MODEL LETADLA HYDROPLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODEL LETADLA HYDROPLÁN"

Transkript

1 MATURITNÍ PROJEKT 2010/11 MODEL LETADLA HYDROPLÁN ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Smíchovská střední průmyslová škola Fakulta strojní ČVUT Autor: Jan Bázler Garant: Ing. Olga Kaifervá Konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel Petrášek, Ing. Michal Schmirler

2 Zadání Návrh a výroba vlastního modelu letounu - plavidla. Návrh letounu od prvotních skic, přes výpočty stability a pohonné jednotky. Součástí projektu je řešení modelu s RC řízením. - Vymodelujte komponenty a sestavu modelu letadla. - Z modelů součástí generujte technickou dokumentaci výrobní výkresy nebo programy výrobu na CNC strojích. - Vygenerujte výkres sestavy letadla včetně pozic a kusovníku - Navrhněte vhodné fotorealistické ztvárnění modelu letadla povrch, osvětlení,. - Navrhněte montážní soubor letadla ( *. ipn) Animace osvětlení, kamery, parametrů aj. - Vypracujte technickou zprávu Popis a funkce letadla Teorie geometrie křídla Výpočty stability a pohonné jednotky - Realizace modelu s RC řízením Účel projektu: Studenti se v rámci projektu naučí pracovat se softwary používanými v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu. Znalost CAD/CAM softwaru umožňuje orientovat se v oboru, který má stále větší význam. Projekt umožní důkladně poznat tyto systémy a získat zkušenosti: - při tvorbě digitálních modelů - ve zpracování NC kódů - v konstrukční činnosti - v projektové činnosti Využití těchto systémů je velmi potřebné pro celkový rozvoj všech vědních oborů. Studenti mohou konzultovat své návrhy s odborníky ČVUT a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti. Projekt poslouží k prezentaci školy. Výstup (výstupy) projektu: Rozdělení funkcí a zodpovědnost členů týmu za jednotlivé úkoly. Návrh modelů komponent letadla. Návrh modelu sestavy letadla. Výkresy komponent letadla. Výkres sestavy. Fotorealistické ztvárnění letadla min. 2x render Prezentační panely Technická zpráva - analýza problému

3 Hodnocení

4 Čestné prohlášení Já Jan Bázler, student SSPŠ, narozen , bytem v Roztokách, U Školky 1583, čestně prohlašuji, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Vše jsem tvořil sám za pomoci garanta a konzultanta. Při práci jsem použil pouze legální SW. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím následkům. V Praze podpis

5 Poděkování Práce na tomto projektu obnášela kromě tvorba na PC také mnoho desítek hodin strávených výrobou samotného modelu. K těmto účelům nám Fakulta strojní ČVUT poskytla prostory svých laboratoří a dílny, proto bych své poděkování rád nasměroval právě sem. Za cenné rady bych rád poděkoval Ing Schmirlerovi a p. Mihalovi, kteří nám pomohli zdárně dokončit náš model navzdory nízkým zkušenostem v této modelářské problematice. Neméně důležité je i poděkování ostatním konzultantům a našemu garantovi Ing. Olze Kaiferové za trpělivost a vstřícnost během práce.

