V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y"

Transkript

1 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o. Polská 357, Trutnov V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y ( z a š k o l n í r o k )

2 OBSAH 1 Úvod Koncepce rozvoje školy Podklady pro zpracování autoevaluační zprávy Výsledky vlastního hodnocení školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími stranami Podpora školy žákům Spolupráce s rodiči a dalšími stranami Výsledky vzdělávání Řízení školy, personalistika Úroveň výsledků práce školy Závěr Přílohy

3 I ÚVOD Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o., soukromá škola zřizovaná PaedDr. Vladimírem Zelinkou, připravuje žáky v denní a dálkové formě vzdělávání v oboru vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby. Povinnost zpracovat vlastní hodnocení školy je stanovena 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Vlastní hodnocení školy konkretizuje Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., 8 a 9, která určuje rámcovou strukturu vlastního hodnocení školy a jeho kritéria. Vlastní hodnocení má být zaměřeno na cíle školy, koncepční záměr rozvoje školy, posouzení, jakým způsobem škola plní své cíle, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, a návrhy příslušných opatření. Hlavní oblasti hodnocení jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků. Návrh struktury vlastního hodnocení se projednává v pedagogické radě nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. Závěry vlastního hodnocení školy se projednávají v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku

4 Ředitelka školy v rámci své pravomoci stanovila, že období provádění vlastního hodnocení školy bude dvouleté. Autoevaluace bude prováděna průběžně, hodnotící zpráva bude zveřejněna každý lichý rok, vždy do 31. října za uplynulý školní rok. Dvouleté období autoevaluace umožňuje porovnání činnosti a výsledků školy v delším časovém horizontu. V měsíci září se zpracovává výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy, některé údaje tak lze využít i jako podklad pro zpracování hodnotící zprávy. Prvním takto hodnoceným školním rokem je rok , zpráva je zpracována podle stavu k 25. říjnu II KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vize a dlouhodobé cíle rozvoje školy byly stanoveny v Koncepci Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, s.r.o., s výhledem do roku 2010 ze dne , s následnou aktualizací dne Mezi hlavní koncepční záměry a cíle patří: a) realizace denní čtyřleté i dálkové pětileté formy studia oboru vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby, b) zpracování učebního plánu pro zkrácené studium v denní i dálkové formě vzdělávání a následné zajištění schválení těchto dokumentů na MŠMT ČR, c) zajišťování DVPP, které povede k zajištění plné aprobovanosti vyučujících, d) snaha o zvýšení materiálně technické vybavenosti školy, zvláště v oblasti informačních a komunikačních technologií. III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVY Způsob autoevaluace školy, včetně časového plánu a kritérií vlastního hodnocení školy (viz tab. č. 2.1), byl projednán pedagogickou radou Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, s.r.o., dne 31. srpna 2006 (viz Vlastní hodnocení školy osnova, školní rok )

5 Pro zpracování vlastního hodnocení školy byly jako zdroje informací použity: a) inspekční zprávy a zpráva z kontroly krajské hygienické stanice, b) výroční zpráva o činnosti školy, c) roční plány práce, d) souhrnné informace o DVPP, e) výsledky testování žáků v testech Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), f) dotazníková šetření mezi žáky, g) dotazníková šetření mezi rodiči. Při vlastním hodnocení jsme použili následující metody a nástroje: a) analýzu pedagogické a ostatní dokumentace školy, b) analýzu inspekčních zpráv a zprávy z kontroly krajské hygienické stanice, c) pozorování materiálně technického stavu, pozorování výchovně vzdělávacího procesu, hospitace, d) diskuze v pedagogickém sboru, e) dotazníky pro rodiče a žáky. Pro jednotné vyhodnocení rozdílně měřených kritérií jsme použili metodu známkování a její převod do grafické podoby. U kritérií, kde to mělo smysl, jsme využili hodnocení trendu vývoje. Klasifikační stupně výborné velmi dobré dobré dostatečné nedostatečné ano spíše ano spíše ne ne neumím posoudit splněno většinou splněno téměř úplně úplně úplně dodrženo splněno většinou dodrženo částečně částečně dodrženo nesplněno téměř nedodrženo nesplněno úplně nedodrženo Hodnocení trendu A B C roste stagnuje klesá zlepšuje se zůstává stejný zhoršuje se - 3 -

