Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína Mazancová Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne Adam Tomáš

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce Ing. Pavlíně Mazancové za uţitečné rady a věcné připomínky, které mi během vypracování poskytla. Také bych rád poděkoval ředitelce Oblastní Charity Ústí nad Labem, Mgr. Petře Szaffnerové Bímonové, dále finanční manaţerce Mgr. Ivě Ptáčníkové z Poradny pro občanství/občanská a lidská práva a finančnímu řediteli Člověku v tísni panu Ing. Janu Kamenickému za jejich cenný čas věnovaný rozhovoru na uvedené téma práce.

4 Anotace Předmětem diplomové práce je analýza a komparace existence a fungování neziskových organizací se zaměřením na financování, management a marketing. Jako metody pro získání potřebných dat jsem si zvolil standardizovaný rozhovor s vedoucími pracovníky vybraného vzorku neziskových organizací a anketní šetření v Ústí nad Labem. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V teoretické části se věnuji představení dané problematiky, kde k teorii poskytuji získané informace o jednotlivých neziskových organizacích, které vychází zejména z rozhovorů s představiteli tří zvolených neziskových organizací poskytujících sociální sluţby, a tedy Poradny pro občanství/občanská a lidská práva, Člověka v tísni a Oblastní Charity Ústí nad Labem. Na základě zjištěných informací jsem provedl zhodnocení způsobu financování, fungování managementu a marketingu v závislosti na existenci neziskové organizace. V závěru tyto informace porovnávám, poskytuji svůj náhled na dané skutečnosti a navrhuji případná opatření. Klíčová slova: Neziskové organizace, management, marketing, financování. Annotation The subject of diploma work is the analysis and comparison of the existence and functioningof nonprofit organization with a focus on financing, management and marketing. As a method for obtaining the necessary data, I chose a standardized interview with managers of a sample of non-profit organizations and questionnaire survey in Ústí nad Labem. The diploma work is divided into four chapters. The theoretical part deals with the presentation of the issue, where the theory provides the information about various non-profit organizations that is based mainly on interviews with representatives of the three selected non-profit organizations providing social services, and therefore the Counselling Centre for Citizenship/Civil and Human Rights, People in Need and the Regional Charity in Usti nad Labem. Based on founded information I realized an assessment of how financing, functioning of management and marketing depending of existence of non-profit organizations. In conclusion I compare these information, give my view of the facts and suggest possible measures. Keywords: Non-profit-organization, management, marketing, financing.

5 Obsah ÚVOD POPIS NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Působení a význam neziskových organizací Typy neziskových organizací Členění neziskových organizací Vznik a charakteristika jednotlivých typů neziskových organizací Zájmová sdružení právnických osob, která mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti Občanská sdružení včetně odborových organizací Politické strany a politická hnutí Církve a náboženské společnosti Nadace a nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu Obce a kraje Organizační složky státu (např. ministerstva, Ústavní soud ČR, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR) Příspěvkové organizace Státní fondy (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury) Subjekty, o nichž to stanoví zvláštní zákon Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Člověk v tísni Oblastní Charita Ústí nad Labem MANAGEMENT NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Definice managementu

6 2.2 Manažerské funkce Důvody rozvoje managementu v neziskových organizacích Management ve vybraných neziskových organizacích Manažerské funkce v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva Manažerské funkce v Člověku v tísni Manažerské funkce v Oblastní Charitě Ústí nad Labem MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Definice marketingu Funkce marketingu Důvody rozvoje marketingu v neziskových organizacích Úspěšný marketing v neziskové organizaci Marketing v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva Marketing v Člověku v tísni Marketing v Oblastní Charitě Ústí nad Labem FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Fundraising Zdroje financování neziskových organizací Daňové výhody neziskových organizací Principy úspěšného fundraisingu Financování v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva Financování v Člověku v tísni Financování v Oblastní Charitě Ústí nad Labem Problémy financování neziskových organizací...87 ZÁVĚR

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SCHÉMAT: SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK: SEZNAM PŘÍLOH

8 Úvod Hlavním cílem této práce je objasnit podmínky existence, vzniku a fungování neziskové organizace ve spojitosti s působením financování, managementu a marketingu. V této práci jsem se zaměřil především na nestátní neziskové organizace poskytující sociální sluţby. A jak uvádí Plamínek 1, fungování neziskové organizace, je stavba o dvou základních pilířích, těmi pilíři jsou prostředky a lidé. Lidé jsou hlavním kvalitativním faktorem činností, společně s prostředky tvoří faktor kvantitativní, jenţ vymezuje moţnosti neziskové organizace. Proto je záměrem této práce zabývat se oběma pilíři. Konkrétními organizacemi, z nichţ jsem čerpal informace pro praktickou část své práce, jsou 3 neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sluţeb v Ústí nad Labem, které však mají celostátní působnost a kaţdá z nich disponuje s více jak 50 zaměstnanci. Jedná se o Obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, Občanské sdruţení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva (PPO) a Církevní společnost Oblastní charita Ústí nad Labem. Jako nejvhodnější technika sběru dat se mi v tomto případě jevil hloubkový standardizovaný rozhovor s řídícím pracovníkem organizace, resp. manaţery či řediteli zmiňovaných organizací. Tento způsob sběru dat je nástrojem kvalitativního výzkumu, poskytuje lepší porozumění problematice a moţnosti proniknout do myšlení dotazovaného. V rozhovoru jsem pouţil kombinaci otevřených a uzavřených otázek. Výhodou byla předem připravená osnova otázek, resp. dotazník, který napomáhal tomu, abychom se v rámci rozhovoru nevzdalovali od tématu. Odpovědi z rozhovoru jsem z části zapisoval do dotazníku, ale také nahrával na diktafon (nahrávací zařízení). Osobní kontakt pomohl zabránit případnému zkreslení či dezinterpretaci dotazovaného, jelikoţ mou přítomností je moţné poskytnout dodatečné vysvětlení či doplnění otázky. Další výhodou je také komparabilita díky standardizaci rozhovoru. Nevýhodou hloubkového rozhovoru je náročnost z hlediska času, zainteresovanost dotazovaného, schopnost dotazujícího vzbudit důvěru u dotazovaného. Existuje také moţnost zkreslení informací prostřednictvím dotazujícího, který můţe vědomě ovlivňovat dotazovaného, avšak při dotazování jsem sesnaţil zdrţet vlastního hodnocení či 1 PLAMÍNEK, J. a kol. Řízení neziskových organizací, první český rádce pro pracovníky v občanských sdruženích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, církvích a zdravotnicích zařízeních. 1. vydání. Praha: Nadace Lotos, ISBN Str

