HOSTOMICKÉ LISTY. K novému náměstí. Jak probíhá stavba kanalizace a vodovodu. Číslo: 9/2015 Vyšlo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSTOMICKÉ LISTY. K novému náměstí. Jak probíhá stavba kanalizace a vodovodu. www.hostomice.cz. Číslo: 9/2015 Vyšlo: 1.9.2015"

Transkript

1 zdarma HOSTOMICKÉ LISTY Číslo: 9/2015 Vyšlo: Příklad špatného parkování. K novému náměstí Milí občané, poslední Hostomické listy vyšly 2. července, tedy v době, kdy ještě Tyršovo náměstí vypadalo jako během probíhající bitvy třetí světové války. Již minule jsme se vám omlouvali za nepohodlí a v tomto vydání bychom Vám rádi poděkovali, že jste nám svojí trpělivostí pomohli tuto nesnadnou etapu překlenout. Dnes se již můžeme procházet po téměř hotové jižní a střední části náměstí a doufáme, že se vám líbí stejně jako nám. Abychom se pokusili odpovědět alespoň na část otázek, které vás možná během procházek po náměstí napadají: Náměstí jsme si společně se zástupci f. Strabag a technickým dozorem nesčetněkrát podrobně prošli a stanovili si seznam věcí a detailů, které ještě potřebují doladit, a určovali jsme si, jak je Strabag dokončí a začistí. Protože článek vznikal třetí srpnový týden, předpokládáme, že pokud se Strabag na náměstí ještě pohybuje, pak už jen rychle dokončuje maličkosti. Do připravených záhonků budou na podzim za mírnějších klimatických podmínek zasázeny cibuloviny tvořící tzv. štěrkový záhon. Bylo by vhodné, kdybychom si zvykli tyto záhonky obcházet, aby nám trvalky dělaly parádu, nikoli starosti a ostudu. Do kruhů na nárožích ulic Nádražní, Pivovarská a Bubenická budou zasazeny, taktéž za příhodnějších podmínek, listnaté stromy. Před prodejnou Coop bude okrasná jabloň, po bocích pošty duby a na vjezdech do Pivovarské a Bubenické ulice hlohy. Pokračování na straně 2. Jak probíhá stavba kanalizace a vodovodu V současné době se celá stavba úspěšně (ťuk, ťuk, ťuk) blíží svému konci. Sdružení Šindler- Stavmonta-Memsep dělá pod dohledem technického dozoru všechno pro to, abychom dodrželi harmonogram stavby, tedy aby do konce září 2015 byla hotova první etapa. Teď dobíhají poslední práce propojování vodovodu, dokončuje se napojení čerpací stanice, budova nové čistírny odpadních vod je zvenku již také téměř hotová a nyní nastoupil dodavatel vnitřní technologie, který nám bude čistírnu vybavovat a připravovat ji na zkušební provoz tak, abychom co nejdříve mohli z provozu vyřadit stávající čistírnu v Rybnicích. Po úplném dokončení zemních prací na návsi budou obnoveny asfaltové povrchy. Chystáme žádost o poskytnutí dotace na druhou etapu, která by měla proběhnout na jaře příštího roku. Omlouváme se především obyvatelům Radouše za nepříjemnosti spojené s probíhající stavbou a i jim děkujeme za pochopení, že bohužel bez vrčení strojů a ztíženého průjezdu obcí se taková akce podnikat nedá. Děkujeme. Ing. Andrea Šebková projektová manažerka

