NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU"

Transkript

1 NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU MINI ICE (IFOSFAMIDE, ETOPOSID, CARBOPLATINUM) AFTER THE FAILURE OF ANTHRACYCLlNES AND TAXANES IN METASTATlC BREAST CANCER PATIENTS: SINGLE INSTlTUTlON EXPERlENCE JANKÙ F., PETRUZELKA L., NOVOTNÝ J., SAF ANDA M., JUDAS L. ONKOLOGICKA KLINIKA 1.LF UK A VFN, PRAHA Souhrn: Na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN bylo od února 1996 do dubna 2001 léèeno 27 pacientu (26 žen a 1 muž) s metastazujícím karcinomem prsu po selhání atracyklínu (4) nebo antracyklínu a taxánu (23) kombinací minilce (den 1 a 2: ifosfarnid 19/m2, karboplatina 200mg/m2, etoposid 300mg/m2), která byla podávána jednou za 28 dní do progrese onemocnìní nebo projevu nepøijatelné toxicity. Všichni pacienti mìli histologicky prokázaný karcinom prsu, stav výkonnosti dle ECOG O až 2. V dobì léèby bylo pacientum 33 až 71 let (medián: 47 let). Dvanáct pacientu dostalo více než 2 øady chemoterapie pøed tímto režimem. V tomto souboru jsme hodnotili poèet léèebných odpovìdí, dobu do progrese, pøežití a nežádoucí úèinky. Výsledky: Doposud bylo hodnoceno 27 pacientu na toxicitu a úèinnost. Nebylo pozorováno žádné úmrtí v souvislosti s léèbou. Toxicita byla hodnocena dle CTC NCI. Hlavní a dávku limitující byla hematotoxicita. Bìhem celkovì podaných 106 cyklu léèby se objevilo 15 epizod febrilní neutropenie, 50 epizod hematologické toxicity stupnì 3 a 4. Skupinì pacientu mladších 50 let (15) bylo podáno celkem 66 cyklu léèby. Ve skupinì pacientu starších 50 let (12) to bylo 40 cyklu léèby. Rustové faktory byly použity u 12 pacientu pøi léèbì protrahované neutropenie. U 2 cyklu se objevily pnljmy stupnì 3. Alopecie byla pozorována u všech pacientu. Jiná nehematologická toxicita stupnì 3 a 4 nebyla zaznamenána. Léèebná odpovìï byla pozorována u 41 % pacientu. V 9 pøípadech (33%) se jednalo o parciá1ni odpovìï (PR) a ve 2 pøípadech (8%) o kompletni odpovìï (CR). Medián doby do progrese byl 22 týdnu (4-117) s 5 pacienty (19%) bez známek progrese déle než 12 mìsícu. Medián celkového pøežití byl 47 týdnu (4-256) s 12 pacienty (44%) žijícími déle než 1 rok a 3 pacienty (11%) žijícími déle než 2 roky od zahájeni léèby. Závìr: Režim minilce je efektivni u metastazujícího karcinomu prsu po selhání antracyk1ínu a taxánu, ale vykazuje výraznou hematotoxicitu. Tato kombinace je vhodná pøedevším pro mladší pacienty v dobrém stavu výkonnosti. Klíèová slova: metastazující karcinom prsu, chemoterapie, pøežití, odpovìï, toxicita. Summary: Since February 1996 till April200l, 27 patients with advanced breast cancer (26 women and 1 man) either after the anthracyclines (4) or anthracyclines and taxanes failure ~23) were treated with combination mini ICE (day 1 and 2: ifosfarnide 19/m2 I-hoUf i. v. infusion, carboplatinum 200mg/m I-hoUf i. v. infusion, etoposid 300mg/m222-hour i. v. infusion) administered every 4 weeks until unacceptable toxicity or disease progression. All patients had histologically proven breast cancer, ECOG performance status O - 2, age (median 47). 12 patients received more than 2lines of chemotherapy prior this regimen. We assessed the response rate (RR), the time to progression (TTP), the survival (OS), the safety and toxicity. Results: Now 27 patients are evaluable for the toxicity and response. No treatrnent related death occurred. Toxicity was assessed according to CTC NCI. The major dose limiting toxicity was hematologic. There were 15 episodes of febrile neutropenia observed, 50 grade 3 or 4 hematologic toxicity in 106 administered cycles. There were administered 66 cycles in the subset of 15 younger patients (under the age of 50) and 40 cycles in the subset of 12 older patients respectively. Growth factors were used in 12 patients, Grade 3 diarrhea occurred in 2 cycles. All patients had alopecia. Other grade 3 or 4 nonhematologic toxicity has not been observed. The overall response rate is 41 % including 9 PR (33%) and 2 CR (8%). Median TTP is 22 weeks [4-117] with 5 patients (19 %) remaining progression free more than 12 month. Median survival is 47 weeks [4-256] with 12 patients (44%) living more then 1 year and 3 (11%) living more then 2 years since the treatrnent had been started. Conclusion: This regimen has shown good activity bul significant hematologic toxicity in advanced breast cancer patients pretreated with anthracyclines and taxanes. This combination is suitable for younger patients with good performance status. Key Words: metastatic breast cancer, chemotherapy, survival, response, toxicity., Úvod nìkterá nová cytostatikajako vinorelbin (25-27), gemcitabin Bìhem 90. letech došlo k dalšímu pokroku v léèbì metasta- (23, 24) èi kapecitabin (20-22). Pro nemocné se zvýšenou zujícího karcinomu prsu. Po antracyklínech, které se staly sou- expresí HER2/neu onkogenu je možné zvažovat kombinace èástí léèebných schémat v 80. letech, se objevilo nìkolik cytostatik s antiher protilátkou (trastuzumab)(17-19). Dalnových úèinných cytostatik, z nichž pøedevším taxány získa- ším z možných režimù je kombinace miniice (28-30). ly nezastupitelné místo v léèbì tohoto onemocnìní (1,6-9,11). Na základì výsledkù kontrolovaných kliníckých studií se kom-pacienti a metody binace antracyklínù a taxánù staly režimy používanými v 1. Na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN byl podáván režim linii léèby (2-5,10, 13, 14). Po selhání tìchto cytostatik není miniice od února 1996 do dubna pacientùm (26 žen jednoznaènì urèené agens èi režim, který by byl prokazatelnì a 1 muž) s metastazujícím karcinomem prsu po selhání atradostateènì úèinný a tedy jasnì indikován. Je možné použít cyklínù (4 pacienti) nebo antracyklínù a taxánù (23 pacientù). 202 KLINICKA ONKOLOGIE 14 6/2001

