23. číslo 2. prosince 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23. číslo 2. prosince 2005 Ročník V. Cena 10 Kč"

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 23 / číslo 2. prosince 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Nové byty v pivovaru Str. 3 Premiér přijel Pendolinem Str. 5 I vy můžete pomoci Str. 9 V sobotu 26. listopadu byla v lanškrounském muzeu otevřena nová stálá expozice díla akademického sochaře Zdeňka Kolář ského. Více se dočtete v příštím čísle LL. Foto: KK Studenti lanškrounského gymnázia měli v rámci projektu Black History Month 2005 možnost setkat se s černošským básní kem Nicholasem Makohou. Více na straně 15. Foto: FT Advent je tady Vánoce už se blíží. Obchodníci nás o tom přesvědčují už od léta, ale v poslední době se objevují i další signály. Předvánoční atmosféru dokresluje i sníh, který v posledních dnech napadl. Většina z nás v tomto období spíše něco dohání a stíhá, ať už to jsou resty v práci před koncem roku nebo nákupy dárků či velký úklid doma. Přesto bychom si neměli odpírat ani chvíle oddechu a rozjímání. Vhodným místem pro ně jsou adventní koncerty. Ten první proběhl letos v Lanškrouně už 27. listopadu a vystoupili na něm Pištci. Z bohaté nabídky nejen ve městě, ale i v dalších obcích si můžete vybrat na stránkách a v rozhovoru z regionu na straně 6. Foto: KK

2 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 2 23 / 2005 RADNICE SDĚLUJE Sloupek starosty V předvánočním čase více než kdy jin dy myslíme na své přátele a lidi blízké, s kterými jsme se během roku setkali. I z tohoto důvodu jsem zvolil pro dnešní sloupek téma spolupráce našeho města s městy v zahraničí. Město Lanškroun u držuje v současné době oficiální partner ské vztahy se třemi městy. Jsou to Kežma rok (SK), Dzierżoniów (PL) a Serock (PL). Slovenský Kežmarok asi není potře ba našim občanům představovat; vět šina bývalých zaměstnanců podniku Tesla si vzpomíná na počátky vzájem ných návštěv před třemi desítkami let. Přesto není na škodu připomenout, že z Lanškrouna do Kežmaroku to je při bližně 400 km a že toto město leží pod Vysokými Tatrami v oblasti Spiše a má přibližně 17 tisíc obyvatel. Polský Dzierżoniów znají zejména studenti a zaměstnanci naší průmys lovky; spolupráce s obdobnou školou na polské straně trvá již druhou desítku let. Dzierżoniów leží 120 km severně od Lanškrouna v Dolním Slezsku na ú patí Sovích hor a žije v něm bezmála 40 tisíc obyvatel. Velkým problémem tohoto bývalého sudetského města je vysoká nezaměstnanost. Vztahy s polským Serockem mají nej kratší historii. Zástupci obou měst se po prvé setkali v Itálii v roce Vzdále nost mezi oběmi městy je větší než 500 km. Z našeho pohledu se Serock nachá zí za Varšavou směrem k Mazurským jezerům. V samotném Serocku žijí ne celé 4 tisíce obyvatel, v jeho okrsku (gmině) však více než 10 tisíc obyvatel. Toto malé, ale velmi rychle se rozvíje jící městečko těží především ze své atraktivní polohy blízkost Varšavy a umístění na břehu přehradního jezera přivádí mnoho investorů i rekreantů. Výčet jednotlivých forem spolupráce mezi Lanškrounem a jeho partnery by byl nad rámec tohoto článku. Navíc jak čtenáři Listů Lanškrounska, tak náv štěvníci našich webových stránek jsou o těchto aktivitách dobře informováni. Například teď si o tom můžete přečíst v článku o trojutkání Lanškroun Dzier żoniów Serock ve stolním tenise. Kromě těchto výše uvedených a smluv ně stvrzených vztahů existuje ještě celá řada neformálních vztahů, navázaných při různých setkáních. Na tomto místě stojí jistě za zmínku například slibně se rozvíjející vztahy se švédským měs tem Landskrona nebo vzájemné oťu kávání se s několika německými městy. Přesto, že si velmi vážím úsilí a prá ce všech, kdo se podílí na spolupráci s partnerskými městy, vnímám i určité nedostatky. Až na světlé výjimky totiž leží celá tíha organizace společných akcí na bedrech radnice. Velmi bych u vítal, kdyby se v Lanškrouně našel někdo, kdo by se s chutí této sféře věnoval. V ji ných městech to zpravidla funguje tak, že určitá pracovní skupina nebo ob čanské sdružení má ve své náplni part nerskou spolupráci s jinými městy, k to mu má vyčleněnou částku v městském rozpočtu. Samosprávě předkládá své návrhy a po odsouhlasení zajišťuje pro gram jednotlivých akcí. Nešlo by to tak i u nás? Martin Košťál Rada města jednala dne Sociální záležitosti: RM bere na vědomí zprávu o ukon čení výcviku triády na komunitní plá nování sociálních služeb a plán práce přípravy komunitního plánu sociálních služeb na rok Finanční záležitosti: RM doporučuje ZM schválit roz počtová opatření č. 3 v položkách až RM bere na vědomí plnění rozpoč tu města k Vyhláška: RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 (nové zně ní rozšířené o článek 2), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od straňování komunálních odpadů. Školství: RM projednala žádost ředitele pří spěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460 o souhlas s čerpáním investičního fon du a v souladu s čl. VI. odst. 4 písm. h) zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace schvaluje čerpání investič ního fondu dle přílohy. RM bere na vědomí informaci ředi tele příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 o možnosti podat žádost Nadaci duho vá energie o nadační příspěvek z pro jektu Oranžové hřiště na výstavbu spor tovního hřiště v areálu uvedené školy, podání žádosti schvaluje a v souvis losti s tím: 1) pověřuje Mgr. Oldřicha Strnada jed náním za město při podávání žádosti, 2) ukládá vedoucí finančního odboru zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2006 kapitola 40 výstavba částku až do výše 80 tis. Kč na zhotovení projekto vé dokumentace. Převod nemovitého majetku: RM doporučuje ZM převést bezú platně protokolem právním subjektům Mateřská škola, La, Žižkova 365; Ma teřská škola, La, Wolkerova 85; Zá kladní škola a mateřská škola, La, Dol ní Třešňovec; Základní škola La, B. Smetany 460 movitý majetek drobný dlouhodobý hmotný investiční majetek. Věcná břemena: RM projednala žádost obchodní spo lečnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., o pro jednání věcného břemene ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s., Pra ha 3 ohledně uložení telekomunikač ního kabelu přes pozemek p.p.č. 3668/ 5 ost. plocha v k. ú. La za účelem uložení, provozu, údržby a oprav pod zemního vedení (akce Lanškroun UO, Strážní p. č. 24/1, 59/2, KR), souhlasí s umístěním telekomunikačního kabe lu a schvaluje zřízení věcného břeme ne dle návrhu smlouvy. RM bere na vědomí: zápis ze zasedání komise pro maje tek a rozvoj města ze dne , zápis z jednání komise pro regenera ci památek v Lanškrouně ze dne Prodeje nemovitostí: RM projednala žádost o koupi části p.p.č. 716/2 v k.ú. La proti veterinární klinice ve Wolkerově ulici za účelem parkování vozidel a rozhodla žádosti nevyhovět. RM souhlasí s uzavřením kupních smluv na základě sepsaných smluv o bu doucích kupních smlouvách na prode je pozemků p.p.č. 3073/104, 3073/94, 3073/103 v lokalitě Pod Penzionem. RM projednala žádost o koupi spo luvlastnického podílu města ve výši 1/2 k pozemkům v k.ú. Albrechtice: p.p.č. 1188/1 (ZE), 1188/4 (KN), 1189 (ZE) a 1190 (ZE) a doporučuje ZM prodat ža dateli spoluvlastnický podíl města na před mětných parcelách (pole v Albrechticích). RM projednala žádost o koupi části pozemku p.p.č. 484/2 v k.ú. La a do poručuje ZM část předmětného po zemku žadatelům prodat. (Pozemek se nachází nalevo od ulice Masarykovy směrem k rybníku, naproti pivovaru.) RM projednala žádost o koupi částí pozemků v Pivovaru p.p.č. 493/1 a st.p. č. 173/1 v k.ú. La (v pracovní studii o značené I.V.) a doporučuje ZM žádos ti vyhovět a části předmětných pozem ků žadatelce prodat smlouvou o bu doucí kupní smlouvě. Pronájmy nemovitostí: RM projednala žádost společnosti ELEKTRO KSK, spol. s.r.o., o prodlou žení nájmu a prodloužení povolení do časného užívání nebytových prostor v domě č.p. 24, Žichlínské Předměstí, Malé náměstí a ukládá řediteli společ nosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., uzavřít se jmenovanou firmou příslušné dohody s tím, že nájem před mětných nebytových prostor skončí dohodou ke dni a povole ní uskladnění el. zařízení skončí doho dou k RM projednala žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 3668/16 v k.ú. La a části p.p.č. 3668/9 v k.ú. La a uklá dá odboru právnímu, přestupků a sprá vy majetku města zveřejnit úmysl měs ta povolit žadateli bezplatné užívání části pozemku 3668/16 pro zřízení bez bariérového přístupu do prodejny a pro nájem části p.p.č. 3668/9 pro vybudo vání nákladové rampy. (Pozemky před a za prodejnou potravin na náměstí J. M. Marků.) Byty: RM souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jed notku č. 456/12 do a sou časně nepromíjí smluvní pokutu v do bě od do zaplacení. RM bere na vědomí výši pořizovací ceny bytového domu č.p. 160, Pivovar ské náměstí (27 b.j.) stanovenou soud ním znalcem p. Vladimírem Malým a rozhodla o výši nájemného bytů v uve deném domě dle přílohy. Příspěvky na činnost neziskových organizací: RM projednala žádost ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Lan škroun o příspěvek na činnost v roce 2006 a rozhodla přispět z fondu RM. RM projednala žádost Domu dětí a mládeže, Ústí n/o a rozhodla poskyt nout na dopravní výchovu finanční částku z fondu RM na provoz dětské ho dopravního hřiště v Dolní Čermné a ukládá vedoucí finančního odboru odeslat uvedenou částku na účet dle žádosti včetně zaslání pravidel pro čer pání a vyúčtování. Různé: RM projednala žádost ČSBS, ZO Lanškroun o souhlas s používáním vel ké zasedací místnosti městského úřa du v budově č.p. 12 náměstí J. M. Marků ke schůzím této organizace a rozhodla vyslovit souhlas s využitím této místnosti ve dnech , , , , 8. 8., , a vždy od do 15 hod. RM projednala žádost společnosti Bromach, spol. s r.o., La o souhlas s u místěním reklamního zařízení žadate le mezi objekty č.p. 65 a č.p. 66 Dob rovského ulice a s umístěním uvede ného zařízení souhlasí. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí dotčených or gánů státní správy. RM projednala žádost pana Zbyň ka Böhma a souhlasí s umístěním in ženýrských sítí (vodovod) na p.p.č. 3680/4 a p.p.č dle žádosti. RM schvaluje nové znění smlouvy o zajištění zpětného odběru a recykla ci odpadů a obalů se společností EKO KOM, a.s., Praha 4. Demolice: RM rozhodla přijmout nabídku spo lečnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., na demolici přístřešku nad ulicí Pivovarskou za nabídnutou cenu. Za kázka není veřejnou zakázkou ve smys lu zákona č. 40/2004 Sb. v úplném zně ní, nabídnutá cena bez DPH nepře vyšuje limit uvedený v 6 odst.1. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Opakovaná sdělení: Sdělujeme všem členům myslivecké základny a celé myslivecké veřejnosti, že placení členských příspěvků ČMMJ a pojištění proběhne v Lanškrouně, v budově MÚ Lanškroun, budova č. p. 8 (bývalá pošta), v kanceláři č. dveří 14 státní správě myslivosti ještě dne od do hodin. V případě, že tento termín nevyhovuje, je možno zanechat průkaz a peníze v kanceláři státní správy myslivosti a dodatečně si jej vyzvednout. Ing. Táňa Papíková, státní správa myslivosti Komise pro výchovu a vzdělávání při městské radě v Lanškrouně vyhlašuje již tradičně anketu Mládež reprezentuje město Lanškroun. Každý subjekt může do ankety přihlásit neomezený počet mladých lidí, úspěšných reprezentantů města v roce Přihlášky do ankety pošlete, prosím, do na měst ský úřad k rukám J.Krejčové. U každého navrženého uveďte své zdůvodnění a je ho kontaktní adresu. J. Krejčová, odbor školství a kultury

3 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 3 23 / 2005 TAKÉ V PIVOVARU SE UŽ BUDE BYDLET Bytový dům Pivovar čp. 160 dokončen Jedná se o dům o 27 bytových jednotkách ve třech nových podlažích (2. 4. NP) na stávajícím ponechaném klenutém přízemí (1. NP) sladovny z počátku 18. století v areálu bývalého pivovaru na levém břehu Třešňovského potoka. Po demolici bývalé restaurace byl vybudován další objekt navazující na bytový dům, který slouží jako příslušenství bytového domu. Jsou zde umístěny sklepní kóje pro jednotlivé byty, místnost pro kola a kočárky a samostatně přístupný prostor pro popelnice. V tomto objektu je také samostatně umístěna trafostanice pro dodávku el. energie do celého areálu pivovaru. Architektonické a dispoziční řešení stavby vycházelo z myšlenky vybudovat byty pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2001 Sb., které upravuje podmínky a rozsah poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení a zároveň vymezuje technické podmínky stavebních úprav a vybavenosti bytů, zejména ve vztahu k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Nařízení také přesně specifikuje, jaké podmínky musí příjmově vymezené osoby splňovat, zejména z hlediska jejich příjmů. Bytový dům je čtyřpodlažní objekt o půdorysné velikosti cca 38 x 16,5 m a výšky 14 m, kde 1. podlaží slouží jako vstup do bytového domu a část tohoto podlaží tvoří stávající prostor bývalé sladovny bez současného určení užívání. Ve vstupním prostoru pod klenbovými stropy je umístěna zvedací plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu imobilní. Po schodišti je přístup do dalších podlaží. Ve 2. NP jsou 3 byty o vel 2 + KK pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 6 bytů o velikosti 2 + KK, 3x komora. Skladba a počet bytů ve 3. a 4 NP je téměř stejná 9 bytů 2 + KK, komory. Ve 4. NP je navíc technická místnost centrální plynová kotelna. Celkem 14 bytů má při průčelní stěně směrem do Opletalovy ulice balkón. Velikost bytů pro imobilní občany je od 40,9 m 2 do 57,4 m 2, ostatní byty mají půdorysnou plochu bytů od 40,1 m 2 do 57,8 m 2. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, odsavačem par, vestavěnými skříněmi, el. bojlerem pro ohřev vody; vybavení koupelen je ve standardní úrovni. V bytech pro imobilní jsou provedeny úpravy dle vyhlášky č. 369/2001 (tzv. bezbariérová vyhláška) sklokeramické vařidlové desky, doplňky v koupelnách, dveře bez prahů apod. V domě jsou do jednotlivých bytů přípojky na telefon, domovní telefon a rozvody kabelové televize. V rámci této stavby jsou řešeny pouze částečně úpravy ploch vzniklých po demolici objektu bývalé restaurace. Úprava dalších ploch bude řešena později v rámci přestavby celého areálu pivovaru. Její součástí bude i vytvoření par kovacích stání, z nichž část bude vyhrazena i pro obyvatele bytového domu. Projektovou dokumentaci vypracovala projekční firma PIIS, s.r.o., Pardubice, architektonický návrh MgA. Přemysl Kokeš, výstavbu domu pro váděla stavební firma První litomyšlská sta vební, spol. s r.o., Li tomyšl, která stavbu dokončila dle stano veného termínu. Celková hodnota dí la včetně všech nut ných přípojek na inže nýrské sítě a částečné demolice bývalé sla dovny činí tis. korun. L. Urban, invest. odbor 23. listopadu měli všichni zájemci možnost nahlédnout do nového domu a přímo i do několika bytů. Foto: L. Sitová

