Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012"

Transkript

1 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok Legislativa Výkon regionálních funkcí je v současnosti vázán následující legislativou: Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb (dále jen knihovní zákon); Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2005; Koncepce výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji na léta ; Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválená usnesením Zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje s účinností ode dne ; Písemné smlouvy uzavřené mezi krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami s platností od r Smlouvy o přenesení RF ; Písemné smlouvy uzavřené mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami s platností od r Smlouvy o poskytování RF ; Kaţdoroční usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o přidělení neinvestiční dotace obcím na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na úrovni kraje; 2. Počty a typy knihoven V Plzeňském kraji v roce 2012 vykazovalo činnost spjatou s výkonem regionálních funkcí celkem 497 knihoven, evidovaných u Ministerstva kultury ČR. V tomto počtu jsou zahrnuty 1 krajská knihovna, 15 pověřených profesionálních knihoven, 48 menších obsluhovaných profesionálních knihoven a 433 obsluhovaných obecních neprofesionálních knihoven. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále OVOK) koordinovalo ve sledovaném roce činnost všech těchto profesionálních i neprofesionálních knihoven. V celkovém počtu nejsou zahrnuty vlastní pobočky pověřených knihoven, které vykonávají knihovnickou činnost přímo v územním obvodu těchto pověřených knihoven a na něţ se nevztahuje příjem krajské dotace na výkon regionálních funkcí. Knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí (jedná se nyní o 15 knihoven v kraji) jsou pověřeny krajskou knihovnou, po dohodě s jejich zřizovatelem a na základě uzavřené smlouvy, poskytovat sluţby podle předem stanovených odborných kritérií, které je nutno chápat jako tzv. standard kompetencí pověřené knihovny a musí být zárukou, ţe odborné sluţby poskytují jen knihovny s odpovídající mírou odbornosti. Počátkem roku 2012 byla nově pověřena výkonem regionálních funkcí Městská knihovna Stříbro, která dříve spadala do regionálního obvodu pověřené knihovny Tachov. Zároveň s tímto pověřením převzala veškeré kompetence regionální činnosti týkající se obsluhování 10 místních profesionálních knihoven. V celokrajském měřítku bylo v roce 2012 v platnosti celkem 15 smluv o přenesení regionálních sluţeb mezi krajskou a pověřenými knihovnami či jejich zřizovateli a 481 smluv o poskytování regionálních sluţeb, uzavřených mezi pověřenými knihovnami a jednotlivými zřizovateli profesionálních a neprofesionálních obsluhovaných knihoven. Uzavřené smlouvy 1

2 zakládají nárok a jsou podmínkou pro kaţdoroční poskytování krajské dotace na zajišťování regionálních funkcí knihoven. Koncem roku 2011 docházelo jako kaţdoročně ke změnám v počtech obsluhovaných knihoven (přestaly pracovat knihovny Chocenický Újezd (Blovice) a Lestkov (Tachov), a naopak činnost zahájily knihovny Horní Hradiště (Plasy), Chomle (Rokycany), Šimanov (Sušice) a Tisová (Tachov), coţ samozřejmě ovlivnilo i rozdělení celkového objemu finančních prostředků jednotlivým pověřeným knihovnám na rok Nově byla ustanovena pověřenou knihovnou Městská knihovna Stříbro, původně sama obsluhovaná knihovna, která na rok 2012 obdrţela téţ dotaci na výkon regionálních funkcí. V průběhu roku 2012 postupně ukončily činnost knihovny Prášily (obvod Sušice), Rybník (Domaţlice), Střapole (Rokycany) a opětovně Tisová (Tachov), nepodařilo se znovu uzavřít smlouvu s knihovnami Červený Hrádek a Újezd (Plzeň). Nově zahájila činnost prozatím bez dotační částky knihovna Liblín (Kralovice). Počty obsluhovaných knihoven v oblastech působnosti pověřených knihoven v Plzeňském kraji 3. Výkon regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách Městské kulturní středisko Blovice - knihovna Poskytovala sluţby 26 veřejným knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně ve Spáleném Poříčí. Na výkon regionálních funkcí (dále jen RF) obdrţela dotaci ve výši ,- Kč. Poradenská a konzultační činnost se týkala průběţné knihovnické činnosti, knihovníci se naučili pouţívat počítače a internet, který poskytují zdarma, většina dotazů a problémů na knihovnách se řeší ovou cestou nebo přes webové stránky knihovny. Statistické výkazy bylo nutno zpracovat i pro zrušené knihovny Bzí a Chocenický Újezd a jejich fond odepsat. Během roku byly uspořádány 3 porady knihovníků, v rámci jedné z nich knihovníci absolvovali seminář Výkazy o činnosti a evidence dokumentů v knihovně. 2

