřabinová. Každý účastník běhu si odnášel odměnu. Každoročně jsou žáci prvního stupně zapojeni do projektu BESIP a absolvují výuku na dopravním hřišti. Dále je umožněno navštěvovat kurzy plavání v rámci 3.a 4.třídy.. Pro žáky 1.tříd byl uskutečněn ve spolupráci s DM drogerií projekt Zdravé zoubky, který dětem hravou formou ukázal správné návyky v péči o chrup. 23

24 Ze zajímavých projektů jednotlivých tříd jmenujme např. projekt Vánoce, ve kterém jednotlivé třídy nastudují scénky vánočních zvycích jednotlivých zemí světa,zdobí stromeček a společně zpívají koledy. Před Vánoci se uskutečnila také velmi pěkná akce zpívání koled na schodech. Oba pěvecké sbory zazpívali několik písniček a pak všichni společně zpívali známé koledy za doprovodu klavíru a kytary. Velký zážitek byl koncert kvarteta lesních rohů Corni di clasico, který před Vánoci přinesl slavnostní atmosféru nejen koledami, ale i klasickým a populárním repertoárem. Na jaře probíhá pravidelně akce Městské knihovny Noc s Andersenem. Tato akce se koná po celé republice. Naši žáci se letos zapojili nejen do dění v knihovně, ale i zahráli i pro veřejnost a pak skupina dětí i spala ve škole a nechala se unášet pohádkami tohoto známého spisovatele. Po Velikonocemi se škola obarvila - proběhl soutěžní barevný týden. Každý den byl ve znamení jiné barvy letos dosti nevšední bílá, růžová, oranžová, fialová. Všichni měli za úkol přijít v dané barvě a třídy soutěžily o sladkou odměnu. Ve stejné době probíhala i jarní výstava. Všichni vystavující byli odměněni a nejlepší práce dostaly diplomy a další ceny. První stupeň se Velikonočním zvykům věnoval opět ve velkém projektu. Mezi další tradice školy patřil sportovní den, kterým si žáci oslavili svůj den dětí kolem prvního června. Letos byl opět den netradiční. Využili jsme nabídky společnosti Infinity activ a pro žáky uspořádali prožitkový den. Celé třídy se vydaly do terénu, aby se procvičily v řešení krizových situací, obnovily si znalosti ve zdravovědě, dopravních předpisech, vyzkoušely si i různé dovednosti v přírodě. Všem se den velmi líbil a škola tím splnila jeden z bodů primární prevence. Velkou část prezentace školy na veřejnosti měly divadelní soubory. Na škole pracují dva na prvním a druhém stupni. Ti starší si říkají Uličníci. Oba soubory pilně trénovaly a nastudovaly několik představení. Zejména malí herci často vystupovali pro veřejnost pro mateřské školky, na akademii, při Noci s Andersenem apod. Určitě se všem líbily pohádky O Smolíčkovi nebo o Sněhurce. Starší Uličníci se pustili do profesionální hry a sami si napsali hru s názvem Vraždy po královsku, tedy téměř hororové představení se spoustou gagů a nápaditých situací.představení bylo velmi náročné a přípravy trvaly celý rok, ale na školní akademii mělo velký úspěch. Neodmyslitelnou součástí školy se staly pěvecké sbory. Ty letos pracovaly opět jako nepovinné předměty. ŠUMíci a ŠUM nastudovali desítky skladeb vždy poplatných danému 24

