HOSTOMICKÉ LISTY. K novému náměstí. Jak probíhá stavba kanalizace a vodovodu. Číslo: 9/2015 Vyšlo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSTOMICKÉ LISTY. K novému náměstí. Jak probíhá stavba kanalizace a vodovodu. www.hostomice.cz. Číslo: 9/2015 Vyšlo: 1.9.2015"

Transkript

1 zdarma HOSTOMICKÉ LISTY Číslo: 9/2015 Vyšlo: Příklad špatného parkování. K novému náměstí Milí občané, poslední Hostomické listy vyšly 2. července, tedy v době, kdy ještě Tyršovo náměstí vypadalo jako během probíhající bitvy třetí světové války. Již minule jsme se vám omlouvali za nepohodlí a v tomto vydání bychom Vám rádi poděkovali, že jste nám svojí trpělivostí pomohli tuto nesnadnou etapu překlenout. Dnes se již můžeme procházet po téměř hotové jižní a střední části náměstí a doufáme, že se vám líbí stejně jako nám. Abychom se pokusili odpovědět alespoň na část otázek, které vás možná během procházek po náměstí napadají: Náměstí jsme si společně se zástupci f. Strabag a technickým dozorem nesčetněkrát podrobně prošli a stanovili si seznam věcí a detailů, které ještě potřebují doladit, a určovali jsme si, jak je Strabag dokončí a začistí. Protože článek vznikal třetí srpnový týden, předpokládáme, že pokud se Strabag na náměstí ještě pohybuje, pak už jen rychle dokončuje maličkosti. Do připravených záhonků budou na podzim za mírnějších klimatických podmínek zasázeny cibuloviny tvořící tzv. štěrkový záhon. Bylo by vhodné, kdybychom si zvykli tyto záhonky obcházet, aby nám trvalky dělaly parádu, nikoli starosti a ostudu. Do kruhů na nárožích ulic Nádražní, Pivovarská a Bubenická budou zasazeny, taktéž za příhodnějších podmínek, listnaté stromy. Před prodejnou Coop bude okrasná jabloň, po bocích pošty duby a na vjezdech do Pivovarské a Bubenické ulice hlohy. Pokračování na straně 2. Jak probíhá stavba kanalizace a vodovodu V současné době se celá stavba úspěšně (ťuk, ťuk, ťuk) blíží svému konci. Sdružení Šindler- Stavmonta-Memsep dělá pod dohledem technického dozoru všechno pro to, abychom dodrželi harmonogram stavby, tedy aby do konce září 2015 byla hotova první etapa. Teď dobíhají poslední práce propojování vodovodu, dokončuje se napojení čerpací stanice, budova nové čistírny odpadních vod je zvenku již také téměř hotová a nyní nastoupil dodavatel vnitřní technologie, který nám bude čistírnu vybavovat a připravovat ji na zkušební provoz tak, abychom co nejdříve mohli z provozu vyřadit stávající čistírnu v Rybnicích. Po úplném dokončení zemních prací na návsi budou obnoveny asfaltové povrchy. Chystáme žádost o poskytnutí dotace na druhou etapu, která by měla proběhnout na jaře příštího roku. Omlouváme se především obyvatelům Radouše za nepříjemnosti spojené s probíhající stavbou a i jim děkujeme za pochopení, že bohužel bez vrčení strojů a ztíženého průjezdu obcí se taková akce podnikat nedá. Děkujeme. Ing. Andrea Šebková projektová manažerka

