V Praze dne 29. září 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze dne 29. září 2015"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol odbor 30 k č. j. MSMT-33643/ Karmelitská 7, Praha 1 Zasláno a podepsáno elektronicky datovou schránkou V Praze dne 29. září 2015 Vyjádření Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ke stanovisku Akreditační komise ze dne (správně 2015), doručeném dne , k prodloužení akreditací studijních programů speciální pedagogika, podle výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne Vážená paní ředitelko, v plné moci za účastníka správního řízení, Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o., IČO: , se sídlem Roháčova 1148/63, Praha 3 - Žižkov (dále jen UJAK ) si Vám dovolujeme zaslat základní vyjádření ke stanovisku Akreditační komise ze dne , doručeném dne , k prodloužení akreditací studijních programů speciální pedagogika, podle výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) č. j / ze dne I. Námitka nedostatku času Dovolujeme si na prvním místě upozornit, že k vyjádření v takto zásadní právní věci, jejíž výsledek se dotýká nejen účastníka řízení, ale práv a oprávněných zájmů dalších osob, přinejmenším 740 studentů, desítek vysokoškolských učitelů na UJAK, jakož i v širším smyslu dalších desítek či stovek základních a středních škol, jejichž učitelé si doplňují zákonem požadované studium pro výkon pedagogické praxe právě na UJAK, byl účastníku

2 řízení poskytnut 1 (slovy jeden) pracovní den, což rozhodně není standardní lhůta ve správním řízení. Takový postup se příčí základním zásadám správního řízení, přinejmenším: - zásadě ochrany práv a oprávněných zájmů soukromých osob a minimalizace zásahů do nich podle 2 odst. 3 správního řádu (dále jen SpŘ ), podle níž správní orgán šetří (tj. má povinnost šetřit) práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu a - zásadě veřejné správy jako služby podle 4 SpŘ, podle níž je veřejná správa službou veřejnosti a správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí (tj. má povinnost uvědomit) dotčené osoby o úkonu, který učiní a umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. 1 Účastník řízení si je samozřejmě vědom skutečnosti, že odbor vysokých škol MŠMT konal, jak nejlépe mohl a s nejvyšším možným urychlením, když požádal UJAK o vyjádření ještě týž den, kdy sám obdržel stanovisko Akreditační komise ( ). K porušení základních zásad činnosti správních orgánů však došlo na úrovni posuzování žádosti o prodloužení akreditace Akreditační komisí, která jednala na základě žádosti účastníka řízení ze dne , ale ať již záměrně nebo z jiných důvodů, ji posoudila až těsně před skončením akreditace ( ), přestože zasedala i v dřívějších termínech. Akreditační komise má povinnost jednat bezodkladně podle 71 odst. 1 SpŘ per analogiam a především tak, aby naplnila zásadu ochrany a možnosti plného uplatnění práv účastníka řízení i navazujících kompetencí MŠMT. Pokud Akreditační komise obdržela žádost o akreditaci , pak doručením svého stanoviska až dne porušila nejen výše uvedené obecné právní povinnosti, ale dokonce i nejzazší zákonnou lhůtu k posouzení žádosti o udělení akreditace v délce 120 dnů podle 79 odst. 2 zákona o vysokých školách. Účastník řízení byl protiprávním postupem Akreditační komise zkrácen na svých právech takovým způsobem, že to může mít za následek nezákonnost rozhodnutí o akreditaci. Vyhrazuje si proto právo své vyjádření doplnit. II. Námitka podjatosti členů Akreditační komise Již v předchozím vyjádření ze dne upozornila UJAK na vyloučení předsedkyně, případně dalších členů Akreditační komise ze všech úkonů, při nichž by mohli ovlivnit výsledek řízení ve věci UJAK, podle 14 odst. 1 SpŘ. 1 Blíže k vysvětlení základních zásad činnosti správních orgánů srov. učebnice a komentářovou literaturu, např. VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář. Bova Polygon. Praha. 2006; JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. C. H. Beck. Praha. 2009; HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 7. vydání. C. H. Beck. Praha, 2009; ČERNÝ, P., DOHNAL, V., KORBEL, F., PROKOP, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha. Linde Praha, a. s ad. 2 / 19

3 UJAK vznesla odůvodněné námitky podjatosti předsedkyně, případně dalších členů Akreditační komise přípisy ze dne , , a ; - přípis ze dne byl adresován přímo Akreditační komisi a zůstal v otázce podjatosti bez reakce, - přípis ze dne byl adresován MŠMT a následně byl ze strany MŠMT přípisem ze dne , č. j. MSMT-14615/ předán k vyřízení Akreditační komisi, kde zůstal opět bez reakce, - přípis ze dne byl adresován MŠMT, - přípis ze dne byl adresován přímo Akreditační komisi, a přestože jí urgoval k vypořádání námitek podjatosti, zůstal opět bez jakékoli reakce. Vzhledem k tomu, že uvedené přípisy nebyly učiněny přímo v tomto správním řízení o prodloužení akreditace pro studijní obory speciální pedagogika, z povahy věci se nutně týkají všech postupů Akreditační komise a měly být Akreditační komisí vypořádány. Pouze z opatrnosti, vznáší účastník řízení uvedené námitky podjatosti znovu i přímo v tomto správním řízení. Podle 49 odst. 2 SpŘ je správní řízení zásadně neveřejné. 2 Poskytování informací správním orgánem o správním řízení sice není vyloučeno a lze jej realizovat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nicméně i to pouze při respektování základních zásad činnosti správních orgánů a dalších požadavků správního řádu, zejména pravdivosti, objektivity a zdrženlivosti vyplývajících ze zásady materiální pravdy ( 3 SpŘ) a ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob ( 2 odst. 3 a 49 odst. 2 SpŘ). Podle 7 odst. 1 věta 2 SpŘ má správní orgán postupovat vůči dotčeným osobám nestranně. Podle 14 odst. 1 SpŘ je každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu, o níž lze důvodně pochybovat o její nepodjatosti, vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. Za podjatou je třeba považovat každou osobu, u níž existuje důvodná pochybnost, že může mít s ohledem na svůj poměr k věci nebo účastníkům řízení určitý zájem na výsledku řízení; není přitom rozhodný pouze skutečný subjektivní vztah úřední osoby k dané věci, ale i to, jak se tento vztah jeví objektivně navenek. 3 Tedy například, podle judikatury Ústavního soudu, jak svůj vztah k dané problematice tato osoba prezentuje ve veřejných sdělovacích prostředcích. 4 2 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 192/05: Zatímco soudní řízení ovládá zásada bezprostřednosti, ústnosti a veřejnosti, správní řízení je ovládáno zásadou neveřejnosti a písemnosti.. 3 Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 371/04. 4 Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 722/05. 3 / 19

