TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav 6 - Le DEF : inikuje probíhající otávání 7 - Le SET : inikuje režim programování a programovací úroveň. Také slouží k inikaci stavu stan-by (vypnuto - pohotovostní režim). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ ŽÁDANÉ HODNOTY Stiskněte krátce tlačítko P, isplej zobrazí stříavě s žáanou honotou. Tlačítky UP nebo DOWN nastavte bnovou honotu. Jeen krátký stisk těchto tlačítek zvyšuje nebo snižuje honotu o 1 číslici, ale při ržení éle než 1 sekunu se honota mění rychleji, po 2 sekunách se mění s maximální rychlostí, aby se rychle osáhla nová honota. Pro ukončení stiskněte tlačítko P nebo vyčkejte 1 sekun bez stisku tlačítka. Poté se nová honota uloží a isplej se vrátí k normálnímu zobrazení. ÚVOD NÁVOD K OBSLUZE V tomto manuálu jsou uveeny veškeré informace pro správnou instalaci a pokyny pro použití a úržbu zařízení. Proto oporučujeme násleující pokyny ůklaně pročíst. Přestože přípravě tohoto okumentu byla věnována veškerá péče, nepřebírá výrobce TECNOLOGIC S.p.A., jakoukoliv zopověnost vyplývající z použití tohoto materiálu jako takového. Totéž se vztahuje i na všechny fyzické i právnické osoby poílející se na přípravě tohoto okumentu. Materiál je výlučným vlastnictvím společnosti TECNOLOGIC S.p.A., která zakazuje jakoukoliv reproukci, a to i částečnou, jakož i šíření tohoto materiálu, poku k němu neochází s jejím výslovným souhlasem. TECNOLOGIC S.p.A. si vyhrazuje právo prováět vzhleové nebo funkční změny výrobku bez přechozího upozornění. 1 POPIŘÍSTROJE 1.1 OBECNÝ POPIS TLE 20 je igitální mikroprocesorový regulátor určení pro /OFF regulaci chlazení, s možností otávání zastavením kompresoru, nebo topení. Přístroj má 1 relé a 1 vstup pro teplotní čilo PTC nebo NTC. Přístroj je vybaven 3 programovatelnými tlačítky, a 2 ½ místným isplejem. 1.2 POPIS ČELNÍHO PANELU 6 4 Out AL Def TLE 20 SET 1 - Tlačítko P : používá se změně žáané honoty a k přístupu o programování parametrů a potvrzení volby. 2 - Tlačítko DOWN (šipka olů) : používá se pro snížení honoty a k výběru parametrů. 3 - Tlačítko UP /DEF (šipka nahoru) : používá se pro zvýšení honoty a k výběru parametrů, přípaně spuštění otávání PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Stiskněte tlačítko P na éle než s, potom se rozsvítí kontrolka SET a isplej zobrazí kó prvního parametru. Stiskem tlačítek UP a DOWN můžete procházet kóy parametrů. Volba parametru se provee stiskem tlačítka P, isplej ukazuje stříavě kó parametru a jeho honotu, která se může změnit stiskem tlačítka UP nebo DOWN. Po nastavení nové honoty parametru stiskněte opět tlačítko P: nová honota se uloží o paměti a isplej ukazuje pouze kó parametru. Stiskem tlačítek UP a DOWN je možno zvolit jiný parametr a stejným postupem ho změnit. Ukončení režimu programování se prováí vyčkáním 20 s bez stisknutí tlačítka nebo stisknutím tlačítka UP nebo DOWN, o oby než bue programování ukončeno OCHRANA PARAMETRŮ HESLEM Přístroj má funkci ochrany parametrů osobním heslem, které může být zaáno v parametrem PP. Poku si přejete tuto ochranu, nastavte v tomto parametru číselné