2 K novému náměstí Dokončení ze strany 1. Na starém náměstí jsme měli pouze čtyři přechody pro chodce, nově nám přibylo dalších pět, a sice od Papírnictví ke škole, mezi Záložnou a parkem, mezi Cukrárnou a Coop, od pošty na autobusovou zastávku a nakonec od Ovoce a zeleniny k domu p. Havelky. Krom klasických přechodů byla ještě vybudována místa pro přecházení. To jsou místa, kde je chodcům usnadněno přecházení vozovky - je tam snížen obrubník, doplněn slepecký pás a do parku se vchází po dlážděném nájezdu. V místech pro přecházení bude barevně odlišen asfalt, aby řidiči zaregistrovali doporučený pohyb chodců přes hlavní silnici. Na rozdíl od přechodů ale tato místa pro přecházení nedávají chodcům stejná oprávnění, tedy řidiči nejsou povinni dát chodcům přednost a nemusejí snižovat rychlost. Míst pro přecházení máme nově sedm. Oproti starému náměstí, které připomínalo parkovací džungli, kdy si každý mohl zastavit, kde chtěl, dostalo parkování jasná pravidla a byli bychom rádi, kdybychom je všichni začali striktně dodržovat. Bylo zřízeno cca 75 parkovacích míst, z toho 5 je rezervovaných pro vozíčkáře. Tato čísla jsou dostačující pro všechny, kdo se během dne na náměstí vystřídají, jen je potřeba si zvyknout na fakt, že někdy člověk zaparkuje o něco dále, než by se mu hodilo. Přesně takhle to je všude, kde se s civilizovaným parkováním úspěšně sžili, a my doufáme, že už neuvidíme osobní ani nákladní auta najetá na nových chodnících a přechodech pro chodce. Pouze pro připomenutí, parkování na chodníku (tedy mimo vyhrazená stání) je přestupek, za který hrozí pokuta až dva tisíce korun. V současné době jednáme o budoucí možné spolupráci s Městskou policií Dobříš, která by nejen dohlížela na spořádaný provoz náměstí, ale i na celkovou bezpečnost v našem městě. Protože revitalizace Tyršova náměstí byla rozdělena do několika etap, z nichž jsme zatím realizovali pouze tu první, na kterou jsme alespoň z části dostali dotaci, samozřejmě se budeme snažit získat další prostředky na dostavbu etap zbývajících. To bude bohužel vzhledem k finanční náročnosti nějakou dobu trvat. Tím, že nám na náměstí vznikly styčné plochy nového a starého, je jasné, že budou vznikat různé nové provozní nedostatky - např. louže tam, kde na to nejsme zvyklí, nebo různé nerovnosti. Budeme se snažit tyhle věci alespoň provizorně odstraňovat a začišťovat je, aby se pro nás náměstí stalo místem pohodlným a jakýmsi nenápadným a vkusným doplňkem k životu na něm. Ještě jednou všem děkujeme. Ing. Andrea Šebková, projektová manažerka Upozornění pro zásobování a chod provozoven Rádi bychom upozornili všechny provozovny, jejichž zásobování probíhá z Tyršova náměstí, že je nepřípustné, aby jejich zásobování probíhalo tak, že si např. dodávky najedou po novém chodníku až před vchod a cestou navíc projedou záhonem. Prosíme, takto opravdu NE. K zásobování slouží tak jako pro všechny ostatní parkovací místa, od nichž je zásoby možné do provozovny dopravit např. rudlem. Věříme, že tento nešvar je způsoben pouze pohodlností a špatným zvykem a že provozovatelé své dovozce v zájmu toho, aby se nová stavba neničila, upozorní. Dále upozorňujeme na to, že vodu (např. po vytírání) není přípustné vylévat na chodníky nebo do veřejné zeleně. Jedná se o vodu odpadní, která patří do splaškové kanalizace, tedy do vlastních odpadů. 2 Hostomické listy

