Věrnostní programy v nezávislých hotelech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věrnostní programy v nezávislých hotelech"

Transkript

1 Věrnostní programy v nezávislých hotelech Diplomová práce Aneta Kvizdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Loyalty Programme for Independent Hotels Aneta Kvizdová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Věrnostní programy v nezávislých hotelech zpracovala samostatně pod vedením Ing. Stanislavy Belešové, PhD., a ţe jsem pouţitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvedla v přiloţeném seznamu literatury. V Praze dne Podpis autora

4 Děkuji vedoucí mé diplomové práce Ing. Stanislavě Belešové, Ph.D, za konzultace a za její cenné rady a připomínky, které mi v průběhu psaní této práce poskytovala. Děkuji také vybraným hotelům za jejich spolupráci při psaní této diplomové práce a za poskytnutí potřebných informací. Aneta Kvizdová

5 Abstrakt Aneta Kvizdová Věrnostní programy v nezávislých hotelech Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: 78 str. Obsahem této diplomové práce je analýza nezávislých hotelů a jejich věrnostních programů. Cílem je potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe věrnostní programy jsou důvodem opakovaných návštěv hostů v nezávislých hotelech, a zjistit, zdali je věrnostní program to, co vytváří skutečný vztah hosta k hotelu. Práce se ve své první kapitole zabývá hotelnictvím v České republice. Je zde zhodnocení situace v oboru hotelnictví, s jakými druhy provozování hotelů se u nás lze setkat, atd. Následuje popis věrnostních programů, k čemu slouţí a jak fungují. Jsou zde popsány i jejich přínosy pro podnikatele všech oborů a nové trendy v oblasti věrnostních programů. Aby byl naplněn cíl, je ve druhé části zpracována analýza věrnostních programů ve čtyřech hotelech v České republice. Analýza zahrnuje dotazníkové šetření ve vybraných hotelech. Výsledky analýzy věrnostních programů říkají, ţe programy opravdu jsou důvodem k návratu hostů, nicméně ne ve všech případech. Druhá část obsahuje shrnutí a vyvození závěrů, které vyplývají z analýzy. V závěru práce je navrţen věrnostní program pro nezávislý hotel. Hotel je vymyšlen pouze pro tuto práci. Zaměřuje se na vícero trţních segmentů, aby si kaţdý z hostů (resp. členů) přišel na své. Výhody se dělí do čtyř kategorií podle segmentů, plus jedna navíc je univerzální. Do věrnostního programu jsou zakomponovány i současné trendy, zejména gamifikace. Klíčová slova: Členové, Hosté, Nezávislý hotel, Slevy, Věrnostní program, Výhody.

6 Abstract This master thesis is focused on analysis of independent hotels and their loyalty programs. The goal of thesis is to prove or disprove that loyalty programs are the reason for coming back to the hotel and that they helps building a long term relationships with hotel guests. The first part of thesis is concerned with the hotel industry in the Czech Republic. There is summary of the situation of hotel industry, which types of hotel operations can we find here, etc. Next comes the characterization of loyalty programs, what are they for and how they work. In this part is also description of their benefits for entrepreneurs of all branches and trends in the field of loyalty programs. To accomplish the goal of this thesis the second part contains analysis of loyalty programs in four hotels in Czech Republic. Analysis includes questionnaire survey in chosen hotels. The results of analysis say that loyalty programs really are the main reason to come back to a hotel, but not in every case. The second part contains a summary and deduction of results that we can see from analysis. In the end of the thesis is suggestion of loyalty program for an independent hotel. The hotel is made-up only for this thesis. It is focused on more market segments, so every guest (or member) can find the right bonus for him. Bonuses are divided into four categories according to segments, plus one more is universal. The loyalty program also includes current trends, especially gamification. Keywords: Bonus, Discounts, Guests, Independent hotel, Loyalty program, Members.

7 Obsah Úvod Věrnostní programy v nezávislých hotelech Hotelnictví v České republice Druhy provozování hotelů Nezávislé hotely Věrnostní programy Princip věrnostních programů Přínosy věrnostních programů Předpoklady dobrého věrnostního programu Budoucnost věrnostních programů Analýza věrnostních programů v nezávislých hotelech Spa Hotel Felicitas Hotel Bellevue - Tlapák**** Hotel Chateau Mcely***** Hotel President***** Dotazníkové šetření ve vybraných hotelech Dotazníky pro hotely Dotazníky pro hotelové hosty Návrh věrnostního programu pro nezávislý hotel Popis produktu věrnostního programu Kategorie věrnostního programu Náklady věrnostního programu na jednotlivé kategorie Závěr Zdroje Přílohy... 73

8 Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání hotelů Tabulka 2: Princip věrnostních programů Tabulka 3: Věrnostní program z hlediska podmínek vstupu Tabulka 4: Počet členů ve věrnostních programech Tabulka 5: Vyuţívání věrnostních programů hotelovými hosty Tabulka 6: Zájem o věrnostní programy Tabulka 7: Platnost výhod věrnostních programů Tabulka 8: Inovace věrnostních programů Tabulka 9: Kritéria změn věrnostních programů Tabulka 10: Doba fungování věrnostního programu Tabulka 11: Sledování návratnosti nákladů věrnostního programu Tabulka 12: Přínosy věrnostního programu pro hotely Tabulka 13: Náklady na zavedení věrnostního programu Seznam grafů Graf 1: Počet návštěv hotelových hostů Graf 2: Členství hotelových hostů ve věrnostním programu Graf 3: Vyuţívání věrnostního programu Graf 4: Zájem o věrnostní programy Graf 5: Členství v jiných věrnostních programech Graf 6: Členství jako důvod návratu do hotelu Graf 7: Spokojenost členů s výhodami Graf 8: Přehlednost věrnostních programů Graf 9: Pohlaví respondentů Graf 10: Věková kategorie hostů Graf 11: Účel cesty hostů Graf 12: Národnost respondentů Seznam obrázků Obrázek 1: Věrnostní karta Business Obrázek 2: Věrnostní karta Wellness Obrázek 3: Věrnostní karta Family Obrázek 4: Věrnostní karta Sporty Obrázek 5: Věrnostní karta Universal... 62

9 Úvod Téma Věrnostní programy v nezávislých hotelech jsem si vybrala proto, ţe věrnostní programy jsou stále aktuální a čím dál více se rozšiřují i do oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, ţe nám neustále obchodníci nabízejí svoje věrnostní a bonusové karty, zajímalo mě, jak takové programy fungují, jestli a za jakých podmínek jsou úspěšné. Cílem diplomové práce je potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe věrnostní programy jsou důvodem opakovaných návštěv hostů v nezávislých hotelech, a zjistit, zdali je věrnostní program to, co vytváří skutečný vztah hosta k hotelu. Jde nám také o zjištění, zdali si nezávislý hotel umí vytvářet a udrţovat stálou klientelu, právě pomocí svého věrnostního programu. Práce je členěna do třech kapitol. První kapitola se zabývá ubytovacími sluţbami, zejména na českém trhu. Popisuje typy hotelů, druhy jejich provozů (franšíza, smlouva o řízení, apod.), větší část je věnována nezávislým hotelům. Zahrnuje také výhody a nevýhody provozování hotelů, podle jednotlivých druhů. První část práce pojednává také o věrnostních programech, jak vlastně vznikly, a tomu, na jakém principu fungují. Pro účely této práce jsou programy rozčleněné na cenové, bodové a s nemateriálními výhodami. Dále jsou v práci popsány přínosy pro obchodníky. Tím hlavním je vytvoření zákaznické databáze, na jejímţ základě pak mohou obchodníci formovat a inovovat své věrnostní programy. Ne všichni tohoto přínosu vyuţívají. Neméně důleţitým přínosem je utuţování vztahů se svými zákazníky a získávání zákazníků nových. Aby byl věrnostní program úspěšný, musí plnit určitá kritéria, jako je např. srozumitelnost či hravost. Konec první kapitoly lehce nahlíţí do budoucnosti věrnostních programů. Nejvýraznějším trendem jsou v současné době sociální sítě, a také gamifikace, tedy přidávání herních prvků do jinak nudných činností. Druhá kapitola se zaměřuje na analýzu věrnostních programů v námi vybraných nezávislých hotelech. Tři se nacházejí ve Středočeském kraji (Spa Hotel Felicitas, Hotel Bellevue Tlapák, Hotel Chateau Mcely) a jeden v Praze (Hotel President). Průzkum jsme provedli pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru. Pouţili jsme dvě podoby dotazníků jeden, který vyplňovali zaměstnanci hotelů na různých pozicích, a druhý, který vyplňovali hosté vybraných hotelů. Dotazník pro hotely kladl za cíl zjistit co nejvíce informací o hotelovém věrnostním programu, tzn. princip, výhody, apod. Strukturovaný rozhovor pomohl doplnit či objasnit některé informace ohledně hotelových věrnostních programů. Dotazník pro hotelové hosty zkoumal jejich zájem o věrnostní programy, uţívání výhod a spokojenost s programem. Průzkum probíhal v březnu Pro větší přehlednost jsou výsledky průzkumu rozděleny u hotelů do tabulek a u hostů do grafů. Druhá část měla především za úkol vyvrátit či 9

10 potvrdit hypotézu, coţ se podařilo. Na konci druhé části je shrnutí, které objasňuje potvrzení hypotézy. Oba dotazníky jsou uvedeny v příloze. Ve třetí kapitole se práce zabývá návrhem konkrétního věrnostního programu pro nezávislý hotel. Nejdříve je představen hotel Antonio, vymyšlený pro účely této práce. Následuje popis produktu, čili navrhovaného věrnostního programu pro tento hotel. Náš vymyšlený věrnostní program je zaloţen na bodovém principu. Hosté při kaţdém pobytu sbírají body, to platí pro ubytovací a stravovací sluţby. Program je rozdělen do čtyř kategorií, podle segmentů zákazníků plus jedna univerzální kategorie. Segmenty tvoří podnikatelé, rodiny s dětmi, hosté jezdící za relaxací, sportovci a poslední kategorie je bez konkrétního zaměření. Popis zahrnuje, co vše je ve věrnostním programu obsaţeno, jaké a jestli jsou podmínky vstupu (otevřený či uzavřený program). Dále jsou vymezeny podmínky členství i náleţitosti jeho zrušení a výhody pro jednotlivé kategorie. K výhodám patří např. upgrade do lepšího pokoje, zapůjčení kol či masáţ zdarma. Pro jednotlivé kategorie jsou také spočítány náklady pro hotel. Věrnostní program vyuţívá trendu gamifikace. Hosté si mohou objednat pokoj a jiné sluţby prostřednictvím hry na internetových stránkách hotelu. To je sluţba, která hotel odlišuje od všech ostatních hotelů, stejně tak, jako kategorizace odměn podle zákaznických segmentů. Pouţité zdroje tvoří kniţní literatura domácích i zahraničních autorů a odborníků. Vzhledem k neustálému rozvoji věrnostních programů jsou pouţity i zdroje internetové, v podobě různých článků, opět domácích a zahraničních autorů. Z internetových zdrojů jsou vzaty především informace o novinkách a trendech v oblasti věrnostních programů. Také některé příklady současných věrnostních programů jsou vzaty z internetových zdrojů. Vyuţito je také jiných diplomových prací týkajících se věrnostních programů. 10

11 1. Věrnostní programy v nezávislých hotelech 1.1. Hotelnictví v České republice Abychom se mohli věnovat nezávislým hotelům, je potřeba si nejdříve vymezit jaké typy hotelů u nás existují. Podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, kterou vydává AHR ČR (Asociace hotelů a restaurací České republiky, UNIHOST (Sdruţení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích sluţbách) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Czechtourismem, je hotel ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a sluţeb s tím spojených (zejména stravovací). Kromě klasických hotelů, se často objevují hotely garni, které se liší tím, ţe poskytují jen omezený rozsah stravovacích sluţeb (často jen snídaně). Dalším rozdílem oproti klasickým hotelům je to, ţe garni se člení pouze do čtyř tříd, zatímco hotely se člení do pěti tříd (označují se hvězdičkami): * Tourist ** Economy *** Standard **** First Class ***** Luxury 1 Další specifické hotely: Lázeňský/spa hotel hotel v místě s lázeňským statutem, který zároveň poskytuje lázeňskou péči a plní předpoklady hotelu. Wellness hotel hotel, který poskytuje wellness sluţby a plní předpoklady pro hotel v kategoriích 3* aţ 5*. Resort tvoří uzavřený objekt, recepce a stravovací část bývá obvykle mimo ubytovací část. Součástí je i zařízení pro kulturní a sportovní vyţití. Musí odpovídat poţadavkům pro kategorii Hotel 3*- 5*. 1 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky AHR ČR, UNIHOST, Ministerstvo pro místní rozvoj, Czech Tourism. [online]. [cit ] Dostupné z: 11

