Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína Mazancová Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne Adam Tomáš

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce Ing. Pavlíně Mazancové za uţitečné rady a věcné připomínky, které mi během vypracování poskytla. Také bych rád poděkoval ředitelce Oblastní Charity Ústí nad Labem, Mgr. Petře Szaffnerové Bímonové, dále finanční manaţerce Mgr. Ivě Ptáčníkové z Poradny pro občanství/občanská a lidská práva a finančnímu řediteli Člověku v tísni panu Ing. Janu Kamenickému za jejich cenný čas věnovaný rozhovoru na uvedené téma práce.

4 Anotace Předmětem diplomové práce je analýza a komparace existence a fungování neziskových organizací se zaměřením na financování, management a marketing. Jako metody pro získání potřebných dat jsem si zvolil standardizovaný rozhovor s vedoucími pracovníky vybraného vzorku neziskových organizací a anketní šetření v Ústí nad Labem. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V teoretické části se věnuji představení dané problematiky, kde k teorii poskytuji získané informace o jednotlivých neziskových organizacích, které vychází zejména z rozhovorů s představiteli tří zvolených neziskových organizací poskytujících sociální sluţby, a tedy Poradny pro občanství/občanská a lidská práva, Člověka v tísni a Oblastní Charity Ústí nad Labem. Na základě zjištěných informací jsem provedl zhodnocení způsobu financování, fungování managementu a marketingu v závislosti na existenci neziskové organizace. V závěru tyto informace porovnávám, poskytuji svůj náhled na dané skutečnosti a navrhuji případná opatření. Klíčová slova: Neziskové organizace, management, marketing, financování. Annotation The subject of diploma work is the analysis and comparison of the existence and functioningof nonprofit organization with a focus on financing, management and marketing. As a method for obtaining the necessary data, I chose a standardized interview with managers of a sample of non-profit organizations and questionnaire survey in Ústí nad Labem. The diploma work is divided into four chapters. The theoretical part deals with the presentation of the issue, where the theory provides the information about various non-profit organizations that is based mainly on interviews with representatives of the three selected non-profit organizations providing social services, and therefore the Counselling Centre for Citizenship/Civil and Human Rights, People in Need and the Regional Charity in Usti nad Labem. Based on founded information I realized an assessment of how financing, functioning of management and marketing depending of existence of non-profit organizations. In conclusion I compare these information, give my view of the facts and suggest possible measures. Keywords: Non-profit-organization, management, marketing, financing.

5 Obsah ÚVOD POPIS NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Působení a význam neziskových organizací Typy neziskových organizací Členění neziskových organizací Vznik a charakteristika jednotlivých typů neziskových organizací Zájmová sdružení právnických osob, která mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti Občanská sdružení včetně odborových organizací Politické strany a politická hnutí Církve a náboženské společnosti Nadace a nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu Obce a kraje Organizační složky státu (např. ministerstva, Ústavní soud ČR, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR) Příspěvkové organizace Státní fondy (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury) Subjekty, o nichž to stanoví zvláštní zákon Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Člověk v tísni Oblastní Charita Ústí nad Labem MANAGEMENT NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Definice managementu

6 2.2 Manažerské funkce Důvody rozvoje managementu v neziskových organizacích Management ve vybraných neziskových organizacích Manažerské funkce v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva Manažerské funkce v Člověku v tísni Manažerské funkce v Oblastní Charitě Ústí nad Labem MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Definice marketingu Funkce marketingu Důvody rozvoje marketingu v neziskových organizacích Úspěšný marketing v neziskové organizaci Marketing v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva Marketing v Člověku v tísni Marketing v Oblastní Charitě Ústí nad Labem FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Fundraising Zdroje financování neziskových organizací Daňové výhody neziskových organizací Principy úspěšného fundraisingu Financování v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva Financování v Člověku v tísni Financování v Oblastní Charitě Ústí nad Labem Problémy financování neziskových organizací...87 ZÁVĚR

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SCHÉMAT: SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK: SEZNAM PŘÍLOH

