LINGUA LINGUA UNIVERSAL ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LINGUA LINGUA UNIVERSAL ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY BEZPEČNĚ DO ŠKOLY"

Transkript

1 LINGUA LINGUA UNIVERSAL ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 1

2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější a vzhledem k životnímu prostředí šetrnější. Školní plán mobility je důležitý nástroj, který by měl motivovat děti, aby do školy chodily více pěšky či jezdily na kole (v rámci možností s přihlédnutím na vzdálenost bydliště) nebo veřejnou dopravou. Tím by se snížil podíl žáků dopravujících se do školy autem a naopak by se zvýšil podíl zdravějšího a ekologičtějšího způsobu dopravy. Školní plán mobility byl vytvořen v rámci grantového programu Na zelenou - Bezpečné cesty do školy, který vyhlašuje Nadace Partnerství za finanční podpory skupiny AXA. Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. se do projektu s názvem Bezpečně do školy zapojila společně se Základní školou Havlíčkova. Tato spolupráce mezi oběma školami s sebou přinesla řadu výhod, a to zejména: zapojení mnohem většího počtu žáků a dalších osob do projektu, společná komunikace a společné řešení dopravních problémů v okolí obou škol, vznik jedné dopravní studie, která obsahuje návrhy dopravních opatření pro obě školy, výstupy z projektu a návrhy dopravních řešení vzešlých od samotných žáků se staly hlavním podkladem pro zpracování dopravní studie, vytvoření školního plánu mobility pro každou školu zvlášť. 1

3 1. Základní údaje o škole Název: Sídlo: Ředitelka školy: LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. Sovova 480/2, Litoměřice Ing. Blanka Fránová Ježková Kontakty: telefon: web. stránky: IČO: Charakteristika školy Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. je školou, do níž jsou žáci přijímáni na základě pohovoru při zápisu do 1. třídy nebo při nástupu do jiného ročníku školy. Škola zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte s důrazem nejen na jazykové znalosti, ale také na kvalitu znalostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Dále škola klade důraz na osobnostní rozvoj dítěte. Škola sdružuje základní školu (1. 9. ročník), školní družinu a školní klub. K byla zařazena do sítě škol také mateřská škola pro děti předškolního věku, nebo s odkladem školní docházky. Ve školním roce 2015/2016 je školou poskytováno základní vzdělávání 153 žákům a předškolní vzdělávání 15 dětem. Nižší počty žáků ve třídách umožňují respektovat individuální zvláštnosti a osobnost žáků. Používání různých moderních forem práce s využitím aktivního učení dává možnost větší pestrosti výuky. Klidné, estetické a přátelské prostředí nejen v jednotlivých třídách, ale i v celé škole vytváří v žácích pocit bezpečí a napomáhá upevňovat znalosti i charakterové vlastnosti žáků a jejich vztah k hodnotám. Z řad žáků je volen školní parlament, ve kterém jsou zastoupeni žáci od 3. třídy do 9. třídy. V měsíci září provedli žáci 9. třídy volby do ŠP. Zástupci se scházejí na schůzkách 1x za měsíc a řeší náměty spolužáků k organizaci školy. Lingua Universal je školou, která vyučuje cizí jazyky od 1. třídy a je jedinou soukromou školou svého typu v okrese Litoměřice. 2 Obr. č. 1: Foto školy

4 3. Poloha školy a popis hlavních dopravních problémů Soukromou ZŠ a MŠ Lingua Universal nalezneme v centrální části Litoměřic v těsné blízkosti velmi frekventované silnice II/261 (ulice Na Valech), do které ústí ulice Sovova a Osvobození obklopující školu (viz obr. č. 2). Obr. č. 2: Poloha školy (zdroj: mapy.cz) Hlavním důvodem, proč se naše škola zapojila do projektu Na zelenou, byla možnost zjistit, jakým způsobem se naši žáci dopravují do/ze školy a která místa v okolí školy považují za nejvíce nebezpečná včetně zdůvodnění rizikovosti těchto míst. Potřebné informace jsme získali z žákovských mapek obsahující jimi zakreslená nebezpečná místa a z dotazníkového šetření zaměřené na průzkum dopravního chování, kterého se kromě žáků zúčastnili i rodiče a zaměstnanci školy Výsledky průzkumu dopravního chování Z dotazníkového šetření žáků vyplynulo následující: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? 42,7 % žáků se do školy dopravuje autem s rodiči, 23,5 % chodí do školy s někým dalším, 19,1 % chodí do školy samo, 11,8 % se dopravuje prostředky veřejné dopravy, 2,2 % samo na kole, 0,7 na kole s někým dalším. Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? 28,7 % žáků se do školy dopravuje autem s rodiči, 33,8 % chodí do školy s někým dalším, 21,3 % chodí do školy samo, 3