6 Tabulka č. 2.1 Kritéria vlastního hodnocení školy pro školní rok Kritérium Cíl sledování Kritérium hodnocení Evaluační nástroj Časové rozvržení podmínky ke vybavenost školy vzdělávání průběh vzdělávání podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími stranami dodržování tematických plánů dodržování rozvrhů sledování metod používaných ve výuce účast žáků na mimoškolních akcích, soutěžích a přehlídkách prací žáků ocenění výborných studentů podpora sportovních a společenských aktivit žáků organizace společenských a informačních akcí pro rodiče ekonomická podpora žáků dostatek prostor, pomůcek a učebnic ICT vybavení dodržuje/nedodržuje převažují frontální metody/převažují jiné metody počet uskutečněných akcí četnost stipendií četnost kladně vyřízených žádostí o uvolnění, případně individuální vzdělávací plán reprezentace četnost schůzek s rodiči a společenských akcí četnost kladně vyřízených žádostí o spl. kal. školného inventarizace požadavky předmětových komisí dotazníkové šetření mezi žáky (3. ročník denního studia, III. ročník dálkového studia) dotazníkové šetření mezi rodiči (v rámci třídních schůzek) zápisy předmětových komisí kontrola ředitele hospitace záznamy o akcích dotazy směřované k žákům zpráva ekonomického a studijního oddělení školy vždy ke konci školního roku záznamy studijního oddělení a třídních učitelů podklady od třídních učitelů zpráva ekonomického a studijního oddělení 1x ročně inventarizace požadavky komisí září, leden dotazník duben hospitace (viz hospitační plán) činnost žáků se sleduje průběžně (přehled o mimoškolních akcích) 1x ročně, vždy ke konci šk. roku průběžně záznamy pedagogických a provozních rad (za 1. a 2. pololetí)

7 Kritérium Cíl sledování Kritérium hodnocení Evaluační nástroj Časové rozvržení výsledky lepší než testy nezávislých vzdělávání společností/srovnatelné/horší průměrný prospěch žáků, třídy (pokud je vyhodnocený vzhledem k výsledku testování společnosti SCIO a CERMAT) třídní výkazy, hodnotící zprávy, zpracované statistiky, evidence v iškole 1x ročně, vždy na konci kalendářního roku řízení školy, personalistika úroveň výsledků práce školy úspěšnost při maturitních zkouškách stálost pedagogického sboru, aprobovanost DVPP, včetně ICT vzdělávání vedení školy dodržování plánu práce dodržování rozpočtu školy stav výběru školného zpráva ředitelství počet uskutečněných školení dodržen/nedodržen výše pohledávek, počet dlužníků personální dokumentace přehled DVPP rozbor dokumentace školy, výroční zpráva školy zpráva auditora 1x ročně, vždy na konci školního roku 1x ročně, vždy na začátku následujícího školního roku využívání projektů a grantů počet projektů, grantů

8 IV VÝSLEDKY VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 4.1 Podmínky ke vzdělávání Škola využívá budovu pronajatou od Městského úřadu v Trutnově. Budova vystavěna v letech , zkolaudována v r Provoz zahájen v r V budově školy jsou k dispozici: čtyři učebny kmenové, tři jazykové, dvě učebny odborné, tři sklady, sborovna, čtyři kabinety, ředitelna a místnosti pro školníka a uklízečky. Každá třída má svou šatnu, kde má každý žák k dispozici uzamykatelnou skříňku. Ve všech prostorách školy je udržována čistota. Učebny jsou vybaveny novým nebo renovovaným školním nábytkem. Okna všech učeben jsou opatřena žaluziemi, záclonami, závěsy a jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Umělé osvětlení zajišťují zářivkové zdroje umístěné rovnoběžně s okenní stěnou. Regulace tohoto osvětlení je zajištěna postupným zapínáním. Používány jsou běžné tabule, v některých učebnách i bezprašné bílé tabule, na které píší vyučující tmavými fixy. V každé kmenové učebně jsou vyučujícím k dispozici zpětné projektory, třídy jsou vybaveny stahovatelnými promítacími plátny. Vyučující mohou využívat při výuce i další didaktickou a ICT techniku, jako např. dataprojektory, notebook, CD přehrávač, radiomagnetofony, videa. Na chodbě v 2. nadzemním podlaží se nachází multifunkční kopírka s karetním systémem, která je k dispozici žákům i učitelům. Chodby jsou vyzdobeny květinami, mapami a nástěnkami, kde žáci vystavují své práce, výstupy z projektů. Je zde také prezentována mimoškolní činnost žáků. Ve školním roce byla dokončena modernizace výukového prostředí díky získaným finančním prostředkům v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) na rozvojový program ve vzdělávání Projekty škol. Byla vybudována nová multimediální učebna cizích jazyků a modernizována učebna techniky administrativy. Ve všech učebnách jsou vybudované přípojky do školní počítačové sítě, resp. internetu. Upravené učebny jsou využívány nejen žáky denního a dálkového studia, ale i pro pořádání různých seminářů, kurzů, přednášek. Byla navázána spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

