Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Škola vychovává a vzdělává žáky v učebních a maturitních oborech strojírenských, elektrotechnických, polygrafických, ekonomických a zpracovatelských v úzké součinnosti především s průmyslovými podniky Zlínského kraje a dalšími sociálními partnery s širokým dopadem na jejich uplatnění nejenom v tomto kraji. Vzhledem k průmyslovému kraji s dlouhodobou tradicí všech uvedených oborů, výskytu četných firem, jejich rozvoji a velké poptávce po absolventech se tito žáci bezproblémově zařazují na pracovní místa. Tradice školy je téměř 90letá s počátkem základů v Baťově škole práce, založené v roce Obor zpracovatelský je jediný svého druhu v republice a jeho počátky se odvíjí od roku 1937, kdy vznikla průmyslová škola s oborem obuvnickým (později kožařským), strojírenským a chemickým. Podrobné informace na webu: M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Tento obor vykrystalizoval z původního oboru ryze kožařského, který byl monotypním a vzdělával žáky pro obuvnický a galanterní průmysl pro celou republiku. Vývojem průmyslu a podstatným úpadkem kožedělného oboru byl obor rozšířen a zaměřen i na prudce se rozvíjející přidružené obory plastikářský a gumárenský. Vzniklý nový studijní obor M/01 Zpracování usní, plastů a pryže v sobě zahrnuje základní zpracovatelské technologie postihující jak původní kožedělné, tak po novu plastikářské a gumárenské technologie a procesy. V současné době má studijní obor dvě zaměření: 1. Zpracovatelské technologie 2. Design spotřebních výrobků Firmy zabývající se plastikářskou a gumárenskou výrobou jsou rozhodujícími více jak 60procentní tvorbou produktu celého Zlínského kraje. Tyto průmyslové firmy jednoznačně upřednostňují absolventy zaměření zpracovatelských technologií. Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice Spolupráce školy a firmy je již téměř desetiletá. Z počátku se jednalo o exkurze v provozech firmy související s výukou v daných předmětech. Později přešla spolupráce do vyšší úrovně, kdy bylo dohodnuto vzdělávání žáků a učitelů v učební praxi a ve vykonávání odborných praxí na pracovišti tohoto partnera v souvislosti se vznikem SPŠ technologické v roce Od roku 2010 je spolupráce ještě na vyšší úrovni v souvislosti s realizací projektu Nové praxe, kdy jsou činnosti koordinovány na základě vytvořených metodik a modulů praxe při vzdělávání žáků školy a i učitelů praxe a dalších učitelů odborných předmětů. Firma je největší svého druhu v celém kraji a v republice, má jedinečné technologie a neustále inovující techniku, vybavení a strojní park, prostory a zkušené lektory a snahu vzdělávat a podporovat žáky maturanty tohoto oboru především pro jejich uplatnění ve firmě. Při dokonalém rozpracování a dodržování rozřazovacího plánu a vzorné docházce žáků nejsou žádné problémy ani zápory.