2 K novému náměstí Dokončení ze strany 1. Na starém náměstí jsme měli pouze čtyři přechody pro chodce, nově nám přibylo dalších pět, a sice od Papírnictví ke škole, mezi Záložnou a parkem, mezi Cukrárnou a Coop, od pošty na autobusovou zastávku a nakonec od Ovoce a zeleniny k domu p. Havelky. Krom klasických přechodů byla ještě vybudována místa pro přecházení. To jsou místa, kde je chodcům usnadněno přecházení vozovky - je tam snížen obrubník, doplněn slepecký pás a do parku se vchází po dlážděném nájezdu. V místech pro přecházení bude barevně odlišen asfalt, aby řidiči zaregistrovali doporučený pohyb chodců přes hlavní silnici. Na rozdíl od přechodů ale tato místa pro přecházení nedávají chodcům stejná oprávnění, tedy řidiči nejsou povinni dát chodcům přednost a nemusejí snižovat rychlost. Míst pro přecházení máme nově sedm. Oproti starému náměstí, které připomínalo parkovací džungli, kdy si každý mohl zastavit, kde chtěl, dostalo parkování jasná pravidla a byli bychom rádi, kdybychom je všichni začali striktně dodržovat. Bylo zřízeno cca 75 parkovacích míst, z toho 5 je rezervovaných pro vozíčkáře. Tato čísla jsou dostačující pro všechny, kdo se během dne na náměstí vystřídají, jen je potřeba si zvyknout na fakt, že někdy člověk zaparkuje o něco dále, než by se mu hodilo. Přesně takhle to je všude, kde se s civilizovaným parkováním úspěšně sžili, a my doufáme, že už neuvidíme osobní ani nákladní auta najetá na nových chodnících a přechodech pro chodce. Pouze pro připomenutí, parkování na chodníku (tedy mimo vyhrazená stání) je přestupek, za který hrozí pokuta až dva tisíce korun. V současné době jednáme o budoucí možné spolupráci s Městskou policií Dobříš, která by nejen dohlížela na spořádaný provoz náměstí, ale i na celkovou bezpečnost v našem městě. Protože revitalizace Tyršova náměstí byla rozdělena do několika etap, z nichž jsme zatím realizovali pouze tu první, na kterou jsme alespoň z části dostali dotaci, samozřejmě se budeme snažit získat další prostředky na dostavbu etap zbývajících. To bude bohužel vzhledem k finanční náročnosti nějakou dobu trvat. Tím, že nám na náměstí vznikly styčné plochy nového a starého, je jasné, že budou vznikat různé nové provozní nedostatky - např. louže tam, kde na to nejsme zvyklí, nebo různé nerovnosti. Budeme se snažit tyhle věci alespoň provizorně odstraňovat a začišťovat je, aby se pro nás náměstí stalo místem pohodlným a jakýmsi nenápadným a vkusným doplňkem k životu na něm. Ještě jednou všem děkujeme. Ing. Andrea Šebková, projektová manažerka Upozornění pro zásobování a chod provozoven Rádi bychom upozornili všechny provozovny, jejichž zásobování probíhá z Tyršova náměstí, že je nepřípustné, aby jejich zásobování probíhalo tak, že si např. dodávky najedou po novém chodníku až před vchod a cestou navíc projedou záhonem. Prosíme, takto opravdu NE. K zásobování slouží tak jako pro všechny ostatní parkovací místa, od nichž je zásoby možné do provozovny dopravit např. rudlem. Věříme, že tento nešvar je způsoben pouze pohodlností a špatným zvykem a že provozovatelé své dovozce v zájmu toho, aby se nová stavba neničila, upozorní. Dále upozorňujeme na to, že vodu (např. po vytírání) není přípustné vylévat na chodníky nebo do veřejné zeleně. Jedná se o vodu odpadní, která patří do splaškové kanalizace, tedy do vlastních odpadů. 2 Hostomické listy