5 Počet žáků 13,2 % se dopravuje prostředky veřejné dopravy, 3,0 % samo na kole. Jak bys nejraději cestoval (a) do a ze školy? 14,0 % žáků by chtělo jezdit autem s rodiči, 23,5 % by chtělo chodit pěšky s někým dalším, 14,0 % by chodilo samo pěšky, 11,0 % by jezdilo prostředky veřejné dopravy, 11,0 % by jelo samo na kole, 11,8 % na kole s někým dalším, 14,7 % by volilo úplně jiný způsob dopravy (např. motorka, letadlo, kůň, helikoptéra). Z celkového počtu 158 rozdaných dotazníků se nám od žáků vrátilo 136 vyplněných. Z výsledku dotazníkového průzkumu (viz graf níže) vyplynulo, že do školy se děti dopravují nejčastěji s rodiči osobními automobily, kdežto ze školy již tento počet klesá a zvyšují se počty žáků, kteří odcházejí ze školy pěšky v doprovodu s někým dalším. Tento způsob dopravy byl též žáky nejvíce zmiňován v otázce preferovaného způsobu dopravy. Ovšem naši školu zajímalo, kolik dětí využívá ke své cestě do/ze školy jízdní kolo. Bohužel tento způsob dopravy realizují pouze 4 žáci školy, přestože jízdní kolo vlastní celých 117 žáků. V preferovaném způsobu dopravy by 41 žáků velice lákalo dojíždět na kole, avšak rodiče se je bojí pustit samotné kvůli obecně hustému provozu v městě, který je navíc zesílen v ranních a odpoledních hodinách. Někteří žáci také uvedli, že na kole nedojíždějí z obavy o jeho odcizení v době vyučování nebo z důvodu neexistence přístřešku na kola. 64 Způsob dopravy žáků ZŠ Lingua Universal Cesta do školy Cesta ze školy Preferovaný způsob dopravy Autem Pěšky s někým dalším Pěšky Veřejná doprava Na kole Na kole s někým dalším Jiný způsob Zdroj: vlastní zpracování 4

6 Z dotazníkového šetření rodičů vyplynulo následující: Jakým způsobem se Vaše dítě dopravuje do školy? 48 % rodičů vozí své dítě autem, 24 % jej nechává jít pěšky v doprovodu s někým dalším, 17 % chodí samotné pěšky, 9 % využívá veřejné prostředky, 1 % jede samo na kole, 1% na kole s někým dalším. Jakým způsobem se Vaše dítě dopravuje do školy? 32 % rodičů vozí své dítě autem, 34 % jej nechává jít pěšky v doprovodu s někým dalším, 23 % chodí samotné pěšky, 10% využívá veřejné prostředky, 1 % jede samo na kole, 0 % na kole s někým dalším. Z celkového počtu 130 rozdaných dotazníků se nám od rodičů žáků vrátilo 90 vyplněných. Po vyhodnocení jejich odpovědí se ukázalo, že nejvíce rodičů dopravuje své dítě do školy osobním automobilem. Naopak ze školy již chodí pěšky, buď v doprovodu s někým dalším (spolužákem či sourozencem) nebo samotné, což je ze strany rodičů povolováno spíše starším žákům. Níže uvedený graf znázorňuje rodiči zmiňované důvody, proč vozí své dítě autem. 3% 10% Škola při cestě do zaměstnání Úspora času 3% 25% Škola není v místě bydliště 9% Špatné spojení Bezpečnost dítěte 9% 10% 12% 19% Škola je při cestě Věk dítěte Kroužek dítěte Zdroj: vlastní zpracování Celkem 25% rodičů vozí své dítě autem, protože se škola nachází při cestě do jejich zaměstnání a téměř 20% uvádí, že použitím auta šetří čas. Dalšími argumenty jsou například odlišné bydliště, špatné spojení, bezpečnost, věk dítěte. Do jiných důvodů rodiče uvedli nepříznivé počasí, vzdálenost bydliště od školy, návštěvy lékařů, vyšší hmotnost školních batohů. 5

