O bsah 2/06. SOHM Sdružení obchodníků s hutními materiály Těšnov Praha 1 Tel. / Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O bsah 2/06. SOHM Sdružení obchodníků s hutními materiály Těšnov 5-110 00 Praha 1 www.sohm.cz. Tel. / Fax: 224 805 137 sohm@g-net.cz."

Transkript

1 O bsah 2/06 Úvodní slovo Zápis z členské konference SOHM Zhodnocení veletrhu MSV v Brně HŽ situace na trhu se stavební ocelí ČAOK zápis z GS asociace Eurometal Steel Net Forum v Birminghamu Eurometal Monitorovací Systém Kalendář akcí Vážení přátelé, rok 2006 je rokem mnoha změn. Arcelor a Mittal Steel se spojili a vytvořili největší ocelářskou společnost ve světě, která produkuje více než 10 % světové produkce oceli. Otázka zní, co to znamená pro nás a naše členy. Tak, jak bylo řečeno na několika konferencích, kterých jste měli možnost se zúčastnit, se bude dále konsolidovat, nejen hutě ale i distribuční sféra. A cílem této konsolidace je stabilizace cenové politiky od dodavatelů /hutí/ a vyvážit poptávku a produkci. Jedním ze zásadních efektů této konsolidace je, že distribuce oceli se také musí konsolidovat tak, abychom byli silným partnerem pro místní hutě a třetí dodavatele, kteří budou přicházet z Asie a dalších regionů, kde výkyvy cen nám umožní vytvářet lepší marže, i za předpokladu vyšších rizik. Domnívám se, že SOHM má za úkol avizovat svým členům, že změny v hutním průmyslu budou mít zásadní efekt financování či dobu splatnosti, která se razantně bude zkracovat. záměrů prezentovat a diskutovat tuto problematiku veřejně a hledat nástroje k řešení financování. Je velký tlak hutí na zkrácení doby splatnosti, z dní lze očekávat průměrně 30-ti denní splatnost. Tato záležitost bude jedním z prvních témat RADY SOHM. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat. Mým osobním názorem, co se týká vývoje cen pro příští období, je, že ceny dlouhých výrobků se budou mírně navyšovat až do konce roku 2006, předpokládám jejich stabilitu pro I.Q V komoditě plechů vidím riziko cenového propadu díky nízké poptávce a vysokým skladovým zásobám pro I. a II.Q 2007 o EUR/t, doporučuji opatrnost při skladování zásob. Co se týká cen nerezu, je velmi pravděpodobné, že v prvním pololetí roku 2007 dosáhneme cenového maxima. Při poslední konferenci jsem zdůraznil, náš cíl je zlepšit interní komunikaci směrem k vám, abychom lépe sloužili požadavkům a potřebám našich členů. V nejbližší době je v plánu zlepšení webových stránek do interaktivnější podoby. Budeme usilovat taktéž o zlepšení externí komunikace s vládními orgány (ministerstvem) i ostatními sdruženími, jakou jsou např. Eurometal, polská a německá asociace a další. Tímto vás žádám, abyste vy také komunikovali aktivněji s námi, abychom společně tvořili a rozvíjeli naše cíle, abyste plnili stanovy SOHM a předávali požadovaná data včas a srozumitelně. Jen tehdy budeme profesionálním partnerem pro veřejnost i naše členy. Dnešní úvodní sloupek bych zakončil slovy J. F. Kennedyho: Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. Prezentace firem 9 Tento efekt bude mít zřetelný dopad na členy SOHM i zákazníky. Proto se domnívám, že bude jedním z důležitých Joseph Maxant / předseda SOHM SOHM Sdružení obchodníků s hutními materiály Těšnov Praha 1 Tel. / Fax:

