Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Čárové kódy. Bakalářská práce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Čárové kódy. Bakalářská práce."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Čárové kódy Bakalářská práce Autor: Michal Macháň Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci zpracoval samostatně s pouţitím literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této práce. V Praze dne 6. dubna 2010 Michal Macháň

3 Poděkování Děkuji Ing. Vladimíru Benešovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za čas věnovaný mé práci, za cenné připomínky a metodické vedení práce.

4 Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou identifikace objektů pomocí čárových kódů. Seznamuje čtenáře s historií čárových kódů, s hlavními principy konstrukce čárových kódů a s nejvíce pouţívanými čárovými kódy. Dále charakterizuje moţnosti pořizování a snímání čárových kódů a moţnosti jejich uplatnění při automatickém sběru dat. V poslední části předkládá praktické zkušenosti, získané během zavádění technologie čárových kódů pro značení a inventarizaci HW prostředků. Annotation: This bachelor thesis deals with the identification of objects through the use of bar codes. Firstly, it acquaints readers with the history of bar codes, with the main principles of how they are constructed and the most commonly used bar codes. Secondly, it explains the possibility of acquisition through the scanning of bar codes and the possibility of applying them in automatic data collection. Lastly, it discusses the practical experience gained through the implementation of barcode technology for marking and inventory of hardware resources.

5 Obsah Úvod 6 1 Identifikace Pojem identifikace Automatická identifikace 7 2 Vývoj čárových kódů 9 3 Konstrukce soudobých čárových kódů Jednorozměrný čárový kód Dvojrozměrný čárový kód Trojrozměrný čárový kód Nejpouţívanější čárové kódy 16 4 Tvorba čárových kódů Tiskové technologie Technologie přímého značení 34 5 Snímání čárových kódů Čtecí pero Snímač s CCD obvody Laserový snímač Kamerový snímač na principu obrazového snímání Snímač vyuţívající MEMS technologii 39 6 Moţnosti vyuţití prostředků automatické identifikace a sběru dat Automatická identifikace a sběr dat pomocí čárových kódů Automatická identifikace a sběr dat pomocí RFID 45 7 Pouţití technologie čárových kódů Softwarové prostředky Přínosy identifikace pomocí čárových kódů Omezení technologie čárových kódů 51 8 Vyuţití čárových kódů pro značení a inventarizaci HW prostředků Původní postup značení a inventarizace Výběr vhodného čárového kódu Tisk čárového kódu Snímání čárového kódu Vyhodnocení pouţití technologie čárových kódů 57 Závěr 59 Seznam pouţité literatury 61 Seznam obrázků 62 Příloha 1

6 Úvod Čárové kódy nás v současnosti obklopují téměř na kaţdém kroku. Někdy jsou na první pohled zřetelné, všimnout si jich můţeme při uspokojování našich kaţdodenních potřeb. Jindy stojí skrytě za celými výrobními, či logistickými procesy v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Jsou součástí technologií, jejichţ široký rozsah vyuţití si mnoho z nás neuvědomuje. Technologie pouţívající čárové kódy nám pomáhají všude tam, kde je potřeba rychle a přesně identifikovat velké mnoţství různých objektů. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou identifikace pomocí čárových kódů, s jejich tvorbou, snímáním a s oblastmi současného či moţného pouţití. V první části se zaměřuji na vymezení pojmu identifikace. Ve druhé části se zabývám historií čárových kódů, potřebám vedoucím ke vzniku prvních čárových kódů a jejich následnému uplatnění. Třetí část své práce jsem věnoval popisu hlavních principů konstrukce čárových kódů a nejvíce pouţívaným čárovým kódům včetně typických oblastí jejich vyuţití. Ve čtvrté a páté části se zabývám moţnostmi pořizování a snímání čárových kódů, jednotlivými druhy pouţívaných snímačů a jejich nejdůleţitějšími vlastnostmi. Následně má práce pojednává o moţnostech automatického sběru dat s pouţitím technologií opírajících se o čárové kódy. V poslední kapitole seznamuji čtenáře s praktickými zkušenostmi, získanými během zavádění této technologie pro značení a inventarizaci HW prostředků. V závěru hodnotím pouţití prostředků při řešení problematiky automatické identifikace a přínosy své práce. 6

7 1 Identifikace 1.1 Pojem identifikace Význam slova identifikace je popsán jako zjišťování totoţnosti, rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání. Slovo samo pochází z latiny [2]. Přesný význam pojmu identifikace se liší v jednotlivých oborech lidských činností, v nichţ je identifikace uplatňována. V oblasti výpočetní techniky jde například o rozpoznání uţivatele konkrétního počítače či programu nebo o jednoznačné určení jednotlivého záznamu, souboru, kde je uloţena potřebná informace. V kriminalistice umoţňuje identifikace osob usvědčení pachatele za pomocí rozličných metod. Osobu lze identifikovat pomocí vnějších znaků, jako jsou vzhled, hlas, pach, způsob pohybu. Moderní věda přinesla i moderní metody, pomocí nichţ je moţné minimalizovat výskyt chyb a řešit i dříve neřešitelné případy. Daktyloskopie a nejnověji srovnání DNA umoţňují jednoznačnou identifikaci osob a sniţují riziko omylů. Podobně jako nám technologie spojené s výzkumem DNA pomáhají identifikovat pachatele či oběti trestných činů, tak nám technologie pouţívající čárové kódy a další prostředky umoţňují jednoznačně identifikovat různé objekty jako jsou předměty, výrobky, zboţí. Ve své práci se budu dále zabývat právě identifikací objektů, kdy je třeba na základě nám dostupných informací jednoznačně a nezaměnitelně určit jméno nebo speciální identifikační číslo daného objektu za pomocí technických prostředků s předem určenou přesností. 1.2 Automatická identifikace V dnešní době, kdy většinu informací zpracovávají počítače, jsou velké nároky kladeny na tvorbu, sběr a přenos dat. Právě při sběru dat a jejich ručním zadávání do počítače můţe docházet ke zdrţením a k velké chybovosti vlivem lidského faktoru. Objevily se proto poţadavky na zefektivnění a zrychlení sběru a přenosu dat potřebných pro identifikaci objektů při současném razantním omezení chybovosti. Řešení těchto poţadavků přichází v podobě pouţití prostředků automatické identifikace, tedy rozpoznávání jednotlivých objektů, které zajišťují přístroje. Tyto přístroje jsou schopné automaticky získávat informace o daných objektech a dále je zpracovat, či data o nich pro další zpracování předávat prostředkům výpočetní techniky. Systémy automatické identifikace jsou budovány tam, kde je třeba identifikovat velké mnoţství objektů 7

8 (předmětů, výrobků, činností) a data o nich následně zpracovávat. Jednotlivé prvky automatické identifikace musí umoţnit jednoduché kódování, následné rychlé čtení a zpracování dat v počítači bez pouţití klávesnice, tedy s minimalizací lidských chyb. Nejstarší masově pouţívaná technologie v oblasti automatické identifikace pouţívá čárové kódy jako prostředky pro označení a následnou jednoznačnou identifikaci objektů mimo jiné pro účely jejich výroby, evidence, přepravy, skladování a prodeje. 8

