NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU"

Transkript

1 NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU MINI ICE (IFOSFAMIDE, ETOPOSID, CARBOPLATINUM) AFTER THE FAILURE OF ANTHRACYCLlNES AND TAXANES IN METASTATlC BREAST CANCER PATIENTS: SINGLE INSTlTUTlON EXPERlENCE JANKÙ F., PETRUZELKA L., NOVOTNÝ J., SAF ANDA M., JUDAS L. ONKOLOGICKA KLINIKA 1.LF UK A VFN, PRAHA Souhrn: Na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN bylo od února 1996 do dubna 2001 léèeno 27 pacientu (26 žen a 1 muž) s metastazujícím karcinomem prsu po selhání atracyklínu (4) nebo antracyklínu a taxánu (23) kombinací minilce (den 1 a 2: ifosfarnid 19/m2, karboplatina 200mg/m2, etoposid 300mg/m2), která byla podávána jednou za 28 dní do progrese onemocnìní nebo projevu nepøijatelné toxicity. Všichni pacienti mìli histologicky prokázaný karcinom prsu, stav výkonnosti dle ECOG O až 2. V dobì léèby bylo pacientum 33 až 71 let (medián: 47 let). Dvanáct pacientu dostalo více než 2 øady chemoterapie pøed tímto režimem. V tomto souboru jsme hodnotili poèet léèebných odpovìdí, dobu do progrese, pøežití a nežádoucí úèinky. Výsledky: Doposud bylo hodnoceno 27 pacientu na toxicitu a úèinnost. Nebylo pozorováno žádné úmrtí v souvislosti s léèbou. Toxicita byla hodnocena dle CTC NCI. Hlavní a dávku limitující byla hematotoxicita. Bìhem celkovì podaných 106 cyklu léèby se objevilo 15 epizod febrilní neutropenie, 50 epizod hematologické toxicity stupnì 3 a 4. Skupinì pacientu mladších 50 let (15) bylo podáno celkem 66 cyklu léèby. Ve skupinì pacientu starších 50 let (12) to bylo 40 cyklu léèby. Rustové faktory byly použity u 12 pacientu pøi léèbì protrahované neutropenie. U 2 cyklu se objevily pnljmy stupnì 3. Alopecie byla pozorována u všech pacientu. Jiná nehematologická toxicita stupnì 3 a 4 nebyla zaznamenána. Léèebná odpovìï byla pozorována u 41 % pacientu. V 9 pøípadech (33%) se jednalo o parciá1ni odpovìï (PR) a ve 2 pøípadech (8%) o kompletni odpovìï (CR). Medián doby do progrese byl 22 týdnu (4-117) s 5 pacienty (19%) bez známek progrese déle než 12 mìsícu. Medián celkového pøežití byl 47 týdnu (4-256) s 12 pacienty (44%) žijícími déle než 1 rok a 3 pacienty (11%) žijícími déle než 2 roky od zahájeni léèby. Závìr: Režim minilce je efektivni u metastazujícího karcinomu prsu po selhání antracyk1ínu a taxánu, ale vykazuje výraznou hematotoxicitu. Tato kombinace je vhodná pøedevším pro mladší pacienty v dobrém stavu výkonnosti. Klíèová slova: metastazující karcinom prsu, chemoterapie, pøežití, odpovìï, toxicita. Summary: Since February 1996 till April200l, 27 patients with advanced breast cancer (26 women and 1 man) either after the anthracyclines (4) or anthracyclines and taxanes failure ~23) were treated with combination mini ICE (day 1 and 2: ifosfarnide 19/m2 I-hoUf i. v. infusion, carboplatinum 200mg/m I-hoUf i. v. infusion, etoposid 300mg/m222-hour i. v. infusion) administered every 4 weeks until unacceptable toxicity or disease progression. All patients had histologically proven breast cancer, ECOG performance status O - 2, age (median 47). 12 patients received more than 2lines of chemotherapy prior this regimen. We assessed the response rate (RR), the time to progression (TTP), the survival (OS), the safety and toxicity. Results: Now 27 patients are evaluable for the toxicity and response. No treatrnent related death occurred. Toxicity was assessed according to CTC NCI. The major dose limiting toxicity was hematologic. There were 15 episodes of febrile neutropenia observed, 50 grade 3 or 4 hematologic toxicity in 106 administered cycles. There were administered 66 cycles in the subset of 15 younger patients (under the age of 50) and 40 cycles in the subset of 12 older patients respectively. Growth factors were used in 12 patients, Grade 3 diarrhea occurred in 2 cycles. All patients had alopecia. Other grade 3 or 4 nonhematologic toxicity has not been observed. The overall response rate is 41 % including 9 PR (33%) and 2 CR (8%). Median TTP is 22 weeks [4-117] with 5 patients (19 %) remaining progression free more than 12 month. Median survival is 47 weeks [4-256] with 12 patients (44%) living more then 1 year and 3 (11%) living more then 2 years since the treatrnent had been started. Conclusion: This regimen has shown good activity bul significant hematologic toxicity in advanced breast cancer patients pretreated with anthracyclines and taxanes. This combination is suitable for younger patients with good performance status. Key Words: metastatic breast cancer, chemotherapy, survival, response, toxicity., Úvod nìkterá nová cytostatikajako vinorelbin (25-27), gemcitabin Bìhem 90. letech došlo k dalšímu pokroku v léèbì metasta- (23, 24) èi kapecitabin (20-22). Pro nemocné se zvýšenou zujícího karcinomu prsu. Po antracyklínech, které se staly sou- expresí HER2/neu onkogenu je možné zvažovat kombinace èástí léèebných schémat v 80. letech, se objevilo nìkolik cytostatik s antiher protilátkou (trastuzumab)(17-19). Dalnových úèinných cytostatik, z nichž pøedevším taxány získa- ším z možných režimù je kombinace miniice (28-30). ly nezastupitelné místo v léèbì tohoto onemocnìní (1,6-9,11). Na základì výsledkù kontrolovaných kliníckých studií se kom-pacienti a metody binace antracyklínù a taxánù staly režimy používanými v 1. Na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN byl podáván režim linii léèby (2-5,10, 13, 14). Po selhání tìchto cytostatik není miniice od února 1996 do dubna pacientùm (26 žen jednoznaènì urèené agens èi režim, který by byl prokazatelnì a 1 muž) s metastazujícím karcinomem prsu po selhání atradostateènì úèinný a tedy jasnì indikován. Je možné použít cyklínù (4 pacienti) nebo antracyklínù a taxánù (23 pacientù). 202 KLINICKA ONKOLOGIE 14 6/2001