2 2 Zápis z členské konference SOHM konané dne v Brně Účast členských podniků : Z celkového počtu 47 členských podniků bylo zastoupeno / 27 podniků Počet nepřítomných / 20 podniků Celkově se konference zúčastnilo 37 osob z členských podniků a 9 pozvaných hostů, tj. celkem 46 osob. Hosté: - Ing. A. Šípek, Sdružení automobilového průmyslu ČR - Ing. Petr Smutný, PWC - Ing. Ján Zolovčík, U.S. Steel Košice - Ing. Jan Kypast, Mittal Steel Ostrava a.s. - Ing. Stolarz, Jakl Karviná - Ing. P. Olšanský, Arcelor FCE - Ing. Ingeduld, Euler-Hermes - Fr. Kubera, Cibet - Ing. Zděnek Králíček 1. Zahájení konference Účastníky konference přivítal předseda Sdružení SOHM, pan Joseph Maxant a potvrdil program konference. 2. Změny v členské základně: Společnost Feryo Metal s.r.o. byla převzata firmou Kovintrade s.r.o. a společnost Filinger a.s. podala v souladu se Stanovami SOHM výpověď k (závazky pro rok 2006 vyrovnala). Důvodem výpovědi je změna profilu společnosti z distributora oceli na výrobce armatur pro stavebnictví. SOHM tak bude mít k členů. Konference tuto skutečnost vzala na vědomí. 3. Zpráva o činnosti za rok 2006: Zprávu o činnosti přednesl formou prezentace předseda SOHM pan Joseph Maxant. Uvedl také nejdůležitější směry, kterými se SOHM bude v příštím roce zabývat. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. 4. Zpráva o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce V návaznosti na závěry konference SOHM v Pardubicích byla příjmová i výdajová stránka rozpočtu letošního roku precizována. Ing. Josef Stehlík, SOHM, v krátkém vystoupení uvedl písemný materiál, který byl před konferencí rozeslán všem členům SOHM. V příjmové části rozpočtu (příspěvky členů) došlo k překročení o 104 tis. Kč vlivem přírůstku členů Sdružení a k dalšímu překročení o 969 tis. Kč došlo vlivem kladného výsledku Steel Net Fora. Dále se ve výnosech očekává příjem 120 tis. Kč přeúčtování alikvotních nákladů na společný stánek SOHM+Inox+BE Steel. Předpokládané výnosy ke konci roku 2006 by tak měly dosáhnout částku 2,425 mil. Kč. V nákladové části se čerpání rozpočtovaných položek výrazněji neodchýlilo od plánu s výjimkou následujících položek: Členským podnikům byl vyplacen příspěvek za vložné na Steel Net Forum-36 tis. Kč. Eurometalu bylo vyplaceno 265 tis. Kč za propůjčení formátu Steel Net Fora. V původním rozpočtu nebylo počítáno se stánkem na MSV, který se přesto realizoval. Dále došlo k překročení v položce členské konference a akce, kde se promítá především zvýšená aktivita exkurzní činnosti SOHM, vyšší počet zasedání Rady, náklady na konference SOHM atd. Celkové výdaje SOHM by tak měly v letošním roce dosáhnout výše 1,675 mil. Kč. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji tj. cca 0,750 mil. Kč. tak umožní Sdružení překlenout I. čtvrtletí roku Konference SOHM vzala tuto zprávu na vědomí bez připomínek. 5. Přidružené členství-doplněk Stanov. Institut přidruženého člena byl předložen členské základně SOHM jako odpověď na výzvy některých hutních výrobních podniků, které se zajímají o dění a spolupráci s SOHM a jeho podniky. Návrh Doplňku Stanov přednesl Judr. Lakomý /Vatrans/. V diskuzi, která se k tomuto bodu konference uskutečnila, bylo konstatováno, že není přítomen dostatečný počet členů SOHM nutných k hlasování a přijímání závěrů. Otázky, které je nutno do příští konference vyjasnit jsou následující: - zda přidružené členství opravňuje k účasti na interní časti konference - způsob stanovení výše členských příspěvků přidruženého člena - kdo přidruženého člena schvaluje (konference nebo Rada Sdružení) Hlasování a rozprava o Doplňku Stanov byla přesunuta na příští členskou konferenci na jaře Webové stránky SOHM sekce neplatičů Ing. Valenta /Kondor/ krátce doporučil nově zavedenou službu pro členy SOHM a rozptýlil obavy některých členů z možných právních důsledků zveřejnění dlužníků. Poté členská konference, která se mezitím stala příchodem dalších členů Sdružení usnášení schopnou, odhlasovala přesun tohoto seznamu do veřejné části webových stránek SOHM.