4 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 4 23 / 2005 INFORMACE NEJEN Z RADNICE Technické služby v zimním období Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětr nostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ( 41 vyhl.104/1997 Sb.). Tolik citace zákona. Pro jednoduchost neodstraňujeme komplikace, které nám (pěším i řidičům) připravila paní Zima, ale pouze zmírňujeme. Nemůžeme být na všech místech ve městě hned, proto jsou udržovaná místa (vozovky, chodníky, parkoviště, schodiště) rozdělena podle pořadí do třech skupin s dobou, ve které je třeba se s následky vyrovnat. To vše řeší Operační plán zimní údržby, který každoročně schvaluje městská rada. Je k dispozici s ostatními zá pisy z jednání městské rady. Co se týče rozsahu zimní údržby, musím však zdůraznit, že průtah městem a výpadovky do okolních obcí udržuje Správa a údržba silnic, popřípadě firma pro ně pracující. To se týká vozovek, ne chodníků a přechodů pro chodce, které udržují TS. Je potřeba však dodat, že chodník přiléhající k nemovitosti udržuje majitel nemovitosti. Škoda, že u nás není zvykem jako jinde v civilizované Evropě, že i když je mezi parcelou a chodníkem zelený pás náležející městu, přesto bere ma jitel nemovitosti jako normální o chodník se starat. Je to jeho vizitka. Doufám, že to nebude trvat dlouho a my i v tomto do Evropy vstoupíme, a bez toho, aby to bylo daná povinnost. Sami od sebe tím městu, potažmo technický službám pomůžeme. Několik připomínek po pár dnech od zahájení třídění odpadů na hřbitově. Musím konstatovat, že moc lidí nepochopilo, co bioodpad je. Pokusím se jej tedy popsat: jde o rostlé květiny se zeminou, ale bez květináčů, kytice, věnce, trávu, větve jehličnanů i listnatých stromů a podobně. Naopak kontejner s ostatním odpadem je určen pro uložení umělých květin, květináčů, kalíšků od svíček, plastových nádobek a jiného neorganického odpadu. Pro sklo je k dispozici zvláštní zelený kontejner. Co se týče svozu popelových nádob, není k nám občanům letos kalendář moc přívětivý. Vánoční svátky jsou prakticky ve dnech volna, takže žádná změna ve svozu není. Pouze upozorňuji na nepřeplňování popelnic. Svoz vánočních stromků bude opět v obvyklou dobu od popelových boxů. V období prosinec únor budou sběrné dvory uzavřeny. V tomto čase lze v pra covní dny od 6.00 do využít areál Technických služeb na ulici Nádražní. Separovaný sběr do kontejnerů však probíhá bez zimní přestávky, proto třiďte čím dál více a lépe, za což vám děkujeme. Jistě nějaké kilo přiberete, a proto využijte volného bruslení v Hale B. Modré ho. Je každé pondělí, středu a sobotua od hodin. V sobotu a neděli ještě od hodin. Navíc existuje možnost jít bruslit pro pojištěnce VZP úplně zadarmo. Poslední termíny, které můžete využít, jsou 12. prosince od hodin a 17. prosince od hodin. Jako dárek technických služeb dětem do 15 let nabízíme bezplatný vstup na volné bruslení na Štědrý den v sobotu 24. prosince od hod. Na Štědrý den je volné bruslení od zrušeno. S přáním pohodového prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů, až se bude psát rok 2006, za všechny pracovníky Technických služeb Lanškroun Mareš Josef, ředitel Správa a údržba silnic Pardubického kraje představila svůj informační systém Ačkoliv zima se všemi průvodními jevy začala letos o týden později než v roce předchozím, soudě podle počtu dopravních nehod opět zaskočila řidiče nejen na českých silnicích. Na zimu jsou ale důkladně připraveni silničáři, kteří na tiskové konferenci prezentovali nejen svou připravenost, ale i technické prostředky, které jim pomáhají nástrahy tohoto ročního období zvládat. Na území Pardubického kraje se nachází 457 km silnic I. třídy. Ty jsou v majetku Českého státu ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha. Naše organizace na základě smluvního vztahu zde provádí zimní údržbu silnic, a to v úrovni prvního pořadí důležitosti, uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a ú držby silnic Pk. Geograficky pracuje SÚS v této oblasti na území čtyřech okresů, tj. Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí n/o. K tomuto účelu je dislokováno 15 cest mistrovství v Chrudimi, Hlinsku, Luži, Třemošnici, Pardubicích, Přelouči, Ho licích, Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové, Ústí n/o, Běstovicích, Lanškrouně a Žamberku. Cestmistrovství Žamberk má další předsunutá praco viště v Králíkách a v Klášterci nad Orlicí. Do celého procesu zimní údržby silnic je zapojeno přímo cca 600 lidí a přibližně 200 vozů strojového parku. K vlastnímu procesu údržby silnic v zimním období používá SÚS Pk řadu technických prostředků, které pracují v rámci jednotného informačního systému. Do něj spadají hlásiče náledí, meteostanice, navigační systémy a systémy pro uchování dat, přiblížil Miroslav Němec. V rámci tohoto systému získávají sil ničáři v Pardubickém kraji aktuální informace o povětrnostní situaci, na kterou reagují výjezdem pluhů či sypačů. Díky hlásiči například dostane náš dispečer informaci o riziku tvorby náledí, popisuje příklad modelové situace provozní náměstek ředitele SÚS Pk Václav Ouhrabka. Po vyhodnocení situace dispečer vyšle na místo sypač, jehož pohyb a činnost zároveň může monitorovat pro střednictvím systému GPS. Informace o provedeném zásahu se následně ucho vávají v systému a slouží i jako podklad našeho účetního systému. Investice v této oblasti se Správě a údržbě silnic Pk vyplatí, a to zejména pro větší efektivitu zásahů a tím úspoře provozních nákladů. SÚS Dotaz z internetu Prosím o radu, jak správně třídit použité nápojové kartony (krabice od mléka, džusů apod. někdy souhrně nazývané tetrapakové). Na stránkách firmy EKOKOM a je uvedeno, že pokud se v obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného než je vyhodit do směsného odpadu. Na stránkách Technických služeb Lanškroun je uvedeno, že nápojové kar tony patří do žlutých kontejnerů na plast. Ty ovšem nejsou označeny oranžovou nálepkou nápojové kartony. V Lanškrouně od července mají občané možnost odkládat nápojové kartony do kontejnerů separovaného sběru PLASTU. Kontejnery jsou označeny z jedné strany vhozu i oranžovou samolepkou. Nedávno došly další samolepky, takže budeme moci označit i druhý vhoz. O této možnosti jsme veřejnost informovali v Listech Lanškrounska. V info ročence pro příští rok bude tato možnost též zmíněna. Pro doplnění uvádím, že za 3. čtvrtletí občané, kteří tuto možnost už zare gistrovali, do kontejnerů uložili 420 kg zmíněných kartonů. Když si uvědomíte, že jsou poměrně lehké, je jich pěkná kupa. Ing. Josef Mareš, TS Úplná uzavírka části silnice I/43 Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství byla povolena úplná uzavírka silnice I/43 od do v úseku mostu ev. č v obci Albrechtice z důvodu rekon strukce mostu. Objízdná trasa je vedena po provizorní panelové komunikaci a po mostním provizoriu (nosnost 24t). Silniční provoz je řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Tomáš Pavelka Výjezdy hasičů za září a říjen V září jsme vyjížděli k 16 případům. Tradičně nejvíce bylo opět dopravních nehod 6 x, otevírání bytů 2 x, vy prošťování z výtahů 2 x, požáry 2 x a po jednom výjezdu na únik ropných produktů, likvidaci obtížného hmyzu, neznámou látku a technickou pomoc sundání kočky ze stromu. Bilance dopravních nehod je tragic ká a jejich výsledkem je jeden mrtvý, jeden těžce zraněný a dva lehce. Nej horší nehoda se stala u obalovny v Dol ní Čermné, kde při nárazu osobního auta do stromu došlo k úmrtí spolu jezdce a těžkému zranění řidiče. Další dvě nehody se udály v Nepomuku, kde v prvním případě osobní auto nabou ralo do skříně s plynoměrem a v dru hém skončilo osobní auto v příkopě. Čtvrtá nehoda v pořadí se stala v Lanš krouně na křižovatce ulic Dobrovské a Kralické, kde se střetla dvě osobní auta s výsledkem jeden zraněný. Další případ se stal v Bystříčku, kde hava roval vůz Felicie pickup. Posledním výjezdem na dopravní nehodu byl pří pad u Damníkova, kde narazil osobní vůz zn. Opel do stromu v příkopě a zra nila se jedna osoba. Zde s námi zasa hovala jednotka HZS Českých drah. Po dvou případech otevírání bytů a vyprošťování osob uvízlých ve výta zích se vyjíždělo jen po Lanškrouně. U požárů se zasahovalo v Lanškrouně na ul. Polní, zde se jednalo o požár o krasného stromu tůje, a druhým byl požár na skládce v Jakubovicích, kde s námi zasahovala i dobrovolná jed notka z Lanškrouna. Po jednom výjez du bylo na likvidaci sršňů v Dolní Čerm né, sundání kočky ze stromu na ul. Husově v Lanškrouně, ropnou skvrnu na ul. Nádražní v Lanškrouně a na od pad, který obsahoval nádobu s nezná mou látkou v zahrádkářské kolonii na Lískovci. V říjnu jsme vyjížděli k 24 přípa dům. Nejvíce bylo otevírání bytů a po žárů shodně 7 x, vyprošťování z výta hů 3 x, dopravní nehody 2 x a po jednom na dohašení po pálení, vytažení utonulého, vypnutí výtahu, únik kapa liny a olejovou skvrnu. Veškeré oteví rání bytů bylo jen po Lanškrouně, rov něž tak vyprošťování z výtahů bylo jen na sídlišti Dvorské Lány. Prvním požá rem byly hořící saze v komíně v Al brechticích, druhým byl požár lesa v Koruně, kde kromě nás zasahovaly dobrovolné jednotky z Tatenic a Žich línka. Dalším v pořadí byl požár kůlny v Damníkově, zde s námi zasahovala i jednotka HZS Českých drah, poté následoval požár dětské prolézačky na hřišti u Zámečku. Pátým výjezdem na požár byla hořící trávu v Čenkovicích. Tam jsme ani nedojeli a byli jsme ope račním střediskem odvoláni na požár stohu v Žichlínku. Hořící trávu v Čen kovicích uhasila dobrovolná jednotka z Jablonného nad Orlicí a my zasaho vali společně s dobrovolnými jednot kami ze Žichlínka a Lanškrouna na po žáru stohu. Toto se odehrálo v den stát ního svátku, kdy kromě těchto dvou požárů jsme měli ještě další tři výjezdy. Posledním požárem byl požár střechy budovy sportovního areálu v Třebovi cích. Na likvidaci tohoto požáru se podílelo celkem sedm jednotek. Na dopravní nehody jsme vyjížděli mezi Výprachtice a Bystřec a do Žich línka, výsledek jedno těžké a dvě lehčí zranění. Po jednom výjezdu bylo na ú nik chladící kapaliny z kamiónu u Ostro va, pomoc při dohašení lesa v Třebo vicích, olejovou skvrnu na ul. Kralické v Lanškrouně, vypnutí výtahu na síd lišti Dvorské Lány a vytažení utonulé osoby z vody v Lanškrouně. Velitel požární stanice mjr. Bc. Katzer Jiří

5 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 5 23 / 2005 CO SE DĚJE V REGIONU Úsek železničního koridoru v našem regionu byl dokončen V sobotu 20. listopadu byl slav nostně otevřen nově vybudovaný dvaa dvacetikilometrový úsek trati mezi Třebovicemi a Krasíkovem. Jedinou dostatečně velkou odstavnou plochu mají dráhy mezi Třebovicemi a Dam níkovem, takže právě sem směřoval nový rychlovlak Pendolino s hosty. Největší díl nákladů z astrono mických pěti miliard korun spolykal především nový, v Čechách nejdelší dvoukolejný tunel v Krasíkově. Investorem stavby je Správa želez niční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) a zhotovitelem se stala, na základě veřejného výběru, firma ŽS Brno, a.s., ve sdružení s firmami Skan ska ŽS, a.s., a Subterra, a.s. Otevření tak významné stavby se ne obešlo bez slávy, a proto se na východ Čech rozjeli i vládní a krajští politici v čele s premiérem Jiřím Paroubkem. Ten k sobě přizval i ministra pro místní rozvoj Radko Martínka a ministra do pravy Pavla Šimonovského. Ve vlaku však cestovalo mnohem více hostů zástupci dodavatelských firem, Čes kých drah, senátoři i krajští radní. Jiří Paroubek si cestu vlakem po chvaloval a překvapilo ho, že jede až 160 km/h. Přiznal se také, že si v kok pitu vlaku na chvilku vyzkoušel roli strojvůdce. Všichni řečníci ve svých projevech zdůrazňovali význam po silování ekologické železniční do pravy. České dráhy si od renovace tratí slibují nárůst nákladní dopravy a zvy šování podílu dopravy kombinující sil nici a železnici. Ve stejném duchu, ale o něco kon krétněji, mluvil Radko Martínek, který v projevu zdůraznil nutnost zkvalit ňovat návazné služby na železnici a ja ko příklad jmenoval potřebu výstavby dopravního terminálu v České Tře bové. Samotný vlak Pendolino bude jezdit mezi Prahou a Ostravou šestkrát den ně. Nejblíže Lanškrounu bude stavět v Pardubicích. Odtud cestující zaplatí za necelou hodinu jízdy do Prahy tři sta korun. Na opačnou stranu do Ostra vy přijde jízdenka o stovku dráž a zá kazníci si ve vlaku posedí dvě a půl ho diny. Čas mezi Prahou a Ostravou by se v budoucnu mohl zkrátit až na hra nici tří hodin. Kdo přišel, ten nelitoval. Do vlaku sice diváci nemohli, ale občerstvení se svařeným vínem významně vylepšilo sychravé nedělní odpodedne. Kdo má rád ladné tvary moderních dopravních zařízení, přišel si určitě na své, a komu dělá radost pohled na živé tváře poli tických špiček, nemohl se vynadívat. Zvykejme si, příležitostí bude dost a dost. Volby se blíží a politici vyrážejí do terénu! Text a foto: FT Záchrana Tarzanky Dne měli žáci naší školy cvičení v přírodě, kdy vyrazí na malý výlet a hrají různé hry. Tento rok byl naším cílem Zámecký vrch. Sešli se zde žáci od 1. do 6. ročníku. Děti se nejvíce těšily na tzv. Tarzanku, což je dřevěná konstrukce prolézaček. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že část prolézaček hoří. Ihned jsme se pokoušeli plameny uhasit a i přes ochotu dětí, které obětovaly veškeré své zásoby pití, se objevovaly plameny nové. Proto jsme zavolali hasiče, kteří za krátkou chvíli dorazili a vše uhasili. Děti byly nad šeny, že jim neshořely prolézačky, a co více, že si každé mohlo vyzkoušet prá ci hasičů a hasit s opravdovou hasičskou stříkačkou (sdělení jednoho z dětí). I když víme, že to naštěstí nebyl velký požár, byli jsme rádi, že se nerozšířil na okolní les a také možná na budovu Zámečku. Na konci našeho výletu na Zámecký vrch jsme se všichni shodli, že takové cvičení v přírodě ještě nikdo z nás nezažil. Celé naše dobrodružství bylo zdokumentováno na fotografiích, které jsou nyní vystaveny v budovách naší školy. Tímto také chceme poděkovat místnímu hasičskému sboru za rychlý zásah a především za ochotu a trpělivost, s jakou se věnovali dětem. M. Skalická