12 Dále se hotely mohou třídit podle lokality, tzn. přímořské, městské, horské, rekreační a lázeňské hotely. Jinou kategorií jsou doplňkové sluţby, které hotel nabízí, nebo jeho zaměření. Tato kategorie nám k jiţ výše zmíněným hotelům přidává hotely rodinné, kongresové a sportovní Druhy provozování hotelů V současné době se hotely stále častěji stávají součástí nějaké hotelové skupiny či řetězce. Abychom se mohli zabývat druhy hotelových provozů, pojďme si nejdříve říct, co to hotelová skupina je a co obnáší. Hotelová skupina představuje hotely, které jsou propojeny právně - organizačními vztahy, (většinou vlastnickými vztahy), různou formou spolupráce a typem sluţeb, jeţ nabízejí. Tyto skupiny jsou vůbec největším organizačním útvarem v hotelnictví. Tvoří je hotelové řetězce, coţ jsou hotely provozované pod jednou obchodní značkou, je to ve své podstatě portfolio hotelů. Prvním hotelovým řetězcem byl řetězec InterContinental, zaloţený na franšíze. Postupně se začaly vytvářet další řetězce. Proč se vůbec hotely do skupin a řetězců sdruţují? Sdruţení do skupiny či řetězce přináší hotelům spoustu výhod. Velkou výhodou je bezesporu proniknutí na nové trhy a oslovení nových zákazníků, vyšší kapacita, niţší náklady, rozšíření zdrojů a distribučních kanálů a tím pádem širší záběr pro oslovení potenciálních hostů, také společná propagace. Členové mají lepší přístup k know-how a úvěrům, převezmou jiţ vyzkoušené postupy a technologie, mají zajištěné školení a tréninky pro zaměstnance. Další velkou výhodu je to, ţe k vyzkoušené a zavedené značce se hosté rádi vracejí, mají k ní větší důvěru, hodnota značky tak roste. Některé výhody však mohou být zároveň i nevýhodou. Např. dodrţování standardů a osvědčených postupů a technologií nepřináší v podstatě ţádný prostor pro kreativitu hoteliérů v jednotlivých hotelech, všude musí být poskytovány ty samé sluţby a být dodrţován jejich standard. To pro mnohé majitele či manaţery můţe být kámen úrazu, protoţe je to můţe dostat pod tlak. Nevýhodou je také kontrola, vzhledem k její pravidelnosti a náročnosti se celkem prodraţí. Kdyţ jsme u nákladů, pak pro členy znamená členství vysoké poplatky. 3 Hotelové skupiny se dále dělí na: Hotely vlastněné zahrnují hotely vlastněné hotelovými řetězci. Pokud se jedná výhradně o řetězec vlastních hotelů, pak mluvíme o integrovaném řetězci. Hotely pronajaté zde se jedná o předání práv k vyuţívání a provozování hotelu za nájemné. Nicméně majitel se dále stará o údrţbu svého objektu a platí daně z nemovitosti. Nájemce má zase moţnost upravit si prostory podle svých poţadavků. Tento způsob však v dnešní době není tak častý, velkou roli zde hraje i rozdílný vztah k objektu jak majitele, tak i nájemce. 2 Kříţek, F., Neufus, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada str Hesková, M. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna Str

13 Hotely franšízované hotely, které vstoupí do řetězce na základě franšízingové smlouvy. Mohou vyuţívat všech výhod, které jim franšíza nabízí, nicméně dále hotel vystupuje jako nezávislý a na vlastní odpovědnost. Podnikatelé tuto moţnost často vyuţívají jako pomoc při startu v podnikání. Hotely řízené na základě smlouvy o řízení hotel řídí jiná firma neţ vlastnická. Majitel má moţnost kdykoliv svůj majetek (včetně financí) zkontrolovat a podle toho také navrhovat změny. Výhodou tohoto způsobu provozu jsou niţší náklady a menší riziko při rozšiřování na trhu. Hotely dobrovolně sdruţené - skupina, ve které se sdruţují nezávislé hotely. Můţe mít neomezený počet a hotely mají stanovenou jednotnou úroveň sluţeb. Podstatou dobrovolně sdruţených hotelů je zajištění společného marketingu a rezervačního systému. Chtějí tak důrazněji působit na určitý trţní segment. 4 Na současném hotelovém trhu můţeme kromě skupin a řetězců najít následující způsoby provozování hotelu. Členství v rezervačním systému Sem patří hotely, které platí roční členský poplatek za to, ţe můţou vyuţívat výhod světového rezervačního systému. Navíc platí určitý poplatek z kaţdé rezervace. Hotel však nemůţe uţívat značku, pouze můţe ve své propagaci uvádět, ţe je součástí daného systému. Příklady globálních distribučních systémů: Amadeus, Galileo, Abacus. Výhody: niţší náklady, dobrá dostupnost systému přes globální distribuční systémy. Nevýhody: poplatky za členství a rezervace, ţádná podpora v provozu, nemoţnost vyuţívat společný marketing a značku. Rezervační a marketingový systém Hotely, které jsou součástí hotelové skupiny. Všechny hotely v této skupině pouţívají obchodní jméno, světový rezervační systém a marketingové sluţby jejich mateřské společnosti. Hotely platí roční poplatky za členství, dále poplatky z rezervací a různé částky za marketingové sluţby a aktivity. Výhody: pouţívání obchodního jména, podpora provozu marketingové sluţby. 4 Kosmák, P. Hotelové podnikání a integrační procesy. VŠH v Praze 8, Praha str

14 Nevýhody: náklady jsou vyšší, u niţších hotelových kategorií mohou být omezení. 5 Smlouva o řízení Hotely, jejichţ provozovatel není zároveň jejich majitelem. Majitel (vlastník) hotelu si najímá operátora a uzavírá s ním tzv. manaţerskou smlouvu, která přesně vymezuje okolnosti a pojmy uzavíraného obchodu. Na základě této smlouvy pak podle stanovených podmínek manaţer spravuje provoz daného hotelu. Manaţera většinou představuje profesionální hotelová společnost nebo řídící společnost, která si přináší i svoje know-how, obchodní značku a rezervační systém. Majitel platí operátorovi jak základní odměnu, tak i podíl ze zisku. Kaţdý rok vytváří majitel rozpočet, který musí operátor dodrţovat. Výhody: hotel provozují odborníci v oboru, jednodušší kontrola. Nevýhody: dělení zisku mezi majitele a provozovatele. 6 Franšíza Zde vystupují dvě strany. Na jedné straně stojí franšízor, coţ je poskytovatel franšízy a drţitel práv, který dává k dispozici ověřenou obchodní značku a strategii. Na straně druhé stojí franšízant (v našem případě hotel), jenţ vyuţívá těchto výhod a práv. Hotel vyuţívá ochrannou známku, celosvětový rezervační systém, marketing, centrální nákupy a kontroling mateřské společnosti. Kromě toho také školení standardu kvality, manuály řízení a poradenství. Výhody: hotový koncept včetně sortimentu a know-how, snazší proniknutí na trh pod zavedenou značkou a menší riziko neúspěchu, kontrola kvality sluţeb, vysoká návratnost vloţených prostředků, dodatečné příjmy pro marketing, odbytová jistota, menší konkurenční tlak, pomoc při provozu podniku. Nevýhody: poplatky za franšízu (čím větší zisk tím větší poplatky), pravidelné poplatky (za image, poradenství, atd.) nutnost dodrţování pravidel a standardů nemoţnost změn, kontrola činnosti, povinnost nakupovat u vybraných dodavatelů. 7 Posledním druhem provozování hotelu je nezávislý hotel, který si popíšeme v samostatné kapitole. 5 Ryglová, K., Burian, M., Vajčnerová, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příleţitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, str Kříţek, F., Neufus, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, str Paseková, E. Franchising, přednosti a nevýhody jeho vyuţití v podnikání diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, str

15 1.1.2 Nezávislé hotely Dříve byly jedinou moţnou formou provozování hotelů. Z hlediska historie, byly nezávislé hotely běţnější (zejména v Evropě), zatímco dominantnější jsou v současné době hotelové řetězce. Nezávislý hotel není vázán na ţádné jiné hotely, provozuje ho sám vlastník. Majitel neplatí ţádné poplatky, sám je nositelem know-how, nevyuţívá ţádný globální distribuční systém, nemůţe vyuţívat globální značku ani asistence skupin. Vlastník sám je odpovědný za úspěch či neúspěch hotelu. Proto by měl mít zkušenosti s hotelovým provozem, aby mohl svůj hotel vést úspěšně. Tyto hotely většinou sází na rodinnou atmosféru (často to bývají rodinné podniky) s nádechem luxusu, nebo nabízejí neobvyklé sluţby. Vzhledem k tomu, ţe nezávislé hotely bývají menší (i kdyţ počet pokojů v některých sahá k 1000), jsou také přátelštější a vřelejší, neţ hotely zapojené do řetězců a skupin. 8 Je to částečně i tím, ţe majitel si můţe hotel zařídit podle svých představ a vytvořit tak jedinečnou atmosféru a interiéry. Uţ jen pobyt v takovém hotelu pak můţe pro hosty znamenat výjimečný záţitek. To je jeden z důvodů, proč se do nich hosté vracejí. Jako hosté totiţ rádi vidíme jak to funguje a tyto hotely to svým osobnějším přístupem umoţňují. Hosté se jiţ při dalším příjezdu mohou těšit i na setkání s majitelem či konkrétními zaměstnanci, kteří se o ně starali během posledního pobytu. Snadněji se pak vytváří a posiluje důvěra hostů k dané hotelové značce a vzniká dlouhodobější vztah. Nicméně vzhledem ke zvyšujícímu se počtu hotelů zapojujících se do řetězců, je v dnešní době stále sloţitější prorazit či udrţet se na trhu jako nezávislý hotel. I proto se nezávislé hotely často seskupují do různých sdruţení, aby lépe konkurovali hotelovým skupinám a řetězcům. Takovým sdruţením je například rezervační systém The Leading Hotels of the World, které sdruţuje přes 400 nezávislých hotelů po celém světě. V České republice jsou členy The Leading Hotel sof the World dva praţské hotely a jeden v Karlových Varech 9. Dalším podobným sdruţením je Small Luxury Hotels of the World, které zahrnuje také dva hotely v České republice, jeden v Karlových Varech a druhý ve Středočeském kraji. 10 Výhody: majitel má volnou ruku a není nikým omezován, můţe realizovat svoje nápady, neplatí nikomu ţádné poplatky, nemusí dodrţovat ţádné pevně stanovené standardy, majitel má celkovou kontrolu nad celým svým podnikem. 8 Bardi, J. A. Hotel front office management. New Jersey: John Wiley & Sons, str Informace dostupné online z: 10 Informace dostupné online z: 15

16 Nevýhody: nevyuţívá společný rezervační systém ani marketing, trţní segment není tak široký, obecně mají vyšší náklady neţ řetězce Věrnostní programy Věrnostní programy by se daly definovat či popsat jako určitý druh marketingového nástroje pro podporu prodeje, který má za úkol přilákat zákazníky, resp. získat si jejich důvěru natolik, ţe se budou vracet a budou věrní. Jde tedy o budování dlouhodobého vztahu mezi klientem a danou značkou, s cílem získat trvalého zákazníka. Je potřeba říci, ţe výsledky jsou vidět aţ po určité době. Nelze tedy předpokládat, ţe kdyţ zavedeme věrnostní program, uvidíme výsledky jiţ za týden. Za věrnost jsou nabízeny zákazníkům různé odměny a bonusy. Předpokladem tedy je, aby zákazník kupoval stále stejnou značku. Hlavním cílem obchodníků, kteří nabízí věrnostní programy pak je zvýšení obratu, čehoţ se dosáhne zvýšením četnosti nákupů a zvýšením objemu útrat zákazníků, v našem případě opakovaných návštěv a pobytů hostů. Mezi další cíle patří získat a udrţet si zákazníky a vytvořit zákaznickou databázi či zvýšit podíl na trhu. 12 Pro obchodníky jsou zákazníci důleţitým bodem, proto by se měli starat o jejich spokojenost a věrnost. To, co ovlivňuje spokojenost zákazníků, je především produkt, jeho cena, distribuce, sluţby k němu poskytované, image podniku. Ke zvýšení spokojenosti a věrnosti dobře slouţí věrnostní programy. Jednou z prvních společností na světě, která objevila sílu věrnostních programů a začala je vyuţívat, byla American Airlines v 80. letech 20. století. Ta v roce 1981 zaloţila program AAdvantage. Její věrnostní program spočíval ve sbírání bodů za nalétané míle, kdy zákazník za určitý počet bodů dostal let zdarma. Poté, co s tímto programem slavily úspěch, přidaly se další aerolinky (jiţ po týdnu jej zavedly United Airlines) a posléze i hotely. Jako první Marriott, který vytvořil program Honored Guest Program pro své nejlepší zákazníky. Po dalším úspěchu začaly věrnostní programy vyuţívat i autopůjčovny a banky. O deset let později neţ American airlines představila svůj program Membership Rewards společnost American Express. Zákazníci jsou odměňováni body za mnoţství vybraných peněz. Body pak mohou vyměnit za různé zboţí, např. šperky, elektroniku, apod. Postupně se přidávaly další a další společnosti. Nejčastěji těchto programů vyuţívají společnosti, které nabízejí spotřební zboţí a sluţby, jeţ se hojně vyuţívají. Často jsou to prodejci potravin a oblečení, či ubytování a stravování a další sluţby spojené s ţivotním stylem a zdravím, např. masáţe nebo sportovní sluţby Chon, K. S., Maier, A. Thomas. Welcome to Hospitality an Introduction, Delmar Cengage Learning str Butscher, Stephan A. Customer loyalty progammes and clubs 2nd ed., Gower Publishing company 2002, str Keller, K. L. Strategické řízení značky, Grada Publishing, Praha 2007, str

17 V současné době nabízí nějaký věrnostní program nebo klubové členství skoro všichni větší prodejci, např. Billa, Baťa, Ikea, Citibank a další banky, T-mobile i ostatní mobilní operátoři, čerpací stanice pohonných hmot, různé optiky, drogerie, a spousta dalších. Významným věrnostním programem je také program Clubcard společnosti Tesco, který udal nový trend, a to získávat informace od zákazníka a vytvářet tak jeho profil v databázi zákazníků. Kdyţ jsme u databáze, je potřeba vysvětlit, ţe databáze zákazníků a seznam adres jsou dvě odlišné věci. Databáze zákazníků se vytváří a doplňuje v průběhu celého vztahu zákazníka a značky, a obsahuje spoustu informací o jeho nákupech, zájmech, preferencích, apod. Zatímco seznam adres se omezuje pouze na informace typu jméno, bydliště, kontakt zákazníka. 14 Po zavedení věrnostních programů však s přibývajícími obchodníky stoupaly nároky na jejich efektivitu a tak začaly vznikat partnerské věrnostní programy. Ty jsou zaloţeny na smluvním partnerství dvou a více obchodníků, to znamená, ţe zákazník můţe z jedné členské karty čerpat slevy u vícera značek. U nás takto funguje například program Sphere card, se kterým můţe zákazník čerpat slevy v České i Slovenské republice a je tudíţ největším věrnostním programem u nás. Do programu jsou přihlášeni obchodníci z různých oborů Princip věrnostních programů Jak vyplývá z názvu, předpokladem je loajalita zákazníka, jeho věrnost značce. Loajalita je mentální pozitivní vztah nebo vztah mezi zákazníkem a značkou. 16 Aby se věrnostní program setkal s úspěchem, je potřeba správně určit cílovou skupinu. Existuje několik typů zákazníků. Jedni jsou plně loajální jedné značce, jsou ochotni jí odpouštět drobné nedostatky a nezajímají se o nabídky ostatních. Dalším typem jsou spotřebitelé, kteří inklinují ke dvěma nebo třem značkám, jsou to zákazníci částečně loajální. A v poslední řadě jsou zákazníci, kteří nejsou loajální vůbec. Neupřednostňují ţádnou značku, je jim to v podstatě jedno. K budování vztahů se zákazníky slouţí vztahový marketing. Je důleţité, aby všichni zaměstnanci firmy podporovali její zájmy a společně tvořili jeden tým, který slouţí zákazníkům. Tyto vztahy mohou mít aţ pět úrovní. Můţe se jednat o základní marketing, který se vyznačuje tím, ţe pro podnik je stěţejní prodat svoje produkty a ţádné vztahy se zákazníky nebuduje. Další je reaktivní marketing, kdy podnik prodává svoje produkty, ale zároveň se snaţí o zpětnou vazbu. Vyzývá své zákazníky, aby se v případě jakýchkoliv otázek či stíţností na podnik obrátili. Třetí úrovní je zodpovědný marketing. Obchodník kontaktuje zákazníka, aby se ujistil, jestli zakoupený produkt splňuje svůj účel, případně zákazníka poţádá o nějaký námět na zlepšení. Předposlední úrovní je 14 Kotler, P., Keller, K. L. Marketing management 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, str Sphere Card, EFIN, spol. s r. o., [online]. [cit ]. Dostupné z: 16 Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str

