Základy firemních financí Cvičebnice. František Kalouda Josef Menšík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy firemních financí Cvičebnice. František Kalouda Josef Menšík"

Transkript

1 Základy firemních financí Cvičebnice František Kalouda Josef Menšík

2

3 Obsah Obsah I. Základní účetní výkazy Základní pojmy Příklady k procvičování II. Provozní páka Základní pojmy Řešené příklady Příklady k procvičování III. Finanční a kombinovaná páka Základní pojmy Řešené příklady Příklady k procvičování IV. Klasifikace nákladů V. Absorbční metody Dělení režie s poměrnými čísly Běžné použití Metoda ABC VI. Marginální přístup VII. Čistá současná hodnota Základní pojmy Řešené příklady Příklady k procvičování VIII. Vnitřní výnosové procento Základní pojmy Řešené příklady Příklady k procvičování IX. Finanční analýza Základní pojmy Příklady k procvičování Dodatek: Finanční projekty Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento iii

4

5 I. Základní účetní výkazy Základní pojmy Účetní rozvaha nebo též bilance zachycuje souhrn veškerého majetku účetního subjektu rozvahová aktiva a zdroje jeho financování rozvahová pasiva. Dvě nejpodstatnější skupiny aktiv jsou stálá a oběžná aktiva, hlavní skupiny pasiv jsou vlastní kapitál a cizí zdroje. AKTIVA PASIVA A. Pohledávky za upsaný vl. kapitál A. Vlastní kapitál B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Emisní ážio B.III. Dlouhodobý finanční majetek Ostatní kapitálové fondy C. Oběžná aktiva Oceň. rozdíly z přecenění majetku C.I. Zásoby Oceňovací rozdíly při přeměnách Materiál A.III. Fondy ze zisku Nedokončená výroba a polotovary Zákonný rezervní fond Výrobky Nedělitelný fond Zvířata Statutární a ostatní fondy Zboží A.IV. Hosp. výsledek minulých let Poskytnuté zálohy na zásoby A.V. Hosp. výsl. běžného účet. obd. C.II. Dlouhodobé pohledávky B. Cizí zdroje C.III. Krátkodobé pohledávky B.I. Rezervy C.IV. Finanční majetek B.II. Dlouhodobé závazky Peníze B.III. Krátkodobé závazky Účty v bankách B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobý finanční majetek C. Ostatní pasiva Nedokončený kr. fin. majetek C.I. Časové rozlišení D. Ostatní aktiva C.II. Dohadné účty pasivní D.I. Časové rozlišení D.II. Dohadné účty aktivní Tabulka 1. Rozvaha

6 ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY 2 Stálá (fixní) aktiva zahrnují veškerý majetek dlouhodobé povahy, tedy u podniku se jedná především o dlouhodobý reálný fyzický kapitál tvořený budovami a dalšími nemovitostmi a stroji a dalšími movitostmi a dlouhodobý finanční majetek, což mohou být například kapitálové účasti na jiných společnostech nebo poskytnuté dlouhodobé úvěry. Oběžná (krátkodobá) aktiva zahrnují krátkodobý majetek, zejména tedy zásoby nakoupeného zboží a materiálu a vlastních výrobků v různé fázi rozpracování. Součástí oběžných aktiv je i peněžní majetek účetního subjektu. Různé typy podnikání jsou charakteristické různou strukturou aktivní strany bilance. Klasická výrobní firma bude mít obvykle významné položky stálých aktiv a dále zásoby materiálů, polotovarů a hotových výrobků. Obchodní firma může mít naopak tyto položky poměrně nízké, významnou bude ale položka nakoupeného zboží určeného k dalšímu prodeji. Firmy se rovněž významně liší využíváním finančních aktiv a to i v případě, že se jejich činnost původně nezaměřuje na poskytování finančních služeb. Klasickou a častou problémovou položkou je položka pohledávek, na jejíž vývoj je třeba dávat zejména u firem s větším okruhem odběratelů vždy zvýšený pozor. Vlastní kapitál je tvořen vklady základního kapitálu vlastníky společnosti, akumulovaným nevyplaceným ziskem (který je částečně přesunut do fondů ze zisku) a ostatními vlastními zdroji, které jsou náplní kapitálových fondů. Cizí zdroje tvoří především dluhy společnosti a dále pak rezervy. Jako čistý pracovní kapitál (Net Working Capital, N W C) se nazývá rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Je to velikost krátkodobého kapitálu (kapitálu v ekonomickém slova smyslu, chápaném jako kapitálová aktiva, statky používané ve výrobě) krytého jinými než krátkodobými zdroji. Výkaz zisků a ztrát, zkráceně též výsledovka, zachycuje analytické informace o tvorbě hospodářského výsledku (zisku či ztráty). Saldo tohoto výkazu je pod názvem hospodářský výsledek běžného účetního období zahrnuto v pasivech rozvahy. To je klíčem k odůvodnění toho, že bilanční identita aktiv a pasiv je zachována po každém zaúčtování. 1 1 Odůvodnění lze provést rozborem účetních operací, podle toho na které účty se podvojně účtuje: zda na dva aktivní, dva pasivní, dva výnosové či dva nákladové nebo na jejich kombinace aktivní proti pasivnímu, aktivní proti výnosovému, aktivní proti nákladovému....atd. Snazší je ovšem provést zdůvodnění obecněji: označme jako stav účtu jeho saldo dané rozdílem stran má dáti a dal. Stav účtu je tedy kladný pokud převažuje strana má dáti a záporný převažuje-li dal. Podvojný účetní záznam zvýší stav jednoho účtu o jistou částku a sníží stav jiného účtu o přesně tu stejnou částku. Celkový součet stavů všech účtu na něž se účtuje se tedy podvojným účetním záznamem nezmění. Vzhledem k tomu, že při otevírání účetních knih jsou stavy všech účtů rovny nule, znamená to, že součet stavů všech účtů bude roven nule i po libovolném podvojném zaúčtování. Pokud rozdělíme všechny účty na libovolné dvě skupiny je součet stavů účtů jedné skupiny roven mínus součtu stavů účtu druhé skupiny. Pokud tedy budeme uvažovat stavy všech účtů jedné ze skupin s opačným znaménkem, budou součty takto uvažovaných stavů u obou skupin stejné. To se samozřejmě nezmění ani pokud část účtu jedné skupiny shrneme, agregujeme do jedné podskupiny tak, že sečteme jejich stavy a budeme pracovat jenom s tímto součtem. Výkaz který takto vznikne nazýváme výkaz bilančního typu, technicky ho zapisujeme tak, že na jednu stranu uvádíme stavy účtů či jejich agregací z první skupiny a na druhou stranu stavy účtů a

7 3 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ I. Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba + Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku III.-VII. Jiné provozní výnosy F.-J. Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (EBIT) VIII.-XVI. Finanční výnosy K.-R. Finančních náklady * Finanční výsledek hospodaření S. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období Tabulka 2. Výsledovka Příklady k procvičování Cvičení 1. Ujasněte si náplň účetní položky rezerv a pokuste se uchopit logiku jejich zařazení do cizích zdrojů. Cvičení 2. Jak vyjádříte z uvedené rozvahy velikost NW C? Řešení: Od položky Oběžná aktiva odečteme položku Krátkodobé závazky a krátkodobé složky položky Bankovní úvěry a výpomoci. Cvičení 3. Volte různé dvojice rozvahových skupin a zkuste pro ně najít účetní operaci, která se projeví zaúčtováním právě v těchto dvou skupinách. jejich agregací pro druhou skupinu. Před chvílí jsme odvodili, že u každého výkazu bilančního typu je součet stavů na jedné straně roven součtu stavů na druhé straně. Jedním z příkladů výkazů bilančního typu je například i rozvaha. Jednou ze skupin jsou aktiva (u nich se vynáší stav má dáti mínus dal) a druhou skupinou jsou všechny ostatní účty, jmenovitě tedy pasiva, náklady a výnosy. U všech těchto účtu se uvažují stavy s opačným znaménkem (tedy dal mínus má dáti). Dále je samozřejmě provedeno mnoho agregací, jednou z nich je agregace všech nákladových a výnosových účtů do jediné položky hospodářského výsledku běžného účetního období.