4 Předsedkyně Akreditační komise se v průběhu roku 2015 dopustila opakovaného a rozsáhlého zveřejňování nepravdivých či zavádějících informací na úkor UJAK; jde například o následující případy vyjadřování prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc. v hromadných sdělovacích prostředcích, které navrhujeme jako důkaz, z nichž každý, sám o sobě, naplňuje důvody podjatosti úřední osoby: - V Mladé frontě DNES pro článek Dali za studium 150 tisíc, stejně jim hrozí odchod ze dne (str. 7, rubrika Z domova) uvedla, že na jednoho vedoucího diplomových prací připadalo v průměru 56 diplomantů, ačkoliv reálně byl nastaven systém tak, že v průměru šlo pouze o 7 diplomantů na jednoho vedoucího. - V FTV Prima dne (Zprávy v 18:55) uvedla, že seminární skupiny UJAK mají často více než 100 studentů. Seminární skupiny však mají pouze obory prezenčního studia, přičemž v nich je vždy maximálně 24 studentů v případě speciální pedagogiky a maximálně 30 studentů v případě ostatních oborů (pouze zcela výjimečně, při počtu studentů v jedné seminární skupině do 36 studentů se taková skupina z pragmatických důvodů nedělí). V průměru jde o méně než 21,5 studenta na seminář při celkovém počtu 67 seminárních skupin v akademickém roce 2014/2015. V kombinované formě studia seminární skupiny nejsou; zde jsou organizovány pouze přednášky s kapacitou posluchačů, což je výrazně nižší počet, než na jiných vysokých školách. - V ČRo Radiožurnál dne (Ranní interview v 8:50) uvedla, že UJAK nereagovala na výtky akreditační komise ohledně nedostatečného počtu pracovníků na počet studentů. UJAK však od roku 2010 snížila počet studentů z na 6 084, tedy téměř na polovinu, přičemž počet akademických pracovníků ve sledovaném období klesl pouze o 11 %. V současnosti, k studuje na UJAK již jen studentů, což je zhruba pouhá jedna třetina počtu z roku Podle výročních zpráv UJAK za roky , které musí být předsedkyni Akreditační komise známy, došlo k následujícím změnám počtu studentů: studentů v roce 2010, studentů v roce 2011, studentů v roce 2012, studentů v roce 2013, studentů v roce 2014 (tj. pouhých 53,93 % stavu z roku 2010), - (3 973 studentů k , tj. pouhých 35,22 % stavu z roku 2010). Důkaz: Matrikou studentů UJAK, kterou má Ministerstvo k dispozici podle 87 odst. i) zákona o vysokých školách - V ČT 24 dne (Zprávy v 7:30) uvedla, že diplomové práce (v oboru speciální pedagogika - učitelství) vedou především externisté a nedostatečně vzdělaní lidé. Tyto práce však vede 7 profesorů, 15 docentů, 24 odborných asistentů 4 / 19

5 s vědeckými hodnostmi, 27 osob s titulem PhDr. nebo PaedDr., 19 osob s titulem Mgr. nebo Ing. Přitom akademičtí pracovníci bez vědecké hodnosti prokazatelně vedou diplomové práce na jiných vysokých školách v ČR. - V Echo24.cz pro článek: Stroj na stamiliony se možná zasekne. UJAK může skončit za pár měsíců ze dne bez jakéhokoliv odkazu na relevantní fakta uvedla, že UJAK neplní zákonné povinnosti a žene se jen za bezprostředním ziskem na úkor vzdělání. To je velmi subjektivní a nepodložené tvrzení, jehož by se měly úřední osoby obecně vyvarovat, neboť svědčí o jejich zaujatosti a poškozuje dotčené osoby (zde nejen dobré jméno UJAK jako právnické osoby, ale i osobní čest tisíců jejích zaměstnanců, studentů i úspěšných absolventů, kteří se mu nemohou efektivně bránit). Úřední osoby vystupují při svých veřejných prohlášeních z pozice silnějšího, neboť požívají autority orgánu veřejné moci, a právě proto by se měly vyjadřovat objektivně a pravdivě bez obtížně verifikovatelných subjektivních konotací, uměřeně, nepředpojatě a podle základních zásad činnosti správních orgánů. - V ČRo Radiožurnál dne (Dvacítka Radiožurnálu v 17:05) uvedla, že UJAK nesplňuje požadavky na zveřejňování diplomových prací, ačkoliv diplomové práce zveřejňuje zcela v souladu se zákonem. Všechny diplomové práce jsou veřejně k dispozici v knihovně školy zcela v souladu se zněním Studijního a zkušebního řádu UJAK registrovaného MŠMT. Počínaje rokem 2012 zveřejňuje UJAK celé znění diplomových prací i elektronicky s přístupem z knihovny vysoké školy, přičemž řada jiných vysokých škol diplomové práce nezveřejňuje elektronicky vůbec. - V IDNES.cz pro článek: Komise nesouhlasí s dalším působením UJAK. Škola by mohla skončit ze dne uvedla, že UJAK nemá nastavený systém pro kontrolu kvality. UJAK má ve skutečnosti zpracovanou a využívá komplexní metodiku pro zabezpečování a řízení kvality výuky s názvem Vnitřní systém hodnocení a zajišťování kvality, který je zakotven v čl. 2 bod 5 a čl. 17a Statutu UJAK registrovaném Ministerstvem. Výstupy z hodnocení se projednávají na zasedáních vědecké rady, jsou podrobně popsány ve veřejných výročních zprávách UJAK i kontrolních zprávách pro Akreditační komisi, které musí být předsedkyni Akreditační komise známy. UJAK podle Statutu provádí pravidelně a průběžně vnitřní hodnocení výuky. Sleduje především kvalitu uskutečňování akreditovaných studijních programů a kvalitu výzkumných, vývojových nebo dalších tvůrčích činností. Hodnocení je zveřejňováno jedenkrát ročně ve výroční zprávě o činnosti UJAK. Komplexní systém hodnocení a zajišťování kvality zahrnuje periodické hodnocení kateder (výkonnost ve výzkumu a výuce), hodnocení výuky studenty i absolventy, hodnocení kvality vedení kvalifikačních prací a celkové hodnocení úrovně pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti univerzity. Na hodnocení se podílí evaluační komise UJAK, z níž alespoň dva členové nesmějí být členy akademické obce univerzity. Výsledky hodnocení činnosti univerzity schvaluje 5 / 19