3 Obdrţeli informace z oblastí Knihovna roku, VISK, PIK, akce pro knihovny aj. Pomoc při revizi fondu byla poskytnuta knihovnám Letiny, Šťáhlavice, Chouzovy, Hradišťský Újezd, Číčov a Hradišťská Lhotka. Celkem bylo zrevidováno svazků. V knihovnách Lučiště a Spálené Poříčí proběhla revize bez pomoci metodika. Aktualizace fondu probíhá v knihovně Zdemyslice. Knihovnický systém Clavius pouţívají jiţ knihovny ve Spáleném Poříčí, Šťáhlavech, Zdemyslicích, Nezvěsticích a Milínově. Od ledna začaly vyuţívat modul Výpůjční protokol na výpůjčky knih přes čárové kódy. Vzhledem k tomu, ţe se jedná vesměs o knihovny neprofesionální, vyţádaly si pomoc s nastavením systému a s jeho běţným pouţíváním. Ke konci roku byly seznámeny s výstupy pro zpracování výkazů. Bylo vyexpedováno 67 souborů knih o velikosti svazku. Větší knihovny si nakupují i svůj vlastní fond. Ve výměnném fondu je nyní celkem svazků, roční přírůstek zakoupený z dotace činí 612 svazků. Doprava souborů po knihovnách je zajišťována soukromým autem knihovnice, jen někteří knihovníci nebo starostové si soubory dováţí sami. Městská knihovna Dobřany V roce 2012 obsluhovala 22 veřejných knihoven, z nichţ 2 knihovny jsou s profesionálními pracovníky Stod a Štěnovice. Dotaci pro tento rok obdrţela ve výši Kč. V knihovně proběhly 2 semináře s tématy Týdne knihoven, tvorba webových stránek a vzdělávání knihovníků, hodnocení Týdne knihoven proběhlo pak na poradě knihovníků, na které byly projednány téţ organizační a provozní záleţitosti, aktualizace údajů o knihovnách a statistika včetně deníků a výkazů. Knihovny v Chlumčanech a ve Dnešicích neúspěšně ţádaly v průběhu roku o přidělení dotace VISK 3 na nákup PC včetně automatizovaného programu. Knihovna Dnešice proto počítač a knihovní program Knihomol zakoupila z vlastních prostředků zřizovatele. Tento program nabízí veškeré potřebné funkce spojené s provozem malé knihovny. V průběhu roku došlo k instalaci PC a od r je knihovna připravena tento program plně vyuţívat. Téţ knihovna v Hradci v souvislosti s nástupem nové knihovnice plánuje zakoupení nového PC. Knihovny Hradec a Chlumčany spustily novou webovou prezentaci, ve Vsi Touškov došlo k výměně knihovníka. Knihovna v Lisově byla prozatím přestěhována do nových prostor. V důsledku poškození objektu přímo sousedícího s knihovnou v Lisově byla tato přestěhována do jiných prostor a došlo zde k výměně knihovníka. Všichni knihovníci mají během roku moţnost si sami vybírat knihy do výměnných souborů i z doplňkového knihovního fondu Městské knihovny Dobřany, kromě toho je všem nabízena moţnost sestavovat soubory i dle písemných či telefonických poţadavků. Revize byla započata ve Štěnovicích a v Hradci, pokračuje ve Stodě, v Chlumčanech, a byla jiţ ukončena v Honezovicích. Výměnný fond čítá knihovních jednotek a roční přírůstek činí 717 svazků. Knihovna dodala v průběhu roku 62 souborů s svazky. Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích Vykonávala regionální činnost v 85 knihovnách, z toho v 7 profesionálních Bělá nad Radbuzou, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Klenčí pod Čechovem, Poběţovice a Staňkov. Koncem roku ukončila svoji činnost knihovna Rybník. Knihovna obdrţela v roce 2012 dotaci na výkon RF ve výši Kč. Metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení odborných problémů souvisejících se základní knihovnickou technikou, umístěním, vybavením, automatizací a internetizací knihoven i revizemi fondu. V průběhu roku došlo k výměně knihovníků v místních knihovnách Dobříkov, Kvíčovice, Mutěnín, Spáňov a Vlkanov. Je zde naděje na zkvalitnění činnosti těchto knihoven. Výrazně se zlepšila činnost knihovny po obměně vedoucí knihovny v Poběţovicích. Odborné konzultace byly zaměřeny na přípravu zpracování projektů VISK, na vyuţití moţností knihovnického systému Clavius, vyplňování statistických výkazů apod. Proběhla porada knihovníků profesionálních knihoven, která se konala v nově rekonstruované knihovně v Poběţovicích. Účastníci byli seznámeni s dotačními programy VISK a Knihovna 3

4 21. století, s moţností zvyšování informační gramotnosti prostřednictvím kurzů ECDL pořádaných zdarma v SVK Plzeň a s novou elektronickou konferencí Akvizice, do níţ je moţno zasílat nabídky vyřazených dokumentů. Byly podány informace o účasti profesionálních knihoven na celostátních akcích BMČ, Noc s Andersenem a Týden knihoven. V závěru roku se v pověřené knihovně konala porada pro knihovníky místních knihoven, která byla zaměřena na základní knihovnickou techniku, změny ve statistice, na akce k propagaci knihoven a čtenářství a moţnosti proškolování v práci na počítači zdarma. Pro knihovníky profesionálních knihoven se konal v návaznosti na poradu seminář s názvem Zkušenosti s dětským čtenářem v naší knihovně. Pro dobrovolné knihovníky byla uspořádána přednáška mladé domaţlické autorky Ludmily Fliegelové na téma Moje knihy. Revize nebo aktualizace knihovního fondu proběhly či ještě probíhají na knihovnách Draţenov, Poběţovice, Pec pod Čerchovem a Kdyně. V Místní knihovně Oprechtice bylo nutno zpracovat celý knihovní fond včetně zaloţení nového přírůstkového seznamu. Stav výměnného fondu činí knihovních jednotek, roční přírůstek byl nakoupen v počtu svazků. Během roku bylo poskytnuto 191 souborů se svazky v souborech. Mimořádné poţadavky svých čtenářů vyřizují profesionální knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční sluţby. Při rozvozu výměnných souborů vyuţívaly pracovnice pověřené knihovny MěkBN sluţební auto knihovny. Při metodických návštěvách jsou pravidelně poskytovány odborné konzultace a pomoc jak při vyuţívání AKS Clavius, tak při nových a méně často se opakujících činnostech, např. ve výpůjčním protokolu nastavení jednotlivých operací zápisného, upomínek, tisku potvrzení nebo nastavení revizního modulu. Tato činnost není vykazována, ale zaznamenávána zvlášť. Městská knihovna Horažďovice Obsluhovala 22 knihoven, z toho 2 profesionální knihovny Nalţovské Hory a Pačejov. Knihovna hospodařila s dotací ve výši Kč. V průběhu roku bylo poskytnuto 62 konzultací různou formou telefonicky, em i při osobním kontaktu. Knihovníci mohou většinu informací najít na webových stránkách knihovny. Vzhledem k omezeným časovým moţnostem knihovnic bylo zavedeno individuální školení informačních technologií ve volném čase u knihoven Boubín, Lhota Horaţďovická, Nalţovské Hory. Délka školení je přizpůsobena potřebám knihovníků. Na základě plánu revizí tyto proběhly v knihovnách Myslív a Velenovy. Bylo expedováno 61 souborů s celkovým počtem svazků, včetně časopisů. Servis výpočetní techniky byl prováděn v souvislosti s vybavením výpočetní technikou u knihoven Boubín, Kvášňovice a Třebomyslice. V obci Veřechov bylo vybudováno Multifunkční zařízení pro kulturu sport a vzdělávání, jehoţ součástí je i nová knihovna. V knihovně Kvášňovice byl realizován přechod na AKVS Clavius a spuštěn výpůjční protokol. Všechny obsluhované knihovny mají vlastní webové stránky, které byly zřízeny za pomoci pověřené knihovny. Výměnný fond tvoří knihovních jednotek a roční přírůstek činil 529 svazků. Částkou Kč byl vyčíslen příspěvek zřizovatele na výkon regionálních funkcí. Městská knihovna Klatovy Poskytovala sluţby 45 knihovnám, z toho 9 profesionálním Chudenice, Janovice, Kolinec, Měčín, Nýrsko, Plánice, Stráţov, Švihov, Ţelezná Ruda. Knihovna obdrţela dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši Kč. Kromě konzultací je poskytován rozsáhlý informační servis úřadům i knihovnám v pověřené oblasti prostřednictvím metodických materiálů, nabídek školení, pokynů a informací z knihovnické oblasti apod. Proběhlo několik seminářů zaměřených na vyuţití internetu, ové komunikace, facebookové prezentace, byla uspořádána přednáška Úloha paměti a dalších kognitivních funkcí v procesu čtení, kterou se zájmem navštívily i knihovnice mimo oblast pověřené knihovny. Uskutečnily se dvě porady pro profesionální knihovníky, z toho jedna výjezdní v Městské knihovně Měčín a jedna porada pro neprofesionální 4

