PRAVIDLA IPSC PISTOLE Edice leden 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA IPSC PISTOLE Edice leden 2004"

Transkript

1 Asociace praktické stelby eské Republiky eská národní asociace rozhodích Czech NROI PRAVIDLA IPSC PISTOLE Edice leden 2004 Peložil : Pemek Marek Prezidium CNROI

2 OBSAH SEKCE 1 - Návrh stelecké situace Všeobecné zásady 1.1. Bezpenost Kvalita Vyváženost Rozmanitost Volný styl Obtížnost Typy steleckých situací Základní stelecké situace Krátké stelecké situace Stední stelecké situace dlouhé stelecké situace Zvláštní stelecké situace Standardní cviení Classifiers ( klasifikaní situace ) Doplkové stelecké situace Shoot - Off Schvalování IPSC SEKCE 2 - Stavba stelecké situace a modifikace Všeobecná pravidla.2.1. Vlastní fyzická stavba Bezpené úhly stelby Bezpené vzdálenosti Okolí ter Povrch stelnice Pekážky Spolené palebné áry Umístní ter Prezentace ter Kriteria stavby stelecké situace Ohraniující áry a pešlapové áry Pekážky Bariéry Tunely Cooperovy tunely Další vybavení stelnice Úprava stavby stelecké situace.2.3. Bezpenostní zóny Zóna pro obchodníky..2.5.

3 SEKCE 3 - Informace o stelecké situaci Všeobecná pravidla 3.1. Zveejnná stelecká situace Nezveejnná stelecká situace Písemný popis stelecké situace Místní, regionální a národní pravidla SEKCE 4 - Vybavení stelnice Tere - všeobecné zásady 4.1. IPSC schválené papírové tere IPSC schválené kovové tere.4.3. Rozbitné tere.4.4. Oprava zaízení stelnice nebo povrchu stelnice Selhání vybavení stelnice a sporné otázky SEKCE 5 - Vybavení závodníka Zbran 5.1. Nošení a ukládání závodníkova vybavení Požadavky na odv.5.3. Ochrana zraku a sluchu Stelivo a píslušenství Chronograf a výkonový faktor Postup mení na chronografu Selhání vybavení závodníka 5.7. SEKCE 6 - Struktura závodu Všeobecné principy Stage Závod Turnaj Liga Shoot - Off Soutžní divize Soutžní kategorie Regionální družstva Píslušnost stelce k regionu 6.5. asový rozpis závodník do skupin 6.6. Mezinárodní klasifikaní systém SEKCE 7 - Management stelnice Vedení závodu 7.1. Range Officer Chief Range Officer Stats Office Quartermaster Range Master Match Director

4 Káze len vedení závodu Jmenování len vedení závodu.7.3. SEKCE 8 - Stelecké situace Pohotovostní stavy zbraní Revolvery Samonabíjecí pistole Jednoinné Dvojinné & Safe action Voliteln nastavitelné Pohotovostní postoj Povely na stelnici 8.3. Load And Make Ready Are You Ready? Standby Startovní signál Stop If You Are Finished, Unload And Show Clar If Clear, Hammer Down, Holster Samonabíjecí pistole Revolvery Range Is Clear Pebíjení Pohyb se zbraní Zmna pozice Podpora nebo ovlivování Zamování a prohlídky stelnice SEKCE 9 - Hodnocení Všeobecná pravidla Piblížení k term Dotek ter Pedasn zalepené tere Tere neuvedené do pvodního stavu Neprstelné tere Metody hodnocení Comstock Virginia Fixed Time Nerozhodné výsledek Hodnocení zásah v terích a penalizace Podstata hodnocení Verifikace hodnocení a protest 9.6. Score Sheets ( záznam o hodnocení) 9.7. Odpovdnost za hodnocení Hodnocení pohyblivých ter Oficiální as Program na hodnocení.9.11.

5 SEKCE 10 - Penalizace Procedurální penalizace obecní omezení Procedurální penalizace píklady Diskvalifikace ze závodu - všeobecná pravidla Diskvalifikace ze závodu - náhodný výstel Diskvalifikace ze závodu - nebezpené zacházení se zbraní Diskvalifikace ze závodu - nesportovní chování Diskvalifikace ze závodu - zakázané látky SEKCE 11 - Arbitráž a interpretace pravidel Všeobecné zásady ízení závodu Dostupnost Odvolání Odvolání k arbitrážní komisi Zajištní dkaz Píprava protestu Povinnosti len vedení závodu Povinnosti vedoucího stelnice a editele závodu Povinnosti arbitrážní komise Složení komise Arbitrážní komise asové limity a poadí asový limit pro arbitrážní požadavek asový limit pro rozhodnutí Poplatky Hodnota poplatku Vracení poplatku Jednací ád Povinnosti a postup komise Návrh Slyšení Svdectví Dotazy Názory Prohlídka místa Nepípustné ovlivování Porada Rozhodnutí a jeho výkon Rozhodnutí komise Výkon rozhodnutí Konená platnost rozhodnutí Protokol Protesty tetí strany Výklad pravidel Rzné 28

6 SEKCE 12 - Rzná vysvtlení Dodatky Jazyk Obecné Rod PÍLOHY A - F Dodatek A Úrove závod IPSC Vyhlašované divize Dodatek B Prezentace ter IPSC metrický ter IPSC klasický ter Dodatek C Kalibrace_/ testování Popper,desek a siluet IPSC Poppery IPSC kovové desky Dodatek D Divize Open Divize standard Divize modified Divize production Divize revolver standard Dodatek E Dodatek F Nákres mení délky zásobníku Popis procedury mení odporu spoušt Nákres umístní vybavení

