TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav 6 - Le DEF : inikuje probíhající otávání 7 - Le SET : inikuje režim programování a programovací úroveň. Také slouží k inikaci stavu stan-by (vypnuto - pohotovostní režim). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ ŽÁDANÉ HODNOTY Stiskněte krátce tlačítko P, isplej zobrazí stříavě s žáanou honotou. Tlačítky UP nebo DOWN nastavte bnovou honotu. Jeen krátký stisk těchto tlačítek zvyšuje nebo snižuje honotu o 1 číslici, ale při ržení éle než 1 sekunu se honota mění rychleji, po 2 sekunách se mění s maximální rychlostí, aby se rychle osáhla nová honota. Pro ukončení stiskněte tlačítko P nebo vyčkejte 1 sekun bez stisku tlačítka. Poté se nová honota uloží a isplej se vrátí k normálnímu zobrazení. ÚVOD NÁVOD K OBSLUZE V tomto manuálu jsou uveeny veškeré informace pro správnou instalaci a pokyny pro použití a úržbu zařízení. Proto oporučujeme násleující pokyny ůklaně pročíst. Přestože přípravě tohoto okumentu byla věnována veškerá péče, nepřebírá výrobce TECNOLOGIC S.p.A., jakoukoliv zopověnost vyplývající z použití tohoto materiálu jako takového. Totéž se vztahuje i na všechny fyzické i právnické osoby poílející se na přípravě tohoto okumentu. Materiál je výlučným vlastnictvím společnosti TECNOLOGIC S.p.A., která zakazuje jakoukoliv reproukci, a to i částečnou, jakož i šíření tohoto materiálu, poku k němu neochází s jejím výslovným souhlasem. TECNOLOGIC S.p.A. si vyhrazuje právo prováět vzhleové nebo funkční změny výrobku bez přechozího upozornění. 1 POPIŘÍSTROJE 1.1 OBECNÝ POPIS TLE 20 je igitální mikroprocesorový regulátor určení pro /OFF regulaci chlazení, s možností otávání zastavením kompresoru, nebo topení. Přístroj má 1 relé a 1 vstup pro teplotní čilo PTC nebo NTC. Přístroj je vybaven 3 programovatelnými tlačítky, a 2 ½ místným isplejem. 1.2 POPIS ČELNÍHO PANELU 6 4 Out AL Def TLE 20 SET 1 - Tlačítko P : používá se změně žáané honoty a k přístupu o programování parametrů a potvrzení volby. 2 - Tlačítko DOWN (šipka olů) : používá se pro snížení honoty a k výběru parametrů. 3 - Tlačítko UP /DEF (šipka nahoru) : používá se pro zvýšení honoty a k výběru parametrů, přípaně spuštění otávání PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Stiskněte tlačítko P na éle než s, potom se rozsvítí kontrolka SET a isplej zobrazí kó prvního parametru. Stiskem tlačítek UP a DOWN můžete procházet kóy parametrů. Volba parametru se provee stiskem tlačítka P, isplej ukazuje stříavě kó parametru a jeho honotu, která se může změnit stiskem tlačítka UP nebo DOWN. Po nastavení nové honoty parametru stiskněte opět tlačítko P: nová honota se uloží o paměti a isplej ukazuje pouze kó parametru. Stiskem tlačítek UP a DOWN je možno zvolit jiný parametr a stejným postupem ho změnit. Ukončení režimu programování se prováí vyčkáním 20 s bez stisknutí tlačítka nebo stisknutím tlačítka UP nebo DOWN, o oby než bue programování ukončeno OCHRANA PARAMETRŮ HESLEM Přístroj má funkci ochrany parametrů osobním heslem, které může být zaáno v parametrem PP. Poku si přejete tuto ochranu, nastavte v tomto parametru číselné heslo. Kyž