Organizační řád Fyzikální olympiády

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Fyzikální olympiády"

Transkript

1 Č.j.: MSMT / Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento orgnizční řád Fyzikální olympiády: ČÁST PRVNÍ Zákldní ustnovení Čl. 1 Povh íl Fyzikální olympiády (1) Fyzikální olympiád (dále jen FO ) je předmětová soutěž z fyziky pro žáky zákldníh středníh škol, jejímž ílem je npomáht vyhledávání tlentovnýh žáků systemtiky podporovt rozvíjet jejih odorný růst. FO nízí zájemům o fyziku nejen příležitost k řešení náročnýh prolémů, le vytváří rovněž soustvu odornýh činností, vedouíh k populrizi fyziky, mtemtiky informtiky všestrnné péči o tlentovné žáky. (2) FO je jednotná pro elé území České repuliky pořádá se kždoročně. (3) FO se člení podle ktegorií soutěžníh kol. (4) Pojetí FO je v souldu s Mezinárodní fyzikální olympiádou (Interntionl Physis Olympid dále jen IPhO ) se záměry Světové federe fyzikálníh soutěží (World Federtion of Physis Competitions), jíž je FO členem. Čl. 2 Vyhlšovtel (1) Vyhlšovtelem FO je Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy České repuliky (dále jen ministerstvo ). (2) Zodpovědnou z uskutečnění soutěže n ústřední úrovni je z pověření ministerstv Jednot českýh mtemtiků fyziků (dále jen JČMF ). (3) N odorném zjištění soutěže se podílí vyrná fyzikální proviště, zejmén ktedry fyziky vysokýh škol. ČÁST DRUHÁ Čl. 3 Orgnize řízení soutěže (1) FO je orgnizován v následujííh ktegoriíh soutěžníh koleh:

2 d e f v ktegorii A určené pro žáky 4. ročníků středníh škol, 8. ročníků osmiletýh gymnázií 6. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním, krjském ústředním soutěžním kole, v ktegorii B určené pro žáky 3. ročníků středníh škol, 7. ročníků osmiletýh gymnázií 5. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním krjském soutěžním kole, v ktegorii C určené pro žáky 2. ročníků středníh škol, 6. ročníků osmiletýh gymnázií 4. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním krjském soutěžním kole, v ktegorii D určené pro žáky 1. ročníků středníh škol, 5. ročníků osmiletýh gymnázií 3. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním krjském soutěžním kole, v ktegorii E určené pro žáky 9. ročníků zákldníh škol, 4. ročníků osmiletýh gymnázií 2. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním, okresním krjském soutěžním kole, v ktegorii F určené pro žáky 8. ročníků zákldníh škol, 3. ročníků osmiletýh gymnázií 1. ročníků šestiletýh gymnázií; proíhá ve školním okresním soutěžním kole, g v ktegorii G (Arhimédiád) určené pro žáky 7. ročníků zákldníh škol 2. ročníků osmiletýh gymnázií; proíhá ve školním okresním soutěžním kole. (2) Temtiké změření jednotlivýh ktegorií FO dné úlohmi domáí části školního kol, prvidl soutěže oshujíí přesné instruke k určování jednoznčného pořdí dlší informe upřesňujíí orgnizi příslušného ročníku FO jsou zveřejňovány Ústřední komisí fyzikální olympiády (dále jen ÚK FO ) JČMF v letáíh, ve vyrnýh čsopiseh n internetovýh stránkáh FO. (3) Termíny konání jednotlivýh soutěžníh kol FO stnovuje ÚK FO v koordini s řídíími orgány dlšíh soutěží (zejmén předmětovýh olympiád) tk, y pokud možno neylo nrušeno prvidelné vyučování oeně hod škol. (1) Účst žáků v FO je dorovolná. 1) Čl. 4 Účst žáků v soutěži (2) Žák soutěží v ktegorii FO, která odpovídá jeho studijnímu ročníku, popřípdě může soutěžit i v ktegoriíh určenýh pro vyšší ročníky. (3) Žák není možné zřdit přímo do vyššího soutěžního kol FO. (4) Účstí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupe, souhlsí s podmínkmi tohoto orgnizčního řádu zvzuje se jimi řídit dále souhlsí: pro potřey orgnizčního zjištění soutěže s uvedením jmén, příjmení, dt nrození, dresy ydliště, kontktu, názvu dresy nvštěvovné školy,