8 Úvod Hlavním cílem této práce je objasnit podmínky existence, vzniku a fungování neziskové organizace ve spojitosti s působením financování, managementu a marketingu. V této práci jsem se zaměřil především na nestátní neziskové organizace poskytující sociální sluţby. A jak uvádí Plamínek 1, fungování neziskové organizace, je stavba o dvou základních pilířích, těmi pilíři jsou prostředky a lidé. Lidé jsou hlavním kvalitativním faktorem činností, společně s prostředky tvoří faktor kvantitativní, jenţ vymezuje moţnosti neziskové organizace. Proto je záměrem této práce zabývat se oběma pilíři. Konkrétními organizacemi, z nichţ jsem čerpal informace pro praktickou část své práce, jsou 3 neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sluţeb v Ústí nad Labem, které však mají celostátní působnost a kaţdá z nich disponuje s více jak 50 zaměstnanci. Jedná se o Obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, Občanské sdruţení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva (PPO) a Církevní společnost Oblastní charita Ústí nad Labem. Jako nejvhodnější technika sběru dat se mi v tomto případě jevil hloubkový standardizovaný rozhovor s řídícím pracovníkem organizace, resp. manaţery či řediteli zmiňovaných organizací. Tento způsob sběru dat je nástrojem kvalitativního výzkumu, poskytuje lepší porozumění problematice a moţnosti proniknout do myšlení dotazovaného. V rozhovoru jsem pouţil kombinaci otevřených a uzavřených otázek. Výhodou byla předem připravená osnova otázek, resp. dotazník, který napomáhal tomu, abychom se v rámci rozhovoru nevzdalovali od tématu. Odpovědi z rozhovoru jsem z části zapisoval do dotazníku, ale také nahrával na diktafon (nahrávací zařízení). Osobní kontakt pomohl zabránit případnému zkreslení či dezinterpretaci dotazovaného, jelikoţ mou přítomností je moţné poskytnout dodatečné vysvětlení či doplnění otázky. Další výhodou je také komparabilita díky standardizaci rozhovoru. Nevýhodou hloubkového rozhovoru je náročnost z hlediska času, zainteresovanost dotazovaného, schopnost dotazujícího vzbudit důvěru u dotazovaného. Existuje také moţnost zkreslení informací prostřednictvím dotazujícího, který můţe vědomě ovlivňovat dotazovaného, avšak při dotazování jsem sesnaţil zdrţet vlastního hodnocení či 1 PLAMÍNEK, J. a kol. Řízení neziskových organizací, první český rádce pro pracovníky v občanských sdruženích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, církvích a zdravotnicích zařízeních. 1. vydání. Praha: Nadace Lotos, ISBN Str

9 kladenídoplňujících sugestivních otázek. Usiloval jsem o neovlivňování odpovědí dotazovaného. Pro způsob zkoumání jsem zvolil typologickou, resp. srovnávací metodu, která spočívá ve srovnávání vlastností daných typů vybraných subjektů a dat o nich získaných. Poznatky, o které se opírá má práce, jsou spojené i s introspekcí, tedy obsahem nebudou pouze teoretické a zjištěné praktické informace, ale i mé osobní znalosti a pracovní zkušenosti v neziskových organizacích. Jako doplňkovou aktivitu pro získání určitého pohledu ze strany uţivatelů sluţeb a statků poskytovaných neziskovými organizacemi, jsem provedl anketní dotazníkové šetření s dvěmia jednoduchými otázkami, přičemţodpovědi sicenevytvořily reprezentativní výstupy, ale jsou určitou zpětnou vazbou od lidí, která můţe poskytnout náhled na řešenou problematiku. Toto proběhlo během jednoho dne v měsíci březnu 2013 v Ústí nad Labem poblíţ Mírového náměstí, kde jsem oslovil celkem 30 respondentů. 9