6 Anotace Česká anotace Náš projekt se zabývá návrhem a výrobou modelu letadla s plováky, které bude schopno přistávat na vodě. Stavba probíhá ve spolupráci se Strojní Fakultou ČVUT. Zde nám poskytují nejen cenné rady ale i materiál a potřebné nástroje. Hlavním cílem projektu je funkční model, řízený dálkovým ovládáním. Celý projekt začíná u jednoduchých návrhů v programu Cinema4D. Dalším krokem je určení rozměrů modelu a profilů křídel. Je tedy nutné odhadnout váhu a vypočítat vztlakové síly. Základem výroby je realizace modelu v grafickém editoru Inventor, který umožní převedení jednotlivých součástí do Alphacam softwaru. Ten je nutný pro vytvoření NC kódů. Pomocí NC kódů jsou potom jednotlivé součásti vyřezány na soustruhu. Hlavním materiálem pro stavbu je použit snadno opracovatelný EPP. Pohonem pak bude elektromotor uložený v přední části trupu letadla, napájený bateriemi. Součástí výstupu projektu je také technická dokumentace součástí a model a s animací z aplikace Cinema4D. Model pak bude sloužit pro prezentaci školy během dní otevřených dveří. Díky obsáhlosti prací v tomto projektu jsem získal cenné zkušenosti nejen v práci se softwarem ale i manuální zručnosti. Závěrem projektu je obhajoba před maturitní komisí, kde budeme prezentovat naše postupy a řešení některých úkolů, případné problémy která nastaly a jejich řešení. Anglická anotace Our project deals with the concept and manufacture of model plane with floats, that will be able to land on water surface. Building the model is carried out in cooperation with Faculty of Mechanical Engineering on ČVUT. They provide valuable advice, material and important tools. The main objective of the project is a functional model controlled remotely. The whole project starts with simple designs in the program Cinema 4D. The next step is to determine the size and model airfoils. It is therefore necessary to estimate the weight and calculate the buoyancy forces. Production is based on the realization of the graphical editor Inventor, which allows the transfer of individual components into Alphacam CNC software. Thanks to the NC codes its possible to cut out all parts on a lathe. material was selected EPP. The electro-motor is placed in front of plane s body, supplied by (Ni-MH) batteries. The technical documentation of model parts and animation from Cinema 4D are also included in the project s output. The model will be used for school presentation at the open door days. Thanks to wide array of works on the project, we have gained some valuable experiences in this field. In conclusion of the project we will have to defend our work and present our solutions to the graduation committee.

7 1 Obsah 1 Analýza Projektu Popis Projektu Popis stávajícího stavu Řešení: Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu Popis výběru varianty řešení a výstupů Tabulka vlastností vhodných materiálů pro stavbu modelu: Stanovení dílčích úkolů Popis úkolů a závěr Řešení projektu Zpracování analýzy Vytvoření hodnoticího listu Vlastní práce návrh modelování Výroba součástí STAVBA, povrchová úprava WWW o projektu Booklet a polep Prezentace Plakát Závěr Seznam použitého SW Seznam použitých obrázků Seznam příloh... 22

8 8 1 Analýza Projektu 1.1 POPIS PROJEKTU Jako maturitní projekt jsme zvolili návrh modelu letounu plavidla a jeho realizaci s RC ovládáním. Přestože jsou naše modelářské zkušenosti opravdu malé, tento projekt nás zaujal svou provázaností s prací na PC. Důležité bude zvolit vhodnou koncepci uspořádání modelu, neboť je podrobena nejen zákonům aerodynamiky ale i hydrodynamiky. Cílem projektu je navrhnout a vytvořit vlastní model letounu s plováky. A to od prvotních skic přes výpočty stability a pohonné jednotky. Součástí projektu je tvorba nákresů, technické dokumentace, 3D modelu a animace. Vlastní výroba modelu bude probíhat za spolupráce strojní fakulty ČVUT, která nám umožní využít odborné pracoviště a poskytne cenné rady. Během maturitní práce získáme cenné zkušenosti při práci se softwary používanými v běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu jako jsou například CAD/CAM systémy. Dále také zdokonalení v konstrukční a projektové činnosti. Funkční model letadla bude využíván k reprezentaci školy při dnech otevřených dveří a jiných propagačních akcích. 1.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU V současné době jsme absolvovali další konzultační hodiny s pracovištěm FS ČVUT, abychom si ujasnili koncepci budoucího letounu. V podstatě jsme vyřešili několik zásadních otázek a problémů. Materiál vhodný ke konstrukci, rozměry určené vybraným materiálem, aerodynamické vlastnosti a stabilitu, se kterou zároveň souvisí i typ zavěšení křídel a jejich tvar. Důležitý je také vhodný typ pohonné jednotky s dostatečným výkonem a přitom s co nejmenší hmotností. V neposlední řadě také tolik důležité plováky umožňující vzlet a přistání na vodní ploše. 1.3 ŘEŠENÍ: Využijeme klasického uspořádání dvou plováků s náběžnou hranou se vzduchovou kapsou usnadňující vzlet. Pro výrobu bude vhodný klasický EPP, ten jsme díky jeho vlastnostem při zachování nízké hmotnosti zvolili i pro samotný trup v kombinaci s Polypropylenem. Zároveň bude tento materiál velmi snadno zpracovatelný v NC stroji. Jako výztuhy a držáky plováků jsou ideální tyčky z uhlíku. Dosti důležitá je také již zmíněná koncepce zavěšení křídel. Obecně rozlišujeme letouny dolnokřídlé,