2 Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Prostor pro vlastní sdělení a názory Firma spolupracovala a plánovitě spolupracuje na tvorbě ŠVP oboru připomínkami a zahrnutím některých kroků a postupů do výuky zejména Praktických cvičení (učební praxe) a Odborné praxe (OP), které se provádějí na jejich pracovištích. Další plánovitá spolupráce je ve vzdělávání odborných učitelů, ve vytváření školních učebních pomůcek a učebnic, v pomoci při organizovaném náboru žáků do oboru na různých základních školách a při dni otevřených dveří školy, v poskytování prospěchových podnikových stipendií žákům oboru, v umožňování odborných praxí žáků, placených brigád žáků a sponzoringu školy, vše za účelem získání většího počtu absolventů tohoto oboru, zejména při jejich uplatnění ve firmě a pro zpracovatelský průmysl. Všeobecná nechuť a nezájem o studium technických oborů, nedostatečná informovanost veřejnosti, rodičů a žáků základních škol především o možnostech a uplatnění absolventů tohoto oboru, neexistence výstižného studijního maturitního oboru pro tuto profesi, která by se odrazila ve větším zájmu a přílivu žáků průmyslové školy. Samotná spolupráce školy a firmy je více jak příkladná a může sloužit i pro další studijní obory. Spolupráce školy a firmy se odvíjí na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci a podpoře mezi oběma partnery a každoročně je upravována jednoroční smlouvou upřesňující přítomnost žáků na vybraných technologiích (modulech) v jednotlivých termínech. Smlouva je uzavírána mezi firmou (ředitel personálního oddělení) a ředitelem školy. Žáci procházejí stanovenými učebními moduly formou studijních a pracovních stáží či plně produktivní činností v rámci OP s jasně vymezenými cíli získat a osvojit si požadované dovednosti na daných technologiích. Nabyté poznatky a dovednosti se hodnotí jednak přímo prostřednictvím vypracovaných protokolů a výkazového listu jako součást klasifikace předmětu PCV (praktická cvičení) a jednak vydáním osvědčení o absolvování této činnosti (praxe) firmou. Žáci jsou na pracoviště přidělováni dle harmonogramu přeřazovacího plánu praxe nebo odborné praxe vypracovaného zástupci firmy a odsouhlaseného pověřeným učitelem praxe, a vychází ze stanovené metodiky a modulů praxe pro tuto firmu. Žák je přímo na pracovišti veden, kontrolován a usměrňován pověřeným pracovníkem firmy nebo lektorem po celou dobu praxe a dozorujícím učitelem praxe ve vymezeném čase praxe, čímž je zaručeno ověření dosažených cílů a výsledků praxe. Hodnocení spolupráce, zejména ve správnosti a naplnění modulů, případně jejich úprava a zařazení nových technologií a stáží v rámci praxe, se provádí jednou ročně, obvykle po skončení příslušného školního roku a před zahájením nového roku. Hodnocení provádí pověření pracovníci firmy a pověřený učitel praxe a návazně vedení školy. Promítnuté změny se začleňují do nových ročních smluv.

3

4 Stáže a další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Návod k vyplnění Název a adresa školy Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Kód a název oboru vzdělání M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Cíl vzdělávání Zvyšování a udržování odborné způsobilosti učitelů praktické výuky a učitelů odborných předmětů. Zaměření a obsah vzdělávání Studijní stáže uskutečněné na provozech firmy a na pracovišti Střediska praktické výuky (SPV) za účelem poznání stávajících a neustále se rozvíjejících technologií a pracovních postupů při vzniku gumárenských výrobků, zejména osobních plášťů pneumatik. Název a adresa firmy Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice Aprobace učitele/ů Učitelé s vysokoškolským vzděláním, 12. platová třída s příslušnou specializací na pozici učitel odborných předmětů; výuka předmětů: Praktická cvičení, Speciální technologie, Materiály, Zkoušení materiálů, Konstrukce výrobků, Konstrukce forem. Obsahová charakteristika Stáže probíhají dlouhodobě pro učitele praktické výuky a obvykle jednorázově pro ostatní odborné učitele. Firma taktéž zprostředkovala pro vybrané učitele odborných předmětů školy studijní stáže (odbornou exkurzi) do příbuzných gumárenských závodů na Moravě, např. Semperflex Optimit Odry, Kordárna Velká nad Veličkou aj. U jednorázových stáží, zejména pro učitele odborných předmětů, je stáž zaměřena na základní gumárenské technologie příprav a vzniku polotovarů, jejich montáže, vznik surových plášťů pneumatik, jejich vulkanizaci a dokončení tak, aby doplnili a načerpali poznatky k výuce svých odborných předmětů. Odborné exkurze v příbuzných firmách měly za úkol porovnání úrovně gumárenských technologií a techniky a dosažený pokrok na shodných technologiích používaných firmou CoBa a seznámení se s vývojem gumárenských technologií při vzniku právě těch polotovarů a výrobků příbuzných gumárenských firem. U dlouhodobých stáží zaměřených na zdokonalování a zvyšování poznatků se zejména učitelé praktické výuky zaměřují na specifické problémy jednotlivých pracovišť a technologií, seznámí se se strukturou, organizací, systémem řízení a vlastními provozy, ve kterých budou následně po proškolení odbornými pracovníky firmy s nimi spolupracovat a za pedagogického působení vést své žáky na zařízeních firmy a předávat jim zkušenosti v rámci probíhajících výuk na pracovištích firmy. Jednorázové i dlouhodobé stáže jsou řešeny jako studijní a dovzdělávací, tj. není při nich kladen důraz na prezentaci firmy samotné, ale především na používané technologie firmy se zaměřením na inovované prvky a neustálý pokrok ve vývoji těchto technologií. Učitelé při čerpání nových poznatků se mohou opřít i o učební skripta vydávané firmou za tímto účelem, která obdrželi v průběhu stáží a ze kterých mohou čerpat i ve výuce svých odborných předmětů. Organizační zajištění: Jednorázové stáže jsou plánovitě organizovány s oddělením výchovy a vzdělávání firmy. Jsou realizovány prezentační formou v konferenčním sále firmy jednotlivými specialisty výrobních úseků za využívání školicích pomůcek a na provozních pracovištích firmy s ukázkou používaných technologií a strojního parku za běžné výroby firmy. U dlouhodobého vzdělávání učitelů praktické výuky se zapojují především vedoucí SPV a další pracovníci tohoto střediska při zasvěcování a získávání