10 1 Popis neziskových organizací Neziskovou organizaci lze jednoduše popsat jako: Organizaci, která není zřízena nebo založena za účelem podnikání, musí být právnickou osobou, s výjimkou organizačních složek. 2 Nutno podotknout, ţe většina neziskových organizací můţe podnikat, avšak toto činí jen doplňkově a v zájmu své hlavní prospěšné činnosti. Z uvedené definice je moţné logicky vyvodit, ţe neziskové organizace nemohou být podnikem, který je naopak zakládán za účelem dosaţení zisku. Neziskové organizace se tedy budou podstatně odlišovat od trţních společností v ekonomice, a to v klíčových faktorech, jimiţ jsou financování, management a marketing. Neziskové organizace se zprvu budou zabývat podstatou svého poslání, aţ poté se zajímají o výši příjmů, i kdyţ ta představuje základ pro jejich fungování. Dle Majduchové 3 lze popsat, resp. charakterizovat neziskové organizace v několika bodech, které většinu typů neziskových organizací sjednocují, jsou jimi: a) Formální struktura. Neziskové organizace jsou institucionalizované, mají právní subjektivitu, všechny musí absolvovat registrační proces, a v jeho rámci předloţit určité dokumenty. b) Nevytvářet zisk, resp. jako hlavní cíl nemají vytvářet zisk, který by si majitelé mezi sebou rozdělili. c) Produkce statků je omezené konkrétním sortimentem. Ve většině případů se jedná o statky a sluţby, které se vytváří ve prospěch ochrany a rozvoje člověka ve všech oblastech. d) Samosprávný princip. Neziskové organizace jsou nezávislé, vytváří své vlastní kontrolní mechanismy v rámci organizační struktury. e) Příspěvky z veřejných rozpočtů. I přesto, ţe mohou být soukromé, nic jim nebrání v tom, aby dostávali příspěvky z veřejných rozpočtů. f) Velký podíl dobrovolnické práce. 2 RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace. 10. vydání, Olomouc: ANAG, 2009, ISBN Str MAJDUCHOVÁ, Helena., a kol. Neziskové organizace, 1. vydání, Bratislava: Sprint, 2004, ISBN Str

11 1.1 Působení a význam neziskových organizací V případě působení a určení významu neziskových organizací je nutné vymezit postavení neziskových organizací v národním hospodářství, které je uvedeno v níţe uvedeném schématu, dle kritéria financování. Schéma č. 1: Členění národního hospodářství dle kritéria financování: Národní hospodářství Ziskový sektor Neziskový sektor Soukromý Státní Obecní Veřejný Soukromý Domácnosti Zdroj: Kyzlink,V. (2001) 4 Ziskový sektor získává prostředky pro své fungování tím, ţe prodává své sluţby či zboţí za trţní cenu, která je určena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Cílem je zisk. Neziskový sektor disponuje prostředky pro své fungování skrze přerozdělovací procesy. Cílem není zisk, ale dosaţení uţitku, a to ve většině případů ve formě veřejné sluţby. Subjekty v neziskovém veřejném sektoru (tzv. veřejnoprávní) jsou financovány z veřejných financí, jejich řízení a kontrola podléhá veřejné správě, rozhoduje se v ní veřejnou volbou. Cílem je poskytování veřejné sluţby. Kam můţeme zařadit například organizační sloţky, příspěvkové organizace, obce, kraje, aj. Subjekty v neziskovém soukromém sektoru (tzv. soukromoprávní) získávají finanční prostředky od soukromých fyzických a právnických osob, které vkládají své soukromé finance do dané produkce nebo distribuce statků, aniţ by jim tento vklad přinesl finančně vyjádřený zisk. Cílem je přímý uţitek. Jako příklady zde můţeme uvést občanská sdruţení včetně odborů, zájmová sdruţení právnických osob, sdruţení bez právní subjektivity, nadace, nadační fondy, aj. Jsou to především organizace, které zajišťují potřeby v oblastech sociálního 4 KYZLINK, Vladimír, a spol. Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ISBN , str

