Dotační a grantové možnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové možnosti"

Transkript

1 Dotační a grantové možnosti verze 4/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě podbarveny. 3. Ukončené dotační příležitosti jsou přeškrtnuty a v následující verzi budou smazány. 4. Na jednotlivé dotační programy lze přecházet hypertextovým odkazem přímo z obsahu. Seznam dotací/grantů 1. MINISTERSTVA ČR (dotace 1-8) 2. PLZEŇSKÝ KRAJ (9-27) 3. OSTATNÍ (28-35) 4. OP EU (36-37) + Předběžné harmonogramy výzev z OP EU v Excelu (příloha u) 1

2 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Odbor mezinárodních vztahů - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí (do )... 4 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (do )... 5 Dotace 3: Ministerstvo vnitra ČR HZSCR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky (do )... 6 Dotace 4: Ministerstvo kultury ČR: Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic pro rok 2015 (do )... 7 Dotace 5: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby (průběžně)... 8 Dotace 6: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - Program zeleň do měst a jejich okolí ( )... 9 Dotace 7: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 ( ) Dotace 8: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ( ) Dotace 9: Plzeňský kraj - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 ( ) Dotace 10: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015 (průběžně) Dotace 11: Plzeňský kraj Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 ( ) Dotace 12: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje ( ) Dotace 13: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Dotace 14: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Dotace 15: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje ( ) Dotace 16: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Technické zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje ( ) Dotace 17: Plzeňský kraj Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 18: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora sociálních služeb 2015 Dotační titul: Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 19: Plzeňský kraj Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace 20: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou ( ) Dotace 21: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod ( ) Dotace 22: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření ( )

3 Dotace 23: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora hospodaření v lesích Dotační titul: 2015 Podpora hospodaření v lesích ( ) Dotace 24: Plzeňský kraj Podpora včelařství (2015) ( ) Dotace 25: Plzeňský kraj Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 (do ) Dotace 26: Plzeňský kraj Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 (do ) Dotace 27: Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015 ( ) Dotace 28: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště (průběžně) Dotace 29: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů (průběžně) Dotace 30: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod ( ) Dotace 31: COLMEX: Venkovní fitness prvky (do ) Dotace 32: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých aktivit (různě) Dotace 33: Poštovní spořitelna a Nadace VIA - Regionální fond rozvoje: Grantová výzva sousedíme si (do ) Dotace 34: Nadace VIA - Místo, kde žijeme (do ) Dotace 35: Nadace Partnerství - Výsadba stromů (do ) Dotace 36: OP EU: LXIV. výzva OPŽP výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 3, 4 a 6 - oblasti podpory 3.1 a 2; 4.1; 6.2, 3, 4 a 6 ( ) Dotace 37: OP EU: LXV. výzva OPŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 7 - oblast podpory 7.1 ( )

4 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Odbor mezinárodních vztahů - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí (do ) Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase. Tematické okruhy: 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí. 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí. 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí. Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním, které poskytují kulturní služby veřejnosti tj. pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod. Žádost může předložit pouze subjekt, který je pozvaným nebo přihlášeným účastníkem projektu, jenž se uskutečňuje v zahraničí. Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných výdajů. zveřejnění - zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí Mgr. Tereza Šafránková

5 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (do ) Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné finanční prostředky využít na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále také na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod. Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek, žádosti podávají prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Minimální výše příspěvku je Kč. Pro 1. kolo Pro 2. kolo Pro doplňkové kolo

