Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zápis z XI. celorepublikového semináře Fórum výchovy ke zdraví Benešov u Prahy, Stručně výběrem z obsahu programu: 1. Témata k sexuální výchově 2. Témata k prevenci užívání drog 3. Problematika výchovy ke zdraví na školách 4. Projekty a preventivní programy 1. Témata k sexuální výchově: Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc./ Epidemiologická situace HIV/AIDS V r je na světě cca 33,2 mil. infikovaných lidí virem HIV (přičemž incidence v roce 2006 činila 4,3 mil), z toho je cca 2,5 mil. dětí do 15 let. Největší % infikovaných je v Jižní Africe (22,5 mil); Jižní Amerika (1,7 mil), východní Evropa a střední Asie (1,7mil. ) Denní incidence ve světě je cca 11 tis. osob Situace v ČR v roce 2007: HIV pos osob (21% tvoří cizinci), k přibylo dalších 39 HIV AIDS 239 osob, k incidence 5 osob Nejčastější způsob přenosu: 50% homosexuální + bisex. přenos 30% heterosexuálně 4,9% injekčně 4,6% nezjištěno (osoby si nejsou vědomy rizikové aktivity) 1,7% IUD+homosexulita 1,6 % hemofilici 1,3 % transfúzně Častěji jsou infikováni muži (20-49 let) MUDr. Radim Uzel/Poznatky ze 17. mezinárodního kongresu sexuologů v Montrealu (pořádáno WAS-Světová sexuolog. asociace) poukazuje na narůstající počet obyvatelstva na Zemi, ukazují se předpoklady, že v r bude na Zemi 10 miliard lidí (maximum z hlediska potravinového řetězce) 300 žen na světě denně umírá na následky nelegálních a tedy nebezpečných (neodborně) vedených potratů (Polsko, Irsko, Malta) počet potomků v rodinách se odráží od stupně dosaženého vzdělání matek (s vyšším vzděláním klesá počet dětí) abstinenční sexuální výchova se ukazuje kontraproduktivní (nové pojetí sexuální výchovy) zapsala: Nedbalová Strana 1 (celkem 9)

2 Připravuje se učebnice sexuální výchovy (cca 1500 stran), MUDr. Weiss a kol. Americké trendy ve smyslu přetechnizovaného sexu (orgastické školy, feministické skupiny aj.), vytrácení přirozeného vztahu sex/láska, city.. MUDr. Petr Kovář (CAT Ostrava/Gynprenatal Havířov) / Sexuální agrese Problém souvisí s množstvím sexuálně motivovaných témat v TV Ročně je v ČR cca trestných činů sex. agrese, nejčastěji sexuální zneužívání, následuje znásilnění Každá 10 žena má zkušenost se sex. zneužíváním, nezřídka již ve letech Se sexuálním harašením má v ČR zkušenost 25% žen 2. Témata k prevenci užívání drog Bc. Miloš Vaněček/Drogy a dnešní mládež/novinky z Národního monitorovacího střediska a Evropského monit. Střediska pro drogy/novinky z výroční zprávy 2007 Rok 2008 je 80. rokem boje proti drogám v ČR. Na taneční scéně je v ČR nejč. alkohol+ konopí, následuje extáze, pervitin, lysohlávky, poppers (k dostání v sexshopech-prodej homosex. k uvolnění hladkého svalstva). Zaznamenán je pokles spotřeby LSD (tripu), riziko tripu spočívá ve schopnosti již po 1 užití vyvolat skrytou duševní poruchu V ČR je heroin a pervitin na okraji zájmu, častěji je užíván stárnoucími uživateli, mladší uživatelé upřednostňují jiné typy drog V 2007 je zaznamenáno největší % osob v historii (60,7%), kteří si přejí přestat kouřit. Iniciativa PČR v preventivních programech přesunuje pozornost z 8. tříd ZŠ do 6. tříd ZŠ Výzkumy opět potvrzují, že časná konzumace alkoholu+tabáku je spojena s vyšším rizikem dalších sociálně patologických jevů. Do 15 let věku dětí je nejč. užívanou nelegální drogou konopí, následují těkavé látky. 7%-18% dětí kouří před dosažením 13 let věku! V ČR stále častěji se objevuje hydroponní pěstování marihuany, zejména mezi Vietnamci, novinkou je export marihuany do západní Evropy. Mgr. Miroslav Jablonický/ Drogová problematika v SR V SR je proti legalizaci lehkých drog 54% lidí, diskuse k legalizaci však neprobíhá. Situace v užívání drog na SR z hlediska léčených uživatelů: 39% pro heroin 22% pro pervitin 16% pro THC 10% pro kombinované užívání 6% pro prchavé látky 3% pro opiáty 2% pro hypnotika Počet žadatelů o léčbu je od roku 2004 zlehka na poklesu. zapsala: Nedbalová Strana 2 (celkem 9)

