Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012"

Transkript

1 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok Legislativa Výkon regionálních funkcí je v současnosti vázán následující legislativou: Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb (dále jen knihovní zákon); Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2005; Koncepce výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji na léta ; Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválená usnesením Zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje s účinností ode dne ; Písemné smlouvy uzavřené mezi krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami s platností od r Smlouvy o přenesení RF ; Písemné smlouvy uzavřené mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami s platností od r Smlouvy o poskytování RF ; Kaţdoroční usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o přidělení neinvestiční dotace obcím na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na úrovni kraje; 2. Počty a typy knihoven V Plzeňském kraji v roce 2012 vykazovalo činnost spjatou s výkonem regionálních funkcí celkem 497 knihoven, evidovaných u Ministerstva kultury ČR. V tomto počtu jsou zahrnuty 1 krajská knihovna, 15 pověřených profesionálních knihoven, 48 menších obsluhovaných profesionálních knihoven a 433 obsluhovaných obecních neprofesionálních knihoven. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále OVOK) koordinovalo ve sledovaném roce činnost všech těchto profesionálních i neprofesionálních knihoven. V celkovém počtu nejsou zahrnuty vlastní pobočky pověřených knihoven, které vykonávají knihovnickou činnost přímo v územním obvodu těchto pověřených knihoven a na něţ se nevztahuje příjem krajské dotace na výkon regionálních funkcí. Knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí (jedná se nyní o 15 knihoven v kraji) jsou pověřeny krajskou knihovnou, po dohodě s jejich zřizovatelem a na základě uzavřené smlouvy, poskytovat sluţby podle předem stanovených odborných kritérií, které je nutno chápat jako tzv. standard kompetencí pověřené knihovny a musí být zárukou, ţe odborné sluţby poskytují jen knihovny s odpovídající mírou odbornosti. Počátkem roku 2012 byla nově pověřena výkonem regionálních funkcí Městská knihovna Stříbro, která dříve spadala do regionálního obvodu pověřené knihovny Tachov. Zároveň s tímto pověřením převzala veškeré kompetence regionální činnosti týkající se obsluhování 10 místních profesionálních knihoven. V celokrajském měřítku bylo v roce 2012 v platnosti celkem 15 smluv o přenesení regionálních sluţeb mezi krajskou a pověřenými knihovnami či jejich zřizovateli a 481 smluv o poskytování regionálních sluţeb, uzavřených mezi pověřenými knihovnami a jednotlivými zřizovateli profesionálních a neprofesionálních obsluhovaných knihoven. Uzavřené smlouvy 1

2 zakládají nárok a jsou podmínkou pro kaţdoroční poskytování krajské dotace na zajišťování regionálních funkcí knihoven. Koncem roku 2011 docházelo jako kaţdoročně ke změnám v počtech obsluhovaných knihoven (přestaly pracovat knihovny Chocenický Újezd (Blovice) a Lestkov (Tachov), a naopak činnost zahájily knihovny Horní Hradiště (Plasy), Chomle (Rokycany), Šimanov (Sušice) a Tisová (Tachov), coţ samozřejmě ovlivnilo i rozdělení celkového objemu finančních prostředků jednotlivým pověřeným knihovnám na rok Nově byla ustanovena pověřenou knihovnou Městská knihovna Stříbro, původně sama obsluhovaná knihovna, která na rok 2012 obdrţela téţ dotaci na výkon regionálních funkcí. V průběhu roku 2012 postupně ukončily činnost knihovny Prášily (obvod Sušice), Rybník (Domaţlice), Střapole (Rokycany) a opětovně Tisová (Tachov), nepodařilo se znovu uzavřít smlouvu s knihovnami Červený Hrádek a Újezd (Plzeň). Nově zahájila činnost prozatím bez dotační částky knihovna Liblín (Kralovice). Počty obsluhovaných knihoven v oblastech působnosti pověřených knihoven v Plzeňském kraji 3. Výkon regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách Městské kulturní středisko Blovice - knihovna Poskytovala sluţby 26 veřejným knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně ve Spáleném Poříčí. Na výkon regionálních funkcí (dále jen RF) obdrţela dotaci ve výši ,- Kč. Poradenská a konzultační činnost se týkala průběţné knihovnické činnosti, knihovníci se naučili pouţívat počítače a internet, který poskytují zdarma, většina dotazů a problémů na knihovnách se řeší ovou cestou nebo přes webové stránky knihovny. Statistické výkazy bylo nutno zpracovat i pro zrušené knihovny Bzí a Chocenický Újezd a jejich fond odepsat. Během roku byly uspořádány 3 porady knihovníků, v rámci jedné z nich knihovníci absolvovali seminář Výkazy o činnosti a evidence dokumentů v knihovně. 2