ochrana funguje, stiskněte tlačítko P pro vstup o programování a ržte jej stisknuté cca sekun, poté se kontrolka SET rozbliká a isplej ukáže 0. Tlačítky UP a DOWN nastavte vaše číselné heslo a stiskněte tlačítko "P". Poku je heslo správné, isplej zobrazí kó prvního parametru a bue možné programovat přístroj stejným postupem, jak je uveeno výše. Ochrana heslem se vypne nastavením parametru PP = ÚROVNĚ PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ Přístroj má 2 úrovně programování parametrů. První úroveň ( viitelné parametry) je přístupná při postupu, který je uveen výše (s heslem nebo bez hesla), zatímco ruhá úroveň ( skryté" parametry) je přístupná při tomto postupu: Opojte přístroj o napájení, stiskněte tlačítko P, ržte ho a současně přístroj zapněte. Po cca sekunách se kontrolka SET rozsvítí a isplej zobrazí kó, který opovíá prvnímu parametru. Parametry je pak možno nastavit stejným postupem, jaký je uveen výše. Poku u zvoleného parametru svítí kontrolka SET, znamená to, že parametr může nastaven i v první úrovni ("viitelné ). Poku kontrolka nesvítí, parametr se může nastavit jen v této úrovni (tj. skryté ). Ke změně viitelnosti parametru (jeho přesunu z jené úrovně o ruhé) stiskněte tlačítko U: kontrolka SET změní stav, což znamená změnu přístupnosti parametru (svítí = parametr viitelný ; nesvítí = parametr skrytý ). Přístup o "skrytých" parametrů umožňuje zkontrolovat a nastavit parametr PASS (heslo), což je užitečné, poku se heslo zapomene. STR. 1

2 3 INFORMACE O INSTALACI A POUŽITÍ 3.1 POVOLENÉ POUŽITÍ Přístroj je navržen a vyroben jako přístroj k měření a regulaci splňující pomínky EN pro použití o 2000 ms. Použití přístroje pro aplikace na rámec uveených v tomto návou není úmyslně povoleno. Přístroj se nesmí používat v nebezpečných prostřeích (hořlavé nebo výbušné) bez náležité ochrany. Uživatel ručí za oržování praviel EMC také po instalaci přístroje, přípaně musí použít ochranné filtry. V přípaě, že by špatná funkce přístroje mohla ohrozit osoby, zvířata nebo věci, je třeba pamatovat na nutnost instalace alších přístrojů, které buou bezpečnost i v těchto přípaech garantovat. 3.2 MECHANICKÁ MTÁŽ Přístroj s čelním panelem 33 x 7 mm je určen pro montáž o panelu. Do otvoru v panelu 29 x 71 mm se přístroj vsune a uchytí pomocí svorek, které jsou součástí oávky. Doporučujeme použít mezi přístroj a panel těsnění (např. BOX 03706), aby se zajistil stupeň krytí uveený v technických úajích. Nevystavujte přístroj konenzující vlhkosti a naměrné prašnosti. Zajistěte opovíající prouění okolo chlaících otvorů přístroje a vyhněte se montáži přístroje o rozvaěčů, které se přehřívají nebo ke je teplota vyšší než pro přístroj povolená. Přístroj umisťujte co nejále o zrojů elektromagnetických polí jako jsou motory, silová relé, solenoiové ventily a po.. Pře emontáží přístroje z panelu je vžy nezbytné opojit napájení přístroje. 