6 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 6 23 / 2005 CO SE DĚJE V REGIONU Horní Heřmanice v předvánočním čase O Horních Heřmanicích jsme dlouho neslyšeli, a protože rok 2005 bude brzy za námi, položila jsem panu starostovi Josefu Krátkému několik otázek Pane starosto, blíží se konec roku. Co je nového v Horních Heřmanicích a co se podařilo? Největší akcí letošního roku byla stavba čistírny odpadních vod v centru obce. Čistírna má kapacitu 120 ekvivalentních osob, bude přečišťovat odpadní splaškové vody a po přečištění je vypouštět do místního potoka. V současnosti je připojen KD, OÚ, pošta, hospoda, ZŠ s byty a tři nemovitosti. Na této stavbě se významně podílel Pardubický kraj. Nová čistírna přispěje k čistotě našeho životního prostředí. Další akce, která se již blíží k svému závěru, je kolaudace obecních vodovodů. Zkolaudování těchto staveb, které byly budovány v minulých desetiletích, je podmínkou jejich provozování do budoucna. Vodovod v Dolních Heřmanicích již tuto podmínku splnil. Je připraveno případné rozšíření na dolní část Dolních Heřmanic. A kolaudace hornoheřmanického vodovodu je v závěrečné fázi. Proběhla také oprava vodojemu v Dolních Heřmanicích a oprava menšího úseku místní komunikace. V letošním roce ukončil svoji aktivní činnost v naší farnosti pan farář Rudolf Seidl. Po dlouhých 44 let se o svoji farnost vzorně staral a zveleboval jí. Stačí se podívat na náš kostel sv. Jiří, který je krásnou dominantou naší obce. Za vše bych mu chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat. Máte za sebou tedy několik úspěšných akcí. Na co byste se chtěli soustředit v následujícím roce? Na začátku roku proběhla koupě domu č.p. 7 (bývalá jídelna Hermas s bytem). Tato nemovitost navazuje na budovu kulturního domu, obecního úřadu a pošty. Podle záměru obce byla zpracována studie, která bude podkladem pro vybudování restaurace, ordinace praktického lékaře a dvou obecních bytů. Restaurace je Přečetli jsme za vás Lanškrounský AVX propustí desítky lidí Do konce roku si bude muset hledat práci čtyřiapadesát lidí z Lanškrounska. Firma AVX, která vyrábí elektrosoučástky, propustí čtyřicet jedna lidí. Výrazně zasáhne zeštíhlení AVX i firmu Dota Bus, která do podniku dovážela dělníky. Zákazky, které od společnosti s americkým zázemím firma dostávala, skončily. O práci tak přijde třináct lidí. Ve firmě je nás asi padesát, musíme propustit tři náct řidičů autobusů, řekla Renata Buršíková z Dota Bus. Zatímco z firmy Dota Bus odejde čtvrtina zaměstnanců, společnost AVX s dvě ma tisíci zaměstnanci propouštění příliš nepocítí. Patnáct lidí dostalo výpověď, dvacet šest odejde na dohodu, řekla Jitka Blanková z Úřadu práce v Ústí n/o s tím, že dalších dvacet devět lidí přeřadila firma na jiné pracoviště. Firma AVX má hlavní sídlo v USA a vyjádření amerického mluvčího se nepodařilo získat. Z firmy AVX do konce roku odejdou především dělnice, technici, směnoví mistři, administrativní pracovníci a několik účetních. V elektrotechnickém oboru se podle poptávky stav zaměstnanců pohybuje vždy nahoru a dolů. Dle mého soudu toto propouštění není nijak výrazné a příliš se na nezaměstnanosti neprojeví, uvedla Jitka Blanková z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Na Lanškrounsku v minulém měsíci docházelo na úřad práce 765 lidí. Práci hledal pouze každý čtrnáctý práceschopný člověk. Hranice šestipro centní míry nezaměstnanosti je totiž na Lanškrounsku stejně nízká jako v prů myslových Pardubicích. Společnost AVX zaměstnává asi dva tisíce lidí, řada z nich k nám dojíždí z jiných měst. Navíc se desítky dalších firem a živnostníků na její produkci nabalily, vidí výhody starosta Lanškrouna Martin Košťál. (MF DNES Pardubický kraj, Lucie Jelínková, ) Rozpis služeb stomatologie (neděle, sobota, svátek 8 h 11 h ) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Hedvika Applová, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Radmila Jáňová, Mladkov 133, tel.: MUDr. Marie Jaslovská, Žamberk, Gen. Knopa 837, umístěna v přízemí, bezbariérově je navázána na přísálí a sál. Navržena je zde i letní terasa a kuchyně na přípravu minutkových jídel. Ordinace prak tického lékaře je umístěna v přízemí, také s bezbariérovým přístupem, se zázemím a v dostatečné velikosti. Ve zvýšeném podkroví jsou situovány dva větší byty. Topení a kanalizace navazuje na stávající zařízení budovy kulturního domu. V realizaci tohoto záměru bychom chtěli v příštím roce pokračovat. Takové projekty jistě není snadné realizovat. Poskytují vám finanční pomoc i některé svazky obcí, ve kterých je vaše obce členem? Naše obec je zapojena ve dvou dobrovolných svazcích. Je to DSO Lanškrounsko a DSO Pod Bukovou horou. Do obou svazků přispíváme poměrnou částí finančních prostředků. Více prostředků se nám vrací z DSO Pod Bukovou horou. V loňském roce jsme získali dotace na oslavu výročí 700 let obce a letos na opravu čekáren. Z prostředků DSO Lanškrounsko byla vybudována cyklostezka. Další podpora je pouze ve formě organizační a propagační. Očekávám od tohoto sdružení větší přínos pro malé obce, jakou je ta naše. Pane Krátký, jak byste zhodnotil členství České republiky v Evropské unii v souvislosti se snahou zvyšovat životní úroveň v obcích? Má na Horní Heř manice nějaký reálný dopad? Evropská unie se nás dotýká prozatím nepřímo, například opravami okolních komunikací. Ve větší míře snad zemědělských podniků a firem, u kterých se to, podle mého názoru, kladně zatím neprojevilo. Zpracovává se projekt ve spolupráci s Evropskou unii na plynofikaci Orlických hor, do kterého je zapojena za výhodných podmínek i naše obec. Záleží na tom, zda se podaří tuto věc prosadit. Nastal čas adventu. Jak v obci osla víte Vánoce? Připravujeme vánoční koncert v místním kostele sv. Jiří. Bude v sobotu 17. prosince v hodin a vystoupí Chrámový sbor z Lanškrouna pod vedením paní Jar mily Uhlířové. Náš kostel se pyšní nedávno zreno vovanými varhany, tak si myslím, že je jistě na co se těšit. Srdečně zvu všech ny, kteří se v tomto hektickém čase chtějí příjemně, vánočně naladit. Děkuji za rozhovor. Jana Hajzlerová Policie ČR informuje V sobotu 12. listopadu v odpoledních hodinách došlo v obci Luková k požáru sauny u jednoho z domků. Na místě bylo zjištěno, že majitel zatopil v saunových kamnech na tuhá paliva, kdy zřejmě ponechal pootevřená dvířka kamen pro lepší rozhoření dřeva. Poté se vzdálil a vrátil se po 15 minutách, kdy zpozoroval již hustý dým. Po příchodu blíže k sauně spatřil uvnitř oheň, který se snažil uhasit ručním hasicím přístrojem, avšak bezvýsledně. Požár byl poté zlikvidován hasiči. Vznikla hmotná škoda ve výši korun. V obci na Lanškrounsku zaměstnanec jedné firmy během měsíce odcizil uložené litinové příruby, které prodal do sběrných surovin. Způsobená škoda je Kč. Podezřelému muži hrozí za trestný čin krádeže trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let nebo trest peněžitý. Osmatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. V době od začátku října do konce listopadu letošního roku v devíti případech neoprávněně vnikl poškozeným plotem do areálu bývalých Moravských šamotových a lup kových závodů v Mladějově na Moravě, odkud odcizil dosud neupřesněné množství železných silnostěnných trubek většího průměru. Ty prodal ve sběrných surovinách a utržené peníze použil pro svoji potřebu. Odhadovaná škoda činí více než 16 tisíc Kč. Atletický oddíl TJ Damníkov zve v sobotu 3. prosince na Čertovský běh XXII. ročník silničního běhu do kopce z Damníkova do Anenské Studánky Délka 4200 m, převýšení 220 m Prezentace od 9 do hod. v budově ZŠ v Damníkově Start: hod. před ZŠ v Damníkově, startovné: 30 Kč Kategorie: junioři a juniorky (1986 a mladší), muži A D (= 1945 a starší), ženy A a B (= 1970 a starší). Ceny: putovní Pohár starostů, tři v kategorii čertovské balíčky, finanční prémie za traťové rekordy, účastnické diplomy Spoluorganizátoři: OÚ Anenská Studánka, Damníkov a Luková Kontakt: Jiří Machytka, tel.:

7 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 7 23 / 2005 CO SE DĚJE V REGIONU V příštím roce dokončíme rekonstrukci a intenzifikaci čističky Rozhovor se starostou obce Výprachtice panem Miroslavem Stejskalem Co je v obci nového? Obec Výprachtice dokončila v tomto roce výstavbu 12 bytových jednotek pro příjmově vymezené osoby. V současné době jsou již nově postavené byty užívány nájemci. Šest bytových jednotek bylo postaveno v rámci rekonstrukce a moder nizace nebytových prostor na Staré poště. Zbývajících 6 bytů vzniklo rekon strukcí nebytových prostorách, které předtím užívala mateřská školka. Na bývalé poště byly dále rekonstruovány nebytové prostory, které se nacházejí v 1. NP této budovy, na provozovnu kadeřnictví, masáže a obchod. V říjnu byla dokončena rekonstrukce stravovacího provozu Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Stravovací provoz nyní splňuje veškeré podmín ky stanovené právními předpisy pro školní kuchyně a jídelny. Jak se vám dílo podařilo? Z nově rekonstruované budovy čp. 175 (Stará pošta) ve Výprachticích máme opravdu radost. Při rekonstrukci se podařilo obnovit původní fasádní prvky této secesní budovy. Rovněž vstupní dveře byly zhotoveny s cílem zachovat jejich původní vzhled. Na druhé straně se rozhodně neradujeme ze zvýšené vlhkosti v bytech, které se nacházejí v rekonstruovaných prostorách po mateřské školce. Budeme se snažit tento problém postupně vyřešit. Prozraďte nám plány obce do budoucna. V roce 2006 obec Výprachtice hodlá dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení na Haldě. V příštím roce by měla být dokončena akce spočívající v rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Nová technologie čištění by měla zlepšit kvalitu vody v říčce Moravská Sázava. Plníme tím přání nejen své, ale i těch z vás, kterým učarovala překrásná příroda v Sázavském údolí. Obec Výprachtice bude pokračovat ve výstavbě šesti nových bytových jedno tek pro příjmově vymezené osoby. Nové byty by měly být dokončeny v roce Počítáme s tím, že novými nájemníky budou starší lidé, kteří potřebují naši pomoc a péči. Uděláme vše, aby se tito lidé, kteří v naší vesnici bydlí, mezi námi cítili dobře. Jste spokojeni se spoluprací v rámci mikroregionu Lanškrounska? Spolupráci v rámci mikroregoinu Lanškrounska prověří a již prověřují různé projekty, na které je možné získat dotace z fondů Evropské unie. Bude důležité, aby obce sdružené v rámci tohoto mikroregionu podpořily společné projekty, které však nutně nemusí korespondovat se zájmy těchto obcí v mikroregionu sdruže ných. Teprve poté se ukáže, zda předmětný mikroregion je schopen se společně vypořádat s rozdílnými potřebami a zájmy jednotlivých subjektů v mikro regionu sdružených. Pokud by některé Také žáci z Lanškrounska si v Praze zahráli na poslance V pondělí 21. listopadu byl pro žáky nejen z Lanškrounska připraven velmi zajímavý a ojedinělý program. Pardubický poslanec Pavel Severa se svými spolupracovníky byl tím, kdo se o to zasadil. Každá základní škola (a víceletá gym názia) Pardubického kraje měla možnost na bídnout svým žákům 7., 8. a 9. tříd přihlášku do Junior Parlamentu. Ze všech škol pak bylo vylosováno 25 (a z každé z nich osm žáků, junior poslanců) a žáci dalších deseti škol představovali veřejnost a novináře. A právě mezi těmito 35 školami z celého Pardu bického kraje byly z Lanškrouna vylosovány hned dvě gymnázium a ZŠ na nám. A. Jiráska. Z okolí pak Dolní Dobrouč, Tatenice a Třebářov. Ale co si pod pojmem Junior Parlament máme vlastně představit? Junior Zrenovovaný secesní dům čp. 175 ve Výprachticích bývalá stará pošta. obce měly pocit, že mikroregion jejich potřeby a zájmy dostatečně nezastupuje, bude zřejmě žádoucí pro další období dohodnout nové zásady spolupráce, pří padně uvažovat o jiných zásadních změnách. Domnívám se, že hlavním posláním svazku je vytvářet podmínky pro čerpání prostředků z fondů EU. Zda se uvedené dostatečně daří, na to by mělo dát odpověď shromáždění svazku obcí sdružených v mikroregionu Lanškrounska. Co se změnilo pro obec v souvislosti s členstvím v Evropské unii? V souvislosti se vstupem do EU se změnila a mění celá řada právních norem. To vytváří tlak na obce, aby přijímaly řadu opatření na úseku hygienických a stra vovacích norem ve školních stravovacích provozech, na úseku ochrany životního prostředí apod. Velké nároky jsou kladeny na obce v oblasti administrativy, která v důsledku nových požadavků narůstá. Případná potřeba nových pracovníků, kteří by nárůst agendy zvládli, a nákup potřebného softwarového vybavení s se bou přinese další náklady náklady. Mnohým obcím tak budou scházet prostředky na opravy komunikací, na údržbu obecního majetku a další práce, které jsou pro občany obcí nezbytné. Snahy ně kterých politiků o snížení prostředků pro obce určitě v dané souvislosti není na místě. Lidé v obcích jsou právě tím prvkem, který se aktivně podílí na údržbě krajiny a na zkrášlování své vesnice a okolí. Přilákat do naší lokality turisty můžeme pouze tehdy, pokud území, kde žijeme, bude krásně upravené, s odpovídajícími ubytovacími kapacitami a dalším po třebným zázemím. Jedině tak může být i naše vesnice turisticky atraktivní. Lesy plné odpadků, nepokosené louky, neopravená prostranství apod. nám turistický ruch nezvýší. Aby naše vesnice byly pěkně upravené, to je úkol, který může být svěřen pouze těm, kteří na vesnici žijí a tento kousek země jim přirostl k srdci. Pokud jim k jejich práci nevytvoříme alespoň základní podmínky (dopravní dostupnost, škola, obchod, zdravotnické zabezpečení, sportovní a kulturní vyžití apod.) odstěhují se tam, kde jim toto vše bude poskytnuto. Starostové našich vesnic se snaží, aby jim zejména mladí lidé v obci zůstali. Ani v naší vesnici to není jiné. Děkuji Vám za prostor, který jste mi poskytli ve Vašem časopise. Přeji Vám i Vašim blízkým pěkné Vánoce naplněné radostí a štěstím. Děkuji za rozhovor. Jana Hajzlerová Foto: Daniel Vávra Parlament bylo simulované zasedání Poslanecké sněmovny, kde se z žáků stali poslanci, ministři, novináři, fotografové, zapisovatelé. Ti potom hlasovali, pro jednávali různá témata, zákony atd. A jak že se všichni junior poslanci do Prahy dostali? Byly pro ně vyhrazeny čtyři speciální vagóny vlaku, který je tam dopravil zdarma. Do Junior Parlamentu jsem se přihlásil, protože jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to je, sedět tam, kde to vídáme jen v televizi. O naší politiku jsem se zajímal už předtím, takže jsem to bral jako dobrou zkušenost. Jen mi vadilo, že nám dopis se všemi potřebnými informacemi přišel jen několik dní před odjezdem. Program se mi líbil, ale mohl být delší (končili jsme kolem hod) a vypadal takto: když jsme dojeli do Prahy (na vlak jsme museli vstávat ve čtyři hodiny ráno) a našli budovu, prošli jsme detektorem kovu, hlasovali a probírali jsme různé návrhy na zákony. Pokud se bude akce konat i příští rok, určitě zkusím štěstí znovu. říká Jirka, jeden ze zúčastněných. Klára Zatloukalová

