PRAVIDLA IPSC PISTOLE Edice leden 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA IPSC PISTOLE Edice leden 2004"

Transkript

1 Asociace praktické stelby eské Republiky eská národní asociace rozhodích Czech NROI PRAVIDLA IPSC PISTOLE Edice leden 2004 Peložil : Pemek Marek Prezidium CNROI

2 OBSAH SEKCE 1 - Návrh stelecké situace Všeobecné zásady 1.1. Bezpenost Kvalita Vyváženost Rozmanitost Volný styl Obtížnost Typy steleckých situací Základní stelecké situace Krátké stelecké situace Stední stelecké situace dlouhé stelecké situace Zvláštní stelecké situace Standardní cviení Classifiers ( klasifikaní situace ) Doplkové stelecké situace Shoot - Off Schvalování IPSC SEKCE 2 - Stavba stelecké situace a modifikace Všeobecná pravidla.2.1. Vlastní fyzická stavba Bezpené úhly stelby Bezpené vzdálenosti Okolí ter Povrch stelnice Pekážky Spolené palebné áry Umístní ter Prezentace ter Kriteria stavby stelecké situace Ohraniující áry a pešlapové áry Pekážky Bariéry Tunely Cooperovy tunely Další vybavení stelnice Úprava stavby stelecké situace.2.3. Bezpenostní zóny Zóna pro obchodníky..2.5.

3 SEKCE 3 - Informace o stelecké situaci Všeobecná pravidla 3.1. Zveejnná stelecká situace Nezveejnná stelecká situace Písemný popis stelecké situace Místní, regionální a národní pravidla SEKCE 4 - Vybavení stelnice Tere - všeobecné zásady 4.1. IPSC schválené papírové tere IPSC schválené kovové tere.4.3. Rozbitné tere.4.4. Oprava zaízení stelnice nebo povrchu stelnice Selhání vybavení stelnice a sporné otázky SEKCE 5 - Vybavení závodníka Zbran 5.1. Nošení a ukládání závodníkova vybavení Požadavky na odv.5.3. Ochrana zraku a sluchu Stelivo a píslušenství Chronograf a výkonový faktor Postup mení na chronografu Selhání vybavení závodníka 5.7. SEKCE 6 - Struktura závodu Všeobecné principy Stage Závod Turnaj Liga Shoot - Off Soutžní divize Soutžní kategorie Regionální družstva Píslušnost stelce k regionu 6.5. asový rozpis závodník do skupin 6.6. Mezinárodní klasifikaní systém SEKCE 7 - Management stelnice Vedení závodu 7.1. Range Officer Chief Range Officer Stats Office Quartermaster Range Master Match Director

4 Káze len vedení závodu Jmenování len vedení závodu.7.3. SEKCE 8 - Stelecké situace Pohotovostní stavy zbraní Revolvery Samonabíjecí pistole Jednoinné Dvojinné & Safe action Voliteln nastavitelné Pohotovostní postoj Povely na stelnici 8.3. Load And Make Ready Are You Ready? Standby Startovní signál Stop If You Are Finished, Unload And Show Clar If Clear, Hammer Down, Holster Samonabíjecí pistole Revolvery Range Is Clear Pebíjení Pohyb se zbraní Zmna pozice Podpora nebo ovlivování Zamování a prohlídky stelnice SEKCE 9 - Hodnocení Všeobecná pravidla Piblížení k term Dotek ter Pedasn zalepené tere Tere neuvedené do pvodního stavu Neprstelné tere Metody hodnocení Comstock Virginia Fixed Time Nerozhodné výsledek Hodnocení zásah v terích a penalizace Podstata hodnocení Verifikace hodnocení a protest 9.6. Score Sheets ( záznam o hodnocení) 9.7. Odpovdnost za hodnocení Hodnocení pohyblivých ter Oficiální as Program na hodnocení.9.11.

5 SEKCE 10 - Penalizace Procedurální penalizace obecní omezení Procedurální penalizace píklady Diskvalifikace ze závodu - všeobecná pravidla Diskvalifikace ze závodu - náhodný výstel Diskvalifikace ze závodu - nebezpené zacházení se zbraní Diskvalifikace ze závodu - nesportovní chování Diskvalifikace ze závodu - zakázané látky SEKCE 11 - Arbitráž a interpretace pravidel Všeobecné zásady ízení závodu Dostupnost Odvolání Odvolání k arbitrážní komisi Zajištní dkaz Píprava protestu Povinnosti len vedení závodu Povinnosti vedoucího stelnice a editele závodu Povinnosti arbitrážní komise Složení komise Arbitrážní komise asové limity a poadí asový limit pro arbitrážní požadavek asový limit pro rozhodnutí Poplatky Hodnota poplatku Vracení poplatku Jednací ád Povinnosti a postup komise Návrh Slyšení Svdectví Dotazy Názory Prohlídka místa Nepípustné ovlivování Porada Rozhodnutí a jeho výkon Rozhodnutí komise Výkon rozhodnutí Konená platnost rozhodnutí Protokol Protesty tetí strany Výklad pravidel Rzné 28

6 SEKCE 12 - Rzná vysvtlení Dodatky Jazyk Obecné Rod PÍLOHY A - F Dodatek A Úrove závod IPSC Vyhlašované divize Dodatek B Prezentace ter IPSC metrický ter IPSC klasický ter Dodatek C Kalibrace_/ testování Popper,desek a siluet IPSC Poppery IPSC kovové desky Dodatek D Divize Open Divize standard Divize modified Divize production Divize revolver standard Dodatek E Dodatek F Nákres mení délky zásobníku Popis procedury mení odporu spoušt Nákres umístní vybavení

7 1. Sekce - Návrhy steleckých situací Následující všeobecné zásady návrhu steleckých situací obsahují kriteria, odpovdnosti a omezení omezující navrhovatele steleckých situací praktické stelby. 1.1 Všeobecné zásady Bezpenost - Soutže IPSC musí být navrhovány, stavny a ízeny s ohledem na bezpenost Kvalita - Hodnotu soutže v IPSC stelb uruje kvalita výzvy vložené do návrhu stelecké situace. Stelecké situace musí být navrženy tak, aby vyzkoušely zejména stelecké dovednosti závodník, nikoli jejich fyzickou sílu nebo jejich gymnastické schopnosti Vyváženost - Pesnost, výkon a rychlost jsou rovnocennými prvky IPSC stelby a jsou vyjádeny latinskými slovy Diligentia, Vis, Celeritas ( DVC pesnost, síla, rychlost). Správn vyvážený prbh stelecké situace je do znané míry závislý na druhu výzvy, která je do nj vložena. Prbhy steleckých situací budou navrhovány a soutže IPSC vedeny tak, aby se tyto prvky uplatnily rovnomrn Rozmanitost - Úkoly IPSC stelby musí být rozmanité. I když není nutné vytváet úpln nové situace pro každou soutž, žádná stelecká situace se nesmí opakovat tak, aby se tak stala mítkem steleckých dovedností IPSC Volný styl - IPSC soutž je soutž ve volném stylu. Závodníkovi musí být umožnno ešit pedloženou situaci libovolným zpsobem. Stelecká situace nesmí specifikovat steleckou pozici nebo postoj, krom výjimek níže. Návrhem stelecké situace však mohou být vytvoeny takové podmínky, které pinutí závodníka požadovanou pozici zaujmout. Tyto podmínky mohou zahrnovat pekážky nebo další jiná fyzická omezení Po soutžích Level I a Level II není striktn požadováno aby vyhovovaly požadavkm volného stylu uvedeným výše Standardní cviení a klasifikaní situace mohou obsahovat povinné pebití a mohou urovat steleckou pozici nebo postoj, povinné pebití však nesmí být požadováno v ostatních dlouhých steleckých situacích Standardní cviení a klasifikaní situace mohou specifikovat stelbu pouze silnou nebo pouze slabou rukou. Stelba jen urenou rukou musí být dodržena po celý zbytek stringu nebo situace Obtížnost - Stelecké soutže IPSC pedstavují rozliné stupn obtížnosti. Proti žádnému steleckému úkolu i proti asovému limitu nesmí být vznesen protest s tím, že je nesplnitelný. Toto ovšem neplatí pro úkoly, které se stelbou pímo nesouvisí. Specifické požadavky pro úlohy, které pímo nesouvisí se stelbou, by mly pimen respektovat odlišnosti ve výšce závodník a rozdíly ve fyzické stavb jejich tla Výzva Soutže IPSC rozpoznávají obtížnost použití výkonných stelných zbraní pi dynamické sportovní stelb. Z tohoto dvodu je vždy stanovena minimální ráže a hranice výkonu, která musí být dosažena všemi úastníky soutže Typy steleckých situací Stelecké soutže IPSC pistole mohou obsahovat následující typy steleckých situací: Základní stelecké situace: Krátká stelecká situace nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 9 ran a nejvýše 2 stelecké pozice Stední stelecká situace nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 16 ran a nejvýše 3 stelecké pozice. Návrh a stavba stelecké situace nesmí umožovat získání více než 9 hodnocených zásah z jedné pozice nebo z jednoho pohledu Dlouhá stelecká situace nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 32 ran. Návrh a stavba stelecké situace nesmí umožovat získání více než 9 hodnocených zásah z jedné pozice nebo z jednoho pohledu Doporuená vyváženost soutže IPSC je dána pomrem (3) ti Krátké stelecké situace ku (2)

