Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů"

Transkript

1 Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů Hana KŘÍŽOVÁ Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci Souhrn / Abstract Barevné odpady z vinařské produkce (výlisky z modré révy) a z konzervárenského průmyslu (slupky z červené řepy, mrkve, matoliny z třešní, rybízu apod.) jsou bohatým zdrojem přírodních barviv (antokyany, betalainy, karotenoidy), která mohou být využita jako ekologická alternativa syntetických barviv v textilním průmyslu. Cílem této práce bylo otestovat světlostálost vybraných typů přírodních barviv ze zemědělských odpadů na textiliích a poukázat na možnosti zlepšení jejich vytažení a světelné odolnosti. Klíčová slova: přírodní barviva, světlostálost, antokyany, karoten, betanin. Colored wastes of wine production (blue vine pomace) and canning industry (peel of red beet carrots, marc of cherry, currant, etc.) are a rich source of natural colorants (anthocyanins, betalaines, carotenoids), that can be used as an environmentally friendly alternative of synthetic dyes in the textile industry. The goal of this study was to test the lightfastness of selected natural dyes from agricultural wastes on textiles and to point out options of improving their extraction and light resistance. Key words: natural dyes, light fastness, anthocyanins, carotene, betanin. 1. Úvod Žijeme v době, kdy se nejrůznější odpady stávají významnou komoditou a vzhledem ke značným objemům těchto odpadů je jejich další zpracování a využití nejen ekologickým, ale i ekonomickým přínosem. Produkce vína, moštárny a konzervárenský průmysl zpracovávají značné objemy produktů, jejichž odpadem jsou tisíce tun výlisků a matolin. Ty často obsahují barevné látky, které mohou být dále využity jako zdroj přírodních barviv v textilním průmyslu. Přírodní barviva lze podobně jako ostatní textilní barviva rozdělit podle způsobu barvení substrátu na barviva přímá, jejichž vazba na vlákno se uskutečňuje především prostřednictvím slabších vazebných interakcí, např. vodíkových můstků (většina přírodních barviv), barviva kypová (typickým zástupcem je indigo), která se v různém ph převádějí na rozpustnější a odlišně zbarvené formy s následným návratem do nerozpustného stavu uvnitř vlákna, dále kyselá barviva, která se v kyselém prostředí změní na aniont reagující s kationtem protonizovaného živočišného vlákna, případně ve vodě téměř nerozpustná disperzní barviva určená pro syntetická vlákna (např. chlorofyl). Chemická struktura všech těchto barviv je však velmi rozmanitá a o posunu odstínu nebo změně rozpustnosti rozhoduje počet násobných vazeb nebo přítomnost či nepřítomnost některé funkční skupiny v systému. V této práci byly zvoleny tři chemicky odlišné skupiny přírodních barviv, které lze však způsobem barvení a vazbou na vlákno označit shodně za barviva přímá: antokyany, betalainy a karoteny. Tato barviva reprezentují nejčastější barevné látky v zemědělských a konzervárenských odpadech, kterými jsou výlisky z modré révy, matoliny z rybízu, třešní či višní, slupky a odkrojky z červené řepy a mrkve. Vedle nízkého procenta obsahu přírodních barviv v rostlinných materiálech je obecným problémem přírodních barviv jejich vysoká rozpustnost a s ní souvisí i nízká afinita k textilnímu vláknu. Od ní se odvíjí jednak nízké procento vytažení barviva z lázně a jednak horší stálosti (stálost v praní, stálost na světle).