6 vědecká rada. V rámci hodnocení UJAK dále využívá antiplagiátorský systém Theses Masarykovy univerzity (má jej pouze 57 % vysokých škol v České republice). Studenti UJAK vyplňují dotazníky každým rokem elektronicky v informačním systému školy ohledně kvality výuky, vedení bakalářských a diplomových prací. Dotazníky vyplňují i absolventi, kteří hodnotí školu v několika různých oblastech. Rovněž každý rok probíhá souhrnné hodnocení činnosti kateder. Důkaz: Citovanými veřejně přístupnými zdroji Výroční zprávy o činnosti UJAK za roky 2010 a Vnitřní systém hodnocení a zajišťování kvality, čl. 2 bod 5, čl. 17a Statutu UJAK: Výroční zpráva o činnosti UJAK za rok 2014, kapitola 13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností (str ): Internetové stránky UJAK, Ze všech uvedených bodů vyplývá nejen důkaz o porušení povinnosti nestranného a věcně správného postupu úřední osoby předsedkyně Akreditační komise, ale též o její podjatosti a způsobu, s nímž přistupuje k vedení správního řízení, v němž zjevně preferuje vlastní sebeprezentaci na základě emočně i věcně přepjatých či zcela nepravdivých argumentů, před zákonným výkonem pravomoci správního orgánu a prostými objektivními fakty. Tím, že Akreditační komise ignorovala opakované námitky podjatosti, nijak se s nimi nevypořádala a bez dalšího připustila výkon pravomoci osobami, které byly přímo ze zákona vyloučeny ze všech úkonů v řízení ve smyslu 14 odst. 1 SpŘ, došlo nejen k flagrantnímu porušení práv účastníka řízení, ale mohlo dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 odst. 1 písm. a), c), odst. 2 písm. d), 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Ignorování námitek podjatosti je, mimo jiné, též zcela evidentním důkazem podjatosti příslušných úředních osob. Stanovisko Akreditační komise ze dne , doručené dne , je výsledkem jednání vyloučených osob a jako takové porušuje nejen základní procesní práva účastníka řízení, ale vzhledem k obsahu i jeho hmotné právo získat akreditaci při splnění všech zákonných podmínek. Účastník řízení byl protiprávním postupem Akreditační komise zkrácen na svých právech takovým způsobem, že to může mít za následek nezákonnost rozhodnutí o akreditaci. 6 / 19

7 III. Hodnocení UJAK Vzhledem k tomu, že ve správním řízení i v hromadných sdělovacích prostředcích vznikají kolem UJAK četná nedorozumění a objevují se zkreslené nebo i zcela nepravdivé informace, na nichž se bohužel nemalou měrou podílí shora uvedenými výstupy i Akreditační komise, považujeme za vhodné na tomto místě uvést některá reálná fakta o UJAK. UJAK je dlouhodobě (od roku 2001/2002) působící a uznávanou vysokou školou v České republice, která se ve vysokoškolském studiu a výzkumu orientuje na humanitní a společenské vědy s převahou oborů: speciální pedagogika, vzdělávání dospělých (andragogika), sociální a mediální komunikace, evropská hospodářskosprávní studia, management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia řízení lidských zdrojů, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a bezpečnostní studia. V roce 2014 UJAK uskutečňovala 10 akreditovaných bakalářských oborů, 6 oborů magisterských, 2 obory doktorské a mezinárodně akreditovaný program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii. UJAK nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských, včetně oprávnění konat rigorózní řízení, s právem udělovat všechny typy univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D.) a profesní titul MBA. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně i kombinovanou formou. UJAK je jednou z největších vysokých škol, resp. univerzit v České republice, s tisíci studentů, desetitisíci úspěšných absolventů, všemi stupni vysokoškolského studia, včetně celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC 5 (jako výhradní partner v ČR), až po studium v doktorském studijním programu (Ph.D.) a mezinárodní akreditaci (MBA). UJAK disponuje vlastním vydavatelstvím odborné literatury 6. UJAK se podílí na vědeckém výzkumu a má status výzkumné organizace podle evropského práva. UJAK je zapojena do národních i mezinárodních projektů v oblasti základního výzkumu (např. GAČR), aplikovaného výzkumu (např. Národní program výzkumu, Program bezpečnostního výzkumu MV ČR, výzkum pro místní samosprávu či státní zakázky v oblasti strategického a koncepčního rozvoje vysokého školství a řízení vědy), vývoje (např. program Tempus Evropské komise nebo přímá bilaterální spolupráce se zahraničními univerzitami), inovace terciárního vzdělávání (projekty z operačních programů EU) či studentské výměny (Erasmus ad.). Od roku 2010 má UJAK postavení výzkumné organizace a je zařazena v registru subjektů Informačního systému výzkumu a vývoje mezi výzkumné organizace ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. UJAK / 19