2 Všichni hodnocení pacienti mìli histologicky potvrzený kar- Tabulka 10 Charakteristika souboru pacientù cinom prsu, stav výkonnosti dle ECOG O až 2. Léèebná odpovìï byla hodnocena podle WHO kritérií. P.. aclenti Chemoterapie byla podána v následujícím dávkovacím sché- Charakteristika souboru Poèet % matu: ifosfamid ASTA Medica) 19/m2 v hodino- Celkem 27 vé v hodinové infúzi, karboplatina infúzi, etoposid Bristol-Myers Lachema) 200mg/m2 Squibb) P o hl ø::~ži í mg/m2 v kontinuální infúzi trvající 22 hodin; vše podáva- ženy 26 96:3 né v den 1 a 2 každých 28 dní. Léèba byla podána bìhem krát- Vìk kodobé 48 hodinové hospitalizace. K prevenci nevolnosti Medián 47 a zvracení byly podány 5-hydroxytryptamine-3 antagonisté Rozpìtí < 50 let Glaxo Wellcome) v den 1 a 2 pøed zahájením che- > 50 let moterapie. Rekombinantní hemopoetické rùstové faktory ECOG peïormance status :' Amgen nebo nebo Grano-? 19 ~j cyte, Aventis) byly použity pøi léèbì febrilních neutropenií 2 \j 8 30 a profylakticky u pacientú, kde byla zaznamenána febrilní neu- R t i tropenie nebo neutropenie stupnì 4 a nebyla redukována dáv- ec:k ~ry " ka v následujících cyklech. ER Krevní obraz s diferenciálním rozpoètem byl kontrolován pøed Neznánlé 6 22 každým cyklem a týden po podání chemoterapie. Toxicita byla HER2/neu hodnocena podle Common Toxicity Criteria National Cancer Pozitivní 5 19 Institute (CTC NCI). Pro posouzení léèebné odpovìdi byla Negativn} 9 33 použita WHO kritéria. Léèba byla podávána do známek pro- Neznánly grese onemocnìní nebo nepøijatelných projevú toxicity. Poèet a charakter postižených systémù St t o Ok a lsti a 3 a více 7 27 Pøežití bylo poèítáno ode dne zahájení chemoterapie do dne játra 4 15 úmrtí. Doba do progrese byla definována jako èas od zaháje- plíce ní léèby do progrese onemocnìní skelet mìkké tkánì Výsledky Pøedchozí chemoterapie Od února 1996 do dubna 2001 bylo touto kombinací léèeno 27 i ~:~ : ~g pacientú. Podrobná charakteristika souboru je popsána v tabul- 3 øady 3 10 ce 1. Jednalo se o 26 žen a 1 muže s mediánem vìku 47 let (roz- 4 a více 8 30 pìtí let). Velká vìtšina pacientú byla v dobrém stavu Pøedléèen! antracykl~ny,4 15 výkonnosti dle ECOG (PS 0-10 pacientú, PS 1-9 pacientú, PS Pøedléèem antracyklmy a taxány pacientú). Histologicky se jednalo o duktální infitrující Pøedchozí hormonoterapie, karcinom v 17 pøípadech, lobulární infiltrující karcinom ve 3, i ~a~a ~ ~~ atypický medulární ve 2 a trabekulární ve 2 pøípadech. Infla- 3 ø:d~ 4 15 matorní, medulární a anaplastický karcinom se vyskytl po jednom pøípadu. Tøetina pacientú mìla pozitivní hormonální receptory, 6 negativní. U 12 pacientú nebyly hormonální receptory ní plic. Pøi hodnocení odpovìdi dle poètu postižených orgávyšetøeny. Zvýšená exprese HER2/neu onkogenu byla vyšet- nových systémú bylo u 8 hodnotitelných pacientek s postižefena ve 14 pøípadech, z nichž 5 bylo pozitivních. Témìø polo- ním jednoho systému dosaženo 4 (50%) léèebných odpovìdí vina (12) pacientú mìla postiženy dva orgánové systémy nádo- vèetnì 2 CR. U 12 pacientú s postižením 2 systémú bylo dosa- Tem, postižení pouze jednoho systému jsme zjistili u 8 pacientú ženo 4 (33%) léèebných odpovìdí a u 7 pacientú se 3 a více a tøech a více systémú u 7 pacientú. Nejèastìji, ve 23 pøípadech, postiženými systémy 2 (29%) odpovìdi. Mezi 9 pacienty se jednalo o postižení mìkkých tkání jako jsou lymfatické uzli- s pozitivními hormonálními receptory byly zjištìny 3 (33%) ny, kúže, podkoží nebo druhostranný prs. Postižení skeletu bylo léèebné odpovìdi vèetnì jedné CR. U 12 pacientek s negatiu 14, plic u 13 a jater u 4 pacientú. Všichni pacienti v tomto vitou hormonálních receptorù bylo zaznamenáno 5 (42%) souboru byli hodnì pøedléèeni. Po selhání antracyklínú a taxá- odpovìdí vèetnì jedné CR. Tøi (50%) léèebné odpovìdi byly nú jich bylo 23. Ètyøi pacientky nebyly pøedléèeny taxány. Jed- zjištìny u 6 pacientek s neznámými hormonálními receptory. nalo se o nemocné léèené touto kombinací v dobì, kdy ještì Ctrnáct hodnotitelných pacientek, které byly léèeny pøedenebylo použití taxánú v této indikaci u nás tak rozšíøené. Devìt vším v posledních 2 letech, bylo vyšetøeno na zvýšenou exprepacientek bylo navíc pøedléèeno vinorelbinem v monoterapii si HER2/neu onkogenu. Pìt (36%) z nich bylo HER2/neu pozinebo kombinacích. Hormonální léèba pro generalizované one- tivních (DAKO). Mezi tìmito pacientkami byly popsány 2 mocnìní byla podána celkem 17 pacientúm. Ètyøi z nich dosta- (40%) léèebné odpovìdi. U 9 HER2/neu negativních pacienli tøi øady, 8 dvì øady a 5 jednu øadu hormonálních lékú (tamo- tú jsme zjistili 4 (44%) léèebné odpovìdi vèetnì jedné CR. xifen, inhibitory aromatázy a progestiny). V poslední analýze týkající se úèinnosti podávané kombina-!' Na léèebnou odpovìï bylo v dubnu 2001 hodnotitelných 27 ce byla hodnocena efektivita ve dvou skupinách stratiflkovapacientú. Dvì (8%) pacientky dosáhly kompletní odpovìdi ných podle vìku. U 15 pacientú mladších 50 let jsme zazna- (CR),9 (33%) pacientek parciální odpovìdi (PR) s celkovým menali 7 (47%) léèebných odpovìdí vèetnì dvou CR. U 12 procentem 1éèebných odpovìdí (RR) 41 %. Stabilizace (SD), pacientú starších 50 let byly pozorovány 4 (33%) léèebné která byla definována jako regrese menší než o 50% nebo pro- odpovìdi. Medián èasu do progrese byl 22 týdnú (rozpìtí 4- grese menší než o 25% výchozího stavu bìhem alespoò týdnú) se 5 (19%) pacienty bez známek ptogrese po 12 týdnú, byla zaznamenána u 10 pacientek. Progrese pøi dané mìsících od zahájení léèby. Medián celkového pøežití byl 47 léèbì byla pozorována u 6 pacientú. U pacientek, kde bylo týdnú (4-256) s 12 pacienty (44%) žijícími déle než 1 roka3 docíleno CR se jednalo v jednom pøípadì o izolované posti- pacienty (11%) žijícími déle než 2 roky od zahájení léèby. žení mìkkých tkání a v druhém pøípadì o izolované postiže- Medián doby do progrese u pacientú s prokázanou léèebnou KLlNlcKA ONKOLOGIE 14 6/