3 výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2015 konaného dne 18. června 2015 od hodin v zasedací místnosti radnice v hostomicích Přítomni: V. Šťáhlavský, p. Lefner, p. Bomba, p. Kubišta, pí Kafková, M. Ulrich, J. Synek, V. Maršálek Omluveni: p. Zachoval 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrhová komise: p. Maršálek, M. Ulrich Zapisovatel: L. Hejbalová Ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, p. Bomba 2) Schválení programu Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem zasedání. Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 3) Složení slibu nového člena zastupitelstva Zastupitel, pan Mičan odstoupil z funkce z důvodu svého zdravotního stavu. Starosta města vyzval přítomnou Ivanu Kafkovou, novou zastupitelku ke složení slibu dle 69 odst. 2 zákona o obcích. Slib složen. 4) Rozpočtové opatření č.4/2015 Usnesení č. 8/2015-4: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. Hlasování: ) Projednání závěrečného účtu města za rok 2014 Usnesení č. 8/2015-5: Zastupitelstvo města Hostomice projednalo závěrečný účet města k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasování: ) Projednání účetní závěrky města za rok 2014 Usnesení č. 8/2015-6: Zastupitelstvo města Hostomice projednalo a schvaluje účetní závěrku města Hostomice za rok 2014, včetně hospodářského výsledku ve výši ,58 Kč, který se tímto z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, schvaluje převést na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Hlasování: ) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Zastupitelé obdrželi předem em Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 2014 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 8) Schválení smluv s projektantem na zpracování PD pro kanalizační a vodovodní přípojky k nemovitostem, které budou napojovány v návaznosti na akci Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš Usnesení č. 8/2015-8: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje uzavření 2 ks smluv o provedení díla s Pavlem Mladičem, projektová činnost ve výstavbě, Fibichova 431, Příbram II, IČ: , číslo smlouvy a Předmětem smlouvy je vypracování projektů pro Územní souhlasy včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nezbytných k vydání územního souhlasu dešťových a kanalizačních přípojek připojovaných nemovitostí v rámci výše uvedené akce v Bezdědicích a Radouši (vypracování neobsahuje plánovací smlouvy s majiteli nemovitostí). Předmětem smlouvy č je zpracování PD pro územní rozhodnutí vodovodní a kanalizační přípojky č.p. 19 a 48 v Bezdědicích včetně obstarání územního rozhodnutí. Smlouva č je na částku ,- Kč. Cena ve smlouvě je uvedena následovně, vždy za jedno č.p. a bude vyúčtována dle skutečného počtu č.p. dle příslušné níže uvedené varianty: Var. a) Projekt pro ÚS vodovodní a kanalizační přípojky (jedno č.p.) ,- Kč Var. b) Projekt pro ÚS kanalizační přípojky (samostatně) ,-Kč Var. c) Projekt pro ÚS vodovodní přípojky (samostatně) ,- Kč Hlasování: ) Schválení smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se akce Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš Zastupitelé obdrželi smlouvu předem em. Usnesení č. 8/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se akce Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš. Hlasování: ) Schválení výběru zpracovatele koncesního řízení na provozovatele stávající a nové technické infrastruktury Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová Čov Radouš Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje uzavření smlouvy s ACCON managers & partners, s.r.o., Praha - Bubeneč, Verdunská 819/37, PSČ , IČ: na zajištění koncesního řízení pro výběr provozovatele technické infrastruktury města (vodovod, kanalizace, nová ČOV). Firma byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlasování: Pokračování na stranách 4 a 5 3

