Organizační řád Fyzikální olympiády

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Fyzikální olympiády"

Transkript

1 Č.j.: MSMT / Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento orgnizční řád Fyzikální olympiády: ČÁST PRVNÍ Zákldní ustnovení Čl. 1 Povh íl Fyzikální olympiády (1) Fyzikální olympiád (dále jen FO ) je předmětová soutěž z fyziky pro žáky zákldníh středníh škol, jejímž ílem je npomáht vyhledávání tlentovnýh žáků systemtiky podporovt rozvíjet jejih odorný růst. FO nízí zájemům o fyziku nejen příležitost k řešení náročnýh prolémů, le vytváří rovněž soustvu odornýh činností, vedouíh k populrizi fyziky, mtemtiky informtiky všestrnné péči o tlentovné žáky. (2) FO je jednotná pro elé území České repuliky pořádá se kždoročně. (3) FO se člení podle ktegorií soutěžníh kol. (4) Pojetí FO je v souldu s Mezinárodní fyzikální olympiádou (Interntionl Physis Olympid dále jen IPhO ) se záměry Světové federe fyzikálníh soutěží (World Federtion of Physis Competitions), jíž je FO členem. Čl. 2 Vyhlšovtel (1) Vyhlšovtelem FO je Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy České repuliky (dále jen ministerstvo ). (2) Zodpovědnou z uskutečnění soutěže n ústřední úrovni je z pověření ministerstv Jednot českýh mtemtiků fyziků (dále jen JČMF ). (3) N odorném zjištění soutěže se podílí vyrná fyzikální proviště, zejmén ktedry fyziky vysokýh škol. ČÁST DRUHÁ Čl. 3 Orgnize řízení soutěže (1) FO je orgnizován v následujííh ktegoriíh soutěžníh koleh:

2 d e f v ktegorii A určené pro žáky 4. ročníků středníh škol, 8. ročníků osmiletýh gymnázií 6. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním, krjském ústředním soutěžním kole, v ktegorii B určené pro žáky 3. ročníků středníh škol, 7. ročníků osmiletýh gymnázií 5. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním krjském soutěžním kole, v ktegorii C určené pro žáky 2. ročníků středníh škol, 6. ročníků osmiletýh gymnázií 4. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním krjském soutěžním kole, v ktegorii D určené pro žáky 1. ročníků středníh škol, 5. ročníků osmiletýh gymnázií 3. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním krjském soutěžním kole, v ktegorii E určené pro žáky 9. ročníků zákldníh škol, 4. ročníků osmiletýh gymnázií 2. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním, okresním krjském soutěžním kole, v ktegorii F určené pro žáky 8. ročníků zákldníh škol, 3. ročníků osmiletýh gymnázií 1. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním okresním soutěžním kole, g v ktegorii G (Arhimédiád) určené pro žáky 7. ročníků zákldníh škol 2. ročníků osmiletýh gymnázií; proíhá ve školním okresním soutěžním kole. (2) Temtiké změření jednotlivýh ktegorií FO dné úlohmi domáí části školního kol, prvidl soutěže oshujíí přesné instruke k určování jednoznčného pořdí dlší informe upřesňujíí orgnizi příslušného ročníku FO jsou zveřejňovány Ústřední komisí fyzikální olympiády (dále jen ÚK FO ) JČMF v letáíh, ve vyrnýh čsopiseh n internetovýh stránkáh FO. (3) Termíny konání jednotlivýh soutěžníh kol FO stnovuje ÚK FO v koordini s řídíími orgány dlšíh soutěží (zejmén předmětovýh olympiád) tk, y pokud možno neylo nrušeno prvidelné vyučování oeně hod škol. (1) Účst žáků v FO je dorovolná. 1) Čl. 4 Účst žáků v soutěži (2) Žák soutěží v ktegorii FO, která odpovídá jeho studijnímu ročníku, popřípdě může soutěžit i v ktegoriíh určenýh pro vyšší ročníky. (3) Žák není možné zřdit přímo do vyššího soutěžního kol FO. (4) Účstí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupe, souhlsí s podmínkmi tohoto orgnizčního řádu zvzuje se jimi řídit dále souhlsí: pro potřey orgnizčního zjištění soutěže s uvedením jmén, příjmení, dt nrození, dresy ydliště, kontktu, názvu dresy nvštěvovné školy,