7 Z dotazníkového šetření zaměstnanců školy, které vyplnilo 16 z celkových 21, vyplynulo následující: Jak se obvykle dostáváte ráno do zaměstnání? 50 % zaměstnanců chodí samo pěšky, 25 % jezdí autem, 13 % jezdí samo na kole, 6 % využívá veřejné prostředky, 6 % jde pěšky s někým dalším. Na otázku Jak se obvykle dostáváte ze zaměstnání? byly odpovědi shodné, jako v předešlé otázce. Osobní automobil je zaměstnanci využíván zpravidla z důvodu odlišného bydliště, úspory času, špatného dopravního spojení z místa bydliště, kroužků dětí, návštěvy lékaře apod Identifikace nebezpečných míst Z dotazníkového šetření a školních mapek vzešla následující riziková místa včetně zdůvodnění, čím jsou vybraná místa tolik nebezpečná: Pořadí dle četnosti 1. 42x Řeší se 2. 41x 3. 21x 4. 20x 5. 13x 6. 12x 7. 12x Zdroj: vlastní zpracování Nebezpečné místo včetně zdůvodnění rizikovosti Masarykova ulice: - křižovatka u závor (hustý provoz) - chybí závory pro pěší - příliš dlouhý přechod (+ přerušené značení) - nebezpečné přecházení u ZUŠ ulice Na Valech: - hustý provoz - obava z přecházení za běžných okolností -> semafory pouze dočasně Sovova ulice: - nebezpečí zatáčky -> rychlá auta -> strach z přecházení Školní dvůr Lingua Universal: - mnoho aut -> nebezpečí přehlédnutí dětí - auta jezdí rychle, výjezd v těsné blízkosti přechodu (ul. Osvobození) Komenského/Na Valech: - kruhový objezd -> řidiči nezastavují Vojtěšské náměstí: - kruhový objezd -> řidiči nezastavují Lidická/Mírové náměstí: - přechod na rohu náměstí (špatná viditelnost) Výše uvedená riziková místa byla, spolu s dalšími místy za ZŠ Havlíčkova, zakreslena do souhrnné školní mapy (viz obr. č. 3) 6

8 Obr. č. 3: Souhrnná školní mapa nebezpečných míst (zdroj: práce žáků) Nad souhrnnou školní mapou nebezpečných míst proběhla dne na Dětském dopravním hřišti v Litoměřicích schůzka pracovní skupiny Bezpečně do školy za účasti dopravního projektanta Ing. V. Budinského, ředitelek obou základních škol, zástupců odborů městského úřadu Litoměřice (Ing. V. Brunclíková - vedoucí odboru územního rozvoje, Ing. A. Křížová - vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče a další), BESIPu, pedagogů, rodičů a žáků. Záměrem schůzky bylo vybrat místa, která budou řešena v dopravní studii. Přestože nejvíce označovanými rizikovými místy z pohledu žáků, ale i rodičů a zaměstnanců škol se staly železniční přejezd spolu s křižovatkou v Masarykově ulici a křižovatka v ulici Nerudova a Nezvalova, do dopravní studie vybrány nebyly, neboť tato místa jsou již v současné době řešena. Druhým nejrizikovějším místem naší školy se stala ulice Na Valech - silnice II/261, v jejíž těsné blízkosti se škola nachází. Tato velmi frekventovaná a rušná silnice je využívaná jak osobní, tak i kamionovou dopravou a žáci shledávají nebezpečí především v jejím přecházení. V současné době je navíc dopravní zatíženost silnice zvýšena z důvodu rekonstrukce Tyršova mostu, kdy je veškerá doprava závislá na objízdné trase vedoucí přes nový most generála Chábery, ulicemi Mrázova a Na Valech. Objízdná trasa totiž představuje jediný způsob, jakým se dostat přes řeku Labe do města Litoměřice. V souvislosti s rekonstrukcí mostu se nárůst dopravy skrze město předpokládal. Proto byly v křižovatkách ulic Na Valech Sovova a Na Valech - Osvobození umístěny světelné signalizace, které by měly napomoci zvládat současnou dopravní situaci a umožnit chodcům bezpečný přechod, především v ranní a odpolední dopravní špičce. Tím by se z velké části vyřešila obava našich žáků z přecházení, avšak od Ing. V. Brunclíkové již víme, že toto dopravní opatření je pouze dočasné a po skončení rekonstrukce Tyršova mostu bude odstraněno. Předně je silnice II/261 ve správě Ústeckého kraje a trvalé umístění ze strany města není možné, neboť pronájem tohoto zařízení je příliš finančně náročnou záležitostí, a nakonec vysoká intenzita dopravy je za běžných okolností způsobena z větší části místním obyvatelstvem. V tomto případě je dle Ing. V. Brunclíkové situace neřešitelná. Na schůzce bylo nakonec dohodnuto, že dopravní studie bude za naši školu řešit následující problémová místa: 7