7 1. Sekce - Návrhy steleckých situací Následující všeobecné zásady návrhu steleckých situací obsahují kriteria, odpovdnosti a omezení omezující navrhovatele steleckých situací praktické stelby. 1.1 Všeobecné zásady Bezpenost - Soutže IPSC musí být navrhovány, stavny a ízeny s ohledem na bezpenost Kvalita - Hodnotu soutže v IPSC stelb uruje kvalita výzvy vložené do návrhu stelecké situace. Stelecké situace musí být navrženy tak, aby vyzkoušely zejména stelecké dovednosti závodník, nikoli jejich fyzickou sílu nebo jejich gymnastické schopnosti Vyváženost - Pesnost, výkon a rychlost jsou rovnocennými prvky IPSC stelby a jsou vyjádeny latinskými slovy Diligentia, Vis, Celeritas ( DVC pesnost, síla, rychlost). Správn vyvážený prbh stelecké situace je do znané míry závislý na druhu výzvy, která je do nj vložena. Prbhy steleckých situací budou navrhovány a soutže IPSC vedeny tak, aby se tyto prvky uplatnily rovnomrn Rozmanitost - Úkoly IPSC stelby musí být rozmanité. I když není nutné vytváet úpln nové situace pro každou soutž, žádná stelecká situace se nesmí opakovat tak, aby se tak stala mítkem steleckých dovedností IPSC Volný styl - IPSC soutž je soutž ve volném stylu. Závodníkovi musí být umožnno ešit pedloženou situaci libovolným zpsobem. Stelecká situace nesmí specifikovat steleckou pozici nebo postoj, krom výjimek níže. Návrhem stelecké situace však mohou být vytvoeny takové podmínky, které pinutí závodníka požadovanou pozici zaujmout. Tyto podmínky mohou zahrnovat pekážky nebo další jiná fyzická omezení Po soutžích Level I a Level II není striktn požadováno aby vyhovovaly požadavkm volného stylu uvedeným výše Standardní cviení a klasifikaní situace mohou obsahovat povinné pebití a mohou urovat steleckou pozici nebo postoj, povinné pebití však nesmí být požadováno v ostatních dlouhých steleckých situacích Standardní cviení a klasifikaní situace mohou specifikovat stelbu pouze silnou nebo pouze slabou rukou. Stelba jen urenou rukou musí být dodržena po celý zbytek stringu nebo situace Obtížnost - Stelecké soutže IPSC pedstavují rozliné stupn obtížnosti. Proti žádnému steleckému úkolu i proti asovému limitu nesmí být vznesen protest s tím, že je nesplnitelný. Toto ovšem neplatí pro úkoly, které se stelbou pímo nesouvisí. Specifické požadavky pro úlohy, které pímo nesouvisí se stelbou, by mly pimen respektovat odlišnosti ve výšce závodník a rozdíly ve fyzické stavb jejich tla Výzva Soutže IPSC rozpoznávají obtížnost použití výkonných stelných zbraní pi dynamické sportovní stelb. Z tohoto dvodu je vždy stanovena minimální ráže a hranice výkonu, která musí být dosažena všemi úastníky soutže Typy steleckých situací Stelecké soutže IPSC pistole mohou obsahovat následující typy steleckých situací: Základní stelecké situace: Krátká stelecká situace nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 9 ran a nejvýše 2 stelecké pozice Stední stelecká situace nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 16 ran a nejvýše 3 stelecké pozice. Návrh a stavba stelecké situace nesmí umožovat získání více než 9 hodnocených zásah z jedné pozice nebo z jednoho pohledu Dlouhá stelecká situace nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 32 ran. Návrh a stavba stelecké situace nesmí umožovat získání více než 9 hodnocených zásah z jedné pozice nebo z jednoho pohledu Doporuená vyváženost soutže IPSC je dána pomrem (3) ti Krátké stelecké situace ku (2)

8 Zvláštní stelecké situace dvma Stedním steleckým situacím ku (1) jedné Dlouhé stelecké situaci Standardní cviení nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 24 ran nebo více než 6 ran pro každý jednotlivý prbh stelby (string) nebo více než 12 ran pokud je výslovn pedepsáno povinné pebíjení Vyazeno Classifiers (klasifikaní situace) Stelecké situace vydané regionálním vedením a/nebo sdružením IPSC, které jsou pístupné stelcm, kteí požadují regionální a/nebo mezinárodní klasifikaci. Klasifikaní situace musí být postaveny a vykonány pesn podle dodaných instrukcí a nákres. Výsledky musí být odeslány zadavateli klasifikaní situace v požadovaném formátu (pípadn i s poplatkem) aby bylo možno je uznat Doplkové stelecké situace: Shoot off nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 9 ran a musí vyžadovat povinné pebíjení IPSC schvalování Poadatelé závod žádající schválení situace pro závod IPSC musí vyhovt všeobecným zásadám návrhu a stavby steleckých situací vetn všech ostatních pravidel a naízení IPSC. Stelecké situace, které nevyhoví tmto požadavkm nebudou schváleny a nebudou publikovány nebo oznámeny jako schválené soutže IPSC Prezident IPSC, jeho zástupce, nebo rozhodí konfederace (v tomto poadí) mže zrušit schválení soutže. Takový zásah mže být proveden kdykoli, pokud podle jeho nebo jejich názoru závod narušuje smysl nebo ducha zásad návrhu a stavby steleckých situací, nebo porušuje platná pravidla IPSC a nebo psobí špatnou povst steleckého sportu IPSC Úrovn závod IPSC a požadavky na n jsou specifikovány v píloze A1. 2. Sekce - Stavba stelecké situace a modifikace Následující všeobecné pravidla pro stavbu steleckých situací obsahují kriteria, odpovdnosti a omezení aplikovaná pro stelecké situace IPSC. Navrhovatelé steleckých situací, poádající organizace a organizátoi se musí tmito pravidly ídit. 2.1 Všeobecná pravidla Vlastní fyzická stavba - Za bezpený návrh a vlastní stavbu stelecké situace odpovídá poádající organizace. Návrh a vlastní stavbu schvaluje Range Master. Je teba zajistit, aby v prbhu soutže nedošlo k poškození zdraví závodník, organizátor nebo divák. Návrh stelecké situace by ml zabránit nepedloženému, nebezpenému chování závodníka, jak je to jen možné. Rozhodí musí mít pro svj dohled nad závodníkem vhodný pístup do stelecké situace Bezpené úhly stelby- Stelecké situace musí být vždy postavena s ohledem na bezpené úhly stelby. Maximální pozornost musí být vnována bezpeným term, konstrukci rám a úhlm možných odraz stel. Fyzické rozmry a vlastnosti záchytných stn, val a boních stn (val) jsou urujícími pro návrh a stavbu stelecké situace Bezpené vzdálenosti pro stelbu na kovové tere - Pokud jsou ve stelecké situaci použity kovové tere, musí být umístny tak, aby se závodník i rozhodí v okamžiku stelby na tyto tere nacházel v minimální vzdálenosti 7 metr. Kde je to možné, mlo by to být zajištno bariérami. Pokud je k tomuto úkolu použito pešlapových ar, musí být áry umístny minimáln 8 metr od tere, aby závodník, který je omylem pekroí, stále zstal v bezpené vzdálenosti alespo 7 metr Okolí ter - Jestliže je situace postavena tak, že tere nestojí pímo ve smru vlastní stelby, pak jsou poadatelé povinni ochránit nebo omezit oblasti kam mají závodníci, organizátoi a diváci pístup. Každému závodníkovi musí být umožnno ešit situaci vlastním zpsobem, nesmí být njak ovlivován i mu být njak bránno tak, aby se musel zachovat nebezpen. Tere budou postaveny tak, aby viditelnými teri zabývající se závodník nemohl porušit bezpené úhly. Závodník nikdy nebude nucen jednat tak, aby porušil bezpené smry. Tere nesmí být postaveny tak, aby závodník, který se jimi

