Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MIO MOOV 500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MIO MOOV 500 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití MIO MOOV 500 Návod k obsluze MIO MOOV 500 Uživatelská příručka MIO MOOV 500 Příručka pro uživatele MIO MOOV 500 Návod na použití MIO MOOV 500 Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

2 Abstrakt manuálu: Neumísujte zaízení Mio zpsobem, který by mohl kolidovat s bezpecným ovládáním vozidla, s aktivací airbag nebo jiného bezpecnostního vybavení. Neobsluhujte zaízení Mio bhem ízení. Ped prvním pouzitím zaízení Mio se dobe seznamte se zaízením a jeho pouzíváním. Na dálnicích mze být vzdálenost k výjezdu vypoctená zaízením Mio delsí, nez vzdálenost uvedená na dopravních znackách. Dopravní znacky ukazují vzdálenost k zacátku výjezdu, zatímco zaízení Mio ukazuje vzdálenost k dalsí kizovatce, tzn. ke konci výjezdové rampy nebo silnice. této funkce mze zpsobit dopravní nehodu. Dodrzujte toto varování. Spolecnost Mio nenese v tomto ohledu ZÁDNOU odpovdnost. Nemanipulujte se zaízením Mio, kdyz je horké. Nechte zaízení vychladnout mimo pímé slunecní svtlo. Dlouhodobý poslech zaízení Mio prostednictvím sluchátek na plný výkon mze poskodit sluch uzivatele. Nevystavujte zaízení Mio dlouhodob pímému slunecnímu záení ve vozidle bez dozoru. Pehátí mze zaízení poskodit. Poznámka: Aby se zabránilo krádezi, nenechávejte zaízení Mio, montázní drzák ani zádné kabely na viditelném míst ve vozidle bez dozoru. Upozornní pro idice v USA Zákony nkterých stát, napíklad Arizony, Kalifornie a Minnesoty, zakazují idicm umísovat bhem ízení pedmty na celní skla. Seznamte se a dodrzujte nejaktuálnjsí státní zákony. Krabice s výrobkem mze obsahovat alternativní moznost montáze; dalsí moznosti montáze viz mio.com. Spolecnost Mio nenese zádnou odpovdnost za jakékoli pokuty, sankce nebo skody, které mohou být zpsobeny v dsledku nedodrzení tohoto upozornní. Zanedbání tchto varování a upozornní mze vést ke smrti, váznému zranní nebo poskození majetku. Spolecnost Mio vylucuje veskerou odpovdnost za takovou instalaci nebo pouzívání zaízení Mio, které zpsobí nebo pispje k úmrtí, zranní nebo poskození majetku nebo porusí jakýkoli zákon. Bezpecnostní opatení Nabíjení Pouzívejte pouze nabíjecku dodávanou s vasím zaízením. Pouzití jiného typu nabíjecky mze zpsobit poruchu zaízení anebo jiné nebezpecí. 2 K napájení tohoto zaízení jsou urceny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, oznacené,,lps", "Limited Power Source", se stejnosmrným výstupem + 5 V / 1,0 A. Pouzívejte pouze výrobcem uvedenou baterii. Nabíjecka Nepouzívejte nabíjecku ve vysoce vlhkém prostedí. Nikdy se nabíjecky nedotýkejte mokrýma rukama, nebo stojíte-li ve vod. Pi napájení zaízení nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíjecky dostatecný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepikrývejte nabíjecku papírem ani jinými pedmty, které zhorsují její chlazení. Nepouzívejte nabíjecku, pokud je v pepravním obalu. Nabíjecku pipojujte ke správnému zdroji naptí. Údaje o naptí jsou uvedeny na plásti výrobku anebo na jeho obalu. Nepouzívejte nabíjecku, má-li poskozenou pívodní sru. Nepokousejte se nabíjecku opravovat. Neobsahuje zádné opravitelné díly. Jestlize je nabíjecka poskozena, nebo pokud byla v pílis vlhkém prostedí, vymte ji. Baterie Pouzívejte pouze uvedenou baterii. VAROVÁNÍ: Toto zaízení je vybaveno nevymnitelnou vnitní lithio-iontovou baterií. Baterie mze prasknout nebo vybuchnout, picemz se mohou uvolnit nebezpecné chemické látky. Ke snízení rizika vzniku pozáru nebo popálenin baterii nerozebírejte, nerozdrcujte, neprorázejte ani nelikvidujte v ohni nebo ve vod. Dlezité pokyny (pouze pro servisní pracovníky) Varování: Pokud baterii vymníte za nesprávný typ, hrozí nebezpecí výbuchu. Staré baterie zlikvidujte dle píslusných pokyn. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem doporuceným výrobcem. Starou baterii je nutno recyklovat nebo ji zlikvidovat pedepsaným zpsobem. Baterii pouzívejte pouze v zaízení, pro které je urcena. 3 Obsah Dlezité bezpecnostní informace Bezpecnostní opatení...

3 .. 2 Nabíjení Nabíjecka... 3 Baterie...

4 ... 3 Vítejte... 5 Dlezité informace pro pouzití tohoto manuálu Montáz zaízení Mio do vozidla..

5 ... 6 ady S300 / S ada S Aktivace píjmu dopravních informací (TMC)...

6 ... 7 Seznámení se zaízením Mio ada S ada S500.

7 9 ada S Jak zapnout zaízení Mio? Pouzívání vypínace..

8 ...11 Jak nabít baterii? Jak nabít baterii ve vozidle? Jak nabít baterii prostednictvím pocítace?.. 12 Jak nabít baterii doma nebo v zamstnání?...

9 Jak vlozit pamovou kartu? Dalsí funkce Jak postupovat pi volání hands-free?..

10 Jak vyhledat místo pomocí funkce MioMore Místní hledání?.. 14 Jak pijímat aktuální dopravní informace? Jak pehrávat hudbu nebo video? Jak pehrávat z externího AV zaízení prostednictvím zaízení Mio? Jak pehrávat zvuk prostednictvím reproduktor ve vozidle?...

11 .. 15 Reference Co je GPS? Jak zaízení Mio pijímá signály GPS?...