3 ve zveřejněnýh výsledkovýh listináh s uvedením jmén, příjmení, počtu odů z jednotlivé úlohy, elkového počtu odů, umístění, názvu dresy nvštěvovné školy. Čl. 5 Úkoly soutěžííh (1) Úkolem soutěžííh je smosttně vyřešit úlohy dného soutěžního kol. Řešení úloh (dále jen protokoly ) musí soutěžíí zpst tk, y ylo možné sledovt jeho myšlenkový postup. (2) Utjení textů úloh je nezytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh (s výjimkou úloh domáí části školního kol) se soutěžíí seznmují ezprostředně při zhájení vlstního soutěžního kol. (3) Pokud má soutěžíí výhrdy k regulérnosti průěhu soutěže, má právo se odvolt v přípdě školního kol k učiteli fyziky pověřenému zezpečením soutěže, v přípdě vyššíh soutěžníh kol k příslušné komisi FO, popřípdě ke komisi o stupeň vyšší. Čl. 6 Orgnize propge soutěže n škole, školní kolo FO (1) Zodpovědným z uskutečnění soutěže n škole je ředitel, který pověřuje učitele fyziky zezpečením soutěže (dále jen referent ). (2) Úkolem referent je propgovt FO mezi žáky, připrvit, řídit vyhodnotit školní kolo, dodržovt pokyny k jeho průěhu, pomáht zájemům o účst v soutěži odornými rdmi doporučovt jim vhodnou literturu, přípdně zezpečit dlší konzulte, to i s učiteli škol vyššíh stupňů neo s odorníky z výzkumnýh ústvů prxe. (3) Spolu s referentem se n příprvě, řízení vyhodnoení školního kol mohou podílet dlší učitelé fyziky v rámi činnosti příslušné předmětové komise. (4) Ve všeh ktegoriíh FO má školní kolo studijní hrkter; v jeho domáí části žái řeší úlohy zdné v letáíh svá řešení odevzdávjí ve stnovenýh termíneh pověřenému učiteli. Kromě toho v ktegoriíh A, B, C D má soutěžíí z úkol prostudovt studijní mteriály, speiálně vydné pro kždou ktegorii, ze kterýh mohou ýt zdávány ndstndrdní úlohy. Jedn ze zdnýh úloh je experimentální, její řešení proíhá ve škole. (5) V přípdě zájmu žák o účst v soutěži je škol povinn připrvit soutěžíím podmínky pro vykonání experimentální úlohy, přípdně zezpečit vykonání experimentu n jiné škole. (6) Referent spolu s předmětovou komisí, je-li ustven: zjistí orgnizi regulérnost průěhu školního kol podle zdání ÚK FO, vyhodnotí protokoly soutěžííh v souldu s utorským řešením při respektování vlstníh fyzikálně správnýh postupů řešitelů, seznámí soutěžíí s utorským řešením úloh provede rozor hy,