2 Všichni hodnocení pacienti mìli histologicky potvrzený kar- Tabulka 10 Charakteristika souboru pacientù cinom prsu, stav výkonnosti dle ECOG O až 2. Léèebná odpovìï byla hodnocena podle WHO kritérií. P.. aclenti Chemoterapie byla podána v následujícím dávkovacím sché- Charakteristika souboru Poèet % matu: ifosfamid ASTA Medica) 19/m2 v hodino- Celkem 27 vé v hodinové infúzi, karboplatina infúzi, etoposid Bristol-Myers Lachema) 200mg/m2 Squibb) P o hl ø::~ži í mg/m2 v kontinuální infúzi trvající 22 hodin; vše podáva- ženy 26 96:3 né v den 1 a 2 každých 28 dní. Léèba byla podána bìhem krát- Vìk kodobé 48 hodinové hospitalizace. K prevenci nevolnosti Medián 47 a zvracení byly podány 5-hydroxytryptamine-3 antagonisté Rozpìtí < 50 let Glaxo Wellcome) v den 1 a 2 pøed zahájením che- > 50 let moterapie. Rekombinantní hemopoetické rùstové faktory ECOG peïormance status :' Amgen nebo nebo Grano-? 19 ~j cyte, Aventis) byly použity pøi léèbì febrilních neutropenií 2 \j 8 30 a profylakticky u pacientú, kde byla zaznamenána febrilní neu- R t i tropenie nebo neutropenie stupnì 4 a nebyla redukována dáv- ec:k ~ry " ka v následujících cyklech. ER Krevní obraz s diferenciálním rozpoètem byl kontrolován pøed Neznánlé 6 22 každým cyklem a týden po podání chemoterapie. Toxicita byla HER2/neu hodnocena podle Common Toxicity Criteria National Cancer Pozitivní 5 19 Institute (CTC NCI). Pro posouzení léèebné odpovìdi byla Negativn} 9 33 použita WHO kritéria. Léèba byla podávána do známek pro- Neznánly grese onemocnìní nebo nepøijatelných projevú toxicity. Poèet a charakter postižených systémù St t o Ok a lsti a 3 a více 7 27 Pøežití bylo poèítáno ode dne zahájení chemoterapie do dne játra 4 15 úmrtí. Doba do progrese byla definována jako èas od zaháje- plíce ní léèby do progrese onemocnìní skelet mìkké tkánì Výsledky Pøedchozí chemoterapie Od února 1996 do dubna 2001 bylo touto kombinací léèeno 27 i ~:~ : ~g pacientú. Podrobná charakteristika souboru je popsána v tabul- 3 øady 3 10 ce 1. Jednalo se o 26 žen a 1 muže s mediánem vìku 47 let (roz- 4 a více 8 30 pìtí let). Velká vìtšina pacientú byla v dobrém stavu Pøedléèen! antracykl~ny,4 15 výkonnosti dle ECOG (PS 0-10 pacientú, PS 1-9 pacientú, PS Pøedléèem antracyklmy a taxány pacientú). Histologicky se jednalo o duktální infitrující Pøedchozí hormonoterapie, karcinom v 17 pøípadech, lobulární infiltrující karcinom ve 3, i ~a~a ~ ~~ atypický medulární ve 2 a trabekulární ve 2 pøípadech. Infla- 3 ø:d~ 4 15 matorní, medulární a anaplastický karcinom se vyskytl po jednom pøípadu. Tøetina pacientú mìla pozitivní hormonální receptory, 6 negativní. U 12 pacientú nebyly hormonální receptory ní plic. Pøi hodnocení odpovìdi dle poètu postižených orgávyšetøeny. Zvýšená exprese HER2/neu onkogenu byla vyšet- nových systémú bylo u 8 hodnotitelných pacientek s postižefena ve 14 pøípadech, z nichž 5 bylo pozitivních. Témìø polo- ním jednoho systému dosaženo 4 (50%) léèebných odpovìdí vina (12) pacientú mìla postiženy dva orgánové systémy nádo- vèetnì 2 CR. U 12 pacientú s postižením 2 systémú bylo dosa- Tem, postižení pouze jednoho systému jsme zjistili u 8 pacientú ženo 4 (33%) léèebných odpovìdí a u 7 pacientú se 3 a více a tøech a více systémú u 7 pacientú. Nejèastìji, ve 23 pøípadech, postiženými systémy 2 (29%) odpovìdi. Mezi 9 pacienty se jednalo o postižení mìkkých tkání jako jsou lymfatické uzli- s pozitivními hormonálními receptory byly zjištìny 3 (33%) ny, kúže, podkoží nebo druhostranný prs. Postižení skeletu bylo léèebné odpovìdi vèetnì jedné CR. U 12 pacientek s negatiu 14, plic u 13 a jater u 4 pacientú. Všichni pacienti v tomto vitou hormonálních receptorù bylo zaznamenáno 5 (42%) souboru byli hodnì pøedléèeni. Po selhání antracyklínú a taxá- odpovìdí vèetnì jedné CR. Tøi (50%) léèebné odpovìdi byly nú jich bylo 23. Ètyøi pacientky nebyly pøedléèeny taxány. Jed- zjištìny u 6 pacientek s neznámými hormonálními receptory. nalo se o nemocné léèené touto kombinací v dobì, kdy ještì Ctrnáct hodnotitelných pacientek, které byly léèeny pøedenebylo použití taxánú v této indikaci u nás tak rozšíøené. Devìt vším v posledních 2 letech, bylo vyšetøeno na zvýšenou exprepacientek bylo navíc pøedléèeno vinorelbinem v monoterapii si HER2/neu onkogenu. Pìt (36%) z nich bylo HER2/neu pozinebo kombinacích. Hormonální léèba pro generalizované one- tivních (DAKO). Mezi tìmito pacientkami byly popsány 2 mocnìní byla podána celkem 17 pacientúm. Ètyøi z nich dosta- (40%) léèebné odpovìdi. U 9 HER2/neu negativních pacienli tøi øady, 8 dvì øady a 5 jednu øadu hormonálních lékú (tamo- tú jsme zjistili 4 (44%) léèebné odpovìdi vèetnì jedné CR. xifen, inhibitory aromatázy a progestiny). V poslední analýze týkající se úèinnosti podávané kombina-!' Na léèebnou odpovìï bylo v dubnu 2001 hodnotitelných 27 ce byla hodnocena efektivita ve dvou skupinách stratiflkovapacientú. Dvì (8%) pacientky dosáhly kompletní odpovìdi ných podle vìku. U 15 pacientú mladších 50 let jsme zazna- (CR),9 (33%) pacientek parciální odpovìdi (PR) s celkovým menali 7 (47%) léèebných odpovìdí vèetnì dvou CR. U 12 procentem 1éèebných odpovìdí (RR) 41 %. Stabilizace (SD), pacientú starších 50 let byly pozorovány 4 (33%) léèebné která byla definována jako regrese menší než o 50% nebo pro- odpovìdi. Medián èasu do progrese byl 22 týdnú (rozpìtí 4- grese menší než o 25% výchozího stavu bìhem alespoò týdnú) se 5 (19%) pacienty bez známek ptogrese po 12 týdnú, byla zaznamenána u 10 pacientek. Progrese pøi dané mìsících od zahájení léèby. Medián celkového pøežití byl 47 léèbì byla pozorována u 6 pacientú. U pacientek, kde bylo týdnú (4-256) s 12 pacienty (44%) žijícími déle než 1 roka3 docíleno CR se jednalo v jednom pøípadì o izolované posti- pacienty (11%) žijícími déle než 2 roky od zahájení léèby. žení mìkkých tkání a v druhém pøípadì o izolované postiže- Medián doby do progrese u pacientú s prokázanou léèebnou KLlNlcKA ONKOLOGIE 14 6/

