VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Srovnání daňové soustavy Česka a Slovenska (bakalářská práce) Autor: Barbora Kupková Vedoucí práce: Ing.Vladimíra Filipová Rok obhajoby: 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a vyznačila všechny citace z pramenů. V Praze dne podpis studenta 2

3 Abstrakt Práce se zabývá srovnáním daňové soustavy České republiky a Slovenska s hlavním důrazem na vliv daní na daňové poplatníky. Jedná se o porovnávání nejen stavu, ale i vývoje, protože reformy proběhly v nedávné době a některé ještě nejsou dokončeny. Na Slovensku byla v letech 2003/2004 provedena rozsáhlá reforma veřejných rozpočtů, jejíž součástí byly velké změny daňového systému, které byly přijaty s velkým ohlasem i v České republice a byly inspirací pro reformu veřejných rozpočtů započatou v roce Jako východisko reforem byla použita koncepce rovné daně, která se zdá být správným řešením v případě obou zemí. V práci se rovněž snažím nalézt hlavní změny v daňové soustavě a její struktuře od roku 1993, kdy došlo k rozpadu společného státu. Zabývám se i srovnáváním výše zákonných sazeb nejdůležitějších daní. Protože ke srovnání daňového zatížení nejsou tak důležité sazby zákonné, ale sazby efektivní, použiji k jejich zjištění zprávy mezinárodních organizací. Kromě sazeb se práce týká také řadou dalších aspektů, jako je složitost daňových zákonů, jejich transparentnost a spravedlnost. Klíčová slova: daň, daňová reforma, rovná daň, sazba daně, efektivní sazba daně, daň z příjmu, DPH 3

4 Abstract This thesis concerns comparison of Czech and Slovak tax system with main accent on its influence on taxpayers. It is not only a comparison of the state but also of the development, because reforms were implemented not long ago and some have not been finished yet. In 2003/2004, vast reforms of public budgets were realized in Slovakia. The changes in the tax system were adopted as a part of those reforms, which have been positively accepted even in the Czech Republic and served as the source of inspiration for Czech reforms of public finance in As a base of these reforms, the conception of the flat tax was used. This seems to be the right solution in case of both countries. In my thesis I am trying as well to find the main changes in tax system and its structure since 1993 when the joint state, Czechoslovakia, had been split. I am also engaged in comparison of statutory tax rates of the most important taxes. For the comparison of tax burden, the statutory tax rates are not as important as effective tax rates. To find them out, I use information from tax surveys released by international organizations. Apart from tax rates, the thesis concerns other aspects of taxation like complexity of tax law, its transparency and equity. Key words: tax, tax reform, flat tax, tax rate, effective tax rate, income tax, VAT 4

5 Obsah Abstrakt... 3 Abstract... 4 Seznam grafů, obrázků a tabulek... 6 Úvod Hledání optimálního daňového systému Vliv daní na ekonomické subjekty Zaměstnanec jako daňový poplatník Podnikatel jako subjekt daně Rovná daň a reformy v České republice a na Slovensku Koncept rovné daně Zásady systému rovné daně Zásady optimálního daňového systému Rovná daň jako řešení Podpora přílivu zahraničního kapitálu Jak souvisí PZI a daně? Česká republika a Slovensko vývoj daňové soustavy Odlišnosti ve struktuře a vývoj daní v samostatné České a Slovenské republice Změny v daňové soustavě z časového hlediska Srovnání soustav z hlediska jednotlivých druhů daní Daň z příjmů fyzických osob Odvody na pojištění Daň z příjmu právnických osob Nepřímé daně Mezinárodní Srovnání a efektivní sazby daně Daňová kvóta a struktura daní ITR Zdanění mezd Srovnání zdanění firem Závěr Seznam zdrojů

6 Seznam grafů, obrázků a tabulek Graf 1 Lafferova křivka 15 Graf 2 Závislost přílivu zahraničních investic na efektivní daňové sazbě 19 Graf 3 Složená daňová kvóta, ČR a SR Obrázek 1 Schéma vzniku nadměrného daňového odpočtu 34 Tabulka 1 Srovnání struktury daňové soustavy ČR a SR oproti roku Tabulka 2 Vývoj sazeb daně z příjmu fyzických osob 26 Tabulka 3 Porovnání sazeb pojistného v ČR a na Slovensku 29 Tabulka 4 Vývoj sazeb daně z příjmu právnických osob 31 Tabulka 5 Srovnání: přímé a nepřímé daně a příspěvky na pojištění jako podíl na DPH a celkovém zdanění 37 Tabulka 6 Srovnání: daň z příjmu fyzických a právnických osob a povinné pojištění pro zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ z hlediska podílu na daňovém mixu 37 Tabulka 7 Implicitní daňové sazby V ČR a SR 39 Tabulka 8 Daň z příjmu a příspěvky na pojištění jako % hrubé mzdy, Tabulka 9 Mezní sazby daně z příjmu a povinného pojistného minus finanční příspěvky, % hrubé mzdy 41 Tabulka 10 Daň z příjmu a povinné pojistné placené zaměstnancem minus finanční příspěvky jako % hrubé mzdy, ČESKÁ REPUBLIKA 41 Tabulka 11 Daň z příjmu a povinné pojistné placené zaměstnancem minus finanční příspěvky jako % hrubé mzdy, SLOVENSKO 42 Tabulka 12 Srovnání podle ukazatelů Doing Business 42 6