12 Péce o zaízení Mio Odstraování problém Informace o souladu..

13 Prohlásení o shod (ada S300). Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

14 ...cute;jecka (k zakoupení samostatn) a sada píslusenství TMC (lze dokoupit samostatn) Tlacítko hlavní nabídky Dotykový displej Indikátor baterie Reproduktor Otvor drzáku Otvor pro pamovou kartu microsdtm 8 ada S500 Vypínac Otvor drzáku Reproduktor Konektor pro nabíjecku do auta, kabel USB, domácí nabíjecka (k zakoupení samostatn) a sada píslusenství TMC (lze dokoupit samostatn) Otvor pro pamovou kartu microsdtm Dotykový displej Indikátor baterie Tlacítko hlavní nabídky Mikrofon (pouze nkteré modely) 9 ada S700 Vypínac Otvor pro pamovou kartu microsdtm Otvor drzáku Reproduktor Zásuvka pro nabíjecku do auta a domácí nabíjecku (nutno zakoupit samostatn) Konektor pro sadu píslusenstv&jecka není soucástí vsech model a lze ji zakoupit samostatn (podrobnosti viz com). 12 Jak vlozit pamovou kartu? POZOR: Netlacte na sted pamové karty. ada S300 ada S500 ada S700 Uchopte kartu microsdtm za okraje a opatrn zasute do strbiny podle obrázk zaízení Mio výse. Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlacením na horní okraj kartu uvolnte a potom vysute ze strbiny. 13 Dalsí funkce Jak postupovat pi volání hands-free? Poznámka: Volání hands-free není k dispozici u vsech model. Máte-li k dispozici mobilní telefon vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth, mzete pouzívat zaízení Mio jako sadu hands-free do auta. Aby bylo mozné tuto funkci pouzívat, musíte nejdíve spárovat mobilní telefon se zaízením Mio. Poznámka: Ped zahájením párování zkontrolujte, zda je zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth mobilního telefonu. Nkteré telefony s bezdrátovou technologií Bluetooth nejsou se zaízením Mio kompatibilní. Seznam kompatibilních telefon viz www. mio.com Pokyny pro párování, vytácení a pijímání hovor viz Uzivatelská pírucka k softwaru. Jak vyhledat místo pomocí funkce MioMore Místní hledání? Poznámka: Funkce MioMore Místní hledání není k dispozici u vsech model a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Funkce MioMore Místní hledání umozuje vyhledávat online místa v blízkosti konkrétního umístní. Poznámka: Aby bylo mozné pouzívat funkci MioMore Místní hledání, musíte spárovat zaízení Mio s mobilním telefonem. Není-li zaízení Mio spárováno s mobilním telefonem, zobrazí se obrazovka Bluetooth. Nkteré telefony s bezdrátovou technologií Bluetooth nejsou se zaízením Mio kompatibilní. Seznam kompatibilních telefon viz Informace o funkci MioMore Místní hledání a o pouzívání bezdrátové technologie Bluetooth viz Uzivatelská pírucka k softwaru. Jak pijímat aktuální dopravní informace? Poznámka: Dopravní informace nejsou k dispozici u vsech model a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. Sluzba TMC (Traffic Message Channel) umozuje pijímat v zaízení Mio aktuální dopravní informace. V nkterých zemích bude pravdpodobn teba se k odbru sluzby TMC pihlásit. Podrobnosti viz V závislosti na modelu zaízení Mio bude pravdpodobn zapotebí sada píslusenství TMC (lze zakoupit samostatn). Dalsí informace o funkci Traffic (Doprava) viz Uzivatelská pírucka k softwaru. Jak pehrávat hudbu nebo video? Poznámka: Funkce pehrávání médií není k dispozici u vsech model a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Funkce Média umozuje pehrávat hudební soubory nebo videosoubory stazené do zaízení Mio nebo z karty microsdtm. VAROVÁNÍ: Je ZAKÁZÁNO pouzívat funkci pehrávace videa pi ízení. Pouzívání této funkce mze zpsobit dopravní nehodu. Dodrzujte toto varování. Spolecnost Mio nenese v tomto ohledu ZÁDNOU odpovdnost. Dalsí informace o pehrávání hudby a videa viz Uzivatelská pírucka k softwaru. Jak pehrávat z externího AV zaízení prostednictvím zaízení Mio? Poznámka: AV konektor není k dispozici u vsech model. Zaízení Mio mze pijímat AV vstup z externího zaízení, napíklad z pehrávace DVD. To znamená, ze zaízení Mio lze pouzívat jako sekundární zobrazovací zaízení. VAROVÁNÍ: Je ZAKÁZÁNO pouzívat zaízení Mio k pehrávání videa pi ízení vozidla. Pouzívání této funkce mze zpsobit dopravní nehodu. Dodrzujte toto varování. Spolecnost Mio nenese v tomto ohledu ZÁDNOU odpovdnost. Dalsí informace o pehrávání z externího AV zaízení prostednictvím zaízení Mio viz Uzivatelská pírucka k softwaru. 14 Jak pehrávat zvuk prostednictvím reproduktor ve vozidle? Poznámka: Funkce vysílání FM a MP3 nejsou k dispozici u vsech model a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. Zaízení Mio lze nastavit tak, aby vysílalo zvuk na konkrétní frekvenci FM, kterou mzete pijímat prostednictvím autorádia. To znamená, ze mzete poslouchat hlasovou navigaci podle mapy, soubory mp3 a videosoubory jasn a hlasit prostednictvím reproduktor ve vozidle. VAROVÁNÍ: Funkci vysílace FM není dovoleno pouzívat v zemích Kypr, Francie a ecko. Na území tchto zemí tuto funkci vypnte. Dalsí informace o vysílání FM viz Uzivatelská pírucka k softwaru. 15 Reference Co je GPS? Systém GPS (Global Positioning System) je k dispozici kdykoli, zdarma a je pesný na 5 m (15 stop). Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