heslo. Kyž ochrana funguje, stiskněte tlačítko P pro vstup o programování a ržte jej stisknuté cca sekun, poté se kontrolka SET rozbliká a isplej ukáže 0. Tlačítky UP a DOWN nastavte vaše číselné heslo a stiskněte tlačítko "P". Poku je heslo správné, isplej zobrazí kó prvního parametru a bue možné programovat přístroj stejným postupem, jak je uveeno výše. Ochrana heslem se vypne nastavením parametru PP = ÚROVNĚ PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Přístroj má 2 úrovně programování parametrů. První úroveň ( viitelné parametry) je přístupná při postupu, který je uveen výše (s heslem nebo bez hesla), zatímco ruhá úroveň ( skryté" parametry) je přístupná při tomto postupu: Opojte přístroj o napájení, stiskněte tlačítko P, ržte ho a současně přístroj zapněte. Po cca sekunách se kontrolka SET rozsvítí a isplej zobrazí kó, který opovíá prvnímu parametru. Parametry je pak možno nastavit stejným postupem, jaký je uveen výše. Poku u zvoleného parametru svítí kontrolka SET, znamená to, že parametr může nastaven i v první úrovni ("viitelné ). Poku kontrolka nesvítí, parametr se může nastavit jen v této úrovni (tj. skryté ). Ke změně viitelnosti parametru (jeho přesunu z jené úrovně o ruhé) stiskněte tlačítko U: kontrolka SET změní stav, což znamená změnu přístupnosti parametru (svítí = parametr viitelný ; nesvítí = parametr skrytý ). Přístup o "skrytých" parametrů umožňuje zkontrolovat a nastavit parametr PASS (heslo), což je užitečné, poku se heslo zapomene. STR. 1

2 3 INFORMACE O INSTALACI A POUŽITÍ 3.1 POVOLENÉ POUŽITÍ Přístroj je navržen a vyroben jako přístroj k měření a regulaci splňující pomínky EN pro použití o 2000 ms. Použití přístroje pro aplikace na rámec uveených v tomto návou není úmyslně povoleno. Přístroj se nesmí používat v nebezpečných prostřeích (hořlavé nebo výbušné) bez náležité ochrany. Uživatel ručí za oržování praviel EMC také po instalaci přístroje, přípaně musí použít ochranné filtry. V přípaě, že by špatná funkce přístroje mohla ohrozit osoby, zvířata nebo věci, je třeba pamatovat na nutnost instalace alších přístrojů, které buou bezpečnost i v těchto přípaech garantovat. 3.2 MECHANICKÁ MTÁŽ Přístroj s čelním panelem 33 x 7 mm je určen pro montáž o panelu. Do otvoru v panelu 29 x 71 mm se přístroj vsune a uchytí pomocí svorek, které jsou součástí oávky. Doporučujeme použít mezi přístroj a panel těsnění (např. BOX 03706), aby se zajistil stupeň krytí uveený v technických úajích. Nevystavujte přístroj konenzující vlhkosti a naměrné prašnosti. Zajistěte opovíající prouění okolo chlaících otvorů přístroje a vyhněte se montáži přístroje o rozvaěčů, které se přehřívají nebo ke je teplota vyšší než pro přístroj povolená. Přístroj umisťujte co nejále o zrojů elektromagnetických polí jako jsou motory, silová relé, solenoiové ventily a po.. Pře emontáží přístroje z panelu je vžy nezbytné opojit napájení přístroje. 