7 Úvod Daně jsou tématem, se kterým se běžný člověk nemůže ve svém každodenním životě nesetkat. S trochou nadsázky bych mohla začít notoricky známým rčením o jediných dvou životních jistotách: Daně a smrt. Není daleko od pravdy, protože daně jsou nejdůležitějším příjmem státu a subjekty na jeho území se jim vyhnou jen v omezeném množství případů. Problematice daní se věnuje celá řada různých publikací a odborných, či méně odborných článků. Většina pojímá daně právě z hlediska fiskální politiky státu a hodnotí daňové výnosy. Ještě více se jich zabývá možnostmi, jak se daním vyhnout nebo je minimalizovat. O vlivu daní na poplatníky toho bylo napsáno o něco méně, ale právě tento aspekt mě zaujal nejvíce. Původním, nespecifikovaným, tématem práce byly daně a podnikání a právě to mě nejvíce zaujalo. Chtěla jsem psát o daních v českém prostředí se zvláštním důrazem na to, jak působí na jejich poplatníky. Protože byla v České republice provedena reforma, je logické, že součástí práce je její hodnocení. Je těžké ji posuzovat s tak krátkým časovým odstupem a zvláště, když ještě nebyla plně dokončena. Česká republika neexistuje v izolovaném prostředí, právě naopak. Jako na malou otevřenou ekonomiku, na ni působí řada vnějších vlivů. Reforma veřejných financí na Slovensku byla právě takovýmto vlivem, který přispěl k rozhýbání české reformní aktivity. Slovenské reformy byly velmi ambiciózní a v oblasti daní přinesly mnoho odvážných kroků. Jejich provedení jistě slovenské ekonomice pomohlo a přispělo k nastartování růstu. Zajímalo mě, jak nyní obstojí český daňový systém ve srovnání se slovenským. Soustředila jsem se především na daně, které jsou pro poplatníky nejdůležitější a to jsou daně z příjmu a daň z přidané hodnoty. Přestože se nejedná o daně v pravém slova smyslu, ukazuje se, že velkou roli hrají také platby povinného pojistného. Snažila jsem se posoudit nejen výši sazeb daní, ale zároveň složitost daňových zákonů. Srovnání České a Slovenské republiky je dost zajímavé, protože se jedná o země, které ještě v nedávné minulosti byly součástí jediného státu. Spojuje je společná minulost, včetně odkazu, který zanechala éra předválečného Československa a stejně tak i méně slavné období totality. Společně také po listopadu 1989 začínají pracovat na přeměně z direktivně řízeného na standardní tržní hospodářství. Součástí bylo i přijetí nové daňové soustavy, která ještě dlouhou dobu po rozdělení platila v obou zemích současně. Pro účely své práce jsem chtěla nejprve zjistit, jaké požadavky jsou na daně kladeny a jaký mohou mít vliv na ekonomické prostředí a zároveň posoudit, jak může ke zlepšení přispět zavádění rovné daně, kterou si obě země zvolily jako východisko pro svoje reformy. Dále jsem se snažila srovnat strukturu daňové soustavy a její odlišnosti a také výši sazeb u jednotlivých druhů daní. V části věnované dani z příjmu fyzických osob se snažím vysvětlit i základní rozdíl oproti Slovensku, superhrubou mzdu a zjistit skutečnou sazbu daně, která by platila bez použití této fikce. 7

8 Protože ale samotné zákonem stanovené sazby daní nepodávají úplný obraz o konečném vlivu daní na ekonomické subjekty, v poslední části práce se pokusím toto hledisko postihnout s pomocí výsledků průzkumů provedených mezinárodními organizacemi. Ve třetí části ke srovnání obou zemí používám alespoň některé výsledky zkoumání renomovaných mezinárodních organizací, jako jsou Světová banka, OECD nebo Evropská komise. Jejich průzkumy mohou přispět nejen ke srovnání obou zemí, ale i jejich postavení ve světě nebo v Evropě. S pomocí těchto dat lze srovnávat nejen zákonné daňové sazby, ale i sazby efektivní a lze snadněji zjistit vliv daní na ekonomiku. Ke zjištění daňové kvóty a daňového mixu jsem použila údaje prezentované Evropskou komisí ve zprávě Taxation trends in the EU. Lze zjistit, na jaké daně se stát především spoléhá a které subjekty jsou tím pádem nejvíce zatíženy. Stejná zpráva podává i informace o tzv. implicitních daňových sazbách, tímto způsobem je možné zjistit údaje o daňovém zatížení práce, kapitálu a spotřeby. K posouzení míry zdanění mezd je užita zpráva OECD Taxing wages, pokouším se interpretovat alespoň některé její výsledky a zjistit, pro které platové skupiny a typy rodiny je daňový systém výhodnější na Slovensku a pro které v České republice. Pro zjištění výhodnosti zdanění pro právnické osoby může pomoci studie Doing Busines od Světové banky. Která je zajímavá tím, že postihuje nejen efektivní daňové sazby, ale i složitost daní a čas nutný ke splnění daňové povinnosti. Některé závěry této studie jsem proto také zohlednila v textu. V závěru se snažím s využitím získaných informací rozhodnout o tom, která země má daňový systém výhodnější především pro daňové poplatníky a také posoudit úspěšnost obou reforem. Zvláště hlediska vytvoření systému s relativně nízkými daňovými sazbami, který je zároveň přehledný a transparentní, spravedlivý a efektivní. 8

9 1. Hledání optimálního daňového systému Název této kapitoly je trochu zavádějící, protože na otázku, jak přesně by měl vypadat optimální daňový systém v konkrétní zemi, se odpověď hledá poměrně těžko. Optimální daňový systém je věcí společenské objednávky. V některých zemích je daňové zatížení vysoké, jako například v zemích severní Evropy, a míra státního přerozdělování nadprůměrná, přesto mezinárodní průzkumy ukazují, že občané těchto států jsou spokojenější než jinde v Evropě. Snažila jsem se proto najít alespoň nejzákladnější znaky, které by měla daňová soustava splňovat a posoudit je vzhledem k lokálním podmínkám. Reformy v řadě zemí ukazují, že na daňovém systému je vždy co zlepšovat. Dokazuje to i mnoho reforem, prováděných především v transformujících se zemích, z nichž se většina v poslední době vydala cestou zavádění rovné daně. 1.1 Vliv daní na ekonomické subjekty Daně mají jistý vliv na všechny subjekty v ekonomice. Někdy se stávají nástrojem hospodářské politiky státu, která se jejich prostřednictvím snaží podpořit jisté podnikatelské aktivity nebo zvýhodnit některé poplatníky. Jiným přístupem je zachovat daně co nejvíce neutrální, tak aby v ekonomice způsobovaly co nejméně distorzí. Druhý přístup se zdá být hned na první pohled správnější. Rozhodujícím hlediskem k posouzení vlivu daní na jednotlivé subjekty je zjištění, jak velkou část příjmu musí poplatník na daních odvést. Ke stanovení této částky nestačí pouze posouzení zákonné daňové sazby, protože tento problém je složitější. Není totiž rozhodující pouze sazba daně, ale také šíře daňového základu, která se může lišit ve dvou zemích, ale také i u dvou různých poplatníků v závislosti na tom, kolik výjimek a zvýhodnění mohou poplatníci uplatnit a jaká pravidla platí. Vzhledem k těmto odlišnostem se ke srovnávání používá průměrná míra zdanění poplatníka, která se někdy nazývá daňovým břemenem, mírou zdanění, či efektivní sazbou daně. Jedná se zjednodušeně právě o podíl příjmu poplatníka odvedený na daních. Efektivní sazba daně = daň/hrubý příjem před zdaněním Stejně tak důležitý pojem je mezní daňová sazba, která se naproti tomu vztahuje jen na poslední vydělanou jednotku důchodu Zaměstnanec jako daňový poplatník I když bychom mohli předpokládat, že vysoké daně způsobují útlum jakékoli výdělečné aktivity, nemusí tomu tak vždy být, alespoň ne u poplatníka, zaměstnance. Důvodem je, že se předpokládá zvláštní tvar nabídky práce. Křivka nabídky práce je zpětně zakřivená. Vysvětlení jevu je jednoduché: při vyšší mzdě lidé začínají dávat přednost volnému času před prací. 9

