Analyzátor He/O2. Uživatelská příručka. Verze: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor He/O2. Uživatelská příručka. Verze: 1.0"

Transkript

1 Analyzátor He/O2 Uživatelská příručka Verze: 1.0

2

3 Analyzátor He/O 2 Uživatelská příručka

4 Analyzátor He/O 2 Uživatelská příručka Autor: Verze: 1.0 Datum tisku: Jméno souboru:.pdf

5 Obsah 1 2 Bezpečnostní upozornění Princip měření Použití 11 Popis a sestavení přístroje Zapnutí a vypnutí Měření Režim měření Kalibrace kyslíkového senzoru Kalibrace sondy Menu Skupina customization Skupina Protocol Skupina Set values Skupina Internal values Funkce Probe calibration Funkce Reset to default Údržba 19 Výměna baterie Výměna kyslíkového senzoru Seřízení průtoku plynu Připojení k počítači 21 Základní protokol Protokol pro externí vyhodnocení Interaktivní protokol Příkaz SET Příkaz GET Příkaz HELP Příkaz LIST Příkaz VIEW Příkaz DATA Příkaz DISPLAY Závady a jejich odstranění 25 Nezobrazuje se obsah helia Ustálení obsahu helia trvá příliš dlouho Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % helia ve směsi Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % kyslíku ve směsi Obsah / Strana 5

6 7 Technické údaje 27 Strana 6 / Analyzátor He/O 2

7 1. Bezpečnostní upozornění Analyzátor je určen pro měření obsahu kyslíku a helia ve směsi vzduchu, kyslíku a helia. Nelze jej použít pro analýzu směsí obsahujících jiné plyny, tedy například ani pro směsi připravené z jiných než čistých plynů nebo směsí, ve kterých je vzduch nahrazen čistým dusíkem (bez vzdušného argonu). Analyzátor není úředně ověřené měřidlo. Výsledky měření jsou pouze informativní a není je možné použít tam, kde je požadováno úřední ověření měřidla. Při analýze směsí v případech, kdy by nesprávné složení směsi mohlo způsobit hmotnou škodu, újmu na zdraví nebo ohrožení zdraví nebo života, tedy například v případě dýchacích směsí pro potápění se nesmí výsledek analýzy považovat za potvrzení správného složení směsi. V těchto případech lze analyzátor použít pouze jako pomůcku pro zvýšení pravděpodobnosti, že bude zjištěno nesprávné složení směsi před jejím použitím. Správnost složení směsi musí být dána technologií její přípravy. Správná příprava dýchacích směsí pro potápění (nitrox vzduch obohacený kyslíkem, trimix směs vzduchu, kyslíku a helia, heliox směs kyslíku a helia) vyžaduje zvláštní znalosti a zkušenosti, které je možné získat například ve vhodném kursu. Bez aplikace těchto znalostí může dojít k přípravě nesprávné směsi i přes zdánlivě správný výsledek analýzy. K takové situaci může dojít mimo jiné zanedbáním vlivu teploty a kompresibility, nedostatečným promícháním směsi a dalšími faktory. Bezpečnostní upozornění / Strana 7

8 Strana 8 / Analyzátor He/O 2

9 2. Princip měření Popsaný princip měření platí pouze pro směsi vzduchu, kyslíku a helia. Pro stanovení obsahu kyslíku je použit elektrochemický sensor. Napětí na výstupu senzoru je úměrné obsahu kyslíku v analyzované směsi. Senzor má omezenou životnost a úměrnost závislosti napětí na obsahu kyslíku se během doby mění, proto je nutné jej pravidelně kalibrovat. Lze zvolit mezi jednobodovou nebo dvoubodovou kalibrací. Jednobodová kalibrace je rychlá, zejména pokud se jako kalibrační směs zvolí vzduch. Pro vyšší přesnost měření se používá dvoubodová kalibrace se dvěma různými směsemi, zpravidla vzduchem a čistým kyslíkem. Obsah helia se stanovuje na základě měření rychlosti zvuku v analyzované směsi. Rychlost zvuku závisí na obsahu helia, kyslíku a na teplotě směsi. Závislost rychlosti zvuku na tlaku je malá a v okolí normálního atmosférického tlaku ji lze zanedbat. Při teplotě 0 C je rychlost zvuku přibližně 970 m/s v čistém heliu, 330 m/s ve vzduchu a 315 m/s v čistém kyslíku. Zvýšením teploty o jeden stupeň se rychlost zvuku zvýší přibližně o %. Rychlost zvuku ve směsi je popsána nelineární funkcí teploty, obsahu kyslíku a obsahu helia. Obsah helia se určuje z naměřené rychlosti zvuku, teploty směsi a obsahu kyslíku. Při měření koncentrace helia je proto důležité mít správně kalibrovaný kyslíkový senzor nebo znát obsah kyslíku a zadat jej do přístroje. Rychlost zvuku se měří přímo jako časový rozdíl mezi přijetím akustického impulsu dvěma mikrofony. Měří se střídavě v obou směrech, aby bylo možné výpočtem eliminovat proudění plynu v sondě. Akustické impulsy jsou slyšet jako slabé "cvakání" ze sondy v režimu měření helia. Princip měření / Strana 9