3.3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Na kažou svorku přístroje přiveďte pouze jeen voič - viz násleující schéma zapojení. Ujistěte se, že napájení je přiveeno na svorky le schématu na přístroji a že napájecí napětí není vyšší než maximální povolené. Přístroj je určen k trvalému připojením a není opatřen vypínačem ani pojistkou proti přepětí. Doporučujeme chránit jej samočinným vypínačem nebo pojistkou, umístěnými co nejblíže k přístroji a v osahu obsluhy. U vypínačů musí být naznačeno jak přístroj opojit. Používejte pouze kabely se správnou izolací pro aný účel, pole zatížení a pracovní teploty. Kabely o vstupních čiel veďte oěleně o napájecích kabelů a poku je kabel čila stíněn, uzemněte stínění pouze na jenom konci. Poku je přístroj na napájení 12Vstř nebo 24 Vstř, oporučujeme používat jeen samostatný transformátor pro kažý přístroj, protože není izolováno napájení o vstupu. Pře sepnutím výstupů se oporučuje zkontrolovat parametry a správnou funkci přístroje, aby se zabránilo zranění lií a zvířat, nebo poškození zařízení. Tecnologic S.p.A. a jeho zástupci, nenesou žánou opověnost za zranění lií a zvířat, či za poškození zařízení, vlivem zneužití, špatného používání, nebo v přípaě neoržení uveených pokynů či technických úajů. 3.4 ELEKTRICKÉ SCHÉMA PŘIPOJENÍ DT 16A-AC1 - STAND-BY (stav připravenosti) : regulátor nepoužívá žánou říicí funkci a isplej je vypnutý kromě kontrolky SET, která svítí. Poku je napájení přerušeno a poté obnoveno, systém se vžy nastaví o takového stavu, v jakém byl pře výpakem. Přepínání o polohy Stan-by se ělá stiskem tlačítka DOWN, poku je parameter "Fb" = 1. Parameter Fb se á nastavit takto: = Funkce je blokována, při stisku tlačítka DOWN se neprovee. = 1 Stisjkem tlačítka DOWN na 1 sekunu je možno přepnout přístroj z režimu Zapnuto o režimu Stan-by a naopak MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ Parametrem SE je možno zvolit typ sony: termistor PTC KTY (Ptc) nebo NTC 103AT-2 (ntc). Po volbě typu sony můžete zvolit parametrem ru jenotky měření ( C nebo F) a parametrem P esetinné rozlišení (OFF=1 ; On =0,1 ). Přístroj umožňuje opravit měřenou honotu ( např. při kalibraci ) parametrem CA. Parametrem Ft je možno nastavit časovou konstantu softwarového filtru pro měření honot na vstupu tak, aby se potlačila citlivost na rušivé signály ( zvýšením časové konstanty). Zobrazení měřené honoty se může také změnit blokováním ispleje při otávání - parametr L (viz ost. 4.). 4.3 REGULACE TEPLOTY Přístroj reguluje /OFF. Akční zásah na výstupu závisí na měřené honotě a ochází k němu při žáané honotě a bou hystereze - iference o žáané honoty. Stav relé závisí na funkci le parametru HC. V závislosti na funkci nastaveném parametrem HC přístroj automaticky rozlišuje hysterezi na klanou pro regulaci chlazení ( HC =C) nebo zápornou pro regulaci ohřevu ( HC =H). V přípaě přerušeného čila může výstup pracovat stříavě, v závislosti na obě nastavené parametrem tone (oba zapnutí) a te (oba vypnutí). HC=C HC=H V přípaě poruchy čila se opět výstup zapne na obu "t1 a vypne na obu t2 a to se cyklicky opakuje, oku trvá porucha. Při nastavení tone = OFF v přípaě poruchy čila zůstává výstup vžy vypnutý. Při nastavení t1 = je výstup při poruše sony vžy vypnutý. Při nastavení t1 na nenulovou honotu a t2 = OFF v přípaě poruchy čila zůstává výstup