10 Každá daň má na poplatníka dva efekty: důchodový a substituční. Efekt důchodový znamená, že je po zdanění poplatník chudší, spotřebovává méně statků, a to včetně volného času, pracuje však více, aby dosáhl požadované životní úrovně. Rozsah tohoto efektu závisí na míře ochuzení poplatníka, tj. na průměrné daňové sazbě. Efekt substituční je způsoben substitucí, kterou poplatník v důsledku daně provádí mezi prací a volným časem. Jeho rozsah závisí na tom, jak se po zdanění mění mezní užitky z práce a z volného času, tedy na mezní sazbě daně. Poplatník bude nahrazovat jednotky práce jednotkami volného času nebo naopak dokud nedosáhne rovnováhy. Substituční efekt má vliv na snížení nabídky práce. 1 Je ale velmi individuální, která efekt daně u poplatníka převáží a velmi to závisí na jeho preferencích. Je ale jisté, že při vysokých mezních sazbách daně se bude zvyšovat počet lidí, kteří se budou daním vyhýbat a omezovat pracovní aktivitu. Vysoké příjmové skupiny se budou s pomocí sofistikovaných způsobů snažit svoje daně minimalizovat s pomocí daňových poradců. Nízké příjmové skupiny nebudou motivovány k práci vůbec a častěji budou využívat sociálního systému. V konečném důsledku budou státu unikat příjmy z daní a zároveň vyplatí více na sociálních dávkách, což je problematické, zvláště pokud se vláda snaží udržet schodek rozpočtu na minimální úrovni Podnikatel jako subjekt daně Daně jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu. Bez nich by nebylo dostatek peněz na poskytování nejdůležitějších veřejných statků a služeb zajištění základních životních funkcí státu. Přesto většina podnikatelů chápe daně jako jednu z největších překážek podnikání. Daně jsou nákladem, a to ať se jedná o daň z příjmu právnických osob uvalenou na zisk firmy, nebo o výši povinného pojistného, které musí firma platit za zaměstnance. Větší náklady se projeví snížením nabídky produkce firmy nebo, v případě vysokých odvodů, snížením poptávky po pracovní síle. Vysoké daně tak přinášejí snížení ekonomické aktivity. Klesá množství nově založených podnikatelských jednotek a některým již existujícím se přestává podnikání vyplácet a klesá jejich ochota nést podnikatelské riziko. Klesá také množství investic jak domácích, tak i zahraničních. Neúměrně vysoké daně mají negativní důsledky pro ekonomiku jako je tlumení růstu HDP a vyšší míra nezaměstnanosti. 1 K nižší nabídce práce může u nižších příjmových skupin kromě vysokých mezních sazeb přispět i štědrý sociální systém. Proto byla na Slovensku i v České republice součástí reforem i změna v oblasti sociálních dávek. Tyto dávky byly sníženy a začaly být vázány na aktivní přístup ke shánění práce. Kdo pracuje, má se mít lépe než ten, kdo nepracuje. 10

11 1.2 Rovná daň a reformy v České republice a na Slovensku Česká republika i Slovensko se v posledních letech potýkaly se závažnými problémy týkajícími se stability veřejných financí, které nakonec vedly k reformní aktivitě. Ta nejprve proběhla na Slovensku a před dvěma lety se slovenské reformy staly inspirací i pro Českou republiku. Součástí reforem se stala i úprava daňové soustavy, která měla přilákat investory a povzbudit hospodářský růst tím, že učiní daňový systém konkurenceschopnější. Mnoho transformujících se zemí šlo v poslední době cestou zavádění rovné daně a nejinak tomu je i v případě Česka a Slovenska. Podle mnoha zkušeností se zdá, že daňová soustava upravená podle tohoto teoretického konceptu, by mohla přispět ke kýžené hospodářské prosperitě a ještě rychlejšímu přiblížení se hospodářské úrovni západních zemí. Na dotaz po důvodu, proč je snižování daňových sazeb u transformujících se zemí tak oblíbené, odpovídal i tvůrce slovenské reformy Richard Sulík. Podle něj se vyspělé západní země snaží svůj hospodářský růst doladit především financováním velkých investičních programů, kdežto ve východních zemích na to není dostatek peněz ve státní pokladně, proto tyto státy volí, jako krok k hospodářskému růstu, reformu systému. Ta je více méně zadarmo Koncept rovné daně Hlavní teoretický koncept vychází počátkem 80. let na univerzitě ve Stanfordu, a je dílem ekonomů Robert Halla a Alvina Rabushky. Ve své práci Low Tax, Simple Tax, Flat Tax představují akademický koncept rovné daně. Tato daň měla být vybrána s co nejmenšími náklady tak, aby nebyla podvazována ekonomická aktivita a objem daní stačil na zajištění státních výdajů a státní pokladna byla vyrovnaná. Halla i Rabushku vedl k tomuto návrhu neutěšený stav daňové soustavy, která byla příliš složitá a těžkopádná a znemožňovala běžnému daňovému poplatníkovy se orientovat v daňových zákonech. Nákladnost systému spočívá ve dvou základních oblastech. První jsou přímé náklady spojené s platbou daní a vyplňováním daňových přiznání. Jde o velké množství neproduktivně ztraceného času, který musí strávit tím, že se seznamují s daňovou legislativou a vyplňují složité daňové formuláře v souhrnu za celou je tento čas pro ekonomiku velmi významným nákladem. Další přímé náklady pak přináší výdaje na různé daňové poradce, nákup daňového softwaru či velký počet zaměstnanců finančního úřadu. Druhá skupina nákladů je spojena se ztrátou motivace k práci následkem vysoké mezní sazby daní. Následuje substituce pracovních hodin volným časem a další neefektivnost je známé vyhýbání se daním legálním i nelegálním způsobem. V konceptu daní rovné daně jsou klíčové dva principy: 2 Rozhovor s Richardem Sulíkem, citováno , dostupné na [online] 11

12 Princip zdanění spotřeby tj. toho co lidé z ekonomiky odčerpávají, spotřeba je dána rozdílem mezi příjmem a úsporami. Investice, jako vklady do ekonomiky, se nezdaňují, zdaňuje se pouze spotřeba Princip zdanění ekonomické aktivity co nejblíže ke svému zdroji původu Rovná daň má tři složky, ve kterých je zavedena tato jedna stejná sazba daně: Daň osobní (zdanění příjmů fyzických osob) Daň z podnikání (zdanění příjmů právnických osob) Daň z přidané hodnoty V ideálním případě má daň stejnou sazbu všech těchto daní pro všechny daňové poplatníky, ať jsou osobami fyzickými nebo právnickými Zásady systému rovné daně Absence daňových výjimek a odečitatelných položek. Jako výjimka se uznává nezdanitelné minimum příjmu a popřípadě ještě odpočet na nepracující manželku. Jinak nemají v systému existovat takové či jiné výjimky, které by preferovaly některé poplatníky nebo některou oblast ekonomiky. Stejná sazba daně pro DPFO, DPPO, DPH. Specifické určení základu daně a výpočet daně Není totiž podstatná pouze výše procentuální sazby, ale také určení základu daně. Pro zachování neutrálního fiskálního dopadu je třeba zvýšit daňovou bázi Všechny příjmy by měly být zdaněny pouze jednou. Jednoduchost systému Jednorázové odpisy Zásady optimálního daňového systému Již v 18. století formuloval Adam Smith 3 základní požadavky, které by měl splňovat daňový systém: jeho daňové zákony uznáváme dodnes jako měřítko vhodnosti daňového systému. princip všeobecnosti daní rovnost daně 3 SMITH, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, ISBN