9 kladenídoplňujících sugestivních otázek. Usiloval jsem o neovlivňování odpovědí dotazovaného. Pro způsob zkoumání jsem zvolil typologickou, resp. srovnávací metodu, která spočívá ve srovnávání vlastností daných typů vybraných subjektů a dat o nich získaných. Poznatky, o které se opírá má práce, jsou spojené i s introspekcí, tedy obsahem nebudou pouze teoretické a zjištěné praktické informace, ale i mé osobní znalosti a pracovní zkušenosti v neziskových organizacích. Jako doplňkovou aktivitu pro získání určitého pohledu ze strany uţivatelů sluţeb a statků poskytovaných neziskovými organizacemi, jsem provedl anketní dotazníkové šetření s dvěmia jednoduchými otázkami, přičemţodpovědi sicenevytvořily reprezentativní výstupy, ale jsou určitou zpětnou vazbou od lidí, která můţe poskytnout náhled na řešenou problematiku. Toto proběhlo během jednoho dne v měsíci březnu 2013 v Ústí nad Labem poblíţ Mírového náměstí, kde jsem oslovil celkem 30 respondentů. 9

10 1 Popis neziskových organizací Neziskovou organizaci lze jednoduše popsat jako: Organizaci, která není zřízena nebo založena za účelem podnikání, musí být právnickou osobou, s výjimkou organizačních složek. 2 Nutno podotknout, ţe většina neziskových organizací můţe podnikat, avšak toto činí jen doplňkově a v zájmu své hlavní prospěšné činnosti. Z uvedené definice je moţné logicky vyvodit, ţe neziskové organizace nemohou být podnikem, který je naopak zakládán za účelem dosaţení zisku. Neziskové organizace se tedy budou podstatně odlišovat od trţních společností v ekonomice, a to v klíčových faktorech, jimiţ jsou financování, management a marketing. Neziskové organizace se zprvu budou zabývat podstatou svého poslání, aţ poté se zajímají o výši příjmů, i kdyţ ta představuje základ pro jejich fungování. Dle Majduchové 3 lze popsat, resp. charakterizovat neziskové organizace v několika bodech, které většinu typů neziskových organizací sjednocují, jsou jimi: a) Formální struktura. Neziskové organizace jsou institucionalizované, mají právní subjektivitu, všechny musí absolvovat registrační proces, a v jeho rámci předloţit určité dokumenty. b) Nevytvářet zisk, resp. jako hlavní cíl nemají vytvářet zisk, který by si majitelé mezi sebou rozdělili. c) Produkce statků je omezené konkrétním sortimentem. Ve většině případů se jedná o statky a sluţby, které se vytváří ve prospěch ochrany a rozvoje člověka ve všech oblastech. d) Samosprávný princip. Neziskové organizace jsou nezávislé, vytváří své vlastní kontrolní mechanismy v rámci organizační struktury. e) Příspěvky z veřejných rozpočtů. I přesto, ţe mohou být soukromé, nic jim nebrání v tom, aby dostávali příspěvky z veřejných rozpočtů. f) Velký podíl dobrovolnické práce. 2 RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace. 10. vydání, Olomouc: ANAG, 2009, ISBN Str MAJDUCHOVÁ, Helena., a kol. Neziskové organizace, 1. vydání, Bratislava: Sprint, 2004, ISBN Str

11 1.1 Působení a význam neziskových organizací V případě působení a určení významu neziskových organizací je nutné vymezit postavení neziskových organizací v národním hospodářství, které je uvedeno v níţe uvedeném schématu, dle kritéria financování. Schéma č. 1: Členění národního hospodářství dle kritéria financování: Národní hospodářství Ziskový sektor Neziskový sektor Soukromý Státní Obecní Veřejný Soukromý Domácnosti Zdroj: Kyzlink,V. (2001) 4 Ziskový sektor získává prostředky pro své fungování tím, ţe prodává své sluţby či zboţí za trţní cenu, která je určena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Cílem je zisk. Neziskový sektor disponuje prostředky pro své fungování skrze přerozdělovací procesy. Cílem není zisk, ale dosaţení uţitku, a to ve většině případů ve formě veřejné sluţby. Subjekty v neziskovém veřejném sektoru (tzv. veřejnoprávní) jsou financovány z veřejných financí, jejich řízení a kontrola podléhá veřejné správě, rozhoduje se v ní veřejnou volbou. Cílem je poskytování veřejné sluţby. Kam můţeme zařadit například organizační sloţky, příspěvkové organizace, obce, kraje, aj. Subjekty v neziskovém soukromém sektoru (tzv. soukromoprávní) získávají finanční prostředky od soukromých fyzických a právnických osob, které vkládají své soukromé finance do dané produkce nebo distribuce statků, aniţ by jim tento vklad přinesl finančně vyjádřený zisk. Cílem je přímý uţitek. Jako příklady zde můţeme uvést občanská sdruţení včetně odborů, zájmová sdruţení právnických osob, sdruţení bez právní subjektivity, nadace, nadační fondy, aj. Jsou to především organizace, které zajišťují potřeby v oblastech sociálního 4 KYZLINK, Vladimír, a spol. Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ISBN , str