3 Graf 1: 1,0 Køivka pøežití 9 podle ' Kaplan-Meiera (32),8,7 ;~,5 ~,6 ~,4,3,2,I 0,0... O pøežití (v týmech) odpovìdí byl 34 týdnù (rozpìtí týdnù) a u pacientù penie stupnì 4 byla pozorována ve 14 (13%) cyklech a stupnì bez odpovìdi 16 týdnù (rozpìtí 4-62 týdnù). Medián celko- 3 v 19 (18%) cyklech. Ve skupinì mladší 50 let jsme pozorového pøežití u pacientù s prokázanou léèebnou odpovìdí byl 60 týdnù (rozpìtí týdnù) a u pacientù bez odpovìdi vali 18 (27%) epizod trombocytopenie stupnì 3 a4, ve skupinì starší 50 let 15 (37%) tìchto epizod. Rekombinantní hema- 42 týdnù (4-166 týdnù). topoetické rùstové faktory byly podány 12 (44%) pacientùm, Toxicita léèby je shrnuta v tabulce 2. Celkem bylo podáno 106 a to buï pøi léèbì febrilní èi protrahované neutropeníe, nebo cyklù. V souvislosti s léèbou nebylo zaznamenáno žádné úrnr- profylakticky po epizodách febrilní nebo protrahované neutí. Medián poètu podaných cyklù jednomu pacientovi byl 3 tropenie, pokud byla zachována dávková intenzita. Nehema- (rozpìtí 1- II cyklù). Deseti pacientùm byla redukována dáv- tologická toxicita se vyskytla pouze ojedinìle. Mezi závažné ka. Jediná dávku lirnítující toxicita byla hematotoxicita. Ve lze øadit pøedevším 2 (2%) epizody prùjmu stupnì 2. Dále se sledovaném souboru jsme bìhem 106 cyklù zaznamenali 15 vyskytla mukozitida ve 3 (3%) cyklech, nevolnost ve 4 (4%), (14%) epizod febrilní neutropenie, z níchž bylo 9 (14%) bìhem zvracení ve 3 (3%) a renální insuficience v 1 (I %) cyklu. Ve 66 cyklù u pacientù mladších 50 let a 6 (15%) epizod bìhem všech pøípadech se jednalo o stupeò 2. Reversibilní alopecie 40 cyklù podaných pacientùm starším 50 let. Všichni pacien- se objevila u všech pacientù. ti byli úspìšnì léèeni širokospektrýrní antibiotiky. Neutropenie stupnì 4 byla pozorována ve 29 (27%) cyklech, stupnì 3 Diskuse v 10 (10%) cyklech. Pokud stratifikujeme všechny epizody Možnosti chemoterapie metastazujícího karcinomu prsu se neutropenie stupnì 3 a 4 podle vìku, pak u pacientù do 50 let neustále rozšiøují. Od 70. let, kdy byla používána pøedevším jsme zaznamenali 25 (38%) v 66 cyklech a u pacientù starších kombinace CMF (cyclofosfarnid, metotrexát, 5-tluorouracil), 50 let 14 (35%) v 40 cyklech. Anérníe stupnì 4 byla zjištìna pøes 80. léta, kdy byly do léèených schémat zaøazeny antrav 8 (8%) cyklech a stupnì 3 v 17 (16%) cyklech. Ve skupinì cyklíny a vyskodávkovaná chemoterapie, pøineslo poslední mladší 50 let bylo 18 (27%) epizod anérníe stupnì 3 a 4, ve desetiletí další nová cytostatika s vysokou úèinností jako jsou skupinì starší 50 let 7 (17%) takových epizod. Trombocyto- taxány, gemcitabin, kapecitabin nebo vinorelbin. Na sklonku století se objevily i jiné modality léèby, jako je bioterapie T a bulka 2'. T. 'talé"b OXlCl C Y pomocí èinnìjší cytostatika, monoklonálních na základì protilátek výsledkù (trastuzumab). klinických studií Za nejú- fáze stupnì toxicity dle crc NCI III, j SOU dnes považovány antracyklíny (doxorubicin), taxány Toxicita (paklitaxel, docetaxel) nebo jejich kombinace. U ostatních nových výše zmínìných cytostatik se jedná o zkušenosti zís- Poèet % Poèet % Poèet % kané pøevážnì na bázi studií fáze II. cykld cykld cykld Pøedevším docetaxel byl široce testován v kontrolovaných Celkem 106 cykld randornízovaných studiích v monoterapii i kombinacích. Ve Neutropenie studii TAX 303 (9) byl porovnáván docetaxel s doxorubici- Leukopenie nem v I. linii léèby metastazujícího onemocnìní. V rameni Anémie. Trombocytopeme s docetaxelem bylo dosaženo signifikantnì vyššího procenta odpovìdi, delší doby do progrese pøi pøibližnì srovnatelném Febrilni neutropenie 14 pøežití. Podobné výsledky pøinesly studie porovnávající doce- Infekce 21 taxelldoxorubicin s kombinací doxorubicin/cyclofosfamid Mucositida 3 3 (10) nebo kombinaci TAC (docetaxel, doxorubicin, cyclo- Nevolnost 4 4 fosfarnid) s režimem FAC (5-tluorouracil, doxorubicin, cyc- Zvraceni 3 3 lofosfarnid) (34). Klinické studie s paklitaxelemjiž tak pøe- Pnijem, svìdèivé výsledky nepøinesly. Kromì polské studie Renálm msuficlence 1 1 srovnávající A Tax (doxorubicin/pak1itaxel) s F AC (33), neby- 204 KLINICKA ONKOLOGIE 14 6/2001