13 přesnost daně pohodlnost platby nízké náklady výběru daně Další uznávané zásady ze Smithe vycházejí 4. Je jich při tom celá řada. Zásada spravedlnosti souvisí s tím, že by daňové zatížení mělo být rovnoměrně rozděleno mezi poplatníky. Doporučení mezinárodních institucí často stojí na principu horizontální spravedlnosti, který říká, že poplatníci se stejnou platební schopností by měli na daních zaplatit stejně. V zásadě efektivnosti daňového systému jde tedy o minimalizaci administrativních nákladů pro správce daně a srozumitelnost daňového systému a tudíž minimalizaci nákladů pro plátce daně. Nutné je při všech krocích zachovat daňovou výtěžnost pro státní rozpočet. Nejčastěji jsou při reformách nastaveny parametry změn tak, aby výsledek byl pokud možno rozpočtově neutrální. Stabilita daňového práva (daňová jistota) je požadavek neméně důležitý než ty ostatní. Časté změny právních předpisů v oblasti daní vedou k tomu, že občané ztrácejí orientaci v systému. Jde také o průhlednost a přehlednost placení daní. Správné působení na makroekonomické agregáty a flexibilita daňový systém by měl být schopný pružně reagovat na změny v ekonomických podmínkách. Zavedení takových daní, jako je daň z příjmů nebo daně z kapitálových příjmů, ovlivňuje bod všeobecné rovnováhy celé ekonomiky. Daň na úroky může snížit úspory a tím následně i kapitálové vybavení. To může mít negativní vliv na produktivitu práce a tím i na mzdy. Pozitivní vlivy na ekonomické chování subjektů je další z požadavků kladených na daňový systém. Pokud už nějak daně v ekonomice působí, mělo by toto působení být pozitivní a to jak pro společnost, tak i pro subjekty samotné. Vedle výše uvedených teoretických požadavků se objevují i další, praktická doporučení mezinárodních institucí jako je MMF nebo Světová banka. Ve studii Doing Business 5 vydávané Světovou bankou jsou na daňový systém kladeny tyto požadavky: 1. Snížit množství druhů daní 2. Zrušit speciální výjimky a privilegia 3. Zjednodušit vyplňování daňového přiznání 4 KUBÁTOVÁ, K.: Daňová teorie a Politika. Praha: ASPI Publishing, ISBN Doing Business 2006, citováno , dostupné na [online] 13

14 4. Rozšířit daňový základ a zavést mírnější sazby daní Ad1) pokud je v systému příliš mnoho daní, jsou podnikatelské jednotky zavaleny administrativou a to snižuje jejich výkonnost. Základními daněmi jsou daně z příjmu, daň z přidané hodnoty, cla, spotřební daně a majetkové daně. Musíme uvážit i placení zdravotního a sociálního pojištění, které je pro firmy zároveň značnou administrativní zátěží. Reformním krokem je proto i konsolidace výběru jednotlivých daní. Základem výpočtu výše jak sociálního, tak zdravotního pojištění je v ČR i na Slovensku hrubá mzda, je proto vhodné výběr tohoto pojištění sjednotit a tím pádem zjednodušit zbytečné administrativní náklady. Na Slovensku se chystá Reforma daňové a celní správy a sjednocení výběru daní, cel a pojistných odvodů. V ČR se zase probíhá příprava projektu Jednotného inkasního místa (JIM) a to ve spolupráci s misí Světové banky 6. Vyskytují se i názory, které jdou ještě dál. Zdravotní a sociální pojištění lze chápat jako daň s lineární sazbou placená z hrubé mzdy, která by se dala daleko snadněji a méně nákladně vybírat zavedením přirážky k sazbě daní z příjmu. V České republice se v souvislosti s reformami podobné úvahy objevují. Ad2) Jednoduchost daní bývá často narušena různými politickými vlivy a také tlaky lobbistů, kteří se snaží o podporu toho či jiného hospodářského odvětví. Výsledkem je, že do systému bývá zařazena celá řada výjimek, privilegií a odpočitatelných položek nebo slev. Daňové zákony se stávají složitějšími a vyplnit daňové přiznání je potom velmi obtížné. Výsledek podobného vývoje je vidět i v České republice. Speciální výjimky zmenšují daňový základ a podniky, které se ocitnou, mimo sféru preferovanou daňovými zákony, platí více, což jde úplně proti zásadě horizontální spravedlnosti. Systém přestává být transparentní a je náročnější na spravování. Výjimky také způsobují distorzi v rozmístění zdrojů, poskytují prostor pro daňovou arbitráž a firmy hledají legální (i nelegální) způsoby jak manipulovat výší příjmu. Ad3) Zjednodušení požadavků při placení daní je možno několika způsoby. Oblíbené je zavádění elektronického vyplňování a online podávání daňových přiznání. Může usnadnit práci jak poplatníkům, tak úřadům správy daní. Úřady dostanou informace v elektronické podobě, které jsou snadno dále zpracovatelné. Druhou možností je zjednodušit vyplňování papírových daňových přiznání. Ad4) Čtvrté doporučení se týká především chudších zemí, které uvalují vysoké daně na podnikatelskou sféru. Ospravedlňují se tím, že státy potřebují financovat veřejné výdaje a státní deficity. Většinou se tyto snahy ale míjí účinkem, viz Lafferova křivka. 6 Blíže k tomu například na adrese [online] 14