10 Strana 10 / Analyzátor He/O 2

11 3. Použití 3.1 Popis a sestavení přístroje Sestava analyzátoru se skládá z vlastního analyzátoru a sondy. Sonda se připojuje k analyzátoru kabelem. Sonda musí být připojena na zdroj analyzovaného plynu. Standardně se dodává přípojka pro připojení k potápěčské lahvi s ventilem "DIN" (ČSN EN 1442) pro 200/300 barů. Připojka je do sondy volně zasunuta a je držena pouze okroužkem, aby v případě neočekávaného nárustu tlaku například při ucpání sondy nedošlo k eplozi. K analyzátoru je možné dále externí napájení a kabel RS232C pro připojení k počítači. Externí napáječ i kabel jsou součástí dodávky. Použití / Strana 11

12 Strana 12 / Analyzátor He/O 2

13 3.2 Zapnutí a vypnutí Analyzátor se zapne stisknutím tlačítka asi na půl sekundy. Po zapnutí proběhne automatická kontrola přístroje. Pokud je připojena sonda a není nalezena žádná závada přístroj automaticky přejde do režimu měření. Zapnutý analyzátor se vypne opět půlsekundovým stisknutím tlačítka. 3.3 Měření Přípojku s nasazenou sondou připojte k tlakové lahvi a pusťte asi na 5 sekund plyn. Display ukáže složení směsi. Tvar zobrazeného údaje závisí na nastaveném režimu měření (viz dále). Pokud je v lahvi nižší tlak než asi 200 barů, musíte dobu měření úměrně prodloužit. 3.4 Režim měření Režim měření má tři volitelné módy zobrazení. V základním módu se měří obsah kyslíku a helia a teplota směsi. Údaj o obsahu helia a kyslíku je vždy vyjádřen v procentech látkového množství (mol) a při atmosférickém tlaku je prakticky totožný s objemovými procenty resp. s procenty parciálního tlaku. Stisknutím tlačítka přepnete do režimu měření obsahu kyslíku a teploty, bez měření obsahu helia. Dalším stisknutím tlačítka zvolíte režimu měření obsahu helia a teploty při pevně nastaveném obsahu kyslíku. V tomto režimu můžete změnit nastavení obsahu kyslíku stisknutím tlačítka. Obsah kyslíku se nastavuje po desetinách procenta stisknutím tlačítka (zvýšení obsahu) a nebo (snížení obsahu). Tlačítkem můžete zvolit zda se nastavuje po desetinách, jednotkách nebo desítkách procent. Po nastavení požadované hodnoty údaj potvrdíte tlačítkem nebo se tlačítkem vrátíte k původnímu nastavení. Použití / Strana 13

