Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva"

Transkript

1 Analýza Mapy školy I Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

2 Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ Roudnice nad Labem. Realizátorem byla společnost SCIO. Dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy se v roce 2010 zúčastnilo celkem respondentů z 275 základních škol. Zpráva je tematicky rozdělena do jedenácti částí: 1. Cíle školy 2. Školní vzdělávací program 3. Výběr školy 4. Spokojenost se školou 5. Kvalita a forma výuky 6. Hodnocení 7. Vztahy 8. Bezpečné a zdravé prostředí 9. Spolupráce 10. Materiální zázemí 11. Školní NEJ Výsledky v této zprávě se často vztahují k souhrnným výsledkům za všechny základní školy. Proto je možné hledat položky, které se významně vychylují od průměrně dosahovaných hodnot, a interpretovat tak výsledky ve vztahu k ostatním školám. Závěr obsahuje shrnutí v podobě SWOT analýzy, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy či existujících příležitostí a ohrožení. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 710 respondentů z vaší školy 189 žáků prvního stupně, 168 žáků druhého stupně, 25 učitelů a 328 rodičů. Návratnost dotazníků byla výborná u všech skupin respondentů. Pro větší přehlednost jsme barevně odlišili části, které na vaší škole dopadly spíše lépe (zeleně) nebo hůře (modře) ať už podle hodnocení respondentů nebo v porovnání s jinými školami. 1. Cíle školy Definování hlavních cílů školy Rodiče Názory rodičů žáků na prvním i druhém stupni jsou velmi podobné. Podle rodičů by žáci na vaší škole měli především získat maximum vědomostí a naučit se spolupracovat v kolektivu. Důležité je podle nich také dobře pracovat s informacemi, ale uvádí to méně rodičů než na ostatních ZŠ. 2

3 Učitelé Pro učitele je jednoznačně nejdůležitější naučit žáky pracovat s informacemi a spolupracovat v kolektivu. Mnohem častěji než na ostatních ZŠ považují učitelé za důležité naučit žáky slušně se chovat a respektovat autoritu. Na rozdíl od rodičů a žáků nikdo z učitelů neoznačil přípravu na přijímací zkoušky jako hlavní cíl školy. Také získání maxima vědomostí je pro učitele výrazně méně důležité než pro rodiče a žáky vaší školy (učitelé 12 procent, rodiče 58 procent, žáci 66 procent). Žáci Pro žáky je nejdůležitější získat maximum vědomostí a spolupracovat v kolektivu, uvádí to více jak 60 procent z nich. Také práce s informacemi je pro ně velmi důležitá, a to i v porovnání s výsledky na ostatních ZŠ. Jen velmi málo žáků, v porovnání s ostatními ZŠ, považuje za hlavní cíl školy přípravu na přijímací zkoušky. Velmi zajímavé je, že častěji než na ostatních ZŠ cítí žáci potřebu naučit se slušně chovat (žáci vaší školy 37 procent, žáci ostatních ZŠ 27 procent). Naplnění hlavních cílů školy Předchozí text vypovídal o tom, jaké jsou hlavní úkoly vaší školy. Nyní se podívejme, jak se cíle daří naplňovat. Podle rodičů i učitelů jsou všechny cíle školy naplňovány dobře. Obě skupiny respondentů se shodují, že nejlépe se daří zdokonalovat slušné chování žáků. 2. Školní vzdělávací program Následující oblast se týká reformy základního školství. Celkově lze konstatovat, že rodiče nejsou dostatečně informováni o reformě základního školství. Jen 16 procent rodičů vypovídá, že dostalo od školy nějaké informace o probíhající reformě, 33 procent si na to pouze matně vzpomíná. Rodiče ve 38 procentech žádné informace od školy údajně nedostali. Většina rodičů by ale měla zájem dozvědět se o reformě více. Největší zájem o tyto informace mají rodiče žáků 1. ročníku. Učitelé na vaší škole nepovažují přechod k ŠVP za krok správným směrem, uvádí to 64 procent z nich. Je to velmi negativní postoj také v porovnání s názory učitelů na ostatních ZŠ. 3. Výběr školy Další otázka dotazníkového šetření se týkala toho, podle čeho se rodiče při výběru školy pro své dítě rozhodovali. Více než 60 procent rodičů se rozhodovalo na základě vzdálenosti školy od místa bydliště. Další dva významné faktory, které ovlivnily rozhodování rodičů, byly vlastní zkušenost (34 3