3 3 7. Účetní systémy LIFO/FI Zprávu přednesl ing. Vojtěch /Inox/. Objasnil současný stav při oceňování zásob a jeho nevýhody. Doporučil poté členské konferenci přijetí společného stanoviska, tj. umožnit použití systému LIFO. Členská konference jeho návrh přijala. Ing. Vojtěch připraví v tomto smyslu dopis, který bude prezentován jako společné stanovisko SOHM a bude odeslán na příslušná místa. 8. Diskuze V diskuzi vystoupil Ing. Schreiber, který členskou konferenci informoval o pravděpodobných vlastnických změnách ve společnosti Voestalpine. 9. Odborná část konference. Po přestávce pokračovala konference odbornými přednáškami, ve které vystoupili následující hosté: Ing. Petr Smutný, PWC Globalizace a konsolidace v ocelářském průmyslu. Ing. A. Šípek, SAP Pozice automobilového průmyslu v ČR. B. Vejlupek, CIBET Zařízení pro dělení hut. materiálu vč. řezacích center a používané nástroje. 10. Závěr konference: Členská konference SOHM byla poté zakončena a její účastníci se přesunuli do hotelu Zámeček Mikulov, kde byl připraven společenský večer. Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM Zpráva ze společného stánku na MSV Brno 2006 Koncem prvního pololetí 2006 Rada SOHM rozhodla o zřízení společného stánku na MSV Brno Do společné expozice se přihlásily, kromě SOHM, firmy BE Steel Metal a Inox Praha. Stánek a formality zařizovalo SOHM. Jelikož rozhodnutí zúčastnit se MSV padlo po uzávěrce přihlášek a také vzhledem k tomu, že metráž našeho stánku byla pouze 25 m 2, obdrželi jsme stánek v pavilonu L, nikoliv v prestižním pavilonu F. Samotná návštěvnost stánku byla přes odlehlost pavilonu a špatného přístupu ucházející i když v pavilonu F byla mnohem vyšší. Na tuto skutečnost poukazovali zejména kolegové z Inoxu. V průběhu veletrhu projevilo zájem o členství v SOHM 5 nových firem. Všem byly zaslány přihlášky a další nezbytné dokumenty. Na nejbližším zasedání Rady SOHM budou došlé přihlášky ke členství projednány a vydáno doporučení členské konferenci SOHM. Pro další ročníky MSV se jeví jako důležité získat pozici v pavilonu F, kde ovšem musí být vybudován stánek reprezentativnější a větších rozměrů, aby nezanikl v sousedství velikých stánků výrobních a zahraničních firem. V letošním stánku se ukázal jako nedostačující malý recepční pult, kde se 2 naše firmy často o zákazníka přetahovaly. Tato disproporce by měla být řešena buď jiným uspořádáním stánku, nebo přijmutím formy hnízda, podobně jako na veletrhu MACH. Jednoznačně negativně byla hodnocena přístupová komunikace do pavilonu L, bez poutačů a směrovek, takže řada návštěvníků jej minula v domnění, že se jedná o zázemí veletrhu. Celkové hrubé náklady na společný stánek dosáhly výše cca 180 tis. Kč. Při reprezentativnějším pojetí a při vyšší ceně plochy v pavilonu F bude nutno (v případě naší účasti) počítat s mnohem vyšší částkou za stánek. Rozhodnutí o účasti na dalším ročníku MSV Brno, popř. o společném stánku, bude předmětem jednání Rady SOHM. Následně bude toto rozhodnutí promítnuto do plánu činnosti pro rok 2007, který musí, včetně finančních zdrojů, schválit členská konference SOHM. Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM

4 4 Situace na trhu se stavební ocelí v ČR V roce 2005 země Evropské unie zaznamenaly v souhrnu 1,3 % růst stavebnictví, což je o 0,9 % méně oproti roku Předpokládá se, že v letech bude pokračovat tento trend a stavební sektor poroste v rozmezí 1,5-2 %. V tomto období největší rozmach zaregistruje stavební inženýrství, následováno rekonstrukcemi a nebytovou výstavbou. Z druhé strany bytová výstavba se stane značně regresivní v Západní Evropě, nicméně v nových členských zemích má zrovna tento segment velice pevně růst od roku Stavebnictví v České republice patří mezi hlavní národohospodářská odvětví a lze ho považovat za jeden z pilířů národní ekonomiky, jelikož v současné době vytváří 7 % hrubé přidané hodnoty. Stavebnictví v České republice roste nepřetržitě již šest let. Za celý rok 2005 stoupla stavební výroba v České republice o 4,2 % oproti 9,7 % v roce Růst stavební výroby byl v loňském roce tažen především infrastrukturními projekty a aktivitami zahraničních investorů, kteří se podíleli zejména na výstavbě obchodních i administrativních center a výrobních hal. K růstu odvětví přispěla loni zejména stavba dálnic, kterých bylo rozestavěno více než 100 kilometrů. 15 VÝVOJ STAVEBNICTVÍ ČR Meziroční přírůstek % rok Zdroj: : ČSÚ V roce 2006 stavebnictví pokračuje v růstovém trendu a také celoroční růst ve stavebním průmyslu se v roce 2007 bude pohybovat kolem 4 %, jelikož důvodem budou trvale vysoké vládní výdaje na infrastrukturu i pokračující hektická výstavba bytů, která se udrží do vypršení výjimky na 5 % DPH do konce roku V plánu rozvoje dopravní infrastruktury na léta 2007 až 2013 se počítá se zahájením stavby dalších 700 km. Celkem by tak v ČR mělo být přinejmenším rozestavěno o 930 km dálnic a rychlostních silnic více než jich existuje dnes. pokračování na str. 5 >

5 5 pokračování ze str. 4 > Velkoobchodníci V evropských zemích pokračuje proces konsolidace distributorů s ocelí, nicméně v jednotlivých státech je v současné době v různém stadiu vývoje. Např. ve Francii již pět největších stockistů s ocelí drží 70 % tržní podíl, v Německu dosahují 50 % a ve Španělsku 45 % tržní podíl. V obchodu s ocelí jsou v zemích EU pozorovány tři výrazné trendy. Jednak se vytváří síť Skandinávie Pobaltí a jednak jsou na všech regionálních trzích přítomny velké ocelářské podniky, jako jsou ThyssenKrupp Materials, Arcelor a Salzgitter. Kromě toho se španělští distributoři stále více soustřeďují na Polsko. Západoevropská ocelářská servisní centra následují své zákazníky při změnách jejich působiště. Distribuce oceli tedy otvírá v nových 10 členských státech EU nové trhy a krok z Polska a z Pobaltí do severozápadního Ruska již není daleko. To platí i pro cestu z Polska a Slovenska na Ukrajinu, případně z Maďarska na jihovýchodní Balkán, nebo ze Slovinska na jihozápadní Balkán. V České republice nejvýznamnější distributoři oceli jsou sdruženi v SOHM (Sdružení obchodníků s hutními materiály). Distribuční kanály Dle průzkumu americké Mezinárodní obchodní komise distribuce většiny dodávek tvarové oceli probíhá pomocí velkoobchodníků, stockistů nebo servis center. Podíl právě tohoto distribučního kanálu každoročně stoupá a v současné době již přesahuje 60 %. Druhý nejčastěji využívaný způsob prodeje strukturální oceli představují dodávky dalším zpracovatelům pohybující se mezi 20 % a 30 %. Poslední distribuční kanál tvoří přímé prodeje konečným spotřebitelům, jenž dlouhodobě tvoří cca 8 % až 10 % celkového objemu. Zpravidla existuje princip, dle kterého pro menší stavební projekty se upřednostňuje zásobování od obchodníků s ocelí kvůli větší flexibilitě dodávek menších objemů. Naopak nákupy pro větší stavební projekty se většinou zajišťují přímo u výrobců z důvodu menších nákladů, ale na druhou stranu musejí přistoupit a akceptovat delší termíny dodání v souladu s válcovacím programem v železárnách. Největší dilema ohledně volby dodavatele profilové oceli nastane v případě středně velkých stavebních projektů, kde je třeba pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody přímého zásobování u výrobce nebo více flexibilních dodávek od zprostředkovatelů. Lze předpokládat, že na evropském trhu struktura prodejů a využívání distribučních kanálů pro tvarovou ocel včetně má poměrně shodnou podobu a i v blízké budoucnosti nenastanou zásadní změny v tomto směru čili nejvýznamnějšími zákazníky nadále zůstanou velkosklady. Závěr : Z výše uvedeného je zřejmé, že běžné stavební oceli je na trhu ČR dostatek. Problematický zůstává omezený rozměrový sortiment nosníků. Jak již bylo konstatováno, tuzemské hutní podniky se současnými parametry svých válcovacích tratí nejsou schopny rozšíření sortimentu zajistit. Mezery v sortimentu pokryjí obchodní organizace dovozem, takže požadavky stavebních podniků jsou průběžně uspokojovány. Ing. Petr Silbrník / Hutnictví železa, a.s.