12 zabezpečení a pomoci, humanitární, ţivotního prostředí, kulturní, tělovýchovné a sportovní, ochraně lidského ţivota apod. Těmto subjektům, tedy soukromoprávním se ve své práci budu zabývat šířeji. Subjekty v tomto sektoru jsou velmi podstatné, neboť: Neziskový soukromý sektor se primárně věnuje takovým problémům, při jejichž řešení selhává trh i veřejný sektor, tedy problémům, u kterých dochází k tržnímu či vládnímu selhání. 5 Coţ je moţné povaţovat za jeden z důvodů jejich vzniku. V případě trţního selhání je moţné uvést jako příklad neznalost produktů a sluţeb spotřebitelem, nedostatečná informovanost, apod. U vládního selhání se lze zmínit o neschopnosti zmírnit sociální napětí ve společnosti či nemoţnosti uspokojit potřeby určitých menšin při poskytování veřejných statků. Sektor domácností je sloţen z lidí, kteří svým vstupem na trh produktů a trh výrobních faktorů zasahují do koloběhu finančních toků. Podílí se na formování společnosti, coţ následně ovlivňuje kvalitu i chod neziskových organizací. Tento sektor je moţné interpretovat jako prapůvodce neziskových organizací, současným příkladem můţe býtspolečenství vlastníků jednotek (bytových). Z hlediska významu neziskových organizací je potřeba se zmínit o jejich funkcích ve společnosti, které Majduchová 6 definuje takto: 1. Servisní funkce poskytují různé druhy prospěšných sluţeb pro veřejnost. 2. Inovační funkce zdroj inovací jakéhokoliv druhu, od technologických, po metody vzdělávání či sociální práce aţ po inovační postupy v aktivizaci občanů. 3. Advokační funkce je chápána jako obhajování nebo prosazování práv a zájmů jednotlivců či skupin. 4. Expresivní funkce vytváří prostor pro poznávání odlišností a různorodost kultur, jazyků, ras, aj. Skrze tyto aktivity v sobě lidé začnou poznávat určitý zájem, schopnosti, nadání, který je v běţném ţivotě potlačené, nerozvinuté. 5. Funkce budování komunit (demokratizační) chápána jako účast a aktivizace občanů na správě věcí veřejných, dává lidem moţnost ovlivnit veřejnou politiku a veřejné mínění. 5 STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie pro školu i praxi, 1. vydání. Praha: Computer Press, ISBN Str MAJDUCHOVÁ Helena a kol. Neziskové organizace, 1. vydání. Bratislava: Sprint, 2004, ISBN Str

13 1.2 Typy neziskových organizací Kaţdý typ neziskové organizace je zřízený vlastním právním předpisem, který upravuje jeho účel zřízení, vznik, zrušení, hospodaření či kontrolu. Dle zákona o č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu existují tyto neziskové organizace, přičemţ jejich soupis není vyčerpávající. - Zájmová sdruţení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti - Občanská sdruţení včetně odborových organizací - Politické strany a politická hnutí - Registrované církve a náboţenské společnosti - Nadace a nadační fondy - Obecně prospěšné společnosti - Veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu - Obce a kraje - Organizační sloţky státu (např. ministerstva, Ústavní soud ČR, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR) - Příspěvkové organizace - Státní fondy (např. Státní fond ţivotního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury) - Subjekty, o nichţ to stanoví zvláštní zákon (např. Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka, profesní komory Česká lékařská komora, Česká advokátní komora, Komora auditorů, atd.) Shora uvedený výčet neziskových organizací se však můţe dále členit, a to na základě různých kritérií, které jsou uvedeny níţe Členění neziskových organizací Členění dle zakladatele je téměř totoţné s popsáním role neziskových organizací v národním hospodářství v kapitole 1.1. Logicky však lze odvodit, ţe dle zakladatele se neziskové organizace dělí na veřejné a soukromé, přičemţ u veřejných je zřizovatelem stát, kraj či obec a u soukromých jimi jsou společnosti či konkrétní osoby, skupina osob. Členění dle způsobu financování: 13