4 procent rodičů) a zkušenost kamaráda (21 procent rodičů). Tyto hodnoty jsou výrazně vyšší také v porovnání s výsledky na ostatních ZŠ. 4. Spokojenost se školou Spokojenost rodičů Celkově lze říci, že rodiče jsou s vaší školou spokojeni a doporučili by ji svým známým. Jsou sice určité rozdíly mezi jednotlivými ročníky, kritičtěji se však vyjádřili jen rodiče žáků 9. ročníku, a to i v porovnání s rodiči na ostatních ZŠ. Pokud by si mohli vybrat oblast, na kterou by se měla škola více zaměřit, volili by cizí jazyky a sport. Ale 34 procent rodičů je spokojeno se stávajícím stavem, což je více než na ostatních ZŠ. Spokojenost učitelů Učitelé jsou na vaší škole velmi spokojeni. Na otázku Jste rád(a), že učíte právě na této škole? neodpověděl nikdo záporně. Také atmosféru školy ohodnotili velmi pozitivně, a to i v porovnání s výsledky na ostatních ZŠ. Více jak čtvrtina z nich by se však nestala znovu učiteli, kdyby měli možnost znovu volit. Spokojenost žáků Většina žáků druhého stupně je ráda, že do vaší školy chodí. Nejspokojenější jsou žáci 6. ročníku, se zvyšujícím se ročníkem spokojenost mírně klesá. Celkově se žáci cítí lépe ve své třídě než obecně ve škole. Žáci prvního stupně se do školy těší a celkově se jim tam velmi líbí. Většina z nich oznámkovala vaši školu nejlepší známkou. 5. Kvalita a forma výuky Kvalita pedagogické práce Učitelé jsou s kvalitou výuky spokojeni, 62 procent z nich ji ohodnotilo 6 body ze 7 možných. Ovšem nejvyšší počet bodů zvolila pouze 4 procenta učitelů, zatímco na ostatních ZŠ to bývá v průměru 13 procent. Jako největší nedostatky ve své práci uvádějí učitelé přílišnou benevolenci vůči žákům a nedostatečnou znalost a aplikaci nových metod, a to výrazně častěji, než tomu bývá na ostatních ZŠ. Na druhou stranu jsou velmi spokojeni s tím, že se jim daří vytvářet přátelskou atmosféru, navazovat dobré vztahy s kolegy a zaujmout žáky. V porovnání s ostatními ZŠ jsou učitelé vaší školy více spokojeni také s průběžným doplňováním kvalifikace. Rodiče jsou s kvalitou výuky spokojeni. Pozitivněji ji hodnotí rodiče žáků prvního stupně, častěji volili nejvyšší bodové ohodnocení než rodiče žáků druhého stupně. Nejspokojenější jsou rodiče žáků 2. ročníku, nejkritičtější pak rodiče žáků 7. ročníku. Podle většiny rodičů existují ve vaší škole velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce. 4