6 6 Generální shromáždění listopadu 2006 Zástupci firem Skanska, divize Technologie, projekční kancelář Skála a Vít, Ing. Software Dlubal a Koelner se tak mohli poprvé prezentovat před výborem asociace i přítomnými hosty. Stalo se tak hned na úvod Generálního shromáždění ČAOK, které se konalo 2. a 3. listopadu v Hnanicích u Znojma. Součástí generálního shromáždění bylo i vystoupení zástupců firmy Euler Hermes Čescob, která se zaměřuje na úvěrové pojištění investic. členů, navazování kontaktů s dalšími profesními sdruženími. Aktivní bychom měli být i v oblasti zjednodušování a sjednocování právních a technických norem, předpisů a jiných dokumentů, které mnohdy nedůvodně znevýhodňují aplikaci oceli, řekl prezident. Před diskuzí seznámil přítomné s návrhem výboru na pozastavení členství ČAOK v Evropské asociaci ocelových konstrukcí z důvodu organizačních problémů evropské centrály a nedostatečné aktivity jejich vrcholných představitelů. Jedním z nových členů firma je Koelner. Jednatel Filip Mucha prezentuje před posluchači sorment své firmy. V rámci zasedání asociace byla prodiskutována zpráva o činnosti asociace v roce Výbor přítomné seznámil s pokračující prací na tvorbě norem a kódů, podporou aktivit směřujících k zvýšení odolnosti oceli proti požáru, i s neustálou snahou o navázání bližší spolupráce s hutními podniky. Zatím se nám to nedaří, je to ale alfa a omega dalších aktivit v oblasti rozvoje a popularizace oboru. Musíme v této snaze dále pokračovat, uvedl výkonný ředitel Pavel Juchelka. Zpráva o činnosti obsahovala i informace o aktivitách asociace, které se zaměřují na propagaci oboru mezi širokou veřejností. Image oboru ocelových konstrukcí za posledních 5 let výrazně vzrostla. Je to důsledek efektivních marketingových aktivit, které v rámci možností našeho omezeného rozpočtu, provádíme, řekl tajemník Tomáš Měřínský. Konference pokračovala zprávou o plnění rozpočtu, zprávou o hospodaření a návrhem rozpočtu. Plán činnosti představil prezident Petr Velda, který poukázal na pokračující snahu o získávání a příjímání nových Generálního shromáždění se zúčastnilo na 40 firem. V rámci diskuze vypluly na povrch témata, která oceláře trápí. Jednoznačně se dotýkají především protipožárních předpisů, které mnohdy nedůvodně znevýhodňují ocelové konstrukce, oproti betonu. Přítomní volali i po širší popularizaci této problematiky v řadách odborné veřejnosti. Budeme pokračovat v lobby za zrušení nebo úpravu některých předpisů, které nemají opodstatnění. Snažit v této oblasti by se však měly samostatně všechny firmy a to různými způsoby, uvedl P. Juchelka. Asociace je opět o něco silnější, naše vyjednávací pozice roste. Musíme se pokusit výsledky výzkumů o protipožáru více prezentovat mezi těmi, kteří předpisy tvoří nebo s nimi pracují, dodal tajemník Tomáš Měřínský. Zdroj: sekretariát ČAOK

