PŘÍLOHA III týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA III týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce"

Transkript

1 PŘÍLOHA III týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

2 O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 DEFINICE POJMU PUVODNÍ VÝROBKY Všeobecné požadavky Zcela získané výrobky Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky Nedostatečné opracování nebo zpracování Kumulace původu Určující jednotka Příslušenství, náhradní díly a nástroje Soupravy Neutrální prvky HLAVA III Článek 11 Článek 12 Článek 13 ÚZEMNÍ POŽADAVKY Územní princip Přímá doprava Výstavy HLAVA IV Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Článek 18 Článek 19 Článek 20 Článek 21 Článek 22 Článek 23 Článek 24 Článek 25 Článek 26 Článek 27 Článek 28 Článek 29 Článek 30 DŮKAZY PŮVODU Všeobecné požadavky Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Průvodní osvědčení EUR.1 vydaná dodatečně Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře Schválený vývozce Platnost důkazů původu Tranzitní řízení Předkládání důkazů původu Dovoz po částech Osvobození od důkazu původu Informační postupy pro účely kumulace Podpůrné dokumenty Uchovávání důkazů původu a podpůrných dokumentů Nesrovnalosti a formální chyby Částky vyjádřené v euro OCT / str. 2

3 HLAVA V Článek 31 Článek 32 Článek 33 Článek 34 Článek 35 Článek 36 Článek 37 UJEDNNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Předávání otisků razítek a adres Ověřování důkazů původu Ověřování prohlášení dodavatele Řešení sporů Sankce Svobodná celní pásma Výjimečné regulace HLAVA Článek 38 CEUTA A MELILLA Zvláštní podmínky HLAVA VII Článek 39 Článek 40 Článek 41 Článek 42 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Revize pravidel původu Přílohy Uplatnění přílohy Přechodné období týkající se vystavování formuláře EUR.2 SEZNAM DODATKŮ Dodatek 1 Úvodní poznámky k seznamu v Dodatku 2 Dodatek 2 Seznam opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu Dodatek 3 Tiskopis průvodního osvědčení EUR.1 Dodatek 4 Prohlášení na faktuře Dodatek 5A Prohlášení dodavatele pro zboží, které získalo status původu Dodatek 5B Prohlášení dodavatele pro zboží bez statusu původu Dodatek 6 Informační list Dodatek 7 Tiskopis žádosti o výjimečné regulace OCT / str. 3

4 HLAVA I VŠEOBECNÁ POŽADAVKY Článek 1 Definice Pro účely této přílohy: (a) výroba znamená jakékoli opracování nebo zpracování včetně sestavování nebo zvláštních postupů; (b) materiál znamená jakékoli příměsi, suroviny, části nebo součásti, apod., které jsou používány při výrobě výrobku; (c) výrobek znamená právě vyráběné zboží, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci; (d) zboží znamená obojí, materiály i výrobky; (e) celní hodnotou se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení); (f) cena ze znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu, sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen; (g) hodnota materiálů znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, neníli tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu, která zaplacenou za tyto materiály v příslušné zemi; (h) hodnota původních materiálů znamená hodnotu těchto materiálů stanovenou podle písmene (g) mutatis mutandis; (i) přidanou hodnotou se rozumí cena ze snížená o celní hodnotu materiálů dovezených ze třetích zemí do Společenství, do zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (dále jen ACP) nebo do zámořských zemí a území (dále jen OCT); (j) (k) (l) (m) kapitoly a čísla znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného Harmonizovaný systém nebo HS ; zařazení znamená zatřídění výrobku nebo materiálů do příslušného čísla; zásilkou se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře; území včetně teritoriálních vod. HLAVA II DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Článek 2 Všeobecné požadavky 1. Pro účely provádění podmínek rozhodnutí to obchodní spolupráci, se následující výrobky pokládají za původní v OCT: (a) výrobky zcela získané v OCT ve smyslu článku 3 této přílohy; (b) výrobky získané v OCT obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v OCT ve smyslu článku 4 této přílohy; 2. Pro účely provádění odstavce 1 se území OCT pokládají za jedno jediné území. OCT / str. 4