5 Rodiče ani učitelé si nemyslí, že by byli žáci učením příliš přetěžováni. Většina žáků druhého stupně si myslí totéž, třetina z nich je však přesvědčena o opaku a domnívá se, že jsou žáci přetěžováni učením. Průběh výuky Žáci prvního stupně si mohou vybrat cvičení podle sebe jen velmi málo. V 61 procentech uvádějí, že tuto možnost nemají vůbec, 29 procent uvádí, že si cvičení mohou vybrat jen někdy. V hodinách se občas pracuje ve skupinkách. Žáky prvního stupně učivo baví a mají možnost opravy, pokud se jim něco nepovede. Stává se, že žáci druhého stupně musí často v hodinách jen poslouchat výklad učitele a zapisovat si poznámky - uvádí to 47 procent z nich. Stejné procento žáků však odpovídá, že se tak děje v menšině hodin nebo vůbec. Jen velmi málo pracují žáci v hodinách ve skupinkách, 30 procent dokonce uvádí, že se tak neděje (téměř) nikdy. Také samostatné hledání informací je málo časté. Diskuse na různá témata jsou na vaší škole málo časté. Žáci v 60 procentech uvádějí, že se učí alespoň občas nazpaměť něco, čemu nerozumí. Necelá polovina žáků je přesvědčena, že většina učitelů se snaží, aby je výuka bavila. Jen necelá třetina žáků by neměla obavy říct učitelům jakoukoli poznámku k výuce. Zpětná vazba Žáci prvního stupně mohou ve většině případů říct v hodinách svůj názor. Žáci druhého stupně nemají pocit, že se jich učitelé ptají dostatečně na jejich názor na výuku. A 44 procent uvádí, že se jich neptá nikdo. Sami učitelé jsou však přesvědčeni, že dostatek informací o způsobu výuky od žáků mají. Zlepšování výsledků žáků ve vzdělávání Následující text podává významnou informaci o tom, jaké jsou největší překážky, které brání žákům dosahovat lepších výsledků. Největší překážkou je podle samotných žáků nedostatek času na učení. Jako další překážky uvádějí příliš náročné učení a nedostatek vůle. Rodiče nevidí žádný výrazný důvod, který by bránil žákům ve zlepšování. Nejvíce z nich (26 procent) se přiklání k nedostatku vůle. Většina učitelů souhlasí a je přesvědčena, že jednoznačně největší překážkou je nedostatek vůle. Dalším významným důvodem je podle nich nedostatečná prestiž vzdělání obecně, je o tom přesvědčeno mnohem více učitelů než na ostatních ZŠ. Také nedostatek motivace v rodině a neukázněnost jsou podle nich výraznými překážkami ke zlepšení žáků. Co ve výuce chybí Žáci druhého stupně by ocenili častější zařazení praktických úkolů do výuky. Velmi jim také schází týmová spolupráce, ať už ve formě častější skupinové práce v hodinách, nebo při vypracovávání různých úkolů. Je to zajímavé, neboť učitelé uvádějí spolupráci v kolektivu jako jeden z hlavních cílů školy, který se podle nich daří i dobře naplňovat. Rodičům chybí ve výuce více exkurzí, samostatné vyhledávání informací a výuka formou projektů spojujících více předmětů. Volitelné předměty Rodiče i žáci jsou s nabídkou volitelných předmětů spokojeni. 5