9 Školní dvůr Bohužel je bezpečnost našich žáků znatelně ohrožována i ze strany samotných rodičů, kteří své děti odvážejí ráno do školy. Řada z nich totiž zajíždí svým autem přímo na školní dvůr v době, kdy je výrazně zvýšena koncentrace dětí z důvodu začátku vyučování. Tento problém by se dal vyřešit vybudováním parkoviště pro krátkodobé stání (tzv. Kiss & Ride) v Sovově ulici, které by rodičům umožnilo deseti minutové zastavení pro vyložení a odvedení dítěte do školy. Obr. č. 4: Školní dvůr v ranních hodinách Mírového náměstí - ulice Lidická Toto místo není rizikové pouze pro naše žáky, ale i pro ostatní děti a z vlastních zkušeností i pro nás dospělé. Nebezpečí tohoto místa spočívá především v jeho přecházení, neboť výhledu do Lidické ulice, a tudíž i na přijíždějící vozidla, brání roh budovy. Viditelnost do této ulice je možná pouze vstupem do vozovky, který je ovšem v případě rychle jedoucího auta dosti rizikový, zejména pro děti. V současné době upozorňuje řidiče na přecházející chodce zrcadlo, ovšem z našeho pohledu míjející se účinkem, protože většina z nich jej přehlíží. Obr. č. 5: Nepřehledné místo Mírové náměstí ulice Lidická 8

10 4. Cíle školního plánu mobility 1) zvýšit bezpečnost žáků při jejich cestě do a ze školy 2) motivovat žáky k využívání šetrnějších způsobů dopravy => vytvořit podmínky pro zvýšení počtu žáků dojíždějících na kole 3) provádět osvětu žáků v oblasti dopravní výchovy Plán činnosti na podporu udržitelné mobility Cíl 1: Zvýšit bezpečnost žáků při jejich cestě do a ze školy Aktivity Zodpovědná osoba Termín Sledovat plnění navrhovaných opatření a výsledků z dopravní studie (průběžná komunikace s městem) Školní dvůr: vybudování parkoviště na krátkodobé stání Úprava přechodu Mírové náměstí - ulice Lidická Ing. M. Suchánková rok 2016 Ing. M. Suchánková rok 2016 Cíl 2: Motivovat žáky k využívání šetrnějších způsobů dopravy vytvořit podmínky pro zvýšení počtu žáků dojíždějících na kole (alespoň o 5%) Průkaz cyklisty zakoupit stojany na kola Ing. B. Fránová Ježková srpen 2015 vybudovat přístřešek na kola Ing. B. Fránová Ježková listopad 2015 úspěšnost zajistit pravidelnými návštěvami dětského dopravního hřiště třídní učitel 4. třídy květen 2016 pořádání cykloturistického kurzu podpora cyklistické dopravy Mgr. Blanka Ježková červen 2016 cykloškolení v rámci vyučovacího předmětu - tělesná výchova Bc. J. Ježek v průběhu celého roku zorganizovat Den bez aut při příležitosti Dne Země třídní učitelé duben 2016 celý školní rok pořádání turistického kroužku L. Nováková podpora pěší chůze 2015/2016 Cíl 3: Provádět osvětu žáků v oblasti dopravní výchovy zvyšování dopravní gramotnosti učivo s dopravní tematikou zavádět napříč všemi předměty všichni učitelé v průběhu celého roku návštěvy dětského dopravního hřiště spolupráce se základními složkami IZS osvojení základních pravidel bezpečné jízdy na kole, rozpoznávání a význam dopravních značek besedy, přednášky, předváděcí akce (Mladý záchranář, Dětský den bez úrazu, Mimořádné situace, Do života bez karambolu, Bezpečná cesta do školy, Tvýj ochránce, ad.) všichni učitelé všichni učitelé v průběhu celého roku v průběhu celého roku 9

