TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav 6 - Le DEF : inikuje probíhající otávání 7 - Le SET : inikuje režim programování a programovací úroveň. Také slouží k inikaci stavu stan-by (vypnuto - pohotovostní režim). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ ŽÁDANÉ HODNOTY Stiskněte krátce tlačítko P, isplej zobrazí stříavě s žáanou honotou. Tlačítky UP nebo DOWN nastavte bnovou honotu. Jeen krátký stisk těchto tlačítek zvyšuje nebo snižuje honotu o 1 číslici, ale při ržení éle než 1 sekunu se honota mění rychleji, po 2 sekunách se mění s maximální rychlostí, aby se rychle osáhla nová honota. Pro ukončení stiskněte tlačítko P nebo vyčkejte 1 sekun bez stisku tlačítka. Poté se nová honota uloží a isplej se vrátí k normálnímu zobrazení. ÚVOD NÁVOD K OBSLUZE V tomto manuálu jsou uveeny veškeré informace pro správnou instalaci a pokyny pro použití a úržbu zařízení. Proto oporučujeme násleující pokyny ůklaně pročíst. Přestože přípravě tohoto okumentu byla věnována veškerá péče, nepřebírá výrobce TECNOLOGIC S.p.A., jakoukoliv zopověnost vyplývající z použití tohoto materiálu jako takového. Totéž se vztahuje i na všechny fyzické i právnické osoby poílející se na přípravě tohoto okumentu. Materiál je výlučným vlastnictvím společnosti TECNOLOGIC S.p.A., která zakazuje jakoukoliv reproukci, a to i částečnou, jakož i šíření tohoto materiálu, poku k němu neochází s jejím výslovným souhlasem. TECNOLOGIC S.p.A. si vyhrazuje právo prováět vzhleové nebo funkční změny výrobku bez přechozího upozornění. 1 POPIŘÍSTROJE 1.1 OBECNÝ POPIS TLE 20 je igitální mikroprocesorový regulátor určení pro /OFF regulaci chlazení, s možností otávání zastavením kompresoru, nebo topení. Přístroj má 1 relé a 1 vstup pro teplotní čilo PTC nebo NTC. Přístroj je vybaven 3 programovatelnými tlačítky, a 2 ½ místným isplejem. 1.2 POPIS ČELNÍHO PANELU 6 4 Out AL Def TLE 20 SET 1 - Tlačítko P : používá se změně žáané honoty a k přístupu o programování parametrů a potvrzení volby. 2 - Tlačítko DOWN (šipka olů) : používá se pro snížení honoty a k výběru parametrů. 3 - Tlačítko UP /DEF (šipka nahoru) : používá se pro zvýšení honoty a k výběru parametrů, přípaně spuštění otávání PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Stiskněte tlačítko P na éle než s, potom se rozsvítí kontrolka SET a isplej zobrazí kó prvního parametru. Stiskem tlačítek UP a DOWN můžete procházet kóy parametrů. Volba parametru se provee stiskem tlačítka P, isplej ukazuje stříavě kó parametru a jeho honotu, která se může změnit stiskem tlačítka UP nebo DOWN. Po nastavení nové honoty parametru stiskněte opět tlačítko P: nová honota se uloží o paměti a isplej ukazuje pouze kó parametru. Stiskem tlačítek UP a DOWN je možno zvolit jiný parametr a stejným postupem ho změnit. Ukončení režimu programování se prováí vyčkáním 20 s bez stisknutí tlačítka nebo stisknutím tlačítka UP nebo DOWN, o oby než bue programování ukončeno OCHRANA PARAMETRŮ HESLEM Přístroj má funkci ochrany parametrů osobním heslem, které může být zaáno v parametrem PP. Poku si přejete tuto ochranu, nastavte v tomto parametru číselné heslo. Kyž ochrana funguje, stiskněte tlačítko P pro vstup o programování a ržte jej stisknuté cca sekun, poté se kontrolka SET rozbliká a isplej ukáže 0. Tlačítky UP a DOWN nastavte vaše číselné heslo a stiskněte tlačítko "P". Poku je heslo správné, isplej zobrazí kó prvního parametru a bue možné programovat přístroj stejným postupem, jak je uveeno výše. Ochrana heslem se vypne nastavením parametru PP = ÚROVNĚ PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Přístroj má 2 úrovně programování parametrů. První úroveň ( viitelné parametry) je přístupná při postupu, který je uveen výše (s heslem nebo bez hesla), zatímco ruhá úroveň ( skryté" parametry) je přístupná při tomto postupu: Opojte přístroj o napájení, stiskněte tlačítko P, ržte ho a současně přístroj zapněte. Po cca sekunách se kontrolka SET rozsvítí a isplej zobrazí kó, který opovíá prvnímu parametru. Parametry je pak možno nastavit stejným postupem, jaký je uveen výše. Poku u zvoleného parametru svítí kontrolka SET, znamená to, že parametr může nastaven i v první úrovni ("viitelné ). Poku kontrolka nesvítí, parametr se může nastavit jen v této úrovni (tj. skryté ). Ke změně viitelnosti parametru (jeho přesunu z jené úrovně o ruhé) stiskněte tlačítko U: kontrolka SET změní stav, což znamená změnu přístupnosti parametru (svítí = parametr viitelný ; nesvítí = parametr skrytý ). Přístup o "skrytých" parametrů umožňuje zkontrolovat a nastavit parametr PASS (heslo), což je užitečné, poku se heslo zapomene. STR. 1