7 7 Eurometal Steel Net Forum v Birminghamu Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o některých bodech zasedání Executive Committee Eurometalu, které proběhlo při příležitosti konání Net Steel Forum v Birminghamu dne 12. října Jednou z klíčových otázek dneška a blízké budoucnosti je jistě vývoj cen hutní produkce. Jak je vidět na grafu indexu cen, tak současná globální cenová úroveň dosahuje téměř maxima roku 2004 a začíná se vyrovnávat cenová křivka na vyšší celkové hladině, než tomu bylo v posledních deseti letech, kdy jsme zaznamenali trvalý pokles cen. faktorem působícím shora na ceny hutní produkce je stav skladových zásob koncových spotřebitelů, servisních center a skladových obchodníků, kde nejsou k dispozici přesné, resp. aktuální statistiky. Jejich zajištění je jedním z projednávaných úkolů Eurometalu. V této souvislosti je třeba i v rámci SOHM se zamyslet nad periodicitou zpracování statistik a strukturou údajů, které shromažďujeme. Byli jsme vyzváni, abychom se podíleli na projektu monitorování trhu, což představuje na kvartální bázi zasílat údaje o prodeji a zásobách v objemových ukazatelích, což osobně považuji za nezbytné pro analyzování tržního prostředí CENOVÝ INDEX Budoucí vývoj cen lze v obecné rovině charakterizovat jako pozitivní, neboť nejsou očekávány propady ve výši srovnatelné s rokem 2005 a tím méně pokles cen na úroveň před rokem To ale neznamená, že neexistují faktory, které by působily na marginální snížení cen, a to regionálně i komoditně. Především je třeba vidět, že Čína během poslední doby překročila výrobou svou vlastní spotřebu a stává se významným netto exportérem. Objem vývozu Číny je podmíněn významnou měrou absorpční schopností ekonomiky USA a je podpořen současně vyšší cenovou hladinou tohoto trhu. Pokles cen, resp. ochlazení tempa růstu v USA by mohlo znamenal potřebu umístit přebytky exportu na jiné trhy, což může být právě Evropa. Rovněž otázka kurzu EUR/USD může určitou měrou ovlivnit poptávku po oceli v Evropě a ochladit tak doposud relativně příznivě se vyvíjející spotřebu. Dalším 185 Rovněž je třeba zmínit i činnosti spojené se zavedením systému, který by měl do budoucna umožnit odhadovat a zpracovávat výhled na nejbližší období, který bude rovněž třeba nakrmit datovými zdroji. Jeho ověřování probíhá na historických datech a přesnost tohoto modelu se odhaduje na 80 %. Ačkoliv výhled pro sektor distribuce oceli vyzněl na zmíněném Net Steel Foru velice pozitivně, a to i s ohledem na vysoké využití výrobních kapacit, odhadovaný nedostatek zdrojů pro výrobu atd., je třeba vidět i negativní stránku současné vysoké cenové hladiny, kterou je náročnost na provozní financování. V celém světě se potýkají obchodníci a nakonec i výrobci s problémem financování, neboť 100% nárůst cen s sebou nese obrovskou zátěž v nákladech řízení cash-flow našich firem. Proto jedním ze zásadních směrů diskutovaných na několika posledních zasedáních Eurometalu je tvorba přidané hodnoty, marže, zisku a v konečném důsledku i generovaných volných reálných zdrojů, namísto bratrovražedného boje o objem prodeje. Na závěr bych rád zmínil ještě další akce pořádané Eurometalem, jako Net Steel Forum v červnu 2006 v Německu a na přelomu září/října ve Skandinávii. Ing. Miroslav Horák viceprezident asociace Eurometal