8 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 8 23 / 2005 CO MOŽNÁ NEVÍTE Je mechatronika novinkou? V Lanškrouně určitě ne. Připomeňme si, že mechatronikou rozumíme to, že se mechanické, elektrické (a elektronické) a počítačové konstruování některého zařízení vzájemně prolínají. Hotové zařízení potom funguje přirozeněji a dosahuje neobvykle vysokého užitku v provozu. Zhruba od padesátých let minulého století fungovaly ve dvou nejvýznamnějších lanškrounských firmách Papírnách a TESLE vysoce kvalifikované týmy konstruktérů jednoúčelových výrobních strojů. Jedna z raných verzí automatické na víječky SC500. TESLA to měla zvlášť obtížné: vý robní postupy i jednotlivé operace bý valy značně složité a obvykle se zpra covávala velká množství poměrně ma lých výrobků. Navíječky svitkových kondenzátorů K prvním lanškrounským uplatně ním mechatroniky (to slovo tenkrát ještě neexistovalo) v sedmdesátých le tech patří novější generace světově zná mých automatických navíječek svit kových kondenzátorů pro elektroniku. Od jejich prvních verzí ještě s reléo vým ovládáním se rychle přešlo k vy užití diskrétních polovodičů a integro vaných obvodů a nejmladší verze již obsahovaly předzvěsti počítačového ří zení například navíječka kondenzáto rů z metalizovaného papíru typu SC 500F používala dva mikroprocesory INTEL 8080 s pamětí 21 kilobajtů. Ty byly schopné ovládat a programovat všechny funkce stroje, a ještě sledovat proměnlivou tloušťku navíjeného papíru a podle ní upravovat za chodu parametry nastavení stroje tak, aby se dodržela zadaná výsledná elektrická kapacita. Automatizovaná výroba rezistorů Během sedmdesátých let také nastala doba tzv. Linky řízené počítačem (LŘP) na výrobu rezistorů s kovovou funkční vrstvou. Řada jejích tehdejších tvůrců ještě dnes působí v oboru ve školství nebo v manažerských pozicích místních strojíren. Typický metalizovaný rezistor TESLA vyráběný na LŘP. LŘP, konstruovaná v letech 1970 až 1976 a vyráběná opakovaně ještě v dalších letech, byla jedním z výstupů celostátního úkolu Integrovaný výrobní úsek pro elektronické součástky. Dokončovací část linky například sestávala z 15 nava zujících modulů (skříní) v řadě a její délka přesahovala 13 metrů. Jeden tzv. minipočítač JPR 12 (vážící určitě přes 10 kg) řídil nastavování hodnoty odporu laserovým paprskem. Druhý JPR 12 vyhodnocoval a třídil jednot livé vyrobené rezistory podle jejich teplotního koeficientu a tolerance hodnoty Linku na mokré operace při výrobě tantalových kondenzátorů TESLA sle doval minipočítač JPR 12. odporu. Výkon LŘP byl skoro čtyři rezistory za vteřinu. Několik takových linek po léta pracovalo v TESLE Jablonné nad Orlicí. Počítač ve výrobě tantalových kondenzátorů V polovině osmdesátých let nastal čas pro konstrukci linky na výrobu kapkových tantalových kondenzátorů. Nadmíru složitý výrobní proces nešlo plně automatizovat. Podstatných úspor v pracnosti vý roby se však podařilo dosáhnout vy užitím hromadné manipulace: zavede ním nerezových lišt nesoucích skupinu Kapkový tantalový kondenzátor TES 50 kondenzátorů, manipulačních rámů LA. Průměr kapky byl 4,5 až 7 mm, pro 80 nerezových lišt atd. její délka 8,5 až 10,5 mm. To, čemu se říkalo mokré operace elektrické formování, manganizace, oplachování a sušení, řídil již známý minipočítač JPR 12. Sledoval průběh všech operací na lince a evidoval jednotlivé manipulační rámy v průběhu procesu. Tato linka běžela jen ve své prototypové verzi. Další už nebyla vyrobena. Tuzemská poptávka po tantalových kondenzátorech byla nízká a jejich export v prostředí obsazeném velkými výrobci málo realistický. Mechatronika včera, dnes a zítra Zmiňovaný minipočítač JPR 12 vyráběla pražská TESLA Strašnice od roku Byl prvním rozsáhlým dílem geniálního konstruktéra Eduarda Smutného, příslušníka nové generace odborníků odchovaných studiem vzorků západních počítačů. Ing Smutný později proslul návrhem osobního počítače pro mládež Ondra (1985) a loni byl in memoriam uveden do Síně slávy Softwarových novin. Ale zpět k dnešní realitě. Je dobré slyšet, že dvě velké lanškrounské firmy, jedna strojírna a jeden výrob ce součástek se stovkami výrobních strojů, spolupracují na projektu odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky mechatroniky. Zejména, má li tento obor v Lanškrouně třicetiletou historii. Z tohoto pohledu se jedná o vysoce kvalifikované rozvíjení již existující tradice při výchově tvůrců naší průmyslové budoucnosti. Jiří Kohout Prameny a další informace: (1) Ing. Ladislav Maixner, CSc. KOMPLEXNÍ AUTOMATIZACE V ELEK TRONICKÉ VÝROBĚ, SNTL (2) Zuzana Kunertová: Automatické navíječky TESLA na světovém trhu, Lan škroun historický III, vydalo Městské muzeum Lanškroun, (3) Rozhovor s Ing. Lubošem Matějkou. Řídicí část LŘP s minipočítačem JPR12 (vpravo uprostřed) a s dálnopisným přístrojem sloužícím jako tiskárna výpisů na nekonečný pás papíru. VÁNOCE FLORA 2005 tradiční vánoční trhy Výstaviště Flora Olomouc, Vánočním nákupům bude od 10. až do 22. prosince patřit olomoucké výstaviště Flora. Na prodejních trzích se pestrou nabídkou od vánočních ozdob, cukrovinek, hraček, knih, galanterie, drogistického zboží až po sportovní potřeby, obuv, konfekci a elektroniku představí prodejci z celé ČR. Ani letos nebudou chybět vánoční stromky a živí kapři. VÁNOCE FLORA tak opět poskytnou návštěvníkům skvělou příležitost pořídit vše, co je pro sváteční pohodu nezbytné, pod jednou střechou. Z doprovodného programu: Čert a Mikuláš na Floře (neděle 11. prosince v 16 hod.), ukázky vánočního aranžování, malování vánočních baněk, tvarování staročes kého perníku, lidová řemesla drátování, košikářství, řezbářství,tkaní, kolo vrátek, síťování, paličkování, výrobky ze slámy, přáníčka z ručního papíru, ko rálkování, malování na sklo. Brány Výstaviště Flora Olomouc budou návštěvníkům otevřeny denně od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek do 17 hodin.

9 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 9 23 / 2005 O DĚTECH A PRO DĚTI Ve třídách bydlí ježci Od dob, ve kterých psal o dobro družstvích Jaroslav Foglar, utekla již spousta času, a tak už není tak popu lární ježek v kleci jako ježek ve třídě. Na několika lanškrounských ško lách se děti připojily k projektu BOD LINKA, který pomáhá malým ježkům, kteří by bez pomoci lidí nepřežili zimu. Přímo do třídy jim byli dovezeni živí ježci ze záchranné stanice z České Třebové. Děti ježka chovají ve třídě v papí rové krabici a krmí ho, dokud nenabere požadovanou hmotnost 600 gramů. Všechny důležité informace o tom, čím ježka krmit, jak s ním manipulovat i to, z čeho vyrobit ježčí domek apod. do Kruh a koule staly děti v písemné formě přímo od Věry Malátkové, která má projekt Bod linka na starost. Sami pak o nového spolužáka podle návodu pečují. Nejdůležitější úkol v současnosti představuje vytvoření dostatečných tu kových zásob pro zimování. Ježci za tím váží pouze okolo 400 g, ale do Vá noc by už měli být na zimní spánek při pravení. V chladu sklepa ježci stráví následující tři měsíce. Po probuzení je děti budou ještě několik týdnů krmit, ale v dubnu poputují zpátky do přírody. Fotografie je ze školy A. Jiráska, kde se péči o ježčí mrňousky věnují čtyři třídy prvního stupně. Text a foto: FT 1. stupeň ZŠ A.Jiráska se rozhodl ve dnech uspořádat výstavu žákovských prací na téma Kruh a koule. Již před vstupem do budovy na náměstí J.M.Marků nás velká cedule informovala, že na této výstavě jsme rozhodně vítáni. Zvědavě jsem tedy nahlédla do chodby a byla jsem vtažena do víru dění. Vstupné dobrovolné, hlásala cedulka připevněná k papírové vzducholodi. Hned po vhození kulatých mincí se mě ujala jakási školačka a vybavila mě pozvánkou, jejíž součástí byla také sleva od sponzora této akce. Výstava byla rozmístěna po celé chodbě a v tělocvičně. Byly zde k vidění vě ci abstraktní i věci, které nás denně obklopují, jako jsou dopravní značky, balóny, dorty, věnce, koláče, hodiny, CD změněná na ptáčky nebo na podložky pro horké nápoje. V tělocvičně se prodávala výborná linecká kolečka s čajem nebo kávou, jak kdo chtěl. Na prodej byly také věci z keramiky, ať už k aktuálnímu vánočnímu tématu, nebo jen tak pro radost. Zakoupením smajlíka knoflíka za 3, Kč jste mohli podpořit místní keramický kroužek. O vše se staraly děti a musím říci, že moc dobře. Kolem se pyšně procházely usměvavé paní učitelky a kochaly se celým tím hemžením. A upřímně řečeno měly být pyšné na co, vždyť celá výstava byla doslova protkána jejich úsilím. Všem, kteří výstavu viděli, muselo být jasné, kolik hodin navíc vynaložili všichni učitelé a vychovatelé na ZŠ A. Jiráska na to, aby tato výstava byla taková, jaká byla. A jaká byla? No přece pěkně vykutálená a krúžasná. MS I vy můžete pomoci Zimní období už nám definitivně začalo a blíží se Vánoce. Proto právě v tuto dobu přicházíme s příspěvkem, ve kterém vám dáme tip na dárek jak pro malé děti, tak i pro ty větší. Projekt,,Adoptuj / ušij panenku a zachráníš dítě je příležitostí jak pomoci i pro ty z vás, kteří dávají přednost šití, pletení nebo háčkování. O co vlastně jde: tento pro jekt pořádá Dětský fond OSN UNICEF a spočívá v tom, že každý, kdo má chuť a alespoň trošku šikovné ruce, může po moci zachránit dítě z rozvojo vých zemí. Koupí panenky přispějeme jednomu dítěti na šest očkování proti hlavním dětským smrtelným choro bám záškrtu, černému kašli, tetanu, spalničkám, tuberku lóze a dětské obrně, a tím po můžeme zachránit jeho život. Textilní panenky se šijí po dle přesně stanovených roz měrů, ale zhotovení vlásků, obličeje nebo oblečků závisí jen na naší fantazii. Ke každé panence patří i její rodný list, kde si tvůrce vymyslí její jméno, zemi, kterou představuje, a další údaje o panence. Dále pak musí vyplnit i svou ad resu a jméno. Když je panenka vyrobená, čeká na někoho, kdo si ji adoptuje. Za placená částka činí 600 Kč a zahrnuje cenu všech šesti očkovacích vakcín. Do tohoto projektu je zapojené i Gymnázium Lanškroun. Přispět do projektu tedy můžete i přes něj (p.uč. Hana Hurtová). Ovšem jen do Vánoc! Později přes UNICEF. Svou ušitou panenku můžete přinést na gymnázium nebo poslat na adresu: Český výbor UNICEF, Elišky Peškové 17/741, Praha 5. Také pokud máte zájem adoptovat panenku (pro své potěšení, jako milý dárek pod stromeček, ), můžete to udělat prostřednictvím gymnázia nebo přes UNICEF. Nabídka panenek UNICEFU je na internetových stránkách Na gymnáziu je zatím vystavených 12 panenek, které čekají na,,svou maminku. Jedna už své rodiče našla, a to v oktávě. Adopce totiž může být i kolektivní! I třídy ostatních škol si mohou vybrat panenku a společně ji adoptovat. Po rozpočítání částky vyjde na každého žáka asi 20 Kč, a to za záchranu dítěte ur čitě stojí! Pokud jste se tedy i vy rozhodli pro tento dárek, nejpozději do Vánoc si můžete přijít,,svou panenku vyhlédnout a adoptovat na gymnázium. A nebo můžete přinést, také do Vánoc, svou ušitou (parametry najdete také na Jen prosíme, abyste při její výrobě nepoužívali knoflíky, korálky apod. ani plasty a toxické barvy, protože panenky jsou určeny především pro malé děti. Tato celosvětová očkovací kampaň UNICEF pomáhá každoročně zachránit až 3 miliony dětí! Přibližně stejný počet dětí však na nemoci, kterým se dá očkováním předcházet, stále ještě umírá. Staňte se proto i vy jedním z těch mnoha a mnoha lidí, kteří se rozhodli pomoci! Klára Zatloukalová

10 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 POČÍTAČ JE ZDROJEM INFORMACÍ Počítačové kurzy budou pokračovat Městská knihovna Lanškroun ve spo lupráci s Městem Lanškroun pořádala v listopadu v rámci národního progra mu počítačové gramotnosti kurzy zá kladů práce s počítačem. Zájem oby vatel Lanškrouna i okolních obcí byl nečekaný, proto budou od úterý tyto kurzy pokračovat. Cílem je získání základů počítačové gramotnosti. Během kurzů účastníci postupně zvládnou v doprovodu zku šených lektorů ovládání počítače, při pojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Časový rozsah kurzu je 6 vyu čovacích hodin (hodina 60 minut). Každého kurzu se může zúčastnit ma ximálně 6 zájemců. Účastníci kurzu ob drží certifikát ministerstva informatiky. Cena celodenního kurzu je 300 Kč, v ce ně je příručka MIČR Internet a e mail. Přihlásit se můžete na čísle Novinka na cz mapový informační systém Xmap Z internetových stránek Města Lanš krouna se nyní můžete přes ikonu Xmap, umístěnou v levé části menu, přenést na mapový informační systém Xmap. Firma Presstige pana Dušana Pokor ného již několik let vyvíjí svůj grafický redakční systém, který je základem zmí něného mapového informačního ser veru. Systém je postaven na mapách, panoramatických fotografiích, animo vaných 3D objektech a jejich propojení s informační databází. Takto získané informace jsou tak nabízeny mnohem přehlednějším způsobem, než může zprostředkovat klasické zobrazení in formací v článcích. Systém pracuje s jed ním z nejdynamičtěji se rozvíjejících formátů datovým formátem flash. Dle požadavku městského úřadu byl vytvořen vektorový orientační plán měs ta s čísly popisnými, nad kterým je zo brazena vrstva zájmových bodů v po době mapových značek. Dále bylo na snímáno přes sto fotopanoramatických pohledů na město. Tato fotopanora mata byla zapracována do mapy a vzá jemně propojena. Díky těmto přípojům (synapsím) je možné virtuálně se pro cházet naším městem. Právě tento sys tém živých fotopanoramat činí ma pový portál velmi atraktivním a ve we bových prezentacích unikátním. Do bu doucna plánujeme využít možností 3D animací objektů pro snazší orientaci v budovách MÚ a zobrazení leteckých snímků (ortofotomap) Lanškrouna. Vlastní publikační systém pracuje s vrstvou zájmových bodů. Vrstva je členěna podle kategorií, např. úřady, památky, ubytování, sportoviště apod. Redaktor umístí příslušnou značku do mapy a připojí k ní odpovídající infor mace jako texty, odkazy, obrázky, ad resu, otevírací dobu apod. Tyto infor mace jsou uloženy do databáze, proto je možné zpřístupnit jejich rychlé vy hledávání. Podobně jako značky lze vyznačovat i trasy a plochy. Další užitečnou pomůckou systému je jednoduchá přehledová mapka. Pro snadnější orientaci se v ní zobrazuje ob rys právě načteného výseku hlavní ma py. A naopak, uživatel v přehledové mapce může sám vyznačit, kterou část mapy chce právě zobrazit. V další eta pě budou také přístupné užitečné fun kce, jako je tisk mapy nebo její zaslání formou odkazu v e mailové zprávě. Mapový informační systém Xmap nabízí široké veřejnosti snadnější a při rozenější přístup k informacím přes mapy, značky, odkazy ve fotopanora matech nebo i přes klasické vyhledá vání podle ulice, čísla popisného či klí čového slova. Je to systém se snadným, intuitivním ovládáním, který disponuje vysokým potenciálem nabízených fun kcí a který je otevřen všem novým mož nostem jeho využití. Nezbývá než doporučit zhlédnutí to hoto mapového informačního systému. Pro ty z vás, kteří budou chtít veřejně vy jádřit své názory a připomínky, je v dis kusních skupinách našich webových stránek ( vytvořena sekce Mapový server Xmap. Svá vy jádření můžete také zaslat na e mailo vou adresu tvůrce programu: presstige.cz. Milan Černohorský, kancelář starosty a tajemníka Každý týden pár novinek najdete na internetových stránkách lanskroun.cz. Kromě informa cí z radnice jsou to i aktuality z města a regionu, které dodává redakce Listů Lanš krounska (všechny najdete ve stejnojmenné sekci). Obvykle jsou doplněny ba revnými fotografiemi, které vám v běžném čísle nabídnout nemůžeme. Více informací se pak dočtete v nejbližším vydání LL. Redakce

11 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 V HALE B. MODRÉHO BYL VELKÝ KONCERT Michal David úspěšně bojoval o přízeň lanškrounských fanoušků s českými fotbalisty Trio DaMiChi Nejdřív jsem přemýšlela o tom, jestli mám na koncert Michala Davida vůbec jít. Moc se mi nechtělo, protože se zrovna 12. listopadu hrál první zápas s Norskem. Pak jsem si to ale rozmys lela a teď jsem jen ráda. I když je to idol generace našich rodičů, bylo tam velké množství náctiletých, kteří si koncert užívali místo diskotéky. Když jsem vkročila do haly, kde se koncert konal, nestačila jsem se divit Vůbec jsem nečekala, že tu bude tolik lidí. Po chvíli očekávání Michal přišel na pódium, poděkoval nám, že jsme mu dali přednost před fotbalem, a za čaly dvě a půl hodiny, během nichž se zpěvák nezastavil. Jen když zpívala Monika Absolonová. To je opravdu ob divuhodný výkon. Zpíval asi všechny známé písničky, které jsem znala i já. Také jsem nedáv no viděla filmy Discopříběh, Disco příběh 2 a Kamarád do deště, takže jsem měla jakž takž přehled. Ne že bych měla sbírku jeho CD, naopak, nemáme ani jedno, ale po tomto kon certu jsem začala uvažovat o tom, jestli si ho nemám koupit. Když zpívala Monika Absolonová písničku,,teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra, na dvou obraz ovkách po bocích pódia se promítaly obrázky pyramid, sfingy apod. Při písničce ze Tří mušketýrů zase filmové záběry přímo z muzikálu. Davidovy hity obohacovaly ukázky přímo z fil mů, ze kterých byly. To se mi líbilo, Michal Hudček a Monika Absolonová stála jsem přímo před obrazovkou a pozorně ji sledovala Těm, kteří se také rozhodovali mezi koncertem a fotbalem a nakonec dali přednost koncertu, Michal David s ra dostí oznámil gól, konec první půle a pak i to, že byla odpískána 90. minuta a my jsme vyhráli. Na konci ještě za čaly z,,nebe padat lesklé papírky, kte ré pak jedna malá holčička sbírala pří mo pod mýma nohama Koncert se mi líbil, jen blok ital ských písniček mohl být kratší. Doufám, že to nebyla poslední Mi chalova návštěva Lanškrouna Klára Zatloukalová Foto: Jiřina Straková Poděkování Dne 12. listopadu 2005 se uskutečnil v Lanškrouně v hale B. Modrého kon cert Michala Davida, Moniky Absolo nové a bývalého finalisty SUPERSTAR Michala Hudčeka. Koncert organi začně zajistil pan Ladislav Chládek z Lanškrouna. Pořadatelsky se dále na akci podílel pan Jaroslav Lechnýř, pan Tomáš Kühnert a další pořadatelé. Město Lanškroun poskytlo za úče lem konání koncertu zdarma sportovní halu. Okolní obce uvedený koncert pod pořily tím, že zakoupily vstupenky pro své občany. Aby se mohly koncertu zú častnit i děti z dětských domovů a dal ších dětských zařízení, poskytlo pro středky Ministerstvo pro místní rozvoj. Na koncert přispěl pan Ing. Skala, ře ditel SCHOTT Elektronic Packaging, s.r.o., vlastník stavební firmy pan Adolf Pech a řada dalších sponzorů, včetně ministra pro místní rozvoj pana Mgr. Radko Martínka. Touto cestou si do voluji poděkovat všem, kteří udělali vše pro to, aby se koncert mohl uskutečnit. Atmosféra koncertu byla velice pěkná. Pan Ladislav Chládek má, na zá kladě svého vyjádření, zájem s okolní mi obcemi spolupracovat při přípravě dalších kulturních akcí. Je určitě dob ře, že existují lidé, kteří dokáží udělat vždy něco navíc. Říká se, že lidé dnes na kulturní akce nemají čas. Velký zá jem lidí o koncert Michala Davida, jed nalo se o 1200 diváků, ukázal, že je tomu v některých případech právě na opak. Chválíme, že za dobrou kulturou nemusíme jezdit do velkých měst. Starosta obce Výprachtice Miroslav Stejskal

