MODEL LETADLA HYDROPLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODEL LETADLA HYDROPLÁN"

Transkript

1 MATURITNÍ PROJEKT 2010/11 MODEL LETADLA HYDROPLÁN ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Smíchovská střední průmyslová škola Fakulta strojní ČVUT Autor: Jan Bázler Garant: Ing. Olga Kaifervá Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel Petrášek, Ing. Michal Schmirler

2 Zadání Návrh a výroba vlastního modelu letounu - plavidla. Návrh letounu od prvotních skic, přes výpočty stability a pohonné jednotky. Součástí projektu je řešení modelu s RC řízením. - Vymodelujte komponenty a sestavu modelu letadla. - Z modelů součástí generujte technickou dokumentaci výrobní výkresy nebo programy výrobu na CNC strojích. - Vygenerujte výkres sestavy letadla včetně pozic a kusovníku - Navrhněte vhodné fotorealistické ztvárnění modelu letadla povrch, osvětlení,. - Navrhněte montážní soubor letadla ( *. ipn) Animace osvětlení, kamery, parametrů aj. - Vypracujte technickou zprávu Popis a funkce letadla Teorie geometrie křídla Výpočty stability a pohonné jednotky - Realizace modelu s RC řízením Účel projektu: Studenti se v rámci projektu naučí pracovat se softwary používanými v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu. Znalost CAD/CAM softwaru umožňuje orientovat se v oboru, který má stále větší význam. Projekt umožní důkladně poznat tyto systémy a získat zkušenosti: - při tvorbě digitálních modelů - ve zpracování NC kódů - v konstrukční činnosti - v projektové činnosti Využití těchto systémů je velmi potřebné pro celkový rozvoj všech vědních oborů. Studenti mohou konzultovat své návrhy s odborníky ČVUT a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti. Projekt poslouží k prezentaci školy. Výstup (výstupy) projektu: Rozdělení funkcí a zodpovědnost členů týmu za jednotlivé úkoly. Návrh modelů komponent letadla. Návrh modelu sestavy letadla. Výkresy komponent letadla. Výkres sestavy. Fotorealistické ztvárnění letadla min. 2x render Prezentační panely Technická zpráva - analýza problému

3 Hodnocení

4 Čestné prohlášení Já Jan Bázler, student SSPŠ, narozen , bytem v Roztokách, U Školky 1583, čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci garanta a konzultanta. Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze podpis

5 Poděkování Práce na tomto projektu obnášela kromě tvorba na PC také mnoho desítek hodin strávených výrobou samotného modelu. K těmto účelům nám Fakulta strojní ČVUT poskytla prostory svých laboratoří a dílny, proto bych své poděkování rád nasměroval právě sem. Za cenné rady bych rád poděkoval Ing Schmirlerovi a p. Mihalovi, kteří nám pomohli zdárně dokončit náš model navzdory nízkým zkušenostem v této modelářské problematice. Neméně důležité je i poděkování ostatním konzultantům a našemu garantovi Ing. Olze Kaiferové za trpělivost a vstřícnost během práce.

6 Anotace Česká anotace Náš projekt se zabývá návrhem a výrobou modelu letadla s plováky, které bude schopno přistávat na vodě. Stavba probíhá ve spolupráci se Strojní Fakultou ČVUT. Zde nám poskytují nejen cenné rady ale i materiál a potřebné nástroje. Hlavním cílem projektu je funkční model, řízený dálkovým ovládáním. Celý projekt začíná u jednoduchých návrhů v programu Cinema4D. Dalším krokem je určení rozměrů modelu a profilů křídel. Je tedy nutné odhadnout váhu a vypočítat vztlakové síly. Základem výroby je realizace modelu v grafickém editoru Inventor, který umožní převedení jednotlivých součástí do Alphacam softwaru. Ten je nutný pro vytvoření NC kódů. Pomocí NC kódů jsou potom jednotlivé součásti vyřezány na soustruhu. Hlavním materiálem pro stavbu je použit snadno opracovatelný EPP. Pohonem pak bude elektromotor uložený v přední části trupu letadla, napájený bateriemi. Součástí výstupu projektu je také technická dokumentace součástí a model a s animací z aplikace Cinema4D. Model pak bude sloužit pro prezentaci školy během dní otevřených dveří. Díky obsáhlosti prací v tomto projektu jsem získal cenné zkušenosti nejen v práci se softwarem ale i manuální zručnosti. Závěrem projektu je obhajoba před maturitní komisí, kde budeme prezentovat naše postupy a řešení některých úkolů, případné problémy která nastaly a jejich řešení. Anglická anotace Our project deals with the concept and manufacture of model plane with floats, that will be able to land on water surface. Building the model is carried out in cooperation with Faculty of Mechanical Engineering on ČVUT. They provide valuable advice, material and important tools. The main objective of the project is a functional model controlled remotely. The whole project starts with simple designs in the program Cinema 4D. The next step is to determine the size and model airfoils. It is therefore necessary to estimate the weight and calculate the buoyancy forces. Production is based on the realization of the graphical editor Inventor, which allows the transfer of individual components into Alphacam CNC software. Thanks to the NC codes its possible to cut out all parts on a lathe. material was selected EPP. The electro-motor is placed in front of plane s body, supplied by (Ni-MH) batteries. The technical documentation of model parts and animation from Cinema 4D are also included in the project s output. The model will be used for school presentation at the open door days. Thanks to wide array of works on the project, we have gained some valuable experiences in this field. In conclusion of the project we will have to defend our work and present our solutions to the graduation committee.