8 Zvláštní stelecké situace dvma Stedním steleckým situacím ku (1) jedné Dlouhé stelecké situaci Standardní cviení nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 24 ran nebo více než 6 ran pro každý jednotlivý prbh stelby (string) nebo více než 12 ran pokud je výslovn pedepsáno povinné pebíjení Vyazeno Classifiers (klasifikaní situace) Stelecké situace vydané regionálním vedením a/nebo sdružením IPSC, které jsou pístupné stelcm, kteí požadují regionální a/nebo mezinárodní klasifikaci. Klasifikaní situace musí být postaveny a vykonány pesn podle dodaných instrukcí a nákres. Výsledky musí být odeslány zadavateli klasifikaní situace v požadovaném formátu (pípadn i s poplatkem) aby bylo možno je uznat Doplkové stelecké situace: Shoot off nesmí k úspšnému dokonení vyžadovat více než 9 ran a musí vyžadovat povinné pebíjení IPSC schvalování Poadatelé závod žádající schválení situace pro závod IPSC musí vyhovt všeobecným zásadám návrhu a stavby steleckých situací vetn všech ostatních pravidel a naízení IPSC. Stelecké situace, které nevyhoví tmto požadavkm nebudou schváleny a nebudou publikovány nebo oznámeny jako schválené soutže IPSC Prezident IPSC, jeho zástupce, nebo rozhodí konfederace (v tomto poadí) mže zrušit schválení soutže. Takový zásah mže být proveden kdykoli, pokud podle jeho nebo jejich názoru závod narušuje smysl nebo ducha zásad návrhu a stavby steleckých situací, nebo porušuje platná pravidla IPSC a nebo psobí špatnou povst steleckého sportu IPSC Úrovn závod IPSC a požadavky na n jsou specifikovány v píloze A1. 2. Sekce - Stavba stelecké situace a modifikace Následující všeobecné pravidla pro stavbu steleckých situací obsahují kriteria, odpovdnosti a omezení aplikovaná pro stelecké situace IPSC. Navrhovatelé steleckých situací, poádající organizace a organizátoi se musí tmito pravidly ídit. 2.1 Všeobecná pravidla Vlastní fyzická stavba - Za bezpený návrh a vlastní stavbu stelecké situace odpovídá poádající organizace. Návrh a vlastní stavbu schvaluje Range Master. Je teba zajistit, aby v prbhu soutže nedošlo k poškození zdraví závodník, organizátor nebo divák. Návrh stelecké situace by ml zabránit nepedloženému, nebezpenému chování závodníka, jak je to jen možné. Rozhodí musí mít pro svj dohled nad závodníkem vhodný pístup do stelecké situace Bezpené úhly stelby- Stelecké situace musí být vždy postavena s ohledem na bezpené úhly stelby. Maximální pozornost musí být vnována bezpeným term, konstrukci rám a úhlm možných odraz stel. Fyzické rozmry a vlastnosti záchytných stn, val a boních stn (val) jsou urujícími pro návrh a stavbu stelecké situace Bezpené vzdálenosti pro stelbu na kovové tere - Pokud jsou ve stelecké situaci použity kovové tere, musí být umístny tak, aby se závodník i rozhodí v okamžiku stelby na tyto tere nacházel v minimální vzdálenosti 7 metr. Kde je to možné, mlo by to být zajištno bariérami. Pokud je k tomuto úkolu použito pešlapových ar, musí být áry umístny minimáln 8 metr od tere, aby závodník, který je omylem pekroí, stále zstal v bezpené vzdálenosti alespo 7 metr Okolí ter - Jestliže je situace postavena tak, že tere nestojí pímo ve smru vlastní stelby, pak jsou poadatelé povinni ochránit nebo omezit oblasti kam mají závodníci, organizátoi a diváci pístup. Každému závodníkovi musí být umožnno ešit situaci vlastním zpsobem, nesmí být njak ovlivován i mu být njak bránno tak, aby se musel zachovat nebezpen. Tere budou postaveny tak, aby viditelnými teri zabývající se závodník nemohl porušit bezpené úhly. Závodník nikdy nebude nucen jednat tak, aby porušil bezpené smry. Tere nesmí být postaveny tak, aby závodník, který se jimi