9 zabývá, musel pekroit bezpené úhly Povrch stelnice - Je-li to rozumn možné bude povrch stelnice pipraven nebo upraven ped soutží tak, aby zajistil pro soutžící i poadatele stejnou vhodnou míru bezpenosti. Pozornost musí být vnována možnému vlivu špatného poasí a psobení závodník. Z bezpenostních dvod mohou organizátoi pidat štrk, písek nebo jiné materiály tak, aby upravili povrch stelnice. Soutžící nesmí protestovat proti tmto zásahm Pekážky - Pírodní nebo umlé pekážky ve stelecké situaci by mly respektovat rozdíly ve výšce a stavb tla závodník. Mly by být postaveny tak, aby byly bezpené pro všechny závodníky, organizátory a diváky Spolené palebné áry - Pokud pi njaké stelecké situaci stílí najednou více než jeden závodník ze spolené palebné áry, je nutné mezi jednotlivými závodníky dodržet vzdálenost minimáln 1,5 metru. (Nap. Standardní cviení nebo Shoot-Off) Umístní ter - Papírové tere musí být umístny tak, aby nedocházelo k prstelm Poloha tere by mla být jasn oznaena, aby byla zajištna stejná poloha tere pro všechny soutžící. Stojany na nichž jsou upevnny tere musí být zafixovány k zemi a nebo musí být jejich pozice na zemi oznaena, tak aby nemohlo dojít ke zmn v prbhu soutže. Mimo to by ml být ped zaátkem soutže oznaen typ tere na stojanu, tak aby po jejím zahájení pi výmn ter. nemohlo dojít k zámn hodnoceného tere s nehodnoceným a nebo penalizujícím terem Když jsou ve stelecké situaci použity papírové tere v blízkosti kovových, musí být zamezeno odraženým kouskm olova poškodit papírový ter Jestliže jsou ve stelecké situaci použity IPSC Poppers mla by být jejich funkce a poloha pipravena tak, aby se v prbhu celé soutže nemnila Statické papírové tere nesmí být umístny pod vtším úhlem než 90 od svislé polohy Veškeré valy jsou nepístupné pro všechny osoby. Výjimkou mže být jen výslovné povolení od RO (viz ) 2.2. Kritéria stavby stelecké situace Pro úely stavby stelecké situace mohou být použity rozmanité fyzické bariéry a pekážky jejichž cílem je omezení závodníkova pohybu a zajištní dalších soutžních úkol, jako napíklad: Ohraniující linie a pešlapové áry K omezení závodníka by mlo být použito fyzických bariér, nicmén použití ohraniujících a pešlapových ar je také povoleno. Ohraniující a pešlapové áry by mly být vytvoeny z devných prken nebo jiného obdobného materiálu a mly by vynívat nad okolní povrch alespo 2cm. Tím je zajištna jak fyzická tak vizuální kontrola. Ohraniující a pešlapové áry musí být pidlány napevno k zemi tak, aby zstaly na stejném míst po celý závod Ohraniující áry jsou použity pro omezení nepraktického pohybu závodník smrem k a nebo od ter Pešlapové áry se používají k usmrnní závodníka, ke stelb na tere za fyzickými bariérami. Mohou být umístny tak aby v uritém úhlu rozšiovaly zadní hrany bariéry. Pešlapové áry by mly být dlouhé minimáln 1m a není-li v popisu stelecké situace uvedeno jinak jsou považovány za jdoucí do nekonena (nekonené) Pekážky Stelecká situace mže vyžadovat, aby závodník pekonal fyzickou pekážku nebo bariéru. Takto užité pekážky nesmí být vyšší než 2 metry. K pekážkám vyšším než 1 metr musí být pistaveny nebo pidlány pomcky, které pomohou závodníkovi k jejich pekonání a musí splovat tato bezpenostní omezení: Pekážky musí být upevnny a zajištny, aby pi pekonávání poskytly závodníkovi oporu. Kde je to možné, musí být odstranny ostré hrany nebo hrubé povrchy, aby se zamezilo možným zranním Sestupná ást pekážky musí být bez nebezpených ástí Závodníkovi musí být umožnno, aby v rozumném ase vyzkoušel pekonávání pekážky ješt

10 ped zapoetím stelecké situace Závodník nesmí být nucen vrátit zbra do pouzdra aby mohl pekonat pekážku Bariéry Bariéry, které budou využity v závod, musí splovat následující požadavky: Musí být dostaten vysoké a pevné, aby splovaly požadovaný úkol Ze stran bariér by mly vést smrem dozadu pešlapové áry Tunely Tunel, do kterého musí závodník vstoupit nebo kterým musí závodník prolézt musí být konstruován z vhodných materiál. V tunelu mohou být umístny przory, aby bylo rozhodím umožnno bezpen kontrolovat závodníkovu innost. Hrany na ústí tunelu musí být upraveny tak, aby se zamezilo pípadným zranním závodníka a rozhodích. Poadatelé závodu musí jasn vyznait vstup do a výstup z tunelu, stejn jako musí upesnit podmínky pro stelbu z tunelu (pešlapové a ohraniující áry) Cooperv tunel Cooperovy tunely mohou být postaveny v libovolné výšce ze svislých opr nesoucích neupevnné devné lat. Materiál umístný nad tunelem (lat) se uvolní, jestliže do nj závodník narazí. Nesmí být píliš tžký, aby pi uvolnní pro závodníka pedstavoval njaké nebezpeí Další vybavení situace Tam, kde má být vybavení situace použito jako opora pro závodníka, musí být konstruováno s ohledem na bezpenost závodníka a rozhodích. Musí být pijata opatení, aby mohl rozhodí pozorovat závodníkovu innost. Vybavení situace musí vydržet používání od všech závodník Úprava stavby stelecké situace Organizátoi mohou z dvod bezpenosti upravit již postavenou steleckou situaci nebo její proceduru. Takové zmny musí být schváleny editelem závodu nebo vedoucím stelnice. Všechny takové zmny nebo dodatky ke zveejnným steleckým situacím by mly být vždy provedeny ped zaátkem soutže Všichni soutžící musí být seznámeni s takovými zmnami co nejdíve. Minimáln to však musí být oznámeno ústn v rámci popisu stelecké situace rozhodím Jestliže vedoucí stelnice schválí a provede takové zmny po zaátku soutže, musí zvolit jednu z následujících možností: Umožnit absolvovat situaci pouze tm závodníkm, kteí ji dosud nedokonili. Jestliže zmny byly zpsobeny inností závodníka, bude požadováno aby opakoval situaci po provedených a schválených zmnách Je-li to možné, požadovat po všech závodnících, kteí dokonili situaci ped provedením zmn, aby absolvovali upravenou situaci znovu a všechny pedchozí dosažené výsledky odstranit z výsledk závodu Stelec, který odmítne zopakovat prbh stelby, podle této, nebo jakékoli další sekce, pokud mu to bude rozhodím naízeno, musí obdržet z tohoto stanovišt nulu, bez ohledu na jakékoli pedchozí pokusy V pípad, že vedoucí stelnice a editel závodu dospjí k závru, že fyzická zmna situace i zmna jejího prbhu vyústila ve ztrátu rovnosti soutžních podmínek a je nemožné, aby všichni soutžící absolvovali upravenou situaci znovu nebo jestliže se situace stala nevhodnou nebo nefunkní, situace bude zrušena. V takovém pípad budou dosud dosažené výsledky z této situace odstranny u všech soutžících, kteí situaci absolvovali Pi nepízni poasí mže vedoucí stelnice naídit pikrytí papírových ter prhledným ochranným krytem a/nebo stíškou. Proti tomuto naízení nesmí závodníci protestovat (viz 6.6.1). Tyto ochranné pomcky musí být na všech dotených terích po stejnou dobu, dokud vedoucí stelnice naízení nestáhne Bezpenostní zóny Poádající organizace je zodpovdná za postavení a umístní dostateného potu bezpených zón pro závodníky. Mly by být píhodn umístny a pomocí jasného znaení snadno identifikovatelné. Mly by být opateny jasn viditelnými tabulkami s vyznaením hranice a vyznaeným bezpeným smrem. Bezpenostní zóny by mly obsahovat stojany na zbran V bezpenostních zónách je závodníkm povoleno, tak jak je stanoveno níže, setrvat uvnit hranic BZ