6 Oblíbenost předmětů Výsledky oblíbených a neoblíbených předmětů jsou velmi rozdílné jak podle ročníků, tak podle pohlaví žáků. 1. ročník Žáci mají nejraději český jazyk, cizí jazyk, tělesnou výchovu a matematiku. Neoblíbená je prvouka, uvádí to 34 procent žáků. 2. ročník Matematika, cizí jazyk a tělesná výchova zůstávají nejoblíbenějšími předměty. Neoblíbené předměty mají spíše chlapci, a to český jazyk a hudební výchovu. 3. ročník Nejoblíbenější předmět je stále tělesná výchova, a to naprosto jednoznačně. Nejméně oblíbeným předmětem se stala hudební výchova. 4. ročník Žáci se nejvíce těší na tělesnou výchovu a matematiku. Dívky nemají rády vlastivědu. 5. ročník Tělesná výchova je stále celkově nejoblíbenějším předmětem. Dívky mají rády také výtvarnou výchovu a přírodovědu, chlapci matematiku. Neoblíbenými předměty jsou český jazyk, cizí jazyk, vlastivěda a hudební výchova. 6. ročník Tělesná výchova zůstává i na druhém stupni nejoblíbenějším předmětem. Žáci mají rádi také informatiku a dějepis, dívky výtvarnou výchovu. Neoblíbený je přírodopis a fyzika. 7. ročník Tělesná výchova zůstává nejoblíbenější pouze u chlapců, dívky se nejvíce těší na výtvarnou výchovu. Dějepis se stal velmi neoblíbeným, podobně jako český jazyk. 8. ročník Tělesná výchova je opět celkově nejoblíbenější. Chlapci mají rádi také informatiku a anglický jazyk. Neoblíbený zůstal český jazyk, u dívek také dějepis a matematika. 9. ročník Pro chlapce zůstává nejoblíbenější tělesná výchova. Žádný jiný předmět není vysloveně oblíbený. Dějepis zůstal velmi neoblíbený u dívek a český jazyk u chlapců. 6. Hodnocení Polovina rodičů by uvítala zařazení slovního hodnocení jako alternativu ke známkám buď u všech předmětů v kombinaci se známkami, nebo samostatně jen u některých předmětů. Se stávající formou hodnocení pomocí známek je spokojeno 39 procent z nich. Rodiče si myslí, že jejich děti jsou hodnoceny objektivně. Nejspokojenější jsou v tomto smyslu rodiče žáků 1. ročníku a nejkritičtější rodiče žáků 9. ročníku. Podle učitelů by většina žáků ve svém studijním úsilí polevila, kdyby věděla, že bude dostávat jen jedničky a dvojky. Velmi dobrou zprávou je, že většina učitelů nebere při klasifikaci v úvahu chování žáků, v tomto směru je vaše škola velmi nadprůměrná. Více jak třetina žáků uvádí, že mají možnost hodnotit při výuce své výkony. Je to mnohem častěji než na ostatních ZŠ. 6

7 7. Vztahy Učitelé žáci Většina učitelů se sama o sobě domnívá, že bere své žáky jako partnery a chová se k nim korektně. Žáci však nejsou zcela přesvědčeni o tom, že s nimi učitelé jednají fér. Nejméně spokojeni jsou žáci 7. ročníku, a to i v porovnání s ostatními ZŠ. Nejpozitivněji hodnotí jednání učitelů žáci 6. ročníku. Všichni učitelé mají alespoň občas vážné výhrady k chování žáků k nim. Je to výrazně častěji, než tomu bývá na ostatních ZŠ. Také sami žáci mají výhrady k chování některých spolužáků k učitelům, uvádí to 48 procent z nich. Na prvním stupni panuje důvěra žáků k učitelům. Většina žáků by se na své učitele obrátila s prosbou o pomoc a zároveň mají pocit, že jim učitelé poradí, když něco potřebují. Vztahy mezi žáky Vztahy mezi žáky na druhém stupni jsou celkově spíše dobré, ale mezi jednotlivými ročníky jsou znatelné rozdíly. V 7. ročníku hodnotí žáci vztahy nejméně pozitivně, a to i v porovnání s ostatními ZŠ. Na druhé straně nejspokojenější jsou žáci 6. ročníku, a to mnohem více než na ostatních ZŠ. Také rodiče žáků 7. ročníku hodnotí vztahy mezi žáky nejhůře ze všech ročníků. U ostatních ročníků je hodnocení rodiči pozitivnější, přesto ani v jednom případě nedosahuje hodnoty 3 (spíše dobré). Celkově jsou rodiče vaší školy méně spokojeni se vztahy mezi žáky než, tomu bývá na ostatních ZŠ. Většina učitelů má alespoň občas pocit, že se někteří žáci ve vaší škole navzájem zesměšňují a ponižují. Jen 20 procent učitelů uvádí, že s ponižováním žáků se setkávají málokdy. Na prvním stupni má většina žáků ve třídě kamarády. Ovšem hodnocení vztahů v jednotlivých ročnících se liší. Žáci 1. ročníku je hodnotí nejméně pozitivně, a to i v porovnání s ostatními ZŠ, kde bývají žáci 1. ročníku nejspokojenější. Nejpozitivněji hodnotí vztahy ve třídě žáci 3. ročníku. Učitelé učitelé Učitelé se domnívají, že mezi sebou velmi dobře spolupracují při plánování výuky a její realizaci. Rodiče učitelé Rodiče žáků ze všech ročníků jsou velmi spokojeni s tím, jak se k nim učitelé školy chovají. Žáci rodiče Většina žáků prvního stupně rodičům důvěřuje a obrátila by se na ně, pokud by měla nějaký problém. Učitelé vedení školy Vedení dokáže ocenit práci učitelů, je o tom přesvědčena většina z nich. Učitelé jsou také celkově velmi spokojeni s řízením školy a více jak polovina z nich si myslí, že mají reálnou možnost zasahovat do chodu školy. Také většina rodičů je s vedením školy spokojena. 8. Bezpečné a zdravé prostředí školy Podle rodičů nemají děti ze školy strach, uvádí to většina z nich. Také většina žáků na prvním stupni uvádí, že se nebojí ničeho. Pouze ve 3. a 4. ročníku mají větší strach ze starších spolužáků, uvádí to 48 procent žáků ze 3. ročníku a dokonce 55 procent dívek ze 4. ročníku. Nejméně obav mají žáci 5. 7