3 ve zveřejněnýh výsledkovýh listináh s uvedením jmén, příjmení, počtu odů z jednotlivé úlohy, elkového počtu odů, umístění, názvu dresy nvštěvovné školy. Čl. 5 Úkoly soutěžííh (1) Úkolem soutěžííh je smosttně vyřešit úlohy dného soutěžního kol. Řešení úloh (dále jen protokoly ) musí soutěžíí zpst tk, y ylo možné sledovt jeho myšlenkový postup. (2) Utjení textů úloh je nezytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh (s výjimkou úloh domáí části školního kol) se soutěžíí seznmují ezprostředně při zhájení vlstního soutěžního kol. (3) Pokud má soutěžíí výhrdy k regulérnosti průěhu soutěže, má právo se odvolt v přípdě školního kol k učiteli fyziky pověřenému zezpečením soutěže, v přípdě vyššíh soutěžníh kol k příslušné komisi FO, popřípdě ke komisi o stupeň vyšší. Čl. 6 Orgnize propge soutěže n škole, školní kolo FO (1) Zodpovědným z uskutečnění soutěže n škole je ředitel, který pověřuje učitele fyziky zezpečením soutěže (dále jen referent ). (2) Úkolem referent je propgovt FO mezi žáky, připrvit, řídit vyhodnotit školní kolo, dodržovt pokyny k jeho průěhu, pomáht zájemům o účst v soutěži odornými rdmi doporučovt jim vhodnou literturu, přípdně zezpečit dlší konzulte, to i s učiteli škol vyššíh stupňů neo s odorníky z výzkumnýh ústvů prxe. (3) Spolu s referentem se n příprvě, řízení vyhodnoení školního kol mohou podílet dlší učitelé fyziky v rámi činnosti příslušné předmětové komise. (4) Ve všeh ktegoriíh FO má školní kolo studijní hrkter; v jeho domáí části žái řeší úlohy zdné v letáíh svá řešení odevzdávjí ve stnovenýh termíneh pověřenému učiteli. Kromě toho v ktegoriíh A, B, C D má soutěžíí z úkol prostudovt studijní mteriály, speiálně vydné pro kždou ktegorii, ze kterýh mohou ýt zdávány ndstndrdní úlohy. Jedn ze zdnýh úloh je experimentální, její řešení proíhá ve škole. (5) V přípdě zájmu žák o účst v soutěži je škol povinn připrvit soutěžíím podmínky pro vykonání experimentální úlohy, přípdně zezpečit vykonání experimentu n jiné škole. (6) Referent spolu s předmětovou komisí, je-li ustven: zjistí orgnizi regulérnost průěhu školního kol podle zdání ÚK FO, vyhodnotí protokoly soutěžííh v souldu s utorským řešením při respektování vlstníh fyzikálně správnýh postupů řešitelů, seznámí soutěžíí s utorským řešením úloh provede rozor hy,

4 d stnoví pořdí úspěšnýh řešitelů podle počtu získnýh odů; úspěšný řešitel je definován prvidly FO shválenými Ústřední komisí FO (dále jen Prvidl), e vyhlásí výsledky soutěže. (7) Po skončení školního kol zšle ředitel školy neo referent příslušné okresní neo krjské komisi FO: výsledkovou listinu všeh účstníků s počty dosženýh odů, studijními ročníky úplnou dresou školy, jmenný seznm oprvené protokoly úspěšnýh řešitelů nvrženýh k postupu do okresního neo krjského kol, stručné hodnoení školního kol. (8) Protokoly soutěžííh, kteří neyli nvrženi k postupu do vyššího kol, se n škole ushovávjí po dou jednoho roku. Komise FO všeh stupňů jsou oprávněny v přípdě oprvného řízení neo i z jinýh důvodů vyžádt si je k nhlédnutí. Čl. 7 Okresní kolo okresní komise FO (1) Zodpovědným z uskutečnění okresního kol FO je příslušný krj. (2) Pro řízení FO v okreseh zřizuje krj okresní komise FO (dále jen OK FO ), které jsou složeny z předsedy, místopředsedy, tjemník dlšíh členů. (3) OK FO tvoří vyrní učitelé zákldníh středníh, přípdně vysokýh škol, popřípdě zástupi JČMF jinýh instituí. (4) Členy OK FO jmenuje krj n zákldě návrhu odstupujíí okresní komise. Délk funkčního odoí je 5 let. Po uplynutí funkčního odoí mohou ýt dosvdní členové znovu jmenováni. (5) Úkolem OK FO je: propgovt FO n školáh, koordinovt činnost referentů FO poskytovt jim podle potřey odornou metodikou pomo, sledovt průěh zjišťovt regulérnost FO v okrese, řídit vyhodnotit okresní kolo. Z tím účelem OK FO mj.: (6) Úkolem poroty je: vyere n zákldě jednotného hodnoení nejúspěšnější soutěžíí ze školního kol ktegorií E F (ez ohledu n školu, kterou nvštěvují) pozve je nejméně deset dnů před konáním okresního kol, určí pro příslušnou ktegorii hodnotíí komisi (dále jen porot ) jejího předsedu, n zákldě návrhu poroty vyhlásí výsledky okresního kol.