15 Navigace GPS je umoznna sítí satelit, které obíhají Zemi piblizn ve výsce km ( mil). Kazdý satelit vysílá rozsah signál, které jsou zpracovávány pijímaci GPS, napíklad zaízením Mio, pro stanovení pesné polohy. Ackoli pijímac GPS dokáze kdykoli rozpoznat signály az z 12 satelit, ke stanovení polohy nebo,,zamení GPS" (zempisná délka a síka) postacují navigacním systémm do auta pouze ctyi signály. Jak zaízení Mio pijímá signály GPS? Zaízení Mio pijímá signály GPS prostednictvím vnitní antény GPS. Aby byla zajistna optimální síla signálu GPS, musí se zaízení Mio nacházet venku nebo venku v automobilu a musí mít neomezený výhled na oblohu. Na píjem signálu GPS obvykle nemá vliv pocasí, nicmén silný dés nebo snzení mohou píjem negativn ovlivnit. Péce o zaízení Mio ádná péce o zaízení Mio je pedpokladem jeho bezchybné cinnosti a snizuje riziko jeho poskození. Udrzujte zaízení Mio mimo prostedí s nadmrnou vlhkostí a vysokými teplotami. Chrate zaízení Mio ped dlouhodobým vystavením pímému slunci nebo silnému ultrafialovému záení. Nepokládejte ani nepoustjte na zaízení Mio zádné pedmty. Chrate zaízení Mio ped pádem a nevystavujte ho velkým otesm. Chrate zaízení Mio ped náhlými a prudkými zmnami teplot. Uvnit zaízení by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti, která by ho mohla poskodit. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, ped dalsím pouzíváním nechejte zaízení Mio úpln vyschnout. Povrch displeje je náchylný na poskrábání. Nedotýkejte se jej ostrými pedmty. Na ochranu displeje ped mensími skrábanci je mozné pouzít nkterou z ochranných fólii speciáln urcených pro penosná zaízení s LCD panely. Nikdy necistte zaízení Mio, pokud je zapnuté. K cistní obrazovky a zevnjsku zaízení Mio pouzívejte mkký hadík, který nepoustí vlákna. K cistní obrazovky nepouzívejte papírové utrky. 16 Zaízení Mio se nikdy nepokousejte rozebírat, opravovat nebo je jakýmkoliv zpsobem upravovat. V opacném pípad mze dojít k jeho poskození nebo dokonce ke zranní osob ci skodám na majetku, a ke zneplatnní záruky. Neskladujte ani nepenásejte zaízení Mio ani jeho soucásti ci píslusenství v prostorách, v nichz se nacházejí holavé kapaliny, plyny nebo výbusniny. Odstraování problém Pokud se setkáte s problémem, který nedokázete vyesit, obrate se s zádostí o pomoc na autorizované servisní stedisko. Problémy Zaízení nelze zapnout pi provozu na baterie. Obrazovka má pomalou odezvu. Obrazovka zamrzává. Obrazovka je tzko citelná. Nelze navázat spojení s pocítacem. esení Baterie nemá dostatek energie pro provoz zaízení Mio. Nabijte baterii pomocí nabíjecky do auta, domácí nabíjecky (nutno zakoupit samostatn) nebo kabelu USB a potom akci opakujte. Baterie nemá dostatek energie pro provoz zaízení Mio. Jestlize problém petrvává, provete reset zaízení Mio. Provete reset zaízení Mio. Zvyste jas obrazovky. Ped pokusem o navázání spojení nejprve zkontrolujte, zda jsou zaízení Mio i pocítac zapnuté. Zkontrolujte, zda je kabel ádn zastrcen do USB portu v pocítaci a v zaízení Mio. USB kabel pipojte k pocítaci pímo nikoli prostednictvím USB rozbocovace. Ped pipojením USB kabelu provete reset zaízení Mio. Ped restartem pocítace vzdy nejdíve zaízení Mio odpojte. 17 Informace o souladu VAROVÁNÍ: Tento výrobek, jeho obal a jeho soucásti obsahují chemické látky, vcetn olova, které jsou ve stát Kalifornie povazovány za pícinu rakoviny, poskození plodu nebo poskození reprodukcních orgán. Toto upozornní je uvedeno v souladu s Ustanovením 65 státu Kalifornie. Prohlásení o shod (ada S300) Evropské normy Poznámka: Pro úcely regulatorní identifikace bylo výrobku Moov S300 Series piazeno císlo modelu N223. Výrobce není zodpovdný za jakékoli rusení radiopijímace nebo televizoru, které je zpsobeno neautorizovanými úpravami tohoto zaízení. Takové úpravy mohou zpsobit ztrátu oprávnní uzivatele na pouzívání tohoto vybavení. Stítky umístné na vnjsím plásti zaízení Mio oznacují normy, kterým daný model vyhovuje. Pectte si stítky na zaízení Mio a odpovídající prohlásení v této kapitole. Nkterá upozornní se vztahují pouze ke konkrétním modelm. Výrobky s oznacením CE vyhovují naízení o radiotelekomunikacních koncových zaízeních (R&TTE) (1999/5/EEC), direktiv o elektromagnetické kompatibilit zaízení (89/336/EEC) a direktiv pro nízké naptí (73/23/EEC) doplnné naízení 93/68/ECC, vydaným Komisí Evropského spolecenství. Soulad s tmito naízeními znamená, ze zaízení vyhovuje následujícím evropským normám: EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zaízení a sluzby; Cást 1: Obecné technické pozadavky EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zaízení a sluzby; Cást 17: Konkrétní podmínky pro 2,4GHz sirokopásmové vysílací systémy a 5GHz vysoce výkonná RLAN zaízení EN 55022: Charakteristiky rádiového rusení EN 55024: Charakteristiky odolnosti EN : Limity pro vyzaování stídavým proudem EN : Limity výkyv naptí a kmitání v systémech napájení nízkým naptím IEC :2001: Bezpecnost produkt Výrobce nenese odpovdnost za úpravy zaízení ucinné uzivatelem, díky nimz mze zaízení pestat splovat podmínky pro oznacení CE. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

16 Spolecnost Mio Technology tímto prohlasuje, ze tento N223 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Prohlásení o shod (ada S500) Evropské normy Poznámka: Pro úcely regulatorní identifikace bylo výrobku Moov S500 Series piazeno císlo modelu N224. Moov S556/S568 piazeno císlo modelu N229. Výrobce není zodpovdný za jakékoli rusení radiopijímace nebo televizoru, které je zpsobeno neautorizovanými úpravami tohoto zaízení. Takové úpravy mohou zpsobit ztrátu oprávnní uzivatele na pouzívání tohoto vybavení. 18 Stítky umístné na vnjsím plásti zaízení Mio oznacují normy, kterým daný model vyhovuje. Pectte si stítky na zaízení Mio a odpovídající prohlásení v této kapitole. Nkterá upozornní se vztahují pouze ke konkrétním modelm. Výrobky s oznacením CE vyhovují naízení o radiotelekomunikacních koncových zaízeních (R&TTE) (1999/5/EEC), direktiv o elektromagnetické kompatibilit zaízení (89/336/EEC) a direktiv pro nízké naptí (73/23/EEC) doplnné naízení 93/68/ECC, vydaným Komisí Evropského spolecenství. Soulad s tmito naízeními znamená, ze zaízení vyhovuje následujícím evropským normám: EN (Pouze pro modely vybavené Bluetooth): Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Sirokopásmové penosové systémy; Zaízení pro penos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a pouzívající techniky modulace s rozprosteným spektrem; Harmonizovaná EN, zahrnující podstatné nálezitosti clánku 3. 2 Smrnice R&TTE EN (Pouze pro modely s funkcemi vysílace FM): Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spectra (ERM); Bezdrátová zvuková zaízení v rozsahu 25 MHz az 2000 MHz; Spotební rádiové mikrofony a monitorovací systémy do ucha pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz az 865 MHz; Cást 2: Harmonizovaná EN podle clánku 3.2 smrnice R&TTE EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zaízení a sluzby; Cást 1: Obecné technické pozadavky EN (Pouze pro modely s funkcemi vysílace FM): Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiové vybavení a sluzby; Cást 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony, vybavení zvukového pipojení pracující na stejné rádiové frekvenci (RF), bezdrátová zvuková a monitorovací zaízení do ucha EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zaízení a sluzby; Cást 17: Konkrétní podmínky pro 2,4GHz sirokopásmové vysílací systémy a 5GHz vysoce výkonná RLAN zaízení EN 55022: Charakteristiky rádiového rusení EN 55024: Charakteristiky odolnosti EN : Limity pro vyzaování stídavým proudem EN : Limity výkyv naptí a kmitání v systémech napájení nízkým naptím IEC :2001: Bezpecnost produkt Výrobce nenese odpovdnost za úpravy zaízení ucinné uzivatelem, díky nimz mze zaízení pestat splovat podmínky pro oznacení CE. Spolecnost Mio Technology tímto prohlasuje, ze tento N224/N229 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Funkci vysílace FM není dovoleno pouzívat v zemích Kypr, Francie a ecko. Na území tchto zemí tuto funkci vypnte. (Pouze pro modely s funkcemi vysílace FM) Toto vybavení lze provozovat v: AT GB NL BE HU NO BG IE PL CH IS PT CZ IT RO DE LI RU DK LT SE EE LU SI ES LV SK FI MT TR 19 Bluetooth (pouze pro modely vybavené Bluetooth) Bluetooth QD ID B Prohlásení o shod (ada S700) Evropské normy Poznámka: Pro úcely regulatorní identifikace bylo výrobku Moov S700 Series piazeno císlo modelu N225. Výrobce není zodpovdný za jakékoli rusení radiopijímace nebo televizoru, které je zpsobeno neautorizovanými úpravami tohoto zaízení. Takové úpravy mohou zpsobit ztrátu oprávnní uzivatele na pouzívání tohoto vybavení. Stítky umístné na vnjsím plásti zaízení Mio oznacují normy, kterým daný model vyhovuje. Pectte si stítky na zaízení Mio a odpovídající prohlásení v této kapitole. Nkterá upozornní se vztahují pouze ke konkrétním modelm. Výrobky s oznacením CE vyhovují naízení o radiotelekomunikacních koncových zaízeních (R&TTE) (1999/5/EEC), direktiv o elektromagnetické kompatibilit zaízení (89/336/EEC) a direktiv pro nízké naptí (73/23/EEC) doplnné naízení 93/68/ECC, vydaným Komisí Evropského spolecenství. Soulad s tmito naízeními znamená, ze zaízení vyhovuje následujícím evropským normám: EN (Pouze pro modely vybavené Bluetooth): Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Sirokopásmové penosové systémy; Zaízení pro penos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a pouzívající techniky modulace s rozprosteným spektrem; Harmonizovaná EN, zahrnující podstatné nálezitosti clánku 3. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