3.3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Na kažou svorku přístroje přiveďte pouze jeen voič - viz násleující schéma zapojení. Ujistěte se, že napájení je přiveeno na svorky le schématu na přístroji a že napájecí napětí není vyšší než maximální povolené. Přístroj je určen k trvalému připojením a není opatřen vypínačem ani pojistkou proti přepětí. Doporučujeme chránit jej samočinným vypínačem nebo pojistkou, umístěnými co nejblíže k přístroji a v osahu obsluhy. U vypínačů musí být naznačeno jak přístroj opojit. Používejte pouze kabely se správnou izolací pro aný účel, pole zatížení a pracovní teploty. Kabely o vstupních čiel veďte oěleně o napájecích kabelů a poku je kabel čila stíněn, uzemněte stínění pouze na jenom konci. Poku je přístroj na napájení 12Vstř nebo 24 Vstř, oporučujeme používat jeen samostatný transformátor pro kažý přístroj, protože není izolováno napájení o vstupu. Pře sepnutím výstupů se oporučuje zkontrolovat parametry a správnou funkci přístroje, aby se zabránilo zranění lií a zvířat, nebo poškození zařízení. Tecnologic S.p.A. a jeho zástupci, nenesou žánou opověnost za zranění lií a zvířat, či za poškození zařízení, vlivem zneužití, špatného používání, nebo v přípaě neoržení uveených pokynů či technických úajů. 3.4 ELEKTRICKÉ SCHÉMA PŘIPOJENÍ DT 16A-AC1 - STAND-BY (stav připravenosti) : regulátor nepoužívá žánou říicí funkci a isplej je vypnutý kromě kontrolky SET, která svítí. Poku je napájení přerušeno a poté obnoveno, systém se vžy nastaví o takového stavu, v jakém byl pře výpakem. Přepínání o polohy Stan-by se ělá stiskem tlačítka DOWN, poku je parameter "Fb" = 1. Parameter Fb se á nastavit takto: = Funkce je blokována, při stisku tlačítka DOWN se neprovee. = 1 Stisjkem tlačítka DOWN na 1 sekunu je možno přepnout přístroj z režimu Zapnuto o režimu Stan-by a naopak MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ Parametrem SE je možno zvolit typ sony: termistor PTC KTY (Ptc) nebo NTC 103AT-2 (ntc). Po volbě typu sony můžete zvolit parametrem ru jenotky měření ( C nebo F) a parametrem P esetinné rozlišení (OFF=1 ; On =0,1 ). Přístroj umožňuje opravit měřenou honotu ( např. při kalibraci ) parametrem CA. Parametrem Ft je možno nastavit časovou konstantu softwarového filtru pro měření honot na vstupu tak, aby se potlačila citlivost na rušivé signály ( zvýšením časové konstanty). Zobrazení měřené honoty se může také změnit blokováním ispleje při otávání - parametr L (viz ost. 4.). 4.3 REGULACE TEPLOTY Přístroj reguluje /OFF. Akční zásah na výstupu závisí na měřené honotě a ochází k němu při žáané honotě a bou hystereze - iference o žáané honoty. Stav relé závisí na funkci le parametru HC. V závislosti na funkci nastaveném parametrem HC přístroj automaticky rozlišuje hysterezi na klanou pro regulaci chlazení ( HC =C) nebo zápornou pro regulaci ohřevu ( HC =H). V přípaě přerušeného čila může výstup pracovat stříavě, v závislosti na obě nastavené parametrem tone (oba zapnutí) a te (oba vypnutí). HC=C HC=H V přípaě poruchy čila se opět výstup zapne na obu "t1 a vypne na obu t2 a to se cyklicky opakuje, oku trvá porucha. Při nastavení tone = OFF v přípaě poruchy čila zůstává výstup vžy vypnutý. Při nastavení t1 = je výstup při poruše sony vžy vypnutý. Při nastavení t1 na nenulovou honotu a t2 = OFF v přípaě poruchy čila zůstává výstup vžy zapnutý. Funkce regulátoru