8 II. Provozní páka Základní pojmy C T C Relevant Range Q Obrázek 1. Nákladová funkce Pokud označíme funkci celkových nákladů T C (angl. total cost, v češtině se někdy značí N C ) a úroveň nákladů dosahovaných při nulovém výstupu jako F C, lze psát: T C(Q) = F C + T V C(Q) Kde T V C(Q) je funkce s vlastností T V C(0) = 0. Hodnotu F C nazýváme fixní náklady (angl. fixed cost, v češtině se někdy značí například N F ) a funkci T V C(Q) nazýváme

9 5 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ (celkové) variabilní náklady (angl. variable cost, v češtině někdy značené N V ). Graf funkce T C(Q) je pak pouze posunutím grafu T V C(Q) o vzdálenost F C nahoru, proto mají tyto funkce stejný tvar a mimo jiné tedy platí že se rovnají jejich derivace: T C (Q) = F C + T V C (Q) = 0 + T V C (Q) = T V C (Q). Derivace se v ekonomii často označují jako mezní veličiny, v našem případě tedy mezní náklady (angl. marginal cost) M C(Q) a mezní variabilní náklady M V C(Q), a právě jsme odvodili jejich rovnost: MC(Q) = MV C(Q) V relevantní oblasti (angl. relevant range) má nákladová funkce přibližně lineární průběh, pohybujeme-li se v tomto pásmu, lze ji zhruba nahradit přímkou. Tam kde je nákladová funkce lineární, tam je lineární i funkce variabilních nákladů. Dále tam platí, že mezní náklady jsou konstantní. Pokud považujeme za lineární celou nákladovou funkci, znamená to, že funkce variabilních nákladů nabývá tvaru T V C(Q) = V C Q, kde V C je konstanta, pro kterou dále platí V C = M V C(Q) = AV C(Q) (mezní variabilní náklady jsou konstantní a jsou proto rovny průměrným variabilním nákladům) a pro Q > 0 navíc i V C = MC(Q). Velikost V C je při rozběhnuté výrobě rovna nákladům vynaloženým na každou další vyrobenou jednotku, proto se jim také někdy říká náklady jednotkové (a značí se někdy v češtině například N J ). Celkovou nákladovou funkci lze tedy psát ve tvaru: T C(Q) = F C + V C Q Firma na dokonale konkurenčním trhu vyrábí výrobek, k němuž existuje mnoho (dokonalých) substitutů v podobě produktů jejích konkurentů na trhu a poptávka po produkci firmy je tedy (dokonale) elastická, firma je cenovým příjemcem. Firma produkuje pouze malou část tržního množství statku a může proto veškerou svou produkci prodávat za neměnnou cenu P. Funkce jejích celkových příjmů má proto tvar: T R(Q) = P Q Jako bod zvratu (angl. break-even point, BEP, v češtině někdy také nazývaný Q-kritické, Q K ) se označuje takový objem produkce u něhož dochází ke změně znaménka provozního zisku (angl. earnings before interest and taxes, EBIT ). U lineárních celkových příjmů i nákladů jej najdeme jako bod jejich vyrovnání. P AV C se nazývá příspěvek na krytí fixních nákladů. Je to mezní zisk z jednotkového dodatečného množství produkce, který je potřeba akumulovat alespoň do výše F C, aby se firma dostala do zisku. Proto je hodnota bodu zvratu rovna podílu fixních nákladů a příspěvku na krytí fixních nákladů.

10 PROVOZNÍ PÁKA 6 který je definován jako % EBIT % Q Velikost účinku provozní páky se někdy měří ukazatelem zvaným stupeň provozní páky,, neboli EBIT EBIT Q. Tento ukazatel měří relativní variabi- Q litu provozního zisku v závislosti na objemu produkce je to procentní změna provozního zisku generovaná procentní změnou objemu produkce (analogické s definicí elasticit z mikroekonomie). Rozdíl mezi firmou, která je tak zvaně kapitálově těžká a tou, která je kapitálově lehká je definován průběhem nákladů, ale charakteristická je též odlišnost aktiv. Kapitálově těžká firma má větší fixní náklady, ale nižší variabilní náklady než kapitálově lehká firma. To obvykle váže na větší kapitálovou vybavenost a tedy větší objem fixních aktiv kapitalističtější forma výroby je jednotkově levnější, váže ale větší zdroje a proto se vyplácí až od určitého obratu. Ve standardní situaci dosahuje těžká firma zisku později, ale díky větší rychlosti cesty ke zisku je od jistého bodu rentabilnější než firma lehká. 2 Analýza bodu zvratu se zkompikuje, pokud uvolníme předpoklad linearity průběhu celkových nákladů či příjmů. V realitě může samozřejmě existovat celá škála možných situací, souvisejících s konkrétními kombinacemi různých průběhů nákladových a příjmových křivek. Pokud lze tyto křivky aproximovat přímkami v té oblasti, jež se týká rozhodování, lze zde používat standardní analýzy bodu zvratu v nejjednodušší situaci. Je-li situace komplexnější, je nutné orientovat se, v jaké části obratu se nacházíme. Nemá totiž například cenu snažit se překonávat druhý bod zvratu, který znamená opětovné překlopení zisku do ztráty, pokud zároveň neočekáváme i překonání třetího bodu zvratu. Při obecnějších průbězích příjmů a nákladů nemusí platit, že produkovat více je lépe. Pokud známe celou příjmovou i nákladovou křivku a jsme opravdu schopni libovolné Q vyrobit a prodat za daných podmínek, může být zisk maximalizován v konkrétní velikosti obratu. Pokud pro naše rozhodování připadají v úvahu jen určité úrovně obratu, může být z hlediska zisku někdy vhodné obrat zvýšit, jindy ho snížit. Řešené příklady Cvičení 4. Odvoďte vztah pro velikost BEP u firmy s lineární nákladovou i příjmovou funkcí v závislosti na parametrech nákladů (F C, AV C) a ceně produktu. Řešení: EBIT (BEP ) = 0 T C(BEP ) = T R(BEP ) F C + AV C BEP = P BEP BEP = F C P AV C 2 Při dosažení stejné rentability u kapitálově těžké a lehké firmy je zisk kapitálově těžší firmy variabilnější, proto by jedinec s odporem k riziku volil firmu lehkou.