9 2 Vývoj čárových kódů Potřeba na jednoduché označení výrobků a zboţí, které by umoţňovalo jejich rychlou a jednoznačnou identifikaci, se objevila dlouho před vynálezem čárového kódu. Tato potřeba vznikala zejména v potravinářských obchodech, předchůdcích dnešních supermarketů. Podnikání v této oblasti bylo riskantní záleţitostí. Supermarkety musely nakupovat a skladovat velké mnoţství výrobků různých druhů, velikosti balení a značek. To vše na omezeném prostoru. Toto zboţí bylo nutno sledovat, udrţovat soupisy a řídit zásoby tak, aby nebyly příliš malé, ani příliš velké. Čím více rostl počet nakupujících, tím více rostl tlak na přesnou evidenci zboţí. Jedinou moţností bylo pravidelné ruční přepočítávání kaţdé konzervy, krabice či jiného balení zboţí. Tuto náročnou a těţkopádnou činnost nebylo zpravidla moţno provádět více neţ jednou do měsíce. Vedoucí obchodů proto svá rozhodnutí často prováděli na základě odhadů nebo nepřesných podkladů [7]. V roce 1932 byly studentem Wallace Flintem sepsány hlavní teze, ve kterých popisoval obchodní dům, kde mohou zákazníci proděravěním karet provést výběr zboţí. U výstupu měli kartu vloţit do jednoduché čtečky a mechanizmus by jim následně poţadované zboţí dopravil na běţícím pásu. Dále by tento sytém evidoval, jaké zboţí bylo vydáno [7]. Přes technický pokrok té doby však byla konkrétní realizace prakticky nemoţná. Další projekt, zabývající se moţností výběru zboţí z katalogu odtrţením kupónu, vznikl na Hardvardské universitě. Na základě zákazníkem vybraných kupónů mělo být příslušné zboţí vydáno ze skladu. K praktické realizaci opět nedošlo. Vlastní historie čárového kódu se začala psát v roce 1948, kdy Bernard Silver zaslechl rozhovor na půdě Drexelova technologického institutu. Prezident velkého potravního řetězce při něm ţádal jednoho z děkanů o výzkum v oblasti automatického sčítání poloţek. Byl odmítnut, ale jeho poţadavek nezapadl. Bernard Silver jej zmínil při svém rozhovoru s učitelem Josephem Woodlandem, který byl touto myšlenkou fascinován. Kromě lineárního obrazce s různě širokými čárami se zabýval i obrazci ve tvaru soustředných kruhů, které by umoţnily snímání z různých směrů. Po několikaměsíční práci a díky dvěma jiţ existujícím objevům, záznamu zvukové stopy na filmu a morseově abecedě, vznikl první čárový kód [7]. Jejich společná snaha vyvrcholila v roce 1949 podáním patentu. 9

10 Na tomto jednoduchém principu jsem připravil obrázek, který je na první pohled nápadně podobný současným čárovým kódům a přitom se vlastně jedná o morseovu abecedu. Zajímavé je, ţe obrazec s takto zakódovanými znaky má srovnatelnou informační hustotu. Obrázek 2.01: Morseova abeceda jako čárový kód. Zdroj: vlastní úprava Komerční vyuţití přišlo aţ ve druhé polovině šedesátých let. Bylo motivováno především snahou o zlepšení odbavení nakupujících ve velkých obchodních domech. V roce 1969 byly instalovány první reálné systémy automatické identifikace pomocí čárový kódů, které kódovaly pouze dvouciferná čísla. Pouţití čárových kódů se ve světě významně rozšířilo díky rozšiřujícímu se uplatnění počítačů pro zpracování dat v sedmdesátých letech 20. století. Přesto tyto kódy pro označování zboţí pouţívalo v roce 1984 jen asi patnáct tisíc firem. Následující roky však pak přinesly expanzi a v roce 1987 se počet firem pouţívající tuto technologii odhadoval na 75 tisíc [12]. V České republice se čárové kódy masově uplatnily aţ na počátku 90. let s nástupem supermarketů. V souvislosti s rozvojem uţívání čárových kódů v různých oblastech lidských činností docházelo ke vzniku mnoha nových kódů. Následně se začala objevovat potřeba standardizace na úrovni jednotlivých zemí a s prohlubující se mezistátní kooperací i na vyšších úrovních. Prvními, kdo měl zájem na vytvoření společného standardu pro označení výrobků, byli američtí výrobci potravin spolu s distribučními firmami. Díky tomu byl v roce 1973 za spolupráce kanadských a amerických společností vytvořen univerzální kód pro označování výrobků známý pod zkratkou UPC (Universal Product Code). Udrţováním a šířením tohoto standardu se zabýval za tím účelem zaloţený výbor. Evropa americké výrobce a distributory následovala a v roce 1977 zaloţili přestavitelé dvanácti evropských zemí sdruţení EANA (European Article Numbering Association), následně přejmenované na IANA (International Article Numbering Association). Byl vytvořen dnes u nás asi nejznámější kód EAN-13, jenţ byl kompatibilní s UPC. Později pak po spolupráci těchto dvou subjektů vznikl kód Code 128. Následně vznikaly další společné projekty s cílem vývoje globálních standardů [8], [9]. Podrobněji se jimi budu zabývat v části věnované jednotlivým vybraným čárovým kódům. 10

11 3 Konstrukce soudobých čárových kódů Čárový kód je strojově čitelný grafický znak skládající se tmavých a světlých čar či polí slouţící jako prostředek pro záznam informace o objektu, ze kterého lze speciálním snímačem opakovaně získávat předem zakódovanou informaci při výrazné úspoře času a zásadním sníţení chybovosti [5]. V současné době existuje přes 300 různých čárových kódů [6]. Podle společných rysů je moţné je rozdělit do několika skupin. Původně se pojmem čárový kód označovaly obrazce tvořené řadou čar a mezer různé šířky. Tyto čárové kódy se nyní nazývají jednorozměrné (jednodimenzionální). Šířky čar, mezer a jejich počty jsou dány popisem symboliky příslušného kódu. Pojem symbolika se pouţívá pro označení souhrnu pravidel pro kódování dat do příslušného grafického obrazce. Postupně vznikaly i další typy kódů s dvojrozměrnou strukturou, nazývané dvojrozměrné (dvojdimenzionální) čárové kódy. Některé z nich jsou sloţeny z více řádků jednorozměrných čárových kódů, jiné jsou tvořeny maticí uspořádaných čtverců nebo šestiúhelníků. V některých zdrojích jsem objevil zmínky i o trojrozměrných čárových kódech, jedná se však doposud pouze o modifikovaný způsob aplikace kódů z předchozích skupin. Kódováním, tvorbou a pouţitím čárových kódů se zabývá celá řada zahraničních i českých norem. Při jejich procházení jsem se snaţil rozdělit si je do několika skupin. První skupina norem definuje moţný obsah kódovaných informací. Tyto normy popisují formáty dat, které je moţno kódovat a případné vestavěné kontrolní mechanizmy. Další skupina norem definuje kódování znaků do čar či jiných obrazců. Vymezují tedy způsoby, jak převést daná data do přesně určené grafické podoby. Tím, aby byly výsledné čárové kódy dobře čitelné, se zabývá další skupina norem definující technické podmínky čitelnosti. Tyto normy předepisují nejmenší a největší moţné rozměry čárového kódu, velikosti prázdných ploch, které je nutno ponechat v okolí čárového kódu, tzv. ochranných pásem a potřebné úrovně kontrastu mezi tmavými a světlými částmi obrazce. Tento výčet není úplný, kromě toho existují normy zabývající se terminologií, elektronickou výměnou dat a speciální odvětvové normy [8]. Pro ilustraci mnoţství norem a jejich tematiky jsem připravil následující tabulku. Ukazuje vybrané ČSN normy ze třídy 97 (Výměna dat), skupiny 9771 (Čárové kódy EAN). 11

