Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při ŽOP. Seminární práce. Camera Obscura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při ŽOP. Seminární práce. Camera Obscura"

Transkript

1 Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při ŽOP Seminární práce Camera Obscura Lenka Šimůnková Vedoucí práce: Jan Šimek 2015

2 Abstrakt Tématem mé seminární práce je fotografování camerou obscurou. Nejprve ve své práci vysvětluji, co je to camera obscura a na jakém principu funguje, jak se například využívala v minulosti a jaké jsou typické znaky takto pořízených fotografií. Dále jsem postupovala tak, že jsem vytvořila vlastní cameru obscuru, se kterou jsem fotila a osvícený fotopapír vyvolala. Veškeré mé úkony při výrobě camery obscury jsou v práci popsány. Proces fotografování je doplněn obrazovými přílohami. Výsledné fotografie jsem popisovala a na základě nejzdařilejší fotografie jsem určila pravidlo, že 1 sekunda na digitálním fotoaparátu při cloně 22 a ISO 100 odpovídá expozičnímu času 3 minuty a 15 sekund na cameře obscuře se založeným fotopapírem. Klíčová slova: camera obscura, fotografování, výpočet expozice, vyvolávání fotografií, analogová fotografie 1

3 Obsah 1 Úvod Camera obscura Funkce a princip Tvorba a práce s camerou obscurou Výroba camery obscury Fotografování Vyvolání fotografií v temné komoře Výsledky experimentu První focení Druhé focení Třetí focení Čtvrté focení Páté focení Závěr Seznam použité literatury Seznam obrazových příloh

4 1 Úvod Toto téma jsem si vybrala proto, že se již několik let věnuji fotografování na kinofilm a zajímám se o fotografování i z technické stránky. Chtěla jsem si také vyzkoušet vyvolávání fotografií. Cílem mé práce je vytvořit cameru obscuru, fotografovat s ní a na základě výsledných fotografií stanovit optimální parametry pro nastavení expozice na této cameře obscuře. Zaměřím se na to, jak camera obscura funguje, co je charakteristické pro fotografii pořízenou camerou obscurou a k čemu se dírková komora dříve využívala. V praktické části budu vypočítávat clony pro jednotlivá focení a popisovat vzniklé fotografie. Předpokládám, že na základě těchto fotografií stanovím obecné pravidlo pro výpočet expozičního času pro mou cameru obscuru. Věřím, že ve výsledku může praktická část mé seminární práce posloužit jako základ pro zájemce o fotografování s camerou obscurou a vyvolávání filmů. 3

5 2 Camera obscura 2.1 Funkce a princip Camera obscura je latinský název pro temnou komoru s dírkou. V cizojazyčné literatuře se můžeme setkat spíše s termínem pinhole, což v překladu znamená špendlíková dírka 1. Camera obscura funguje díky přímočarému šíření světla. Do temné komory proniká světlo pouze malým otvorem a to na protilehlé stěně vytváří převrácený obraz toho, co se nachází ve vnějším prostoru před dírkou. 2 Tento jev je vysvětlen například v článku What is a camera obscura?: Light travels in a straight line and when some of the rays reflected from a bright subject pass through a small hole in thin material they do not scatter but cross and reform as an upside down image on a flat surface held parallel to the hole. 3 (Světlo se šíří přímočaře a když paprsky odražené od těles projdou malou dirkou v tenkém materiálu, nebudou se šířit rovně, ale křížem a vytvoří převrácený obraz na plochém povrchu stojícím rovnoběžně vůči povrchu s dírkou.) Výsledný obraz je vždy trochu neostrý. To je způsobeno tím, že světlo se od jednotlivých bodů na předmětu odráží do všech směrů a jen část míří do dírky. 2 U snímků se také velmi často objevuje vinětace. Vinětace je vada objektivu, která se projevuje tmavými okraji snímku. 4 1 Poláchová, T. Interiéry. Brno, Bakalářská práce. Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/189713/pedf_b/bc.pdf> 2 Balihar, D. Co je dírková komora. pinhole.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pinhole.cz/cz/pinholecameras/whatis.html> 3. Wilgus, J., Wilgus, B. What is a camera obscura?. The magic mirror of life: an appreciation of camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 4 Pihan, R. Vinětace. FotoRoman [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < w.fotoroman.cz/glossary2/2_vinetace.htm> 4

