VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list /celk. počet: 1 / 29 Vypracováno: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 213/14 Zpracoval: Mgr. Renáta Wapieniková, VÝTISK Č.: Dne: Podpis:

2 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 2 / 29 OBSAH Titulní list... 1 OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ Účel a cíl Výklad základních zkratek a pojmů Zkratky Definice pojmů Související dokumenty ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Příspěvková organizace Zřizovatel Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Základní škola Školní družina mateřská škola Školní jídelna Školní jídelna Pod Zvonek Školní jídelna Slovenská Školní jídelna Okružní Školní jídelna Čáslavská Školní jídelna- výdejna Školní výdejna Masarykovy sady Školní výdejna Polní Účel zřízení příspěvkové organizace Předmět činnosti příspěvkové organizace Vymezení doplňkové činnosti Vedení školy Školská rada PŘEHLED O ŠKOLE Předškolní vzdělávání Základní škola počty žáků podle tříd Školní družina Školní jídelny PROFILACE ŠKOLY Environmentální výchova Výchova ke zdraví Sportovní aktivity Správné držení těla Aktivní odpočinek o přestávkách Jazykové vzdělávání Podpora čtenářské gramotnosti Podpora žáků s hudebním nadáním Podpora matematické a finanční gramotnosti Mravní výchova Zavádění moderních informačních technologií ve výuce: MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY: 14 6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Nepovinné předměty RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy... 16

3 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 3 / Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o ukončeném vzdělání učitelů Údaje o správních zaměstnancích Údaje o zaměstnancích školní jídelny Údaje o zaměstnancích učebny plavání DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 18 9 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Přijímací řízení Zápis k povinné školní docházce Plnění školní docházky v zahraničí ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled prospěchu za první a druhé pololetí Klasifikace chování a výchovná opatření Přehled o absenci Komisionální a opravné zkoušky Výsledky vzdělávání v mateřské škole Integrace zdravotně postižených žáků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Nejčastěji řešené problémy Další aktivity: výchovné poradenství ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH Rozvojové a mezinárodní programy Financované z cizích zdrojů Organizované jinými organizacemi ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY Akce školy pro veřejnost, zákonné zástupce Vlastní projekty Země naší planety ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY ZÁVĚR 29

4 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 4 / 29 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel a cíl Výroční zpráva školy je zpracována za období školního roku s výjimkou zprávy o hospodaření, která je zpracována za období kalendářního roku. Je předkládána ke schválení školské radě a po schválení zasílána zřizovateli. Výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy a k dispozici k nahlédnutí také na sekretariátě školy. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. 1.2 Výklad základních zkratek a pojmů ZKRATKY ZŠ MŠ ŠZ ŠVP NTU DTU DŘŠ PPP SPC EVVO ICT SPU RVP ZV LMP DVPP MPP OSPOD KVIC NIDV Základní škola Mateřská škola Školský zákon 561/24 Sb. Školní vzdělávací program Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pedagogicko psychologická poradna Speciální pedagogické centrum Environmentální výchova Informační a výpočetní technologie Specifická porucha učení Rámcově vzdělávací program základní vzdělávání Lehké mentální postižení Další vzdělávání pedagogických pracovníků Minimální preventivní program Oddělení sociálně právní ochrany dětí Krajské vzdělávací a informační centrum Národní institut dalšího vzdělávání DEFINICE POJMŮ školské služby - Služby a vzdělávání, které doplňují a podporují vzdělávání ve škole nebo s ním přímo souvisejí 1.3 Související dokumenty a) Školský zákon 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, 1 a 11 a další b) Vyhláška č. 15/25 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění

5 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 5 / 29 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.1 Příspěvková organizace Název organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Sídlo: Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín Právní forma: příspěvková organizace IČO DIČ CZ IZO Identifikátor právnické osoby: Právní forma: Škola s právní subjektivitou Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Datum zařazení do sítě: Tel.: , www stránky Zřizovatel Název zřizovatele: Město Český Těšín Adresa: náměstí ČSA č. 1, Český Těšín Zastoupené starostou: ing. Vít Slováček IČO: Okres: Karviná 2.3 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO místa poskytovaného vzdělání: Pod Zvonek 1835, Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1865, Český Těšín Svibice Slovenská 1, Český Těšín - Svibice Kapacita školy 6 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO: Místa poskytovaných služeb: Pod Zvonek 1835, Český Těšín-Svibice Slovenská 1, Český Těšín Svibice, Kapacita školní družiny: 175 žáků

6 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 6 / MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO místa poskytovaného vzdělání: Čáslavská 1834, Český Těšín Svibice Okružní 1759, Český Těšín Svibice Pod Zvonek 91, Český Těšín Svibice Kapacita školy 245 dětí ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO: Nejvyšší počet strávníků: Školní jídelna Pod Zvonek 1835 Místo poskytovaných služeb: Pod Zvonek 1835, Český Těšín, Vedoucí školní jídelny Jana Žmolíková Tel.: www stránky Školní jídelna Slovenská 1 Místo poskytovaných služeb: Slovenská 1, Český Těšín, Vedoucí školní jídelny Ludmila Jabůrková Tel.: www stránky Školní jídelna Okružní 1759 Místo poskytovaných služeb: Okružní 1759, Český Těšín, Vedoucí školní jídelny Naděžda Martynková Tel.: www stránky Školní jídelna Čáslavská 1834 Místo poskytovaných služeb: Čáslavská 1834, Český Těšín, Vedoucí školní jídelny Naděžda Martynková Tel.: www stránky ŠKOLNÍ JÍDELNA- VÝDEJNA IZO: Kapacita: 56 žáků Školní výdejna Masarykovy sady Místo poskytovaných služeb: Masarykovy sady 1968, Český Těšín Vedoucí školní jídelny Ludmila Jabůrková Tel.: www stránky