17 2 Smrnice R&TTE EN (Pouze pro modely s funkcemi vysílace FM): Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spectra (ERM); Bezdrátová zvuková zaízení v rozsahu 25 MHz az 2000 MHz; Spotební rádiové mikrofony a monitorovací systémy do ucha pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz az 865 MHz; Cást 2: Harmonizovaná EN podle clánku 3.2 smrnice R&TTE EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zaízení a sluzby; Cást 1: Obecné technické pozadavky EN (Pouze pro modely s funkcemi vysílace FM): Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiové vybavení a sluzby; Cást 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony, vybavení zvukového pipojení pracující na stejné rádiové frekvenci (RF), bezdrátová zvuková a monitorovací zaízení do ucha EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zaízení a sluzby; Cást 17: Konkrétní podmínky pro 2,4GHz sirokopásmové vysílací systémy a 5GHz vysoce výkonná RLAN zaízení EN 50332: Dlouhodobý poslech zaízení Mio prostednictvím sluchátek na plný výkon mze poskodit sluch uzivatele. EN 55022: Charakteristiky rádiového rusení EN 55024: Charakteristiky odolnosti EN : Limity pro vyzaování stídavým proudem EN : Limity výkyv naptí a kmitání v systémech napájení nízkým naptím 20 IEC :2001: Bezpecnost produkt Výrobce nenese odpovdnost za úpravy zaízení ucinné uzivatelem, díky nimz mze zaízení pestat splovat podmínky pro oznacení CE. Spolecnost Mio Technology tímto prohlasuje, ze tento N225 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Funkci vysílace FM není dovoleno pouzívat v zemích Kypr, Francie a ecko. Na území tchto zemí tuto funkci vypnte. (Pouze pro modely s funkcemi vysílace FM) Toto vybavení lze provozovat v: AT GB NL BE HU NO BG IE PL CH IS PT CZ IT RO DE LI RU DK LT SE EE LU SI ES LV SK FI MT TR Bluetooth (pouze pro modely vybavené Bluetooth) Bluetooth QD ID B ada Moov S Uzivatelská pírucka Obsah Jak pouzívat dotykovou obrazovku?. 5 Jak zacít?... 6 Jak poprvé spustit zaízení Mio?..

18 .. 6 Hlavní nabídka... 7 Jak se dostat z bodu A do bodu B?...8 Co kdyz minu odbocku?.

19 .8 Automatické pesmrování Back-On-TrackTM....8 Pouzívání obrazovky Klávesnice... 8 Jak mám naplánovat moji první cestu?.. 9 Jak vyhledat místo podle informací GPS?...

20 ... 9 Jak nastavit pedvolby trasy?. 10 Jak vyhledat bod zájmu (POI)? 11 Jak zobrazit trasu?

21 12 Jak pouzívat mapu Prozkoumat? 14 Jak zobrazit mapu Prozkoumat?.. 14 Jak navigovat na POI pomocí mapy Prozkoumat? Jak nastavit pedvolby POI?..

22 .. 15 Jak navigovat na poslední místo? Jak zobrazit náhled trasy? Jak zobrazit statistiku trasy?..

23 . 19 Moje místa Jak ulozit místo jako Moje místo? Jak navigovat na ulozené místo? Jak navigovat dom?.

24 21 Jak upravit název místa na obrazovce Moje místa? Jak odstranit ulozené místo?..22 Jak navigovat na NavPixTM?...

25 .22 Jak zobrazit NavPixTM na celou obrazovku? Jak zobrazit NavPixTM v prezentaci?. 23 Jak odstranit NavPixTM z obrazovky Moje Místa?...23 Jak zachytit místo nebo cestu?...24 Jak zachytit souadnice GPS místa?...

26 ...24 Jak zachytit místo s hlasovým záznamem?...24 Jak zachytit trasu? Jak navigovat na zachycené místo?...

27 ...25 Jak zobrazit zachycenou cestu?...25 Jak sdílet zachycenou cestu? Jak vytvoit trasu s více zastávkami?...26 Jak odstranit prjezdní bod z trasy?...

28 . 27 Jak pehrávat média? Pehrávání zvukových soubor Jak pehrát zvukový soubor v zaízení Mio?..28 Jak pijímat zvuk prostednictvím reproduktor ve vozidle?...

29 30 2 Jak nastavit výstupní zvukový kanál zaízení Mio prostednictvím rádia FM ve vozidle? 30 Jak postupovat pi hands-free volání?. 31 Jak spárovat zaízení Mio s mobilním telefonem prostednictvím Bluetooth? Obrazovka podrobností spárovaných telefon Konfigurování internetových nastavení Jak uskutecnit volání?..