25 období. ŠUMíci jako přípravný sbor vystupoval na všech akcích se svými staršími kamarády- Vánoční koncerty, Jarní koncert, festival Synagoga zpívá, školní akademie. Na krajské přehlídce vyzpíval bronzovou medaili. Před Vánoci Šum připravil velký koncert a s ním se vypravil na Březovou. Malé město na západě Čech, mimochodem rodné město paní ředitelky, pozvalo sbor k dvěma koncertům. Jeden se konal pro místní základní školu, druhý pak večer pro veřejnost. Na něm hostovala známá mladá hvězda Kamila Nývltová, která si i se sborem zazpívala několik písní. Byl to velmi krásný zážitek. Sbor ŠUM také zíkal broznové pásmo na krajské přehlídce.sbor uskutečnil několik výměnných přátelských koncertů vydal se do Prahy za sborem Mendy a oni zas zpívali u nás, pozval sbor Zvonky ze ZUŠ Mnichovo Hradiště na festival Synagoga zpívá a oni zas Šum pozvali na Noc kostelů do Mnochova Hradiště. Na žádném koncertě si sbor neudělal ostudu a všude sklízel zasloužené ovace. V Mnichově Hradišti asi nejvíce zaujala skladba Modlitba za vodu od Hradišťanu. Konal se festival Synagoga zpívá ve Velké synagoze v Plzni. Již tradiční festival hostil dvanáct pěveckých sborů z celé republiky. Festival měl velký úspěch.. aby se i sbory držely celoročního hesla Pomáháme si, pozvali ke koncertování malé kamarády z mateřské školy U Saaské brány a spolu uspořádali koncert v KKK Městské knihovny v Rokycanech. Na počátku června republiku postihly povodně, a tak se všichni účastníci koncertu rozhodli věnovat vstupné někomu, komu velká voda ublížila. Téměř dva tisíce korun pak putovaly do Plzně do jezdeckých stájí v Lobzích. Pan Hermann, majitel stájí, finanční obnos přijal osobně a byl velmi nadšen touto pomocí. Přislíbil uskutečnit další akci přímo u nich ve stájích na podzim. Svoje úspěchy sbory dovršily na školní akademii a všichni byli za celoroční práci odměněni diplomy a cenami. Závěr roku patřil tradičně Školní akademii, která předvedla umění školních sborů i obou divadelních kroužků. Jedno dopoledne zhlédla tuto akci celá škola a odpoledne pak Klub komorní kultury patřil veřejnosti. Akce měla jako obvykle velký úspěch. Poslední dny jsme se loučili s našimi deváťáky. Jim patřilo odpoledne a slavnostní rozloučení na rokycanské radnici. Pan starosta se s nimi rozloučil vřelým proslovem a odcházející žáci se se všemi učiteli a spolužáky rozloučili vřelým proslovem. Od března 2013 byl zahájen projekt Šance pro každého, který je financován z fondů EU a sociálních fondů ČR. V druhé výzvě regionálního programu Operačního programu Vzděávání pro konkurenceschopnost škola získala přes jeden milion korun na projekt Šance pro každého, který pro žáky školy, ale i širokou veřejnost nabízí mnoho aktivit. V oblasti speciální pedagogiky a rozvoje osobnosti nabízí kurzy a setkávání bezplatně pro všechny zájemce. 25

26 Fungují tu např. kurzy grafomotoriky, kurzy předškolní přípravy, setkávání při tvořivých odpoledních, kurzy zdravého těla a rozvoje osobnosti. Jako inovativní aktivitu nabízí škola Online poradnu, která umožňuje odpovědi na všechny otázky v oblasti vzdělávání pro velmi širokou veřejnost. Vznikají také pracovní listy grafomotoriky Exkurze - Městská knihovna - Hvězdárna - Zoologická zahrada Plzeň - Západočeské muzeum Plzeň - Národopisné muzeum Plzeň - Muzeum loutek Plzeň - Vojenské muzeum Rokycany - Záchranná stanice živočichů Rokycany - Muzeum Dr.Horáka Rokycany - Techmania Plzeň - Národní divadlo, - HZS Rokycany - Národní galerie Praha a další 9. 2 Projekty - Celoroční projekt Oslav 115.výročí založení školy - Šance pro každého - Recyklohraní - Charitativní sbírky na pomoc dětem Šance, Sidus, Liga proti rakovině, o.s.chrpa, Pomozte dětem, a další - Den země úklid rokycanské stráně - Den s knihou městská knihovna - Projekt Bezpráví - Velikonoce - Vánoce, tradice - Den otevřených dveří, Dny otevřené výuky 26