18 proaktivní marketing. Obchodník na této úrovni informuje zákazníky o novinkách či akcích, kontakt však probíhá pouze příleţitostně. Poslední je partnerský marketing. Zde se jedná o partnerství několika společností, s cílem co nejvíce zvýšit prodej a zisk a zároveň poskytovat zákazníkům vyšší hodnotu. 17 V roce 2010 provedla společnost Ipsos výzkum Ipsos Loyalty Norms. Výzkum proběhl celkem ve 14 zemích po celém světě. České firmy dopadly ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi hůře, mají niţší schopnost získat si věrnost zákazníků. Průzkum sice zkoumal pouze čtyři odvětví (bankovnictví, pojišťovnictví, supermarkety, čerpací stanice), ale lze očekávat, ţe postoj českých spotřebitelů bude podobný i v jiných oborech. Věrnostní programy vnímají spotřebitelé spíše průměrně. Nejhůře ze zkoumaných oblastí dopadly supermarkety, které se údajně nachází všude ve světě na nízkém stupni věrnosti zákazníků. Bude to hlavně tím, ţe supermarkety nemohou budovat se všemi svými zákazníky dlouhodobé vztahy, zvlášť kdyţ všichni prodávají v podstatě to samé zboţí a značky. Většina lidí není věrná jen jedné čokoládě, mléku či těstovinám, proto je pro supermarkety těţké udrţet si zákazníky. Většina jich volí cestu co nejniţších cen, respektive niţších cen neţ konkurence. 18 Velkou výhodou věrnostních programů je, ţe jsou poměrně flexibilní a umí se přizpůsobit několika zákaznickým segmentům najednou a měnit se podle potřeby. Na druhou stranu je potřeba říci, ţe ţádný věrnostní program nemůţe garantovat stoprocentní věrnost, právě proto, ţe chování spotřebitelů se různí a mění. Společnosti provádějí průzkumy a rozdělují spotřebitele podle úrovně věrnosti ke svým produktům, na základě toho se pak orientují hlavně na loajální spotřebitele a snaţí se jim vycházet vstříc, jako např. švýcarská firma Swatch, vyrábějící hodinky. Nabízí různé limitované edice a kolekce pro sběratele třeba s komiksovými motivy, se zvířecími řemínky, apod. Loajalita je sice pro tyto programy klíčová, nicméně i nejvíce problémová, protoţe opravdu loajálních zákazníků je na současných trzích minimum. Spousta lidí je členem několika věrnostních programů konkurenčních značek najednou. Navíc je reálná moţnost, ţe společnost vybuduje věrnost ke svému věrnostnímu programu místo ke značce. Lidé pak budou upřednostňovat značku jen proto, ţe je pro ně výhodnější nebo levnější, zatímco kvalita sluţeb nebo zboţí pro ně nebude rozhodující. 19 Na druhou stranu je pravda, ţe i tímto způsobem se spotřebitelé dají stimulovat k opakovaným a pravidelným nákupům u jedné značky. Čili tím prvním impulzem, aby se spotřebitel mohl stát členem v některém věrnostním programu či klubu, je většinou alespoň jeden nákup u dané značky. U některých značek to musí být třeba 17 Kotler, P. Marketing management - 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, str Ipsos Tambor. Loajalita zákazníků v České republice: Tisková zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, str

19 nákup za určitou minimální částku, nebo pobyt na dvě či více nocí, dva pobyty v hotelu, atd. Záleţí na společnosti, jaké podmínky si zvolí. Poté se zpravidla vyplňuje formulář s osobními údaji a ovou adresou, na kterou pak společnost zasílá novinky. Formulář lze vyplnit osobně v prodejně, nebo u některých značek i na internetu. Ve formuláři nesmí chybět souhlas se zpracováním údajů o zákazníkovi a souhlas se zasíláním informací o novinkách. Důleţitá je také informace, ţe osobní údaje zákazníka nebudou poskytnuty třetím stranám. Na základě tohoto formuláře je zákazníkovi vystavena věrnostní nebo klubová karta. Vydává se buď na místě, nebo se zasílá poštou k zákazníkovi domů. V případě, ţe se karta zasílá zákazníkovi domů, dostane na místě alespoň provizorní kartu, kterou jiţ můţe pouţívat. 20 Po obdrţení členské karty můţe zákazník jiţ vyuţívat výhod, které mu členství přináší. Členská karta můţe být přenosná i nepřenosná, to záleţí na obchodníkovi. Přenosná karta umoţňuje sbírat body vícero zákazníky. Někteří prodejci (např. Tesco), dokonce zákazníkovi vydají více karet na jeden účet, aby je mohla vyuţívat třeba celá rodina. Zde je přehled pouţívaných věrnostních programů: Bodový věrnostní program princip spočívá ve sbírání bodů za nakoupené zboţí či sluţby. To znamená, ţe zákazníkovi se vţdy při nákupu načtou body na jeho členskou kartu, podle výše útraty. Body můţe buď vyuţít k zaplacení nákupu, nebo si za ně vybrat nějakou odměnu. Tato forma zahrnuje také vrácení zpět určité částky z nákupu, nejčastěji jako poukaz na další nákup nebo připsání na jeho členskou kartu. Zákazník jej můţe vyuţít pouze u dané značky (pokud to není partnerský program), tudíţ je svým způsobem nucen se k obchodníkovi vracet, aby mohl výhod vyuţít. Další podobou bodového programu je frekvenční věrnostní program, jehoţ princip spočívá v četnosti nákupů spotřebitele, v počtu nakoupených produktů či v nákupech určitých produktů. Čím více nebo dráţ zákazník nakoupí, tím lépe pro něj. Program samozřejmě můţe zahrnovat i různé akční a mimořádné nabídky. Po zakoupení určitého počtu produktů dostane zákazník další zdarma. Po určitém počtu návštěv má host další návštěvu zdarma, apod. Většinou zákazník dostane papírovou kartičku, na kterou si lepí body, nebo na ni sbírá razítka u obchodníka (často tento způsob vyuţívají pizzerie či kavárny, za kaţdých 10 nakoupených pizz/káv, dostane zákazník jednu zdarma). Cílem tohoto druhu věrnostního programu je, zvýšení frekvence nákupů spotřebitelů. Cenový věrnostní program tento program nabízí členům určité produkty za niţší ceny, neţ pro ostatní zákazníky. Tento program však má i jinou (častější) podobu slevy při placení nákupu. Člen programu předloţí při placení svoji věrnostní kartu, která mu zaručuje okamţitou slevu na celý nákup. Obchodník můţe mít věrnostní karty dále rozdělené, např. na 20 Mrkosová, K., Dufek, O., Majer, L. Věrnostní programy dotazníkový průzkum. Brno: Marketingový Institut [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 bronzovou, stříbrnou a zlatou. Nebo můţe být rozděleno rozmezí slev, např. při útratě nad 500 Kč dostane zákazník 5% slevu, při útratě od Kč dostane slevu 10%, apod. Kromě toho můţe společnost zasílat různé výhodné nabídky či vouchery zákazníkovi k narozeninám či k Vánocům, apod. jako to dělá např. Zátiší group. Cenový věrnostní program umoţňuje obchodníkovi identifikaci zákazníka na základě formuláře, který zákazník vyplňuje, aby dostal členskou kartu. Obchodník tak můţe sledovat četnost nákupů, jejich výše, ale také třeba preference značky u všech členů programu a zároveň jim posílat informace o novinkách a probíhajících akcích. Transakce spotřebitelů se registrují a v případě potřeby pak slouţí pro analýzy. 21 Nemateriální výhody to jsou výhody typu nakupujte nové/zvýhodněné zboţí dříve neţ ostatní, sluţby personálního asistenta, delší záruční doba, apod. Tato forma má tu výhodu, ţe se celkem obtíţně kopíruje konkurencí a někteří zákazníci ji mají raději neţ slevu. Důleţitý je zde osobní přístup, díky němuţ se zákazník cítí výjimečně. Funguje na principu word of mouth marketingu, tedy dát spotřebitelům důvod mluvit o produktech či sluţbách společnosti/značky s dalšími spotřebiteli. Jde o to, aby si lidé předávali informace např. o neobyčejném servisu, moţnosti privátního nákupu, nadstandardních sluţbách, atd. Musí to být zkrátka něco, co přiměje ostatní k dané značce přijít. Tento druh věrnostního programu se skutečně snaţí vytvářet vztah se zákazníkem. 22 Program dárkových karet nepatří tak úplně do věrnostních programů, nicméně také slouţí k udrţení stávajících zákazníků. Kromě toho samozřejmě k získání zákazníků nových. Dárkové karty fungují podobně jako kreditní karta, obchodník ji nabije na zvolenou částku a drţitel karty ji pak můţe vyuţívat k placení v daném obchodě. Výhodou je, ţe se karty dají nabít na jakoukoliv částku a mají atraktivní design. Pro obchodníky pak mají tu výhodu, ţe jim zvyšují trţby, protoţe zákazníci za ně utrácejí více peněz, neţ je jejich hodnota a navíc kupují zboţí za plné ceny. 23 Úspěšný věrnostní program by měl zahrnovat kombinace finančních a nefinančních výhod, protoţe samotné finanční výhody úspěch nezaručují. Věrnostní program je buď otevřený, nebo uzavřený. Uzavřený program vyţaduje poplatek spojený se vstupem do programu či klubu. Formulář, který je také podmínkou vstupu, bývá 21 Zamazalová, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, str Mrázová, V. Věrnostní programy tipy a triky z praxe, Wunderman. [online]. [ ]. Dostupné z: e.pdf 23 O Guinn, C. Thomas, Allen, T. Chris, Semenik, J. Richard. Advertising and Brand Promotion. 6th edition. Delmar Cengage Learning, str

21 většinou obsáhlejší a snaţí se o zákaznících zjistit co nejvíce informací. U nás má takový systém např. síť restaurací Coloseum, která vydává zákaznickou kartu Bakarta za poplatek 99 Kč. Některé společnosti mimo poplatku vyţadují i splnění určitých podmínek (např. uzavřená smlouva se společností, apod.), aby tak zamezily vstupu neloajálních zákazníků a mohly se soustředit jen na ty vskutku věrné. Opakem uzavřeného programu je otevřený program. Ten nevyţaduje ţádné podmínky vstupu, ani poplatek, ani nákup u obchodníka. Jediné, co musí zájemce udělat, je vyplnit krátký vstupní formulář se svým jménem a kontaktem, případně adresou a datem narození. Otevřený věrnostní program má však tu nevýhodu, ţe se do něj můţe přihlásit kdokoliv, tudíţ i zákazníci, kteří společnosti nepřinášejí ţádný uţitek. To jsou například lidé, kteří si nechají kartičku vystavit, ale nepouţívají ji. 24 Do této doby jsme se zabývali věrnostními programy vůči zákazníkům - konečným spotřebitelům. Ale nyní se budeme trochu zabývat programy směrem k obchodníkům, neboli Business-to-Business (B2B). U těchto programů je obzvláště důleţitá důvěra, protoţe odběratelé a dodavatelé si navzájem vyměňují různé citlivé informace. Těchto programů máme také více typů. Můţe to být program, který se nezaměřuje na značky prodejců, ale na místo prodeje. Zde je cílem vytvoření dlouhodobého vztahu mezi místem prodeje a spotřebitelem. Příkladem jsou např. optiky, pohostinská zařízení nebo prodejci potravin, zkrátka místa, která prodávají více značek na jednom místě a zároveň takové značky, které se prodávají také u konkurence. Především jde tedy o to, aby zákazník (zákazníkem se v tomto případě rozumí prodejní místo) nakupoval zboţí právě u daného prodejce. Dalším typem je program, jehoţ cílem je podpora konkrétní značky. Pro spoustu výrobců a značek je v současné situaci těţké se udrţet na trhu, a tak sami vyvíjejí věrnostní programy, aby posílili svoji pozici na trhu. Některé firmy můţou mít problém třeba jen s pár produkty, které si lidé moc nekupují, jejich věrnostní programy se pak zaměřují hlavně na podporu prodeje těchto produktů. Typický příklad je ten, ţe zákazník koupí jiný produkt a dostane k němu daný produkt zdarma, nebo jsou pro dané produkty stanoveny speciální ceny. Často se výrobci soustředí i na děti, protoţe je snadné je na něco nalákat. Kromě výše zmíněných, můţe být i program zahrnující oba tyto typy. Tento způsob volí často výrobci, kteří mají i svoji vlastní prodejnu. 25 Kromě výše uvedených, fungují věrnostní programy i na internetu, nicméně tam je daleko těţší si zákazníky udrţet a budovat s nimi vztah. Velmi snadno si můţe spotřebitel zjistit ceny konkurence, navíc ho to nestojí moc času. To poměrně dost loajalitu zákazníků sniţuje. I na 24 Butscher, Stephan A. Customer loyalty programmes and clubs. 2nd edition. Gower Publishing Company, str Jeţek, A. Věrnostní programy jako nástroj konkurenčního boje proti slevám na příkladu společnosti L oréal diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, l., 3 l. příl. Vedoucí diplomové práce Petr Král 21