30 ..33 Jak pijmout volání? Jak pidat kontakt do zaízení Mio?. 34 Jak vyhledat kontakt v telefonním seznamu?

31 ...34 Jak uskutecnit volání kontaktní osob? Jak zobrazit historii volání? Jak vymazat historii volání? Jak spárovat zaízení Mio s náhlavní sadou prostednictvím Bluetooth? Co je Cestovní prvodce?.

32 .37 Jak vyhledat POI ve mst, které navstvuji pomocí cestovního prvodce? Jak pidávat nebo odebírat prvodce po mstech v zaízení Mio? Co je sluzba Google Local Search? Jak vyhledat POI pomocí sluzby Google Local Search?.. 39 Co je MioMore?

33 41 Jak provést místní vyhledávání?.. 41 Jak vyhledat silnicní asistencní sluzbu? Jak najít informace o pocasí?...

34 ...43 Jak stáhnout aktualizace sluzby MioMore?.. 44 Jak pijímat aktuální dopravní informace prostednictvím TMC? 45 Jak zaízení Mio pijímá signály dopravní informace? 45 Jak se dozvím, ze doslo k dopravní události? 45 Jak zobrazit seznam vsech událostí na trase?

35 ...45 Jak zobrazit mapu Provoz?. 46 Jak zobrazit podrobnosti dopravní události? 46 Jak eliminovat událost na trase?.47 Rezim Chze...

36 48 Jak lze nastavit rezim navigace na chzi?. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

37 Co lze pizpsobit?...49 Hlasitost..49 Den/Noc...

38 ...49 Procházení seznamu.. 49 Jas obrazovky

39 ...50 Informace o spoteb Spoic displeje..50 Bluetooth...

40 . 51 Vysílac FM Soukromí.52 Jazyk...

41 52 Jednotky..53 Casová zóna Zvuk dotyku..

42 ...53 Obnovit pedvolené..54 Informace...

43 .54 Kategorie bod zájmu Znackové body zájmu...55 Kategorie Moje místa Dopravní a dalsí události TMC.

44 ...56 Dodatky Dalsí informace...

45 . 57 Uzivatelské pírucky Zaregistrujte zaízení Mio v klubu MioClub Omezení rychlosti Body zájmu (POI) s informacemi o mení rychlosti..

46 57 Právní omezení. 57 Autorská práva Jak pouzívat dotykovou obrazovku? Ve výchozí konfiguraci se zaízení Mio spustí v tlacítkovém rezimu, ve kterém mzete pomocí tlacítek napravo od hlavní stránky posunovat nahoru nebo dol nebo pipojovat/odpojovat. Chcete-li pejít na rezim Slide TouchTM: klepnte na Procházení seznamu. V rezimu Slide TouchTM se moznosti na dotykové obrazovce Mio dynamicky mní: Chcete-li zobrazit vsechny moznosti nabídky, petáhnte obrazovku nahoru nebo dol. Chcete-li zobrazit dalsí text, klepnte na nkterou ikonu nebo vyberte nkterou moznost. Chcete-li pipojit nabídku vlevo, klepnte na levý okraj nabídky. Chcete-li pipojit nabídku vpravo, klepnte na pravý okraj nabídky. Poznámka: Polozky Hlavní nabídky a poadí polozek se mze mnit od uvedeného píkladu v závislosti na oblasti, nainstalovaných mapách nebo modelu zaízení Mio. 5 Jak zacít? Poznámka: Pi prvním pouzití zaízení Mio mze navázání pipojení GPS trvat nkolik minut. Jak poprvé spustit zaízení Mio? Ped prvním spustním provete následující kroky: Pectte si Dlezité bezpecnostní informace v Pírucka k hardwaru Umístte zaízení Mio ve vozidle podle pokyn v Pírucka k hardwaru UPOZORNNÍ: Zaízení Mio nesmí bránit idici ve výhledu ani kolidovat s airbagy a bezpecnostními prvky vozidla Pi prvním spustní pesute vypínac do polohy ON (ZAPNUTO). Zaízení Mio se spustí. Vyberte upednostovaný jazyk. Upednostovaný jazyk mzete zmnit bhem pouzívání zaízení Mio, viz "Jazyk" na stran 52. Pectte si varování a klepnte na tlacítko Souhlasit. Zobrazí se Výukový program. Chcete-li peskocit obrazovky Výukový program, klepnte na Peskocit. Chcete-li procházet obrazovky Výukový program dopedu, klepnte na Dalsí.. Chcete-li zobrazit pedchozí obrazovku, klepnte na Tip: Chcete-li zabránit zobrazování obrazovky Výukový program pi kazdém spustní, klepnutím zruste zaskrtnutí moznosti Zobrazit výuk. prog. pi spustní. 7. Zobrazí se obrazovka Hlavní nabídka. Nyní mzete zacít pouzívat zaízení Mio. 6 Hlavní nabídka Hlavní nabídka je výchozím bodem pro vyhledání destinace. Hlavní nabídka rovnz umozuje pizpsobit zaízení Mio, pijímat aktualizované dopravní informace (není k dispozici u vsech model) a uskutecovat a pijímat telefonní volání (není k dispozici u vsech model). Hlavní nabídka lze kdykoli zobrazit stisknutím tlacítka na

47 zaízení Mio. Slouzí k zobrazení obrazovky Mapa. Její nabídka umozuje zadání adresy pro navigování. Slouzí k vyhledávání míst, oblastí a ulic pro snadnjsí plánování trasy. Slouzí k prozkoumání oblasti okolo vasí aktuální polohy nebo destinace. Slouzí k vyhledávání informací a bod zájmu (POI) ve mst, které navstvujete pomocí Cestovního prvodce. Slouzí k pístupu k vasim ulozeným místm, trasám, NavPixTM atd. Slouzí k záznamu souadnic GPS místa, místa s hlasovou nahrávkou nebo trasy. Slouzí k vyhledání aktuálních informací o POI prostednictvím sluzby Google online. Slouzí ke konfigurování zaízení Mio pro rozsíení vaseho pozitku z navigace. Slouzí k pijímání aktuálních dopravních informací na trase. Slouzí k pehrávání zvukových soubor ulozených v zaízení Mio. Slouzí k vyhledání aktuálních informací o POI online. Umozuje pouzívat zaízení Mio jako sadu hands-free do auta. Poznámka: Polozky Hlavní nabídky a poadí polozek se mze mnit od uvedeného píkladu v závislosti na oblasti, nainstalovaných mapách nebo modelu zaízení Mio. 7 Jak se dostat z bodu A do bodu B? Toto zaízení Mio je vybaveno mapami, které poskytují pesnou navigaci na úrovni ulic, vcetn zajímavých bod, jako napíklad ubytování, parkovist, cerpací stanice, vlaková nádrazí a letist. Potebujete-li... vyhledat adresu najít místo, atrakci, památku nebo veejné místo podle názvu vyhledat aktuální informace o bodu zájmu navigovat na nedávno navstívené místo Provete... klepnte na a potom vyhledejte adresu pomocí funkce Najít adresu. a potom vyhledejte bod zájmu pomocí funkce Najít podle klepnte na Klícového slova. klepnutím na klepnte na vyhledejte bod zájmu. a potom na Poslední cíle. VAROVÁNÍ: Pro zajistní bezpecnosti zadejte informace o cíli ped zahájením cesty. Nezadávejte cíl bhem ízení. Co kdyz minu odbocku? Automatické pesmrování Back-On-TrackTM Pokud nesprávn odbocíte, budete pesmrováni. V horní cásti obrazovky se zobrazí zpráva o tom, ze vase trasa je pepocítávána. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