3 Graf 1: 1,0 Køivka pøežití 9 podle ' Kaplan-Meiera (32),8,7 ;~,5 ~,6 ~,4,3,2,I 0,0... O pøežití (v týmech) odpovìdí byl 34 týdnù (rozpìtí týdnù) a u pacientù penie stupnì 4 byla pozorována ve 14 (13%) cyklech a stupnì bez odpovìdi 16 týdnù (rozpìtí 4-62 týdnù). Medián celko- 3 v 19 (18%) cyklech. Ve skupinì mladší 50 let jsme pozorového pøežití u pacientù s prokázanou léèebnou odpovìdí byl 60 týdnù (rozpìtí týdnù) a u pacientù bez odpovìdi vali 18 (27%) epizod trombocytopenie stupnì 3 a4, ve skupinì starší 50 let 15 (37%) tìchto epizod. Rekombinantní hema- 42 týdnù (4-166 týdnù). topoetické rùstové faktory byly podány 12 (44%) pacientùm, Toxicita léèby je shrnuta v tabulce 2. Celkem bylo podáno 106 a to buï pøi léèbì febrilní èi protrahované neutropeníe, nebo cyklù. V souvislosti s léèbou nebylo zaznamenáno žádné úrnr- profylakticky po epizodách febrilní nebo protrahované neutí. Medián poètu podaných cyklù jednomu pacientovi byl 3 tropenie, pokud byla zachována dávková intenzita. Nehema- (rozpìtí 1- II cyklù). Deseti pacientùm byla redukována dáv- tologická toxicita se vyskytla pouze ojedinìle. Mezi závažné ka. Jediná dávku lirnítující toxicita byla hematotoxicita. Ve lze øadit pøedevším 2 (2%) epizody prùjmu stupnì 2. Dále se sledovaném souboru jsme bìhem 106 cyklù zaznamenali 15 vyskytla mukozitida ve 3 (3%) cyklech, nevolnost ve 4 (4%), (14%) epizod febrilní neutropenie, z níchž bylo 9 (14%) bìhem zvracení ve 3 (3%) a renální insuficience v 1 (I %) cyklu. Ve 66 cyklù u pacientù mladších 50 let a 6 (15%) epizod bìhem všech pøípadech se jednalo o stupeò 2. Reversibilní alopecie 40 cyklù podaných pacientùm starším 50 let. Všichni pacien- se objevila u všech pacientù. ti byli úspìšnì léèeni širokospektrýrní antibiotiky. Neutropenie stupnì 4 byla pozorována ve 29 (27%) cyklech, stupnì 3 Diskuse v 10 (10%) cyklech. Pokud stratifikujeme všechny epizody Možnosti chemoterapie metastazujícího karcinomu prsu se neutropenie stupnì 3 a 4 podle vìku, pak u pacientù do 50 let neustále rozšiøují. Od 70. let, kdy byla používána pøedevším jsme zaznamenali 25 (38%) v 66 cyklech a u pacientù starších kombinace CMF (cyclofosfarnid, metotrexát, 5-tluorouracil), 50 let 14 (35%) v 40 cyklech. Anérníe stupnì 4 byla zjištìna pøes 80. léta, kdy byly do léèených schémat zaøazeny antrav 8 (8%) cyklech a stupnì 3 v 17 (16%) cyklech. Ve skupinì cyklíny a vyskodávkovaná chemoterapie, pøineslo poslední mladší 50 let bylo 18 (27%) epizod anérníe stupnì 3 a 4, ve desetiletí další nová cytostatika s vysokou úèinností jako jsou skupinì starší 50 let 7 (17%) takových epizod. Trombocyto- taxány, gemcitabin, kapecitabin nebo vinorelbin. Na sklonku století se objevily i jiné modality léèby, jako je bioterapie T a bulka 2'. T. 'talé"b OXlCl C Y pomocí èinnìjší cytostatika, monoklonálních na základì protilátek výsledkù (trastuzumab). klinických studií Za nejú- fáze stupnì toxicity dle crc NCI III, j SOU dnes považovány antracyklíny (doxorubicin), taxány Toxicita (paklitaxel, docetaxel) nebo jejich kombinace. U ostatních nových výše zmínìných cytostatik se jedná o zkušenosti zís- Poèet % Poèet % Poèet % kané pøevážnì na bázi studií fáze II. cykld cykld cykld Pøedevším docetaxel byl široce testován v kontrolovaných Celkem 106 cykld randornízovaných studiích v monoterapii i kombinacích. Ve Neutropenie studii TAX 303 (9) byl porovnáván docetaxel s doxorubici- Leukopenie nem v I. linii léèby metastazujícího onemocnìní. V rameni Anémie. Trombocytopeme s docetaxelem bylo dosaženo signifikantnì vyššího procenta odpovìdi, delší doby do progrese pøi pøibližnì srovnatelném Febrilni neutropenie 14 pøežití. Podobné výsledky pøinesly studie porovnávající doce- Infekce 21 taxelldoxorubicin s kombinací doxorubicin/cyclofosfamid Mucositida 3 3 (10) nebo kombinaci TAC (docetaxel, doxorubicin, cyclo- Nevolnost 4 4 fosfarnid) s režimem FAC (5-tluorouracil, doxorubicin, cyc- Zvraceni 3 3 lofosfarnid) (34). Klinické studie s paklitaxelemjiž tak pøe- Pnijem, svìdèivé výsledky nepøinesly. Kromì polské studie Renálm msuficlence 1 1 srovnávající A Tax (doxorubicin/pak1itaxel) s F AC (33), neby- 204 KLINICKA ONKOLOGIE 14 6/2001