22 internetu fungují věrnostní programy na základě registrace zákazníka, díky níţ mohou sledovat jeho kupní chování a podle toho mu pak můţe společnost zasílat informace o novinkách, akcích nebo třeba o podobných produktech, jaké jiţ v minulosti nakoupil. Ve spoustě internetových obchodech také funguje funkce hlídacího psa, který hlídá zákazníkem vybrané zboţí a pak ho informuje o jeho dostupnosti. Věrnostní programy na internetu většinou fungují tak, ţe zákazníci získávají za své nákupy body nebo kredity, za které pak mohou dostat nějaký dárek, nebo slevu, apod. Mimo nákupy, lze body získávat také za různé soutěţe, hry, atd. Výrobce či prodejce můţe mít na svých webových stránkách sekci určenou pro registrované zákazníky, kde jsou pro ně připravené různé hry a soutěţe, případně speciální akce. Dárky, body či kredity lze získávat kupříkladu za nejvyšší skóre, za vyplnění nějaké ankety či vloţení návrhu na zlepšení, někde stačí pouze účast Přínosy věrnostních programů Věrnostní programy se samozřejmě vytvářejí za nějakým účelem. Nejde pouze o to, přilákat co nejvíce zákazníků, pokud moţno těch stálých. U dobrých obchodníků jde také o to, získat databázi zákazníků a informace o jejich nákupních zvyklostech. To jim pak umoţňuje rozdělovat zákazníky do jednotlivých segmentů a lépe se v nich orientovat. Věrnostní programy typu přihlaste se a dostanete slevu, moc přínosů obchodníkům nepřinášejí, v podstatě se jim nevyplatí. Takovým obchodníkům jde opravdu jen o to, aby k nim chodilo co nejvíce zákazníků, bez ohledu na jejich stálost a věrnost. Prvním přínosem je tedy vytvoření zákaznické databáze. Druhým přínosem je upevnění vztahu se současnými zákazníky. Tento uţitek mnozí nepovaţují za podstatný, ale pravdou je, ţe pokud bude obchodník utuţovat svoje vztahy se zákazníky, pak z toho mohou těţit obě strany. Jak uvádí literatura, v dnešní době se zhruba 70% z marketingového rozpočtu vyuţívá na honbu za novými zákazníky, kteří ovšem mohou být i několik let ztrátoví. 27 Navíc náklady na získání nového zákazníka bývají daleko vyšší, neţ na udrţení jiţ získaného. Podle odborných průzkumů, to můţe být aţ pětkrát více, neţ na udrţení stávajících zákazníků. Navíc obchodníci ztrácejí 10-30% zákazníků ročně, díky snaze získat zákazníky nové. Pokud se firmě podaří sníţit odchody zákazníků i jen o 5%, můţe to zvýšit zisk aţ o 25-85%, podle toho, v jakém oboru firma podniká. 28 Třetím přínosem jsou noví zákazníci. Dobrý věrnostní program má také schopnost z občasných zákazníků učinit zákazníky stálé, či je udrţet u nákupu konkrétního výrobku/sluţby. Dalším přínosem můţe být získání konkurenční výhody či lepší pozice na trhu. Aby bylo dosaţeno tohoto přínosu, musí být věrnostní program 26 Zamazalová, M. a kol. Marketing, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck str Zamazalová, M. Spokojenost zákazníka. Roč. 16, č. 4, 2008 [online]. [ ]. Dostupné z: 28 Kotler, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007, str

23 připravený důkladně a skutečně orientovaný na loajalitu zákazníků, pro konkurenty pak bude daleko těţší program napodobit. Tím se dostáváme k dalšímu přínosu, jímţ je vytvoření konkurenční výhody. V případě věrnostních programů B2B jde také o posilování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery. Kdyţ uţ má společnost věrnostní program zavedený, měla by také měřit jeho efektivnost. K tomu slouţí několik metod, nejčastěji Share of Customer/Share of Wallet a Afinita (Target Affinity Index). První ze zmíněných metod měří růstový potenciál zákazníka. Share of customer se vypočítá jako podíl objemu nakoupených kusů zákazníkem a objemu nakoupených kusů celkem. Share of wallet se vypočítá jako podíl hodnoty zboţí v peněţních jednotkách od zákazníka a hodnoty zboţí v peněţních jednotkách celkem. Druhá metoda nám vyjadřuje, jak moc zákazník emocionálně tíhne ke značce. Podnik by měl sledovat, jak se k němu vyvíjí vztahy jeho zákazníků. Afinita tedy měří, jestli bylo vhodně zvoleno medium (v našem případě věrnostní program) pro konkrétní cílovou skupinu zákazníků. Vypočítá se jako podíl sledovanosti daného media v konkrétní skupině a podíl sledovanosti v populaci. Čím je afinita vyšší, tím blíţe má zákazník ke značce Předpoklady dobrého věrnostního programu Pro správné a efektivní fungování věrnostního programu je potřeba dodrţovat několik pravidel. Nejdříve je potřeba znát svoje zákazníky, vědět na jaký trţní segment se zaměřit a jakmile je program vytvořen je potřeba ho aktualizovat, aby nezanikl. Klíčoví zákazníci jsou pro obchodníka nesmírně důleţití, neboť platí, ţe 20% zákazníků společnosti, můţe tvořit aţ 80% jejích obchodů. Důleţité je také naslouchat svým zákazníkům, zejména těm nejlepším, protoţe jejich připomínky, stíţnosti či návrhy mohou být velice uţitečné a mohou se vyuţít ke zlepšení programu. Marketéři by měli myslet na to, ţe úspěch věrnostního programu nespočívá ve finančních odměnách, ale na emocích a důvěře zákazníků. Při budování věrnostního programu je však také velmi důleţité vycházet z dostupných finančních zdrojů firmy a brát v úvahu marketingovou politiku. Dále je potřeba zvolit správné a lákavé výhody. Nyní si uvedeme předpoklady dobrého věrnostního programu: a) srozumitelnost zákazníka nebaví číst dlouhé návody a nápovědy. Program by měl být pro zákazníka pochopitelný, aby se v něm dokázal dobře orientovat. Pravidla programu musí být srozumitelná. Další skutečností je ta, ţe lidé obecně neradi vyplňují nějaké dlouhé dotazníky a formuláře a neradi o sobě poskytují hodně informací. Program by tudíţ měl pouţívat 29 Hrubešová, K.: Věrnostní program jako nástroj podpory prodeje na trzích B2B - diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, l., 10 l. příl. Vedoucí diplomové práce Oldřich Vávra 23

24 jednoduchou a rychlou registraci s pár základními údaji. Pokud registrace vyţaduje od zákazníka více informací, musí to být kompenzováno odměnami v programu. To znamená, ţe nabízené výhody či odměny by měly být pro zákazníka natolik zajímavé, aby byl ochoten o sobě dané informace poskytnout. b) jednoduchost pokud bude systém věrnostního programu moc sloţitý, zákazník ztratí zájem se do něj přihlásit. Jednoduchý a lákavý by také měl být systém odměn. Dále by měl zákazník vědět, jakou odměnu a za co můţe dostat, jak se výhody stupňují. c) pevně daná pravidla tzn. pravidla, kdo můţe do programu či klubu vstoupit, jaké jsou podmínky pro vstup, jestli je členství nějak časově omezeno, apod. Zároveň musí být jasné, jestli je stanoven nějaký časový horizont pro čerpání dané odměny nebo výhody, zda je zapotřebí zakoupit určitý počet produktů, atd. d) správně zacílená zákaznická skupina před vytvořením věrnostního programu je v podstatě nutností provést průzkum. Zjistit jací zákazníci k nám chodí nejčastěji, co nejvíce kupují, apod. Po určení cílového segmentu je potřeba vytvořit takový program, který se bude soustředit zejména na ty nejlepší a nejvěrnější zákazníky. e) hravost lidé obecně jsou hraví a mají rádi originalitu. Pokud se do programu vnese trochu hravosti a originality, zákazníci budou o členství jevit větší zájem. Zároveň to program odliší od konkurenčního věrnostního programu, a to je pro obchodníka velká výhoda. Dobré je také zapojit zákazníka, dát mu vědět, ţe na jeho názorech záleţí a ţe mu nasloucháme. f) osobní přístup je mnohdy více neţ dárek či sleva. Zákazník dokáţe ocenit, kdyţ si ho zaměstnanci všímají, poradí, jsou milí a vstřícní. Připadají si výjimečně a jsou polichoceni. Zvlášť kdyţ k tomu obchodník přidá nějakou nadstandardní sluţbu, jako třeba upgrade do lepšího pokoje či třídy, moţnost nakupovat novou kolekci dříve neţ ostatní, různé ochutnávky zdarma, ale i jen přání k narozeninám, a další Budoucnost věrnostních programů Jak všichni víme, dnešní společnost je zaplavena technikou. A budoucnost věrnostních programů spočívá právě v technice, ovšem také v sociálních sítích a gamifikaci. Ale jedno po druhém. Jiţ v současné době se věrnostní programy dostávají do mobilních telefonů. Neustále chodí na trh nové a nové chytré mobilní telefony a tablety. Jednou z výhod zapojení mobilních telefonů je, získání dalšího komunikačního kanálu SMS. Podle některých odborníků mobilní telefony zcela nahradí plastové karty. Mezi první společnost, která tento systém jiţ zavedla, je 24

25 Starbucks. Karty sice stále pouţívá, ale umoţňuje majitelům chytrých telefonů nejen platit mobilním telefonem, ale také ho pouţívat jako věrnostní kartu. Zákazník si jednoduše stáhne do svého telefonu aplikaci a dále sbírá body, resp. hvězdičky přes telefon, které následně můţe vyuţít k placení. Hvězdičky totiţ fungují ve Starbucks jako jejich měna. Přes telefon můţou zákazníci spravovat svůj účet, sdílet různé odkazy, atd. a i za tyto akce, dostávají zákazníci body. 30 Lze očekávat, ţe se k tomuto trendu připojí dříve či později většina obchodníků nabízející věrnostní program. Faktem je, ţe většina z nás, vlastní více neţ jednu kartičku nějakého věrnostního programu. Faktem ale také je, ţe lidé uţ jsou přesyceni těchto karet, spousta z nich jim jen zabírá místo v peněţence, aniţ by je kdy pouţili, tudíţ nabídku na získání další kartičky s díky odmítnou. Dalším trendem, který se jiţ začíná prosazovat, je tedy sdruţování či sjednocování obchodníků do jednoho programu. Způsob jedné věrnostní karty pro více obchodníků má samozřejmě daleko vyšší pravděpodobnost vyuţívání, neţ několik samostatných karet. Důkazem, ţe takováto spojení mohou fungovat, je německá Payback karta. Sdruţuje více neţ 350 e-shopů a 36 obchodníků, kteří mají kamenné prodejny, kde lidé mohou vyuţívat výhod této karty. Karta získala na oblibě, bylo vydáno jiţ zhruba 10 milionů Payback karty, aktivně ji vyuţívá více neţ 3 miliony zákazníků. Karta navíc nenabízí pouze slevy, ale třeba i moţnost věnovat částku na charitu. Podobný princip chce zavést u nás obchodní centrum Černý most, které bude vydávat jednu věrnostní kartu pro ty obchody, které se v něm nacházejí. V této oblasti půjde především o to, aby se věrnostní program co nejvíce vyuţíval ke sběru dat o zákaznících, ve prospěch další komunikace s nimi. 31 Nicméně příchod tzv. chytrých telefonů na naše trhy, také pozměnil spotřebitelovo chování a smýšlení při nakupování. Ten si nyní můţe na svém telefonu o daném produktu zjistit vše: jeho cenu a porovnat ji s ostatními prodejci, recenze, dostupnost, a spoustu dalších informací, které mu pomohou při rozhodování. Navíc i přes telefon se dá dnes připojit k jakékoli sociální síti a umístit na ni svoji zkušenost či názor na produkt nebo sluţbu. Marketéři tedy musí být neustále ve střehu, protoţe i jedna špatná recenze publikovaná na sociální síti, by mohla způsobit veřejný poprask Starbucks. Mobile applications. [online]. [cit ]. Dostupné z: 31 Michl, P.: Věrnostní programy. Budování loajality nebo další nástroj slevové spirály? [online]. [ ]. Dostupné z s394x9724.html 32 Jeţek, A. Věrnostní programy jako nástroj konkurenčního boje proti slevám na příkladu společnosti L oréal diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, l., 3 l. příl. Vedoucí diplomové práce Petr Král 25

