Analyzátor He/O2. Uživatelská příručka. Verze: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor He/O2. Uživatelská příručka. Verze: 1.0"

Transkript

1 Analyzátor He/O2 Uživatelská příručka Verze: 1.0

2

3 Analyzátor He/O 2 Uživatelská příručka

4 Analyzátor He/O 2 Uživatelská příručka Autor: Verze: 1.0 Datum tisku: Jméno souboru:.pdf

5 Obsah 1 2 Bezpečnostní upozornění Princip měření Použití 11 Popis a sestavení přístroje Zapnutí a vypnutí Měření Režim měření Kalibrace kyslíkového senzoru Kalibrace sondy Menu Skupina customization Skupina Protocol Skupina Set values Skupina Internal values Funkce Probe calibration Funkce Reset to default Údržba 19 Výměna baterie Výměna kyslíkového senzoru Seřízení průtoku plynu Připojení k počítači 21 Základní protokol Protokol pro externí vyhodnocení Interaktivní protokol Příkaz SET Příkaz GET Příkaz HELP Příkaz LIST Příkaz VIEW Příkaz DATA Příkaz DISPLAY Závady a jejich odstranění 25 Nezobrazuje se obsah helia Ustálení obsahu helia trvá příliš dlouho Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % helia ve směsi Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % kyslíku ve směsi Obsah / Strana 5

6 7 Technické údaje 27 Strana 6 / Analyzátor He/O 2

7 1. Bezpečnostní upozornění Analyzátor je určen pro měření obsahu kyslíku a helia ve směsi vzduchu, kyslíku a helia. Nelze jej použít pro analýzu směsí obsahujících jiné plyny, tedy například ani pro směsi připravené z jiných než čistých plynů nebo směsí, ve kterých je vzduch nahrazen čistým dusíkem (bez vzdušného argonu). Analyzátor není úředně ověřené měřidlo. Výsledky měření jsou pouze informativní a není je možné použít tam, kde je požadováno úřední ověření měřidla. Při analýze směsí v případech, kdy by nesprávné složení směsi mohlo způsobit hmotnou škodu, újmu na zdraví nebo ohrožení zdraví nebo života, tedy například v případě dýchacích směsí pro potápění se nesmí výsledek analýzy považovat za potvrzení správného složení směsi. V těchto případech lze analyzátor použít pouze jako pomůcku pro zvýšení pravděpodobnosti, že bude zjištěno nesprávné složení směsi před jejím použitím. Správnost složení směsi musí být dána technologií její přípravy. Správná příprava dýchacích směsí pro potápění (nitrox vzduch obohacený kyslíkem, trimix směs vzduchu, kyslíku a helia, heliox směs kyslíku a helia) vyžaduje zvláštní znalosti a zkušenosti, které je možné získat například ve vhodném kursu. Bez aplikace těchto znalostí může dojít k přípravě nesprávné směsi i přes zdánlivě správný výsledek analýzy. K takové situaci může dojít mimo jiné zanedbáním vlivu teploty a kompresibility, nedostatečným promícháním směsi a dalšími faktory. Bezpečnostní upozornění / Strana 7