4 la prokázána výhodnost podání paklitaxelu s antracyklíny 21 hodnotitelných, kde u 9 byla zjištìna progrese, u 2 stabioproti kombinacím AC nebo EC (doxorubicin nebo epirubi- lizace a u 10 (50%) parciální odpovìï. Medián trvání odpocin s cyclofosfarnidem) (35,36). Na základì tìchto údajù by vìdi byl 4,5 mìsíce s mediánem pøežiti okolo 10 mìsícù. tedy v I. linii mìli být indikovány kombinace s antracyklíny Pomìrnì závažným problémem byla hematologická toxicia/nebo taxány, s výjimkou kontrolovaných klinických studií. ta, která dosáhla stupnì 4 u 47% pacientek. Oproti našim Po selhání tìchto režimù již není situace tak jednoznaèná. výsledkùm byla pomìrnì bìžná i gastrointestinální toxicita V tìchto indikacích bylo testováno nìkolik cytostatik èijejich (17%). Výsledky této studie byly aktualizovány v roce 1999 kombinací. (28). Nedávno byla též prezentována italská studie, ve které Vinorelbin byl u pøedléèených pacientù zkoumán v nìkolika bylo ICE zkoušeno ve své vysokodávkované formì v adjustudiích fáze II, kde bylo dosaženo celkového procenta odpo- vantním podání (40). Zde se vycházelo z pøedpokladu, že ICE vìdí mezi 15-25% (37-39). U HER2/neu pozitivních pacien- není zkøíženì rezistentní s antracyklíny a bylo indikováno tù v kombinaci s Herceptinem byl dosaženo procenta odpovì- u pacientek, kde nebylo dosaženo patologické kompletní dí okolo 70%! Gemcitabin v monoterapii u pacientù odpovìdi na neoadjuvantní léèbu. Výsledky je zatím vzhlepøedléèených antracyklíny dosahoval objektivní odpovìdi dem ke krátké dobì sledování pøedèasné hodnotit, ale na v 29-46% (23, 24). Nejnovìjšímu cytostatiku, perorálnímu stejném pracovišti je již plánována studie fáze III, která kapecitabinu, byla udìlena registrace FDA (Food and Drug porovná vyskodávkované ICE s konvenèní adjuvantní che- Administration, USA) na základì nìkolika studií fáze II, kde moterapií. bylo u pacientek po selhání antracyklínù nebo taxánù a antracyklínù dosaženo objektivní odpovìdi u 36% a 20% pacientù Závìr (20, 22). První zkušenosti s kombinací ifosfamidu, karboplatiny a eto- Výsledky studie prokazují, že režim minilce je efektivní u pacientù s metastazujícím karcinomem prsu po selhání antposidu (ICE) byly publikovány v roce Tehdy bylo ICE racyklínù a/nebo taxánù. Úèinnost podávané kombinace klezkoušeno u rùzných malignit (karcinom prsu, NHL, mela- sala s vìtším rozsahem onemocnìní. Více odpovìdí bylo nom, maligní lymfogranulom atd.). U 93 pacientek s refrak- zaznamenáno u pacientek s negativitou HER2/neu onkogenu terním metastazujícím karcinomem prsu bylo dosaženo 20% a negativitou hormonálních receptorù, ale výsledky nebyly stacelkových odpovìdí. Hlavní dávku limitující toxicita byla tisticky signifikantní. myelosuprese (30). ICE bylo dále zkoumáno v rùzných dáv- Lepší efektivita byla pozorována ve skupinì pacientek mladkových intenzitách i jako souèást submyeloablaèních reži- ších 50 let, kterým se též podaøilo podat více cyklù chemotemù. Ve studii, která byla publikována v roce 1995, bylazkou- rapie. Z toxicity byla nejzávažnìjší myelosuprese, která byla mána závislost úèinnosti na dávkové intenzitì u karcinomu zvládnutelná za pomocí rekombinantních hemopoetických prsu refrakterního na antracyklíny. U pacientù léèených vyso- rùstových faktorù a jiné podpùrné léèby. Nepozorovali jsme kodávkovaným ICE s následnou podporou hematopoetických žádné toxické úmrtí. kmenových bunìk nebyla zjištìna tendence k lepším výsled- Tato kombinace je pøi vysoké úèinnosti, ale vyšší toxicitì, volkùm léèby oproti skupinì léèené "nízkodávkovaným" ICE bou pøedevším pro mladší pacientky v dobrém stavu výkon- (miniice) (31). V roce 1997 byla na výroèním zasedání nosti. ASCO zveøejnìna studie fáze II, kde byla použita kombinace minilce u pøedléèených pacientek s karcinomem prsu Podìkování: Podpoøeno Výzkumným zámìrem Ministerstva s pomìrnì rozsáhlým postižením (29). Z 23 pacientek bylo školství Èeské republiky, CEZJ13/ Literatura 12. Trudeau ME, Eisenhauer BA, Higgins PB, et al. Docetaxel in patients with 1. Bishop JF, Dewar J, Toner G, et al. Initial paclitaxel improves outcome metastatic breastcancer: A phase