7 1 Obsah 1 Analýza Projektu Popis Projektu Popis stávajícího stavu Řešení: Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru varianty řešení a výstupů Tabulka vlastností vhodných materiálů pro stavbu modelu: Stanovení dílčích úkolů Popis úkolů a závěr Řešení projektu Zpracování analýzy Vytvoření hodnoticího listu Vlastní práce návrh modelování Výroba součástí STAVBA, povrchová úprava WWW o projektu Booklet a polep Prezentace Plakát Závěr Seznam použitého SW Seznam použitých obrázků Seznam příloh... 22

8 8 1 Analýza Projektu 1.1 POPIS PROJEKTU Jako maturitní projekt jsme zvolili návrh modelu letounu plavidla a jeho realizaci s RC ovládáním. Přestože jsou naše modelářské zkušenosti opravdu malé, tento projekt nás zaujal svou provázaností s prací na PC. Důležité bude zvolit vhodnou koncepci uspořádání modelu, neboť je podrobena nejen zákonům aerodynamiky ale i hydrodynamiky. Cílem projektu je navrhnout a vytvořit vlastní model letounu s plováky. A to od prvotních skic přes výpočty stability a pohonné jednotky. Součástí projektu je tvorba nákresů, technické dokumentace, 3D modelu a animace. Vlastní výroba modelu bude probíhat za spolupráce strojní fakulty ČVUT, která nám umožní využít odborné pracoviště a poskytne cenné rady. Během maturitní práce získáme cenné zkušenosti při práci se softwary používanými v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu jako jsou například CAD/CAM systémy. Dále také zdokonalení v konstrukční a projektové činnosti. Funkční model letadla bude využíván k reprezentaci školy při dnech otevřených dveří a jiných propagačních akcích. 1.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU V současné době jsme absolvovali další konzultační hodiny s pracovištěm FS ČVUT, abychom si ujasnili koncepci budoucího letounu. V podstatě jsme vyřešili několik zásadních otázek a problémů. Materiál vhodný ke konstrukci, rozměry určené vybraným materiálem, aerodynamické vlastnosti a stabilitu, se kterou zároveň souvisí i typ zavěšení křídel a jejich tvar. Důležitý je také vhodný typ pohonné jednotky s dostatečným výkonem a přitom s co nejmenší hmotností. V neposlední řadě také tolik důležité plováky umožňující vzlet a přistání na vodní ploše. 1.3 ŘEŠENÍ: Využijeme klasického uspořádání dvou plováků s náběžnou hranou se vzduchovou kapsou usnadňující vzlet. Pro výrobu bude vhodný klasický EPP, ten jsme díky jeho vlastnostem při zachování nízké hmotnosti zvolili i pro samotný trup v kombinaci s Polypropylenem. Zároveň bude tento materiál velmi snadno zpracovatelný v NC stroji. Jako výztuhy a držáky plováků jsou ideální tyčky z uhlíku. Dosti důležitá je také již zmíněná koncepce zavěšení křídel. Obecně rozlišujeme letouny dolnokřídlé,

9 9 středokřídlé a hornokřídlé. S přihlédnutím na zavěšené plováky však potřebujeme těžiště co nejvýše, takže použijeme hornokřídlou variantu. Ta zaručí i maximální ovladatelnost i při nízkých rychlostech. Samotný profil křídla bude ještě přesně navržen, ale po jeho vypracování bude možné jeho vlastnosti případně otestovat v aerodynamickém tunelu. Výběr z pohonných jednotek byl v celku prostý, neboť vlastnostmi je pro tento účel nejvýhodnější stejnosměrný elektromotor napájený z palubní baterie. Ovládání směrových kormidel obstarají běžné servo-motorky a bezdrátové ovládání zajistí 2,4GHz set s rádiovým přijímačem. 1.4 POPIS VÝBĚRU PROSTŘEDKŮ VHODNÝCH PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU Model letounu včetně komponent vymodelujeme v aplikaci Autodesk Inventor Díky členství naší školy v programu Autodesk Academy, máme k dispozici studentskou licenci k užívání této aplikace. Bude zde možné vytvořit samotný model, komponenty i výkresy sestavy. Umožní nám také konverzi komponent do NC systému, používaný na FS ČVUT. Na vytvoření fotorealistického návrhu letounu a jeho animací použijeme program Cinema 4D, neboť jsme v něm během minulého roky pracovali a splňuje veškeré naše nároky. Má velmi intuitivní ovládání a po přidání virtuálních kamer se celá animace vyrenderuje do klasického videoformátu. I zde nám licenci poskytuje škola. Při tvorbě plakátu a grafického designu webových stránek použijeme program Zoner Photo Studio 10 na který vlastním licenci. Samotné stránky napíšeme v CSS za použití PSPad editoru, jehož licence je zdarma. 1.5 POPIS VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝSTUPŮ Závěrečným výstupem projektu bude technická zpráva včetně dokumentace všech použitých komponent a popisu materiálů. Dále fotorealistické ztvárnění modelu a vyrenderované videa s animacemi. Prezentace projektu bude probíhat v rámci aplikace MS Office Power Point. Součástí výstupu je také již zmíněný model řízený dálkovým ovládáním. Níže zobrazená tabulka popisuje volbu nejvhodnějšího materiálu ke stavbě.