může být oplňkově upravena funkcí "ochrana kompresoru" - viz ále SUPPLY 4 - FUNKCE C NC NO 6 INPUT PTC-NTC PROBE 4.1 FUNKCE ZAPNUTO / STAND-BY Přístroj připojený na napájení může pracovat ve 2 režimech: - ZAPNUTO : regulátor používá říicí funkci FUNKCE OCHRANY KOMPRESORU A PRODLEVA PO ZAPNUTÍ Smyslem funkce ochrany kompresoru je zamezení krátkých cyklů (časté spínání velkých agregátů) pro aplikace v chlazení; tato funkce je aktivní i pro aplikace při ohřevu. Tato ochrana po zabrání zapnutí výstupu, a to na obu nastavitelnou parametrem Pt ; počítání této prolevy se říí tím, co je nastaveno v parametru PS. Přístroj se zapne po uplynutí oby PtC. Poku by během prolevy regulátor požaavek na sepnutí výstupu (vzhleem k průběhu teploty) zrušil, po prolevě se již výstup nezapne. Parametrem "PSC" je možno nastavit typ ochrany, tey o ky se počítá proleva PtC. STR. 2

3 Parametr PS může být nastaven na: = 1 : Proleva po zapnutí. "P S " = 1 Probíhající otávání se signalizuje kontrolkou DEF. Parametry L, Et a A je možno efinovat chování ispleje při otávání. Parametr L uzamkne isplej na poslení honotě teploty pře otáváním (L = on) až o konce otávání, oku teplota neosáhne honoty [ + Et] nebo nevyprší čas nastavený par. "A". Nebo isplej zobrazuje hlášení "F" ( L = Lb) během otávání a po otávání hlásí "P" oku teplota neosáhne honoty [ + Et] nebo nevyprší čas nastavený par. "A". Jinak iplej pokračuje při otávání v zobrazování skutečné teploty ( L = ). = 2 : Proleva po yypnutí. "P S " = RUČNÍ UŠTĚNÍ ODTÁVÁNÍ Pro ruční spuštění otávacího cyklu, kyž neí přístroj v programovacím režimu, stiskněte tlačítko UP/DEFROST a ržte asi sekun. Poku jsou pomínky v pořáku (nenulová oba otávání) kontrolka DEF se rozsvítí a přístroj spustí otávací cylus (vypne relé). = 3 : Proleva mezi jenotlivými zapnutími. "P S " = NASTAVENÍ PARAMETERŮ KLÍČEM KEY01 Přístroj je vybaven konektorem, který umožňuje pomocí programovacího klíče TECNOLOGIC KEY01 s pětipólovým konektorem, z přístroje načítat nebo o něho vkláat všechny funkční parametry. Klíč je vhoné použít pro hromané programování přístrojů, které mají stejnou konfiguraci parametrů nebo k pořizování kopií konfigurace a její rychlé vložení o přístroje. Je zapotřebí, aby přístroj nebo programovací klíč byly připojeny k napájení. Přístroj je napájen a klíč není napájen SUPPLY Funkce se ruší nastavením Pt = 0. Během prolevy výstupu při funkci ochrana kompresoru bliká kontrolka. Je také možné zabránit zapnutí výstupu po zapnutí přístroje na obu nastavitelnou parametrem o. Funkce je zrušena nastavením o = OFF. Během této prolevy isplej ukazuje hlášení o, stříavě s normálním zobrazením. Přístroj je napájen z klíče 4. ŘÍZENÍ ODTÁVÁNÍ The automatické řízení otávání, které se prováí zastavením kompresoru (tey vypnutím výstupu bez ohleu na teplotu), se nastavuje těmito parametry: "C" : Počítání intervalu otávání - rt pole reálného času (ky je přístroj zapnut) - ct pouze pole oby, ky byl kompresor v chou (výstup zapnut) "i" : Interval otávání (ho.) "n" : Interval otávání () "E" : Délka otávání Přístroj vypne výstup na obu E v intervalu [ i + n ] (při počítání