9 9 středokřídlé a hornokřídlé. S přihlédnutím na zavěšené plováky však potřebujeme těžiště co nejvýše, takže použijeme hornokřídlou variantu. Ta zaručí i maximální ovladatelnost i při nízkých rychlostech. Samotný profil křídla bude ještě přesně navržen, ale po jeho vypracování bude možné jeho vlastnosti případně otestovat v aerodynamickém tunelu. Výběr z pohonných jednotek byl v celku prostý, neboť vlastnostmi je pro tento účel nejvýhodnější stejnosměrný elektromotor napájený z palubní baterie. Ovládání směrových kormidel obstarají běžné servo-motorky a bezdrátové ovládání zajistí 2,4GHz set s rádiovým přijímačem. 1.4 POPIS VÝBĚRU PROSTŘEDKŮ VHODNÝCH PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU Model letounu včetně komponent vymodelujeme v aplikaci Autodesk Inventor Díky členství naší školy v programu Autodesk Academy, máme k dispozici studentskou licenci k užívání této aplikace. Bude zde možné vytvořit samotný model, komponenty i výkresy sestavy. Umožní nám také konverzi komponent do NC systému, používaný na FS ČVUT. Na vytvoření fotorealistického návrhu letounu a jeho animací použijeme program Cinema 4D, neboť jsme v něm během minulého roky pracovali a splňuje veškeré naše nároky. Má velmi intuitivní ovládání a po přidání virtuálních kamer se celá animace vyrenderuje do klasického videoformátu. I zde nám licenci poskytuje škola. Při tvorbě plakátu a grafického designu webových stránek použijeme program Zoner Photo Studio 10 na který vlastním licenci. Samotné stránky napíšeme v CSS za použití PSPad editoru, jehož licence je zdarma. 1.5 POPIS VÝBĚRU VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝSTUPŮ Závěrečným výstupem projektu bude technická zpráva včetně dokumentace všech použitých komponent a popisu materiálů. Dále fotorealistické ztvárnění modelu a vyrenderované videa s animacemi. Prezentace projektu bude probíhat v rámci aplikace MS Office Power Point. Součástí výstupu je také již zmíněný model řízený dálkovým ovládáním. Níže zobrazená tabulka popisuje volbu nejvhodnějšího materiálu ke stavbě.

10 TABULKA VLASTNOSTÍ VHODNÝCH MATERIÁLŮ PRO STAVBU MODELU: MATERIÁL HMOTNOST ODOLNOST PEVNOST OPRACOVÁNÍ POŘADÍ VARIANT Balza EPP Polypropylen STANOVENÍ DÍLČÍCH ÚKOLŮ 1. Realizace komponent a sestavy letadla 2. Konzultace 3. Vyřezání, sestavení letadla a technická dokumentace 4. Vhodné fotorealistické ztvárnění + videa modelu 5. Kompletace DVD včetně plakátu a webu 6. Popis úkolů a závěr 1.7 POPIS ÚKOLŮ A ZÁVĚR Ve vlastním návrhu letounu budeme čerpat z již zaběhlých či klasických konstrukcí, ale s určitými úpravami a navrhneme geometrii křídla. Tento návrh bude odborně prodiskutován. Určíme přesné rozměry a vymodelujeme komponenty a sestavu letounu v aplikaci Autodesk Inventor. Nezbytnými estetickými kroky je design plakátu a tvorba webových stránek o našem projektu. V dalších krocích bude nutné dokončit fotorealistickou 3D scénu v Cinema 4D a vyrenderovat video. Závěrem se budeme věnovat výrobě a dokončení funkčního modelu.

