ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ"

Transkript

1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál, I: editel: Mgr.Petr Konený - Hlavní úel zízení, dle aktuáln platné zizovací listiny: hlavním úelem zízení organizace je úelové poslání spoívající v poskytování sociálních služeb podle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišování fakultativních inností s poskytováním sociálních služeb souvisejících - Rozhodnutí o registraci. rozhodnutí: MSK / Datum vydání: Druh služby dle registrace: sociáln terapeutické dílny - Identifikátor: Poslání a cíle sociáln terapeutických dílen Sagapo Posláním sociáln terapeutických dílen, které provozuje Sagapo Bruntál, píspvková organizace, je zajistit dosplým lidem s mentálním postižením, pop. s pidruženým znevýhodnním mentálním a tlesným, podporu pi vytváení, zdokonalování a automatizaci pracovních dovedností a návyk. Cíle smují ke zlepšení nebo stabilizaci sociálního, pracovního a psychického stavu osob. Osoby aktivn zapojit do organizování individuálního plánu. Podporovat rozvoj osobnosti. Vytvoit podmínky pro pocit užitenosti, potebnosti a dstojnosti. Aktivizace, umožnní pracovního uplatnní a integraci do spolenosti. Posílení samostatnosti a sobstanosti. Umožnní pobytu v akceptujícím a vstícném prostedí. Pomáhat rodinám uživatel služby a spolupracovat s nimi pi naplování cíl. 1. Popis zaízení Sociáln terapeutické dílny Sagapo se nachází mimo centrum msta Bruntál pod Uhlíským vrchem na ul. Hybešova 2 v objektu bývalých jeslí. Jsou souástí Sagapo, píspvková organizace. Objekt, který je využíván pro tuto službu je dvoupodlažní, pln bezbariérový s vlastním zdrojem ohevu TUV a topení. Budova je nyní vyešena zcela bezbariérov. Má samostatný pístup z vnjší komunikace. K dispozici je zahrada, sportovní hišt a nádvoí s odpoinkovým prostorem. Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví msta Bruntál, organizace je užívá na základ kupní smlouvy z roku tato však kvli formálním a vcným chybám není uznána KÚ Bruntál jako platná a proto majetkoprávní ešení není dosud ukoneno. 1

2 Poskytování služby realizujeme v domáckém, tém rodinném prostedí, v malé sociální skupin, která je ve svém složení velmi vrstevnatá a bohatá na sociální kontakty Charakteristika poskytované služby - jakému okruhu osob jsou služby poskytovány (vetn popisu oddlení, úsek pée - struná charakteristika) V roce 2007 navštvovalo sociáln terapeutické dílny 19 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením (tlesné a mentální postižení) starší 18ti let. Maximální kapacita je 18 uživatel. Dle týdenního rozvrhu se osoby v dílnách stídají, tak aby v jeden den v díln nebylo více než 18 osob. Poet uživatel je vzhledem k využití stávajících prostor zcela maximální. Provoz v STD je zajištn od 7,45-15,00 hod. v pracovní dny. Souástí poskytované služby je asistence pi doprovodu z centra Sagapo, píspvková organizace na ul. Uhlíská 2, Bruntál i zpt. Tuto službu využívá prmrn 12 osob. Ostatní uživatelé picházejí nebo dojíždjí do STD zcela samostatn. Nabízené terapeutické innosti košíkáská dílna keramická dílna stolaská dílna malování na sklo výroba runího papíru tkalcovská dílna malba na hedvábí arteterapie výroba bižuterie z korálk práce na zahrad a pozemku dovednosti sebeobsluhy a dalších inností vedoucích k sociálnímu zalenní Stolaská dílna, viz píloha. 1, fotografie. 1 Strojní vybavení je již kompletní, spluje veškeré požadavky pro stolaskou výrobu, i když ne na profesionální úrovni, což není úelem vzhledem ke stylu výroby a typu výrobk. Uživatelé soustavn navštvující stolaskou dílnu si osvojili základní dovednosti jako nap. šroubování, zatloukání apod. Mnozí již bez problém pracují i s elektrickým náadím a devoobrábcími stroji. Každý si již našel innost pro kterou má nejlepší pedpoklady a ve které si ví. Jde nap. o ezání na pásové pile (vyezávání složitjších tvar), vrtání na stojanové vrtace, které musí být pesné a bezchybné, obrušování výrobk na kotouové brusce. Úhlové ezání na runí elektrické pokosové pile se provádí pouze za asistence terapeuta, protože je zde velké nebezpeí úrazu. Uživatelé se zapojují do všech úkon, které se provádjí pi výrob produktu. Za dobu existence stolaské dílny si uživatelé vyzkoušeli a zvládli vyrobit všechny druhy nábytkových ástí jako jsou nap.skín, stoly, židle, police atd. V této díln se dbá na bezpenost práce, využívají se ochranné pomcky, seízené stroje, ostré nástroje atd. Skláská a papírenská dílna V díln je zajištn individuální pístup. Do výroby runího papíru jsou zapojeni všichni uživatelé, dle svých možností a schopností. Finálními výrobky jsou fotoalba, závsné bloky, 2