12 Číslo normy ČSN EN 1556 ČSN EN ISO/IEC ČSN EN 1573 ČSN ČSN ČSN EN ISO/IEC ČSN EN ISO ČSN EN 1649 ČSN EN ISO/IEC ČSN EN ISO ČSN EN ISO/IEC Název normy Čárové kódy - Terminologie Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek jakosti tisku čárového kódu - Lineární symboly Výměna dat - Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Číslicové zobrazení čárového kódu a zkoušení výkonu tisku Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symbolů čárového kódu - PDF 417 Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Testování výkonu snímače a dekodéru čárového kódu Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace testu kvality tisku čárového kódu - Dvourozměrné symboly Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód Tabulka 3.01: Normy týkající se čárových kódů výběr. Zdroj: vlastní úprava 3.1 Jednorozměrný čárový kód Jednorozměrný čárový kód se obvykle skládá ze sekvence tmavých čar a světlých mezer mezi nimi. Rozdílná šířka těchto komponent reprezentuje zakódovanou informaci. Zde je důleţité si uvědomit, ţe daná informace nemusí být zakódována jen do rozdílné šířky čar, ale i do rozdílné šířky mezer mezi čárami. Při snímání potom tmavé části pohlcují dopadající světlo, světlé části dopadající světlo naopak odráţejí. Při dopadu takto odraţených paprsků se na světlocitlivé elektronické součástce generují elektrické impulsy odpovídající skladbě čar. Pokud jsou poté tyto impulsy vyhodnoceny jako přípustná sekvence čar a mezer, objeví se na výstupu číselný či znakový řetězec, který byl původně do čar zakódován. Podrobněji se touto problematikou budu zabývat v kapitole věnované snímání čárových kódů. 12

13 Obrázek 3.01: Čárový kód Code 39 a průběh signálu při snímání. Zdroj: vlastní úprava Jednotlivé čárové kódy mají různá pravidla, na jejichţ základě jsou k sobě řazeny čáry a mezery a podle těchto pravidel se rovněţ mění jejich šířky. Některé čárové kódy jsou tak schopny nést větší mnoţství informací neţ jiné. Různé druhy čárových kódů se však neliší pouze mnoţstvím informací, které jsou schopny nést. Pro nejlepší moţné uplatnění si uţivatel musí uvědomit výhody a nevýhody konkrétního druhu čárového kódu. Podle různých charakteristik lze rozdělit jednorozměrné čárové kódy na několik skupin. Nejjednodušší je dělení dle délky čárového kódu. Rozeznáváme čárové kódy s pevnou délkou, které jsou schopny nést určitý pevný počet znaků a kódy s proměnnou délkou, kde je počet kódovaných znaků volitelný. I zde je však potřeba mít na paměti omezení vyplívající z potíţí vznikajících při snímání extrémně dlouhých grafických obrazců. Dále se jednorozměrné čárové kódy dají rozdělit podle znaků, které jsou schopny reprezentovat. Můţeme je tak rozdělit na čistě numerické, numerické s několika vybranými speciálními znaky, částečně alfanumerické a plně alfanumerické. K rozpoznání daného čárového kódu slouţí tzv. start a stop znaky. Začátek kódu je definován sekvencí čar tvořících znak start a jeho ukončení je definováno sekvencí čar tvořících znak stop. U některých čárových kódů je kódovací řetězec rozdělen na více částí pomocí dělícího znaku. Aby bylo moţno bezpečně rozpoznat start a stop znaky, musí být při snímání před a za kaţdým kódem zabezpečeno tzv. světlé pásmo. Toto pásmo nesmí obsahovat rušivé elementy v podobě písma či jiných grafických symbolů. Mezi základní charakteristiky kaţdého čárového kódu patří šířka modulu, světlé pásmo, výška čárového kódu a délka čárového kódu. Šířka modulu je určena nejuţším elementem kódu, čárou nebo mezerou. [3]. 13

14 Obrázek 3.02: Čárový kód Code 39 a jeho charakteristiky. Zdroj: [3], vlastní úprava Podle konkrétního poţadavku můţe být daný čárový kód proveden v různých velikostech v závislosti na zvolené šířce modulu. Čím menší je velikost čárového kódu, tím je větší hustota čar a mezer. Tři základní hustoty zápisu čárového kódu se označují jako High density (vysoká hustota), Medium density (střední hustota) a Low density (nízká hustota). Menší čárové kódy kladou vyšší nároky na čtecí zařízení i na kvalitu tisku [3]. Protoţe je při snímání vyuţíváno různého odrazu světla od tmavých čar a světlých mezer, je další důleţitou charakteristikou čárového kódu kontrast. Výsledný kontrast ovlivňuje barva podkladu, která je často stejná jako barva mezer mezi čárami, barva čar a povrch. Aby byly čárové kódy vysoce spolehlivé, je nutné předejít chybám při snímání způsobeným například poškozením čárového kódu. Ke kódovaným datům se proto zpravidla přiřazuje kontrolní znak, který nese informaci o znacích předcházejících. Při snímání je porovnána hodnota tohoto kontrolního znaku s výsledkem předem dané operace (například Modulo, XOR) nad předchozími znaky a na základě tohoto porovnání je moţné odhalit případnou chybu. Kontrolní znak je u některých čárových kódů povinnou součástí, u jiných je jeho pouţití volitelné [3]. 3.2 Dvojrozměrný čárový kód V devadesátých letech 20. století se v průmyslových aplikacích objevily nové poţadavky na objem informací, které by bylo moţné zakódovat do jednorozměrného čárového kódu. Některé čárové kódy sice umoţňovaly zakódovat větší mnoţství informací, ale i ty byly omezeny délkou výsledného grafického obrazce čárového kódu. Příliš dlouhý čárový kód se obtíţně snímal. Zásadní změnu přinesly dvojrozměrné čárové kódy, které vycházejí z podobného principu jako jednorozměrné, liší se však provedením. Díky zápisu ve dvou 14

15 směrech v nich můţe být zakódováno více informací, neţ v čárových kódech jednorozměrných. Následující obrázky zachycují extrémně dlouhý jednorozměrný čárový kód, který by některými snímači jiţ ani nešel načíst, a dvourozměrný kód, který obsahuje stejné informace. Obrázek 3.03: Čárový kód Code 39 FULL ASCII. Zdroj: vlastní úprava Obrázek 3.04: Dvojrozměrný čárový kód Datamatrix. Zdroj: vlastní úprava Podle způsobu uloţení informace lze dvojrozměrné čárové kódy rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinu zastupují skládané a víceřádkové čárové kódy, které jsou sestaveny z jednorozměrných čárových kódů. Další skupinu tvoří maticové kódy, které jsou tvořeny základními světlými a tmavými elementy, poskládanými zpravidla do matice. Podobně jako jednorozměrné čárové kódy, mají i dvourozměrné kódy své charakteristiky. Je pro ně definováno tzv. světlé pásmo, které obklopuje kód ze všech stran. Jeho velikost je zpravidla dána minimální šíří základního modulu. Pro kód Datamatrix, zobrazený na obrázku 3.04 je charakteristická plná hraniční čára ze dvou stran obrazce. Slouţí pro určení orientace. Na protilehlých stranách je přerušovaná dělící čára, pomocí níţ je určen počet sloupců a řádků. Uvnitř tohoto rámce jsou pak zakódována vlastní data. Dvojrozměrné čárové kódy mohou být díky své jedinečné schopnosti zakódovat mnohonásobně větší mnoţství dat pouţívány pro rozmanitější účely, neţ tomu je u jednorozměrných kódů. Pokud jsou do obrazce dvojrozměrného čárového kódu zakódovány veškeré informace o předmětu, není nutná komunikace s databází, jako v případě jednorozměrného čárového kódu. Mohou být pouţity jako ochrana proti zcizení 15