2 1.1. Antokyany Antokyany jsou ve vodě rozpustné rostlinné pigmenty. Jsou zodpovědné za pestrou paletu růžových, červených, fialových a modrých odstínů květin, plodů, zelenin a semen. Jejich typickou vlastností je změna barvy podle ph prostředí, obecně od červené v kyselém prostředí, přes purpurovou do modré v prostředí zásaditém. Chemicky se jedná o flavonoidy, které jsou součástí velké skupiny polyfenolů. Koloristicky jsou řazeny do pyranových barviv a z pohledu textilního barvení do barviv přímých. Antokyany se rostlinách vyskytují v podobě glykosidů, přičemž cukerná část může být acylovaná organickou kyselinou. Antokyany jsou nejstabilnější při ph 3-4,5. Při nižším ph probíhá především hydrolýza glykosidické vazby. Už při ph>5 začíná docházet k jejich oxidaci a v zásaditém prostředí se antokyany rozkládají. V rostlinách se nejčastěji vyskytují různé glykosidy kyanidinu (obr.1), které jsou obsaženy např. v černém bezu, červeném zelí, jablkách, vinné révě, černém rybízu, ostružinách nebo borůvkách Betanin Betanin (obr.2) je o indolové barvivo ze skupiny betalainů, které je obsaženo např. v bulvách červené řepy (Beta vulgaris), ale i v červeném mangoldu nebo v opuncii. V rostlinách jsou betalainy opět přítomny v podobě glykosidů. Často jsou v rostlinách doprovázeny žlutými až oranžovými antoxantiny ze skupiny flavoniodů, nicméně i přes určitou vnější podobnost betalainů s antokyany jsou betalainy stavebně i funkčně zcela odlišné a nikdy se společně s antokyany v rostlinách nevyskytují. Nejsou také tolik citlivé na změnu ph jako antokyany, ale jsou velmi citlivé na teplo a UV záření a proto jsou jako potravinářská barviva používána spíše v mražených výrobcích a ve výrobcích s krátkou dobou spotřeby. Obr.1: Kyanidin Obr.2: Betanin 1.3. Karoteny Karoteny (obr.3) jsou v tucích rozpustná barviva ze skupiny karotenoidů, která se v buňkách rostlin účastní fotosyntézy a ochrany před UV zářením, protože jsou schopna zachycovat světelné záření. Jsou obsaženy např. v mrkvi, žlutých melounech nebo brokolici. Dlouhý dvacetiuhlíkatý skelet s násobnými vazbami bez dalších reaktivních skupin řadí toto přírodní barvivo také k barvivům přímým, u kterých dochází k vazbě s vláknem přes slabé vazebné interakce Vlna Vlna je živočišné vlákno, jehož základem je vláknitá bílkovina keratin. Tento živočišný polymer je tvořen z monomerů - aminokyselin, které jsou pospojovány peptidickými vazbami (-CO-NH-), které vznikají kondenzací aminoskupin a karboxylových skupin aminokyselin. Posloupnost aminokyselin určuje primární strukturu keratinu. Vzhledem k rozmanitosti této primární struktury obsahuje vlna nejrůznější chemické skupiny. Jednotlivé peptidické řetězce jsou navzájem pospojovány vodíkovými