15 Graf 1 Lafferova křivka 15 Zdroj: [online] Lafferovu křivku zavádí Artur B. Laffer a stejně jako rovná daň, souvisí i tato koncepce s ekonomickou teorií strany nabídky. Princip spočívá v tom, že snížení daňové kvóty má být hlavním nástrojem ekonomické expanze. Snížení sazby daní má vést k větším úsporám i vyšším investicím. Na obrázku je zobrazena závislost daňového výnosu na daňové sazbě. Při nízkých daňových sazbách roste výnos státu s růstem sazby daní, po dosažení určitého bodu (tzv. Lafferův bod) se ale situace obrací a daňový výnos s růstem sazby klesá. Jsou-li sazby vysoké, jsou lidé odrazováni od práce a úspor a zdokonalují daňové úniky. Charakteristickou vlastností této křivky je dále fakt, že závisí na elasticitě nabídky práce. Správnost teorie Lafferovi křivky se zřejmě potvrzuje. I když v případě ě zavádění rovné daně je zvýšený výběr daní možno z velké části přisuzovat rozšíření daňového základu. Problémem Lafferovi křivky dále je, že ještě neexistuje způsob, jak stanovit takovou sazbu, která maximalizuje výnosy. V literatuře e jsem dále našla další dost zajímavá doporučení k reformám daňového systému, jak uvádí Vítek. 7, častými problémy z hlediska poplatníků jsou: Složitý daňový systém Nespravedlivé rozdělení daňového břemene Vysoké marginální sazby zejména důchodových daní, které vyvolávají distorze Záměrné zkreslování účetnictví z daňových důvodů. Firmy často nadměrně investují, aby vykazovaly větší daňově uznatelné náklady. K dalším zkreslením dochází vlivem daňového zvýhodnění financování z úvěrů oproti financování z vlastních zdrojů, 7 VÍTEK, L.: Daňová politika České republiky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001.

16 především nerozděleného zisků nebo emise akcií. Cizí zdroje jsou levnější, protože je možné si úroky z úvěrů započítat do nákladů. Jde o tzv. pákový efekt. Někdy ale dochází k následnému předlužení společností. 8 Nerovnoměrné zdanění pracovních a kapitálových příjmů vede také k porušování principu horizontální spravedlnosti. V současné době je trend ke zvýhodňování zdanění kapitálových příjmů. Zdá se to vzhledem k vysoké mezinárodní mobilitě kapitálu jako velmi výhodné. Pokud ale snížíme náklady na kapitál a náklady na pracovní sílu zůstanou stejné, může to vést k snahám přeměnit příjmy pracovní v příjmy kapitálové a k rozhodování firem směrem k rozvíjení investic málo náročných na pracovní sílu. Nutná je koordinace osobních daní z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení (tzv. odvodů). Pokud je například stanovena minimální příjmová hranice pro platby sociálního zabezpečení, znevýhodňuje to pracovníky zaměstnané jen na částečný úvazek. Zavedení maximální hranice pro platbu odvodů v kombinaci s rovnou sazbou daně z příjmu zase způsobuje, že dochází k regresivnímu zdanění. Na daně působí i politika v souvislosti s evropskou integrací. Jako pro členy EU, je i pro Českou republiku a Slovensko závazné dodržování evropských předpisů. Vnitřní trh je z hlediska firem dobrým odbytištěm pro výrobky. Daňové předpisy se ovšem, kvůli snahám na jedné straně daně harmonizovat a na straně druhé umožnit státům autonomii, stávají komplikovanějšími Rovná daň jako řešení Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené zásady a náměty k reformám a problémy daňových systémů. Ukazuje se, že změny daňové soustavy směrem k rovné dani by splňovali většinu nároků, které jsou na optimální systém kladeny a zároveň by umožnily zbavit systém řady problémů. I když ani tento teoretický koncept není všelékem na všechny komplikace v souvislosti se zdaněním a dokonce může i některé problémy naopak přinášet, aplikací rovné daně vznikne systém, který umožní dosáhnout větší rovnosti, transparentnosti, spravedlnosti i efektivnosti zdanění. Změny daňového systému jsou nepopulární, protože je vždy někdo, komu nově zavedená legislativa zhorší jeho situaci. Pokud bychom chtěli zrušit všechny výjimky v zákoně o daních z příjmů, jistě by se ozvala řada hlasů subjektů podnikajících v některém daňově zvýhodněném oboru a často také široké veřejnosti. Poukazovali by na to, jak je tento krok nesprávný a jak 8 Důkaz o závislosti výše cizích zdrojů společnosti a daňové sazby poskytují i výsledky této studie: The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship, publikováno: březen 2009, dostupné na [online] 16

17 z ekologických, sociálních, či jiných důvodů poškozuje celou společnost a nebudou v té chvíli chtít vůbec slyšet o tom, že právě bylo dosaženo horizontální spravedlnosti. Je nepopiratelným faktem, že by mělo být dosaženo i spravedlnosti vertikální, což znamená, že občané s nižší platební schopností by měli platit nižší daně než lidé s větší platební schopností. V případě rovné daně z příjmu fyzických osob lze problém řešit zavedením nezdanitelného minima nebo slev na dani, jak jsem zmínila dříve. Horší situace ale nastává v případě jedné sazby DPH. Snížená sazba je většinou aplikována na základní životní potřeby, jako jsou léky nebo potraviny. Důvod je ten, že u nižších příjmových skupin je větší část důchodu spotřebována (mají vyšší sklon ke spotřebě) a velkou část příjmu poté přeměňují právě ve výdaje na základní životní potřeby. Z toho plyne skutečnost, že i když je sazba daně stejná pro všechny, působí jako regresivní prvek: podíl zaplacené daně k hrubému příjmu bude klesat, když se tento příjem bude zvyšovat. Regresivní působení DPH bylo právě důvodem zrušení jednotné sazby na Slovensku. Z hlediska fiskální neutrality je ovšem zavedení vyššího nepřímého zdanění důležité. Sociální ohledy jsou právě důvodem, proč je těžké systém politicky prosadit, i když by byl z ekonomického hlediska vhodným řešením. Jisté regresivní působení v případě jedné sazby DPH je zřejmě očekávatelné, ale ani snížená sazba nezajistí sociální spravedlnost. Snížená sazba totiž nepomáhá jen lidem s nízkými příjmy, ale často může pomoct i lidem s velmi vysokými a to dokonce někdy i relativně víc 9 Jedna sazba navíc umožňuje státu ušetřit si problémy s vracením daně v případě některých odvětví, což je problém, ke kterému se vrátím později. 1.3 Podpora přílivu zahraničního kapitálu Už na začátku této kapitoly jsem naznačila, že jedním z důvodů pro zavádění prvků rovné daně je fakt, že v České republice není dost kapitálu pro provedení investičních plánů, které by nastartovaly růst HDP. Jediným způsobem, jak kapitál získat, jsou investice ze zahraničí. Jde o to získat dobré zahraniční investory, tedy obvykle ty, kteří přinášejí dlouhodobé investice. Z důvodů jejich relativní stability jsou preferovány přímé zahraniční investice. Přímé zahraniční investice byly nutné k usnadnění privatizace i restrukturalizace, právě kvůli nedostatku domácích zdrojů. Na PZI se cení i možnost, že vyvolají sekundární investice a přinesou do země vyspělé technologie a manažerské zkušenosti. Dále se díky nim otevírá přístup na nové vyspělé trhy. V rámci této práce nelze ani vyjmenovat všechny aspekty vlivu PZI na ekonomiku. Jde jen ve stručnosti říct, že jak Slovensko, tak Česko vděčily za hospodářský růst právě těmto investicím. 9 KRAJČÍR, Z., ÓDOR. L, Prvý rok daňovej reformy alebo 19% v akcii, citováno , dostupné na [online] 17