3 Obdrţeli informace z oblastí Knihovna roku, VISK, PIK, akce pro knihovny aj. Pomoc při revizi fondu byla poskytnuta knihovnám Letiny, Šťáhlavice, Chouzovy, Hradišťský Újezd, Číčov a Hradišťská Lhotka. Celkem bylo zrevidováno svazků. V knihovnách Lučiště a Spálené Poříčí proběhla revize bez pomoci metodika. Aktualizace fondu probíhá v knihovně Zdemyslice. Knihovnický systém Clavius pouţívají jiţ knihovny ve Spáleném Poříčí, Šťáhlavech, Zdemyslicích, Nezvěsticích a Milínově. Od ledna začaly vyuţívat modul Výpůjční protokol na výpůjčky knih přes čárové kódy. Vzhledem k tomu, ţe se jedná vesměs o knihovny neprofesionální, vyţádaly si pomoc s nastavením systému a s jeho běţným pouţíváním. Ke konci roku byly seznámeny s výstupy pro zpracování výkazů. Bylo vyexpedováno 67 souborů knih o velikosti svazku. Větší knihovny si nakupují i svůj vlastní fond. Ve výměnném fondu je nyní celkem svazků, roční přírůstek zakoupený z dotace činí 612 svazků. Doprava souborů po knihovnách je zajišťována soukromým autem knihovnice, jen někteří knihovníci nebo starostové si soubory dováţí sami. Městská knihovna Dobřany V roce 2012 obsluhovala 22 veřejných knihoven, z nichţ 2 knihovny jsou s profesionálními pracovníky Stod a Štěnovice. Dotaci pro tento rok obdrţela ve výši Kč. V knihovně proběhly 2 semináře s tématy Týdne knihoven, tvorba webových stránek a vzdělávání knihovníků, hodnocení Týdne knihoven proběhlo pak na poradě knihovníků, na které byly projednány téţ organizační a provozní záleţitosti, aktualizace údajů o knihovnách a statistika včetně deníků a výkazů. Knihovny v Chlumčanech a ve Dnešicích neúspěšně ţádaly v průběhu roku o přidělení dotace VISK 3 na nákup PC včetně automatizovaného programu. Knihovna Dnešice proto počítač a knihovní program Knihomol zakoupila z vlastních prostředků zřizovatele. Tento program nabízí veškeré potřebné funkce spojené s provozem malé knihovny. V průběhu roku došlo k instalaci PC a od r je knihovna připravena tento program plně vyuţívat. Téţ knihovna v Hradci v souvislosti s nástupem nové knihovnice plánuje zakoupení nového PC. Knihovny Hradec a Chlumčany spustily novou webovou prezentaci, ve Vsi Touškov došlo k výměně knihovníka. Knihovna v Lisově byla prozatím přestěhována do nových prostor. V důsledku poškození objektu přímo sousedícího s knihovnou v Lisově byla tato přestěhována do jiných prostor a došlo zde k výměně knihovníka. Všichni knihovníci mají během roku moţnost si sami vybírat knihy do výměnných souborů i z doplňkového knihovního fondu Městské knihovny Dobřany, kromě toho je všem nabízena moţnost sestavovat soubory i dle písemných či telefonických poţadavků. Revize byla započata ve Štěnovicích a v Hradci, pokračuje ve Stodě, v Chlumčanech, a byla jiţ ukončena v Honezovicích. Výměnný fond čítá knihovních jednotek a roční přírůstek činí 717 svazků. Knihovna dodala v průběhu roku 62 souborů s svazky. Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích Vykonávala regionální činnost v 85 knihovnách, z toho v 7 profesionálních Bělá nad Radbuzou, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Klenčí pod Čechovem, Poběţovice a Staňkov. Koncem roku ukončila svoji činnost knihovna Rybník. Knihovna obdrţela v roce 2012 dotaci na výkon RF ve výši Kč. Metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení odborných problémů souvisejících se základní knihovnickou technikou, umístěním, vybavením, automatizací a internetizací knihoven i revizemi fondu. V průběhu roku došlo k výměně knihovníků v místních knihovnách Dobříkov, Kvíčovice, Mutěnín, Spáňov a Vlkanov. Je zde naděje na zkvalitnění činnosti těchto knihoven. Výrazně se zlepšila činnost knihovny po obměně vedoucí knihovny v Poběţovicích. Odborné konzultace byly zaměřeny na přípravu zpracování projektů VISK, na vyuţití moţností knihovnického systému Clavius, vyplňování statistických výkazů apod. Proběhla porada knihovníků profesionálních knihoven, která se konala v nově rekonstruované knihovně v Poběţovicích. Účastníci byli seznámeni s dotačními programy VISK a Knihovna 3

4 21. století, s moţností zvyšování informační gramotnosti prostřednictvím kurzů ECDL pořádaných zdarma v SVK Plzeň a s novou elektronickou konferencí Akvizice, do níţ je moţno zasílat nabídky vyřazených dokumentů. Byly podány informace o účasti profesionálních knihoven na celostátních akcích BMČ, Noc s Andersenem a Týden knihoven. V závěru roku se v pověřené knihovně konala porada pro knihovníky místních knihoven, která byla zaměřena na základní knihovnickou techniku, změny ve statistice, na akce k propagaci knihoven a čtenářství a moţnosti proškolování v práci na počítači zdarma. Pro knihovníky profesionálních knihoven se konal v návaznosti na poradu seminář s názvem Zkušenosti s dětským čtenářem v naší knihovně. Pro dobrovolné knihovníky byla uspořádána přednáška mladé domaţlické autorky Ludmily Fliegelové na téma Moje knihy. Revize nebo aktualizace knihovního fondu proběhly či ještě probíhají na knihovnách Draţenov, Poběţovice, Pec pod Čerchovem a Kdyně. V Místní knihovně Oprechtice bylo nutno zpracovat celý knihovní fond včetně zaloţení nového přírůstkového seznamu. Stav výměnného fondu činí knihovních jednotek, roční přírůstek byl nakoupen v počtu svazků. Během roku bylo poskytnuto 191 souborů se svazky v souborech. Mimořádné poţadavky svých čtenářů vyřizují profesionální knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční sluţby. Při rozvozu výměnných souborů vyuţívaly pracovnice pověřené knihovny MěkBN sluţební auto knihovny. Při metodických návštěvách jsou pravidelně poskytovány odborné konzultace a pomoc jak při vyuţívání AKS Clavius, tak při nových a méně často se opakujících činnostech, např. ve výpůjčním protokolu nastavení jednotlivých operací zápisného, upomínek, tisku potvrzení nebo nastavení revizního modulu. Tato činnost není vykazována, ale zaznamenávána zvlášť. Městská knihovna Horažďovice Obsluhovala 22 knihoven, z toho 2 profesionální knihovny Nalţovské Hory a Pačejov. Knihovna hospodařila s dotací ve výši Kč. V průběhu roku bylo poskytnuto 62 konzultací různou formou telefonicky, em i při osobním kontaktu. Knihovníci mohou většinu informací najít na webových stránkách knihovny. Vzhledem k omezeným časovým moţnostem knihovnic bylo zavedeno individuální školení informačních technologií ve volném čase u knihoven Boubín, Lhota Horaţďovická, Nalţovské Hory. Délka školení je přizpůsobena potřebám knihovníků. Na základě plánu revizí tyto proběhly v knihovnách Myslív a Velenovy. Bylo expedováno 61 souborů s celkovým počtem svazků, včetně časopisů. Servis výpočetní techniky byl prováděn v souvislosti s vybavením výpočetní technikou u knihoven Boubín, Kvášňovice a Třebomyslice. V obci Veřechov bylo vybudováno Multifunkční zařízení pro kulturu sport a vzdělávání, jehoţ součástí je i nová knihovna. V knihovně Kvášňovice byl realizován přechod na AKVS Clavius a spuštěn výpůjční protokol. Všechny obsluhované knihovny mají vlastní webové stránky, které byly zřízeny za pomoci pověřené knihovny. Výměnný fond tvoří knihovních jednotek a roční přírůstek činil 529 svazků. Částkou Kč byl vyčíslen příspěvek zřizovatele na výkon regionálních funkcí. Městská knihovna Klatovy Poskytovala sluţby 45 knihovnám, z toho 9 profesionálním Chudenice, Janovice, Kolinec, Měčín, Nýrsko, Plánice, Stráţov, Švihov, Ţelezná Ruda. Knihovna obdrţela dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši Kč. Kromě konzultací je poskytován rozsáhlý informační servis úřadům i knihovnám v pověřené oblasti prostřednictvím metodických materiálů, nabídek školení, pokynů a informací z knihovnické oblasti apod. Proběhlo několik seminářů zaměřených na vyuţití internetu, ové komunikace, facebookové prezentace, byla uspořádána přednáška Úloha paměti a dalších kognitivních funkcí v procesu čtení, kterou se zájmem navštívily i knihovnice mimo oblast pověřené knihovny. Uskutečnily se dvě porady pro profesionální knihovníky, z toho jedna výjezdní v Městské knihovně Měčín a jedna porada pro neprofesionální 4