4 výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2015 Dokončení ze strany 3. 11) Projednání výběru pojistitele města (předmět pojištění: budovy, odpovědnost, dopravní značení) Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje uzavření pojistné smlouvy (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění odpovědnosti) s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1, Česká republika, IČO: , výše pojistné částky za rok ,- Kč. Hlasování: ) Schválení dodatku VP č. 1 s firmou STRABAG na základě proběhlého JŘBÚ Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje podpis dodatku na akci Revitalizace Tyršova náměstí 1. etapa VP č. 1 smlouvy o dílo ze dne mezi městem Hostomice a STRABAG a.s., na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: Cena předmětu dodatku ,18 bez DPH, cena méněprací ,29 Kč bez DPH. Zastupitelé dodatek schvalují na základě proběhlého JŘBÚ. Hlasování: ) Projednání barevného řešení opravy vstupních dveří do ZŠ Barva nátěru dveří bude RAL Samozavírač RAL 8015 (vyrábí se pouze v černé, bílé, stříbrné a hnědé RAL 8015). Kování a panty - bronzová barva. 14) Schválení dodatku ke smlouvě z s firmou Arborea (zhotovitel sadových úprav, předmětem je odpočet zelené plochy, kterou není možno zrealizovat) Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje záměr uzavřít dodatek ke smlouvě ze dne s firmou Arborea Rakovník s.r.o. na ,- Kč. Jedná se o odpočet provedení trávníku v ploše hřiště na náměstí. Trávník nebude proveden z důvodu upozornění zhotovitele, že trávník nebude možné úspěšně založit a především udržet - projektant svým podpisem potvrdil tvrzení zhotovitele. Hlasování: ) Projednání nákupu centrální kopírky Zastupitelé doporučují koupit profesionální scanner a multifunkční barevnou A3 kopírku. Nepořizovat centrální kopírku - zbytečně nákladné. 16) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě AN ze dne 8. června 2012 se Studiem Anarchitekt s.r.o. na projekční práce zrušení asfaltové cesty v parku a mlatové plochy pod poštou Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě AN ze dne 8. června 2012 se Studiem Anarchitekt s.r.o. na projekční práce zrušení asfaltové cesty v parku a mlatové plochy pod poštou. Hlasování: ) Schválení členů povodňové komise a zapisovatele Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje členy: starosta - Vít Šťáhlavský, p. Maršálek, p. Synek, A. Šebková. Zapisovatel: A. Šebková. Hlasování: ) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na mini kopanou Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje dar FC MARAKA ve výši 5000,- Kč na vytyčení hřiště, odplevelení, výsadbou trávníků, branky. Hřiště bude sloužit občanům. Hlasování: ) Dotace na odpadové hospodářství - projednání Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice ukládá panu starostovi poptání firem na projekční práce pro podzemní kontejnerová stání a sběrný dvůr. Hlasování: ) Rybník Hražba a Rybnice Pan Maršálek: Rybník nemá vybudovaný bezpečnostní přeliv - při povodních je to problém - nebezpečné stavy. Proběhla popovodňová prohlídka za účasti vodoprávního úřadu. Městu bylo uloženo vybudovat bezpečnostní přeliv včetně opravy hráze, která je v nevyhovujícím nestabilním stavu. Naposledy se vypustil rybník v roce Rybník je v krajině, zadržuje vodu. Rekonstrukce bude podporována fondy - zvýšení retence v krajině, zajištění protipovodňových stavů. Nutné zajistit projekt. Začít se musí provedením průzkumného vrtu v tělese hráze do hloubky 6 m ,- Kč, doprava vrtné soust. 2000,- Kč. Odběry 2000,- Kč. Analýza zemin dle vyhlášky 1 ks ,- Kč, 4 ks indexové charakteristiky 1 400,- Kč x 4 ks = 5 600,- Kč. Stanovení agresivity vody 2 400,- Kč, mezisoučet - technické práce ,- Kč. Rybník Rybnice - vypuštěn již druhým rokem. Vypustil se kvůli utrženému stavidlu samovolně. Před vypuštěním byly zaznamenány stížnosti občanů, v rybníku pouze 30 cm vody - zápach. V rybníce je bahno, je zarostlý, je třeba rybník odbahnit. Požerák je již opravený - nový. Je třeba udělat rozbory zeminy, stanovit agresivitu vody, aby se dalo bahno uložit na pole - pokud vyhoví. Cena uvedených prací ,- Kč bez DPH. Práce geologa 7 400,- Kč, geologická dokumentace profilů vrtů. Celkem ,- Kč. DPH ,- Kč. Celkem včetně DPH Kč. Pan Maršálek poptal odbahnění rybníku Rybnice, zatím neví cenu. 4 Hostomické listy