6 Obr. 1 - Princip šíření světla skrz dírku. V současnosti se camera obscura využívá především k fotografování umístěním světlocitlivého materiálu na stranu, kde se vytváří obraz, a následným vyvoláním. Před vynalezením fotografických materiálů tohoto jevu využívali někteří malíři tak, že za pomoci camery obscury promítnutý obraz obkreslovali, čímž dosáhli zachování perspektivy. 5 Jak můžete vidět na Obr. 2. Obr. 2 - Používání camery obscury malíři. 5 Camera obscura. Zámek Milotice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.zamekmilotice.cz/foto-archiv/camera-obscura/> 5

7 3 Tvorba a práce s camerou obscurou 3.1 Výroba camery obscury Nejčastější varianty výroby camery obscury jsou papírová komora či kovová komora, ovšem lze ji vyrobit i ve větším měřítku jako dřevěný objekt či cihlovou nebo kamennou místnost (v minulosti princip camery obscury bylo možné aplikovat i například v rámci kamenné jeskyně). V mém případě jsem se rozhodla vyrobit cameru obscuru nejdříve ve smyslu papírové komory, konkrétně z, v mnoha zdrojích zmiňované, krabice od bot. Důvodem této volby byla především finanční dostupnost, nebo také fakt, že vytvořit v cameře obscuře tohoto typu otvor, do kterého se vloží plíšek s dírkou, je poměrně jednoduché a nevyžaduje to takovou přesnost jako výroba camery obscury z plechových krabiček. Pro výrobu papírové komory je potřeba krabice od bot, pravítko, fixa, alobal, nůžky, řezačka na papír, izolepa, fotorůžky a fotografický papír. Pochopitelně pro samotný proces je třeba najít vhodnou fotokomoru, kterou je možné vytvořit jednoduše zatemněním libovolné místnosti či volbou místnosti bez oken (v tom případě stačí utěsnit otvory propouštějící světlo, např. zámek u dveří) a následným zasvětlením červeným světlem pro pohodlnější práci. Výběr červené žárovky je velmi podstatný, měly by se používat žárovky pouze přímo určené pro fotokomory. A i tak by světlocitlivý materiál měl být vzdálen co nejdále od zdroje světla. O tom jsem se sama přesvědčila při prvním pokusu, kdy jsem zvolila nevhodné červené osvětlení, tudíž se mi film osvítil. Po tomto nezdařilém pokusu jsem byla nucena postupovat tak, že jsem stejnou akci prováděla pouze ve tmě a s rozsáhlejší předchozí přípravou (bylo třeba si dopředu na světle připravit čtyři kousky izolepy pro upevnění filmu a dále připravit samotnou komoru, včetně vymezení prostoru k umístění filmu v komoře pomocí fotorůžků). V průběhu výroby papírové komory jsem ovšem narazila na několik nevýhodných podmínek. Prvním krokem bylo vytvoření dírky do krabice. Jak jsem již zmínila, dírka se nemůže udělat přímo do kartonu, protože jak tvrdí i Z. Bakštein: Silný materiál výrazně omezuje úhel, který je komora schopna zachytit. Kromě toho 6