4 la prokázána výhodnost podání paklitaxelu s antracyklíny 21 hodnotitelných, kde u 9 byla zjištìna progrese, u 2 stabioproti kombinacím AC nebo EC (doxorubicin nebo epirubi- lizace a u 10 (50%) parciální odpovìï. Medián trvání odpocin s cyclofosfarnidem) (35,36). Na základì tìchto údajù by vìdi byl 4,5 mìsíce s mediánem pøežiti okolo 10 mìsícù. tedy v I. linii mìli být indikovány kombinace s antracyklíny Pomìrnì závažným problémem byla hematologická toxicia/nebo taxány, s výjimkou kontrolovaných klinických studií. ta, která dosáhla stupnì 4 u 47% pacientek. Oproti našim Po selhání tìchto režimù již není situace tak jednoznaèná. výsledkùm byla pomìrnì bìžná i gastrointestinální toxicita V tìchto indikacích bylo testováno nìkolik cytostatik èijejich (17%). Výsledky této studie byly aktualizovány v roce 1999 kombinací. (28). Nedávno byla též prezentována italská studie, ve které Vinorelbin byl u pøedléèených pacientù zkoumán v nìkolika bylo ICE zkoušeno ve své vysokodávkované formì v adjustudiích fáze II, kde bylo dosaženo celkového procenta odpo- vantním podání (40). Zde se vycházelo z pøedpokladu, že ICE vìdí mezi 15-25% (37-39). U HER2/neu pozitivních pacien- není zkøíženì rezistentní s antracyklíny a bylo indikováno tù v kombinaci s Herceptinem byl dosaženo procenta odpovì- u pacientek, kde nebylo dosaženo patologické kompletní dí okolo 70%! Gemcitabin v monoterapii u pacientù odpovìdi na neoadjuvantní léèbu. Výsledky je zatím vzhlepøedléèených antracyklíny dosahoval objektivní odpovìdi dem ke krátké dobì sledování pøedèasné hodnotit, ale na v 29-46% (23, 24). Nejnovìjšímu cytostatiku, perorálnímu stejném pracovišti je již plánována studie fáze III, která kapecitabinu, byla udìlena registrace FDA (Food and Drug porovná vyskodávkované ICE s konvenèní adjuvantní che- Administration, USA) na základì nìkolika studií fáze II, kde moterapií. bylo u pacientek po selhání antracyklínù nebo taxánù a antracyklínù dosaženo objektivní odpovìdi u 36% a 20% pacientù Závìr (20, 22). První zkušenosti s kombinací ifosfamidu, karboplatiny a eto- Výsledky studie prokazují, že režim minilce je efektivní u pacientù s metastazujícím karcinomem prsu po selhání antposidu (ICE) byly publikovány v roce Tehdy bylo ICE racyklínù a/nebo taxánù. Úèinnost podávané kombinace klezkoušeno u rùzných malignit (karcinom prsu, NHL, mela- sala s vìtším rozsahem onemocnìní. Více odpovìdí bylo nom, maligní lymfogranulom atd.). U 93 pacientek s refrak- zaznamenáno u pacientek s negativitou HER2/neu onkogenu terním metastazujícím karcinomem prsu bylo dosaženo 20% a negativitou hormonálních receptorù, ale výsledky nebyly stacelkových odpovìdí. Hlavní dávku limitující toxicita byla tisticky signifikantní. myelosuprese (30). ICE bylo dále zkoumáno v rùzných dáv- Lepší efektivita byla pozorována ve skupinì pacientek mladkových intenzitách i jako souèást submyeloablaèních reži- ších 50 let, kterým se též podaøilo podat více cyklù chemotemù. Ve studii, která byla publikována v roce 1995, bylazkou- rapie. Z toxicity byla nejzávažnìjší myelosuprese, která byla mána závislost úèinnosti na dávkové intenzitì u karcinomu zvládnutelná za pomocí rekombinantních hemopoetických prsu refrakterního na antracyklíny. U pacientù léèených vyso- rùstových faktorù a jiné podpùrné léèby. Nepozorovali jsme kodávkovaným ICE s následnou podporou hematopoetických žádné toxické úmrtí. kmenových bunìk nebyla zjištìna tendence k lepším výsled- Tato kombinace je pøi vysoké úèinnosti, ale vyšší toxicitì, volkùm léèby oproti skupinì léèené "nízkodávkovaným" ICE bou pøedevším pro mladší pacientky v dobrém stavu výkon- (miniice) (31). V roce 1997 byla na výroèním zasedání nosti. ASCO zveøejnìna studie fáze II, kde byla použita kombinace minilce u pøedléèených pacientek s karcinomem prsu Podìkování: Podpoøeno Výzkumným zámìrem Ministerstva s pomìrnì rozsáhlým postižením (29). Z 23 pacientek bylo školství Èeské republiky, CEZJ13/ Literatura 12. Trudeau ME, Eisenhauer BA, Higgins PB, et al. Docetaxel in patients with 1. Bishop JF, Dewar J, Toner G, et al. Initial paclitaxel improves outcome metastatic breastcancer: A phase