5 knihovníky. Byly projednávány legislativní změny, moţnosti získávání grantů i nabídky vzdělávacích kurzů. Součástí byl i seminář Výroba ozdob z korálků. Aktualizace knihovního fondu probíhá v Knihovně městyse Chudenice v souvislosti s ukládáním knih do AKS Clavius, v knihovně Nýrsko probíhá bez asistence metodiků. Obce na nákup knihovního fondu finančně nepřispívají. MěK Klatovy však působí jako distribuční místo pro knihy z projektu Česká knihovna. Zároveň zprostředkovává předávání knih vyřazených z fondů jednotlivých knihoven do těch knihoven, které o ně projevily zájem. Celkový regionální výměnný fond tvoří knihovních jednotek, roční přírůstek činil svazků. Na knihovny bylo rozvezeno 111 souborů o velikosti knihovních jednotek. V roce 2012 neproběhl ţádný velký zásah nad rámec běţné aktualizace a instalace knihovnických programů. Městská knihovna Kralovice V roce 2012 vykonávala regionální činnost celkem ve 20 knihovnách, z toho ve 2 profesionálních knihovnách v Koţlanech a Ţihli. V průběhu roku nově zahájila činnost Místní knihovna Liblín. Dotace byla přidělena ve výši Kč. Všechny 3 pracovnice pověřené knihovny se určitou částí úvazku podílely na chodu regionálního oddělení. Poradenská a konzultační činnost byla poskytována podle aktuální potřeby knihovníků, dané knihovny či poţadavků obcí. Jednalo se o poradenství při zřizování nové knihovny, zaškolování nového knihovníka, vyplňování statistických výkazů, kontrola činnosti apod. Celkem byly uspořádány 4 porady pro profesionální i neprofesionální knihovníky, v.průběhu kterých proběhlo komplexní zhodnocení činnosti a hospodaření za uplynulé období, byly předány informace z regionálních porad týkající se vzdělávání, moţnosti připojování k internetu, výše a čerpání dotace apod. Součástí porad byl seminář na téma Rok Boţeny Němcové. Kromě profesionálních knihoven disponují vlastním fondem pouze 4 obsluhované knihovny, o pomoc při revizi v tomto roce neţádala ţádná z těchto knihoven. Bylo poskytnuto 68 výměnných souborů o velikosti svazků. Soubory byly tvořeny hlavně z nových titulů a byly doplněny téţ svazky z vlastního fondu pověřené knihovny. Jednotlivé knihovny obdrţely 2-7 souborů dle vlastních potřeb a poţadavků, na rozvoz bylo pouţito sluţební auto města Kralovice. Výměnný regionální fond čítá knihovních jednotek a celkový roční přírůstek činil svazků. Na nákup výměnného fondu přispělo i dalších 7 obcí v regionu pověřené knihovny Bohy, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Vys. Libyně, Výrov a Ţihle s částkou v celkové výši ,- Kč. Městská knihovna Manětín Regionální knihovna Manětín obsluhovala i nadále 10 neprofesionálních knihoven. Výše dotační částky činila Kč. Výměnné soubory byly dováţeny pověřenou knihovnou, knihovna Vlkošov preferovala osobní odběr. Počet souborů i svazků v letošním roce mírně stoupl. V průběhu roku se uskutečnila 1 porada, na které byly knihovnice seznámeny s výsledky uskutečněného průzkumu týkajícího se plnění knihovnických standardů, se zásadami vyplňování statistických výkazů a informovány o nejzajímavější vycházející literární tvorbě. Součástí porady byl seminář Škola paměti. Obec Štichovice odsouhlasila nákup knihovnického programu CODEX, který bude vyuţit na zpracování darovaných knih. Knihy bude postupně zpracovávat metodička pověřené knihovny. Do knihoven bylo vyexpedováno 29 souborů čítající svazků. Město Manětín zakoupilo několik nových regálů pro uloţení výměnného fondu. Výměnný regionální fond čítá v současné době knihovních jednotek, roční přírůstek činil 354 svazků. Na nákup výměnného fondu přispěly obce Mladotice a Bezvěrov z regionu pověřené knihovny částkou Kč. 5