11 5. Fotogalerie - projekt Mapování nebezpečných míst Předání školní mapy nebezpečných míst projektantovi Ing. V. Budinskému Schůzky pracovní skupiny Na zelenou Bezpečně do školy 10

12 Plakáty k projektu práce žáků 6. Fotogalerie doprovodné akce ZOOM Děti v pohybu Dětský den bez úrazu 11

13 Mladý záchranář McDonald s Cup Ozdravný lyžařský pobyt Dětské dopravní hřiště Turistický kroužek 12

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 1 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE Duben - listopad 15 1/ Informace o škole Název školy: Základní škola Votice Adresa: Pražská 235, 259 01 Votice Web. http://www.zsvotice.cz/ Počet učitelů: 41

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více

Projekt Bezpečné cesty do školy Městská část Praha 14 Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Praha 14

Projekt Bezpečné cesty do školy Městská část Praha 14 Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Praha 14 Projekt Bezpečné cesty do školy Městská část Praha 14 Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Praha 14 Radek Patrný, Petr Šmíd 8. 11. 2017 Nadace Partnerství největší česká

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2017

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2017 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2017 Zš a Mš Praha 5 Smíchov, U Santošky 1/1007 V rámci projektu Bezpečné cesty do školy. Školní plán mobility Zš a Mš Praha 5 Smíchov, U Santošky 1/1007 1) O škole Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Partneři: Město Hora Svaté Kateřiny 26.10.2012 Vytvořila: Ing. Zuzana Balážová Obsah: 1. Úvod... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Dotazníkové

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.zs-dk.cz NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP Třída, ročník: III., VI., VIII. celkem

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

Projekt Bezpečné cesty do školy ve Slaném

Projekt Bezpečné cesty do školy ve Slaném Projekt Bezpečné cesty do školy ve Slaném Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Slaný Radek Patrný, Petr Šmíd 28. 3. 2017, MÚ Nadace Partnerství největší česká nadace působící

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Vyhodnocení dotazníkového šetření

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Vyhodnocení dotazníkového šetření BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 20 Vyhodnocení dotazníkového šetření V roce 20 proběhly školní projekty programu Bezpečné cesty do školy na těchto školách: ZŠ Školní, Praha Braník ZŠ Na Beránku, Praha 2 Modřany

Více

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm - 1 - Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm Organizace : Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408 okres Nový Jičín Adresa : Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU 2012 Výsledky dotazníkového šetření Plumlov, 27.6.2012 Způsob dopravy do školy žáci ZŠ Plumlov Způsob dopravy do školy Pěšky s rodiči 16 Pěšky bez doprovodu 96 Auto 48 Autobus

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A SŠ WALDORFSKÉ

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A SŠ WALDORFSKÉ ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A SŠ WALDORFSKÉ Údaje o škole Název: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Adresa: Tyršova 485, Semily, 513 01 IČ: 00854824 Telefon: 481 624 168 E.mail: info@waldorf.semily.cz

Více

Základní škola, Praha 4, Školní Bezpečné cesty do školy ZŠ Školní, Praha 4

Základní škola, Praha 4, Školní Bezpečné cesty do školy ZŠ Školní, Praha 4 Základní škola, Praha 4, Školní 700 2018 Program Bezpečné cesty do školy (BCS) na Základní škole, Praha 4, Školní 700 probíhá ve spolupráci s: magistrátem hlavního města Prahy spolkem Pražské matky, z.s.