11 7 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ C, R T R BEP T C F C V C Q Obrázek 2. Bod zvratu EBIT EBIT BEP Q Obrázek 3. Průběh zisku Cvičení 5. Jak závisí velikost stupně provozní páky na nákladové struktuře, ceně produktu a objemu produkce? (Kdy je stupeň provozní páky velký a kdy malý?) Řešení: Uvědomme si, že hodnota výrazu EBIT Q, nazývaného někdy též rychlost cesty ke zisku, je za předpokladů linearity funkce EBIT ( Q) rovna směrnici grafu této funkce a tedy v našem případě meznímu zisku, čili příspěvku na krytí fixních nákladů, to je totiž velikost derivace EBIT u podle Q, která je stejná v každém bodě. S vědomím této skutečnosti upravujme: EBIT EBIT Q Q = EBIT Q Q EBIT = (P AV C) Q EBIT = Q = V C. Kompaktně lze výsledný výraz zapsat jako P Q AV C Q P Q AV C Q F C, kde víme, že AV C EBIT +F C EBIT. Pokud si na uvedené úpravy nevěříme, je možné samozřejmě do definice stupně provozní páky dosadit za výrazy diferencí a upravit přímo tento výraz. Bude to o něco zdlouhavější, výsledek ale bude stejný. EBIT EBIT Q Q = EBIT (Q ) EBIT (Q) EBIT (Q) Q Q Q =... (Jednoduchým rozborem chování výsledného výrazu zjistíme, že vysokých hodnot bude stupeň provozní páky nabývat pro Q blízko BEP při malém EBIT u, pro Q blížící se ke

12 PROVOZNÍ PÁKA 8 BEP limituje stupeň provozní páky v absolutní hodnotě k nekonečnu. Naopak pro stále rostoucí Q se stupeň provozní páky blíží k 1. Stupeň provozní páky tedy závisí na výšce obratu firmy, a kolem bodu zvratu se jeho velikost dynamicky mění.) Cvičení 6. Při jakém obratu je pro danou prodejní cenu vhodnější kapitálově těžká firma a kdy kapitálově lehká? Kdy (pro jaké velikosti očekávaného obratu) bychom volili kterou z nákladových struktur a kdy bychom se do předmětného podnikání vůbec nepouštěli, kdybychom se mohli dopředu rozhodnout? Řešení: Pokud označíme F C 1 a MV C 1 fixní a mezní variabilní náklady kapitálově těžké firmy a F C 2 a MV C 2 fixní a mezní variabilní náklady kapitálově lehké firmy, dojde k vyrovnání EBIT u těchto firem v bodě: Q EQ = F C 2 F C 1 MV C 1 MV C 2, nazývaném bod nákladové ekvivalence. Při větším obratu je již výhodnější kapitálově těžká firma. Ve standardní situaci se při nejnižších hodnotách očekávaných prodejů podnikání nevyplácí vůbec, od bodu zvratu kapitálově lehké firmy se nejvíce vyplácí tato forma podnikání, od bodu nákladové ekvivalence se pak již nejvíce vyplácí kapitálově těžká firma. C, R T R T C 2 F C 1 BEP 1 Q EQ T C 1 BEP 2 F C 2 Q Obrázek 4. Kapitálově těžká (1) a lehká (2) firma EBIT EBIT 1 Q EQ EBIT 2 BEP 2 BEP 1 Q F C 2 F C 1 Obrázek 5. Kapitálově těžká (1) a lehká (2) firma

13 9 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Cvičení 7. Jak je tomu v případě nestandardní situace, kdy kapitálově těžká firma dosahuje zisku dříve (a tedy když je prodejní cena tak nízká, že přímka celkových příjmů prochází pod bodem nákladové ekvivalence)? Interpretujte tuto situaci. Řešení: Do bodu zvratu kapitálově těžké firmy se nevyplácí podnikat vůbec, pak se více vyplácí firma kapitálově těžká. Kapitálově lehká struktura je pro tento obor podnikání nevhodná. Cvičení 8. Dvě firmy vyrábějí tentýž jediný výrobek. Kapitálově těžká firma má F C , MV C 1, kapitálově lehká má F C 5 000, MV C 2, cena jednoho kusu výrobku je 3. Určete BEP obou firem a zjistěte kdy dosahuje která příznivějšího EBIT u. Řešení: Zjistit BEP kapitálově těžké firmy znamená řešit: EBIT T (Q) = 0 T R T (Q) T C T (Q) = 0 T R T (Q) F C T V C T Q = 0 3 Q Q = 0 Q = Podobně pro kapitálově lehkou firmu: 3 Q Q = 0 Q = Zjistit, kdy dosahuje kapitě těžká firma většího zisku než kapitálově lehká znamená vyřešit: EBIT T (Q) > EBIT L (Q) 3 Q Q > 3 Q Q Q > Odpověď: bod zvratu kapitálově těžké firmy je v hodnotě , bod zvratu kapitálově lehké firmy je v hodnotě 5 000, kapitálově těžká firma dosahuje větší zisk pro Q > Pro ilustraci si uveďme ještě navíc i tabulku hodnot zisků obou firem pro vybrané velikosti obratu: Q EBIT lehké EBIT těžké

14 PROVOZNÍ PÁKA 10 Cvičení 9. Skok ve fixních nákladech: Pro podnik ve zisku (tedy pro Q > BEP ) znázorněte v BEP diagramu situaci, kdy jste v roli podnikatele nuceni v podobě skoku v F C zdvojnásobit hodnotu tohoto ukazatele. Po obnově zůstávají všechny ostatní parametry (specielně P a V C) nezměněny. Modelově lze tuto situaci označit jako havárie ve fixních nákladech a presentovat ji v podobě záplav či požáru v podniku. Důsledkem této havárie je nutnost znovu kompletně investovat na úrovni F C. Obnova proběhne okamžitě jak s ohledem na osu vyrobené a realizované produkce (zcela reálná myšlenková konstrukce, neboť po dobu rekonstrukce přirozeně podnik nic nevyrábí a tedy ani neprodává), tak s ohledem na osu času (zde jde o modelovou abstrakci, v realitě by si obnova vyžádala určitý časový interval). Řešení: Zadání implikuje grafický způsob řešení. C, R T R T C T C Q 1 Q/t Obrázek 6. Skok ve fixních nákladech. Okamžik zvýšení fixních nákladů (havárie) je označen jako Q 1. Řešení je vhodné začít zafixováním výchozí situace jak v tržbách (bod T R(Q 1 )), tak v nákladech celkem (bod T C(Q 1 )). To je výchozí stav, na který musí situace po obnově navázat. Přímka tržeb pokračuje po obnově se stejnou směrnicí (prodeje s původní cenou). K zafixované úrovni celkových nákladů připočteme (superponujeme) hodnotu F C a dále pokračuje přímka celkových nákladů rovněž s původní směrnicí (obnova technologie tedy nemá v daném případě vliv na úroveň V C). V žádném případě není možné začít s přímkami tržeb resp. nákladů od nulové hodnoty nezávisle proměnné t resp. Q. To by znamenalo že předpokládáme návrat po ose času zpět, což samozřejmě nelze. Cvičení 10. Důsledky skoku ve fixních nákladech: V BEP diagramu uvažte varianty možných důsledků havárie ve fixních nákladech (podle předchozího příkladu) pro rentabilitu modelovaného podniku. Řešení: Je zřejmé, že v důsledku skokového nárůstu fixních nákladů jsou, za podmínky, že firma již dosahovala před havárií zisku, možné v zásadě tři varianty vzájemného vztahu tržeb a celkových nákladů: a) Zisk v byl v momentu havárie menší než náklady fixní, což představuje řešení podle předchozího příkladu. Přechod ze zisku do ztráty je logický. Počet bodů zvratu závisí na tom, jak je chápeme. Podle toho vychází dva, resp. tři body zvratu.