5 3. Původní výrobky, obsahující materiály zcela získané nebo dostatečně opracované nebo zpracované ve dvou nebo více zemích OCT, se pokládají za původní v té zemi OCT, ve které bylo provedeno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že toto opracování nebo zpracování přesahuje operace uvedené v článku 5. Článek 3 Zcela získané výrobky 1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané v OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP: (a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna; (b) rostlinné výrobky sklízené zde; (c) živá zvířata narozená a chovaná zde; (d) produkty ze živých zvířat zde chovaných; (e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným; (f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody, získané jejich plavidly; (g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodí výhradně z produktů uvedených v písmeni f); (h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad; (i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných; (j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo jejich teritoriální vody, za předpokladu, že mají výhradní práva je využívat; (k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j). 2. Pojmy jejich plavidla a jejich rybářské zpracovatelské lodě uvedené v odstavci 1, písmenech (f) a (g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě: (a) která jsou registrována nebo zaznamenána v OCT, členském státě Společenství a zemi ACP; (b) která plují pod vlajkou OCT, členského státu Společenství nebo země ACP; (c) která jsou vlastněna nejméně z 50 procent státními příslušníky OCT, členských států Společenství nebo zemí ACP, nebo společností s ústředím v OCT, členském státu Společenství nebo zemi ACP, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státními příslušníky OCT, členských států Společenství nebo zemí ACP a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří těmto státům, veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států; (d) jejichž posádka, kapitán a důstojníci jsou alespoň z 50 procent státními příslušníky OCT, členských států Společenství nebo zemí ACP. 3. Nehledě na odstavec 2, pokud OCT nabídne Společenství sjednání dohody o rybářství, kterou Společenství neakceptuje, může si OCT pronajmout plavidla ze třetích zemí pro rybolov ve své výhradní hospodářské zóně a požadovat,aby tato plavidla byla pokládána za jejich plavidla podle následujících podmínek: - že OCT nabídl Společenství sjednání dohody o rybářství, avšak Společenství tuto nabídku neakceptovalo; - že posádka včetně kapitána a důstojníků, je tvořena z 50% státními příslušníky OCT nebo zemí ACP; - že Komise uzná, že OCT byla nájemní smlouvou nabídnuta přiměřená možnost pro rozvoj rybolovu na vlastní účet a že OCT zodpovídá za plavební a obchodní vedení lodě poskytnuté mu k dispozici na podstatné časové období. OCT / str. 5

6 Článek 4 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky 1. Pro účely této přílohy se výrobky, které nebyly zcela získány v OCT, ve Společenství nebo zemích ACP, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky dodatku 2. Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky obsažené v tomto rozhodnutí opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých pří výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v seznamu, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu. 2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v seznamu neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity, za předpokladu, že: (a) jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny ze ; (b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v seznamu, není překročeno splněním tohoto odstavce. 3. Odstavce 1 a 2 se uplatní bez dotčení článku 5. Článek 5 Nedostatečné opracování nebo zpracování 1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 4: (a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování; (b) rozebírání a sestavování balíků; (c) mytí, čištění, odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev; (d) žehlení nebo lisování textilií; (e) prosté natírání, malování, leštění; (f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže; (g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru; částečné nebo úplné mletí cukru; (h) loupání, vypeckování a louskání ovoce, ořechů a zeleniny; (i) broušení, ostření, prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, štípání, sekání; (j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů); (k) prosté plnění do lahví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, krabic, upevňování na podložky a všechny ostatní prosté balící operace; (l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly; (m) prosté mísení výrobků, též různých druhů, pokud jedna nebo více částí směsi nesplňuje podmínky stanovené touto přílohou tak, aby je bylo možné pokládat za původní v OCT, Společenství nebo zemích ACP; (n) prosté sestavování částí výrobku za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části; (o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n); (p) porážka zvířat. 2. Všechny operace provedené s danými výrobky buď v OCT, Společenství nebo zemích ACP jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1. OCT / str. 6