12 zabezpečení a pomoci, humanitární, ţivotního prostředí, kulturní, tělovýchovné a sportovní, ochraně lidského ţivota apod. Těmto subjektům, tedy soukromoprávním se ve své práci budu zabývat šířeji. Subjekty v tomto sektoru jsou velmi podstatné, neboť: Neziskový soukromý sektor se primárně věnuje takovým problémům, při jejichž řešení selhává trh i veřejný sektor, tedy problémům, u kterých dochází k tržnímu či vládnímu selhání. 5 Coţ je moţné povaţovat za jeden z důvodů jejich vzniku. V případě trţního selhání je moţné uvést jako příklad neznalost produktů a sluţeb spotřebitelem, nedostatečná informovanost, apod. U vládního selhání se lze zmínit o neschopnosti zmírnit sociální napětí ve společnosti či nemoţnosti uspokojit potřeby určitých menšin při poskytování veřejných statků. Sektor domácností je sloţen z lidí, kteří svým vstupem na trh produktů a trh výrobních faktorů zasahují do koloběhu finančních toků. Podílí se na formování společnosti, coţ následně ovlivňuje kvalitu i chod neziskových organizací. Tento sektor je moţné interpretovat jako prapůvodce neziskových organizací, současným příkladem můţe býtspolečenství vlastníků jednotek (bytových). Z hlediska významu neziskových organizací je potřeba se zmínit o jejich funkcích ve společnosti, které Majduchová 6 definuje takto: 1. Servisní funkce poskytují různé druhy prospěšných sluţeb pro veřejnost. 2. Inovační funkce zdroj inovací jakéhokoliv druhu, od technologických, po metody vzdělávání či sociální práce aţ po inovační postupy v aktivizaci občanů. 3. Advokační funkce je chápána jako obhajování nebo prosazování práv a zájmů jednotlivců či skupin. 4. Expresivní funkce vytváří prostor pro poznávání odlišností a různorodost kultur, jazyků, ras, aj. Skrze tyto aktivity v sobě lidé začnou poznávat určitý zájem, schopnosti, nadání, který je v běţném ţivotě potlačené, nerozvinuté. 5. Funkce budování komunit (demokratizační) chápána jako účast a aktivizace občanů na správě věcí veřejných, dává lidem moţnost ovlivnit veřejnou politiku a veřejné mínění. 5 STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie pro školu i praxi, 1. vydání. Praha: Computer Press, ISBN Str MAJDUCHOVÁ Helena a kol. Neziskové organizace, 1. vydání. Bratislava: Sprint, 2004, ISBN Str

13 1.2 Typy neziskových organizací Kaţdý typ neziskové organizace je zřízený vlastním právním předpisem, který upravuje jeho účel zřízení, vznik, zrušení, hospodaření či kontrolu. Dle zákona o č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu existují tyto neziskové organizace, přičemţ jejich soupis není vyčerpávající. - Zájmová sdruţení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti - Občanská sdruţení včetně odborových organizací - Politické strany a politická hnutí - Registrované církve a náboţenské společnosti - Nadace a nadační fondy - Obecně prospěšné společnosti - Veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu - Obce a kraje - Organizační sloţky státu (např. ministerstva, Ústavní soud ČR, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR) - Příspěvkové organizace - Státní fondy (např. Státní fond ţivotního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury) - Subjekty, o nichţ to stanoví zvláštní zákon (např. Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka, profesní komory Česká lékařská komora, Česká advokátní komora, Komora auditorů, atd.) Shora uvedený výčet neziskových organizací se však můţe dále členit, a to na základě různých kritérií, které jsou uvedeny níţe Členění neziskových organizací Členění dle zakladatele je téměř totoţné s popsáním role neziskových organizací v národním hospodářství v kapitole 1.1. Logicky však lze odvodit, ţe dle zakladatele se neziskové organizace dělí na veřejné a soukromé, přičemţ u veřejných je zřizovatelem stát, kraj či obec a u soukromých jimi jsou společnosti či konkrétní osoby, skupina osob. Členění dle způsobu financování: 13

14 - Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů - Organizace financované z části z veřejných rozpočtů - Organizované financované z různých zdrojů (dotace, sbírky, vlastní činnost, sponzoring, aj.) - Organizace financované především z výsledků realizace svého poslání. Členění dle globálního charakteru poslání je moţné rozdělit takto: - Organizace veřejně prospěšné uspokojují potřeby široké veřejnosti, tedy všech, kteří poskytované statky potřebují. - Organizace vzájemně prospěšné uspokojují potřeby uzavřenému okruhu osob, které jsou členy, příp. blízkými. Rozdělení dle typu převládající činnosti: - Organizace servisní poskytují sluţby různého druhu. - Organizace advokační obhajují práva a zájmy různých skupin lidí anebo celé veřejnosti. Rozdělení podle oborové činnosti, tedy prováděné činnosti: - Kultura, památky, umění - Vzdělávání - Zdravotní péče - Sociální sluţby - Sport, rekreace - Ţivotní prostředí - Komunitní rozvoj a bytové hospodářství - Občanskoprávní osvěta a politické organizace - Organizování dobročinnosti - Náboţenství a církve - Profesní komory, svazy a odbory - Ostatní (např. výkon veřejné správy) 14