5 knihovníky. Byly projednávány legislativní změny, moţnosti získávání grantů i nabídky vzdělávacích kurzů. Součástí byl i seminář Výroba ozdob z korálků. Aktualizace knihovního fondu probíhá v Knihovně městyse Chudenice v souvislosti s ukládáním knih do AKS Clavius, v knihovně Nýrsko probíhá bez asistence metodiků. Obce na nákup knihovního fondu finančně nepřispívají. MěK Klatovy však působí jako distribuční místo pro knihy z projektu Česká knihovna. Zároveň zprostředkovává předávání knih vyřazených z fondů jednotlivých knihoven do těch knihoven, které o ně projevily zájem. Celkový regionální výměnný fond tvoří knihovních jednotek, roční přírůstek činil svazků. Na knihovny bylo rozvezeno 111 souborů o velikosti knihovních jednotek. V roce 2012 neproběhl ţádný velký zásah nad rámec běţné aktualizace a instalace knihovnických programů. Městská knihovna Kralovice V roce 2012 vykonávala regionální činnost celkem ve 20 knihovnách, z toho ve 2 profesionálních knihovnách v Koţlanech a Ţihli. V průběhu roku nově zahájila činnost Místní knihovna Liblín. Dotace byla přidělena ve výši Kč. Všechny 3 pracovnice pověřené knihovny se určitou částí úvazku podílely na chodu regionálního oddělení. Poradenská a konzultační činnost byla poskytována podle aktuální potřeby knihovníků, dané knihovny či poţadavků obcí. Jednalo se o poradenství při zřizování nové knihovny, zaškolování nového knihovníka, vyplňování statistických výkazů, kontrola činnosti apod. Celkem byly uspořádány 4 porady pro profesionální i neprofesionální knihovníky, v.průběhu kterých proběhlo komplexní zhodnocení činnosti a hospodaření za uplynulé období, byly předány informace z regionálních porad týkající se vzdělávání, moţnosti připojování k internetu, výše a čerpání dotace apod. Součástí porad byl seminář na téma Rok Boţeny Němcové. Kromě profesionálních knihoven disponují vlastním fondem pouze 4 obsluhované knihovny, o pomoc při revizi v tomto roce neţádala ţádná z těchto knihoven. Bylo poskytnuto 68 výměnných souborů o velikosti svazků. Soubory byly tvořeny hlavně z nových titulů a byly doplněny téţ svazky z vlastního fondu pověřené knihovny. Jednotlivé knihovny obdrţely 2-7 souborů dle vlastních potřeb a poţadavků, na rozvoz bylo pouţito sluţební auto města Kralovice. Výměnný regionální fond čítá knihovních jednotek a celkový roční přírůstek činil svazků. Na nákup výměnného fondu přispělo i dalších 7 obcí v regionu pověřené knihovny Bohy, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Vys. Libyně, Výrov a Ţihle s částkou v celkové výši ,- Kč. Městská knihovna Manětín Regionální knihovna Manětín obsluhovala i nadále 10 neprofesionálních knihoven. Výše dotační částky činila Kč. Výměnné soubory byly dováţeny pověřenou knihovnou, knihovna Vlkošov preferovala osobní odběr. Počet souborů i svazků v letošním roce mírně stoupl. V průběhu roku se uskutečnila 1 porada, na které byly knihovnice seznámeny s výsledky uskutečněného průzkumu týkajícího se plnění knihovnických standardů, se zásadami vyplňování statistických výkazů a informovány o nejzajímavější vycházející literární tvorbě. Součástí porady byl seminář Škola paměti. Obec Štichovice odsouhlasila nákup knihovnického programu CODEX, který bude vyuţit na zpracování darovaných knih. Knihy bude postupně zpracovávat metodička pověřené knihovny. Do knihoven bylo vyexpedováno 29 souborů čítající svazků. Město Manětín zakoupilo několik nových regálů pro uloţení výměnného fondu. Výměnný regionální fond čítá v současné době knihovních jednotek, roční přírůstek činil 354 svazků. Na nákup výměnného fondu přispěly obce Mladotice a Bezvěrov z regionu pověřené knihovny částkou Kč. 5

6 Městská knihovna Nepomuk Pověřená knihovna poskytovala sluţby 35 neprofesionálním knihovnám. Ve svém obvodu působnosti nemá uzavřenou smlouvu s ţádnou profesionální knihovnou. Knihovna obdrţela dotaci ve výši Kč. Poradenská a metodická činnost byla zaměřena na oblasti výkonu knihovnické činnosti, jako je vedení řádné dokumentace, formy provádění revizí a aktualizací knihovních fondů, byla poskytována odborná pomoc při zaškolování nových knihovníků při předávání a převzetí knihoven, probíhalo seznámení s podmínkami poskytování a vyuţití meziknihovní výpůjční sluţby, nabídkami školení apod. Byly předány pokyny k vyplňování statistických výkazů a zároveň připomenuty standardy knihovnických a informačních sluţeb. Tato témata byla podrobně objasněna v průběhu porady a semináře pro neprofesionální knihovníky, při této příleţitosti byly téţ navrţeny náměty pro přípravu akce Týden knihoven. Pomoc při revizi byla poskytnuta knihovně Sedliště. Další revize proběhly v knihovnách Neurazy, Partoltice, Maňovice, Ţelvice, Oselce a Mladý Smolivec. Bylo rozvezeno 91 souborů o velikosti svazků, dopravu zajišťoval zřizovatel pověřené knihovny. Nákup knih do vlastního fondu z prostředků obce probíhal u knihoven Kasejovice a Ţinkovy, rekonstrukce či drobné opravy se uskutečnily v knihovnách Nová Ves, Klášter, Číţkov, Ţinkovy a Soběsuky, kde byla zároveň do funkce jmenována nová knihovnice. Obecní knihovna Kasejovice vyhlásila novou knihovnickou soutěţ Moje pohádka. Celkový výměnný fond pověřené knihovny čítá knihovních jednotek, roční přírůstek byl ve výši 782 svazků. Městská knihovna Plasy Pověřená knihovna obsluhovala 57 knihoven, z toho 10 profesionálních Chrást, Heřmanova Huť, Horní Bříza, Kaznějov, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Zruč- Senec. Dotace na výkon regionálních funkcí byla poskytnuta ve výši Kč. V průběhu roku se uskutečnily 2 porady pro profesionální i neprofesionální knihovníky. Na programu bylo vzdělávání knihovníků, předávání zkušeností z knihovnické práce, podněty týkající se akvizice, tvorby webových stránek, pořádání kulturních akcí a přednášek apod. Porady byly doplněny o 3 seminární vzdělávací akce s prohlídkou kláštera, hrobky rodu Metternichů a návštěva výstavní síně plaské litiny včetně odborných výkladů průvodkyně. Odborná pomoc s revizí knihovního fondu byla poskytnuta Městské knihovně v Kaznějově. Pověřená knihovna dodala obsluhovaným knihovnám 180 souborů knih o velikosti knih, disponuje výměnným fondem s knihovními jednotkami a ročním přírůstkem o velikosti svazků. Zdárně pokračuje projekt s názvem Do knihovny za kníţkou, hračkou, vědou, písničkou, který podporuje čtenářství u nejmenších dětí a je zaloţen na úzké spolupráci knihoven a mateřských škol v obcích. V roce 2012 bylo zapojeny knihovny Rybnice, Obora, Dolní Bělá, Zbůch, Pernarec a Plasy, zájem o zařazení do projektu projevila knihovna v České Bříze. KmP, p.o. Pověřená Knihovna města Plzně obsluhovala celkem 14 knihoven, z toho 12 knihoven v rámci území okresu Plzeň-město, 1 profesionální knihovnu ve Starém Plzenci a 1 neprofesionální knihovnu v Letkově. V tomto roce se nepodařilo uzavřít smlouvu s knihovnami Červený Hrádek a Újezd. Na regionální činnost obdrţela dotaci ve výši Kč. Kromě knihovny v Letkově pracuje všech 13 knihoven v rámci knihovního systému Clavius, knihovna Letkov pouţívá pro evidenci výpůjček databázi v Excelu. Všechny knihovny jsou propagovány buď na webových stránkách pověřené knihovny nebo obce a všem čtenářům je nabízen přístup k internetu. Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na pomoc při aktualizacích, revizích, statistice, při evidenci periodik, zpracování knihovního fondu a při práci s výpůjčním protokolem. Pracovníci obsluhovaných knihoven byli téţ pravidelně seznamováni s novinkami v knihovnické oblasti. Byly uspořádány 2 porady pracovníků 6