14 Další stisknutí tlačítka nastaví opět základní režim. Po vypnutí a dalším zapnutí přístroje se zobrazí mód zobrazení který jste naposled používali před vypnutím. 3.5 Kalibrace kyslíkového senzoru Kyslíkový senzor mění s časem své vlastnosti a je nutné jej kalibrovat. Kalibraci doporučujeme provádět alespoň jednou měsíčně. Kalibrace je nutná vždy při změně nadmořské výšky. Pokud požadujete co nejpřesnější výsledky, kalibrujte čidlo před každým měřením. Kromě běžné kalibrace si může analyzátor vyžádat mimořádnou kalibraci, pokud se například příliš změní vlastnosti kyslíkového senzoru. V takovém případě se přestane zobrazovat obsah kyslíku a je nahrazen textem CALIBRATE. Kalibrace čidla se provádí buď jednobodová nebo dvoubodová. Při jednobodové kalibraci se čidlem změří obsah kyslíku ve vzduchu, který je známý a konstantní (20.95 %) a kalibrační konstanta čidla se nastaví tak, aby přístroj ukazoval (po zaokrouhlení) 21.0 %. Při dvoubodové kalibraci se postupuje jako při jednobodové kalibraci, ale použijí se dva kalibrační plyny čistý kyslík a vzduch. Dvoubodová kalibrace je pracnější, vyžaduje použití kyslíku, ale dává přesnější výsledky při měření. Kalibraci kyslíkového senzoru spustíme stisknutím tlačítka během měření v některém z módů měřícím obsah kyslíku (v módu s pevně nastaveným obsahem kyslíku má tlačítko jiný význam). Kalibraci můžete kdykoliv přerušit tlačítkem. Jako první krok kalibrace musíme zvolit mezi jednobodovou (1B) a dvoubodovou (2B) kalibrací pomocí tlačítek a a potvrzením výběru tlačítkem. Poté je nutné zvolit obsah kyslíku v kalibrační směsi. Obsah kyslíku se nastavuje po desetinách procenta stisknutím tlačítka (zvýšení obsahu) a nebo (snížení obsahu). Tlačítkem můžete zvolit zda se nastavuje po desetinách, jednotkách nebo desítkách procent. Po nastavení požadované hodnoty údaj potvrdíte tlačítkem. Během nastavování obsahu kyslíku je možné pro rychlé nastavení obvyklých hodnot použít tlačítko, které nastaví obsah kyslíku na 21 % v případě prvního kalibračního bodu nebo na 100 % u druhého bodu. Po nastavení a potvrzení kalibračního plynu začne probíhat kalibrace senzoru. Na displayi se zobrazuje aktuální kalibrační bod, napětí senzoru v milivoltech a teplota plynu. Po ustálení teploty a napětí (nejdříve však po 10 sekundách) se zobrazí příznak STABLE, což znamená, že je možné provedenou kalibraci potvrdit tlačítkem. Pokud se před stisknutím naměřené hodnoty změní, příznak STABLE zmizí a kalibrace probíhá dál až do dosažení další stabilní hodnoty. Pokud je nastavena 2B kalibrace proběhne obdobně i kalibrace podle druhého plynu. Strana 14 / Analyzátor He/O 2

15 3.6 Kalibrace sondy U nového analyzátoru nebo po výměně sondy je nutné novou sondu kalibrovat. Kalibraci je nutné provést nejenom při záměně sondy za jiný typ, ale i při použití jiné sondy stejného typu. Dále se kalibrace provádí po opravě resp. demontáži sondy. Pro dodržení dlouhodobé stability měření doporučujeme kalibraci provádět alespoň jedenkrát ročně. Sonda musí být při kalibraci naplněna vzduchem a musí mít stabilní teplotu. Pro ustálení teploty ponechte sondu půl hodiny temperovat v místnosti se stálou teplotou. Po ustálení teploty zapněte režim menu tlačítkem a zvolte funkci Calibration. Kalibrace musí proběhnout podle možnosti v tichém prostředí, například hluk kompresoru nebo spalovacího motoru v blízkosti sondy může kalibraci znemožnit nebo v horším případě snížit přesnost kalibrace. 3.7 Menu V režimu menu lze nastavovat parametry analyzátoru a spouštět kalibrační a testovací operace. Analyzátor přepnete do režimu menu stisknutím tlačítka. Zobrazí se nabídka skupin funkcí Skupinu vyberete pomocí tlačítek a (vybraná skupina je označena hranatými závorkami) a stisknete. Pokud nechcete žádnou ze skupin vybrat vrátíte se do režimu měření stisknutím tlačítka. Ve vybrané skupině se zobrazí první položka skupiny, například V tomto případě jde o položku Temperature která určuje v jakých jednotkách se bude zobrazovat teplota a její v druhém řádku je její aktuální nastavení na stupně Celsia. Položky skupiny můžete procházet pomocí tlačítek (přechod na další položku) a (přechod na předchozí položku). Pokud chcete nastavení položky změnit, stiskněte a položka se přepne do editačního režimu, v tomto případě Použití / Strana 15