3 výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2015 konaného dne 18. června 2015 od hodin v zasedací místnosti radnice v hostomicích Přítomni: V. Šťáhlavský, p. Lefner, p. Bomba, p. Kubišta, pí Kafková, M. Ulrich, J. Synek, V. Maršálek Omluveni: p. Zachoval 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrhová komise: p. Maršálek, M. Ulrich Zapisovatel: L. Hejbalová Ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, p. Bomba 2) Schválení programu Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem zasedání. Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 3) Složení slibu nového člena zastupitelstva Zastupitel, pan Mičan odstoupil z funkce z důvodu svého zdravotního stavu. Starosta města vyzval přítomnou Ivanu Kafkovou, novou zastupitelku ke složení slibu dle 69 odst. 2 zákona o obcích. Slib složen. 4) Rozpočtové opatření č.4/2015 Usnesení č. 8/2015-4: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. Hlasování: ) Projednání závěrečného účtu města za rok 2014 Usnesení č. 8/2015-5: Zastupitelstvo města Hostomice projednalo závěrečný účet města k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasování: ) Projednání účetní závěrky města za rok 2014 Usnesení č. 8/2015-6: Zastupitelstvo města Hostomice projednalo a schvaluje účetní závěrku města Hostomice za rok 2014, včetně hospodářského výsledku ve výši ,58 Kč, který se tímto z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, schvaluje převést na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Hlasování: ) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Zastupitelé obdrželi předem em Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 2014 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 8) Schválení smluv s projektantem na zpracování PD pro kanalizační a vodovodní přípojky k nemovitostem, které budou napojovány v návaznosti na akci Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš Usnesení č. 8/2015-8: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje uzavření 2 ks smluv o provedení díla s Pavlem Mladičem, projektová činnost ve výstavbě, Fibichova 431, Příbram II, IČ: , číslo smlouvy a Předmětem smlouvy je vypracování projektů pro Územní souhlasy včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nezbytných k vydání územního souhlasu dešťových a kanalizačních přípojek připojovaných nemovitostí v rámci výše uvedené akce v Bezdědicích a Radouši (vypracování neobsahuje plánovací smlouvy s majiteli nemovitostí). Předmětem smlouvy č je zpracování PD pro územní rozhodnutí vodovodní a kanalizační přípojky č.p. 19 a 48 v Bezdědicích včetně obstarání územního rozhodnutí. Smlouva č je na částku ,- Kč. Cena ve smlouvě je uvedena následovně, vždy za jedno č.p. a bude vyúčtována dle skutečného počtu č.p. dle příslušné níže uvedené varianty: Var. a) Projekt pro ÚS vodovodní a kanalizační přípojky (jedno č.p.) ,- Kč Var. b) Projekt pro ÚS kanalizační přípojky (samostatně) ,-Kč Var. c) Projekt pro ÚS vodovodní přípojky (samostatně) ,- Kč Hlasování: ) Schválení smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se akce Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš Zastupitelé obdrželi smlouvu předem em. Usnesení č. 8/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se akce Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš. Hlasování: ) Schválení výběru zpracovatele koncesního řízení na provozovatele stávající a nové technické infrastruktury Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová Čov Radouš Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje uzavření smlouvy s ACCON managers & partners, s.r.o., Praha - Bubeneč, Verdunská 819/37, PSČ , IČ: na zajištění koncesního řízení pro výběr provozovatele technické infrastruktury města (vodovod, kanalizace, nová ČOV). Firma byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlasování: Pokračování na stranách 4 a 5 3