26 Zábavným a stále oblíbenějším trendem se v poslední době stává gamifikace. Jde o to, aplikovat herní prvky do různých úkonů a obsahů, které jsou jinak nudné a lidé se do nich musí nutit. Gamifikace je výhodná zejména z toho pohledu, ţe posiluje zákaznickou loajalitu a více zákazníky zapojuje. Dají se takto zpříjemnit třeba webové stránky, ankety a průzkumy, ale také pomoci lidem s problémy. 33 Tak to udělala např. americká finanční společnost Mint. Spustila herní program, který uţivatelům pomáhá zbavit se dluhů. Uţivatelé se o to snaţí společně v týmech, aby co nejvíce ušetřili, a ti, kteří nejdéle vydrţí, dostanou dárek. 34 Dalším trendem, který se jiţ prosazuje, je podpora různých komunit, charita a také ekologie. Princip by mohl být takový, ţe by se sbírali body i za vrácení vratných obalů, lahví, atd. (někde jiţ zavedli), zákazníci tak budou ekologičtější a šetrnější k přírodě. Jiným způsobem by bylo, ţe by se část ušetřených peněz věnovala na charitu či podporu nějaké komunity. Stále větší význam se také přikládá emocím zákazníka, protoţe v dnešní době jiţ zákazníci nejsou tak čitelní a předvídatelní, jak tomu bylo dříve. Jisté je to, ţe jedním z hlavních cílů, bude co nejvíce věrnostní program zjednodušit a přiblíţit zákazníkům, udělat ho co nejatraktivnější. 33 Velké značky přicházejí na chuť ramifikaci, MediaGuru, [online]. [cit ]. Dostupné z: 34 Drobt Your Debt to Win. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 Metodika 1. Cíl práce: Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe věrnostní programy jsou důvodem opakovaných návštěv hostů v nezávislých hotelech, a zjistit, zdali je věrnostní program to, co vytváří skutečný vztah hosta k hotelu. 2. Subjekt výzkumu: Věrnostní programy v nezávislých hotelech. 3. Objekt výzkumu: Nezávislé hotely ve Středočeském kraji a v Praze. 4. Hypotéza: Věrnostní programy vytváří dlouhodobý vztah mezi hostem a hotelem. 5. Materiály: V práci pouţijeme primární a sekundární materiály. Sekundární údaje získáme ze zahraniční i domácí kniţní i časopisné literatury. Primární údaje získáme metodou dotazování a technikou dotazníku. 6. Výzkumné metody: Jako metodu sběru dat ohledně hotelových věrnostních programů pouţijeme dotazníky, protoţe dotazníkem lze zkoumat větší počet hostů. Pouţijeme dvě verze dotazníku, jeden bude pro pracovníky hotelu, a druhý pro hotelové hosty. Dostaneme tak dva pohledy na věrnostní program, na jejichţ základě budeme posuzovat, zdali věrnostní program daného hotelu pomáhá vytvářet stálou klientelu a vztah s hosty. Dotazník bude obsahovat převáţně uzavřené otázky, a pár otevřených otázek. Údaje budeme zjišťovat v průběhu března 2013 ve vybraných hotelech. V dotazníku pro hotely jsou otázky ohledně věrnostního programu v daném hotelu, typu na jak daný věrnostní program funguje, jak dlouho je jiţ zavedený, kolik je do něj přihlášeno hostů, apod. Ke zkoumání hotelů a jejich věrnostních programů také pouţijeme strukturovaný rozhovor se zaměstnanci vybraných hotelů, kde hlavním cílem bude typ a princip věrnostního programu, jeho výhody a přínosy. Dotazník pro hosty se bude zaměřovat na jejich členství a spokojenost s programem a jeho výhodami, vyuţívání programu a hosté dostanou také moţnost vyjádřit své názory na zlepšení. 6. Způsob zpracování údajů: Analýza primárních údajů získaných dotazníkovým šetřením, zpracování dat do tabulek a grafů, vyvozování a shrnutí závěrů. 27

28 2 Analýza věrnostních programů v nezávislých hotelech V roce 2011 proběhla studie společnosti Incoma s názvem Retail Brands Studie si určila jako cíl změřit image obchodních řetězců a druţstev a věrnost jejich zákazníků. Cílem bylo zjistit, jak jsou na tom řetězce v České republice z hlediska důvěryhodnosti, znalosti a věrnosti zákazníků, v potaz bere také odlišnost od konkurence. Jedničkou na trhu, co se týče důvěryhodnosti, se stal potravinový řetězec Globus, zároveň má tu výhodu, ţe se k němu spotřebitelé staví nejpozitivněji. Z hlediska věrnosti a znalosti značky však vítězí Kaufland. Podle studie má v ČR pozici nejsilnější značky právě Kaufland a hned za ním Globus. 35 V hotelnictví bohuţel takový průzkum neproběhl, nejspíš z toho důvodu, ţe hotelů je na našem trhu nespočet. Lze však předpokládat, ţe kdyby podobný průzkum proběhl v oboru hotelnictví, vyšly by nejlépe hotelové řetězce, protoţe mohou na zákazníky působit z několika míst. Kamkoliv bude chtít host jet, tam najde svůj oblíbený hotel, kdeţto nezávislý hotel je jen sám za sebe. Do této doby jsme se zabývali věrnostními programy obecně. Nyní se zaměříme na konkrétní věrnostní programy v nezávislých hotelech Středočeského kraje a také v Praze. Ve Středočeském kraji se nachází zhruba 214 hotelů, různé třídy a typy. My se v této práci budeme zabývat hotely třídy 3* - 5*, kterých je ve Středočeském kraji kolem 173. V Praze je skoro 800 hotelů, z toho třídy 3* - 5* je necelých Budeme se zabývat 3* - 5* hotely proto, ţe u nich je vyšší předpoklad, ţe budou mít věrnostní program. V dnešní době se zdá, ţe věrnostní programy a kluby jsou na kaţdém rohu. V oboru hotelnictví však spousta zejména nezávislých hotelů, věrnostní program nevede. Většina jich nabízí jen stále populárnější zvýhodněné a akční balíčky či víkendové pobyty. Případně nabízejí slevy pro hosty, kteří jsou členy jiţ zavedeného klubu nějaké asociace, třeba golfové. Některé hotely nemají věrnostní program jako takový, ale mají věrnostní ceny, které se dají uplatnit za určitých podmínek (např. podmínka evidování hosta minimálně xkrát ročně). Hotelové řetězce mají stejné standardy, rezervační systém, atd., mají i společný věrnostní program pro všechny členské hotely. Řetězce mají hotely většinou po celém světě. Mají tak větší pravděpodobnost, ţe hosté budou jezdit právě k nim a investice vynaloţené na vytvoření a zavedení věrnostního programu se jim budu vracet. Je pro ně daleko výhodnější, neţ pro nezávislý hotel. Navíc lidé většinou necestují jen na jedno a to samé místo, to platí pouze v případech lázeňských či třeba kongresových hotelů. 35 Skála, Z.: Řetězce jako značky: Jak bodují u zákazníků? [online]. [cit ]. Dostupné z: 36 Informace získané z: 28

29 V diplomové práci zkoumáme nezávislé hotely ve Středočeském kraji a v Praze. Analyzujeme celkem čtyři hotely, z nichţ dva se nacházejí v lázeňském městě Poděbrady, třetí hotel leţí v malé vesničce Mcely, kousek od Nymburku a čtvrtý hotel se nachází v Praze. Nejdříve si kaţdý hotel krátce popíšeme, poté se budeme věnovat jeho věrnostnímu programu. Všechny na konci shrneme, a prostřednictvím dotazníkového šetření je porovnáme. Zkoumané hotely: o Spa Hotel Felicitas, Poděbrady o Hotel Bellevue Tlapák, Poděbrady o Chateau Mcely Spa hotel, Mcely o Hotel President, Praha 2.1 Spa Hotel Felicitas Spa Hotel Felicitas má krátkou dobu působnosti, byl otevřen v roce Nachází se v Poděbradech přímo u lázeňské kolonády. Vlakové i autobusové nádraţí se nachází jen pár desítek metrů od hotelu. Hotel disponuje 50 dvoulůţkovými pokoji a dvěma apartmány, jeden z pokojů je bezbariérový a všechny nekuřácké. Přesto, ţe se hotel nachází v lázních, zaměřuje se i na poskytování jiných sluţeb. V hotelu lze pořádat konference, různá školení i večírky. Klientelu hotelu tedy tvoří široká škála hostů, individuální, skupinová i komerční. Hotel se zaměřuje na wellness pobyty, léčebné i rekondiční pobyty, nabízí i speciální pobyty, jako jsou těhotenské, golf relax či seniorské pobyty. V hotelu se nachází wellness centrum, balneo-rehabilitační centrum, kongresový sál, restauraci a bazén s whirlpoolem. Bazén je k dispozici za poplatek i veřejnosti, stejně tak hotel nabízí půjčení jízdních kol a kolečkových bruslí. Nově Spa Hotel Felicitas zahájil spolupráci s Golfovým Clubem Poděbrady a nabízí svým hostům, kteří jsou zároveň drţiteli zelené karty různé výhody. Navíc k tomu hotel poskytuje slevu 20% na green fee v Golf Clubu. Podmínkou je pobyt v hotelu alespoň na dvě noci. Hotel je členem AHR ČR a získal certifikát TÜV SÜD Czech o kvalitě poskytovaných sluţeb hotelu v cestovním ruchu. Hotel dokonce vyhrál v roce 2012 v soutěţi Hotel roku 2012 první místo v kategorii Spa&Wellness ve Středočeském kraji. Cena za dvoulůţkový pokoj v hlavní sezóně je Kč/den, při dvou osobách na pokoji, v ceně je i snídaně Informace dostupné z a získané vlastním průzkumem 29

30 Věrnostní program Věrnostní program Spa Hotelu Felicitas se jmenuje Benefit program. Program funguje na cenovém principu a je uzavřený. Vstup do něj podmiňuje dosaţení určité částky z nakoupených sluţeb v hotelu. Program se čerpá s pomocí věrnostní karty, ty jsou rozděleny do čtyř úrovní. První úrovní věrnostních karet je Bonus card, která drţitelům poskytuje slevu ve výši 5% na ubytování (podle ceníku) či z ceny pobytových balíčků, slevu 5% na dárkové poukazy a procedury v hotelovém balneorehabilitačním centru. Bonus card se vydává při spotřebě od konzumace Kč. Při trţbě větší neţ Kč se vydává Silver card. Ta umoţní hostům 10% slevu na ubytování či pobytové balíčky, stejnou slevu na procedury v balneorehabilitačním centru a dárkové vouchery, navíc zahrnuje 10% slevu na parkování v garáţi hotelu a malou pozornost z tamních lázní. Třetí úrovní je karta Gold card. Host ji obdrţí při spotřebě Kč za sluţby hotelu. K výhodám Gold card patří 15% sleva na ubytování či pobytové balíčky, 15% sleva na dárkové poukazy, 10% sleva na procedury, umoţnění pozdního check-outu, zdarma vstup do hotelového fitness centra, sauny a páry. Dále zahrnuje moţnost upgradu do lepšího pokoje, malá pozornost v podobě ovoce a minerální vody a dárek z tamních lázní. Poslední úrovní je Premium card, která se trochu vymyká předchozím třem úrovním. Nabízí totiţ pouze jednu jedinou výhodu, a to tu, ţe při dosaţení částky Kč, si zákazník můţe vybrat víkendový pobyt pro dvě osoby. Na výběr má z pobytů vinného, pivního či mini wellness. Premium card je přenosná, tudíţ ji drţitel můţe pouţít i třeba jako dárek pro někoho jiného. Po čerpání pobytu se karta znehodnotí odstřiţením, aby ji nikdo nemohl pouţít dvakrát. Při měsíční uzávěrce se pak zničené karty předávají na účetní oddělení. Karty se vydávají na jeden kalendářní rok, s tím, ţe pokud ji host vyuţije, automaticky se platnost o další rok prodluţuje. To platí pro první tři úrovně karet. Poslední, Premium card, se vydává pouze na jedno pouţití. Věrnostní kartu smí vyuţívat pouze jejich drţitelé, jsou nepřenosné. Hotel zapojuje do svého věrnostního programu v podstatě všechny svoje úseky, jsou to tedy hotel, restaurace a balneo-rehabilitační centrum. Co se týče evidence vydaných karet, všechny výše uvedené karty mají svoji číselnou řadu. Hotel si vede evidenční listy, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednou za čtvrt roku provádí hotel kontrolu všech vydaných věrnostních karet, jejich účtů a případně je převádí na jinou úroveň. 30

31 Hotel si od svého věrnostního programu slibuje vytváření dlouhodobých a osobnějších vztahů se svými hosty (například tím, ţe sledují narozeniny, výročí svých hostů, atd. a posílají přání, nebo případně malou pozornost), zlepšení jejich informovanosti o nabídkách a aktualitách, zvýšení konkurenceschopnosti hotelu a neustálé zatraktivňování a posilování nabídky hotelových sluţeb. Klade si za úkol věrnostní program často aktualizovat, inovovat a doplňovat Hotel Bellevue - Tlapák**** Další hotel leţící v Poděbradech, a také přímo u kolonády v lázeňském parku. Hotel má delší tradici neţ hotel Felicitas zaloţen byl roku Kapacita hotelu je celkem 48 pokojů, z toho 5 apartmánů. Mezi nabízené sluţby patří wellness a balneo-rehabilitační centrum, bazén a různé koupele, sauna, masáţe, také kadeřnický i kosmetický salon a půjčovna kol. V hotelu se nachází i noční bar a kongresové centrum. I hotel Bellevue prodává speciální pobyty, patří mezi ně např. dámský pobyt, prodlouţený pobyt pro manaţery, cyklistický pobyt nebo wellness pobyt Afrodité. Cena za dvoulůţkový pokoj v hlavní sezóně je Kč/den, včetně snídaně a při dvou osobách na pokoji. 39 Věrnostní program Podmínkou je opět dovršení plnoletosti. Program je zaloţen na věrnostních kartách, čili je na cenovém principu. Věrnostní program je uzavřený, podmínkou vstupu je určitý počet nocí buď relaxačních, nebo léčebných pobytů. Věrnostní karty se rozlišují na dvou úrovních. První je věrnostní karta Silver. Zde je podmínkou pobyt na minimálně 10 nocí, nicméně nemusí to být najednou. Noci se sčítají od spuštění věrnostního programu. K výhodám patří pouze slevy, konkrétně 10% na další pobyty v hotelu, na procedury ve Wellness centru Alfa, na lázeňské procedury v tamním balneo-rehabilitačním centru a 10% sleva do hotelové restaurace a baru. Druhou úroveň tvoří karta Gold. Pro získání členství je potřeba zrealizovat pobyty na minimálně 21 nocí. S touto kartou mají členové slevu na stejné sluţby a produkty jako u Silver karty, sleva je 15%. Obě karty mají omezenou platnost, do , toto omezení platí i pro čerpání výhod. Slevy je moţné vyuţívat pouze po předloţení dané karty a při přímé rezervaci. Buď osobně na recepci, přes telefon, přes online rezervační systém na stránkách hotelu, nebo via Interní materiály hotelu Spa Felicitas 39 Informace dostupné z a získané vlastním průzkumem 40 Informace dostupné z a poskytnuté personálem hotelu 31