15 1.3 Vznik a charakteristika jednotlivých typů neziskových organizací Pokud si budeme klást otázku, z jakých důvodů vznikají jednotlivé neziskové organizace, odpovědí je několik: Jednak jsou dány nutností zajistit výkon veřejné správy, jednak vyplývají z potřeby a uplatnění svobody sdružování se a také ze snahy pomoci bližním, jež vyplývá z lásky k lidem (filantropie). 7 Existuje také určitý proces vzniku z hlediska tlaku na rozmach neziskových organizací, jak uvádí Salamon, 8 není pouze jedna hybná síla, ale několik směrů, a to tlaky zdola, zvenku a shora. Tlaky zdola představují jednoduše snahy lidí změnit svůj ţivot k lepšímu. Tyto snahy většinou vycházely z nespokojenosti se společenským zřízením, proto se od počátku civilizované společnosti začaly vytvářet místní spolky, kluby, společenství, hnutí, apod., s cílem chránit zájmy dané skupiny lidí. V případě tlaků zvenku jde o odraz podpory tlaků zdola a významnou roli zde měla především církev a soukromé dobrovolné organizace. Tyto instituce vystupovaly jako obhájci chudých, ale také nástrojem podpory růstu protestních hnutí, coţ je známo především ve střední Evropě koncem 80.tých let proti komunistickým reţimům. U tlaku shora jde o úkony vládní politiky, která tímto podporuje neziskové organizace za účelem sníţení rozsahu vládních výdajů na sociální záleţitosti a podpořit rozvoj neziskových organizací v zemi. Tyto tlaky jsou však úzce propojeny s krizemi, nejen ekonomickými, ale celospolečenskými, kterými lidé na světě během svého vývoje prochází. 7 TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie. 1. vydání, Příbram: Professional Publishing, ISBN Str SALAMON, L. M., Partners in Public Service: government nonprofit relations in modernwelfarestate, 1. vydání. Baltimore: JohnsHopkinsUniversity,1995. ISBN Str

16 1.3.1 Zájmová sdruţení právnických osob, která mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti. K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob. 9 Lze interpretovat, ţe se jedná o korporaci, protoţe účastníci jsou právnické osoby, a musí být zaloţena za jiným účelem neţ dosahování zisku, pak bude splňovat statut neziskové organizace. Právní úprava pro ně existuje v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. K založení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli nebo schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi. 10 Tak jako u většiny organizací je zde potřeba vypracování stanov, ve kterých se určí název, sídlo a předmět činnosti sdruţení, dále majetkové poměry, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, orgány sdruţení a vymezení jejich působnosti, způsob zrušení a naloţení s jeho likvidačním zůstatkem. Právní způsobilost sdruţení nabývá zápisem do registru vedeného krajským úřadem příslušného dle sídla sdruţení. Můţe být zrušeno dohodou zřizovatelů, uplynutím doby (pokud bylo zřízena na dobu určitou), dosaţení cíle určeného při zaloţení a rozhodnutím státního orgánu. Příklad zájmového sdruţení právnických osob můţe být Euroregion Krušnohoří, 11 které vzniklo jako regionální zájmové sdruţením měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, které se zaměřují na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst a jiných partnerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmenovaných okresů, obcí a měst v okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo. Předmětem jejich činnosti je zejména koordinační, poradenské a informační činnost k tomu, aby se vytvořila přátelská spolupráce subjektů. Uvedené činnosti jsou spojeny s oblastmi rozvoje kultury, mezinárodní dopravy, ekologie, zdravotnictví, územního a regionálního plánování, aj Občanská sdruţení včetně odborových organizací Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich. Občanská sdružení 9 ČESKO. Zákon č. 40/1964 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 20f. Dostupné z 10 KOČÍ, Petr a kol., Nevýdělečné organizace, 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 201. ISBN Str

17 jsou právnickými osobami. Členy sdružení však mohou být i právnické osoby. Do postavení sdružení a jejich činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. 12 Občanská sdruţení jsou jako forma neziskové instituce vyuţívána zejména při činnosti zájmových sdruţení, ekologických hnutí, sportovních klubů, poskytování sociálních sluţeb a dalších, s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku fungování tohoto subjektu. Právní úprava, podle které se občanské sdruţení řídí je zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Lidé mají plné právo se sdruţovat bez povolení státního orgánu. Výjimky tvoří politické strany a hnutí, sdruţování k výdělečné činnosti či výkonu určitých povolání a v církvích a náboţenských společností. Vzniká registrací na Ministerstvu vnitra, přičemţ je nutné evidovat sdruţení u Českého statistického úřadu, který vede evidenci sdruţení. Návrh registraci podávají nejméně 3 členové (jeden z nich minimálně 18ti letý), kteří jsou zároveň přípravným výborem občanského sdruţení, avšak jeden z nich musí být zmocněncem k jednání za výbor. Identifikační údaje těchto osob musí být uvedeny v samotném návrhu. K tomuto je nutné připojit stanovy, které obsahují název sdruţení, sídlo sdruţení, cíl činnosti, orgány sdruţení, ustanovení o organizačních jednotkách a zásady hospodaření sdruţení. Hospodaření v občanském sdružení se řídí obecnými předpisy a vše, co není právně upraveno, je nutné zakotvit do stanov. 13 Jeden z příkladů občanského sdruţení v Ústeckém regionu můţe být Sdruţení vodních motoristů Velké Ţernoseky 14. Sdruţení spojuje osoby se stejným zájmem o lodě a aktivity kolem řeky Labe v okolí obce Velké Ţernoseky. Záměrem je péče o provoz přístavu, bezpečnost na něm, ochranu ţivotního prostředí, vykonávají povodňové aktivity, chrání své společné zájmy a nedosahují zisku. Do svého sdruţení přivítají bez větších podmínek (zpravidla jen členský příspěvek) jiného člena, který však musí respektovat dané stanovy sdruţení a naplňovat zmiňovaný záměr a cíl. Z hlediska členů je zde nutné si uvědomit, ţe tito mají jiné postavení, neţli zaměstnanci, coţ působí sporně především v moţnosti vyplácet členům odměny a náhrady. Zdrojem financování, zde však můţe být dosahování zisku, ale tento musí být vyuţit takovým 12 ČESKO. Zákon č. 83/1990 o sdruţování občanů. Sbírka zákonů České republiky. 2, odst Dostupné z 13 RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace. 10. vydání, Olomouc: ANAG, 2009, ISBN Str