4 výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2015 Dokončení ze strany 3. 11) Projednání výběru pojistitele města (předmět pojištění: budovy, odpovědnost, dopravní značení) Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje uzavření pojistné smlouvy (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění odpovědnosti) s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1, Česká republika, IČO: , výše pojistné částky za rok ,- Kč. Hlasování: ) Schválení dodatku VP č. 1 s firmou STRABAG na základě proběhlého JŘBÚ Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje podpis dodatku na akci Revitalizace Tyršova náměstí 1. etapa VP č. 1 smlouvy o dílo ze dne mezi městem Hostomice a STRABAG a.s., na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: Cena předmětu dodatku ,18 bez DPH, cena méněprací ,29 Kč bez DPH. Zastupitelé dodatek schvalují na základě proběhlého JŘBÚ. Hlasování: ) Projednání barevného řešení opravy vstupních dveří do ZŠ Barva nátěru dveří bude RAL Samozavírač RAL 8015 (vyrábí se pouze v černé, bílé, stříbrné a hnědé RAL 8015). Kování a panty - bronzová barva. 14) Schválení dodatku ke smlouvě z s firmou Arborea (zhotovitel sadových úprav, předmětem je odpočet zelené plochy, kterou není možno zrealizovat) Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje záměr uzavřít dodatek ke smlouvě ze dne s firmou Arborea Rakovník s.r.o. na ,- Kč. Jedná se o odpočet provedení trávníku v ploše hřiště na náměstí. Trávník nebude proveden z důvodu upozornění zhotovitele, že trávník nebude možné úspěšně založit a především udržet - projektant svým podpisem potvrdil tvrzení zhotovitele. Hlasování: ) Projednání nákupu centrální kopírky Zastupitelé doporučují koupit profesionální scanner a multifunkční barevnou A3 kopírku. Nepořizovat centrální kopírku - zbytečně nákladné. 16) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě AN ze dne 8. června 2012 se Studiem Anarchitekt s.r.o. na projekční práce zrušení asfaltové cesty v parku a mlatové plochy pod poštou Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě AN ze dne 8. června 2012 se Studiem Anarchitekt s.r.o. na projekční práce zrušení asfaltové cesty v parku a mlatové plochy pod poštou. Hlasování: ) Schválení členů povodňové komise a zapisovatele Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje členy: starosta - Vít Šťáhlavský, p. Maršálek, p. Synek, A. Šebková. Zapisovatel: A. Šebková. Hlasování: ) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na mini kopanou Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje dar FC MARAKA ve výši 5000,- Kč na vytyčení hřiště, odplevelení, výsadbou trávníků, branky. Hřiště bude sloužit občanům. Hlasování: ) Dotace na odpadové hospodářství - projednání Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice ukládá panu starostovi poptání firem na projekční práce pro podzemní kontejnerová stání a sběrný dvůr. Hlasování: ) Rybník Hražba a Rybnice Pan Maršálek: Rybník nemá vybudovaný bezpečnostní přeliv - při povodních je to problém - nebezpečné stavy. Proběhla popovodňová prohlídka za účasti vodoprávního úřadu. Městu bylo uloženo vybudovat bezpečnostní přeliv včetně opravy hráze, která je v nevyhovujícím nestabilním stavu. Naposledy se vypustil rybník v roce Rybník je v krajině, zadržuje vodu. Rekonstrukce bude podporována fondy - zvýšení retence v krajině, zajištění protipovodňových stavů. Nutné zajistit projekt. Začít se musí provedením průzkumného vrtu v tělese hráze do hloubky 6 m ,- Kč, doprava vrtné soust. 2000,- Kč. Odběry 2000,- Kč. Analýza zemin dle vyhlášky 1 ks ,- Kč, 4 ks indexové charakteristiky 1 400,- Kč x 4 ks = 5 600,- Kč. Stanovení agresivity vody 2 400,- Kč, mezisoučet - technické práce ,- Kč. Rybník Rybnice - vypuštěn již druhým rokem. Vypustil se kvůli utrženému stavidlu samovolně. Před vypuštěním byly zaznamenány stížnosti občanů, v rybníku pouze 30 cm vody - zápach. V rybníce je bahno, je zarostlý, je třeba rybník odbahnit. Požerák je již opravený - nový. Je třeba udělat rozbory zeminy, stanovit agresivitu vody, aby se dalo bahno uložit na pole - pokud vyhoví. Cena uvedených prací ,- Kč bez DPH. Práce geologa 7 400,- Kč, geologická dokumentace profilů vrtů. Celkem ,- Kč. DPH ,- Kč. Celkem včetně DPH Kč. Pan Maršálek poptal odbahnění rybníku Rybnice, zatím neví cenu. 4 Hostomické listy