8 ročníku. Žáci druhého stupně vědí, co by měli dělat, pokud by jim někdo ubližoval, a velmi pozitivní je, že většina z nich ví o osobě na vaší škole, na kterou by se v takovém případě mohli obrátit. Na vaší škole se bohužel vyskytuje šikana. I když 47 procent žáků uvádí, že se se šikanou nesetkali, 11 procent bylo šikanováno. Nejvíce z nich je ze 6. a 8. ročníku. Svědkem šikany se stalo 16 procent žáků a 38 procent o šikaně slyšelo. Učitelé přiznávají častěji než na ostatních ZŠ, že se negativní jevy ve vaší škole občas objevují. Jsou ovšem přesvědčeni, že šikana se daří efektivně řešit. Pouze čtvrtina rodičů má obavy z chování spolužáků k jejich dítěti. 9. Spolupráce Rodiče se domnívají, že nemají reálnou možnost ovlivňovat chod školy a podílet se na rozhodování o její budoucnosti. Polovina učitelů je přesvědčena o opaku a domnívá se, že rodiče ovlivňovat chod školy mohou. Myslí si také, že by rodiče měli být ve vztahu ke škole aktivnější. Mnohem častěji než na ostatních ZŠ uvádějí (učitelé vaší školy 58 procent, ostatní ZŠ 29 procent), že jen málo rodičů se zajímá o práci svých dětí. Většina rodičů však považuje stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující. Rodiče jsou dostatečně informováni o dění ve škole a vyhovuje jim i způsob informování školou. Rádi by se podíleli především na řešení výchovných problémů a spolupráci při realizaci některých projektů školy. Podle učitelů by rodiče ani žáci neměli v žádném případě zasahovat do personálních záležitostí školy, cílů školy ani do skladby předmětů. Jsou o tom přesvědčeni mnohem více než jejich kolegové na ostatních ZŠ. Jen čtvrtina žáků druhého stupně si myslí, že pokud by si ve škole stěžovali na výuku či učitele, nezpůsobilo by jim to žádné další problémy. 62 procent z nich je však přesvědčeno, že pokud chtějí ve škole něco změnit, může se jim to podařit. 10. Materiální zázemí Rodiče a žáci jsou s vybavením školy velmi spokojeni, jejich hodnocení je nadprůměrné. Učitelé jsou trochu kritičtější, přesto je jejich hodnocení celkově pozitivní. 11. Školní NEJ Rodiče Rodiče velmi oceňují přístup učitelů k žákům a jim samotným. Také kvalitní vybavení a vedení školy hodnotí rodiče pozitivně. V porovnání s ostatními ZŠ jsou to nadprůměrné výsledky. Nejméně spokojeni jsou se vztahy mezi žáky navzájem. 41 procent rodičů je spokojeno a nic by na vaší škole neměnilo. 8