2 3 INFORMACE O INSTALACI A POUŽITÍ 3.1 POVOLENÉ POUŽITÍ Přístroj je navržen a vyroben jako přístroj k měření a regulaci splňující pomínky EN pro použití o 2000 ms. Použití přístroje pro aplikace na rámec uveených v tomto návou není úmyslně povoleno. Přístroj se nesmí používat v nebezpečných prostřeích (hořlavé nebo výbušné) bez náležité ochrany. Uživatel ručí za oržování praviel EMC také po instalaci přístroje, přípaně musí použít ochranné filtry. V přípaě, že by špatná funkce přístroje mohla ohrozit osoby, zvířata nebo věci, je třeba pamatovat na nutnost instalace alších přístrojů, které buou bezpečnost i v těchto přípaech garantovat. 3.2 MECHANICKÁ MTÁŽ Přístroj s čelním panelem 33 x 7 mm je určen pro montáž o panelu. Do otvoru v panelu 29 x 71 mm se přístroj vsune a uchytí pomocí svorek, které jsou součástí oávky. Doporučujeme použít mezi přístroj a panel těsnění (např. BOX 03706), aby se zajistil stupeň krytí uveený v technických úajích. Nevystavujte přístroj konenzující vlhkosti a naměrné prašnosti. Zajistěte opovíající prouění okolo chlaících otvorů přístroje a vyhněte se montáži přístroje o rozvaěčů, které se přehřívají nebo ke je teplota vyšší než pro přístroj povolená. Přístroj umisťujte co nejále o zrojů elektromagnetických polí jako jsou motory, silová relé, solenoiové ventily a po.. Pře emontáží přístroje z panelu je vžy nezbytné opojit napájení přístroje. 3.3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Na kažou svorku přístroje přiveďte pouze jeen voič - viz násleující schéma zapojení. Ujistěte se, že napájení je přiveeno na svorky le schématu na přístroji a že napájecí napětí není vyšší než maximální povolené. Přístroj je určen k trvalému připojením a není opatřen vypínačem ani pojistkou proti přepětí. Doporučujeme chránit jej samočinným vypínačem nebo pojistkou, umístěnými co nejblíže k přístroji a v osahu obsluhy. U vypínačů musí být naznačeno jak přístroj opojit. Používejte pouze kabely se správnou izolací pro aný účel, pole zatížení a pracovní teploty. Kabely o vstupních čiel veďte oěleně o napájecích kabelů a poku je kabel čila stíněn, uzemněte stínění pouze na jenom konci. Poku je přístroj na napájení 12Vstř nebo 24 Vstř, oporučujeme používat jeen samostatný transformátor pro kažý přístroj, protože není izolováno napájení o vstupu. Pře sepnutím výstupů se oporučuje zkontrolovat parametry a správnou funkci přístroje, aby se zabránilo zranění lií a zvířat, nebo poškození zařízení. Tecnologic S.p.A. a jeho zástupci, nenesou žánou opověnost za zranění lií a zvířat, či za poškození zařízení, vlivem zneužití, špatného používání, nebo v přípaě neoržení uveených pokynů či technických úajů. 3.4 ELEKTRICKÉ SCHÉMA PŘIPOJENÍ DT 16A-AC1 - STAND-BY (stav připravenosti) : regulátor nepoužívá žánou říicí funkci a isplej je vypnutý kromě kontrolky