6 Dotace 3: Ministerstvo vnitra ČR HZSCR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky (do ) Program je určen na nákup a rekonstrukci požární techniky - CAS. A. Dotace může být poskytnuta na pořízení nové CAS. Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 v maximální výši 2,5 mil. Kč, může však dosáhnout max. 70 % nákladů akce v běžném roce. - CAS 7,5, CAS 10 a CAS 15 je vyrobena na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, lehké hmotnostní třídy (3.000 až kg) nebo střední hmotnostní třídy (7.500 až kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 750 l.min-1, l.min-1 nebo l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. - CAS 20 je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, nebo kategorie 3 pro terénní provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. B. Dotace může být poskytnuta také na: a. technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen rekonstrukce ) CAS 32 T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých CAS 32 byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Maximální výše dotace na rekonstrukci je 1 mil. Kč, může však dosáhnout max. 50 % nákladů akce v běžném roce. b. rekonstrukcí CAS 32 T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Maximální výše dotace na rekonstrukci je 1,5 mil. Kč, může však dosáhnout max. 50 % nákladů akce v běžném roce. Dotace může být poskytnuta pouze obci zřizující jednotku požární ochrany kategorie JPO II nebo JPO III, která dosud neobdržela dotaci v rámci reprodukce požární techniky na pořízení nebo rekonstrukci CAS, a nevlastní CAS, která byla vyrobena v roce 2000 a později. zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí pplk. Ing. Jakub Nebesář aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 6

7 Dotace 4: Ministerstvo kultury ČR: Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic pro rok 2015 (do ) Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá (např. 100., 200., apod.), popř. výročí půlkulatá (např. 150., 250., 550., apod.). V případě projektů, které se vztahují k významným výročím měst a obcí, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města. Dotace je určena pro obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení. Dotace maximálně 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů. Pro 1. kolo Pro 2. kolo Mgr. Nádvorník Michal

8 Dotace 5: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby (průběžně) Ministerstvo obrany ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Cílem programu je udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace je poskytována v rámci programu ISPROFIN Zachování a obnova historických tradic. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. Minimální výše poskytované dotace je Kč. Dotace Ministerstva obrany představuje maximálně 80 % celkových nákladů na stavební část realizované akce. Žádosti je možné předkládat průběžně. Ty, které jsou doručeny do 31. ledna, jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce a jsou posuzovány komisí ve dvou po sobě následujících letech. Ing. Ivo Markovič

9 Dotace 6: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - Program zeleň do měst a jejich okolí ( ) Podporované aktivity: 1 Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči o stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních stromořadí, skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou diverzitu. 2 Nástroje nutné pro systémový výkon správy zeleně - zpracování generelu zeleně specifikující koncepci rozvoje systému zeleně obce, pasportu zeleně jako základního evidenčního a technicko - provozního podkladu, zpracování managementových plánů sídelní zeleně zahrnující koncepci péče o zeleň včetně specifikace potřebných výdajů, vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření, projekty péče (projekty údržby nebo také zajištění systému péče). 3 Doplňkové aktivity - pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, vč. rekonstrukce cest a chodníků (s použitím pouze materiálů a technologií umožňujících infiltraci vody), zvýšení podílu propustných ploch. Obec, městys, město, statutární město a městská část. Výše dotace: tis. Kč (spoluúčast 20%) zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Romana Rajnyšová Petr Poláček https://www.sfzp.cz/sekce/706/prilohy-xvi---program-zelen-do-mest-a-jejich-okoli/ 9

10 Dotace 7: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 ( ) Finanční příspěvek výhradně na výstavbu cyklistické stezky nebo údržbu cyklistické stezky. Cyklistická stezka je pro účel těchto Pravidel, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel *, která: - svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN a v Technických podmínkách 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, - je zařazena silničním správním úřadem jako cyklistická stezka nebo stezka pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem, - je značena ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb., v platném znění, dopravním značením C8a,b cyklistická stezka, C9a,b stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a,b stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. (* V případě, že žadatel o příspěvek hodlá na cyklistické stezce, pro kterou se příspěvek žádá, upravit provoz ve smyslu 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, udělením výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku, je povinen ve své žádosti specifikovat rozsah této výjimky, tj. konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se taková výjimka bude týkat. Rozsah výjimky bude předmětem posouzení hodnotící komise.) Výše dotace: 85% K žádosti je nutné mimo jiné přiložit: - Projektovou dokumentaci - Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad Obec jako vlastník cyklistické stezky, svazek obcí zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí

11 Dotace 8: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ( ) Typy podporovaných aktivit: nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky) montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům) drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům) drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele. Dotace může být poskytnuta až do 100 % celkových nákladů projektu. Projekt musí být uskutečněn v roce zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Šárka Seifertová

12 Dotace 9: Plzeňský kraj - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 ( ) Cílem Programu je podpora kulturních a uměleckých aktivit v těchto oblastech: 1. Oživení kulturního dění v Plzeňském kraji - podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK 2. Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob - zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání 3. Projekty podporující Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen Plzeň EHMK 2015 ) - podpora projektů, které jsou v souladu s programovou náplní projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a) žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu c) žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Bc. Zdeněk Valenta Mgr. Pavlína Steidlová

13 Dotace 10: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015 (průběžně) Dotační program je určen pro poskytování finanční pomoci z rozpočtu kraje na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňského kraje, došlo-li k narušení základních funkcí v území v důsledku pohromy. Finanční pomoc se poskytuje bez ohledu na to, zda byl vyhlášen krizový stav. Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pomoc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní opatření a práce. Finanční pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů. Vlastník majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádost se všemi přílohami musí být podána ve lhůtě 30 dnů od vzniku škody na majetku v důsledku pohromy. Ing. Radek Svoboda JUDr. Helena Lucáková Róbert Miček

14 Dotace 11: Plzeňský kraj Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 ( ) Cílem dotačního titulu je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků. Typicky může jít o projekty vybudování kamerového systému, rozšíření kamerového systému, pořízení mobilních kamerových systémů (v těchto případech musí projekt splňovat rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohledového systému uvedené v pravidlech), zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely apod. Subjekty zapojené do projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Ivan Kraus

15 Dotace 12: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Podmínkou získání příspěvku na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je přiznání účelové dotace Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu na reprodukci požární techniky na příslušný rok. Žadatel o příspěvek na nákup nové CAS nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT, ani o příspěvek na opravu CAS. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Jarmila Syslová JUDr. Helena Lucáková Ing. Radek Svoboda Ing. Róbert Miček Ing. Ivan Kraus

16 Dotace 13: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně výše 50 % z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Maximální výše příspěvku na jednu žádost je Kč, minimální výše příspěvku je Kč. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany, vlastnící CAS JSDHO a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS většího rozsahu, ani o příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT (výškové techniky). zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Jarmila Syslová JUDr. Helena Lucáková Ing. Róbert Miček Ing. Ivan Kraus

17 Dotace 14: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek z dotačního titulu je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Maximální výše příspěvku na jednu žádost je Kč, minimální výše příspěvku je Kč. Stáří CAS musí být minimálně 10 let, maximálně však 40 let. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany, vlastnící CAS JSDHO a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS menšího rozsahu, ani o příspěvek na TZ (technické zhodnocení) CAS nebo VT (výškovou techniku). zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Róbert Miček JUDr. Helena Lucáková Jarmila Syslová Ing. Radek Svoboda Ing. Ivan Kraus

18 Dotace 15: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje ( ) Finanční prostředky z tohoto dotačního titulu jsou určeny na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany JSDHO (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.). Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany a splňující podmínky Pravidel programu. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí JUDr. Helena Lucáková Jarmila Syslová Ing. Radek Svoboda Ing. Ivan Kraus

19 Dotace 16: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 Dotační titul: 2015 Technické zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje ( ) Příspěvek z dotačního titulu je určen na technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky nebo výškové techniky. Pro CAS je maximální výše příspěvku Kč na jednu žádost a pro VT je maximální výše příspěvku Kč na jednu žádost. Minimální výše příspěvku na jednu žádost je Kč. Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany, vlastnící CAS nebo VT a splňující podmínky Pravidel programu. Žadatel nemůže zároveň pro tutéž JSDHO žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí JUDr. Helena Lucáková Jarmila Syslová Ing. Radek Svoboda Ing. Ivan Kraus

20 Dotace 17: Plzeňský kraj Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015 ( ) Dotace je poskytována na realizaci projektu, který musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze obec na území Plzeňského kraje. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Aleš Tuček CSc