10 TABULKA VLASTNOSTÍ VHODNÝCH MATERIÁLŮ PRO STAVBU MODELU: MATERIÁL HMOTNOST ODOLNOST PEVNOST OPRACOVÁNÍ POŘADÍ VARIANT Balza EPP Polypropylen STANOVENÍ DÍLČÍCH ÚKOLŮ 1. Realizace komponent a sestavy letadla 2. Konzultace 3. Vyřezání, sestavení letadla a technická dokumentace 4. Vhodné fotorealistické ztvárnění + videa modelu 5. Kompletace DVD včetně plakátu a webu 6. Popis úkolů a závěr 1.7 POPIS ÚKOLŮ A ZÁVĚR Ve vlastním návrhu letounu budeme čerpat z již zaběhlých či klasických konstrukcí, ale s určitými úpravami a navrhneme geometrii křídla. Tento návrh bude odborně prodiskutován. Určíme přesné rozměry a vymodelujeme komponenty a sestavu letounu v aplikaci Autodesk Inventor. Nezbytnými estetickými kroky je design plakátu a tvorba webových stránek o našem projektu. V dalších krocích bude nutné dokončit fotorealistickou 3D scénu v Cinema 4D a vyrenderovat video. Závěrem se budeme věnovat výrobě a dokončení funkčního modelu.

11 11 2 Řešení projektu 2.1 ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY Základem celé práce bylo vytvořit analýzu projektu. Mé první dojmy poněkud nedůležitého úkolu, byly rychle vystřídány uznáním. Díky analýze celého projektu jsem se začal více orientovat v zadání a mohl zhodnotit celou situaci. Po zamyšlení nad jednotlivými body projektu jsem mohl stanovit vhodné prostředky a jednotlivé dílčí úkoly vedoucí ke zdárnému řešení projektu. 2.2 VYTVOŘENÍ HODNOTICÍHO LISTU Dalším klíčovým úkolem bylo vytvořit hodnoticí list který uspořádat jednotlivé dílčí úkoly. Ty jsou zde uspořádány formou časového harmonogramu, čímž vznikl přesný plán prací. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu jsem do hodnoticího listu vybral především hlavní dílčí úkoly. Z hlediska klasifikace jsem rozdělil bodování klíčových úkolů dle jejich předpokládané náročnosti, nejen té časové. 2.3 VLASTNÍ PRÁCE Práce na tomto projektu je v podstatě návrhářského charakteru. Rád bych jí rozdělil na formu stolní a manuální. Ta první zahrnuje tvorbu ručních nákresů a návrhů. Dále vytvoření reálného 3D návrhu a jeho zpracování v grafickém softwaru a jeho převedení do NC kódů. Zde nastupuje forma druhá, jež zahrnuje výrobu jednotlivých součástí a opracování. Nakonec jejich sestavení a realizaci funkčního modelu. Tyto kroky jsem zde rozdělil do pěti kapitol, popisujících celý postup NÁVRH Prvním hmotným bodem projektu je návrh. Vzhledem k tomu že cílem bylo vytvořit model letounu, bylo nutné této problematice také zcela porozumět. Můj dosavadní zájem o letectví byl zcela amatérský. Začal jsem jednoduchými náčrtky mých představ o budoucím letounu. Nešlo také opomenout, že měl mít místo klasického podvozku plováky, které do značné míry ovlivní jeho fyzickou stavbu. Tento první návrh jsem

12 12 zpracoval v programu Cinema 4D, který mi umožnil si celý model prohlédnout realisticky a trojrozměrně. Fyzicky šlo o návrh letounu s kuželovitým trupem zužujícím se k ocasní části. Hlavní křídlo jsem umístil nad kabinu s oblým jednolitým sklem. Na konce křídel jsem umístil kulatý výřez, což podtrhlo oblé linie trupu. Dvojici plováků jsem umístil osově pod kabinu a hlavní křídlo. Celý návrh vypadal takto. Obrázek 1: První návrh To se však nejen po konzultaci ukázalo jako velice unáhlený krok. Navzdory zajímavému designu zde nebyly dodrženy mnohé základní prvky a zákony létání. V neposlední řadě by byla také dosti problematická výroba. Začal jsem hledat různé materiály související s letouny, abych tuto problematiku začal více chápat. Více jsem se proto zaměřil na existující letadla a to konkrétně ty s plováky. Také jsem začal více uvažovat nad přizpůsobením návrhu budoucí výrobě. Další konzultace na pracovišti FS ČVUT se díky p. Ing. Schmirlerovi stala jakýmsi seminářem o létání. Dozvěděl jsem se, že se obecně rozeznávají 3 druhy koncepce umístění křídel, jak jsem již vypsal v analýze. Běžná letadla se proto dělí na letadla dolnokřídlá, středokřídlá a hornoklřídlá. U letadla s plováky je kvůli ideálnímu těžišti nejvhodnější varianta hornokřídlá. To byl v podstatě jediný správný krok na mém prvním návrhu. Dále jsem získal poznatky o tom, jak funguje křídlo. Tedy jaký má mít profil, aby docházelo ke vztlaku. Tedy že klíčové je horní zaobleníí a odtoková část. Spodní část může zůstat rozvná. Po zvážení celé problematiky s kolegou, jsme se rozhodli na klasickém tvaru letadla, který funguje. Při tvorbě trupu jsme proto čerpali z tvaru Cesny 182, což bylo na svou dobu opravdu povedené letadlo díky své jednoduchosti a slušné aerodynamice. U plováku jsme zvolili jednoduchý tvar, ovšem s dodržením správné výšky vztlakového schodu. Při vzletu z vodní plochy zde vznikne vzduchová kapsa a sníží se odpor vůči vodní hladině.