18 způsobem, aby došlo k rozvoji dané zájmové činnosti a poslání sdruţení. Občanské sdruţení zaniká rozhodnutím členů nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. Občanské sdruţení patří mezi nejčastěji zakládanou formou neziskové organizace, svědčí o tom i statistický údaj, a to aktivních občanských sdruţení včetně odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v ČR je vedeno u Ministerstva vnitra ČR k lednu Politické strany a politická hnutí Občané mají právo se sdružovat v politických stranách či v politických hnutích. Výkon práva v těchto organizacích slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy, aniž by bylo třeba povolení státního orgánu. 16 Tyto práva jsou jim dány zákonem č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a politických hnutích. Jedná se o sdruţení, která jsou dobrovolná a vţdy jen skládající se z členů fyzických osob starších 18 let. Kaţdý však můţe být členem pouze jedné strany či hnutí. Je zde také nutná registrace na Ministerstvu vnitra ČR, přičemţ návrh na registraci podává přípravný výbor strany či hnutí. K návrhu je nutné doloţit petici nejméně tisíce občanů, kteří vyţadují vznik strany či hnutí, samozřejmostí jsou také stanovy, jejichţ obsahem je název a zkratka strany či hnutí, sídlo, cíle, práva a povinnosti členů, organizační jednotky, orgány, zásady hospodaření, způsob určení členských příspěvků a způsob naloţení s majetkovým zůstatkem při případné likvidaci nebo zrušení strany či hnutí. Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně ČR k informaci výroční finanční zprávu o jejich fungování. 17 K zrušení hnutí či strany dochází vlastním rozhodnutím, které je buď ve formě dobrovolného rozpuštění, sloučení s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské sdruţení. Pokud nepředloţí Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu v dané lhůtě. Rozhodnutí soudu o rozpuštění ČESKO. Zákon č. 424/1991 o sdruţování v politických stranách a politických hnutích. Sbírka zákonů České republiky. 1. Dostupné z 17 KOČÍ, Petr a kol. Nevýdělečné organizace, 8. vydání, Praha: WoltersKluwer, 201. ISBN str

19 V České republice je registrováno u Ministerstva vnitra ČR 85 aktivních politický stran a 68 aktivních politických hnutí k lednu Představitelé z těchto stran mají šanci na základě voleb občanů ovlivňovat politické a celé občanské dění v České republice. Tuto moc získávají v případě zvolení do parlamentu České republiky, který představuje zákonodárnou moc země. Kaţdá politická strana má svá hesla, na kterých jsou postaveny jejich programová východiska a principy. Jako příklad si můţeme uvést Politickou stranu TOP 09 a starostové 19, jejich hesla jsou Tradice, odpovědnost a prosperita. Pod těmito slovy nalezneme politickou stranu, která vychází z evropských tradic křesťansko-ţidovské kultury, dbá na morální hodnoty obsaţené v jejím duchovním odkazu a tradicích. Snaţí se rozvíjet českou kulturu a její historii ve všech oblastech. Odpovědnost správců a lidí, kteří vystupují pod stranou a jsou na určité veřejné pozici, nikoliv aby docházelo ke krytí a korupci. Snaţí se o prosperitu a blahobyt, jenţ bude naplňovat svobodný trh vymezený jasnými a přehlednými pravidly, na která musí dohlíţet efektivně fungující instituce. Podstatu shora uvedených slov však shledávám v případě jejich skutečného plnění a jednání právě v souladu s hesly a programem politické strany či hnutí Církve a náboţenské společnosti Církve a náboženské společnosti vznikají dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhodují o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí. Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost. Církve a náboženské společnosti ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech. 20 Jedná se o právnickou osobu, která vzniká dnem, kdy byla registrována na Ministerstvu kultury ČR. Je zde taktéţ podmínka 3členného přípravného orgánu, skládajících se z fyzických osob (jedna z nich minimálně 18ti letá). Návrh na registraci musí obsahovat charakteristiku církve a náboţenské společnosti, jaké má poslání a učení, dále podpisy nejméně 300 zletilých občanů ČR, kteří se hlásí k církvi a chtějí její registraci, základní dokument coţ je obdoba stanov (obsahuje název církve, poslání, sídlo, orgány církve, osobní ČESKO. Zákon č. 3/2002 o svobodě náboţenského vyznání a postavení církve a náboţenských společností. 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 19