4 d stnoví pořdí úspěšnýh řešitelů podle počtu získnýh odů; úspěšný řešitel je definován prvidly FO shválenými Ústřední komisí FO (dále jen Prvidl), e vyhlásí výsledky soutěže. (7) Po skončení školního kol zšle ředitel školy neo referent příslušné okresní neo krjské komisi FO: výsledkovou listinu všeh účstníků s počty dosženýh odů, studijními ročníky úplnou dresou školy, jmenný seznm oprvené protokoly úspěšnýh řešitelů nvrženýh k postupu do okresního neo krjského kol, stručné hodnoení školního kol. (8) Protokoly soutěžííh, kteří neyli nvrženi k postupu do vyššího kol, se n škole ushovávjí po dou jednoho roku. Komise FO všeh stupňů jsou oprávněny v přípdě oprvného řízení neo i z jinýh důvodů vyžádt si je k nhlédnutí. Čl. 7 Okresní kolo okresní komise FO (1) Zodpovědným z uskutečnění okresního kol FO je příslušný krj. (2) Pro řízení FO v okreseh zřizuje krj okresní komise FO (dále jen OK FO ), které jsou složeny z předsedy, místopředsedy, tjemník dlšíh členů. (3) OK FO tvoří vyrní učitelé zákldníh středníh, přípdně vysokýh škol, popřípdě zástupi JČMF jinýh instituí. (4) Členy OK FO jmenuje krj n zákldě návrhu odstupujíí okresní komise. Délk funkčního odoí je 5 let. Po uplynutí funkčního odoí mohou ýt dosvdní členové znovu jmenováni. (5) Úkolem OK FO je: propgovt FO n školáh, koordinovt činnost referentů FO poskytovt jim podle potřey odornou metodikou pomo, sledovt průěh zjišťovt regulérnost FO v okrese, řídit vyhodnotit okresní kolo. Z tím účelem OK FO mj.: (6) Úkolem poroty je: vyere n zákldě jednotného hodnoení nejúspěšnější soutěžíí ze školního kol ktegorií E F (ez ohledu n školu, kterou nvštěvují) pozve je nejméně deset dnů před konáním okresního kol, určí pro příslušnou ktegorii hodnotíí komisi (dále jen porot ) jejího předsedu, n zákldě návrhu poroty vyhlásí výsledky okresního kol.

5 vyhodnotit protokoly soutěžííh v souldu s utorským řešením při respektování vlstníh fyzikálně správnýh postupů řešitelů, d seznámit soutěžíí s utorským řešením úloh, stnovit pořdí soutěžííh podle počtu získnýh odů dlšíh pomonýh kritérií určenýh Prvidly, nvrhnout nejlepší úspěšné řešitele v ktegorii E k postupu do krjského kol. (7) Kždý protokol oprvují nejméně dv členové poroty. O přípdnýh nejsnosteh rozhoduje předsed poroty. (8) Orgnizátorem okresního kol je orgnize pověřená krjem. 2) (9) Úkolem orgnizátor okresního kol je: ve spoluprái s OK FO zezpečit podmínky pro konání okresního kol ve stnoveném termínu, zslt krji do jím stnoveného termínu formální oshové vyhodnoení finnční vypořádání ke v souldu s prvidly hospodření s finnčními prostředky poskytnutými ministerstvem n zezpečení soutěží n příslušný klendářní rok. (10) Úspěšní řešitelé, kteří se umístili n 1. ž 3. místě, održí diplom s vyznčením umístění věný dr v eně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžíí, kteří dosáhli počet odů stnovenýh Prvidly, održí diplom úspěšného řešitele. Osttní soutěžíí održí diplom z účst. (11) Po skončení okresního kol zšle tjemník OK FO příslušné krjské komisi FO: výsledkovou listinu všeh účstníků s počty dosženýh odů, studijními ročníky úplnými dresmi škol, jmenný seznm oprvené protokoly úspěšnýh řešitelů ktegorie E nvrženýh k postupu do krjského kol, stručné hodnoení okresního kol s údjem o počtu soutěžííh ve školníh koleh elého okresu. (12) Po skončení okresníh kol všeh ktegorií FO zšle tjemník OK FO příslušné krjské komisi FO příslušnému krji počty soutěžííh ve školníh okresníh koleh příslušnýh ktegorií FO, přípdně náměty doporučení ke zvýšení orgnizční úrovně soutěže připomínky k oshu náročnosti soutěžníh úloh. (13) Orgnizátor okresního kol rhivuje všehny mteriály, které se týkjí soutěže, včetně účetníh dokldů, 4) po dou 5 let. Výjimku tvoří protokoly soutěžííh, které ushovává OK FO, to po dou jednoho roku. Komise FO vyššíh stupňů jsou oprávněny vyžádt si je k nhlédnutí. Čl. 8 Krjské kolo krjská komise FO (1) Zodpovědným z uskutečnění krjského kol FO je krj.