11 se zbraní míící bezpeným smrem. Porušení bude pedmtem diskvalifikace ze závodu (viz a ) Vyjímat nebo ukládat zbra z/do zavazadel a pouzder Trénovat tasení, vracení zbran do pouzdra a sušení Trénovat vkládání a vyjímání prázdných zásobník a/nebo simulovat funkní cyklus zbran Provádt kontrolu, ištní, opravu a údržbu zbraní, jejich souástí a píslušenství V žádném pípad nesmí být v bezpenostní zón manipulováno se stelivem, cviným stelivem (vetn školních, tréninkových, nebo prázdných nábojnic), nabitými rychlonabíjei nebo zásobníky. (Viz ) 2.5. Zóny pro obchodníky Obchodníci (jednotlivci, spolenosti a další subjekty vystavující nebo prodávající zboží na závodech IPSC) jsou zodpovdní za bezpenou manipulaci a za zabezpeení jejich produkt a za to, že vystavené produkty jsou ve stavu, kdy neohrožují jiné osoby. Doporuuje se, aby celé zbran byly znehodnoceny ped vystavením (nap. doasn vyjmutím úderníku) Vedoucí stelnice (po dohod s vedoucím závodu) musí jasn vyznait zóny pro obchodníky a musí všechny obchodníky seznámit s bezpenostními zásadami a dalšími podmínkami vystavování a prodeje zboží. Obchodníci jsou povinni tmto zásadám a podmínkám pizpsobit nabízené zboží Závodníci mohou zkoušet vybité zbran nabízené obchodníkem, pokud zstanou celou dobu ve vyznaené oblasti a budou dbát na to, aby ústí zbran nemíilo na jinou osobu Závodníci nesmí tasit nebo vracet do pouzdra zbra, se kterou soutží (viz ). Závodníci, kteí chtjí svoji zbra pedat (za úelem opravy nebo úpravy) zbrojíi ji musí naped vložit do pepravního pouzdra ve vyznaené Bezpenostní zón a až pak pedat zbrojíi. 3.Sekce - Informace o stelecké situaci 3.1. Všeobecná pravidla Závodník je pln odpovdný za splnní požadavk stanovišt na základ popisu stelecké situace, který obdržel. Popis stelecké situace musí závodníkm dostaten objasnit požadavky té které situace. Informace o stelecké situaci mohou mít následující podobu : Zveejnná stelecká situace - Všem závodníkm budou zaslány stejné informace o stelecké situaci v dostateném asovém pedstihu ped zahájením soutže. (viz pravidlo 2.3.) Nezveejnná stelecká situace - Stejn jako v bodu ale s tím, že detaily o stelecké situaci nejsou zveejnny pedem. Informace o situaci musí být souástí popisu stelecké situace ped touto situací Písemný popis stelecké situace (briefing) Popis ke každé stelecké situaci v písemn form, schválený vedoucím stelnice by ml být pedem umístn u každé stelecké situace. Informace obsažené v písemném popisu stelecké situace budou mít pednost ped informacemi zaslanými nebo jinak sdlenými ped vlastním zahájením soutže. Tento popis musí obsahovat tyto informace: - zpsob hodnocení: - tere (typy a poty): - minimální poet ran: - poátení stav zbran: - startovní pozice: - startovní signál: akustický nebo vizuální signál - popis prbhu stelby (procedura) : Povinností rozhodího je peíst nahlas písemný popis stelecké situace každé skupin závodník Range Master mže kdykoliv zmnit písemný popis stelecké situace z dvod srozumitelnosti,

12 shodnosti a bezpenosti (Viz 2.3) Po petení písemných informací o situaci a zodpovzení otázek by mlo být závodníkm umožnno vykonat obhlídku situace. Délka této obhlídky musí být ohlášena rozhodím a mla by být stejná pro všechny závodníky. Pokud stelecká situace obsahuje pohyblivé tere apod., mly by tyto být pedvedeny všem závodníkm po stejnou dobu Místní, regionální a národní pravidla Soutže IPSC se ídí ustanoveními tchto pravidel. Poádající organizace nesmí samovoln mnit tyto pravidla s výjimkou, kdy by mohla být tato pravidla v rozporu s místní právní legislativou. Jakákoliv zmna pravidel IPSC, které nejsou v souladu s pravidly IPSC, nesmí být provedena bez výslovného souhlasu prezidia Tere - Všeobecné zásady 4. Sekce - Vybavení stelnice Pro všechny soutže IPSC musí být používány pouze tere schválené zasedáním mezinárodního kongresu IPSC, které jsou pln v souladu se podmínkami uvedenými v pílohách B a C (viz 9.4) Tere používané v soutžích IPSC musí mít jednu barvu podle následujících pravidel: Papírové tere musí mít typickou barvu papírového kartonu nebo bílou barvu Kovové tere musí být nateny jednou barvou (nejlépe bílou) Papírové tere a kovové tere použité jako ne-tere musí být jasn oznaeny, nebo mít jinou barvu než tere, tak aby jako takové byly snadno identifikovatelné Tere mohou být ásten skryté za použití neprstelného krytu Kryt, který zakrývá celý ter nebo jen jeho ást je považován za neprstelný kryt. Toto zakrytí by mlo být, kde to situace umožní, realizováno skuteným krytem a ne jen simulací tohoto krytu Kryt, který je použit jen k zabránní pímého pohledu na ter je považován za prstelný kryt. Všechny zásahy v terích nebo penalizaních terích, které byly zpsobeny prstelem tohoto krytu budou hodnoceny, resp. penalizovány. V pípad použití prstelného krytu musí zstat hodnocené ásti tere vcelku (neodíznuté) Použití jednoho tere k simulování dvou ter (napíklad pomocí barvy, pásky apod.) je zakázáno Schválené tere IPSC pistole papírové Jsou dva druhy papírových ter vhodných pro použití v závod IPSC pistole (viz. Píloha B). Tyto dva druhy nesmí být zárove použity na jedné stelecké situaci Papírové tere budou mít jasn vyznaené hranice hodnocených zón a nehodnoceného okraje, avšak ze vzdálenosti 10 m by nemly být tyto hranice viditelné Papírové penalizaní tere musí obsahovat jasn viditelný nehodnocený okraj. Pokud toto znaení na teri není, naídí vedoucí stelnice dokreslení nebo jiné vyznaení tohoto nehodnoceného okraje Ped hodnocením tere a jeho zalepením nesmí být do papírového tere vysteleno více než 12 ran ásten zakryté papírové tere jsou povoleny.jejich zakrytí smí být dosaženo následovn: Neprstelným krytem zakrýt ást tere (viz ) Odíznutím ástí tere. Odíznutá ást je považována za ást krytou tvrdým krytem. Po celé délce ezu musí být dodaten vyznaen nehodnocený okraj (viz 4.2.2) Nátrem ásti tere jednou stejnou barvou. Natená ást je považována za ást zakrytou tvrdým krytem Tvrdý kryt nesmí úpln zakrývat nejvyšší hodnocenou zónu papírového tere.