27 - Den školy nanečisto - Celoškolní projektový den - Projekt Kouření - Zdravé zoubky - Ajax - Barevný týden - Soutěž Ulice má talent A další 9. 3 Olympiády, soutěže Škola se znažila zapojovat do většiny vyhlášených soutěží v okrese Rokycany. Ne ve všech oblastech dosahovali žáci významných úspěchů. Nadále zůstáváme v pozadí sportovních soutěží, ale o to více se ukazujeme v soutěžích kulturních.al eltos se nám podařilo několik medailových pozic- přespolní běh, běh na 100 metrů. Za vyzdvihnutí stojí úspěchy pěvecké, kdy např. v Karlovarském skřivánkovi získala žákyně Dominika Lakatošová druhé místo a Michaela Schwarzová první místo v krajském kole a obě postoupily do celostátního. Tam nás nejlépe reprezentovala Dominika, která si odvážela čestné uznání za čtvrté místo. Ostatní soutěžíci v krajském kole se umístili do desátého místa, což je také velký úspěch. Podnikli jsme také přípravy na tradiční soutěž ve zpěvu Lidová píseň Rokycany. Více jak deset soutěžících se utkali ve zpěvu lidových písní se silnou konkurencí z celého kraje. V jedné kategorii Šimon Jáchym Kotalík obsadil třetí místo, což je také velký úspěch, když uvážíme, že se soutěže účastní zejména členové lidových souborů.. Ve výtvarných soutěžích jsme dobře obstáli v tradiční soutěži Hasiči-jak je vidím já. Vybraní žáci se účastnili všech vyhlašovaných soutěži v rámci okresních kol, někdy také krajských nebo regionálních. Tradiční byla též soutěž Mladý záchranář nebo soutěž mladých hasičů. I zde jsme se již tradičně účastnili s poměrně dobrými výsledky. Sama škola vyhlásila výtvarnou soutěž Pomocník a pomocníček opět v duchu celoročního hesla. Školy Rokycan byly vyzvány k účasti v této soutěži. V knihovně se pak konala několik měsíců výstava a nejlepší práce byly oceněny a odměněny. Město Rokycany uspořádalo v rámci oslav osvobození velkou soutěž. Výtvarné či literární práce s tématem osvobození byly vyhodnoceny na začátku května. Naši žáci získali hned několik ocenění. 27

28 ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 2012/2013 NÁZEV SOUTĚŽE školní kolo městské kolo okresní kolo krajské-regionální kolo celostátní kolo zodpovědná osoba atletický čtyřboj Karlovarský skřivánek CHO regionální přehlídka sborů účast 4 družstva-20 dětí 3žáci- V. Müllerová (4.místo) účast- Hlavsová(9),Horvátová (4)Praumová(10), Lakatošová-2, Schwarzová-1 ŠUmíci-40dětí-bronz, ŠUM-36-bronz účast- Schwarzová, Lakatošováčestné uznání Šíša Šlégrová, Konvalinková, Englerová Zátková Šlégrová, Englerová 28

29 zpěv-lidová píseň účast-hlavsová, Schwarzová, Burešová, Budljanská, Bodzášová, Jurišová, Lakatošová, Praumová, Kotalík- 3.místo Šlégrová, Konvalinková, Englerová Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Matematický klokan Recitační soutěž Olympiáda ČJ Přespolní běh Soutěž MÚ k osvobození Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu Malá kopaná MC donald cup Pythagoriáda Pythagoriáda HMZ - 1.st. HMZ - 2.st. BESIP 9 žáků celá škola celý 1.st. školní kolo - 2.stupeň Veronika Müllerová ( m), Matěj Šimek (18. místo) 3 žáci kat.c R. Moulis ( ), M.Šimek (10. m), P. Šafránek ( ) Cibulková, Turek, Filipová, Růžička, Schwarzová, Jurišová Vildová 8.,Koucká Pavla 10. Spěváčková Spěváčková učitelé M z 1. i 2.stupně učitelé 1.st. Havlová Kabourková 2. místo kolektiv 5 Havlová, žáků 1.místo Zemánková žáci 2. Baumerová Z. 1. stupně M.běh na 1000m Zemánková žáci místo - dívky stupně mladší Zemánková žáci místo - hoši stupně starší zemánková žáci stupně místo Zemánková žáci 1. stupně 2. místo 8. místo Zemánková 4. tř. Hlavsová, Hlavsová Kotalík místo Kantoříková Zátka 6.tř. (4.-8.), Nový 6.tř Zátková 5-čl. družstvo ( Strnadová,Potůčková, Němečková, Žárská, Nesnídal)- 5.místo Pohlotová 5-čl.družstvo ( Kabourková,Zelenko vá, Vašáková, Lakatošová Moulis) - 3. místo Zátková 4-čl. družstvo (Kabourková,Zelenko vá,kuchař, Moulis)-7. místo Pohlotová, Zátková, Spěváčková 29