11 11 2 Řešení projektu 2.1 ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY Základem celé práce bylo vytvořit analýzu projektu. Mé první dojmy poněkud nedůležitého úkolu, byly rychle vystřídány uznáním. Díky analýze celého projektu jsem se začal více orientovat v zadání a mohl zhodnotit celou situaci. Po zamyšlení nad jednotlivými body projektu jsem mohl stanovit vhodné prostředky a jednotlivé dílčí úkoly vedoucí ke zdárnému řešení projektu. 2.2 VYTVOŘENÍ HODNOTICÍHO LISTU Dalším klíčovým úkolem bylo vytvořit hodnoticí list který uspořádat jednotlivé dílčí úkoly. Ty jsou zde uspořádány formou časového harmonogramu, čímž vznikl přesný plán prací. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu jsem do hodnoticího listu vybral především hlavní dílčí úkoly. Z hlediska klasifikace jsem rozdělil bodování klíčových úkolů dle jejich předpokládané náročnosti, nejen té časové. 2.3 VLASTNÍ PRÁCE Práce na tomto projektu je v podstatě návrhářského charakteru. Rád bych jí rozdělil na formu stolní a manuální. Ta první zahrnuje tvorbu ručních nákresů a návrhů. Dále vytvoření reálného 3D návrhu a jeho zpracování v grafickém softwaru a jeho převedení do NC kódů. Zde nastupuje forma druhá, jež zahrnuje výrobu jednotlivých součástí a opracování. Nakonec jejich sestavení a realizaci funkčního modelu. Tyto kroky jsem zde rozdělil do pěti kapitol, popisujících celý postup NÁVRH Prvním hmotným bodem projektu je návrh. Vzhledem k tomu že cílem bylo vytvořit model letounu, bylo nutné této problematice také zcela porozumět. Můj dosavadní zájem o letectví byl zcela amatérský. Začal jsem jednoduchými náčrtky mých představ o budoucím letounu. Nešlo také opomenout, že měl mít místo klasického podvozku plováky, které do značné míry ovlivní jeho fyzickou stavbu. Tento první návrh jsem

12 12 zpracoval v programu Cinema 4D, který mi umožnil si celý model prohlédnout realisticky a trojrozměrně. Fyzicky šlo o návrh letounu s kuželovitým trupem zužujícím se k ocasní části. Hlavní křídlo jsem umístil nad kabinu s oblým jednolitým sklem. Na konce křídel jsem umístil kulatý výřez, což podtrhlo oblé linie trupu. Dvojici plováků jsem umístil osově pod kabinu a hlavní křídlo. Celý návrh vypadal takto. Obrázek 1: První návrh To se však nejen po konzultaci ukázalo jako velice unáhlený krok. Navzdory zajímavému designu zde nebyly dodrženy mnohé základní prvky a zákony létání. V neposlední řadě by byla také dosti problematická výroba. Začal jsem hledat různé materiály související s letouny, abych tuto problematiku začal více chápat. Více jsem se proto zaměřil na existující letadla a to konkrétně ty s plováky. Také jsem začal více uvažovat nad přizpůsobením návrhu budoucí výrobě. Další konzultace na pracovišti FS ČVUT se díky p. Ing. Schmirlerovi stala jakýmsi seminářem o létání. Dozvěděl jsem se, že se obecně rozeznávají 3 druhy koncepce umístění křídel, jak jsem již vypsal v analýze. Běžná letadla se proto dělí na letadla dolnokřídlá, středokřídlá a hornoklřídlá. U letadla s plováky je kvůli ideálnímu těžišti nejvhodnější varianta hornokřídlá. To byl v podstatě jediný správný krok na mém prvním návrhu. Dále jsem získal poznatky o tom, jak funguje křídlo. Tedy jaký má mít profil, aby docházelo ke vztlaku. Tedy že klíčové je horní zaobleníí a odtoková část. Spodní část může zůstat rozvná. Po zvážení celé problematiky s kolegou, jsme se rozhodli na klasickém tvaru letadla, který funguje. Při tvorbě trupu jsme proto čerpali z tvaru Cesny 182, což bylo na svou dobu opravdu povedené letadlo díky své jednoduchosti a slušné aerodynamice. U plováku jsme zvolili jednoduchý tvar, ovšem s dodržením správné výšky vztlakového schodu. Při vzletu z vodní plochy zde vznikne vzduchová kapsa a sníží se odpor vůči vodní hladině.