6 Městská knihovna Nepomuk Pověřená knihovna poskytovala sluţby 35 neprofesionálním knihovnám. Ve svém obvodu působnosti nemá uzavřenou smlouvu s ţádnou profesionální knihovnou. Knihovna obdrţela dotaci ve výši Kč. Poradenská a metodická činnost byla zaměřena na oblasti výkonu knihovnické činnosti, jako je vedení řádné dokumentace, formy provádění revizí a aktualizací knihovních fondů, byla poskytována odborná pomoc při zaškolování nových knihovníků při předávání a převzetí knihoven, probíhalo seznámení s podmínkami poskytování a vyuţití meziknihovní výpůjční sluţby, nabídkami školení apod. Byly předány pokyny k vyplňování statistických výkazů a zároveň připomenuty standardy knihovnických a informačních sluţeb. Tato témata byla podrobně objasněna v průběhu porady a semináře pro neprofesionální knihovníky, při této příleţitosti byly téţ navrţeny náměty pro přípravu akce Týden knihoven. Pomoc při revizi byla poskytnuta knihovně Sedliště. Další revize proběhly v knihovnách Neurazy, Partoltice, Maňovice, Ţelvice, Oselce a Mladý Smolivec. Bylo rozvezeno 91 souborů o velikosti svazků, dopravu zajišťoval zřizovatel pověřené knihovny. Nákup knih do vlastního fondu z prostředků obce probíhal u knihoven Kasejovice a Ţinkovy, rekonstrukce či drobné opravy se uskutečnily v knihovnách Nová Ves, Klášter, Číţkov, Ţinkovy a Soběsuky, kde byla zároveň do funkce jmenována nová knihovnice. Obecní knihovna Kasejovice vyhlásila novou knihovnickou soutěţ Moje pohádka. Celkový výměnný fond pověřené knihovny čítá knihovních jednotek, roční přírůstek byl ve výši 782 svazků. Městská knihovna Plasy Pověřená knihovna obsluhovala 57 knihoven, z toho 10 profesionálních Chrást, Heřmanova Huť, Horní Bříza, Kaznějov, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Zruč- Senec. Dotace na výkon regionálních funkcí byla poskytnuta ve výši Kč. V průběhu roku se uskutečnily 2 porady pro profesionální i neprofesionální knihovníky. Na programu bylo vzdělávání knihovníků, předávání zkušeností z knihovnické práce, podněty týkající se akvizice, tvorby webových stránek, pořádání kulturních akcí a přednášek apod. Porady byly doplněny o 3 seminární vzdělávací akce s prohlídkou kláštera, hrobky rodu Metternichů a návštěva výstavní síně plaské litiny včetně odborných výkladů průvodkyně. Odborná pomoc s revizí knihovního fondu byla poskytnuta Městské knihovně v Kaznějově. Pověřená knihovna dodala obsluhovaným knihovnám 180 souborů knih o velikosti knih, disponuje výměnným fondem s knihovními jednotkami a ročním přírůstkem o velikosti svazků. Zdárně pokračuje projekt s názvem Do knihovny za kníţkou, hračkou, vědou, písničkou, který podporuje čtenářství u nejmenších dětí a je zaloţen na úzké spolupráci knihoven a mateřských škol v obcích. V roce 2012 bylo zapojeny knihovny Rybnice, Obora, Dolní Bělá, Zbůch, Pernarec a Plasy, zájem o zařazení do projektu projevila knihovna v České Bříze. KmP, p.o. Pověřená Knihovna města Plzně obsluhovala celkem 14 knihoven, z toho 12 knihoven v rámci území okresu Plzeň-město, 1 profesionální knihovnu ve Starém Plzenci a 1 neprofesionální knihovnu v Letkově. V tomto roce se nepodařilo uzavřít smlouvu s knihovnami Červený Hrádek a Újezd. Na regionální činnost obdrţela dotaci ve výši Kč. Kromě knihovny v Letkově pracuje všech 13 knihoven v rámci knihovního systému Clavius, knihovna Letkov pouţívá pro evidenci výpůjček databázi v Excelu. Všechny knihovny jsou propagovány buď na webových stránkách pověřené knihovny nebo obce a všem čtenářům je nabízen přístup k internetu. Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na pomoc při aktualizacích, revizích, statistice, při evidenci periodik, zpracování knihovního fondu a při práci s výpůjčním protokolem. Pracovníci obsluhovaných knihoven byli téţ pravidelně seznamováni s novinkami v knihovnické oblasti. Byly uspořádány 2 porady pracovníků 6

7 obsluhovaných knihoven a 1 vzdělávací akce Současná světová literatura posledních deseti let. Velkou aktualizací stálého knihovního fondu prošla knihovna v Malesicích a v Letkově, v knihovnách Lhota, Koterov a zároveň i Letkov byla provedena revize. Dodávka výměnných souborů se uskutečňovala sluţebním autem, bylo vyexpedováno 145 souborů a svazků. Celkem tvoří výměnný fond pověřené knihovny knihovních jednotek, roční přírůstek činil svazků, z toho 350 knih bylo pořízeno z dotační částky a 1368 svazků nakoupeno z prostředků města. Městská knihovna Přeštice Knihovna obsluhovala 26 neprofesionálních knihoven. V obvodu její působnosti nevykonává činnost ţádná profesionální knihovna. Knihovna hospodařila s dotací ve výši Kč. Porady knihovníků byly v roce 2012 svolány 2x s celkovou účastí 25 knihovníků. V rámci porady byl uspořádán seminář Naše řeka Úhlava. Informace jsou poskytovány průběţně elektronicky, písemně nebo telefonicky. Nabídky kurzů jsou pravidelně předávány knihovníkům, kteří se účastní dle svého zájmu a časových moţností. Pro mizivý zájem knihovníků z malých obcí (jednalo se převáţně o studenty a důchodce) nebyly pořádány besedy. V knihovnách Ţerovice a Skočice byly provedeny revize přímo metodiky pověřené knihovny. Knihovně Merklín byla poskytnuta pomoc při zavádění programu Clavius a pomoc s revizí vlastního fondu knihovny. Obsluhovaným knihovnám bylo dodáno 38 souborů s svazky. Doprava byla zajišťována sluţebním autem města. Ve výměnném fondu pověřené knihovny se nachází knihovních jednotek, roční přírůstek činil 977 svazků. Městská knihovna Rokycany Ve svém obvodu působnosti poskytovala sluţby 57 základním knihovnám, z toho 7 profesionálním Holoubkov, Hrádek, Mirošov, Radnice, Strašice, Stupno, Zbiroh. Během roku ukončila činnost Místní knihovna Střapole. Na výkon regionálních funkcí byla přidělena dotace v částce Kč. Knihovny Osek a Vejvanov obdrţely dotace z programu VISK 3 na automatizaci knihovnických činností, u knihoven Osek a Zvíkovec bylo dokončeno vkládání knihovního fondu do systému Clavius. Revize proběhla pouze v regionálním oddělení pověřené knihovny. Pracovnice pověřené knihovny vytvořila přehledné webové stránky slouţící potřebám regionálních knihovníků které se umístily na 36. místě soutěţe BIBLIOWEB o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu. Evidence poradenské a konzultační činnosti byla zpřesněna, důsledně byly konzultovány zejména problémy s evidencí a vykazováním statistických údajů. Metodická činnost zahrnovala opakované instruktáţe v souvislosti s pouţíváním programu Clavius, byly prováděny jednoduché úpravy a kontroly nastavení, v některých případech doporučen servisní zásah tvůrců programu. Byla zajišťována distribuce knih v rámci projektu Česká knihovna a distribuce časopisu IRIS. Proběhlo 14 porad pro knihovníky,některé spojené s odbornými semináři. Knihovníci byli kromě metodiky běţné knihovnické činnosti informováni o grantech na rok Semináře se konaly na témata Evidence knihovního fondu a Čištění a technická údrţba knih, uskutečnila se téţ přednáška připomínající osobnost J. V. Sládka. Porady s vedoucími všech profesionálních knihoven probíhají pravidelně kaţdý první pátek v měsíci. Pověřená knihovna dodala obsluhovaným knihovnám 188 souborů o velikosti svazků. Doprava v rámci výkonu RF zaznamenala pokles jednak z důvodu sníţení dotace, téţ se projevilo omezení počtu dnů, kdy měla knihovna k dispozici auto zřizovatele. Výměnný fond pověřené knihovny tvořil knihovních jednotek, roční přírůstek činil 900 svazků. 7