3 obálky, krabiky rámeky na obrázky a fotografie, dárkové taštiky, viz píloha. 1, fotografie. 2. innosti provádné pi výrob runího papíru jsou tyto: trhání a stíhání novin, mixování, nanášení papírové hmoty na síto, lisování, zdobení. Konená úprava je nejnáronjší ástí, protože je zde kladen zvýšený nárok na pesnost mení, stíhání a lepení. Pi tchto aktivitách je nutná dopomoc a plná asistence terapeuta. Pi práci se sklem jsou používány speciální barvy urené pro malbu na sklo a keramiku, stabilizují se pálením v peci. Kreslí se nejrznjší motivy na sklenné tabulky nebo užitkové sklo, viz píloha. 1, fotografie. 3. Keramická dílna, viz píloha. 1, fotografie. 4 Vyrábí se: kvtináe, ajové soupravy, hrnky, aromalampy, mísy, talíe, cinkátka, závsné mobily s rznými motivy, láhve, vázy, dózy, dekoraní kachle na ze, exotické masky atd. Veškerá užitková keramiku je vyrábna válekovou technikou. Draz je kladen na tvarovou istotu, zkvalitnní stejnostnné síly stepu. Uživatelé dlají pokroky, jsou samostatnjší pi zpracování hlíny i pi samotné výrob keramických nádob. Na finální úprav výrobku se stále podílí terapeut, ale ím dál menší mrou. Sluníka, domky, exotické masky umí glazurovat samostatn, terapeut musí ale uživatelm poradit pi výbru barev. Užitkovou keramika je glazurována spolen, vnitní ásti poléváním a vnjší dekorativní barevné ornamenty. Uživatelé se již nauili dotváet dekoraní sluníka a masky provázky a sisálem, asistují pi pletení copánk. Tkalcovská dílna, viz píloha. 1, fotografie. 5 V této díln je pouze jeden tkalcovský stav, takže pracovat zde mže pouze jeden uživatel, ostatní pipravují materiál ke tkaní. Stíhají a namotávají látku, textilní oezy, rzné vlny a šry. Výrobky jsou kobereky, sedáky na židle, tašky dvou rzných velikostí. Malba na hedvábí Této innosti se vnují uživatelky pouze píležitostn. Uí se postupn seznamovat s prací s hedvábím, hedvábnou šálu vypnout na pipravený rám, namalovat barevný podklad a rozsolit ho do ornament vytvoených konturou, kterou vytváí terapeut. Uživatelky se snaží pracovat pesn a bez petahování, nanáší další vrstvu barvy. Výslednými výrobky jsou pomalované šátky, šály, kapesníky, kravaty a obleení. Arteteapeutická dílna Maluje se minimáln dvakrát týdn. Nkolik uživatel našlo v této innosti zalíbení, rádi docházejí. Zlepšují se jejich zobrazovací schopnosti a následn také komunikaní dovednosti, fantazie a pedstavivost. Košíkáská dílna, viz píloha. 1, fotografie. 6 V díln se pracuje s výhradn pírodními materiály. Zastoupeny jsou tyto: vrbové proutí, pedig, provázky z moské trávy. Výrobky jsou ozvláštnny dekoracemi z keramiky nebo korálk. Každý uživatel má uritý druh výrobku, který zvládne vyrobit zcela sám s drobnou pomocí terapeuta. Pracuje se na zakázku i pro volný prodej. Dílny má své stálé odbratele, kteí mají uritý sortiment výrobk, který je pro n vyrábn. Samozejmostí je dnes používání speciálních stojan pro vozíkáe, jsou unikátem této dílny. Sami si je vymysleli a vyrobili. Stojany se velmi osvdily pi práci s imobilními uživateli. Vyrábí se: dárkové koše, obaly na kvtináe, houbaské, prádelní koše, misky na peivo i ovoce, zvoneky, dekorativní závsy, aranžovací pedmty atd. 3