8 může docházet k odrazům paprsků na stěnách otvoru." 6 Tato podmínka je tedy jedna z prvních nevýhod vhodnějším materiálem je slabší kov, který je u papírové komory suplován alobalem (nebo například výřezem kovu z plechovky). Nezbytné je tedy ve výsledku nejen vyměřit střed víka krabice, ale také zvolit rozměr otvoru, jeho vyříznutí řezačkou a následné upevnění čtverečku alobalu na vnitřní stranu izolepami. Až právě do alobalu je třeba udělat jehlou dírku pro vstup světla. Od volby dírkové komory z kartonové krabice jsem ale postupně ustoupila z jiného důvodu. Konkrétně, že bych pro každé focení potřebovala černou izolepou vždy přilepit víko krabice kvůli snadnější manipulaci s kamerou i kvůli zamezení pronikání zbytkového světla. Dle mého názoru je nepraktické tento proces opakovat před každým focením. Krabice by se tak mohla postupně nežádoucím způsobem opotřebovat. Tudíž jsem se rozhodla postup výroby opakovat a konkrétně druhou cameru obscuru vyrobit z plechové krabice s víkem. Dále také kvůli výrazné cenové nedostupnosti fotografického papíru Ilford, který mi byl doporučen v prodejně Fotoškoda, jsem se rozhodla pro první pokusy pracovat nejdříve se svitkovým filmem a kinofilmem. Ovšem jak je dále uvedeno, s těmito materiály byla manipulace nepraktická a proto jsem zvolila zvětšovací papíry značky Fomaspeed C311. K výrobě kovové fotografické komory použiji krabičku o rozměrech 130 x 200 x 82 mm, pravítko, fixu, kladívko, hřebík, dřevěné prkénko, pilník na kov na zapilování otvoru, červenou žárovku, fotorůžky na uchycení svitkového filmu a černou izolepu na dočasné zalepení dírky. Cameru obscuru jsem začala vyrábět tak, že jsem sundala z krabičky víčko, obrátila ho spodní stranou nahoru a pravítkem jsem si vyměřila střed víčka, ten jsem si označila fixou. Poté jsem takto otočené víčko položila na dřevěné prkénko a hřebíčkem a kladívkem jsem vyrazila do víčka dírku o průměru cca 1 mm. 6 Bakštein, Z. Camera obscura v praxi. Paladix [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.paladix.cz/clanky/camera-obscura-v-praxi.html.> 7

9 Obr. 3 Dírka proražená hřebíčkem. To je poměrně velký průměr dírky, propíchnutím alobalu jehlou bychom získali průměr podstatně menší, ale, jak Z. Bakštein uvádí: Pro první pokusy vyhoví dírka o průměru 0,2-1mm 2, obraz může být maximálně více rozostřen. Jak je také řečeno ve článku How it works: The size of the hole has a great effect on the picture that is being projected. A small hole produces a sharp image, which is dim, while a larger hole produces a brighter picture which is less well focused. 7 (Velikost dírky má velký vliv na to, jak se obraz promítá. Menší dírka vytvoří ostřejší obraz, který je tmavší, zatímco větší dírka vytvoří světlejší obraz, který ale není tak dobře zaostřen.) Poté jsem otvor zapilovala. Následně jsem při červeném světle nasadila ustřižený pás filmu na protilehlou stěnu camery a připevnila jeho rohy pomocí foto růžků. Při provádění pokusu jsem narazila na problém s upevněním svitkového filmu růžky, jelikož ty neudrží původně stočený film tak pevně, aby přiléhal na stěnu krabičky, tudíž jsem film nahradila zvětšovacím papírem a ten připevnila izolepou. Také jsem zjistila, že je praktické 7 How it works. Camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.amazingcameraobscura.co.uk/howitworks.htm> 8