16 a tlačítky a můžete nastavit jinou z možných hodnot položky. V tomto případě jsou jen dvě možné hodnoty, Celsius a Fahrenheit. Dalším stisknutím tlačítka se editační režim ukončí a změněná hodnota položky se akceptuje, naopak stisknutím tlačítka se editační režim ukončí, ale hodnota zůstane taková jaká byla před zahájením editace. U položek, které obsahují číselnou hodnotu jako například REF1% ve skupině Set values se stisknutím tlačítka zvýší číslo v posledním řádu o jednotku (v tomto případě o desetinu) a stisknutím se o jednotku sníží. Tlačítkem se volí který řád (desetiny, jednotky, desítky) se bude měnit. Zvolená číslice je označena šipkou. Použití a je stejné jako u položek s výběrem varianty. V následujícím přehledu jsou podle skupin uvedeny jednotlivé položky dostupné z menu Skupina customization Uživatelsky nastavitelné parametry, které ovlivňují chování analyzátoru. název temperature mode O2Hetemp mode Hetemp mode O2temp frequency averaging values to avg. význam volba zobrazení teplot mód měření obsahu kyslíku, helia a teploty mód měření obsahu helia a teploty mód měření obsahu kyslíku a teploty počet měření koncentrace He za sekundu zobrazení koncentrace He se vyrovnává klouzavým průměrem počet hodnot ze kterých se vypočítává průměrná koncentrace He přípustné hodnoty Celsius Fahrenheit available not available available not available available not available yes no 2 20 Při zapnutém průměrování (averaging = on) se obsah helia zobrazuje i pokud ještě není k dispozici dostatek naměřených dílčích hodnot pro vypočtení průměru. V takovém případě se obsah helia zobrazí v závorkách Skupina Protocol Volba komunikačního protokolu a parametrů sériového přenosu mezi analyzátorem a počítačem. název protocol active protocol type význam Zapnutí výstupu pro počítač volba typu protokolu přípustné hodnoty off výstup je vypnut on výstup je zapnut basic základní protokol external protokol pro externí vyhodnocení interactive interaktivní protokol Strana 16 / Analyzátor He/O 2

17 název serial port význam přípustné hodnoty Nastavení sériového portu na jednu z 8n bps předvolených rychlostí. Rychlost je 8n bps udávána v bitech za sekundu, formát rámce 8n bps je vždy 8n1 osmibitové slovo bez parity 8n bps s jedním stopbitem. Řízení toku dat není 8n bps použito Skupina Set values Hodnoty popisující elektrické a mechanické parametry připojené sondy. Jejich hodnotu nebo rozpětí povolených hodnot určuje technická specifikace připojené sondy. název REF1 % REF2 % set O2 % S REF1 temp S REF1 voltage S REF1 time S REF1 min S REF2 temp S REF2 voltage S REF2 time S REF2 min S probe temp S probe time S probe min význam procento kyslíku pro kalibrační bod 1 procento kyslíku pro kalibrační bod 2 procento kyslíku pro mód zobrazení 2 ustálení teploty v kalibračním bodě 1, teplota [ C] ustálení napětí v kalibračním bodě 1, napětí [mv] doba ustálení v kalibračním bodě 1, čas [s] minimální doba pro ustálení v kalibračním bodě 2 [s] ustálení teploty v kalibračním bodě 2, teplota [ C] ustálení napětí v kalibračním bodě 2, napětí [mv] doba ustálení v kalibračním bodě 2, čas [s] minimální doba pro ustálení v kalibračním bodě 1 [s] ustálení teploty při kalibraci nové sondy, teplota [ C] ustálení teploty při kalibraci nové sondy, čas [s] minimální doba pro ustálení při kalibraci nové sondy [s] Skupina Internal values Interní hodnoty, vypočtené během kalibrace. Jejich nastavení neměňte. název REF1 voltage REF1 temp REF2 voltage REF2 temp delay 12 air delay 21 air delay t0 air calibrated O2 calibrated two point cal. význam napětí v kalibračním bodě 1 [mv] teplota při kalibraci v bodě 2 [ C] napětí v kalibračním bodě 2 [mv] teplota při kalibraci v bodě 2 [ C] kalibrace měření rychlosti zvuku, směr 1 2 [ms] kalibrace měření rychlosti zvuku, směr 2 1 [ms] teplota při které proběhla kalibrace [ C] čidlo rychlosti zvuku je kalibrováno čidlo O 2 je kalibrováno čidlo O 2 je kalibrováno ve dvou bodech Funkce Probe calibration Po potvrzení volby YES spustí kalibraci sondy Funkce Reset to default Po potvrzení volby YES nastaví všechny uživatelem změněné hodnoty do počátečního stavu (tovární nastavení). Použití / Strana 17