n study ofthe National Cancerlnstitute compared with CMFP combination chemotherapy as front-line therapy in of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol. 1996; 14: untreated metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 1999;17: Sledge GW, Neuberg D, IngleJ, et al. Phase rn trial ofdoxorubicin (A) vs 2. Stockler M, Wilcken NR, Ghersi D, Simes RJ. Systematic reviews of paclitaxel (T) vs doxorubicin + paclitaxel (A + T) as first-line therapy for chemotherapy and endocrine therapy in metastatic breast cancer. Cancer metastatic breast cancer (MBC): An Intergroup trial. Proc Am Soc Clin TreatRev.2000;26: Oncol. 1997;16:1a. 3. Sledge GW Jr. Role of paclitaxel in the treatment of breast cancer: the 14. Paridaens R, Bruning P, Klijn JCM, et al. Paclitaxel (T) versus American Cooperative Group Experience. Semin Oncol. 1996;23(Suppl doxorubicin(d)asfirst-linechemotherapy(ct)inadvancedbreastcancer 1): Gianni L, Munzone E, Capri G, et al. Paclitaxel by 3-hour infusion in (ABC): an EORTC randomized study with crossover. Eur J Cancer. 1997;33:145. combination with bolus doxorubicin in women with untreated metastatic 15. Paridaens R, Biganzoli L, Bruning P, et al. Paclitaxel versus doxorubicin breastcancer:highantitumorefficacyandcardiaceffectsinadose-finding as first-line single-agent chemotherapy for metastatic breast cancer: a and sequence-finding study. J Clin Oncol. 1995;13: European Organization for Research and Treatment of Cancer 5. Sparano JA. Compilation of phase I and n trial data of docetaxel and randomized study with cross-over. J Clin Oncol. 2000;18: doxorubicin in the treatment of advanced breast cancer and other 16. Seidman AD. Single-agent paclitaxel in the treatment of breast cancer: malignancies. Semin Oncol. 1998;25(Suppl13): phase I and n development. Semin Oncol. 1999;26(Supp18): Amadori D, Frassineti GL, Zoli W, et al. A phase I/II study ofsequential 17. ShakS. Overviewofthe trastuzumab(herceptin) anti-her2 monoclonal doxorubicin and paclitaxel in the treatment of advanced breast cancer. antibody clinical program in HER2-overexpressing metastatic breast Semin Oncol. 1996;23(Supplll): cancer. Herceptin Multinational Investigator Study Group. Semin Oncol. 7. Luck HJ, Thomssen C, du Bois A, et al. Phase n study ofpaclitaxel and 1999;26(Suppl12): epirubicin as first-line therapy in patients with metastatic breast cancer. 18. Slamon D. Leyland-Jones B, Shak S. Addition Semin Oncol. 1997;24(Suppl17):S17-35-S anti-her antibody) to first line chemotherapy for HER2 overexpressing 8. Crown J. Docetaxel monotherapy. Program and abstracts of the 2nd metastatic breast cancer (HER2+/MBC) markedly increases anticancer Intemational Breast Cancer Intemational Research Group (BCIRG) activity: a randomized, multinational, controlled phase rn trial. Proc Am Conference. June 26-28, 2000; Toronto, Ontario, Canada. Soc Clin Oncol1998; 17:98A. 9. Chan S, Friedrichs K, Noel D, et al. Prospective randomized trial of 19. CobleighMA, VogelCL, TripathyD.Multinationalstudyoftheefficacy docetaxel versus doxorubicin in patients with metastatic breast cancer. and safety ofhumanized anti-her2 monoclonal antibody in women who The 303 Study Group. J Clin Oncol. 1999;17: have HER2-overexpressing metastatic breast cancer that has progressed 10. Nabholtz JM, Falkson G, Campos D, et al. A phase rn trial comparing afterchemotherapyformetastaticdisease.jclinoncol1999; 17: doxorubicin (A) and docetaxel (T) (AT) to doxorubicin and 20. BlumJL,JonesSE,BuzdarAU.Multicentrephasenstudyofcapecitabine cyclophospharnide (AC) as first-line chemotherapy for MBC. Proc Amer in paclitaxel-refractory metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 1999; Soc Clin Oncol. 1999;18: (2): Holmes FA, Walters R, Thierault RL, et al. Phase n trial ofpaclitaxel, an 21. O'Shau~hnessy J, Moiseyenko V, Bell D. Arandomized phase n study of activeagentinthetreatmentofmetastaticbreastcancer.jnatlcancerlnst. Xeloda (capecitabine) vs CMF as first line chemotherapy of breast 1991;83: cancerin women.aged 55 years. Proc Am Soc Clin Oncol. 1998; 17:398. KLINICKA ONKOLOGIE 14 6/