5 poznatků a případně částečných dovedností. počet zúčastněných učitelů Každoročně se dlouhodobého vzdělávání zúčastní obvykle 2 učitelé, u jednorázových stáží se v roce 2011 zúčastnilo 8 učitelů odborných předmětů, odborných exkurzí se zúčastnil jeden učitel. časové rozmezí Dlouhodobé vzdělávání (dlouhodobá studijní stáž) se provádí v průběhu školního roku v počtu min. 10 stáží pro jednoho učitele v délce trvání půl pracovního dne. Jednorázová stáž v trvání do jednoho pracovního dne spojená i s prohlídkou příslušných technologií a pracovišť firmy. Odborná exkurze v trvání obvykle jednoho pracovního dne. materiálně technické zabezpečení Jako pomůcky ke vzdělávání učitelů slouží firemní učebnice o výrobě plášťů pneumatik, firemní video o používaných technologiích, PowerPointová prezentace technologií a konkrétní ukázky polotovarů, materiálů a fyzických vzorků. Pro dlouhodobé vzdělávání mimo technologických provozů a pracovišť je využíváno i středisko SPV firmy. personální zajištění Probíhá přes vedoucího výchovy a vzdělávání personálního odboru firmy s vysokoškolskou kvalifikací a další, minimálně tři, pracovníky personálního odboru a SPV firmy. U dlouhodobého vzdělávání učitelů jsou zapojeni jednotliví odborníci provozů firmy s nejhlubšími znalostmi gumárenské výroby a dlouholetou praxí v oboru. legislativní a finanční zajištění Stáže a dovzdělávání jsou zaštítěny smlouvou o dlouhodobé spolupráci firmy a školy (bezplatně) a v rámci partnerské smlouvy projektu Nové praxe a projektu Industry (dotace z ESF). V případě odborných exkurzí zprostředkovaných v jiných firmách na základě dohody o těchto vzdělávacích aktivitách. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat Přínosem pro učitele odborných předmětů tohoto oboru je jejich neustálé sebevzdělávání ve styku s nejnovějšími technologiemi a prostředím a předávání těchto poznatků žákům. U jednorázového školení probíhá ověření nabytých poznatků a vědomostí formou testu a vydáním osvědčení o tomto školení. Další dovzdělávání, zejména učitelů praktické výuky, bude probíhat i v rámci již probíhajících praxí (učebních praxí), kde budou sledovat vývoj technologií a technik a předávat tyto poznatky žákům nadcházejících ročníků školy. Přínosem je rychlejší přizpůsobení a sžití žáků při přejímaní poznatků a zkušeností od učitelů praktické výuky s prostředím v dané partnerské firmě a dále pak objasnění požadavků, zásad, pracovních standardů, předpisů a chování, a tím usnadnění požadované činnosti a případné zvýšení výkonnosti žáků na praxi. Učitelé mimo nové poznatky získávají i učební pomůcky pro svou výuku a mají možnost dodatečných konzultací při objasňování podrobností potřebných k výuce svých předmětů od jednotlivých odborníků z řad firmy CoBa. Přínosem jsou taktéž získané poznatky, které budou uplatněny při tvorbě nových skript a učebních pomůcek školy. Spolupráce s firmou na tomto úseku započala současně s všeobecnou spoluprací téměř před deseti lety, nejdříve jen formou exkurzí a později v rámci umožněné výuky žáků školy cíleným dovzděláváním učitelů odborných předmětů a praxe. Noví učitelé, kteří se zapojí do výuky v tomto oboru, budou mít možnost taktéž zúčastnit se takovýchto stáží ke zvýšení své způsobilosti a za účelem zlepšení úrovně ve vyučovaných předmětech používáním všech dostupných pomůcek. Výborně.