8 Strana 8 / Analyzátor He/O 2

9 2. Princip měření Popsaný princip měření platí pouze pro směsi vzduchu, kyslíku a helia. Pro stanovení obsahu kyslíku je použit elektrochemický sensor. Napětí na výstupu senzoru je úměrné obsahu kyslíku v analyzované směsi. Senzor má omezenou životnost a úměrnost závislosti napětí na obsahu kyslíku se během doby mění, proto je nutné jej pravidelně kalibrovat. Lze zvolit mezi jednobodovou nebo dvoubodovou kalibrací. Jednobodová kalibrace je rychlá, zejména pokud se jako kalibrační směs zvolí vzduch. Pro vyšší přesnost měření se používá dvoubodová kalibrace se dvěma různými směsemi, zpravidla vzduchem a čistým kyslíkem. Obsah helia se stanovuje na základě měření rychlosti zvuku v analyzované směsi. Rychlost zvuku závisí na obsahu helia, kyslíku a na teplotě směsi. Závislost rychlosti zvuku na tlaku je malá a v okolí normálního atmosférického tlaku ji lze zanedbat. Při teplotě 0 C je rychlost zvuku přibližně 970 m/s v čistém heliu, 330 m/s ve vzduchu a 315 m/s v čistém kyslíku. Zvýšením teploty o jeden stupeň se rychlost zvuku zvýší přibližně o %. Rychlost zvuku ve směsi je popsána nelineární funkcí teploty, obsahu kyslíku a obsahu helia. Obsah helia se určuje z naměřené rychlosti zvuku, teploty směsi a obsahu kyslíku. Při měření koncentrace helia je proto důležité mít správně kalibrovaný kyslíkový senzor nebo znát obsah kyslíku a zadat jej do přístroje. Rychlost zvuku se měří přímo jako časový rozdíl mezi přijetím akustického impulsu dvěma mikrofony. Měří se střídavě v obou směrech, aby bylo možné výpočtem eliminovat proudění plynu v sondě. Akustické impulsy jsou slyšet jako slabé "cvakání" ze sondy v režimu měření helia. Princip měření / Strana 9

10 Strana 10 / Analyzátor He/O 2

11 3. Použití 3.1 Popis a sestavení přístroje Sestava analyzátoru se skládá z vlastního analyzátoru a sondy. Sonda se připojuje k analyzátoru kabelem. Sonda musí být připojena na zdroj analyzovaného plynu. Standardně se dodává přípojka pro připojení k potápěčské lahvi s ventilem "DIN" (ČSN EN 1442) pro 200/300 barů. Připojka je do sondy volně zasunuta a je držena pouze okroužkem, aby v případě neočekávaného nárustu tlaku například při ucpání sondy nedošlo k eplozi. K analyzátoru je možné dále externí napájení a kabel RS232C pro připojení k počítači. Externí napáječ i kabel jsou součástí dodávky. Použití / Strana 11

12 Strana 12 / Analyzátor He/O 2

13 3.2 Zapnutí a vypnutí Analyzátor se zapne stisknutím tlačítka asi na půl sekundy. Po zapnutí proběhne automatická kontrola přístroje. Pokud je připojena sonda a není nalezena žádná závada přístroj automaticky přejde do režimu měření. Zapnutý analyzátor se vypne opět půlsekundovým stisknutím tlačítka. 3.3 Měření Přípojku s nasazenou sondou připojte k tlakové lahvi a pusťte asi na 5 sekund plyn. Display ukáže složení směsi. Tvar zobrazeného údaje závisí na nastaveném režimu měření (viz dále). Pokud je v lahvi nižší tlak než asi 200 barů, musíte dobu měření úměrně prodloužit. 3.4 Režim měření Režim měření má tři volitelné módy zobrazení. V základním módu se měří obsah kyslíku a helia a teplota směsi. Údaj o obsahu helia a kyslíku je vždy vyjádřen v procentech látkového množství (mol) a při atmosférickém tlaku je prakticky totožný s objemovými procenty resp. s procenty parciálního tlaku. Stisknutím tlačítka přepnete do režimu měření obsahu kyslíku a teploty, bez měření obsahu helia. Dalším stisknutím tlačítka zvolíte režimu měření obsahu helia a teploty při pevně nastaveném obsahu kyslíku. V tomto režimu můžete změnit nastavení obsahu kyslíku stisknutím tlačítka. Obsah kyslíku se nastavuje po desetinách procenta stisknutím tlačítka (zvýšení obsahu) a nebo (snížení obsahu). Tlačítkem můžete zvolit zda se nastavuje po desetinách, jednotkách nebo desítkách procent. Po nastavení požadované hodnoty údaj potvrdíte tlačítkem nebo se tlačítkem vrátíte k původnímu nastavení. Použití / Strana 13