20 údaje členů, organizační strukturu, způsob odvolávání a ustavování duchovních, způsob schvalování změn v základním dokumentu, zásady hospodaření, práva a povinnosti osob hlásících se k církvi, způsob naloţení s likvidačním zůstatkem). V případě hospodaření s majetkem se církve a náboţenské společnosti řídí zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem. I církev má povoleno podnikat, ale pouze tak, aby podnikatelské aktivity byly vykonávány jen jako doplňková výdělečná činnost v zájmu naplnění svého poslání. Důleţité je, aby ţádná víra v církvích či náboţenských společnostech neporušovala právní předpisy země či ohroţovala demokratické zásady státu, v opačném případě dojde k zrušení církve. Dalším důvodem zrušení můţe být situace, kdy nebyly po dobu delší neţ 2 roky ustanoveny orgány registrované církve či náboţenské společnosti, nebo na základě ţádosti církve či náboţenské společnosti. V současné době má Ministerstvo kultury ČR evidováno v registru 33 aktivních církví a náboţenských společností k lednu Jako příklad můţeme uvést Českobratrskou církev evangelickou, která je společenstvím křesťanů, tedy těch kdo věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Jeţíše z Nazareta Nadace a nadační fondy Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práva nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Jsou právnickou osobou. 23 Nadace disponuje nadačním jměním a ostatním majetkem, nadační jmění lze definovat jako peněţní vyjádření souhrnu peněţitých i nepeněţitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. Zřizovatelem nadace můţe být kterákoli fyzická či právnická osoba buď jednotlivě, nebo společně. K tomu, aby se mohla zřídit je potřeba dotace majetku tedy vkladem nadačního jmění na začátku či v průběhu činnosti. K zřízení dochází písemnou zakládací smlouvou případně závětí s ověřenými podpisy zakladateli či jednoho zakladatele. Lze ji nazvat nadační listinou, ČESKO. Zákon č. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech, 1, odst Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 20

21 která by měla obsahovat název a sídlo nadace, údaje o zřizovatelích, vymezení účelu zřízení, výše vkladu, počet členů správní a dozorčí rady, pravidla pro vymezení nákladů, určení osoby, která spravuje vklady a podmínky poskytování nadačních příspěvků. Vznik samotné nadace nastává dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeným místně příslušným okresním soudem, kam se doloţí zmiňovaná nadační listina a doklady o vkladech do nadace. Podmínkou pro fungování je, ţe celková hodnota nadačního jmění nesmí být niţší neţ ,- Kč, a to po celou dobu působení. Jměním můţe být peněţními prostředky, cennými papíry, nemovitými či movitými věcmi majetkovými právy a podíly, aj. Zmiňované jmění, dle logického úsudku, nemůţe být pouţito jinak, neţ k tomu za jakým účelem byla nadace či nadační fond zřízen, musí být v souladu s nadační listinou. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné, aby si nadace nebo nadační fond vedli účetnictví. Pokud bude mít jeden z těchto subjektů roční úhrn celkových nákladů nebo výnosů případně majetek převyšující ,- Kč za rok, je nutné nechat si roční účetní závěrku ověřit auditorem. Zánik je obdobný jako u předchozích neziskových organizací, a tedy dosaţením účelu, rozhodnutím soudu o zrušení nadace a rozhodnutím o úpadku. Příklad existující nadace můţe být Nadace Tlapka 24 v obci Ţim a Proboštově u Teplic. Důvod zaloţení této nadace a zároveň cílem je výstavba nového útulku pro psy a jeho následný provoz. Důvody zaloţení jsou humanitární a po splnění účelu, bude nadace zrušena Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, přičemž platí, že její výsledek hospodaření nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, ani zaměstnanců obecně prospěšné společnosti, ale musí být vždy použit na poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. 25 Vzniká sepsáním zakladatelské smlouvy, a to fyzickou či právnickou osobou, tak i státem. Poté je nutné podat návrh na zápis o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností vedený příslušným soudem. Obsahem zakladatelské smlouvy by mělo být: název, sídlo a IČ ČESKO. Zákon č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech. 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 21

22 zakladatele pokud jde o právnickou osobu, název a sídlo o.p.s., druh obecně prospěšných sluţeb, podmínky poskytování daných druhů sluţeb, dobu, na kterou se zakládá, údaje o řediteli o.p.s., údaje o členech dozorčí rady, hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, moţnosti odměňování způsob stanovení výše odměny členů správní rády, dozorčí rady a ředitele. Výsledek z jejich činnosti a hospodaření je vţdy převáděn do rezervního fondu. Podnikání je zde také povoleno, ale opět jako doplňkové činnosti stanovené zákonem výše uvedeným, a to v zájmu činnosti o.p.s. S odkazem na shora uvedenou definici, ţe obecně prospěšné společnosti poskytují obecně prospěšné sluţby, lze tyto sluţby vymezit v širokém poli působnosti, a to na oblasti kultury, ekologie, sociální péče, vědy, sportu, vzdělávání, humanitární pomoc, zdraví, ochrany ţivota, aj. K zrušení o.p.s. můţe dojít z důvodu uplynutí doby, na kterou byla o.p.s. zaloţena, dosaţení účelu, rozhodnutím správní rady, vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, rozhodnutím soudu či prohlášením konkurzu na majetek. Praktickým příkladem obecně prospěšné společnosti můţe být Tyfloservis, o.p.s., 26 s centrálním sídlem v Praze a krajskými pobočkami v krajských městech. Důvodem a zároveň cílem zaloţení této obecně prospěšné společnosti je podpora, poskytování informací a nácvik dovedností lidem, kteří přes váţné zrakové potíţe hledají cestu k co nejsamostatnějšímu ţivotu. Působí téţ na společnost zejména osvětou, aby dokázala přispívat k jejich samostatnosti a pomohla tam, kde je potřeba Veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu Veřejné vysoké školy jsou zákonem definovány jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 27 V ČR je moţné vysoké školy rozdělovat dle zřizovatele, a to na veřejné vysoké školy, soukromé nebo státní, přičemţ uţ z jejich rozdělení vyplývá, kdo je zřizovatelem daného typu vysoké školy. Veřejná vysoká škola se zřizuje a ruší zákonem. Má své vlastní vnitřní předpisy, které upravují organizaci a její činnost, k řízení disponuje samosprávnými akademickými orgány. Ve věcech hospodaření a dodrţování vnitřních předpisů veřejné ČESKO. Zákon č. 111/1998 o vysokých školách, 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 22