30 Mladý Záchranář Malá olympiáda AJ literární soutěž (Diakonie + nadace Sirius) literární soutěž (Diakonie + nadace Sirius) literární soutěž (Diakonie + nadace Sirius) výtvarná soutěž Moje rodina (Diakonie) 4-čl. družstvo (Strnadová,Potůčkov á,němečková,hlavso vá)- 5.místo Lučka Alan - 5. m, Kotalík Š.J m, Pěnička L m, Hlavsová Pe m Pohlotová, Zátková, Kantoříková Kantoříková Kotalík Šimon Jáchym - 1. místo Kantoříková 1.místo Vildová Havlová, 1.místo Šafránek 1.místo Turek L. 2.místo Pechová I. Havlová Vyková 9. 4 Školní aktivity - Den Rokycan - Zájezdy na divadelní představení Plzeň - Z pohádky do pohádky - vystoupení pro 1. stupeň a mateřskou školu v nastudování zájmového kroužku a ŠD - Pohádky v knihovně - Sportovní den-prožitkový den - Vlastní výstava v městské knihovně udržitelné zdroje energie - Den Země úklid stráně - Den otevřených dveří - Celoškolní projektový den 30

31 - Sportovní den-den dětí - Běh proti kouření - Den země - Vlastní soutěže Zlatý kanár, soutěž v pexesu, soutěž v ping pongu, piškvorky, barevný týden, soutěže v projektu Archa Vylodění, soutěž pro rokycanské školy- pomocník a v - Koncerty pěveckých sborů: vystoupení na Dni Rokycan, Vánoční koncerty, Jarní koncert, Školní akademie. Regionální přehlídka pěveckých sborů v Rokycanech, festival Synagoga zpívá, koncert v Praze, v Mnichově Hradišti, Oslavy osvobození, Společné prozpěvování s MŠ Saská a další - Besídka prvních tříd pro rodiče 9. 5 Prezentace školy na veřejnosti - Škola má své vlastní webové stránky: Publikování článků o práci školy v deníku Rokycanský deník - Publikování článků o práci školy v Zpravodaj Rokycan, Rokycanské noviny, 5+2 dní - Projekty pro mateřské školy Den školy nanečisto - Dny otevřených dveří, besídky pro rodiče - Divadelní vystoupení pro veřejnost - Divadelní představení pro návštěvníky Městské knihovny Rokycany - Koncerty a akce pěveckých sborů - Pořádání festivalu Synagoga zpívá v Plzni - Noc kostelů v Mnichově Hradišti - Vánoční koncert v Březové u Sokolova - Projekty a výstavy - Charitativní akce - Označení certifikace školy IES 9. 6 Certifikace vzdělávání IES, významná ocenění školy Aby byly potvrzeny kvality školy a úrovně vzdělávání, rozhodlo se vedení školy pokusit se o certifikát vzdělávání. Oslovili jsme mezinárodní společnost IES, která má zastoupení v České republice v Brně. Ta certifikuje vzdělávání v základních, středních i vysokých školách v celé Evropě a i ve světě. Podle přísných kritérií hodnotí kvality školy, vzdělávání, školní i 31

32 mimoškolní aktivity, úspěchy v soutěžích i postavení školy v regionu. Několik měsíců trvalo dotazníkové šetření, školu navštívil i ředitel společnosti, IngSeifert. Od února 2013 nese škola mezinárodní certifikát vzdělávání IES v ratingu CCC+, což znamená kvalitní vzdělávací instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Od tohoto data může škola používat označení škola certifikovaná IES a nejlepšímu absolventovi vzdělávacího programu uděluje zdarma certifikát vzdělávání. První certifikovanou studentkou byla Veronika Müllerová, která dosahovala po celou dobu studií nejlepších výsledků. Ostatní zájemci si mohou certifikát zakoupit. Označení certifikace je známkou kvality. Každoročně bude probíhat další dotazníkové šetření, které bude prověřovat další zlepšování školy, či pokles v nabídce služeb. Máme velkou šanci postoupit v únoru zas o stupínek výše. Středisko služeb školám a Školský odbor Plzeňského kraje každoročně hodnotí všechyn školy v Plzeňském kraji v účasti a v úspěších v soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Jak již bylo napsáno výše, škola se pravidelně účastní všech soutěží a výsledky se stále zlepšují. A tak bylo velkým potěšením, když jsme se dověděli, že za aktivitu a úspěchy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 jsme získaly třetí místo. 10. Základní údaje o hospodaření školy Ve sledovaném rozpočtovém období za rok 2012 byla provedena kalkulace nutných výdajů v rámci rozpočtu a jednotlivé částky zahrnuty do příslušných kapitol. Během roku bylo sledováno rovnoměrné plnění rozpočtu ve všech kapitolách, které bylo ovlivněno několika úpravami přiděleného rozpočtu. 32