32 2.3 Hotel Chateau Mcely***** Zámecký hotel se nachází ve vesnici Mcely, která má pouhých tři sta obyvatel. I z toho důvodu je hotel hůře dostupný, dá se tam dopravit buď autem, nebo autobusem. Hotel sice nabízí dopravu luxusními vozy, nicméně za nemalý poplatek. Hotel se orientuje především na náročnější a nejnáročnější klientelu. Hosté si mohou vybrat z nejrůznějších pobytových balíčků, pořádají se zde konference, rodinné či jiné oslavy, svatby a také pikniky podle aristokratických tradic, které v dnešní době jiţ nejsou moc k vidění. Celkově hotel nabízí ubytování ve 23 pokojích a v 7 apartmá. Kaţdé apartmá je zařízeno v jiném stylu, některá představují cestování v čase, jiná po světadílech. Můţeme tedy v hotelu najít např. apartmá ve stylu Orientu, Marka Twaina, či Legenda. K hotelu dále náleţí vinný sklep ze 17. stol., lázně (dokonce i pro děti), knihovna, observatoř a rozsáhlý anglický park, kde najdeme spoustu dalších neobvyklých atrakcí. V parku se nachází přírodní stezka zdraví, sportovní hřiště, hotel pro brouky, bylinková zahrádka a šalvějový závoj, jezírko s pláţí, čarodějnické doupě, ohniště či fontána splněných přání. Mezi nabízené balíčky pak patří spousta netradičních, jako například Mcelské schody do nebe, Mcelský elixír lásky, Gurmánský záţitek a také VID Package, který představuje balíček pro psy a jejich majitele. Chateau Mcely patří do sítě Small Luxury Hotels of the World a kromě toho, také získal řadu ocenění, jen za rok 2012 jich bylo sedm. Patří mezi ně Svatební místo roku, dále ocenění nejlepších zámeckých lázní od The World Luxury Hotel Awards, ocenění dostává i restaurace Piano Nobile, která se uţ třetím rokem (naposledy letos) dostala mezi deset nejlepších restaurací v České republice. Hotel dostal také ocenění za svoji dlouholetou snahu o šetrný přístup k ţivotnímu prostředí. V roce 2007 se stal prvním českým zeleným hotelem, za coţ sklízí úspěchy dodnes. Luxusnímu zařízení hotelu odpovídají i jeho ceny. V hlavní sezoně host zaplatí za dvoulůţkový pokoj 5030 Kč/noc, při dvou osobách na pokoji. 41 Věrnostní program Věrnostní program hotelu Chateau Mcely je zaloţen na věrnostních kartách, které jsou rozděleny do tří úrovní. Do programu se lze přihlásit na základě registračního formuláře, který můţeme získat buď přímo na recepci hotelu, anebo nám ho mohou na vyţádání poslat přes e- 41 Informace dostupné z a získané vlastním průzkumem 32

33 mail. Ţadateli musí být více neţ 18 let. Platí podmínky, ţe věrnostní karty nadále zůstávají majetkem hotelu a můţe je vyuţívat pouze jejich drţitel. Kartu lze získat po vyplnění příslušného registračního formuláře a po dosaţení určité částky za nakoupené sluţby, ta se liší podle úrovně karty. Pro čerpání výhod programu však nemusí celou platbu platit jen drţitel věrnostní karty. Ostatní ze skupiny mohou přispět a také čerpat výhody. Pokud by host nechtěl čekat, aţ načerpá danou částku, můţe hotel vystavit kartu v podstatě ihned, s tím, ţe host musí zaplatit částku za poţadovanou úroveň karty. Věrnostní karta pak funguje tak, ţe při kaţdé platbě v hotelu se placená částka odečte z kreditu na kartě. Úrovně a výhody jednotlivých karet: Medová věrnostní karta - vydává se při navršení částky vyšší, neţ Kč. Její drţitel dostává buď upgrade (pokud je moţnost) nebo 10% slevu na ubytování. Mezi další výhody patří čajový dýchánek, levandulová koupel pro dva, večerní koupání ve vířivce na jednu hodinu a posledním bonusem je moţnost zapůjčení kol i s výbavou na dvě hodiny. Hedvábná věrnostní karta - tato karta se vydává při dosaţení částky nad Kč. Její drţitel opět získává buď upgrade, nebo 20% slevu na ubytování. K výhodám hedvábné věrnostní karty patří výše zmíněné (tzn. Večerní koupel, zapůjčení kol, levandulová koupel a čajový dýchánek) plus 15% sleva na masáţe a aroma terapie v tamních lázních, 5% sleva na kosmetické produkty řady Mcely Bouquet, láhev šampaňského (velikost lahve závisí na typu objednaného apartmá) a domácí marmeláda a bio med jako dárek hned při příjezdu do hotelu. Perlová věrnostní karta - nejvyšší úroveň věrnostní karty je perlová, která se vydává při útratě nad Kč. Zákazník opět získává buď upgrade, nebo 20% slevu na ubytování, anebo ubytování na tři noci za cenu dvou nocí. Kromě všech výhod hedvábné karty, zahrnuje perlová navíc 10% slevu na konzumaci v restauraci Piano Nobile, 10% slevu na kosmetické výrobky řady Mcely Bouquet a na pokoji květina pro dámu na přivítanou. Hotel samozřejmě informuje své členy o novinkách a pořádaných akcích, a to prostřednictvím e- mailu nebo písemnou formou. Písemnou formu také můţe hotel členství zrušit a s ním i nevyuţité slevy či vouchery Hotel President***** Hotel se nachází přímo v centru v Prahy. Najdeme ho naproti Letné, hned vedle o něco známějšího hotelu (a řetězce) InterContinental. Historie tohoto hotelu sahá aţ do roku Od roku 1992 jej provozuje španělská firma Comar. Hotel patří k těm luxusnějším v Praze. Nabízí 42 Informace dostupné z a interní materiály hotelu 33

34 ubytování jak turistům, tak také hostům, kteří sem přijíţdějí za obchodem. Pořádají se zde různé konference, meetingy, ale také gala večeře. V hotelu je celkem 130 pokojů (rozdělených do kategorií Deluxe a Superior), apartmá Junior a Senior, Executive pokoje a navíc Prezidentské apartmá. V hotelu dále najdeme restauraci Vltavu, která nabízí mezinárodní kuchyni a výhled na Vltavu. Hostům slouţí i Piano Bar, večer zde hraje ţivá hudba. Hosté mohou vyuţívat fitness centrum, kasino, lázně a běţecké trasy v blízkosti hotelu. Pro golfové nadšence jsou připraveny golfové balíčky. Hotel je vybaven sedmi konferenčními místnostmi a technikou. Největší moţná kapacita je aţ 200 osob. V nabídce jsou i jiţ sestavené konferenční balíčky. Hotel President se staví do role společensky odpovědné firmy a podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem. A to tím, ţe pro partnery a významné dárce poskytuje ubytování za zvýhodněné ceny. Běţná cena za dvoulůţkový Deluxe (Deluxe je levnější neţ Superior) pokoj v sezóně je zhruba od Kč/noc za dvě osoby na pokoji a se snídaní. 43 Věrnostní program Věrnostní program hotelu President se jmenuje President Club a je na rozdíl od předešlých věrnostních programů zaloţen na bodovém principu. Do programu se opět přihlašuje na základě přihlášky a členem se můţe stát zákazník starší 18 let. Přihlášku lze získat buď na recepci, nebo na internetových stránkách hotelu. Odevzdání je moţné osobně na recepci, nebo faxem. Po přiřazení do programu je hostovi otevřen účet, na který se mu přičítají body. V programu vyuţívá hotel vlastní měnu, kterou tvoří PresiBody. Jeden PresiBod představuje 1 Euro, vţdy se cena orientuje podle aktuálního kurzu. Tyto body můţe sbírat a vyuţívat pouze jejich majitel. Body mohou být připsány do půl roku od pobytu hosta, avšak host musí mít o svém pobytu doklad, zpravidla fakturu, ze které se hostovi přičte maximálně 7% z utracené částky. Faktura musí být vţdy spojena s ubytováním. Body se sbírají při kaţdém poskytnutí hotelových sluţeb, na základě identifikace. PresiBody mají omezenou platnost a vţdy se sbírají jeden kalendářní rok. K výhodám věrnostního programu patří čerpání PresiBodů k zaplacení ubytování, ke koupi extra noci, snídaně nebo je lze pouţít k zaplacení sluţeb v tamní restauraci. PresiBody se vykupují při fakturaci a je moţné je zaměňovat do dvou let od vykoupení. Přesto, ţe se vţdy po roce provádí vyúčtování, uzavírá se členství na dobu neurčitou. Podle počtu PresiBodů se program rozděluje na dvě úrovně. 43 Informace dostupné z a získané vlastním průzkumem 34

35 President Club Basic tato úroveň se poskytuje novým členům a zároveň těm členům, kteří za kalendářní rok nasbírali 0 99 PresiBodů. Noví hosté se mohou stát členy ihned po prvním realizovaném pobytu. Členové této úrovně budou dostávat zpět 3% v podobě PresiBodů, za netto fakturované sluţby během hostova pobytu. President Club Golden úroveň je pro stávající členy, kteří během roku nasbírali 100 a více PresiBodů. V této úrovni se vrací 7% za netto fakturované sluţby z kaţdého pobytu hosta, opět v PresiBodech. Mimo hlavní sezonu mají členové zaručenou rezervaci jednoho pokoje 72 hodin předem. Dále jsou členové informováni o novinkách, dalších výhodách a akcích, které pro ně hotel připravuje. Pokud člen provádí rezervaci sám, můţe vyuţít tzv. smíšené platby. To znamená, ţe k zaplacení pobytu můţe pouţít jak PresiBody, tak i platbu platební kartou či hotovost, ovšem pouze v jedné měně. Po uplynutí jednoho kalendářního roku, se sečtou nasbírané body člena, a podle toho pak buď zůstává na stejné úrovni, nebo je přesunut na jinou. Členství můţe být samozřejmě kdykoliv zrušeno, ať uţ na přání člena, nebo na ţádost samotného hotelu. To v případě, ţe člen program minimálně rok nevyuţil, ani neuplatňoval svoje PresiBody. 44 Všechny výše uvedené hotely si vyhrazují právo na změnu podmínek věrnostního programu či případně zrušení členství a výhod s ním spojených. Ceny za pokoj jsou pouze orientační, záleţí na konkrétním datu pobytu. 44 Informace dostupné z a poskytnuté personálem hotelu 35

36 Porovnání zkoumaných hotelů Tabulka 1: Srovnání hotelů Spa Hotel Hotel Bellevue Spa Hotel Hotel President Felicitas Tlapák Chateau Mcely Počet pokojů apartmá apartmá apartmá apartmá Cena za 2lůžkový Kč/den Kč/den Kč/den Kč/den pokoj Ocenění/členstvní * v organizacích Princip věrnostního programu Cenový věrnostní program Cenový věrnostní program Cenový věrnostní program Bodový věrnostní program Typ věrnostního programu Uzavřený věrnostní program Uzavřený věrnostní program Uzavřený věrnostní program Otevřený věrnostní program Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 *nepodařilo se zjistit 36

37 2.5 Dotazníkové šetření ve vybraných hotelech Ve výše představených hotelech jsme provedli výzkum pomocí 2 druhů dotazníků. Jeden byl pro hotely, druhý pro hotelové hosty (viz Příloha 1 a Příloha 2). Cílem dotazníku pro hotely bylo zjistit co nejvíce informací o hotelovém věrnostním programu. Cílem dotazníku pro hotelové hosty bylo zjistit, jak hosté vnímají věrnostní programy, zdali o ně mají zájem a vyuţívají je, jaké výhody jim vyhovují nejvíce. V některých hotelech byly sdílnější (Spa Hotel Felicitas, Chateau Mcely, Hotel President), v některých méně (Hotel Bellevue Tlapák). Také návratnost dotazníků od hotelových hostů nebyla příliš velká, hlavně z důvodu niţší obsazenosti hotelů. V hotelu Chateau Mcely navíc nebylo moţné provést dotazníkový průzkum mezi hosty, vzhledem k typu klientely a z důvodu zachování jejich soukromí. Za vybrané hotely poskytovali informace a vyplňovali dotazníky následující pracovníci: Spa Hotel Felicitas: I. Kaftanová recepční Hotel Bellevue Tlapák: D. Müller ředitel hotelu Chateau Mcely: P. Štychová office asistent Hotel President: E. Belokostolská front office manager Dotazníky pro hotely Primární data jsme získali pomocí dotazníků. V dotazníku bylo celkem 12 otázek, z toho 9 otázek uzavřených a polootevřených a 2 otevřené. Dotazníky byly vyplňovány v průběhu března Na začátku jsme zkoumali, jaký typ programu hotel upřednostňuje a vyuţívá. Nejpouţívanější jsou stále (i v jiných hotelech, neţ námi zkoumaných) věrnostní programy zaloţené na slevách (Tabulka 2), občas můţeme narazit i na princip sbírání bodů. Ani jeden z vybraných hotelů nevyuţívá program zaloţený na nemateriálních výhodách, coţ je pro ně trochu škoda, protoţe by je to mohlo odlišit od konkurence. Hosté se rádi cítí výjimečně a třeba i proto se budou rádi vracet tam, kde je jim poskytnuto něco navíc, i kdyby to byla jen nadstandardní péče. Navíc pokud hotel poskytne hostovi něco speciálního, host se o tom zmíní třeba svým známým a dělá tak hotelu bezplatnou reklamu. Proto finanční výhody sami o sobě k budování osobního a dlouhodobého vztahu s hosty nestačí. V dnešní době se nároky na spokojenost a kvalitu neustále zvyšují a hosté jsou čím dál tím více náročnější. Ve zkoumaných hotelech jsou zavedeny programy na principu slev, většinou na další ubytování či konzumaci v hotelové restauraci, případně na procedury ve wellness či rehabilitačním centru. V prvních třech hotelech se uplatňují věrnostní karty. Jediný hotel President vyuţívá program zaloţený na principu sbírání bodů, coţ ho alespoň trochu odlišuje od ostatních. Člen President 37