6 představu o fungování spolupráce v dané oblasti

7 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Tvorba učebních pomůcek pro výuku praxe a podporu odborných předmětů Název a adresa školy Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Kód a název oboru vzdělání M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Charakteristika odborníka/ů z praxe Jedná se převážně o vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky v gumárenském oboru s více jak desetiletou profesní praxí a pedagogickou způsobilostí a případně o odborné pracovníky s maturitou s ještě delší praxí. Název a adresa firmy Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice Obsahová charakteristika Tvorba učebnice a tvorba výukových videí odbornými lektory a odbornými pracovníky firmy pro potřeby žáků školy. Nepostradatelná pomůcka pro žáky oboru v rozšiřování jejich vědomostí a znalostí a získávání dovedností s důrazem na popis nejzákladnějších procesů při vzniku plášťů pneumatik ve firmě, použitých technologií a orientace v samotné firmě včetně systému řízení v organizaci a především technologickou část doplněnou mimo obecných zákonitostí tváření modulovými prvky ke každému tématu dle metodiky praxí včetně návodů k ovládání strojního zařízení. Učební texty jsou sestaveny jako moduly navazující na sebe technologickým tokem materiálu a vznikajícího výrobku. Žáci se mohou při výkonu dílčích úkolů a činností opírat o poskytnuté informace a čerpají z nich při tvorbě vlastních protokolů, které budou vždy obsahovat i stručné technologické základy a zdůvodnění souvislostí. Učební texty budou žákům odrazovým můstkem a kromě technologických poznatků, postupů a pokynů obsahují vše podstatné o řízení, poslání, vymezení a náplni příslušné složky firmy, řešení BOZP, systému řízení jakosti, péči o životní prostředí a výstižné popisy použitých technologických (výukových) modulů. Texty obsahují i problematiku ŽP a její řešení a dopady v používaných technologiích. Texty jsou doplněny příslušnými schématy, nákresy a obrázky, fotomateriálem a tabulkami. Učebnice je vytvořena v rozsahu cca 100 stran. Další vytvořenou učební pomůckou jsou celkem 4 výuková videa sloužící k bezprostřední ukázce technologií a postupů na výukových modulech praxe. Proto jsou učební pomůcky nutné k ujasnění a pochopení všech souvislostí a dotvoření procesních dějů a technologických postupů, které tyto zákonitosti a závislosti objasňují a umožňují tak žákům opřít se o ně a bezchybně a s jistotou provádět činnosti a plnit stanovené úkoly při provádění praxí. Organizační zajištění: Žáci budou do vyčerpání zásob učebnice dostávat pro studium v tomto oboru učebnice zdarma. Učebnice jsou nepřenosné. V pozdějším období se počítá s bezplatným zapůjčováním učebnic přes školní knihovnu. Učebnice jsou již nyní k dispozici zájemcům ve školní knihovně. počet zúčastněných odborníků z praxe Celkem 9 odborných pracovníků zúčastněných na tvorbě učebních pomůcek, z nichž se minimálně 3 pracovníci podílejí následně na samotné výuce učební či odborné praxe žáků. počet zúčastněných žáků Pravidelně ročně v průměru 15 žáků oboru. Žáci čerpají z uvedených učebních pomůcek při sestavování svých protokolů, které se samostatně hodnotí a které slouží jako podklad pro jejich celkové hodnocení z vyučovacích předmětů praktické výuky, případně odborných předmětů. časové rozmezí Celková doba tvorby učebních pomůcek cca 450 hodin.