5 Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo ukládá panu starostovi poptat další dvě firmy na shodný rozsah geologických prací za účelem zajištění konkurenčních nabídek. Hlasování: Rybník Rybnice - odbahnění rybníka Doručeny 3 nabídky v zapečetěných obálkách, termín odevzdání nabídky byl do Všechny firmy odevzdaly včas. Otevírání obálek: Kritérium nejnižší nabídková cena za 1 m 3, celkový počet m 3 rybníka je... 1 m 3 obsahuje: provedení odtěžení sedimentu rybníku Rybnice, geodetické práce, sjezd zdrže rybníku Rybnice, odvoz sedimentu na 400 m daleko určený pozemek. Zdemolování vjezdu a uvedení do původního stavu. Čištění komunikací. Celkový počet m 3 je m 3. Je předpoklad, že jich bude méně. Firma AQUARIUS 731 Kč/m 3 bez DPH. Obálka je zapečetěná a v českém jazyce, podepsána paní Martínkovou, jednatelkou, smlouva je podepsána, reference předloženy, živnostenský list doložen. Firma ESTA spol. s. r.o., podepsáno jednatelem Jiřím Polákem, má živnostenský list, reference jsou. 705 Kč/m 3 bez DPH. Firma HOBST a.s., podepsáno jednatelem - 637,50 Kč/m 3 bez DPH, reference mají, živnostenský list doložen. Srovnání: Firma cena za m 3 v Kč m 3 celkem dle PD cena celkem AQUARIUS 731,- Kč 2 200,- Kč ,00 Kč ESTA spol. s. r.o. 705,- Kč 2 200,- Kč ,00 Kč HOBST a.s. 638,-Kč 2 200,- Kč ,00 Kč Závěr: Vyčká se na nabídky geologických prací/rozborů, provede se průzkum, po té se přistoupí k rozhodnutí o přidělení/nepřidělení výše popsané zakázky na odbahnění rybníka Rybnice. 21) Výtluky v místních komunikacích Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání prací firmě Jiří Pergl v hodnotě ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH na provedení opravy výtluků v ulici Dubinská a Pobřežní a dále ve Lštěni a Rybnicích a koberec v ul. Široká. Celkem 894,53 m 2 výtluků a 450 m 2 asfaltového koberce. Hlasování: ) Hřbitov Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání architektonických prací firmě Architekti Headhand v hodnotě ,- Kč bez DPH na zpracování studie hřbitova (oprava márnice, hlavnícesty, mobiliář, infotabule, brána, zeď). Hlasování: ) Projednání problému zaústění dešťové kanalizace (vody z pozemku a budovy ZŠ) do kanalizačního řadu Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání projekčních prací firmě Energon na přepojení dešťové kanalizace u ZŠ ve výši ,- Kč bez DPH. Hlasování: ) Protipovodňové opatření Dubinská Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání projekčních prací firmě Energon na protipovodňové opatření Dubinská u ZŠ ve výši ,- Kč bez DPH. Hlasování: ) Schválení rozpočtového opatření č. 5 Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje schválení rozpočtového opatření č. 5 - navýšení o částky ve výše uvedených usneseních. Hlasování: ) Protipovodňové opatření ve Lštěni Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání projekčních prací firmě Energon na přetrubnění PPO Lštěň opatření Dubinská u ZŠ ve výši ,- Kč bez DPH. Hlasování: ) Umístění revizních šachet přípojek vodovodu a kanalizace na veřejném prostranství Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje v případě, že bude možné umístit revizní šachtu do zelené plochy na veřejném prostranství, pak tam bude umístěna, pokud šachta vychází do asfaltu - umístit šachtu na pozemek majitele. Hlasování: ) Různé 29) Diskuze Starosta ukončil veřejné zasedání v hod. V Hostomicích, dne Městský úřad informuje Veřejné zasedání se uskuteční v hodin v Radouši. Dne se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a to v: 9.00 hod. - dvůr Městského úřadu Hostomice hod. - Lštěň - u dětského hřiště hod. - Bezdědice - u bývalého obchodu hod. - Radouš - na návsi u obchodu 5

6 6 Hostomické listy

7 7

8 První návštěva kardinála v historii Bezdědic 9. srpna v hod. se rozezněl kostelní zvon vzácnému hostu na uvítanou. Před vstupem do kostela přivítali pana kardinála duchovní správce hořovické farnosti Mgr. Stefan Wojdyla a starosta města Vít Šťáhlavský. Pan kardinál se v kostele s přátelským úsměvem na tváři zdravil s přítomnými poutníky ze širokého okolí. Pan kardinál ve svém kázání připomněl velký historický význam poutní slavnosti v Bezdědicích, ale i dnes často diskutované téma uprchlíků a přirovnal k nim Pannu Marii, která ve svém životě také často utíkala. Po mši svaté měli poutníci možnost pohovořit s panem kardinálem. Nejdiskutovanějšími tématy byly selské perzekuce v 50. letech min. století a nemožnost studia lidí se špatným kádrovým profilem. Při poutní mši zazněly skladby od Cezara Francka ( ) Panis Angelicus a Ave Maria od Franze Schuberta ( ). Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hudebníkům, kteří umocnili toto sváteční odpoledne svým uměním. Za všechny mi dovolte jmenovat paní Lianu Braunou Derner ze San Francisca (USA), pana Václava Klimenta z Litně a slečnu Aničku Křížkovou z Hořovic. Lidé odcházeli s velkým duchovním a kulturním zážitkem. 8 Hostomické listy