14 - Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů - Organizace financované z části z veřejných rozpočtů - Organizované financované z různých zdrojů (dotace, sbírky, vlastní činnost, sponzoring, aj.) - Organizace financované především z výsledků realizace svého poslání. Členění dle globálního charakteru poslání je moţné rozdělit takto: - Organizace veřejně prospěšné uspokojují potřeby široké veřejnosti, tedy všech, kteří poskytované statky potřebují. - Organizace vzájemně prospěšné uspokojují potřeby uzavřenému okruhu osob, které jsou členy, příp. blízkými. Rozdělení dle typu převládající činnosti: - Organizace servisní poskytují sluţby různého druhu. - Organizace advokační obhajují práva a zájmy různých skupin lidí anebo celé veřejnosti. Rozdělení podle oborové činnosti, tedy prováděné činnosti: - Kultura, památky, umění - Vzdělávání - Zdravotní péče - Sociální sluţby - Sport, rekreace - Ţivotní prostředí - Komunitní rozvoj a bytové hospodářství - Občanskoprávní osvěta a politické organizace - Organizování dobročinnosti - Náboţenství a církve - Profesní komory, svazy a odbory - Ostatní (např. výkon veřejné správy) 14

15 1.3 Vznik a charakteristika jednotlivých typů neziskových organizací Pokud si budeme klást otázku, z jakých důvodů vznikají jednotlivé neziskové organizace, odpovědí je několik: Jednak jsou dány nutností zajistit výkon veřejné správy, jednak vyplývají z potřeby a uplatnění svobody sdružování se a také ze snahy pomoci bližním, jež vyplývá z lásky k lidem (filantropie). 7 Existuje také určitý proces vzniku z hlediska tlaku na rozmach neziskových organizací, jak uvádí Salamon, 8 není pouze jedna hybná síla, ale několik směrů, a to tlaky zdola, zvenku a shora. Tlaky zdola představují jednoduše snahy lidí změnit svůj ţivot k lepšímu. Tyto snahy většinou vycházely z nespokojenosti se společenským zřízením, proto se od počátku civilizované společnosti začaly vytvářet místní spolky, kluby, společenství, hnutí, apod., s cílem chránit zájmy dané skupiny lidí. V případě tlaků zvenku jde o odraz podpory tlaků zdola a významnou roli zde měla především církev a soukromé dobrovolné organizace. Tyto instituce vystupovaly jako obhájci chudých, ale také nástrojem podpory růstu protestních hnutí, coţ je známo především ve střední Evropě koncem 80.tých let proti komunistickým reţimům. U tlaku shora jde o úkony vládní politiky, která tímto podporuje neziskové organizace za účelem sníţení rozsahu vládních výdajů na sociální záleţitosti a podpořit rozvoj neziskových organizací v zemi. Tyto tlaky jsou však úzce propojeny s krizemi, nejen ekonomickými, ale celospolečenskými, kterými lidé na světě během svého vývoje prochází. 7 TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie. 1. vydání, Příbram: Professional Publishing, ISBN Str SALAMON, L. M., Partners in Public Service: government nonprofit relations in modernwelfarestate, 1. vydání. Baltimore: JohnsHopkinsUniversity,1995. ISBN Str

16 1.3.1 Zájmová sdruţení právnických osob, která mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti. K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob. 9 Lze interpretovat, ţe se jedná o korporaci, protoţe účastníci jsou právnické osoby, a musí být zaloţena za jiným účelem neţ dosahování zisku, pak bude splňovat statut neziskové organizace. Právní úprava pro ně existuje v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. K založení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli nebo schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi. 10 Tak jako u většiny organizací je zde potřeba vypracování stanov, ve kterých se určí název, sídlo a předmět činnosti sdruţení, dále majetkové poměry, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, orgány sdruţení a vymezení jejich působnosti, způsob zrušení a naloţení s jeho likvidačním zůstatkem. Právní způsobilost sdruţení nabývá zápisem do registru vedeného krajským úřadem příslušného dle sídla sdruţení. Můţe být zrušeno dohodou zřizovatelů, uplynutím doby (pokud bylo zřízena na dobu určitou), dosaţení cíle určeného při zaloţení a rozhodnutím státního orgánu. Příklad zájmového sdruţení právnických osob můţe být Euroregion Krušnohoří, 11 které vzniklo jako regionální zájmové sdruţením měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, které se zaměřují na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst a jiných partnerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmenovaných okresů, obcí a měst v okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo. Předmětem jejich činnosti je zejména koordinační, poradenské a informační činnost k tomu, aby se vytvořila přátelská spolupráce subjektů. Uvedené činnosti jsou spojeny s oblastmi rozvoje kultury, mezinárodní dopravy, ekologie, zdravotnictví, územního a regionálního plánování, aj Občanská sdruţení včetně odborových organizací Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich. Občanská sdružení 9 ČESKO. Zákon č. 40/1964 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 20f. Dostupné z 10 KOČÍ, Petr a kol., Nevýdělečné organizace, 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 201. ISBN Str