8 Městská knihovna Stříbro Knihovna začala plnit funkci pověřené knihovny počátkem roku Před tímto obdobím byla vedena jako obsluhovaná knihovna pověřené knihovny v Tachově. Obsluhovala celkem 10 neprofesionálních knihoven. Výše dotační částky na regionální činnost činila Kč. Knihovna uzavřela smlouvy o obsluhování s 10 obecními úřady. V průběhu roku byly z důvodu stěhování knihovny a výměny knihovníka provedeny revize v knihovnách Ošelín a Kostelec a zrevidováno bylo svazků. V knihovnách Svojšín a Erpuţice se konaly akce pro děti spojené s návštěvou knihovny. Pověřená knihovna je vybavena plně funkčním knihovnickým automatizovaným systémem Clavius, poskytovala standardní knihovnické sluţby včetně poradenské činnosti a konzultací. Bylo vyexpedováno 24 souborů o velikosti svazků. K dopravě byl pouţíván sluţební automobil. V závěru roku se konala porada knihovníků zaměřená na problematiku regionu s ohledem na činnost knihoven a metodiku vyplňování statistických výkazů, která byla spojena se seminářem Informační zdroje na internetu a seznámení s katalogy knihoven. Výměnný regionální fond čítal knihovních jednotek a celkový roční přírůstek činil 900 svazků. Na regionální činnost přispělo všech 10 obcí v regionu pověřené knihovny částkou v celkové výši Kč. Městská knihovna Sušice Obsluhovala 27 knihoven, z toho 4 profesionální knihovny Hartmanice, Kašperské Hory, Velhartice a Ţichovice. V průběhu roku 2012 ukončila činnost knihovna v Prášilech. Činnost regionálního oddělení je stabilizována a vyvíjí se ku prospěchu většiny obsluhovaných knihoven. Došlo k výměně knihovníka v knihovně Rabí, kde byly pro tuto činnost zaškoleny 2 nové knihovnice. Pro všechny knihovny regionu byly svolány 2 pracovní porady na aktuální témata statistika a statistické výkazy, výměnné soubory, revize a kniţní novinky. Jedna z akcí byla výjezdní, neboť se stalo jiţ tradicí, ţe knihovníci z malých vesnických knihoven navštíví velkou profesionální knihovnu V roce 2012 to byly městské knihovny Tábor a Soběslav. Knihovna Kašperské Hory uspěla v ţádosti o grant na zakoupení modulu výpůjčního protokolu. Pravidelný nákup knih do vlastního fondu provádí prakticky všechny 4 profesionální knihovny, které si fond téţ zpracovávají prostřednictvím AKS, ostatní knihovny vyuţívají výměnné soubory. Bylo dodáno 93 souborů o velikosti svazků, na rozvoz bylo pouţíváno auto Městského úřadu v Sušici. Celkový stav výměnného fondu činil k.j., roční přírůstek byl 410 svazků, je veden kompletně v elektronické podobě a veškerá činnost metodického oddělení je plně automatizována. Městské kulturní středisko Tachov - knihovna Poskytovala sluţby 25 profesionálním knihovnám, z toho 2 profesionálním knihovnám v Boru a Plané. V průběhu roku ukončila spolupráci knihovna v Tisové. Pověřená knihovna hospodařila s dotační částkou Kč a z důvodu velké rozlehlosti regionu předala část výkonu regionálních sluţeb na základě objednávky profesionální knihovně v Plané u Mariánských Lázní, která poskytovala výměnné soubory 6 místním knihovnám. Konzultace s knihovníky probíhaly v rámci metodických návštěv, většinou se týkaly sloţení souborů, statistického vykazování, připojování k internetu, provozní doby. Metodička sledovala výpůjční techniku, vedení deníků knihoven, evidenci čtenářů, způsoby řazení knihovního fondu apod. V knihovně Velké Dvorce bylo projednáváno přestěhování knihovny do větších prostor v rámci jedné budovy. Byly uspořádány 2 porady - pro pracovníky profesionálních knihoven Bor a Planá a pro neprofesionální knihovníky. V rámci porady se konal seminář autorské čtení Rudolf Tomšů - Vzpomínky na Miroslava Horníčka. Knihovna Tachov dodala obsluhovaným knihovnám 54 soubory o velikosti svazků a knihovna Planá 16 souborů o svazcích. Doprava byla uskutečňována v obou případech sluţebními auty zřizovatele knihoven. V mnohých případech byly předávány přímo v pověřené knihovně osobně knihovníkům obsluhovaných knihoven na základě jejich 8