vžy zapnutý. Funkce regulátoru může být oplňkově upravena funkcí "ochrana kompresoru" - viz ále SUPPLY 4 - FUNKCE C NC NO 6 INPUT PTC-NTC PROBE 4.1 FUNKCE ZAPNUTO / STAND-BY Přístroj připojený na napájení může pracovat ve 2 režimech: - ZAPNUTO : regulátor používá říicí funkci FUNKCE OCHRANY KOMPRESORU A PRODLEVA PO ZAPNUTÍ Smyslem funkce ochrany kompresoru je zamezení krátkých cyklů (časté spínání velkých agregátů) pro aplikace v chlazení; tato funkce je aktivní i pro aplikace při ohřevu. Tato ochrana po zabrání zapnutí výstupu, a to na obu nastavitelnou parametrem Pt ; počítání této prolevy se říí tím, co je nastaveno v parametru PS. Přístroj se zapne po uplynutí oby PtC. Poku by během prolevy regulátor požaavek na sepnutí výstupu (vzhleem k průběhu teploty) zrušil, po prolevě se již výstup nezapne. Parametrem "PSC" je možno nastavit typ ochrany, tey o ky se počítá proleva PtC. STR. 2

3 Parametr PS může být nastaven na: = 1 : Proleva po zapnutí. "P S " = 1 Probíhající otávání se signalizuje kontrolkou DEF. Parametry L, Et a A je možno efinovat chování ispleje při otávání. Parametr L uzamkne isplej na poslení honotě teploty pře otáváním (L = on) až o konce otávání, oku teplota neosáhne honoty [ + Et] nebo nevyprší čas nastavený par. "A". Nebo isplej zobrazuje hlášení "F" ( L = Lb) během otávání a po otávání hlásí "P" oku teplota neosáhne honoty [ + Et] nebo nevyprší čas nastavený par. "A". Jinak iplej pokračuje při otávání v zobrazování skutečné teploty ( L = ). = 2 : Proleva po yypnutí. "P S " = RUČNÍ UŠTĚNÍ ODTÁVÁNÍ Pro ruční spuštění otávacího cyklu, kyž neí přístroj v programovacím režimu, stiskněte tlačítko UP/DEFROST a ržte asi sekun. Poku jsou pomínky v pořáku (nenulová oba otávání) kontrolka DEF se rozsvítí a přístroj spustí otávací cylus (vypne relé). = 3 : Proleva mezi jenotlivými zapnutími. "P S " = NASTAVENÍ PARAMETERŮ KLÍČEM KEY01 Přístroj je vybaven konektorem, který umožňuje pomocí programovacího klíče TECNOLOGIC KEY01 s pětipólovým konektorem, z přístroje načítat nebo o něho vkláat všechny funkční parametry. Klíč je vhoné použít pro hromané programování přístrojů, které mají stejnou konfiguraci parametrů nebo k pořizování kopií konfigurace a její rychlé vložení o přístroje. Je zapotřebí, aby přístroj nebo programovací klíč byly připojeny k napájení. Přístroj je napájen a klíč není napájen SUPPLY Funkce se ruší nastavením Pt = 0. Během prolevy výstupu při funkci ochrana kompresoru bliká kontrolka. Je také možné zabránit zapnutí výstupu po zapnutí přístroje na obu nastavitelnou parametrem o. Funkce je zrušena nastavením o = OFF. Během této prolevy isplej ukazuje hlášení o, stříavě s normálním zobrazením. Přístroj je napájen z klíče 4. ŘÍZENÍ ODTÁVÁNÍ The automatické řízení otávání, které se prováí zastavením kompresoru (tey vypnutím výstupu bez ohleu na teplotu), se nastavuje těmito parametry: "C" : Počítání intervalu otávání - rt pole reálného času (ky je přístroj zapnut) - ct pouze pole oby, ky byl kompresor v chou (výstup zapnut) "i" : Interval otávání (ho.) "n" : Interval otávání () "E" : Délka otávání Přístroj vypne výstup na obu E