17 jsou právnickými osobami. Členy sdružení však mohou být i právnické osoby. Do postavení sdružení a jejich činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. 12 Občanská sdruţení jsou jako forma neziskové instituce vyuţívána zejména při činnosti zájmových sdruţení, ekologických hnutí, sportovních klubů, poskytování sociálních sluţeb a dalších, s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku fungování tohoto subjektu. Právní úprava, podle které se občanské sdruţení řídí je zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Lidé mají plné právo se sdruţovat bez povolení státního orgánu. Výjimky tvoří politické strany a hnutí, sdruţování k výdělečné činnosti či výkonu určitých povolání a v církvích a náboţenských společností. Vzniká registrací na Ministerstvu vnitra, přičemţ je nutné evidovat sdruţení u Českého statistického úřadu, který vede evidenci sdruţení. Návrh registraci podávají nejméně 3 členové (jeden z nich minimálně 18ti letý), kteří jsou zároveň přípravným výborem občanského sdruţení, avšak jeden z nich musí být zmocněncem k jednání za výbor. Identifikační údaje těchto osob musí být uvedeny v samotném návrhu. K tomuto je nutné připojit stanovy, které obsahují název sdruţení, sídlo sdruţení, cíl činnosti, orgány sdruţení, ustanovení o organizačních jednotkách a zásady hospodaření sdruţení. Hospodaření v občanském sdružení se řídí obecnými předpisy a vše, co není právně upraveno, je nutné zakotvit do stanov. 13 Jeden z příkladů občanského sdruţení v Ústeckém regionu můţe být Sdruţení vodních motoristů Velké Ţernoseky 14. Sdruţení spojuje osoby se stejným zájmem o lodě a aktivity kolem řeky Labe v okolí obce Velké Ţernoseky. Záměrem je péče o provoz přístavu, bezpečnost na něm, ochranu ţivotního prostředí, vykonávají povodňové aktivity, chrání své společné zájmy a nedosahují zisku. Do svého sdruţení přivítají bez větších podmínek (zpravidla jen členský příspěvek) jiného člena, který však musí respektovat dané stanovy sdruţení a naplňovat zmiňovaný záměr a cíl. Z hlediska členů je zde nutné si uvědomit, ţe tito mají jiné postavení, neţli zaměstnanci, coţ působí sporně především v moţnosti vyplácet členům odměny a náhrady. Zdrojem financování, zde však můţe být dosahování zisku, ale tento musí být vyuţit takovým 12 ČESKO. Zákon č. 83/1990 o sdruţování občanů. Sbírka zákonů České republiky. 2, odst Dostupné z 13 RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace. 10. vydání, Olomouc: ANAG, 2009, ISBN Str