48 Chcete-li pepocítání trasy zrusit, klepnte na. Zobrazí se varování s výzvou k potvrzení zrusení. V pípad potvrzení budou pepocítávání a vase aktuální trasa zruseny. Pouzívání obrazovky Klávesnice Obrazovka Klávesnice se zobrazí, kdyz je teba zadat text, napíklad pi vyhledávání názvu ulice. Výsledky vyhledávání budou zobrazeny podle shod; nejblizsí shody budou zobrazeny na obrazovce. Bude zobrazeno maximáln 99 výsledk. Obrazovka Klávesnice se mze zobrazovat v rzném rozlození podle informací, které potebujete zadat, vcetn abecedy, císlic, zvlástních znak a jejich kombinací. Klepnutím vyberte znak. Chcete-li zadávat velká písmena, klepnte na Chceteli odstranit znak, klepnte na Chcete-li zobrazit více znak, klepnutím na. vyberte obrazovku alternativní klávesnice.. 8 Jak mám naplánovat moji první cestu? Naplánování první cesty pomocí zaízení Mio je snadné. Existuje nkolik zpsob výbru destinace. V této cásti jsou uvedeny pokyny pro navigování na adresu pomocí prvodce NAJÍT adresu. Provete následující kroky: Chcete-li... vypocítat trasu, otevít obrazovku Mapa a zahájit navigaci ulozit místo jako oblíbené Provete... klepnte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. klepnte na stran 20.). Místo bude ulozeno jako Moje místo. (Podrobnosti viz "Moje místo" na vyhledat kizovatku v blízkosti prozkoumat oblast poblíz místa klepnte na Hledání kizovatek. Zobrazí se obrazovka výsledk vyhledávání nebo se zobrazí obrazovka Klávesnice, na které mzete zadat názvy kizujících se ulic. klepnte na. viz "Jak pouzívat mapu Prozkoumat?" na stránce 14.) Poznámka: Adresu lze rovnz najít zadáním postovního smrovacího císla do pole Najít adresu. (Tato funkce je k dispozici pouze v nkterých zemích. ) Jak vyhledat místo podle informací GPS? Znáte-li pesnou polohu GPS (zempisná délka/síka) vaseho cíle, klepnte na Klícového slova a zadejte souadnice GPS pomocí obrazovky Klávesnice. Najít podle Poznámka: Souadnice GPS lze zadat ve formátu DMS (Stupn, minuta a sekundy) nebo Desetiny stupn (DD). Ve formátu DMS mzete vynechat desetinnou cást sekund. Po zadání souadnic GPS klepnte na OK. Zobrazí se obrazovka výsledk vyhledávání. 9 Jak nastavit pedvolby trasy? Výsledky navigace mzete vylepsit úpravami cástí vasí trasy a výpoct trasy Na obrazovce Mapa klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM. Chcete-li nastavit pedvolby obrazovky Mapa, pesute se na obrazovce dol a potom klepnutím na tlacítko v cásti Mapa vyberte zobrazení 3D nebo 2D obrazovky Mapa. Chcete-li zmnit jiné pedvolby, klepnte na Dalsí moznosti. Zobrazí se obrazovka Dalsí moznosti. 4. Provete následující kroky: Chcete-li... nastavit moznosti typu vasí trasy Provete... klepnutím na Druh trasy v seznamu upednostovaný typ vasí trasy: Nejrychlejsí Tato trasa bude pi navigování nejrychlejsí Nejkratsí Trasa s nejkratsí fyzickou délkou Optimální Nejjednodussí trasa s nejmensím poctem odbocení zvýhodující dálnice na vhodných místech Hospodárná Trasa s nejnizsím poctem zastávek, odbocení a zastavných oblastí, která setí palivo Tip: Výbr typu trasy Nejkratsí místo typu trasy Nejrychlejsí mze zpsobit mnohem delsí dobu cestování. zobrazit dlezitá místa 3D na vasí trase zmnit hlasové schéma nastavit zpsob pijímání informací o mení rychlosti aktivovat/deaktivovat upozornní na povolenou rychlost klepnutím na tlacítko Dlezitá místa 3D zobrazte nebo skryjte dlezitá místa ve 3D zobrazení. klepnte na tlacítko Hlasová navigace a vyberte pozadované hlasové schéma ze seznamu. klepnte na tlacítko Radary a vyberte pozadované nastavení: Zvuková výstraha, Pouze zobrazení nebo Nezobrazovat. klepnutím na tlacítko Povolená rychlost zobrazíte nebo skryjete povolené rychlosti na vasí trase. Je-li vybrána moznost Alert when over (Upozornit), pi pekrocení rychlosti se aktivuje vizuální i zvukové upozornní. nastavit vlastní povolenou rychlost nastavit typy cesty pro vasí trasu klepnte na tlacítko Omezení rychlosti definované uzivatelem a vyberte pozadované omezení ze seznamu. klepnte na Dálnice, Trajekty, Placené silnice nebo Nezpevnné cesty a potom vyberte pozadované nastavení. Poznámka: Eliminováním trajektových tras mze zabránit v navigaci mezi nkterými zemmi, i pokud mezi nimi existuje most nebo tunel. aktivovat/deaktivovat dopravní upozornní aktivovat/deaktivovat automatické piblízení bhem navigace klepnte na tlacítko Provoz a potom vyberte pozadované nastavení. vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto. Je-li tato moznost vybrána, obrazovky Mapa se budou v závislosti na vasí rychlosti automaticky piblizovat nebo oddalovat pro zajistní optimálního zobrazení vasí trasy. 10 Chcete-li... zobrazit informace o casu nebo vzdálenosti na navigacní obrazovce eliminovat mstské obchvaty z vasí trasy Provete... klepnte na tlacítko Statistiky na map a vyberte pozadované nastavení: Nic, Cas píjezdu (odhad), Zbývající doba (odhad) nebo Vzdálenost do cíle. klepnte na Vynechávání mstských obchvat a potom vyberte pozadovaná nastavení. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