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR X. KONFERENCE O ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH Ing. Radek Patrný 22. 11. 2016, PRAHA, HOTEL STEP**** Nadace Partnerství největší česká nadace

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Dopravní studie, úpravy na komunikacích v Litoměřicích v rámci bezpečného pohybu chodců - 1 -

Dopravní studie, úpravy na komunikacích v Litoměřicích v rámci bezpečného pohybu chodců - 1 - Dopravní studie, úpravy na komunikacích v Litoměřicích v rámci bezpečného pohybu chodců - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE, ÚPRAVY NA KOMUNIKACÍCH V LITOMĚŘICÍCH V RÁMCI BEZPEČNÉHO POHYBU CHODCŮ OBSAH:

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

Školní plány mobility

Školní plány mobility Školní plány mobility Radek Patrný 7. 4. 2011 Co je školní plán mobility? Strategický plán Řešící způsob dopravy dětí do školy Dlouhodobá koncepce Důraz kladen spíše na priority a postupy než na konkrétní

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC Údaje o škole: název: Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec adresa: Ke Smíchovu 16, Praha Slivenec, 154 00 právní forma organizace: právní subjekt

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019

Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019 Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019 Program Bezpečné cesty do školy probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pražské matky (PM). V minulých letech

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Návratnost dotazníků Odevzdaly 81% Děti 284x Odevzdali 78% Rodiče 276x Neodevzdaly 19% Neodevzdali 22% Je cesta bezpečná? Děti Ne 29% Ano 71% Proč ne?: nebezpečné přechody silný

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vypracovala pracovní skupina pod vedením p.uč. Mgr. Šárky Chaloupkové 1 Obsah ÚVOD... 3 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Speciální základní škola Poděbrady U Bažantnice 154,

Speciální základní škola Poděbrady U Bažantnice 154, Speciální základní škola Poděbrady U Bažantnice 154, 290 01 www.spec-skola.cz Školní plán mobility 2015 1 1. Stručná charakteristika školy Speciální základní škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími

Více

ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4

ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4 ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4 154 žáků, dotazník vyplnilo 132 dětí (tj. 85 %) a 134 rodičů Jak daleko od školy bydlíš? 0,5 km 5 dětí 1 km 6 dětí 2 km 8 dětí Je tvoje cesta do školy bezpečná? více než 5 km 59

Více

program na podporu bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí Výsledky šetření mezi žáky a rodiči Podporuje MČ Praha 8

program na podporu bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí Výsledky šetření mezi žáky a rodiči Podporuje MČ Praha 8 program na podporu bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí Výsledky šetření mezi žáky a rodiči Podporuje MČ Praha 8 CÍLE PROGRAMU zvýšení bezpečnosti dětí při každodenních cestách do a ze školy,

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

PROGRAM BCŠ PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI S: Magistrátem hlavního města Prahy Spolkem Pražské matky, z.s. Městskou částí Praha 8

PROGRAM BCŠ PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI S: Magistrátem hlavního města Prahy Spolkem Pražské matky, z.s. Městskou částí Praha 8 CÍLE PROJEKTU BCŠ zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol podpora zdravého životního stylu žáků i rodičů podpora trvale udržitelné mobility zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejné prostranství v okolí

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Školní plán mobility listopad 2015 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Schück, zást. ředitele a spolupracovníci Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Dopravní situace v okolí školy 3. Průzkum dopravního chování 4. Plán

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Výsledky dotazníkového šetření a školního mapování ZŠ Burešova, Praha 8 Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Místní

Více

Bezpečné cesty do školy Brno střed

Bezpečné cesty do školy Brno střed Bezpečné cesty do školy Brno střed Jednání se zúčastnili: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (15. 2. 2017, ÚMČ Brno střed) JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŠKOLA/INSTITUCE PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Jasna Flamiková MČ Brno-střed

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Nadace Partnerství a její Dopravní program

Nadace Partnerství a její Dopravní program Nadace Partnerství a její Dopravní program Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz http:///doprava 3 základní témata Nadace Partnerství Posilování občanské

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

Tábor, Budějovická ulice Průzkum pěší a cyklistické dopravy

Tábor, Budějovická ulice Průzkum pěší a cyklistické dopravy Tábor, Budějovická ulice Průzkum pěší a cyklistické dopravy Zadavatel: Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 01 Tábor Zpracovatel : Silniční a městské dopravní inženýrství Hvězdná 46/V 377 05 Jindřichův Hradec