5 Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo ukládá panu starostovi poptat další dvě firmy na shodný rozsah geologických prací za účelem zajištění konkurenčních nabídek. Hlasování: Rybník Rybnice - odbahnění rybníka Doručeny 3 nabídky v zapečetěných obálkách, termín odevzdání nabídky byl do Všechny firmy odevzdaly včas. Otevírání obálek: Kritérium nejnižší nabídková cena za 1 m 3, celkový počet m 3 rybníka je... 1 m 3 obsahuje: provedení odtěžení sedimentu rybníku Rybnice, geodetické práce, sjezd zdrže rybníku Rybnice, odvoz sedimentu na 400 m daleko určený pozemek. Zdemolování vjezdu a uvedení do původního stavu. Čištění komunikací. Celkový počet m 3 je m 3. Je předpoklad, že jich bude méně. Firma AQUARIUS 731 Kč/m 3 bez DPH. Obálka je zapečetěná a v českém jazyce, podepsána paní Martínkovou, jednatelkou, smlouva je podepsána, reference předloženy, živnostenský list doložen. Firma ESTA spol. s. r.o., podepsáno jednatelem Jiřím Polákem, má živnostenský list, reference jsou. 705 Kč/m 3 bez DPH. Firma HOBST a.s., podepsáno jednatelem - 637,50 Kč/m 3 bez DPH, reference mají, živnostenský list doložen. Srovnání: Firma cena za m 3 v Kč m 3 celkem dle PD cena celkem AQUARIUS 731,- Kč 2 200,- Kč ,00 Kč ESTA spol. s. r.o. 705,- Kč 2 200,- Kč ,00 Kč HOBST a.s. 638,-Kč 2 200,- Kč ,00 Kč Závěr: Vyčká se na nabídky geologických prací/rozborů, provede se průzkum, po té se přistoupí k rozhodnutí o přidělení/nepřidělení výše popsané zakázky na odbahnění rybníka Rybnice. 21) Výtluky v místních komunikacích Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání prací firmě Jiří Pergl v hodnotě ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH na provedení opravy výtluků v ulici Dubinská a Pobřežní a dále ve Lštěni a Rybnicích a koberec v ul. Široká. Celkem 894,53 m 2 výtluků a 450 m 2 asfaltového koberce. Hlasování: ) Hřbitov Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání architektonických prací firmě Architekti Headhand v hodnotě ,- Kč bez DPH na zpracování studie hřbitova (oprava márnice, hlavnícesty, mobiliář, infotabule, brána, zeď). Hlasování: ) Projednání problému zaústění dešťové kanalizace (vody z pozemku a budovy ZŠ) do kanalizačního řadu Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání projekčních prací firmě Energon na přepojení dešťové kanalizace u ZŠ ve výši ,- Kč bez DPH. Hlasování: ) Protipovodňové opatření Dubinská Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání projekčních prací firmě Energon na protipovodňové opatření Dubinská u ZŠ ve výši ,- Kč bez DPH. Hlasování: ) Schválení rozpočtového opatření č. 5 Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje schválení rozpočtového opatření č. 5 - navýšení o částky ve výše uvedených usneseních. Hlasování: ) Protipovodňové opatření ve Lštěni Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje zadání projekčních prací firmě Energon na přetrubnění PPO Lštěň opatření Dubinská u ZŠ ve výši ,- Kč bez DPH. Hlasování: ) Umístění revizních šachet přípojek vodovodu a kanalizace na veřejném prostranství Usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje v případě, že bude možné umístit revizní šachtu do zelené plochy na veřejném prostranství, pak tam bude umístěna, pokud šachta vychází do asfaltu - umístit šachtu na pozemek majitele. Hlasování: ) Různé 29) Diskuze Starosta ukončil veřejné zasedání v hod. V Hostomicích, dne Městský úřad informuje Veřejné zasedání se uskuteční v hodin v Radouši. Dne se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a to v: 9.00 hod. - dvůr Městského úřadu Hostomice hod. - Lštěň - u dětského hřiště hod. - Bezdědice - u bývalého obchodu hod. - Radouš - na návsi u obchodu 5

6 6 Hostomické listy

7 7

8 První návštěva kardinála v historii Bezdědic 9. srpna v hod. se rozezněl kostelní zvon vzácnému hostu na uvítanou. Před vstupem do kostela přivítali pana kardinála duchovní správce hořovické farnosti Mgr. Stefan Wojdyla a starosta města Vít Šťáhlavský. Pan kardinál se v kostele s přátelským úsměvem na tváři zdravil s přítomnými poutníky ze širokého okolí. Pan kardinál ve svém kázání připomněl velký historický význam poutní slavnosti v Bezdědicích, ale i dnes často diskutované téma uprchlíků a přirovnal k nim Pannu Marii, která ve svém životě také často utíkala. Po mši svaté měli poutníci možnost pohovořit s panem kardinálem. Nejdiskutovanějšími tématy byly selské perzekuce v 50. letech min. století a nemožnost studia lidí se špatným kádrovým profilem. Při poutní mši zazněly skladby od Cezara Francka ( ) Panis Angelicus a Ave Maria od Franze Schuberta ( ). Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hudebníkům, kteří umocnili toto sváteční odpoledne svým uměním. Za všechny mi dovolte jmenovat paní Lianu Braunou Derner ze San Francisca (USA), pana Václava Klimenta z Litně a slečnu Aničku Křížkovou z Hořovic. Lidé odcházeli s velkým duchovním a kulturním zážitkem. 8 Hostomické listy