7 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 7 / Školní výdejna Polní 1832 Místo poskytovaných služeb: Polní 1832, Český Těšín Vedoucí školní jídelny Naděžda Martynková 2.4 Účel zřízení příspěvkové organizace Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle 35 zákona č. 128/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce, jejích občanů, zejména uspokojování potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a tradic města Český Těšín. 2.5 Předmět činnosti příspěvkové organizace A. Zabezpečení cíle základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění, B. zabezpečení zájmového vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, a to výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťující osvětovou činnost pro žáky, popřípadě i další osoby, C. zabezpečení školního stravování, které uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby formou závodního stravování. D. Zabezpečení cíle předškolního vzdělávání, které podporu je rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 2.6 Vymezení doplňkové činnosti A. Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců provozovat formou doplňkové činnosti poskytování pronájmů nemovitého a movitého majetku a s tím souvisejících činností, poskytování dalšího stravování, organizování a zajišťování vzdělávacích, výchovných, kulturních a sportovních akcí, zprostředkování a distribuci učebnic, knih a pomůcek, zprostředkování kurzů, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, zajišťování zájmové činnosti dětí a žáků v době mimo vyučování. B. Příspěvková organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: hostinská činnost poskytování tělovýchovných služeb výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. C. Organizace sleduje doplňkovou činnost odděleně v souladu se zvláštními předpisy, především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. D. Podmínkou provádění doplňkové činnosti je její ziskovost na konci účetního období, přičemž pro účely vyhodnocení ziskovosti se neuvažuje tvorba opravných položek a rezerv podle zvláštního zákona. Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, vytvořený zisk z doplňkové činnosti organizace použije ve prospěch své hlavní činnosti.

8 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 8 / Vedení školy Ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace byla jmenována s účinností od Mgr. Renáta Wapieniková. Statutární zástupkyní ředitele je Mgr. Yvona Sporyszová, zástupkyní ředitele pro 1. stupeň je Mgr. Monika Kotajná, zástupkyní ředitele pro mateřské školy je Mgr. Gabriela Hřebačková. 2.8 Školská rada Školská rada sídlo: ZŠ Pod Zvonek 1835, Český Těšín- Svibice, datum zřízení: počet členů: 9, předseda: paní Kateřina Witosová 3 PŘEHLED O ŠKOLE Počet tříd nebo oddělení Počet žáků / dětí Počet přepočtených vyučujících Mateřská škola ,48 Základní škola ,6 Školní družina ,2 Stavy jsou uvedeny v souladu se zahajovacími výkazy k a Předškolní vzdělávání Velký důraz je kladen na předškolní vzdělávání, které se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze v případě, umožňují-li provozní podmínky snížit počet dětí v oddělení. Škola má vypracovaná kritéria a systém bodového ohodnocení, kterými se řídí při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Kritéria slouží pro potřebu rozhodování o přijetí či nepřijetí a jsou použita v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od nadcházejícího školního roku překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria vychází z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. V MŠ Okružní jsou tři oddělení, která jsou nazvána dle pohádkových bytostí Budulínek, Karkulka a Večerníček. Další oddělení je využíváno jako tělocvična, neboť současný technický stav místnosti neumožňuje její využití k celodennímu pobytu dětí. V jednotlivých odděleních respektujeme věkové zvláštnosti dětí. U předškoláků se pedagogové zaměřují zejména na přípravu dětí a jejich plynulý přechod do 1. tříd, další dvě oddělení jsou smíšené třídy mladších a nejmladších dětí. MŠ Čáslavská má dvě třídy logopedické- Krtek 1A a 1B a tři oddělení- Maková panenka, Víla Amálka a Rákosníček. I zde se nachází jedno oddělení, které je využíváno jako tělocvična k pohybovým a kulturním aktivitám dětí. Děti v MŠ Čáslavská se rozdělují dle stejného klíče jako v MŠ Okružní jedna třída předškoláků a dvě smíšené třídy mladších a nejmladších dětí. Do logopedické třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení SPC Karviná nebo jiného školského poradenského střediska. Jedná se o děti zdravotně postižené - různé stupně vady řeči, děti tělesně postižené aj. Odborná péče je zajišťována třemi pedagogy, kteří s dětmi provádí pravidelnou reedukaci. Součástí MŠ je i odborná logopedická ambulance, která dětem z logopedických tříd zajišťuje pravidelnou péči. MŠ Dolní Žukov má jedno oddělení s počtem 2 dětí, jedná se tedy o heterogenní skupinu dětí. Děti všech mateřských škol absolvují výuku plavání a ozdravný pobyt ve škole v přírodě v Koňakově.

9 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 9 / Základní škola POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD ročník Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě , ,5 25,5 21 Ve školním roce 213/14 byla základní škola úplnou základní školou rozdělenou na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří žáci 1. až 5. ročníku vzdělávající se ve dvou budovách - Slovenská a Pod Zvonek. V budově Pod Zvonek se vyučuje zpravidla jedna třída ročníku a přednostně jsou zde, s ohledem na dopravní dostupnost, umísťováni žáci dojíždějící a žáci dolního sídliště. 3.3 Školní družina Ve školní družině bylo otevřeno 5 oddělení, z toho 3 v budově Pod Zvonek a 2 v budově Slovenská, ranní výprava se uskutečňuje v budově Pod Zvonek. Během celého roku je realizováno převádění žáků mladšího školního věku v určeném čase mezi budovami. Je určeno zejména pro žáky, kteří se účastní ranní výpravy a vzdělávají se v budově Slovenská. Během celého školního roku děti získávaly nové poznatky a zkušenosti a rozvíjely svou nápaditost, myšlení, fantazii a tvůrčí schopnosti pomocí Pohádkového vzdělávání. Země pohádek a fantazie zahrnovala mimo jiné tvořivé, přírodovědné, výtvarné i pohybové náměty, také hry s čísly a písmenky. Rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení vyjadřovacích schopností si děti procvičily při literárně dramatické činnosti. Hlavní úkoly: zajímavou a různorodou nabídkou aktivit ve školní družině zpříjemnit pobyt žákům v družině v odpoledních hodinách pracovat dle celoročního pláun práce v souladu s platnou legislativou, začlenit prvky environmentální výchovy, dopravní výchovy, výchovy ke zdraví, prevence negativních jevů a bezpečnosti v souladu s vypracovanými programy školy. Děti se mohly zapojit do aktivit kroužků: Kuchtík, Mladý zdravotník a Šikulkové. V dnešní době děti tráví spoustu času u počítače a televize, proto v nabídce kroužků nesměl chybět ani Sportovní kroužek. Zde si děti užily spoustu pohybu nejen při kolektivních míčových soutěžích, ale i relaxačních cvičeních. Ten, kdo rád stále něco vyrábí, se zapojil do kroužku Dovedných rukou. Každý týden si děti odnesly svůj výrobek, kterým jistě potěšily své nejbližší, domů. Veškeré výrobky si mohli zájemci prohlédnout na webových stránkách školy. Děti ze školní družiny v budově Slovenská celoročně navštěvovaly městskou knihovnu, kde mohly zhlédnout výstavy různých autorů. Paní knihovnice dětem pravidelně předčítala z nových knih a seznamovala je s novými autory. Školní družina podporuje projekt Celé Česko čte dětem. 3.4 Školní jídelny Stravování žáků, dětí, studentů, zaměstnanců školy a cizích strávníků zajišťují školní jídelny Pod Zvonek 1835/28, Slovenská 1, Čáslavská a Okružní, které jsou organizační součástí školy a školní jídelna Ostravská, zajišťující smluvně stravování pro MŠ Dolní Žukov. Výdejna v Masarykových sadech zajišťuje výdej obědů žákům ZŠ Kontešinec, studentům středních škol a jejich zaměstnancům. Výdejna na ulici Polní zajišťuje