15 11 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ C, R T R T C T C Q 1 Q/t Obrázek 7. Skok ve fixních nákladech. b) Zisk je právě roven nákladům fixním. Přímka celkových nákladů se jedním z bodů své nespojitosti právě dotkne přímky tržeb (zisk je v tom okamžiku nulový). I v tomto případě závisí počet kritických bodů (jeden, resp. dva) na způsobu jejich definice. c) Zisk je větší než náklady fixní. Zde se v okamžiku havárie pouze sníží dosud vytvořený zisk, aniž by se podnik dostal do červených čísel. Zřejmě jde o situaci nejpříznivější. Pokud firma ještě v zisku nebyla, došlo pouze k dalšímu oddálení momentu, kdy se do něj může dostat. Ve všech případech spočívá řešení důsledků havárie v nákladech fixních v prostém obnovení výroby (a realizace prodeje) za původních podmínek s positivními důsledky pro zisk podniku. To platí zvláště v dlouhém horizontu. Žádná jiná nápravná opatření (změny cenové politiky podniku, aktivita ve vnitropodnikové racionalizaci, řízení dodavatelských vztahů) nejsou nutná. Cvičení 11. Skok ve variabilních nákladech: Pro podnik ve zisku (tedy pro Q > BEP ) znázorněte v BEP diagramu situaci, kdy jste v roli podnikatele nuceni skokově zvýšit hodnotu ukazatele V C. Po této změně zůstávají všechny ostatní parametry zadání (specielně P ) nezměněny. Modelově lze tuto situaci označit jako havárie ve variabilních nákladech a presentovat ji například v podobě současných požadavků dodavatelů surovin, polotovarů i energií na růst cen jejich produktů, spojený též s nárůstem sazeb případných variabilních mezd. Také v tomto příkladě předpokládáme, že změna proběhne okamžitě jak s ohledem na osu vyrobené a realizované produkce, tak i s ohledem na osu času. Řešení: I zde se nabízí (a zcela postačuje) grafický způsob řešení: Okamžik havárie je označen jako Q 1. Řešení je opět vhodné začít zafixováním výchozí situace jak v tržbách (bod T R(Q 1 )), tak v nákladech celkem (bod T C(Q 1 )). To je i v tomto případě výchozí stav, na který musí situace po obnově navázat. Přímka tržeb pokračuje po obnově se stejnou směrnicí (prodeje s původní cenou). Od zafixované úrovně celkových nákladů vedeme nyní přímku celkových nákladů již s novou směrnicí, odpovídající nové hodnotě V C. Ani zde není přirozeně možné začít s přímkami tržeb resp. nákladů od nulové hodnoty nezávisle proměnné t resp. Q.

16 PROVOZNÍ PÁKA 12 C, R T C T R Q 1 Q/t Obrázek 8. Skokový nárůst variabilních nákladů. Cvičení 12. Důsledky skoku ve variabilních nákladech: V BEP diagramu uvažte varianty možných důsledků havárie ve variabilních nákladech (podle předchozího příkladu) pro rentabilitu modelovaného podniku. Řešení: Je zřejmé, že v důsledku skokového nárůstu jednotkových nákladů jsou u podniku, který je v tom okamžiku již ve zisku, možné v zásadě tři varianty výsledného vzájemného vztahu tržeb a celkových nákladů. C, R T R T C Q 1 Q/t Obrázek 9. Skokový nárůst variabilních nákladů. a)p je menší než nové V C. To představuje situaci graficky znázorněnou v předchozím příkladu. Přechod ze zisku do ztráty je logický a za nezměněných podmínek nevratný. Počet kritických bodů vzroste v konečné podobě o jeden. b)p je právě rovna novým V C. Přímka celkových nákladů probíhá od okamžiku havárie paralelně s přímkou tržeb. Zisk stagnuje a počet bodů zvratu se nemění. c)p je větší než nové V C. Pro tuto úroveň výsledných V C se od okamžiku havárie pouze sníží mezní zisk. Podnik se ani v dlouhé perspektivě nedostane do červených čísel. Zřejmě jde o situaci relativně nejpříznivější.

17 13 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Pro podnik, který byl v době havárie ještě ve ztrátě jsou možné dvě situace: P je větší než nové V C a dosažení bodu zvratu se oddálí, a nebo je P rovna novým V C či je dokonce menší a v tom případě firma zisku nikdy nedosáhne. V situaci havárie variabilních nákladů je nebezpečné, spoléhat pouze na řešení analogické se situací havárie ve fixních nákladech (co nejrychlejší obnovení výroby a realizace), bez dalších změn. Pro kombinaci P je větší než nové V C (případně i P je právě rovna novým V C) sice může být toto řešení postačující, pro zbývající kombinaci však v tomto případě hrozí trvalá ztráta. Proto jsou v tomto případě pro uvedení podniku na ziskovou trajektorii nutná nápravná opatření (změny cenové politiky podniku, aktivita ve vnitropodnikové racionalizaci, řízení dodavatelských vztahů a případné další). Cvičení 13. Jak vypadá BEP analýza pro monopol s lineárními náklady, který čelí lineární poptávkové křivce? Řešení: Celkové příjmy takovéto firmy tvoří dolů obrácenou parabolu procházející počátkem. S ohledem na průběh celkových příjmů jsou buď dva a body zvratu a nebo nebude žádný. R, C T C Obrázek 10. Monopol čelící lineární poptávkové křivce Q T R Příklady k procvičování Cvičení 14. Skoková změna ceny: V BEP diagramu znázorněte možné důsledky skokové změny prodejní ceny P. Uvažte důsledky pro zisk a body zvratu. Najděte ilustraci této situace v ekonomické praxi. Cvičení 15. Příčiny ztráty jediné výhody kapitálově lehké firmy: V BEP diagramu znázorněte s ohledem na možné havárie nákladů či změnu ceny produktu možné příčiny ztráty vlastně jediné konkurenční výhody kapitálově lehké firmy, rychlejšího dosahování zisku. Cvičení 16. Vyjasněte vztah použití jednotek množství Q a času t na x-ové ose BEP diagramu. Jak je tomu pokud do grafu vynášíme dvě firmy, u nichž se liší očekávaný objem roční produkce (a tedy které dosahují různého objemu produkce za jednotku času)? Demonstrujte na situaci kapitálově těžké firmy

18 PROVOZNÍ PÁKA 14 schopné vyrábět daný produkt rychleji než kapitálově lehká firma a diskutujte důsledky. Cvičení 17. Komplexní příklad střetnutí kapitálově lehké a kapitálově těžké firmy v konkurenčním boji: V BEP diagramu znázorněte (ve standardní situaci) možnosti využití výhod a nevýhod obou typů firem v simulovaném konkurenčním střetnutí. Řešení: Vhodné je zde rozdělit role (část skupiny hraje za kapitálově lehkou firmu, část za firmu kapitálově těžkou) a postupovat krok po kroku, kdy se jednotlivé firmy střídají ve formulování aktuálního postupu proti konkurentovi. Je přípustné (a vhodné) modelovat důsledky možných manévrů i v prostoru mimo tradiční výhody kapitálově lehké či těžké firmy (ku příkladu výrobkové inovace, vynucené technologické inovace investice, změna teritoria, atd,. atd.). Cvičení 18. Co to pro firmu znamená, je-li příspěvek na krytí fixních nákladů záporný? Jaká by jste ji dali doporučení? Cvičení 19. Příkladem odvětví nevhodného pro kapitálově lehké firmy je například výroba osobních automobilů. Proč se naopak výroba vozů veteránů realizovat bez výrazného kapitálového vybavení vyplatí? Odpověd ilustrujete graficky.