3 můstky, solnými můstky mezi disociovanými karboxyly a protonizovanými aminoskupinami, disulfidickými (cystinovými) můstky (síra je obsažena v aminokyselině cystinu, cysteinu a methioninu), ve struktuře vláken je obsažen fenol (aminokyselina tyrosin), imidazol (aminokyselina histidin) a indol (aminokyselina tryptofan), a dále kationické a anionické aminokyseliny. Tato chemická rozmanitost dělá z vlny poměrně reaktivní a reakcím s rozmanitými barvivy přístupný substrát. Vlna snáší kyselé prostředí lépe než zásadité. Díky obsahu karboxylů i aminoskupin má určitou pufrační schopnost a v rozmezí ph 3,4-4,5, kdy je počet disociovaných karboxylových skupin a aminoskupin v rovnováze, vykazuje vlna nejvyšší stabilitu. Vlna se nachází v izoelektrickém stavu, kdy nemá navenek žádný elektrický náboj, při ph 4.9. Toto ph představuje bod s maximální chemickou a mechanickou stabilitou. S klesajícím ph lázně se potlačuje disociace karboxylových skupin a dochází k protonizaci vlny. Obr.3: Karoten 1.5. Tanin Rostlinné taniny jsou ve vodě rozpustné polyfenolické sloučeniny, které se nacházejí v nejrůznějších částech rostlin, jako jsou dřevo, kůra ovoce, lusky, listy, kořeny a hálky. Fenolické hydroxylové skupiny taninů mohou tvořit účinné křížové vazby s různými typy vláken a barviv a pomoci tak při fixaci barviv. Byly používány odedávna jako mořidla při barvení přírodními barvivy a novodobý textilní průmysl objevil taniny a jejich syntetické náhražky jako ustalovače kyselých barviv na polyamidu pro zvýšení mokrých stálostí Světelná stálobarevnost Příčinou barevných změn je fotokatalýza barviv, kdy dochází k interakci barviva s vysokoenergetickým UV zářením, které vede k destrukci barviva. Vysoce energetické fotony vyrážejí z molekul barviva elektrony a změní je na reaktivní radikály. Ty snadno reagují s okolními molekulamibarviva, substrátu nebo s kyslíkem a vodou- za vzniku dalších reaktivních zplodin. Rozkladné reakce jsou provázeny barevnými změnami a poklesem intenzity vybarvení. Obecně: světlejší odstíny jsou poškozeny (změna odstínu nebo úplné odbarvení) mnohem dříve a snadněji než tmavá vybarvení. Světelnému rozkladu více odolávají agregáty molekul barviva, takže sytější vybarvení jsou vůči světlu odolnější. Stálosti na světle se testují buď na světle denním (dle normy ČSN ), kdy se vzorky vystavují k jihu pod úhlem 45 o. Na letním slunci se projeví změny u stupně 1 již po několika hodinách, u stupně 4 asi po týdnu a u stupně 7 až po několika letech. Jde o testování nejpřirozenější, avšak zdlouhavé a vzhledem k proměnlivosti podmínek také obtížněji kvantifikovatelné. Zrychleným testem světlostálosti je testování tzv. xenotestem, kdy se testuje světlem umělým generovaným xenonovou výbojkou (dle normy ČSN ). Testuje se ve zvolené teplotě a vlhkosti a hodnotí se změny vybarvení. Neposuzuje se absolutní úbytek barviva, ale vzorek je ozařován spolu se standardem, který představuje tzv. modrá stupnice. Jde o osmistupňovou řadu modrých vybarvení na vlněné tkanině, kdy se vždy následující barvivo rozkládá 2x (nebo 4x) pomaleji než to předchozí. K narušení stupně 1 dochází velmi rychle, stupeň 4 se naruší po 8-10 hodinách, stupeň 6 se rozloží v průběhu 2-4 dnů. Nejhorší stálost na světle tedy představuje hodnota 1, stupeň 6-7 představuje vynikající úroveň stálosti na světle. Pro běžné oděvní textilie je vyžadována stálost na světle alespoň na stupni 3.