10 zvolit krabičku, která je širší než hlubší, kvůli snadnějšímu manipulování s citlivým materiálem konkrétně jeho umístění a upevnění. Po nasazení papíru do krabičky jsem už jen uzavřela krabičku víkem a dírku překryla neprůhlednou izolepou, kterou budu odlepovat v momentě samotného focení. 3.2 Fotografování Expoziční čas pro danou dírkovou komoru s určitými parametry lze vypočítat. Pro dosazení do vzorce je nutné vypočítat si číslo clony dírkové komory a násobek expozičního času. K výpočtům je možné použít expozimetr, já pracovala s digitální zrcadlovkou. Hloubka mé camery, zároveň ohnisková vzdálenost, je 8cm a poloměr dírky je 0,5 mm. S těmito parametry jsem vypočítala číslo clony mé camery obscury. Číslo clony zůstává u dírkových komor stále stejné. F= f/d (2.2.1) F= 80/0,5 F=160 Kde F je číslo clony, f je ohnisková vzdálenost a d je průměr dírky. K další části výpočtu potřebuji použít digitální zrcadlovku. Na té si nastavím nejvyšší možnou clonu, což je f22. Ta na zrcadlovce supluje reálnou clonu camery obscury. S hodnotami obou clon mohu vypočítat násobek expozičního času. Viz (2.2.2) א = (F camery obscury / F digitální zrcadlovky ) 2 (2.2.2) (160/22) 2 53 Kde א je násobek expozičního času a F je číslo clony. Čas, který si naměříme na digitálním fotoaparátu při cloně 22 musíme tedy vynásobit 53x. Pokud fotíme v exteriéru je nutné měření času provést přímo před focením kvůli aktuálním světelným podmínkám. 9

11 Při venkovním focení jsem cameru obscuru připevnila na hlavu stativu pomocí izolepy. Poté jsem ji na stativu přenesla na místo focení. Vybrala jsem si objekt fotografování a rozložila stativ do vybrané výšky. Dále jsem si na digitální zrcadlovce naměřila expoziční čas a zvolila si délku expozice u camery obscury. Následně jsem si tuto dobu nastavila na časovači, aby byla doba focení co nejpřesnější. Zapnula jsem časovač, odlepila izolepu z dírky a nechala papír exponovat. Po vypršení zvoleného času jsem dírku zakryla, složila stativ a přesunula se do temné komory k vyvolání snímku. Obr. 4 - Umístění camery obscury. 10

12 Obr. 5 - Rozložení stativu. Obr. 6 - Pohled na fotografovanou scénu (4. a 5. focení). 11

13 Obr. 7 - Odkrytí dírky. Obr. 8 - Měření času expozice. 12

14 Obr. 9 - Zalepení dírky. 3.3 Vyvolání fotografií v temné komoře K vyvolání fotografií jsem potřebovala 3 fotomisky, na vývojku, ustalovač a vodu. Dále jsem potřebovala kádinku na rozmíchání chemikálií, červené světlo, ručičkové hodiny bez podsvícení a kleštičky na uchopení fotografie. Pro vyvolání fotografií jsem zvolila vývojku Fomatol P (W14) a ustalovač Fomafix P. Celá balení chemikálií jsem si rozmíchala v kádinkách s vodou pokojové teploty a poté přelila do fotomisek. Připravila jsem si fotomisku pouze s vodou stejné teploty, ve které se fotky mají mezi ponořeními do chemických roztoků a po nich opláchnout. Po připravení roztoků a dalších věcí potřebných pro vyvolávání popsaných výše jsem v temné komoře zhasnula, rozsvítila červené světlo a vyndala z camery obscury fotopapír. Pomocí kleštiček jsem ho ponořila do fotomisky s vývojkou. Doba namočení uvedená výrobcem je 60s, během kterých již můžeme pozorovat změnu barvy papíru. Čas jsem si hlídala na hodinách položených blízko slabému červenému světlu. Po vývojce jsem papír ponořila do fotomisky s vodou cca na 10s a následně do ustalovače na 90s. Když jsem fotografii vyndala z ustalovače, ponořila jsem jí ještě do fotomisky s vodou, aby se z ní smyl, a fotku jsem dala uschnout. V tu chvíli jsem již mohla rozsvítit světla a podívat se na výsledek. Roztoky jsem poté 13

15 přelila do plastových lahví k uskladnění, abych je mohla znovu použít při dalším vyvolávání. 14