12 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 MÍSTO PRO VÁŠ NÁZOR Tak jsme si koupili vysněný domeček, bohužel, v Lanškrouně Před rokem jsme si s manželem kou pili menší domek v Lanškrouně v ulici U Potoka, kousek od restaurace Maniny. Jak už název ulice vypovídá, stojí na bře hu potoka, bohužel. V době povodně v červenci roku 1997 zde voda zaplavila nejen nyní již naši za hradu, ale i dům. Domek jsme, shodou okolností, koupili od Ing. J. Šebrleho, který nám v době prodeje vysvětlil, že šlo o opravdu ojedinělou událost, která se už nikdy nebude opakovat, protože u obce Ostrov město Lanškroun staví proti povodňová opatření. Rádi jsme uvěřili, vždyť kdo jiný by to měl lépe vědět, než čelní představitel našeho města. Na podzim loňského roku však hladina potoka dvakrát dosáhla kritické hranice a zasáhla dvě zahrady. Naštěstí pak přestalo pršet, proto náš dům a sousední zůstaly ušetřeny. Tehdy na možnost povodní upozorňovala televize každý den. Přesto se voda v rybníku nezačala včas upouštět, ale až ve chvíli, když šla přes stavidlo! Tento rok jsme už také dvakrát vše pro jistotu vystěhovávali, potok opět zasáhl trochu jen jednu zahradu a pak přestalo pršet. Naštěstí. Na podzim se v notně zaneseném potoce objevili muži z Povodí Moravy a za čali sekat trávu, rákos a křoví. Zajásali jsme něco se děje!. Muži však dosekali a odešli a posekaný materiál nechali v potoce ležet, asi ať si ještě užijeme smradu z tlející trávy a snad aby v případě větší vody tráva vše ucpala. Z odboru životního prostředí v Lanškrouně jsem se jen dozvěděla: Je to záležitost Povodí Moravy, Lanškroun s tím nemá nic společného. A tehdy mi moje sousedka, která při po vodních utrpěla asi největší škody, řekla přesmutnou větu: Paní Jansová, nechte to být, nic neuděláte, město se na nás pokaždé vykašle, dozvíte se jen, že potok má na starosti Povodí Moravy a rybník zase Rybářství Litomyšl, takže nikdy nikdo za nic nemůže a nemůže nic udělat. Jsme jen obyčejní lidi a nikoho nezajímáme. Ale já se s tím nehodlám smířit, všichni, kteří bydlíme u potoka, jsme občany Lanškrouna, proč máme být v této alibistické hře města ten, kdo mlčí a nechá si ničit majetek? Od roku 1948 bylo koryto potoka jen jednou čištěno, a to rok po povodni, od té doby jsou nánosy v něm mnohametrové, žádné protipovodňové opatření u O strova se nestaví prý kdo mi ten nesmysl řekl A tak zase asi máme všichni čekat až začne pořádně pršet či bude tát sníh. A zase na most přijedou hasiči a bu dou okem bedlivým sledovat, jak voda stoupá, přijdou zvědavci sledovat hrůzně hučící potok a možná se objeví i nějaký představitel města s fotoaparátem a ka merou, aby ulovil akční záběry. A my zase budeme vyklízet domy, garáže, stěhovat zvířata, auta a bezmocně obvolávat ty, kteří s námi nechtějí mít nic společného abychom se zase jen dozvěděli: To my ne, my s tím nemůžeme nic dělat, to ONI, ale třeba přestane pršet. Ráda bych touto cestou požádala o vysvětlení celé situace představitele města a byla bych ráda, kdyby se ozval někdo, kdo by nám poradil, jak z této, námi nechtěné hry, vystoupit a dočkat se nějaké nápravy. Stanislava Jansová Reakce: Situace u Ostrovského potoka Rád bych obyvatele Lanškrouna, bydlící kolem Ostrovského potoka (dří ve označovaného jako Jánský potok), informoval o situaci kolem tohoto po toka při zvýšených průtocích vody, ale také zareagoval na článek paní Sta nislavy Jansové Tak jsme si koupili vy sněný domeček..., protože ne vše, co je v článku uvedeno, je úplně pravdivé. V domku, který ode mne manželé Jan sovi koupili, jsem bydlel od svého na rození (1953) až do roku 1978 a moji rodiče zde bydleli od roku 1945 do své smrti (1999 a 2000). Povodeň v roce 1997 byla skutečně ojedinělá, protože za celou dobu, kdy zde rodiče žili, ni kdy nezasáhla voda z potoka dále než 1 m od břehu do zahrady samozřejmě s výjimkou onoho roku 1997, kdy byla vodní hladina v obytných místnostech ve výši cm. Informace, které jsem manželům Jansovým na jejich dotaz sdě lil, byly podstatně rozsáhlejší než jsou uvedeny v článku paní Jansové. Omyl je i v tom, že koryto potoka bylo od roku 1948 čištěno jen jednou, a to rok po po vodni. Kompletní vyčištění proběhlo také kolem roku 1975 a ani v té době nebyly nánosy několikametrové, natož pak nyní. Jaké jsou tedy objektivní informace? Nejprve z hlediska vlastnictví: Ko ryto Ostrovkého potoka od hráze Krát kého rybníka až k soutoku s Morav skou Sázavou je ve vlastnictví státu, ve správě státního podniku Povodí Mora vy. Dále proti toku vody je Krátký ryb ník ve vlastnictví Českého rybářského svazu Lanškroun, rybníky Dlouhý, Ol šový a Pšeničkův jsou ve vlastnictví Rybářství Litomyšl, s.r.o. a poslední rybník na katastru Lanškrouna Slu nečný je v majetku Českého rybářské ho svazu Lanškroun. Vlastnictví zdů razňuji jako první, protože především vlastník odpovídá za svůj majetek i za škody, které vzniknou jeho zaviněním. Jak je vidět, Město Lanškroun zde nemá žádné majetky. Přesto jeho před stavitelům není situace lhostejná a ne hrají žádnou alibistickou hru. Z je jich podnětu bylo vyvoláno jednání s náměstkem ředitele Povodí Moravy a výsledkem bylo uvolnění finančních prostředků Pardubického kraje pro Po vodí Moravy na zpracování studie pro tipovodňových opatření na Ostrovském potoce, jejichž základ je soustava su chých poldrů na katastru obce Ostrov, které by měly zadržet přívalové vody z jarních tání, resp. dlouhodobých deš ťů tak, aby se snížil průtok přes sousta vu rybníků a v Ostrovském potoce na úroveň, která se nevylije ze břehů. (To to byla informace, kterou jsem manže lům Jansovým poskytl tedy nikoli, že se staví, ale že se zpracovává studie, která by měla vést ke stavbě poldrů). Investorem této stavby by mělo být Po vodí Moravy, ale pochopitelně až v do bě, kdy obdrží finanční prostředky. Další problematikou je manipulace s vodními hladinami na rybnících. K této manipulaci jsou oprávněni pou ze určení pracovníci majitele vodního díla, a to podle schváleného manipulač ního řádu. Paní Jansová kritizuje, že... se voda v rybníku nezačala včas upou štět.... Zřejmě má na mysli Dlouhý rybník. Možná to nebylo tolik vidět, ale spodní výpusť byla zcela otevřena ne prodleně poté, co došla informace ze systému krizového řízení (ještě dříve než...na možnost povodní upozorňo vala televize.... K dalšímu vyhrazová ní stavidel na bezpečnostním přelivu (to už je vidět) došlo podle manipulač ního řádu tehdy, když hladina rybníka dosáhla výše 10 cm nad normál. V té době byla hladina Ostrovského potoka asi 10 cm pod vrcholem břehové zdi v místě domku manželů Jansových. Vzhledem k tomu, že voda v Dlouhém rybníce dále stoupala, ačkoliv již pře stalo pršet, mělo být (kvůli bezpečnosti vodního díla) vyhrazeno další stavidlo. A právě zde zasáhl tolik kritizovaný představitel města, když na vlastní zod povědnost a po zkušenostech z dřívěj ších povodňových stavů, nedal souhlas k této manipulaci, vědom si následků, které by nastaly. Poněkud jiná situace nastala při pří valovém dešti 3. srpna 2005, kdy se na Ostrovském potoce prudce zvedla hla dina, ačkoliv hladina vody na rybnících byla jen 5 cm nad normál a všechna stavidla byla zcela uzavřena. Nebez pečná voda přitekla tentokrát od Hor ního Třešňovce a od polí za Krátkou ulicí a ani existence suchých poldrů v O strově by jí nezabránila. Jak je vidět, mnohdy se opravdu nedá nic dělat. Možná, že není obecně známo, že při této události utrpěli větší škody ti, kteří byli na kopci, než mnozí kolem potoka. Mohli by o tom vyprávět obyvatelé by tových domů na sídlišti U papíren nebo až na Albrechtické ulici, kterým zahl cenou kanalizací natekla voda do skle pů. Nicméně ani tato situace nezůstala bez odezvy. Písemně jsem požádal ře ditele Povodí Moravy, závod Olomouc o zajištění vyčištění koryta Ostrov ského potoka v co nejkratší době. Pí semná odezva zatím žádná a ani nevím, zda v článku zmíněné práce souvisí s naší žádostí. Další zcela konkrétní aktivita ze stra ny města byla ve zpracování dokumen tace protipovodňového opatření na Krát ké ulici a návrh do rozpočtu města na rok 2006 na realizaci suchého poldru na pozemcích města. Rád bych ubezpečil paní Jansovou i ostatní obyvatele bydlící kolem potoka, že situace zde nám není lhostejná, za jímá nás, avšak můžeme dělat jen to, co můžeme. Rozhodně nechceme jen...bedlivým okem sledovat jak voda stoupá... a...s fotoaparátem a kame rou ulovit akční záběry.... Ing. Jan Šebrle, místostarosta Co mně výročí připomněla Dějinná výročí nás vybízejí k zamyšlení. Někdy i k širšímu, obecnějšímu. Nedávno pošedesáté jsme vzpomínali na konec války, která ničivostí a ne lidskostí překonala všechny, které byly před ní. Šestnáct let uplynulo od dnů, kdy jsme se zbavovali smyčky, která nás škrtila čtyřicet let. Proč k těmto tak tragickým zádrhelům v dějinách světa a našeho národa došlo? Lidská společnost je tvořena masou od sebe se lišících jedinců. Každý z nich je svébytnou, o sobě rozhodující jednotkou. O každém kroku, který učiníme, rozhodujeme svým rozumem. Schopnost a vůle ho užívat z člověka dělá osobnost. Komu tyto vlastnosti chybí, přestává jí být. Přidává se k těm, kteří jsou jako on, chtějí totéž, věří, že jen s nimi uskuteční své představy. Vytváří s nimi lidské společenství, dav. V něm ztrácí svou jedinečnost, podléhá jeho psychóze, která mu zamlží rozum. Přeměna rozumně myslícího člověka v davového tvora se urychluje, je li dav organizačně a ideově stmelen a má li vůdce, za kterými lidé jdou jak bečící ovce za beranem. Nacistický teror přečkali jsme se ctí. Nepřítel byl jasný, hradba nenávisti nás od něho oddělovala. O komunistickém režimu se to říci nedá. Davových lidí v něm bylo příliš mnoho. Mnozí se jimi stali z vypočítavosti: červená knížka jim otvírala cestu k výhodám určeným jen občanům první kategorie. Když dostali do ruky zbraň, skryti v davu byli ochotni střílet na každého, kdo mu stál v cestě. V cestě, po které nás vedla ideologie postavená na lžích. Sám první článek Košického vládního programu, který rušil naši parlamentní demokracii, byl lživý: veškerá moc nevycházela z lidu, nýbrž z Moskvy. Tam se rozhodovalo o našem osudu jako o ruské gubernii. Sovětský svaz jen zdánlivě se podobal mohutnému dubu s korunou od Čukotky po Šumavu. Míza mu však vysychala a uvnitř trouchnivěl. Gorbačov perestrojkou chtěl mu pomoci. Okno jen pootevřel, jiní ho za jeho zády otevřeli dokořán. Průvan proletěl Sovětským svazem, otřásl jím, ve vazalských zemích bořil komunistické režimy. Zhroutil se i náš. Litovat mohou jen ti, kterým dával více, než měli předtím. Dnes jako jindy na život kolem sebe hledím přes síto vlastního rozumu. Je za prášeno. Ale v tom popelu nesplněných představ se jak démant blýská pocit pře konávající zklamání: pocit, že jsem zase svobodným člověkem. Dr. J. Špaček