9 Učitelé Učitelé si jednoznačně nejvíce váží vztahů mezi učiteli, jejich snahy o změny k lepšímu a vedení školy, a to mnohem více než učitelé na ostatních ZŠ. Velmi spokojeni jsou také s kvalitním vybavením. Učitelům nejvíce vadí chování žáků, a to nejen špatná kázeň, ale také jejich přístup a neochota. Rádi by také zlepšili spolupráci s rodiči. Žáci Žáci druhého stupně si nejvíce váží kamarádů, výuky na PC a akcí, které škola pořádá. Nejsou spokojeni s chováním některých žáků a náplní přestávek, nemohou dělat vše, co chtějí. 12. Závěrečné shrnutí Jedná se o slovní popis souhrnných grafů, tzv. pavouků, které naleznete na posledních pěti listech vaší analytické zprávy (volné listy). Pavouci jsou grafy, které přinášejí souhrn výsledků z několika otázek uskupených do sedmi tematických oblastí týkajících se školy. Srovnává výpovědi skupin respondentů (žáci I. a II. stupně, rodiče a učitelé) s odpověďmi skupin respondentů na jiných školách. Dosažené výsledky je potřeba hodnotit s přihlédnutím ke specifikům každé školy. Kvalita výuky Oblast hodnotící kvalitu výuky je rozdělena na dvě části - část zaměřenou na znalosti a část zaměřenou na kompetence. Učitelé hodnotí obě oblasti podprůměrně. Rodiče vidí oblast znalostí jako mírně podprůměrnou a oblast kompetencí jako mírně nadprůměrnou. Žáci druhého stupně hodnotí oblast znalostí průměrně, ovšem oblast kompetencí velmi nadprůměrně. Žáci prvního stupně hodnotili pouze oblast kompetencí, a to mírně podprůměrně. Chování a výchova Učitelé a rodiče hodnotí tuto oblast pozitivněji než žáci vaší školy, kteří ji vidí jako podprůměrnou. Atmosféra školy Atmosféru školy vnímají nejpozitivněji učitelé. Žáci druhého stupně a rodiče ji vidí jako průměrnou. Žáci prvního stupně ji hodnotí velmi negativně. Vnitřní vztahy Oblast vnitřních vztahů hodnotí nejpozitivněji žáci druhého stupně, a to velmi nadprůměrně. Hodnocení ostatních tří skupin respondentů je podprůměrné, u učitelů velmi podprůměrné. Vnější vztahy Žáci prvního stupně hodnotí tuto oblast pozitivněji než rodiče a učitelé, kteří ji vnímají velmi negativně. Materiální podmínky Materiální podmínky jsou všemi skupinami respondentů hodnoceny nadprůměrně. 9