23 vysoké školy pečuje kvestor. Škola vlastní majetek, který ji slouţí k činnostem, k nimţ byla zřízena, můţe taktéţ provozovat doplňkovou činnost k získání jiných finančních zdrojů, které mají být spojené s činností hlavní. Jako příklad můţeme uvést Univerzitu Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, která byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 314/1991 Sb., a to se třemi fakultami a jedním ústavem, přičemţ v současné době má jiţ sedm fakult, sociálně ekonomickou, umění a designu, výrobních technologií a managementu, ţivotního prostředí, filozofickou, pedagogickou a přírodovědeckou. Nalezneme zde také ústav zdravotnických studií. Veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zvláštním zákonem 28 o podpoře výzkumu a vývoje a inovací. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství. 29 V případě vzniku veřejných výzkumných institucí dochází k jejich zaloţení zřizovací listinou, zapisuje se do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Zřizovatele můţe být klidně Česká republika skrze své ústřední orgány, nejčastěji je jím ministerstvo anebo můţe být zřízena Akademií věd České republiky, a to by byla v pozici organizačních sloţek ČR. Taktéţ je zde povolena doplňková výdělečná činnost, která musí být však ve spojitosti s hlavní činností a v jejím zájmu. Příkladem zde můţe být Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech 30. Předmět hlavní činnosti této instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k vyuţití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, a to jak písemnou formou, tak ústní. Do školských právnických osob lze zařadit všechny předškolní instituce, základní, střední, vyšší odborné a některá jiná vzdělávání ve školách a školských zařízeních. V zákoně jsou 28 ČESKO. Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. 2, odst. 2. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 29 ČESKO. Zákon č. 341/2005 o veřejných institucích, 2. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z

24 přesně vymezeny podmínky, podle nichž vzdělávání a výchova v těchto zařízeních může být provozována. 31 Zřizovateli právnických osob podle zvláštního právního předpisu shora uvedených, tedy od předškolní výchovy aţ po vyšší odborné či jiné vzdělávání a výchovu uskutečňující se ve školách a školských zařízeních, mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, ministerstva, registrované církve a náboţenské společnosti aj. Tato zřizovaná školská zařízení mohou mít formy školských právnických osob, příspěvkových organizací nebo právnických osob dle zvláštních právních předpisů. V oblasti školství je tedy moţné se střetnout s více typy právnických osob, důleţité je zjištění, dle jakého právního předpisu je subjekt zřízen (školský zákon, obchodní zákoník). Tyto zmiňované instituce mají také povoleno provádět doplňkovou výdělečnou činnost, která však nesmí omezovat tu hlavní činnost, měla by jí naopak podporovat, chránit a rozvíjet (např. rozvíjet znalosti učitelů). Příkladem by zde mohla být jakákoliv mateřská škola či základní škola, střední škola aj Obce a kraje Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 32 Kraj je územním společenstvím občanů, jemuž náleží právo na samosprávu 33 Obce a zároveň kraje se formují buď funkčně, tedy přirozenou cestou nebo politicky, tedy vyšší cestou, na příkaz z nadřízených institucí. Oběma územně samosprávným celkům na základě k nim vázaným zákonům, náleţí právo na samosprávu. To znamená podílet se na řízení a úpravě společenského dění na svém území a v zájmu svých obyvatel. Kaţdá obec je vţdy součástí vyššího územního samosprávného celku, coţ představuje kraj, který je nadřazenou institucí obce. Zákon o obcích i zákon o krajích nás dále informují o postavení obce i kraje jako veřejnoprávních korporací, přičemţ kaţdá má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích pod svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Jelikoţ obec i kraj musí nějakým 31 ČESKO. Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 32 ČESKO. Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení). 1,díl 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 33 ČESKO. Zákon č. 129/2000 o krajích (krajské zřízení). 1,díl 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 24

25 způsobem hospodařit, mají povoleno podnikat, zakládat obchodní společnosti, musí si vést účetnictví, sestavují svůj rozpočet, atd. Tak jako kaţdý typ neziskových organizací i kraj a obec mají své orgány zřízené pro vykonávání správy. U obce jimi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. V rámci kraje se zřizují zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad a zvláštní orgány kraje. Oba samosprávné celky spravují záleţitosti ve veřejném zájmu, a to buď samostatně, resp. v samosprávné působnosti nebo přenesené působnosti. Do samosprávné působnosti můţe stát zasahovat jen v rámci stanoveného zákona, avšak v přenesené působnosti je obcí či krajem, resp. jejími orgány vykonávána státní správa. Dochází k delegování moci od státu na obecní či krajské orgány k tomu, aby vykonávaly svěřené úkoly, např. záleţitosti v oblasti stavebního zákona, sociálního zabezpečení, apod. V rámci výkonu samostatné působnosti si můţe obec i kraj zřizovat organizační sloţky. Příkladem zde můţe být jakákoliv obec, kterých je v ČR 6249, 34 i přesto, ţe zákon o obcích se také zmiňuje o typech obce, které se rozlišují dle určitých kritérií, avšak toto pro nás není podstatné, jelikoţ všechny fungují na stejném principu. Počet krajů v ČR je 14včetně hlavního města Praha, které bylo postaveno na úroveň kraje. I kaţdý kraj se musí z hlediska své funkčnosti řídit danými zákony, v této oblasti se od sebe výrazně neliší Organizační sloţky státu (např. ministerstva, Ústavní soud ČR, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jakoţ i postavení, zřizování a zánik organizačních sloţek státu, upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky definuje možnosti zakládání a existenci organizačních složek státu. 35 Organizační sloţka státu není právnickou osobou, není tím však nijak poznamenána její působnost nebo výkon dané činnosti. Vedoucí organizační sloţky státu vykonávají právní úkony jménem státu a své kompetence můţe dále delegovat na jiné zaměstnance organizační ČESKO. Zákon č. 219/2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 1, část první. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 25