14 Další stisknutí tlačítka nastaví opět základní režim. Po vypnutí a dalším zapnutí přístroje se zobrazí mód zobrazení který jste naposled používali před vypnutím. 3.5 Kalibrace kyslíkového senzoru Kyslíkový senzor mění s časem své vlastnosti a je nutné jej kalibrovat. Kalibraci doporučujeme provádět alespoň jednou měsíčně. Kalibrace je nutná vždy při změně nadmořské výšky. Pokud požadujete co nejpřesnější výsledky, kalibrujte čidlo před každým měřením. Kromě běžné kalibrace si může analyzátor vyžádat mimořádnou kalibraci, pokud se například příliš změní vlastnosti kyslíkového senzoru. V takovém případě se přestane zobrazovat obsah kyslíku a je nahrazen textem CALIBRATE. Kalibrace čidla se provádí buď jednobodová nebo dvoubodová. Při jednobodové kalibraci se čidlem změří obsah kyslíku ve vzduchu, který je známý a konstantní (20.95 %) a kalibrační konstanta čidla se nastaví tak, aby přístroj ukazoval (po zaokrouhlení) 21.0 %. Při dvoubodové kalibraci se postupuje jako při jednobodové kalibraci, ale použijí se dva kalibrační plyny čistý kyslík a vzduch. Dvoubodová kalibrace je pracnější, vyžaduje použití kyslíku, ale dává přesnější výsledky při měření. Kalibraci kyslíkového senzoru spustíme stisknutím tlačítka během měření v některém z módů měřícím obsah kyslíku (v módu s pevně nastaveným obsahem kyslíku má tlačítko jiný význam). Kalibraci můžete kdykoliv přerušit tlačítkem. Jako první krok kalibrace musíme zvolit mezi jednobodovou (1B) a dvoubodovou (2B) kalibrací pomocí tlačítek a a potvrzením výběru tlačítkem. Poté je nutné zvolit obsah kyslíku v kalibrační směsi. Obsah kyslíku se nastavuje po desetinách procenta stisknutím tlačítka (zvýšení obsahu) a nebo (snížení obsahu). Tlačítkem můžete zvolit zda se nastavuje po desetinách, jednotkách nebo desítkách procent. Po nastavení požadované hodnoty údaj potvrdíte tlačítkem. Během nastavování obsahu kyslíku je možné pro rychlé nastavení obvyklých hodnot použít tlačítko, které nastaví obsah kyslíku na 21 % v případě prvního kalibračního bodu nebo na 100 % u druhého bodu. Po nastavení a potvrzení kalibračního plynu začne probíhat kalibrace senzoru. Na displayi se zobrazuje aktuální kalibrační bod, napětí senzoru v milivoltech a teplota plynu. Po ustálení teploty a napětí (nejdříve však po 10 sekundách) se zobrazí příznak STABLE, což znamená, že je možné provedenou kalibraci potvrdit tlačítkem. Pokud se před stisknutím naměřené hodnoty změní, příznak STABLE zmizí a kalibrace probíhá dál až do dosažení další stabilní hodnoty. Pokud je nastavena 2B kalibrace proběhne obdobně i kalibrace podle druhého plynu. Strana 14 / Analyzátor He/O 2