5 22. O'Reill~SM,MOiseyenkoV, Ta!botDC.ARandornizedphaselIstudyof 32. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estirnation from incomplete Xeloda vs pllclitaxel in breast cancer patients failing previous observations. 1 Am Stal Assoc 1958; 53: anthracyc1ine therapy. Proc Am Soc Clin Onco ;17: PluzanskaA, Pienkowski T, le1ic Sl. Phase III mu1ticentertria! comparing 23. Blackstein M. A phase II study of gemcitabine in patients with metastatic Doxorubicin (AT vs. 5-fluorouracil/doxorubicin and breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol. 1996; #135. cyclophospharnide (FAC) as a first line treatment for patients with 24. Spielmann M. Activity of gemcitabine in metastatic breast cancer patients metastatic breast cancer. Program and abstracts of the 22nd Annua! San previously treated with anthracycline-containing regimens. Ann Onco1 Antonio Breast Cancer Symposium; December 8-11, 1999; San Antonio, 1996; Vol. 7, Supp1. 5; abstract 99P. 25. Terenziani M, Dernicheli R, Brambilla C. Vinore1bine: an active, non Texas. Abstract Nabholtz 1M. Docetaxe1 polychemotherapy. Program and abstracts of the cross-resistant drog in advanced breast cancer. Resu1ts from a phase II 2nd Intemationa! Breast Cancer Intemationa! Research Group (BCIRG) study. Breast Cancer Res Treat 1996; 39(3): Conference. lune 26-28, 2000; Toronto, Ontario, Canada. 26. Gasparini G, Caffo O, Bami S. Vinore1bine is an active antiproliferative 35. LuckHJ, ThomssenC, UntchM. Multicentric Phase III Study in FirstLine agentinpretreatedadvancedbreastcancerpatients: aphase II study. lclin Treatment of Advanced Metastatic Breast Cancer. Epirubicin/Paclitaxel Oncol1994 Oct; 12(10): Vs Epirubicin/Cyclophospharnide. Proc Am S~ Clin OncoI2000; # Nistico C, Garufi C, Mi1ella M. Weekly schedu1e of vinorelbine in 36. Biganzoli L, Cufer T, Bruning P. DoxorubicinfTaxol Versus pretreated breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 2000 Feb; Doxorubicin/Cyclophospharnide as First Line Chemotherapy in 59(3): Metastatic Breast Cancer: A Phase III Study. Proc Am Soc Clin Oncol 28. Chang A Y, Hui L, Asbury R. Ifosfarnide, carbop1atin and etoposid (ICE) in metastatic and refractory breast cancer. Cancer Chemother Pharmaco1 2000; # lones S, WinerE, Voge1 C. Randornized comparison of vinorelbine and 1999; 44 Supp1: S 26-8 me1pha!an in anthracycline-refractory advanced breast cancer. 1 Clin 29. Hui LF, Asbury RF, Boros L. Phase II tria! ofifosfarnide, carbop1atin and etoposid (ICE) in metastatic and refractory breast cancer. Proc Am Soc Oncol1995 Oct; 13(10): Degardin M, Bonneterre, Hecquet B. Vinorelbine (navelbine) as sa!vage Clin OncoI1997; #607. treatment for advanced breast cancer. Ann Oncol1994 May; 5(5): Fie1ds KK, Zorsky PE, Hiemenz JW. Ifosfarnide, carbop1atin and 39. Livingston RB, Ellis GK, Grnlow JR. Dose-intensive vinorelbine with etoposid: a new regimen with broad spectrum of activity. 1 Clin Oncol concurrent granulocyte co1ony-stimulating factor support in paclitaxel- 1994, Mar; 12(3): refractory metastatic breastcancer. 1 Clin Oncol1997 Apr; 15(4): Perkins lb, Fields KK, Elfenbein Gl. Ifosfarnide/carboplatin/etoposide 40. Cocorocchio E, Cinieri S, Ferrucci PF. Non-Cross Resistant Regimen chemotherapy for metastatic breast cancer with or without autologous Using High-Dose (HD) Ifosfarnide, Carboplatin and Etoposide (ICE) in hematopoietic stem cell transplantation: eva!uation of dose-response Adjuvant Setting for Anthracyclin Resistant Patients with High-Risk relationships. Semin Onco/1995 lun;22(3 SuppI7):5-8 Breast Cancer. Proc Am Soc Clin Oncol1999; #498.