49 Jak vyhledat bod zájmu (POI)? POI je místo, atrakce, památka nebo veejné místo s názvem, které lze zobrazit jako ikonu na map. POI jsou rozdlena podle kategorie, napíklad cerpací stanice, parky, pláze a muzea. Provete následující kroky: Chcete-li... zatelefonovat na POI Provete... klepnte na. Poznámka: Tato funkce není k dispozici u vsech model. vypocítat trasu, otevít obrazovku Mapa a zahájit navigaci ulozit místo jako oblíbené klepnte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. klepnte na stran 20.). Místo bude ulozeno jako Moje místo. (Podrobnosti viz "Moje místo" na vyhledat podobné POI prozkoumat oblast poblíz místa klepnte na Najít podobná místa. Zobrazí se obrazovka výsledk vyhledávání. klepnte na. viz "Jak pouzívat mapu Prozkoumat?" na stránce 14.) 11 Jak zobrazit trasu? Po výpoctu trasy se zobrazí obrazovka Mapa. Budete navigováni do cíle hlasovými a vizuálními pokyny. Polozka Informace o vzdálenosti a casu Popis Zobrazí se nkterá z následujících hodnot: Cas píjezdu (odhad) Zbývající doba (odhad) Vzdálenost do cíle Zádné podrobnosti Zobrazení závisí na nastaveních preferencí trasy. Chcete-li tato nastavení zmnit, klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a potom klepnte na Dalsí moznosti Statistiky na map. (Podrobnosti viz "Jak nastavit pedvolby trasy?" na stránce 9.) Aktuální trasa Aktuální poloha Smr dalsího odbocení Dalsí ulice Vzdálenost dalsího odbocení Vase aktuální trasa je zvýraznna. Vase aktuální poloha je oznacena symbolem Smr dalsího odbocení. Název ulice dalsího odbocení. Vzdálenost dalsího odbocení.. Provete následující kroky: Chcete-li... upravit hlasitost hlasové navigace piblízit/oddálit mapu Provete... klepnte kdekoli na displeji a potom klepnutím na posuvník hlasitosti zvyste nebo snizte hlasitost klepnte kdekoli na displeji a potom: Chcete-li zobrazení oddálit, klepnte a pidrzte tlacítko Chcete-li zobrazení piblízit, klepnte a pidrzte tlacítko.. pozastavit aktuální trasu klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a. potom klepnte na Klepnutím na obnovíte aktuální trasu. zrusit aktuální trasu klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a potom klepnte na. klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a potom klepnte na moznost Objet. Lze objet dalsích 1, 2, 5, 10 nebo 20 kilometr nebo mil vasí trasy. 12 provést objízku Chcete-li... zobrazit podrobnosti o jednotlivých odbockách na trase do destinace. pidat místo jako prjezdní bod (bod trasy) na cest Provete... klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a potom klepnutím na cásti Do. pejdte na obrazovku Odbocení. Najdte název vasí destinace v klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a potom klepnutím na pejdte na obrazovku Odbocení. Klepnte na Nový prjezdní bod. Vyberte zpsob, jakým chcete pidat prjezdní bod. Po pidání nového prjezdního bodu bude vase trasa pepocítána. (Podrobnosti viz "Jak vytvoit trasu s více zastávkami?" na stránce 25.) odstranit prjezdní bod (bod trasy) z cesty klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM a potom klepnutím na pejdte na obrazovku Odbocení. Klepnte na prjezdní bod, který chcete odstranit, a potom klepnte na Smazat prjezdní bod. Po odstranní prjezdního bodu bude vase trasa pepocítána. (Podrobnosti viz "Jak vytvoit trasu s více zastávkami?" na stránce 25. ) zmnit pedvolby trasy klepnte na odpojovací tlacítko nebo klepnte na pipojenou nabídku v rezimu Slide TouchTM. Na obrazovce Pehled mzete mnit následující nastavení: Rezim Auto nebo Chze Mapa zobrazení mapy 3D nebo 2D Dalsí moznosti slouzí k nastavení pedvoleb trasy (podrobnosti viz "Jak nastavit pedvolby trasy?" na stránce 9.) 13 Jak pouzívat mapu Prozkoumat? Mapa Prozkoumat umozuje prozkoumávat okolí a vyhledávat body zájmu (POI) nebo navigovat na adresu. Nemáte-li zamení GPS, na map bude zobrazena vase poslední známá poloha. Klepnutím a petáhnutím mapy mzete prozkoumat pozadovanou oblast. Budou zobrazena POI urcené kategorie. Klepnutím na POI zobrazíte dalsí informace nebo zahájíte navigaci na POI. 1. Zobrazí se obrazovka Prozkoumat. 2. V poli Blízko se zobrazí nkterý z následujících údaj: Vase aktuální poloha, pokud máte zamení GPS Oblast, kterou jste definovali v prvodci NAJÍT, atd. Poznámka: Pi kazdém klepnutí na PROZKOUMAT tuto oblast na obrazovce Náhled se mze zobrazit mapa Prozkoumat. Chcete-li prozkoumat jinou oblast, klepnte na Blízko a nastavte umístní pomocí jedné z následujících mozností: Moje destinace (zobrazuje se pouze bhem navigace), Moje Místa, Najít místo nebo Poslední cíle. 3. Klepnte na pipojovací tlacítko nebo klepnutím na okraj nabídky v rezimu Slide TouchTM skryjte nabídku. Zobrazí se mapa Prozkoumat. Jak zobrazit mapu Prozkoumat? Polozka Popis Skupina POI na stejném míst. Klepnutím zobrazíte pocet POI; dalsím klepnutím zobrazíte seznam POI. Místo definované v poli Blízko na obrazovce Prozkoumat. Poznámka: Tato ikona zstává ve stedu mapy Prozkoumat. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