13 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 ZE SVĚTA I Z KRAJE Vzpomínka na Monte Negro Boka Kotorska nejznámnější záliv v Černé Hoře I když nám Vánoce takříkajíc klepou na dveře, nebude na škodu ohlédnout se zpět, za sluncem pro zářenými dny, které jsou dnes již pouhou vzpo mínkou. Oldskauti z Hradce Králové již od r pořádají každoročně zájezdy za sluncem i mimo Českou re publiku. Projeli jsme již mnoho zemí a ten letošní cíl byl Monte Negro Černá Hora v bývalé Jugo slávii. Pro onemocnění dvou účastníků zájezdu přišlo pozvání na naše středisko Zubr a přijali ho naši dva členové. Odjezd byl stanoven na pátek 9. září v 11 hodin z autobusového nádraží v Hradci Králové. Bylo nás 50 osob a jezevčík Alpík, který je dlouho letým maskotem těchto zájezdů. Cesta autobusem v září je nádherný zážitek. Žádné kolony aut, žádné čekání, hranicemi se projíždělo průběžně, bez zastavení, silnice byly volné. Prostě pohoda, která trvala cca 25 hodin. Ale má li autobus technické problémy, pak se jízda podstatně prodlouží. Jeli jsme překrásnou krajinou a viděli jsme zahrady plné květin i zrajícího ovoce na stromech, nekonečné lány vinic i pásma lesů, která se táhla až k horským velikánům, a v dálce se již rýsovaly vysoké štíty Alp. Známá města, jako je Vídeň, Gratz, Maribor, Zá hřeb, Karlovac, Plitvice, Knín, Split atd. jsme objíž děli bez zastavení a většinou v noci. Za svítání nás již vítalo moře ozářené sluncem a my jsme se blížili k cíli Tivatu. Nejdříve jsme však museli najet na trajekt v městečku Kamenari, ten nás převezl do Le petani, a tím jsme ušetřili 70 km objížďku. Konečně jsme dorazili do letoviska Dona Lastva a nastalo stěhování do hotelu Kamélia. A hurá do moře, které bylo opravdu pod okny našich pokojíků, z nichž měl každý balkon s výhledem na modré nekonečno. Bylo pro nás neuvěřitelné, že mořská voda měla 26 C a vzduch přes 40 C bez sandálů se nedalo chodit, jak byly kameny rozpáleny. Kromě koupání se jezdilo i na výlety, protože auto bus tam zůstal s námi celých 14 dnů. Černá Hora má bohatou minulost a s historickými stavbami se setkáte všude, zvláště v Kotoru. Byly pořádány zá jezdy kupř. na Skadarské jezero, též jsme navštívili Budvu, Petrovac, Golubovci, Podgorica, Monastir Ostrog, Čevo, Resna, Njeguži a Tivat, který byl jako další města postižen v roce 1979 silným zemětře sením. Také jsme viděli nejkrásnější pláž Černé Hory Plavi Horizont. Je to velice krásná, ale i chudá země plná drsných kontrastů rozeklané vrcholy hor se vypínají nad malebnými mořskými zátokami, které jsou lemovány štíhlými palmami, starými olivami i košatými borovicemi. S ubytováním i stravováním jsme byli všichni velmi spokojeni, jídlo bylo pestré a chutné kromě srbských specialit ovládali kuchaři i českou kuchyni a všichni přiznali, že ztloustli. Jinak zážitků bylo hodně, počasí nám přálo, organizačně bylo vše až do detailů skvěle zajištěno a také jsme si všimli, že nás Čechy tam rádi viděli. Domů jsme se vraceli koncem září po nádherné nově vybudované dálnici, od které se očekává, že urychlí v letních měsících stěhování lidí za sluncem i za mořem. Když se nás po průjezdu českých hranic v Mikulově vedoucí zájezdu krajský zpravodaj Carda ptal, kam se pojede příště, odpověď jednohlasně zněla: Opět na Monte Negro. Skautský zájezd do Černé Hory v letošním roce pořádal Junák svaz skautů a skautek ČR Kluby oldskautů z Hradce Králové. Liška 23. jednání Rady Pardubického kraje Grantové programy v oblasti kultury a památkové péče Rada Pardubického kraje (Pk) schválila zásady a podmínky grantových programů v oblasti kultury a památkové péče na příští rok a rozhodla o vyhlášení těchto programů 2. prosince Konkrétní výše finančních prostředků bude známa až po schválení rozpočtu kraje na rok V oblasti kultury budou vyhlášeny programy na podporu kulturních aktivit v kraji (uzávěrka 27. ledna 2006), dále na podporu preventivní péče o sbírky muzeí v Pk (uzávěrka 15. března 2006) a na podporu internetizace knihoven (uzávěrka 31. března 2006). V oblasti památkové péče jde o programy na podporu vlastníků kulturních památek v Pk a dále na podporu nejvýznamnějších kulturních památek v Pk (uzávěrky 1. února 2006). Grantové programy v oblasti územního plánování, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Celkem pět grantových programů v oblasti územního plánování, cestovního ruchu a regionálního rozvoje schválila Rada Pk. Jde o grantové programy na podporu pořízení územně plánovací dokumentace, na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pk, na podporu tvorby propagačních materiálů pro zvýšení cestovního ruchu v Pk, na podporu tvorby produktů cestovního ruchu v Pk a na podporu realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech našeho kraje. Vzhledem k právě probíhajícímu procesu přípravy programových dokumentů pro čerpání strukturálních fondů v období bude v pořadí šestý program Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty vyhlášen až po upřesnění podmínek pro čerpání těchto fondů. Předpokládáme, že se tak stane v prvním pololetí 2006, doplnil Roman Línek, I. náměstek hejtmana zodpovědný za regionální a investiční politiku a problematiku EU. Koncepce požární ochrany Pardubického kraje Rada Pk také schválila Koncepci požární ochrany Pk na období , kterou zpracoval Hasičský záchranný sbor Pk v souladu s platnými zákony. Účelem této koncepce je stanovit úroveň zabezpečení požární ochrany v kraji, a to na základě analýzy rizik a vyhodnocení stávajících preventivních opatření, sil a prostředků nezbytných k řešení mimořádných událostí. Součástí koncepce je také určení podmínek pro činnosti krajského sboru, dobrovolných hasičů i integrovaného záchranného systému, vysvětlil Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova s tím, že při zpracování kon cepce bylo vycházeno z již vypracovaných analýz a koncepčních materiálů regio nálního i celostátního charakteru. Významná je koncepce také z pohledu financování požární ochrany. Bez uceleného materiálu by mohlo v budoucnu docházet k tříštění finančních prostředků vynakládaných na požární ochranu. Další informace najdete na Ptačí chřipka a krizové telefony dva body jednání bezpečnostní rady kraje Ve středu 23. listopadu jednala Bezpečnostní rada Pardubického kraje. Zabý vala se funkčností systému krizových mobilních telefonů, který poskytuje pro orgány krizového řízení společnost Eurotel Praha. Důvodem byla sílící nespoko jenost starostů obcí kraje s pokrytím signálu mobilního operátora a také s výběrem nového typu přístroje, který nahrazuje typ stávající. Proto byli pozváni i zástupci společnosti Eurotel a Ministerstva vnitra GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Bez spojení není velení, řekl hejtman Michal Rabas. Proto jsem vyvolal toto jednání. Odešlu oficiální dopis na vedení společnosti Eurotel Praha a oče kávám do konce listopadu návrh uspokojivého řešení zejména ve vztahu k obcím Pardubického kraje. Jsme si vědomi, že v případě mimořádné události nebo krizové situace je prioritní rychlé a bezproblémové předávání informací. Zástupce společnosti Eurotel přislíbil výměnu poruchových přístrojů Siemens za nové Nokia. Byla diskutována i určitá dostavba vysílačů ke zkvalitnění příjmu signálu. Členové bezpečnostní rady vyslechli i aktuální informaci k připravovaným opatřením k řešení tzv. ptačí chřipky. Ředitel Krajské hygienické stanice MUDr. Vykydal, spolu s epizootologem Krajské veterinární správy MUDr. Axmanem, nastínili způsob řešení případné pandemie v Pardubickém kraji. Z diskuze vyplynul požadavek připravit ještě do konce letošního roku určitou analýzu pro blémů, které by mohly vzniknout při jejím zvládání. Samospráva Pardubického kraje nepodceňuje toto riziko, na druhé straně ale nelze vše přesně naplánovat a bude velmi záležet na konkrétní situaci. Realizace všech opatření je ale jednoznačně věcí státu a ústřední státní správy vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zemědělství ČR, řekl hejtman. Odd. komunikace s veřejností a vnějších vztahů KÚ Pk Tisková oprava V minulém čísle se nám do článku o Slunečném rybníku zatoulal redakční šotek a způsobil vznik několika nesprávných údajů. Vše bylo způsobeno dočasnou nefunkčností internetové sítě, pro kterou se text nedostal včas na korekturu k panu Fuchsovi. Správné informace byly: Slunečný rybník byl vypuštěn po 28 letech a bílé ryby se v něm slovilo 3,5t a ne 35 tun. Omlouváme se všem čtenářům. FT

14 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 POZVÁNKY Kulturní centrum Lanškroun nám. A. Jiráska 1, tel., fax: Městské muzeum Lanškroun a Galerie U Prstenu Praha dovoluje si Vás pozvat na výstavu do galerie muzea STANISLAV HOLÝ MODRÉ Z NEBE dětské ilustrace Vernisáž: v hodin Vystoupení loutkoherecké skupiny, která spolupracuje s ČT Hudební program: Komorní soubor ZUŠ Lanškroun Nebojte se strašidel představení pro děti ve spolupráci s KC zámecký sál v hod. Otevření kabinetu lanškrounských umělců v muzeu V hale muzea bude vystaven lanškrounský betlém B. Šilara Stanislav Holý Josef Lada a Jiří Trnka vytvořili na naší výtvarné scéně zvláštní enklávu. V ní se pojil stejně intenzivní zájem o ilustraci jako o práci v oblasti animovaného filmu a stranou nezůstávala ani tvorba volná, za hrnující akvarely, tempery a grafiky. Výtvarníci, kte ří s potěšením podlehli sympatickým svodům těchto oborů, tvoří malou, ale nepřehlédnutelnou skupinu. Do ní patří Standa Holý celým svým dílem. Už na Vysoké škole umělecko průmyslové ho lákala karikatura, kterou díky svému talentu posunul do zvláštního světa plného barev, poezie a romantického pohledu na svět. Slunce pomáhalo nesmělým milencům najít zákoutí plné květů, z nichž bylo možno se do sytosti napít nektaru, ovšem bylo jim nutno si pospíšit, neboť stejně žízniví byli kuriózní brouci a různá barevná havěť, která se hemžila v přírodě, kterou nehyzdila ani jedna betonová stavba. Mladí lidé milovali tento svět, neboť svět skutečný byl daleko šedivější. Standa Holý objevil pro sebe brzy i svět grafiky, hlavně litografie a sítotisku na výstavách působila pak jeho díla, jako by se prodralo slunce škvírou v záclonách. Vymýšlel si postavičky, a tak vznikla řada jeho knížek pro děti. Byly to knihy pro české nebo řekněme raději pro evropské děti a ty tento pohled na svět přijí maly radostně. Stejně tak reagovaly, když se na televizní obrazovce objevili dob ráčtí Jů a Hele a celá řada doprovodných postaviček. Zdá se, že Standa Holý byl přitahován světem dětí a mladých lidí a díky svému talentu to bylo obapolné. My kolegové jsme ho znali dlouhá léta a víme, že byl nejen pracovitý výtvarník, ale solidní a hodný člověk. Dej Pán Bůh, aby takových lidí bylo mezi námi víc. Nelze, než za jeho práci poděkovat. (Z úvodního slova Adolfa Borna ke knížce Jů, Hele, pondělí vydané roku 2000) Otevírací doba v muzeu: Út Pá So Ne Miroslav Pinkava Za poznáním světa Autorská výstava fotografií z let končí 3. prosince Z nebe jsi přišel... Pěvecký sbor Gymnázia Lanškroun zve na vánoční koncerty: adventní koncert, kostel sv. Václava, 15 hodin spojen s křtem 1. CD ( Prázdniny u babičky) kostel sv. Václava, 9 a 10 hodin Husův dům, 15 hodin sbormistr Dana Moravcová, klavírní doprovod Karel Svoboda Přejeme všem štěstí a zdraví do nového roku. CD Prázdniny u babičky bude možno koupit v Infocentru na náměstí v hod., nám. J.M. Marků ČEKÁME NEBESKOU NÁVŠTĚVU Očekávání příjezdu Mikuláše a jeho čertí družiny do Lanškrouna v 8.15 a hodin, lanškrounský zámek MEDVÍDEK ŤUPÍNEK Pohádka o Ťupínkovi získala vřelý ohlas u dětského publika nejen u nás, ale i v mno ha jiných zemích. Zajímavý příběh upoutá nejen dramatickými momenty, ale také mnoha humornými situacemi, do kterých se Ťupínek dostane. Nastudovalo Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Určeno pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 30, Kč ve hodin, lanškrounský zámek JAK KAŠPÁREK S PANTÁTOU ŠKRHOLOU VYSVOBODILI PRINCEZNU s kozlem Bobšem prohnali v pekle všechny čerty, zneškodnili čarodějku Nosobradu a přivedli princeznu Jasněnku do náruče prince Jaromíra. Klasická pohádka pro děti od 4 let v nastudování Divadelního Studia Šumperk. Vstupné: 30, Kč v hodin, lanškrounský zámek VE STŘEDU SE NEPEČE, VE STŘEDU SE HRAJE Na posezení u horkého punče Vás zvou skupiny TRAP, PARLET, FOFR. Pořádá Kulturní centrum Lanškroun a volné sdružení folk a country hudebníků Lanškrounska. Vstupné: 50, Kč ve hodin, lanškrounský zámek BETLÉM vánoční hra pro nejmenší diváky v nastudování divadla Koráb. Vstupné: 30, Kč Předvánoční zastavení: ZA MUDRCI Z VÝCHODU Kristus narozený do zlého světa vraždění dětí v Betlémě, Boží nadhled nad zlem Shrnutí příběhu adventní koncert skupiny Setkání V uvedené dny od 18 hodin, knihovna Lanškroun. Pořádá Církev bratrská. ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně spolu se Sdružením rodičů Vás zvou v pátek 2. prosince 2005 v hodin do sálu ZUŠ na KONCERT Účinkuje: Igor Penka, laureát soutěže ZUŠ, držitel 1. ceny v národním kole ve hře na klavír, žák Evy Chlebníčkové na ZUŠ Veveří v Brně Program: Rapsodie F. Liszta a G. Gershwina

15 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 KULTURA Michal Hromek Consort Neobvyklý název kvarteta, které v Lanš krouně hostovalo 15. listopadu 2005, prozrazuje, že nejde o tradiční kvarteto, s jakým se obvykle setkáváme na kon certech KPH. Kvarteto Michal Hromek Consort se lišilo nástrojovým obsaze ním, repertoárem a zaměřením na širší okruh posluchačů. Hudba, kterou sou bor interpretuje, vychází ze staré evrop ské lidové a umělé hudby.těžištěm repertoáru jsou instrumentální adap tace a variace lidových melodií z Irska a Británie a původní skladby, ve kterých se nacházejí prvky středověké a před klasické hudby, folku, jazzu, rocku i tzv. vážné hudby. Autorem původních skla deb i úprav je vedoucí souboru Michal Hromek. Specialitou repertoáru skupi ny jsou adaptace melodií připisova ných irskému legendárnímu harfeníko vi Turloghu O Carolanovi ( ). Toto kvarteto účinkuje v různém pro středí, například v klubovém, ale nej lépe mu vyhovují malé koncertní sály či kostely. Po vystoupení všichni účin kující chválili krásné prostředí lanškroun ského zámku a jeho výbornou akustiku. V původní sestavě ansámblu hrají: Michal Hromek kytara, Jakub Klár flétna, zobcová flétna, René Vácha viola, housle, Daniel Mikolášek bicí, vibrafon, cembalo. Protože poslední dva členové působí v České filharmonii a ta je v současné době na koncertním turné v Japonsku, zastoupili je tito dva mladí umělci: Matouš Mikolášek cello (syn Daniela Mikoláška) a jako host Kateřina Doleželová zpěv, harfa. Koncert pro naše publikum byl ja kýmsi průřezem jejich bohatého reper toárem a byl určen širokému spektru publika. Nelze pochybovat o tom, že se líbil i milovníkům vážné hudby. Pest rosti programu bylo dosaženo stří dáním skladeb instrumentálních, v po dání celého kvarteta nebo jednotlivých interpretů, a skladeb vokálních. Půvab ná mladičká Kateřina Doležalová za zpívala za doprovodu harfy několik pís ní ve vlastním aranžmá. Posluchači oce nili průvodní slovo vedoucího souboru, zasvěceně hovořícího k jednotlivým skladbám. V příjemném prostředí lanškroun ského zámku, za líbezného zpěvu a kou zelných zvuků harfy, za muzicírování sympatických šikovných interpretů se vytvořil pohodový večer, v němž kaž dý posluchač vnímal pouze to, co při cházelo z jeviště, melodie veselé i tkli vé, rychlé i táhlé, jak je život přinášel. Ponořena do nich, zapomenula většina přítomných na své každodenní starosti, což bylo smyslem této krásné hudby a zajisté i přáním všech účinkujících. V. Hejlová Básník z Ugandy učil psát poezii lanškrounské studenty Studenti Gymnázia Lanškroun měli to potěšení přivítat na své škole básníka pů sobícího v Londýně, Nicholase Makohu. Jeho návštěva dne 10. listopadu se ko nala v rámci projektu Black History Month 2005 (říjen listopad). Tento program zahájil v roce 1926 ve Spojených státech Carter Woodson, af ricko americký historik, jehož cílem bylo zlepšit porozumění africko americké historii. Asi o 60 let později se začaly podobné akce a oslavy konat v Británii za účelem tell a story that has sunshine. Jinými slovy, úspěchy a přispění afrických nebo černých lidí světové civilizaci musí být oceněny tak, jak si opravdu zaslouží. Black History Month se nyní koná ve spolupráci s British Council (což je mezinárodní britská organizace pro rozvoj kulturních vztahů a spolupracuje na velké řad událostí a projektů po celé České republice) a za podpory Svatopluka Karáska, vládního komisaře pro lidská práva. Velká část programu se konala v Plzni (výstava fotek mladého fotografa Jakuba Němce Ghana a country of beautiful people, workshopy s místím africkým divadelním souborem Cultura Africa ) a v Praze (vyvrcholení celého projektu ve dnech za účasti zástupců ministerstva zahraničí, umělců a známých osobností). V naši republice je jedinou registrovanou humanitární nevládní organizací zabývající se problematikou afrického kontinentu organizace Humanitas Afrika. Nicholas Makoha se narodil v Ugandě a nyní žije v Londýně. V posledních letech se velmi angažuje v řadě projektů zaměřených zejména na mládež (Community Links Project for LynkReach, Barbican Education project,) a je též organizátorem nebo účastníkem workshopů a festivalů v Británii s různou tématikou (černošští a asijští spisovatelé Everybody s Reading Festival, povídky a mluvené slovo Urban myth Festival). Spolupracuje s mnoha mezinárodními organizacemi, zvláště s těmi, které se zabývají mladými lidmi. Sám je autorem několika básnických sbírek (The Way We See It The Way It Is, Velocity, Time Out, Vivid, Revolution). Na náš workshop básník dorazil se svým fotografem a už od pohledu bylo zřejmé, že se nebudeme nudit. Pan Makoha je charismatický, otevřený a plný entuziasmu. Postavil se před nás jako obyčejný člověk, rozhodně ne jako pedagog, který nás přišel poučovat o poezii. Řečeno moderní terminologií pohodovej Než půjdete do kina (na film Můj Nikifor) Nikifor Krynicki (25. května 1895 Krynica Zdrój 10. října 1968 Folusz), vlastním jménem Epifaniusz Drowniak, byl významný rusínský (łemkovský) naivní malíř, který tvořil v polských lázních Krynica Zdrój. Téměř celý život žil nedoceněný o samotě a v bídě, v zajetí psychické choroby. Jeho díla došla ocenění až ke konci jeho života a dnes je pokládán za jednoho z nej významnějších naivních malířů. V centru města Krynica Zdrój je museum Niki forových prací. Totožnost Nikifora Krynického byla úředně vytvořena až v roce 1962, kdy byl soudně do matriky zapsán s fiktivními údaji na žádost předsedy Měst ské národní rady v Krynici. Epifaniusz Drowniak přijal občanský průkaz na fik tivní jméno Krynicki zřejmě v obavě před možnými represemi úřadů. Samotný Nikifor se vždy podepisoval jako Nikifor, Netyfor nebo Matejko. Za svůj velmi plodný život namalovat několik desítek tisíc kreseb a obrazů. Poslední léta Nikiforova života se stala námětem pro film polského režiséra Krzysztofa Krauze Mój Nikifor s Krystynou Feldman v roli Nikifora. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie ( Adventní koncert ve Výprachticích U příležitosti oslavy Vánoc připravuje obec Výprachtice ve spolupráci s panem farářem Ivo Kvapilem vystoupení Kocianova komorního souboru z České Třebové a Bendlova souboru též z České Třebové. Oba sbory přednesou Českou mši vánoční od J. J. Ryby. Koncert se koná v kostele Proměnění Páně v pátek 16. prosince od 18 hod. (Pro posluchače je připraveno malé občerstvení.) Tip na vánoční dárek předplatné Listů Pokud hledáte tip na vánoční dárek pro své blízké, můžete i letos využít dárkové poukázky na předplatné. Předplatné stojí stejně jako vloni 240 Kč pro místa, kde je zajišťována roznáška. V menších obcích regionu je obvykle možné si Listy vyzvedávat v místních prodejnách, většinou Konzumech. V ostatních případech činí cena s pří platkem za poštovné 516 Kč. Všichni, kteří si předplatné zaplatí do 9. prosince včetně, budou jako každoročně zařazeni do slosování o dárky od firmy TG TISK. Seznam výherců uveřejníme v 24. čísle LL. Předplatné si zajistíte ve fir mě TG TISK (proti Penny marketu) u ekonomky Ing. Jitky Cinkové. Redakce týpek. Představil nám sebe i svůj doprovod, řekl něco ze svého života a zareci toval jednu ze svých básní. Potom jsme se již zapojili i my, studenti, a asi po hodině zajímavých úkolů a přemýšlení nad jeho básněmi i nad poezií obecně jsme zjistili, že jsme právě dostali recept na psaní básní, který můžeme všichni sami využít. Následovala pak ještě další hodina příjemné rozpravy o básníkově životě, zálibách, literatuře, hudbě i jeho vzpomínkách na Ugandu v užším kroužku posluchačů. Atmosféra v této (předem dobře připravené) třídě byla najednou plná přátelství a myslím, že při odchodu si Nicholase snad každý z nás chtěl vzít s sebou domů Podobné akce jsou pro studenty velkým přínosem, a to nejen z hlediska jazykového. Budu asi mluvit za všechny, když vyjádřím přání pana Makohu v Lanš krouně přivítat ještě alespoň jednou, případně se dále angažovat v zajímavých programech, které pořádají organizace, jakými jsou třeba British Council nebo Humanitas Afrika. Všem zúčastněným patří dík za jejich přispění k příjemné atmosféře a také k přípravě celého odpoledne. S Nicholasem Makohou bychom ale asi nikdy nemohli osobně mluvit, kdyby se o to nezasloužila paní učitelka Kamila Weisserová, která nám, studentům, celý workshop zprostředkovala. Za to jí patří od všech přítomných veliké dík. A jaké jsou reflexe studentů? Líbil se mi jeho přednes vlastních básní. Také se mi líbil celý přátelský a zá bavný přístup k vedení workshopu. Nápad vtáhnout nás do děje a celého vzniku básně byl pro mě velmi zajímavý a zábavný. Svým velmi sugestivním projevem nás dokázal zaujmout, vzbudit zájem nejen o jeho poezii, ale i o poezii obecně. Velice jsem si užíval jeho přednášku, která nikdy nebyla nudná a měla stále spád. výborná je jeho schopnost prolomit mlčení Když jsem přišla do místnosti, nevěděla jsem, co očekávat. Ale jakmile vešel on s úsměvem na tváři, věděla jsem, že to bude zábava. A moc se mi líbí, že mluvil o rasismu. Byl přátelský a plný energie. Ta se dala poznat už z jeho pohybů. Je to velmi emotivní člověk a excelentně dokáže popsat své pocity. Na workshopu mluvil s každým, kdo s ním chtěl mluvit. Ve škole se o poezii hodně učíme, ale nějak jsem nechápal, o čem to vlastně je. Pan Makoha nám ji vysvětlil ze zcela jiného pohledu, neužíval žádná složitá slova ani symboly (jak to naši učitelé často dělají) a mně se teď poezie zdá logičtější než kdy předtím. Jana Hajzlerová, foto: F. Teichmann