7 obsluhovaných knihoven a 1 vzdělávací akce Současná světová literatura posledních deseti let. Velkou aktualizací stálého knihovního fondu prošla knihovna v Malesicích a v Letkově, v knihovnách Lhota, Koterov a zároveň i Letkov byla provedena revize. Dodávka výměnných souborů se uskutečňovala sluţebním autem, bylo vyexpedováno 145 souborů a svazků. Celkem tvoří výměnný fond pověřené knihovny knihovních jednotek, roční přírůstek činil svazků, z toho 350 knih bylo pořízeno z dotační částky a 1368 svazků nakoupeno z prostředků města. Městská knihovna Přeštice Knihovna obsluhovala 26 neprofesionálních knihoven. V obvodu její působnosti nevykonává činnost ţádná profesionální knihovna. Knihovna hospodařila s dotací ve výši Kč. Porady knihovníků byly v roce 2012 svolány 2x s celkovou účastí 25 knihovníků. V rámci porady byl uspořádán seminář Naše řeka Úhlava. Informace jsou poskytovány průběţně elektronicky, písemně nebo telefonicky. Nabídky kurzů jsou pravidelně předávány knihovníkům, kteří se účastní dle svého zájmu a časových moţností. Pro mizivý zájem knihovníků z malých obcí (jednalo se převáţně o studenty a důchodce) nebyly pořádány besedy. V knihovnách Ţerovice a Skočice byly provedeny revize přímo metodiky pověřené knihovny. Knihovně Merklín byla poskytnuta pomoc při zavádění programu Clavius a pomoc s revizí vlastního fondu knihovny. Obsluhovaným knihovnám bylo dodáno 38 souborů s svazky. Doprava byla zajišťována sluţebním autem města. Ve výměnném fondu pověřené knihovny se nachází knihovních jednotek, roční přírůstek činil 977 svazků. Městská knihovna Rokycany Ve svém obvodu působnosti poskytovala sluţby 57 základním knihovnám, z toho 7 profesionálním Holoubkov, Hrádek, Mirošov, Radnice, Strašice, Stupno, Zbiroh. Během roku ukončila činnost Místní knihovna Střapole. Na výkon regionálních funkcí byla přidělena dotace v částce Kč. Knihovny Osek a Vejvanov obdrţely dotace z programu VISK 3 na automatizaci knihovnických činností, u knihoven Osek a Zvíkovec bylo dokončeno vkládání knihovního fondu do systému Clavius. Revize proběhla pouze v regionálním oddělení pověřené knihovny. Pracovnice pověřené knihovny vytvořila přehledné webové stránky slouţící potřebám regionálních knihovníků které se umístily na 36. místě soutěţe BIBLIOWEB o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu. Evidence poradenské a konzultační činnosti byla zpřesněna, důsledně byly konzultovány zejména problémy s evidencí a vykazováním statistických údajů. Metodická činnost zahrnovala opakované instruktáţe v souvislosti s pouţíváním programu Clavius, byly prováděny jednoduché úpravy a kontroly nastavení, v některých případech doporučen servisní zásah tvůrců programu. Byla zajišťována distribuce knih v rámci projektu Česká knihovna a distribuce časopisu IRIS. Proběhlo 14 porad pro knihovníky,některé spojené s odbornými semináři. Knihovníci byli kromě metodiky běţné knihovnické činnosti informováni o grantech na rok Semináře se konaly na témata Evidence knihovního fondu a Čištění a technická údrţba knih, uskutečnila se téţ přednáška připomínající osobnost J. V. Sládka. Porady s vedoucími všech profesionálních knihoven probíhají pravidelně kaţdý první pátek v měsíci. Pověřená knihovna dodala obsluhovaným knihovnám 188 souborů o velikosti svazků. Doprava v rámci výkonu RF zaznamenala pokles jednak z důvodu sníţení dotace, téţ se projevilo omezení počtu dnů, kdy měla knihovna k dispozici auto zřizovatele. Výměnný fond pověřené knihovny tvořil knihovních jednotek, roční přírůstek činil 900 svazků. 7