18 Strana 18 / Analyzátor He/O 2

19 4. Údržba 4.1 Výměna baterie V přístroji je použita alkalická devítívoltová baterie. Je umístěna pod krytem na spodní straně analyzátoru. Pro náhradu používejte pouze alkalické baterie. 4.2 Výměna kyslíkového senzoru Kyslíkový senzor má omezenou životnost. Analyzátor automaticky kontroluje stav senzoru a na konci jeho životnosti zobrazí po zapnutí přístroje hlášení "Replace sensor". V takovém případě je nutné senzor co nejdříve vyměnit, protože přesnost měření koncentrace kyslíku již není zaručena. Pro výměnu čidla vyšroubujte tři šroubky krytu druhé sekce sondy (1) a sejměte kryt (2). Vytáhněte konektor z čidla a čidlo vyšroubujte (3). Nové čidlo zašroubujte zpět až dokud okroužek nasazený na čidle nedosedne na plochu sondy. Zapojte konektor a upevněte kryt zpět. Po výměně čidla je nutné provést kalibraci. 4.3 Seřízení průtoku plynu Normální průtok plynu je 4 l/min při tlaku 200 barů. Při nižším tlaku je průtok úměrně nižší, což prodlužuje dobu měření. Pokud měříte trvale při nižším tlaku, můžete nastavit průtok 4 l/min při nižším tlaku. Údržba / Strana 19

20 Průtok se seřídí podle obrázku imbusovým klíčem 2 mm. Utahováním seřizovacího šroubu průtok snižujete, povolováním jej zvyšujete. Jmenovitá hodnota průtoku se nastavuje pro vzduch, pro směsi obsahující helium bude vzhledem k nižší viskozitě helia přiměřeně vyšší. Strana 20 / Analyzátor He/O 2

21 5. Připojení k počítači Analyzátor je možné připojit k počítači sériovým kabelem. Přenos dat probíhá v textovém režimu v kódu ASCII podle jednoho ze tří komunikačních protokolů. Obsah přenášených dat a význam příkazů jednotlivých protokolů je popsán níže. Protokol, přenosovou rychlost a další detaily komunikace musíte vybrat v menu konfigurace. Poznámka: Symboly a použité v popisu protokolu označují konec řádku a v kódu ASCII se kódují (v dekadickém zápisu) čísly 13 a Základní protokol Základní protokol předává připojenému počítači stejné údaje které se zobrazují na displayi v základním módu. Navíc se posílá údaj o stabilitě, který má hodnotu 0 pokud se ještě neustálila teplota měřeného plynu nebo výsledky měření vykazují příliš velké odchylky. Při nastavení základního protokolu posílá analyzátor po sériové lince 1 x za sekundu záznam ve tvaru 1. číslo formátu záznamu (1), 2. koncentrace kyslíku v procentech na 1 desetinné místo, 3. koncentrace helia v procentech na 1 desetinné místo, 4. teplota plynu na 1 desetinné místo, 5. jednotka teploty (C = stupně Celsia, F = stupně Fahrenheita), 6. platnost záznamu (0 = nestabilní hodnota, 1 = stabilní hodnota), 7. příklad: 1,12.7,20.45,18.2,C,1 5.2 Protokol pro externí vyhodnocení Protokol pro externí vyhodnocení je určen pro případ, kdy je analyzátor použit pouze pro měření rychlosti zvuku a veškeré další zpracování probíhá na připojeném počítači. V tomto režimu posílá analyzátor po sériové lince 1 x za sekundu záznam ve tvaru 1. číslo formátu záznamu (2), 2. napětí kyslíkového senzoru ve voltech, 3. doba průchodu akustického signálu 1 2 v sekundách, 4. doba průchodu akustického signálu 2 1 v sekundách, 5. teplota plynu v kelvinech, 6. příklad: 2,0.011, , , Připojení k počítači / Strana 21