21 Dotace 18: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora sociálních služeb 2015 Dotační titul: Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 ( ) Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nestátními neziskovými organizacemi a fyzickými osobami v Plzeňském kraji. Předpokládaný objem finančních prostředků určených na tento dotační titul je Kč. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb: spolky a ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od , obecně prospěšná společnost (zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.), církevní právnická osoba (zřízená podle zákona č. 308/1991 Sb.), školská právnická osoba (zřízená podle zákona č. 561/2004 Sb.), fyzická osoba, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Jaroslava Vavříková

22 Dotace 19: Plzeňský kraj Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2015 ( ) Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji Rozdělovaná částka pro rok 2015 činí Kč. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Občanské sdružení, zájmové sdružení, církevní organizace a obecně prospěšná společnost podporující činnost mateřských a rodičovských center. zveřejnění zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Mgr. Jitka Novotná

23 Dotace 20: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou ( ) Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné technické zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoliv běžnou opravu) vodovodů pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů, úpraven pitné vody a zdrojů pitné vody. Dotace na zpracování PD na rekonstrukci vodovodů nebo do tohoto souboru zahrnutých staveb a zařízení je možná pouze tehdy, pokud zjištěná skutečnost není vyvolána tím, že vodní dílo nebylo udržováno v řádném stavu. Záměrem je tedy finančně podpořit zpracování projektových dokumentací, které se dotýkají opatření realizovaných ve veřejném zájmu ve výše zmíněné oblasti. Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a územním plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat. Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává. Pokud je žadatel/příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty nebo se jím v průběhu zpracování projektové dokumentace stane, nelze z poskytnuté dotace hradit část nákladů odpovídající výši daně z přidané hodnoty. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně Kč. Žadatelem o dotaci může být obec, dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích a právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník či spoluvlastník vodohospodářské infrastruktury, které se realizace budoucího opatření dotýká. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Alena Stuchlíková Ing. Jana Němečková

24 Dotace 21: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod ( ) Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu nových kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné technické zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoliv běžnou opravu) stávajících kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu a intenzifikaci. Dotace na zpracování PD na rekonstrukci kanalizací a ČOV nebo do tohoto souboru zahrnutých staveb a zařízení je možná pouze tehdy, pokud zjištěná skutečnost není vyvolána tím, že vodní dílo nebylo udržováno v řádném stavu. Záměrem je tedy finančně podpořit zpracování projektových dokumentací, které se dotýkají opatření realizovaných ve veřejném zájmu ve výše zmíněné oblasti. Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a územním plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat. Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává. Pokud je žadatel/příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty nebo se jím v průběhu zpracování projektové dokumentace stane, nelze z poskytnuté dotace hradit část nákladů odpovídající výši daně z přidané hodnoty. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně Kč. Žadatelem o dotaci může být obec, dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích a právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník či spoluvlastník vodohospodářské infrastruktury, které se realizace budoucího opatření dotýká. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Alena Stuchlíková Ing. Jana Němečková

25 Dotace 22: Plzeňský kraj Dotační program: Ekologické projekty Dotační titul: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření ( ) Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 na zpracování projektové dokumentace pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření. Záměrem je finančně podpořit zpracování projektových dokumentací, které se týkají opatření realizovaných ve veřejném zájmu ve výše zmíněné oblasti. Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu se Studií protipovodňových opatření Plzeňského kraje a územním plánem obce, na jejímž území se bude opatření realizovat. Dotace nemůže být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace v případě, že náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelným nákladem při financování samotného opatření, na jehož realizaci se projektová dokumentace zpracovává. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně Kč. Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která bude mít plánované opatření po jeho realizaci ve svém vlastnictví. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Alena Stuchlíková Ing. Jana Němečková