SET, která svítí. Poku je napájení přerušeno a poté obnoveno, systém se vžy nastaví o takového stavu, v jakém byl pře výpakem. Přepínání o polohy Stan-by se ělá stiskem tlačítka DOWN, poku je parameter "Fb" = 1. Parameter Fb se á nastavit takto: = Funkce je blokována, při stisku tlačítka DOWN se neprovee. = 1 Stisjkem tlačítka DOWN na 1 sekunu je možno přepnout přístroj z režimu Zapnuto o režimu Stan-by a naopak MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ Parametrem SE je možno zvolit typ sony: termistor PTC KTY (Ptc) nebo NTC 103AT-2 (ntc). Po volbě typu sony můžete zvolit parametrem ru jenotky měření ( C nebo F) a parametrem P esetinné rozlišení (OFF=1 ; On =0,1 ). Přístroj umožňuje opravit měřenou honotu ( např. při kalibraci ) parametrem CA. Parametrem Ft je možno nastavit časovou konstantu softwarového filtru pro měření honot na vstupu tak, aby se potlačila citlivost na rušivé signály ( zvýšením časové konstanty). Zobrazení měřené honoty se může také změnit blokováním ispleje při otávání - parametr L (viz ost. 4.). 4.3 REGULACE TEPLOTY Přístroj reguluje /OFF. Akční zásah na výstupu závisí na měřené honotě a ochází k němu při žáané honotě a bou hystereze - iference o žáané honoty. Stav relé závisí na funkci le parametru HC. V závislosti na funkci nastaveném parametrem HC přístroj automaticky rozlišuje hysterezi na klanou pro regulaci chlazení ( HC =C) nebo zápornou pro regulaci ohřevu ( HC =H). V přípaě přerušeného čila může výstup pracovat stříavě, v závislosti na obě nastavené parametrem tone (oba zapnutí) a te (oba vypnutí). HC=C HC=H V přípaě poruchy čila se opět výstup zapne na obu "t1 a vypne na obu t2 a to se cyklicky opakuje, oku trvá porucha. Při nastavení tone = OFF v přípaě poruchy čila zůstává výstup vžy vypnutý. Při nastavení t1 = je výstup při poruše sony vžy vypnutý. Při nastavení t1 na nenulovou honotu a t2 = OFF v přípaě poruchy čila zůstává výstup vžy zapnutý. Funkce regulátoru může být oplňkově upravena funkcí "ochrana kompresoru" - viz ále SUPPLY 4 - FUNKCE C NC NO 6 INPUT PTC-NTC PROBE 4.1 FUNKCE ZAPNUTO / STAND-BY Přístroj připojený na napájení může pracovat ve 2 režimech: - ZAPNUTO : regulátor používá říicí funkci FUNKCE OCHRANY KOMPRESORU A PRODLEVA PO ZAPNUTÍ Smyslem funkce ochrany kompresoru je zamezení krátkých cyklů (časté spínání velkých agregátů) pro aplikace v chlazení; tato funkce je aktivní i pro aplikace při ohřevu. Tato ochrana po zabrání zapnutí výstupu, a to na obu nastavitelnou parametrem Pt ; počítání této prolevy se říí tím, co je nastaveno v parametru PS. Přístroj se zapne po uplynutí oby PtC. Poku by během prolevy regulátor požaavek na sepnutí výstupu (vzhleem k průběhu teploty) zrušil, po prolevě se již výstup nezapne. Parametrem "PSC" je možno nastavit typ ochrany, tey o ky se počítá proleva PtC. STR. 2