22 5.3 Interaktivní protokol Interaktivní protokol zpracovává příkazy od nadřazeného počítače a reaguje na ně Příkaz SET Nastavení hodnoty parametru. Nastavit lze kterýkoliv z parametrů dostupných z menu. Příkaz SET jméno = hodnota Odpověď OK provedlo se bez chyby NAME jméno parametru nenalezeno RANGE hodnota mimo povolený rozsah odpověď OK NAME RANGE význam provedlo se bez chyb chybné jméno parametru hodnota mimo povolený rozsah Příkaz GET Zjištění aktuální hodnoty parametru. Příkaz GET jméno = hodnota Odpověď VALUE = hodnota NAME hodnota parametru jméno parametru nenalezeno Příkaz HELP Příkaz HELP Odpověď Seznam příkazů Příkaz LIST Příkaz LIST Strana 22 / Analyzátor He/O 2

23 Odpověď Jména všech parametrů ve tvaru jméno Příkaz VIEW Příkaz VIEW Odpověď Jména a hodnoty všech parametrů ve tvaru jméno = hodnota Příkaz DATA Příkaz DATA n Odpověď Datový záznam ve tvaru n podle odstavců 5.1 a 5.2. Pro jiná n vrátí prázdný řádek Příkaz DISPLAY Příkaz DISPLAY Odpověď Opis displaye ve tvaru řádek1 řádek2. Připojení k počítači / Strana 23

24 Strana 24 / Analyzátor He/O 2

25 6. Závady a jejich odstranění 6.1 Nezobrazuje se obsah helia Sonda měří rychlost helia v obou směrech. Pokud se tyto údaje rozcházejí, měření se považuje za chybné a obsah helia se nezobrazí. K této situaci může dojít pokud měřený plyn proudí sondou příliš rychle, při značném okolním hluku (například v blízkosti běžícího kompresoru nebo spalovacího motoru) a při závadě sondy. Pokud se nepodaří činnost analyzátoru obnovit snížením rychlosti plynu nebo vzdálením od zdroje hluku, zkuste provést zkalibrovat sondu. Pokud přístroj ani po kalibraci neměří správně, došlo zřejmě k závadě a je nutné sondu vyměnit nebo nechat opravit. 6.2 Ustálení obsahu helia trvá příliš dlouho Do sondy proudí příliš málo plynu. Příčinou může být příliš nízký tlak plynu v lahvi nebo příliš utažený seřizovací šroub průtoku plynu v přípojce. 6.3 Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % helia ve směsi Zobrazovaná hodnota vychází přímo z naměřené a vypočtené hodnoty a není nijak skrytě upravována. Možná chyba měření je symetrická a například při měření směsi bez obsahu helia může ukazovat 0.5 % nebo 0.5 % helia. Obdobně při měření čistého helia může ukázat například 99.5 % nebo %. Pokud je odchylka v toleranci měření, není tento jev na závadu. Při větší odchylce zkalibrujte sondu a pokud problém přetrvává, nechte ji opravit. 6.4 Přístroj ukazuje méně než 0 % nebo více než 100 % kyslíku ve směsi Zobrazovaná hodnota vychází přímo z naměřené a vypočtené hodnoty a není nijak skrytě upravována. Možná chyba měření je symetrická a například při měření směsi bez obsahu kyslíku může ukazovat 0.5 % nebo 0.5 % kyslíku. Obdobně při měření čistého kyslíku může ukázat například 99.5 % nebo %. Pokud je odchylka v toleranci měření, není tento jev na závadu. Při větší odchylce kyslíkové čidlo zkalibrujte a pokud problém přetrvává, vyměňte jej. Závady a jejich odstranění / Strana 25

26 Strana 26 / Analyzátor He/O 2

27 7. Technické údaje Rozsah měření koncentrace kyslíku: 0 až 100 % Rozsah měření koncentrace helia: 0 až 100 % Teplota směsi: 10 až +40 C Tlak směsi: shodný s tlakem prostředí, v rozsahu kpa, což odpovídá nadmořské výšce v rozsahu 0 až 3000 m standardní atmosféry. Základna měření rychlosti zvuku: 150 mm Měřicí frekvence: 2 khz Kyslíkový senzor: Teledyne R17, Hudson 5567, Ceramatec CAG13 nebo kompatibilní. Napájení: baterie 9 V nebo adaptér 12 V Technické údaje / Strana 27

28 Strana 28 / Analyzátor He/O 2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS 4b Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Displej... 2 Funkce systému... 2

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS1209M Uživatelská příručka Upozornění k používání výrobku 1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte si ji pro další využití. 2.