10 SWOT ANALÝZA ŠKOLY Silné stránky (přednosti) 1. Vedení školy 2. Ocenění učitelů ze strany vedení 3. Atmosféra školy (učitelé) 4. Vztahy mezi učiteli 5. Spolupráce mezi učiteli při plánování a realizaci výuky 6. Učitelé dokáží vytvářet přátelskou atmosféru a zaujmout žáky 7. Učitelé mají od žáků zpětnou vazbu (učitelé) 8. Učitelé dávají žákům druhou šanci 9. Kvalita výuky (učitelé, rodiče) 10. Efektivní řešení šikany ze strany školy 11. Volitelné předměty 12. Žáci jsou podle rodičů hodnoceni objektivně 13. Chování žáků se nepromítá do klasifikace 14. Důvěra k učitelům (žáci prvního stupně) 15. Vztahy mezi učiteli a rodiči (rodiče) 16. Vztahy mezi žáky na druhém stupni (kromě 7. ročníku) 17. Materiální vybavení školy 18. Mimoškolní akce pořádané školou Slabé stránky (nedostatky) 1. Nedostatečná informovanost rodičů o přechodu k ŠVP 2. Nedostatečná znalost a aplikace nových metod a postupů 3. Rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce 4. Nedostatečná práce v týmech 5. Nedostatečná samostatná práce žáků s informacemi 6. Malý zájem o zpětnou vazbu od žáků (žáci) 7. Nedostatek vůle žáků zlepšovat se 8. Neukázněnost žáků 9. Málo praktických úkolů a exkurzí 10. Málo projektů spojujících více předmětů 11. Chování žáků k učitelům 12. Vztahy mezi žáky v 7. ročníku 13. Výskyt šikany 14. Malý zájem rodičů o dění ve škole a o práci a chování jejich dětí 15. Strach ze starších spolužáků žáci 3. a 4. ročníku 16. Nemožnost rodičů ovlivnit chod školy 17. Spolupráce s rodiči podle učitelů by měli být ve vztahu ke škole aktivnější Příležitosti pro rozvoj školy 1. Významná spádovost školy 2. Vlastní zkušenost se školou 3. Spokojenost rodičů se školou 4. Spokojenost učitelů na škole 5. Průběžné doplňování kvalifikace učitelů 6. Zájem rodičů o slovní hodnocení 7. Přístup učitelů k rodičům 8. Vhodný způsob sdělování informací rodičům 9. Zájem rodičů o reformu školství 10. Zájem rodičů o spolupráci na realizaci některých projektů školy 11. Mimoškolní akce pořádané školou 12. Materiální vybavení školy Vnější ohrožení pro rozvoj školy 1. Nesouhlas učitelů s přechodem k ŠVP 2. Nedostatečná znalost a aplikace nových metod a postupů 3. Nedostatečná prestiž vzdělání obecně 4. Nedostatečná informovanost rodičů o přechodu k ŠVP 5. Nedostatek podpory a motivace žáků v rodině 6. Žáci nemají dostatek času na učení SWOT analýza poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. I když je v ní uvedeno mnoho slabých stránek, nelze je všechny považovat za stejně závažné. Výsledky vás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. Podrobné informace k SWOT analýze najdete v souhrnné zprávě. 10

11 Jak dále pracovat s takto vytvořenou SWOT analýzou SWOT analýzu můžeme chápat jako kombinaci dvou analýz (S-W a O-T). Vnější a vnitřní faktory však nepůsobí na chod školy izolovaně, díky této analýze zjistíme, kde jsou slabiny a rizika školy, které můžeme díky přednostem a příležitostem snížit či eliminovat. Kombinací vnitřních a vnějších faktorů získáme čtyři strategie dosahování úspěchu: SO využívání silných stránek na získání výhody (příležitostí) WO překonávání slabin (nedostatků) využitím příležitostí ST využívání silných stránek (předností) na čelení hrozbám (rizikům) WT minimalizování slabin a čelení hrozbám Tyto čtyři strategie nejsou oddělenými procesy, naopak se mohou překrývat, prolínat a navazovat na sebe. Jedno ze schémat strategických kroků by vypadalo např. takto: Uvědomíme si hrozbu, zjistíme příležitost a využijeme silných stránek, abychom tuto příležitost využili a udělali z ní další silnou stránku, tu pak využijeme na čelení hrozbám. Doporučení následujících kroků: SWOT analýza nám ukazuje, KDE jsme NYNÍ Diskuze vedení školy a pedagogického sboru nad KDE jsme NYNÍ a kde bychom chtěli být, porovnání stávajícího stavu a cílů školy (KAM směřujeme) Upřesnění plánů a cílů školy (ČEHO chceme dosáhnout) Zvolení strategie školy zahrnující využití silných stránek a příležitostí k dosažení cílů (JAK toho dosáhneme a pomocí jakých NÁSTROJŮ, popř. jak tyto nástroje získat) Sledovat, jak se TO DAŘÍ (zmapování situace po určité době, například opakováním účasti v projektu Mapa školy, získáním zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů, vytvořením nové SWOT analýzy). w w. s c i o. c z, s. r. o., P o bře ž n í 3 4, P r a h a 8, telefon: , fax: ,

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků z projektu MAPA ŠKOLY 2013 Základní škola, Komenského 95, Lázně Bělohrad (CFKO) Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené:

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené: škola ADHN . část žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (20) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 2008 2009 200 20 starších spolužáků 22% % jít na záchod