9 poţadavků. Objem výměnného fondu za celý region pověřené knihovny Tachov byl knihovních jednotek a roční přírůstek činil svazků. Na spolufinancování regionálních funkcí se podílelo 20 obcí celkovou částkou Kč. Oddělení Vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK V průběhu roku 2012 bylo provedeno 15 metodických návštěv v pověřených i obsluhovaných knihovnách Přeštice, Manětín, Kralovice, Rokycany, Blovice, Milínov, Sušice, Stráţov, Poběţovice, Domaţlice, Tachov, Stříbro, Nepomuk, Horaţďovice, Planá. Návštěvy byly hlavně zaměřeny na sledování výkonu regionálních sluţeb ze strany pověřených knihoven, na posouzení stavu knihovny před její nominací na ocenění Knihovna roku a na plnění standardů veřejných knihovnických a informačních sluţeb (dále jen VKIS). Pracovní cesty v souvislosti s výkonem RF se uskutečnily do Pardubic (seminář ke koncepci rozvoje knihoven na období ), Prahy (sekce Sdruţení knihoven pro RF) a Karlových Varů (systém výkonu RF v Karlovarském kraji). Poradenství se týkalo především vykazování krajské dotace na výkon RF knihoven, způsobu sledování standardů knihoven, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, Projektu internetizace knihoven, kurzů informační gramotnosti, účasti v projektu Unie zaměstnavatelských svazů Zvýšení adaptability zaměstnanců působících v sekci kultura, způsobů provádění revizí knihovního fondu, a zpracování grantů v programu VISK 3. Na oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví (OVOK) se s dotazy obraceli nejen knihovníci, ale i zástupci obcí. Část výkonu RF byla smluvně převedena ze strany SVK PK na 15 pověřených knihoven, které v roce 2012 zabezpečovaly činnost celkem 481 obsluhovaných knihoven. Od vykonávala nově funkci pověřené knihovny Městská knihovna Stříbro pro 10 místních knihoven. V průběhu roku se uskutečnilo 5 společných porad OVOK s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a se zástupci Oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje, včetně jedné mimořádné porady k výsledkům kontrol ze strany Plzeňského kraje. Hlavním tématem těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji, zvýšení jejich efektivnosti a hospodárnosti, způsobu poskytování regionálních sluţeb v jednotlivých pověřených knihovnách, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních projektech, analýza poţadavků obcí na připojení knihoven k internetu, distribuce materiálů pro knihovny, aktuální úkoly knihovnické praxe. Výkon RF upravují Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, která byla s platností od aktualizována. Nově byly uzavřeny smlouvy o převedení výkonu RF na pověřené knihovny, OVOK dozoroval aktualizaci smluv o poskytování regionálních sluţeb mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami. Široký rozsah problematiky výkonu regionálních funkcí a celkové směřování činnosti knihoven v Plzeňském kraji byl podrobně rozebrán a popsán v materiálech Výkon regionálních funkcí ve veřejných knihovnách Plzeňského kraje pod č.j. SVKPlzeň/932/12 a v Koncepci výkonu regionálních funkcí ve veřejných knihovnách Plzeňského kraje v letech Na základě metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních sluţeb (dále jen VKIS), poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky byla provedena podrobná analýza aktuálního stavu naplňování jmenovaných standardů. Oddělení podalo ţádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši ,- Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti (v rozsahu 70 vyučovacích hodin). Z dotace byly hrazeny mzdy lektorů. V roce 2012 se uskutečnilo 10 kurzů ICT, osvědčení obdrţelo 114 z celkem 116 účastníků. Kurzy informační gramotnosti běţí uţ od r. 2001, proškolenost pracovníků knihoven v dovednostech na úrovni ECDL je poměrně vysoká. Postupně klesá zájem o kurzy ze základní nabídky, proto jsou kaţdoročně zařazovány doplňující a rozšiřující nadstavbové kurzy. Pro pracovníky veřejných knihoven bylo 9

10 připraveno 5 odborných přednášek a seminář o práci archivů, který pro velký zájem proběhl dvakrát. V rámci hlavních úkolů OVOK shromaţďovalo, sledovalo a vyhodnocovalo statistické údaje o činnosti všech knihoven v Plzeňském kraji KULT (MK) Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě sumářů a s komentářem odeslány do NIPOS MK ČR. Výsledky poslouţily jako podklad pro vydání materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce Dále byl za OVOK zpracován výkaz výkonu RF a průběţně sledovány všechny výkazy za pověřené knihovny. Tyto výkazy výkonu regionálních funkcí a výkazy financování RF jednotlivých pověřených knihoven byly ve stanoveném termínu předány Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje a Národní knihovně ČR včetně Roční zprávy o výkonu RF v Plzeňském kraji za rok 2011 (č.j. SVKPlzeň/335/12). Všechny statistické údaje byly po celý rok k dispozici a slouţily jako podklad pro další práci oddělení (např. k porovnávání výkonů v projektu Benchmarking knihoven a k analytické činnosti). Plnění standardů VKIS u knihoven Plzeňského kraje v roce 2012 v % Počet obyvat. v obcích-kategorie nad počet knihoven (Klatovy) 1(Km P) počet provozních hodin týdně standard a více plnění 3,22% 26,66% 28,36% 35,71% 42,85% 50% 0% 0% částka v Kč na 1 obyvatele vydaná na nákup KF a IZ/rok standard plnění 4,98% 10,00% 10,45% 21,43% 57,14% 75,00% 100% 100% % roční obnova KF ve volném výběru u knih. se stálým fondem standard 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% plnění 1,17% 0% 0% 0% 14,28% 0% 0% 0% počet studij. míst pro uživatele standard a více plnění 27,56% 15,00% 25,37% 57,14% 57,14% 25,00% 100% 100% počet veřej. přístupných stanic připojených k internetu standard a více plnění 75,37% 11,66% 34,33% 35,71% 28,57% 75,00% 0% 100% webová prezentace 16,72% 33,33% 68,66% 100% 100% 100% 100% 100% elektronic. katalog na internetu 0,54% 13,33% 38,80% 100% 100% 100% 100% 100% dostupnost knihovny pro obyvatele do 15 minut 100% 100% 100% 93,00% 100% 100% 100% 100% plocha knihovny pro uživ. (m2) standard m2 a více 60m2 a více 60m2 a více 60m2 a více 60m2 a více 60m2 a více plnění 59,70% 100% 100% 100% 100% 100% zjišťov. spokojenosti uživatelů formou dotazníku 0,54% 5,00% 16,42% 0,00% 28,57% 50% 0% 100% 10

11 Hodnocení výkonu regionálních funkcí v pověřených knihovnách Jednou z hlavních činnosti regionálních oddělení jednotlivých pověřených knihoven byl, je a bude nákup knihovního fondu, jeho zpracování, tvorba výměnných souborů a jeho pravidelná distribuce do obsluhovaných knihoven. Celkový stav výměnného fondu v roce 2012 v Plzeňském kraji činil ks, odráţel přírůstek fondu i roční odpisy u jednotlivých knihoven. Celkový roční přírůstek fondu (zakoupený z prostředků kraje, obcí a jiných zdrojů) činil ks, coţ je meziroční nárůst o 686 ks. Roční přírůstek zakoupený pouze z finančních prostředků kraje činil ks, coţ činí o 845 ks méně neţ v předchozím roce. Z příspěvku obcí a z jiných zdrojů bylo zakoupeno ks knihovních jednotek, zde se projevil vyšší příspěvek obcí (hlavně Plzeň a Tachov) a nárůst o knihovních jednotek. Roční přírůstek do knihovního výměnného fondu z finančních prostředků Plzeňského kraje a z prostředků obcí a jiných zdrojů (např. dary) Počet expedovaných výměnných souborů do neprofesionálních knihoven dosáhl v celokrajském měřítku 1 418, coţ je totoţné ve srovnání s rokem Počet svazků poskytnutých v souborech činí , coţ je o knihovních jednotek méně neţ v předchozím roce. Přibliţně stejný počet svazků jako v předchozím roce vykazuje polovina knihoven, v celkovém srovnání však došlo k velmi výraznému sníţení především u velkých knihoven, jako jsou Domaţlice, Rokycany, Klatovy, a Plasy. Z hodnocení byla vyjmuta knihovna v Tachově, která v tomto roce předala část svých knihoven pověřené knihovně ve Stříbře. 11