16 v podobě mikroskopického zápisu na chráněném předmětu či naopak jako dominantní motiv na reklamních materiálech. V současnosti existuje více neţ 20 různých dvojrozměrných čárových kódů [6]. Nalézají uplatnění zejména v případech, kdy je potřeba na malou plochu zakódovat velké mnoţství informací. Jejich pouţití je nerozšířenější v automobilovém a farmaceutickém průmyslu, začínají se uplatňovat v reklamě a mobilních aplikacích. 3.3 Trojrozměrný čárový kód V zásadě se jedná o některý standardní jednorozměrný či dvojrozměrný čárový kód, který se liší technologií pořízení a snímání. Místo vyuţití kontrastu je zde při snímání vyuţito výškových rozdílů různé hloubky záznamu. Omezené vyuţití nalezl především v mechanicky silně namáhaných aplikacích, kde by běţné nálepky nebo potisky selhaly. Výhodou takto označeného objektu je to, ţe jednou aplikovaný čárový kód je prakticky nemoţné pozměnit či zfalšovat. Pouţití modifikované podoby skutečně trojrozměrného kódu je plánováno pro označování vzácných klenotů a uměleckých děl. Mělo by se však jednat o miniaturní záznamy, jejichţ snímání bude moţné jen za pomocí speciálního zařízení, jako je elektronový mikroskop. 3.4 Nejpoužívanější čárové kódy Na základě různých poţadavků, daných odlišnostmi jednotlivých oblastí pouţití, vznikaly nové a nové druhy čárové kódy. Některé z nich jsou velmi rozšířené, jiné se uţívají jen v určitých státech nebo mají pouze speciální pouţití. Některé čárové kódy umoţňují kódovat jen číselné znaky, jiné i znaky abecedy, případně další speciální znaky. Jednotlivé druhy čárových kódů se tak liší strukturou, délkou kódu, obory a způsoby pouţití. V České republice jsou veřejnosti nejznámější kódy EAN13 a jeho kratší varianta EAN8, známé především z potravinářských a kosmetických výrobků. Zřejmě i proto se čárové kódy někdy chybně označují jako EAN kódy. Chybně proto, protoţe EAN kódy jsou pouze jedním z mnoha různých druhů čárových kódů. Pouţití některých čárových kódů, například právě EAN, podléhá registraci. Mnoho čárových kódů je však moţné pouţívat bez registrace, s vědomím, ţe není zajištěna jedinečnost vygenerovaného kódu. Dále se zde proto budu věnovat nejvíce pouţívaným čárovým kódům a typickým oblastem jejich pouţití. 16

17 3.4.1 Kódy EAN Pro obchodní účely se postupně vyuţívaly různé čárové kódy. Jak jsem jiţ uvedl, počet jejich aplikací postupně narůstal a následně se objevila potřeba sjednotit kódovací systémy pouţívané v jednotlivých zemích. Proto na základě v USA jiţ zavedeného kódu UPC (Universal Product Code) vznikl čárový kód s označením EAN (European Article Numbering) a stal se uznávaným světovým standardem. Uţívání tohoto systému začala později koordinovat mezinárodní nevládní organizace IANA EAN (International Article Numbering Association EAN), která postupně zastupovala více neţ šedesát zemí světa. Američtí zástupci později iniciovali změnu názvu na GS1 (Global Standards), ke které došlo v roce Tato změna názvu neměla být pouze výrazem široké mezinárodní působnosti nového sdruţení, měla také zdůraznit rozvoj identifikačních systémů a lépe vyjádřit cíl sdruţení. Tím je další rozvoj globálních standardů pro podporu výrobců a dodavatelských řetězců. V současné době je GS1 nejrozšířenějším mezinárodním standardem pro identifikaci. Má členské organizace ve více neţ sto zemích světa. Díky tomu, ţe přidělování těchto kódů řídí registrační autorita, je označení zboţí jedinečné. Kódy EAN označované téţ někdy jako EAN/UPC identifikují jednotlivé druhy zboţí podle země, výrobce a číselného označení výrobku tohoto výrobce. První dvě aţ tři číslice obvykle určují stát, ve kterém je zaregistrován výrobce produktu. Některé státy mají přiděleno více kombinací (například Čína můţe uţívat ), jiné státy mají pouze jednu kombinaci (Slovenská republika má přidělenu kombinaci 858). Další číslice reprezentují výrobce či dodavatele a určují druh zboţí. Poslední číslice slouţí jako kontrolní hodnota, pomocí níţ je ověřována správnost načtení kódu [8]. Pokud tedy výrobce dodrţí tento jednotný systém označování svých výrobků, nemůţe se stát, ţe by existovaly dva různé výrobky se stejným čárovým kódem. Jediným autorizovaným pracovištěm v České republice, kde je moţné se registrovat, je GS1 Czech Republic se sídlem v Praze. V současné době je do tohoto systému v České republice zaregistrováno více neţ sedm tisíc uţivatelů. Prostřednictvím GS1 Czech Republic se do systému GS1 můţe zapojit kaţdá právnická nebo fyzická osoba registrovaná na území ČR. Po ukončení procesu zapojení je uţivateli přiděleno konkrétní identifikační číslo či sada čísel v kombinaci s českým národním prefixem 859 [8]. Uţivatel systému pak můţe tato čísla ve formě grafického obrazce v podobě etikety na své výroby sám aplikovat nebo je poskytnout svému dodavateli obalů. Ten poté zajistí jejich provedení v podobě přímé součásti obalu výrobku uţivatele. 17

18 3.4.2 EAN 8 EAN 8 je lineární, spojitý numerický kód s pevnou délkou. Skládá se ze dvou identických okrajových znaků start a stop, z dělícího znaku a jednotlivých znaků reprezentujících číslice. Kódovány mohou být číslice 0-9 (dle ASCII 48-57), kaţdou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. EAN 8 je tvořen 67 základními elementy a můţe tak obsahovat 8 číslic. První tři pozice určují mezinárodní prefix, další čtyři pozice identifikaci poloţky. Na poslední pozici je povinná kontrolní číslice. Nejmenší přípustné rozměry tohoto kódu jsou 21,38 milimetrů na šířku a 17,05 milimetrů na výšku [8]. Uplatňuje se méně často neţ EAN13, zejména v případech, kdy je nutno označit menší spotřebitelské jednotky jako jsou drobné cukrovinky nebo kosmetické prostředky. Obrázek 3.05: Čárový kód EAN 8, kontrolní číslice 2. Zdroj: vlastní úprava EAN 13 Čárový kód EAN 13 je lineární, spojitý numerický kód s pevnou délkou. Je tvořen 112 základními elementy a je tedy schopen reprezentovat 13 číslic. V našich podmínkách dovoluje rozlišit aţ různých výrobních organizací a kaţdá do systému zařazená organizace má k dispozici různých čísel pro své výrobky. První tři pozice určují mezinárodní prefix, dalších šest pozic určuje identifikaci firmy. Následuje pět pozic pro identifikaci poloţky. Na poslední pozici je povinná kontrolní číslice [8]. Vzhledem k tomu, ţe se s tímto kódem kaţdý denně setkáváme, uvedu zde příklad výpočtu kontrolní číslice z výrobku běţné denní spotřeby, jehoţ EAN kód je Obrázek 3.06: Čárový kód EAN 13 s kontrolní číslicí 9. Zdroj: vlastní úprava 18