9 zabývá, musel pekroit bezpené úhly Povrch stelnice - Je-li to rozumn možné bude povrch stelnice pipraven nebo upraven ped soutží tak, aby zajistil pro soutžící i poadatele stejnou vhodnou míru bezpenosti. Pozornost musí být vnována možnému vlivu špatného poasí a psobení závodník. Z bezpenostních dvod mohou organizátoi pidat štrk, písek nebo jiné materiály tak, aby upravili povrch stelnice. Soutžící nesmí protestovat proti tmto zásahm Pekážky - Pírodní nebo umlé pekážky ve stelecké situaci by mly respektovat rozdíly ve výšce a stavb tla závodník. Mly by být postaveny tak, aby byly bezpené pro všechny závodníky, organizátory a diváky Spolené palebné áry - Pokud pi njaké stelecké situaci stílí najednou více než jeden závodník ze spolené palebné áry, je nutné mezi jednotlivými závodníky dodržet vzdálenost minimáln 1,5 metru. (Nap. Standardní cviení nebo Shoot-Off) Umístní ter - Papírové tere musí být umístny tak, aby nedocházelo k prstelm Poloha tere by mla být jasn oznaena, aby byla zajištna stejná poloha tere pro všechny soutžící. Stojany na nichž jsou upevnny tere musí být zafixovány k zemi a nebo musí být jejich pozice na zemi oznaena, tak aby nemohlo dojít ke zmn v prbhu soutže. Mimo to by ml být ped zaátkem soutže oznaen typ tere na stojanu, tak aby po jejím zahájení pi výmn ter. nemohlo dojít k zámn hodnoceného tere s nehodnoceným a nebo penalizujícím terem Když jsou ve stelecké situaci použity papírové tere v blízkosti kovových, musí být zamezeno odraženým kouskm olova poškodit papírový ter Jestliže jsou ve stelecké situaci použity IPSC Poppers mla by být jejich funkce a poloha pipravena tak, aby se v prbhu celé soutže nemnila Statické papírové tere nesmí být umístny pod vtším úhlem než 90 od svislé polohy Veškeré valy jsou nepístupné pro všechny osoby. Výjimkou mže být jen výslovné povolení od RO (viz ) 2.2. Kritéria stavby stelecké situace Pro úely stavby stelecké situace mohou být použity rozmanité fyzické bariéry a pekážky jejichž cílem je omezení závodníkova pohybu a zajištní dalších soutžních úkol, jako napíklad: Ohraniující linie a pešlapové áry K omezení závodníka by mlo být použito fyzických bariér, nicmén použití ohraniujících a pešlapových ar je také povoleno. Ohraniující a pešlapové áry by mly být vytvoeny z devných prken nebo jiného obdobného materiálu a mly by vynívat nad okolní povrch alespo 2cm. Tím je zajištna jak fyzická tak vizuální kontrola. Ohraniující a pešlapové áry musí být pidlány napevno k zemi tak, aby zstaly na stejném míst po celý závod Ohraniující áry jsou použity pro omezení nepraktického pohybu závodník smrem k a nebo od ter Pešlapové áry se používají k usmrnní závodníka, ke stelb na tere za fyzickými bariérami. Mohou být umístny tak aby v uritém úhlu rozšiovaly zadní hrany bariéry. Pešlapové áry by mly být dlouhé minimáln 1m a není-li v popisu stelecké situace uvedeno jinak jsou považovány za jdoucí do nekonena (nekonené) Pekážky Stelecká situace mže vyžadovat, aby závodník pekonal fyzickou pekážku nebo bariéru. Takto užité pekážky nesmí být vyšší než 2 metry. K pekážkám vyšším než 1 metr musí být pistaveny nebo pidlány pomcky, které pomohou závodníkovi k jejich pekonání a musí splovat tato bezpenostní omezení: Pekážky musí být upevnny a zajištny, aby pi pekonávání poskytly závodníkovi oporu. Kde je to možné, musí být odstranny ostré hrany nebo hrubé povrchy, aby se zamezilo možným zranním Sestupná ást pekážky musí být bez nebezpených ástí Závodníkovi musí být umožnno, aby v rozumném ase vyzkoušel pekonávání pekážky ješt

10 ped zapoetím stelecké situace Závodník nesmí být nucen vrátit zbra do pouzdra aby mohl pekonat pekážku Bariéry Bariéry, které budou využity v závod, musí splovat následující požadavky: Musí být dostaten vysoké a pevné, aby splovaly požadovaný úkol Ze stran bariér by mly vést smrem dozadu pešlapové áry Tunely Tunel, do kterého musí závodník vstoupit nebo kterým musí závodník prolézt musí být konstruován z vhodných materiál. V tunelu mohou být umístny przory, aby bylo rozhodím umožnno bezpen kontrolovat závodníkovu innost. Hrany na ústí tunelu musí být upraveny tak, aby se zamezilo pípadným zranním závodníka a rozhodích. Poadatelé závodu musí jasn vyznait vstup do a výstup z tunelu, stejn jako musí upesnit podmínky pro stelbu z tunelu (pešlapové a ohraniující áry) Cooperv tunel Cooperovy tunely mohou být postaveny v libovolné výšce ze svislých opr nesoucích neupevnné devné lat. Materiál umístný nad tunelem (lat) se uvolní, jestliže do nj závodník narazí. Nesmí být píliš tžký, aby pi uvolnní pro závodníka pedstavoval njaké nebezpeí Další vybavení situace Tam, kde má být vybavení situace použito jako opora pro závodníka, musí být konstruováno s ohledem na bezpenost závodníka a rozhodích. Musí být pijata opatení, aby mohl rozhodí pozorovat závodníkovu innost. Vybavení situace musí vydržet používání od všech závodník Úprava stavby stelecké situace Organizátoi mohou z dvod bezpenosti upravit již postavenou steleckou situaci nebo její proceduru. Takové zmny musí být schváleny editelem závodu nebo vedoucím stelnice. Všechny takové zmny nebo dodatky ke zveejnným steleckým situacím by mly být vždy provedeny ped zaátkem soutže Všichni soutžící musí být seznámeni s takovými zmnami co nejdíve. Minimáln to však musí být oznámeno ústn v rámci popisu stelecké situace rozhodím Jestliže vedoucí stelnice schválí a provede takové zmny po zaátku soutže, musí zvolit jednu z následujících možností: Umožnit absolvovat situaci pouze tm závodníkm, kteí ji dosud nedokonili. Jestliže zmny byly zpsobeny inností závodníka, bude požadováno aby opakoval situaci po provedených a schválených zmnách Je-li to možné, požadovat po všech závodnících, kteí dokonili situaci ped provedením zmn, aby absolvovali upravenou situaci znovu a všechny pedchozí dosažené výsledky odstranit z výsledk závodu Stelec, který odmítne zopakovat prbh stelby, podle této, nebo jakékoli další sekce, pokud mu to bude rozhodím naízeno, musí obdržet z tohoto stanovišt nulu, bez ohledu na jakékoli pedchozí pokusy V pípad, že vedoucí stelnice a editel závodu dospjí k závru, že fyzická zmna situace i zmna jejího prbhu vyústila ve ztrátu rovnosti soutžních podmínek a je nemožné, aby všichni soutžící absolvovali upravenou situaci znovu nebo jestliže se situace stala nevhodnou nebo nefunkní, situace bude zrušena. V takovém pípad budou dosud dosažené výsledky z této situace odstranny u všech soutžících, kteí situaci absolvovali Pi nepízni poasí mže vedoucí stelnice naídit pikrytí papírových ter prhledným ochranným krytem a/nebo stíškou. Proti tomuto naízení nesmí závodníci protestovat (viz 6.6.1). Tyto ochranné pomcky musí být na všech dotených terích po stejnou dobu, dokud vedoucí stelnice naízení nestáhne Bezpenostní zóny Poádající organizace je zodpovdná za postavení a umístní dostateného potu bezpených zón pro závodníky. Mly by být píhodn umístny a pomocí jasného znaení snadno identifikovatelné. Mly by být opateny jasn viditelnými tabulkami s vyznaením hranice a vyznaeným bezpeným smrem. Bezpenostní zóny by mly obsahovat stojany na zbran V bezpenostních zónách je závodníkm povoleno, tak jak je stanoveno níže, setrvat uvnit hranic BZ