4 Výroba bižuterie z korálk, viz píloha. 1, fotografie. 7 Tato innost zajímá pedevším ženy, které vyrábí dle pedlohy náramky pátelství, náhrdelníky, náušnice, zvíátka, kvtiny atd. Uživatelé také rádi pomáhají pi tídní korálk dle barev a velikostí. Práce na zahrad s pozemku areálu Uvedenou innost vykonávají píležitostn všichni uživatelé. Na zahrádce pstují bylinky, zeleninu, kvtiny na sušení. Podílí se rovnž na úprav venkovních prostor. Uživatelé plejí chodníky, zametají, hrabou listí apod. Každý uživatel má možnost vybrat si, která z nabízených inností spluje jeho osobní cíle. Na základ individuálního rozhovoru klíových pracovník s uživatelem je sestaven Individuální pracovn-rehabilitaní a terapeutický plán. Vtšina osob nabídku pln využívá s dílny pravideln stídá. Jednou za pl roku jsou cíle vyhodnocovány a na základ pání a možností vytvoen nový plán. Snažíme se realizovat zájmy a poteby uživatel. Protože vtšina uživatel nemá fixovány základy tení a psaní využíváme k informacím augmentativní formu komunikace, proto je týdenní rozvrh inností upraven pehledn piktogramy na nástnce. Každá innost má svj piktogram, který je ješt umístn na dveích místnosti, kde terapie probíhá. Jednotlivé dny v týdnu jsou barevn rozlišeny. Uživatelé mají možnost si v pípad poteby odpoinout. K tomu jsou zde uzpsobené prostory relaxaní místnosti, které jsou hojn využívány. V rámci pracovní terapie udržujeme istotu prostedí, uíme se stolovat a upevujeme hygienické návyky. Denní rozvrh je následující: práce v dílnách svaina práce v dílnách obd, relaxace, úklidy práce v dílnách, úklid jednotlivých dílen oblékání, odchod z dílen - 3. Okruh osob*: 3.1 schválená kapacita zaízení pro rok poet klient k V roce 2007 navštvovalo sociáln terapeutické dílny 19 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením (tlesné a mentální postižení) starší 18ti let. Maximální kapacita je 18 uživatel. Dle týdenního rozvrhu se osoby v dílnách stídají, tak aby v jeden den v díln nebylo více než 18 osob. V STD poskytujeme služby osobám ve vku let. Struktura uživatel dle pohlaví: Ženy 5 Muži 14 Struktura uživatel dle míry postižení (kritériem je výše píspvku na péi): bez píspvku na péi - 2 4

5 1. stupe závislosti stupe závislosti 5 3. stupe závislosti 2 4. stupe závislosti 0 Struktura uživatel dle vku: Mladá dosplost (20-35) 12 Stední dosplost (36 45) 5 Starší dosplost (46-60) rozdlení klient k (viz tabulka): POTY KLIENT ROZDLENÍ KLIENT K , POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ STD DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr 31, ,8 modus lehké osoby s mentálním postižením stední tžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou osoby se závislostí na alkoholu bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu Pozn.: - modus (nejastjší vyskytovaná hodnota nap. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracoviš rozlete 3.4 obložnost v uplynulém roce (v %) (vypotte na základ msín vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplnnosti kapacity zaízení; jedná se o prmrnou obložnost za rok) obložnost 100% 3.5 poet nových píjm (rozdlení, viz tabulka): POTY KLIENT NOVÉ PÍJMY KLIENT V ROCE 2007, POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ STD DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr 34, ,33 modus 26, ,43, TYP osoby s mentálním postižením lehké POSTIŽENÍ stední tžké

6 hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou osoby se závislostí na alkoholu bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu návrh na zmnu kapacity kapacita stávající kapacita požadovaná - zdvodnní zmny kapacity: 4 Personál: poet pracovník celkem poet pracovník pímá pée pepotený pracovníci sociální vzdlání pedagogití zdravotnití THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 0,61 9,0 0,09 1 0,13 2 0,14 2 0,25 4 vyšší odborné úplné stední 5,67 83,0 5, ,66 10 vyuen 0,56 8,0 0,19 3 0,37 5 základní celkem 6,84 100,00 0,09 1 5, ,14 2 0, ,37 5 Pozn.: PS: pepotený stav pracovník ke dni Celkový poet pracovník (úvazk) =100%. Souet sloupc 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišujeme vždy z celkového potu pracovník (úvazk). P: má-li organizace 5 zdravotnických pracovník s úplným stedním vzdláním a celkový poet pracovník v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovník s úplným stedním vzdláním. Sloupec 5) editelé, ekonomové, úetní.. Sloupec 6) údržbái, uklizeky, pradleny, kuchai.. 5 Vzdlávaní pracovník 5.1 poet pracovník, kteí nespl ují kvalifikaní pedpoklady pro výkon innosti v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách: sociáln terapeutické dílny 0 - sociální pracovníci: sociáln terapeutické dílny 0 6