8 popis spolupráce s příslušným učitelem Na přípravě a tvorbě těchto učebních pomůcek se podíleli minimálně 2 učitelé školy jako spoluautoři těchto děl a u učebnic 1 učitel prováděl odbornou konzultaci a recenzi. legislativní a finanční zajištění Dohoda o provedení práce s každým ze spoluautorů učebních pomůcek. Hodnocení Učební pomůcky vznikaly nadčasově, jsou špičkově provedené a svému účelu poslouží zaručeně několik let. Jsou dostupné i pro veřejnost, učebnice byly osazeny kódem ISBN. Firemní videa byla natočena s ohledem na částečné utajení firemního know how a mimo učební ukázky zaznamenaných a popsaných technologií pro žáky školy budou sloužit i pro nastupující zaměstnance firmy k jejich zaškolení. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Vzniklé učební pomůcky budou muset být s ohledem na inovační technologie a vývojové trendy výroby plášťů pneumatik postupně novelizovány, avšak s ohledem na omezené finanční možnosti a celkovou situaci. Předpokládá se, že firma bude výhledově průběžně vydávat obdobná skripta pro potřebu svých zaměstnanců k jejich rekvalifikaci, čímž by žáci školy Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti obdrželi inovovaná skripta pro svou potřebu. Výborně.

9 Odborná praxe (M, L) Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence Organizační zajištění: Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice Žáci pracují zejména na Středisku praktické výuky ( SPV) firmy Continental Barum (CoBa) plně vybaveném gumárenskou technikou a technologií. Hlavním cílem OP je dosažení zcela samostatné produktivní práce žáka na dané technologii a daném pracovišti. Zdokonalit zručnost a znásobit dovednost. Ověřit si nabyté poznatky a ujasnit materiálové toky při vzniku gumárenských výrobků, zvýšit pocit sounáležitosti a zodpovědnosti při řešení úkolů týmové spolupráce a při plnění běžných pracovních povinností, zapojit se do pracovního kolektivu, samostatně vykonávat zadané pracovní činnosti a převzít za tuto práci odpovědnost, rozvíjet orientaci v pracovně právních vztazích. Žáci provádí na SPV především lisování technické pryže na vulkanizačních lisech a pomocné práce na vytlačovacím stroji a dvouválci při vzniku polotovarů z kaučukové směsi (KS). Žáci ovládají vulkanizační lisy a vykonávají produktivní činnost při výrobě pryžového těsnění a drobných pryžových výrobků za dodržování BOZP, PPO a šetrnosti k ŽP, při vzniku co nejmenšího odpadu. Současně třídí vzniklý odpad, přetoky a zmetky, provádí úschovu odpadního materiálu a jeho odvoz na skladové místo odběru pro regeneraci. Žáci ovládají vybrané technologické a pracovní operace a obsluhu vybraných strojních zařízení, rozlišují a usměrňují technologický tok materiálu, usměrňují technologické režimy, ovládají pomocné operace na daných výrobních linkách, orientují se v provozu firmy, poznávají a respektují standardy firmy, dosahují produktivních činností na vybraných pracovních operacích, dbají a dodržují bezpečnost práce, protipožární ochranu a ochranu zdraví při práci, usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, vyrábí drobné výrobky dle výrobních předpisů, posuzují a hodnotí kvalitu výrobků a vypracovávají zprávu o své činnosti včetně jejího vyhodnocení. OP (hromadné) probíhají dle předem odsouhlasených termínů v příslušném školním roce v návaznosti na výuku oboru, dle schválené metodiky a na základě odsouhlasených smluv o praxích (jsou jejich součástí). Obvyklým termínem jejich provádění jsou souvislé týdenní celky (vyčleněné pro každou skupinu samostatně, vždy minimálně jeden pracovní týden). Praxe trvají vždy po 8 hodinách, střídavě pro každou skupinu v rozsahu 40 hodin. Obvykle jsou vytvořeny skupiny do maximálního počtu 5, respektive 8 žáků ve skupině. Účast na OP je povinná a v případech omluvitelné absence žák nahrazuje scházející den OP v dalším nejbližším termínu nebo může býti nahrazeno i v jiných zpracovatelských organizacích po dohodě s pracovníkem SPV CoBa a s vědomím příslušného odborného učitele praxe. Žáci vykonávají přidělené činnosti a úkony dle způsobu provádění OP, za dozoru nebo dohledu pověřených pracovníků nebo předáků lektorů na příslušných technologiích (modulární výuka), případně dozorujících odborných učitelů školy. Před výkonem OP jsou všichni žáci bez výjimky proškoleni z hlediska zásad