10 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 1 / 29 výdej stravy pro děti MŠ a žáky ZŠ Havlíčkova. Dobu přestávek mohou využít žáci k nákupu svačinek a školních potřeb v bufetech v budovách pod Zvonek a Slovenská. Obě jídelny Pod Zvonek i Slovenská zajišťují obědy pro cizí strávníky, jídelna Slovenská vaří také diety a obědy pro sociální služby. Ve školním roce 213/14 se k stravovalo: MŠ Okružní Počet strávníků děti 74 zaměstnanci školy 1 Celkem 84 MŠ Čáslavská Počet strávníků děti 99 zaměstnanci školy 14 Celkem 113 Výdejna na ulici Polní - výdej stravy pro děti MŠ a žáky ZŠ Havlíčkova Počet strávníků děti 25 žáci 32 dospělí 6 Celkem 63 Školní jídelna Slovenská a výdejna Masarykovy sady Počet strávníků Žáci a studenti 51 Zaměstnanci školy 85 Cizí strávníci 319 Celkem 95

11 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 11 / 29 Školní jídelna Pod Zvonek Počet strávníků Žáci a studenti 192 Zaměstnanci školy 35 Cizí strávníci 71 Celkem PROFILACE ŠKOLY Cílem vzdělávací a výchovné práce v naší základní a mateřské škole (dále jen škola) je podpora všestranného a harmonického rozvoje osobnosti dítěte s ohledem na jeho individuální a vývojové potřeby a zvláštnosti. Práce škol základní a mateřské je intenzivněji podporována v těchto oblastech ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Cílem je prosazovat ve všech činnostech školy princip udržitelného rozvoje a vytvářet u žáků i dětí pozitivní postoje k životnímu prostředí. Žáky a děti vedeme k myšlence, že vše, co udělají pro naši planetu Zemi, bude mít dopad nejen na jejich budoucí život, ale i na život příštích generací. Cíle: a) podněcovat a rozvíjet u žáků citový a zodpovědný vztah k přírodě a životnímu prostředí a pěstovat u nich návyky k její ochraně; b) rozvíjet u žáků myšlení, které podpoří u žáků potřebu řídit se v životě základními principy udržitelného rozvoje; c) ekologizace provozu školy; d) estetizace interiéru a exteriéru školy; e) rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě; f) aktualizovat roční plán environmentální výchovy a zapracovat jeho jednotlivé body do školního vzdělávacího programu; g) podněcovat žáky ve sběru druhotných surovin prostřednictvím mezitřídní soutěže ve sběru papíru. Začlenění této problematiky do výuky i práce jednotlivých pedagogů organizuje a řídí koordinátorka EVVO dokumentem s propracovanou koncepcí EVVO ve škole. Program iniciuje a koordinuje celoškolní aktivity v péči o životní prostředí - péče o zeleň a úprava okolí školy, výsadba stromů dětmi MŠ a žáky 1. ročníku, ekologické vycházky, Den Země, exkurze, projektové dny, začlenění a propojenost aktuálních témat do předmětů, organizace třídění odpadu, estetizační komise, spolupráce při začlenění biopotravin do stravy ve školní jídelně, spolupráce s organizacemi (MěÚ v Č. Těšíně, Albrechtova střední škola v Českém Těšíně, sdružení VITA, TRIANON Č. Těšín) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Sportovní aktivity Základní škola disponuje vlastním sportovním zázemím: 2 velké tělocvičny, 2 malé tělocvičny, učebna plavání, víceúčelové hřiště, cvičební sál. Velmi dobré vybavení je využíváno jak k hodinám tělesné výchovy, tak k rozšířené výuce plavání a nabídce odpoledních mimoškolních aktivit. Výuka plavání je uskutečňována v rámci hodin tělesné výchovy v každém ročníku. Zapojujeme se intenzivně do sportovních aktivit města v rámci soutěží základních škol O pohár starosty města. Ke Dni dětí pořádají vyučující pro žáky 1. i 2. stupně Školní olympiádu. Pravidelně využíváme také zimního stadionu a pořádáme zimní bruslení. Žáci 7. ročníku se zúčastňují pobytového turistického kurzu v Beskydech. Organizovány jsou lyžařské kurzy pro děti mateřských škol a žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Mezi dlouhodobé aktivity patří zapojení do mezinárodního projektu V4. Cíle:

12 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 12 / 29 a) podporovat fyzickou aktivitu žáků pestrou nabídkou pohybových a sportovních aktivit jak v rámci výuky tak mimoškolních aktivit; b) začleňovat hodiny plavání do tematických plánů všech ročníků; c) podporovat lyžařské aktivity formou lyžařského výcviku; d) podporovat účast našich žáků ve sportovních soutěžích a mezinárodní sportovní spolupráci; e) dokončit projekt sportovního areálu; f) podporovat pohybové aktivity formou turistického kurzu a školní olympiády. Moderně rekonstruované hřiště nabízí možnost aktivního trávení volného času pro občany města. Díky systému správců hřiště, kteří se starají o pořádek a zajišťují klidné a kvalitní zázemí pro nájemce, jsme téměř zcela eliminovali ničení zařízení areálu. Propracovaný systém pronájmů umožňuje klientům výběr mezi hřištěm či tělocvičnami školy a je zejména oceňován při rozmarech počasí. Výčet sportovních úspěchů a aktivit školního roku je součástí brožury Svibický zvonek, která je přílohou tohoto dokumentu Správné držení těla Pokračujeme v unikátní spolupráci s Nemocnicí v Českém Těšíně, konkrétně s paní ředitelkou MUDr. Barborou Zbránkovou, primářkou rehabilitačního oddělení, a týmem rehabilitačních sester, které po létech výzkumu držení těla a návyků dětí mladšího školního věku realizují projekt nápravy a vedení ke správnému držení těla. Proškolení pedagogové školy provádí v rámci vyučovacích hodin nápravná opatření. Do hodin jsou začleňovány aktivizační pohybové činnosti, které vedou ke správnému držení těla a odstranění únavy z jednostranného zatěžování. Do tohoto projektu jsou rovněž začleněni všichni pedagogové mateřských škol, kteří byli proškoleni, a získané zkušenosti aplikují při své každodenní činnosti s dětmi. Naší snahou je, aby se správné držení těla stalo nedílnou součástí každodenního života dětí od nejútlejšího věku a aby si návyk správného držení těla a korektního sezení odnesli i mimo školu a dokázali jej aplikovat i při ostatních mimoškolních aktivitách spojených se sezením. Záměrem školy je v souvislosti s tímto projektem pravidelné sledování růstu dětí a přizpůsobování školního nábytku výšce a potřebám žáka a také pozitivní ovlivňování množství učebnic a učebních pomůcek tak, abychom omezili váhu školních tašek Aktivní odpočinek o přestávkách Přizpůsobujeme prostory školy k aktivnímu trávení času o přestávkách. Žáci se věnují stolnímu tenisu. Škola zajistila půjčovnu pálek a vybavené stoly. Vedeme žáky k pobytu venku a umožňujeme trávit čas v atriu školy. To vše s ohledem na bezpečnost žáků a jejich somatický a duševní vývoj JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Od prvního ročníku je součástí našeho vzdělávacího programu výuka anglického jazyka. Od sedmého ročníku vyučujeme druhému světovému jazyku. Již několik let nabízíme výuku německého a ruského jazyka. Slovní zásoba je během celé školní docházky usměrňována tak, aby byl splněn náš cíl - poskytnout takové vzdělání v jazykové oblasti žáka, které umožní domluvit se v základních životních situacích. Připravujeme také žáky pro další studium jazyka. Přizpůsobujeme vybavení jazykových učeben této prioritě a v letošním roce jsme vybavili učebnu německého jazyka interaktivní tabulí. Pro větší názornost a zpestření výuky připravili pedagogové řadu interaktivních výukových materiálů Podpora čtenářské gramotnosti Čtenářské aktivity dětí a žáků podporujeme návštěvami knihovny, aktualizací knižního fondu stávající školní knihovny, besedami se spisovateli, pravidelnou četbou knih na pokračování, tvorbou pracovních listů ve všech ročnících 1. stupně, zápisem přečtené knihy a příběhů do Čtenářského portfolia, které bylo vytvořeno a vzhledově sjednoceno pedagogy školy. Děti MŠ se zapojily do aktivity Celé Česko čte dětem. V rámci podpory čtenářské gramotnosti organizujeme projektové dny: žáci 1. tříd předčítají dětem v MŠ, žáci druhého stupně čtou na prvním stupni, letos se do tohoto projetu zapojí všechny ročníky prvního stupně, děti MŠ a žáci ZŠ pravidelně navštěvují oddělení městské knihovny PODPORA ŽÁKŮ S HUDEBNÍM NADÁNÍM

13 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 13 / 29 Podporujeme u žáků jejich nadání v hudební oblasti. Ve škole působí dva pěvecké sbory Zpívata a Ptáčata, které nabízí žákům možnost uplatnit se nejen v rámci výuky, ale i při mimoškolních činnostech. Své důležité postavení zaujímá v této oblasti také kroužek bicí, hry na kytaru a flétnu a školní hudební skupina. Důležitá je i spolupráce se soukromou ZUŠ, které pronajímáme prostory v naší základní škole. Rovněž učitelky v mateřských školách se snaží v dětech pěstovat zájem o zpěv a probouzet v nich přirozený cit k hudbě PODPORA MATEMATICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Za důležitou součást vzdělání a přípravy pro život považujeme matematickou a finanční gramotnost. Od školního roku 21/11 jsme začali vyučovat volitelný předmět Finance a ekonomika, a to v osmých ročnících. Během prvního roku jsme zjistili, že nejenom žáci, ale i rodiče přijali výuku finanční gramotnosti pozitivně. My, učitelé, jsme si ověřili nutnost a smysluplnost témat finanční gramotnosti v základní škole. Zájem žáků o tuto problematiku je velký. Proto zachováme to, co se osvědčilo a zdařilo a budeme hledat další cesty a možnosti tam, kde naše spokojenost nebyla stoprocentní. Po čtyřech letech práce však již máme potvrzeno, že výuka finanční gramotnosti na základní školy patří a pro budoucnost našich žáků je velmi potřebná MRAVNÍ VÝCHOVA Mravní výchova patří k prioritám, a proto jsme si vytýčili tyto cíle: nadále se snažit o navrácení tradičního obsahu základním mravním pojmům; usilovat o rozvíjení úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům; vytvářet správný vztah k osobnímu i cizímu majetku; mravní principy vštěpovat dětem již od nejútlejšího věku, tedy již v mateřských školách sledovat a okamžitě řešit jakýkoli projev nebo i náznak šikanování, násilí a hrubosti; veškeré závažnější kázeňské problémy řešit ve spolupráci se zákonnými zástupci a postupovat dle vnitřních směrnic školy; při jednání s žáky i zákonnými zástupci užívat pedagogického taktu, preferovat osobní jednání, využívat nejprve možnosti pohovorů a pak následně výchovných komisí; uvědomit si, že žák, učitel i pracovník této základní školy je současně jejím reprezentantem a je sledováno veřejností jeho vyjadřování o samotné škole i práci; pravidelně pracovat s žáky v hodinách s ustanoveními školního řádu a diskutovat o nich ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE: Všichni pedagogové školy jsou proškoleni a dokáží pracovat s běžnými i výukovými programy. Pro práci v naší škole je samozřejmostí získávání informací prostřednictvím sítě Internet. ICT plán, který rozpracovává nejdůležitější úkoly a plán rozšiřování počítačové sítě je každoročně doplňován a hodnocen. Složitá údržba sítě je zajišťována správkyní sítě ICT, práce s výukovými programy, zajištění internetových stránek a správné funkce programu Bakalář metodiky ICT. Cíle: a) modernizace počítačové učebny; b) zavedení vnitřní sítě mezi kabinety, odbornými učebnami a jednotlivými budovami školy; c) nákup moderních výukových programů; d) modernizace dalších odborných učeben; e) modernizace internetových stránek školy; f) plné využití počítačové učebny při výuce a rozšíření nabídky volitelných a nepovinných předmětů; g) tvorba digitálních učebních materiálů a využívání interaktivních tabulí k výuce;