9 Žákovská knihovna ve škole není, žáci prvního ročníku na začátku studia navštěvují Městskou knihovnu v Trutnově, seznamují se s principy práce v této knihovně a v průběhu studia si zde mohou půjčovat odbornou studijní literaturu. Škola žákům zapůjčuje učebnice pro některé ekonomické předměty a všeobecně vzdělávací předměty. Učebnice pro výuku cizích jazyků si žáci musí zakoupit sami. Pro výuku zeměpisu, dějepisu a cizích jazyků jsou ve škole k dispozici mapy, atlasy, výuková videa nebo CD, resp. DVD. Pro výuku základů přírodních věd má škola k dispozici nástěnné obrazy, chybí trojrozměrné demonstrační pomůcky. Učitelé mají možnost využívat pro přípravu na hodiny i ve vlastní výuce odbornou literaturu i vlastní nakopírované pracovní materiály. Škola vychází vstříc požadavkům jednotlivých předmětových komisí a dle finančních možností jsou zakupovány nové knihy, učební texty, odebírány jsou i odborné časopisy a noviny. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici sportovní halu Gymnázia Trutnov a sportovní zařízení v blízkosti školy. Vlastní školní jídelnu škola nemá. Žákům jsou k dispozici pro dodržování vhodného pitného režimu kuchyňky a nápojový automat umístěný ve vestibulu školy. V dotazníkovém šetření mezi žáky bylo zjištěno (viz údaje v tabulkách; klasifikační stupnice viz str. 3): Tab. 4.1 Hodnocení vzhledu budovy, tříd a chodeb Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 0% 35% 55% 5% 5% 100% 55% 5% 5% 35%

10 Tab. 4.2 Trend vývoje ve vzhledu budovy, tříd a chodeb Trend vývoje A B C Celkem Počet odpovědí Procenta 45% 50% 5% 100% 5% 50% 45% A B C Tab. 4.3 Materiální vybavení školy Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 5% 65% 25% 5% 0% 100% 25% 5% 5% 65% Tab. 4.4 Trend vývoje v materiálním vybavení školy Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 5% 65% 25% 5% 0% 100% 25% 5% 5% 65%

11 Z dotazníkového šetření mezi rodiči vyplývá, že 25 % rodičů se domnívá, že vzhled budovy, tříd a chodeb je velmi dobrý a 75 % dobrý. Materiální vybavení školy je podle rodičů z 13 % výborné, z 38 % velmi dobré a z 50 % dobré. 43 % rodičů se domnívá, že trend vývoje vzhledu budovy, tříd a chodeb a materiálního vybavení školy se zlepšuje, 57 % rodičů se domnívá, že zůstává stejný. Mezi slabé stránky materiálně technického vybavení školy patří chybějící osvětlení tabulí, absence hygienické kabiny v budově školy a nedostatek nábytku umožňujícího úpravu pracovního místa dle individuálních potřeb žáků (viz Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov). V oblasti podmínek ke vzdělávání lze zkonstatovat, že během posledního školního roku došlo k výraznému zlepšení materiálně technického vybavení školy, zejména díky získaným finančním prostředkům v rámci SIPVZ na rozvojový program ve vzdělávání Projekty škol. Dotazníkové šetření ukazuje, že zlepšení podmínek ke vzdělávání vnímají pozitivně i samotní žáci. Nedostatky zjištěné při kontrole krajské hygienické stanice byly projednány se zřizovatelem školy a budou průběžně odstraňovány (viz Písemné vysvětlení ve věci kontrolního zjištění Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové). 4.2 Průběh vzdělávání Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o., vyučuje v denní i dálkové formě vzdělávání podle učebního plánu pro obor vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby schváleného MŠMT ČR dne 27. července 2000 pod číslem jednacím / s platností od 1. září února 2007 schválilo MŠMT ČR pod číslem jednacím / s účinností od 1. září 2007 učební dokumenty pro zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro denní i dálkovou formu vzdělávání. Podařilo se tak naplnit jeden z cílů dlouhodobé koncepce školy