11 se zbraní míící bezpeným smrem. Porušení bude pedmtem diskvalifikace ze závodu (viz a ) Vyjímat nebo ukládat zbra z/do zavazadel a pouzder Trénovat tasení, vracení zbran do pouzdra a sušení Trénovat vkládání a vyjímání prázdných zásobník a/nebo simulovat funkní cyklus zbran Provádt kontrolu, ištní, opravu a údržbu zbraní, jejich souástí a píslušenství V žádném pípad nesmí být v bezpenostní zón manipulováno se stelivem, cviným stelivem (vetn školních, tréninkových, nebo prázdných nábojnic), nabitými rychlonabíjei nebo zásobníky. (Viz ) 2.5. Zóny pro obchodníky Obchodníci (jednotlivci, spolenosti a další subjekty vystavující nebo prodávající zboží na závodech IPSC) jsou zodpovdní za bezpenou manipulaci a za zabezpeení jejich produkt a za to, že vystavené produkty jsou ve stavu, kdy neohrožují jiné osoby. Doporuuje se, aby celé zbran byly znehodnoceny ped vystavením (nap. doasn vyjmutím úderníku) Vedoucí stelnice (po dohod s vedoucím závodu) musí jasn vyznait zóny pro obchodníky a musí všechny obchodníky seznámit s bezpenostními zásadami a dalšími podmínkami vystavování a prodeje zboží. Obchodníci jsou povinni tmto zásadám a podmínkám pizpsobit nabízené zboží Závodníci mohou zkoušet vybité zbran nabízené obchodníkem, pokud zstanou celou dobu ve vyznaené oblasti a budou dbát na to, aby ústí zbran nemíilo na jinou osobu Závodníci nesmí tasit nebo vracet do pouzdra zbra, se kterou soutží (viz ). Závodníci, kteí chtjí svoji zbra pedat (za úelem opravy nebo úpravy) zbrojíi ji musí naped vložit do pepravního pouzdra ve vyznaené Bezpenostní zón a až pak pedat zbrojíi. 3.Sekce - Informace o stelecké situaci 3.1. Všeobecná pravidla Závodník je pln odpovdný za splnní požadavk stanovišt na základ popisu stelecké situace, který obdržel. Popis stelecké situace musí závodníkm dostaten objasnit požadavky té které situace. Informace o stelecké situaci mohou mít následující podobu : Zveejnná stelecká situace - Všem závodníkm budou zaslány stejné informace o stelecké situaci v dostateném asovém pedstihu ped zahájením soutže. (viz pravidlo 2.3.) Nezveejnná stelecká situace - Stejn jako v bodu ale s tím, že detaily o stelecké situaci nejsou zveejnny pedem. Informace o situaci musí být souástí popisu stelecké situace ped touto situací Písemný popis stelecké situace (briefing) Popis ke každé stelecké situaci v písemn form, schválený vedoucím stelnice by ml být pedem umístn u každé stelecké situace. Informace obsažené v písemném popisu stelecké situace budou mít pednost ped informacemi zaslanými nebo jinak sdlenými ped vlastním zahájením soutže. Tento popis musí obsahovat tyto informace: - zpsob hodnocení: - tere (typy a poty): - minimální poet ran: - poátení stav zbran: - startovní pozice: - startovní signál: akustický nebo vizuální signál - popis prbhu stelby (procedura) : Povinností rozhodího je peíst nahlas písemný popis stelecké situace každé skupin závodník Range Master mže kdykoliv zmnit písemný popis stelecké situace z dvod srozumitelnosti,

12 shodnosti a bezpenosti (Viz 2.3) Po petení písemných informací o situaci a zodpovzení otázek by mlo být závodníkm umožnno vykonat obhlídku situace. Délka této obhlídky musí být ohlášena rozhodím a mla by být stejná pro všechny závodníky. Pokud stelecká situace obsahuje pohyblivé tere apod., mly by tyto být pedvedeny všem závodníkm po stejnou dobu Místní, regionální a národní pravidla Soutže IPSC se ídí ustanoveními tchto pravidel. Poádající organizace nesmí samovoln mnit tyto pravidla s výjimkou, kdy by mohla být tato pravidla v rozporu s místní právní legislativou. Jakákoliv zmna pravidel IPSC, které nejsou v souladu s pravidly IPSC, nesmí být provedena bez výslovného souhlasu prezidia Tere - Všeobecné zásady 4. Sekce - Vybavení stelnice Pro všechny soutže IPSC musí být používány pouze tere schválené zasedáním mezinárodního kongresu IPSC, které jsou pln v souladu se podmínkami uvedenými v pílohách B a C (viz 9.4) Tere používané v soutžích IPSC musí mít jednu barvu podle následujících pravidel: Papírové tere musí mít typickou barvu papírového kartonu nebo bílou barvu Kovové tere musí být nateny jednou barvou (nejlépe bílou) Papírové tere a kovové tere použité jako ne-tere musí být jasn oznaeny, nebo mít jinou barvu než tere, tak aby jako takové byly snadno identifikovatelné Tere mohou být ásten skryté za použití neprstelného krytu Kryt, který zakrývá celý ter nebo jen jeho ást je považován za neprstelný kryt. Toto zakrytí by mlo být, kde to situace umožní, realizováno skuteným krytem a ne jen simulací tohoto krytu Kryt, který je použit jen k zabránní pímého pohledu na ter je považován za prstelný kryt. Všechny zásahy v terích nebo penalizaních terích, které byly zpsobeny prstelem tohoto krytu budou hodnoceny, resp. penalizovány. V pípad použití prstelného krytu musí zstat hodnocené ásti tere vcelku (neodíznuté) Použití jednoho tere k simulování dvou ter (napíklad pomocí barvy, pásky apod.) je zakázáno Schválené tere IPSC pistole papírové Jsou dva druhy papírových ter vhodných pro použití v závod IPSC pistole (viz. Píloha B). Tyto dva druhy nesmí být zárove použity na jedné stelecké situaci Papírové tere budou mít jasn vyznaené hranice hodnocených zón a nehodnoceného okraje, avšak ze vzdálenosti 10 m by nemly být tyto hranice viditelné Papírové penalizaní tere musí obsahovat jasn viditelný nehodnocený okraj. Pokud toto znaení na teri není, naídí vedoucí stelnice dokreslení nebo jiné vyznaení tohoto nehodnoceného okraje Ped hodnocením tere a jeho zalepením nesmí být do papírového tere vysteleno více než 12 ran ásten zakryté papírové tere jsou povoleny.jejich zakrytí smí být dosaženo následovn: Neprstelným krytem zakrýt ást tere (viz ) Odíznutím ástí tere. Odíznutá ást je považována za ást krytou tvrdým krytem. Po celé délce ezu musí být dodaten vyznaen nehodnocený okraj (viz 4.2.2) Nátrem ásti tere jednou stejnou barvou. Natená ást je považována za ást zakrytou tvrdým krytem Tvrdý kryt nesmí úpln zakrývat nejvyšší hodnocenou zónu papírového tere.