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE Úvod Digitální posuvné měřítko DIGI-MET je univerzální přesné měřidlo pro použití v náročných podmínkách výroby i kontrolní laboratoře. Před prvním použitím

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209A Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...3 Nastavení řídící jednotky...4 Funkce snímače tlaku...9 Technické parametry...12

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210

MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210 Obsah MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210 1 Obsah Obsah 1 Všeobecné informace... 1 1.1 Informace o návodu k použití... 1 1.2 Poznámky... 1 1.3 Určené použití... 1 1.4 Součásti... 1 1.5 Informace o likvidaci...

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg -

Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg - Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg - Calibrator Senzory 1-Wire UNI umožňují nastavení a kalibraci měřené hodnoty, včetně změny měřené jednotky, exponentu a podle typu senzoru až

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

DC12 Systém měření proudu

DC12 Systém měření proudu Obsah DC12 Systém měření proudu K čemu slouží DC12...2 Výhody systému DC12:...2 Montáž a zapojení...3 Zapojení čtyřpólového konektoru (nahoře)...3 Zapojení třípólového konektoru (dole)...3 Rozměry a umístění

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Cable3 Temp-485-Pt100 Frost2 Přehled Temp-485-Pt100

Více

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Návod k obsluze programové vybavení 1 Ovládaní PM 111 pomocí tlačítek na předním panelu Digitální tlakoměr PM 111 může být vybaven displejem v několika verzích s LED

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Digitální detektor alkoholu AL 6000

Digitální detektor alkoholu AL 6000 Digitální detektor alkoholu AL 6000 Návod k obsluze Jednotlivé části detektoru 1. trubice vstupu dechu, náustek 2. displej zobrazované údaje jsou v promile 3. kontrolka READY 4. tlačítko - zapnutí 5. výstup

Více

KERN MLS-A02 Verze 1.0 02/2008 CZ

KERN MLS-A02 Verze 1.0 02/2008 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Provozní manuál Sada pro kalibraci teploty Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 internet: www.kern-sohn.com KERN MLS-A02

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3)

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3) ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací (EEx ib IIC T3) FW 03.06 Ref23112004 KM Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz Obsah Před prvním

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

DIGIMON. elektronický dvoucestný rozvaděč. EKOTEZ spol. s.r.o. Koněvova 47 Praha 3 Tel./Fax: 222 580 631 www.ekotez.

DIGIMON. elektronický dvoucestný rozvaděč. EKOTEZ spol. s.r.o. Koněvova 47 Praha 3 Tel./Fax: 222 580 631 www.ekotez. DIGIMON elektronický dvoucestný rozvaděč EKOTEZ spol. s.r.o. Edit 20090206 Návod k obsluze a údržbě DIGIMON elektronický dvoucestný rozvaděč 1) nízkotlaká přípojka 1/4 SAE 2) vysokotlaká přípojka 1/4 SAE

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS1209W03 Uživatelská příručka Upozornění k používání výrobku 1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte si ji pro další využití. 2.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a TPMS kontrola tlaku v pneumatice tpms4a Hlavní výhody použití systému TPMS - Neustálá kontrola tlaku a teploty pneumatik - Optimální přilnavost pneumatik - Prodloužení životnosti pneumatik - Úspora pohonných

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření FW 03.07 BETA Ref: 18022005 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Indikace slabých napájecích článků... 3 Odkazy...

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Digitální termostat EVO.X. Návod k použití

Digitální termostat EVO.X. Návod k použití Digitální termostat EVO.X Návod k použití Bezpečnostní upozornění Během instalace a během provozu přístroje se musí dbát na následující předpisy: 1) Přístroj může připojovat pouze kvalifikovaná osoba.

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

TEPLOTNÍ KALIBRÁTOR NÁVOD K POUŽITÍ

TEPLOTNÍ KALIBRÁTOR NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ KALIBRÁTOR NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. Bezpečnostní informace...2 2. Rozložení panelu a funkce...3 2.1. Vysvětlení oblasti LCD displeje...3 3. Výměna baterie...4 4. Zapnutí / vypnutí kalibrátoru...4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232)

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232) Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232) Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na chybný příkaz 2 Příkazy 3 INT 3 SWON 3

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem,

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, Digitální detektor alkoholu DA-9000 Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, budete přesvědčeni o spolehlivosti a přesnosti technologie

Více