7 5.2 poet absolvovaných školení, kurz, seminá apod. v roce 2007 zamených - na kvalitu poskytovaných služeb: Celkem kurzy z toho dle služeb: STD DS TS DZ PB ,75 1,41 4,48 5,18 0,18 - k provozn technickým záležitostem Celkem kurzy z toho dle služeb: STD DS TS DZ PB ,1 1,07 7,14 8,91 3,78 Jedná se o kurzy, semináe a školení, které byly provedeny za úplatu. 6 Standardy kvality sociálních služeb Zaízení Sagapo, píspvková organizace má vytvoenou pracovní skupinu k tvorb standard. Pracovníci STD se pravideln úastnili práce v této skupin. Všichni pracovníci pímé pée prošli základním školením k zavádní standard kvality, kterou poádala vzdlávací agentura Trinitas Opava. 7 Sociální podmínky klient 7.1 poet a kapacita pokoj, umístní sociálního píslušenství: nerelevantní pro tuto službu 7.2 možnost trávení volného asu - poty a vybavenost spolených prostor (spoleenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tlocviny aj.) Dv relaxaní místnosti, jsou využívány v dob pestávek mezi jednotlivými innostmi, jsou vybaveny televizí, poítaem s DVD mechanikou, relaxaním koutkem s polštáky a pikrývkami. V letních msících je na nádvoí postaven bazén s kovovou konstrukcí. Voda je chemicky ošetena a je instalována filtrace. Upravené sportovní hišt s doplky. Zahrada s devným programem. Uživatelm je k dispozici kuchyka ve které si mohou uvait kávu nebo aj. Pinesené jídlo si mohou ohát v mikrovlnné troub. Možnost píjemného posezení na lavikách nádvoí a zahrady ( v letních msících). 7

8 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, rzné druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) stolaská dílna skláská dílna výroba runího papíru košíkáská dílna tkalcovská dílna keramická dílna arteterapeutická dílna výroba bižuterie práce na pozemku 7.4 návaznost na další dostupné zdroje jsou pirozen využívány všechny sít služeb v daném míst poskytované sociální služby(obchody,lékai,kultura,další sociální služby) 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce úastnit aj. instalace prodejní výstavky v Kvtináství u Zdenky Bruntál (únor) prezentace a ukázka innosti na Dni zem v Bruntále (bezen) prodejní akce Velikonoce na zámku v Bruntále (duben) úast v soutži O velikononí kraslici Bruntál (duben) prezentace a prodej výrobk pi Celostátní konferenci senior v Bruntále v Domov dchodc (duben) stálá prezentace innosti a výrobk ve vstupních prostorech Kulturního stediska v Bruntále (kvten, erven) Vánoní jarmark na zámku v Bruntále, prodejní akce (prosinec) úast v soutži O nejkrásnjší vánoní ozdobu (prosinec) den otevených dveí (prosinec) slavnostní otevení stálé prodejní výstavky 7.6 zpsob vzdlávání a udržování, rozvíjení schopností klient vzdlávání v zaízení x mimo zaízení poty klient všichni klienti, kterých se to týká jsou vzdláváni mimo objekt STD-5 klient 8 Stavebn - technický stav objektu, v nichž jsou klientm poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní V bezbariérovém pízemí objektu: vstupní chodba s nájezdovou plošinou pro vozíkáe šatna pro ženy, šatna pro muže údržbáská dílna zelená relaxaní místnost stolaská dílna je vybavena truhláskými stroji a pracovními stoly sklad stolaské dílny dílna runího papíru s píruním skladem bezbariérové toalety, sprchy tkalcovská dílna zázemí pro zamstnance šatna, sprcha, WC arteterapeutická dílna keramická dílna je vybavena potebnou technologií pro výrobu keramiky z pízemí je pístup na nádvoí a zahradu 8