38 klubu nepotřebuje věrnostní kartu, coţ je pro něj jistě výhoda, kdyţ uváţíme, ţe v dnešní době jsme přehlceni všemi moţnými věrnostními kartami. Faktem však zůstává, ţe i tyto body mohou být pouţity na platbu dalšího ubytování, čili co se týče výhod, zas tak velký rozdíl to není. Tabulka 2: Princip věrnostních programů Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Odpověď Vouchery/slevy Vouchery/slevy Vouchery/slevy Sbírání bodů Dále jsme se zabývali tím, zdali hotely vyuţívají uzavřený nebo otevřený věrnostní program. Cílem bylo zjistit, jestli si hotel klade nějaké podmínky pro vstup do svého věrnostního programu, nebo do něj můţe vstoupit kdokoliv. Všechny zkoumané hotely vyuţívají uzavřený věrnostní program (Tabulka 3), moţná i z toho důvodu, aby byl program efektivní a zamezil vstupu neloajálních hostů. Úplné zamezení vstupu neloajálních hostů nelze zařídit. Vţdy se najde nějaký host, který se do programu přihlásí, a pak uţ se do daného hotelu nevrátí. Nicméně uzavřený věrnostní program je moţnost, jak sníţit pravděpodobnost vstupu takových hostů do programu. Podmínkou je nejčastěji dosaţení určité částky za čerpané sluţby v hotelu, nebo určitý počet nocí pobytu. Výjimkou je opět hotel President, který si podobné podmínky neklade. Do programu se lze přihlásit i bez nutnosti pobytu či dosaţení určité částky. To však můţe ovlivňovat výsledky při zkoumání efektivity věrnostního programu, ty mohou být právě na základě jednorázových hostů zkreslené. Tabulka 3: Věrnostní program z hlediska podmínek vstupu Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Odpověď Uzavřený Uzavřený Uzavřený Otevřený Dalším cílem bylo zjistit, jak velkým počtem zákazníků věrnostní program daného hotelu disponuje. Někteří respondenti neznali odpověď (Tabulka 4). Některé hotely věrnostní program zavedli nedávno, např. před rokem a půl. Předpokládáme, ţe za tuto dobu velký počet členů 38

39 nenasbírali. Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe Chateau Mcely za dobu svého fungování (tj. cca 6 a půl roku) získali pouze 120 členů, je moţné, ţe ostatní hotely budou mít méně členů. Můţe to být způsobené cenami hotelu Chateau Mcely, nejen za ubytování, ale i ostatní sluţby. Kdybychom to měli srovnat s hotelovými řetězci, tam bychom se jistě pohybovali v jiných číslech. To ale proto, ţe řetězce disponují několika hotely po celém světě. To je nevýhoda nezávislých hotelů a moţná i důvod, proč jich spousta věrnostní program zavedený nemá, zejména zabrousíme-li mimo Prahu. Tabulka 4: Počet členů ve věrnostních programech Hotel Odpověď Spa Hotel Felicitas Nevím Bellevue Tlapák Neuvedeno Chateau Mcely Cca 120 Hotel President Nevím Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Kolik má věrnostní program členů je jedna věc, nicméně důleţitější je, zdali jej zákazníci vyuţívají. Pokud ano, pak se hotelu věrnostní program vyplatí. V našich zkoumaných hotelech, a určitě nejen v nich, jej členové vyuţívají, dokonce pravidelně (Tabulka 5). To tedy znamená, ţe věrnostní programy zde mají smysl. Věrnostní programy se vyplatí spíše v hotelech, kam mají lidé důvod se vracet. Třeba do lázeňských či kongresových hotelů se hosté vrací opakovaně. Dále mají smysl v hotelech ve větších městech, kam jezdí mnoho lidí na obchodní cesty. Byznysmeni mají často své oblíbené hotely, kde bydlí pokaţdé, kdyţ do města přijedou. Na druhou stranu nelze jednoznačně říci, jestli se hosté vracejí díky tomu, ţe se jim skutečně v daném hotelu líbilo, nebo kvůli tomu, ţe dostanou slevu na ubytování. Tomuto zkreslování se dá zamezit například právě nemateriálními výhodami, kdy by se host vracel do hotelu i přesto, ţe by ţádnou slevu nedostal. V tom případě by se opravdu dalo říci, ţe hotel buduje vztahy se zákazníky, a ne ţe se je snaţí přimět přijet znovu pomocí slev. Tabulka 5: Vyuţívání věrnostních programů hotelovými hosty Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Vyuţívání věrnostních programů Pravidelně Pravidelně Pravidelně Pravidelně 39

40 V další části jsme zjišťovali, jestli hosté sami jeví o věrnostní programy zájem a chtějí se do programu přihlásit. Všechny hotely se vyjádřily stejně, ţe hosté o věrnostní programy a jejich výhody zájem mají (Tabulka 6) a také ho vyuţívají. Ne všichni hosté se na věrnostní program ptají. Otázkou pak je, z jakého důvodu. Můţe to být čistě jen nevědomost, ţe hotel má zavedený nějaký věrnostní program. Pak je to ale chyba hotelu, ţe na svůj program hosty dostatečně neupozorňuje. Tabulka 6: Zájem o věrnostní programy Hotel Spa Hotel Felicitass Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Odpověď Většinou ano Většinou ano Většinou ano Většinou ano V některých hotelech se věrnostní karty vydávají na určitou dobu, zpravidla to bývá jeden kalendářní rok, někde to časově omezené není. S tím však souvisí i omezená platnost pro vyuţití výhod, které program nabízí. Zkoumané hotely nabízejí neomezené i omezené výhody. Zajímavé je, ţe hotel Bellevue Tlapák má určené přesné datum ukončení platnosti věrnostní karty a výhod (Tabulka 7). Pro hotely je celkem výhodné omezit platnost výhod programu. Hotel vidí, zdali a jak často hosté výhod vyuţívají a pokud je například během roku někdo nevyuţije vůbec, můţe mu členství zrušit úplně a soustředit se jen na věrné zákazníky. Tabulka 7: Platnost výhod věrnostních programů Hotel Doba platnosti Spa Hotel Felicitas Omezená platnost po dobu jednoho roku Bellevue Tlapák Omezená platnost, platí více neţ rok do Chateau Mcely Není časově omezená Hotel President Omezená platnost po dobu jednoho roku Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Analyzovali jsme, jak se hotel o svůj věrnostní program stará, jestli jej inovuje. Věrnostní program je potřeba občas pozměnit, třeba vyměnit výhodu, kterou hosté vyuţívají nejméně, za něco atraktivnějšího. Zkoumaným hotelům současná podoba jejich věrnostního programu vyhovuje. Jen Chateau Mcely při novinkách v oboru svůj program obměňuje (Tabulka 8). 40

41 Inovace jsou sice důleţité, protoţe lidé mají rádi změny, na druhou stranu jsou tací, kteří jsou zvyklý na svoje staré výhody. Je tedy potřeba dát si pozor na to, aby byly zachovány ty nejvíce vyuţívané výhody. V tomto případě by se hotelu vyplatilo udělat průzkum mezi členy svého věrnostního programu a zjistit, jaké výhody jim nejvíce vyhovují, jaké by v programu uvítali, nebo co jim tam případně chybí. Inovace udrţují hotel ve hře, a členy programu motivované se do hotelu vracet. Tabulka 8: Inovace věrnostních programů Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Inovace Ne, současná podoba je vyhovující Ne, současná podoba je vyhovující Ano, při uvedení novinek ve sluţbách Ne, současná podoba je vyhovující Zajímalo nás, na základě čeho upravují zkoumané hotely svoje věrnostní programy. Věrnostní program lze inovovat a upravovat na základě různých kritérií. Mohou to být poţadavky zákazníka, nové trendy, rozhodnutí manaţera, na základě konkurence. Respondenti mohli také doplnit svoji moţnost, čehoţ však nikdo z nich nevyuţil. Z výsledků je vidět, ţe kaţdý hotel volí jiný přístup k inovacím svého věrnostního programu (Tabulka 9). Poţadavky zákazníků hrají důleţitou roli při rozhodování o změnách ve věrnostním programu, významné jsou také novinky v oboru hotelnictví a věrnostních programů. Koneckonců i rozhodnutí manaţera o změně v programu můţe vycházet z nových trendů nebo podnětů hostů. Tabulka 9: Kritéria změn věrnostních programů Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Zdroj inovací Poţadavky zákazníků Rozhodnutí manaţera Nové trendy Poţadavky zákazníků Další oblastí, kterou jsme zkoumali, byla, jak dlouho jiţ v daném hotelu věrnostní program funguje. To nám můţe napovědět, zdali funguje úspěšně. V hotelu Spa Felicitas a v Bellevue byl zaveden teprve nedávno (Tabulka 10), čili za rok a půl svého fungování ještě nelze tak úplně říci, do jaké míry je úspěšný, nebo jestli se vrací vynaloţené náklady. V hotelu 41

42 Chateau Mcely mají program zavedený od roku 2006, to znamená jiţ více neţ 6 let. Chateau Mcely má ovšem oproti ostatním tu výhodu, ţe kromě slev na ubytování nabízí také třeba čajový dýchánek či levandulovou koupel zdarma. To znamená, ţe pro hosty je program lákavější a výhodnější neţ v ostatních hotelech a tudíţ se dá předpokládat, ţe tento věrnostní program je úspěšný. V hotelu President se to bohuţel nepodařilo zjistit. Tabulka 10: Doba fungování věrnostního programu Hotel Rok zavedení věrnostních programů ve zkoumaných hotelech Spa Hotel Felicitas Od r Bellevue Tlapák Od r Chateau Mcely Od r Hotel President Nevím Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Je překvapující, ţe některé hotely, které mají zavedený věrnostní program, nesledují návratnost investic do něj. Kdyţ uţ ho má hotel zavedený, tak by bylo celkem logické měřit jeho efektivitu. Mohla by se třeba měřit jednou za rok, vţdy na konci roku, kdy by hotel zkontroloval bilanci a z toho by případně mohly vzniknout i nějaké podněty či návrhy na změny v programu. Z našich zkoumaných hotelů je to půl na půl, dva přínosy sledují a dva ne (Tabulka 11). Tabulka 11: Sledování návratnosti nákladů věrnostního programu Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Vedení evidence Ano Ano Ne Ne Na konci výzkumu jsme se zaměřili na konkrétní přínosy věrnostního programu pro hotel. Všechny hotely uvedly, ţe přínosem je návrat hostů stálá klientela (Tabulka 12), tudíţ můţeme říci, ţe věrnostní programy skutečně přispívají k návratu hostů do hotelu. 42

43 Tabulka 12: Přínosy věrnostního programu pro hotely Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Přínosy věrnostních programů Návrat hostů stálá klientela Návrat hostů stálá klientela Návrat hostů stálá klientela Návrat hostů stálá klientela Poslední část měla za cíl zjistit, v jakém finančním rozpětí se zhruba náklady na zavedení programu pohybují. Na výběr bylo šest odpovědí. Bohuţel 3 ze 4 respondentů neznalo odpověď (Tabulka 13). Náklady se nám tedy zjistit nepodařilo, tudíţ z této otázky nemůţeme vyvodit ţádný závěr. Je také moţné, ţe tuto informaci si hotely chtěly nechat pro sebe, přece jen je to citlivější informace. Tabulka 13: Náklady na zavedení věrnostního programu Hotel Spa Hotel Felicitas Bellevue Tlapák Chateau Mcely Hotel President Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Odpověď Nevím Neuvedeno Nevím Nevím Shrnutí výsledků Z výsledků dotazníkového šetření vybraných hotelů vyplývá několik skutečností. Zkoumali jsme sice jen čtyři nezávislé hotely, ale lze předpokládat, ţe v ostatních nezávislých hotelech to bude podobné. Při sestavování výběrového souboru jsme zjistili, ţe moc nezávislých hotelů s věrnostním programem ve Středočeském kraji není. Ani v dalších krajích jich není mnoho, výjimkou je Praha. Výzkum odhalil, ţe většina hotelů upřednostňuje věrnostní program zaloţený na slevách, nejčastěji na další ubytování či procedury v hotelovém wellness nebo rehabilitačním centru, případně na konzumaci v tamní restauraci. Věrnostní programy bývají často uzavřené, to znamená, ţe hotely nabízejí členství ve svém věrnostním programu za jistých podmínek, nejčastěji po určitém počtu nocí či po dosaţení dané trţby v hotelu. Hotely, které svoje věrnostní programy inovují, tak činí na základě trendů či poţadavků zákazníků, coţ jsou hlavní podněty pro obměny programů. Zajímavou informací je, ţe efektivnost, resp. návratnost nákladů hotely 43