13 13 To letadlu umožní hladký vzlet. Celý model byl zjednodušen tak, abychom se nedostali do konfliktu s limity při reálné výrobě modelu. Obrázek 2: Návrh v Inventoru MODELOVÁNÍ Zde již bylo důležité stanovit přesné rozměry, ty jsme stanovili v přesných poměrech tak aby odpovídali skutečným letounům. Nejprve byl vytvořen celkový model včetně křídel. Například rozpětí hlavního křídla dosahuje 100cm. A je nejdelší součástí modelu. Samotný trup má délku přes 80cm. Úchyty pro plováky nebyly jednoznačně určeny. Neboť záleží na povaze materiálu samotného modelu. Po konzultaci jsme provedli pár úprav a zvětšili zaoblení jednotlivých částí. Bylo také nutné převést objekt na skořepinu o tloušťce 10mm. To byl finální krok, neboť zde byla přidána i přepážka na upevnění motoru, zesílení trupu v místě plováků na 15mm. Také průřez v ocasní části pro výškové křídlo. Pod hlavním křídlem je umístěn servisní otvor, kvůli umožnění přístupu k elektronice, což nastiňuje následující obrázek. Obrázek 3: Inventor skořepina trupu

14 14 K vytvoření fotorealistického modelu jsem opět použil především proto, že už v práci s ním mám určité zkušenosti. Po vytvoření samotného modelu jsem na scénu přidal také vodní plochu a oblohu nasvícenou sluncem. Jako ideální nasvícení jsem zvolil červnové slunce, orientované do polední pozice. Model je otexturovaný světlou barvou s odleskem, avšak grafickou úpravu exteriéru nese až vyrobený model. Obrázek 4: model - cinema 4D Snímky byly vyrenderovány ve vysokém rozlišení včetně použití efektů jako je globální iluminace. V závislosti na splnění výstupu projektu jsem také vyrenderoval animaci průletu letadla. To je však pro běžné PC časově náročný proces i v případě více jádrových procesorů. Jednotlivé snímky jsou vytvářeny postupně. Toto je zajímavý stav z hlediska sledování využití prostředků PC, protože procesor je po tuto dobu vytížen na úplné maximum. Obrázek 5: model cinema 4D 2

15 VÝROBA SOUČÁSTÍ Tyto práce probíhaly bezprostředně v laboratořích a dílně FS ČVUT. Klíčem k výrobě samotných součástí byl onen návrh v programu Autodesk Inventor. Ten jsme převedli do NC softwaru, který nám umožnil vyrobení součásti na NC obráběcím stroji. Jako Materiál jsme použili extrudovaný polystyren z důvodu snadné opracovatelnosti a pružnosti. Tímto způsobem jsme vyrobili samotný trup. V neposlední řadě také plováky Obrázek 7: NC obrábění Naopak k výrobě hlavního křídla byl nejvíce vhodný žhavicí drát. Jeho nespornou výhodou je rychlost a přesnost při řezání podélně profilovaných předmětů. Navzdory tomu že při prvních dvou pokusech byl povrch křídla znehodnocen slepeným polystyrenem v důsledku přílišného žáru, třetí pokus byl dle očekávání úspěšný. Obrázek 6: Žhavicí drát