16 4 Výsledky experimentu 4.1 První focení První pokus fotografování se nezdařil kvůli špatnému založení papíru do camery obscury, kvůli moc velkému průměru dírky (cca 1mm) a také kvůli chybám při vyvolávání. Nejspíše jsem chemikálie nenechala dostatečně rozpustit a i teplota lázní byla nepřesná. Proto jsem pro další pokus podlepila dírku v krabičce alobalem a do ní jehlou udělala dírku znatelně menší. Objekt fotografování měl být dům, který jsem se rozhodla zaznamenat i při druhém focení. 4.2 Druhé focení Druhý pokus probíhal v pozdním odpoledni (okolo čtvrté hodiny, přičemž západ slunce byl krátce před půl šestou), zdroj světla se nacházel za camerou obscurou. Krabičku jsem umístila na parapet okna a podložila ji knihami. Focení tedy probíhalo za sklem, z tmavého interiéru směrem do osvětleného exteriéru. Bylo zataženo a světlo již nebylo ve srovnání s dopoledním světlem ostré. 15

17 Obr Pohled z okna. 16

18 Obr Pohled z okna, invertované barvy. Expoziční čas naměřený na digitální zrcadlovce byl 1 sekunda, u camery obscury jsem poté fotila po dobu 4 minut. Na výsledném snímku jsem po vyvolání mohla pozorovat silné světlo ve středu snímku a slábnoucí světelnost směrem k okrajům. Nedošlo ovšem k žádné výrazné vinětaci, osvětlení bylo přibližně rovnoměrné. Protože byl snímek trochu podexponovaný, rozhodla jsem se při dalším pokusu prodloužit expoziční čas. 4.3 Třetí focení Pro další focení jsem se rozhodla připevnit cameru obscuru na stativ a fotit venku. Jako objekt k zaznamenání jsem si zvolila lesní cestu, na které jsem chtěla ukázat, jak camera obscura zachycuje perspektivu. Při focení s camerou obscurou by totiž mělo být vše stejně ostré jak mimo jiné tvrdí David Balihar:...zajímavou 17

19 vlastností [camery obscury] je naprostá hloubka ostrosti, která umožňuje na jednom snímku zachytit stejně ostře zároveň předměty velmi blízké i velmi vzdálené. 8 Světelné podmínky byly srovnatelné s předchozím focením. Pokus probíhal opět v pozdním odpoledni, po čtvrté hodině (západ slunce byl v šest hodin). Zdroj světla se ovšem tentokrát nacházel napravo od camery obscury. Fotilo se ze stinného lesa směrem do otevřeného prostranství. Na zrcadlovce jsem naměřila při cloně 22 expoziční čas 2 sekundy. U camery obscury jsem si zvolila čas 6 minut a 30 sekund. Výsledný snímek působí realisticky, expozice je poměrně vyvážená. Podařilo se mi také prokázat předpokládanou hloubku ostrosti. Jediným problémem snímku je extrémní vinětace, která se na něm vyskytla. Dále jsem se rozhodla pořídit fotografie za srovnatelných podmínek, abych zjistila, zda se vinětace bude dále objevovat, jelikož u předchozího focení se nevyskytla. Obr Lesní cesta. 8 Balihar, D. Co je dírková komora. pinhole.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pinhole.cz/cz/pinholecameras/whatis.html> 18

20 Obr Lesní cesta, invertované barvy. 4.4 Čtvrté focení Další pokus proběhl za jasné oblohy v ostrém světle západu slunce (kolem půl páté, západ slunce byl stále okolo šesté hodiny). Fotila jsem uvnitř stinného lesa, do kterého pronikalo světlo zpoza camery obscury. Naměřila jsem na digitální zrcadlovce při cloně 22 expoziční čas 0,5 sekundy. Pro cameru obscuru jsem stanovila čas 1 minutu a 30 sekund. U výsledného snímku je vinětace znatelná pouze v pravé části. Hlavním problémem na fotografii je její přeexponovanost. Bylo proto potřeba pořídit další fotografii s optimálnějšími expozičními podmínkami. Snímaný objekt zůstal pro další fotografování stejný. 19