3 3. Problematika výchovy ke zdraví na školách Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc./PhDr. Mgr. Leona Mužíková (PdF MU Brno) Názory občanů ČR na tělesnou výchovu (Tv) a výchovu ke zdraví (VkZ) V 2007 proběhl reprezentativní sociolog. výzkum ( 1606 respondentů z hlediska pohlaví, věku, regionu). Cílem bylo zjistit: 1. míru spokojenosti s úrovni kvality tělesné výchovy během povinné školní docházky 2. důvody nespokojenosti Vyplynulo, že s vyšší vzdělaností se zvyšovala kritičnost respondentů k úrovni Tv. Spokojenost projevilo 38%, spíše spokojenost 39%, 23% nespokojenost. Důvody spokojenosti: 1. dobré pojetí výuky a dobrý učitel (31%) 2. vlastní zájem o sport 3. lépe než sedět v lavici 4. dobré podmínky pro v (1,7%) 5. podpora zdraví (5%) 6. nevím (5%) Důvody nespokojenosti: 1. špatně pojatá výuka, špatný učitel Tv (monotónní přístup) 2. nezájem o Tv 3. nadměrná námaha 4. nedostatečný rozsah výuky (málo času věnovaného Tv.; nahrazování výuky Tv jinými předměty) 5. špatné podmínky, špatná klasifikace 6. ostatní důvody S nespokojeností výchovy ke zdraví (předmětu) je nejvíce nespokojena kategorie ve věku letých (57%). Důvody jsou špatné pojatá výchova (koncepce, nepřipravenost, nekompetentnost učitele), nedostatečný rozsah výuky, nedostatečná podpora rodiny a nezájem žáků. Závěry: Spokojenost a nespokojenost s Tv a VkZ je nejvíce dána způsobem výuky, nikoli nedostatkem metodického materiálu. 2/3 jsou spokojeni, 1/3 nespokojena. Výsledky nebyly závislé na pohlaví, ale lišily se ve věkových kategoriích. Problém: Pouze 1/3 ředitelů škol má zájem o aprobovaného učitele výchovy ke zdraví! zapsala: Nedbalová Strana 3 (celkem 9)

4 PaedDr. Jan Tupý (Výzkumný ústav pedagogický)/ Implementace RVP do praxe škol Výchova ke zdraví (VkZ) byla koncipována jako samostatný obor již v roce 1996!!! V zahraničí byly přístupy různé, tj. výchova ke zdraví se na školách objevovala průřezově i samostatně anebo vůbec. Současný RVP se zaměřuje na cíl (celkem 9 cílů). Diskuse probíhaly zejména na úrovni klíčových kompetencí (tj. životních dovedností)- umět se postarat o své zdraví (problém evaluace v praxi učitele). V praxi se nejvíce osvědčuje výchova ke zdraví jako samostatný obor s konkrétní časovou dotací, a to jako podpora dané problematiky i podpora aprobačního rozvoje vzdělávání učitelů na pedagog. fakultách. Na SŠ je vzdělávací oblast výchovy ke zdraví pod názvem: Péče o zdraví (Vzdělávání pro zdraví), zahrnuje 3 tématické okruhy a 14 výstupů (výsledků vzdělávání) zaměřené na: 1. zdraví, 2. zásady jednání v situacích ohrožení, 3. první pomoc Biorytmy, jejich význam pro zdraví a jejich využití v pedagogickém procesu/doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. Základní fakta o biorytmech: Biorytmy jsou ve výbavě organismu geneticky zakódovány, jsou stabilní a nemění se v závislosti na času a okolnostech ( zmiňován příklad lidí zavalených několik dní ve tmě sutin, přesto se u těchto lidí střídaly fáze spánku a bdění podobně jako se střídá den a noc). Epifýza (nadvěsek mozkový) produkuje melatonin (hormon podobný serotoninu a dopaminu). Osa centrálních biologických hodin začíná v sítnici oka (na základě dopadu fotonů na sítnici), nervový vzruch je dále převeden do hypotalamu, následně do hrudní části míchy, krční ganglia a dle toho, zda probíhá den či noc vyplaví epifýza do krevního oběhu serotonin (den) nebo melatonin (noc) Vždy je nejprve nutný světelný efekt Epifýza je zodpovědna za stav spánku či bdění Pokles světelných podmínek zadá do 30 minut vyplavení melatoninu Melatonin nelze vyrábět do zásoby Fyziologicky je vrchol hladiny melatoninu cca kolem půlnoci, avšak při prudkém rozsvícení během spánku v noci dojde k jeho prudkému poklesu Vliv melatoninu: 1. reguluje vyplavování dalších hormonů (s účinkem na KVO) 2. tlumí mozkovou aktivitu 3. snižuje krevní srážlivost (význam při onem. ICHS) 4. melatonin je významný antioxydant!!! 5. ovlivňuje metabolismus 6. vliv na vyplavování melatoninu má elektromagnetické pole (mobilní telefony?!) 7. nízká produkce melatoninu má přímý vliv na únavnost, poruchy vidění, poruchy paměti zapsala: Nedbalová Strana 4 (celkem 9)