19 III. Finanční a kombinovaná páka Základní pojmy Finanční páka souvisí se strukturou pasiv s financováním firmy, především s ohledem na úroveň zadlužení. Pokud firma pracuje s cizím kapitálem, je vlastník schopen s menším vlastním vkladem pracovat s firmou s většími aktivy i obratem. To může znamenat větší relativní jednotkovou ziskovost jeho vloženého kapitálu. Zároveň však roste riziko, protože musí plnit závazky k externím věřitelům, spojené obvykle s pravidelnými fixními platbami. Podobně jako u provozní páky dochází i u finanční páky k otevření se riziku, které se projeví znásobením zisků, pokud se pohybujeme na správné straně podnikatelského úspěchu, ale stejně tak se projeví znásobením ztrát, pokud se ocitneme na straně opačné. Stupeň finanční páky se definuje analogicky stupni provozní páky jako: % ROE % EBIT. Firma může využít a obvykle využívá obou pákových efektů, které spolu vzájemně kombinuje. Stupeň kombinované páky se definuje jako % ROE. Je to ukazatel měřící riziko % Q investice do firmy vzhledem k velikosti odbytu. Řešené příklady Cvičení 20. Vyjádřete velikost výnosnosti vlastního jmění ROE v závislosti na provozním zisku EBIT, placených úrocích I, velikosti daňové sazby t a velikosti vlastního jmění E. Předpokládá se, že firma buď nemá jiné finanční výnosy a náklady než jsou placené úroky nebo se případně do I zahrnuje celá další finanční činnost, stejně tak se abstrahuje od mimořádných výnosů a nákladů. Řešení: Z EBIT u jsou nejdříve zaplaceny úroky (respektive provozní hospodářský výsledek je upraven o finanční výsledek hospodaření) I (angl. interest) a vzniká tak zisk před zdaněním EBT (earnings before and taxes). Pokud jsou účetní výnosy a náklady totožné s daňovými výnosy a náklady, je velikost daně T (angl. taxes) počítáná přímo z daňového základu o výši EBT. Po odečteních daní T od EBT zůstává čistý zisk N P (angl. net profit, někdy též zisk po zdanění earnings after taxes, EAT ). Tento zisk pak poměřuje vlastník relativně k jeho investici jako výnosnost vlastního jmění ROE (angl. return on equity nebo případně jako výnosnost na akcii earnings per share, EP S). EBT = EBIT I

20 FINANČNÍ A KOMBINOVANÁ PÁKA 16 NP = EBT T NP = EBT t EBT NP = EBT (1 t) NP = (EBIT I) (1 t) ROE = ROE(EBIT ) = 1 t E (EBIT I) (1 t) E EBIT I (1 t) E ROE lze tedy při fixních úrocích a daňové sazbě chápat jako lineární funkci EBIT u. (Je zde určité zjednodušení předpokládající, že stát provádí transfery ztrátovým firmám, ačkoliv v realitě se tyto potenciální transfery obvykle započítají proti budoucím daňovým povinnostem. V delším období je proto toto zjednodušení oprávněné.) Sklon této přímky je dán výrazem 1 t E (derivace ROE podle EBIT u) a snadno zjistíme že ROE(I) = 0, a tedy že tato přímka protíná osu x ve vzdálenosti I od počátku. Cvičení 21. Kdy je výhodnější více se otevřít finanční páce? Srovnejte velikost ROE u situace s různými finančními pákami danými rozdílnými E 1 a E 2, respektive I 1 a I 2. Řešení: U firmy používající finanční páku dochází při stejných aktivech obvykle k růstu I a poklesu E, to znamená že ROE protíná osu x dále, ale že roste rychleji (viz. odvození sklonu křivky ROE v předešlém příkladu). (Pokud je úroková sazba placená oběma firmami se stejnými aktivy stejná, jsou vyšší placené úroky I přímo důsledkem vyšších cizích zdrojů.) ROE ROE 1 I 2 I 1 ROE 2 EBIT Obrázek 11. Větší (1) a menší (2) použití finanční páky Snadno odvodíme, že firma s větší finanční pákou dosahuje většího ROE od bodu jejich vyrovnání v hodnotě: EBIT EQ = I 1 E 2 I 2 E 1 E 2 E 1 Cvičení 22. Číselný příklad: uvažme tři identické firmy (stejně velké se stejnou výrobou), které se liší pouze financováním mají rozdílnou strukturu pasiv. U první (vůbec nepoužívající finanční páku) jsou všechna pasiva ve výši vlastní a firma tudíž neplatí žádné úroky, druhá firma má vlastních pasiv a platí roční úroky 5000, třetí firma využívající nejagresivněji

21 17 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ finanční páku má vlastních pouze pasiv a platí ročně úroků. Daňová sazba je 20%. Srovnejte ROE firem při různých EBIT ech (kdy je výhodnější která strategie, kdy se při které strategii dosahuje kladného ROE). Řešení: Výsledky jsou přímou aplikací předchozích obecných postupů. Například třetí firma dosahuje většího ROE než druhá firma od EBIT u Pro ilustraci je ještě uvedena tabulka s číselnými údaji. EBIT ROE 1 ROE 2 ROE Cvičení 23. Na čem závisí stupeň finanční páky a jakých hodnot kdy dosahuje? Řešení: Uvědomme si nejdříve, že velikost rychlosti cesty k ROE, definované jako EBIT ROE je rovna směrnici přímky ROE(EBIT ), tedy hodnotě 1 t E. (Pokud bychom si neuměli uvědomit tyto základní souvislosti z analýzy lineárních funkcí, můžeme rozepsat ROE = ROE(EBIT ) ROE(EBIT ) a dále EBIT = EBIT EBIT a výraz upravit: (EBIT ROE I) (1 t) (EBIT I) (1 t) EBIT = E E EBIT EBIT = 1 t E (EBIT EBIT ) EBIT = 1 t EBIT E Výsledek je samozřejmě stejný.) S využitím právě odvozeného dále upravujme: % ROE % EBIT = ROE ROE EBIT EBIT = ROE EBIT EBIT ROE = 1 t E EBIT (EBIT I) (1 t) E = EBIT EBIT I Stupeň finanční páky není definován v bodě EBIT = 0 a tam, kde ROE(EBIT ) = 0. Bod I je bodem nespojitosti funkce stupně finanční páky, nalevo od něj je stupeň finanční páky záporný a pákový efekt se projevuje nepříznivě, vpravo od I je stupeň finanční páky kladný. V absolutní hodnotě je stupeň finanční páky nejvyšší v okolí bodu I, kde limituje k nekonečnu. Cvičení 24. Na čem závisí stupeň kombinované páky? Řešení: Zřejmě platí: % ROE % Q = % ROE % EBIT % EBIT % Q Proto je stupeň kombinované páky roven součinu stupně provozní a stupně finanční páky. Jeho velikost tedy můžeme vyjádřit následovně: % ROE % Q = % ROE % EBIT % EBIT % Q = EBIT EBIT I EBIT + F C EBIT =