12 Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou rozpracovány do tematických celků, které jsou vyhodnocovány vyučujícími v jednotlivých předmětových komisích 4x ročně, vždy za čtvrtletí. Dodržování tematických plánů sleduje i ředitelka školy v rámci hospitací. Hospitace u jednotlivých vyučujících probíhají v souladu s hospitačním plánem pro příslušný školní rok. Hodnocení výsledků hospitací jsou rozebírány s jednotlivými vyučujícími individuálně, obecné závěry jsou prezentovány na pedagogických nebo provozních poradách školy. Z těchto závěrů vyplývá, že se vyučující budou muset více zaměřit na zvýšení názornosti výuky, používání didaktických pomůcek, ICT techniky a používání nových aktivizačních metod ve výuce. Je také třeba dbát na zvyšování vyjadřovacích schopností žáků, žáky aktivizovat a více zapojovat do výuky. V oblasti materiálních podmínek škola splňuje Standard ICT služeb ve škole. Prostředky informačních a komunikačních technologií jsou při výuce pravidelně používány zejména při výuce odborných předmětů (technika administrativy, obchodní korespondence, právo, informační technologie) a cizích jazyků. Učitelé při výuce využívají jednak komerční výukové programy, jednak vlastní materiály a prezentace (viz Inspekční zpráva číslo jednací ČŠI-356/07-09, sgn. bi5fa301; inspekce konaná dne ). Škola se snaží propojovat teoretickou výuku s praxí. V průběhu školního roku je jednotlivými předmětovými komisemi realizován plán exkurzí, besed a návštěv kulturních pořadů, které vhodně doplňují výuku (viz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok str. 15). V dotazníkovém šetření žáci vybrané akce hodnotili (viz příloha). Žáci se pravidelně zúčastňují soutěže Matematický klokan, konverzačních soutěží v cizím jazyce, olympiády v českém jazyce a sportovních soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů (AŠSK). Mohou tak porovnávat své znalosti, schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky

13 Škola také realizuje poznávací zájezdy do okolních zemí (SRN, Rakousko). Chybí však zapojení do mezinárodních aktivit, škola nemá svého zahraničního partnera. Na konci 3. ročníku je začleněn do učebního plánu tzv. žákovský projekt, jehož cílem je prakticky ověřit vědomosti a dovednosti získané během dosavadního studia a naučit žáky samostatně formulovat, řešit, zpracovat a veřejně prezentovat konkrétní úkol. Žáci pracují na projektu ve skupinách. Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace, kde mezi sebou jednotlivé týmy soutěží o věcné ceny. Součástí výuky jsou v každém ročníku týdenní odborné praxe, které si většinou žáci 1. až 3. ročníku zajišťují sami ve spolupráci s rodiči. Každý žák je povinen zpracovat na základě osnovy písemný výstup z praxe, který je archivován ve škole. Žáci 4. ročníku absolvují praxi ve škole (týmová práce ve fiktivních firmách, hodnocení praxe - viz příloha). Ve spolupráci s rekvalifikačním střediskem Most k životu, o.p.s., organizuje škola pro maturanty výběrové řízení na smyšlenou pracovní pozici, jehož součástí je i pořízení videonahrávky přijímacího pohovoru a jeho následný rozbor. Na základě rozboru jednotlivých výstupů z praxe a na základě diskuze v předmětové komisi odborných ekonomických předmětů musíme kriticky zkonstatovat, že dosavadní způsob zajišťování a následná realizace praxí v 1. až 3. ročníku nevyhovuje. Průběh a realizace praxí žáků denní formy vzdělávání bude proto nutno změnit. 4.3 Podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími stranami Podpora školy žákům Podpora školy žákům vychází z předpokladu zdravého a bezpečného prostředí ve škole. Škola má zpracován Minimální preventivní program (MPP) a Plán výchovného poradenství (PVP). MPP má za cíl vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, ke správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, k poznávání sebe sama, ke zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků nebo

14 návykových látek. K tomuto cíli jsou využívány různé metody aktivního sociálního učení, individuální přístup k žákům, třídnické hodiny apod. Jednotliví vyučující se aktivně podílí na realizaci programu nejen během výuky, ale i na neformální bázi při komunikaci se žáky. Spolupracují s kolegy a vzájemně se informují o chování žáků. Nedílnou součástí programu je také spolupráce s rodiči (např. předávání informací o dané problematice na schůzkách s rodiči, spolupráce při řešení problémových situací). Mezi cíle PVP patří sledování prospěchu a chování žáků ve škole, pomoc žákům 1. ročníku s adaptací na nové školní prostředí, péče o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Dále se ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti zaměřuje na zjištění a odstranění příčin školního neprospěchu a problémového chování žáků. V rámci kariérového poradenství budoucím absolventům zprostředkovává informace, které mají žákům napomoci při výběru budoucí profese nebo dalšího vzdělávání. I přes veškerou prevenci dochází občas ke konfliktním a problémovým situacím, které jsou bez odkladu řešeny ve spolupráci vedení školy, třídního učitele, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence. Všichni žáci mají možnost využít prostřednictvím elektronické školy schránku důvěry. Žáci, kteří se úspěšně zapojili do soutěží pořádaných školou nebo jinými školskými subjekty, jsou pravidelně školou odměňováni věcnými cenami. Škola se snaží podporovat žáky v jejich sportovních a společenských aktivitách, které přesahují běžný rámec. Prospěchová stipendia, vyhlášená zřizovatelem školy, nebyla ve sledovaném období udělena. Žádný žák nesplnil požadovaná kritéria. Podpora školy žákům byla sledována i v dotazníkovém šetření. Žáci hodnotili mimo jiné i vztahy mezi žáky a učiteli, komunikaci s třídním učitelem a komunikaci s ředitelkou školy (viz tab až 4.3.3)