9 V bezbariérovém nadzemním podlaží: modrá relaxaní místnost šatna a WC pro zamstnance jídelna kuchyka WC pro klienty košíkáská dílna, dílna výroby bižuterie z korálk sklad košíkáské dílny Venkovní prostory: nádvoí s prostorem pro bazén, posezení a zahrádkou sportovní hišt s doplky zahrada s devným programem 8.1 stav obslužného provozu: kuchyn - není prádelna - není vytápní - vyhovující 8.2 stav stavby: statika - vyhovující vnjší pláš- havarijní, podstatným nedostatkem jsou rozsáhlé úniky tepla (žádná tepelná izolace, rozsáhlé úniky tepla kolem oken, dveí ) stecha vyhovující, nutné drobné opravy 8.3 technický stav: elektroinstalace vyhovující, drobné opravy nutné rozvody tepla velmi dobré vody velmi dobré odpady velmi dobré 8.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový 9 Zprávy o plnní úkol stanovených pro rok 2007 Pro tuto službu nebyly stanoveny žádné úkoly 10 Hodnocení inností realizovaných v uplynulém roce -Podailo se zprovoznit novou dílnu na výrobu runího papíru -všechny jednotlivé dílny byly obsazeny 100% uživateli -splnily jsme kvalifikaní pedpoklady pro poskytování sociální služby 11 Stžejní cíle stanovené k realizaci v roce Rozšíit nabídku terapeutických inností otevít textilní a šicí dílnu. - získání finanních prostedk na vytvoení pracovního místa pracovníka sociální pée, který v rámci terapie textilní dílnu povede. získat kompetentního pracovníka. - relaxaní terapie (masáže, aromaterapie, muzikoterapie), rozšíení kompetencí pracovník 9

10 11.2.Realizace zázemí stálé prodejní výstavky V budoucnosti se poítá s využitím pilehlého prostoru v bývalé díln údržby. Zde by mlo vzniknout zázemí pro prodej, zejména odpoinková ást s píjemným posezením a možnosti malého oberstvení. Pro tuto realizaci úpravy a vybavení prostoru je teba získat finanní prostedky 12 Další vize rozvoje zaízení v prbhu píštích let (dle zjištných poteb, transformace zaízení. apod.) Zásadním úkolem je získání nemovitosti, ve které je služba poskytována.objekt i pozemky jsou ve vlastnictví msta Bruntál, organizace je užívá na základ kupní smlouvy z roku 1996-tato však kvli formálním a vcným chybám není uznána KÚ jako platnámajetkoprávní ešení není ukoneno. Protože nejsme vlastníci objektu nemžeme napíklad investovat do oprav nap. izolace a zateplení objektu. Nemžeme realizovat náš dlouhodobý zámr celková stavební rekonstrukce a pestavba objektu v multifunkní budovu. Máme v plánu erpat peníze z Evropských strukturálních fond, ale projekt nemžeme realizovat pokud nebude majetek v našem vlastnictví. 10

11 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení zpracováno v tabulkové ásti závrené zprávy o innosti a plnní úkolu píspvkové organizace dle pílohy. 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztah orgán kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem. Tabulka. 2c) Pehled výnos z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 3c) Pehled náklad z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 4) Výsledek hospodaení z hlavní a doplkové innosti Tabulka. 5) Upravený výsledek hospodaení Tabulka. 6 Píspvky a dotace na provoz Tabulka. 7) Zdroje financování investic Tabulka. 8) Majetek Tabulka. 10) Hospodaení s penžními fondy Tabulka. 11) Pípustný objem prostedk na platy v r Tabulka. 12) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaení k (tis. K) náklady (tis. K) výnosy (tis. K) výsledek hospodaení (tis. K) Hlavní innost Doplková innost Celkem Návrh na rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení (tis. K) Výsledek hospodaení z toho za rok 2007 pevod do rezervního fondu pevod do fondu odmn Výsledek hospodaení po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. K) Druh sociálních služeb náklady (tis. K) výnosy (tis. K) výsledek hospodaení (tis. K) Sociáln terapeutické dílny Celkem * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovnž dle zákona 359/1999 Sb. o sociáln-právní ochran dtí 11

12 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. K) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. K) Identifikátor sociáln terapeutické dílny 1780 Celkem 1780 *Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní i regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. K) Druh/úel celkem finanní vcný finanní vcný rezervní fond investiní fond Rozvoj sociálních kompetencí klient STD prac.výcvik Celkem Investiní dotace v r (tis. K) Zdroj (poskytovatel) Úel dotace Výše (tis. K) Celkem 13.7 Hospodaení s penžními fondy (tis. K) Název fondu stav v tis. K k k investiní fond FKSP rezervní fond fond odmn