18 1.3.1 Jak souvisí PZI a daně? Investoři se rozhodují na základě řady různých faktorů jako je velikost trhů, výše nákladů na produkci nebo geografických faktorů. Hledají země politicky a ekonomicky stabilní, bez přebujelé byrokracie a předpisů, s dobrou infrastrukturou apod. Daňové faktory nedosahují sice váhy takových činitelů, jako je makroekonomická stabilita, jejich význam ale v globalizovaném světě stoupá. V souvislosti s odstraňováním bariér mezinárodních toků kapitálu začaly hrát roli i faktory, které byly dříve méně významné. Proto stoupá zájem investorů o země, kde je daňový systém k nim co nevstřícnější. Důkazem může být i zjištění, že výzkumná aktivita mezinárodních institucí se na daně zaměřuje stále častěji. V důsledku většího významu tohoto faktoru vzniká mezi zeměmi daňová konkurence. Důkazy o ní nyní můžeme vidět při závodech ve snižování sazby daně ze zisku. Zdá se, že i představitelé zemí EU, které ještě žádnou reformu neprovedly, si plně uvědomují, že zůstat pozadu se nemusí vyplatit. Pokud v některém státě není politická vůle daň ze zisku snižovat, snaží se alespoň bojovat proti nízkým sazbám daní protesty na půdě EU. Je ale opravdu právě daň ze zisku tak důležitá? Zdá se, že ano. Ve studii vypracované pod záštitou Světové banky 10 byl vyvozen zajímavý záměr týkající se právě přímých zahraničních investic. Pomocí regresní analýzy zpracovaná data odhalují, že pokud stoupne efektivní míra zdanění o 10 procentních bodů, poklesnou PZI o 2,3 procentní body (průměrný podíl PZI na HDP je 3,36%). Podobná závislost vychází i v případě domácích investic, s tím rozdílem, že na ně nemá žádný statisticky významný vliv pouhá zákonná sazba daně ze zisku, ale jen ta efektivní. U přímých zahraničních investic se ovšem ukazuje téměř stejná míra závislosti v případě efektivní i zákonné sazby daně. 10 The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship, publikováno: březen 2009, dostupné na [online] Studie vzniká zpracováním dat z 85 zemí. S pomocí spolupráce s experty z Price Waterhouse Coopers jsou stanoveny efektivní míry zdanění (v prvním a pátém roce existence) v každém státě pro hypotetickou společnost TaxpayerCo. Bere se při tom ohled na všechny daně, odvody, odečitatelné položky, výjimky a podobně. Je zohledněna i administrativní stránka výběru daní a doba potřebná k vyplnění daňového přiznání. Metodika je tedy asi stejná jako v případě studie Doing Business. Takto vypočtená data jsou potom použita k posouzení vlivu zdanění na byznys. 18

19 Graf 2 Závislost přílivu zahraničních investic na efektivní daňové sazbě Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ, The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship, publikováno: březen 2009, dostupné na Výsledky mezinárodní studie hovoří ve prospěch snižování sazby daně z příjmu právnických osob a rozšiřování daňového základu, jak je doporučeno teorií rovné daně. I když závislost PZI na sazbě daně není zvlášť silná, ukazuje se, že Slovensko i Česká republika jdou snižováním sazeb správnou cestou. Může to pomoci přilákat zahraniční investice a v současné době lze předpokládat i pozitivní vliv při překonávání ekonomické krize Další daňové faktory působící na PZI O přímé zahraniční investice je v transformujících se zemích velký zájem, proto se začaly používat speciální nástroje k jejich přilákání, tzv. investiční pobídky. Jejichž nejdůležitější část má daňový charakter. Jedná se o tzv. daňové prázdniny, tedy odpuštění daně z příjmu investorům a to často na dobu dlouhou několik let. Česká republika i Slovensko nabízejí investorům přibližně stejné výhody, i když je Slovensko přece jen v poskytování daňových úlev zdrženlivější. 11 Z hlediska horizontální spravedlnosti a také z pohledu rovné daně je zachování takovýchto výjimek chybným a nesystémovým krokem, ale ani Česku, ani Slovensku nakonec nic jiného nezbývá. Náš názor je, že investiční stimuly přes daňový systém jsou špatným nástrojem, avšak vzhledem k tomu, že sousední státy je též poskytují, jejich přítomnost umíme 11 Srovnání podmínek podpory investorů je možné při náhledu do platných zákonů, Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a příslušná ustanovení v zákoně o dani z příjmu ( 35a) Na Slovensku potom Zákon č. 561/2007 Z.z., o investičnej pomoci a 30a Zákona o dani z prijmov 19

20 akceptovat v odůvodněných případech a při jasné analýze nákladů a benefitů. 12 Tato citace je důkazem, že mezi státy střední Evropy skutečně existuje dost tvrdá konkurence v oblasti PZI. Nabízejí se samozřejmě i jiné způsoby daňových investičních pobídek 13. Sama nízká sazba daně z příjmu je investiční pobídkou. Jinou významnou možností je úprava odpisování, jako je možnost odpisovat majetek zrychleně nebo eventuálně umožnění jednorázového odpisu celé ceny investičního statku, což je také v souladu s teorií rovné daně. I když mají zrychlené odpisy svoje nevýhody (např. preferují investice do kapitálových statků a ne do lidského kapitálu), jsou ve vyspělých zemích používány častěji. Daňové prázdniny mohou podporovat investory, kteří nemají skutečný zájem dlouhodobě v zemi podnikat, jen využijí daňové úlevy a potom se přesunou dál. Kromě jiného nahrává společnostem, které jsou schopné přesunovat zisk mezi pobočkami v různých státech. Proto jsou daňové prázdniny pro zemi nevýhodné. Jeden z důvodů jejich dnešního používání je snaha poskytnout investorům alespoň takové podmínky, které nabízejí okolní státy. 12 KRAJČÍR, Z., ÓDOR. L, Prvý rok daňovej reformy alebo 19% v akcii, citováno , dostupné na [online] 13 viz např. VÍTEK, L.: Daňová politika České republiky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001, str