4 2. Experimentální část 2.1. Materiál a zařízení Vlněná tkanina (plošná hmotnost 280 g/m 2 ) Výlisky z modrých hroznů, červená řepa, mrkev Kyselina octová 10%, kyselina tříslová (hydrolyzovatelný tanin) 3g/litr Barvicí aparát AHIBA ECO s programovatelným ohřevem Vysokotlaká výbojka ULTRAMED 400 s výkonem 18.8 W/m 2 v oblasti UVA a 1.71 W/m 2 v oblasti UVB UV/VIS spektrofotometr UV-1600 PC (Mapada, Čína) 2.2. Postup Ve vodní lázni byla provedena extrakce barviv za varu po dobu 15 minut (přibližně 50 g každého přírodního materiálu ml vody), polovina byla následně okyselena kyselinou octovou (ph 3,5). Část tkanin byla předmořena taninem po dobu 1 hodiny s počáteční teplotou 90 o C, část byla upravena taninem až po barvení a část nebyla mořena. Barvení tkanin probíhalo v patronách barvicího aparátu při teplotě 95 o C po dobu 15 minut, při rychlosti 10 otáček/ minutu a délce lázně přibližně 1:40. Další hodinu byly tkaniny ponechány v chladnoucí barvicí lázni a poté promyty destilovanou vodou, vysušeny a vystaveny UV záření po dobu 1-4 hodin ve vzdálenosti cca 60 cm od zdroje, po každé hodině byla odkryta další část tkaniny. Vznikly tak proužky tkanin demonstrující postupné zatížení UV zářením v čase 0-4 hodiny. Porovnání světelné zátěže bylo provedeno s tzv. modrou stupnicí obarvených textilií, podle které došlo k narušení stupně 1 již po hodině ozařování, stupeň 2 byl narušen po 2 hodinách a k mírnému narušení stupně 3 došlo po 4 hodinách osvitu. Zároveň byla proměřena VIS absorpční spektra všech tří barviv, a to při neupraveném ph i při okyselení kyselinou octovou Výsledek a diskuze Porovnáním absorpčních spekter všech tří barviv měřených v neupraveném a okyseleném prostředí je zřejmé, že u betaninu (obr.4) ani karotenu (obr.5) nedošlo prakticky k žádné změně v průběhu spektra, u antokyanů dochází působením H+ iontů ke vzniku kladného náboje na pyranovém kyslíku. Tento kladný náboj je kompenzován interakcí s jeho nevazebným elektronovým párem, čímž dojde k propojení konjugovaného systému všech tří kruhů flavanolového skeletu (obr.1). Vzniká jasně červený stabilní flavyliový kationt a dochází k silnému nárůstu absorbance při vlnové délce kolem 520 nm (obr.6). Při hodnocení vybarvení vlněné tkaniny barvené v neupraveném a v okyseleném ph lze konstatovat, že v případě karotenu a betaninu došlo v kyselém prostředí k výrazně sytějšímu vybarvení tkaniny, zatímco v případě antokyanů se intenzita barevného odstínu snížila. V případě řepného betaninu byl posun ve vybarvení velmi výrazný: zatímco při neupraveném ph lázně se vlněná tkanina obarvila jen oranžově, při okyselení získala sytě červenopurpurový odstín. To lze chemicky vysvětlit tím, že v kyselejším prostředí došlo k potlačení disociace karboxylových skupin betaninu a tím i k jeho horší rozpustnosti ve vodě, což vedlo následně k lepšímu vytažení na vlákno. Kyselé ph přispělo i ke zlepšení vytažení karotenu, příčina je však spíše v uvolnění barviva z vakuol, případně v hydrolýze glykosidických vazeb, čímž došlo k mírnému zvýšení jeho afinity k vláknu. Izoelektrický bod vlny leží kolem ph 4.7, při nižším ph při použití kyseliny octové může teoreticky již docházet k protonizaci některých aminoskupin a protože u antokyanů dochází v této oblasti ke vzniku flavyliového kationtu, mohou být příčinou nižšího vytažení antokyanů v kyselém ph elektrické odpudivé síly mezi povrchem vlákna a molekulami barviva.

5 Obr.4: VIS spektrum betaninu Obr.5: VIS spektrum karotenu flavyliový kationt (ph 3,5) Obr.6: VIS spektrum antokyanů Předmoření tkanin taninem (pretreatment) mělo nejvýraznější vliv na vytažení antokyanů na vlákno, ale při následném vystavení UV záření se světlostálost mořených a nemořených tkanin nelišila. Tkaniny barvené betaninem i karotenem vykazovaly změny odstínu již po 1 hodině (stupeň 1), tkanina obarvená antokyany zůstala beze změny i po 4 hodinách osvitu, kdy již docházelo k narušení stupně 3 modré srovnávací stupnice, což lze u přírodních barviv hodnotit jako velmi dobrou světlostálost. Část tkanin obarvených v kyselém ph byla dodatečně ošetřena taninem (post treatment) a po osvitu UV zářením (obr.8) byla tato vybarvení porovnána. I u těchto tkanin se během 4 hodin UV osvitu nezměnil odstín barvený antokyany, u vybarvení okyseleným karotenem s dodatečným ošetřením taninem se zlepšila světlostálost na stupeň 1-2, u tkaniny obarvené okyseleným betaninem a po ošetření taninem Obr.7: Vliv taninu za sucha/za mokra