6 (2) Pro řízení FO v krji zřizuje krj krjskou komisi FO (dále jen KK FO ), která je složen z předsedy, místopředsedů, tjemník dlšíh členů. (3) KK FO tvoří vyrní učitelé zákldníh, středníh vysokýh škol, přípdně zástupe JČMF jinýh instituí. (4) Členy KK FO jmenuje krj n zákldě návrhu odstupujíí KK shváleného krjskou poočkou JČMF. Délk funkčního odoí je 5 let. Po uplynutí funkčního odoí mohou ýt dosvdní členové znovu jmenováni. (5) Úkolem KK FO je: d propgovt FO n středníh školáh, koordinovt činnost pověřenýh učitelů, poskytovt jim podle potřey odornou metodikou pomo, sledovt průěh zjišťovt regulérnost FO v krji, koordinovt činnost okresníh komisí FO, řídit vyhodnotit krjské kolo. Z tím účelem KK FO mj.: vyere n zákldě jednotného hodnoení nejúspěšnější soutěžíí ze školního kol ktegorií A, B, C, D okresního kol ktegorie E pozve je k účsti nejméně deset dnů před konáním krjského kol, (6) Úkolem poroty je: určí pro příslušnou ktegorii porotu jejího předsedu, n zákldě návrhu poroty vyhlásí výsledky krjského kol. vyhodnotit v souldu s utorským řešením při respektování vlstníh fyzikálně správnýh postupů řešitelů, seznámit soutěžíí s utorským řešením úloh, stnovit pořdí soutěžííh podle počtu získnýh odů dlšíh pomonýh kritérií určenýh Prvidly (7) Kždý protokol oprvují nejméně dv členové poroty o přípdnýh nejsnosteh rozhoduje předsed poroty. (8) Orgnizátorem krjského kol je orgnize pověřená krjem. 2) (9) Úkolem orgnizátor krjského kol je: ve spoluprái s KK FO zezpečit podmínky pro konání krjského kol ve stnoveném termínu, zslt krji do jím stnoveného termínu formální oshové vyhodnoení finnční vypořádání ke v souldu s prvidly hospodření s finnčními prostředky poskytnutými ministerstvem n zezpečení soutěží n příslušný klendářní rok. (10) Úspěšní řešitelé, kteří se umístili n 1. ž 3. místě, održí diplom s vyznčením umístění věný dr v eně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžíí, kteří splnili

7 podmínky stnovené Prvidly, održí diplom úspěšného řešitele. Osttní soutěžíí održí diplom z účst. (11) Po skončení krjského kol zšle tjemník KK FO: ) členu ÚK FO pověřenému koordiní před ústředním kolem ktegorie A jmenný seznm všeh řešitelů této ktegorie, kteří splnili podmínky stát se minimálně úspěšným řešitelem. ) krjskému úřdu ÚK FO výsledkovou listinu všeh účstníků ktegorií A, B, C, D E s počty dosženýh odů, rokem nrození úplnými názvy škol s jejih dresmi. Lhůt n zslání výsledkové listiny s vyznčením úspěšnýh řešitelů je 1 měsí po termínu konání příslušného krjského kol. (12) V přípdě krjského kol orgnizovného n zákldě dohody společně pro víe krjů orgnizátor krjského kol ve spoluprái s KK FO zpruje pořdí všeh soutěžííh s uvedením počtu dosženýh odů smosttně pro kždý krj. (13) Po skončení krjskýh kol všeh ktegorií FO zšle tjemník KK FO ústřední komisi FO příslušnému krji počty soutěžííh ve školníh, okresníh krjskýh koleh všeh ktegorií FO, přípdně náměty doporučení ke zvýšení orgnizční úrovně soutěže připomínky k oshu náročnosti soutěžníh úloh (viz čl. 7 odst. 12). (14) Orgnizátor krjského kol rhivuje všehny mteriály, které se týkjí soutěže, včetně účetníh dokldů, 4) po dou 5 let. Výjimku tvoří protokoly soutěžííh, které orgnizátor krjského kol ushovává po dou jednoho roku. ÚK FO má oprávnění vyžádt si je k nhlédnutí. (15) Předsednitvo Krjské komise FO je povinno informovt o soutěži školy zájeme o fyzikální olympiádu formou zřízení prvidelného doplňování weovské stránky KKFO, n níž jsou uveřejňovány příslušné informe i výsledkové listiny okresníh krjskýh kol soutěže. (1) Úkolem JČMF je: Čl. 9 JČMF ÚK FO nvrhovt ministerstvu složení nové ÚK FO, dohlížet n čerpání rozpočtu FO pro ústřední ke jejih vyúčtování, po dou pěti let rhivovt všehny mteriály, které se týkjí FO, včetně účetníh dokldů. 4) (2) Řídiím orgánem FO je ÚK FO. (3) ÚK FO ustvuje pro průěžné řízení činnosti předsednitvo pro příprvu úloh FO provní skupiny. Členy provníh skupin mohou ýt i zkušení učitelé odorníi, kteří nejsou členy ÚK FO. (4) Předsednitvo tvoří předsed, místopředsedové, vedouí provníh skupin tjemník. (5) ÚK FO tvoří předsednitvo, předsedové KK FO dlší členové.