8 8 Nová iniciativa Eurometalu-Monitorovací Systém Na posledním zasedání Eurometalu v Birminghamu byla uvedena v život myšlenka sjednocení Národních monitorovacích systémů (v SOHM máme zavedený Informační systém pracující pouze s celkovými agregacemi v tunách a korunách) s cílem vytvořit celkový Monitorovací Systém (dále jen MSE) členských států Eurometalu. Tento MSE je členěný na 2 části: - Objem prodeje v tunách za příslušné období a - Objem zásob v tunách za stejné období. Veličiny jsou požadovány nejprve za celý rok 2005 jako výchozí základna a dále za rok 2006 podle jednotlivých čtvrtletí. Každá tato část, tj. prodej a zásoby je dále dělena na následující sortiment: Profily a nosiče Tyčová ocel Betonářská ocel Tlusté plechy Ploché výrobky válcované za studena Ploché výrobky válcované za tepla Plechy s povrchovou úpravou (pokovené a jiné) Trubky Nerez produkce Speciální a slitinové oceli Přes zatím drobné nejasnosti v systematice dělení plechů, které budou postupně odstraněny, se jedná o průlomový statistický systém, umožňující sledovat nejen prodej, ale také to, co leží ve skladech na zásobách. Celkový pohled na jednotlivé asociace a Evropu jako celek tak umožní Eurometalu si vytvořit komplexní názor o spotřebě hutních materiálů vč. zásob. Pro podniky SOHM bude zavedení MSE určitou výzvou, aby prokázaly dobrou úroveň svých podnikových informačních systémů. Zpětně pak budou moci porovnávat úroveň sledovaných veličin v jednotlivých členských zemích Eurometalu se situací v ČR. Bude určitě nutné u mnohých členů SOHM toto dělení buďto uvést do života nebo v lepším případě modifikovat již zavedený informační systém. V každém případě bude žádoucí, chceme li dostát požadavkům Eurometalu a obhájit pozice naší asociace na mezinárodní scéně, zrychlit oběh dat. O definitivní podobě MSE, respektive o jeho celkové aplikaci v našich podmínkách bude jednáno na členské konferenci SOHM v únoru Přínosem pro členy SOHM, po zavedení MSE, bude širší pohled na evropský trh, pohled nejen na prodej, ale i na stav zásob v jednotlivých zemích. Globální informovanost umožní tak našim členům uzpůsobit svoji individuální obchodní politiku obecným evropským trendům v obchodu s hutním materiálem. Na závěr této informace mohu naše členy ujistit, že data poskytnutá jednotlivými podniky SOHM zůstanou v sekretariátu našeho Sdružení a dále budou odesílány pouze agregované údaje za celé SOHM. Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM T

9 9 Kalendář akcí sdružení SOHM na I.Q ledna 2007 Valná hromada polské asociace PUDS únor 2007 Výroční konference SOHM STEELNEWS prezentace členských firem SOHM Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu SteelNews, Vám přinášíme m.j. prezentaci členských společností, které si Vás dovolují oslovit formou inzerce. Zájem, který o tuto službu vznikl je slibný a proto Vám přinášíme prezentaci hned tří členů našeho Sdružení. Inzerce je zatím poskytována zdarma, není však vyloučeno, že v případě pokračování dosavadního trendu, bude tato služba zpoplatněna. Třetí číslo časopisu STEELNEWS vyjde v březnu Pokud máte zájem o prezentaci, popř. získání podrobnějších informací, prosím kontaktujte pí. Oškerovou Nikol na tel. čísle: nebo e. mail. adrese: Ing. Josef Stehlík / sekretariát SOHM

10 10 STEELNEWS 2/2006 vydává SDRUŽENÍ OBCHODNÍKŮ S HUTNÍMI MATERIÁLY Těšnov 5, Praha 1 tel./fax:

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 ZÁPIS č. 25-4/2005 z jednání valné hromady svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko, konané dne 29.11.2005 v Blučině Přítomni: viz. prezenční listina 1

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Martin Frei Neomluveni : -

PROGRAM ZASEDÁNÍ. Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Martin Frei Neomluveni : - Z Á P I S z 33. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 13. dubna 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více