reálného času, ky C = rt, nebo počítání kompresorového běhu, ky if C = ct). Defrost i + n (příkla při C = rt) E (DEFROST) i + n E SUPPLY ADAPTER 12 VDC AC SUPPLY Pro načítání konfigurace z přístroje o klíče (UPLOAD) je nutno postupovat násleovně : 1) přepínače v klíči KEY01 přepněte o polohy OFF 2) připojte klíč o speciálního konektoru na přístroji TLK 3) ujistěte se, že přístroj i klíč jsou připojeny k napájení 4) pozorujte kontrolku na klíči KEY01. Poku je zelená, konfiguraci lze o klíče načíst a poku zeleně bliká, není v klíči konfigurace načtena správně ) stiskněte tlačítko na klíči 6) pozorujte kontrolku. Po stisknutí tlačítka kontrolka začne svítit červeně a na konci načítání musí být zelená. 7) nyní je možné klíč o přístroje opojit Pro nahrávání konfigurace z klíče o přístroje (DOWNLOAD) je nutno postupovat násleovně : 1) přepínače v klíči KEY01 přepněte o polohy 2) připojte klíč o speciálního konektoru na přístroji TLK 3) ujistěte se, že přístroj i klíč jsou připojeny k napájení 8) pozorujte kontrolku na klíči KEY01. Poku je zelená, konfiguraci lze o klíče načíst a poku zeleně bliká, není v klíči konfigurace načtena správně 4) poku je kontrolka zelená, stiskněte tlačítko na klíči STR. 3

4 ) pozorujte kontrolku. Po stisknutí tlačítka kontrolka začne svítit červeně a na konci nahrávání musí být zelená. 6) nyní je možné klíč o přístroje opojit Pro alší potřebné informace si prostuujte návo k obsluze programovacího klíče KEY01. TABULKA PARAMETRŮ Parametr Popis Rozsah Nast. Pozn. 1 LS Min. žáané honoty -8 HS -0 2 HS Max. žáané honoty LS SE Typ čila Ptc/ntc Pt - nt nt 4 CA Kalibrace čila ru Jenotky měření C - F C 6 P Desetinná tečka on - on 7 Ft Filtr měření sec 8 Hystereze t1 ZAP výstupu při vané 99 soně 10 t2 VYP výstupy při vané 99 soně 11 HC Režim funkce H - C C 12 i Interval otávání (ho) 24 6 hrs 13 n Interval otávání (min) 9 min 14 E Délka otávání C Určení intervalu otávání: rt = reálný čas ct = zapnutí výstupu 16 L Zamčení ispleje při otávání: = zobrazuje teplotu on= zobrazuje teplotu pře otáváním Lb= pouze hlášení F (během otávání) a P (po otávání) 17 Et Hystereze uvolnění ispleje po otávání 18 PS Typ ochrany kompresorů : 1= zpožění po ZAP 2= zpožění po VYP 3= zpožění mezi starty 19 Pt Ochranný čas kompresoru min rt - ct on - - Lb rt o Zpožění po zapnutí A Zpožění po otávání 24 pro uvolnění ispleje hrs 22 Fb Funkce tlačítka DOWN: / 1 = bez funkce 1= ZAP/STAND-BY 23 PP Heslo pro přístup k 199 parametrům 24 Žáaná honota LS HS PROBLÉMY, ZÁRUKY A GARANCE SIGNALIZACE Signalizace poruch: Hlášení Důvo Činnost E1 -E1 Čilo je přerušeno nebo je měřená honota vyšší nebo nižší než limitní honota pro čilo Zkontrolujte správné připojení čila k přístroji a správnou funkci čila EE Chyba paměti Zkontrolujte a popřípaě přeprogramujte parametry V přípaě vaného čila se termostat chová le nastavení par. t1 a t2. Další signalizace: Hlášení o F P Důvo Probíhá zpožění zapnutí výstupu Probíhá otávání le L =Lb Probíhá oba po otávání L =Lb ČIŠTĚNÍ Doporučujeme čistit přístroj pouze navlhčeným jemným haříkem bez použití abrazivních čistících prostřeků nebo prostřeků obsahující