3 Parametr PS může být nastaven na: = 1 : Proleva po zapnutí. "P S " = 1 Probíhající otávání se signalizuje kontrolkou DEF. Parametry L, Et a A je možno efinovat chování ispleje při otávání. Parametr L uzamkne isplej na poslení honotě teploty pře otáváním (L = on) až o konce otávání, oku teplota neosáhne honoty [ + Et] nebo nevyprší čas nastavený par. "A". Nebo isplej zobrazuje hlášení "F" ( L = Lb) během otávání a po otávání hlásí "P" oku teplota neosáhne honoty [ + Et] nebo nevyprší čas nastavený par. "A". Jinak iplej pokračuje při otávání v zobrazování skutečné teploty ( L = ). = 2 : Proleva po yypnutí. "P S " = RUČNÍ UŠTĚNÍ ODTÁVÁNÍ Pro ruční spuštění otávacího cyklu, kyž neí přístroj v programovacím režimu, stiskněte tlačítko UP/DEFROST a ržte asi sekun. Poku jsou pomínky v pořáku (nenulová oba otávání) kontrolka DEF se rozsvítí a přístroj spustí otávací cylus (vypne relé). = 3 : Proleva mezi jenotlivými zapnutími. "P S " = NASTAVENÍ PARAMETERŮ KLÍČEM KEY01 Přístroj je vybaven konektorem, který umožňuje pomocí programovacího klíče TECNOLOGIC KEY01 s pětipólovým konektorem, z přístroje načítat nebo o něho vkláat všechny funkční parametry. Klíč je vhoné použít pro hromané programování přístrojů, které mají stejnou konfiguraci parametrů nebo k pořizování kopií konfigurace a její rychlé vložení o přístroje. Je zapotřebí, aby přístroj nebo programovací klíč byly připojeny k napájení. Přístroj je napájen a klíč není napájen SUPPLY Funkce se ruší nastavením Pt = 0. Během prolevy výstupu při funkci ochrana kompresoru bliká kontrolka. Je také možné zabránit zapnutí výstupu po zapnutí přístroje na obu nastavitelnou parametrem o. Funkce je zrušena nastavením o = OFF. Během této prolevy isplej ukazuje hlášení o, stříavě s normálním zobrazením. Přístroj je napájen z klíče 4. ŘÍZENÍ ODTÁVÁNÍ The automatické řízení otávání, které se prováí zastavením kompresoru (tey vypnutím výstupu bez ohleu na teplotu), se nastavuje těmito parametry: "C" : Počítání intervalu otávání - rt pole reálného času (ky je přístroj zapnut) - ct pouze pole oby, ky byl kompresor v chou (výstup zapnut) "i" : Interval otávání (ho.) "n" : Interval otávání () "E" : Délka otávání Přístroj vypne výstup na obu E v intervalu [ i + n ] (při počítání reálného času, ky C = rt, nebo počítání kompresorového běhu, ky if C = ct). Defrost i + n (příkla při C = rt) E (DEFROST) i + n E SUPPLY ADAPTER 12 VDC AC SUPPLY Pro načítání konfigurace z přístroje o klíče (UPLOAD) je nutno postupovat násleovně : 1) přepínače v klíči KEY01 přepněte o polohy OFF 2) připojte klíč o speciálního konektoru na přístroji TLK 3) ujistěte se, že přístroj i klíč jsou připojeny k napájení 4) pozorujte kontrolku na klíči KEY01. Poku je zelená, konfiguraci lze o klíče načíst a poku zeleně bliká, není v klíči konfigurace načtena správně ) stiskněte tlačítko na klíči 6) pozorujte kontrolku. Po stisknutí tlačítka kontrolka začne svítit červeně a na konci načítání musí být zelená. 7) nyní je možné klíč o přístroje opojit Pro nahrávání konfigurace z klíče o přístroje (DOWNLOAD) je nutno postupovat násleovně : 1) přepínače v klíči KEY01 přepněte o polohy 2) připojte klíč o speciálního konektoru na přístroji TLK 3) ujistěte se, že přístroj i klíč jsou připojeny k napájení 8) pozorujte kontrolku na klíči KEY01. Poku je zelená, konfiguraci lze o klíče načíst a poku zeleně bliká, není v klíči konfigurace načtena správně 4) poku je kontrolka zelená, stiskněte tlačítko na klíči STR. 3