8 je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a též příjemcem účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Na základě této účelové podpory UJAK od roku 2013 uskutečňuje Studentskou grantovou soutěž na podporu specifického vysokoškolského výzkumu. UJAK se též prostřednictvím svých zástupců podílí na významných národních projektech reformujících systém terciárního vzdělávání, jako byla tvorba národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, v současnosti individuální projekt KREDO či expertní práce na přípravě legislativních změn ve vysokém školství v ČR. UJAK je řádným členem v Evropské univerzitní asociaci (EUA), má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol ČR, České konferenci rektorů atd. Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s 50 smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Ruské federaci, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Turecku, Kazachstánu, Vietnamu a Číně. V příkré kontradikci k rozhodnutí české Akreditační komise působí rozhodnutí prestižní mezinárodní akreditační společnosti FIBAA 7, u níž UJAK letos v zimě úspěšně reakreditovala svůj MBA program v oboru řízení lidských zdrojů a Evropská unie až do roku a ze strany této instituce byla univerzitě dokonce nabídnuta širší spolupráce. UJAK má zpracovanou a využívá komplexní metodiku pro zabezpečování a řízení kvality výuky s názvem Vnitřní systém hodnocení a zajišťování kvality, který je zakotven v čl. 2 bod 5 a čl. 17a Statutu UJAK registrovaném Ministerstvem. Výstupy z hodnocení se projednávají na zasedáních vědecké rady, jsou podrobně popsány ve veřejných výročních zprávách UJAK i kontrolních zprávách pro Akreditační komisi. UJAK podle Statutu provádí pravidelně a průběžně vnitřní hodnocení výuky. Sleduje především kvalitu uskutečňování akreditovaných studijních programů a kvalitu výzkumných, vývojových nebo dalších tvůrčích činností. Hodnocení je zveřejňováno jedenkrát ročně ve výroční zprávě o činnosti UJAK. Komplexní systém hodnocení a zajišťování kvality zahrnuje periodické hodnocení kateder (výkonnost ve výzkumu a výuce), hodnocení výuky studenty i absolventy, hodnocení kvality vedení kvalifikačních prací a celkové hodnocení úrovně pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti univerzity. Na hodnocení se podílí evaluační komise UJAK, z níž alespoň dva členové nesmějí být členy akademické obce univerzity. Výsledky hodnocení činnosti univerzity schvaluje vědecká rada. 7 Foundation for International Business Administration Accreditation (www.fibaa.org) je mezinárodní neziskovou organizací se sídlem v německém Bonnu. Jejím posláním je prosazovat kvalitní a transparentní přístup ve vzdělávání a vědě nástrojem k prosazování těchto cílů je certifikace kvality, kterou organizace uděluje jednotlivým programům a poskytovatelům z oblasti terciárního vzdělávání. 8 Viz 8 / 19

9 V rámci hodnocení UJAK dále využívá antiplagiátorský systém Theses Masarykovy univerzity (má jej pouze 57 % vysokých škol v České republice). Studenti UJAK vyplňují dotazníky každým rokem elektronicky v informačním systému školy ohledně kvality výuky, vedení bakalářských a diplomových prací. UJAK je pro společnost současně ekonomicky přínosná, neboť nic nestojí daňové poplatníky, a naopak nemalé daně odvádí a hospodaření má v pořádku, jak dokládají výsledky auditu a četných kontrol. UJAK má funkční všechny akademické orgány podle zákona o vysokých školách a zveřejňuje informace o svých činnostech podle tohoto zákona i dalších zákonů. Pokud jde o uplatnění absolventů na trhu práce, tak z nezávislých zdrojů samotného Ministerstva a Úřadu práce, zpracovaných Českým rozhlasem, vyplývá, že absolventi UJAK mají nadprůměrně dobré uplatnění na trhu práce. Podle uvedené studie je průměrná nezaměstnanost absolventů vysokých škol okolo 4 % v rozmezí od 0 % do 16 %, přičemž UJAK se umístila v čelní skupině vysokých škol s nezaměstnaností absolventů pouze 2 %. Důkaz: Výroční zprávy UJAK předkládané Ministerstvu a zveřejňované podle 21 odst. 1 písm. a) ZVŠ na internetových stránkách UJAK, a další citované zdroje Statistiky Ministerstva a Úřadu práce zpracované Českým rozhlasem IV. Vyjádření ke stanovisku Akreditační komise Ke stanovisku Akreditační komise ze dne , doručeném UJAK dne , jako celku je třeba především uvést, že jeho hlavním cílem a zároveň problémem je prvoplánová a zjevná snaha jakýmkoli způsobem odůvodnit negativní závěr k žádosti o prodloužení akreditace studijním oborů speciální pedagogika na UJAK, aniž by se Akreditační komise hlouběji zamyslela nad tím, zda uváděné důvody jsou vůbec aktuální, relevantní z hlediska zákona, věcně správné a nakolik vychází závěr stanoviska ze zásady rovnosti, zda je přiměřený, zda se dotýká práv dalších dotčených osob nabytých v dobré víře a jaké následky a škody může způsobit. Bohužel je třeba konstatovat, že stanovisko Akreditační komise není objektivní a nestranné, hrubě porušuje zásadu rovnosti a legitimního očekávání, není aktuální ani věcně správné. To však nemůže být překvapením, ale přirozeným důsledkem faktu, že na jeho vzniku se podílely zákonem vyloučené podjaté osoby (viz shora). 9 / 19