5 Koncentrace melatoninu klesá u dospělého člověka pozvolna, s věkem se postupně pokles zrychluje (vlivem jeho nedostatku mohou mít někteří staří lidé poruchy spánku). Nejvyšší koncentrace jsou u dětí mezi rokem věku, pak v období let. Léčiva typu acylpyrin, ibuprofen prokazatelně snižují hladinu melatoninu. Denní křivka výkonnosti: Nejnižší je kolem 3:00 hod ranní; nejvyšší mezi 10:00-12:00 hod, útlum mezi 13:30-14:30; Pozvolný růst mezi 15:00-18:00 hod Pozvolný pokles od 18:00-22:00 hod Prudký pokles po 22:00 hod Z toho plyne, že nejvyšší výkon je ve výuce při 2-3 vyučovací hodině (nejvhodnější pro zařazení nejobtížnějších předmětů). Vyučování v 6. vyučovací hodině je nejméně efektivní (ideální pro předměty typu Hv, Vv atp.). Domácí příprava žáků by měla končit nejpozději v 19:00 hodin. Schopnost soustředit se je přímo úměrná věku ( s vyšším věkem dítěte stoupá schopnost delší koncentrace pozornosti). Biologické rytmy týdenní jsou navozeny uměle- naučené (adaptace organismu). Pro domácí přípravu během víkendu je nejosvědčenější učení během sobotního dopoledne, naopak nejméně vhodná je neděle večer. Edukační materiály o biorytmech jsou v přípravě! Práce ve workshopu : Výchova ke zdraví na základních školách ( Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc./PedF Mu Brno) Proběhl průzkum jak byla zařazena VkZ ve ŠVP -průzkum na 150 školách v ČR Z výsledků vyplynulo: 33% škol má VkZ jako samostatný předmět (celkem 3 hodiny týdně-včetně Tv) v případě gymnázií (nižší i vyšší) uvádějí VkZ jako samostatný předmět pouze v 8% Ostatní mají VkZ zaintegrovanou do jiných předmětů, avšak obvykle bez navýšení časové dotace. Diskuse k problémům a otázky, které vyplývají: Za 2-3 roky dojde k úpravě současných RVP-očekává se zapracovat změny. jsou školy na úrovni, kdy budou problematice zdraví věnovat pozornost také v situaci, kdy budou moci samostatně rozhodovat o rozsahu výuky??? může za současných podmínek přetrvat aprobace VkZ na pedagog. fakultách samostatně nebo se bude integrovat do jiných předmětů??? jakou metodickou pomoc učitelé potřebují, aby byli schopni dobře koncipovat výuku??? Pro další období je nutné: sledovat výuku, ověřovat kvalitu výstupu v různých podmínkách připravovat podklady k revizi kurikulárních dokumentů RVP v následujících 4-5 letech přinášet příklady vhodných modulů realizace Výchovy ke zdraví jak ve formě, tak obsahovém řešení Důležité informace a novinky!!!: zapsala: Nedbalová Strana 5 (celkem 9)