8 (6) Členy ÚK FO jmenuje ministerstvo n zákldě návrhu odstupujíí ÚK shváleného vedením JČMF. Délk funkčního odoí je zprvidl 5 let. Po uplynutí funkčního odoí mohou ýt dosvdní členové znovu jmenováni. (7) Ze závžnýh důvodů lze ukončit členství v ÚK FO před vypršením funkčního odoí. (8) ÚK FO zsedá nejméně jednou ročně, zprvidl u příležitosti ústředního kol, předsednitvo provní skupiny se sházejí podle potřey. (9) Úkolem ÚK FO je: d e f g h i j k l zjistit příprvu úloh, jejih utorská řešení pro všehny ktegorie soutěžní kol FO (viz čl. 3 odst. 1), zjistit distriui letáků FO pro školní kolo (viz čl. 3. odst. 2), utorskýh řešení krjským komisím FO, zjistit distriui úloh okresníh krjskýh kol jejih utorskýh řešení pro všehny ktegorie krjským komisím FO, shvlovt Prvidl, která řeší pomoná kritéri při určování jednoznčného pořdí podmínky pro úspěšné řešitele v jednotlivýh koleh FO, zezpečit odorný průěh řídit ústřední kolo soutěže ve spoluprái s pověřeným orgnizátorem (viz čl. 10 odst. 1), orgnizčně progrmově zezpečit výěrová příprvná soustředění FO uvedená v čl. 12 odst. 1 2, zveřejňovt ktuální mteriály n internetovýh stránkáh FO, zprovt podkldy pro přehled soutěží přehlídek, vyhlšovnýh ministerstvem pro následujíí školní rok, zslt je ministerstvu do 31. řezn příslušného roku, 5) n závěr elého ročníku FO s využitím podkldů uvedenýh v čl. 8 odst. 13 vyhodnotit jeho průěh zprovt hodnotíí zprávu, oshujíí mj. i elkové údje o počteh soutěžííh v jednotlivýh ktegoriíh soutěžníh koleh FO, zslt hodnotíí zprávu uplynulého ročníku soutěže (viz písm. h) JČMF ministerstvu, to do 15. listopdu příslušného roku, koordinovt činnost krjskýh komisí FO, propgovt FO v hromdnýh sdělovíh prostředíh, v odorném pedgogikém tisku, spoluprovt s pordními výory IPhO, dle možností nvrhovt úlohy pro jednotlivé ročníky těhto soutěží, m úze spoluprovt s Fyzikálním ústvem Akdemie věd ČR ktedrmi fyziky vysokýh škol, zejmén při příprvě soutěžníh úloh progrmu odornýh seminářů soustředění.