15 Tab Hodnocení vztahu mezi učiteli a žáky Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 5% 30% 55% 10% 0% 100% 55% 10% 5% 30% Tab Komunikace třídního učitele s žáky Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 30% 20% 40% 5% 5% 100% 40% 5% 5% 20% 30% Tab Komunikace ředitelky školy s žáky Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 35% 60% 5% 0% 0% 100% 60% 5% 35%

16 4.3.2 Spolupráce s rodiči a dalšími stranami Škola je přístupná komunikaci a spolupráci s rodiči i se všemi institucemi, které mají vliv na práci školy a na průběh vzdělávacího procesu. Škola nabízí rodičům rozmanité formy spolupráce. Tradiční jsou třídní schůzky konané dvakrát ročně a lednové konzultační dny. Nejvyšší účast rodičů bývá pravidelně na podzim (59% účast ve školní roce ). Výjimkou nejsou ani individuální návštěvy rodičů přímo ve škole. V dotazníkovém šetření mezi rodiči bylo zjištěno, že se 75 % rodičů domnívá, že je škola otevřená spolupráci s rodiči i žáky. Aktuální informace mohou získat rodiče na webových stránkách školy a v systému elektronické školy (iškola), kde mají k dispozici přehled o prospěchu a absenci svých dětí. Prostřednictvím u mohou komunikovat s jednotlivými vyučujícími nebo s ředitelkou školy. V dotazníkovém šetření 87 % rodičů uvedlo, že má dostatek informací o chování a docházce. V souladu s Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, spolupracuje škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově. Důležitými partnery pro naplňování minimálního preventivního programu jsou Policie ČR, Celní správa Hradec Králové, Městská knihovna v Trutnově, Dům kultury Trutnov, Lokomotiva Trutnov, Asociace školních sportovních klubů, Nadace ČRo a Nadace Liga proti rakovině. Pro zajišťování praxí a exkurzí žáků škola spolupracuje s Úřadem práce v Trutnově, s rekvalifikačním centrem Most k životu, o.p.s., Komerční bankou v Trutnově, Hospodářskou komorou Severovýchodních Čech a jinými podnikatelskými subjekty. Na základě rozhodnutí zřizovatele školy o výši školného mohou rodiče požádat ředitelku školy o rozložení splátek školného na příslušný školní rok. Škola tak vychází vstříc požadavkům některých rodičů

17 4.4 Výsledky vzdělávání Přehled výsledků vzdělávání je uveden ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok (str. 12). Pro zjišťování výsledků vzdělávání využívá škola schválený klasifikační řád, který je součástí školního řádu. Klasifikace žáků je průběžně zaznamenávána vyučujícími nejen do studijních průkazů, ale také do systému iškoly. Souhrnný přehled výsledků vzdělávání a přehled absence je uveden v tab a tab Tab. č Přehled o prospěchu žáků za školní rok Forma vzdělávání Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Nebyli hodnoceni Opakují Denní Dálková Tab. č Přehled o počtu zameškaných hodin Školní rok Celková absence Neomluvená absence % z celk. absence 1. pololetí ,0% 2. pololetí ,0% Celkem ,0% Poznámka: Na základě počtu neomluvených hodin byla jedna žákyně 1. ročníku ze školy vyloučena. Z uvedených údajů plyne, že je potřeba zlepšit docházku žáků do školy. Vysoká absence ve výuce se podle našeho názoru negativně odráží ve výsledcích vzdělávání. Čtvrtý ročník denní a pátý ročník dálkové formy vzdělávání zakončil studium vykonáním maturitní zkoušky. Přehled celkových výsledků je uveden v tab Tab. č Přehled celkových výsledků maturitní zkoušky Školní rok Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet žáků Nematurující* Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli M/022 Ekonomika a podnikání denní M/022 Ekonomika a podnikání dálková * Žáci, kteří nepostoupili k maturitním zkouškám