5 vyhodnotit protokoly soutěžííh v souldu s utorským řešením při respektování vlstníh fyzikálně správnýh postupů řešitelů, d seznámit soutěžíí s utorským řešením úloh, stnovit pořdí soutěžííh podle počtu získnýh odů dlšíh pomonýh kritérií určenýh Prvidly, nvrhnout nejlepší úspěšné řešitele v ktegorii E k postupu do krjského kol. (7) Kždý protokol oprvují nejméně dv členové poroty. O přípdnýh nejsnosteh rozhoduje předsed poroty. (8) Orgnizátorem okresního kol je orgnize pověřená krjem. 2) (9) Úkolem orgnizátor okresního kol je: ve spoluprái s OK FO zezpečit podmínky pro konání okresního kol ve stnoveném termínu, zslt krji do jím stnoveného termínu formální oshové vyhodnoení finnční vypořádání ke v souldu s prvidly hospodření s finnčními prostředky poskytnutými ministerstvem n zezpečení soutěží n příslušný klendářní rok. (10) Úspěšní řešitelé, kteří se umístili n 1. ž 3. místě, održí diplom s vyznčením umístění věný dr v eně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžíí, kteří dosáhli počet odů stnovenýh Prvidly, održí diplom úspěšného řešitele. Osttní soutěžíí održí diplom z účst. (11) Po skončení okresního kol zšle tjemník OK FO příslušné krjské komisi FO: výsledkovou listinu všeh účstníků s počty dosženýh odů, studijními ročníky úplnými dresmi škol, jmenný seznm oprvené protokoly úspěšnýh řešitelů ktegorie E nvrženýh k postupu do krjského kol, stručné hodnoení okresního kol s údjem o počtu soutěžííh ve školníh koleh elého okresu. (12) Po skončení okresníh kol všeh ktegorií FO zšle tjemník OK FO příslušné krjské komisi FO příslušnému krji počty soutěžííh ve školníh okresníh koleh příslušnýh ktegorií FO, přípdně náměty doporučení ke zvýšení orgnizční úrovně soutěže připomínky k oshu náročnosti soutěžníh úloh. (13) Orgnizátor okresního kol rhivuje všehny mteriály, které se týkjí soutěže, včetně účetníh dokldů, 4) po dou 5 let. Výjimku tvoří protokoly soutěžííh, které ushovává OK FO, to po dou jednoho roku. Komise FO vyššíh stupňů jsou oprávněny vyžádt si je k nhlédnutí. Čl. 8 Krjské kolo krjská komise FO (1) Zodpovědným z uskutečnění krjského kol FO je krj.