7 Článek 6 Kumulace původu 1. Materiály původní ve Společenství nebo zemích ACP, jsou považovány za materiály původní v OCT, pokud zde byly použity k výrobě výrobků. Není nutné, aby tyto materiály zde byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve smyslu článku Opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nebo zemích ACP se považuje za opracování nebo zpracování provedené v OCT, pokud jsou tyto materiály v konečném důsledku opracovány nebo zpracovány v OCT. 3. Výrobky, které získaly status původu podle odstavce 2, se dále považují za výrobky původní v OCT pouze pokud opracování nebo zpracování provedené v OCT přesahuje operace uvedené v článku Odstavce 1 a 2 se neuplatní pro zboží kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému, pokud jsou použité materiály původní ve Společenství, zahrnuty do systému vývozních subvencí pro zemědělské výrobky. Odstavce 1 a 2 lze použít, za předpokladu, že bude předložen důkaz, že pro použité materiály nebyla zaplacena žádná vývozní subvence. Pro zboží HS kapitoly 17 a podpoložek HS a je povolena kumulace původu zemí ACP / ES - OCT až od 1. února 2002, v rámci ročního množství tun, do 31. prosince Toto roční množství je postupně redukováno až na nulu následovně: tun od 1.ledna 2008; tun od 1.ledna 2009; tun od 1.ledna 2010; 0 tun od 1. ledna Tato roční množství nemohou být převáděna z jednoho roku do dalšího roku. Pro účely provádění pravidel kumulace původu, se považuje vytváření kostkového cukru a mletí cukru za operace postačující OCT. Komise vydá potřebné prováděcí předpisy. 5. Pro výrobky HS čísla 1006 je povolena od 1. února 2002, bez ohledu na možné zvýšení podle odstavců 4 a 5, kumulace původu zemí ACP / OCT pouze do celkového ročního množství tun rýžového ekvivalentu (loupaná rýže), které je obsaženo v celní kvótě pro rýži s původem v zemích ACP, stanovenou v dohodě o spolupráci zemí ACP-ES. V počátku budou vystavovány každoročně dovozní licence pro tun rýžového ekvivalentu (loupaná rýže) pro OCT; v rámci tohoto množství budou vystavovány dovozní licence pro tun rýžového ekvivalentu (loupaná rýže) pro nejméně rozvinuté OCT uvedené v příloze IB. Všechny ostatní dovozní licence budou vystaveny pro Nizozemské Antily a Arubu. Dovozy z OCT mohou dosáhnout, nehledě na možné zvýšení podle pododstavců 4 a 5, množství tun, uvedené v pododstavci 1, včetně uvedených tun, pokud země ACP nevyužijí možnost přímého vývozu v rámci kvóty uvedené v pododstavci 1. Vystavování dovozních licencí na více než rok bude odstupňováno podle časových období, která byla stanovena pro zajištění vyvážené správy trhu. V souladu s ustanovením článku 22 Nařízení (ES) č. 3072/95 může Komise množství uvedené v pododstavci 1 navýšit, nejvýše však o tun rýžového ekvivalentu (loupaná rýže), pokud v dubnu, poté co získala dostatečně jasný dojem z aktuálního hospodářského roku Společenství, stanoví, že takové zvýšení nepovede k narušení trhu Společenství. Stanoví-li Komise po 1. srpnu, že hrozí na trhu Společenství nedostatek rýže Indica, může uvedené množství, na rozdíl od pododstavců 1 až 4, navýšit podle platných správních postupů. Pro účely provádění tohoto odstavce se úplné mletí nebo šrotování, bez ohledu na ustanovení článku 5 (f), považuje za operace postačující k získání statusu původu OCT. Komise vydá potřebné prováděcí předpisy v souladu se stejnými postupy. Množství stanovená v tomto odstavci nemohou být převáděna z jednoho roku do dalšího roku. OCT / str. 7

8 Článek 7 Určující jednotka 1. Určující jednotkou pro uplatnění podmínek této přílohy se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému. Z toho vyplývá, že : (b) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku; (c) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel této přílohy brát každý výrobek jednotlivě. 2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu. Článek 8 Příslušenství, náhradní díly a nástroje Příslušenství, náhradní díly a nástroje, odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla. Článek 9 Soupravy Soupravy, definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovanému systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 procent ceny soupravy ze. Článek 10 Neutrální prvky Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě: (a) elektrická energie a palivo; (b) zařízení a vybavení; (c) stroje a nástroje; (d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku. HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY Článek 11 Územní princip 1. Vyjma ustanovení článku 6, musí být podmínky stanovené v hlavě II splněny bez přerušení v OCT. OCT / str. 8

9 2. Vrací-li se zpět původní zboží v OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP vyvezené z těchto zemí do jiné země, musí být pokládáno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že: (a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a (b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu. Článek 12 Přímá doprava 1. Preferenční zacházení stanovené v rámci ustanovení rozhodnutí o obchodně politické spolupráci se týká pouze výrobků splňujících požadavky této přílohy, které jsou přepravovány přímo mezi územími OCT, Společenství a zemí ACP. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku, mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoli operace určené k jejich uchování v dobrém stavu. Původní výrobky mohou být dopravovány v potrubích přes území jiná než území OCT, Společenství nebo zemí ACP. 2. Celním orgánům dovážející země je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1 a to ve formě: (a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu, nebo (b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje: (i) přesný popis výrobků, (ii) datum vyložení a přeložení zboží a případné názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků, a (iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu, nebo (c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše. Článek 13 Výstavy 1. Původní výrobky zasílané z OCT na výstavu do země jiné, než je OCT, země ACP nebo členské státy, a následně prodané a dovezené do Společenství, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle rozhodnutí za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že: (a) vývozce zaslal tyto výrobky z OCT do země, kde se výstava koná, a vystavil je v této zemi; (b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství; (c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; (d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účelů než předvádění na výstavě. 2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanovením Hlavy IV a předložen celním orgánům dovážející země obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možné požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny. 3. Odstavec 1 platí pro jakoukoli obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem. OCT / str. 9