16 16 Mezitím jsme z polystyrenu vyřízli ocasní křídla. Tedy výškové a směrové. Nejsou profilovaná, proto může být jejich výroba ruční. Vhledem k tomu že je tento materiál pružný, není moc odolný a pevný, proto jsme obě křídla vyztužili uhlíkovými pásky. Ty se do polystyrenu zalepí pryskyřicí a po zatuhnutí jsou křídla o poznání tužší. Dále jsme z křídel vyřízli směrová křidélka. Zpět jsme se přelepili přes disketové pásky, čímž vznikl ohebný spoj umožňující natáčení křidélek. Závěrem bylo nutné do obou křidélek opatrně zaříznout a poté zalepit páky s háčkem pro budoucí ovládání drátkem. Obrázek 8: Směrovka Obrázek 9: Výškovka Potom bylo na čase řádně opracovat obě poloviny trupu a zarovnat je smirkovým papírem do roviny. Jakmile jsme začistili jejich vnější strany, bylo nutné do každé z nich zalepit trubičky jako vedení pro budoucí ovládací drátky od servo řízení. Do přední části jsme také vlepili přepážku pro upevnění motoru.

17 17 Obě poloviny jsme také vyztužili vlepením uhlíkových pásků. V této chvíli už však nic nebránilo slepení obou polovin rychleschnoucím lepidlem. Potom jsme do trupu vlepili přepážku s uložením pro servo motorky. Nakonec jsme celý trup kytovali, abychom ho zbavili různých mechanických poškození. Po následném zbroušení, prodělal 3 nátěry barvou a nakonec smirkování pod vodou. Tím byl trup připraven pro nástřik laku. Obrázek 11: Trup - barva Obrázek 10: Plováky - barva Totéž jsme provedli i s plováky. Mezitím jsme instalovali 2 servomotorky i do hlavního křídla pro ovládání křidélek. Po natření barvou je křídlo též připravené na nástřik. Obrázek 12: Serva v hlavním křídle

18 STAVBA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Po přípravě veškerých dílů jsme mohli začít se stavbou. Z důvodu určité váhy bylo nutné zvolit vhodný motor. Určili jsme odhadovaný výsledek, že celý model nepřesáhne 700g, čemuž s rezervou postačí střídavý elektromotor o výkonu 150W. Zde je váhový přehled součástí. Motor - 125g Držák motoru - 47g Trup celkem - 102g Hlavní křídlo - 160g Ocasní křídla - 35g Serva celkem - 80g Plováky celkem - 82g Baterie cca - 130g Před lakováním byl nejvyšší čas připevnit plováky. K tomu jsme použili uhlíkové trubičky které jsou kevné a lehké. Nebyla to jednoduchá práce, neboť bylo důležité zelapit je tak aby se necházely přesně v těžišti modelu. Zároveň musely být na spodek trupu zalepeny pod správným sklonem aby byl model vůči oběma plovákům nakloněn o 6 stupňů dozadu. Tím na hlavním křídle vzniká přirozený vztlak při vzletu. Dále jsme provrtali 2 otvory v hlavním křídle a podlepili je plastovou destičkou. Shodné otvory jsme provrtali i v do trupu nad kabinu a zalepili do nich matice. Tím nám vznikl ideální spoj pro připevnění hlavního křídla. Nyní bylo nutné model nalakovat. Použili jsme bílý mdelářský lak ve spreji určený na STYRO, aby nebyl povrch polystyrenu naleptán. Opět bylo nezbydné nanést více vrstev. Barvu jsme museli stříkat v malých vrtvách jinak měla tendenci stékat.potom jsme modrým sprejem stejného typu začli tvořit na trupu dekor. Pro ten jsme zvolili modré linie. Na trup jsme také nalepili loga. Nakonec jsme přilepili ocasní křídla. I navzdory problémům s lepením se nám je podařilo usadit rovně.pro větší odolnost vůči vodě jsme celý motor nastříkali bezbarvým lesklým sprejem, který se na trhu objevil nedávno a také je šetrný k polystyrenu.