6 (2) Pro řízení FO v krji zřizuje krj krjskou komisi FO (dále jen KK FO ), která je složen z předsedy, místopředsedů, tjemník dlšíh členů. (3) KK FO tvoří vyrní učitelé zákldníh, středníh vysokýh škol, přípdně zástupe JČMF jinýh instituí. (4) Členy KK FO jmenuje krj n zákldě návrhu odstupujíí KK shváleného krjskou poočkou JČMF. Délk funkčního odoí je 5 let. Po uplynutí funkčního odoí mohou ýt dosvdní členové znovu jmenováni. (5) Úkolem KK FO je: d propgovt FO n středníh školáh, koordinovt činnost pověřenýh učitelů, poskytovt jim podle potřey odornou metodikou pomo, sledovt průěh zjišťovt regulérnost FO v krji, koordinovt činnost okresníh komisí FO, řídit vyhodnotit krjské kolo. Z tím účelem KK FO mj.: vyere n zákldě jednotného hodnoení nejúspěšnější soutěžíí ze školního kol ktegorií A, B, C, D okresního kol ktegorie E pozve je k účsti nejméně deset dnů před konáním krjského kol, (6) Úkolem poroty je: určí pro příslušnou ktegorii porotu jejího předsedu, n zákldě návrhu poroty vyhlásí výsledky krjského kol. vyhodnotit v souldu s utorským řešením při respektování vlstníh fyzikálně správnýh postupů řešitelů, seznámit soutěžíí s utorským řešením úloh, stnovit pořdí soutěžííh podle počtu získnýh odů dlšíh pomonýh kritérií určenýh Prvidly (7) Kždý protokol oprvují nejméně dv členové poroty o přípdnýh nejsnosteh rozhoduje předsed poroty. (8) Orgnizátorem krjského kol je orgnize pověřená krjem. 2) (9) Úkolem orgnizátor krjského kol je: ve spoluprái s KK FO zezpečit podmínky pro konání krjského kol ve stnoveném termínu, zslt krji do jím stnoveného termínu formální oshové vyhodnoení finnční vypořádání ke v souldu s prvidly hospodření s finnčními prostředky poskytnutými ministerstvem n zezpečení soutěží n příslušný klendářní rok. (10) Úspěšní řešitelé, kteří se umístili n 1. ž 3. místě, održí diplom s vyznčením umístění věný dr v eně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžíí, kteří splnili

7 podmínky stnovené Prvidly, održí diplom úspěšného řešitele. Osttní soutěžíí održí diplom z účst. (11) Po skončení krjského kol zšle tjemník KK FO: ) členu ÚK FO pověřenému koordiní před ústředním kolem ktegorie A jmenný seznm všeh řešitelů této ktegorie, kteří splnili podmínky stát se minimálně úspěšným řešitelem. ) krjskému úřdu ÚK FO výsledkovou listinu všeh účstníků ktegorií A, B, C, D E s počty dosženýh odů, rokem nrození úplnými názvy škol s jejih dresmi. Lhůt n zslání výsledkové listiny s vyznčením úspěšnýh řešitelů je 1 měsí po termínu konání příslušného krjského kol. (12) V přípdě krjského kol orgnizovného n zákldě dohody společně pro víe krjů orgnizátor krjského kol ve spoluprái s KK FO zpruje pořdí všeh soutěžííh s uvedením počtu dosženýh odů smosttně pro kždý krj. (13) Po skončení krjskýh kol všeh ktegorií FO zšle tjemník KK FO ústřední komisi FO příslušnému krji počty soutěžííh ve školníh, okresníh krjskýh koleh všeh ktegorií FO, přípdně náměty doporučení ke zvýšení orgnizční úrovně soutěže připomínky k oshu náročnosti soutěžníh úloh (viz čl. 7 odst. 12). (14) Orgnizátor krjského kol rhivuje všehny mteriály, které se týkjí soutěže, včetně účetníh dokldů, 4) po dou 5 let. Výjimku tvoří protokoly soutěžííh, které orgnizátor krjského kol ushovává po dou jednoho roku. ÚK FO má oprávnění vyžádt si je k nhlédnutí. (15) Předsednitvo Krjské komise FO je povinno informovt o soutěži školy zájeme o fyzikální olympiádu formou zřízení prvidelného doplňování weovské stránky KKFO, n níž jsou uveřejňovány příslušné informe i výsledkové listiny okresníh krjskýh kol soutěže. (1) Úkolem JČMF je: Čl. 9 JČMF ÚK FO nvrhovt ministerstvu složení nové ÚK FO, dohlížet n čerpání rozpočtu FO pro ústřední ke jejih vyúčtování, po dou pěti let rhivovt všehny mteriály, které se týkjí FO, včetně účetníh dokldů. 4) (2) Řídiím orgánem FO je ÚK FO. (3) ÚK FO ustvuje pro průěžné řízení činnosti předsednitvo pro příprvu úloh FO provní skupiny. Členy provníh skupin mohou ýt i zkušení učitelé odorníi, kteří nejsou členy ÚK FO. (4) Předsednitvo tvoří předsed, místopředsedové, vedouí provníh skupin tjemník. (5) ÚK FO tvoří předsednitvo, předsedové KK FO dlší členové.