10 HLAVA IV DŮKAZ PŮVODU Článek 14 Všeobecné požadavky 1. Výrobky původní v OCT mají při dovozu do Společenství nárok na uplatnění výhod podle rozhodnutí, pokud je předloženo: (a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v dodatku 3; nebo (b) v případech uvedených v článku 19, prohlášení, jehož vzor je uveden v dodatku 4, vyhotovené vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možné ztotožnit (dále jen prohlášení na faktuře ); 2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu této přílohy nárok na uplatnění výhod podle rozhodnutí, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 25. Článek 15 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 1. Průvodní osvědčení vydají celní orgány vyvážející OCT na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupcem. 2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v dodatku 3. Tyto formuláře musí být vyplněny v souladu s touto přílohou. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové péro a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut. 3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející OCT, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek této přílohy. 4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány vyvážející OCT, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní v OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP a jsou-li splněny ostatní podmínky této přílohy. 5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek této přílohy. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění. 6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení. 7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz zajištěn. Článek 16 Průvodní osvědčení vystavená dodatečně 1. Nehledě na ustanovení článku 15 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže: (a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opominutí nebo zvláštních okolností; nebo (b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů. OCT / str. 10

11 2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení týká, a odůvodnění této žádosti. 3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci. 4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat (v oddíle 7) jednu z těchto frází: EXPEDIDO A POSTERIORI, UDSTEDT EFTERFØLGENDE, NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, ΕΚ ΟϑΈΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΈΡΩΝ, ISSUED RETROSPECTIVELY, DÉLIVRÉ A POSTERIORI, RILASCIATO A POSTERIORI, AFGEGEVEN A POSTERIORI, EMITIDO A POSTERIORI, ANNETTU JÄLKIKÄTEEN, UTFÄRDAT I EFTERHAND. 5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu Poznámky průvodního osvědčení EUR.1. Článek 17 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce písmeně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní. 2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat (v oddílu 7) jedno z následujících slov: DUPLICADO, DUPLIKAT, ANTIГPФO DUPLICATE, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, SEGUNDA VIA, KAKSOISKAPPALE. 3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu Poznámky duplikátu průvodního osvědčení EUR Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data. Článek 18 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů OCT, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo částí těchto výrobků na jiné území Společenství nebo OCT. Nahrazující průvodní osvědčení vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází. Článek 19 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře 1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (b) může vystavit: (a) schválený vývozce ve smyslu článku 20, nebo (b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje EUR. 2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní v OCT, v zemích ACP nebo ve Společenství a jsou-li splněny ostatní podmínky této přílohy. 3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející země předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek této přílohy. 4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení jehož vzor je uveden v dodatku 4, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. OCT / str. 11

12 5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 20 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal. 6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků. Článek 20 Schválený vývozce 1. Celní orgány vyvážející země mohou oprávnit vývozce dále jen schválený vývozce, který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje rozhodnutí, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků, Vývozce, který o takové oprávnění žádá, musí poskytnou celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění podmínek této přílohy. 2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné. 3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře. 4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem. 5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nadále nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění. Článek 21 Platnost důkazu původu 1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení v dovážející zemi a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející země. 2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy předložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi. 3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty doručeny výrobky. Článek 22 Tranzitní řízení Jsou-li výrobky umístěny v OCT nebo zemi ACP, jiné než je země původu, započíná nová platnost 4 měsíců dnem, ve kterém celní orgány tranzitní země uvedli v části Poznámky (oddíl 7) průvodního osvědčení EUR.1: - frázi tranzit, - jméno tranzitní země, - jehož vzorový otisk byl předán Komisi v souladu s ustanovením článku 31, - datem indosace. OCT / str. 12