9 9

10 Mš hostomice Poslední akce tohoto školního roku proběhla na zahradě naší mateřské školy. V úvodu jsme pro rodiče předškoláků připravili krátké pásmo písní a básní vztahující se ke škole, k prázdninám. Děti na památku dostaly trička v barvách své třídy a knihu prvního čtení. Další část programu byla již pro všechny děti z MŠ. O zábavu se nám postarala u dětí oblíbená písničkářka - Inka Rybářová se svým doprovodem, klaunem Rybičkou. Program sestavený ze starších, dětem známých písní, ale i zcela nových, roztančil jak děti, tak dospělé. Na závěr proběhlo pasování předškoláků. O výborné, rozmanité pohoštění se postarali obětaví rodiče, kterým bychom touto cestou rády poděkovaly. Budoucím prvňákům přejeme úspěšný start v další etapě jejich vzdělávání a dětem, které k nám do školky přijdou v září poprvé, aby jejich adaptace ve školce proběhla co nejšetrněji. Za celý kolektiv MŠ Jiřina Kačírková 10 Hostomické listy

11 společenská rubrika / inzerce Zprávy ze Lštěně Začíná nový školní rok a já si nebudu dělat starosti, jak se mé děti dostanou ze školy domů. Již druhým rokem se budou děti vozit do školy autobusem. Chtěla bych poděkovat Městskému úřadu Hostomice, který nám pomohl obnovit dopravu do Lštěně. Je to pro všechny rodiče přínosné. Také si vážím toho, že jsme byli vyslyšeni s opravou cesty ve Lštěni. Cesta je nádherná a já jen doufám, že nám dlouho vydrží. Nevěřili byste kolik zábavy se dá dělat na krásné asfaltové cestě. Během léta naše malá ulička ožila, děti zde jezdily na bruslích, koloběžkách a dokonce s auty na ovládání. Děkuji Kühle Hostomice oznámení Pojeďte s námi do Památníku Vojna Lešetice STP v Hostomicích pořádá ve čtvrtek odpolední výlet do Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami. Odjezd autobusu od školy v Hostomicích ve hod., návrat po 16. hodině. Přihlášky v papírnictví, člen a dítě 20,- Kč, nečlen 50,-. Vstupné si každý hradí sám. Srdečně zve výbor STP. Restaurace Záložna Hostomice vás zve dne na Pěknou hodinku od hod. Hraje kapela Brzdaři. Poděkování Touto cestou bych chtěl poděkovat STP v Hostomicích za přání k 70. narozeninám. Jiří Maleček ZUBNÍ POHOTOVOST Září a 6. Dr. Srpová Marcela Hořovice, Fűgnerova 389, Alba tel a 13. Dr. Šedivá Markéta Beroun, Wagn. nám tel a 20. Dr. Šedivá Štěpánka Beroun 1541 tel a 27. Dr. Šmejkalová Zdeňka Lochovice, Nádražní 308 tel (Po) Dr. Švábová Ladislava Hořovice, Pod Nádražím 289 tel Pohotovostní služba je v době od 8.00 do hodin Vydává: MěÚ Hostomice Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt, Jana Císařová Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165, Hostomice, tel.: ústředna, Evidováno MKČR pod č.: E11276 Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno. Text je chráněn dle autorského zákona. Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor. Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci. Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo nebo telefonicky na číslo ústředna, nejlépe však v elektronické podobě na nebo Děkujeme za příspěvky. 11

12 inzerce 12 Hostomické listy

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5)

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 12. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 04. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více