10 chování a dodržování všech pravidel BOZP, PPO pro daný provoz a upozorněni na možná rizika v případě nedodržování všech zásad a pokynů. Pracovní doba žáků je stanovena od hod. do hod. se stanovenými přestávkami na jídlo a oddech. Zahájení praxe je obvykle za dozoru pověřených lektorů, kteří přebírají dohled nad výkonem a vystupováním žáků na pracovišti a rozhodují o dalším průběhu OP v souvislosti se stavem, podmínkami výroby a požadavky firmy. Žáci mají možnost využívat závodního stravování ve firmě a používání dotovaných pitných automatů. Žáci jsou povinni používat předepsané ochranné pracovní prostředky, mají k použití vlastní pracovní oblek i obuv, v případě potřeby jim jsou speciální pracovní prostředky zapůjčeny pro daný výkon. K převlékání slouží šatny SPV. Žáci jsou během každé OP vedeni nejen k zdokonalování praktických dovedností a znalostí a nabytých zkušeností na dané technologii z předešlých praxí ve firmě, ale jsou vedeni k řešení otázek ŽP a šetrnosti k ŽP u této technologie na příslušném pracovišti a provádí spojené úkony k zabezpečení třídění vzniklých odpadů pro jejich následnou regeneraci, neboť se jedná o čistou zvulkanizovanou kaučukovou směs. U vybraných strojních celků příslušné technologie (vulkanizace lisování) jsou vedeni k zdokonalení znalostí a částečných dovedností k obsluze poloautomatických strojů a zařízení ovládaných ICT. U OP je upřednostňováno týmové zapojení žáků a jejich prostřídání při výrobě požadovaných výrobků. počet zúčastněných žáků Ročně prochází OP v průměru 15 žáků, např. v roce to bylo 16 žáků, v roce žáků, v roce žáků, v roce žáci. časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení OP jsou realizovány ve 3. ročníku v rozsahu minimálně jednoho týdne (40 hodin) dle stavu žáků ve třídě a obvykle na konci školního roku (květen, červen), případně průběžně ve školním roce, nebo pravidelně ve 4. ročníku v rozsahu jednoho týdne souvisle vždy na počátku nového školního roku (měsíc září). OP probíhá zejména na SPV firmy CoBa za plného sociálního a technologického vybavení nutného k výkonu požadovaných činností. Žáci využívají ke své činnosti plně vybavenou dílnu, učebny, šatny, sociální zařízení a mají možnost závodního stravování. personální zajištění OP řídí vedoucí SPV, který má k dispozici denně obvykle 2 3 lektory, kteří se věnují žákům při jejich činnostech. Pověřený učitel (praxe) je pak dozorující a vedoucí praxí pak kontrolující osobou OP. Veškeré náhlé změny, vyvstalé potíže se řeší operativně. Spolupráce je velmi propojená a spolehlivá. legislativní a finanční zajištění OP je plánovitě organizována pro příslušné ročníky v předstihu a je zakotvena v roční smlouvě mezi partnery. Smlouva je připravena vedoucím SPV a vedoucím praxí školy a zaštítěna personálním ředitelem firmy a ředitelem školy. Vzhledem k vynaloženým nákladům, k povaze zabezpečení a dlouhodobé spolupráce a sponzoringu firmy škole jsou OP vykonávány bezplatně. Ve smlouvě o OP jsou zakotveny i postupy zabezpečení a zásad BOZP, PPO a vždy na začátku každé OP každé skupiny jsou důkladně probrány otázky a řešení těchto zásad formou důkladného proškolení proti podpisu každého účastníka OP. Hodnocení S žáky po splnění stanovených úkolů, vyplývajících z daných modulárních částí, je vedena diskuze o provedení OP, jejich