9 Čl. 10 Ústřední kolo (1) Orgnizátorem ústředního kol FO ktegorie A je orgnize pověřená ÚK FO n zákldě shváleného pořdníku, zprvidl poočk JČMF, střední neo vysoká škol v místě konání ke. Před zčátkem ústředního kol orgnizátor održí z ústředí JČMF finnční zálohu n zezpečení ke z prostředků poskytnutýh ministerstvem n příslušný klendářní rok. (2) Pro účst v ústředním kole vyere ÚK FO n zákldě jednotné koordine hodnoení krjského kol zprvidl nejvýše 50 nejúspěšnějšíh soutěžííh ktegorie A. Orgnizátor ústředního kol je písemně pozve k účsti nejméně deset dnů před konáním soutěže. (3) ÚK FO zjistí regulérnost průěhu soutěžního kol určí pro kždou úlohu ktegorie A porotu, která: d vyhodnotí protokoly podle utorskýh řešení, v odůvodněnýh přípdeh nvrhne k mimořádnému oenění soutěžíí, kteří podli zvláště originální řešení, seznámí soutěžíí s utorským řešením úloh umožní jim seznámit se s oprvenými protokoly diskutovt s oprvujíími, stnoví pořdí soutěžííh podle počtu získnýh odů dlšíh kritérií stnovenýh Prvidly. (4) Kždý protokol oprvují nejméně dv členové poroty o přípdnýh nejsnosteh rozhoduje předsed poroty. (5) N závěr ústředního kol vyhlásí ÚK FO podle pořdí stnoveného porotou vítěze ústředního kol úspěšné řešitele podle Prvidel. (6) Soutěžíí, kteří se umístili n 1. ž 3. místě, održí diplom vítěze s vyznčením umístění věný dr v eně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžíí, kteří se stli vítězi, održí diplom vítěze. Soutěžíí, kteří se stli úspěšnými řešiteli, održí diplom úspěšného řešitele. Osttní soutěžíí održí diplom z účst. (7) Po skončení ústředního kol zšle orgnizátor výoru JČMF formální oshové vyhodnoení soutěže finnční vypořádání prostředků v souldu s prvidly stnovenými ministerstvem. (8) Protokoly soutěžííh orgnizátor uhovává po dou dvou let. Čl. 11 Účst v IPhO (1) Účst soutěžního družstv v IPhO se řídí orgnizčním řádem této mezinárodní soutěže. (2) V IPhO reprezentuje Českou repuliku zprvidl sedmičlenná delege, kterou tvoří pět soutěžííh ktegorie A, vedouí delege jeho zástupe.

10 (3) Soutěžíí jsou vyíráni do družstv pro IPhO n zákldě výsledků ústředního kol ktegorie A, krjského kol ktegorie A příprvného výěrového soustředění pro nejlepší soutěžíí z tohoto ústředního kol. (4) Povinností vedouího družstv jeho zástupe je zezpečit vzornou reprezenti České repuliky, dát n ezpečnost soutěžííh vykonávt pedgogiký dozor po dou jejih poytu n mezinárodní soutěži spolu s orgány, které k tomu vedení soutěže určilo. Jsou oprávněni zstupovt Českou repuliku n jednáníh mezinárodní jury n kíh přímo s mezinárodní soutěží souvisejííh. Vedouí mohou ýt členy dlšíh orgánů, spojenýh s existení činnosti mezinárodní soutěže. Čl. 12 Soustředění účstníků FO (1) Pro vítěze ústředního kol ktegorie A pořádá ÚK FO kždoročně výěrové soustředění před IPhO. Konjí se v termíneh určenýh ÚK FO, zprvidl v dunu. N výěrové soustředění jsou pozváni všihni vítězové ústředního kol FO. V přípdě, že se omluví tolik vítězů, že y počet účstníků výěrového soustředění klesl pod osm, je možné pozvt i dlší úspěšné řešitele podle pořdí ústředního kol. (2) Pro účstníky IPhO, náhrdník přípdně dlší úspěšné řešitele ústředního kol ktegorie A, kteří ještě nenvštěvují mturitní ročník, pořádá ÚK FO kždoročně příprvné soustředění před IPhO. Konjí se v termíneh určenýh ÚK FO, zprvidl v červnu. Počet účstníků výěrového soustředění je nejvýše deset, počet mldšíh účstníků pro příprvné soustředění je nejvýše pět. V rámi příprvy k IPhO mohou ýt uspořádán kždoroční soutěžní setkání družstev České repuliky, Polsk Slovensk, pořádná střídvě n územíh těhto tří států řídiími orgány národníh olympiád. (3) Pro nejúspěšnější soutěžíí z krjskýh kol ktegorií B C z elé České repuliky pořádá kždoročně ÚK FO odorné soustředění FO. Soustředění je zčleněno do systému soutěže tk, že uzvírá příslušný ročník FO je příprvou soutěžííh n ročník následujíí. Trvá zprvidl dv týdny jeho orgnizi zjišťuje ÚK FO n některé střední neo vysoké škole neo pod péčí ÚK FO n vyrném rekrečním zřízení. Účstníi soustředění se n něm zprvidl podílejí i finnčně. (4) Pro úspěšné soutěžíí ze školníh, okresníh krjskýh kol mohou OK FO KK FO pořádt odorné přednášky, semináře odorná soustředění FO. ČÁST TŘETÍ Čl. 13 Bezpečnost hygien práe při soutěži (1) Dozor nd žáky po dou doprvy n okresní krjská kol FO z těhto kí zjišťuje vysíljíí škol, pokud se se zákonným zástupem žák nedohodne jink. V průěhu soutěže přejímá dozor nd žáky orgnizátor, který určí počátek kone tohoto dozoru. 6)