13 Článek 23 Předkládání důkazu původu Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v té zemi. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění rozhodnutí. Článek 24 Dovoz po částech V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země, dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2 (a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části. Článek 25 Osvobození od důkazu původu 1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky této přílohy a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu. 2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu. 3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 EUR v případě malých zásilek a EUR v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujících. Článek 26 Informační procedury pro účely kumulace 1. Jestli-že je aplikován článek 2 nebo 6, je pro materiály původní v ostatních OCT, ve Společenství nebo zemích ACP předložen průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení dodavatele, jehož vzor je uveden v dodatku 5A, které je vystaveno vývozcem v té zemi, ze které tento materiál pochází. 2. Jestliže je aplikován článek 2 nebo 6, je předkládán doklad o opracování nebo zpracování, kterému byly materiály podrobeny v ostatních OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP ve formě prohlášení dodavatele, jehož vzor je uveden v dodatku 5B. Prohlášení vydává vývozce v zemi, ze které tento materiál pochází. 3. Dodavatel vydává samostatné prohlášení dodavatele pro každou zásilku materiálů na obchodní faktuře nebo na příloze k faktuře, nebo dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje materiály takovým způsobem, aby je bylo možné ztotožnit. 4. Prohlášení dodavatele může být vydáno ve předtištěné formě. 5. Prohlášení dodavatele musí být vlastnoručně podepsáno. Nicméně, pokud je faktura a prohlášení dodavatele vystaveno prostředky automatizovaného zpracování dat nemusí je dodavatel podepisovat za předpokladu, že celním orgánům v zemi nebo území, ve které je prohlášení vystaveno, je známa zodpovědná osoba společnosti, ve které je prohlášení vystavováno. 6. Prohlášení dodavatele je předkládáno příslušným celním orgánům vyvážející OCT, u kterých je žádáno o vydání průvodního osvědčení EUR Prohlášení dodavatele a informační listy, které byly vydány před nabytím platnosti tohoto rozhodnutí, zůstávají v souladu s ustanovením článku 23 dodatku II Rozhodnutí 91/482/EHS nadále platná. OCT / str. 13

14 8. Pro účely článku 6 (4), pododstavce 1 musí průvodní osvědčení EUR.1 v části Poznámky (oddíl 7) obsahovat jednou z následujících frází : RESTITUCIÓN A LA EXPORTACIÓN NO PAGADA, EKSPORTRESTITUTION IKKE UDBETALT, KEINE AUSFUHRERSTATTUNG GEZAHLT, EN KATEBAHΘH KATA THN EΘAΓΏΓH, EXPORT REFUND NOT PAID, RESTITUTION À L'EXPORTATION NON PAYÉE, RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE NON CORRIPOSTA, GEEN UITVOERRESTITUTIE BETAALD, RESTITUIÇŌES À EXPORTAÇÃO NÃO PAGAS, EI MAKSETTU VIENTITUKEA, EXPORTSTŐD EJ UTBETALAT. Článek 27 Podpůrné dokumenty Za dokumenty zmíněné v článcích 15 (3) a 19 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní v OCT, ve Společenství nebo zemích ACP a že splňují požadavky této přílohy, mohou být pokládány inter alia: (a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví; (b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené v OCT, ve Společenství nebo zemích ACP, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy; (c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů v OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP, vydané nebo vystavené v OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy; (d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené v OCT, ve Společenství nebo zemích ACP v souladu s touto přílohou. Článek 28 Uchování důkazů původu a podpůrných dokumentů 1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné článku 15 (3). 2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 19 (3). 3. Celní orgány vyvážející OCT, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1 jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku Celní orgány dovážející země jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře. Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby 1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům. 2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedené v tomto důkazu původu. OCT / str. 14

15 Článek 30 Částky vyjádřené v euro 1. Částky vyjádřené v příslušných měnách členských států odpovídají částkám vůči euro podle kursu platného v první pracovní den měsíce října Částky vyjádřené v euro a jejich přepočet v národních měnách některých zemí členských států mohou být, na žádost Komise, členských států nebo OCT přezkoumány Výborem pro celní kodex (Sekce původu). Při této revizi Výbor dbá, aby se částky vyjádřené v národních měnách členských zemí nesnižovaly a dále zvažuje, zda je vhodné zachovat účinky tohoto omezení v reálných podmínkách. Pro tyto účely může částky vyjádřené v euro změnit. 3. Pokud budou výrobky fakturovány v měně jiného členského státu, uzná dovážející země částky sdělené těmito státy. HLAVA V UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 31 Předávání otisků razítek a adres OCT předají Komisi vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování průvodních osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře. Průvodní osvědčení EUR.1 budou přijímána pro účely preferenčního zacházení ode dne, kdy tyto informace Komise obdrží. Komise předává tyto informace celním orgánům členských států. Článek 32 Ověřování důkazů původu 1. V zájmu zajištění užívání této přílohy si OCT, Společenství a země ACP navzájem poskytují prostřednictvím svých celních správ úřední pomoc při ověřování pravosti průvodních osvědčení a prohlášení na faktuře a správnosti údajů v těchto dokumentech uvedených. Celní orgány podají relevantní informace týkající se podmínek, za kterých byl výrobek vyroben, zejména dodržení podmínek pravidel původu v různých OCT, Společenství nebo zemích ACP. 2. Následné ověřování dokladů původu se provádí namátkově nebo kdykoli mají celní orgány dovážející země opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění ostatních podmínek této přílohy. 3. Za účelem provádění ustanovení článku 2 vrátí celní orgány dovážející země průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející země, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoli získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření. 4. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející země. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou. 5. Rozhodnou-li celní orgány dovážející země pozastavit preferenční zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné. 6. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní v OCT, ve Společenství nebo v zemích ACP a zda jsou splněny ostatní podmínky této přílohy. OCT / str. 15