13 13 To letadlu umožní hladký vzlet. Celý model byl zjednodušen tak, abychom se nedostali do konfliktu s limity při reálné výrobě modelu. Obrázek 2: Návrh v Inventoru MODELOVÁNÍ Zde již bylo důležité stanovit přesné rozměry, ty jsme stanovili v přesných poměrech tak aby odpovídali skutečným letounům. Nejprve byl vytvořen celkový model včetně křídel. Například rozpětí hlavního křídla dosahuje 100cm. A je nejdelší součástí modelu. Samotný trup má délku přes 80cm. Úchyty pro plováky nebyly jednoznačně určeny. Neboť záleží na povaze materiálu samotného modelu. Po konzultaci jsme provedli pár úprav a zvětšili zaoblení jednotlivých částí. Bylo také nutné převést objekt na skořepinu o tloušťce 10mm. To byl finální krok, neboť zde byla přidána i přepážka na upevnění motoru, zesílení trupu v místě plováků na 15mm. Také průřez v ocasní části pro výškové křídlo. Pod hlavním křídlem je umístěn servisní otvor, kvůli umožnění přístupu k elektronice, což nastiňuje následující obrázek. Obrázek 3: Inventor skořepina trupu

14 14 K vytvoření fotorealistického modelu jsem opět použil především proto, že už v práci s ním mám určité zkušenosti. Po vytvoření samotného modelu jsem na scénu přidal také vodní plochu a oblohu nasvícenou sluncem. Jako ideální nasvícení jsem zvolil červnové slunce, orientované do polední pozice. Model je otexturovaný světlou barvou s odleskem, avšak grafickou úpravu exteriéru nese až vyrobený model. Obrázek 4: model - cinema 4D Snímky byly vyrenderovány ve vysokém rozlišení včetně použití efektů jako je globální iluminace. V závislosti na splnění výstupu projektu jsem také vyrenderoval animaci průletu letadla. To je však pro běžné PC časově náročný proces i v případě více jádrových procesorů. Jednotlivé snímky jsou vytvářeny postupně. Toto je zajímavý stav z hlediska sledování využití prostředků PC, protože procesor je po tuto dobu vytížen na úplné maximum. Obrázek 5: model cinema 4D 2

15 VÝROBA SOUČÁSTÍ Tyto práce probíhaly bezprostředně v laboratořích a dílně FS ČVUT. Klíčem k výrobě samotných součástí byl onen návrh v programu Autodesk Inventor. Ten jsme převedli do NC softwaru, který nám umožnil vyrobení součásti na NC obráběcím stroji. Jako Materiál jsme použili extrudovaný polystyren z důvodu snadné opracovatelnosti a pružnosti. Tímto způsobem jsme vyrobili samotný trup. V neposlední řadě také plováky Obrázek 7: NC obrábění Naopak k výrobě hlavního křídla byl nejvíce vhodný žhavicí drát. Jeho nespornou výhodou je rychlost a přesnost při řezání podélně profilovaných předmětů. Navzdory tomu že při prvních dvou pokusech byl povrch křídla znehodnocen slepeným polystyrenem v důsledku přílišného žáru, třetí pokus byl dle očekávání úspěšný. Obrázek 6: Žhavicí drát

16 16 Mezitím jsme z polystyrenu vyřízli ocasní křídla. Tedy výškové a směrové. Nejsou profilovaná, proto může být jejich výroba ruční. Vhledem k tomu že je tento materiál pružný, není moc odolný a pevný, proto jsme obě křídla vyztužili uhlíkovými pásky. Ty se do polystyrenu zalepí pryskyřicí a po zatuhnutí jsou křídla o poznání tužší. Dále jsme z křídel vyřízli směrová křidélka. Zpět jsme se přelepili přes disketové pásky, čímž vznikl ohebný spoj umožňující natáčení křidélek. Závěrem bylo nutné do obou křidélek opatrně zaříznout a poté zalepit páky s háčkem pro budoucí ovládání drátkem. Obrázek 8: Směrovka Obrázek 9: Výškovka Potom bylo na čase řádně opracovat obě poloviny trupu a zarovnat je smirkovým papírem do roviny. Jakmile jsme začistili jejich vnější strany, bylo nutné do každé z nich zalepit trubičky jako vedení pro budoucí ovládací drátky od servo řízení. Do přední části jsme také vlepili přepážku pro upevnění motoru.

17 17 Obě poloviny jsme také vyztužili vlepením uhlíkových pásků. V této chvíli už však nic nebránilo slepení obou polovin rychleschnoucím lepidlem. Potom jsme do trupu vlepili přepážku s uložením pro servo motorky. Nakonec jsme celý trup kytovali, abychom ho zbavili různých mechanických poškození. Po následném zbroušení, prodělal 3 nátěry barvou a nakonec smirkování pod vodou. Tím byl trup připraven pro nástřik laku. Obrázek 11: Trup - barva Obrázek 10: Plováky - barva Totéž jsme provedli i s plováky. Mezitím jsme instalovali 2 servomotorky i do hlavního křídla pro ovládání křidélek. Po natření barvou je křídlo též připravené na nástřik. Obrázek 12: Serva v hlavním křídle