6 1. Pro učitele je v současné době připravována e-learningová distanční opora (EDO)-projekt Fakulty tělesné výchovy). Východiskem projektu byl nedostatek produktů pro další vzdělávání pedagogů v oblasti tělesné výchovy. Metodika je již ověřena 250 učiteli a t.č. se dokončuje právní opora metodiky. Metodika obsahuje celkem: 42 disciplín v 6 modulech (jedno z témat je také komplexní pojetí první pomoci) Projekt EDO je k dispozici na adrese: Kontaktní osoba: 2. v r bude k dispozici nový edukační materiál VÝŽIVA A POHYB (modrá brožura, kde je na obalu pyramida výživy), jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Příručka vznikla za podpory MŠMT a MZČR.Tuto edukační příručku by měla obdržet každá základní škola, v současné době se však hledá optimální způsob rozdistribuování (vydavatel: 3. Od šk. roku 2008/2009 se připravují ve spolupráci se SZÚ akreditované semináře na téma výživa a zdraví Proběhla diskuse zúčastněných na téma: Co brání realizaci PZ na ZŠ? Náměty: samostatné zařazení předmětu VkZ (33 hodin dotace) jako forma monotématické školy v přírodě (souvislý blok VkZ za účasti pozvaných odborníků). Oponent: problém nepovinné ŠPZ pro všechny děti u VkZ nejsou stanoveny konkrétní evaluační kritéria (existuje pouze u programu škol podporujících zdraví, určitá výhoda škol zařazených v programu). Oponent: 1. kritériem je vnímavost žáků a spokojenost s výukou nastavení systému domluvy u projektového vyučování VkZ: 1. stanovení výstupů co a jak v rámci kterého předmětu by měli žáci vědět; 2. každý učitel si téma zpracovává sám-problémem je časová nepropojenost a neschopnost evaluace VŠ v současné době produkuje absolventy, které těžko nacházejí uplatnění v dvou předmětové specializaci s realizací VkZ, nabízí se tedy diskuse zda v budoucnu neprosadit specializaci 3-předmětovou Další informační zdroje vhodné pro práci učitele: (poradenské centrum se vzdělávacím programem pro ZŠ, web zahrnuje sekci pro školy-pracovní listy pro učitele, videa, samostatnou sekci pro rodiče, provoz bezplatné telefonní konzultace s nutričním terapeutem na tel.č.: , chat s odborníkem dle měsíc dopředu určeného času, aktualizace stránek se provádí týdně) (portál osobnostní a sociální výchovy-vzdělávací programy pro učitele a žáky, velmi doporučován!) Národní linka AIDS pomoci: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně připravuje vydání manuálů pro pedagogy na pomoc učiteli chronicky nemocného žáka (témata: alergie, nemoci pohybového systému, nemoci endokrinní, duševní, genetické aj.). V současnosti k dispozici manuál o cukrovce (DM I. typu), zahrnuje způsob řešení krizových stavů u žáka. Manuál bude zdarma, prozatím je ve stavu recenze, distribuce do škol zatím nebyla ujasněna. Informace podá Katedra rodinné zapsala: Nedbalová Strana 6 (celkem 9)