22 FINANČNÍ A KOMBINOVANÁ PÁKA 18 = EBIT + F C EBIT I = P Q AV C Q P Q AV C Q F C I Příklady k procvičování Cvičení 25. Firma s fixními náklady F C = 200 a stálými mezními variabilními náklady MV C = 2 vyrábí výrobek s cenou P = 3 a očekává objem jeho prodeje v rozmezí kusů. Vlastník firmy chce dosahovat co nejvyššího ROE. Má volit raději situaci s vlastním jměním E 1 = 1000 kdy nebude muset platit žádné úroky nebo má čerpat úvěr 900, a snížit vlastní jmění na hodnotu E 2 = 100 a platit úroky I 2 = 50 ročně? Daňová sazba je 10%. Jak by jste se rozhodli, pokud by placené úroky činily pouze I 2 = 40. Diskutujte.

23 IV. Klasifikace nákladů Výrobní náklady Přímý materiál (suroviny a nakoupené polotovary přímo identifikovatelné ve výrobku) Přímá práce (osobní náklady na výrobní dělníky) Ostatní přímé náklady (přímá energie, přímé odpisy) Výrobní režie Nevýrobní náklady Nepřímý materiál (spojovací materiál (lepidlo, svařovací materiál, šrouby), maziva) Nepřímá práce (vedoucí, manipulační dělník, inženýři, servisní četa, kontroloři kvality, vrátný ve výrobní hale, noční hlídač výrobních prostor) Ostatní výrobní režie (další náklady související s výrobou jako například vytápění výrobní haly, její osvětlení, pojištění, odpisy, opravy, údržba) Prodejní náklady (odbytové, marketingové) (reklama, doprava, obchodní cesty, obchodní provize, osobní náklady na obchodníky a náklady spojené se sklady vlastních výrobků) Administrativní náklady (náklady na řízení a na administrativu celé firmy - osobní náklady vedení, sekretariáty, účetnictví, PR, vrátný, noční hlídač, počítačová síť, občerstvení, úklid) Pokud nelze určité čistě výrobní náklady považovat pouze za přímé, jsou řazeny do výrobní režie. Veškeré náklady, které nejsou jednoznačně svázány s výrobní či obchodní činností se řadí mezí administrativní náklady.

24 V. Absorbční metody Absorbční metody, jinak též metody úplných výrobních nákladů, se snaží každému výrobku přiřadit část výrobní režie, a po sečtení s přímými výrobními náklady tak vyjádřit úplné výrobní náklady. Dělení režie s poměrnými čísly Ke každému jednotlivému vyrobenému kusu je přiřazeno tak zvané poměrné číslo. Celá režie se potom k jednotlivým kusům výrobků přiřadí tak, že přiřazené režie budou ve stejném vzájemném poměru jako jsou poměrná čísla. Obvyklé použití - firma vyrábí k typů výrobků, všem kusům výrobků jednoho typu je pak přiřazeno stejné poměrné číslo. (V praxi většinou vyjadřuje náročnost výroby určitého typu výrobku s ohledem na příslušné nepřímé náklady). Označme tato poměrná čísla pro jednotlivé typy výrobků po řadě z 1, z 2,..., z k, počty kusů jednotlivých výrobků vyrobených za dané období po řadě n 1, n 2,..., n k a celkový objem režie C. Znamená to tedy, že objemy režie přiřazené jednomu kusu výrobků různého typu jsou v poměru z 1 : z 2 :... : z k (v tomto pořadí). Objem režie příslušný jednotce poměrného čísla získáme podělením celkové režie součtem všech poměrných čísel. Této hodnotě se říká sazba pro rozpočet režie. C z 1 n 1 + z 2 n z k n k Objem režie přiřazené příslušnému výrobku pak snadno získáme jakou součin sazby pro rozpočet režie s jeho poměrným číslem. Objem režie přiřazený každému kusu výrobku i-tého typu (i {1,..., k}) má tedy následující velikost: C z i z 1 n 1 + z 2 n z k n k

25 21 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Běžné použití Cvičení 26. Číselný příklad: firma poskytla za dané období 400 služeb typu A a 100 služeb typu B. Jedinými přímými náklady je přímá práce. Služba typu A vyžaduje 1 hodinu přímé práce, služba B vyžaduje 2 hodiny přímé práce. Za dané období bylo navíc vykonáno 60 hodin nepřímé práce. Náklady na hodinu přímé práce jsou 200, na hodinu nepřímé práce 400. Sestavte kalkulaci úplných nákladů na jednu službu pro oba typy služeb při použití rozvrhové základny hodin přímé práce pro alokaci nepřímé práce. (Poměrná čísla jsou tedy dána hodinami přímé práce) Řešení: A: , B: Cvičení 27. Číselný příklad: Firma vyrábí tři typy výrobků A, B a C. V následující tabulce je uveden počet vyráběných výrobků jednotlivých typů, přímé náklady na jednotlivé typy výrob (celých výrob, ne tedy na kus): výrobek A B C kusů přímý materiál přímá práce přímá energie Následující tabulka uvádí různé typy režijních nákladů firmy, jejich objemy a způsob jejich rozdělení. typ režie objem rozdělení podle výrobní režie 450 přímých mezd zásobovací režie 1200 přímého materiálu správní režie 1500 součtu přímých mezd a přímého materiálu odbytová režie 1050 přímých nákladů celkem Sestavte kalkulaci úplných nákladů na jednotku každého typu výrobků. Řešení: výrobek A B C přímý materiál přímá práce přímá energie výrobní režie zásobovací režie správní režie odbytová režie celkem

26 ABSORBČNÍ METODY 22 Metoda ABC Metoda ABC (Activity Based Costing) je v technickém smyslu vlastně konkrétní aplikací metody poměrných čísel. Náklady jsou spojeny s konkrétními aktivitami, které je přináší a poměrná čísla jsou potom dána počtem úkonů dané aktivity na výrobu jednoho výrobku. Cvičení 28. Číselný příklad: Firma vyrábí dva typy výrobků A a B v objemech 500 a 2000 ks. Oba výrobky potřebují 2 hodiny přímé práce. Náklady přímé práce jsou 200 Kč na hodinu. Přímý materiál na jeden kus výrobku typu A je za 600 Kč, na kus B za 400. Výrobní režie činila Kč. Tržní cena výrobku A je Kč, B Kč. Režie se rozpočítává podle přímého materiálu. Jaké jsou náklady na jednotku každého typu výrobku? Jaké doporučení by jste dali managementu? Řešení: výrobek A B přímý materiál přímá práce výrobní režie celkem Cvičení 29. Pokračování předešlého číselného příkladu: Ukázalo se ale, že výrobek A má rafinovanější design a je tedy pro jeho výrobu potřeba více nastavování strojů. Navíc se vyrábí v menších sériích a vyžaduje si tak relativně větší počet objednávek. Proto se firma rozhodla zanalyzovat své operace a určila 5 aktivit přinášejících náklady. Aktivita Příslušné náklady Počet událostí A B nastavování strojů kontrola kvality výrobní objednávky strojové hodiny příjem materiálu Proveďte kalkulaci celkových nákladů na jeden kus výrobku obou typů metodou ABC a zrevidujte své doporučení managementu. Řešení: Kalkulace celkových jednotkových nákladů: Sazba pro rozpočet režie nastavování strojů 20 kontrola kvality 6 výrobní objednávky 200 strojové hodiny 20 příjem materiálu 100

27 23 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ A B přímý materiál přímá práce nastavování strojů kontrola kvality výrobní objednávky strojové hodiny příjem materiálu Cvičení 30. Která metoda přiřazení režie je přesnější? Co když se například u předešlého číselného příkladu zjistí, že nastavování i provoz stroje jsou dvou typů snadné, a komplikované vyžadující přítomnost drahého odborného personálu, a dále se ukáže, že toto výrazně nákladnější používání stroje je přítomno zejména při výrobě výrobku B? Nemůže to znamenat opětovnou změnu doporučení managementu?