v intervalu [ i + n ] (při počítání reálného času, ky C = rt, nebo počítání kompresorového běhu, ky if C = ct). Defrost i + n (příkla při C = rt) E (DEFROST) i + n E SUPPLY ADAPTER 12 VDC AC SUPPLY Pro načítání konfigurace z přístroje o klíče (UPLOAD) je nutno postupovat násleovně : 1) přepínače v klíči KEY01 přepněte o polohy OFF 2) připojte klíč o speciálního konektoru na přístroji TLK 3) ujistěte se, že přístroj i klíč jsou připojeny k napájení 4) pozorujte kontrolku na klíči KEY01. Poku je zelená, konfiguraci lze o klíče načíst a poku zeleně bliká, není v klíči konfigurace načtena správně ) stiskněte tlačítko na klíči 6) pozorujte kontrolku. Po stisknutí tlačítka kontrolka začne svítit červeně a na konci načítání musí být zelená. 7) nyní je možné klíč o přístroje opojit Pro nahrávání konfigurace z klíče o přístroje (DOWNLOAD) je nutno postupovat násleovně : 1) přepínače v klíči KEY01 přepněte o polohy 2) připojte klíč o speciálního konektoru na přístroji TLK 3) ujistěte se, že přístroj i klíč jsou připojeny k napájení 8) pozorujte kontrolku na klíči KEY01. Poku je zelená, konfiguraci lze o klíče načíst a poku zeleně bliká, není v klíči konfigurace načtena správně 4) poku je kontrolka zelená, stiskněte tlačítko na klíči STR. 3

4 ) pozorujte kontrolku. Po stisknutí tlačítka kontrolka začne svítit červeně a na konci nahrávání musí být zelená. 6) nyní je možné klíč o přístroje opojit Pro alší potřebné informace si prostuujte návo k obsluze programovacího klíče KEY01. TABULKA PARAMETRŮ Parametr Popis Rozsah Nast. Pozn. 1 LS Min. žáané honoty -8 HS -0 2 HS Max. žáané honoty LS SE Typ čila Ptc/ntc Pt - nt nt 4 CA Kalibrace čila ru Jenotky měření C - F C 6 P Desetinná tečka on - on 7 Ft Filtr měření sec 8 Hystereze t1 ZAP výstupu při vané 99 soně 10 t2 VYP výstupy při vané 99 soně 11 HC Režim funkce H - C C 12 i Interval otávání (ho) 24 6 hrs 13 n Interval otávání (min) 9 min 14 E Délka otávání C Určení intervalu otávání: rt = reálný čas ct = zapnutí výstupu 16 L Zamčení ispleje při otávání: = zobrazuje teplotu on= zobrazuje teplotu pře otáváním Lb= pouze hlášení F (během otávání) a P (po otávání) 17 Et Hystereze uvolnění ispleje po otávání 18 PS Typ ochrany kompresorů : 1= zpožění po ZAP 2= zpožění po VYP 3= zpožění mezi starty 19 Pt Ochranný čas kompresoru min rt - ct on - - Lb rt o Zpožění po zapnutí A Zpožění po otávání 24 pro uvolnění ispleje hrs 22 Fb Funkce tlačítka DOWN: / 1 = bez funkce 1= ZAP/STAND-BY 23 PP Heslo pro přístup k 199 parametrům 24 Žáaná honota LS HS PROBLÉMY, ZÁRUKY A GARANCE SIGNALIZACE Signalizace poruch: Hlášení Důvo Činnost E1 -E1 Čilo je přerušeno nebo je měřená honota vyšší nebo nižší než limitní honota pro čilo Zkontrolujte správné připojení čila k přístroji a správnou funkci čila EE Chyba paměti Zkontrolujte a popřípaě přeprogramujte parametry V přípaě vaného čila se termostat chová le nastavení par. t1 a t2. Další signalizace: Hlášení o F P Důvo Probíhá zpožění zapnutí výstupu Probíhá otávání le L =Lb Probíhá oba po otávání L =Lb ČIŠTĚNÍ Doporučujeme čistit přístroj pouze navlhčeným jemným haříkem bez použití abrazivních