14 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 14 / 29 5 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY: Výchova a vzdělání se uskutečňuje ve čtyřech vzájemně propojených budovách Pod Zvonek, odloučeném pracovišti Slovenská, budově krytého bazénu a třech mateřských školách. Vnitřní části budov jsou průběžně opravovány. Průběžně je každoročně prováděna výměna podlahových krytin tříd a chodeb, výmalba prostor, úprava venkovních prostor. V tomto školním roce byla provedena částečná rekonstrukce atria a žákovská kuchyňka byla vybavena novým nábytkem. Každá ze tříd se vyučuje ve vlastní kmenové místnosti, za výukou v odborných učebnách žáci docházejí. Na budově Pod Zvonek využívají žáci 5 učeben k výuce cizího jazyka, dvě učebny k výuce mateřského jazyka, čtyři učebny k výuce přírodovědných předmětů, nově vybavenou učebnu ICT a žáci 1. stupně ještě mají navíc k dispozici multimediální učebnu, ve které učitelé využívají především různé výukové materiály. Všechny odborné učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, diaprojektorem a počítačem. Ve školním roce 213/14 byla učebna ICT vybavena 2 novými počítači a výškově nastavitelnými židlemi. V budově Slovenská jsme obohatili počítačovou učebnu o další PC, interaktivní tabuli s dataprojektorem, podařilo se nám rovněž zařídit novou učebnu pro výuku anglického jazyka. V této učebně jsme shromáždili všechny pomůcky, které vytvořili pedagogové v rámci projektu českotěšínských škol Komunikujeme bez hranic. Kmenové třídy vybaveny interaktivními tabulemi, postupně obnovujeme třídy výškově nastavitelnými židlemi a lavicemi a novým nábytkem, neboť většina tříd je vybavena nesourodými kusy nábytku. Důraz je kladen na materiálně technické vybavení mateřských škol. Pedagogové mají k dispozici počítač a tiskárnu, které jsou umístěny ve sborovně na jednotlivých pracovištích MŠ, vedoucí učitelky mají k dispozici notebook a tiskárnu. Přestože je dětem z MŠ umožněna práce s interaktivní tabulí v základní škole, usilujeme o nákup této tabule do MŠ. Systematicky je doplňován mobiliář všech MŠ, doplňují se učební pomůcky, důraz je kladen nejen na interiér MŠ, ale i celkový vzhled zahrad. Jsou vypracovány projekty na revitalizaci zahrad a postupné začleňování venkovních herních prvků. Veškeré arboristické zákroky jsou prováděny velmi citlivě, v souladu s doporučením Oddělení životního prostředí Města Český Těšín. Velká pozornost je věnována hygienickým podmínkám a požadavkům MŠ. Ve všech třídách MŠ Okružní a Čáslavská byly zakoupeny myčky na nádobí. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla MŠ v Dolním Žukově, kde byla realizována 1. etapa přestavby budovy zahrnující sanační práce. Část budovy MŠ byla podřezána a zbývající stěny pak ošetřeny chemickou injektáží zdiva. Odstranily se veškeré vnitřní a venkovní obklady, položila nová podlahová krytina a opravily stěny. Cílem těchto stavebních prací bylo zabránit pronikání vlhkosti do zdiva. Jsme si plně vědomi, že je potřeba postupně dovybavit mobiliář všech MŠ moderním a účelným nábytkem, tak aby odpovídaly nejen hygienickým podmínkám, ale i moderním standardům předškolního vzdělávání. 6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vlastní vzdělávací program školy Škola usiluje o to, aby poskytovala spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaný na schopnost uplatnit se v praktickém životě a motivovat k celoživotnímu učení. ŠVP je otevřeným dokumentem, který má reagovat na potřeby MŠMT, společnosti i samotných žáků, dětí, učitelů, zaměstnanců školy i zákonných zástupců. Nepovažujeme dokument za ukončený. Jsme připraveni evaluovat jednotlivé výstupy i kompetence a případně jej pozměnit pro další ročníky. Školní vzdělávací program pro mateřské školy Rok je jako provázek, plný her a otázek, každý uzlík na provázku odpoví nám na otázku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta poznání (v. 1.2), období školní docházky: stupeň ZŠ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta poznání (v. 1.3),