19 Při výpočtu kontrolní číslice nejprve od konce sečteme číslice na lichých pozicích, přičemţ vynecháme pozici kontrolní číslice, tedy =21. Tento součet vynásobíme číslem 3, výsledkem je 63. Dále sečteme číslice na sudých pozicích =28. Sečteme oba dílčí výsledky 63+28=91. Kontrolní číslici získáme, kdyţ celkový výsledek odečteme od nejbliţšího vyššího čísla, které je násobkem deseti. V našem případě =9. Výpočet kontrolní číslici lze jednoduše ověřit na internetových stránkách autorizovaného pracoviště GS1. Kódy EAN se pouţívají pro označování zboţí i sluţeb jak u koncových (spotřebitelských), tak i u přepravních balení. Primárně jsou určeny pro snímání v místě prodeje. To, ţe tento čárový kód nese poměrně malé mnoţství informací, není pro jeho nejobvyklejší oblast pouţití omezením. Veškeré potřebné informace o výrobku jsou uloţeny v příslušné databázi a díky tomu můţe být například cena výrobku pruţně měněna na základě potřeb prodejce. Tyto čárové kódy jsou robustní, zabezpečení kontrolní číslicí prakticky vylučuje chybné načtení. Kódy EAN 13 je navíc moţné rozšířit o speciální dodatkové symboly pro identifikaci periodik. Tyto dodatkové symboly mají dva nebo pět znaků a nejsou zabezpečeny kontrolním znakem. Speciálním případem uţití čárových kódů EAN jsou číselné kódy pro označování knih (ISBN), pro označování hudebnin (ISMN) a periodických tisků (ISSN) ISBN Zkratka ISBN (International Standard Book Numbering) je označení pro systém standardního mezinárodního číslování monografických publikací. Vznikl jiţ na konci šedesátých let minulého století a v současnosti je celosvětově rozšířen. Vrcholným orgánem s celosvětovou působností je Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Londýně. Ta kaţdoročně vydává mezinárodní sestavu nakladatelů, která obsahuje i údaje o tuzemských nakladatelích. Ţadatel o účast v tomto systému musí osobně navštívit Národní agenturu ISBN ČR, kde po předání předepsaných dokumentů a informací obdrţí bloky čísel ISBN. Dřívější desetimístné nahradilo v roce 2007 třináctimístné číslo ISBN, které jednoznačně určuje danou knihu a je vyuţíváno hlavně nakladateli, kniţním obchodem a knihovnami. Toto číslo se dělí do pěti částí. Jedná se o prefix, identifikátor skupiny, vydavatele, titulu a kontrolní číslici. Pro systém ISBN jsou zatím k dispozici prefixy 978 a 979. Identifikátor skupiny má proměnnou délku (1 aţ 5 číslic) a identifikuje zemi či zeměpisnou oblast v níţ vydavatel působí. Identifikátor vydavatele má rovněţ proměnnou délku (2 aţ 7 číslic), přičemţ horní hranice závisí na počtu pozic 19

20 identifikátoru skupiny. Tyto identifikátory přiděluje Mezinárodní agentura ISBN. Předposlední část tvoří identifikátor titulu, který určuje vydavatel dle zásad systému ISBN. Poslední částí je jednomístná kontrolní číslice. Na obalu knihy je číslo ISBN reprezentováno jako strojově čitelný třináctimístný čárový kód EAN. Nad vlastním EAN kódem je ISBN číslo uvedeno rozdělené znakem pomlčka na jednotlivé části včetně označení, které je uvedeno vlevo [11]. Obrázek 3.07: ISBN jako čárový kód, Horák MATEMATIKA I. Zdroj: vlastní úprava ISMN Zkratka ISMN (International Standard Music Numbering) označuje systém mezinárodního číslování tištěných hudebnin. Vznikl na základě kladných ohlasů na pouţití ISBN. Nejvyšším celosvětovým orgánem tohoto systému je mezinárodní agentura ISMN se sídlem v Berlíně. Obdobně jako u ISBN je naším nejvyšším orgánem Národní agentura ISMN pracující v Národní knihovně ČR. Číslo ISMN je rozděleno do pěti částí. První částí je takzvaný rozlišovací prvek, kterým je písmeno M. Následuje jej prefix 979 určený pro hudebniny, identifikátor vydavatele a identifikátor publikace. Poslední částí je opět kontrolní číslice. Pokud je potřeba číslo ISMN uvést jako EAN numerický čárový kód, je rozlišovací prvek M nahrazen hodnotou nula [11] ISSN Podobně jako oba předchozí systémy je zkratka ISSN (International Standard Serials Numbering) pouţívána jako označení pro systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací. Systém pouţívá osmimístné číslo k identifikaci periodik a seriálových publikací. Podobně jako ISBN slouţí především vydavatelům, kniţnímu obchodu a knihovnám. Na rozdíl od něj však jde pouze o jednoduchý identifikátor. Čárový kód vygenerovaný z ISSN se nejčastěji uţívá pro distribuci periodik. Osmimístné ISSN číslo je pro tyto účely zbaveno vlastní kontrolní číslice, doplněno o prefix 977, zprava doplněno dvěmi nulami a kontrolní číslicí EAN [11]. Výsledný kód je navíc moţné rozšířit o další dodatkové symboly v podobě malého čárového kódu. Tyto 20

21 dodatkové symboly mají dva (pro časopisy) nebo pět znaků (pro denníky) a nejsou zabezpečeny kontrolním znakem. Mohou obsahovat různé doplňující informace o konkrétním vydání daného periodika, jako třeba číslo reprezentující měsíc vydání. Celý čárový kód včetně dvoumístného dodatkového symbolu se pak někdy označuje ISSN 13+2, vhodnější je označení EAN/UCC Obrázek 3.08: ISSN s dodatkovým symbolem 08, zpravodaj BIVŠ. Zdroj: vlastní úprava Industrial 2/5 Industrial 2/5 patří mezi nejstarší pouţívané čárové kódy, byl vyvinut jiţ v šedesátých letech minulého století. Je znám i pod označeními 2 of 5 Industrial a 2 of 5 Standard. Jedná se o numerický kód proměnné délky. Je tvořen znakem start, volitelným počtem znaků 0 aţ 9 a znakem stop. Kaţdá číslice je kódována do sekvence pěti čar. Z těchto pěti čar jsou vţdy dvě široké a tři úzké. Poměr šířky mezi širokou a úzkou čárou je tři ku jedné [3]. Mezery u tohoto kódu nenesou ţádnou informaci, slouţí pouze jako oddělovače čar. Tento kód je vhodný i pro nekvalitní podklad, má nízké nároky na tisk i na podmínky při snímání [5]. Jeho nevýhodou je nízká informační hustota a z toho plynoucí větší potřebná délka čárového kódu. Tento kód nalézal široké uplatnění ve skladech pro třídění průmyslových výrobků a pro sekvenční číslování letenek. V současné době se právě pro svou nízkou informační hustotu jiţ téměř nepouţívá. Na obrázku uvedený čárový kód má svislými čarami označeny start a stop znaky, které slouţí pro rozpoznání kódů. Obrázek 3.09: Kód Industrial 2/5 se zakódovaným IČ BIVŠ a učo. Zdroj: vlastní úprava 21

22 3.4.8 Interleaved 2/5 Kód Interleaved 2/5 téţ označovaný jako ANSI/AIM I-2/5, USS ITF 2/5, ITF, I-2/5, 2 of 5 Interleaved je podobně jako Industrial 2/5 numerický kód proměnné délky. Na rozdíl od něj je schopen nést více informací na menší ploše. Toho je docíleno tím, ţe se numerické znaky kódují po párech, přičemţ první znak z této dvojice je zakódován do čar a druhý do mezer mezi nimi. Podobně jako u kódu Industrial 2/5 je standardní poměr šířky mezi širokou a úzkou čárou či mezerou je tři ku jedné [3], [5]. Jeho větší informační hustota oproti kódu industrial 2/5 je dobře patrná při porovnání obrázků 3.09 a Obrázek 3.10: Kód Interleaved 2/5 se zakódovaným IČ BIVŠ a učo. Zdroj: vlastní úprava Kód Interleaved 2/5 je doposud pouţíván v průmyslových a maloobchodních aplikacích, zejména k označování obalů distribučních jednotek a kontejnerů Kódy skupiny Code 39 Code 39 označovaný téţ jako Code 3/9, USD-3, LOGMARS, Alpha39 byl vyvinut v roce 1974 jako první plně alfanumerický čárový kód. Má proměnnou délku. Umoţňuje kódovat číslice 0 aţ 9, písmena A aţ Z a dalších osm speciálních znaků, přičemţ jeden z těchto speciálních znaků, znak * (hvězdička), je vyhrazen pro start a stop značky. Malá písmena nejsou podporována. Kaţdý znak je reprezentován pěti čárami a čtyřmi mezerami. Z těchto devíti prvků jsou vţdy tři široké a šest úzkých [3]. Code 39 umoţňuje pouţití kontrolního znaku. Tento kontrolní znak se vypočte ze součtu hodnot všech kódovaných znaků celočíselným dělením Modulo 43. Obrázek 3.11: Čárový kód Code 39. Zdroj: vlastní úprava 22