9 9

10 Mš hostomice Poslední akce tohoto školního roku proběhla na zahradě naší mateřské školy. V úvodu jsme pro rodiče předškoláků připravili krátké pásmo písní a básní vztahující se ke škole, k prázdninám. Děti na památku dostaly trička v barvách své třídy a knihu prvního čtení. Další část programu byla již pro všechny děti z MŠ. O zábavu se nám postarala u dětí oblíbená písničkářka - Inka Rybářová se svým doprovodem, klaunem Rybičkou. Program sestavený ze starších, dětem známých písní, ale i zcela nových, roztančil jak děti, tak dospělé. Na závěr proběhlo pasování předškoláků. O výborné, rozmanité pohoštění se postarali obětaví rodiče, kterým bychom touto cestou rády poděkovaly. Budoucím prvňákům přejeme úspěšný start v další etapě jejich vzdělávání a dětem, které k nám do školky přijdou v září poprvé, aby jejich adaptace ve školce proběhla co nejšetrněji. Za celý kolektiv MŠ Jiřina Kačírková 10 Hostomické listy

11 společenská rubrika / inzerce Zprávy ze Lštěně Začíná nový školní rok a já si nebudu dělat starosti, jak se mé děti dostanou ze školy domů. Již druhým rokem se budou děti vozit do školy autobusem. Chtěla bych poděkovat Městskému úřadu Hostomice, který nám pomohl obnovit dopravu do Lštěně. Je to pro všechny rodiče přínosné. Také si vážím toho, že jsme byli vyslyšeni s opravou cesty ve Lštěni. Cesta je nádherná a já jen doufám, že nám dlouho vydrží. Nevěřili byste kolik zábavy se dá dělat na krásné asfaltové cestě. Během léta naše malá ulička ožila, děti zde jezdily na bruslích, koloběžkách a dokonce s auty na ovládání. Děkuji Kühle Hostomice oznámení Pojeďte s námi do Památníku Vojna Lešetice STP v Hostomicích pořádá ve čtvrtek odpolední výlet do Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami. Odjezd autobusu od školy v Hostomicích ve hod., návrat po 16. hodině. Přihlášky v papírnictví, člen a dítě 20,- Kč, nečlen 50,-. Vstupné si každý hradí sám. Srdečně zve výbor STP. Restaurace Záložna Hostomice vás zve dne na Pěknou hodinku od hod. Hraje kapela Brzdaři. Poděkování Touto cestou bych chtěl poděkovat STP v Hostomicích za přání k 70. narozeninám. Jiří Maleček ZUBNÍ POHOTOVOST Září a 6. Dr. Srpová Marcela Hořovice, Fűgnerova 389, Alba tel a 13. Dr. Šedivá Markéta Beroun, Wagn. nám tel a 20. Dr. Šedivá Štěpánka Beroun 1541 tel a 27. Dr. Šmejkalová Zdeňka Lochovice, Nádražní 308 tel (Po) Dr. Švábová Ladislava Hořovice, Pod Nádražím 289 tel Pohotovostní služba je v době od 8.00 do hodin Vydává: MěÚ Hostomice Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt, Jana Císařová Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165, Hostomice, tel.: ústředna, Evidováno MKČR pod č.: E11276 Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno. Text je chráněn dle autorského zákona. Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor. Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci. Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo nebo telefonicky na číslo ústředna, nejlépe však v elektronické podobě na nebo Děkujeme za příspěvky. 11

12 inzerce 12 Hostomické listy

rozpočtové opatření č. 4/2015. Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se)

rozpočtové opatření č. 4/2015. Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) VÝTAH ZE ZÁPISU ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2015 konaného dne 18. června 2015 od 18,00 hod. v zasedací místnosti radnice v Hostomicích Přítomni: V. Šťáhlavský, p. Lefner, p. Bomba,

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Hlasování: pro 9 čl., proti 0 čl. zdr. 0 čl.

Hlasování: pro 9 čl., proti 0 čl. zdr. 0 čl. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 7. 4. 2014 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. Ivana Lánská Ověřovatelé zápisu: p. Miloš Erlich,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č. 8-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 8-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 8-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin Termín: středa 06.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014:

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.4.2014 od 18,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více