15 3.6 Kalibrace sondy U nového analyzátoru nebo po výměně sondy je nutné novou sondu kalibrovat. Kalibraci je nutné provést nejenom při záměně sondy za jiný typ, ale i při použití jiné sondy stejného typu. Dále se kalibrace provádí po opravě resp. demontáži sondy. Pro dodržení dlouhodobé stability měření doporučujeme kalibraci provádět alespoň jedenkrát ročně. Sonda musí být při kalibraci naplněna vzduchem a musí mít stabilní teplotu. Pro ustálení teploty ponechte sondu půl hodiny temperovat v místnosti se stálou teplotou. Po ustálení teploty zapněte režim menu tlačítkem a zvolte funkci Calibration. Kalibrace musí proběhnout podle možnosti v tichém prostředí, například hluk kompresoru nebo spalovacího motoru v blízkosti sondy může kalibraci znemožnit nebo v horším případě snížit přesnost kalibrace. 3.7 Menu V režimu menu lze nastavovat parametry analyzátoru a spouštět kalibrační a testovací operace. Analyzátor přepnete do režimu menu stisknutím tlačítka. Zobrazí se nabídka skupin funkcí Skupinu vyberete pomocí tlačítek a (vybraná skupina je označena hranatými závorkami) a stisknete. Pokud nechcete žádnou ze skupin vybrat vrátíte se do režimu měření stisknutím tlačítka. Ve vybrané skupině se zobrazí první položka skupiny, například V tomto případě jde o položku Temperature která určuje v jakých jednotkách se bude zobrazovat teplota a její v druhém řádku je její aktuální nastavení na stupně Celsia. Položky skupiny můžete procházet pomocí tlačítek (přechod na další položku) a (přechod na předchozí položku). Pokud chcete nastavení položky změnit, stiskněte a položka se přepne do editačního režimu, v tomto případě Použití / Strana 15

16 a tlačítky a můžete nastavit jinou z možných hodnot položky. V tomto případě jsou jen dvě možné hodnoty, Celsius a Fahrenheit. Dalším stisknutím tlačítka se editační režim ukončí a změněná hodnota položky se akceptuje, naopak stisknutím tlačítka se editační režim ukončí, ale hodnota zůstane taková jaká byla před zahájením editace. U položek, které obsahují číselnou hodnotu jako například REF1% ve skupině Set values se stisknutím tlačítka zvýší číslo v posledním řádu o jednotku (v tomto případě o desetinu) a stisknutím se o jednotku sníží. Tlačítkem se volí který řád (desetiny, jednotky, desítky) se bude měnit. Zvolená číslice je označena šipkou. Použití a je stejné jako u položek s výběrem varianty. V následujícím přehledu jsou podle skupin uvedeny jednotlivé položky dostupné z menu Skupina customization Uživatelsky nastavitelné parametry, které ovlivňují chování analyzátoru. název temperature mode O2Hetemp mode Hetemp mode O2temp frequency averaging values to avg. význam volba zobrazení teplot mód měření obsahu kyslíku, helia a teploty mód měření obsahu helia a teploty mód měření obsahu kyslíku a teploty počet měření koncentrace He za sekundu zobrazení koncentrace He se vyrovnává klouzavým průměrem počet hodnot ze kterých se vypočítává průměrná koncentrace He přípustné hodnoty Celsius Fahrenheit available not available available not available available not available yes no 2 20 Při zapnutém průměrování (averaging = on) se obsah helia zobrazuje i pokud ještě není k dispozici dostatek naměřených dílčích hodnot pro vypočtení průměru. V takovém případě se obsah helia zobrazí v závorkách Skupina Protocol Volba komunikačního protokolu a parametrů sériového přenosu mezi analyzátorem a počítačem. název protocol active protocol type význam Zapnutí výstupu pro počítač volba typu protokolu přípustné hodnoty off výstup je vypnut on výstup je zapnut basic základní protokol external protokol pro externí vyhodnocení interactive interaktivní protokol Strana 16 / Analyzátor He/O 2