16 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 INZERCE PEDIKÚRA MASÁŽE Marie Marková oznamuje svým zákazníkům, že je opět otevřen provoz na adrese Vančurova 66. Tel.: , Dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna. Tel.: GE MONEY BANK J.E.Purkyně 104, Lanškroun tel: 465 / fax: 465 / * Převedu vaše minidv kazetky na DVD. Ideální pro vaše akce, svatby, oslavy, dovolené... Tel.: Obec Orličky nabízí k pronájmu byt 3+1 (cca 88 m 2 ). Upřednostňujeme rodinu s menšími dětmi. Možnost stěhování od Informace na tel.: Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatelskou inzerci tyto podmínky: cena 10 Kč/ 1 cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6x a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 30 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.) za 1/2 ceny podnikatelské.

17 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 SPORT Utkání žáků (blíže k objektivu Lukáš Nový a Matěj Vičar). Oddíl stolního tenisu informuje Ve dnech listopadu se na základě pozvání našeho oddílu a města Lanškroun uskutečnila návštěva hráčů stolního tenisu družebních měst Polska Serocku a Dzierzoniowa. Náš oddíl připravil pro žáky a dorostence velmi zají mavý a bohatý program. První den, ve čtvrtek večer, přijela první skupina ze vzdálenějšího Serocku. Naši hráči si se svými rodiči přijeli pro své protějšky, které ubytovali ve svých rodinách, dospělým zajistilo město ubytováni v hotelu Pohoda. Bylo na první pohled zřejmé, že většina dětí (vybráni byli ti nejlepší dle výsledků nominačního turnaje) mají o stolní tenis opravdový zájem. Dle možností buď trénovali u svých nových přátel až do pozdních nočních hodin, nebo doslova hltali videozáznamy těch nejlepších stolních tenistů na různých světových turnajích V pátek, po snídani v rodinách, jsme se všichni sešli v hale městské radnice, odkud jsme společně vyrazili na procházku čerstvě zasněženým městem. Po prohlídce nejzajímavějších míst jsme se vydali ukázat našim hostům novou zimní halu. Zde jsme měli štěstí zbývala téměř hodina do zahájení další akce, ledová plocha byla volná, a proto jsme využili vzácné příležitosti a ve spolupráci s vedoucím a zaměstnanci haly zapůjčili dětem i jejich pedagogickému doprovodu brusle a kdo chtěl, mohl si zabruslit Mezitím hlásila přejezd státních hranic další skupina tentokrát z dalšího družebního města Dzierzoniowa. Opět jsme část dětí rozdělili do svých rodin a zbytek spolu s vedoucími opět ubytovali v hotelu Pohoda. Krátce po poledni byl v jídelně ZŠ na Dobrovského ul. zajištěn oběd a po přesunu do tělocvičny ZŠ na nám. A.Jiráska ( naší herny) jsme po vzájemném oficiální přivítání a představení všech hráčů mohli zahájit první zápasy. Oproti plánovaným utkáním Lanškroun Serock a Lanškroun Dzierzoniow jsme na přání našich hostí zařadili i vzájemný duel obou polských škol, což se díky dobré organizaci a bezproblémovému chování všech hráčů podařilo uskutečnit. Vzájemné měření sil probíhalo systémem mistrovských utkání dospělých, kde hrají vždy čtyři hráči vzájemná utkání (bez čtyřher), tedy celkem 16 utkání, tentokrát hraných na dvě vítězné sady. Od začátku bylo zřejmé, že mezi nejlepší budou patřit žáci Serocku a dorostenci našeho oddílu. To se nakonec i potvrdilo zde jsou výsledky vzájemných utkání a konečná pořadí: Utkání žáků (jméno výhry/prohry): Nový 6/2, Boruch 5/3, Cacek 1/5, Vičar 1/5, Barbořák 0/4 Lanškroun Serock 6:10 Serock Dzierzoniow 16:0 Lanškroun Dzierzoniow 7:9 Konečné pořadí: 1. Serock, 2. Dzierzoniow, 3. Lanškroun Utkání dorostenců: Langr 8/0, Dymák 7/1, Kleiner 5/1, Jányš 5/1, Skalický 4/0 Lanškroun Serock 13:3 Serock Dzierzoniow 15:1 Lanškroun Dzierzoniow 16:0 Konečné pořadí: 1. Lanškroun, 2. Serock, 3. Dzierzoniow Během vzájemných utkání nás při šel pozdravit a alespoň některá utkání shlédnout starosta města Martin Košťál a i pro některé z polských hostí známý katolický kněz Zbigniew Czendlik. Po večeři proběhlo oficiální ukon čení turnaje s vyhlášením výsledků a předáním cen, po kterém se mládež opět přesunula do svých dočasných do movů a vedoucí oddílu společně s ve doucími obou výprav absolvovali spo Kapitáni dorosteneckých celků Langr (Lanškroun) a Krzeszowski (Serock), dole: Zbigniew Czendlik v rozhovoru s vedoucími výpravy Dzierzoniowa. lečné hodnocení utkání při večeři v restauraci penzionu Karolína. Naši hosté vy zdvihli především výbornou organizaci celého turnaje, včetně zajištění ubytování především pro děti ze strany našich rodičů. Na sobotní den jsme pro všechny připravili celodenní zájezd do Aquacentra Babylon v Liberci, kde měl každý možnost zadovádět si ve skvěle vybaveném vod ním ráji, a pokud někoho již voda přestala bavit, mohl se procházet v uličkách měs tečka, či se věnovat hrám v herním centru. Po příjezdu zpět a posledních přesu nech do rodin a hotelu čekala naše hosty poslední noc a ráno odjezd jedny do bližšího Dzierzoniowa, druhé do vzdálenějšího Serocku. Naši hosté v pořádku dojeli domů, hned druhý den jsme obdrželi zprávy e mailem a SMS, ve kterých ještě jednou projevili slova díků za skvěle připravenou akci a vyjádřili i přesvědčení, že se pro naše mladé hráče pokusí připravit po dobný program tentokrát v Polsku. Vedení oddílu stolního tenisu tímto současně děkuje vedení města za pomoc při organizace celé akce, nemalý dík patří všem ostatním, kteří se podíleli na hladkém průběhu především rodičům dětí, kteří pomohli ubytovat naše mladé hosty z Polska, včetně poskytnutí stravování. VL Společná fotografie před zakončením turnaje. KČT Lanškroun vás zve 3. prosince Skobácké putování (6. ročník) Pořadatel: Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, Eva Biedermanová, tel.: Start: Ústí n/o, pivnice U Skoby, 7 10 hod. (pěší: 8, 15, 25, 35 a 50 km) Mikulášské toulání (9. ročník) Pořadatel: OKČT TJ Sopotnice, Antonín Bušák, tel.: Trasa: pěší nebo lyže 2 x 20 km Zimní táboření Klondyke 05 (39. ročník) Pořadatel: Morávka, okr. Frýdek Místek Informace: Ing. Břetislav Hrbáček, Horní Datyně, tel.: Trasa: pěší a lyže Každou středu výlet seniorů (pěší, lyže) ved. Zdeněk Svatoš Na Vánoce připravujeme: Vánoční vycházka na Mariánskou horu (13. ročník) Pořadatel: KČT Lanškroun (tradiční zpívání vánočních koled v kostele) Trasa: pěší, lyže cca 16 km Odchod: v 10 hod. od Dělnického domu (Svíčky s sebou!)