18 Škola se pravidelně zapojuje do testování maturantů v rámci programu Maturita nanečisto, které zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Ze souhrnné zprávy pro školu z Maturity nanečisto 2007 vyplývá, že žáci nejlépe zvládli testování v anglickém jazyce. Mezi středními odbornými školami patřili úspěšností do nadprůměru v porovnání se školami stejného typu v ČR. Dobře se také vypořádali s testem z občanského základu a německého jazyka. V obou případech byli úspěšnější než jiné školy stejného typu v ČR. Nejhůře dopadli v matematice a v českém jazyce a literatuře, kde se umístili těsně pod republikovým průměrem. V českém jazyce a literatuře byl neúspěch silně ovlivněn testováním tzv. strukturované písemné práce. Uvedené výsledky CERMATU byly projednány na pedagogické radě a následně rozebrány v jednotlivých předmětových komisích. 4.5 Řízení školy, personalistika Řízení školy a výchovně vzdělávacího procesu se opírá o organizační řád školy, ve kterém je definována struktura organizace a povinnosti jednotlivých pracovníků. Ve své řídící práci ředitelka školy využívá pedagogickou radu a předmětové komise, spolupracuje se školskou radou. Pedagogická rada zasedá 6x ročně, předmětové komise zasedají podle svého plánu nejméně 4x ročně, 2x ročně se uskutečňuje schůzka školské rady. Při řízení školy je také využíván informační systém iškoly, což ČŠI ohodnotila ve své zprávě jako značně přínosné. Škola má zpracovánu dlouhodobou koncepci rozvoje, která se promítá do ročního plánování práce školy. Měsíční plány práce jsou pravidelně vyhodnocovány. Ve školním roce zabezpečovalo plnění učebního plánu dvacet pracovníků (včetně ředitelky školy), z toho dvanáct externistů. Z osmi interních pedagogů byli všichni plně kvalifikovaní. Z dvanácti externistů bylo kvalifikováno osm vyučujících. Patnáct pedagogů má vysokoškolské vzdělání. Vedení školy podporuje profesní růst pedagogických pracovníků. Nekvalifikovaným učitelům vytváří podmínky pro doplnění kvalifikace. Aprobovaní učitelé se zúčastňují seminářů pořádaných různými vzdělávacími institucemi. Nejčastěji byly využívány vzdělávací programy z nabídky Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. V souvislosti s připravovanou

19 změnou způsobu ukončování středního vzdělávání (viz Školský zákon, 72 až 82, v platném znění) absolvovali jednotliví vyučující cyklus seminářů k nové maturitě. Vzhledem k tomu, že prostředky informačních a komunikačních technologií nejsou při výuce pravidelně využívány ve všech předmětech, je v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků kladen důraz na zvyšování počítačové gramotnosti. Vedení školy se i přes tuto snahu nepodařilo naplnit Standard ICT ve škole ve stanoveném procentu učitelů proškolených na úrovni P (viz Inspekční zpráva číslo jednací ČŠI-356/07-09, sgn. bi5fa301; inspekce konaná dne ). 4.6 Úroveň výsledků práce školy Roční plán školy, je rozpracován do měsíčních plánů práce, které jsou vyhodnocovány vždy v dalším měsíci na pracovních nebo pedagogických poradách. Nedostatky v plnění plánu se tak mohou ihned odstraňovat. Činnost školy za uplynulý školní rok je shrnuta ve výroční zprávě, která je schvalovaná školskou radou a předkládá se zřizovateli školy a Odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje i rozbor hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Škola hospodaří se dvěma druhy příjmů: poskytnutou státní dotací pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a s příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Dle Metodického pokynu MŠMT k provedení 6 odst. 5 z. č. 306/1999 Sb. byla dotace použita k úhradě závazků, vyplývajících z pracovněprávních vztahů a ostatní výdaje školy byly hrazeny ze zdrojů vlastní činnosti. Se získanými prostředky v roce 2006 bylo hospodařeno se ztrátou, která byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let (viz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok str. 18). Jako úspěch lze hodnotit, že v roce 2006 byla škole přiznaná dotace na projekty ICT nadstandard ve výši ,00 Kč, což významně přispělo ke zlepšení materiálně technického vybavení školy. Hospodaření školy bylo ověřeno nezávislým auditem, který provedla společnost AV-AUDITING s. r. o dne 12. června Závěrečná zpráva auditora neměla ke