17 název serial port význam přípustné hodnoty Nastavení sériového portu na jednu z 8n bps předvolených rychlostí. Rychlost je 8n bps udávána v bitech za sekundu, formát rámce 8n bps je vždy 8n1 osmibitové slovo bez parity 8n bps s jedním stopbitem. Řízení toku dat není 8n bps použito Skupina Set values Hodnoty popisující elektrické a mechanické parametry připojené sondy. Jejich hodnotu nebo rozpětí povolených hodnot určuje technická specifikace připojené sondy. název REF1 % REF2 % set O2 % S REF1 temp S REF1 voltage S REF1 time S REF1 min S REF2 temp S REF2 voltage S REF2 time S REF2 min S probe temp S probe time S probe min význam procento kyslíku pro kalibrační bod 1 procento kyslíku pro kalibrační bod 2 procento kyslíku pro mód zobrazení 2 ustálení teploty v kalibračním bodě 1, teplota [ C] ustálení napětí v kalibračním bodě 1, napětí [mv] doba ustálení v kalibračním bodě 1, čas [s] minimální doba pro ustálení v kalibračním bodě 2 [s] ustálení teploty v kalibračním bodě 2, teplota [ C] ustálení napětí v kalibračním bodě 2, napětí [mv] doba ustálení v kalibračním bodě 2, čas [s] minimální doba pro ustálení v kalibračním bodě 1 [s] ustálení teploty při kalibraci nové sondy, teplota [ C] ustálení teploty při kalibraci nové sondy, čas [s] minimální doba pro ustálení při kalibraci nové sondy [s] Skupina Internal values Interní hodnoty, vypočtené během kalibrace. Jejich nastavení neměňte. název REF1 voltage REF1 temp REF2 voltage REF2 temp delay 12 air delay 21 air delay t0 air calibrated O2 calibrated two point cal. význam napětí v kalibračním bodě 1 [mv] teplota při kalibraci v bodě 2 [ C] napětí v kalibračním bodě 2 [mv] teplota při kalibraci v bodě 2 [ C] kalibrace měření rychlosti zvuku, směr 1 2 [ms] kalibrace měření rychlosti zvuku, směr 2 1 [ms] teplota při které proběhla kalibrace [ C] čidlo rychlosti zvuku je kalibrováno čidlo O 2 je kalibrováno čidlo O 2 je kalibrováno ve dvou bodech Funkce Probe calibration Po potvrzení volby YES spustí kalibraci sondy Funkce Reset to default Po potvrzení volby YES nastaví všechny uživatelem změněné hodnoty do počátečního stavu (tovární nastavení). Použití / Strana 17

18 Strana 18 / Analyzátor He/O 2

19 4. Údržba 4.1 Výměna baterie V přístroji je použita alkalická devítívoltová baterie. Je umístěna pod krytem na spodní straně analyzátoru. Pro náhradu používejte pouze alkalické baterie. 4.2 Výměna kyslíkového senzoru Kyslíkový senzor má omezenou životnost. Analyzátor automaticky kontroluje stav senzoru a na konci jeho životnosti zobrazí po zapnutí přístroje hlášení "Replace sensor". V takovém případě je nutné senzor co nejdříve vyměnit, protože přesnost měření koncentrace kyslíku již není zaručena. Pro výměnu čidla vyšroubujte tři šroubky krytu druhé sekce sondy (1) a sejměte kryt (2). Vytáhněte konektor z čidla a čidlo vyšroubujte (3). Nové čidlo zašroubujte zpět až dokud okroužek nasazený na čidle nedosedne na plochu sondy. Zapojte konektor a upevněte kryt zpět. Po výměně čidla je nutné provést kalibraci. 4.3 Seřízení průtoku plynu Normální průtok plynu je 4 l/min při tlaku 200 barů. Při nižším tlaku je průtok úměrně nižší, což prodlužuje dobu měření. Pokud měříte trvale při nižším tlaku, můžete nastavit průtok 4 l/min při nižším tlaku. Údržba / Strana 19

20 Průtok se seřídí podle obrázku imbusovým klíčem 2 mm. Utahováním seřizovacího šroubu průtok snižujete, povolováním jej zvyšujete. Jmenovitá hodnota průtoku se nastavuje pro vzduch, pro směsi obsahující helium bude vzhledem k nižší viskozitě helia přiměřeně vyšší. Strana 20 / Analyzátor He/O 2