19 19 Obrázek 13: Kompletní model Obrázek 14:Kompletní model shora

20 WWW O PROJEKTU Součástí peojektu bylo také vytvořit tematické webové stránky popisující projekt. Obsahují tedy popis mého projektu, fotogalerii výroby modelu letadla a informace o autorech. Dále je zde sekce Stáhnout, kde jsou k dispozici dokumenty jako analýza projektu, závěrečná zpráva, plakát, polep a další. Stránky jsem vytvořil za použití programu PSPad. Je volně šiřitelný a obsahuje vše potřebné. Stránky jsou HTML s CSS stylem. Náhled stránek je součástí tohoto dokumentu v příloze A. Kromě stránek jsou dostupné taky na adrese www. projekt-hydroplan.ic.cz 2.6 BOOKLET A POLEP Booklet a polep jsem vytvořil za pomoci aplikací Photoshop CS5 a Zoner photo studio 12. Jsou graficky sladěny s plakátem. Modré pozadí s mořem bylo vyrenderováno v Cinemě 4D. Náhled bookletu a polepu je k dispozici v příloze B 2.7 PREZENTACE Prezentaci jsem vytvořil v programu MS Office Powerpoint a na její závěr jsem přidal smyčku s galerií obrázků z výroby. 2.8 PLAKÁT Tvorba plakátu probíhala v aplikaci Photoshop CS5. Cílem bylo shrnout základní znaky projektu a přidat grafiku s obrázky.

21 21 3 Závěr Během práce na projektu jsem si zopakoval některé postupy při praci na PC, například v programu Cinema 4D. Zároveň jsem se ale na doporučení naučil pracovat v aplikaci Adobe Photoshop. Přestože manuální část projektu pro mě byla manuálně i časově náručná, jsem s výsledkem spokojen. Zároveň přispěla k rozšíření mé zručnosti při práci s různými materiály a modelářské zručnosti. Seznam použitého SW Autodesk Inventor 2010 Cinema 4D R11.5 Microsoft Office 2007 Adobe Photoshop CS5 30Trial Zoner Photo Studio 12 PSpad editor Seznam použitých obrázků Obrázek 1: První návrh Obrázek 2: Návrh v Inventoru Obrázek 3: Inventor skořepina trupu Obrázek 4: model - cinema 4D Obrázek 5: model cinema 4D Obrázek 6: Žhavicí drát Obrázek 7: NC obrábění Obrázek 8: Směrovka Obrázek 9: Výškovka Obrázek 10: Plováky - barva Obrázek 11: Trup - barva Obrázek 12: Serva v hlavním křídle Obrázek 13: Náhled stránek Obrázek 14: Náhled stránek Obrázek 15: Ukázka prezentace Obrázek 16: Ukázka prezentace Obrázek 17: Náhled Plakátu Obrázek 18: Booklet Obrázek 19: DVD Polep... 26

22 22 Seznam příloh A. Ukázka webových stránek B. Ukázka prezentace C. Plakát D. Booklet a polep... 26

23 23 A. Ukázka webových stránek Obrázek 15: Náhled stránek Obrázek 16: Náhled stránek 2

24 24 B. Ukázka prezentace Obrázek 18: Ukázka prezentace Obrázek 17: Ukázka prezentace 2

25 25 C. Plakát Obrázek 19: Náhled Plakátu

26 26 D. Booklet a polep Obrázek 21: DVD Polep Obrázek 20: Booklet

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1

Maturitní projekt: Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt: Tvorba NC kódu, obrábění, povrchová úprava, pojezdové ústrojí, montáž, testování, závody a technická zpráva O soutěži Název: F1 ve školách Rozvoj znalostí v mnoha oborech Balsové modely

Více

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon

MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon MATURITNÍ PRÁCE RC model letadla na solární pohon autor: David Jelínek, 4.D garant: Ing. František Humhal konzultant: Ing. Karel Fuksa, Pavel Petrášek Smíchovská střední průmyslová škola 2010/2011 David

Více

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 Maturitní projekt REPROSOUSTAVA MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 O autorce Jméno: Věk: Zájmy: Martina Milerová 19 let cyklistika, plavání, IT O projektu Repro-soustava Proč právě výroba reprobeden?