26 Dotace 23: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora hospodaření v lesích Dotační titul: 2015 Podpora hospodaření v lesích ( ) Dotace je poskytována na obnovený lesní porost ve fázi zajištění s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby: A. zajištěním lesních porostů v zákonné lhůtě (meliorační a zpevňující dřeviny MZD - mimo BŘ, na SLT sk.1., 2. a 3., základní dřevina borovice lesní ZD - BO, na SLT sk. 1.) B. zdravotní výběr a úprava druhové skladby. Vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Jindřich Rykovský Ing. Lada Heřmanová

27 Dotace 24: Plzeňský kraj Podpora včelařství (2015) ( ) Cílem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji. ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT MĚSTO Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (resp. občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s ohledem na ustanovení 3045 zákona č. 89/2012 Sb.), v územní působnosti Plzeňského kraje (dále jen žadatel ), který: a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, a b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku) na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje, dle čl. 7. těchto pravidel. Příjemcem dotace na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza) bude žadatel. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Jindřich Rykovský Ing. Lada Heřmanová

28 Dotace 25: Plzeňský kraj Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 (do ) Dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje lze použít jako mimo programovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Alokace finančních prostředků na dotační titul: 2 mil. Kč. Dotaci lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, sdružení, svaz, spolek, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond). zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí JUDr. Jiří Tyc

29 Dotace 26: Plzeňský kraj Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 (do ) Hlavním cílem dotačního titulu je pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem (dále jen obec ), při plnění povinností, které jim ukládá 135 odst. 6 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby a na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil provedení prací podle odstavce 3 stavebním podnikatelem (tj. pokud zde hrozí nebezpečí z prodlení) a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodne na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi stavby vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Na základě této zákonné povinnosti tak obec musí vynaložit náklady na odstranění stavby nebo na nutné zabezpečení stavby, která není ve vlastnictví této obce a nemusí se ani na území této obce nacházet. Na tuto pomoc je v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 vyčleněna částka 460 tisíc Kč. Obec Plzeňského kraje, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem ve smyslu 13 stavebního zákona. zahájení příjmu žádostí - ukončení příjmu žádostí Mgr. Jaroslava Milerová

30 Dotace 27: Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015 ( ) Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje Opatření 3.4 Rozvoj vodohospodářské infrastruktury s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou. Cíl tohoto dotačního programu je v souladu s ustanovením 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Obce, dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích, právnické osoby založené dle obchodního zákoníku zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí Ing. Hana Peřinová

31 Dotace 28: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště (průběžně) Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Všechny právnické osoby Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti

32 Dotace 29: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů (průběžně) Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů. Všechny právnické osoby Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. Příjem žádostí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a jsou v souladu se Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě nadace k posouzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti

33 Dotace 30: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod ( ) Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci sloupového osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části. Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku je ,- Kč. zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí

34 Dotace 31: COLMEX: Venkovní fitness prvky (do ) Různorodé venkovní fitness prvky. Neomezeno. Výše dotace 55%. Zaslání žádosti o nadační příspěvek je omezeno do , nebo pro prvních 100 žadatelů. Bc. Helena Dvořáková , Pozn.: Přestože je nabídka firmou Colmex s. r. o. prezentována jako dotační příležitost, jedná se spíše o výhodnou akční cenu. 34

35 Dotace 32: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých aktivit (různě) Oblasti podpory: 1. Mládež a školy - školní partnerství - setkávání žáků všech stupňů škol - odborná praktika - roční studijní pobyty - práci s mládeží na obou stranách hranice - spolupráci mateřských škol - volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultur 2. Kultura - výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární akce, dokumentární filmy 3. Dialogy a vědecké projekty - odborné konference, semináře, workshopy - spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ - vzdělávání dospělých - vědecké výstavy a prezentace 4. Publikace - vědecké práce s česko-německým zaměřením - překlady české a německé beletrie, deníků, memoárů - výstavní katalogy - vybraný učební materiál 5. Obnova památek - renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) - obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků 6. Sociální projekty a podpora menšin - setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí - setkávání českých a německých seniorů - aktivity národnostních menšin 7. Partnerství obcí a zájmových sdružení - iniciativy k založení partnerství měst a obcí - sportovní a kulturní akce v rámci partnerství - kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků - obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu 8. Stipendia - každoročně deset studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi vždy na dobu deseti měsíců 35