6 došlo ke zlepšení světlostálosti na stupeň 2-3 pouze při osvitu za mokra. Tento rozdíl je dobře patrný na obr.7, který byl pro zvýraznění rozdílu mezi osvětlenou a neosvětlenou částí tkaniny zkreslen přidáním červené barvy a zvýšením kontrastu. Obě tkaniny byly po kyselém barvení ošetřeny taninem, ale tkanina dole byla vystavena UV záření v mokrém stavu. U ní nedošlo k žádnému barevnému posunu v průběhu 1.hodiny osvitu, proto lze předpokládat, že se v mokrém stavu patrně lépe projevil ochranný antioxidační vliv taninu, který je mimo jiné schopen likvidovat volné radikály vznikající působením UV záření. 0 h 1 h 2 h 4 h UV Obr.8: Tkaniny barvené v kyselém ph (zdola nahoru antokyany, karoten, betanin), působení UV 0-4 h (zleva doprava, hranice označeny šipkami). 3. Závěr V této práci bylo provedeno barvení vlněné tkaniny vybranými přírodními barvivy, která zastupují typické odpadní produkty zemědělsko-konzervárenské produkce. I přes obecné nedostatky přírodních barviv, kterými jsou především nízké stálosti i nízká sytost a brilantnost odstínů, je možné bez použití anorganických mořidel zatěžujících životní prostředí, kombinací barvicích postupů a při znalostí jejich struktury a chování v různě kyselém ph, případně s využitím dalších přírodních produktů dosáhnout alespoň u některých z nich pěkných a sytých barev a uspokojující odolnosti. Barvením vlny červenou řepou v kyselém prostředí byl získán velmi pěkný a sytý odstín, který je u přírodních barviv ojedinělý, ale který zároveň bez ošetření taninem a za sucha vykazoval jen nízkou světlostálost. Vlněná tkanina obarvená antokyany bez úpravy ph vykazovala dostatečně sytý fialový odstín, který odolával zátěži UV i po 4 hodinách osvitu a splňuje tak nároky na světlostálost u běžných levnějších oděvů (stupeň 3). Přestože nepatříme k zemím, kde má přírodní barvení silnou tradicí, zaznamenáváme renesanci zájmu o ekologii, přírodní produkty, přírodní barvení a návrat k přírodě. Barvení textilií rostlinnými barevnými odpady představuje ideální spojení pěkného s užitečným, a proto i v moderním textilním barvířství má výzkum přírodních barviv své pevné místo. Poděkování:

7 Tato práce vznikla za přispění Ministerstva školství ČR prostřednictvím SGS projektu č /115 na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Poděkování za pomoc a cenné rady patří také prof. Ing. Jakubu Wienerovi, Ph.D. (Katedra materiálového inženýrství Textilní fakulty TUL). Použitá literatura: 1. Velišek J., Chemie potravin. Ossis Tabor, Bechtold T., Mahmud-Ali A., Mussak R.: Anthocyanin dyes extracted from grape pomace for the purpose of textile dyeing. J.Sci.Food Agric. 87, 2007, p Kryštůfek J., Wiener J.: Barvení textilií I. Skriptum TU Liberec, Giusti M. M., Wrolstad R.E.: Characterisation and measurement of anthocyanins by UV visible spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry, F1.2, 2001, on line <http://www.does.org/masterli/facsample.htm> 5. Schweppe H., Handbuch der Naturfarbstoffe. Ecomed Landsberg, Kryštůfek J., Machaňová D., Wiener J.: Barvení textilií II. Skriptum TU Liberec