8 (6) Členy ÚK FO jmenuje ministerstvo n zákldě návrhu odstupujíí ÚK shváleného vedením JČMF. Délk funkčního odoí je zprvidl 5 let. Po uplynutí funkčního odoí mohou ýt dosvdní členové znovu jmenováni. (7) Ze závžnýh důvodů lze ukončit členství v ÚK FO před vypršením funkčního odoí. (8) ÚK FO zsedá nejméně jednou ročně, zprvidl u příležitosti ústředního kol, předsednitvo provní skupiny se sházejí podle potřey. (9) Úkolem ÚK FO je: d e f g h i j k l zjistit příprvu úloh, jejih utorská řešení pro všehny ktegorie soutěžní kol FO (viz čl. 3 odst. 1), zjistit distriui letáků FO pro školní kolo (viz čl. 3. odst. 2), utorskýh řešení krjským komisím FO, zjistit distriui úloh okresníh krjskýh kol jejih utorskýh řešení pro všehny ktegorie krjským komisím FO, shvlovt Prvidl, která řeší pomoná kritéri při určování jednoznčného pořdí podmínky pro úspěšné řešitele v jednotlivýh koleh FO, zezpečit odorný průěh řídit ústřední kolo soutěže ve spoluprái s pověřeným orgnizátorem (viz čl. 10 odst. 1), orgnizčně progrmově zezpečit výěrová příprvná soustředění FO uvedená v čl. 12 odst. 1 2, zveřejňovt ktuální mteriály n internetovýh stránkáh FO, zprovt podkldy pro přehled soutěží přehlídek, vyhlšovnýh ministerstvem pro následujíí školní rok, zslt je ministerstvu do 31. řezn příslušného roku, 5) n závěr elého ročníku FO s využitím podkldů uvedenýh v čl. 8 odst. 13 vyhodnotit jeho průěh zprovt hodnotíí zprávu, oshujíí mj. i elkové údje o počteh soutěžííh v jednotlivýh ktegoriíh soutěžníh koleh FO, zslt hodnotíí zprávu uplynulého ročníku soutěže (viz písm. h) JČMF ministerstvu, to do 15. listopdu příslušného roku, koordinovt činnost krjskýh komisí FO, propgovt FO v hromdnýh sdělovíh prostředíh, v odorném pedgogikém tisku, spoluprovt s pordními výory IPhO, dle možností nvrhovt úlohy pro jednotlivé ročníky těhto soutěží, m úze spoluprovt s Fyzikálním ústvem Akdemie věd ČR ktedrmi fyziky vysokýh škol, zejmén při příprvě soutěžníh úloh progrmu odornýh seminářů soustředění.

9 Čl. 10 Ústřední kolo (1) Orgnizátorem ústředního kol FO ktegorie A je orgnize pověřená ÚK FO n zákldě shváleného pořdníku, zprvidl poočk JČMF, střední neo vysoká škol v místě konání ke. Před zčátkem ústředního kol orgnizátor održí z ústředí JČMF finnční zálohu n zezpečení ke z prostředků poskytnutýh ministerstvem n příslušný klendářní rok. (2) Pro účst v ústředním kole vyere ÚK FO n zákldě jednotné koordine hodnoení krjského kol zprvidl nejvýše 50 nejúspěšnějšíh soutěžííh ktegorie A. Orgnizátor ústředního kol je písemně pozve k účsti nejméně deset dnů před konáním soutěže. (3) ÚK FO zjistí regulérnost průěhu soutěžního kol určí pro kždou úlohu ktegorie A porotu, která: d vyhodnotí protokoly podle utorskýh řešení, v odůvodněnýh přípdeh nvrhne k mimořádnému oenění soutěžíí, kteří podli zvláště originální řešení, seznámí soutěžíí s utorským řešením úloh umožní jim seznámit se s oprvenými protokoly diskutovt s oprvujíími, stnoví pořdí soutěžííh podle počtu získnýh odů dlšíh kritérií stnovenýh Prvidly. (4) Kždý protokol oprvují nejméně dv členové poroty o přípdnýh nejsnosteh rozhoduje předsed poroty. (5) N závěr ústředního kol vyhlásí ÚK FO podle pořdí stnoveného porotou vítěze ústředního kol úspěšné řešitele podle Prvidel. (6) Soutěžíí, kteří se umístili n 1. ž 3. místě, održí diplom vítěze s vyznčením umístění věný dr v eně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžíí, kteří se stli vítězi, održí diplom vítěze. Soutěžíí, kteří se stli úspěšnými řešiteli, održí diplom úspěšného řešitele. Osttní soutěžíí održí diplom z účst. (7) Po skončení ústředního kol zšle orgnizátor výoru JČMF formální oshové vyhodnoení soutěže finnční vypořádání prostředků v souldu s prvidly stnovenými ministerstvem. (8) Protokoly soutěžííh orgnizátor uhovává po dou dvou let. Čl. 11 Účst v IPhO (1) Účst soutěžního družstv v IPhO se řídí orgnizčním řádem této mezinárodní soutěže. (2) V IPhO reprezentuje Českou repuliku zprvidl sedmičlenná delege, kterou tvoří pět soutěžííh ktegorie A, vedouí delege jeho zástupe.