21 2. Česká republika a Slovensko vývoj daňové soustavy Hodnotíme-li tyto dva státy z hlediska vývoje daňových zákonů, nejde z počátku o nic jiného než o posouzení vývoje daňové legislativy ve státě jediném, v Československu. Pokud bychom šli ještě dál do historie, můžeme zmínit i fakt, že obě tyto země byly součástí Rakousko- Uherské monarchie. I když Slovensko bylo součástí tehdejšího Zalitavska, měly daně v obou zemích již tehdy stejné znaky. Po první světové válce se v nově utvořeném státě začalo kromě jiných reformních snah pracovat i na daňové reformě. Jejím tvůrcem byl Karel Engliš. Reformě se podařilo stabilizovat daňový systém až do druhé světové války. Byla zavedena moderní daňová soustava, srovnatelná s jinými vyspělými zeměmi a přizpůsobená hospodářské struktuře státu. Pozitivní vývoj přerušila druhá světová válka a poté období komunistické diktatury. V období po druhé světové válce se v západní Evropě formovalo dnešní chápání daňových systémů, které je založeno na dvou základních principech a na to principu efektivnosti (neboli neutrality) a na principu platební schopnosti (neboli spravedlnosti). V Československu se v období po komunistickém převratu formuje daňová soustava, která nebere na tyto principy žádné ohledy. Daňové zákony jsou tvořeny s důrazem na třídní aspekty. Daně působily destimulačně.měly i politické funkce a to zejména diskriminovat určité skupiny obyvatel, které byly považovány v socialistické společnosti za nežádoucí (např. živnostníky) a preferovaly některé jiné subjekty (státní podniky). Po roce 1989 došlo k výrazným politickým a ekonomickým změnám a jejich součástí byly nutně i změny systému zdanění, který byl přizpůsoben novým podmínkám. 2.1 Odlišnosti ve struktuře a vývoj daní v samostatné České a Slovenské republice Nová daňová soustava byla vytvořena ještě ve společném státě, ale platit začala až po rozdělení. Oba státy vstupovaly tedy do éry své samostatné existence se stejnou daňovou soustavou, která měla strukturu uvedenou v tabulce. Zde si můžete všimnout, k jakým změnám v obou státech během celého období došlo. Na prvním stupni jsem se rozhodla srovnat českou a slovenskou daňovou soustavu z hlediska struktury a změn oproti výchozímu stavu z roku Na první pohled je zřejmé, že v porovnání s Českou republikou změnila Slovenská republika všechny zákony, které jsou základními prvky daňové soustavy a to právě v souvislosti s reformami v letech Česká republika zachovala většinu svých právních předpisů v daňové oblasti. Legislativní změny v rámci reformy veřejných financí byly řešeny především novelizacemi původních zákonů. Novými zákony oproti roku 1993 jsou tak v případě České republice pouze Zákon o veřejném zdravotním pojištění z roku 1997 a dále Zákon o spotřebních daních, Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který obsahuje ekologické daně a zákon o DPH. Poslední tři jmenované daňové úpravy byly přijaty v souvislosti se vstupem do Evropské Unie, kde jsou spotřební daně 21

22 a DPH harmonizovány. Podobnou úpravu muselo proto přijmout i Slovensko. Neznamená to ale, že u našich sousedů má předpis stejné znění a zaváděl stejné sazby, EU totiž nechává členům značnou autonomii a u jednotlivých výrobků, které jsou předmětem akcíz (spotř. daní) stanoví pouze minimální základy. Neměla bych zapomínat ani na ekologické daně. Pro členy EU je povinné tyto daně zavést a dodržet alespoň minimální sazby. Dá se již ze začátku říct, že Slovensko je odvážnějším reformátorem. Ze dvou původně stejných daňových soustav jsou nyní dvě odlišné. Míru jejich odlišnosti a také výhodnosti, hlavně z hlediska vlivu na poplatníky a podnikatelské prostředí budu dále zkoumat. Porovnáváme li pouze strukturu daní a ne změny v předpisech, které je upravují, dojdeme snadno k závěru, že v oblastech zdanění příjmů fyzických i právnických osob, včetně odvodů, existuje pro každou uvedenou českou daň slovenský ekvivalent. Podobně je tomu v případě daní spotřebních, ale o tom již byla řeč. Jiná situace nastane v oblasti daní majetkových. Slovenská republika totiž učinila velmi radikální krok, reformou z roku 2004 byla zrušena daň dědická a darovací a v roce 2005 byla zrušena i daň z převodu nemovitostí. Navíc výše daně z nemovitostí je na evropské poměry velmi nízká. Zrušení uvedených majetkových daní výrazně přispělo ke zjednodušení daňového systému a snížení nutné státní administrativy, dopad na státní rozpočet byl přitom nízký. 14 Přestože se o této možnosti velmi diskutovalo a bylo podáno dost návrhů na zrušení trojice daní darovací, z převodu nemovitostí a dědické daně, nikdy se k realizaci nedostaly. V této souvislosti docházelo v posledních letech k alespoň k snižování těchto daní (např. daň z převodu nemovitostí klesla od roku 2004 z 5 % na 3 %, od roku 2008 neplatí rodinní příslušníci daň dědickou a darovací). Zaměříme-li se na daně majetkové daně z pohledu jejich podílu na příjmu státního rozpočtu, nelze říct, že důvody pro jejich zrušení nejsou. Z hlediska velikosti daňového výnosu majetkové daně v České republice stejně jako v EU a v OECD nepředstavují nijak výraznou skupinu. V České republice podíl všech majetkových daní na celkových daňových příjmech veřejných rozpočtů v roce 2006 představoval pouze 1,2%. 15 Autorka dále uvádí, že podíl majetkových daní bude nadále klesat, protože roste rozpočtový význam dalších daní (např. v souvislosti s růstem HDP). Právě kvůli jejich ne příliš velkému významu se o nich v dalším textu budu zmiňovat jen minimálně. Nicméně si myslím, že zrušení výše zmíněného tria daní by byl pro Českou republiku krok správným směrem, který by státnímu rozpočtu neublížil a pomohl by k zjednodušení daňové soustavy a související administrativy. 14 Gola, P., Majetkové daně v Evropě, Daně a právo v praxi 2009/3, publikováno , přístupné na _results_page=3 [online] 15 LÁCHOVÁ, L., Současnost a budoucnost majetkových daní v české republice a v Evropské unii, citováno , přístupné na [online] 16 VANČUROVÁ, A., Daňové reformy ČR, citováno , dostupné na [online] 22