18 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 SPORT Volejbal výsledky Sobota Kvalifikace do Českého poháru 2005/06 starších žákyň v Přerově: Turnaje se zúčastnilo 21 družstev z Moravské části kvalifikace, ze kterých 16 druž stev postoupilo do hlavní soutěže. Výsledky našeho družstva ze základní skupiny: VK Lanškroun ZŠ Vejrostova Brno 2 : 1 (25:18, 15:21, 16:14), ŠSK Kopřivnice 0 : 2 (12:25, 25:27), VK Uničov 2 : 0 (25:17, 25:13), KP Brno 0 : 2 (10:25, 19:25). To znamenalo 3. místo v základní skupině s velkou nadějí postupu do poháru. Nedělní výsledky semifinálové skupiny: VK Lanškroun TJ Nový Jičín A 0 : 2 (21:25, 14:25), UP Olomouc 1 : 2 (18:25, 25:17, 8:15), TJ Svitavy 2 : 0 (26:24, 25:23). V rozhodujícím utkání o postup naše hráčky lépe zvládly dramatické koncovky setů. Vítězství jim zaručilo, že ani v letošním ročníku nebudou naše hráčky chy bět. Během celé kvalifikace se mimořádně dařilo Veronice Zachařové. Naše se stava: Zachařová Veronika, Krčová Veronika, Burešová Zuzana, Šebrlová Te reza, Filipiová Michaela, Jelínková Markéta, Dobišová Klára, Ficnarová Adéla. 1. liga juniorek ve Frenštátě, 11. a 12. kolo: TJ Frenštát pod Radhoštěm VK Lanškroun 3 : 1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:15), 3 : 1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:16) Sestava: Roubalová Sabina, Gottwaldová Lenka, Hejlová Kamila, Brodinová Šárka, Drozdová Jana, Vlčková Klára, Janyšková Radka, Matějková Katka. Komentář k utkáním Lenka Gottwaldová a Klára Vlčková, hráčky: Do Frenštá tu jsme jely odhodlané vyhrát. První set nám vyšel a hra byla na úrovni. Ve dru hém setu přišel zlom, po kterém se nám přestalo dařit. Nezmohly jsme se už na odpor a zápas prohrály. Do druhého zápasu jsme opět vstupovaly optimisticky. Ale první dva sety vypadaly stejně jako předtím. Až po vystřídání nahrávačky se nám začalo znovu dařit. Štěstí nám nepřálo, protože se ona nahrávačka v tom samém setu zranila. To nám nepřidalo, a tak jsme i podruhé prohrály. S velkým zklamáním, za které jsme mohly samy, jsme odjely domů. 1. liga kadetek v Jihlavě, 11. a 12. kolo: ŠSK Demlova Jihlava VK Lanškroun 3 : 0 (25:9, 25:9, 25:7), 3 : 0 (25:7, 25:18, 25:14) Sestava: Marková Petra, Doupalová Soňa, Jelínková Simona, Hejlová Radka, Šemberová Martina, Komínková Michaela. Do Jihlavy, k vedoucímu družstvu soutěže, odjelo naše družstvo v silně oslabené sestavě. Příčinou této situace byla souběžně probíhající kvalifikace do Českého poháru v Přerově. I přes tyto dvě porážky je stále naše družstvo na třetím místě tabulky. 1. liga juniorů v Lanškrouně, 11. a 12. kolo: VK Lanškroun Sokol Česká Třebová 1 : 3 (25:21, 26:28, 14:25, 19:25), 0 : 3 (22:25, 23:25, 19:25) Sestava: Rybka, Valúšek, Křepelka, Matějka, Adam, Janisch, Pfeifer, Fořt, Němec, Horáček, Havlena. Komentář k utkáním Radek Janisch, trenér: Utkání s Českou Třebovou pro nás začalo dobře, kluci hráli bez chyb a soupeře jsme na všech postech přehrávali. Dru hý set už byl vyrovnanější a koncovka patřila soupeři. Je to škoda, že se nám ne daří uhrávat koncovky vyrovnaných setů a to je pro nás vždy zlomový okamžik. Ve třetím a čtvrtém setu jsme udělali spoustu chyb, soupeř byl důraznější na síti a to rozhodlo.ve druhém zápase jsme udělali změny v sestavě, ale ani to nepo mohlo, opět jsme chybovali a soupeři tím pomohli k vítězství.volejbal je o chy bách a těch bylo víc na naší straně. Krajský přebor starších žáků ve Svitavách, 3. kolo: VK Lanškroun TJ Svitavy 2 : 0 (25:13, 26:24), Spartak Letohrad 2 : 0 (25:13, 25:15), VK Litomyšl 2 : 0 (25:21, 25:21) Sestava: Mráz Radim, Musil Standa, Hejl Vojta, Hejl Jan, Doubravský Petr, Šimek Jiří, Matějka Pavel, Marek Lukáš. Naši žáci opět neokusili porážku a bez ztráty jediného bodu vedou A skupinu krajského přeboru. Krajský přebor žen I. třídy v Pardubicích, 9. a 10. kolo: Tesla Pardubice VK Lanškroun 1 : 3 (13:25, 25:15, 22:25, 7:25), 0 : 3 (13:25, 19:25, 18:25) Sestava: Šebrlová, Volfová, Ptáčková, Jurčová, Jurčanová, Betlachová, Krsko vá, Strnadová, Mrázová. Sobota Kvalifikace do Českého poháru kadetek v Přerově: Turnaje se zúčastnilo 32 družstev včetně hráček VK Lanškroun. Lanškrounské volejbalistky, zdecimované zraněním tří hráček základní sestavy (Šedá Tereza, Paďourová Iveta, Hejlová Kamila), byly úspěšné a vybojovaly si účast v poháru, kde budou zahajovat v první osmičce! Výsledky našeho družstva: Základní skupina: VK Lanškroun Dansport Praha 2 : 1 (26:24, 23:25, 15:12), VK Kralupy nad Vltavou 2 : 0 (25:16, 25:20), DDM Brno 2 : 0 (25:21, 25:19). Semifinále: VK Lanškroun Sokol Bedřichov 2 : 0 (25:15,25:16), VK Dvůr Králové 2 : 0 (25:8, 25:20), Španielka Praha 1 : 2 (25:23, 22:25, 11:15). O místo: VK Lanškroun VK Teplice 0 : 2 (17:25, 18:25), KP Brno B 2 : 0 (25:20, 25:13). Sestava: Roubalová Sabina, Míková Kristýna, Jirásková Hana, Doupalová Soňa, Marková Petra, Zachařová Veronika, Krčová Veronika, Burešová Zuzana. Neděle Krajský přebor žen I. třídy v Lanškrouně, 11. a 12. kolo: VK Lanškroun Transporta Chrudim 3 : 0 (25:18, 25:11, 25:23), 3 : 0 (25:17, 25:18, 25:20) Sestava: Šebrlová, Volfová, Ptáčková, Jurčová, Jurčanová, Betlachová, Krsko vá, Strnadová, Mrázová, Marková. Jednoznačná vítězství pojistila našemu druž stvu žen druhé místo v tabulce KP. Program volejbal Sokol Zbečník VK Lanškroun, 1. liga juniorek v Hronově, 15. a 16. kolo sobota OA Třebíč VK Lanškroun, 1. liga kadetek v Třebíči, 15. a 16. kolo VK Lanškroun Lokomotiva Ingstav Brno, 1. liga juniorů hodin, sportovní hala Střelnice, 15. a 16. kolo Český pohár starších žákyň v Novém Jičíně, 1. kolo, pokračuje též v neděli Finále krajského přeboru starších žáků, 1. kolo (pořadatel dosud není znám) VK Lanškroun VK Litomyšl, krajský přebor žen I. třídy neděle hodin, sportovní hala Střelnice, 15. a 16. kolo VK Lanškroun DDM Brno, 1. liga juniorek sobota hodin, sportovní hala Střelnice, 17. a 18. kolo VK Lanškroun VSC Zlín, 1. liga kadetek hodin, sportovní hala Střelnice, 17. a 18. kolo Lanškrounská amatérská volejbalová liga, 3. turnaj 9.00 hodin, tělocvična SzeŠ, pořadatel Veteráni MSA Dolní Benešov VK La, 1. liga juniorů v Benešově, 17. a 18. kolo TJ Svitavy VK La, krajský přebor žen I. třídy ve Svitavách, 17. a 18. kolo Český pohár starších žáků v České Lípě, 1. kolo, pokračuje též v neděli Spartak Polička VK Lanškroun, Sokol Pardubice, Energetik neděle Chvaletice, krajský přebor starších žákyň v Poličce, 6. kolo Badminton Velký favorit Sokol Dobruška, outsider Sokol Osík, boj o zbývající místa me zi vyrovnanými družstvy Polabiny Pardubice, Montas Hr. Králové a TJ Lanš kroun. Tak byly rozdány karty před přeborem východočeské oblasti smíšených družstev žáků v badmintonu. Soutěž se hraje dvoukolově každý s každým, jednot livé zápasy na sedm utkání (2 dvouhry chlapců, 2 dvouhry dívek, čtyřhra chlap ců, čtyřhra dívek, smíšená čtyřhra), každý z hráčů smí hrát pouze 2 utkání v zápa se. Minimální obsazení pro odehrání všech utkání je 3 chlapci a 3 dívky. Hraje se bez rozdělení na mladší a starší žáky. 1. kolo přeboru se konalo v Dobrušce. Původní předpoklady o umístění mění počasí naše družstvo odjíždí pouze v sestavě Kotouček, Kyselicová, Hanzlíčková. Ostatní hráče sklátily nemoci. Znamená to, že ke každému zápasu nastupujeme za nepříznivého stavu 0:3, pokud chceme zápas vyhrát, nesmíme již prohrát ani jedno utkání. Výsledky: Polabiny Pardubice TJ Lanškroun 3:3 Jasné vítězství Kotoučka a mixu Kotouček Kyselicová, překvapivé vítězství Hanzlíčkové, naopak nepředpokládaná prohra Kyselicové. A protože ani sou peř neobsadil 2. chlapeckou dvouhru, končí zápas nerozhodně. TJ Lanškroun Montas Hradec Králové 2:4 Velký boj mixu Kotouček Kyselicová. Po prohraném 1. setu v dalších setech po boji vítězství našeho páru, jasná výhra Kyselicové a tuhý odpor Hanzlíčkové ve 2. setu proti druhé nejlepší hráčce oblasti. Statečný boj Kotoučka proti soupeři o 2 hlavy většímu. Fyzické předpoklady soupeře jsou nakonec nad síly našeho borce. Sokol Dobruška TJ Lanškroun 7:0 Jasné vítězství soupeře, v jehož řadách hráli výhradně hráči do 15 let, naopak hráči našeho družstva jsou všichni ještě v kategorii do 13 let. TJ Lanškroun Sokol Osík 4:2 Jasná vítězství mixu a Hanzlíčkové, Kyselicová vítězí bez boje (soupeř nestaví 2. dvouhru dívek a čtyřhru dívek). Rozhodující pro výsledek je dvouhra chlap ců. Kotouček po těsně prohraném 1. setu mobilizuje poslední síly oslabené po nemoci a po boji vítězí 2:1. Konečné pořadí družstev po 1. kole: 1. Sokol Dobruška, 2. Montas Hr. Krá lové, 3. TJ Lanškroun, 4. Polabiny Pardubice, 5. Sokol Osík Příští možnost vidět naše mladé hráče v akci se všem příznivcům badmintonu naskýtá v neděli 11. prosince, kdy se od 9 hod. v hale SPŠ a SOU Lanškroun (na Střelnici) uskuteční oblastní turnaj v kategoriích do 13 a do 17 let. Přijďte po vzbudit naše hráče v boji o potvrzení dosavadního postavení v oblasti (Kotouček 2., Kyselicová 3.) i ty, kteří se chtějí mezi nejlepší probojovat. Kostelecký

19 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 SPORT kilometrů Tolik našlapali ti, kteří patří mezi pravidelné účast níky spinning lekcí, za rok, po který je lanškrounské spinning centrum v provozu. Při této příležitosti se konala výroční dvouhodinovka, kde byli ti nejpil nější odměněni medailemi. EJ Další program LHL: Dolní Čermná Lazy Neckers Třebovice OEZ Letohrad Žichlínek Red Wings Rybníkáři HC Bystřec Šumavští Tygři Cyklo Luková Tatenice HC Bystřec Ostrov OEZ Letohrad Hoštejn Sršni Zábřeh Šumavští Tygři SOMA Greenhorns Lazy Neckers Rybníkáři Red Wings Třebovice Forez Dolní Čermná Cyklo Rychnov Černovír Žichlínek Hoštejn Red Wings Ostrov Lazy Neckers Tiskárna Dobel Luková Dolní Čermná OEZ Letohrad Hokej LHL 7. kolo: Tatenice Rybníkáři 1:3 (Smrkal M. Tejkl 3) Tiskárna Dobel Dolní Čermná 3:3 (Navrátil, Ju řina, Ruščák Kostelecký, Nágl, Formánek) Luková Hoštejn 5:9 (Skalický 3, Klubrt F., Tichý Švéda 5, Ptáček 2, Přikryl, Diblík) HC Bystřec Třebovice 1:5 (Rubeš Paclík 2, Pe ňáz, Pachl, Straka) Lazy Neckers Žichlínek 2:8 (Kříž P., Schlegel Motl Jan 3, Pospíšil 2, Motl Jakub, Dlesek, Skalický) Forez Greenhorns 15:0 (Dostál 7, Karlík 3, Ur ban, Marek, Renčín, Mareš, Smejkal) OEZ Letohrad Rychnov 2:0 (Dostál, Krejčí) Red Wings Šumavští Tygři 2:1 (Paulus, Skalník Potanec) Černovír Sršni Zábřeh 10:3 (Hrdina Jan ml. 3, Bílý 2, Dostál 2, Franz, Hrdina Jar., Šlezingr Štencl 2, Kozák) SOMA Cyklo 9:10 (Holínka 3, Picka 3, Skalický, Bednář, Farkaš Bur da 5, Weintritt 2, Andrle 2, Junek) 8. kolo: RYDO Č. Třebová Cyklo 3:8 (Šplíchal M. 2, Dvo řák Andrle 3, Černý 2, Krč, Kvapil, Kollert ml.) Sršni Zábřeh SOMA 1:16 (Přidal Holínka 5, Nim richter 4, Axman 2, Picka 2, Vágner, Fišer, Kaupe) Šumavští Tygři Černovír 2:6 (Klaban, Matouš Franz 2, Beneš 2, Šlezingr, Mačát) Rychnov Red Wings 3:4 (Obst 2, Vojtíšek Pau lus, Deml, Prokopec, Souček) Greenhorns OEZ Letohrad 3:3 (Bosák, Hacura, Šembera V. Kulhavý, Fogl, Pačínek) Žichlínek Forez 4:9 (Skalický 2, Motl Jan, Dlesek Smejkal 3, Urban J., Moravec, Karlík, Mareš, Urban M., Renčín) Třebovice Lazy Neckers 5:0 (Dejdar 2, Gremlica, Kyselo, Straka ) Dolní Čermná Luková 7:2 (Havel 3, Vacek, Fal tejsek, Pražák, Formánek ml. Skalický 2) Rybníkáři Tiskárna Dobel 1:6 (nehlášeno Vi čar 3, Bednář D., Navrátil, Urban) Ostrov Tatenice 3:0 (Křivohlávek D., Křivohlávek M., Říha) 9. kolo: Tatenice RYDO Č. Třebová 1:1 (Bartoš Ledr) Tiskárna Dobel Ostrov 7:0 (Vičar 2, Vacek, Navrátil, Mík, Juřina, Bednář D.) HC Bystřec Dolní Čermná 3:4 (Hrdina Jar. ml., Uher, Rubeš Havel 2, Mačát, Formánek st.) Lazy Neckers Hoštejn 3:2 (nehl. Amanatidis) OEZ Letohrad Žichlínek 1:4 (Kulhavý Pospíšil, Skalický, Dlesek) Černovír Rychnov 3:2 (Horníček, Hrdina Jan, Hrdina Jar. Marek, Pospíšil T.) SOMA Šumavští Tygři 5:0 kontumačně, Tygři neměli brankáře Cyklo Sršni Zábřeh 10:3 (Andrle 4, Resler 3, Krč, Kvapil, Kollert st. Přidal, Kolčava, Stejskal) Hokej výsledky v okresním přeboru HC Slovan Moravská Třebová B TJ Lanškroun 3:6 (0:2, 0:0, 2:4) OP mužů, ZS Moravská Třebová, neděle Branky: Langr 3, Kilčický 2, Doha, 100 diváků. TJ Lanškroun Jiskra Králíky 9:2 (1:0, 7:1, 1:1) OP mužů, HBM Lanškroun, neděle 20. listopadu Branky: Langr 3, Kotoulek 3, Jirků, Fořt, Fišer. TJ Lanškroun Sokol Semanín 10:0 OP mužů, HBM Lanškroun, úterý 22. listopadu Branky: Kotoulek 3, Doha 2, Langr, Bednář J., Kil čický, Hrůza, Motl. 250 diváků TJ Lanškroun Sokol Řetová 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) OP mužů, HBM Lanškroun, neděle 27. listopadu Branky: Fišer, Hrůza. 350 diváků TJ Lanškroun HC Ústí nad Orlicí 6:2 OP juniorů, HBM Lanškroun, sobota 19. listopadu TJ Lanškroun Sokol Semanín 4:10 OP juniorů, HBM Lanškroun, neděle 27. listopadu TJ Lanškroun HC Ústí nad Orlicí 1:7 OP st. žáků, HBM Lanškroun, sobota 19. listopadu TJ Lanškroun HC Ústí nad Orlicí 2:4 OP ml. žáků, HBM Lanškroun, sobota 19. listopadu TJ Lanškroun Sokol Nekoř 1:19 OP ml. žáků, HBM Lanškroun, neděle 20. listopadu Program mistrovských zápasů v HBM: Muži: TJ Lanškroun SK Žamberk TJ Lanškroun HC Dlouhoňovice TJ Lanškroun HC Ústí n/o Junioři: TJ Lanškroun SK Žamberk Starší žáci: Sokol Verměřovice TJ Lanškroun TJ Lanškroun HC Ústí n/o HC Dlouhoňovice TJ Lanškroun Mladší žáci: Sokol Nekoř TJ Lanškroun HC Ústí n/o TJ Lanškroun TJ Lanškroun HC Ústí n/o Výsledková listina finále: III. kategorie dívky třída 1. Gymnázium Ústí nad Orlicí 2. ZŠ Lanškroun, Dobrovského 3. Gymnázium Žamberk IV. kategorie chlapci třída 1. ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 2. ZŠ Lanškroun, Dobrovského 3. ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 4. ZŠ Česká Třebová, Ústecká Dvě druhá místa ZŠ Dobrovského Dne 9. listopadu se konalo v Ústí n/o okresní finá le družstev žáků základních škol. Z naší školy se do bojů zapojila 3 družstva, z toho jedno družstvo dívek ve složení Kateřina Moravcová a Nela Barbořáková, obě ze 7.B. Za družstvo starších chlapců hráli Jan Dy mák, 9.B, Patrik Saňák a Tomáš Fořt, oba z 8.B. Oba týmy skončily ve finále na pěkném druhém místě. Soutěže se zúčastnilo také družstvo mladších chlap ců (Tomáš Cacek, Adam Juda a Tomáš Knoll, všich ni z 6.B), které získávalo především zkušenosti a u místilo se na 3. místě ve skupině B (za ZŠ Ústí n/o, Třebovská a ZŠ Letohrad, Komenského). Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme k dosa ženým výsledkům. Vl. Cacek, učitel Tv

20 LISTY LANŠKROUNSKA Strana / 2005 POZVÁNKY, INZERCE V prosinci otevřeno i v neděli pro vaše vánoční nákupy Velký výběr lyží a snowboardů již od 2990, Kč Největší nabídka zimních bund a doplňků Kino Lanškroun T. G. Masaryka 3, tel.: prosince, pátek 17 a 19.30, sobota a neděle hodin * TĚŽKÁ VÁHA (USA) 144 min. Bývalý šampión se vrací... Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno prosince, pondělí a úterý hodin ŠTĚSTÍ (ČR) 100 min. Tatina Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Vstupné: 54, Kč Mládeži přístupno 7. prosince, středa hodin * 3 : 15 ZEMŘEŠ (USA) 90 min. Horror od tvůrců Texaského masakru motorovou pilou. Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno prosince, čtvrtek 19.30, pátek 17 a hodin MŮJ AUŤÁK BROUK (USA) 101 min. Úžasné malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampióna. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno prosince, sobota a neděle hodin * PANENSTVÍ NA OBTÍŽ (Norsko,Švédsko) 83 min. Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou oběť, která by ji o panenství připravila Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno 12. prosince, pondělí hodin * MŮJ NIKIFOR (Polsko) 97 min. Vítězný film letošního karlovarského filmového festivalu!!! Vstupné: 59, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné 13. prosince, úterý 17 a hodin * GÓÓL (USA) 114 min. Každý má svůj začátek. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno prosince, středa a čtvrtek hodin * JESKYNĚ (USA) 101 min. Pod nebem leží peklo, pod peklem leží jeskyně. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno prosince, pátek 17 a 19.30, sobota 19.30, neděle 17 a hodin * LEGENDA O ZORROVI (USA) 131 min. António Banderas a Catherine Zeta Jonesová se vracejí do dobrodružně roman tické akce. Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno Programy označené * jsou titulkovány. VÝUKA JAZYKŮ: ANGLIČTINA NĚMČINA Výuka pro začátečníky i pro pokročilé od ledna Malé skupiny nebo individuální výuka. Mgr. Luboš Smejkal Opletalova 92, Lanškroun Tel.: LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory Městského úřadu v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Foto: J. Straková, R. Lepka a soukromé archivy autorů. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

kompletní realitní servis prodej bez starostí vše vyřídíme za Vás, "od kupce až po katastr" téměř 100% úspěšnost prodeje za ceny v místě obvyklé

kompletní realitní servis prodej bez starostí vše vyřídíme za Vás, od kupce až po katastr téměř 100% úspěšnost prodeje za ceny v místě obvyklé CONSULT VK Litomyšl, s.r.o., REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ Smetanovo nám. 120, 570 01 Litomyšl telefon 461 612 670-1, 728 080 947, www.consultvk.cz kompletní realitní servis prodej bez starostí vše vyřídíme

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE leden září ( ) Zpracoval: Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více