n study ofthe National Cancerlnstitute compared with CMFP combination chemotherapy as front-line therapy in of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol. 1996; 14: untreated metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 1999;17: Sledge GW, Neuberg D, IngleJ, et al. Phase rn trial ofdoxorubicin (A) vs 2. Stockler M, Wilcken NR, Ghersi D, Simes RJ. Systematic reviews of paclitaxel (T) vs doxorubicin + paclitaxel (A + T) as first-line therapy for chemotherapy and endocrine therapy in metastatic breast cancer. Cancer metastatic breast cancer (MBC): An Intergroup trial. Proc Am Soc Clin TreatRev.2000;26: Oncol. 1997;16:1a. 3. Sledge GW Jr. Role of paclitaxel in the treatment of breast cancer: the 14. Paridaens R, Bruning P, Klijn JCM, et al. Paclitaxel (T) versus American Cooperative Group Experience. Semin Oncol. 1996;23(Suppl doxorubicin(d)asfirst-linechemotherapy(ct)inadvancedbreastcancer 1): Gianni L, Munzone E, Capri G, et al. Paclitaxel by 3-hour infusion in (ABC): an EORTC randomized study with crossover. Eur J Cancer. 1997;33:145. combination with bolus doxorubicin in women with untreated metastatic 15. Paridaens R, Biganzoli L, Bruning P, et al. Paclitaxel versus doxorubicin breastcancer:highantitumorefficacyandcardiaceffectsinadose-finding as first-line single-agent chemotherapy for metastatic breast cancer: a and sequence-finding study. J Clin Oncol. 1995;13: European Organization for Research and Treatment of Cancer 5. Sparano JA. Compilation of phase I and n trial data of docetaxel and randomized study with cross-over. J Clin Oncol. 2000;18: doxorubicin in the treatment of advanced breast cancer and other 16. Seidman AD. Single-agent paclitaxel in the treatment of breast cancer: malignancies. Semin Oncol. 1998;25(Suppl13): phase I and n development. Semin Oncol. 1999;26(Supp18): Amadori D, Frassineti GL, Zoli W, et al. A phase I/II study ofsequential 17. ShakS. Overviewofthe trastuzumab(herceptin) anti-her2 monoclonal doxorubicin and paclitaxel in the treatment of advanced breast cancer. antibody clinical program in HER2-overexpressing metastatic breast Semin Oncol. 1996;23(Supplll): cancer. Herceptin Multinational Investigator Study Group. Semin Oncol. 7. Luck HJ, Thomssen C, du Bois A, et al. Phase n study ofpaclitaxel and 1999;26(Suppl12): epirubicin as first-line therapy in patients with metastatic breast cancer. 18. Slamon D. Leyland-Jones B, Shak S. Addition Semin Oncol. 1997;24(Suppl17):S17-35-S anti-her antibody) to first line chemotherapy for HER2 overexpressing 8. Crown J. Docetaxel monotherapy. Program and abstracts of the 2nd metastatic breast cancer (HER2+/MBC) markedly increases anticancer Intemational Breast Cancer Intemational Research Group (BCIRG) activity: a randomized, multinational, controlled phase rn trial. Proc Am Conference. June 26-28, 2000; Toronto, Ontario, Canada. Soc Clin Oncol1998; 17:98A. 9. Chan S, Friedrichs K, Noel D, et al. Prospective randomized trial of 19. CobleighMA, VogelCL, TripathyD.Multinationalstudyoftheefficacy docetaxel versus doxorubicin in patients with metastatic breast cancer. and safety ofhumanized anti-her2 monoclonal antibody in women who The 303 Study Group. J Clin Oncol. 1999;17: have HER2-overexpressing metastatic breast cancer that has progressed 10. Nabholtz JM, Falkson G, Campos D, et al. A phase rn trial comparing afterchemotherapyformetastaticdisease.jclinoncol1999; 17: doxorubicin (A) and docetaxel (T) (AT) to doxorubicin and 20. BlumJL,JonesSE,BuzdarAU.Multicentrephasenstudyofcapecitabine cyclophospharnide (AC) as first-line chemotherapy for MBC. Proc Amer in paclitaxel-refractory metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 1999; Soc Clin Oncol. 1999;18: (2): Holmes FA, Walters R, Thierault RL, et al. Phase n trial ofpaclitaxel, an 21. O'Shau~hnessy J, Moiseyenko V, Bell D. Arandomized phase n study of activeagentinthetreatmentofmetastaticbreastcancer.jnatlcancerlnst. Xeloda (capecitabine) vs CMF as first line chemotherapy of breast 1991;83: cancerin women.aged 55 years. Proc Am Soc Clin Oncol. 1998; 17:398. KLINICKA ONKOLOGIE 14 6/