18 STAVBA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Po přípravě veškerých dílů jsme mohli začít se stavbou. Z důvodu určité váhy bylo nutné zvolit vhodný motor. Určili jsme odhadovaný výsledek, že celý model nepřesáhne 700g, čemuž s rezervou postačí střídavý elektromotor o výkonu 150W. Zde je váhový přehled součástí. Motor - 125g Držák motoru - 47g Trup celkem - 102g Hlavní křídlo - 160g Ocasní křídla - 35g Serva celkem - 80g Plováky celkem - 82g Baterie cca - 130g Před lakováním byl nejvyšší čas připevnit plováky. K tomu jsme použili uhlíkové trubičky které jsou kevné a lehké. Nebyla to jednoduchá práce, neboť bylo důležité zelapit je tak aby se necházely přesně v těžišti modelu. Zároveň musely být na spodek trupu zalepeny pod správným sklonem aby byl model vůči oběma plovákům nakloněn o 6 stupňů dozadu. Tím na hlavním křídle vzniká přirozený vztlak při vzletu. Dále jsme provrtali 2 otvory v hlavním křídle a podlepili je plastovou destičkou. Shodné otvory jsme provrtali i v do trupu nad kabinu a zalepili do nich matice. Tím nám vznikl ideální spoj pro připevnění hlavního křídla. Nyní bylo nutné model nalakovat. Použili jsme bílý mdelářský lak ve spreji určený na STYRO, aby nebyl povrch polystyrenu naleptán. Opět bylo nezbydné nanést více vrstev. Barvu jsme museli stříkat v malých vrtvách jinak měla tendenci stékat.potom jsme modrým sprejem stejného typu začli tvořit na trupu dekor. Pro ten jsme zvolili modré linie. Na trup jsme také nalepili loga. Nakonec jsme přilepili ocasní křídla. I navzdory problémům s lepením se nám je podařilo usadit rovně.pro větší odolnost vůči vodě jsme celý motor nastříkali bezbarvým lesklým sprejem, který se na trhu objevil nedávno a také je šetrný k polystyrenu.

19 19 Obrázek 13: Kompletní model Obrázek 14:Kompletní model shora

20 WWW O PROJEKTU Součástí peojektu bylo také vytvořit tematické webové stránky popisující projekt. Obsahují tedy popis mého projektu, fotogalerii výroby modelu letadla a informace o autorech. Dále je zde sekce Stáhnout, kde jsou k dispozici dokumenty jako analýza projektu, závěrečná zpráva, plakát, polep a další. Stránky jsem vytvořil za použití programu PSPad. Je volně šiřitelný a obsahuje vše potřebné. Stránky jsou HTML s CSS stylem. Náhled stránek je součástí tohoto dokumentu v příloze A. Kromě stránek jsou dostupné taky na adrese www. projekt-hydroplan.ic.cz 2.6 BOOKLET A POLEP Booklet a polep jsem vytvořil za pomoci aplikací Photoshop CS5 a Zoner photo studio 12. Jsou graficky sladěny s plakátem. Modré pozadí s mořem bylo vyrenderováno v Cinemě 4D. Náhled bookletu a polepu je k dispozici v příloze B 2.7 PREZENTACE Prezentaci jsem vytvořil v programu MS Office Powerpoint a na její závěr jsem přidal smyčku s galerií obrázků z výroby. 2.8 PLAKÁT Tvorba plakátu probíhala v aplikaci Photoshop CS5. Cílem bylo shrnout základní znaky projektu a přidat grafiku s obrázky.

21 21 3 Závěr Během práce na projektu jsem si zopakoval některé postupy při praci na PC, například v programu Cinema 4D. Zároveň jsem se ale na doporučení naučil pracovat v aplikaci Adobe Photoshop. Přestože manuální část projektu pro mě byla manuálně i časově náručná, jsem s výsledkem spokojen. Zároveň přispěla k rozšíření mé zručnosti při práci s různými materiály a modelářské zručnosti. Seznam použitého SW Autodesk Inventor 2010 Cinema 4D R11.5 Microsoft Office 2007 Adobe Photoshop CS5 30Trial Zoner Photo Studio 12 PSpad editor Seznam použitých obrázků Obrázek 1: První návrh Obrázek 2: Návrh v Inventoru Obrázek 3: Inventor skořepina trupu Obrázek 4: model - cinema 4D Obrázek 5: model cinema 4D Obrázek 6: Žhavicí drát Obrázek 7: NC obrábění Obrázek 8: Směrovka Obrázek 9: Výškovka Obrázek 10: Plováky - barva Obrázek 11: Trup - barva Obrázek 12: Serva v hlavním křídle Obrázek 13: Náhled stránek Obrázek 14: Náhled stránek Obrázek 15: Ukázka prezentace Obrázek 16: Ukázka prezentace Obrázek 17: Náhled Plakátu Obrázek 18: Booklet Obrázek 19: DVD Polep... 26

22 22 Seznam příloh A. Ukázka webových stránek B. Ukázka prezentace C. Plakát D. Booklet a polep... 26

23 23 A. Ukázka webových stránek Obrázek 15: Náhled stránek Obrázek 16: Náhled stránek 2

24 24 B. Ukázka prezentace Obrázek 18: Ukázka prezentace Obrázek 17: Ukázka prezentace 2

25 25 C. Plakát Obrázek 19: Náhled Plakátu

26 26 D. Booklet a polep Obrázek 21: DVD Polep Obrázek 20: Booklet

O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh

O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh SSPŠ - Maturitní projekt Hydroplán - 2010/11 2 O projektu: Náš projekt se zabývá návrhem a výrobou

Více

L-159 ALCA. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem. Hmotnost letová:

L-159 ALCA. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem. Hmotnost letová: L-159 ALCA Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 780 mm 910 mm 450 g Model bojového letounu České armády, který je pokračovatelem známého cvičného

Více

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt: Tvorba NC kódu, obrábění, povrchová úprava, pojezdové ústrojí, montáž, testování, závody a technická zpráva O soutěži Název: F1 ve školách Rozvoj znalostí v mnoha oborech Balsové modely

Více

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Adam Hanzálek Filip Vrba 1 1 Obsah 2 2 Zadání... 3 3 Hodnotící list..