15 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 15 / 29 období školní docházky: a 2. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta poznání (v. 1.3), období školní docházky: a 2. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta poznání (v. 1.3), období školní docházky: a 2. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta poznání (v. 1.3), období školní docházky: a 2. stupeň ZŠ stupeň ZŠ II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 19/1 Školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením individuální vzdělávací plán období školní docházky od Přehled volitelných a nepovinných předmětů Ve školním roce 213/14 byli žákům 2. stupně nabídnuty tyto volitelné a nepovinné předměty: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6. ročník Dom Domácnost PsPč Psaní na počítači LDv Literárně dramatická výchova 7. ročník PoG Počítačová grafika ShV Sportovní hry PAj Praktická angličtina 8. ročník PoG Počítačová grafika FEk Finance a ekonomika TeP Technická praktika 9. ročník FEk Finance a ekonomika TeP Technická praktika PřS Přírodovědný seminář ShV Sportovní hry PoG Počítačová grafika SeD Seminář z dějepisu NjV Německý jazyk : NjV IX.A, B RjV Ruský jazyk: RjV IX. A, B

16 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 16 / NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Nab SbN HTv Náboženství Sborový zpěv Hudební tvorba 7 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 7.1 Přehled zaměstnanců školy Počet Zaměstnanci 43 Pedagogičtí pracovníci ZŠ 16 Pedagogičtí pracovníci MŠ 18 Správní zaměstnanci ZŠ 5 Správní zaměstnanci MŠ 19 Zaměstnanci ŠJ ZŠ 6 Zaměstnanci ŠJ MŠ 7 Zaměstnanci učebny plavání 114 Počet zaměstnanců celkem 7.2 Údaje o pedagogických pracovnících počet zaměstnanců z toho na MD, RD funkce 1 ředitel školy 1 statutární zástupce ředitele 2 zástupce ředitele, výchovný poradce 14 učitelé 1. stupně 15 1 učitelé 2. stupně 16 Učitelé MŠ 1 učitelé náboženství 5 Celkem učitelů 3 asistent pedagoga 5 vychovatel 1 psycholog 59 Celkem pedagogických pracovníků

17 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 17 / ÚDAJE O UKONČENÉM VZDĚLÁNÍ UČITELŮ počet zaměstnanců 16 učitelství pro 1. stupeň 6 učitelství pro 2. stupeň 5 učitelství pro 2. a 3. stupeň 14 Učitelství pro MŠ 7 Jiné nepedagogické vzdělání - kvalifikovaný 1 Jiné nepedagogické vzdělání - nekvalifikovaný 1 Odborná kvalifikace učitelů náboženství 5 celkem 8 ukončené studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7.3 Údaje o správních zaměstnancích počet zaměstnanců funkce 1 rozpočtář 1 personalistka 2 účetní 2 školník 3 školnice MŠ 9 uklízečka ZŠ 2 uklízečka MŠ 2 správce sportovního areálu 1 řidička 25 celkem Údaje o zaměstnancích školní jídelny počet zaměstnanců z toho na MD, RD funkce 3 1 vedoucí školní jídelny ZŠ 1 vedoucí školní jídelny MŠ 2 hlavní kuchařka 14 kuchařka ZŠ 5 kuchařka MŠ 25 celkem

18 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 18 / Údaje o zaměstnancích učebny plavání počet zaměstnanců funkce 1 vedoucí bazénu 2 Pedagog volného času 1 plavčík 2 strojník 1 Domovník, údržbář 7 celkem 8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Sledováním problematiky DVPP a její aktualizací jsou pověřeny zástupkyně ředitele. Vypracovávají v spolupráci s odborovou organizací plán DVPP, průběžně sledují jeho realizaci, doplňují změny, předkládají jej na začátku školního roku, stejně jako hodnocení plnění plánu DVPP z předchozího školního roku. prohlubování odborné kvalifikace počet zaměstnanců ICT 1 První pomoc 36 Instruktor lyžování 1 problematika MŠ 3 Management školy 3 elearning 1 probíhající studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů počet zaměstnanců koordinátor EVVO koordinátor ICT koordinátor ŠVP Metodik primární prevence probíhající studium ke splnění kvalifikačních předpokladů počet zaměstnanců Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Studium pro asistenta pedagoga 1

19 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 19 / 29 Hlavní úkoly v této oblasti: prioritou DVPP je vzdělávání s problematikou nových a moderních metod a forem výuky a jejich realizace v praxi, proškolení metodika prevence, školení výchovné poradkyně naplňující požadavky platné legislativy, proškolení s tématikou začlenění integrovaných žáků, školení metodika primární prevence v oblasti negativních jevů motivovat učitele k dalšímu vzdělávání, vytvořit podmínky a dle finančních možností rozpočtu školy umožnit pedagogům, aby se mohli účastnit vybraných akcí sledovat hospitacemi a pozorováním, zda jsou prostředky na DVPP vynaloženy účelně a zda jsou poznatky z těchto seminářů a přednášek uplatňovány v praxi pravidelně aktualizovat plán DVPP a sledovat uskutečněné akce dle zaměstnanců i předmětů informovat vyučující o možnostech doplnění vzdělání spolupracovat s KVIC, s NIDV 9 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 9.1 Přijímací řízení Typ školy Žáci pátého a sedmého ročníku gymnázia 5 víceletá gymnázia- z pátého ročníku 4 víceletá gymnázia z sedmého ročníku střední školy 19 střední školy - soukromé 1 učební obory s maturitou 5 učební obory tříleté 1 konzervatoř střední umělecké školy 2 školy pro žáky se zdravotním znevýhodněním obory s kódem E bez podání přihlášky 1 celkem počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 43 Z toho - v devátém ročníku Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd 3 počet žáků přijatých do prvních tříd 61 z toho počet žáků přijatých do prvních tříd po odkladu 3 Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 9

20 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 2 / Plnění školní docházky v zahraničí Počet žáků Plnění školní docházky dle Školského zákona561/24 Sb odst. 1 a) země, stát Velká Británie, USA, republika Slovenská 1 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 Přehled prospěchu za první a druhé pololetí Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Celkový průměrný prospěch 1. pololetí , pololetí , Klasifikace chování a výchovná opatření Klasifikace chování stupeň Velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pololetí stupeň stupeň celkem za školu Výchovná opatření stupeň pochvala Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy pololetí stupeň stupeň celkem za školu