44 moc nesledují. Majitel či provozovatel hotelu by měl vědět, jak jeho produkt ovlivňuje jeho podnikání. Velmi důleţitým poznatkem je, ţe věrnostní programy skutečně lákají zákazníky k další návštěvě. Návratnost hostů je jejich hlavním přínosem a tedy splňují svůj účel. Lidé o věrnostní programy stále jeví zájem, a pokud o něm ví, sami od sebe se o něj zajímají. Lze tedy konstatovat, ţe věrnostní programy mají v dnešní době smysl, ale musí být dobře promyšlené a nabízet svým členům atraktivní výhody. Bylo by dobré, aby se skládaly z finančních a nemateriálních výhod. Nejlépe z výzkumu vychází hotel Chateau Mcely, protoţe nenabízí pouze slevy, ale také třeba dárek v podobě šampaňského či domácí marmelády, nebo některé sluţby zcela zdarma (např. zapůjčení kol nebo koupel ve venkovní vířivce). Zajímavé ovšem je, jak se v rámci jednoho kraje, kde jsme zkoumali tři lázeňské/wellness hotely, hotely od sebe liší. Ani ne tolik věrnostními programy, jako spíše přístupem k podnikání a rozsáhlostí sluţeb. Nejlépe ze všech čtyř zkoumaných hotelů vychází Chateau Mcely, o čemţ svědčí také to, ţe za dobu svého fungování získal zatím 14 různých ocenění. Moţná to bude tím, ţe hotel vlastní manţelé - cizinci, a ti mají zase jiný cit pro podnikání, neţ Češi a navíc mají zkušenosti ze světa, které jsou nepochybně plusovými body. Mají výhodu v tom, ţe na obor hotelnictví mají více pohledů. Hotel President v Praze se však také nijak zásadně od ostatních neliší. Nejméně luxusně působí hotel Bellevue Tlapák v Poděbradech, který má také nejméně propracovaný a atraktivní věrnostní program Dotazníky pro hotelové hosty Dotazníky pro hosty byly rozdány ve třech z našich zkoumaných hotelů, v jednom hotelu (Chateau Mcely) to bohuţel nebylo umoţněno. Návratnost nebyla vzhledem k niţší obsazenosti hotelů mimo sezónu moc vysoká. Nejvyšší byla podle předpokladu v Praze. Dotazník tvořilo celkem 15 otázek, z toho 4 byly otevřené, zbytek uzavřené. Otázky se týkali zejména věrnostního programu v hotelu a jeho výhod. Dotazníkový průzkum probíhal v průběhu března Na začátku dotazníku jsme chtěli zjistit, zdali jsou hosté ve zkoumaném hotelu poprvé, nebo jestli jiţ daný hotel navštívili. Cílem bylo především vyvodit, jestli se hosté uţ mohli s věrnostním programem seznámit, vstoupit do něj, či zatím nikoliv. Z odpovědí jasně vyplývá, ţe většina hostů (po sečtení všech třech hotelů 33 hostů) navštívilo daný hotel poprvé. Hostů, kteří navštívili hotel jiţ podruhé, bylo celkem 16, takţe je vidět, ţe hotely si neustále tvoří stálé klienty, resp. ţe hosté se k nim vracejí. Nejméně bylo hostů, kteří byli v hotelu vícekrát, pouze 10, ovšem dalo se očekávat, ţe nejvíce bude hostů prvních. Nicméně výsledky svědčí o tom, ţe hotely jiţ mají vytvořenou určitou svojí stálou klientelu. 44

45 Graf 1: Počet návštěv hotelových hostů V tomto hotelu jste: 17% 27% 56% Poprvé - 33 Podruhé - 16 Již po několikáté - 10 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Dále jsme zkoumali, kolik z hotelových hostů jiţ členem jeho věrnostního klubu je, nebo případně kolik jich věrnostní program hotelu zaujalo natolik, ţe se plánuje přihlásit. I z těch několika málo hostů, kteří vyplnili dotazník, jich bylo poměrně dost členem věrnostního programu v daném hotelu. To by mělo svědčit o tom, ţe hotel má dobrý a pro hosty lákavý věrnostní program a zákazníci chtějí být jeho součástí. Graf 2: Členství hotelových hostů ve věrnostním programu Jste členem věrnostního klubu tohoto hotelu? 38% 36% Ano % Zatím ne, ale mám to v plánu - 14 Ne - 25 Zdroj: Vlastní zpracování,

46 Další otázka byla určena pouze členům věrnostního programu. Cílem bylo zjistit, jestli ho hosté, kteří jsou jeho členy, uţ alespoň jednou vyuţili. Ve všech hotelech byla odpověď stejná ano. To znamená, ţe celkem nám to dalo 100%, členů, kteří vyuţívají výhod daných programů. Všechny tyto hotely nabízejí výhody v podobě slev a lidé stále na slevy slyší, takţe je vyuţívají. Graf 3: Vyuţívání věrnostního programu Pokud ano, využíváte ho? Ano - 20 Ne - 0 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Následuje část, která se týká pro změnu hostů, kteří členy programů nejsou. Zde jsme chtěli zjistit, zda hosté jeví o věrnostní programy zájem. Zároveň můţeme vyvodit, kolik hostů má v úmyslu se do hotelu (či destinace) vrátit. Platí, ţe nejvíce věrnostní programy vyuţívají ti hosté, kteří se do destinace často vrací (např. za obchodem). Pokud se hotelu tyto hosty podaří získat jako stálé klienty, pak je to pro něj velká výhra, protoţe právě např. byznysmeni, jsou schopni a ochotni udělat v hotelu dobrou trţbu. 46

47 Graf 4: Zájem o věrnostní programy Pokud nejste členem, měli byste zájem do programu vstoupit? 13% 13% 41% Ano, určitě - 16 Možná % Nevím, nemám o něm žádné informace - 5 Ne - 5 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Další co nás zajímalo, bylo, zda jsou hosté členy věrnostního programu v některém jiném hotelu. Z této otázky lze vyvodit i to, zda hosté upřednostňují nezávislé hotely před řetězcem či skupinou hotelů. Výsledky byly skoro vyrovnané, coţ je celkem překvapující, vzhledem k tomu, ţe nám stále někdo nabízí svoje věrnostní karty. Moţná šlo o hosty, kteří zas tak často necestují, nebo kteří si opravdu vybírají věrnostní program podle toho, jak se jim líbí a jaké výhody nabízí. Graf 5: Členství v jiných věrnostních programech Jste členem věrnostního programu v jiném hotelu? 45% 55% Ano - 11 Ne - 9 Zdroj: Vlastní zpracování,

48 Důvod návratu hostů do hotelu byl dalším předmětem zkoumání. Kupodivu bylo i pár hostů, kteří uvedli, ţe se nevracejí na základě věrnostního programu. Toto zjištění je pro hotely důleţité, aby věděli, jestli mají věrnostní program dobře sestavený, nebo jestli je to třeba dobrá atmosféra a sluţby, kvůli čemu se hosté vracejí. V našich zkoumaných hotelech to vypadá na dobře sestavené věrnostní programy. Nejhůře dopadl hotel Bellevue Tlapák. Nejspíš proto, ţe má nejméně lákavé výhody. Graf 6: Členství jako důvod návratu do hotelu Pokud jste členem věrnostního programu, vracíte se sem kvůli členskému programu? 25% 75% Ano - 15 Ne - 5 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Další důleţitá otázka je, zdali jsou členové programu spokojeni s jeho výhodami, jestli jim připadají lákavé. Členové věrnostního programu by měli být s jeho výhodami spokojení, minimálně pro to, aby jej vyuţívali a vraceli se. Pokud jsou pro ně výhody atraktivní či praktické, pak je pro ně daleko snazší rozhodnout se, do jakého hotelu v dané destinaci se vrátit. Z výsledků je patrné, ţe většina hostů členů s výhodami spokojena je. 48

49 Graf 7: Spokojenost členů s výhodami Jste spokojeni s výhodami, které Vám tento program přináší? 30% 15% 55% Ano, jsou pro mě zajímavé - 11 Ne, mohly by být lepší - 3 Nevím - 6 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Následuje část tří otevřených otázek. Hosté mohli v dotazníku vyjádřit svoje názory či náměty na zlepšení věrnostního programu, ne všichni toho však vyuţili. Ve Spa Hotel Felicitas byl návrh na sníţení částky, která je potřebná ke členství v programu. V hotelu Bellevue Tlapák by zase členky uvítali slevu do kosmetického salonu. V hotelu President se nenašel ani jeden nespokojený respondent, coţ je celkem úspěch. Další názory mohli hosté vyjádřit na to, jakých výhod vyuţívají nejčastěji. Celkem shodně hosté všech hotelů uvedli, ţe slevu na ubytování, případně do restaurace. Vzhledem k tomu, jaké výhody zkoumané hotely nabízejí, se to dalo předpokládat, protoţe to je pravděpodobně nejlákavější výhoda všech výše uvedených věrnostních programů. Respondenti také odpovídali na to, jaká výhoda se jim nejvíce líbí. První skončila u všech hotelů opět sleva na ubytování, je vidět, ţe ta členy opravdu láká nejvíce. Další pak byla sleva na procedury v hotelovém rehabilitačním centru a sleva do hotelové restaurace. Přehlednost je u těchto programů také klíčová. Pokud se klient v programu nevyzná, nebude ho ani lákat k přihlášení do něj. Program musí být pro hosty jednoduchý, ţádné sloţité systémy vyuţívání. Pro většinu našich respondentů program přehledný a srozumitelný je, ve Spa Hotelu Felicitas a hotelu President se objevili celkem čtyři respondenti, kteří by ho uvítali přehlednější. V hotelu President pak dokonce jeden respondent odpověděl, ţe se v něm nevyzná. 49

50 Graf 8: Přehlednost věrnostních programů Přijde Vám tento hotelový věrnostní program přehledný? 20% 5% 75% ano, je pro mě srozumitelný - 15 Mohl by být přehlednější - 4 Ne, nevyznám se v něm - 1 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Poslední část uţ se nezaměřuje na věrnostní programy, ale na samotné hosty. Graf 9: Pohlaví respondentů Pohlaví 51% 49% Muž - 24 Žena - 25 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 U věkové kategorie se hosté od sebe lišili v rámci několika generací. Do 25 let nebyl ani jeden respondent, v lázeňských hotelech to není nic neobvyklého, ale dokonce ani v praţském hotelu President ani jeden nebyl. Hosté ve věkové kategorii let byly převáţně v Praze, jen dva ve Spa Hotelu Felicitas v Poděbradech. Nejvíce hostů bylo od let, opět hlavně v Praze. V lázeňských hotelech byly hosté starších věkových kategorií, kteří tam jezdí za léčbou. 50

51 Graf 10: Věková kategorie hostů Věková kategorie 0% 17% 19% 25% 39% Do 25 let let let let a více - 10 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Vzhledem k tomu, ţe jsme zkoumali lázeňské hotely, není překvapením, ţe nejčastějším účelem byla léčba, pak také relaxace či rekreace. V hotelu President se kromě toho ubytovali také hosté za účelem obchodní cesty a za poznáním. Nikdo z hostů necestoval s cílem navštívit příbuzné či známé. Graf 11: Účel cesty hostů Jaký byl cíl Vaší cesty? 0% 20% 21% Obchodní cesta % 22% Relaxace/rekreace - 13 Léčba - 22 návštěva příbuzných/přátel - 0 jiný - za poznáním - 12 Zdroj: Vlastní zpracování,

52 Poslední část se týká národnosti hostů. Nejpočetnější skupinou jsou Češi, hned za nimi sousední Slováci, Rusové a kupodivu také pár Američanů a Němců. V kaţdé skupině je někdo, kdo věrnostní program vyuţívá, takţe lze konstatovat, ţe věrnostní programy se vyuţívají všude a je o ně zájem v podstatě po celém světě. Národnost postoj k věrnostním programům nijak zvlášť neovlivňuje. Graf 12: Národnost respondentů Národnost 11% 5% 27% 57% Češi - 32 Slováci - 15 Rusové - 6 Američané - 3 Němci - 3 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 Shrnutí výsledků Z výzkumu vyplývá, ţe pro většinu hostů, kteří se v hotelu ubytují, je to jejich první návštěva. Zejména u nezávislých hotelů je to vcelku samozřejmé, neboť jejich věrnostní programy nemají tolik členů jako hotelové řetězce či skupiny. Rozdíl mezi počtem členů a nečlenů programů v námi zkoumaných hotelech zas tak velký nebyl, pouze 5 respondentů. Navíc z hostů, kteří nejsou členy, jich je převáţná většina, kteří by do programu rádi vstoupili, coţ mluví ve prospěch hotelů. Hosté svého členství vyuţívají, jistě se ale najde i člen, který se zatím do stejného hotelu nevrátil, ale skoro všichni jiţ daný hotel znovu navštívili. O tom, ţe lidé o věrnostní programy mají zájem, svědčí i skutečnost, ţe někteří hosté jsou členy věrnostních programů i v jiných hotelech. Zajímavé však je, ţe jsou členy věrnostního programu třeba řetězce, který má v Praze také svůj hotel (např. Sheraton či Hilton), ale přesto se ubytovali v nezávislém hotelu. Můţe to být také polohou hotelu, hotel President má strategické umístění v centru Prahy, zatímco Sheraton a Hilton sídlí mimo historické centrum. Nebo to můţe být také 52

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

Co ovlivňuje zákaznickou loajalitu v náročných časech?

Co ovlivňuje zákaznickou loajalitu v náročných časech? Co ovlivňuje zákaznickou loajalitu v náročných časech? Lenka Šilerová, Ipsos Loyalty 29.11. 2011 Nobody s Unpredictable Loajalita = vztah Internet, nová média a hospodářská krize mění podmínky na trhu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu Idealn,, na, pad na da, rek emotion rekreační šeky Nezapomenutelné dárky pro každou příležitost EMOTION MARKETING & TOURISMUS emotion rekreační šek IncentIVa

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VÝCHODISKO PRO KOMUNIKACI. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VÝCHODISKO PRO KOMUNIKACI. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VÝCHODISKO PRO KOMUNIKACI doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. Zdroj: KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha:Grada Publishing 2004, stran 855, ISBN:

Více

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová VODAFONE Věrnostní program Kateřina Weissová Vodafone vstoupil na trh 1.března 2000 jako 3.a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor v České republice. Počet zákazníků: 2,751 milionů (k 30.6.2008)

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost Vaše odměna za věrnost www.eop.cz/vernost Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto formou poděkovali dlouhodobou věrnost, kterou nám projevujete. I díky Vám můžeme soustavu zásobování teplem postupně obnovovat

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Jak optimálně zjišťovat názory zákazníků v digitální době? Hlavně rychle a kvalitně! Říjen 2014

Jak optimálně zjišťovat názory zákazníků v digitální době? Hlavně rychle a kvalitně! Říjen 2014 Jak optimálně zjišťovat názory zákazníků v digitální době? Hlavně rychle a kvalitně! Říjen 2014 AGENDA 03 09 12 15 17 20 SOUČASNÁ MOBILNÍ SITUACE FAST CONTEXT FAST CONTEXT VÝZKUM KOMUNIKACE FAST CONTEXT

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Věrnostní systémy Případová studie

Věrnostní systémy Případová studie Věrnostní systémy Případová studie 1 Zadání věrnostního programu Vyvinutí multifunkčního věrnostního systému, který poskytne hlavnímu partnerovi potravinovému řetězci Julius Meinl komunikační a věrnostní

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Agenda Pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? pk Solvent historie franšízy v ČR MO strategie pk Solvent Teta Drogerie pevná

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Dopad ekonomického zpomalení Zaznamenal/a jste již nějaký dopad finanční krize na Vás osobně nebo na někoho z Vašeho blízkého

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více