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE MICHAELA VAVROCHOVÁ, 4. B SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 VEDOUCÍ PRÁCE: ING. KAIFEROVÁ OLGA OPONENT PRÁCE: MGR.

Více

http://www.sad.okdar.net/modely

http://www.sad.okdar.net/modely Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice termického větroně FLOP - EPP Vyrábí : ŠAD-Model http://www.sad.okdar.net/modely Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1300 mm 900

Více

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D 2010/2011 Historické trolejbusy Smíchovská Střední Průmyslová Škola, Preslova 25 Praha 5 Garant: Ing. František Humhal Konzultant: Ing. Jaroslav Zápotocký 2 Název: Historické trolejbusy Školní rok: 2010/2011

Více

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Hydrofoil loď plující na křídlech. Maturitní projekt. Jiří Velík 4.

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Hydrofoil loď plující na křídlech. Maturitní projekt. Jiří Velík 4. Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5 Hydrofoil loď plující na křídlech Maturitní projekt Jiří Velík 4. B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Michal

Více

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon autor: David Jelínek, 4.D garant: Ing. František Humhal konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel Petrášek Smíchovská střední průmyslová škola 2010/2011 David

Více

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 Maturitní projekt REPROSOUSTAVA MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 O autorce Jméno: Věk: Zájmy: Martina Milerová 19 let cyklistika, plavání, IT O projektu Repro-soustava Proč právě výroba reprobeden?

Více

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě Gö-3 Minimoa 1:4 Návod ke stavbě Děkujeme vám za zakoupení stavebnice modelu větroně Gö-3 Minimoa. Stavebnice polomakety jednoho z nejslavnějších větroňů celého letectví v měřítku 1:4. Minimoa byla vyráběna

Více

Nářadí na kolo, nýtovačka. Martin Hejna Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova 25 2008/2009. Garant projektu: Ing.

Nářadí na kolo, nýtovačka. Martin Hejna Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova 25 2008/2009. Garant projektu: Ing. Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Nářadí na kolo, nýtovačka Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova 25 2008/2009 Garant projektu: Ing.

Více

Pro soutěžní účely lze použít pouze verzi C která má rozpětí 850mm. Verze H1 má velké rozpětí, které nevyhovuje pravidlům.

Pro soutěžní účely lze použít pouze verzi C která má rozpětí 850mm. Verze H1 má velké rozpětí, které nevyhovuje pravidlům. TA 152 C (TA 152 H1) Podklady pro stavbu kombatového modelu kategorie EPA a ESA. Pro soutěžní účely lze použít pouze verzi C která má rozpětí 850mm. Verze H1 má velké rozpětí, které nevyhovuje pravidlům.

Více

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÁCLAV CAJTHAML ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA MATURITNÍ PROJEKT Garant: Bc. Jan Kolář Školní rok: 2009/2010 Třída: 4.A 1/20 ŽÁKOVSKÝ PROJEKT Název: Vývoj

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PRŮZKUMNÉ TERÉNNÍ VOZIDLO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Martin Saida Brno 2011

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PRŮZKUMNÉ TERÉNNÍ VOZIDLO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Martin Saida Brno 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PRŮZKUMNÉ TERÉNNÍ VOZIDLO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Martin Saida Brno 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: č.9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PRŮZKUMNÉ

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

+ - + - 2 1150 mm SOUMĚRNÝ BRUSHLESS 1500 mm 47 dm 3-4 Li-Po 950-990 g bez RC motors

+ - + - 2 1150 mm SOUMĚRNÝ BRUSHLESS 1500 mm 47 dm 3-4 Li-Po 950-990 g bez RC motors 1150 mm + - 1500 mm 47 dm 2 3-4 Li-Po 950-990 g bez RC SOUMĚRNÝ + - BRUSHLESS motors Budete potřebovat: Motor AXI 2820/10, nebo AXI 2826/10, 2826/12, MEGA 600/30/6 Regulátor JES 40 3P SPIN 44 10 článkovou

Více

Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice Z 50 LS

Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice Z 50 LS Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice Z 50 LS Vyrábí: ŠAD-MODEL http://www.sad.okdar.net/ Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Zlín Z 50LS Model je do značné míry předpracován a jeho dokončení Vám zabere

Více

Robot Zdeňka Langera

Robot Zdeňka Langera Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Zdeňka Langera Zdeněk Langer SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 Smíchovská střední průmyslová

Více

Adagio 2. Autor Petr Žák

Adagio 2. Autor Petr Žák stavební plán LETADLa Adagio 2 Autor Petr Žák Adagio od E-Flite si nedělá nároky být polomaketou nějakého skutečného stroje. Jedná se o ryze účelový elektrovětroň pro zábavu a potěšení. Adagio svou celkovou

Více

ŽETON DO KOŠÍKU SVOČ FST 2015. Lukáš Vítek Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov Česká republika

ŽETON DO KOŠÍKU SVOČ FST 2015. Lukáš Vítek Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov Česká republika ŽETON DO KOŠÍKU SVOČ FST 2015 Lukáš Vítek Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov Česká republika ANOTACE Práce pojednává o návrhu drobné součásti - žetonu do košíku, kterou jsem

Více

ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01

ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013 Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ANOTACE Práce se zabývá výrobou zásuvkové desky. Práce je rozdělena na 7 kapitol. V první kapitole