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B

Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5. Modelování a výroba Formule 1. Maturitní projekt. Jan Liška 4. B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, 150 21 Praha 5 Modelování a výroba Formule 1 Maturitní projekt Jan Liška 4. B Garant:Ing. Olga Kaiferová Konzultant: Ing. Karel Fuksa a Ing. Jaroslav Zápotocký

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů Prezentace projektu SIPVZ ČR MŠMT prosinec 2006 Autor: Ing. Laďka Krejčí 2 Co nás vedlo k vytvoření projektu?

Více

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY SBOR KNĚZE AMBROŽE 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Téma: Vytvořte 3D model libovolné stavby ve svém okolí pro umístění

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ

CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CASEMODDING DŘEVĚNÁ POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Tomáš Nápravník, Michal Kureš Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT Počítáme s Jindrou Petákovou 8 POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT autor: Pavel Francl, 4. L vedoucí práce: Mgr. Blanka Čechová oponent: Mgr. Jana Emingrová Smíchovská střední průmyslová škola

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra mechaniky a strojnictví KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ POSUVNÁ BRÁNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval: Václav Fidrant Datum: 14. 7. 2011 Ročník:

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

Martina Milerová 4.B

Martina Milerová 4.B Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5 Martina Milerová 4.B Garant: Ing. Olga Kaiferová Konzultanti: Lukáš Bayer Bc. Jan Kolář Zadání projektu Navrhněte a vyrobte funkční soustavu reproduktorů.

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

PŘEHAZOVAČKA U JÍZDNÍHO KOLA

PŘEHAZOVAČKA U JÍZDNÍHO KOLA Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘEHAZOVAČKA U JÍZDNÍHO KOLA Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5, Preslova 25 Garant projektu: Ing. Josef

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Formule1 ve školách startuje

Formule1 ve školách startuje Tisková zpráva Formule1 ve školách startuje 17.6. 2008 Praha V září letošního roku startuje mezinárodní neziskový projekt FORMULE 1 ve školách. Jedná se o jedinečnou, celosvětovou vzdělávací soutěž, určenou,

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH PŘEDSTAVENÍ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Jedná se o jedinečnou, celosvětově vzdělávací soutěž, určenou studentům středních škol, ve věku 15 19 let. Jednotlivé týmy, které budou sestaveny z

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Oblast použití. Zpracování

Oblast použití. Zpracování ABS hrany - v šíři role Povrchová úprava: - hladká - perlička - gravír Rozsah použití ABS hran je prakticky neomezený a proto jsou vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Závěrečná zpráva. Maturitní práce ipad ve škole a práci

Závěrečná zpráva. Maturitní práce ipad ve škole a práci Smíchovská střední průmyslová škola Závěrečná zpráva Maturitní práce Tobiáš Richter 4.B Vedoucí práce (garant): Ing. Olga Kaiferová Oponent (konzultant): Bc. Jan Kolář 2013/2014 Zadání Tento projekt jsem

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010 Strana 1 CNC frézování Samotné frézování dílů je technicky a finančně docela dobře dostupné, horší je to ale s konstrukcí modelu a s přípravou podkladů pro frézování. Tato činnost je časově mnohem náročnější,

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog Technické informace Produktový katalog Základní informace na úvod KVALITA Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou kvalitou. Z toho důvodu vám

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Multimediální prezentace "Obojživelníci"

Multimediální prezentace Obojživelníci Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Multimediální prezentace "Obojživelníci" Autoři: Pavel Špatenka, Jan Vít SXB Masarykovo gymnázium, Petákova

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o.

Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o. Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o. Výroba dřevěných oken prošla v posledních letech velkými změnami, jednak v samotné

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace 3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více