21 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 21 / Přehled o absenci Počet hodin omluvené absence Na žáka Počet hodin neomluvené absence Na žáka Celkem za školu 1. pololetí ,979 25, pololetí ,858 2, celkem za školu Komisionální a opravné zkoušky Ve školním roce se konala jedna opravná zkouška, a to z českého jazyka. Zkoušku konali tři žáci 1. stupně. Dva žáci (jeden z 1. stupně a jeden z druhého stupně) se vrátili z ciziny. U těchto žáků byla zjišťována úroveň českého jazyka. 1.5 Výsledky vzdělávání v mateřské škole PRŮBĚH EDUKACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHARAKTERISTIKA Škola zná schopnosti a úroveň svých dětí v roli žáků i předpoklady a systematicky sleduje a informuje zákonné zástupce o pokrocích dětí formou schůzek s rodiči a osobních konzultací. Vymezené cíle vycházejí vždy z rámcového programu ŠVP PV. Škola má propracován adaptační program přechodu z rodinného do školního prostředí, organizuje činnosti, které jsou stavěny na základě prožitků tzv. prožitkové učení a k učení využíváme především formu her, která je základem pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Okružní a Čáslavská je sídlištní mateřskou školou, kde je sociální skladba dětí různorodá. Velmi často se setkáváme s dětmi z méně podnětného prostředí, pro které je vypracován individuální program a častěji je třeba kontaktovat zákonné zástupce a informovat je o metodách a postupech, které v rámci učení se aplikují při práci s dětmi. Jsou organizovány besedy s odborníky, kteří se snaží osvětou pomoci zákonným zástupcům při výchově jejich dětí. V mateřské škole jsou zřízeny třídy předškoláků, kde je cílem dosáhnout v co největší míře očekávaných kompetencí vymezených rámcovým programem. Mateřská škola Pod Zvonek je školou rodinného typu, kde děti často vyrůstající v prostředí mezi generacemi rodičů a prarodičů, což má velmi kladný vliv na výchovu dětí. CÍLE A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Okružní, Čáslavská a Pod Zvonek má vypracován ŠVP pod názvem Rok je jako provázek, plný her a otázek, každý uzlík na provázku, odpoví Vám na otázku. Obsah ŠVP obsahuje jasně a srozumitelně formulované cíle, které jsou v souladu s vizí školy. Všichni pedagogové školy pracují s tímto programem a mají odpovědnost ho naplňovat. Cíle ŠVP jsou rozpracovány do třídních vzdělávacích programů podle individualit dětí. Vzdělávací obsah je logicky strukturován a všechny klíčové kompetence v ŠVP jsou vhodně a optimálně aplikovány z hlediska posloupnosti a časové dotace. Na škole proběhla ve školním roce 213/214 školní inspekce, která zhodnotila program, jako kvalitní, jasný a srozumitelný. ORGANIZACE EDUKAČNÍHO PROCESU ŠKOLY Rozvrh denních činností dětí respektuje zásady školní psychogieny vzhledem k daným podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy. Rozvrh denních činností je systematicky plánovaný a všestranně zaměřený. Vnitřní informační a komunikační systém školy je dostatečný. Ve vzdělávacím procesu pedagogové využívají vhodných forem a metod výuky vzhledem k vymezeným cílům a obsahu výuky a individuálním zvláštnostem dětí. Učitelé komunikují efektivně s celou třídou, skupinami, jednotlivými dětmi. Učební úkoly jsou zajímavé, podporují edukaci dětí.

22 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 22 / 29 UČENÍ A ROZVOJ DĚTÍ V ROLI ŽÁKA- PRŮBĚH EDUKACE Děti v roli žáků jsou v edukačním procesu aktivní. Dokáží úspěšně spolupracovat ve skupinách. Většina dětí však vyžaduje individuální práci, kdy je třeba zvláště na konci předškolního období upozorňovat zákonné zástupce na co se zaměřit, co zlepšit a v čem je nutná spolupráce zákonných zástupců a školy. Spolupracovat ve skupinách děti dokážou samostatně až ve třídě předškolních dětí, ačkoliv se učí spolupracovat již od 3 let, kdy nastoupí do mateřské školy je nutná motivace a stálý dohled pedagoga u činností aktivizovaných v rámci učení. Nejlépe se organizují ve smíšených třídách práce ve 2-3 skupinách, kdy řízenou činnost provádí dva pedagogové. Osvědčily se také metody individuální práce s dětmi v rámci učení ihned po příchodu do mateřské školy, kdy jsou zařazovány individuální činnosti dle zájmu dětí. Základními cíli, které se snažíme naplňovat v našich mateřských školách, jsou především základy pravidel chování, hodnot a mezilidských vztahů, základy pro citový, rozumový a tělesný vývoj a vytváření předpokladů pro základní vzdělávání mezi které patří především pozornost předškolákům a dětem s odkladem školní docházky. ÚROVEŇ PŘIPRAVENOSTI DĚTÍ NA ŠKOLU Děti jsou schopné na konci předškolního období stráveného v naší mateřské škole zvládat základní kompetence k učení, dokáží řešit konflikt tedy zvládají kompetence k řešení problémů, zvládají kompetence komunikativní, ačkoliv spousta dětí navštěvuje odborníky logopedy před nástupem do školy, zvládají kompetence sociální a personální, ale také kompetence činností a občanské. Převážná část dětí se dobře orientuje v základních datech, jako jsou jméno, věk, bydliště a adresa. Děti zvládají pojmenování barev. Největší bariérou je slovní zásoba, která je na velmi nízké úrovni a rovněž většina dětí dochází k logopedovi vzhledem k diagnostikované vadě řeči různého stupně. Početní představy děti zvládají bez problémů. Základní geometrické tvary umí děti pojmenovat a poznat pohledem. Problémem dále je pozornost zaměřená ke konkrétnímu úkolu, mnohé děti nedovedou samostatně splnit úkol bez pomoci pedagoga. V oblasti grafomotoriky se usiluje o správný úchop a držení tužky a odpovídající úroveň kresby. Přes veškeré úsilí a snahu o co nejlepší dosažení výsledků ve výchovně-vzdělávacím procesu se stále setkáváme s dětmi, které jsou sociálně nevyzrálé na roli školáků a jsou jim navrženy odklady školní docházky. 1.6 Integrace zdravotně postižených žáků Naším cílem je integrovat zdravotně postižené děti a žáky s ohledem na jejich individuální potřeby tak, abychom pro ně vytvořili řádné podmínky, které vyžaduje současná legislativa, a abychom se společně naučili žít a respektovat tyto individuální předpoklady a požadavky v běžné škole. Zároveň vnímáme tento fakt, integrovat žáky do běžných tříd, jako možnost vést ostatní děti k vzájemné toleranci, respektu a ohleduplnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v Českém Těšíně není samostatná škola ani třída pro děti se zdravotním postižením, které vyžadují výuku dle dodatku RVP- pro děti s LMP, věnujeme významnou pozornost integraci těchto žáků v naší základní škole. Kromě žáků s vývojovými poruchami učení a chování, integrujeme rovněž žáky s tělesným postižením. Integrace zdravotně handicapovaných dětí tvoří nedílnou součást vzdělávacího procesu nejen na základní ale i v mateřské škole. V MŠ na ul. Čáslavské je zřízena speciální logopedická třída, která umožňuje pravidelnou systematickou a zejména pak odbornou péči především dětem s vadami řeči, integrujeme však i děti s tělesným postižením. Řízením a kontrolou práce začleňování zdravotně postižených žáků do výchovně vzdělávacího procesu naší školy včetně řízení práce asistentek pedagoga je pověřena zástupkyně ředitele pro 1.st. Spolupracuje s koordinátorkou ŠVP při realizaci požadavků pro práci s integrovanými žáky do ŠVP a plánů práce školy. Integrace zdravotně postižených žáků se uskutečňuje dle požadavků platné legislativy formou individuálních vzdělávacích plánů, řízené skupinové práce v samostatných hodinách určených pro žáky se SPU, dodatku RVP- pro děti s LMP. V letošním školním roce je integrace žáků podpořena třemi čtyřmi asistentkami pedagoga. Speciálně pedagogickou péči zajišťují v tomto školním roce speciální pedagog a jeden pedagog z řad zaměstnanců školy.