28 VI. Marginální přístup Pokud volíme mezi dvěma variantami pouze na základě ziskového kritéria, jediné co nás zajímá je která varianta přináší větší zisk. Nepotřebujeme znát úroveň zisku obou variant, stačí pouze vědět který z těchto zisků je větší. K rozhodnutí mezi dvěma variantami tedy úplně postačuje znalost rozdílu jejich zisků, rozdílový (diferenciální) zisk. Pokud si vybíráme z variant, nemůžeme naše rozhodování založit na skutečnostech, které jsou u všech variant stejné a které se tudíž nedají naší volbou ovlivnit. Různé varianty jsou definovány právě tím, čím se navzájem liší, to je to, o čem se rozhodujeme. Pokud jsou různé varianty zadefinovány pouze prostřednictvím výnosů a nákladů, rozhodujeme se podle diferenciálních nákladů a výnosů - těch nákladů a výnosů, v nichž se varianty liší. Rozdíl diferenciálních výnosů a diferenciálních nákladů dává diferenciální zisk a tedy přímo kritérium pro rozhodnutí. Cvičení 31. Číselný příklad: Firma vyrábí čtyři typy výrobků - A, B, C a D. Variabilní náklady na jeden kus, tržní ceny a objem, který firma dokáže uplatnit na trhu, jsou uvedeny v následující tabulce: typ A B C D MVC P ks a) Má firma některý výrobek vyřadit z výrobního programu? O kolik se změní zisk? b) Firma se zařídila podle předchozího doporučení. Nyní může navíc náhradou za zrušení výroby některého dalšího výrobku zavést výrobu výrobku E s charakteristikou: typ E MVC 3 P 5 ks 200 Má výrobu některého výrobku nahradit výrobou výrobku E? Kterého? O kolik se změní zisk?

29 25 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ c) Při alokaci režie se došlo ke zjištění že celkové náklady na výrobu jednoho výrobku D jsou 11. Má firma přijmout dodatečnou zakázku na výrobu 50 ks výrobku D? O kolik se změní zisk? d) Změní se odpověď na předchozí otázku, pokud by musela firma z důvodu výroby dodatečného množství 50 ks výrobku D zvýšit fixní náklady o 150? O kolik se změní zisk? e) Předpokládejme nyní, že by firma mohla vyrábět všechny výše popsané typy výrobků A, B, C, D a E za příslušné mezní náklady a prodávat je za uvedenou cenu až do tržního omezení množství. Všechny výrobky se zpracovávají na stejném stroji, výroba jednoho kusu trvá následující počet strojových hodin: typ A B C D E hodin Kapacita stroje je 1000 strojových hodin. Kolik kusů kterého výrobku má firma vyrábět? Jaký zisk je generovaný provozem stroje? Řešení: a) vyřadit C, 200 b) E nahradit za B, 200 c) ano, 50 (celkové náklady jsou pro rozhodování irelevantní, podstatné jsou dodatečné příjmy a náklady a tedy dodatečný zisk) d) změní, -100 e) 200ks E, 100ks A a 50ks B, 800 (vzácným zdrojem je stroj a je třeba jej zatěžovat uvážlivě, tak aby se jeho čas využil pro tvorbu maximálního zisku, klíč je v určení zisku na hodinu provozu stroje v závislosti na tom který typ výrobku se na něm právě vyrábí)

30 VII. Čistá současná hodnota Základní pojmy Finančním projektem nazveme posloupnost plateb (příjmů či výdajů) o známých objemech ve známých termínech. V bezprostředně následujícím textu budeme pracovat s finančními projekty, které mají platby ve stejných obdobích, a můžeme je proto zapisovat zjednodušeně ve tvaru vektoru: F P = (CF 0, CF 1,, CF n, ) kde CF 0 je cash-flow v tento moment, CF 1 je cash-flow na konci prvního období,..., CF n je cash-flow na konci n-tého období. Číselná ilustrace: termínovaný vklad o objemu na 4 roky s úrokovou sazbou 10%: ( , 1 000, 1 000, 1 000, ) Umět rozhodnout, zda je výhodné určitý finanční projekt přijmout či nikoliv a nebo být schopen rozhodnout se mezi dvěma finančními projekty není triviální záležitostí. Samozřejmě, že pokud má finanční projekt všechny peněžní toky kladné, je vhodné jej přijmout. Stejně tak pokud má jeden finanční projekt vyšší peněžní tok v každém období než druhý finanční projekt, je první projekt výhodnější. Obě předešlé možnosti jsou však v realitě spíše výjimkou. Běžně je třeba rozhodovat se o projektech, které mají některé peněžní toky kladné a jiné záporné a rovněž je potřeba porovnávat finanční projekty, které mají různý vztah peněžních toků v různých obdobích. Veličina čistá současná hodnota, Net Present Value (N P V ) finančního projektu je definovaná jako součet diskontovaných hodnot finančních toků tohoto projektu za známé úrokové sazby i. NP V i (CF 0, CF 1,..., CF n,...) = CF 0 + CF i + CF 2 (1 + i) CF n (1 + i) n +... NP V i (CF 0, CF 1,..., CF n,...) = k=0 CF k (1 + i) k