13 4.3. Schválené tere IPSC kovové V soutžích IPSC pistole jsou schváleny tyto kovové tere: 4.4. Rozbitné tere IPSC Poppery jsou schválenými kovovými teri schopnými rozeznat výkon a budou kalibrovány podle pílohy C IPSC Mini Poppery jsou schválenými kovovými teri schopnými rozeznat výkon a budou kalibrovány podle pílohy C. Užívají se k simulaci IPSC Poppera umístného na vtší vzdálenost Pepper Popper i Classic Popper mohou být umístny na jednom stanovišti. Doporuuje se použití IPSC Popper, které se sklápjí dopedu Je možné použít kovové desky rzných rozmr (viz dodatek C3). Kovové desky nesmí být použity samostatn v celé stelecké situaci, musí být umístn minimáln jeden papírový ter nebo IPSC Popper Kovové tere musí vždy spadnout, nebo se pevrátit aby byly uznány za zasažené. Pokud se kovový ter otoí na hranu nebo bokem ke stelci, nebo pokud padne po zásahu do stojanu nebo z jiného dvodu vyjma pímého zásahu, bude hodnocen jako selhání vybavení stelnice (4.6.1) Narozdíl od IPSC Popper se kovové desky nemusí kalibrovat. Pokud, dle názoru rozhodího, došlo k dostatenému zásahu kovové desky, ale tato nespadla, mže to oznait jako selhání vybavení stelnice a po úprav nastavení kovové desky naídit stelci opakování Kovové penalizaní tere, které po zásahu mají spadnout, ale místo toho se otoí na hranu nebo bokem ke stelci, budou považovány za selhání vybavení stelnice (4.6.1) Kovové penalizaní tere, které po zásahu nemají spadnout (zstanou ve vzpímené poloze), musí být po každém závodníkovi na stelecké situaci znovu peteny. Pokud nebudou peteny, nebude možné dalším závodníkm poítat zásahy na tchto penalizaních terích Rozbitné tere (jako hlinní holubi nebo desky) nesmí být užity v závodech IPSC pistole 4.5. Oprava zaízení stelnice nebo povrchu stelnice Závodník nesmí nikdy upravovat povrch stelnice, pírodní rostlinstvo nebo vybavení stelecké situace (tere, stojany atd.). Rozhodí mže udlit procedurální penalizaci za každé porušení tohoto pravidla Závodník mže požadovat, aby poadatelé pijali opravná opatení, která by zajistila shodné podmínky s ohledem na povrch stelnice, umístní ter a jakýchkoli jiných záležitostí. Vedoucí stelnice (RM) má konenou pravomoc ve vci všech takových požadavk Selhání vybavení stelnice a sporné otázky Vybavení stelnice pedstavuje pro všechny závodníky stejnou výzvu. Závada tohoto vybavení zahrnuje, mimo jiné, pemístní papírových ter, pedasnou aktivaci kovových ter, chybnou funkci mechanicky nebo elektricky ovládaného píslušenství, poruchy podpr, které otvírají prchody, podpírají pekážky a rampy, atd Závodníkovi, který není schopen dokonit situaci v dsledku závady zaízení, bude naízeno opakování stelecké situace s opraveným nebo správn nastaveným vybavením Opakované poruchy vybavení stelecké situace mohou mít za následek její zrušení. Výsledky dosažené na zrušené situaci budou odstranny z výsledk soutže (Viz 2.3.4).

14 5. Sekce - Vybavení závodníka 5.1. Zbran Zbran jsou rozdlené do divizí (viz Dodatek D). Pro všechny zbran stejn budou aplikovány stejné podmínky z hlediska asu, vzdálenosti a hodnocení Minimální ráže zbran používané v IPSC závodech je 9x19mm. Minimální prmr stely je 9mm (.354inches) Míidla druhy míidel rozdlené pro úely IPSC jsou: Otevená míidla zamovací zaízení nepoužívající elektroniku a/nebo oky (klasická míidla, Ghost-ring atd.) Optická/Elektronická míidla - zamovací zaízení používající elektroniku a/nebo oky (kolimátory atd.) Vedoucí stelnice je poslední autoritou pi rozhodování o zaazení míidel použitých na závodníkov zbrani a jejich vhodnosti/nevhodnosti vzhledem k tmto pravidlm a dodatkm Neexistuje žádné omezení v odporu na spoušti zbran s výjimkou podmínek jednotlivých divizí (viz dodatky). Ve všech pípadech musí spoušový mechanismus fungovat bezpen a tak, jak byl pvodn navržen Spoušt a obaly spouští, které pesahují rozmry luíku, jsou výslovn zakázány Zbran musí být spolehlivé a bezpené. Vedoucí stelnice má právo kdykoli požadovat zkoušku závodníkovy zbran a výstroje. Je-li zbra prohlášena za nespolehlivou nebo nebezpenou, musí být vylouena ze závodu do doby, než je upravena tak, aby byla v souladu s pravidly Závodník musí použít stejnou zbra a typ zamovae pro všechny stelecké situace v závod. V pípad, že se pvodní zbra a/nebo zamova stane v prbhu stelby nespolehlivým nebo nebezpeným, mže získat výslovné svolení vedoucího stelnice (RM) k použití náhradní zbran anebo zamovae za následujících podmínek: Náhradní zbra spluje požadavky deklarované divize Použitím náhradní zbran závodník nezíská soutžní výhodu Pi testu závodníkova steliva s náhradní zbraní za použití oficiálního chronografu závodu dosáhne minima odpovídajícímu výkonovému faktoru deklarované divize (viz ) Závodník, který nahradí nebo významn upraví svoji zbra bhem závodu bez pedchozího souhlasu RM, musí být pedmtem opatení dle sekce Závodník nikdy nesmí v soutži použít nebo nosit u sebe více než jednu zbra (viz ) Zbran s ramenními oprkami nebo pedpažbími jakéhokoliv druhu jsou výslovn zakázány Zbran s volitelným režimem stelby a/nebo pln automatické zbran (tj. pokud mže vyjít více než jedna rána na jedno zmaknutí nebo aktivaci spoušt), jsou zakázány Nošení a ukládání závodníkova vybavení Nošení a ukládání jestliže se závodník nepipravuje na ešení situace a není pod pímým dozorem rozhodího, nebo není v bezpenostní zón, musí být zbra vybita (to i v BZ) a nošena/uložena v pouzde, v ochranném obalu nebo v ochranném pouzde. (viz ) Pokud má závodník zbra v pouzde, musí mít zbra prázdnou zásobníkovou šachtu, spuštný kohout nebo bicí mechanismus. V pípad nedodržení tohoto pravidla bude závodník poprvé varován, pi opakování viz Pokud není v písemném popisu stelecké situace stanoveno jinak, opasek na kterém je uchyceno pouzdro musí být nošen na úrovni pasu. Opasek, pípadn vnitní opasek musí být k pasu pichycen bu napevno nebo zajištn minimáln temi poutky k pasu.

15 Ženám smí být povoleno nosit opasek, pouzdro a další vybavení na úrovni bok, nicmén vršek opasku nesmí být níž než nejvzdálenjší boní bod vršku stehenní kosti. Pokud je nošen ješt druhý opasek na úrovni pasu, veškeré vybavení musí být umístno na nižším opasku (viz. Dodatek D) Náhradní munice a nabité nebo vybité rychlonabíjee nebo zásobníky musí být nošeny závodníkem v bezpen navržených pouzdrech, aby se zabránilo jejich vypadávání bhem ešení stelecké situace Tam, kde divize uvádí maximální vzdálenost zbran nebo vybavení od závodníkova tla mže rozhodí provést mení mezery mezi závodníkovým tlem a stedem nejdelšího rozmru úchopové ásti zbran a/nebo nabíjecího zaízení Závodník bude pi tchto meních stát pirozen, vzpímen a uvolnn Závodník, který nevyhoví tomuto mení, bude okamžit požádán o úpravu pouzdra i výstroje tak, aby sploval požadavky deklarované divize. Range Master musí brát ohled na odlišnosti tchto požadavk z hlediska rozdíl ve stavb tla. Nkteí závodníci nemusí být schopni je splnit v plném rozsahu Pokud to nepožadují písemné požadavky na stanovišti nebo Range master, poloha jednotlivých ástí vybavení se nesmí v prbhu závodu mnit. Pokud je na pouzdru pipevnn pojistný popruh, musí být použit ješt pedtím, než bude vydán povel Standby Závody IPSC nebudou nikdy vyžadovat specifické pouzdro. Pokud je ale, dle názoru vedoucího stelnice, pouzdro nebezpené, musí být upraveno tak, aby vyhovovalo, nebo musí být odebráno ze soutže Závodníkm nesmí být umožnno stílet, pokud mají: Podpažní pouzdro nebo pouzdro pipevnné k noze (viditeln i nikoliv) s výjimkou pravidla Pouzdro s patkou rukojeti pod úrovní vršku opasku, s výjimkou pravidla Pouzdro, které umožuje ústí zbran smovat dál než 1 metr od závodníkova chodidla (pi vzpímeném postoji) Pouzdro, které nezakrývá kompletn luík nebo které umožuje aktivaci spoušového mechanismu dokud je zbra stále v pouzde Závodníci, kteí jsou v inné policejné nebo vojenské služb (dle rozhodnutí vedoucího stelnice) mohou používat své služební pouzdro a vybavení. Vedoucí stelnice rozhodne, zda je takové vybavení vhodné pro použití v IPSC závodech Code of Dress Požadavky na odv Nošení maskovacího obleení nebo obdobných druh policejního nebo vojenského obleení je siln nedoporuováno. Výjimku tvoí aktivn sloužící vojenský a policejní personál. editel závodu má právo rozhodnout, jaký odv je pípustný a jaký není Ochrana zraku a sluchu Závodníci i další osoby jsou varovány, že správné použití ochrany zraku a sluchu je v jejich vlastním zájmu a mže zabránit zbytenému zranní. Je doporueno používat ochranné pomcky zraku a sluchu po celou dobu pobytu na stelnici Poádající organizace mže požadovat použití ochrany zraku a sluchu na stelnici. V takovém pípad jsou poadatelé a rozhodí povinni uinit vše, aby závodníci a diváci používali vhodné ochranné pomcky Pokud rozhodí zjistí, že závodník ztratil ochranu zraku i sluchu v prbhu stelecké situace, nebo zahájil steleckou situaci bez nich, musí závodníka zastavit a po upravení ochrany zraku a sluchu naídí opakování stelecké situace Závodníkovi, který ztratí ochranu zraku i sluchu bhem stelecké situace nebo ji zahájí bez nich, musí být dána možnost zastavit, zbra míit bezpeným smrem a oznámit daný problém,