36 - každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou stipendijní podporu pobytu v sousední zemi Fyzické osoby, organizace. Výše dotace do 50%. Lhůty pro podání žádostí y uzávěrky pro projekty plánované v: čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku čtvrtletí nebo později: do 31. března čtvrtletí nebo později:do 30. června uzávěrky pro projekty renovací památek do 15. srpna v příslušném roce. Jedná se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 15. prosinci pro následující akademický rok

37 Dotace 33: Poštovní spořitelna a Nadace VIA - Regionální fond rozvoje: Grantová výzva sousedíme si (do ) Podpora projektů z celé České republiky zaměřených na zlepšování sousedských vztahů a rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit. Nezbytnou podmínkou úspěchu v programu je mimo jiné míra příležitostí pro dobrovolnou činnost a aktivní zapojení občanů do plánování, příprav a realizace projektu, ale i spolupráce a rozvoj partnerství mezi místními subjekty. České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví (charity a diakonie), dále také příspěvkové organizace či obce a sdružení obcí. Výše grantu Maximální výše jednoho grantu je korun (rozděleny budou 2 mil. Kč) - České nevládní neziskové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí % celkových nákladů projektu. - Obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí % celkových nákladů projektu. Doba realizace projektu může být nejdéle 12 měsíců v období od 22. června 2015 do 20. června Lucie Voláková, Renata Wiflingová (ústředna),

38 Dotace 34: Nadace VIA - Místo, kde žijeme (do ) Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. Chceme pomoci takovým proměnám prostranství, které se stanou základnou pro další růst vašeho společenství. Podpoříme pět žadatelů formou finančního grantu, odborného konzultanta a tří vzdělávacích seminářů. Grant žadatele podpoří v tom, aby: Program obsahuje: - nastartovali či rozvinuli spolupráci různých aktérů a díky tomu využili lépe potenciál místních lidí, neziskovek, firem a institucí - vytvořili bezpečný prostor k tomu, aby si lidé naslouchali, vyjádřili svůj názor a domluvili se na společném cíli - přeměnili konkrétní veřejný prostor tak, aby dobře sloužil potřebám místního společenství - prohloubili vztah lidí k místu, kde žijí, a odpovědnost za jeho budoucnost - umožnili lidem aktivně se zapojit do života obce a podpořili tím rozvoj kultury svépomoc 1. Nadační příspěvek ve výši Kč (spoluúčast žadatele min. 20%) na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství. 2. Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování veřejných setkání (prostředky na konzultanta neuvádějte v rozpočtu projektu). 3. Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod.; prostředky na semináře neuvádějte v rozpočtu projektu). Využití všech tří složek programu je nedílnou součástí podpory, nejde o volitelné složky. Program je postaven tak, že grant, konzultant a semináře vytvářejí nedílný celek. Neziskové organizace (NO), obce do obyvatel (v obcích a městech nad obyvatel musí být nositelem projektu NO/PO, obec/město bude partnerem projektu), příspěvkové organizace (PO), účelová zařízení církví Markéta Kunešová Ondřej Šindelář

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Seznam dotačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2015

Seznam dotačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2015 Seznam tačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2015 Obsah Odbor bezpečnosti a krizového řízení (OBKR)... 3 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015... 3 Finanční pomoc při obnově

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Červen 2015

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Červen 2015 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Červen 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Sakrální stavby v obcích Podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Sídliště žije Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení aktivit místní komunity na sídlištích.

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj DOTAČNÍ INFO K 26. 11. 2015 Moravskoslezský kraj Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Kód programu: ŽPZ/03/2016 Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER 6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Předpokládaná alokace 6. výzvy (16. kolo příjmu PRV):

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015 Čl.

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+ Národní programy regionálního rozvoje - 2014 Přípravy Programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj Den malých obcí - Přerov 27. 2. 2014, Praha 4. 3. 2014 Domácí programy financování Program

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ NA ROK 2015 Rada Karlovarského kraje (dále

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více