21 Obr Les. Obr Les, invertované barvy. 20

22 4.5 Páté focení Krátce po předchozím focení jsem pořídila další snímek. Světlo ovšem už nebylo stejně pronikavé. Čas naměřený na zrcadlovce byl 1 sekunda. S camerou obscurou jsem fotila po dobu 2 minut a 30 sekund. Chtěla jsem fotit 3 minuty, ovšem z důvodu obav, že snímek bude znovu přeexponovaný jsem expoziční dobu zkrátila. Výsledný obraz je podexponovaný. Výrazná vinětace se opět objevila. Obr Les podruhé. 21

23 Obr Les podruhé, invertované barvy. 22

24 5 Závěr Po čtyřech pokusech, které prokázaly funkce camery obscury, považuji za nejpovedenější snímek fotografii ze 3. focení. Na fotografii jdou jasně rozeznat fotografované objekty a můžeme vidět širokou paletu odstínů od nejtmavších do nejsvětlejších ploch. Jak se ukázalo v průběhu pokusů, násobky vypočítané na základě vzorců není možné aplikovat. Expoziční časy vycházející z uvedeného vzorce vedly pouze k tmavým snímkům. K viditelné expozici jsem došla až omylem, při druhém focení, kdy násobek byl 240x namísto 53x. Tato odchylka násobku je způsobena s nejvyšší pravděpodobností rozdílnou charakteristikou digitálního čipu zrcadlovky a zvětšovacího papíru, především ve smyslu hodnot ISO. Definovat optimální nastavení jsem se rozhodla podle zmíněného 3. snímku. Na mou cameru obscuru by se na základě tohoto pokusu dalo přibližně aplikovat pravidlo, že 1 sekunda na digitálním fotoaparátu při cloně 22 a ISO 100 odpovídá expozičnímu času 3 minuty a 15 sekund na cameře obscuře. Právě při 3. focení totiž 2 sekundy expozičního času na digitální zrcadlovce odpovídaly 390 sekundám na cameře obscuře, jak můžete vidět v tabulce níže. Clona na fotoaparátu Čas na fotoaparátu Clona na cameře obscuře Čas na cameře obscuře 2. focení 3. focení 4. focení 5. focení s 2s 0,5s 1s s 390s 90s 150s Při čtvrtém focení byl čas na cameře obscuře oproti předpokládanému optimálnímu nastavení vyšší o 7,5 sekundy, při pátém focení pak nižší o 45 sekund. Čtvrtý snímek by tedy měl být přeexponovaný, pátý podexponovaný. V obou 23

25 případech najdeme odpovídající jev. Nízký rozdíl hodnot u čtvrtého focení se ale projevil jako výrazný rozdíl u výsledné fotografie. Domnívám se, že to může být způsobeno mým špatným nastavením expozice na digitální zrcadlovce. Nastavení zrcadlovky totiž nepodléhá pouze fyzikálním výpočtům, ale především mému odhadu, který může být mylný. Jen druhé focení neodpovídá předpokladům. Expoziční čas byl oproti optimálnímu vyšší o 45 sekund a přitom je snímek podexponovaný a navíc u něj jako jediného nenajdeme vinětaci. Snímek tedy není vhodné zahrnovat do výsledků, kvůli jeho odlišnosti, stejně tak jako odlišnosti podmínek, za kterých byl pořízen. Příště bych si při focení zdokumentovala scénu i fotografií z digitální zrcadlovky (při cloně 22), abych mohla porovnat digitální fotografii se snímkem z camery obscury. Tentokrát jsem to neudělala, protože jsem měla jen jeden stativ, na kterém jsem již měla připevněnou cameru obscuru a v ruce jsem fotoaparát nemohla po dobu závěrky udržet nehybný. Příště bych tuto situaci řešila buď dvěma stativy, nebo jiným upevněním camery obscury ke stativu, aby šla lehce sundat a znovu připevnit. Dále bych také pro další pokusy zvolila spíše expozimetr, jelikož bych se vyhnula nepřesnostem, které byly spojeny s vlastním odhadováním expozice na digitální zrcadlovce. 24