10 UJAK se k základu stanoviska Akreditační komise již vyjádřila ve svém předchozím podání ze dne a na toto podání, jakož i na všechna svá další podání ve věcech akreditace studijních oborů speciální pedagogika odkazuje. Nad rámec výše uvedené argumentace UJAK považuje za nezbytné reagovat na některá věcná vyjádření Akreditační komise vztahující se ke kvalitě výuky na UJAK. Vzhledem k velmi krátké lhůtě, která byla pro vypracování a doručení dodatečného vyjádření stanovena, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v této věci již bylo doručeno předchozí stanovisko, UJAK reaguje pouze na některé z vytýkaných skutečností a vyhrazuje si navíc právo své vyjádření doplnit. 1. V úvodu svého Stanoviska Akreditační komise konstatuje, že [h]lavním, obtížně odstranitelným problémem v magisterském studijním programu Speciální pedagogika uskutečňovaným UJAK je neúměrný počet studentů, který je problematicky zejména při zajišťování, řízení a vyhodnocování praxí a vedení diplomových prací. Podmínky v oboru speciální pedagogika na UJAK se však v tomto ohledu podstatně změnily k lepšímu, neboť v oborech speciální pedagogika nyní studuje již jen zhruba polovina studentů oproti minulému akademickému roku (studenty do prvního ročníku UJAK nepřijímal a nyní má zájem v druhém ročníku studovat v oboru Speciální pedagogika 214 studentů oproti původně z března 2015 odhadovaným 235 a v oboru Speciální pedagogika učitelství 526 oproti původně předpokládaným 622). K studovalo ve studijních oborech speciální pedagogika celkem studentů (1 032 v oboru speciální pedagogika a 440 speciální pedagogika učitelství), což byl stav, který posuzovala Akreditační komise při posledním prodloužení akreditace těchto studijních oborů a který vedl k rozhodnutí MŠMT ze dne , č. j. MSMT/11206/2015, kterým byly těmto oborům akreditace uděleny. Nyní jsou tyto počty poloviční. Navíc je studium podrobeno přísné kontrole ze strany expertního panelu tvořenému zástupci pedagogických fakult vysokých škol a MŠMT. V tomto ohledu UJAK vidí v přístupu Akreditační komise porušení zásady rovnosti a legitimního očekávání, neboť v dubnu 2015 byla akreditace dotčeným oborům prodloužena a nyní za výrazně lepších podmínek Akreditační komise kladné stanovisko k prodloužení odmítá vydat (viz předchozí část a dříve zaslané vyjádření UJAK). Již jen z tohoto důvodu je evidentní, že stanovisko Akreditační komise je věcně nezákonné. 2. Ve Stanovisku se Akreditační komise kriticky vyjadřuje k absolvovaným odborným praxím studentů dotčených oborů, když uvádí, že [v] dotaznících studenti vybírali bližší specifikaci místa praxe ze dvou možností: 1. pracoviště se speciálněpedagogickým zaměřením nebo 2. pracoviště s inkluzívní profilací. Kromě již 10 / 19

11 dříve uvedeného vedoucího praxe (často bez odpovídající kvalifikace ve vztahu ke speciální pedagogice), studenti v některých případech doplňovali ještě jméno konzultanta speciálního pedagoga. Ve značném počtu případů dodané podklady z praxí (přípravy, záznamy z hospitací apod.) neobsahovaly informace o tom, že výuka byla realizována u dětí nebo žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a dále, že [p]řesto pouhým zatržením pracoviště s deklarovanou inkluzívní profilací a doplněným jménem kvalifikovaného konzultanta byla tak dle UJAK podmínka konat praxi na vhodném pracovišti formálně naplněna. Všechna potvrzení byla dodána předtím, než studenti absolvovali státní závěrečnou zkoušku a [t]otéž platí u 221 studentů studijního oboru Speciální pedagogika učitelství. Mimoto UJAK dodala některá chybějící potvrzení o absolvování odborné praxe. U všech těchto studentů UJAK konstatovala, že podmínky praxe studenti splnili. Není k dispozici informace, zda v některých případech UJAK nařídila nové absolvování praxí. Fakticky byli z hlediska požadavku na splnění praxí ke státní závěrečné zkoušce připuštěni všichni studenti kromě těch, kteří neodevzdali žádné podklady a nezískali zápočet, či ukončili studium. V této souvislosti UJAK uvádí, že jak již bylo v minulosti na jednáních s Akreditační komisí a expertní skupinou mnohokrát zdůrazňováno, neexistuje žádný právní předpis, který by stanovoval, že student oboru speciální pedagogika musí absolvovat praxi v zařízení primárně orientovaném na žáky, studenty či klienty se speciálními vzdělávacími potřebami. Současným trendem ve vzdělávání je inkluze a speciální pedagogové ve stále větším počtu míří do běžných mateřských, základních a středních škol. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že absolvent magisterského oboru speciální pedagogika učitelství je plně kvalifikován pro práci učitele i v běžné základní škole. Proto UJAK umožňuje studentům speciální pedagogiky absolvovat odborné praxe v mateřské nebo základní škole běžného typu a dle názoru UJAK byly v tomto ohledu všechny zákonné podmínky dodrženy. 3. Co se týče připomínek Akreditační komise ve vztahu k vedení a zpracovávání diplomových prací, ve Stanovisku se např. uvádí, že [p]roblémy, na které poukazovaly AK i expertní skupina, se do značné míry opakují i u nově zadaných diplomových prací studentů, kteří v akademickém roce 2014/2015 studovali v magisterském studijním programu Speciální pedagogika v 1. ročníku; [n]edošlo k zásadní změně přístupu UJAK K tomu UJAK uvádí, že většina studentů si zadávala téma své diplomové práce již v zimním semestru 2014/2015, tedy před jednáním UJAK a Akreditační komise. 11 / 19

12 Jejich zadání tedy nemohlo být následnými jednáními ovlivněno a k jeho zpětnému zpochybnění chybí jakákoli právní opora. UJAK se nicméně zavázala způsob vedení diplomových prací upravit a zkvalitnit tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům Akreditační komise. V této souvislosti je možné poukázat na závěry z kontrolní zprávy předložené Akreditační komisi v květnu 2015, ve které UJAK navrhla konkrétní opatření pro zlepšení v této oblasti a na dodržování těchto závěrů UJAK důsledně trvá. Uvádí se zde, že: - Počínaje akademickým rokem 2015/2016 bude podmínkou pro oficiální registraci tématu diplomové práce písemný souhlas jak vedoucí katedry, tak i garantky studijního programu ty souhlasem potvrdí, že jde o speciálněpedagogické téma, že zvolená metodologie výzkumu je vhodná pro studium daného tématu, že student má dobře formulovaná teoretická východiska a že jsou v zadání uvedeny názvy nejdůležitějších odborných publikací, které se k vybranému tématu vztahují. - Vedoucí diplomové práce diplomové práce povedou nadále zejména vedoucí s hodností profesor, docent, Ph.D. a CSc., dále po posouzení předpokladů (vedoucí katedry a garantky studijního oboru) a po schválení Vědeckou radou UJAK absolventi rigorózního řízení (např. PhDr., PaedDr. apod.) a magisterského studijního programu ve vazbě na obor, praxi v oboru, publikační aktivity a pedagogické působení. - Pro externí vedoucí diplomových prací, kteří nepůsobí v pedagogickém procesu na UJAK, bude od akademického roku 2015/2016 přidělen supervizor působící v pedagogickém procesu na UJAK, a to zejména ke konzultacím ohledně metodiky diplomové práce (toto bude platit s výjimkou externích vedoucích prací, kteří působí nebo působili jako akademičtí pracovníci na jiných např. veřejných vysokých školách a mají s vedením diplomových prací zkušenosti). Externí vedoucí prací, kteří nepůsobí v pedagogickém procesu na UJAK nebo na jiných vysokých školách, se budou účastnit seminářů k vedení prací a metodologii výzkumu organizovaných na katedře speciální pedagogiky. 4. Ve vztahu k zabezpečení výuky Akreditační komise konstatuje, že [z] přehledu zaměstnanců UJAK, kteří se podíleli na zabezpečení magisterského studijního programu Speciální pedagogika, nebyl zjištěn žádný významný rozpor s uskutečňováním studijního programu v letním semestru 2015, pro které má AK k dispozici rozvrhy. Pro 6 posouzení starších změn nejsou k dispozici relevantní data, neboť v žádostech o prodloužení platnosti akreditace studijních oborů Speciální pedagogika učitelství (červenec 2014) a Speciální pedagogika (prosinec 2014) UJAK předložila rozsáhlou změnu obsahu studia ve studijních oborech (zrušení řady předmětů a naopak zařazení předmětů nových, změny v personálním zabezpečení), 12 / 19