21 5. Připojení k počítači Analyzátor je možné připojit k počítači sériovým kabelem. Přenos dat probíhá v textovém režimu v kódu ASCII podle jednoho ze tří komunikačních protokolů. Obsah přenášených dat a význam příkazů jednotlivých protokolů je popsán níže. Protokol, přenosovou rychlost a další detaily komunikace musíte vybrat v menu konfigurace. Poznámka: Symboly a použité v popisu protokolu označují konec řádku a v kódu ASCII se kódují (v dekadickém zápisu) čísly 13 a Základní protokol Základní protokol předává připojenému počítači stejné údaje které se zobrazují na displayi v základním módu. Navíc se posílá údaj o stabilitě, který má hodnotu 0 pokud se ještě neustálila teplota měřeného plynu nebo výsledky měření vykazují příliš velké odchylky. Při nastavení základního protokolu posílá analyzátor po sériové lince 1 x za sekundu záznam ve tvaru 1. číslo formátu záznamu (1), 2. koncentrace kyslíku v procentech na 1 desetinné místo, 3. koncentrace helia v procentech na 1 desetinné místo, 4. teplota plynu na 1 desetinné místo, 5. jednotka teploty (C = stupně Celsia, F = stupně Fahrenheita), 6. platnost záznamu (0 = nestabilní hodnota, 1 = stabilní hodnota), 7. příklad: 1,12.7,20.45,18.2,C,1 5.2 Protokol pro externí vyhodnocení Protokol pro externí vyhodnocení je určen pro případ, kdy je analyzátor použit pouze pro měření rychlosti zvuku a veškeré další zpracování probíhá na připojeném počítači. V tomto režimu posílá analyzátor po sériové lince 1 x za sekundu záznam ve tvaru 1. číslo formátu záznamu (2), 2. napětí kyslíkového senzoru ve voltech, 3. doba průchodu akustického signálu 1 2 v sekundách, 4. doba průchodu akustického signálu 2 1 v sekundách, 5. teplota plynu v kelvinech, 6. příklad: 2,0.011, , , Připojení k počítači / Strana 21

22 5.3 Interaktivní protokol Interaktivní protokol zpracovává příkazy od nadřazeného počítače a reaguje na ně Příkaz SET Nastavení hodnoty parametru. Nastavit lze kterýkoliv z parametrů dostupných z menu. Příkaz SET jméno = hodnota Odpověď OK provedlo se bez chyby NAME jméno parametru nenalezeno RANGE hodnota mimo povolený rozsah odpověď OK NAME RANGE význam provedlo se bez chyb chybné jméno parametru hodnota mimo povolený rozsah Příkaz GET Zjištění aktuální hodnoty parametru. Příkaz GET jméno = hodnota Odpověď VALUE = hodnota NAME hodnota parametru jméno parametru nenalezeno Příkaz HELP Příkaz HELP Odpověď Seznam příkazů Příkaz LIST Příkaz LIST Strana 22 / Analyzátor He/O 2

23 Odpověď Jména všech parametrů ve tvaru jméno Příkaz VIEW Příkaz VIEW Odpověď Jména a hodnoty všech parametrů ve tvaru jméno = hodnota Příkaz DATA Příkaz DATA n Odpověď Datový záznam ve tvaru n podle odstavců 5.1 a 5.2. Pro jiná n vrátí prázdný řádek Příkaz DISPLAY Příkaz DISPLAY Odpověď Opis displaye ve tvaru řádek1 řádek2. Připojení k počítači / Strana 23