7 výchovy a výchovy ke zdraví (Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. ; nebo Katedra speciální pedagogiky (MUDr. Petr Kachlík). 4. Projekty a preventivní programy Projekty na školách v SR/Mgr. Božena Beníčková/Mgr. Mária Kelcová MŠMT v SR zhodnotila 10- leté působení program Škola podporující zdraví, který je v současné době již ukončen. Na základě zhodnocení byla ustanovena meziresortní komise k posuzování projektů v dotačním řízení programů podpory zdraví. V r byly v SR realizovány 2 celostátní projekty: 1. projekt prevence HIV/AIDS-projekt realizován v Žilině na 200 SŠ, výstupem je VHS-k dispozici u PaedDr. Kubrichtové 2. prevence kouření V Trenčianském kraji realizován výchovně-vzdělávací projekt Dej si vodu z vodovodu. Ústřední myšlenkou projektu bylo informovat veřejnost o kvalitě a výhodnosti konzumace vody z veřejného zdroje voda z vodovou je zdravější a ekologičtější alternativa balené vody. Projekt vychází z toho, že: nároky na kvalitu pitné vody jsou vyšší než u balené stolní vody; produkce odpadu z balených vod je zbytečná. Projekt zahrnoval: školskou soutěž zaměřenou na tvorbu plakátů, esejí, komiksů (hodnotila veřejnost) cyklus vzdělávání učitelů (obdržení certifikátu), účast celkem 119 učitelů exkurzi do čističky odpadních vod spolupráci s Trenčianskou vodohospodářskou společností (veškeré info o projektu) Projekt realizovalo Centrum etické a enviromentální výchovy Živica Ing. Petra Režná, Ph.D./ projekt Zdravá pětka -projekt prevence obezity pro děti na I. stupni ZŠ, poprvé uveden v r v ČR i SR. Motivem projektu byl průzkum na ZŠ, vyplynuly žalostné výsledky o dětském stravování. Program je soutěžní, probíhá v hypermarketu v oddělení zeleniny. V roce 2008 je v zájmu zapojit do projektu co nejvíce škol v ČR. Byl vydán nový pracovní sešit (k nahlédnutí na KHS ). Zahrnuje náměty na metodické hry pro učitele a děti pro práci v týmu. Veškeré informace k dispozici na drese: on-line škola zdravé pětky (bude obsahovat jiné úkoly pro děti než ty, které jsou uvedené v pracovních listech; úlohy jsou věkově odlišené pro 1. a 2. třídu a zvlášť pro 3. a 4. třídu) Od do proběhne soutěž o hodnotné ceny! zapsala: Nedbalová Strana 7 (celkem 9)

8 Projekty podporované ZPMV/ Marta Dušková Zebra se za Tebe neohlédne [Praha] V týdnu od do se bude konat celorepubliková akce v rámci prevence silničního provozu pro chodce děti a dospělé, akce pořádaná Policejním prezidiem ve spolupráci se ZP MV ČR. Přednášky na školách o sexuální výchově pro 7.,8. a 9. třídy ZŠ, zahrnují promítají filmu Zdravé zuby- program letos probíhá 8. rokem. Soutěž 2008 končí , do té doby zájemci posílají kompletně vyplněné soutěžní karty. Nově byla vydána metodická příručka podle RVP, a to dle kompetencí s návodem, jak začlenit tento program do výuky I., II., III. tříd. Do je možné žádat zaslání příslušného množství materiálů pro potřebu výukového programu Zdravé zuby pro školní rok 2008/2009 (adresa: Zdravé zuby, P.O.Box 32, OLOMOUC, ). ZPMV přispívá 250,- Kč dětem zapojeným v programu. ZPMV přispívá dětem na podporu pitného režimu v zařízeních, kde je záměr nahradit nápojové automaty automatem na pitnou vodu (www.crystalis.cz) Spirála- projekt prevence rakoviny děložního čípku, od května 2008 budou nově spuštěny stránky (možnost stáhnout si informace o plánovaných seminářích aj.) Projekty České koalice proti tabáku Nekuratka atraktivní forma prevence kouření na internetu pro děti ve věku 6-10 let. Od září 2008 budou spuštěny internetové stránky t.č. probíhá zkušební forma, možno připomínkovat na : Další připravované zdroje zaměřené na prevenci kouření: tipni.to.cz ( vhodné pro ti leté) bezcigaret.cz-web pro rodiče a pedagogy, k dispozici v budoucnu metodiky, poradna, fórum, informace o pořádaných akcích PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková/Normální je nekouřit Metodika programu Normální je nekouřit je pro 4. třídu již pilotně ověřena (navazuje na předchozí metodiky pro třídu). V 2008 se připravuje tisk manuálu (zahrnuje: co je závislost-vysvětlení formou pohádky; kapitolu sebepoznání, sebedůvěry; kapitolu rozhodování; fakta o kouření) Nový projekt ve školství: projekt ŠIK CZ ŠIK školní informační kanál Projekt je budován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem životního prostředí, MŠMT ČR aj. ŠIK - Školní informační kanál - je projektem, jenž má mladé generaci ve školách zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, a to prostřednictvím velkoplošných obrazovek, instalovaných do vybraných základních, středních a vysokých škol v České republice. zapsala: Nedbalová Strana 8 (celkem 9)