13 která se ovšem po nesouhlasných stanoviscích AK nerealizovala, a studijní plán na dostudování stávajících studentů běží podle původní akreditace. K tomu UJAK podotýká, že citované rozsáhlé změny obsahu studia byly iniciovány právě snahou přizpůsobit formát i obsah studia Standardům pro studium speciální pedagogiky vydanými Akreditační komisí v roce Navíc změny v obsahu studia ve studijních oborech včetně zrušení řady předmětů a naopak zařazení předmětů nových, změny v personálním zabezpečení bylo možné realizovat, neboť: - při akreditaci modifikovaného studijního oboru platí, že studenti dokončují studium v oboru, do něhož ke studiu nastoupili a především - reakreditace, tj. její znovu udělení nebylo schváleno a odporovalo by příslušným právním předpisům, pokud by UJAK postupovala v souladu s neschváleným studijním plánem. 5. V neposlední řadě Akreditační komise vytýká UJAK, že nepostupovala v souladu s doporučeními expertní skupiny, když ve svých závěrech ve Stanovisku uvádí, že [d]oporučení expertní skupiny byla vypořádána čistě formálně, poznatky expertní skupiny nebyly využity k zajištění kvality výstupů studia. U realizovaných odborných praxí, k nimž se expertní skupina vyjádřila negativně, byly pouze doplněny určité formální náležitosti bez dalších prověřování kvality praxe. Všem studentům byly tyto praxe uznány a studenti byli připuštěni ke státní závěrečné zkoušce. Obdobně formálně se škola vypořádala s připomínkami k těm diplomovým pracím, u nichž se expertní skupina kriticky vyjádřila k zaměření tématu, kvalifikaci či odbornosti vyučujících. S těmito výhradami se nelze ztotožnit, neboť UJAK se ve skutečnosti všemi doporučeními a výhradami expertního panelu zabývala a jeho doporučení nebyla vypořádána formálně, nýbrž v mezích legálních možností reálně, a přijatá opatření byla dokladována v kontrolní zprávě pro Akreditační komisi včetně požadovaného doplnění o průběhu SZZK v červenci Jak UJAK uvedla již ve svém předchozím stanovisku ze dne , dne jí byly ze strany Akreditační komise doručeny Závěry z hodnocení expertní účelové pracovní skupiny ze dne , v nichž byl konstatován závěr, že: Splněné podmínky vykonaných praxí a požadavků na kvalifikační práci z cca 400 studentů vykazuje jen 52 studentů studijního oboru Speciální pedagogika a 7 studentů studijního oboru Speciální pedagogika učitelství. Ostatní studenti v tuto chvíli nesplňují podmínky, které by umožnily skládat státní závěrečné zkoušky. 13 / 19

14 Následně, v přípise Akreditační komise ze dne , č. j. MSMT-10826/ byly UJAK poskytnuty seznamy studentů, kteří podle názoru Akreditační komise splnili a kteří nesplnili podmínky pro absolvování praxe a kritéria na diplomové práce ve studijních oborech Speciální pedagogika a Speciální pedagogika učitelství (seznamy 5 a 6 se následně ukázaly jako vadné). V přípise bylo uvedeno, že pouze těm studentům, kteří splnili podmínky v obou hodnocených kritériích, lze umožnit vykonání celé státní závěrečné zkoušky. Akreditační komise v přípise výslovně uvedla, že závěry účelové pracovní skupiny přijala a je nutno je vnímat jako závazné pro účely připuštění jednotlivých studentů k účasti na státních závěrečných zkouškách. Totéž bylo potvrzeno i v dalším přípise Akreditační komise ze dne , č. j. MSMT-10826/2015-3, v němž Akreditační komise zároveň přiznala chyby v poskytnutých seznamech a omluvila se za ně. Na základě popsaných stanovisek Akreditační komise UJAK znemožnila vykonání státních závěrečných zkoušek v již naplánovaném termínu v následujícím týdnu všem studentům, kteří podle seznamů poskytnutých Akreditační komisí nesplňovali podmínky pro její konání, a to přesto, že se studenti na konání zkoušky již připravovali. Následně Akreditační komise přípisem ze dne , č. j. MSMT-10826/ však svůj názor zcela změnila, když uvedla, že posouzení předpokladů, zda student splnil všechny předepsané povinnosti pro to, aby mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku nebo její část, je plně v kompetenci vysoké školy a je také na její odpovědnosti. Rozhodnutí o připuštění studenta ke státní závěrečné zkoušce nemůže být suplováno žádným jiným orgánem. Ve vztahu k závěrům účelové pracovní skupiny Akreditační komise uvedla, že ze své povahy však tyto výsledky nemohou být právně závazné a vymahatelné. Bohužel, v dané situaci již nebylo možné státní zkoušky vykonat a musely být přesunuty na pozdější termíny. Akreditační komise tak svým zmatečným a dezorientovaným informováním poškodila v dané chvíli sto studentů studijního oboru Speciální pedagogika připravujících se na státní zkoušky, jejichž konání jim bylo bez jakékoli právní opory znemožněno na základě nátlaku Akreditační komise na UJAK (UJAK, která respektuje stanoviska Akreditační komise, si přirozeně nedovolila připustit ke zkoušce studenty, o nichž Akreditační komise závazně prohlašovala, že k tomu nesplňují podmínky). Tímto jednáním poškodila i dobré jméno UJAK. Je nepochybné, že jak studentům, tak i škole tím vznikla značná, zejména nemajetková újma, jejíž uplatňování po Akreditační komisi bude předmětem samostatného řízení. Navíc Akreditační komise v této části uvádí, že [d]oporučení expertní skupiny byla zohledněna čistě formálně, poznatky expertní skupiny nebyly využity k zajištění kvality 14 / 19