20 kontrolovaným oblastem hospodaření školy žádné výhrady (viz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok příloha). V ZÁVĚR Ve školním roce zakončila Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o., třináctý rok své působnosti. Z pohledu koncepce dlouhodobého vývoje školy a z rozboru výsledků přijímacího řízení do denní formy vzdělávání (viz Výroční zpráva o činnosti škole za školní rok str. 10) se v dalším období musíme zaměřit na zvýšenou propagaci školy na veřejnosti, mezi žáky 9. tříd základních škol regionu a jejich rodiči. Vzhledem k nově schváleným učebním dokumentům pro zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou bude třeba oslovit novou cílovou skupinu případných zájemců o denní nebo dálkovou formu vzdělávání. V souvislosti se schváleným rámcově vzdělávacím programem oboru M/001 Ekonomika a podnikání bude škola povinna sestavit vlastní školní vzdělávací program. Nabízí se tak možnost sestavit nový vzdělávací program i jeho různá zaměření tak, aby oslovil více potencionálních zájemců o studium

21 PŘÍLOHY 1. Hodnotící dotazník exkurze Praha 2. Hodnotící dotazník exkurze do Komerční banky v Trutnově 3. Hodnotící dotazník povinná praxe 4. ročník

22 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK EXKURZE PRAHA (9. května 2007) Každoročně pořádá škola pro žáky denního studia exkurzi do Prahy. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi naplánuje a zajistí pro žáky všech ročníků celodenní program zakončený návštěvou divadla. Žáci, kteří absolvovali exkurzi, vyplnili hodnotící dotazník. Dotazník 1. Ohodnoťte známkou (1 5 jako ve škole) exkurzi do Prahy Tab. 1.1 Exkurze Praha Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 24% 38% 24% 10% 5% 100% 2. Ohodnoťte známkou (1 5 jako ve škole) jednotlivé části exkurze Tab. 2.1 Letiště Praha Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 63% 25% 4% 8% 0% 100% Tab. 2.2 Český rozhlas Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 4% 25% 38% 25% 8% 100% Tab. 2.3 Radio Wave Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 71% 21% 4% 0% 4% 100%

23 Tab. 2.4 Planetárium Praha Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 6% 33% 17% 33% 11% 100% Tab. 2.5 Senát ČR Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 11% 39% 39% 11% 0% 100% Tab. 2.6 Hudební divadlo v Karlíně West Side Story Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 50% 26% 14% 7% 2% 100% Následující otázky hodnotili žáci podle následující stupnice: RA = rozhodně ano SA = spíše ano SN = spíše ne RN = rozhodně ne 3. Získal(a) jste nějaké nové informace, které můžete využít ve škole nebo v osobním životě? Tab. 3 Získání nových informací Hodnocení RA SA SN RN Celkem Počet odpovědí Procenta 24% 57% 14% 5% 100% 4. Měl(a) jste dostatek informací o organizace celé exkurze? Tab. 4 Dostatek informací o organizaci exkurze Hodnocení RA SA SN RN Celkem Počet odpovědí Procenta 17% 67% 12% 5% 100%

24 5. Měl(a) jste dostatek informací od pedagogického dozoru v průběhu exkurze? Tab. 5 Dostatek informací od pedagogického dozoru Hodnocení RA SA SN RN Celkem Počet odpovědí Procenta 29% 43% 26% 2% 100% Závěr Hodnocení žáků slouží vedení školy při přípravě programu exkurze v následujícím školním roce.

25 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK EXKURZE DO KB Trutnov (29. března 2007) Předmětová komise odborných ekonomických předmětů připravila ve spolupráci s Komerční bankou v Trutnově pro žáky 3. a 4. ročníku zajímavou exkurzi. Žáci, kteří absolvovali exkurzi, vyplnili hodnotící dotazník. Hodnocení 3. ročník, 4. ročník Hodnotilo: 13 žáků Tab. 1 Způsob vedení exkurze Hodnotilo: 16 žáků Celkem % 15 % 8 % 0 % 0 % 100 % % 44 % 6 % 0 % 0 % 100 % Tab. 2 Připadala Vám náplň exkurze zajímavá a dostatečná? Celkem % 23 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 25 % 6 % 0 % 0 % 100 % Tab. 3 Hodnocení odbornosti pracovníků KB Celkem % 38 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 19 % 6 % 0 % 0 % 100 % Tab. 4 Získání dostatečných informací Tab. 5 Uplatnění pro praxi Celkem % 62 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 44 % 18 % 0 % 0 % 100 % Celkem % 31 % 15 % 15 % 0 % 100 % % 25 % 31 % 13 % 0 % 100 %