12 Všechny profesionální knihovny disponují vlastním knihovním fondem. Speciální poţadavky čtenářů řeší ve velké míře formou vyţádaných menších souborů z pověřených knihoven, vyuţíváním meziknihovní výpůjční sluţby a konzultacemi s regionálními pracovnicemi. Většina neprofesionálních malých knihoven však nemá svůj vlastní fond a je tedy plně závislá pouze na obměně výměnných souborů. V dodávaných knihovních souborech jsou zpravidla zastoupeny všechny druhy literatury pro všechny věkové kategorie čtenářů, jak beletrie, tak i naučná literatura. Kromě uvedeného jsou do celé řady knihoven distribuovány i knihy a časopisy nejen z výměnného fondu, ale dle potřeby samozřejmě i z vlastního fondu pověřených knihoven. Meziroční srovnání počtu dodaných svazků v souborech Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí je nutno rozlišovat nákup do výměnného fondu pověřené knihovny a nákup do vlastního fondu zřizovatelů obsluhovaných knihoven. Jednotliví zřizovatelé přispívali svým vlastním profesionálním i neprofesionálním knihovnám nákupem časopisů a knih. Počty nakoupených knihovních jednotek včetně částek na jejich pořízení budou známy aţ po ukončení celostátního sběru statistických údajů KULT(MK) Tento fond zčásti zpracovávaly svým obsluhovaným knihovnám i pověřené knihovny v Domaţlicích, Plzni, Stříbře a Rokycanech. Do výměnného fondu pověřených knihoven přispívalo celkem 39 obcí v regionech Kralovice, Manětín, Stříbro a Tachov. 12

13 Srovnání počtu expedovaných souborů v návaznosti na počet knihoven Počet expedovaných výměnných souborů do obsluhovaných knihoven meziroční srovnání 13

14 Doprava v regionu v roce 2012 vykazovala menší objem z hlediska počtu obslouţených knihoven (450). Bylo vykázáno ujetých km, coţ bylo o km méně ve srovnání s rokem Zde uţ se naplno projevil důsledek sníţení dotace. Rozvozy souborů byly zajišťovány vícerým způsobem, v převáţné míře však byla vyuţívána sluţební vozidla zřizovatelů. Jednalo se především o dodávky výměnných souborů, revize a aktualizace na knihovnách, metodické návštěvy, individuální poradenskou činnost apod. Revizní práce byly opět prováděny v pravidelných intervalech, souběţně s aktualizací fondu. Probíhaly v knihovnách Blovice, Domaţlice, Nepomuk, Plasy, Plzeň, Přeštice a Stříbro. Celkem bylo obslouţeno 21 knihoven a zrevidováno svazků. Byl vykázán menší objem revizních prací neţ v roce 2011 (o svazků). Pracovní úvazky pracovníků regionálních oddělení v Plzeňském kraji doznaly nevýznamných změn, souhrn úvazků u pověřených knihoven činil 13,67. Tento údaj jiţ nezahrnuje pracovní úvazky metodiků SVK PK. Statistické údaje vykazované v celostátním výkazu Kult (MK) se týkaly všech evidovaných knihoven v Plzeňském kraji. Kaţdá pověřená knihovna zkontrolovala a zavedla do elektronických formulářů NIPOS jednotlivé statistické údaje svých obsluhovaných profesionálních i neprofesionálních knihoven za svůj region. Sumarizace dat proběhla elektronickou formou. Pracovnice oddělení organizace a vzdělávání SVK PK (OVOK) v konečné fázi analyzovaly výsledné sumáře všech pověřených, profesionálních a neprofesionálních knihoven za jednotlivé pověřené oblasti a zpracovaly a zkontrolovaly celkový sumář za Plzeňský kraj. Veškeré údaje byly předávány jiţ pouze elektronickou cestou k celostátnímu zpracování NIPOS. V roce 2012 bylo zpracováno a zkontrolováno celkem 591 statistických výkazů knihoven v elektronické podobě za rok Tento údaj zahrnoval formuláře za kaţdou jednotlivou knihovnu evidovanou u Ministerstva kultury ČR, a nově i celkový součet sumářů za neprofesionální knihovny, sumáře za profesionální knihovny, sumáře za knihovny pověřené regionální funkcí a souhrnný celkový krajský sumář. Z výsledných údajů byl vypracován Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje za rok 2011 a distribuován všem profesionálním knihovnám v kraji. 4. Financování regionálních funkcí Rozhodnutím Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje byly na rok 2012 přiděleny pověřeným knihovnám na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji celkové finanční prostředky ve výši Kč. Studijní a vědecké knihovně jiţ nebyla pro tento rok dotace poskytnuta. V průběhu roku nedošlo k ţádnému navýšení. Ve srovnání s předchozím rokem došlo opětovně ke sníţení finančních prostředků, a to o Kč. Tato suma byla přerozdělena metodou proporcionálního financování, která zohledňuje počet základních knihoven zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji v okruhu působnosti pověřených knihoven. Dotační částka byla vyplacena na účet zřizovatelům těchto knihoven. 14