16 7. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečnou informaci pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi. 8. Pokud je z výsledků ověřovacího řízení nebo jiných dosažitelných informací je zřejmé, že ustanovení této přílohy nebyla dodržena, provede OCT z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti Společenství potřebná šetření nebo zajistí aby tato šetření takovým způsobem, aby byla porušení této přílohy zjištěna a přijata opatření, k jejich zabránění. Komise může při šetření spolupracovat. Článek 33 Ověřování prohlášení dodavatele 1. Ověřování prohlášení dodavatele se provádí namátkově nebo kdykoli mají celní orgány opodstatněnou pochybnost o pravosti tohoto dokumentu nebo o správnosti nebo úplnosti údajů týkajících se skutečného původu materiálů. 2. Celní orgány, kterým je prohlášení dodavatele předloženo, mohou požádat celní orgány země, ve kterém bylo prohlášení vydáno, o vystavení informačního listu, jehož vzor je uveden v dodatku 6. Alternativně mohou celní orgány, kterým je předkládáno prohlášení dodavatele, požadovat od vývozce předložení informačního listu, vystaveného celními orgány země, ve kterém bylo vydáno prohlášení. Kopie informačního listu musí být uchovávána úřadem, který jej vystavil, nejméně po dobu tří let 3. Výsledek ověření musí být žádajícím celním orgánům předán co nejdříve. Z výsledku musí být zřejmé, zda prohlášení týkající se statusu původu materiálů je správné. 4. Za účelem ověření, dodavatel je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty obsahující prohlášení společně se všemi nezbytným doklady prokazujícími status původu materiálů. 5. Celní orgány země, ve které bylo vydáno prohlášení dodavatele, mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu ověření správnosti prohlášení dodavatele, kterou považují za účelnou. 6. Průvodní osvědčení EUR.1 která byla vystavena na základě věcně nesprávného prohlášení dodavatele, je nutno považovat za neplatná. Článek 34 Řešení sporů Spory, které vyvstanou při ověřování podle článků 32 a 33 mezi žádajícími celními orgány a celními orgány, které ověření provádí nebo problémy s výkladem této přílohy, musí být předloženy Výboru pro Celní kodex Společenství - Sekce původu zřízené Nařízením (EHS) č. 2913/92. Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země. Článek 35 Sankce Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována. Článek 36 Svobodná celní pásma 1. OCT a členské státy učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu nebo prohlášením dodavatele, a které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu. OCT / str. 16

17 2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, původní výrobky dováženy do svobodného celního pásma s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními této přílohy. Článek 37 Výjimečné regulace 1. Výjimečné regulace vyplývající z této přílohy mohou být přijaty pro rozvoj stávajících hospodářských odvětví nebo vytváření nových hospodářských odvětví. Členské státy nebo, pokud celní orgány OCT předloží Společenství žádost o výjimečné regulace společně se zdůvodněním této žádosti v souladu s ustanovením odstavce 2, k projednání ve Společenství. Společenství žádosti vyhoví, pokud je žádost ve smyslu tohoto článku dostatečně zdůvodněna a povolení výjimečných regulací nemůže způsobit k závažnému poškození stávajících hospodářských odvětví Společenství. 2. Za účelem usnadnění pověření žádosti o výjimečnou regulaci Společenstvím, předají žádající OCT žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v dodatku 7, obsahující v odůvodnění žádosti všechny potřebné a důležité informace, zejména následující údaje: - popis finálního výrobku, - druh a množství materiálů původních ve třetích zemích, - druh a množství materiálů původních v zemích ACP, ve Společenství nebo v OCT, nebo materiálů, které zde byly opracovány nebo zpracovány, - výrobní postupy, - přidanou hodnotu, - počet pracovníků dotyčného podniku, - předběžný objem vývozu do Společenství, - jiné možné nákupní zdroje surovin, - důvody pro požadovanou dobu platnosti se zohledněním snah o získání nových nákupních zdrojů, - jiné poznámky. Stejná pravidla jsou aplikována pro žádosti o prodloužení již existujících žádostí. 3. Při zkoumání žádosti se zohledňuje zejména: (a) rozvojový stav nebo zeměpisná poloha dotyčného OCT; (b) případy, ve kterých by mohla aplikace platných pravidel původu podstatně ovlivnit možnost některého stávajícího hospodářského odvětví v OCT pokračovat v jeho vývozech do Společenství, a zejména případy, ve kterých aplikace pravidel původu mohla mít za následek zastavení jeho činnosti; (c) zvláštní případy, ve kterých může být jednoznačně prokázáno, že by nemohly být použity značné investice do některého hospodářského odvětví nemohly z důvodu aplikace pravidel původu, ale ve kterých výjimečná regulace zvýhodní provádění investičního programu a mohla by umožnit postupné splnění těchto podmínek. 4. V každém případě musí být zkoumáno, zda daný problém nemůže být řešen pomocí ustanovení o kumulaci původu. 5. Kromě toho, se žádost o výjimečnou regulaci v případě některé nejméně rozvinuté země nebo území, zkoumá s ohledem na to: (a) jaký vliv má přijímané rozhodnutí na hospodářské a sociální účinky, zejména na zaměstnanost; (b) že výjimečná regulace musí platit po určitou dobu, která vyhovuje zvláštní situaci dotyčné OCT a jeho potížím. OCT / str. 17