23 Kromě tohoto původního kódu označovaného někdy jako STANDARD je k dispozici i jeho rozšířená varianta označovaná jako FULL ASCII. Ta umoţňuje díky kombinaci speciálních znaků kódovat všech 128 znaků celé ASCII tabulky [5]. Při porovnání obrázků 3.11 a 3.12 je dobře patrné, ţe kódování symbolů, pro něţ je nutné pouţití těchto speciálních znaků, značně prodluţuje výsledný grafický obrazec. Obrázek 3.12: Čárový kód Code 39 FULL ASCII. Zdroj: vlastní úprava Čárové kódy této skupiny mají uplatnění v neobchodní sféře, především ve výrobě, automobilovém průmyslu, zdravotnictví, logistice a dalších oborech. Jako jeden ze svých standardů jej vyuţívá i americké ministerstvo obrany Kódy skupiny Code 93 Code 93 je podobně jako Code 39 alfanumerický čárový kód proměnné délky. Vyvinut byl na začátku osmdesátých let minulého století. Tento kód je tvořen znaky start a stop, numerickými znaky 0 aţ 9, písmeny A aţ Z, osmi speciálními znaky a čtyřmi znaky řídícími. Znak * (hvězdičky) je vyhrazen pro start a stop značky. Na základě kombinace řídících znaků se znaky základními, kterých je 43 jako u Code 39, je moţno zakódovat znaky celé ASCII tabulky. Kaţdý znak je tvořen sekvencí třech čar a třech mezer. Jejich šířka se můţe pohybovat v 1 aţ 4 násobku modulové šířky [3]. Původně byl projektován pro dosaţení vyšší informační hustoty a větší odolnosti proti chybám, neţ měl jeho předchůdce. Tento kód se vyznačuje vysokou informační hustotou, vyšší neţ má Code 39. Vyšší stupeň zabezpečení (správné načtení kontrolují hned dva kontrolní znaky) však přináší i těţkosti při jeho pouţívání a často byl proto v praxi opět nahrazen kódem Code 39 [5]. 23

24 Obrázek 3.13: Čárový kód Code 93. Zdroj: vlastní úprava Podobně jako jeho předchůdce je pouţíván ve výrobě, zdravotnictví a pro vojenské účely. Code 93 je dodnes pouţíván kanadskou poštovní sluţbou pro kódování dodatečných informací slouţících pro doručování zásilek Kód Code 128 Code 128 označovaný téţ jako EAN-128, UCC-128, USS-128, GS1-128, GTIN-128 byl vyvinut v roce Jedná se o alfanumerický kód s proměnnou délkou. Tento kód podporuje velká i malá písmena. Umoţňuje zakódovat všech 128 znaků ASCII tabulky. Zahrnuje tři znakové sady (A, B, C). Volba patřičné sady se provede jednou ze tří speciálních start značek na začátku kódu. Sada A zahrnuje znaky velké abecedy, numerické znaky, řídící a speciální znaky. Sada B obsahuje znaky velké i malé abecedy, numerické znaky, řídící a speciální znaky. Obrázek 3.14: Čárový kód Code 128 sada A. Zdroj: vlastní úprava Sada C obsahuje pouze numerické, řídící a speciální znaky. Numerické znaky jsou zde sestaveny do dvojic od 00 do 99. Sada tak umoţňuje kódovat numerická data s dvojnásobnou hustotou. Obrázek 3.15: Čárový kód Code 128 sada C. Zdroj: vlastní úprava 24

25 Jednotlivé znaky jsou kódovány do tří čar a tří mezer tak, ţe jejich celková šířka je 11 modulů. Čáry i mezery mohou mít šířku a 1 aţ 4 moduly. Code 128 má vysokou informační hustotu a tudíţ mohou mít snímače s niţší rozlišovací schopností při jeho načítání potíţe [3]. Jeho specifická varianta označovaná jako UCC/EAN 128 či GS1-128 umoţňuje pomocí takzvaných aplikačních identifikátorů zakódovat mnoho doplňkových informací o daném výrobku, například jeho datum spotřeby, údaj o šarţi, hmotnost, délku, šířku, objem a adresáta. Proto je často vyuţíván v potravinářském průmyslu, kde pomáhá dokladovat údaje o výrobě. Maximální počet kódovaných znaků včetně aplikačních identifikátorů je 48, přičemţ fyzická délka výsledného obrazce včetně světlého pásma nesmí překročit 168 mm [8]. Následující tabulka uvádí vybrané příklady aplikačních identifikátorů. Aplikační identifikátor Identifikovaná položka Formát dat 02 Číslo palety 14 číslic 10 Číslo šarţe Jeden aţ dvacet znaků 11 Datum výroby YYMMDD 17 Datum spotřeby YYMMDD 21 Sériové číslo Jeden aţ dvacet znaků 37 Počet kusů na paletě Jedna aţ osm číslic 310y Hmotnost v kilogramech 6 číslic 311y Délka v metrech 6 číslic 312y Šířka v metrech 6 číslic 400 Číslo objednávky Jeden aţ dvacet znaků 410 Místo zadání 13 číslic Tabulka 3.02: Aplikační identifikátory UCC/EAN 128 výběr. Zdroj: [8], vlastní úprava Code 128 byl vyvinut pro zabezpečení celosvětové výměny dat mezi společnostmi. Tento kód se pouţívá pro kódování obchodních a logistických informací o výrobcích a jejich distribučních jednotkách. Dále je pouţíván na identifikačních kartách a průkazech Kód ITF 14 Kód ITF 14, někdy označovaný jako UPC Shipping Container Symbol ITF-14 nebo UPC Case Code je numerický kód s pevnou délkou. Umoţňuje zakódovat 13 číslic po dvojicích, přičemţ do poslední dvojice je dopočítána kontrolní číslice. Vznikne tedy sedm dvojic číslic [8]. Tento kód je určen pro označování velkoobchodních distribučních a přepravních balení, nejčastěji obalů z vlnitých lepenek a přepravních palet. Jako jeden z mála lze tento kód snadno rozpoznat od ostatních kódů na první pohled díky tomu, ţe je celý lemován širokým rámečkem. 25

26 Obrázek 3.16: Čárový kód ITF14. Zdroj: vlastní úprava Kód Codabar Kód Codabar označovaný téţ jako ABC Codabar, USD-4, NW-7, Code 2 of 7, Monarch, Code-27, Ames Code, je numerický kód s proměnnou délkou. Vznikl v roce Umoţňuje zakódovat numerické znaky 0 aţ 9 a šest speciálních znaků. Kaţdý znak je tvořen čtyřmi čárami a třemi mezerami. Rozšířený ABC-Codabar umoţňuje zakódovat numerické znaky 0 aţ 9, písmena A-D pouţívané jako start a stop značky a další speciální znaky. Vyniká velmi nízkou chybovostí [5]. Je vyuţíván ve zdravotnictví pro mezinárodní systém označování krevních konzerv, ve fotolaboratořích, v letecké a expresní přepravě. Obrázek 3.17: Kód Codabar se zakódovaným IČ BIVŠ a učo. Zdroj: vlastní úprava PDF 417 PDF 417 je dvojrozměrný čárový kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb při případném poškození. Umoţňuje kódovat 255 alfanumerických znaků. Číselná část označení vlastně popisuje strukturu tohoto kódu. Jednotlivé kódové slovo je tvořeno čtyřmi čarami a čtyřmi mezerami o šířce nejméně jednoho a nejvýše šesti modulů. Těchto modulů je v kaţdém slově vţdy sedmnáct. Do tohoto čárového kódu je moţné zakódovat text, grafiku, data a dokonce i specializované instrukce. Jeden takovýto grafický symbol můţe pojmout aţ 1,1 kb strojově čitelných dat a můţe tak obsahovat i biometrická data o osobách jako jsou fotografie, otisky prstů, podpisy. Lze u něj uplatnit aţ devět úrovní schopnosti korekce chyb a tím docílit bezproblémovou čitelnost čárového kódu i při jeho značném poškození [5]. 26