10 (3) Soutěžíí jsou vyíráni do družstv pro IPhO n zákldě výsledků ústředního kol ktegorie A, krjského kol ktegorie A příprvného výěrového soustředění pro nejlepší soutěžíí z tohoto ústředního kol. (4) Povinností vedouího družstv jeho zástupe je zezpečit vzornou reprezenti České repuliky, dát n ezpečnost soutěžííh vykonávt pedgogiký dozor po dou jejih poytu n mezinárodní soutěži spolu s orgány, které k tomu vedení soutěže určilo. Jsou oprávněni zstupovt Českou repuliku n jednáníh mezinárodní jury n kíh přímo s mezinárodní soutěží souvisejííh. Vedouí mohou ýt členy dlšíh orgánů, spojenýh s existení činnosti mezinárodní soutěže. Čl. 12 Soustředění účstníků FO (1) Pro vítěze ústředního kol ktegorie A pořádá ÚK FO kždoročně výěrové soustředění před IPhO. Konjí se v termíneh určenýh ÚK FO, zprvidl v dunu. N výěrové soustředění jsou pozváni všihni vítězové ústředního kol FO. V přípdě, že se omluví tolik vítězů, že y počet účstníků výěrového soustředění klesl pod osm, je možné pozvt i dlší úspěšné řešitele podle pořdí ústředního kol. (2) Pro účstníky IPhO, náhrdník přípdně dlší úspěšné řešitele ústředního kol ktegorie A, kteří ještě nenvštěvují mturitní ročník, pořádá ÚK FO kždoročně příprvné soustředění před IPhO. Konjí se v termíneh určenýh ÚK FO, zprvidl v červnu. Počet účstníků výěrového soustředění je nejvýše deset, počet mldšíh účstníků pro příprvné soustředění je nejvýše pět. V rámi příprvy k IPhO mohou ýt uspořádán kždoroční soutěžní setkání družstev České repuliky, Polsk Slovensk, pořádná střídvě n územíh těhto tří států řídiími orgány národníh olympiád. (3) Pro nejúspěšnější soutěžíí z krjskýh kol ktegorií B C z elé České repuliky pořádá kždoročně ÚK FO odorné soustředění FO. Soustředění je zčleněno do systému soutěže tk, že uzvírá příslušný ročník FO je příprvou soutěžííh n ročník následujíí. Trvá zprvidl dv týdny jeho orgnizi zjišťuje ÚK FO n některé střední neo vysoké škole neo pod péčí ÚK FO n vyrném rekrečním zřízení. Účstníi soustředění se n něm zprvidl podílejí i finnčně. (4) Pro úspěšné soutěžíí ze školníh, okresníh krjskýh kol mohou OK FO KK FO pořádt odorné přednášky, semináře odorná soustředění FO. ČÁST TŘETÍ Čl. 13 Bezpečnost hygien práe při soutěži (1) Dozor nd žáky po dou doprvy n okresní krjská kol FO z těhto kí zjišťuje vysíljíí škol, pokud se se zákonným zástupem žák nedohodne jink. V průěhu soutěže přejímá dozor nd žáky orgnizátor, který určí počátek kone tohoto dozoru. 6)