50 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klepnutím piblízíte skupinu POI, která obsahuje více POI blízko u sebe. Poznámka: Barva této ikona se zmní na cervenou, kdyz skupina POI obsahuje POI ulozen v cásti Moje místo. Ikona POI Zobrazí ikonu, která oznacuje typ POI. Klepnutím zobrazíte název POI; dalsím klepnutím zobrazíte informace a moznosti. Smr vasí aktuální polohy. Klepnutím vrátíte mapu na vasi aktuální polohu. nebo Chcete-li zobrazení piblízit nebo oddálit, klepnte a podrzte tlacítko oddálením se zvtsí nebo zmensí oblast obsazená na plose Prozkoumat.. Piblízením nebo Poznámka: Pílisným oddálením se snízí pocet zobrazených POI na nulu a tím nebudou nalezeny zádné výsledky. 14 Jak navigovat na POI pomocí mapy Prozkoumat? Klepnutím na vybrané POI (v cerveném ctverecku) se zobrazí nabídka Prozkoumat s podrobnostmi o umístní POI. Provete následující kroky: Chcete-li... zatelefonovat na POI Provete... klepnte na. Poznámka: Tato funkce není k dispozici u vsech model. vypocítat trasu, otevít obrazovku Mapa a zahájit navigaci ulozit místo jako oblíbené klepnte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. klepnte na stran 20.). Místo bude ulozeno jako Moje místo. (Podrobnosti viz "Moje místo" na vyhledat podobné POI klepnte na Najít podobná místa. Zobrazí se obrazovka výsledk vyhledávání. Jak nastavit pedvolby POI? POI jsou rozdlena do skupin podle kategorií. Mzete zvolit zobrazení ikon vsech kategorií POI na map Prozkoumat nebo zobrazení pouze ikon z vybraných kategorií. Napíklad vás mohou zajímat pouze zábavní místa a chcete deaktivovat ostatní kategorie, napíklad skoly. 1. Zobrazí se obrazovka Prozkoumat. 2. Klepnte na Ukázat Provete následující kroky: Chcete-li... zobrazit vsechny ikony POI (tzn. ikony ze vsech kategorií) vybrat ikonu konkrétní kategorie POI pro zobrazení na obrazovce Mapa Provete... klepnte na Vsechna místa. klepnutím na pozadovanou kategorii POI se tato kategorie zobrazí na obrazovce Mapa. 16 Jak navigovat na poslední místo? Pro zjednodusení navigování na adresu zaízení Mio automaticky ukládá vsechna vase výchozí a cílová místa v seznamu poledních míst. 1. Zobrazí se obrazovka Vytvoit trasu Na obrazovce Vytvoit trasu klepnte na Poslední cíle. Vyberte pozadované poslední místo ze seznamu. Tip: Poslední místa lze tídit podle datumu, typu kategorie nebo podle abecedy. 4. Vase trasa bude vypoctena a zobrazí se obrazovka Pehled. 17 Jak zobrazit náhled trasy? Ukázka trasy umozuje: Zobrazit náhled trasy. Naplánovat a zobrazit trasu bez zamení GPS, napíklad kdyz se nacházíte v budov. V následující cásti jsou uvedeny pokyny pro zobrazení náhledu trasy. 1. Vyberte výchozí bod. Poznámka: Jestlize máte zamení GPS, není teba vybírat výchozí bod, nechcete-li, aby ukázka trasy nezacala jinde. a) Zobrazí se obrazovka Vytvoit trasu. b) Klepnte na Od. Zobrazí se obrazovka Pocátek cesty... c) Klepnte na Najít místo a potom najdte vás výchozí bod pomocí Prvodce adresou. Vyberte výchozí bod pomocí prvodc PEJÍT na adresu nebo NAJÍT adresu, nabídky MOJE MÍSTA nebo mapy Prozkoumat. Vase trasa bude vypoctena a zobrazí se obrazovka Pehled. Klepnte na Simulace trasy. Na obrazovce Mapa se zobrazí vypoctená trasa v rezimu simulace trasy. 5. Provete následující kroky: Chcete-li... zvýsit rychlost simulace snízit rychlost simulace pozastavit/spustit simulaci Provete... klepnte na klepnte na klepnutím na klepnutím na.. pozastavíte simulaci. spustite simulaci. ukoncete rezim simulace a zobrazí se obrazovka Pehled. zastavit simulaci klepnutím na 18 Jak zobrazit statistiku trasy? Zaízení Mio poskytuje následující informace: vzdálenost do cíle cas do cíle odhadovaný cas píjezdu prmrná rychlost Pokyny pro zobrazení statistiky trasy v prbhu plánované trasy: 1. Zobrazí se obrazovka Pehled. 2. Klepnutím na pepnte na obrazovku Statistika. 19 Moje místa Cást Moje Místa obsahuje vsechna vase ulozená a zachycená místa. Rovnz obsahuje POI a NavPixTM, které jste stáhli do zaízení Mio prostednictvím aplikace MioMore Desktop. Jak ulozit místo jako Moje místo? 1. Vyhledejte adresu, dokud se nezobrazí obrazovka Náhled. 2. Klepnutím na ulozíte místo jako Moje místo. Na map se barva ikony místa zmní na cervenou a zobrazí se datum/cas vytvoení. 3. Provete následující kroky: Chcete-li... pidat nebo upravit název místa zatelefonovat na POI Provete... klepnutím v poli názvu místa se zobrazí obrazovka Klávesnice. Zadejte název oblíbeného místa a klepnte na tlacítko OK. Zobrazí se obrazovka Náhled. klepnte na. Poznámka: Tato funkce není k dispozici u vsech model. vypocítat trasu, otevít obrazovku Mapa a zahájit navigaci pidat nebo upravit znacky místa klepnte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. klepnutím v poli znacky (nebo pidat znacky) se zobrazí obrazovka Klávesnice. Zadejte znacku nebo znacky pro oblíbené místo a klepnte na tlacítko OK. Zobrazí se obrazovka Náhled. klepnutím v poli poznámek (nebo pidat poznámky) se zobrazí obrazovka Klávesnice. Zadejte poznámky k oblíbenému místu a klepnte na tlacítko OK. Zobrazí se obrazovka Náhled. klepnte na Hledání kizovatek. Zobrazí se obrazovka výsledk vyhledávání nebo se zobrazí obrazovka Klávesnice, na které mzete zadat názvy kizujících se ulic. Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500

Řada Moov S. Příručka k hardwaru

Řada Moov S. Příručka k hardwaru Řada Moov S Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla mohou omezit

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN S-SERIES. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN S-SERIES v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Řada Spirit 380/480/670/680 Příručka k hardwaru

Řada Spirit 380/480/670/680 Příručka k hardwaru Řada Spirit 380/480/670/680 Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řada Moov V. Uživatelská příručka

Řada Moov V. Uživatelská příručka Řada Moov V Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Toto je výstražný symbol. Upozorňuje vás na možné nebezpečí zranění. Aby se zabránilo

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Řada Moov V. Příručka k hardwaru

Řada Moov V. Příručka k hardwaru Řada Moov V Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Toto je výstražný symbol. Upozorňuje vás na možné nebezpečí zranění. Aby se zabránilo

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Moov řady M400. Moov řady M300. Uživatelská příručka

Moov řady M400. Moov řady M300. Uživatelská příručka Moov řady M400 Moov řady M300 Uživatelská příručka Tento manuál obsahuje informace o hardware a funkcích mimo funkci navigace. Informace o navigačním software naleznete v jiné příručce. Revize: R00 (2009/06)

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC HD MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/3022370

Vaše uživatelský manuál HTC HD MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/3022370 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ Radiostanice Model MT 550 ČESKY Anténa Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon This Toto zařízení equipment je určeno is intended pro použití for v: use in: AT CY FI IE LU PT BA CZ FR IS MK RO BE DE GB

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více