18 způsobem, aby došlo k rozvoji dané zájmové činnosti a poslání sdruţení. Občanské sdruţení zaniká rozhodnutím členů nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. Občanské sdruţení patří mezi nejčastěji zakládanou formou neziskové organizace, svědčí o tom i statistický údaj, a to aktivních občanských sdruţení včetně odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v ČR je vedeno u Ministerstva vnitra ČR k lednu Politické strany a politická hnutí Občané mají právo se sdružovat v politických stranách či v politických hnutích. Výkon práva v těchto organizacích slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy, aniž by bylo třeba povolení státního orgánu. 16 Tyto práva jsou jim dány zákonem č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a politických hnutích. Jedná se o sdruţení, která jsou dobrovolná a vţdy jen skládající se z členů fyzických osob starších 18 let. Kaţdý však můţe být členem pouze jedné strany či hnutí. Je zde také nutná registrace na Ministerstvu vnitra ČR, přičemţ návrh na registraci podává přípravný výbor strany či hnutí. K návrhu je nutné doloţit petici nejméně tisíce občanů, kteří vyţadují vznik strany či hnutí, samozřejmostí jsou také stanovy, jejichţ obsahem je název a zkratka strany či hnutí, sídlo, cíle, práva a povinnosti členů, organizační jednotky, orgány, zásady hospodaření, způsob určení členských příspěvků a způsob naloţení s majetkovým zůstatkem při případné likvidaci nebo zrušení strany či hnutí. Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně ČR k informaci výroční finanční zprávu o jejich fungování. 17 K zrušení hnutí či strany dochází vlastním rozhodnutím, které je buď ve formě dobrovolného rozpuštění, sloučení s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské sdruţení. Pokud nepředloţí Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu v dané lhůtě. Rozhodnutí soudu o rozpuštění ČESKO. Zákon č. 424/1991 o sdruţování v politických stranách a politických hnutích. Sbírka zákonů České republiky. 1. Dostupné z 17 KOČÍ, Petr a kol. Nevýdělečné organizace, 8. vydání, Praha: WoltersKluwer, 201. ISBN str

19 V České republice je registrováno u Ministerstva vnitra ČR 85 aktivních politický stran a 68 aktivních politických hnutí k lednu Představitelé z těchto stran mají šanci na základě voleb občanů ovlivňovat politické a celé občanské dění v České republice. Tuto moc získávají v případě zvolení do parlamentu České republiky, který představuje zákonodárnou moc země. Kaţdá politická strana má svá hesla, na kterých jsou postaveny jejich programová východiska a principy. Jako příklad si můţeme uvést Politickou stranu TOP 09 a starostové 19, jejich hesla jsou Tradice, odpovědnost a prosperita. Pod těmito slovy nalezneme politickou stranu, která vychází z evropských tradic křesťansko-ţidovské kultury, dbá na morální hodnoty obsaţené v jejím duchovním odkazu a tradicích. Snaţí se rozvíjet českou kulturu a její historii ve všech oblastech. Odpovědnost správců a lidí, kteří vystupují pod stranou a jsou na určité veřejné pozici, nikoliv aby docházelo ke krytí a korupci. Snaţí se o prosperitu a blahobyt, jenţ bude naplňovat svobodný trh vymezený jasnými a přehlednými pravidly, na která musí dohlíţet efektivně fungující instituce. Podstatu shora uvedených slov však shledávám v případě jejich skutečného plnění a jednání právě v souladu s hesly a programem politické strany či hnutí Církve a náboţenské společnosti Církve a náboženské společnosti vznikají dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhodují o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí. Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost. Církve a náboženské společnosti ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech. 20 Jedná se o právnickou osobu, která vzniká dnem, kdy byla registrována na Ministerstvu kultury ČR. Je zde taktéţ podmínka 3členného přípravného orgánu, skládajících se z fyzických osob (jedna z nich minimálně 18ti letá). Návrh na registraci musí obsahovat charakteristiku církve a náboţenské společnosti, jaké má poslání a učení, dále podpisy nejméně 300 zletilých občanů ČR, kteří se hlásí k církvi a chtějí její registraci, základní dokument coţ je obdoba stanov (obsahuje název církve, poslání, sídlo, orgány církve, osobní ČESKO. Zákon č. 3/2002 o svobodě náboţenského vyznání a postavení církve a náboţenských společností. 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 19