11 (2) Dozor nd žáky po dou doprvy n ústřední kolo FO zpět zjišťuje vysíljíí škol, pokud se zákonným zástupem žák nedohodne jink. V průěhu ke přejímá dozor nd žáky orgnizátor ústředního kol. (3) Lortorní úlohy FO mohou proíht pouze v řádně vyvenýh lortoříh škol jinýh instituí, které plně odpovídjí ezpečnostním hygienikým předpisům. (4) Soutěžíí jsou povinni dodržovt prvidl ezpečnosti hygieny práe v lortoři. ČÁST ČTVRTÁ Čl. 14 Zvláštní ustnovení (1) Účst žáků ve všeh koleh soutěže, n soustředěníh v mezinárodníh soutěžíh se povžuje z činnost, která přímo souvisí s vyučováním. (2) Soutěže se mohou zúčstnit i žái studujíí v zhrničí, jejihž státní příslušností je Česká repulik, to v rámi územní olsti, která je nejližší místu studi neo ydliště žák. Žákům je v přípdě jejih účsti ve vyššíh postupovýh koleh hrzeno jízdné pouze n území České repuliky. FO se mohou zúčstnit žái zákldníh středníh škol zemí Evropské unie, pokud nevyždují při zdávání řešení jiný než český jzyk. ČÁST PÁTÁ Čl. 15 Závěrečná ustnovení (1) Ruší se orgnizční řád Fyzikální olympiády č.j / (2) Tento orgnizční řád nývá účinnosti dnem JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. v. r. náměstek ministr 1) 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém vzdělávání. 2) 4 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S. 3) 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S. 4) 31 odst. 2, písm. ) zákon č. 563/1991 S., o účetnitví, ve znění z pozdějšíh předpisů. 5) 3 odst. 6 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S. 6) 7 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 S.

Organizační řád Matematické olympiády

Organizační řád Matematické olympiády Organizační řád Matematické olympiády Č.j.: 22 126/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č.j.: MŠMT - 14 891/2012-51 Dne 16. dubna 2012 Organizační řád Matematické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Organizační řád Zeměpisné olympiády

Organizační řád Zeměpisné olympiády Organizační řád Zeměpisné olympiády III. Č.j. MŠMT 14 894/2012-51 dne dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou zkoušku Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Sada 1 Matematika. 04. Množiny Vennovy diagramy - slovní úlohy

Sada 1 Matematika. 04. Množiny Vennovy diagramy - slovní úlohy S třední škol stvení Jihlv Sd 1 Mtemtik 04. Množiny Vennovy digrmy - slovní úlohy Digitální učení mteriál projektu: SŠS Jihlv šlony registrční číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šlon: III/2 - inove

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK The Mthemtis Edution into the 1 st Century Projet Proeedings of the Interntionl Conferene The Deidle nd the Undeidle in Mthemtis Edution Brno, Czeh Repuli, Septemer 3 ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Veřejná zakázka: "Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1.

Veřejná zakázka: Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1. Název zdvtele: Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřich Šimk 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Veřejná zkázk: "Výměn oken v bytovém domě č. p. 233 234 n Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 48. ročník školní rok 2013-2014 P R O P O Z I C E Praha 2013 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Světlo

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J.2.1.99 Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručk pro ždtele o příspěvky n vyrné myslivecké činnosti Prvidl poskytování finnčních příspěvků n vyrné činnosti mysliveckého hospodření v roce 04 způsou kontroly jejich využití dle Nřízení

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 47. ročník školní rok 2012-2013 P R O P O Z I C E Praha 2012 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ekosystémy

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014-2015 P R O P O Z I C E Praha, září 2014 Tematická zaměření ročníku Kategorie C a

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

FRESH FILMS, S.R.O. PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

FRESH FILMS, S.R.O. PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI FRESH FILMS, S.R.O. Společnost Fresh Films vznikl v roe 2004 především jkožto orgnizátor festivlu Fresh Film Fest, v dlšíh leteh zčl fungovt i jko etlovná produkční společnost prujíí s mldými českými tlenty.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Test PO otázky pro ročník 2008-2009

Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Podél hdie neo hdiového vedení se hodí: ) vlevo ) vprvo ) liovolně 2. Při hšení pěnou spočívá hlvní hsení účinek: ) v ředění

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ. za školní rok 2014/2015. KROMĚŘÍŽ září 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ. za školní rok 2014/2015. KROMĚŘÍŽ září 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ z školní rok 2014/2015 KROMĚŘÍŽ září 2015 Zprcovl: MgA. Miroslv Šišk, ředitel školy Obsh: strn Úvod 3 Část I. Zákldní

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 65. ROČNÍK, 2015/2016 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více