Více

Malý akrobatický Piper J-3 Cub Autor Jaromír Pipek

Malý akrobatický Piper J-3 Cub Autor Jaromír Pipek letadla J-3 Cub Clipp Malý akrobatický Piper J-3 Cub Autor Jaromír Pipek Nový malý park-flyer Clipped Wing J-3 Cub 250 vyrábí americká firma E-flite a nám jej na test poskytl dovozce, firma Astra z Uherského

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

Středoškolská technika 2011. Notebook SEASHELL. Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Jakub Polanský

Středoškolská technika 2011. Notebook SEASHELL. Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Jakub Polanský Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Notebook SEASHELL Jakub Polanský Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín Nad Ovčírnou

Více

SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS

SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS F. Vaněk 1.LF UK Praha, gyn.por.klinika Abstrakt Systém screens je softwarový nástroj na zvýšení kvality výuky, která je vázána na práci s PC. V základní podobě umožňuje vyučujícímu

Více

L 410 UVP-E Turbolet. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu.

L 410 UVP-E Turbolet. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu. L 410 UVP-E Turbolet Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu. Historie L-410 Přesně 16. Dubna roku 1969 došlo k prvnímu letu prototypu malého dopravního letadla L-410. Zajímavostí je, že z důvodu

Více

Výroba BMW i8. Obsah.

Výroba BMW i8. Obsah. Média Strana 1 Group Česká republika Výroba i8. Obsah. 1. Výrobní koncept i8. 2 2. Modul Life: plně integrovaný výrobní proces uhlíkových kompozitů. 3 3. Lehký a robustní: povrchové díly z termoplastu.

Více

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017 Ing. J. Novák Strojírenská technologie,

Více

Wing. page 31 W21 W22

Wing. page 31 W21 W22 Wing W22 W20 W21 => bude dobré nejprve si slepit spojovací trubku křídla (trubku rozdělíme na půl, stáhneme na rovné desce a pomocí CA a urychlovače slepíme (nejlépe po částech) i zadní vodocí trubka je

Více

Podklady pro stavbu modelu z EPP pro rekreační nebo soutěžní létání v kategorii Aircombat WWI+.

Podklady pro stavbu modelu z EPP pro rekreační nebo soutěžní létání v kategorii Aircombat WWI+. SPAD VII 17.1.2008 na fotce nedokončený model, chybí detaily a nabarvení Podklady pro stavbu modelu z EPP pro rekreační nebo soutěžní létání v kategorii Aircombat WWI+. Oproti skutečnému vzoru má model

Více

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA Autor: Václav Hrbáček Třída: 4.C Garant: Ing. Jaroslav Zápotocký Školní rok: 2009 / 2010 Škola: Smíchovská střední průmyslová škola Pražská kolejova doprava - Projekt Stránka 1

Více

Plechy (cvičení) Zadání:

Plechy (cvičení) Zadání: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 21.4.2013 Název zpracovaného celku: PLECHY (cvičení) Plechy (cvičení) Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné

Více

Ovládání RC modelu pomocí Wi-fi. Pavel Valenta

Ovládání RC modelu pomocí Wi-fi. Pavel Valenta České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Ovládání RC modelu pomocí Wi-fi Pavel Valenta Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek Studijní program: Softwarové

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Michal Gryga Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Bending tool for conduit box

Bending tool for conduit box Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ohýbací nástroj na elektroinstalační krabice Bending tool for conduit box Petr Žádník, Tomáš Pařez, Richard Potůček,

Více

F-4U Corsair. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

F-4U Corsair. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu F-4U Corsair Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 850 mm 740 mm 350-450 g Stavebnice modelu letadla je v převážné míře vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP. Tento

Více

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5 Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt Jan Liška 4. B Garant:Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Jaroslav Zápotocký

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

Stavební návod L-159 Alca www.freeair.cz Strana č.: 1 / 5. Parts list:

Stavební návod L-159 Alca www.freeair.cz Strana č.: 1 / 5. Parts list: L-159 Alca Vážený zákazníku, zakoupil jste si model L-159 Alca. Pro Vaši plnou spokojenost a usnadnění stavby Vám doporučujeme, abyste si nejprve důkladně přečetl stavební návod a ujistil se, že postupu

Více

Návrh designu vozu MITSUOKA Kit Car

Návrh designu vozu MITSUOKA Kit Car odborný seminář ÚK 1.6.2007 téma disertační práce student Ing. Jaroslav Kratochvíl školitel Akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D. Odbor průmyslového designu Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství

Více

Soutìž Land Rover 4x4 ve školách

Soutìž Land Rover 4x4 ve školách ORGANIZAÈN?PRAVIDLA Soutìž Land Rover 4x4 ve školách roèn?k 2015/2016 OFFICIAL LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS DOCUMENT Obsah OFICIÁLNÍ DOKUMENT SOUTÌŽE LAND ROVER 4X4 VE ŠKOLÁCH 1.0 Úvod...3 2.0 Definice...4

Více

Seznam dílů: Popis modelu:

Seznam dílů: Popis modelu: BLADE XL Vážený zákazníku, zakoupil jste si model Blade XL. Před stavbou si důkladně přečtěte stavební návod a ujistěte se, že postupu rozumíte. Případně kontaktujte výrobce nebo Vašeho dealera. Seznam

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Zlin Z-526 AFS. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Zlin Z-526 AFS. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Zlin Z-526 AFS Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1020 mm 920 mm 550-650 g Model legendárního československého akrobatického letadla, který vznikl jako pokračovatel