4 ) pozorujte kontrolku. Po stisknutí tlačítka kontrolka začne svítit červeně a na konci nahrávání musí být zelená. 6) nyní je možné klíč o přístroje opojit Pro alší potřebné informace si prostuujte návo k obsluze programovacího klíče KEY01. TABULKA PARAMETRŮ Parametr Popis Rozsah Nast. Pozn. 1 LS Min. žáané honoty -8 HS -0 2 HS Max. žáané honoty LS SE Typ čila Ptc/ntc Pt - nt nt 4 CA Kalibrace čila ru Jenotky měření C - F C 6 P Desetinná tečka on - on 7 Ft Filtr měření sec 8 Hystereze t1 ZAP výstupu při vané 99 soně 10 t2 VYP výstupy při vané 99 soně 11 HC Režim funkce H - C C 12 i Interval otávání (ho) 24 6 hrs 13 n Interval otávání (min) 9 min 14 E Délka otávání C Určení intervalu otávání: rt = reálný čas ct = zapnutí výstupu 16 L Zamčení ispleje při otávání: = zobrazuje teplotu on= zobrazuje teplotu pře otáváním Lb= pouze hlášení F (během otávání) a P (po otávání) 17 Et Hystereze uvolnění ispleje po otávání 18 PS Typ ochrany kompresorů : 1= zpožění po ZAP 2= zpožění po VYP 3= zpožění mezi starty 19 Pt Ochranný čas kompresoru min rt - ct on - - Lb rt o Zpožění po zapnutí A Zpožění po otávání 24 pro uvolnění ispleje hrs 22 Fb Funkce tlačítka DOWN: / 1 = bez funkce 1= ZAP/STAND-BY 23 PP Heslo pro přístup k 199 parametrům 24 Žáaná honota LS HS PROBLÉMY, ZÁRUKY A GARANCE SIGNALIZACE Signalizace poruch: Hlášení Důvo Činnost E1 -E1 Čilo je přerušeno nebo je měřená honota vyšší nebo nižší než limitní honota pro čilo Zkontrolujte správné připojení čila k přístroji a správnou funkci čila EE Chyba paměti Zkontrolujte a popřípaě přeprogramujte parametry V přípaě vaného čila se termostat chová le nastavení par. t1 a t2. Další signalizace: Hlášení o F P Důvo Probíhá zpožění zapnutí výstupu Probíhá otávání le L =Lb Probíhá oba po otávání L =Lb ČIŠTĚNÍ Doporučujeme čistit přístroj pouze navlhčeným jemným haříkem bez použití abrazivních čistících prostřeků nebo prostřeků obsahující rozpouštěla, která by mohla přístroj poškoit ZÁRUKA A OPRAVY Na přístroj se vztahuje záruka na konstrukční a materiálové vay 24 měsíců oe ne oání. Záruka se vztahuje na opravy přípaně výměnu přístroje. Přípané sejmutí krytu, nesprávné použití nebo nesprávná instalace veou automaticky k zániku záruky. V přípaě, že oje k poruše přístroje v záruční obě i po jejím uplynutí, kontaktujte naše obchoní oělení. Vaný přístroj je nutno zaslat na aresu istributora s porobným popisem závay na náklay objenatele, poku není ohonuto jinak. 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7.1 ELEKTRICKÉ ÚDAJE Napájení: le moelu12 Vstř/ss, 11 Vstř, 230 Vstř +/- 10% Frekvence stř: 0/60 Hz Příkon: cca 3 VA Vstup/y: 1 vstup pro teplotní čilo: PTC (KTY , C) nebo NTC (103AT-2, 2 C). Výstup/y: 1 přepínací relé (16A-AC1-oporová zátěž, 6A-AC3- inukční zátěž při 20 Vstř, 1HP 20Vstř, 1/2HP 12 Vstř). Elektrická životnost relé: 0000 op. (om. VDE) Typ režimu: type 1.B (EN ) Kategorie přepětí: II Stupeň ochrany : Třía II Izolace: Zesílená izolace mezi nízkonapěťovou částí (napájení 11/230 V a výstup relé) a čelním panelem; zesílená izolace mezi nízkonapěťovou částí (napájení 11/230 V a výstup relé) a velmi nízkým napětím (vstupy); zesílená izolace mezi napájením a výstupem relé; není izolace mezi napájením 12 V a vstupy. 7.2 MECHANICKÉ ÚDAJE Pouzro: nehořlavý plast, UL 94 V0 Rozměry: 33 x 7 mm, hloubka 64 mm Hmotnost: cca 10 g Montáž: o panelu, výřez 29 x 71 mm Připojení: šroubovací svorkovnice 2, mm 2 Stupeň krytí čelního panelu : IP 6 (NEMA 3S) s těsněním (součást oávky) Stupeň znečištění: 2 Provozní teplota: 0 až 0 C Porvozní relativní vlhkost: < 9 RH% bez konenzace Sklaovací teplota: -10 až +60 C STR. 4