33 Pro rok 2012 byl finanční rozpočet školy několikrát upraven krajským úřadem vzhledem k počtu žáků školy. Všechny přidělené finanční prostředky pro daný rok byly vyčerpány. V kapitole ostatních neinvestičních výdajů se přidělený rozpočet a jeho úpravy jeví jako nedostatečný a neumožňuje opět plně pokrýt požadavky školy na vybavení školy základními učebními pomůckami. Přidělené prostředky stačily krýt pouze nutné výdaje na základní obměnu učebnic a školních potřeb dle vyhlášky. Nedostatek financí se projevil v zajištění DVPP. Pedagogové byli nuceni si výdaje kromě cestovného hradit sami. V souhrnu školení je uvedeno pouze školení BOZP a PO, kterého se účastnili všichni pracovníci školy. Ostatní školení byla hrazena z jiných prostředků- zejména z projektu EU-peníze školám. Dotace na provozní výdaje školy stanovené Městským úřadem v Rokycanech byly kráceny v požadovaných kapitolách jak v investiční části, tak i v ostatních položkách. Byly prováděny pouze nejnutnější opravy v rámci budovy. Díky rekonstrukci se řešily pouze drobné problémy a reklamace. Všechny přidělené finanční prostředky byly čerpány na 100% ke konci rok Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 (fyzický stav/přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 24/20,419 4/3,75 Dosažený průměrný měsíční plat ,- Kč ,- Kč Zpráva o hospodaření ( v tisících Kč) a) příjmy (kalendářní rok 2013) 33

34 Hlavní činnost Doplňkov á činnost Celkem Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele Dotace na provozní výdaje Použití RF Příjmy z pronájmu Poplatky od rodičů školné Příjmy z doplňkové činnosti Ostatní příjmy * 7-7 * z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT b) výdaje (kalendářní rok 2013) Hlavní činnost dotace ze státních prostředků Hlavní činnost ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční RF RF Z toho: přímé náklady 34

35 na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OPPP) Použití RF ostatní náklady provozní náklady energie opravy a údržba nemovitého majetku nájemné odpisy majetku c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2011) Limit Skutečnost Rozdíl Přepočtený počet zaměstnanců 23,17 24,169-0,99 Mzdové prostředky na platy Mzdové prostředky OPP Ostatní neinvestiční výdaje přímé

36 d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci programu (viz. Pokyn ministra školství č.j / Věstník MŠMT č. 8/2001) Vzdělávání Počet ped. pracovníků Kč Vedoucích pracovníků V oblasti jazyků V oblasti SIPZ K prohloubení odbornosti Odborná literatura CELKEM Vynaložená částka na DVPP v roce 2013 činila 18273,- Kč ,-Kč cestovné. Průměrný věk pedagogických pracovníků v roce 2013 byl 39 roků. Průměrná pedagogická praxe v roce 2013 byla 15 roků. EU dotace /UZ33123/ projekt BuĎme moderní ve výši K vyčerpáno ,25 Kč EU dotace /UZ 33030/ projekt Šance pro každého ve výši ,6 Kč K vyčerpáno ,36 Kč 36

37 ... Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D. ředitelka školy Ing. Radka Pšeničková předsedkyně školské rady 37