POLYFENOLY Z VINAŘSKÝCH ODPADŮ JAKO FUNKČNÍ TEXTILNÍ BARVIVA A JEJICH TESTOVÁNÍ UV ZÁŘENÍM

POLYFENOLY Z VINAŘSKÝCH ODPADŮ JAKO FUNKČNÍ TEXTILNÍ BARVIVA A JEJICH TESTOVÁNÍ UV ZÁŘENÍM POLYFENOLY Z VINAŘSKÝCH ODPADŮ JAKO FUNKČNÍ TEXTILNÍ BARVIVA A JEJICH TESTOVÁNÍ UV ZÁŘENÍM Hana KŘÍŽOVÁ, Jakub WIENER Katedra materiálového inženýrství, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

ORGANICKÁ BARVIVA. BARVIVA jsou látky, kterými lze vybarvovat jiné látky.

ORGANICKÁ BARVIVA. BARVIVA jsou látky, kterými lze vybarvovat jiné látky. Studijní text: rganická barviva RGAIKÁ BARVIVA Studijní text pro žáky 4. ročníku gymnázia. Je určen žákům, kteří chtějí maturovat z chemie nebo se chtějí chemii dále věnovat. BARVIVA jsou látky, kterými

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Textile dye mix ( Mx 30 ) Směs textilních barviv

Textile dye mix ( Mx 30 ) Směs textilních barviv Textile dye mix ( Mx 30 ) Směs textilních barviv Koncentrace přípravku: 6,6 % ve vazelíně Jde o směsný hapten používaný k zjištění příčiny kontaktní dermatitidy například po dlouhodobém kontaktu pokožky

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Chromismus a jeho aplikace III

Chromismus a jeho aplikace III Chromismus a jeho aplikace III M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Fotochromní sloučeniny I Základní požadavky na ideální organické fotochromní sloučeniny : Vznik odstínu. Materiál

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ)

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) 01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Dominantní FL ječmene jarního

Dominantní FL ječmene jarního Materová Zuzana SGS OU Hlavní cíl prezentace Kvantitativní vyhodnocení vlivu dopadající radiace na obsah volných FL v listech ječmene jarního srovnání napříč experimenty KFY (-) Podmínka srovnatelnosti

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_413 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 4a Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Cíle Po prostudování této kapitoly budete mít

Více

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie? Krásný skleník K čemu je dobrá spektroskopie? V časopise Zahrádkář se v dopisech čtenářů objevil tento problém: Pan Sklenička se rozhodl postavit na zahradě nový skleník. Bylo to na popud jeho manželky,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I V E S T I E D Z V J E V Z D Ě L Á V Á Í AMIKYSELIY PEPTIDY AMIKYSELIY = substituční/funkční deriváty karboxylových kyselin = základní jednotky proteinů (α-aminokyseliny) becný vzorec 2-aminokyselin (α-aminokyselin):

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA KAROTEN PUP LKA A» účinné látky z přírodních zdrojů» chrání organizmus před volnými radikály» chrání kůži a zrak při opalování na slunci a v soláriích» pupalka vhodně působí při

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU 1. Úvod Kyselina šťavelová se v restaurátorské praxi používá při odstraňování rezavých skvrn vzniklých společným působením železných předmětů (sponky, svorky..)

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. ročník

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. ročník DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/8 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_04 Název materiálu: Ovoce I Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce I. Očekávaný

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Název: Fotosyntéza. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Fotosyntéza. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Fotosyntéza Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika, fyzika Ročník: 5. Tématický celek:

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

Analýza životnosti a stárnutí svítivých diod

Analýza životnosti a stárnutí svítivých diod Analýza životnosti a stárnutí svítivých diod Sikorová Iveta TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 2 Praní v klasických pračkách Modul 3 Proces praní Kapitola 2 Praní v klasických pračkách 1 Obsah oblast

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz Většina prezentovaných výsledků

Více