5 7.3 MECHANICKÉ ROZMĚRY, VÝŘEZ V PANELU A MTÁŽ [mm] 7 Out Def TLE AL SET 64 1 mm mm RECOMMENDED PANEL CUT BRACKETS 34 PANEL + GASKET MAX 12 mm 7.4 FUNKČNÍ ÚDAJE Regulace teploty: /OFF Režim otávání: intervalový, cykly se zastavením kompresoru Měřicí rozsah: PTC: -0 až 10 C / -8 T 199 F; NTC: -0 až 109 C / -8 T 199 F Rozlišení ispleje: 1 nebo 0,1 (pro rozsah ) Celková přesnost: +/- (0, % z rozsahu + 1 igit) Vzorkovací čas: 130 ms. Displej:2 ½ místa, červený, 14 mm Software : třía A Vyhovuje normám: ECC irective 89/336 (EN022: class B; EN : 8KV air, 4KV cont.; EN : 10V/m; EN : 2KV supply, inputs, outputs; EN : supply 2KV com. moe, 1 KV\ iff. moe; EN : 3V), 2006/9/CE (EN , EN , EN ) 7. OBJEDNACÍ KÓDY PŘÍSTROJŮ TLE20 DS- = napájení 230 Vstř, bez konektoru pro KEY01 TLE20 DSK = napájení 230 Vstř, s konektorem pro KEY01 TLE20 CS- = napájení 11 Vstř, bez konektoru pro KEY01 TLE20 CSK = napájení 11 Vstř, s konektorem pro KEY01 TLE20 FS- = napájení 12 Vstř/ss, bez konektoru pro KEY01 TLE20 FSK = napájení 12 Vstř/ss, s konektorem pro KEY01 STR.