31 27 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Předpokládejme, že existuje volný přístup na úvěrový trh, kde si lze vypůjčit a kde lze i zapůjčit bez dalších nákladů libovolnou částku na libovolné období, vždy při stejné dané úrokové sazbě i. Za těchto dodatečných podmínek je vždy projekt s vyšší N P V lepší než projekt s nižší NP V. Projekt s kladnou NP V se vždy vyplatí přijmout, projekt se zápornou NP V se přijmout nevyplatí, k přijetí projektu s nulovou NP V je subjekt lhostejný. Důvodem proč můžeme finanční projekty takto srovnávat je, že pomocí volného vstupu na úvěrový trh můžeme každý finanční projekt modifikovat na okamžitou platbu částky právě rovné jeho čisté současné hodnotě. (Úplné odvození je uvedeno v dodatku) Řešené příklady Cvičení 32. Jako perpetuita (konzola) se označuje nekonečný proud plateb na konci každého období počínaje prvním ve stále stejné výši C: (0, C, C,... ). Vyjádřete NP V perpetuity. Řešení: Perpetuita je jedním ze speciálních (přesto ale prakticky významných) tvarů finančních projektů, kde lze N P V snadno vyjádřit. Klíčem je využití vzorce pro součet geometrické posloupnosti, respektive řady. Připomeňme si tyto vzorce: 1 + q + q 2 + q q n = qn+1 1 q q + q 2 + q = 1 1 q Kde podmínkou konvergence nekonečné řady řady je 1 < q < 1. 3 NPV perpetuity s využitím vzorce pro součet nekonečné geometrické řady snadno vyjádříme jako: NP V i (0, C, C,...) = NP V i (0, C, C,...) = C 1 + i + C (1 + i) 2 + C (1 + i) C ( 1 + i ) 1 + i + 1 (1 + i) (1 + i) NP V i (0, C, C,...) = C 1 + i i 1 = C 1 + i 1 1+i 1 1+i = C 1 + i 1 i 1+i = C 1 + i 1 + i i 3 Pokud do známého vzorce (a n+1 b n+1 ) = (a b) (a n + a n 1 b + a n 2 b a b n 1 + b n ), platnost kterého si lze snadno ověřit roznásobením, dosadíme q a 1 za proměnné a a b, získáme první rovnost. Součet nekonečné řady je definován jako limita posloupnosti částečných součtů, tedy v našem případě jako lim n q n+1 1 q 1. Tato limita je konečná pouze pokud se hodnota qn+1 s rostoucím n zmenšuje, tedy pokud je q v absolutní hodnotě menší než jedna. Potom ale limituje q n+1 k nule a celý výraz tedy k 1 1 q.

32 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 28 NP V i (0, C, C,...) = C i Cvičení 33. Jako anuita se označuje konečná obdoba parpetuity proud konstantních plateb o výši C po konečný počet období, počínaje koncem prvního. Vyjádřete NP V anuity. Řešení: NP V anuity lze vyjádřit dvěma způsoby buď přímo použitím vzorce pro součet konečné geometrické posloupnosti, a nebo s pomocí drobného triku rozepsáním anuity jako rozdílu pepetuity a násobku perpetuity. Použijme druhého postupu, který je o něco elegantnější. Zmíněnou úpravu provedeme pro n-člennou anuitu: NP V i (0, C, C,..., C) = C 1 + i + C (1 + i) 2 + C (1 + i) C (1 + i) n NP V i (0, C, C,..., C) = C ( ) 1 + i + C (1 + i) C (1 + i) n+1 + C +... (1 + i) n+2 NP V i (0, C, C,..., C) = C ( ) 1 + i + C (1 + i) C (1 + i) n 1 + i + C (1 + i) NP V i (0, C, C,..., C) = k=1 C (1 + i) k 1 (1 + i) n k=1 NP V i (0, C, C,..., C) = C i 1 (1 + i) n C i NP V i (0, C, C,..., C) = [ ] 1 i 1 i (1 + i) n C C (1 + i) k Cvičení 34. Jako rostoucí perpetuita (rostoucí konzola) se označuje nekonečný proud plateb na konci každého období počínaje prvním v geometricky rostoucí výši: (0, C, C (1 + g), C (1 + g) 2...). Vyjádřete NP V rostoucí perpetuity. Řešení: N P V rostoucí perpetuity s využitím vzorce pro součet nekonečné geometrické řady snadno vyjádříme jako: NP V i (0, C, C (1 + g), C (1 + g) 2...) = C C (1 + g) C (1 + g) i (1 + i) 2 + (1 + i) NP V i (0, C, C (1+g), C (1+g) 2...) = ( C 1 + i 1 + ( ) 1 + g i ( ) 1 + g i ( ) 1 + g 3...) 1 + i NP V i (0, C, C,...) = C 1 + i g 1+i = C 1 + i 1 1+i 1 g 1+i = C 1 + i 1 i g 1+i = C 1 + i 1 + i i g

33 29 ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ NP V i (0, C, C,...) = C i g Podmínkou ( ) provedených úprav je možnost sečíst geometrickou řadu, a tedy požadavek 1+g 1+i < 1, nebo-li g < i. Uvedený vztah se používá často k ohodnocování akcií s dividendou rostoucí stálým tempem, tento přístup se nazývá Gordonův model. Příklady k procvičování Cvičení 35. Naskytla se vám možnost čerpat úvěr o objemu na 50 let. Splácí se pevnou splátkou každý rok (50 splátek). Běžná úroveň úrokových sazeb je 10%. Přijmete tento úvěr? Proč? Cvičení 36. Při jakých úrokových sazbách by jste investovali raději do akcie za Kč, která slibuje každoroční dividendu Kč, než do akcie za Kč, která slibuje první rok dividendu 600 Kč a stálý meziroční růst dividend o 3%? Řešení: i od 7,5%

34 VIII. Vnitřní výnosové procento Základní pojmy Hodnota vnitřní výnosové procento, internal rate of return (IRR) určitého projektu je taková velikost úrokové sazby i, při které je NP V projektu rovno nule. IRR nám říká, při jaké výši úrokové sazby by byl finanční projekt běžným projektem nepřinášejícím žádný zisk ani ztrátu proti projektům volně dostupným z úvěrového trhu. (Více viz. dodatek) Počítat IRR daného projektu znamená řešit rovnici: 0 = CF 0 + CF IRR + CF 2 (1 + IRR) CF n (1 + IRR) n Pokud ovšem provedeme příslušná roznásobení, zjistíme že se jedná o problém hledání kořenů polynomu n-tého řádu. To lze snadno pro polynomy do řádu dva, ale pro obecné polynomy vyššího řádu než 4 vzorec pro nalezení jejich kořenů neexistuje. 4 Možnost jak hledat obecně IRR je tedy jedině použití numerických metod a vyjádření IRR pouze přibližně s předem určenou přesností. Graf NP V určitého projektu v závislosti na i je spojitou funkcí, která protíná osu y ve výšce n CF k k=0 (1+0) k = n k=0 CF k, a osu x v bodě IRR. Pokud nalezneme dvě hodnoty úrokové sazby takové, že hodnota N P V daného projektu má v nich odlišné znaménko, je díky spojitosti funkce NP V zaručeno, že IRR leží mezi těmito dvěma hodnotami. Chceme-li najít IRR s předem danou přesností, stačí počítat další hodnoty NP V uvnitř daného intervalu, a interval s rozdílnými znaménku NP V na jeho krajích zužovat, až na požadovanou toleranci. Jednou z možností jak to dělat je takzvaná metoda půlení intervalů pokud začínáme s intervalem s rozdílnými znaménky NP V na krajích, spočítáme NP V v půlce tohoto intervalu a jeden z polovičních intervalů bude mít zřejmě opět různá znaménka NP V na krajích, a takto pokračujeme dále. V každém kroku tak snížíme nepřesnost na polovinu. Volit intervaly můžeme samozřejmě 4 Kořeny polynomů vyšších řádů budou obecně transcendentní čísla podobného typu jako π, které neumíme vyjádřit jinak než pomocí jejich cifer, které se neopakují, a tedy každé jejich vyjádření je nutně pouze přibližné, s přesností na počet použitých míst. O historii řešení algebraických rovnic různých řádů a roli kterou v ní sehráli mimo jiných Cardano, Abel a Galois viz. např. Krawcewicz, Wieslaw (2001). Dramatic Story of Algebraic Equations, π in the Sky, Issue 3, June, 2001, pp ,

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více