9 V roce 2007 proběhla pilotně instalace velkoplošných obrazovek do cca 200 škol po celém území ČR, plánováno je oslovení cca škol. Úkolem je : Informovat o možnostech dalšího vzdělávání žáků a budování jejich kariéry Informovat o dalším vzdělávání personál školy Informovat o mimoškolních činnostech a možnostech v jejich městě či regionu Prevnce ve spolupráci s městkou policií, linkou bezpečí, protidrogovými centry i psychologickými poradnami (oblast sociálně-patologických jevů) Zabezpečení škol a jejich provozu Informovat o zdravé výživě Informovat o technických novinkách a službách, které se denně využívají Centrála společnosti ŠIK CZ s.r.o. se nachází v Hradci Králové. Pobočky společnosti jsou v Trutnově, v Praze, Brně a v Teplicích. ŠIK CZ s.r.o. sdružuje pod svá křídla dodavatele a provozovatele velkoplošných obrazovek - společnost T-LIGHTS, s.r.o., CITYBOARD s.r.o. a reklamní agentura SVĚTELKY CZ s.r.o., působící na českém trhu v oblasti moderní reklamní a marketingové komunikace. Šik cz., s.r.o vybírá další školy do projektu a hledá partnery ke spolupráci. zapsala: Nedbalová Strana 9 (celkem 9)

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 Bc. Jana Nedbalová KHS PK Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 1. Situace aktuálně 2. Podpora ŠPZ na úrovni kraje a obcí 3. Ministudie - má ŠPZ na ZŠ smysl v době uplatňování RVP? VÝCHODISKA: Uznáváme,

Více

IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT DO KURIKULA ŠKOLY

IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT DO KURIKULA ŠKOLY IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT DO KURIKULA ŠKOLY Iva Ţaloudíková, Drahoslava Hrubá PPRCH, Praha 8.-9.11.2010 OVĚŘOVÁNÍ EFEKTIVITY A) Pilotní studie 10 škol ( 731 dětí), Brno 2005-2009

Více

POHYB A VÝŽIVA DO ŠKOL projekt MŠMT

POHYB A VÝŽIVA DO ŠKOL projekt MŠMT POHYB A VÝŽIVA DO ŠKOL projekt MŠMT Pokusnéověřováníúčinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa) Jan Tupý, NÚV Praha Leona Mužíková a Vladislav

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most Prevence Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most Zaměření projektu Cílem předkládaného projektu je reagovat na změny, které byly provedeny v RVP ZV a

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRIMÁRNÍ PREVENCE A PODPORA ZDRAVÍ MUDr. Miloslav Kodl SZÚ, Praha, 5.11.2010 Organizační struktura odboru ODBOR PODPORY ZDRAVÍ A HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH Oddělení podpory zdraví Oddělení hygieny dětí

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROJEKT: Hrou proti AIDS

PROJEKT: Hrou proti AIDS PROJEKT: Hrou proti AIDS Jiří Stupka SZÚ Praha KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Praha, 20. říjen 2010 Motto: Jediný způsob jak ochránit naše děti před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Nový školní rok začíná

Nový školní rok začíná Nový školní rok začíná Začátek nového školního roku Zdeněk Žák Ministerstvo dopravy Roman Budský BESIP Začátek ateaateatad nového školního roku www.ibesip.cz www.facebook.com/ibesip www.youtube.com/ibesip

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program datum: 30. srpna 2012 zpracoval: Mgr. Pavlína Cpinová Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 Brno tel. +420 544 211 547 www.integra.cz Obsah 1. Cíle Minimálního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 Datum: 11. 1. 2007 1. Složení preventivního týmu, vymezení činnosti, dokumentace, metodické pokyny 2. Primární prevence sociálně patologických jevů 3. Osnova Školní preventivní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Škola podporující zdraví včera a dnes

Škola podporující zdraví včera a dnes Škola podporující zdraví včera a dnes Jana Nedbalová, KHS Pk ZŠ Chrudim, Dr. Malíka Exkurze s workshopy 25. 2. 2013 1 Obsah 1. Cíl dnešního programu 2. Je každá škola skutečně zdravá? 3. Má ŠPZ smysl po

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více