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

regálů, které zajišťují maximální využití skladovacích prostor a vyrábí se v různých

regálů, které zajišťují maximální využití skladovacích prostor a vyrábí se v různých ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav výrobních strojů a mechanismů Horská 3, 128 00 Praha Prezentace diplomové práce: Návrh úložných přesuvných regálových systémů Student: Jaroslav

Více

3D tiskárna. Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka. Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka. Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015

3D tiskárna. Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka. Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka. Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015 3D tiskárna Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015 Poděkování Chtěli bychom poděkovat vedoucímu projektu za

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM Inovativní stolní CNC značicí systém NetMarker vyniká kvalitou značení, jednoduchostí obsluhy a možností připojení do

Více

Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice P-51 Mustang

Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice P-51 Mustang Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice P-51 Mustang Vyrábí : ŠAD-Model http://www.sad.okdar.net/modely Stavebnice rádiem řízeného elektrolytu P-51 Mustang Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1100 mm 930 mm

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Davida Vítka David Vítek SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT Počítáme s Jindrou Petákovou 8 POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT autor: Pavel Francl, 4. L vedoucí práce: Mgr. Blanka Čechová oponent: Mgr. Jana Emingrová Smíchovská střední průmyslová škola

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I... 1 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE I.... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II.... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I.... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II.... 7 MECHANIKA I.... 8 MECHANIKA II.... 9 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I.... 10

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA roèn?k 2015/2016

TECHNICKÁ PRAVIDLA roèn?k 2015/2016 TECHNICKÁ PRAVIDLA roèn?k 2015/2016 OFFICIAL LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS DOCUMENT Land Rover 4x4 in Schools - Technické podmínky 2015-2016 Obsah T1.0 Definice...4 3 T2.0 Základní pravidla...5 4 T3.0 Pøedpisy

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA BLUE TIGER 2 VE VELIKOSTI TT OD FIRMY MEHANO (3.1.2008) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Sládek

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA BLUE TIGER 2 VE VELIKOSTI TT OD FIRMY MEHANO (3.1.2008) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Sládek WWW: www.trainmania.info ICQ: 406 804 241 E-mail: trainmania@volny.cz MOTOROVÁ LOKOMOTIVA BLUE TIGER 2 VE VELIKOSTI TT OD FIRMY MEHANO (3.1.2008) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Sládek První pracovní

Více

16. díl BAE Systems Demon aneb labutí píseň křidélek?

16. díl BAE Systems Demon aneb labutí píseň křidélek? 16. díl BAE Systems Demon aneb labutí píseň křidélek? Existují věci, nad nimiž se v podstatě vůbec nezamýšlíme, bereme je jako dané, takže nás ani nenapadne, že by za ně mohla existovat alternativa. V

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

MiG-15 aneb návrat stříbrné legendy

MiG-15 aneb návrat stříbrné legendy MiG-15 aneb návrat stříbrné legendy Zkušenosti se stavbou a létáním SOUVISLOSTI Je nechvalně známým paradoxem, že válečné přípravy a konflikty posouvají úroveň vědy a lidského poznání na další vyšší úroveň.

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Středoškolská technika 2016. Konstrukce modelu rakety

Středoškolská technika 2016. Konstrukce modelu rakety Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Konstrukce modelu rakety Vojta Kratochvíl, Jan Suchánek, Petr Krýda, Petr Jaroš Gymnasium Jana Nerudy Hellichova

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Jaroslav Nachtigall. 1-718-685-9772; jnachtigall@post.cz; www. jarikdesign.com

Jaroslav Nachtigall. 1-718-685-9772; jnachtigall@post.cz; www. jarikdesign.com Portfolio Jaroslav Nachtigall 1-718-685-9772; jnachtigall@post.cz; www. jarikdesign.com graphic design Jaroslav Nachtigal l 1-718-685-9772; jnachtigall@post.cz; www. jarikdesign.com grafický design - projekt

Více

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR Letecké kompozitové konstrukce Kompozitové konstrukce letadel v ČR Rok 1957 větroň Phoenix První použití kompozitů na primární konstrukci sportovního letadla Použití skleněných kompozitů 1 Větroně VSO-10

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Tomáš Nápravník, Michal Kureš Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova

Více

build book Yak 55 M rozpìtí: 2,8 m délka: 2,7 m motor: 100 120 ccm letová váha: 14 kg www.badan.cz

build book Yak 55 M rozpìtí: 2,8 m délka: 2,7 m motor: 100 120 ccm letová váha: 14 kg www.badan.cz build book Yak 55 M rozpìtí: 2,8 m délka: 2,7 m motor: 100 120 ccm letová váha: 14 kg Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. Trup 1. Stavba trupu zaèíná hore nohami 2. Dvojitý pøedek

Více

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Při řešení projektu bylo prioritní navrhnout karoserii automobilu tak, aby ji bylo možné vytisknout

Více

DVOUDOBÝ MOTOR O OBJEMU 50cm 3

DVOUDOBÝ MOTOR O OBJEMU 50cm 3 Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT DVOUDOBÝ MOTOR O OBJEMU 50cm 3 Jiří Kűfner Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova 25 Jméno garanta:

Více

Středoškolská technika 2015. 3D tiskárna PanPrint

Středoškolská technika 2015. 3D tiskárna PanPrint Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT 3D tiskárna PanPrint David Novák Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Anotace

Více

Hawker Hurricane. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Hawker Hurricane. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Hawker Hurricane Stavebnice rádiem řízeného elektroletu Rozpětí: Délka: Hmotnost letová: 1350 mm 1080 mm 800-1300 g Stavebnice modelu letadla je v převážné míře vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP.

Více