13 4.3. Schválené tere IPSC kovové V soutžích IPSC pistole jsou schváleny tyto kovové tere: 4.4. Rozbitné tere IPSC Poppery jsou schválenými kovovými teri schopnými rozeznat výkon a budou kalibrovány podle pílohy C IPSC Mini Poppery jsou schválenými kovovými teri schopnými rozeznat výkon a budou kalibrovány podle pílohy C. Užívají se k simulaci IPSC Poppera umístného na vtší vzdálenost Pepper Popper i Classic Popper mohou být umístny na jednom stanovišti. Doporuuje se použití IPSC Popper, které se sklápjí dopedu Je možné použít kovové desky rzných rozmr (viz dodatek C3). Kovové desky nesmí být použity samostatn v celé stelecké situaci, musí být umístn minimáln jeden papírový ter nebo IPSC Popper Kovové tere musí vždy spadnout, nebo se pevrátit aby byly uznány za zasažené. Pokud se kovový ter otoí na hranu nebo bokem ke stelci, nebo pokud padne po zásahu do stojanu nebo z jiného dvodu vyjma pímého zásahu, bude hodnocen jako selhání vybavení stelnice (4.6.1) Narozdíl od IPSC Popper se kovové desky nemusí kalibrovat. Pokud, dle názoru rozhodího, došlo k dostatenému zásahu kovové desky, ale tato nespadla, mže to oznait jako selhání vybavení stelnice a po úprav nastavení kovové desky naídit stelci opakování Kovové penalizaní tere, které po zásahu mají spadnout, ale místo toho se otoí na hranu nebo bokem ke stelci, budou považovány za selhání vybavení stelnice (4.6.1) Kovové penalizaní tere, které po zásahu nemají spadnout (zstanou ve vzpímené poloze), musí být po každém závodníkovi na stelecké situaci znovu peteny. Pokud nebudou peteny, nebude možné dalším závodníkm poítat zásahy na tchto penalizaních terích Rozbitné tere (jako hlinní holubi nebo desky) nesmí být užity v závodech IPSC pistole 4.5. Oprava zaízení stelnice nebo povrchu stelnice Závodník nesmí nikdy upravovat povrch stelnice, pírodní rostlinstvo nebo vybavení stelecké situace (tere, stojany atd.). Rozhodí mže udlit procedurální penalizaci za každé porušení tohoto pravidla Závodník mže požadovat, aby poadatelé pijali opravná opatení, která by zajistila shodné podmínky s ohledem na povrch stelnice, umístní ter a jakýchkoli jiných záležitostí. Vedoucí stelnice (RM) má konenou pravomoc ve vci všech takových požadavk Selhání vybavení stelnice a sporné otázky Vybavení stelnice pedstavuje pro všechny závodníky stejnou výzvu. Závada tohoto vybavení zahrnuje, mimo jiné, pemístní papírových ter, pedasnou aktivaci kovových ter, chybnou funkci mechanicky nebo elektricky ovládaného píslušenství, poruchy podpr, které otvírají prchody, podpírají pekážky a rampy, atd Závodníkovi, který není schopen dokonit situaci v dsledku závady zaízení, bude naízeno opakování stelecké situace s opraveným nebo správn nastaveným vybavením Opakované poruchy vybavení stelecké situace mohou mít za následek její zrušení. Výsledky dosažené na zrušené situaci budou odstranny z výsledk soutže (Viz 2.3.4).

14 5. Sekce - Vybavení závodníka 5.1. Zbran Zbran jsou rozdlené do divizí (viz Dodatek D). Pro všechny zbran stejn budou aplikovány stejné podmínky z hlediska asu, vzdálenosti a hodnocení Minimální ráže zbran používané v IPSC závodech je 9x19mm. Minimální prmr stely je 9mm (.354inches) Míidla druhy míidel rozdlené pro úely IPSC jsou: Otevená míidla zamovací zaízení nepoužívající elektroniku a/nebo oky (klasická míidla, Ghost-ring atd.) Optická/Elektronická míidla - zamovací zaízení používající elektroniku a/nebo oky (kolimátory atd.) Vedoucí stelnice je poslední autoritou pi rozhodování o zaazení míidel použitých na závodníkov zbrani a jejich vhodnosti/nevhodnosti vzhledem k tmto pravidlm a dodatkm Neexistuje žádné omezení v odporu na spoušti zbran s výjimkou podmínek jednotlivých divizí (viz dodatky). Ve všech pípadech musí spoušový mechanismus fungovat bezpen a tak, jak byl pvodn navržen Spoušt a obaly spouští, které pesahují rozmry luíku, jsou výslovn zakázány Zbran musí být spolehlivé a bezpené. Vedoucí stelnice má právo kdykoli požadovat zkoušku závodníkovy zbran a výstroje. Je-li zbra prohlášena za nespolehlivou nebo nebezpenou, musí být vylouena ze závodu do doby, než je upravena tak, aby byla v souladu s pravidly Závodník musí použít stejnou zbra a typ zamovae pro všechny stelecké situace v závod. V pípad, že se pvodní zbra a/nebo zamova stane v prbhu stelby nespolehlivým nebo nebezpeným, mže získat výslovné svolení vedoucího stelnice (RM) k použití náhradní zbran anebo zamovae za následujících podmínek: Náhradní zbra spluje požadavky deklarované divize Použitím náhradní zbran závodník nezíská soutžní výhodu Pi testu závodníkova steliva s náhradní zbraní za použití oficiálního chronografu závodu dosáhne minima odpovídajícímu výkonovému faktoru deklarované divize (viz ) Závodník, který nahradí nebo významn upraví svoji zbra bhem závodu bez pedchozího souhlasu RM, musí být pedmtem opatení dle sekce Závodník nikdy nesmí v soutži použít nebo nosit u sebe více než jednu zbra (viz ) Zbran s ramenními oprkami nebo pedpažbími jakéhokoliv druhu jsou výslovn zakázány Zbran s volitelným režimem stelby a/nebo pln automatické zbran (tj. pokud mže vyjít více než jedna rána na jedno zmaknutí nebo aktivaci spoušt), jsou zakázány Nošení a ukládání závodníkova vybavení Nošení a ukládání jestliže se závodník nepipravuje na ešení situace a není pod pímým dozorem rozhodího, nebo není v bezpenostní zón, musí být zbra vybita (to i v BZ) a nošena/uložena v pouzde, v ochranném obalu nebo v ochranném pouzde. (viz ) Pokud má závodník zbra v pouzde, musí mít zbra prázdnou zásobníkovou šachtu, spuštný kohout nebo bicí mechanismus. V pípad nedodržení tohoto pravidla bude závodník poprvé varován, pi opakování viz Pokud není v písemném popisu stelecké situace stanoveno jinak, opasek na kterém je uchyceno pouzdro musí být nošen na úrovni pasu. Opasek, pípadn vnitní opasek musí být k pasu pichycen bu napevno nebo zajištn minimáln temi poutky k pasu.