11 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti výkonech a hodnocení a případný rozbor potíží, které se během praxe vyskytly. Žáci se při své OP opírají jednak o poznatky a zkušenosti získané z předešlé praxe v provozech Barum a o poznatky a pokyny odborných lektorů a jednak čerpají i poznatky ze speciální odborné učebnice vypracované a vydané pro jejich potřebu a ulehčení pracovního pobytu ve společnosti CoBa. Žáci ze svého pobytu OP vždy vypracovávají protokol, který slouží nejen k jejich hodnocení v předmětu praxe (PCV), ale současně i jako další studijní materiál sloužící zejména pro nauku odborných maturitních předmětů technologie a materiálu. Protokoly jsou vypracovány pomocí ICT včetně grafiky a jsou archivovány. Žáci po odpracování OP získávají osvědčení o vykonané OP s možností přihlédnutí k této skutečnosti při ucházení se o zaměstnání v této firmě. Přínos OP takto organizovaných je neocenitelný, škola nevlastní a ani nemůže vlastnit technologická zařízení a vybavení, které by sloužilo alespoň náhražkově pro výuku a získání všech potřebných způsobilostí žáků a jejich odbornosti v tomto oboru. Spolupráce školy a firmy běží již téměř deset let, pro firmu je přínosem možnost a příslib získání absolventů do svých řad, kteří přece jen mají jakousi zkušenost s gumárenskou výrobou a své zařazení a volbu zaměstnání staví na poznání firemního prostředí, sociálních vztahů a dokonalém vybavení firmy. Problémem u hromadné OP (soustředěné) je zapojení většího počtu žáků do skupiny. Ale s ohledem především na plynulost, kapacitu a především zajištění bezpečnosti v průběhu celé OP není možné navýšení počtu žáků ve skupině. Výborně.

12 Nábor nových žáků Název a adresa školy Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Kód a název oboru vzdělání M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Název a adresa firmy Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, Otrokovice Organizační zajištění: Firma sponzorsky podporuje propagaci a náborové činnosti školy. Sponzorsky se podílí na zabezpečení vzniku a vysílání rozhlasových spotů ke dni otevřených dveří školy. Sponzorsky zabezpečila spot o studiu a podpoře technických oborů školy, včetně záruky zaměstnání po vystudování určených oborů, který je umístěn trvale na webových stránkách školy pro oslovení veřejnosti. Sponzorsky zabezpečuje propagační předměty, materiály a ukázky pro nábor žáků. Provádí v zastoupení školy samostatné vystupování a propagaci oboru i na partnerských školách (např. SPŠ Otrokovice, která nenabízí vzdělání s maturitní zkouškou, ale jen s výučním listem), kde nabízí uplatnění pro náš maturitní obor. Firma provádí samostatně náborové akce v základních školách v okolí firmy pro naplnění našich oborů, nejčastěji v době konání třídních schůzek rodičů. Provádí pravidelné dny otevřených dveří pro děti svých zaměstnanců a pro laickou veřejnost. Pravidelně společně s námi se zúčastní náboru žáků 9. tříd na burzách škol, na DOD školy je pravidelně zastoupena a poskytuje ucelené informace o možnosti zaměstnání po absolvování střední školy. Žákům je pro studium tohoto oboru nabízeno, při dodržení stanovených podmínek, prospěchové podnikové stipendium s vysokou dotací a s upřednostněním při nabídce zaměstnání. Firma provádí i nepřímou (skrytou) podporu organizováním a sponzorováním různých soutěží pro žáky základních a středních škol k získání jejich pozornosti pro gumárenskou výrobu a obor. časový rozsah Propagace oboru ve spolupráci s firmou je celoroční a dlouhodobá. Náborové akce firmy probíhají v průběhu roku, obvykle v posledních dnech kalendářního roku a posléze v prvních měsících nového kalendářního roku jako opakované jedno až dvoudenní akce na půdě příslušných škol nebo na půdě firmy. DOD školy probíhá minimálně 4x v průběhu školního roku, obvykle na podzim a v zimních měsících leden a únor, v souvislosti s termíny odevzdávání přihlášek na střední školy. materiálně technické zabezpečení Firma má vytvořené propagační videozáznamy (DVD) představující firmu samotnou a možnosti uplatnění budoucích absolventů. Prezentace probíhá i formou letáčků, propagačních materiálů a drobných předmětů. Ve spolupráci se školou bylo vytvořeno náborové DVD, které oslovuje uchazeče pro tento obor a představuje firmu jako potenciálního zaměstnavatele. Některé propagační tiskoviny jsou pro firmu zhotoveny naší školou (polygrafický obor). DOD školy probíhá na půdě školy. DOD firmy probíhá ve dnech významného výročí firmy a obvykle jednou za rok. Ostatní náborové akce na půdě firmy nebo na půdě vybraných škol. personální zajištění Náborové a propagační činnosti zabezpečují převážně školení pracovníci personálního odboru, kteří se plánovitě střídají v dostatečném počtu. Na DOD školy bývají přítomni až 2 školení pracovníci firmy. Při náboru jim pomáhají i někteří odborní pracovníci SPV (Středisko praktické výuky). Při některých náborech uskutečněných firmou asistují i vybraní odborní učitelé školy.