rozpouštěla, která by mohla přístroj poškoit ZÁRUKA A OPRAVY Na přístroj se vztahuje záruka na konstrukční a materiálové vay 24 měsíců oe ne oání. Záruka se vztahuje na opravy přípaně výměnu přístroje. Přípané sejmutí krytu, nesprávné použití nebo nesprávná instalace veou automaticky k zániku záruky. V přípaě, že oje k poruše přístroje v záruční obě i po jejím uplynutí, kontaktujte naše obchoní oělení. Vaný přístroj je nutno zaslat na aresu istributora s porobným popisem závay na náklay objenatele, poku není ohonuto jinak. 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7.1 ELEKTRICKÉ ÚDAJE Napájení: le moelu12 Vstř/ss, 11 Vstř, 230 Vstř +/- 10% Frekvence stř: 0/60 Hz Příkon: cca 3 VA Vstup/y: 1 vstup pro teplotní čilo: PTC (KTY , C) nebo NTC (103AT-2, 2 C). Výstup/y: 1 přepínací relé (16A-AC1-oporová zátěž, 6A-AC3- inukční zátěž při 20 Vstř, 1HP 20Vstř, 1/2HP 12 Vstř). Elektrická životnost relé: 0000 op. (om. VDE) Typ režimu: type 1.B (EN ) Kategorie přepětí: II Stupeň ochrany : Třía II Izolace: Zesílená izolace mezi nízkonapěťovou částí (napájení 11/230 V a výstup relé) a čelním panelem; zesílená izolace mezi nízkonapěťovou částí (napájení 11/230 V a výstup relé) a velmi nízkým napětím (vstupy); zesílená izolace mezi napájením a výstupem relé; není izolace mezi napájením 12 V a vstupy. 7.2 MECHANICKÉ ÚDAJE Pouzro: nehořlavý plast, UL 94 V0 Rozměry: 33 x 7 mm, hloubka 64 mm Hmotnost: cca 10 g Montáž: o panelu, výřez 29 x 71 mm Připojení: šroubovací svorkovnice 2, mm 2 Stupeň krytí čelního panelu : IP 6 (NEMA 3S) s těsněním (součást oávky) Stupeň znečištění: 2 Provozní teplota: 0 až 0 C Porvozní relativní vlhkost: < 9 RH% bez konenzace Sklaovací teplota: -10 až +60 C STR. 4

5 7.3 MECHANICKÉ ROZMĚRY, VÝŘEZ V PANELU A MTÁŽ [mm] 7 Out Def TLE AL SET 64 1 mm mm RECOMMENDED PANEL CUT BRACKETS 34 PANEL + GASKET MAX 12 mm 7.4 FUNKČNÍ ÚDAJE Regulace teploty: /OFF Režim otávání: intervalový, cykly se zastavením kompresoru Měřicí rozsah: PTC: -0 až 10 C / -8 T 199 F; NTC: -0 až 109 C / -8 T 199 F Rozlišení ispleje: 1 nebo 0,1 (pro rozsah ) Celková přesnost: +/- (0, % z rozsahu + 1 igit) Vzorkovací čas: 130 ms. Displej:2 ½ místa, červený, 14 mm Software : třía A Vyhovuje normám: ECC irective 89/336 (EN022: class B; EN : 8KV air, 4KV cont.; EN : 10V/m; EN : 2KV supply, inputs, outputs; EN : supply 2KV com. moe, 1 KV\ iff. moe; EN : 3V), 2006/9/CE (EN , EN , EN ) 7. OBJEDNACÍ KÓDY PŘÍSTROJŮ TLE20 DS- = napájení 230 Vstř, bez konektoru pro KEY01 TLE20 DSK = napájení 230 Vstř, s konektorem pro KEY01 TLE20 CS- = napájení 11 Vstř, bez konektoru pro KEY01 TLE20 CSK = napájení 11 Vstř, s konektorem pro KEY01 TLE20 FS- = napájení 12 Vstř/ss, bez konektoru pro KEY01 TLE20 FSK = napájení 12 Vstř/ss, s konektorem pro KEY01 STR.

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10

Programovatelná řídící jednotka REG10 Programovatelná řídící jednotka REG10 Program TM44 regulátor pro hlídání teploty ve stáji s časováním návod k instalaci a použití - měření a zobrazování teploty - rozlišení zobrazení po 1 nebo 0.1 - rozsah

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více