26 sloţky. Jednotlivé sloţky mají určené základní povinnosti a úkoly, a tyto musí v rámci svých moţností plnit, a zároveň s poskytnutým majetkem účelně a hospodárně nakládat. Potvrzení o zřízení organizační sloţky je rozhodnutí zřizovatele včetně zřizovací listiny. Vznik změna či zánik organizační sloţky se musí oznamovat v Ústředním věstníku České republiky, který vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR v písemné i elektronické podobě. Dalším příkladem organizační sloţky státu kromě shora uvedených můţe být Kancelář veřejného ochránce práv, kterým je v současné době JUDr. Pavel Varvařovský 36. Tato instituce se zabývá potlačováním diskriminace, nerovného zacházení, jednání úřadů a jiných institucí, které jsou v rozporu s právem. Chrání demokratické principy v zemi Příspěvkové organizace Zřizovatelem příspěvkové organizace můţe být organizační sloţka státu, kraj nebo obec. Pro zřízení příspěvkové organizace organizačními sloţkami státu je nutné se řídit zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tyto příspěvkové organizace, tedy ty zřízené organizačními sloţkami státu, se při svém hospodaření musí řídit zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě zřízení příspěvkové organizace krajem či obcí, tedy územními samosprávnými celky, je nezbytné se řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odlišnosti příspěvkových organizací vyplývají právě z titulu zřizovatele a především v nakládání s majetkem. Příspěvková organizace zřízená organizační sloţkou státu vykonává hlavní činnost definovanou zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Hlavní činnost můţe být vykonávána za úplatu. Charakteristickým kritériem je, ţe veškeré příjmy příspěvkové organizace jsou prostředky získané pro stát, proto také tento zákon ukládá striktní dodrţování hospodárného nakládání s finančními zdroji, jejich vyuţití jen k účelům, na které jsou určeny, a na krytí nezbytných potřeb. Zřizování příspěvkových organizací územními samosprávnými celky je zcela v kompetenci příslušných zastupitelstev. Tyto se zapisují do obchodního rejstříku. Taktéţ se toto provádí zřizovací listinou, kde především nalezneme tradiční informační údaje o organizaci, a hlavní činnosti, ale také o vymezení majetku a nakládání s ním, dále také určení oblasti doplňkových činností, aj

27 Tak jak je tomu u většiny neziskových organizací zmíněných výše, i u příspěvkových organizací se hospodaří s peněţními prostředky, které získala organizace vlastní činností, a to jak z hlavních či doplňkových aktivit, dále s prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, fondů, darů, dotací a jiných zdrojů. Příkladem u příspěvkových organizací zřízené organizační sloţkou státu můţe být Národní divadlo ČR 37, které bylo zřízené Ministerstvem kultury ČR, v čele Národního divadla stojí ředitel národního divadla, jehoţ poradním orgánem je Rada Národního divadla. Představuje symbol národní identity a dědictví, ale také prostor pro uměleckou tvorbu a její vnímání. Naopak příkladem příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem, lze uvést Kojenecký ústav Most 38, jejímţ zřizovatelem je Ústecký kraj a statutárním zástupcem ředitel. Poslání kojeneckého ústavu je zajistit péči a výchovu dětem, u kterých selhala rodina Státní fondy (např. Státní fond ţivotního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury) Jedná se o právnické osoby, podléhající povinnosti zapisovat se do obchodního rejstříku. Sdruţují majetek k určitému účelu, jsou zřizovány dle příslušných zákonů, které působí jako mantinely pro jejich fungování. 39 Odkud státní fondy získávají prostředky pro své působení je zřejmé jiţ z jejich názvu, tedy ze státního rozpočtu, ale také od příspěvků fyzických a právnických osob, dotací, různých poplatků aj., ale také z výnosů z podnikání. Správcem jednotlivých fondů jsou věcně příslušná ministerstva v čele s ministrem, který zodpovídá za pouţití prostředků a hospodaření fondu. Zmiňované prostředky se mohou pouţít pouze k těm účelům, k nimţ byly zřízeny. V ČR jsou příkladem tyto státní fondy: - Státní fond ţivotního prostředí, upraven zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního prostředí České republiky. - Státní fond kultur, zřizován dle zákona č. 239/1192 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. - Státní fond na podporu kinematografie, zřizován podle zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

28 - Státní zemědělský intervenční fond, zřízen na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. - Fond národního majetku, zřízen na základě zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. - Pozemkový fond České republiky, zřízen dle zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. - Státní fond dopravní infrastruktury, zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. - Státní fond rozvoje bydlení, zřizuje se zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Subjekty, o nichţ to stanoví zvláštní zákon Jedná se o organizace, které jsou upravovány a zřízeny zvláštním zákonem, jejich účel je uveden v zákonech jednotlivě příslušných k dané instituci. Příkladem jsou zde: - Česká televize a Český rozhlas, zřízena zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů - Profesní komory: o Komora daňových poradců, zřízena zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky o Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora jsou zřízeny stejným předpisem, a to zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře o Komora auditorů, zřízena zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech o Česká advokátní komora, zřízena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii o Notářské komory, zřízeny zákonem č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), aj. Typickou charakteristikou profesních komor je sdruţování stejnorodých profesí pod jeden celek. Pro výkon dané profese je většinou povinné členství v příslušné komoře. Tato následně upravuje postavení a působnost profese. Profesní komory určují kritéria provozování profesí, zajišťují zkoušky, osvědčení, a jiné potřebné záleţitosti opravňující k výkonu práce. 28

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 3/2012 strana 2 IAS 1 ZÁSADNÍ NOVELA Obsah 1. Úvod...3 2. Obecná charakteristika

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene

Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene Klastr je pro účely porovnání právních forem definován jako soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 7. května 2009 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více