8 Městská knihovna Stříbro Knihovna začala plnit funkci pověřené knihovny počátkem roku Před tímto obdobím byla vedena jako obsluhovaná knihovna pověřené knihovny v Tachově. Obsluhovala celkem 10 neprofesionálních knihoven. Výše dotační částky na regionální činnost činila Kč. Knihovna uzavřela smlouvy o obsluhování s 10 obecními úřady. V průběhu roku byly z důvodu stěhování knihovny a výměny knihovníka provedeny revize v knihovnách Ošelín a Kostelec a zrevidováno bylo svazků. V knihovnách Svojšín a Erpuţice se konaly akce pro děti spojené s návštěvou knihovny. Pověřená knihovna je vybavena plně funkčním knihovnickým automatizovaným systémem Clavius, poskytovala standardní knihovnické sluţby včetně poradenské činnosti a konzultací. Bylo vyexpedováno 24 souborů o velikosti svazků. K dopravě byl pouţíván sluţební automobil. V závěru roku se konala porada knihovníků zaměřená na problematiku regionu s ohledem na činnost knihoven a metodiku vyplňování statistických výkazů, která byla spojena se seminářem Informační zdroje na internetu a seznámení s katalogy knihoven. Výměnný regionální fond čítal knihovních jednotek a celkový roční přírůstek činil 900 svazků. Na regionální činnost přispělo všech 10 obcí v regionu pověřené knihovny částkou v celkové výši Kč. Městská knihovna Sušice Obsluhovala 27 knihoven, z toho 4 profesionální knihovny Hartmanice, Kašperské Hory, Velhartice a Ţichovice. V průběhu roku 2012 ukončila činnost knihovna v Prášilech. Činnost regionálního oddělení je stabilizována a vyvíjí se ku prospěchu většiny obsluhovaných knihoven. Došlo k výměně knihovníka v knihovně Rabí, kde byly pro tuto činnost zaškoleny 2 nové knihovnice. Pro všechny knihovny regionu byly svolány 2 pracovní porady na aktuální témata statistika a statistické výkazy, výměnné soubory, revize a kniţní novinky. Jedna z akcí byla výjezdní, neboť se stalo jiţ tradicí, ţe knihovníci z malých vesnických knihoven navštíví velkou profesionální knihovnu V roce 2012 to byly městské knihovny Tábor a Soběslav. Knihovna Kašperské Hory uspěla v ţádosti o grant na zakoupení modulu výpůjčního protokolu. Pravidelný nákup knih do vlastního fondu provádí prakticky všechny 4 profesionální knihovny, které si fond téţ zpracovávají prostřednictvím AKS, ostatní knihovny vyuţívají výměnné soubory. Bylo dodáno 93 souborů o velikosti svazků, na rozvoz bylo pouţíváno auto Městského úřadu v Sušici. Celkový stav výměnného fondu činil k.j., roční přírůstek byl 410 svazků, je veden kompletně v elektronické podobě a veškerá činnost metodického oddělení je plně automatizována. Městské kulturní středisko Tachov - knihovna Poskytovala sluţby 25 profesionálním knihovnám, z toho 2 profesionálním knihovnám v Boru a Plané. V průběhu roku ukončila spolupráci knihovna v Tisové. Pověřená knihovna hospodařila s dotační částkou Kč a z důvodu velké rozlehlosti regionu předala část výkonu regionálních sluţeb na základě objednávky profesionální knihovně v Plané u Mariánských Lázní, která poskytovala výměnné soubory 6 místním knihovnám. Konzultace s knihovníky probíhaly v rámci metodických návštěv, většinou se týkaly sloţení souborů, statistického vykazování, připojování k internetu, provozní doby. Metodička sledovala výpůjční techniku, vedení deníků knihoven, evidenci čtenářů, způsoby řazení knihovního fondu apod. V knihovně Velké Dvorce bylo projednáváno přestěhování knihovny do větších prostor v rámci jedné budovy. Byly uspořádány 2 porady - pro pracovníky profesionálních knihoven Bor a Planá a pro neprofesionální knihovníky. V rámci porady se konal seminář autorské čtení Rudolf Tomšů - Vzpomínky na Miroslava Horníčka. Knihovna Tachov dodala obsluhovaným knihovnám 54 soubory o velikosti svazků a knihovna Planá 16 souborů o svazcích. Doprava byla uskutečňována v obou případech sluţebními auty zřizovatele knihoven. V mnohých případech byly předávány přímo v pověřené knihovně osobně knihovníkům obsluhovaných knihoven na základě jejich 8

9 poţadavků. Objem výměnného fondu za celý region pověřené knihovny Tachov byl knihovních jednotek a roční přírůstek činil svazků. Na spolufinancování regionálních funkcí se podílelo 20 obcí celkovou částkou Kč. Oddělení Vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK V průběhu roku 2012 bylo provedeno 15 metodických návštěv v pověřených i obsluhovaných knihovnách Přeštice, Manětín, Kralovice, Rokycany, Blovice, Milínov, Sušice, Stráţov, Poběţovice, Domaţlice, Tachov, Stříbro, Nepomuk, Horaţďovice, Planá. Návštěvy byly hlavně zaměřeny na sledování výkonu regionálních sluţeb ze strany pověřených knihoven, na posouzení stavu knihovny před její nominací na ocenění Knihovna roku a na plnění standardů veřejných knihovnických a informačních sluţeb (dále jen VKIS). Pracovní cesty v souvislosti s výkonem RF se uskutečnily do Pardubic (seminář ke koncepci rozvoje knihoven na období ), Prahy (sekce Sdruţení knihoven pro RF) a Karlových Varů (systém výkonu RF v Karlovarském kraji). Poradenství se týkalo především vykazování krajské dotace na výkon RF knihoven, způsobu sledování standardů knihoven, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, Projektu internetizace knihoven, kurzů informační gramotnosti, účasti v projektu Unie zaměstnavatelských svazů Zvýšení adaptability zaměstnanců působících v sekci kultura, způsobů provádění revizí knihovního fondu, a zpracování grantů v programu VISK 3. Na oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví (OVOK) se s dotazy obraceli nejen knihovníci, ale i zástupci obcí. Část výkonu RF byla smluvně převedena ze strany SVK PK na 15 pověřených knihoven, které v roce 2012 zabezpečovaly činnost celkem 481 obsluhovaných knihoven. Od vykonávala nově funkci pověřené knihovny Městská knihovna Stříbro pro 10 místních knihoven. V průběhu roku se uskutečnilo 5 společných porad OVOK s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a se zástupci Oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje, včetně jedné mimořádné porady k výsledkům kontrol ze strany Plzeňského kraje. Hlavním tématem těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji, zvýšení jejich efektivnosti a hospodárnosti, způsobu poskytování regionálních sluţeb v jednotlivých pověřených knihovnách, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních projektech, analýza poţadavků obcí na připojení knihoven k internetu, distribuce materiálů pro knihovny, aktuální úkoly knihovnické praxe. Výkon RF upravují Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, která byla s platností od aktualizována. Nově byly uzavřeny smlouvy o převedení výkonu RF na pověřené knihovny, OVOK dozoroval aktualizaci smluv o poskytování regionálních sluţeb mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami. Široký rozsah problematiky výkonu regionálních funkcí a celkové směřování činnosti knihoven v Plzeňském kraji byl podrobně rozebrán a popsán v materiálech Výkon regionálních funkcí ve veřejných knihovnách Plzeňského kraje pod č.j. SVKPlzeň/932/12 a v Koncepci výkonu regionálních funkcí ve veřejných knihovnách Plzeňského kraje v letech Na základě metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních sluţeb (dále jen VKIS), poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky byla provedena podrobná analýza aktuálního stavu naplňování jmenovaných standardů. Oddělení podalo ţádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši ,- Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti (v rozsahu 70 vyučovacích hodin). Z dotace byly hrazeny mzdy lektorů. V roce 2012 se uskutečnilo 10 kurzů ICT, osvědčení obdrţelo 114 z celkem 116 účastníků. Kurzy informační gramotnosti běţí uţ od r. 2001, proškolenost pracovníků knihoven v dovednostech na úrovni ECDL je poměrně vysoká. Postupně klesá zájem o kurzy ze základní nabídky, proto jsou kaţdoročně zařazovány doplňující a rozšiřující nadstavbové kurzy. Pro pracovníky veřejných knihoven bylo 9