26 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK POVINNÁ PRAXE 4.A (školní rok 2006/2007) Pro žáky 4. ročníku organizuje praxi předmětová komise odborných předmětů informační technologie, technika administrativy a obchodní korespondence ve spolupráci z ostatními předmětovými komisemi. Ve školním roce zpracovávali žáci po skončení praxe hodnotící dotazníky. Odpovídali celkem na 10 otázek, z toho 7 otázek bylo sebehodnotících. Hodnocení praxe se účastnilo 19 žáků z 20, tj. 95 %. Dotazník 1. Ohodnoťte známkou (1 5 jako ve škole) jednotlivé části povinné praxe Tab. 1.1 Výběrové řízení Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 11% 42% 26% 5% 5% 11% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence) Tab. 1.2 Přijímací pohovor Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 53% 32% 0% 5% 5% 5% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence) Tab. 1.3 Práce ve fiktivní firmě Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 32% 37% 26% 0% 0% 5% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence) Tab. 1.4 Práce v terénu Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 32% 37% 11% 5% 0% 16% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence)

27 2. Připadala Vám nějaká část praxe zbytečná? Uvedené zbytečné části praxe: *(N = nehodnoceno z důvodu absence) zpracování písemností v rámci přijímacího řízení, práce v terénu. Hodnocení NE ANO N* Celkem Počet odpovědí Procenta 84% 11% 5% 100% 3. Přinesla Vám praxe nějaké nové zkušenosti, které využijete v dalším životě? Rozhodně Hodnocení Spíše Spíše Rozhodně Celkem ANO ANO NE NE Počet odpovědí Procenta 37% 58% 5% 0% 100% 4. Měl(a) jste dostatek informací o organizaci povinné praxe? Hodnocení 5. Měl(a) jste dostatek informací k tomu, abyste se mohl(a) připravit na přijímací pohovor? 6. Známkou (1 5) ohodnoťte vlastní výkon v jednotlivých částech praxe Tab. 6.1 Výběrové řízení Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně Celkem ANO ANO NE NE Počet odpovědí Procenta 21% 63% 11% 5% 100% Rozhodně Hodnocení Spíše Spíše Rozhodně Celkem ANO ANO NE NE Počet odpovědí Procenta 16% 37% 32% 16% 100% Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 5% 58% 16% 11% 0% 11% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence)

28 Tab. 6.2 Přijímací pohovor Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 21% 37% 26% 0% 11% 5% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence) Tab. 6.3 Práce ve fiktivní firmě Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 16% 58% 16% 0% 5% 5% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence) Tab. 6.4 Práce v terénu Hodnocení N* Celkem Počet odpovědí Procenta 68% 16% 0% 0% 0% 16% 100% *(N = nehodnoceno z důvodu absence) 7. Která činnost ve fiktivní firmě Vám dělala největší problém? Činnost Počet hodnocení % Žádná činnost nečinila problém 2 11 % Telefonování 3 16 % Nehodnoceno 3 16 % Organizace práce, rozvržení času 5 25 % Účetnictví, účetní doklady 6 32 % Celkem % 8. Které činnosti ve fiktivní firmě jste zvládl(a) bez problémů? Činnost Počet hodnocení % Tvorba prezentace 1 5 % Komunikace s lidmi 2 11 % Žádná činnost nečinila problém 4 21 % Zpracování písemností, dokladů % Celkem %

29 9. Známkou (1 5) ohodnoťte spolupráci ve skupině, kde jste byl(a) členem Hodnocení Celkem Počet odpovědí Procenta 47% 37% 5% 11% 0% 100% 10. Myslíte si, že je potřeba do obsahu praxe přidat další činnosti? Hodnocení NE ANO Celkem Počet odpovědí Procenta 89% 11% 100% Návrhy na zlepšení: zapojení více cizích lidí, poskytnout více času. Závěr Z hodnotících dotazníků lze usoudit, že praxe pro žáky 4. ročníku jsou dobře připravené, zajímavé a žákům přinášejí nové zkušenosti, které budou moci uplatnit po absolvování školy. Zároveň praxe prověřují znalosti a dovednosti žáků před praktickou maturitní zkouškou.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y

V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y ( 2 0 0 7 / 2 0 0 8, 2 0 0 8 / 2 0 0 9, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 ) OBSAH 1 Úvod... 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310 Č eská šk oln í insp ek ce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083 Dašická 1 083, 530 03 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 310 Termín konání inspekce: 24. a 25.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola ochrany osob a majetku, 542 34 Malé Svatoňovice, 17. listopadu 177, s.r.o. Adresa: 17. listopadu 177, 542

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více