16 v takovém pípad bude muset být aplikováno ustanovení pedchozího odstavce Jakékoli pokusy získat výhodu sejmutím ochrany zraku nebo sluchu po zahájení prbhu stelecké situace, budou považovány za nesportovní chování (viz ) Pokud má rozhodí pocit, že závodník má na stelecké situaci nevhodnou ochranu sluchu i zraku, mže naídit úpravu vybavení, než dovolí pokraovat. Konené rozhodnutí v této oblasti náleží vedoucímu stelnice Stelivo a píslušenství Závodníci na závodech IPSC jsou zodpovdní za bezpenost a vhodnost všech druh munice, kterou si na závod pinesou. Ani IPSC, ani rozhodí, ani jakákoliv jiná organizace mající souvislost s IPSC ani její hodnostái nepijímají v tomto ohledu jakoukoliv zodpovdnost, ani za škody, zranní i pípadná úmrtí zpsobená následkem použití takové munice Zásobníky a nabíjecí zaízení musí vyhovovat požadavkm jednotlivých divizí Náhradní zásobníky, rychlonabíjee nebo náboje odhozené nebo upuštné závodníkem na zem v prbhu ešení stelecké situace smí být kdykoliv sebrány, jejich sebrání musí probhnout v souladu s bezpenostními pedpisy Prbojné stelivo, zápalné stelivo a stelivo se stopovkou je ve všech soutžích IPSC zakázáno Jakékoliv stelivo používané závodníkem musí vyhovt všem požadavkm deklarované divize, viz dodatek D Jakékoliv stelivo, které je dle názoru rozhodího v rozporu s tmito pravidly, nebo nebezpené, musí být okamžit vyazeno ze závodu Chronograf a výkonový faktor Možné výkonnostní faktory pro každou divizi jsou definovány v píloze D. Chronograf musí být použit k urení power faktoru. Pokud není chronograf k dispozici, musí být akceptován power faktor nahlášený závodníkem Power faktor potebný k tomu, aby závodníkovy výsledky byly zahrnuty do celkových výsledk je oznaený jako Minor. Hodnota tohoto faktoru, stejn jako další požadavky pro každou divizi jsou ureny Dodatkem D Nkteré divize nabízejí hodnotu power faktoru Major, který umožuje závodníkm získávat více bod za zásahy na okrajových ástech tere. Tato hodnota, stejn jako další požadavky pro každou divizi jsou ureny Dodatkem D Hodnoty zásah pro oba power faktory jsou vyznaeny v dodatcích B a C. Postup mení power faktoru je vysvtlen níže Oficiální chronograf musí být nastaven a ovován každý den takto: Na poátku prvního dne závodu vystelí rozhodí zbraní pro kalibraci kovových ter pes chronograf 3 stely. Prmrná rychlost bude zaznamenána Každý den závodu bude tento proces zopakován s použitím stejné zbran a steliva (ze stejné výrobní série) Chronograf bude považován za funkní pokud se prmrná hodnota neodchýlí od prmrné hodnoty z prvního dne o více než 5% Pokud se prmrná hodnota odchýlí o více než 5%, vedoucí stelnice pijme kroky nezbytné k náprav této situace Postup mení na chronografu Náboje budou testovány pomocí závodníkovy zbran Rozhodí odebere od každého závodníka náhodn 8 náboj. Kdykoliv bhem závodu mže vybrat další náboje a proceduru opakovat Pro zjištní aktuální hmotnosti bude jedna stela zvážena. Ti náboje budou vysteleny pes chronograf. Pokud nejsou k dispozici váhy, pro výpoet bude použita váha udaná

17 závodníkem Výkonový faktor je vypoítán ze skutené hmotnosti stely a prmrné rychlosti ze tí výstel pomocí tohoto vzorce: Výkonový faktor = hmotnost stely (grs) x rychlost stely (fps) Nedosahuje-li vypoítaný výkonový faktor spodní pedepsané hranice, jsou pes chronograf vysteleny další 3 stely a výkonový faktor je znovu pepoítán ze skutené hmotnosti stely a tí nejvyšších rychlostí z dosud 6 vystelených stel Pokud není stále dosaženo spodní pedepsané hranice výkonového faktoru, závodník mže zvolit, jak bude naloženo s posledním osmým nábojem : Závodník mže zvolit možnost, že stela z tohoto náboje bude zvážena a bude li její hmotnost vyšší než u první stely bude výkonový faktor podle pepoítán s použitím nové aktuální hmotnosti stely. Závodník mže zvolit vystelení posledního náboje pes chronograf a zopakování výpotu výkonového faktoru s použitím pvodní hmotnosti stely a ze tí nejvyšších dosažených rychlostí ze sedmi dosud vystelených stel pes chronograf Pokud dosažený power faktor nedosáhne hodnoty urené pro Major, budou výsledky pepoítány pro faktor Minor (pokud ho stelivo dosáhlo) Je-li výše uvedený test stále neúspšný, závodník stílí bez hodnocení Pokud je závodníkovo stelivo znovu testováno, i pokud je použita náhradní munice a je dosaženo jiných výkonových faktor, veškeré výsledky se budou poítat podle nižšího z dosažených faktor, vetn výsledk ze situací, které již stelec odstílel Výsledky závodníka, který z jakéhokoliv dvodu neposkytne svojí zbra v daný as a na daném míst a/nebo neposkytne požadovanou munici budou vyškrtnuty ze závodu Pokud vedoucí stelnice rozhodne, že chronograf je nefunkní a další testování munice je nemožné, budou výkonové faktory závodník, kteí již mením prošli, poítány tak jak byly zmeny a u ostatních závodník bude poítáno, že splnili deklarované faktory ( Major i Minor ) Selhání vybavení závodníka Má-li závodníkova zbra po startovním signálu závadu, mže se závodník pokusit o její bezpené odstranní a po té pokraovat v ešení stelecké situace. V prbhu odstraování závady musí zbra vždy míit bezpeným smrem. Závodník nesmí k oprav použít tye i jiné nástroje k odstranní závady. Pokud toto nedodrží, bude situace hodnocena nulovým skóre Pokud odstranní závady vyžaduje snížení zbran tak, že pestane míit na tere, musí být závodníkovy prsty jasn položeny mimo luík zbran (viz ) V pípad, že závodník není schopen závadu odstranit max. za dv minuty, namíí zbraní bezpeným smrem a sdlí to rozhodímu. Rozhodí normáln ukoní prbh stelecké situace (vetn jakýchkoli nedokonených pokus ástí standardního cviení). Situace (vetn jakýchkoli nedokonených pokus a/nebo neúplných ástí standardního cviení) musí být hodnocena jako dostílená, vetn píslušných penalizací za minutí (Miss) a penalizace za nezabývání teri Za žádných okolností nesmí být závodníkovi dovoleno, aby opustit steleckou situaci s nabitou zbraní (viz ) Pokud dojde k závad na zbrani, tak jak bylo popsáno výše, závodníkovi nebude povoleno opakování stelecké situace (vetn jakýchkoli nedokonených prbh standardního cviení). To platí i v pípad, že zbra je v prbhu stelecké situace oznaena za nebezpenou nebo nespolehlivou. Prbhy standardního cviení, které závodník ješt nestílel, mže závodník odstílet po oprav zbran a ped vyhlášením celkových výsledk V pípad, že rozhodí ukoní prbh stelecké situace pro podezení, že závodníkova zbra nebo stelivo je nebezpené (náboje bez prachové nápln atd.), musí pijmout taková opatení, jaká považuje za potebná, aby byla obnovena bezpenost závodníka a celé stelnice. Rozhodí musí