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ 5 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ

Více

TLZ 10 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLZ 10 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD: V tomto manuálu jsou uvedeny veškeré informace pro správnou instalaci a pokyny pro použití a údržbu zařízení. Proto doporučujeme následující

Více

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 1 - POPIS PŘÍSTROJE 1.1 - OBECNÝ POPIS W09 je digitální regulátor s mikroprocesorem, který se obvykle používá v chladicích aplikacích s ON / OFF regulací teploty, příp.

Více

TC 49 MIKROPROCESOROVÝ DIGITÁLNÍ ČÍTAČ PULZŮ NÁVOD K OBSLUZE

TC 49 MIKROPROCESOROVÝ DIGITÁLNÍ ČÍTAČ PULZŮ NÁVOD K OBSLUZE TC 49 MIKROPROCESOROVÝ DIGITÁLNÍ ČÍTAČ PULZŮ 1 - POPIS PŘÍSTROJE 1.1 OBECNÝ POPIS TC 49 je programovatelný mikroprocesorový čítač s 1 nebo 2 výstupy. Přístroj nabízí možnost naprogramovat: až 2 žádané

Více

TT 49 MIKROPROCESOROVÝ DIGITÁLNÍ ČASOVAČ NÁVOD K OBSLUZE

TT 49 MIKROPROCESOROVÝ DIGITÁLNÍ ČASOVAČ NÁVOD K OBSLUZE TT 49 MIKROPROCESOROVÝ DIGITÁLNÍ ČASOVAČ 1 - POPIS PŘÍSTROJE 1.1 OBECNÝ POPIS TT 49 je programovatelný mikroprocesorový časovač s 1nebo 2 výstupy. Přístroj nabízí možnost naprogramovat: až 3 žádané časové

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Elektronický regulátor Ranco R003 Diody: Kompresor: ON kompresor pracuje, blikání zpoždění kompresoru, vyřazená ochrana nebo aktivace Odtávání: ON

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

Technická příručka. Instalace Hygro Control. Montáž nebo výměna hygro termostatu

Technická příručka. Instalace Hygro Control. Montáž nebo výměna hygro termostatu Instalace Hygro Control Montáž nebo výměna hygro termostatu Tento postup musí provádět řádně kvalifikovaný technik, který má oprávnění pro obory elektrotechnika, hydraulika nebo chlazení. Společnost Zodiac

Více

ON/OFF mikroprocesorový regulátor TDH01

ON/OFF mikroprocesorový regulátor TDH01 ON/OFF mikroprocesorový regulátor TDH01 1.00 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty TDH01 s jedním ON/OFF výstupem, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového clonění HSC Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...2 1.3

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

LED regulátor solárního ohřívače

LED regulátor solárního ohřívače LED regulátor solárního ohřívače --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: SR02 --- Obsah balení: 1) LED regulátor 1 ks Gratulejeme! Gratulujeme Vám, že jste si pořídili LED regulátor

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Digitální regulátor pro chlazení a odtávání, 1 relé.

Digitální regulátor pro chlazení a odtávání, 1 relé. Instalační příručka ERC 211 Digitální regulátor pro chlazení a odtávání, 1 relé. 520H11061 ERC 211 je inteligentní, univerzální regulátor chlazení s řízením teploty a odtávání, který je k dispozici se

Více

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce Z54 Indikace polohy absolutní a přírůstkové odměřování nastavitelná reference a přídavná konstanta nastavitelná jednotka mm / palce nastavitelný opravný faktor a desetinná tečka ELGO-ELECTRIC, spol. s

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace bazénové chemie TPH5x (úprava dávkování PH)

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace bazénové chemie TPH5x (úprava dávkování PH) Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace bazénové chemie TPH5x (úprava dávkování PH) Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Digitální regulátor pro chlazení a odtávání, 3 relé.

Digitální regulátor pro chlazení a odtávání, 3 relé. Instalační příručka ERC 213 Digitální regulátor pro chlazení a odtávání, 3 relé. 520H11067 ERC 213 je inteligentní, univerzální regulátor chlazení s řízením teploty a odtávání, který je k dispozici se

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

XJA50D - XJA50SL POPLACHOVÉ MODULY

XJA50D - XJA50SL POPLACHOVÉ MODULY OBSAH XJA50D - XJA50SL POPLACHOVÉ MODULY 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. MODELY... 1 4. PROGRAMOVACÍ KLÁVESNICE (KB1 PRG)... 1 5. NABÍDKA SEKCÍ... 2 6. PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ SEKCE...

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PID mikroprocesorový regulátor THP35

PID mikroprocesorový regulátor THP35 PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace bazénové technologie DPH 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny...

Více