26 Seznam použité literatury 1. Poláchová, T. Interiéry. Brno, Bakalářská práce. Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/189713/pedf_b/bc.pdf> 2. Balihar, D. Co je dírková komora. pinhole.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pinhole.cz/cz/pinholecameras/whatis.html> 3. Wilgus, J., Wilgus, B. What is a camera obscura?. The magic mirror of life: an appreciation of camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 4. Pihan, R. Vinětace. FotoRoman [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 5. Bakštein, Z. Camera obscura v praxi. Paladix [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.paladix.cz/clanky/camera-obscura-vpraxi.html.> 6. How it works. Camera obscura [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.amazingcameraobscura.co.uk/howitworks.htm> 7. Camera obscura. Zámek Milotice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.zamekmilotice.cz/foto-archiv/camera-obscura/> 25

27 Seznam obrazových příloh 1. Mikšík, Z. Moje cesta za neostrým obrázkem. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 2. Campbell Dollaghan, K. These 'Pinhole Movies' Capture Cities Through Bedroom Camera Obscuras. Gizmondo [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 26

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_03 Sada: Digitální fotografie Téma: Práce se světlem Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

verze 2.0 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica verze 2.0 beta

verze 2.0 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica verze 2.0 beta 2 verze 2.0 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica verze 2.0 beta rubikon camera obscura / papírová vystřihovánka úvod Fotografie je v současnosti natolik masově užívaným médiem, že se postupně vytrácí

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Soustředění mladých matematiků a fyziků. Kreslení světlem. Fotografie s dlouhou expozicí

Soustředění mladých matematiků a fyziků. Kreslení světlem. Fotografie s dlouhou expozicí Soustředění mladých matematiků a fyziků Kreslení světlem Fotografie s dlouhou expozicí Autor: Jan Bohuslav Konzultant: Jaroslav Reichl Nekoř 2011 Obsah Úvod... 3 Fotografování s dlouhou expozicí... 3 Vymezení...

Více

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU 5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU Ať už se jedná o kreslené obrázky či fotografie, jde o to, jak je dostat na velké projekční plátno. Je jasné, že k tomuto účelu potřebujeme obrázky zachycené na průhledném materiálu,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica

verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica 2 verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/ rubikon camera obscura / papírová vystřihovánka úvod Fotografie je v současnosti natolik masově

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Jak udělat dobrou fotografii

Jak udělat dobrou fotografii Jak udělat dobrou fotografii Michal Fic Úvod Expozice Manuální expozice Trojúhelník expozice Clona Rychlost závěrky (doba expozice) ISO citlivost Expozimetr Proč se zamýšlet nad různými kombinacemi času

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 FOTOGRAFOVÁNÍ Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 1. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. FOTOGRAFICKÁ VÝBAVA 4 2.1. FOTOAPARÁT 4 2.2. OBJEKTIVY 5 2.3. BLESKY 6 2.4. OSTATNÍ VÝBAVA

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Příloha 1a Diplomová práce, ukázka scenáře Před domem Potřebuji pomoct. Pavel si zrovna zapínal bundu a šel za otcem. Bylo chladno a zataženo, okolní svět ztratil barvy, působil mdle a nevýrazně. Dvě postavy

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství SOUČÁSTI FOŤÁKU

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY FOTOGRAFICKÉ EFEKTY Pomocí různých fotografických efektů můžete v obrazu napodobit některé tradiční fotografické techniky a postupy. Použitím vhodného efektu můžeme výrazně

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Pracovní list - Žárovka a zářivka

Pracovní list - Žárovka a zářivka Pracovní list - Žárovka a zářivka Než začnete měřit, nejděte důležité údaje na žárovce a zářivce Zářivka Napětí: U = V Příkon: P 0 = W Žárovka Napětí: U = V Příkon: P 0 = W Odhadněte, které osvětlení je

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 2.