18 provést kontrolu zbran a steliva. Poté postupuje následovn: Zjistí-li rozhodí, že se pedpokládané podezení evidentn potvrdilo, bude zaznamenán as a hodnocení vzniklé do chvíle, kdy byl závodník zastaven s píslušnými penalizacemi za minutí (miss) a penalizacemi za nezabývání se teri. Za tchto okolností nebude závodník oprávnn opakovat steleckou situaci a bude mu naízeno, odstranní problému, který zpsobil že se zbra nebo stelivo stalo nebezpenou Zjistí-li rozhodí, že se pedpokládané podezení nepotvrdilo, závodníkovi bude naízeno opakování stelecké situace. 6. Sekce - Struktura závodu 6.1. Všeobecné zásady - Následující definice zavádjí tyto pojmy: String (prbh stelby) Zvláš mená a hodnocená ást Standardního cviení. Souet výsledk jednotlivých prbh stelby (string) tvoí výsledné hodnocení stage (viz 9.5.5) Standardní cviení - (Standard Exercises) Stelecká situace, která se skládá z více než jednoho prbhu stelby (string). Pro každý prbh stelby je as zaznamenán samostatn. Po ukonení všech prbh stelby jsou hodnocení a penalizace seteny a tvoí konené hodnocení stelecké situace. Standardní cviení je hodnoceno pouze systémem VIRGINIA nebo Fixed Time. Pro každý prbh stelby (string) mohou být pedepsány procedury, postoje a povinná pebití. Na závodech Level IV nebo vyšších smí být Standardní cviení o maximálním potu ran 24 jen jednou Stage- (Stelecká situace) - Individuální stelecká úloha, zvláš hodnocená a mená ást závodu Závod - stelecká soutž IPSC obsahující minimáln 2 stelecké situace. Souet výsledk z jednotlivých STAGE urí vítze závodu. Závod musí zahrnovat pouze jeden druh zbran (krátké kulové palné zbran nebo brokovnice atd.) Turnaj - stelecká soutž IPSC obsahující aspo dva závody, nejmén pro dva druhy zbraní ( závod krátkých kulových palných zbraní + závod brokovnic, závod krátkých kulových palných zbraní + puškový závod + závod brokovnic atd.). Celkový souet výsledk jednotlivých závod urí celkového vítze turnaje Liga stelecká soutž IPSC obsahující dva nebo více závod (stejné kategorie zbran) konaných na rzných místech s rznými daty. Celkový souet výsledk z jednotlivých závod, jejichž poet urí poadatelé, urí vítze ligy Shoot Off (Stelecké souboje) disciplína probíhající mimo závod nebo soutž. Vybraní závodníci soutží pímo proti sob tak že stílí na oddlené ale shodné skupiny kovových ter. Viz dodatek E Soutžní divize Soutžní divize rozlišují rzné zbran a vybavení (viz dodatek D). V každém závod musí být alespo jedna divize. Jestliže je v soutži uznáno více divizí, každá divize bude hodnocena oddlen a nezávisle. Výsledky soutže musí urit vítze v každé divizi V hodnocených IPSC závodech, minimální poet závodník v každé divizi (uvedený v dodatku A2) se musí zúastnit aby bylo možno danou divizi hodnotit. Pokud v divizi není dostatek závodník, divize nebude souástí hodnoceného závodu Ped zahájením závodu musí každý závodník uvést jednu divizi, ve které bude hodnocen. Rozhodí by mli zkontrolovat, zda jeho zbra a vybavení odpovídají požadavkm divize ješt ped nástupem na stelecké situace Skutenost, zda závodník mže vstoupit do soutže ve více než jedné divizi podléhá pedchozímu schválení editeli závodu. Pro vyhodnocení se však závodníkovi poítá výsledek pouze v jedné divizi a to v té, kterou stílí jako první. Pijatými a uznávanými výsledky se tak stávají ty, které byly získány jako první. Každý další pokus v jiné divizi nebude zapoítán do výsledk závodu Pokud nemá závodníkova divize dostatené obsazení nebo závodník chybn deklaruje uritou

19 divizi ped zahájením závodu, nebo nesplní požadavky jím deklarované divize, bude reklasifikován a peazen do divize, pro kterou má odpovídající vybavení. Pokud není žádná vhodná divize, mže reklasifikovaný závodník stílet závod, avšak nebude hodnocen Pokud závodník nevyhoví požadavkm deklarované divize na vybavení bhem ešení stelecké situace, bude pemístn do divize OPEN. Pokud není divize OPEN, bude závodník stílet bez hodnocení Závodník, který je peazen do jiné divize by ml být vyrozumn co nejdíve. Rozhodnutí vedoucího stelnice ( RM ) v této záležitosti je finální Jakákoliv diskvalifikace, kterou závodník obdrží kdykoliv v prbhu soutže bude bránit závodníkovi v další úasti v soutži a to vetn pokus v jiné divizi. Tato skutenost nemá zptný úinek. Jakékoli pedcházející úplné výsledky z jiné divize musí být zahrnuty do výsledk této divize Zaazení závodníka do urité divize nesmí vylouit jeho následné zaazení do nkteré z kategorií nebo jeho zahrnutí do regionálního nebo jiného týmu Soutžní kategorie Soutže IPSC mohou v rámci divizí obsahovat rzné kategorie. Tyto kategorie uznávají rzné úrovn soutže. Uznání divize nesmí vylouit uznání kategorie, avšak závodník mže urit pouze jednu kategorii pro závod nebo turnaj Jakékoli nesplnní požadavk dané kategorie nebo chybné urení kategorie ped startem do závodu vede k vylouení závodníka z této kategorie. Detaily schválených kategorií jsou obsahem pílohy A Regionální družstva V soutžích IPSC level IV a vyšších mže být každým regionem vybráno jedno regionální družstvo. Na základ uvážení organizátor se mohou závodu zúastnit i další družstva, která ovšem nepicházejí v úvahu pro vyhodnocení výsledk družstev nebo udílení cen. Kategorie družstev jsou ureny volbou Mezinárodního kongresu (dodatek A2) Výsledek jednoho závodníka smí být použit pouze pro jedno družstvo Družstvo mže mít nejvýše 4 leny, avšak pro úely výpotu výsledk družstva jsou použity výsledky 3 nejlepších Stane-li se len družstva nezpsobilým nebo odstoupí ze závodu v prbhu soutže, musí být jeho dosažené výsledky zapoítány do výsledk pro družstvo. Postižené družstvo není oprávnno takovéhoto lena nahradit len družstva, který není schopen zahájit závod, mže být ped zahájením závodu nahrazen jiným závodníkem, pokud to schválí editel závodu Je-li len družstva diskvalifikován ze závodu, musí být jeho hodnocení pro všechny stelecké situace nula (0). Družstvo není oprávnno nahradit diskvalifikovaného lena Píslušnost stelce k regionu Všichni závodníci musí být jednotlivými leny regionu IPSC kde mají trvalé bydlišt. Bydlišt je definováno jako region, kde jedinec bydlí aspo 183 dní z posledních 12 kalendáních msíc bezprostedn pedcházejících kalendánímu msíci, ve kterém se soutž koná. ádným bydlištm se rozumí hlášení fyzické osoby v míst a nevztahuje se k platnému obanství nebo pechodnému bydlišti. Nemusí se jednat o 183 dní vcelku nebo o 183 dní tsn ped zahájením závodu Závodník, který bžn žije v zemi nebo geografické ásti, která není lenem IPSC se mže stát lenem v regionu, který je lenem IPSC a mže soutžit pod záštitou tohoto regionu po schválení IPSC a prezídia tohoto regionu. Jestliže závodníkova zem nebo geografická ást kde žije následn požádá o zalenní do IPSC, musí se závodník stát lenem tohoto regionu bhem zaleovacího procesu Závodník a/nebo len týmu mže reprezentovat pouze IPSC region, kde žije s výjimkou následujícího: Závodníci, kteí si pejí reprezentovat region, kde jsou obany. Regionální editel pro