18 6. Při prověřování žádosti je nutno v jednotlivých případech zejména zohlednit možnost získání statusu původu pro výrobky, při jejichž výrobě byly použity materiály původní v sousedních rozvojových zemích, v nejméně rozvinutých zemích, pokud je možná uspokojivá administrativní spolupráce. 7. Nehledě na ustanovení odstavců 1 až 6, je výjimečná regulace poskytnuta, obnáší-li přidaná hodnota u nepůvodních výrobků, použitých při výrobě v dotyčných OCT, alespoň 45% hodnoty finálního výrobku, za předpokladu, že výjimečná regulace nepovede k vážnému poškození některého hospodářského odvětví Společenství nebo jednoho nebo více jeho členských států. 8. (a) Rada a Komise, prostřednictvím předsedy Výboru pro Celní kodex /sekce původu), podniknou potřebné kroky co nejdříve, nejpozději však do 75 pracovních dnů po obdržení žádosti tak, aby mohlo být přijato usnesení. Rozhodnutí č. 2000/399/ES 1 se použije mutatis mutandis. (b) Nebude-li v rámci limitu uvedeného v odstavci 8 (a) přijato usnesení, je žádost pokládána za přijatou. 9. (a) Výjimečná regulace platí celkově pět let. (b) V usnesení o výjimečné regulaci může být stanoveno její prodloužení bez nově přijatého usnesení Komise za předpokladu, že členské státy nebo OCT tři měsíce před ukončením jeho platnosti předloží důkaz, že ustanovení této přílohy, za kterých byla vydána výjimečná regulace, ještě nemohla být splněna. Budou-li podány námitky proti prodloužení, Komise je prověří co nejdříve a rozhodne, zda výjimečná regulace bude prodloužena. Komise přijme podle odstavce 8 usnesení. Musí být přijata všechna nezbytná opatření, aby bylo zabráněno přerušení použití výjimečné regulace. (c) Během doby platnosti stanovené v pododstavcích (a) a (b), může Společenství, za předpokladu že bude zjištěno, že se podstatně změnily okolnosti pro výjimečné regulace, přezkoumat podmínky pro použití výjimečné regulace. Po tomto přezkoumání může Společenství změnit dobu platnosti výjimečné regulace nebo jiné podmínky dříve přijatého usnesení. HLAVA VI CEUTA A MELILLA Článek 38 Zvláštní ustanovení 1. Pojem Společenství ve smyslu této přílohy nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem výrobky původní ve Společenství nezahrnuje výrobky původní v Ceutě a Melille. 2. Ustanovení této přílohy se použijí mutatis mutandis pokud výrobky dovážené do Ceuty a Melilly, mohou být pokládány za původní v OCT. 3. Jsou-li výrobky zcela získané v Ceutě a Melille, v zemích ACP nebo ve Společenství opracovány nebo zpracovány v OCT, pokládají se za zcela získané v OCT. 4. Opracování nebo zpracování provedené v Ceutě a Melille, v zemích ACP nebo ve Společenství se považuje za zpracování provedené v OCT, pokud materiály byly podrobeny dalšímu opracování nebo zpracování v OCT. 5. Za účelem použití odstavců 3 a 4 se nepostačující operace uvedené v článku 5 nepokládají za opracování nebo zpracování. 6. Ceuta a Melila se pokládají za jedno území. 1 Rozhodnutí Rady 2000/399/ES ze 16.června 2000 o řízení pro výjimečné regulace k pravidlům původu Protokolu č.1 k ACP-ES-Dohodě o partnerství (L 151 z , str.16). OCT / str. 18