38 Příloha č.1 Zpráva o činnosti školní družiny Během školního roku navštěvovalo školní družinu celkem 75 žáků z ročníku. Byly vytvořeny 3 oddělení pod vedením vychovatelek Lenky Součkové, Věry Brynychové a Ilony Vildové. 1. a 2. oddělení bylo umístěno v přízemí školy, třetí oddělení v prvním patře ve třídě II.A. Ve škole měli žáci možnost využívat tělocvičnu, kuchyňku, stolní hry, počítače v oddělení ŠD, televizi, video, DVD, knihy a časopisy. Ke sportovní účelům jsme využívali hřiště Opávia, k volným hrám dětské hřiště U Střelnice a k vycházkám Husovy sady. V průběhu roku jsme nakoupili nové stavebnice, hračky, stolní společenské hry, sportovní vybavení a materiál na výtvarné a pracovní činnosti. Provoz ŠD byl zajištěn v době školního vyučování od 6.45 do hod. V tomto školním roce jsme pracovali podle vlastního ŠVP pro zájmové vzdělávání pod názvem POHODA. Na počátku školního roku jsme se zaměřili na integraci nových žáků do školní družiny. Ve spolupráci s Mgr. Věrou Čikovou z PPP Rokycany jsme se snažili nově příchozím dětem vytvořit příjemné klima v kolektivu. Odpoledne s Věrou Čikovou Svaz ochránců přírody Během školního roku jsme pořádali jsme sportovní soutěže,zimní a letní olympiádu,soutěž Památky Rokycan, Drakiádu, besedu o 1.pomoci, Den dětí,nebo soutěž ve sběru kaštanů. Mezi nejoblíbenější opět patřily návštěvy Svazu ochránců přírody karneval,nebo interaktivní divadlo s panem Tesařem. 38

39 Karneval Jak se dělá casting Projekt LES Projekt VELIKONOCE Velice dobře se rozvíjela naše spolupráce s rodiči,kteří se aktivně podíleli na akcích a projektech školní družiny.například na několikadenním projektu LES,který probíhal ve spolupráci s Lesy města Rokycany a byl zaměřený na lesní zvěř,nebo na tříměsíčním projektu ZDRAVÍ se zaměřením na prví pomoc,zdravý životní styl a prevenci proti nemocem.v rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili 10 ozdravných pobytů v solné jeskyni a uspořádali besedu o 1.pomoci. Jarní projekt VELIKONOCE Večerníčkovské dovádění na Skautské louce Záchranná stanice živočichů. Velkou pozornost jsme věnovali opět stanovení pravidel bezpečnosti ve škole, ve školní družině, při hrách a na veřejných komunikacích. 39

40 Účastnili jsme se akcí pořádaných Skautským oddílem,nebo navštěvovali Český svaz ochránců přírody,kde jsme besedovali s panem Moulisem a seznamovali se se zvířaty Záchranné stanice živočichů. Velkou oblibu u našich dětí měly,jako obvykle akce Městské knihovny Rokycany,kde jsme se účastnili výstav k danému tématu a pravidelných literárních soutěží připravovaných paní Frühafovou. Týden knihoven-malování na chodníku Soutěže v knihovně V uplynulých čtyřech letech jsme pracovali podle vlastního ŠVP pod názvem Kdo si hraje nezlobí. Důležitým formativním prvkem ve vzdělání v tomto období byla průřezová témata, jejichž smyslem bylo otevřít žákům další perspektivy poznání,utvářet si postoje k zásadním otázkám současného světa a získat zkušenosti,které využijí v každodenním životě. Během celého čtyřletého vzdělávacího cyklu jsme rozvíjeli a posilovali klíčové kompetence ke smysluplnému trávení volného času,k učení,k řešení problémů,kompetence komunikativní,sociální a interpersonální,činnostní a občanské. Snažili jsme se naplnit cíle zájmového vzdělávání a proto jsme se při výchově zaměřili na všestranný rozvoj osobnosti,učili jsme děti spolupracovat ve skupině,řešit problémy a získávat nové vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro život.snažili jsme se rozvíjet přiměřenou fyzickou,psychickou a sociální samostatnost,učit děti žít společně a rozvíjet vzájemné porozumění. Uplynulé čtyři roky ve školní družině hodnotíme jako velice zdařilé,obsah našeho ŠVP byl v letošním školním roce naplněn a jeho platnost končí. V Rokycanech Lenka Součková 40

41 41

42 Příloha č.2 Přehled prospěchu 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více