13 13.8 Dokonený dlouhodobý majetek (tis. K) Název akce zdroje (tis. K) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary TZ - kotelna Klimatizaní jednotky Celkem * jen dokonený dlouhodobý majetek, dokonené tech. zhodnoc. zaazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce Pée o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2007 (tis. K) celková zdroje (tis. K) Druh/úel hodnota zizovatel vlastní dary jiné STD-oprava vnitní kanalizace, omítek, podlah, jiné (jaké) Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než ,- K Píspvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2007* (tis. K) Závazný ukazatel na rok 2007 (uvete úel) Píspvek na provoz, úelový píspvek od úad práce: Výsledek hospodaení za rok 2007 ve výši 0,- Objem prostedk na platy podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifm * Soupis všech závazných ukazatel, i nefinanních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok % Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. K) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišovny - - Celkem

14 Zahraniní služební cesty Místo úel cesty od - do poet zamstnanc Prmrné % nemocnosti za rok % - doplte z tabulky Pohledávky a závazky organizace po lht splatnosti- 0,-K - vypište z tabulky. 1 vyhodnocení r Kontroly opatení (vlastní, jinými subjekty) - vypište poet a druh provedených kontrol vetn zjištní a návrhu opatení Kontroly provádné jinými subjekty: KÚ Ostrava - Kontrola provedená na základ povení. 025/03/2007 editelky krajského úadu (kontrola plnní pijatých opatení k náprav nedostatk, která vyplynula z kontroly provedené na základ povení. 186/03/2005) Kontrolní zjištní: nedostatky odstranny OSSZ Bruntál - Kontrola pojistného, provádní nemocenského pojištní a plnní úkol v dchodovém pojištní (kontrolované období: ) Kontrolní zjištní: bez závad 18. a Oblastní inspektorát práce - Kontrola plnní povinností dle 3 odst.1, písm. b), c) zákona. 251/2005 Sb., o inspekci práce Kontrolní zjištní: vnitní komunikace mezi obytnými objekty (spojovací chodba) není chránna proti pronikání vody Úad práce v Bruntále - Dodržování povinností dle zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti a vyhl. 518/2004 Sb., (kontrolované období: r. 2005, r 2006) Kontrolní zjištní: bez závad Krajská hygienická stanice - Dodržování zákona. 258/2000 Sb., vyhlášky. 410/2005 Sb., zákona. 262/2006 Sb., zákona. 379/2006 Sb., Kontrolní zjištní: prnik vody do spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony 14

15 Finanní úad v Bruntále - Kontrola dan z píjm právnických osob v letech 2003, 2004, 2005 Kontrolní zjištní: bez závad Na základ smlouvy o auditorské innosti je v organizace provádn audit úetní závrky r Kontroly vlastní: Jsou provádny dle jednotlivých úsek a v asových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní innosti (viz ád pro vnitní kontrolní systém). Zpracoval: Mgr.Petr Konený Telefon/ Datum: Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních vcí ást: odborná ekonomická jméno: tel: 15

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Sociáln terapeutické dílny

VÝRONÍ ZPRÁVA. Sociáln terapeutické dílny VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Sociáln terapeutické dílny ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková

Více

Výro ní zpráva 2009 Sociáln terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, Bruntál 792 01

Výro ní zpráva 2009 Sociáln terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, Bruntál 792 01 Výro ní zpráva 2009 Sociáln terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, Bruntál 792 01 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2009 Základní informace o

Více

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2010 Základní informace

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Týdenní stacioná

VÝRONÍ ZPRÁVA. Týdenní stacioná VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Týdenní stacioná 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2009 Základní informace o PO - Název píspvkové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2011 Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace Adresa: Uhlířská

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Centrum denních služeb Rooseveltova 47, Opava

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Centrum denních služeb Rooseveltova 47, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Centrum denních služeb Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice,p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ODLEHOVACÍ SLUŽBA Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odlehovací služby Pomoc a podpora pi podávání jídla a pití Úkon je zaveden

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006

Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006 Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Výroní zpráva za rok 2006 Únor 2007 Obsah 1. INNOST ORGANIZACE... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Sociální služba, cílová skupina... 4 1.3. Uživatelé služeb... 5 1.4. Ubytování...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více