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 2. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 2. SW-150 držák filtrů Držák filtru SW-150 je navržen tak, aby vyhovoval použití na objektivu Nikon 14-24mm. SW-150 je k dispozici

Více

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=13 Tato úloha patří zejména svým teoretickým základem k nejobtížnějším. Pojem momentu setrvačnosti dělá

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST DÍRKOVÁ KOMORA Jakub Feranec Vsetín 2012 STŘEDOŠSKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 2. Fyzika Dírková komora Pinhole Autor: Jakub Feranec Škola: Střední průmyslová škola strojnická

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU

FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU Lenka Kramářová Gymnázium Brno Abstrakt: V příspěvku se věnuji přípravě a realizaci výroby camery obscury studenty na nižším gymnáziu a jejímu následnému vyzkoušení v praxi

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 6 Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Fotografické

Více

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. K většině poznatků o vesmíru přispěla. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. Představení autora: astrofotograf náhlých záchvatů :-)... Téměř každý fotograf

Více

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A Společnost

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Jak vzniká fotografie?

Jak vzniká fotografie? Jak vzniká fotografie? Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Autor: Ivana Řezníčková Datum: 25. 2. 2014 Cílový ročník: 6. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Kluci a holky fotografují

Kluci a holky fotografují 1 Napoleon III. a císařovna Evženie se nechali vyfotografovat při výstupu na Mont Blank v r. 1860 bratry Bissonovými. Ti nesli dvě obrovské kamery, k tomu stejně velké desky, chemikálie, lampy na rozehřívání

Více

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky Mlžná komora Kristína Nešporová, G. Boskovice Tomáš Pikálek, G. Boskovice Martin Valko, SPŠE a VOŠ Olomouc Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou detekce ionizujícího záření pomocí difúzní mlžné komory.

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ EXPONOMETRIE V DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Totzauer Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím

Více

Zpráva o činnosti projektu Fotokomora za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Fotokomora za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zpráva o činnosti projektu Fotokomora za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 Autor dokumentu: Filip Šáfr, 22.11.2014 Projekt Fotokomora

Více

Jak správně vybrat. Digitální kameru

Jak správně vybrat. Digitální kameru Jak správně vybrat Digitální kameru V počátcích filmu byly konstruovány kamery, které zaznamenávaly pouze černobílý obraz bez zvuku. Kvalita záznamu nebyla valná výsledky můžete i dnes posoudit na němých

Více

Vybrané funkce digitálních fotoaparátů. Ing. Jiří Franc za použití informací z FotoRoman

Vybrané funkce digitálních fotoaparátů. Ing. Jiří Franc za použití informací z FotoRoman Vybrané funkce digitálních fotoaparátů Ing. Jiří Franc za použití informací z FotoRoman Lidské oko versus fotoaparát Fyzikální principy fotografování Konstrukce a funkce DF 2 Digitální fotoaparát na úvod

Více

Základy produktové fotografie

Základy produktové fotografie Základy produktové fotografie Tři jednoduché návody na kvalitní záběry z oboru produktové a reklamní fotografie Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracoval BcA. Šimon

Více

Základy fotografické optiky. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF)

Základy fotografické optiky. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Základy fotografické optiky Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Co nás dnes čeká? objektiv a jeho základní parametry ohnisková vzdálenost obrazový úhel a formát

Více

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 OBSAH Kapitola 1 ÚVOD 11 Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 Co je to architektura 14 Stručný úvod do problému 14 Prehistorická architektura 14 Egyptská a sumerská architektura

Více

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102 5..3 Lom světla Předpoklady: 50, 50 Pokus s mincí a miskou: Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře ke mně, miska jim nesmí překážet v cestě. Posunu misku

Více

Fotoaparát a digitální fotografie

Fotoaparát a digitální fotografie STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Fotoaparát a digitální fotografie Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Fotografie součást počítačové grafiky, součást

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2 2D grafika Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace Počítačová grafika, 2D grafika 2 2D grafika PC pracuje s daným počtem pixelů s 3 (4) kanály barev (RGB

Více