11 (2) Dozor nd žáky po dou doprvy n ústřední kolo FO zpět zjišťuje vysíljíí škol, pokud se zákonným zástupem žák nedohodne jink. V průěhu ke přejímá dozor nd žáky orgnizátor ústředního kol. (3) Lortorní úlohy FO mohou proíht pouze v řádně vyvenýh lortoříh škol jinýh instituí, které plně odpovídjí ezpečnostním hygienikým předpisům. (4) Soutěžíí jsou povinni dodržovt prvidl ezpečnosti hygieny práe v lortoři. ČÁST ČTVRTÁ Čl. 14 Zvláštní ustnovení (1) Účst žáků ve všeh koleh soutěže, n soustředěníh v mezinárodníh soutěžíh se povžuje z činnost, která přímo souvisí s vyučováním. (2) Soutěže se mohou zúčstnit i žái studujíí v zhrničí, jejihž státní příslušností je Česká repulik, to v rámi územní olsti, která je nejližší místu studi neo ydliště žák. Žákům je v přípdě jejih účsti ve vyššíh postupovýh koleh hrzeno jízdné pouze n území České repuliky. FO se mohou zúčstnit žái zákldníh středníh škol zemí Evropské unie, pokud nevyždují při zdávání řešení jiný než český jzyk. ČÁST PÁTÁ Čl. 15 Závěrečná ustnovení (1) Ruší se orgnizční řád Fyzikální olympiády č.j / (2) Tento orgnizční řád nývá účinnosti dnem JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. v. r. náměstek ministr 1) 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém vzdělávání. 2) 4 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S. 3) 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S. 4) 31 odst. 2, písm. ) zákon č. 563/1991 S., o účetnitví, ve znění z pozdějšíh předpisů. 5) 3 odst. 6 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S. 6) 7 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S.

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 47. ročník školní rok 2012-2013 P R O P O Z I C E Praha 2012 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ekosystémy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s.

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvalifikae 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh základů ezpečnostní činnosti Ústavní právo zákon č. 1/1993 S., Ústava České repuliky, č. 2/1999 S.,

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLOUVA " ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-T- SMLOUVA  ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUf1SP08SA7L ; ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -Y! ##** ^/r...m.^.. i pí'!', řisi j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLUVA " ~~~ pskytnutí dte z rzpč Mrvskslezskéh krje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn

Více

ů Č Č Ú ě ě ě Ž ě ě š Č ě Č Č ě ě ť ě ú ě Ž ú ú ě ě ž ú ě ě ě ž ó ú ě š ě ě Ž ě ě ú ú ě ě ú ě ú ě ž ú ě ů ň ú ě ě ú ú š ú ě ě ě ě ú ě Ž ů Č ě Ž Ž ě ž ú ů ú ě ú ě ů ú ú ů ú ů ě ú ě ú ě ě ú ů ú Ž ú ě Ž Č

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více