15 Ženám smí být povoleno nosit opasek, pouzdro a další vybavení na úrovni bok, nicmén vršek opasku nesmí být níž než nejvzdálenjší boní bod vršku stehenní kosti. Pokud je nošen ješt druhý opasek na úrovni pasu, veškeré vybavení musí být umístno na nižším opasku (viz. Dodatek D) Náhradní munice a nabité nebo vybité rychlonabíjee nebo zásobníky musí být nošeny závodníkem v bezpen navržených pouzdrech, aby se zabránilo jejich vypadávání bhem ešení stelecké situace Tam, kde divize uvádí maximální vzdálenost zbran nebo vybavení od závodníkova tla mže rozhodí provést mení mezery mezi závodníkovým tlem a stedem nejdelšího rozmru úchopové ásti zbran a/nebo nabíjecího zaízení Závodník bude pi tchto meních stát pirozen, vzpímen a uvolnn Závodník, který nevyhoví tomuto mení, bude okamžit požádán o úpravu pouzdra i výstroje tak, aby sploval požadavky deklarované divize. Range Master musí brát ohled na odlišnosti tchto požadavk z hlediska rozdíl ve stavb tla. Nkteí závodníci nemusí být schopni je splnit v plném rozsahu Pokud to nepožadují písemné požadavky na stanovišti nebo Range master, poloha jednotlivých ástí vybavení se nesmí v prbhu závodu mnit. Pokud je na pouzdru pipevnn pojistný popruh, musí být použit ješt pedtím, než bude vydán povel Standby Závody IPSC nebudou nikdy vyžadovat specifické pouzdro. Pokud je ale, dle názoru vedoucího stelnice, pouzdro nebezpené, musí být upraveno tak, aby vyhovovalo, nebo musí být odebráno ze soutže Závodníkm nesmí být umožnno stílet, pokud mají: Podpažní pouzdro nebo pouzdro pipevnné k noze (viditeln i nikoliv) s výjimkou pravidla Pouzdro s patkou rukojeti pod úrovní vršku opasku, s výjimkou pravidla Pouzdro, které umožuje ústí zbran smovat dál než 1 metr od závodníkova chodidla (pi vzpímeném postoji) Pouzdro, které nezakrývá kompletn luík nebo které umožuje aktivaci spoušového mechanismu dokud je zbra stále v pouzde Závodníci, kteí jsou v inné policejné nebo vojenské služb (dle rozhodnutí vedoucího stelnice) mohou používat své služební pouzdro a vybavení. Vedoucí stelnice rozhodne, zda je takové vybavení vhodné pro použití v IPSC závodech Code of Dress Požadavky na odv Nošení maskovacího obleení nebo obdobných druh policejního nebo vojenského obleení je siln nedoporuováno. Výjimku tvoí aktivn sloužící vojenský a policejní personál. editel závodu má právo rozhodnout, jaký odv je pípustný a jaký není Ochrana zraku a sluchu Závodníci i další osoby jsou varovány, že správné použití ochrany zraku a sluchu je v jejich vlastním zájmu a mže zabránit zbytenému zranní. Je doporueno používat ochranné pomcky zraku a sluchu po celou dobu pobytu na stelnici Poádající organizace mže požadovat použití ochrany zraku a sluchu na stelnici. V takovém pípad jsou poadatelé a rozhodí povinni uinit vše, aby závodníci a diváci používali vhodné ochranné pomcky Pokud rozhodí zjistí, že závodník ztratil ochranu zraku i sluchu v prbhu stelecké situace, nebo zahájil steleckou situaci bez nich, musí závodníka zastavit a po upravení ochrany zraku a sluchu naídí opakování stelecké situace Závodníkovi, který ztratí ochranu zraku i sluchu bhem stelecké situace nebo ji zahájí bez nich, musí být dána možnost zastavit, zbra míit bezpeným smrem a oznámit daný problém,

16 v takovém pípad bude muset být aplikováno ustanovení pedchozího odstavce Jakékoli pokusy získat výhodu sejmutím ochrany zraku nebo sluchu po zahájení prbhu stelecké situace, budou považovány za nesportovní chování (viz ) Pokud má rozhodí pocit, že závodník má na stelecké situaci nevhodnou ochranu sluchu i zraku, mže naídit úpravu vybavení, než dovolí pokraovat. Konené rozhodnutí v této oblasti náleží vedoucímu stelnice Stelivo a píslušenství Závodníci na závodech IPSC jsou zodpovdní za bezpenost a vhodnost všech druh munice, kterou si na závod pinesou. Ani IPSC, ani rozhodí, ani jakákoliv jiná organizace mající souvislost s IPSC ani její hodnostái nepijímají v tomto ohledu jakoukoliv zodpovdnost, ani za škody, zranní i pípadná úmrtí zpsobená následkem použití takové munice Zásobníky a nabíjecí zaízení musí vyhovovat požadavkm jednotlivých divizí Náhradní zásobníky, rychlonabíjee nebo náboje odhozené nebo upuštné závodníkem na zem v prbhu ešení stelecké situace smí být kdykoliv sebrány, jejich sebrání musí probhnout v souladu s bezpenostními pedpisy Prbojné stelivo, zápalné stelivo a stelivo se stopovkou je ve všech soutžích IPSC zakázáno Jakékoliv stelivo používané závodníkem musí vyhovt všem požadavkm deklarované divize, viz dodatek D Jakékoliv stelivo, které je dle názoru rozhodího v rozporu s tmito pravidly, nebo nebezpené, musí být okamžit vyazeno ze závodu Chronograf a výkonový faktor Možné výkonnostní faktory pro každou divizi jsou definovány v píloze D. Chronograf musí být použit k urení power faktoru. Pokud není chronograf k dispozici, musí být akceptován power faktor nahlášený závodníkem Power faktor potebný k tomu, aby závodníkovy výsledky byly zahrnuty do celkových výsledk je oznaený jako Minor. Hodnota tohoto faktoru, stejn jako další požadavky pro každou divizi jsou ureny Dodatkem D Nkteré divize nabízejí hodnotu power faktoru Major, který umožuje závodníkm získávat více bod za zásahy na okrajových ástech tere. Tato hodnota, stejn jako další požadavky pro každou divizi jsou ureny Dodatkem D Hodnoty zásah pro oba power faktory jsou vyznaeny v dodatcích B a C. Postup mení power faktoru je vysvtlen níže Oficiální chronograf musí být nastaven a ovován každý den takto: Na poátku prvního dne závodu vystelí rozhodí zbraní pro kalibraci kovových ter pes chronograf 3 stely. Prmrná rychlost bude zaznamenána Každý den závodu bude tento proces zopakován s použitím stejné zbran a steliva (ze stejné výrobní série) Chronograf bude považován za funkní pokud se prmrná hodnota neodchýlí od prmrné hodnoty z prvního dne o více než 5% Pokud se prmrná hodnota odchýlí o více než 5%, vedoucí stelnice pijme kroky nezbytné k náprav této situace Postup mení na chronografu Náboje budou testovány pomocí závodníkovy zbran Rozhodí odebere od každého závodníka náhodn 8 náboj. Kdykoliv bhem závodu mže vybrat další náboje a proceduru opakovat Pro zjištní aktuální hmotnosti bude jedna stela zvážena. Ti náboje budou vysteleny pes chronograf. Pokud nejsou k dispozici váhy, pro výpoet bude použita váha udaná