27 PDF17 je pouţíván v přepravě, pro identifikační účely na kartách a průkazech, ve zdravotnictví pro zakódování diagnózy pacienta. Jeho pouţití je omezeno díky tomu, ţe snímat jej dokáţí pouze určité typy čteček. Klade téţ větší nároky na přesnost a kvalitu tisku. Obrázek 3.18: Kód PDF417 Bankovni institut ICO Zdroj: vlastní úprava Kód Datamatrix Datamatrix je plně dvojrozměrný čárový kód vyvinutý v roce Tento kód je schopen zaznamenat na malém prostoru velké mnoţství informací. Skládá se z tmavých a světlých buněk čtvercového nebo obdélníkového tvaru uspořádaných do čtverce. Umoţňuje zakódovat text či jiná různá data aţ do objemu alfanumerických nebo numerických znaků. Taktéţ má volitelnou úroveň korekce chyb. Způsob kódování pak zajišťuje četné opakování dat, která jsou různě rozptýlená v symbolu. To umoţňuje správné načtení kódu, i kdyţ je jeho část deformována či poškozena [8]. Kód Datamatrix má dva přilehlé sousední okraje tištěny jako linky o šířce základního modulu. Zbylé dva okraje jsou tištěny jako opakující se černé a bílé čtvercové body. Toho je vyuţíváno pro určení polohy a hustoty dat v daném symbolu [5]. Pro ilustraci uvádím následující obrázek, obsahující text Bankovní institut vysoká škola, a.s. Nároţní 2600/ Praha 5; Infolinka: ; Obrázek 3.19: Čárový kód Datamatrix kódující 137 znaků. Zdroj: vlastní úprava 27

28 Kód Datamatrix nalézá uplatnění nejen při označování malých předmětů, jako elektronických součástek, ale i u celých plošných spojů, v oblasti vojenství a letecké přepravy. Setkat se s ním můţeme u tiskovin a dopisních zásilek. Někdy bývá aplikován pomocí technologie přímého značení, například na chirurgické nástroje QR Code QR Code (Quick Response Code) označovaný téţ jako Denso Barcode, Quick Response Code, JIS X 0510 je nejstarší a patrně i nejpouţívanější dvojrozměrný kód. V roce 1994 jej představila japonská korporace Denso-Wave. Zkratka QR pochází z anglického výrazu Quick Response, tedy rychlá odpověď. Jeden grafický obrazec umoţňuje zakódovat aţ alfanumerických znaků. Do čtverce o straně tři milimetry je moţné zakódovat více neţ 50 alfanumerických znaků. Kód s maximálním mnoţstvím dat obsahuje 177x177 buněk [5]. Lze jej rozeznat podle tří charakteristických symbolů, soustředných čtverců, slouţících k orientaci snímače při čtení. Některé zdroje uvádějí, ţe informace lze pomocí speciální utility uloţit do grafického obrazce tak, aby na vybrané části čárového kódu vznikl jednoduchý grafický symbol. Výsledný obrazec se tedy nejeví jako na první pohled chaotické seskupení bodů, ale jako grafický motiv jednoduché malby či skupiny reálných znaků. Stále jsou v něm však zakódována poţadovaná data. Při hledání konkrétních informací jsem však došel k přesvědčení, ţe ţádná taková utilita neexistuje a všechny dostupné informace se opíraly o jeden zkreslený zdroj. Konkrétně obrazec s reklamním logem BBC, s odkazem na stránky rádia BBC, byl vytvořen grafickou manipulací. Autor přitom vyuţil toho, ţe u QR kódu byla uplatněna Reed Solomonova korekce chyb. Sám jsem provedl podobný pokus a informace obsaţené v čárovém kódu lze bez potíţí přečíst i po poměrně značné dodatečné grafické úpravě. Obrázek 3.20: Čárový kód QR Code se symbolem. Zdroj: reklamní materiál BBC 28

29 Obrázek 3.21: Čárový kód QR Code s nápisem BIVŠ Zdroj: vlastní úprava Zpočátku byl tento čárový kód pouţíván pouze pro označování součástek v automobilových továrnách. V současnosti je jeho vyuţití širší, pouţívá se mimo jiné k označování drobných předmětů jako jsou elektronické součástky. Znovu chci zmínit jeho pouţití při kódování a přenosu vizitek, reklamních informací o výrobcích, obrázků či melodií pro mobilní telefony. Výhodou je široká podpora různých znaků, umoţňující kódování japonštiny, řečtiny, azbuky a dalších jazyků. Vyznačuje se velmi dobrou čitelností a pokročilým mechanizmem kontroly chyb Microsoft tag V roce 2007 oznámila firma Microsoft přípravy na konstrukci vlastního čárového kódu pod názvem Multicolor Bar Code. V roce 2009 byl představen jako Microsoft tag. Jedná se o specifický formát mobilního čárového kódu. Mobilní je nazýván proto, ţe je moţné jej snímat běţnými mobilními telefonními přístroji vybavenými fotoaparátem za pouţití patřičného programu [10]. Microsoft nabízí aplikaci na snímání a dekódování Microsoft tagů dokonce zdarma. Microsoft tag má díky pouţití čtyř barev vysokou informační kapacitu. Od konkurenčních kódů se liší mimo pouţití barevných značek tím, ţe vlastní data zpravidla nejsou uloţena přímo v symbolu. Ten obsahuje pouze informaci, kde přesně jsou data uloţena a odkud budou čerpána. Jiţ při jeho návrhu počítali tvůrci s omezeními fotoaparátů pouţívaných v mobilních telefonech. Pokročilé techniky pouţité při zpracování obrázku jej proto umoţňují dekódovat i v případě, ţe není zcela zaostřen. S těmito obtíţemi jsem se setkal při snímání jiných dvourozměrných čárových kódů. Pokud jsem neměl k dispozici grafický obrazec takové velikosti, ţe jej bylo moţné zaostřit fotoaparátem s pevnou ohniskovou vzdáleností, jaké jsou nejčastěji osazené ve většině mobilních telefonů, dekódování se prostě nepodařilo. Snímání Microsoft tagu probíhá naprosto bez problémů i při pouhém letném zachycení obrazce. Následující obrázky dokumentují jednoduchou a uţivatelsky komfortní přípravu vlastních tagů. Je třeba mít ale na paměti, ţe veškerá data jsou ukládána na nezabezpečených internetových stránkách firmy Microsoft. 29

30 Obrázek 3.22: Dialog při tvorbě Microsoft Tagu. Zdroj: [10], vlastní úprava Obrázek 3.23: Výsledný Microsoft Tag. Zdroj: [10], vlastní úprava 30

31 4 Tvorba čárových kódů Čárové kódy lze vytvořit mnoha způsoby, od klasických tiskových technik aţ po tisk na malých tiskárnách připojených k osobním počítačům. Nejvýhodnější způsob výroby čárového kódu je nutné zvolit s ohledem na konkrétní situaci. Jinou techniku zvolíme, pokud má mít čárový kód podobu samostatné etikety, jinou kdyţ má být součástí potisku obalu, případně bude-li dotiskován na předem připravený obal. Důleţité je téţ zváţit poţadavky na cenu, na ţivotnost čárového kódu, na podmínky ve kterých se bude pouţívat, poţadavky na změny a další. Při vytváření čárových kódu je třeba mít na paměti, ţe kvalita provedení čárových kódů je zásadním parametrem pro jejich spolehlivé snímání a dekódování. Pro kaţdou konkrétní aplikaci čárového kódu je třeba zvolit vhodnou technologii tisku. Ta musí odpovídat pouţitému čárovému kódu, potiskovanému materiálu a prostředí ve kterém bude následně čárový kód snímán. Konečná kvalita grafického obrazce čárového kódu je ovlivňována mnoha faktory, přičemţ nedodrţení jediného z nich můţe způsobit jeho nečitelnost. Tisk tak musí splňovat předepsané poţadavky na velikost obrazce, kvalitu tisku, kontrast a definovaná toleranční pásma. Kaţdá čára a mezera má šířku jednoho nebo více modulů přičemţ kaţdý modul má určité toleranční pásmo, které musí být dodrţeno, aby bylo moţné čárový kód bez problémů načíst a dekódovat. Čím je čárový kód větší, tím větší je i vyţadované toleranční pásmo. Běţně se čárové kódy tisknou v provedení s nízkou hustotou, střední hustotou a vysokou hustotou. Mimo tyto se však vyskytují i kódy s velmi vysokou hustotou, u kterých jsou nároky na přesnost tisku největší [3]. Označení hustoty čárového kódu (AJ) Označení hustoty čárového kódu (ČJ) šířka modulu v [mm] Ultra High Density Code velmi vysoká hustota méně neţ 0.19 High Density Code vysoká hustota od 0.19 do 0.24 včetně Medium Density Code střední hustota od 0.24 do 0.30 včetně Low Density Code nízká hustota od 0.30 do 0.50 včetně Long distance reading kód pro vzdálené snímání více neţ 0.50 Tabulka 4.01: Hustota čárového kódu a náležitá šířka modulu. Zdroj: [3], vlastní úprava 31