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem

Více

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu V rámci medicínského pokroku se farmakologický výzkum soustřeďuje především na vývoj cílené léčby onkologických onemocnění, která slibuje účinnější likvidaci nádoru s menším množstvím nežádoucích účinků.

Více

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Nová posila cílené léčby metastatického

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Radmila Lemstrová, Bohuslav Melichar Onkologická klinika FNOL S příchodem HER2 cílené terapie došlo k signifikantnímu zlepšení

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 12 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Článek nabízí přehled současných možností chemoterapie a hormonální léčby karcinomu prsu.

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 320 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu MUDr. Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Při stoupající incidenci karcinomu prsu stoupá jeho prevalence. Na tomto příznivém

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0 PŘEHLED AKTIVNÍCH STUDIÍ NA KLINICE ONKOLOGIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARCINOM PRSU: ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Luděk Pour a Revlimid denně vs obden Úvod Soubor pacientů Toxicita Léčebná odpověď a parametry přežití Závěr Úvod Lenalidomid 25 mg denně účinnější než 50 mg

Více

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Adjuvantní systémová léčba představuje terapii hormonální, chemoterapii a eventuálně

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav Praha Otázka: Je léčba tocilizumabem (TCZ) účinná

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů.

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ EPIDEMIOLOGIE Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic 292 Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic Petr Zatloukal Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK Praha a FN Na Bulovce Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Léčba

Více

ASCT v léčbě Hodgkinova lymfomu. D. Pohlreich, B. Vacková, M. Trněný 22.10.2012

ASCT v léčbě Hodgkinova lymfomu. D. Pohlreich, B. Vacková, M. Trněný 22.10.2012 ASCT v léčbě Hodgkinova lymfomu D. Pohlreich, B. Vacková, M. Trněný 22.10.2012 Úvod I. Přes dosažení značných léčebných pokroků, časná stadia HL selhání až u 10% pokročilá stadia HL: - až 10% ptn. nedosáhne

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 1/2009 ROČNÍK / VOLUME 22 15. února 2009 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU Vstupní parametry STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU 1. Vstupní parametry 1. Výška [cm] (reálné číslo) 2. Hmotnost pacienta v době diagnózy [kg] (reálné číslo) 3. BMI v době diagnózy (reálné číslo) 4. Hmotnost

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

4. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16)

4. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) 4. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) Tis,T1a,T1b N0, M0 primární léčba je chirurgická, následně sledování. T2-4 N+ M0, potenciálně resekabilní karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce perioperativní chemoterapie

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Trastuzumab a poškození srdce

Trastuzumab a poškození srdce Trastuzumab a poškození srdce Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Trastuzumab a poškození srdce. Farmakoterapia 2012;2(1):39 43. Léčba trastuzumabem

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16)

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) 3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) Tis, T1a primární léčba je endoskopická, případně chirurgická. T1b N0, M0 primární léčba je chirurgická (1). T2-4 N+ M0, potenciálně resekabilní karcinom žaludku a gastroesofageální

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Veni, vidi... Novinky ze sympozia v San Antoniu vûnovaného karcinomu prsu

Veni, vidi... Novinky ze sympozia v San Antoniu vûnovaného karcinomu prsu Novinky ze sympozia v San Antoniu vûnovaného karcinomu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Novinky ze sympozia v San Antoniu věnovaného karcinomu.