15 výstupů studia a [d]ílčí výše zmíněná opatření, která UJAK přijala, mohou být vnímána jako pozitivní krok, ale řeší problémy spíše formálním způsobem. To se jednoznačně prokázalo při způsobu, jakým se UJAK vyrovnávala se stanovisky expertní skupiny. Tato vyjádření jsou dalšími z pouze obecných tvrzení. Akreditační komise nespecifikovala, v čem konkrétně jsou opatření UJAK údajně formální, resp. se nevypořádala s odůvodněním, proč přijatá opatření nejsou dostatečná. Pokud Akreditační komise dále konstatuje, že to se mimo jiné projevilo i ve způsobu, jakým se UJAK vyrovnávala se stanovisky expertní skupiny, pak by měla tyto způsoby, resp. vyjádření označit a zdůvodnit, proč jsou dle jejího názoru pouze formálního charakteru. I toto odůvodnění nicméně ve Stanovisku chybí. Výše uvedené závěry dokládají, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání souhlasného stanoviska Akreditační komise neodpovídají skutečnosti, a proto by se Akreditační komise měla vydáním stanoviska k prodloužení dotčených studijních oborů zabývat znovu. V. Ke kritériím rozhodování Právní stránka daného správního řízení je stanovena vedle obecných postupů ve správním řádu zejména v 78 a násl. zákona o vysokých školách. Hlavním specifikem tohoto řízení je skutečnost, že stanovisko Akreditační komise je fakticky i právně určující pro rozhodnutí MŠMT ve smyslu 79 odst. 5 písm. f) zákona o vysokých školách. Jde o úpravu, která svěřuje Akreditační komisi zcela zásadní pravomoc, aniž by přitom měla jakoukoli právní odpovědnost za výsledné rozhodnutí MŠMT. Naopak MŠMT je v pozici, kdy je vázáno stanoviskem Akreditační komise, nemůže rozhodnout proti němu, ale za výsledné rozhodnutí nese plnou odpovědnost. Právní postavení Akreditační komise není v ZVŠ ani jinde v právním řádu ČR zcela přesně definováno. Jedná se o kombinaci nezávislého poradního orgánu Ministerstva 9 a orgánu veřejné moci, který působí v rámci Ministerstva a který je oprávněn vydávat podmiňující stanoviska k některým záměrům 10, stanoviska ve správním řízení 11, doporučení 12 a návrhy 13. Činnost Akreditační komise zabezpečuje Ministerstvo, podání k ní se činí prostřednictvím Ministerstva. Činnost členů Akreditační komise je výkonem veřejné funkce v obecném zájmu. 14 Z popsaných funkcí Akreditační komise však nemůže být pochyb o tom, 9 Srov. 83 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 10 Srov. 24 odst. 3 věta 2, 39 odst. 7, 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 11 Srov. 79 odst. 3, 4, 84 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 12 Srov. 85 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 13 Srov. 85 odst. 2 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 14 Srov. 83 odst. 9, 10, 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 15 / 19

16 že Akreditační komise je orgánem, který vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve smyslu 1 odst. 1 SpŘ, a proto je nutno ji považovat za správní orgán ve smyslu definice tam uvedené. Je-li Akreditační komise správním orgánem, pak má také kategorickou právní povinnost, stejně jako MŠMT, dodržovat při své činnosti základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v 2 8 správního řádu. 15 Již shora bylo konstatováno, že Akreditační komise v dosavadním správním řízení porušila: - zásadu legality podle 2 odst. 1, 2 SpŘ tím, že se nijak nevypořádala s námitkou podjatosti a připustila výkon pravomoci vyloučenými osobami v rozporu s 14 odst. 1 SpŘ, - zásadu ochrany práv a oprávněných zájmů soukromých osob a povinnost minimalizace zásahů do nich podle 2 odst. 3 SpŘ tím, že nedbala práv stávajících studentů, kteří započali studium na základě platné akreditace a v dobré víře a - zásadu uplatnění práv dotčených osob podle 4 SpŘ tím, že průtahy při posuzování žádosti o akreditaci vyvolala stav, kdy do skončení akreditace uplynutím doby nelze plně realizovat práva účastníka řízení ani kompetence MŠMT. Zcela zásadním problémem však je především to, že Akreditační komise v dosavadním správním řízení porušila zásadu předvídatelnosti výkladu práva, procesní rovnosti a zákazu svévole podle 2 odst. 4 SpŘ. S ohledem na nekonkrétní právní úpravu, která nestanoví žádná přesná kritéria kvalitativních ani kvantitativních požadavků na výuku (např. počet učitelů a počet studentů, odbornost či akademické a vědecké hodnosti učitelů, rozsah a úroveň jejich publikační činnosti apod.) se dostává do popření aplikační praxe především zásada procesní rovnosti, podle níž jsou Akreditační komise i MŠMT povinny postupovat v obdobných případech stejně. Při absenci zákonné úpravy a širokém prostoru pro správní uvážení jsou to totiž pouze základní zásady a stabilní správní praxe, které mohou chybějící kritéria nahradit. Správní praxe je povinna jednat předvídatelně, umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, dbát, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly a musí se vyvarovat bezdůvodně rozdílného či šikanozního postupu, jímž by některé dotčené osoby zvýhodňovala nebo znevýhodňovala oproti jiným. Z uvedeného je zřejmé, že Akreditační komise, případně pak MŠMT by měly dotčeným osobám přinejmenším: 15 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 5 As 22/2014; ŠIMKA, K. Akreditační řízení, In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, / 19