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Identifikace publikací

Identifikace publikací Identifikace publikací Knihy, hudebniny a pokračující zdroje jsou produkty, které se svým obsahem výrazně odlišují od ostatního zboží. Celý sortiment publikací bez problémů prochází pokladními terminály

Více

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek Identifikace obchodních jednotek GS1 BarCodes Standardní, jednoznačná identifikace obchodních jednotek, tj. nejčastěji různých variant distribučních balení spotřebitelských jednotek, je důležitým předpokladem

Více

GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy

GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy Lineární čárové kódy GS1 BarCodes Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Kódování a označování obchodních a logistických jednotek

Kódování a označování obchodních a logistických jednotek www.gs1cz.org Systém GS1 Kódování a označování obchodních a logistických jednotek OBSAH 1. ÚVOD 2. KÓDOVÁNÍ OBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH JEDNOTEK 2.1 GTIN-13 2.2 GTIN-14 2.3 VÝPOČET KONTROLNÍ ČÍSLICE 2.4

Více

GS1 System. Základní informace

GS1 System. Základní informace Základní informace GS1 System Systém GS1 je jedinou celosvětově rozšířenou sadou standardů pro identifikaci a komunikaci, která je široce uplatňována primárně v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Představuje

Více

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID Pavla Lejsková 1 ABSTRACT The article deals with automatic identification technology barcodes and RFID technology. This article describes barcodes

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

GS1 BarCodes. GS1 logistická etiketa

GS1 BarCodes. GS1 logistická etiketa GS1 logistická etiketa GS1 BarCodes Globálně unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii čárových kódů Systému GS1, představuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Univerzita Pardubice. Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb

Univerzita Pardubice. Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb Tomáš Jelínek Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 TEREZA HERŮDKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Identifikace

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Jakub Ornstein obchodní konzultant jakub.ornstein@kodys.cz Kdo je Kodys? Komplexní služby v oblasti automatické identifikace a mobilních systémů sběru

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace skladových procesů vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D. 2013 autor: Martin Hirman

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1635:1997. Evropská norma EN 1635:1997 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1635:1997. Evropská norma EN 1635:1997 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Říjen 1998 Čárové kódy Specifikace zkoušek Symboly čárových kódů ČSN EN 1635 97 7109 Bar coding - Test specifications - Bar code symbols Code à barres - Spécifications

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

PŘEDNÁŠKA KURZU MPOV

PŘEDNÁŠKA KURZU MPOV 1 PŘEDNÁŠKA KURZU MPOV Strojové rozpoznávání kódů a znaků P. Petyovský (email: petyovsky@feec.vutbr.cz) kancelář SD3.152, Technická 12 2 rev. 2015.3 Pojmy a opakování Strojové čtení Braillova písma Popis

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM:

POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM: NOVÉ ZNAČENÍ DÍLŮ SILNĚJŠÍ SPOLEČNĚ POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM: posílení značky CNH Industrial

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s.

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. inovující přínosné volné Obsah 4 Úvod 5 Logo a použití 8 Barevná paleta 10 Typografie 12 Aplikace loga 14 Aplikace korporátní identity Úvod Základ grafické identity,

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 55. 020 materiálem o normě. Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Nákladní kontejnery ISO 17363 01

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 55. 020 Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Vratné přepravní jednotky (RTIs)

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích Mgr. Vladimír Kebza Obsah příspěvku úvod do problematiky čistě farmaceutické klasifikační soustavy (ATC, NDC, DIN) klasifikační systémy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Výrobní kalkulace. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Výrobní kalkulace. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Výrobní kalkulace manuál 2008 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsaţené jsou vlastnictvím

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Čárové kódy jako základ informací PROGRAM KURZU. Hlavní přednosti použití čárových kódů

Čárové kódy jako základ informací PROGRAM KURZU. Hlavní přednosti použití čárových kódů Čárové kódy jako základ informací Petr Čapek, prof. Ing. René Kizek, Ph.D., RNDr. Josef Růžička, Mgr. Michal Horák, Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D. Datum: 8.4.2014 PROGRAM KURZU Čárové kódy a jejich využití Čárové

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Tato norma je identická s EN 796:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

Tato norma je identická s EN 796:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. ČESKÁ NORMA ICS 35.040 Březen 1997 Výměna dat - Čárové kódy - Identifikátory symboliky ČSN EN 796 97 7103 Bar coding - Symbology identifiers Codes à barres - Identifiants de symbologies Strichcodierung

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Parlament

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

DOKUMENTACE Identifikace pomocí otisků prstů

DOKUMENTACE Identifikace pomocí otisků prstů DOKUMENTACE Identifikace pomocí otisků prstů Lukáš Rajský, RAJ029 Aleš Seifert, SEI041 1. února 2003 1 1 Úvod První známý systém klasifikace otisku prstů byl zaveden v Indii na počátku minulého století

Více

Sebury F007. Manuál. otisk prstu. samostatný provoz

Sebury F007. Manuál. otisk prstu. samostatný provoz Sebury F007 Manuál otisk prstu samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 0 TŘEBÍČ, tel.: 568 84 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 6:00, hot line do 8:00) www.variant.cz

Více

Návrh realizace čárových kódů a čteček pro skladové hospodářství ve firmě Zliner s.r.o.

Návrh realizace čárových kódů a čteček pro skladové hospodářství ve firmě Zliner s.r.o. Návrh realizace čárových kódů a čteček pro skladové hospodářství ve firmě Zliner s.r.o. Bar Code Stock System Implementation for Zliner s.r.o. Petr Zmeškal Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s.

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. zábavné obnovující přínosné volné Obsah 4 Úvod 5 Logo a použití 8 Barevná paleta 10 Typografie 12 Aplikace loga 14 Aplikace korporátní identity Úvod Základ grafické

Více

Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace

Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace Zpracoval Útvar Datum vytvoření Ing. Petr Bílek Výpočetní a informační centrum ČVUT 18.5.2013 Datum aktualizace Počet stran 10 Počet příloh

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

Bezpečnostní mechanismy

Bezpečnostní mechanismy Hardwarové prostředky kontroly přístupu osob Bezpečnostní mechanismy Identifikační karty informace umožňující identifikaci uživatele PIN Personal Identification Number úroveň oprávnění informace o povolených

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu - 1/13 - Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu v programu KALKUL1 V09 (V91 s drobnými odlišnostmi) Revize: 12.02.2005. Od verze V09.43-11 je pro uživatele, kteří mají k dispozici laserovou tiskárnu

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Počítáme v Excelu v rekordním čase Druhé, aktualizované vydání Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2787.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Červenec 2009 Informační technologie Bezpečnostní techniky Řízení rizik bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27005 36 9790 Information technology Security techniques Information

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více