13 legislativní a finanční zajištění Škola má mimo jiných smluv s firmou i dlouhodobou smlouvu o podpoře a spolupráci, kde je obsažena klauzule o podpoře a propagaci všech oborů školy včetně oboru M/01 Zpracování usní, plastů a pryže. Veškeré náklady na propagaci a náborové aktivity si firma hradí ze svých finančních prostředků. Některé aktivity školy za účelem propagace a náboru do tohoto oboru firma taktéž zaštiťuje sponzoringem. Hodnocení Objektivní posouzení účinnosti a úspěšnosti náborových akcí je velmi sporadické. V posledním období je prokazatelně zvýšený počet přijatých žáků ze škol blízkých sídlu firmy, na kterých vystupovali zástupci firmy. Na DOD školy se zjišťuje u všech účastníků, z jakého zdroje se dozvěděli o škole a oboru. Největší počet bývá právě z náborových akcí na půdě základních škol. Častým důvodem je i zaměstnání rodičů právě ve firmě Continental Barum a doporučení z blízkého okruhu rodiny. Největší počet přijatých se odvíjí od informací od známých či těch, co již absolvovali některý z oborů školy. Reklamní spot oslovující uchazeče o studium technických oborů oslovil vždy jen několik jedinců, nicméně jako trvalá průběžná propagace má svůj význam, neboť vstupuje do podvědomí široké veřejnosti, která může v konečném důsledku Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti ovlivnit náborové výsledky. Úzká spolupráce na tomto úseku probíhá již téměř 10 let, neustále se zlepšuje a současný stav je velmi dokonalý. Škola by měla zauvažovat o zhotovení virtuálního videa k dokonalejší propagaci školy a nabídnout zástupcům firmy vyšší podíl na účasti náborových akcí, které pořádá na dalších školách Zlínského kraje. Výborně (nejlepší podpora ze všech partnerů školy).

Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy)

Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy) Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy) Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název organizace (firmy) Historie spolupráce mezi

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Střední

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Počet a kvalita žáků v oboru chemik.

Počet a kvalita žáků v oboru chemik. Případová studie Úvod do školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Continental Barum s. r. o. Historie mezi školou a firmou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 Charakteristika školy Škola

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb.

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost

Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Křižíkova 15 612 00 Brno Charakteristika školy Integrovaná střední škola

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Are you auto-motivated? Welcome!

Are you auto-motivated? Welcome! Are you auto-motivated? Welcome! www.careers-continental.com http://careerbook.cz Spolupráce Barum Continental s regionálními školami Barum Continental spol. s r.o. Jsme jednou z největších továren koncernu.

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně MILADY HORÁKOVÉ 28, 170 00 PRAHA 7 KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1.STUPNĚ tel./fax.: +420 233 378 351; mobil +420 720 203 495 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více