15 Rozložení objemu finančních prostředků v Plzeňském kraji na výkon regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách Z předloţených údajů statistických výkazů knihoven a ze zpracovaného sumáře výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2012 je zřejmé, ţe opět všechny knihovny v maximální míře vyuţily přidělenou dotaci a zároveň nepřekročily limit stanovený pro celkové osobní náklady. Maximální částka, kterou bylo moţno pouţít na celkové osobní náklady pro pracovníky pověřených knihoven (max. 60% z dotace) podle nově aktualizovaných Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji nebyla v ţádné knihovně překročena. Tato zahrnuje mzdové náklady stálých zaměstnanců na plné či částečné úvazky, zákonné sociální pojištění a sociální náklady. Celková suma osobních nákladů v roce 2012 činila u pracovníků vykonávajících regionální funkce Kč. Spotřeba materiálu byla vyčíslena na Kč. Z toho celková částka vynaloţená na nákup knihovního fondu činila Kč, to je o Kč více neţ v předchozím roce. V tomto roce lze konstatovat zvýšení vynaloţené částky na nákup knihovního fondu pro výměnné soubory i z důvodu změny Pravidel, které určují minimální hranici 30% z dotace na nákup fondu. Většině pověřených knihoven Plzeňského kraje přispívali jejich zřizovatelé na chod regionálních oddělení a zároveň na zabezpečení výkonu regionálních sluţeb. Tento podíl se vyčísluje pouze u některých knihoven. Celkově se však jedná o nemalou částku finančních prostředků, např. příspěvky na mzdy, provozní prostředky, doprava výměnných souborů, hrazení energií aj. Téţ zřizovatelé smluvně vázaných obsluhovaných knihoven mají zájem na chodu a zvelebování svých knihoven, jejichţ zaměstnanci často poskytují neocenitelné sluţby svým čtenářům z řad obyvatelstva obcí. Starostové přispívají na údrţbu knihovních prostorů a zajišťování mezd místních knihovníků, Další poloţku značí finanční příspěvky obcí na nákup knih do výměnných souborů pověřených knihoven. Aktivně bylo zapojeno celkem 39 obcí, nejvíce v obvodu působnosti pověřené knihovny Tachov (zde přispívalo do výměnného fondu 20 obcí s částkou 15,- aţ 16,- Kč na obyvatele obce), dále Kralovice, Manětín, Stříbro a Plzeň. Celková částka byla vyčíslena ve výši Kč (včetně Plzně). 15

16 Blovice Dobřany Domažlice Horažďovice Klatovy Kralovice Manětín Nepomuk Plasy Plzeň Přeštice Rokycany Stříbro Sušice Tachov Meziroční srovnání výše vynaložených prostředků na nákup knihovního fondu z prostředků krajské dotace v Kč Nákup DDHM vykazovaly knihovny Blovice, Dobřany, Domaţlice, Nepomuk a Tachov ve výši Kč, zde došlo k výraznému sníţení o Kč ve srovnání s rokem Týkal se opět nákupu drobného zboţí jako tiskopisů pro veřejné knihovny, kancelářských potřeb, čtenářských průkazů, různých provozních prostředků, kopírky, PC, tiskárny, tonerů do tiskáren a kopírky, balicího materiálu, materiálu na čištění knih, ochranných pomůcek, nákladů na pohonné hmoty apod. Finanční náklady na spotřebu energie jsou vykázány ve výši Kč, coţ je o Kč méně neţ v předchozím roce. Tyto nejsou vykázány u knihoven Dobřany, Kralovice, Manětín, Nepomuk, Přeštice, Stříbro, Sušice a Tachov, protoţe se na úhradě podílí vlastní zřizovatel knihoven a tyto poloţky u knihoven nevyčísluje. Jedná se o podíly na vodném, stočném, na spotřebě el. energie a plynu. Totéţ se týká oprav a udržování, které v roce 2012 vykazovala pouze pověřená knihovna Domaţlice ve výši Kč. Údaj vykazuje kaţdoroční pokles. Cestovné činilo Kč a vykazuje opět znatelný pokles, zahrnovalo cestovní náhrady v rámci metodických návštěv pracovníků pověřených knihoven, cestovné na pracovní porady a semináře. Poloţku nevykazovala polovina knihoven, protoţe sluţba byla opět financována z vlastních prostředků zřizovatele. Ostatní služby zahrnovaly poloţky jako je doprava, servis výpočetní techniky, nákup licence na elektronické zdroje a nákup knihovnických sluţeb. Mimoto jsou zde zahrnuta i školení, poštovné, nájemné, náklady na telefonní poplatky, poplatky spojené s vyuţitím internetových sluţeb, aj. Poloţky ostatní sluţby jsou finančně vyjádřeny souhrnnou částkou Kč, coţ je o Kč méně ve srovnání s předchozím rokem. Jmenované sluţby jsou ve stále větší míře financovány z vlastních zdrojů zřizovatele a u knihoven Dobřany, Přeštice, Stříbro a Plzeň zcela. Náklady na dopravu vykazovaly pouze knihovny Horaţďovice, Kralovice, Sušice a Tachov, a to částkou Kč. Servis výpočetní techniky uvádí knihovny Domaţlice, Horaţďovice, Klatovy a Plasy. Je vyčíslen částkou ,- Kč. Pokrývá poplatky za uţívání programových servisů Clavius, údrţbu webových stránek i správu serverů a počítačových sítí v návaznosti na výkon regionálních funkcí. 16

17 Nákup knihovnických služeb na základě objednávky byl vyuţíván pověřenou knihovnou Klatovy v profesionální knihovně Nýrsko v částce Kč. Jiné ostatní a provozní náklady tvořily různé poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, poplatky za členství v organizaci SKIP a SKAT, bankovní výlohy, náklady pojistného proti škodám, zákonné pojištění organizace za pracovní úrazy atd., sumárně jsou vyčísleny ve výši 804 Kč a vykazovaly je pouze knihovny Horaţďovice a Rokycany. Z výsledku doloţených údajů ze všech výkazů a přiloţených souvisejících komentářů vypracovaných pověřenými knihovnami je patrno, ţe přidělená dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje určená na výkon RF v Plzeňském kraji na rok 2012 byla plně vyčerpána a v souladu s Pravidly o poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí v závislosti na různorodých místních podmínkách dle moţností jednotlivých pověřených knihoven co nejúčelněji vyuţita. Zároveň je ale nutno konstatovat, ţe ačkoli došlo ke zvýšení nákupu knih do výměnného fondu, projevila se sníţená částka dotace bezmála ve všech ostatních sledovaných poloţkách. Sestavil: OVOK SVK PK,

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů

Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato příloha stanoví výčet prodejních míst a způsob zajištění prodeje integrovaných jízdních dokladů (dále jen IJD)

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Lestkov 184, 349 53 Bezdružice nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín Plánská 370, 349 58 Černošín

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.3 - a jejich administrativních částech Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Česká republika - Se sídlem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Sociální... 3 Odborné sociální poradenství... 3 Osobní asistence... 22 Pečovatelská služba... 26 Tísňová péče... 42

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 Březen 2015 Čj: svkul/00261/2015 Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2014 1. Úvod

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014 NÁZEV ŽADATELE: Právní forma: IČ: 123456789 DIČ: 123456789 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstava kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na podprogram

Více