5 22. O'Reill~SM,MOiseyenkoV, Ta!botDC.ARandornizedphaselIstudyof 32. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estirnation from incomplete Xeloda vs pllclitaxel in breast cancer patients failing previous observations. 1 Am Stal Assoc 1958; 53: anthracyc1ine therapy. Proc Am Soc Clin Onco ;17: PluzanskaA, Pienkowski T, le1ic Sl. Phase III mu1ticentertria! comparing 23. Blackstein M. A phase II study of gemcitabine in patients with metastatic Doxorubicin (AT vs. 5-fluorouracil/doxorubicin and breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol. 1996; #135. cyclophospharnide (FAC) as a first line treatment for patients with 24. Spielmann M. Activity of gemcitabine in metastatic breast cancer patients metastatic breast cancer. Program and abstracts of the 22nd Annua! San previously treated with anthracycline-containing regimens. Ann Onco1 Antonio Breast Cancer Symposium; December 8-11, 1999; San Antonio, 1996; Vol. 7, Supp1. 5; abstract 99P. 25. Terenziani M, Dernicheli R, Brambilla C. Vinore1bine: an active, non Texas. Abstract Nabholtz 1M. Docetaxe1 polychemotherapy. Program and abstracts of the cross-resistant drog in advanced breast cancer. Resu1ts from a phase II 2nd Intemationa! Breast Cancer Intemationa! Research Group (BCIRG) study. Breast Cancer Res Treat 1996; 39(3): Conference. lune 26-28, 2000; Toronto, Ontario, Canada. 26. Gasparini G, Caffo O, Bami S. Vinore1bine is an active antiproliferative 35. LuckHJ, ThomssenC, UntchM. Multicentric Phase III Study in FirstLine agentinpretreatedadvancedbreastcancerpatients: aphase II study. lclin Treatment of Advanced Metastatic Breast Cancer. Epirubicin/Paclitaxel Oncol1994 Oct; 12(10): Vs Epirubicin/Cyclophospharnide. Proc Am S~ Clin OncoI2000; # Nistico C, Garufi C, Mi1ella M. Weekly schedu1e of vinorelbine in 36. Biganzoli L, Cufer T, Bruning P. DoxorubicinfTaxol Versus pretreated breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 2000 Feb; Doxorubicin/Cyclophospharnide as First Line Chemotherapy in 59(3): Metastatic Breast Cancer: A Phase III Study. Proc Am Soc Clin Oncol 28. Chang A Y, Hui L, Asbury R. Ifosfarnide, carbop1atin and etoposid (ICE) in metastatic and refractory breast cancer. Cancer Chemother Pharmaco1 2000; # lones S, WinerE, Voge1 C. Randornized comparison of vinorelbine and 1999; 44 Supp1: S 26-8 me1pha!an in anthracycline-refractory advanced breast cancer. 1 Clin 29. Hui LF, Asbury RF, Boros L. Phase II tria! ofifosfarnide, carbop1atin and etoposid (ICE) in metastatic and refractory breast cancer. Proc Am Soc Oncol1995 Oct; 13(10): Degardin M, Bonneterre, Hecquet B. Vinorelbine (navelbine) as sa!vage Clin OncoI1997; #607. treatment for advanced breast cancer. Ann Oncol1994 May; 5(5): Fie1ds KK, Zorsky PE, Hiemenz JW. Ifosfarnide, carbop1atin and 39. Livingston RB, Ellis GK, Grnlow JR. Dose-intensive vinorelbine with etoposid: a new regimen with broad spectrum of activity. 1 Clin Oncol concurrent granulocyte co1ony-stimulating factor support in paclitaxel- 1994, Mar; 12(3): refractory metastatic breastcancer. 1 Clin Oncol1997 Apr; 15(4): Perkins lb, Fields KK, Elfenbein Gl. Ifosfarnide/carboplatin/etoposide 40. Cocorocchio E, Cinieri S, Ferrucci PF. Non-Cross Resistant Regimen chemotherapy for metastatic breast cancer with or without autologous Using High-Dose (HD) Ifosfarnide, Carboplatin and Etoposide (ICE) in hematopoietic stem cell transplantation: eva!uation of dose-response Adjuvant Setting for Anthracyclin Resistant Patients with High-Risk relationships. Semin Onco/1995 lun;22(3 SuppI7):5-8 Breast Cancer. Proc Am Soc Clin Oncol1999; #498.