17 1. sdělit, jaké konkrétní požadavky jejich správní praxe vytvořila, aby byla dotčeným osobám vůbec známá kritéria, která mají splnit, a do jaké míry je mají splnit, a 2. aplikovat tato kritéria v obdobných případech obdobně. Z činnosti a dosavadních výhrad Akreditační komise UJAK jako dotčená osoba sice zhruba ví, jaká kritéria Akreditační komise uplatňuje (jde o již zmíněný počet učitelů a počet studentů, odbornost, akademické a vědecké hodnosti učitelů a rozsah a úroveň jejich publikační činnosti), nicméně neví, jakými konkrétními hodnotami mají být tato kritéria naplněna, neboť Akreditační komise jejich parametry nikdy srozumitelně nesdělila. V této situaci UJAK nezbývá, než se pokusit rekonstruovat správní praxi Akreditační komise v rámci dokazování, neboť jde o klíčovou skutkovou i právní otázku pro výsledek tohoto řízení. UJAK proto podle 36 odst. 1 SpŘ navrhuje provedení důkazu informací o počtu učitelů a počtu studentů, odbornosti, akademické a vědecké hodnosti učitelů a rozsahu a úrovni jejich publikační činnosti, tématech a kvalitě diplomových prací a odborných praxí v oboru speciální pedagogika na všech vysokých školách v České republice. UJAK podotýká, že v právním státě není přípustné ničím nelimitované, tzv. absolutní správní uvážení bez jakýchkoli kritérií, neboť i pokud nejsou kritéria pro rozhodování stanovena v zákoně, je nutno vycházet alespoň z kritérií daných základními procesními právy účastníka řízení a základními zásadami činnosti správních orgánů, zejména zásady rovnosti. Opačným postupem by byl stěžovatel vystaven soudně nepřezkoumatelné správní libovůli. 16 Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu se žádný výkon pravomoci správních orgánů neděje se ve sféře absolutního správního uvážení. Nejsou-li přesná kritéria pro rozhodování stanovena v zákoně, je správní uvážení správních orgánů vždy limitováno principy vyplývajícími z ústavního pořádku České republiky; z nich lze vyvodit, že i tam, kde vydání rozhodnutí závisí toliko na uvážení správního orgánu, je tento orgán omezen zákazem libovůle, příkazem rozhodovat v obdobných věcech obdobně a ve stejných věcech stejně, tj. principem rovnosti, zákazem diskriminace, příkazem zachovávat lidskou důstojnost, jakož i povinností výslovně uvést, jaká kritéria v rámci své úvahy použil, jaké důkazní prostředky si opatřil, jaké důkazy provedl a jak je hodnotil, a k jakým skutkovým a právním závěrům dospěl. Správní soud samozřejmě nepřezkoumává pouze zneužití správního uvážení či překročení jeho mezí, nýbrž i to, zda řízení předcházející vydání napadeného rozhodnutí proběhlo v souladu se zákonem, tj. zda v něm byla respektována všechna procesní práva účastníka řízení a dotčených osob ad Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 49/ Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 6 A 25/2002 (č. 906/2006 Sb. NSS). 17 / 19

18 VI. Závěry V současné době studuje na UJAK oba obory speciální pedagogika v posledním ročníku 740 studentů, z nichž většina působí sami jako řádní učitelé na základních a středních veřejných i soukromých školách v České republice. Všichni tito studenti nastupovali ke studiu na základě legální akreditace a od té doby se jejich studijní poměry nijak nezhoršily. Podstatným omezením počtu studentů, který byl kritizován Akreditační komisí, ze kterého však dnes zbývá již jen poslední ročník studentů a je jich tedy pouze zhruba polovina dřívějšího počtu, jakož i postupným budováním a rozvojem školy a extrémním dohledem státu i konkurentů na trhu vzdělávání nad výukou právě na UJAK, se studijní poměry studentů dále významně zlepšily oproti stavu, během nějž dosavadní akreditace těchto studijních oborů platila. K 31. prosinci 2014 studovalo ve studijních oborech speciální pedagogika celkem studentů (1 032 v oboru speciální pedagogika a 440 speciální pedagogika učitelství), což byl stav, který posuzovala Akreditační komise při posledním prodloužení akreditace těchto studijních oborů a který vedl k rozhodnutí MŠMT ze dne 21. dubna 2015, č. j. MSMT/11206/2015, kterým byly těmto oborům akreditace uděleny. Nyní jsou tyto počty poloviční. Vzhledem k tomu, že rozhodování o prodloužení či neprodloužení akreditace je postupem podle správního řádu, pak bez změny skutkových okolností, resp. bez zhoršení poměrů, které v minulosti vedly k udělení akreditace a legálnímu nástupu studentů do vysokoškolského studia, není možné v řádném průběhu tohoto studia akreditaci neudělit, neboť by to porušovalo přinejmenším zásadu ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob a zásadu rovnosti. Při realizaci studijních oborů speciální pedagogika a Speciální pedagogika učitelství došlo již v minulém semestru aktivitou UJAK i Akreditační komise k podstatným změnám, když na průběh studia včetně odborných praxí, závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek dohlížely společné nezávislé komise expertů z MŠMT a jiných vysokých škol. Tyto komise potvrdily kvalitní úroveň studia a výsledků studentů. Takový dozor a pozornost, jaká byla věnována právě studiu na UJAK, nemá u jiných vysokých škol obdoby. S ohledem na danou situaci a zákonem stanovené možnosti jejího řešení UJAK navrhuje, aby MŠMT postupovalo dle 79 odst. 8 zákona o vysokých školách a vyzvalo Akreditační komisi k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění nedostatků v odůvodnění. za Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Havel, Holásek & Partners s.r.o., 18 / 19

19 19 / 19

V Praze dne 24. září 2015

V Praze dne 24. září 2015 Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Elektronicky posta@msmt.cz V Praze dne 24. září 2015

Více

Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město

Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3-Žižkov Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město Předsedkyně Akreditační

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Stanovisko Akreditační komise

Stanovisko Akreditační komise Stanovisko Akreditační komise k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zamítnutí návrhu na omezení akreditace studijních programů uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Směrnice č. 10/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ODBORNÉ PRAXE Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005903/2015

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů.

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10,

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 16/2007-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více