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům

Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům Stávající stav Rovinatý terén, ve kterém se město Český Brod nachází, předurčuje použití jízdního kola ke každodennímu používání při dopravě do zaměstnání,

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

Plán udržitelné městské mobility města Přerov

Plán udržitelné městské mobility města Přerov Plán udržitelné městské mobility města Přerov Veřejné projednání Analytické části ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Ing. Radek Fujak; Mgr. Lukáš Dědič Autor fotografie: Dominik Bachůrek Projekt Zvýšení

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů Název projektu: DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cíl dopravní výchovy: příprava dětí na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384

Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Liberec, Kaplického 384 Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384 č.j.: ZŠKAP/0352/2017 ŘEDITEL ZÁKLANÍ ŠKOLY, LIBEREC, KAPLICKÉHO 384 v souladu

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ A MŠ PŘI PEDF UK BARRANDOV II V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 HLUBOČEPY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ A MŠ PŘI PEDF UK BARRANDOV II V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 HLUBOČEPY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ A MŠ PŘI PEDF UK BARRANDOV II V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 HLUBOČEPY I. Základní údaje o škole: Název školy: FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 Hlubočepy Adresa:

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVA V KLIDU

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVA V KLIDU Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVA V KLIDU SOUČASNOST velký rozvoj automobilismu zvyšující se stupeň automobilizace (1 člověk = 2 a více vozidel) zvyšují se nároky

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Zpráva z výsledků Průzkumu dopravního chování a Mapování nebezpečných míst. v rámci programu Bezpečné cesty do školy.

Zpráva z výsledků Průzkumu dopravního chování a Mapování nebezpečných míst. v rámci programu Bezpečné cesty do školy. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zpráva z výsledků Průzkumu dopravního chování a Mapování nebezpečných míst v rámci programu Bezpečné cesty do školy Leden únor 2013 Základní škola Praha 10 Švehlova

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Testové otázky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Testové otázky VY_12_INOVACE_1JON18 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 4. 6. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Anotace: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Cyklista

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

DOMOV MÍSTO, KDE ŽIJEME. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy domov, město a vesnice.

DOMOV MÍSTO, KDE ŽIJEME. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy domov, město a vesnice. DOMOV MÍSTO, KDE ŽIJEME Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy domov, město a vesnice. Domov domov je místo, kde žijeme, kam se vracíme máme zde rodinu a přátele

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.ŠKEŘÍKOVÁ ING. ŠKEŘÍKOVÁ DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Seznam míst podle četnosti:

Seznam míst podle četnosti: ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ Táborská Praha 4 2015/2016 ZŘIZOVATEL ŠKOLY Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 Praha 4 - Krč 1) Popis školy a místa Středně velkou školu s dlouhou tradicí navštěvuje

Více

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Veřejné projednání analytické části, 25.06.2019 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický dokument města

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

Škola sv. Augustina Hornokrčská 3, Praha 4 Krč

Škola sv. Augustina Hornokrčská 3, Praha 4 Krč Škola sv. Augustina Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 Krč Tento dokument není dopravní studií. Jedná se o zápis z návštěvy dopravních expertů (projektantů Bezpečných cest do školy), který obsahuje doporučení

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

POPIS SOUČASNÉHO STAVU OBJEKT AUDITU: Základní škola Dubňany, Hodonínská 925 696 03 Dubňany I. TÝM, KTERÝ AUDIT PROVEDL: Vedoucí týmu: Jana Kyclová Členové týmu: Veronika Hunkařová, Radek Šnajdr, Vojta Novák, Tomáš Šeďa Kontakt

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Bezpečné cesty do školy Praha 14

Bezpečné cesty do školy Praha 14 Bezpečné cesty do školy Praha 14 Jednání se zúčastnili: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (8. 11. 2017, ZŠ Bratří Venclíků) JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŠKOLA/INSTITUCE PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Štefan Boršoš ZŠ Bratří Venclíků

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník Doplňující dotazník k cyklovýletům na Praze-západ Informační leták pro rodiče Příloha

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (zákon č. 48/2016 Sb.)

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (zákon č. 48/2016 Sb.) ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novinky a změny k 20. 2. 2016 (zákon č. 48/2016 Sb.) Co se mění? Zákonem č. 48/2016 Sb. je novelizován zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.). Podstata úprav Hlavní

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více