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Udržovací léčba MabTherou u nemocných s folikulárním lymfomem možnosti léčby v roce 2010

Udržovací léčba MabTherou u nemocných s folikulárním lymfomem možnosti léčby v roce 2010 Udržovací léčba MabTherou u nemocných s folikulárním lymfomem možnosti léčby v roce 2010 David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké

Více

The Cost Study of First- line Treatment of Metastatic Colorectal Carcinoma with Bevacizumab- containing Regimen in the Czech Republic

The Cost Study of First- line Treatment of Metastatic Colorectal Carcinoma with Bevacizumab- containing Regimen in the Czech Republic PŮVODNÍ PRÁCE Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem data z reálné klinické praxe v České republice The Cost Study of First- line Treatment

Více

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt hotenstvím. Halaška M., Stankušov ová H., Strnad P., Rob L., Robová,, H.,Chod J. Gynekologicko-porodnick porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK Radioterapeutické

Více

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Narozena: Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková 8.5.1958 v Chrudimi Rodné číslo: 585508/2222 Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00 Rodinný stav: Povolání: Současné

Více

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NOVÉ PERSPEKTIVY SYSTÉMOVÉ LÉČBY KARCINOMU PRSU Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha Karcinom prsu je klinicky heterogenní onemocnění a existující

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

ka(etoposidu) a èasovou intenzifikací (ramenob- BEACOPP velký ~edi~tiná!ní tu!flor

ka(etoposidu) a èasovou intenzifikací (ramenob- BEACOPP velký ~edi~tiná!ní tu!flor Další významnou skupinou zabývající se tímto problémem je O) Schéma studie HD9 + rizikové faktory Deutsche Hodgkin Lymphom Studiengruppe (DHSG), øízená Ul?iverzitou v Kolínì nad Rýnem, vèele s prof. Dr.

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Kardiotoxicita léčby metastatického karcinomu prsu

Kardiotoxicita léčby metastatického karcinomu prsu Kardiotoxicita léčby metastatického karcinomu prsu Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN, Brno Úvod Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen téměř na celém světě.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Milena Kropíková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Milena Kropíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Milena Kropíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Milena Kropíková Studijní obor:

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje docetaxelum anhydricum

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu Ing. Zuzana Šebelová, Ing. Veronika Mezerová Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum)

Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum) Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum) Epidemiologie Současná incidence tohoto onemocnění u mužů je 7,8/100 000 k světovému standardu 4,4/100 000 a u žen 7,4/100 000 k

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů Současná role thalidomidu u MM Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů J. Minařík, V. Ščudla III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Velké Bílovice, 2008 Charakteristika Nový lék v terapii

Více

POSELSTVÍ PREZIDENTA ASCO. American Society of Clinical Oncology, Alexandria, VA.

POSELSTVÍ PREZIDENTA ASCO. American Society of Clinical Oncology, Alexandria, VA. ročník 1 číslo 1 31. dubna 2009 Jou r n a l o f Clinical On c o l o g y asco speciální článek Pokroky v klinické onkologii za rok 2008: nejdůležitější vědecké objevy v oblasti léčby, prevence a screeningu

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza Kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz.

Více

Inzulínová pumpa Accu-Chek Insight. Vašemu životu na míru

Inzulínová pumpa Accu-Chek Insight. Vašemu životu na míru Inzulínová pumpa Accu-Chek Insight Vašemu životu na míru Diabetici potřebují léčbu, která je neomezuje, at už dělají cokoliv Mít diabetes a přitom dosahovat dobré kompenzace nemusí být vždy úplně snadné.

Více

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk Kasuistiky Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of Medicine at St. Joseph s Hospital and Medical Center, a Member

Více

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA.

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perjeta 420 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička se 14 ml koncentrátu obsahuje pertuzumabum 420 mg o koncentraci 30 mg/ml.

Více

Současná indikace systémové neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu

Současná indikace systémové neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu 22 Současná indikace systémové neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu Adam Paulík Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové Neoadjuvantní terapie byla až donedávna

Více

VÝKONNÁ REDAK NÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTO I ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAK NÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTO I ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 RO NÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ESKÁ LÉKA SKÁ SPOLE NOST J. E. PURKYN CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYN I O 444359 ASOPIS ESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLE NOSTI

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls6201/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled 115 Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 1, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 1, MUDr. Jiří

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Několik poznámek k diagnostice a léčbě diferencovaných karcinomů štítné žlázy (DTC) Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 51. Dny nukleární medicíny Seč 12.-14.11.2014 Úvod Cíle

Více