23 Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 213/14 Revize 23 / 29 Hlavní úkoly při práci s integrovanými žáky: výchovou a pravidelnými diskuzemi se žáky podněcovat jejich zájem o zdravotně postižené žáky, budovat u nich vstřícný přístup a pomoc integrovaným žákům, vést žáky k porozumění a pochopení, že integrace není zvláštnost, ale součást běžného života věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémy v učení i chování a včas doporučit zákonnému zástupci vyšetření v SPC, PPP apod. účinně pomoci integrovaným žákům při jejich začleňování, vytvořit podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření umožnit a zabezpečit soustavné vzdělávání učitelů pracujících s integrovanými žáky, vyměňovat si zkušenosti a realizovat poznatky v praxi upravovat prostředí a přizpůsobovat pohybu zdravotně postižených žáků v prostoru školy kontrolovat a řídit práci vyučujících, kteří integrují ve svých třídách žáky, kteří jsou vyučováni dle dodatku RVP- pro děti s LMP, tvořit a kontrolovat rozvrh hodin těchto žáků kontrolovat a řídit práci asistentů pedagoga zajistit ve škole bezbariérový přístup pro žáky tělesně postižené Ve škole funguje propracovaný systém práce s integrovanými žáky, který je postaven na proškoleném týmu pedagogů i dostatečném materiálně technickém zázemí s pomůckami a vybavenou učebnou. K těmto žákům byli schváleni 3 4 asistenti pedagoga. Druh zdravotního postižení počet žáků ZŠ Počet dětí MŠ Vada sluchu 1 Tělesné postižení 2 Mentální postižení 9 Vady řeči 5 22 Vývojové poruchy učení /chování 17 Zdravotní znevýhodnění 1 11 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Problematika prevence sociálně patologických jevů je detailně zpracována ve vnitřních dokumentech školy: Minimálním preventivním programu a Preventivní strategii. Dokumenty řeší prevenci z hlediska dlouhodobých až krátkodobých cílů a jsou nápomocny při prevenci i konkrétním řešení vzniklé situace. Problematika je řešena také v ŠVP pro mateřské školy Rok je jako provázek, plný her a otázek, každý uzlík na provázku odpoví nám na otázku a ŠVP Škola - cesta poznání. Plán prevence byl zaměřen zejména na zdravý životní styl, všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, na demokratické principy, na respektování žáka jako osobnosti a na soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. V krátkodobých cílech jsou jednotlivé prvky prevence v oblasti sociálně patologických jevů rozpracovány do konkrétních předmětů. Ve výuce je uplatňována nejen skupinová práce, ale také komunitní kruh, který velmi pozitivně působí na myšlení a jednání žáků. Velký důraz je kladen na úzkou spolupráci s rodiči, kteří jsou pravidelně informováni o preventivní strategii školy na společné schůzi rodičů, na stránkách školy: ale také na třídních schůzkách. Třídní učitelé pracovali s třídním kolektivem žáků a ve své práci je vedli k vytváření hodnotového žebříčku. Všichni pracovníci školy usilovali a nadále budou usilovat o zkvalitňování klima školy. Do střednědobého plánu byla začleněna spolupráce s organizacemi, které se problematikou prevence zabývají. Velmi dobře probíhala spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Český Těšín. Rovněž spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a Oddělením sociálně právní ochrany dětí je na velmi vysoké úrovni. Velmi intenzivně je využíván Systém včasné intervence, pomocí kterého jsou zasílány zprávy na OSPOD. Osvědčila se spolupráce s o. s. AVE a také nově otevřená cesta k programům o.s.rizika internetu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Titulní list /celk. počet: 1 / 33 Vypracováno: 1. 1. 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 211/12 Zpracoval: Mgr. Renáta Wapieniková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více