čistících prostřeků nebo prostřeků obsahující rozpouštěla, která by mohla přístroj poškoit ZÁRUKA A OPRAVY Na přístroj se vztahuje záruka na konstrukční a materiálové vay 24 měsíců oe ne oání. Záruka se vztahuje na opravy přípaně výměnu přístroje. Přípané sejmutí krytu, nesprávné použití nebo nesprávná instalace veou automaticky k zániku záruky. V přípaě, že oje k poruše přístroje v záruční obě i po jejím uplynutí, kontaktujte naše obchoní oělení. Vaný přístroj je nutno zaslat na aresu istributora s porobným popisem závay na náklay objenatele, poku není ohonuto jinak. 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7.1 ELEKTRICKÉ ÚDAJE Napájení: le moelu12 Vstř/ss, 11 Vstř, 230 Vstř +/- 10% Frekvence stř: 0/60 Hz Příkon: cca 3 VA Vstup/y: 1 vstup pro teplotní čilo: PTC (KTY , C) nebo NTC (103AT-2, 2 C). Výstup/y: 1 přepínací relé (16A-AC1-oporová zátěž, 6A-AC3- inukční zátěž při 20 Vstř, 1HP 20Vstř, 1/2HP 12 Vstř). Elektrická životnost relé: 0000 op. (om. VDE) Typ režimu: type 1.B (EN ) Kategorie přepětí: II Stupeň ochrany : Třía II Izolace: Zesílená izolace mezi nízkonapěťovou částí (napájení 11/230 V a výstup relé) a čelním panelem; zesílená izolace mezi nízkonapěťovou částí (napájení 11/230 V a výstup relé) a velmi nízkým napětím (vstupy); zesílená izolace mezi napájením a výstupem relé; není izolace mezi napájením 12 V a vstupy. 7.2 MECHANICKÉ ÚDAJE Pouzro: nehořlavý plast, UL 94 V0 Rozměry: 33 x 7 mm, hloubka 64 mm Hmotnost: cca 10 g Montáž: o panelu, výřez 29 x 71 mm Připojení: šroubovací svorkovnice 2, mm 2 Stupeň krytí čelního panelu : IP 6 (NEMA 3S) s těsněním (součást oávky) Stupeň znečištění: 2 Provozní teplota: 0 až 0 C Porvozní relativní vlhkost: < 9 RH% bez konenzace Sklaovací teplota: -10 až +60 C STR. 4

5 7.3 MECHANICKÉ ROZMĚRY, VÝŘEZ V PANELU A MTÁŽ [mm] 7 Out Def TLE AL SET 64 1 mm mm RECOMMENDED PANEL CUT BRACKETS 34 PANEL + GASKET MAX 12 mm 7.4 FUNKČNÍ ÚDAJE Regulace teploty: /OFF Režim otávání: intervalový, cykly se zastavením kompresoru Měřicí rozsah: PTC: -0 až 10 C / -8 T 199 F; NTC: -0 až 109 C / -8 T 199 F Rozlišení ispleje: 1 nebo 0,1 (pro rozsah ) Celková přesnost: +/- (0, % z rozsahu + 1 igit) Vzorkovací čas: 130 ms. Displej:2 ½ místa, červený, 14 mm Software : třía A Vyhovuje normám: ECC irective 89/336 (EN022: class B; EN : 8KV air, 4KV cont.; EN : 10V/m; EN : 2KV supply, inputs, outputs; EN : supply 2KV com. moe, 1 KV\ iff. moe; EN : 3V), 2006/9/CE (EN , EN , EN ) 7. OBJEDNACÍ KÓDY PŘÍSTROJŮ TLE20 DS- = napájení 230 Vstř, bez konektoru pro KEY01 TLE20 DSK = napájení 230 Vstř, s konektorem pro KEY01 TLE20 CS- = napájení 11 Vstř, bez konektoru pro KEY01 TLE20 CSK = napájení 11 Vstř, s konektorem pro KEY01 TLE20 FS- = napájení 12 Vstř/ss, bez konektoru pro KEY01 TLE20 FSK = napájení 12 Vstř/ss, s konektorem pro KEY01 STR.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota ETO2 technická dokumentace digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti použití: pro aplikace na ochranu okapových žlabů, svodů a úžlabí proti zamrznutí pro aplikace na ochranu

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více