23 Tabulka 1 Srovnání struktury daňové soustavy ČR a SR oproti roku 1993 Daňová soustava roku 1993 a současný stav 1993 Slovensko 2009 ČR 2009 zdanění příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob dan z príjmov zůstává pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zdravotné poistenie zůstává * pojistné na sociální zabezpečení sociálné poistenie zůstává příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti poistenie v nezamestnanosti zůstává zdanění příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob dan z príjmov zůstává pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zdravotné poistenie zůstává pojistné na sociální zabezpečení sociálné poistenie zůstává příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti poistenie v nezamestnanosti zůstává majetkové daně daň z nemovitosti daň z nehnuteľností zůstává daň z pozemků daň ze staveb a. z pozemkov b. zo stavieb c. z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome daň dědická ekvivalent neexistuje zůstává daň darovací ekvivalent neexistuje zůstává daň z převodu nemovitostí ekvivalent neexistuje zůstává daň silniční daň z motorových vozidiel zůstává spotřební daně daň z přidané hodnoty dan z pridanej hodnoty zůstává spotřební daně z spotrebné dane z spotřební daně z** uhlíkových paliv minerálneho oleja minerálních olejů piva piva piva vína vína vína a meziproduktů lihu a lihovin liehu lihu tabáku a tabákových výrobků tabakových výrobkov tabákových výrobků ekologické daně*** nejsou spotrebná daň z uhlí z pevných paliv nejsou zo zemného plynu ze zemního plynu nejsou z elektriny z elektřiny Zdroj: Zpracováno s použitím platných daňových zákonů podle VÍTEK, L., Daňová politika České republiky, Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. *platí nově Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 23

24 **Zákon č. 235/2004 SB. o dani z přidané hodnoty, který zapracovává Směrnici Rady 2006/112/ES o společném o společném systému daně z přidané hodnoty. **platí nově Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jako provedení směrnic EU. *** v ČR jsou součástí Zákona č. 261/2004 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v SR je upravuje Zákon č. 609 /2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Změny v daňové soustavě z časového hlediska V roce 1993, jak jsem již uvedla, vchází v platnost nová daňová soustava, která je společná pro obě země. Jednalo se o reformu naprosto zásadní, protože předchozí systém nevyhovoval požadavkům tržního hospodářství. Nebyl tu ani základ, na kterém by se dalo stavět, zaváděl se proto systém obdobný tomu v západní Evropě a nastavený tak, aby co nejvíce odpovídal místním podmínkám. Podstatné byly tyto cíle reforem 16 : Zavedení struktury nepřímých daní obvyklé v západní Evropě. S výhledem na pozdější vstup do Evropské Unie byly zavedeny spotřební daně a daň z přidané hodnoty, které do té doby neexistovaly. Krok k přiblížení EU bylo i zavedení oddělení sociálního a zdravotního pojištění od mzdy. Pojištění bylo integrováno do mzdy v polovině minulého století v rámci zavedení spoluúčasti podniků na sociálním zabezpečení zaměstnanců. Dnes je ovšem jedním z návrhů pro úpravu zákona o dani z příjmu zrušení sociálního pojištění a jeho opětovné začlenění do daně z příjmů. Sjednocení zdanění všech forem podnikatelských subjektů a jednotlivců s cílem odstranit diskriminující socialistický systém. Cílem bylo i snížení efektivní daňové sazby zejména pro podnikatele s ohledem na nutnost přílivu zahraničního kapitálu. Byla rovněž posílena progresivita důchodové daně, od té doby se ale postupně snižuje a to v obou státech. Požadavkem bylo tehdy, stejně jako teď, omezení prostoru pro daňové úniky a zefektivnění daňové správy. 24

25 První daňová reforma po sametové revoluci znamenala pro obě nově vzniklé samostatné země první krok k utvoření moderní daňové soustavy. Daňové sazby pro podnikatele byly velmi vysoké a následující roky jsou ve znamení jejich postupného snižování, což ale ve světě není nic neobvyklého, protože podobný trend je v posledních několika desetiletí vysledovatelný v celosvětovém měřítku. Následně dochází k dalším novelizacím, které se částečně snažily systém zefektivnit a částečně, bylo jejich účelem působit na ekonomiku v souladu s hospodářskou politikou státu. Do zákonů se tak dostaly různé formy speciálního zacházení a preference některých typů ekonomických činností. Mohly být uzákoněny formou osvobození od daně, nezdanitelné části základu daně nebo tzv. odčitatelných položek či v rámci slev na dani (daňových bonusů). Ke změnám docházelo nejen v oblasti daní z příjmu, ale i u ostatních daní, např. změnami jejich sazeb nebo v souvislosti se přijetím jiných zákonů, které ovlivnily současně i ustanovení těchto daní. Rozsáhlá normotvorná činnost v oblasti daňového práva se vztahuje k implementaci práva Evropské Unie do právního řádu přistupujících zemí, docházelo k ní především v letech V souvislosti s ní byly přijaty nové zákony o DPH a spotřebních daní a to v obou státech. Další úpravy se týkaly rovněž některých částí zákona o dani z příjmu a to zejména ustanovení v oblasti přesunu kapitálu mezi státy Evropské unie. Následující významný zásah do daňové soustavy přestavují daňové reformy, které nejprve proběhly na Slovensku a následně byly inspirací i pro tvůrce české reformy. Některé kroky ke zlepšení probíhají v současné době i na Slovensku. Další změny byly zamýšleny zejména v České republice, kde reformní změny ještě nejsou skončeny. Porovnávání Daňové soustavy České a Slovenské daňové soustavy proto není porovnáváním statického stavu, ale i srovnáváním reforem, které mají navíc společný ideový základ v teoretickém modelu rovné daně. Místo novelizování starých předpisů se dalo Slovensko cestou vytvoření zbrusu nových zákonů. Na případě zákona o dani z příjmu, je vidět, že vytvoření nového předpisu je velmi výhodné, protože se do něj nepodaří lobbistickými tlaky vsunout tolik výjimek. Množství takovýchto speciálních ustanovení vzniklo během období transformace v České republice a ne všechny jsou opodstatněné. Je ale velmi těžké jejich zrušení prosadit. Slovensku tak nový zákon zřejmě umožňuje rozšíření daňového základu a tím i nižší sazbu daně a jednodušší vyřízení daňové povinnosti pro poplatníky i daňové úředníky. 2.2 Srovnání soustav z hlediska jednotlivých druhů daní Daň z příjmů fyzických osob Přehled podle jednotlivých daní začínám právě daněmi z příjmu, přestože nehrají ve skutečnosti tak významnou roli, jak by se mohlo zdát. Jejich podíl na daňovém výnosu státu je menší než u pojištění a daně z přidané hodnoty. Rovněž administrativní zatížení v souvislosti s těmito daněmi není nejvýznamnější. Příjmové daně se ale dají brát jako základní indikátor, podle kterého se posuzuje daňová soustava, protože právě sazby těchto daní jsou tím, co firmy i jednotlivce nejprve zajímá. 25

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů rovná daň a ekologické daně Some Notes to the Predicative Ability of the Flat Tax and Ecological Taxes Definitions Jan Široký *) Abstrakt V souvislosti se

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie. Rovná daň. Milada Sokolová

Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie. Rovná daň. Milada Sokolová Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie Rovná daň Milada Sokolová Prostějov 2005 S konceptem tzv. rovné, ploché, jednotné či proporcionální daně (anglicky flat tax ) přišli počátkem osmdesátých

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více