20 region rezidence(kde žije závodník) a region obanství ( kde je závodník obanem) musí písemn souhlasit Závodníci, kteí vyhovují podmínkám v mžou reprezentovat region, kterého jsou lenem po písemném schválení regionálního editele asový rozpis a zaazení závodník do skupin (Squadding) Žádný závodník nebude soutžit v jiném termínu, než jak je to stanoveno v asovém rozpisu. Závodník (nebo družstvo), který není pítomen v uvedeném ase, nesmí dokonit STAGE bez výslovného souhlasu vedoucího stelnice nebo editele závodu. V pípad, že se závodníkovi nepodaí obdržet takové schválení, musí být závodníkovo hodnocení pro pedmtnou steleckou situaci nulové Rozhodí, sponzoi, IPSC hodnostái a další osoby smí závodit v pre-match (u nás závod rozhodích), pokud získají povolení editele závodu. Závodníkm v hlavním závod nesmí být bránno pozorovat pre-match. Všichni lenové národních tým musí závodit v hlavním závod. Výsledky pre-match mohou být zahrnuty do celkového hodnocení, pokud tak rozhodne editel závodu a pokud jsou data pre-match známá pedem (viz 2.3) Závod, turnaj nebo liga bude považována za zahájenou v první den kdy závodníci (i ti uvedení výše) zanou stílet a bude považována za ukonenou v okamžiku, kdy editel závodu vyhlásí finální výsledky Mezinárodní klasifikaní systém ( ICS ) IPSC mže koordinovat a publikovat pravidla a procedury s ohledem na vedení a spravování mezinárodního klasifikaního systému Závodníci, kteí chtjí získat mezinárodní klasifikaci musí stílet schválené stelecké situace dostupné z webové stránky IPSC. 7 Sekce - Management stelnice 7.1. Vedení závodu - V závislosti na velikosti soutže jsou definovány následující povinnosti a odpovdnosti : Range Officer - Rozhodí (RO) - len vedení závodu, dohlížející bezprostedn na innost závodníka. Jeho úkolem je zajistit, aby závodníci vyhovli požadavkm dané stelecké situace. Svou innost vykonává tak, že z bezprostední blízkosti sleduje závodníka a dbá na dodržování bezpenostních pravidel a správný prbh procedury na stelecké situaci. Vydává oficiální povely a celkov dohlíží na bezpené chování závodníka. (Je podízen Chief Range Officer a Range Master) Chief Range Officer - Hlavní rozhodí (CRO) - len vedení závodu celkov odpovdný za jednu nebo více steleckých situací. Do jeho pravomoci spadá vše, co njakým zpsobem souvisí s bezpeností závodník, divák a osob které se nacházejí v blízkosti stelnice. Chief Range Officer je odpovdný za nestranné uplatování všech pravidel z hlediska hodnocení a penalizací. (Je podízen Range Master - vedoucímu stelnice) Stats Officer - Rozhodí statistik (SO) - len vedení závodu celkov odpovdný za sbr, tídní, zadaní a uschování všech záznam o hodnocení (SCORESHEET). Dále je odpovdný za výpoet výsledk, jejich ovení a zveejnní pedbžných a konených výsledk závodu a dalších statistik. V pípad že zjistí neúplné nebo nepesn vyplnné záznamy o hodnocení (SCORESHEET), je povinen o tom bezprostedn informovat Range Mastera. (Je podízen Range Master - Vedoucímu stelnice) Quartermaster (QM) je zodpovdný za vydávání, opravu a údržbu vybavení stelnice (tere, zálepky, barva atd.), vybavení rozhodích (timery, baterie, sešívaky atd.) a zásob rozhodích (jídlo a tekutiny). (Je podízen Range Master Vedoucímu stelnice) Range Master - vedoucí stelnice (RM) - len vedení závodu, dohlížející na všechny leny vedení závodu. Je odpovdný za bezpenost na stelnici a bezpený návrh steleckých situací.odpovídá za splnní všech pravidel IPSC a je odpovdný za pípravu, instruktáž a ízení len vedení závodu.

PRAVIDLA IPSC BROKOVNICE Edice leden 2004

PRAVIDLA IPSC BROKOVNICE Edice leden 2004 Asociace praktické stelby eské Republiky eská národní asociace rozhodích Czech NROI PRAVIDLA IPSC BROKOVNICE Edice leden 2004 Peložil : Pemek Marek Prezidium CNROI OBSAH SEKCE 1 - Návrh stelecké situace

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA PRO PUŠKU VYDÁNÍ LEDEN 2006 International Practical Shooting Confederation PO Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6J 9Z9 Tel: +1 905 849

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Obsah: strana: 1. Pedmt výcviku 1 2. Požadavky pi výuce 1 3. Terminologie 1 4. Potápská fyzika 2 5. Fyziologie, lékaské aspekty, dekomprese 2-3 6.

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

1. kolo ČERNÁ HORA CUPU 2016

1. kolo ČERNÁ HORA CUPU 2016 Střelecký klub Prostějov Pořádá 1. kolo ČERNÁ HORA CUPU 2016 Asociace praktické střelby ČR Prostějov 19. března 2016 Partnerem tohoto kola je : Pivovar ČERNÁ HORA Propozice závodu podle pravidel IPSC Pořadatel

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

1. kolo ČERNÁ HORA GRAND POWER CUPU 2015

1. kolo ČERNÁ HORA GRAND POWER CUPU 2015 Střelecký klub Prostějov Pořádá 1. kolo ČERNÁ HORA GRAND POWER CUPU 2015 Asociace praktické střelby ČR Prostějov 28. března 2015 Partnerem tohoto kola je : Pivovar ČERNÁ HORA Propozice závodu podle pravidel

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více