10 připraveno 5 odborných přednášek a seminář o práci archivů, který pro velký zájem proběhl dvakrát. V rámci hlavních úkolů OVOK shromaţďovalo, sledovalo a vyhodnocovalo statistické údaje o činnosti všech knihoven v Plzeňském kraji KULT (MK) Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě sumářů a s komentářem odeslány do NIPOS MK ČR. Výsledky poslouţily jako podklad pro vydání materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce Dále byl za OVOK zpracován výkaz výkonu RF a průběţně sledovány všechny výkazy za pověřené knihovny. Tyto výkazy výkonu regionálních funkcí a výkazy financování RF jednotlivých pověřených knihoven byly ve stanoveném termínu předány Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje a Národní knihovně ČR včetně Roční zprávy o výkonu RF v Plzeňském kraji za rok 2011 (č.j. SVKPlzeň/335/12). Všechny statistické údaje byly po celý rok k dispozici a slouţily jako podklad pro další práci oddělení (např. k porovnávání výkonů v projektu Benchmarking knihoven a k analytické činnosti). Plnění standardů VKIS u knihoven Plzeňského kraje v roce 2012 v % Počet obyvat. v obcích-kategorie nad počet knihoven (Klatovy) 1(Km P) počet provozních hodin týdně standard a více plnění 3,22% 26,66% 28,36% 35,71% 42,85% 50% 0% 0% částka v Kč na 1 obyvatele vydaná na nákup KF a IZ/rok standard plnění 4,98% 10,00% 10,45% 21,43% 57,14% 75,00% 100% 100% % roční obnova KF ve volném výběru u knih. se stálým fondem standard 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% plnění 1,17% 0% 0% 0% 14,28% 0% 0% 0% počet studij. míst pro uživatele standard a více plnění 27,56% 15,00% 25,37% 57,14% 57,14% 25,00% 100% 100% počet veřej. přístupných stanic připojených k internetu standard a více plnění 75,37% 11,66% 34,33% 35,71% 28,57% 75,00% 0% 100% webová prezentace 16,72% 33,33% 68,66% 100% 100% 100% 100% 100% elektronic. katalog na internetu 0,54% 13,33% 38,80% 100% 100% 100% 100% 100% dostupnost knihovny pro obyvatele do 15 minut 100% 100% 100% 93,00% 100% 100% 100% 100% plocha knihovny pro uživ. (m2) standard m2 a více 60m2 a více 60m2 a více 60m2 a více 60m2 a více 60m2 a více plnění 59,70% 100% 100% 100% 100% 100% zjišťov. spokojenosti uživatelů formou dotazníku 0,54% 5,00% 16,42% 0,00% 28,57% 50% 0% 100% 10

11 Hodnocení výkonu regionálních funkcí v pověřených knihovnách Jednou z hlavních činnosti regionálních oddělení jednotlivých pověřených knihoven byl, je a bude nákup knihovního fondu, jeho zpracování, tvorba výměnných souborů a jeho pravidelná distribuce do obsluhovaných knihoven. Celkový stav výměnného fondu v roce 2012 v Plzeňském kraji činil ks, odráţel přírůstek fondu i roční odpisy u jednotlivých knihoven. Celkový roční přírůstek fondu (zakoupený z prostředků kraje, obcí a jiných zdrojů) činil ks, coţ je meziroční nárůst o 686 ks. Roční přírůstek zakoupený pouze z finančních prostředků kraje činil ks, coţ činí o 845 ks méně neţ v předchozím roce. Z příspěvku obcí a z jiných zdrojů bylo zakoupeno ks knihovních jednotek, zde se projevil vyšší příspěvek obcí (hlavně Plzeň a Tachov) a nárůst o knihovních jednotek. Roční přírůstek do knihovního výměnného fondu z finančních prostředků Plzeňského kraje a z prostředků obcí a jiných zdrojů (např. dary) Počet expedovaných výměnných souborů do neprofesionálních knihoven dosáhl v celokrajském měřítku 1 418, coţ je totoţné ve srovnání s rokem Počet svazků poskytnutých v souborech činí , coţ je o knihovních jednotek méně neţ v předchozím roce. Přibliţně stejný počet svazků jako v předchozím roce vykazuje polovina knihoven, v celkovém srovnání však došlo k velmi výraznému sníţení především u velkých knihoven, jako jsou Domaţlice, Rokycany, Klatovy, a Plasy. Z hodnocení byla vyjmuta knihovna v Tachově, která v tomto roce předala část svých knihoven pověřené knihovně ve Stříbře. 11

12 Všechny profesionální knihovny disponují vlastním knihovním fondem. Speciální poţadavky čtenářů řeší ve velké míře formou vyţádaných menších souborů z pověřených knihoven, vyuţíváním meziknihovní výpůjční sluţby a konzultacemi s regionálními pracovnicemi. Většina neprofesionálních malých knihoven však nemá svůj vlastní fond a je tedy plně závislá pouze na obměně výměnných souborů. V dodávaných knihovních souborech jsou zpravidla zastoupeny všechny druhy literatury pro všechny věkové kategorie čtenářů, jak beletrie, tak i naučná literatura. Kromě uvedeného jsou do celé řady knihoven distribuovány i knihy a časopisy nejen z výměnného fondu, ale dle potřeby samozřejmě i z vlastního fondu pověřených knihoven. Meziroční srovnání počtu dodaných svazků v souborech Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí je nutno rozlišovat nákup do výměnného fondu pověřené knihovny a nákup do vlastního fondu zřizovatelů obsluhovaných knihoven. Jednotliví zřizovatelé přispívali svým vlastním profesionálním i neprofesionálním knihovnám nákupem časopisů a knih. Počty nakoupených knihovních jednotek včetně částek na jejich pořízení budou známy aţ po ukončení celostátního sběru statistických údajů KULT(MK) Tento fond zčásti zpracovávaly svým obsluhovaným knihovnám i pověřené knihovny v Domaţlicích, Plzni, Stříbře a Rokycanech. Do výměnného fondu pověřených knihoven přispívalo celkem 39 obcí v regionech Kralovice, Manětín, Stříbro a Tachov. 12