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16)

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) 3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) Tis, T1a primární léčba je endoskopická, případně chirurgická. T1b N0, M0 primární léčba je chirurgická (1). T2-4 N+ M0, potenciálně resekabilní karcinom žaludku a gastroesofageální

Více

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NOVÉ PERSPEKTIVY SYSTÉMOVÉ LÉČBY KARCINOMU PRSU Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha Karcinom prsu je klinicky heterogenní onemocnění a existující

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

ka(etoposidu) a èasovou intenzifikací (ramenob- BEACOPP velký ~edi~tiná!ní tu!flor

ka(etoposidu) a èasovou intenzifikací (ramenob- BEACOPP velký ~edi~tiná!ní tu!flor Další významnou skupinou zabývající se tímto problémem je O) Schéma studie HD9 + rizikové faktory Deutsche Hodgkin Lymphom Studiengruppe (DHSG), øízená Ul?iverzitou v Kolínì nad Rýnem, vèele s prof. Dr.

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled 115 Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 1, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 1, MUDr. Jiří

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8 6 KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Pavel Jandík Chirurgická klinika-komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každá jednodávková injekční lahvička obsahuje docetaxelum 20 mg/ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každá jednodávková injekční lahvička obsahuje docetaxelum 20 mg/ml Sp.zn. sukls10119/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Actavis 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá jednodávková injekční lahvička

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. / Onkologická klinika Lékafiské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje 20 mg docetaxelum

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ

INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ INTERACTIVE TOOLS FOR EDUCATION ON STANDARDS OF CYTOSTATIC TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS D. Klimeš, L. Dušek, M.

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Lékový registr trabectedin

Lékový registr trabectedin AKTUALITY Z REGISTRŮ Lékový registr trabectedin Trabectedin Registry Kubáčková K. 1, Fínek J. 2, Vyzula R. 3, Zvaríková M. 3, Vočka M. 4, Batko S. 1, Dreslerová J. 2, Lazarov P. P. 5, Lysý M., Ptáčková

Více

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ KARCINOM VAJEČNÍKŮ Základní charakteristika onemocnění Karcinom vaječníků tvořil v roce 1998 4,2% všech maligních onemocnění žen a 30% gynekologických zhuobných novotvarů 1). Výskyt tohoto nádoru má mírně

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Parametrická struktura databáze Erbitux

Parametrická struktura databáze Erbitux Parametrická struktura databáze Erbitux Diagnostika a předchozí léčba... 2 Vstupní parametry... 2 Diagnostika... 4 Pokročilé onemocnění... 5 Předchozí léčba... 6 Předchozí operace v souvislosti s dg. kolorektálního

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrát a rozpouštědlo pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková injekční lahvička TAXOTERE

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Herceptin 150 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje trastuzumabum

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

MAYER J., VÁ OVÁ I., NAVRÁTIL M. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

MAYER J., VÁ OVÁ I., NAVRÁTIL M. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MINI DEXA BEAM JAKO DRUH ZÁCHRANN REÎIM U NEMOCN CH S LYMFOMY PO SELHÁNÍ PRVNÍ, NA IFOSFAMIDU A ETOPOSIDU ZALOÎENÉ CHEMOTERAPII MINI DEXA BEAM AS THE SECOND SALVAGE REGIMEN IN LYMPHOMA PATIENTS, ADMINISTERED

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70223/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70223/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70223/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Ebewe 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: bezvodý ethanol (317 mg/ml) a propylenglykol (374 mg/ml).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: bezvodý ethanol (317 mg/ml) a propylenglykol (374 mg/ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje docetaxelum

Více

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy MUDr. Josef Umlauf, RNDr. Ladislav Pecen, MUDr. Miroslava Nekulová, RNDr. Marta Šimíèková, RNDr. Vladimír Vondráèek,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES) osnova Základní pojmy farmakoekonomiky Farmakoekonomika

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více