17 závodníkem Výkonový faktor je vypoítán ze skutené hmotnosti stely a prmrné rychlosti ze tí výstel pomocí tohoto vzorce: Výkonový faktor = hmotnost stely (grs) x rychlost stely (fps) Nedosahuje-li vypoítaný výkonový faktor spodní pedepsané hranice, jsou pes chronograf vysteleny další 3 stely a výkonový faktor je znovu pepoítán ze skutené hmotnosti stely a tí nejvyšších rychlostí z dosud 6 vystelených stel Pokud není stále dosaženo spodní pedepsané hranice výkonového faktoru, závodník mže zvolit, jak bude naloženo s posledním osmým nábojem : Závodník mže zvolit možnost, že stela z tohoto náboje bude zvážena a bude li její hmotnost vyšší než u první stely bude výkonový faktor podle pepoítán s použitím nové aktuální hmotnosti stely. Závodník mže zvolit vystelení posledního náboje pes chronograf a zopakování výpotu výkonového faktoru s použitím pvodní hmotnosti stely a ze tí nejvyšších dosažených rychlostí ze sedmi dosud vystelených stel pes chronograf Pokud dosažený power faktor nedosáhne hodnoty urené pro Major, budou výsledky pepoítány pro faktor Minor (pokud ho stelivo dosáhlo) Je-li výše uvedený test stále neúspšný, závodník stílí bez hodnocení Pokud je závodníkovo stelivo znovu testováno, i pokud je použita náhradní munice a je dosaženo jiných výkonových faktor, veškeré výsledky se budou poítat podle nižšího z dosažených faktor, vetn výsledk ze situací, které již stelec odstílel Výsledky závodníka, který z jakéhokoliv dvodu neposkytne svojí zbra v daný as a na daném míst a/nebo neposkytne požadovanou munici budou vyškrtnuty ze závodu Pokud vedoucí stelnice rozhodne, že chronograf je nefunkní a další testování munice je nemožné, budou výkonové faktory závodník, kteí již mením prošli, poítány tak jak byly zmeny a u ostatních závodník bude poítáno, že splnili deklarované faktory ( Major i Minor ) Selhání vybavení závodníka Má-li závodníkova zbra po startovním signálu závadu, mže se závodník pokusit o její bezpené odstranní a po té pokraovat v ešení stelecké situace. V prbhu odstraování závady musí zbra vždy míit bezpeným smrem. Závodník nesmí k oprav použít tye i jiné nástroje k odstranní závady. Pokud toto nedodrží, bude situace hodnocena nulovým skóre Pokud odstranní závady vyžaduje snížení zbran tak, že pestane míit na tere, musí být závodníkovy prsty jasn položeny mimo luík zbran (viz ) V pípad, že závodník není schopen závadu odstranit max. za dv minuty, namíí zbraní bezpeným smrem a sdlí to rozhodímu. Rozhodí normáln ukoní prbh stelecké situace (vetn jakýchkoli nedokonených pokus ástí standardního cviení). Situace (vetn jakýchkoli nedokonených pokus a/nebo neúplných ástí standardního cviení) musí být hodnocena jako dostílená, vetn píslušných penalizací za minutí (Miss) a penalizace za nezabývání teri Za žádných okolností nesmí být závodníkovi dovoleno, aby opustit steleckou situaci s nabitou zbraní (viz ) Pokud dojde k závad na zbrani, tak jak bylo popsáno výše, závodníkovi nebude povoleno opakování stelecké situace (vetn jakýchkoli nedokonených prbh standardního cviení). To platí i v pípad, že zbra je v prbhu stelecké situace oznaena za nebezpenou nebo nespolehlivou. Prbhy standardního cviení, které závodník ješt nestílel, mže závodník odstílet po oprav zbran a ped vyhlášením celkových výsledk V pípad, že rozhodí ukoní prbh stelecké situace pro podezení, že závodníkova zbra nebo stelivo je nebezpené (náboje bez prachové nápln atd.), musí pijmout taková opatení, jaká považuje za potebná, aby byla obnovena bezpenost závodníka a celé stelnice. Rozhodí musí

18 provést kontrolu zbran a steliva. Poté postupuje následovn: Zjistí-li rozhodí, že se pedpokládané podezení evidentn potvrdilo, bude zaznamenán as a hodnocení vzniklé do chvíle, kdy byl závodník zastaven s píslušnými penalizacemi za minutí (miss) a penalizacemi za nezabývání se teri. Za tchto okolností nebude závodník oprávnn opakovat steleckou situaci a bude mu naízeno, odstranní problému, který zpsobil že se zbra nebo stelivo stalo nebezpenou Zjistí-li rozhodí, že se pedpokládané podezení nepotvrdilo, závodníkovi bude naízeno opakování stelecké situace. 6. Sekce - Struktura závodu 6.1. Všeobecné zásady - Následující definice zavádjí tyto pojmy: String (prbh stelby) Zvláš mená a hodnocená ást Standardního cviení. Souet výsledk jednotlivých prbh stelby (string) tvoí výsledné hodnocení stage (viz 9.5.5) Standardní cviení - (Standard Exercises) Stelecká situace, která se skládá z více než jednoho prbhu stelby (string). Pro každý prbh stelby je as zaznamenán samostatn. Po ukonení všech prbh stelby jsou hodnocení a penalizace seteny a tvoí konené hodnocení stelecké situace. Standardní cviení je hodnoceno pouze systémem VIRGINIA nebo Fixed Time. Pro každý prbh stelby (string) mohou být pedepsány procedury, postoje a povinná pebití. Na závodech Level IV nebo vyšších smí být Standardní cviení o maximálním potu ran 24 jen jednou Stage- (Stelecká situace) - Individuální stelecká úloha, zvláš hodnocená a mená ást závodu Závod - stelecká soutž IPSC obsahující minimáln 2 stelecké situace. Souet výsledk z jednotlivých STAGE urí vítze závodu. Závod musí zahrnovat pouze jeden druh zbran (krátké kulové palné zbran nebo brokovnice atd.) Turnaj - stelecká soutž IPSC obsahující aspo dva závody, nejmén pro dva druhy zbraní ( závod krátkých kulových palných zbraní + závod brokovnic, závod krátkých kulových palných zbraní + puškový závod + závod brokovnic atd.). Celkový souet výsledk jednotlivých závod urí celkového vítze turnaje Liga stelecká soutž IPSC obsahující dva nebo více závod (stejné kategorie zbran) konaných na rzných místech s rznými daty. Celkový souet výsledk z jednotlivých závod, jejichž poet urí poadatelé, urí vítze ligy Shoot Off (Stelecké souboje) disciplína probíhající mimo závod nebo soutž. Vybraní závodníci soutží pímo proti sob tak že stílí na oddlené ale shodné skupiny kovových ter. Viz dodatek E Soutžní divize Soutžní divize rozlišují rzné zbran a vybavení (viz dodatek D). V každém závod musí být alespo jedna divize. Jestliže je v soutži uznáno více divizí, každá divize bude hodnocena oddlen a nezávisle. Výsledky soutže musí urit vítze v každé divizi V hodnocených IPSC závodech, minimální poet závodník v každé divizi (uvedený v dodatku A2) se musí zúastnit aby bylo možno danou divizi hodnotit. Pokud v divizi není dostatek závodník, divize nebude souástí hodnoceného závodu Ped zahájením závodu musí každý závodník uvést jednu divizi, ve které bude hodnocen. Rozhodí by mli zkontrolovat, zda jeho zbra a vybavení odpovídají požadavkm divize ješt ped nástupem na stelecké situace Skutenost, zda závodník mže vstoupit do soutže ve více než jedné divizi podléhá pedchozímu schválení editeli závodu. Pro vyhodnocení se však závodníkovi poítá výsledek pouze v jedné divizi a to v té, kterou stílí jako první. Pijatými a uznávanými výsledky se tak stávají ty, které byly získány jako první. Každý další pokus v jiné divizi nebude zapoítán do výsledk závodu Pokud nemá závodníkova divize dostatené obsazení nebo závodník chybn deklaruje uritou