19 HLAVA VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 39 Revize pravidel původu 1. Rada prověří, na žádost příslušných orgánů zemí nebo území Společenství používání ustanovení této přílohy a jejich ekonomické účinky s ohledem na nutné změny nebo úpravy. Rada zohlední, kromě jiného účinky technologického vývoje na pravidla původu. Rozhodnutí jsou prováděna co možná nejdříve. 2. Každá technická změna této přílohy je přijata podle řízení o úpravách podle článku 5 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Komise má oporu v uvedeném Výboru pro Celní kodex podle článku 247 a Nařízení (EHS) č z 12. října 1992 o ustanovení Celního kodexu Společenství 2, a lhůta podle článku 5 odstavce 6 Rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na tři měsíce. Shora uvedené řízení neplatí pro článek 6 odstavce 4 a 5 tohoto dodatku. Článek 40 Dodatky Dodatky připojené k této příloze jsou její nedílnou součástí. Článek 41 Provádění dodatku Společenství a OCT přijmou potřebná opatření pro provádění této přílohy. Článek 42 Přechodná lhůta pro vystavování tiskopisu EUR.2 1. Do 31. prosince 2001, přijímají příslušné celní úřady Společenství, ve smyslu ustanovení této přílohy, tiskopisy EUR.2 jako platné důkazy původu, které byly vystaveny v rámci tohoto rozhodnutí. 2. Žádostem o dodatečné ověření tiskopisů EUR.2 bude celními orgány vyvážejících zemí vyhověno do dvou let po vystavení předmětných tiskopisů EUR.2. Tato ověření budou prováděna podle Hlavy V tohoto dodatku. 2 L 302 z , str.1 nařízení, naposledy změněno Nařízením (ES) č. 2700/2000 (L 311 z , str.17). OCT / str. 19

20 DODATEK I Úvodní poznámky k příloze II Poznámka 1: Seznam stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 4 Přílohy III. Poznámka 2: 2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno ex, znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3. Poznámka 3: 3.1. Ustanovení článku 4 Přílohy III, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném ve Společenství nebo v OCT. Například: Z ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze. Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít materiály kteréhokoli čísla, lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla... nebo výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů stejného čísla jako výrobek znamená, že je možno použít materiály jakéhokoli čísla s výjimkou těch, jejichž popis je shodný s popisem výrobků uvedeného ve sloupci Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu. OCT / str. 20

PROTOKOL 3 o pravidlech původu

PROTOKOL 3 o pravidlech původu PROTOKOL 3 o pravidlech původu (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) OBSAH HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek

Více

PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA

Více

DODATEK III. Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny

DODATEK III. Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny DODATEK III Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1 Tiskařské pokyny 1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

DODATEK týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

DODATEK týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce DODATEK týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek

Více

NAŘÍZENÍ RADY č. 82/2001

NAŘÍZENÍ RADY č. 82/2001 NAŘÍZENÍ RADY č. 82/2001 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce v obchodu mezi celním územím Společenství a Ceuty a Melilly (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.4.2010 KOM(2010)172 v konečném znění 2010/0093 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

O d d í l 1. P o d o d d í l 1

O d d í l 1. P o d o d d í l 1 1993R2454 CS 01.01.2014 019.001 47 B M18 KAPITOLA 2 Preferenční původ zboží O d d í l 1 Systém všeobecných preferencí P o d o d d í l 1 M46 Obecná ustanovení Článek 66 Tento oddíl stanoví pravidla týkající

Více

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 Pokyny k tisku 1. Tiskopis, na kterém je vytištěn informační list INF 4, musí být vytištěn na bílém bezdřevém klíženém papíru o hmotnosti

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5. Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010

Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5. Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010 Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5 Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010 1.Účastníci jednání: Za GŘC: Za Ministerstvo zemědělství: Mgr. Dalibor Rucký, ředitel sekce 02 Cel a daní Ing. Sylva Urbanová,

Více

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení Vysvětlivky k Příloze III Definice pojmu původní výrobky a metody administrativní spolupráce k Dohodě o založení asociace mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 8/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 18/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP. kterým se mění protokol 4 k dohodě týkající se pravidel původu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP. kterým se mění protokol 4 k dohodě týkající se pravidel původu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1449 v konečném znění ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP kterým se mění protokol 4 k dohodě týkající se pravidel původu - Předloha společného

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE EU/KR/P1/cs 1 OBSAH ODDÍL A PRAVIDLA PŮVODU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 DEFINICE HLAVA II DEFINICE POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY

Více

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ...

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... 6 3.1. Preferenční dovoz mimo režim kvót... 7 3.2. Dovoz

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 3 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO KOMUNIKACI ŘEDITELSTVÍ B - Informační kancelář v České republice PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ Výzva k vyjádření zájmu Skladování a distribuce propagačních

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ Pravidlo 1 Zkrácené výrazy Pravidlo 2 Podrobnosti týkající se přihlášky Pravidlo 3 Podrobnosti týkající se vyobrazení průmyslového vzoru Pravidlo 4 Podrobnosti týkající

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Definice malého a středního podniku Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil.

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5

29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5 29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5 PŘEKLAD PROTOKOL mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více