13 Srovnání počtu expedovaných souborů v návaznosti na počet knihoven Počet expedovaných výměnných souborů do obsluhovaných knihoven meziroční srovnání 13

14 Doprava v regionu v roce 2012 vykazovala menší objem z hlediska počtu obslouţených knihoven (450). Bylo vykázáno ujetých km, coţ bylo o km méně ve srovnání s rokem Zde uţ se naplno projevil důsledek sníţení dotace. Rozvozy souborů byly zajišťovány vícerým způsobem, v převáţné míře však byla vyuţívána sluţební vozidla zřizovatelů. Jednalo se především o dodávky výměnných souborů, revize a aktualizace na knihovnách, metodické návštěvy, individuální poradenskou činnost apod. Revizní práce byly opět prováděny v pravidelných intervalech, souběţně s aktualizací fondu. Probíhaly v knihovnách Blovice, Domaţlice, Nepomuk, Plasy, Plzeň, Přeštice a Stříbro. Celkem bylo obslouţeno 21 knihoven a zrevidováno svazků. Byl vykázán menší objem revizních prací neţ v roce 2011 (o svazků). Pracovní úvazky pracovníků regionálních oddělení v Plzeňském kraji doznaly nevýznamných změn, souhrn úvazků u pověřených knihoven činil 13,67. Tento údaj jiţ nezahrnuje pracovní úvazky metodiků SVK PK. Statistické údaje vykazované v celostátním výkazu Kult (MK) se týkaly všech evidovaných knihoven v Plzeňském kraji. Kaţdá pověřená knihovna zkontrolovala a zavedla do elektronických formulářů NIPOS jednotlivé statistické údaje svých obsluhovaných profesionálních i neprofesionálních knihoven za svůj region. Sumarizace dat proběhla elektronickou formou. Pracovnice oddělení organizace a vzdělávání SVK PK (OVOK) v konečné fázi analyzovaly výsledné sumáře všech pověřených, profesionálních a neprofesionálních knihoven za jednotlivé pověřené oblasti a zpracovaly a zkontrolovaly celkový sumář za Plzeňský kraj. Veškeré údaje byly předávány jiţ pouze elektronickou cestou k celostátnímu zpracování NIPOS. V roce 2012 bylo zpracováno a zkontrolováno celkem 591 statistických výkazů knihoven v elektronické podobě za rok Tento údaj zahrnoval formuláře za kaţdou jednotlivou knihovnu evidovanou u Ministerstva kultury ČR, a nově i celkový součet sumářů za neprofesionální knihovny, sumáře za profesionální knihovny, sumáře za knihovny pověřené regionální funkcí a souhrnný celkový krajský sumář. Z výsledných údajů byl vypracován Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje za rok 2011 a distribuován všem profesionálním knihovnám v kraji. 4. Financování regionálních funkcí Rozhodnutím Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje byly na rok 2012 přiděleny pověřeným knihovnám na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji celkové finanční prostředky ve výši Kč. Studijní a vědecké knihovně jiţ nebyla pro tento rok dotace poskytnuta. V průběhu roku nedošlo k ţádnému navýšení. Ve srovnání s předchozím rokem došlo opětovně ke sníţení finančních prostředků, a to o Kč. Tato suma byla přerozdělena metodou proporcionálního financování, která zohledňuje počet základních knihoven zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji v okruhu působnosti pověřených knihoven. Dotační částka byla vyplacena na účet zřizovatelům těchto knihoven. 14

15 Rozložení objemu finančních prostředků v Plzeňském kraji na výkon regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách Z předloţených údajů statistických výkazů knihoven a ze zpracovaného sumáře výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2012 je zřejmé, ţe opět všechny knihovny v maximální míře vyuţily přidělenou dotaci a zároveň nepřekročily limit stanovený pro celkové osobní náklady. Maximální částka, kterou bylo moţno pouţít na celkové osobní náklady pro pracovníky pověřených knihoven (max. 60% z dotace) podle nově aktualizovaných Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji nebyla v ţádné knihovně překročena. Tato zahrnuje mzdové náklady stálých zaměstnanců na plné či částečné úvazky, zákonné sociální pojištění a sociální náklady. Celková suma osobních nákladů v roce 2012 činila u pracovníků vykonávajících regionální funkce Kč. Spotřeba materiálu byla vyčíslena na Kč. Z toho celková částka vynaloţená na nákup knihovního fondu činila Kč, to je o Kč více neţ v předchozím roce. V tomto roce lze konstatovat zvýšení vynaloţené částky na nákup knihovního fondu pro výměnné soubory i z důvodu změny Pravidel, které určují minimální hranici 30% z dotace na nákup fondu. Většině pověřených knihoven Plzeňského kraje přispívali jejich zřizovatelé na chod regionálních oddělení a zároveň na zabezpečení výkonu regionálních sluţeb. Tento podíl se vyčísluje pouze u některých knihoven. Celkově se však jedná o nemalou částku finančních prostředků, např. příspěvky na mzdy, provozní prostředky, doprava výměnných souborů, hrazení energií aj. Téţ zřizovatelé smluvně vázaných obsluhovaných knihoven mají zájem na chodu a zvelebování svých knihoven, jejichţ zaměstnanci často poskytují neocenitelné sluţby svým čtenářům z řad obyvatelstva obcí. Starostové přispívají na údrţbu knihovních prostorů a zajišťování mezd místních knihovníků, Další poloţku značí finanční příspěvky obcí na nákup knih do výměnných souborů pověřených knihoven. Aktivně bylo zapojeno celkem 39 obcí, nejvíce v obvodu působnosti pověřené knihovny Tachov (zde přispívalo do výměnného fondu 20 obcí s částkou 15,- aţ 16,- Kč na obyvatele obce), dále Kralovice, Manětín, Stříbro a Plzeň. Celková částka byla vyčíslena ve výši Kč (včetně Plzně). 15