24 Strana 24 / Analyzátor He/O 2

25 6. Závady a jejich odstranění 6.1 Nezobrazuje se obsah helia Sonda měří rychlost helia v obou směrech. Pokud se tyto údaje rozcházejí, měření se považuje za chybné a obsah helia se nezobrazí. K této situaci může dojít pokud měřený plyn proudí sondou příliš rychle, při značném okolním hluku (například v blízkosti běžícího kompresoru nebo spalovacího motoru) a při závadě sondy. Pokud se nepodaří činnost analyzátoru obnovit snížením rychlosti plynu nebo vzdálením od zdroje hluku, zkuste provést zkalibrovat sondu. Pokud přístroj ani po kalibraci neměří správně, došlo zřejmě k závadě a je nutné sondu vyměnit nebo nechat opravit. 6.2 Ustálení obsahu helia trvá příliš dlouho Do sondy proudí příliš málo plynu. Příčinou může být příliš nízký tlak plynu v lahvi nebo příliš utažený seřizovací šroub průtoku plynu v přípojce. 6.3 Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % helia ve směsi Zobrazovaná hodnota vychází přímo z naměřené a vypočtené hodnoty a není nijak skrytě upravována. Možná chyba měření je symetrická a například při měření směsi bez obsahu helia může ukazovat 0.5 % nebo 0.5 % helia. Obdobně při měření čistého helia může ukázat například 99.5 % nebo %. Pokud je odchylka v toleranci měření, není tento jev na závadu. Při větší odchylce zkalibrujte sondu a pokud problém přetrvává, nechte ji opravit. 6.4 Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % kyslíku ve směsi Zobrazovaná hodnota vychází přímo z naměřené a vypočtené hodnoty a není nijak skrytě upravována. Možná chyba měření je symetrická a například při měření směsi bez obsahu kyslíku může ukazovat 0.5 % nebo 0.5 % kyslíku. Obdobně při měření čistého kyslíku může ukázat například 99.5 % nebo %. Pokud je odchylka v toleranci měření, není tento jev na závadu. Při větší odchylce kyslíkové čidlo zkalibrujte a pokud problém přetrvává, vyměňte jej. Závady a jejich odstranění / Strana 25

26 Strana 26 / Analyzátor He/O 2

27 7. Technické údaje Rozsah měření koncentrace kyslíku: 0 až 100 % Rozsah měření koncentrace helia: 0 až 100 % Teplota směsi: 10 až +40 C Tlak směsi: shodný s tlakem prostředí, v rozsahu kpa, což odpovídá nadmořské výšce v rozsahu 0 až 3000 m standardní atmosféry. Základna měření rychlosti zvuku: 150 mm Měřicí frekvence: 2 khz Kyslíkový senzor: Teledyne R17, Hudson 5567, Ceramatec CAG13 nebo kompatibilní. Napájení: baterie 9 V nebo adaptér 12 V Technické údaje / Strana 27

28 Strana 28 / Analyzátor He/O 2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík CyberScan 600 series Vodotěsné přenosné multimetry ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík Obsah Hlavní funkce (vlastnosti) 03 Eutech CyberScan PCD 650 04

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Rychlý start. Indikátor aktivní sady parametrů (konfigurace) Zobrazení odpovídá OUT1: např. měřená veličina. Indikátor Sensoface (stav senzoru)

Rychlý start. Indikátor aktivní sady parametrů (konfigurace) Zobrazení odpovídá OUT1: např. měřená veličina. Indikátor Sensoface (stav senzoru) Rychlý start Provozní režim měření Po připojení provozního napětí přejde přístroj automaticky do provozního režimu měření. Vyvolání provozního režimu měření z jiného provozního režimu (např. diagnóza,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232. TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední aktualizace: 19.2.2008 10:26 Počet stran:

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod k obsluze. Verze 1.0. FC10 Plus Digitální detektor alkoholu. www.promile.cz. Strana 1. Leden, 2005

Návod k obsluze. Verze 1.0. FC10 Plus Digitální detektor alkoholu. www.promile.cz. Strana 1. Leden, 2005 FC10 Plus Digitální detektor alkoholu Návod k obsluze www.promile.cz Patent No. 6,596,153 Verze 1.0 Leden, 2005 Výhradní zastupení pro Českou republiku: V NET s.r.o. Uherský Brod Strana 1 Strana 2 Obsah:

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení Návod k obsluze Vodotěsný měřič ph ExStik Modely PH100 a PH110 Patent v řízení Popis ExStik Popis čelního panelu 1. Víčko prostoru pro baterie 2. Displej LCD 3. Tlačítko MODE / HOLD 4. Tlačítko CAL / RECALL

Více