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků projektu MAPA ŠKOLY Mateřská škola Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa Mateřské školy. Realizátorem projektu je společnost

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013)

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) I. CÍLE ŠKOLY 1) Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? náš 1. stupeň náš 2. stupeň všechny ZŠ Naučit se slušně chovat 10% 14% 10% Získat

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: EISU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 2. února do 27. února 2009. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2014. kód školy: ACGN1. typ školy: 1. 9. ročník

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2014. kód školy: ACGN1. typ školy: 1. 9. ročník ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2014 kód školy: ACGN1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 20. ledna

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

OBSAH. R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci

OBSAH. R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci ACJT OBSAH Otázka Text otázky Strana. CÍLE ŠKOLY ŽÁDOUCÍ CÍLE ŠKOLY Z/ Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit? 0, 0 R/ Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 0, 0 U/ Co podle vás patří

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: ABCRY1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: ABCRY1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: ABCRY1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2013. kód školy: ENOT1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2013. kód školy: ENOT1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2013 kód školy: ENOT1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 21. ledna

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň Počet zaslaných dotazníků: I. stupeň: 214 II. stupeň: 175 Celkový počet oslovených respondentů: 389 Návratnost dotazníků: I. stupeň:

Více

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách:

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Vyhodnocení dotazníku pro rodiče únor 2013 Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Otázka č.1

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008 AUTOEVALUACE Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2007-2008 Hlavním cílem této autoevaluace bylo zhodnocení současného stavu školy, které bude sloužit jako zpětná vazby, prostřednictvím níž budou vyvozovány

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Vyhodnocení dotazníků Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: 7. třída 0 00,0 % Motivace ke vzdělávání Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Určitě ano 7 0 7 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Cíle hodnocení. Rozsah evaluace. Oblasti evaluace

Cíle hodnocení. Rozsah evaluace. Oblasti evaluace Cíle hodnocení Rozsah evaluace Základní screeningová evaluace školy je zaměřena na zmapování stavu práce v níže uvedených oblastech. Při volbě metodiky hodnocení jsou zohledněna specifika školy. Oblasti

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2009-2011

AUTOEVALUACE. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2009-2011 AUTOEVALUACE Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 2009-2011 Hlavním cílem této autoevaluace bylo zhodnocení současného stavu školy, které bude sloužit jako zpětná vazby, prostřednictvím níž budou vyvozovány

Více

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí DOTAZNÍK RODIČE (207 odevzdaných dotazníků) A. Podtrhněte prosím odpovídající tvrzení: hodí hodí částečně nehodí vůbec Mé dítě chodí do rádo 125 70 8 Škola mé dítě přetěžuje 7 36 149 K většině učitelů

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE

VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE VÝSTUP Z DIAGNOSTICKÉ METODY ANKETA PRO RODIČE Škola Základní škola Spuštěno 26. 11. 2015 Dokončeno 17. 12. 2015 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí edukační reality vycházíme na naší škole i z názorů

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

SWOT 2014. Vyhodnocení dotazníku žáci. - nejhorší průměr 1, 57 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány

SWOT 2014. Vyhodnocení dotazníku žáci. - nejhorší průměr 1, 57 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány Vyhodnocení dotazníku žáci 3. ročník - průměr třídy 1, 17 - nejhorší průměr 1, 57 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány - 1, 5 Domácí příprava na výuku mi netrvá dlouho - připomínky nelíbí

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Aktuální trendy v řízení mateřské školy

Aktuální trendy v řízení mateřské školy Aktuální trendy v řízení mateřské školy Centrum školského managementu Pedagogická fakulta UK v Praze Úvodní brainstorming Co očekáváte od tohoto semináře? Na co bychom neměli zapomenout? Jak nejlépe využít

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Skupinová bilance absolventů

Skupinová bilance absolventů Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Zpráva z evaluačního nástroje Výstup

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY na základních školách Nového Jičína Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky základních škol Nového Jičína z dotazníkového šetření Mapa pro ZŠ. ANALYTICKÁ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více