16 Blovice Dobřany Domažlice Horažďovice Klatovy Kralovice Manětín Nepomuk Plasy Plzeň Přeštice Rokycany Stříbro Sušice Tachov Meziroční srovnání výše vynaložených prostředků na nákup knihovního fondu z prostředků krajské dotace v Kč Nákup DDHM vykazovaly knihovny Blovice, Dobřany, Domaţlice, Nepomuk a Tachov ve výši Kč, zde došlo k výraznému sníţení o Kč ve srovnání s rokem Týkal se opět nákupu drobného zboţí jako tiskopisů pro veřejné knihovny, kancelářských potřeb, čtenářských průkazů, různých provozních prostředků, kopírky, PC, tiskárny, tonerů do tiskáren a kopírky, balicího materiálu, materiálu na čištění knih, ochranných pomůcek, nákladů na pohonné hmoty apod. Finanční náklady na spotřebu energie jsou vykázány ve výši Kč, coţ je o Kč méně neţ v předchozím roce. Tyto nejsou vykázány u knihoven Dobřany, Kralovice, Manětín, Nepomuk, Přeštice, Stříbro, Sušice a Tachov, protoţe se na úhradě podílí vlastní zřizovatel knihoven a tyto poloţky u knihoven nevyčísluje. Jedná se o podíly na vodném, stočném, na spotřebě el. energie a plynu. Totéţ se týká oprav a udržování, které v roce 2012 vykazovala pouze pověřená knihovna Domaţlice ve výši Kč. Údaj vykazuje kaţdoroční pokles. Cestovné činilo Kč a vykazuje opět znatelný pokles, zahrnovalo cestovní náhrady v rámci metodických návštěv pracovníků pověřených knihoven, cestovné na pracovní porady a semináře. Poloţku nevykazovala polovina knihoven, protoţe sluţba byla opět financována z vlastních prostředků zřizovatele. Ostatní služby zahrnovaly poloţky jako je doprava, servis výpočetní techniky, nákup licence na elektronické zdroje a nákup knihovnických sluţeb. Mimoto jsou zde zahrnuta i školení, poštovné, nájemné, náklady na telefonní poplatky, poplatky spojené s vyuţitím internetových sluţeb, aj. Poloţky ostatní sluţby jsou finančně vyjádřeny souhrnnou částkou Kč, coţ je o Kč méně ve srovnání s předchozím rokem. Jmenované sluţby jsou ve stále větší míře financovány z vlastních zdrojů zřizovatele a u knihoven Dobřany, Přeštice, Stříbro a Plzeň zcela. Náklady na dopravu vykazovaly pouze knihovny Horaţďovice, Kralovice, Sušice a Tachov, a to částkou Kč. Servis výpočetní techniky uvádí knihovny Domaţlice, Horaţďovice, Klatovy a Plasy. Je vyčíslen částkou ,- Kč. Pokrývá poplatky za uţívání programových servisů Clavius, údrţbu webových stránek i správu serverů a počítačových sítí v návaznosti na výkon regionálních funkcí. 16

17 Nákup knihovnických služeb na základě objednávky byl vyuţíván pověřenou knihovnou Klatovy v profesionální knihovně Nýrsko v částce Kč. Jiné ostatní a provozní náklady tvořily různé poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, poplatky za členství v organizaci SKIP a SKAT, bankovní výlohy, náklady pojistného proti škodám, zákonné pojištění organizace za pracovní úrazy atd., sumárně jsou vyčísleny ve výši 804 Kč a vykazovaly je pouze knihovny Horaţďovice a Rokycany. Z výsledku doloţených údajů ze všech výkazů a přiloţených souvisejících komentářů vypracovaných pověřenými knihovnami je patrno, ţe přidělená dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje určená na výkon RF v Plzeňském kraji na rok 2012 byla plně vyčerpána a v souladu s Pravidly o poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí v závislosti na různorodých místních podmínkách dle moţností jednotlivých pověřených knihoven co nejúčelněji vyuţita. Zároveň je ale nutno konstatovat, ţe ačkoli došlo ke zvýšení nákupu knih do výměnného fondu, projevila se sníţená částka dotace bezmála ve všech ostatních sledovaných poloţkách. Sestavil: OVOK SVK PK,

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 Plzeň 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 Studijní

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADECH V I. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2002/2003 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Krajský přebor 3 Krajský přebor star. 4 1.A třída 2 Krajský přebor mlad. 4 1. B třída 8 Krajská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 1993 / 1994 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Oblastní přebor 3 Oblastní přebor st. 2 1.A třída 3 Oblastní přebor ml. 0 1. B třída 5 Oblastní

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné sluţby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační sluţby ze všech oblastí dostupných

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1989-1990

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1989-1990 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1989-1990 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 1989 / 1990 M U Ž I DOROST ČNFL, Divize 3 Divize 0 Krajský přebor 3 Oblastní přebor st. 1 1.A třída 3 Oblastní přebor ml. 0 1. B třída 3

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

VÝHLEDOVÝ PLÁN ROZVOJE REGIONÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY CamelNET

VÝHLEDOVÝ PLÁN ROZVOJE REGIONÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY CamelNET 1. ÚVOD Tento materiál shrnuje informace získané k době jeho pořízení. Protoţe se na přípravě regionální komunikační sítě CamelNET (optické datové sítě) intenzivně pracuje v mnoha směrech, nepochybně bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Eva Svobodová, Jana Benešová, Kateřina Hubertová Královéhradecký kraj 5 okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod,Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 1 krajská

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

číslo vlaku chybí* chybí* chybí* 7806 7810 7834 chybí* chybí* chybí*

číslo vlaku chybí* chybí* chybí* 7806 7810 7834 chybí* chybí* chybí* číslo vlaku 7806 7810 7834 7862 7801 7843 7805 7325 7327 7821 7869 7834 7322 7332 7302 7334 7331 7303 7323 7325 7335 změna oproti návrhu Trať 160 Plzeň hl. n. (12:18) - Plasy (13:06), Plasy (14:51) - Plzeň

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč Název IČO Název služby ID Druh sociální služby Optimum po redukci Reálná výše dotace celkem Již přidělená dotace Dofinancování 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 68782004 Středisko Víteček - sociálně

Více

Věcný rozpis - finanční příspěvek ze státního rozpočtu na pořízení věcného vybavení PO pro vybrané obce r. 2014

Věcný rozpis - finanční příspěvek ze státního rozpočtu na pořízení věcného vybavení PO pro vybrané obce r. 2014 Věcný rozpis - finanční příspěvek ze státního rozpočtu na pořízení věcného vybavení PO pro vybrané obce r. 04 ÚO HZS PK DOMAŽLICE OBEC JSDHO Kateg. JPO VĚCNÉ VYBAVENÍ PO (název) ks Věcné vybavení Oprava

Více

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Lestkov 184, 349 53 Bezdružice nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín Plánská 370, 349 58 Černošín

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji Ústí nad Labem 2015 odbor kultury a památkové péče ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.3 - a jejich administrativních částech Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Česká republika - Se sídlem

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů

Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato příloha stanoví výčet prodejních míst a způsob zajištění prodeje integrovaných jízdních dokladů (dále jen IJD)

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více