19 divizi ped zahájením závodu, nebo nesplní požadavky jím deklarované divize, bude reklasifikován a peazen do divize, pro kterou má odpovídající vybavení. Pokud není žádná vhodná divize, mže reklasifikovaný závodník stílet závod, avšak nebude hodnocen Pokud závodník nevyhoví požadavkm deklarované divize na vybavení bhem ešení stelecké situace, bude pemístn do divize OPEN. Pokud není divize OPEN, bude závodník stílet bez hodnocení Závodník, který je peazen do jiné divize by ml být vyrozumn co nejdíve. Rozhodnutí vedoucího stelnice ( RM ) v této záležitosti je finální Jakákoliv diskvalifikace, kterou závodník obdrží kdykoliv v prbhu soutže bude bránit závodníkovi v další úasti v soutži a to vetn pokus v jiné divizi. Tato skutenost nemá zptný úinek. Jakékoli pedcházející úplné výsledky z jiné divize musí být zahrnuty do výsledk této divize Zaazení závodníka do urité divize nesmí vylouit jeho následné zaazení do nkteré z kategorií nebo jeho zahrnutí do regionálního nebo jiného týmu Soutžní kategorie Soutže IPSC mohou v rámci divizí obsahovat rzné kategorie. Tyto kategorie uznávají rzné úrovn soutže. Uznání divize nesmí vylouit uznání kategorie, avšak závodník mže urit pouze jednu kategorii pro závod nebo turnaj Jakékoli nesplnní požadavk dané kategorie nebo chybné urení kategorie ped startem do závodu vede k vylouení závodníka z této kategorie. Detaily schválených kategorií jsou obsahem pílohy A Regionální družstva V soutžích IPSC level IV a vyšších mže být každým regionem vybráno jedno regionální družstvo. Na základ uvážení organizátor se mohou závodu zúastnit i další družstva, která ovšem nepicházejí v úvahu pro vyhodnocení výsledk družstev nebo udílení cen. Kategorie družstev jsou ureny volbou Mezinárodního kongresu (dodatek A2) Výsledek jednoho závodníka smí být použit pouze pro jedno družstvo Družstvo mže mít nejvýše 4 leny, avšak pro úely výpotu výsledk družstva jsou použity výsledky 3 nejlepších Stane-li se len družstva nezpsobilým nebo odstoupí ze závodu v prbhu soutže, musí být jeho dosažené výsledky zapoítány do výsledk pro družstvo. Postižené družstvo není oprávnno takovéhoto lena nahradit len družstva, který není schopen zahájit závod, mže být ped zahájením závodu nahrazen jiným závodníkem, pokud to schválí editel závodu Je-li len družstva diskvalifikován ze závodu, musí být jeho hodnocení pro všechny stelecké situace nula (0). Družstvo není oprávnno nahradit diskvalifikovaného lena Píslušnost stelce k regionu Všichni závodníci musí být jednotlivými leny regionu IPSC kde mají trvalé bydlišt. Bydlišt je definováno jako region, kde jedinec bydlí aspo 183 dní z posledních 12 kalendáních msíc bezprostedn pedcházejících kalendánímu msíci, ve kterém se soutž koná. ádným bydlištm se rozumí hlášení fyzické osoby v míst a nevztahuje se k platnému obanství nebo pechodnému bydlišti. Nemusí se jednat o 183 dní vcelku nebo o 183 dní tsn ped zahájením závodu Závodník, který bžn žije v zemi nebo geografické ásti, která není lenem IPSC se mže stát lenem v regionu, který je lenem IPSC a mže soutžit pod záštitou tohoto regionu po schválení IPSC a prezídia tohoto regionu. Jestliže závodníkova zem nebo geografická ást kde žije následn požádá o zalenní do IPSC, musí se závodník stát lenem tohoto regionu bhem zaleovacího procesu Závodník a/nebo len týmu mže reprezentovat pouze IPSC region, kde žije s výjimkou následujícího: Závodníci, kteí si pejí reprezentovat region, kde jsou obany. Regionální editel pro

20 region rezidence(kde žije závodník) a region obanství ( kde je závodník obanem) musí písemn souhlasit Závodníci, kteí vyhovují podmínkám v mžou reprezentovat region, kterého jsou lenem po písemném schválení regionálního editele asový rozpis a zaazení závodník do skupin (Squadding) Žádný závodník nebude soutžit v jiném termínu, než jak je to stanoveno v asovém rozpisu. Závodník (nebo družstvo), který není pítomen v uvedeném ase, nesmí dokonit STAGE bez výslovného souhlasu vedoucího stelnice nebo editele závodu. V pípad, že se závodníkovi nepodaí obdržet takové schválení, musí být závodníkovo hodnocení pro pedmtnou steleckou situaci nulové Rozhodí, sponzoi, IPSC hodnostái a další osoby smí závodit v pre-match (u nás závod rozhodích), pokud získají povolení editele závodu. Závodníkm v hlavním závod nesmí být bránno pozorovat pre-match. Všichni lenové národních tým musí závodit v hlavním závod. Výsledky pre-match mohou být zahrnuty do celkového hodnocení, pokud tak rozhodne editel závodu a pokud jsou data pre-match známá pedem (viz 2.3) Závod, turnaj nebo liga bude považována za zahájenou v první den kdy závodníci (i ti uvedení výše) zanou stílet a bude považována za ukonenou v okamžiku, kdy editel závodu vyhlásí finální výsledky Mezinárodní klasifikaní systém ( ICS ) IPSC mže koordinovat a publikovat pravidla a procedury s ohledem na vedení a spravování mezinárodního klasifikaního systému Závodníci, kteí chtjí získat mezinárodní klasifikaci musí stílet schválené stelecké situace dostupné z webové stránky IPSC. 7 Sekce - Management stelnice 7.1. Vedení závodu - V závislosti na velikosti soutže jsou definovány následující povinnosti a odpovdnosti : Range Officer - Rozhodí (RO) - len vedení závodu, dohlížející bezprostedn na innost závodníka. Jeho úkolem je zajistit, aby závodníci vyhovli požadavkm dané stelecké situace. Svou innost vykonává tak, že z bezprostední blízkosti sleduje závodníka a dbá na dodržování bezpenostních pravidel a správný prbh procedury na stelecké situaci. Vydává oficiální povely a celkov dohlíží na bezpené chování závodníka. (Je podízen Chief Range Officer a Range Master) Chief Range Officer - Hlavní rozhodí (CRO) - len vedení závodu celkov odpovdný za jednu nebo více steleckých situací. Do jeho pravomoci spadá vše, co njakým zpsobem souvisí s bezpeností závodník, divák a osob které se nacházejí v blízkosti stelnice. Chief Range Officer je odpovdný za nestranné uplatování všech pravidel z hlediska hodnocení a penalizací. (Je podízen Range Master - vedoucímu stelnice) Stats Officer - Rozhodí statistik (SO) - len vedení závodu celkov odpovdný za sbr, tídní, zadaní a uschování všech záznam o hodnocení (SCORESHEET). Dále je odpovdný za výpoet výsledk, jejich ovení a zveejnní pedbžných a konených výsledk závodu a dalších statistik. V pípad že zjistí neúplné nebo nepesn vyplnné záznamy o hodnocení (SCORESHEET), je povinen o tom bezprostedn informovat Range Mastera. (Je podízen Range Master - Vedoucímu stelnice) Quartermaster (QM) je zodpovdný za vydávání, opravu a údržbu vybavení stelnice (tere, zálepky, barva atd.), vybavení rozhodích (timery, baterie, sešívaky atd.) a zásob rozhodích (jídlo a tekutiny). (Je podízen Range Master Vedoucímu stelnice) Range Master - vedoucí stelnice (RM) - len vedení závodu, dohlížející na všechny leny vedení závodu. Je odpovdný za bezpenost na stelnici a bezpený návrh steleckých situací.odpovídá za splnní všech pravidel IPSC a je odpovdný za pípravu, instruktáž a ízení len vedení závodu.

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%&

!  #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& ! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& $ ZAÍZENÍ A VYBAVENÍ...6. Herní prostor...6.2 Rozmry...6.3 Ostatní vybavení...7 2 ÚASTNÍCI HRY...7 2. Družstva...7 2.2 Jednotlivci...8 3 DRUHY A ÁSTI HRY...8 3. Druhy hry...8

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z povení VV SKFR Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, telefon: +420 553 625 512 mob : +420 777 224 918 e-mail

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více