20 údaje členů, organizační strukturu, způsob odvolávání a ustavování duchovních, způsob schvalování změn v základním dokumentu, zásady hospodaření, práva a povinnosti osob hlásících se k církvi, způsob naloţení s likvidačním zůstatkem). V případě hospodaření s majetkem se církve a náboţenské společnosti řídí zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem. I církev má povoleno podnikat, ale pouze tak, aby podnikatelské aktivity byly vykonávány jen jako doplňková výdělečná činnost v zájmu naplnění svého poslání. Důleţité je, aby ţádná víra v církvích či náboţenských společnostech neporušovala právní předpisy země či ohroţovala demokratické zásady státu, v opačném případě dojde k zrušení církve. Dalším důvodem zrušení můţe být situace, kdy nebyly po dobu delší neţ 2 roky ustanoveny orgány registrované církve či náboţenské společnosti, nebo na základě ţádosti církve či náboţenské společnosti. V současné době má Ministerstvo kultury ČR evidováno v registru 33 aktivních církví a náboţenských společností k lednu Jako příklad můţeme uvést Českobratrskou církev evangelickou, která je společenstvím křesťanů, tedy těch kdo věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Jeţíše z Nazareta Nadace a nadační fondy Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práva nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Jsou právnickou osobou. 23 Nadace disponuje nadačním jměním a ostatním majetkem, nadační jmění lze definovat jako peněţní vyjádření souhrnu peněţitých i nepeněţitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. Zřizovatelem nadace můţe být kterákoli fyzická či právnická osoba buď jednotlivě, nebo společně. K tomu, aby se mohla zřídit je potřeba dotace majetku tedy vkladem nadačního jmění na začátku či v průběhu činnosti. K zřízení dochází písemnou zakládací smlouvou případně závětí s ověřenými podpisy zakladateli či jednoho zakladatele. Lze ji nazvat nadační listinou, ČESKO. Zákon č. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech, 1, odst Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 20

21 která by měla obsahovat název a sídlo nadace, údaje o zřizovatelích, vymezení účelu zřízení, výše vkladu, počet členů správní a dozorčí rady, pravidla pro vymezení nákladů, určení osoby, která spravuje vklady a podmínky poskytování nadačních příspěvků. Vznik samotné nadace nastává dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeným místně příslušným okresním soudem, kam se doloţí zmiňovaná nadační listina a doklady o vkladech do nadace. Podmínkou pro fungování je, ţe celková hodnota nadačního jmění nesmí být niţší neţ ,- Kč, a to po celou dobu působení. Jměním můţe být peněţními prostředky, cennými papíry, nemovitými či movitými věcmi majetkovými právy a podíly, aj. Zmiňované jmění, dle logického úsudku, nemůţe být pouţito jinak, neţ k tomu za jakým účelem byla nadace či nadační fond zřízen, musí být v souladu s nadační listinou. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné, aby si nadace nebo nadační fond vedli účetnictví. Pokud bude mít jeden z těchto subjektů roční úhrn celkových nákladů nebo výnosů případně majetek převyšující ,- Kč za rok, je nutné nechat si roční účetní závěrku ověřit auditorem. Zánik je obdobný jako u předchozích neziskových organizací, a tedy dosaţením účelu, rozhodnutím soudu o zrušení nadace a rozhodnutím o úpadku. Příklad existující nadace můţe být Nadace Tlapka 24 v obci Ţim a Proboštově u Teplic. Důvod zaloţení této nadace a zároveň cílem je výstavba nového útulku pro psy a jeho následný provoz. Důvody zaloţení jsou humanitární a po splnění účelu, bude nadace zrušena Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, přičemž platí, že její výsledek hospodaření nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, ani zaměstnanců obecně prospěšné společnosti, ale musí být vždy použit na poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. 25 Vzniká sepsáním zakladatelské smlouvy, a to fyzickou či právnickou osobou, tak i státem. Poté je nutné podat návrh na zápis o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností vedený příslušným soudem. Obsahem zakladatelské smlouvy by mělo být: název, sídlo a IČ ČESKO. Zákon č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech. 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 21

22 zakladatele pokud jde o právnickou osobu, název a sídlo o.p.s., druh obecně prospěšných sluţeb, podmínky poskytování daných druhů sluţeb, dobu, na kterou se zakládá, údaje o řediteli o.p.s., údaje o členech dozorčí rady, hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, moţnosti odměňování způsob stanovení výše odměny členů správní rády, dozorčí rady a ředitele. Výsledek z jejich činnosti a hospodaření je vţdy převáděn do rezervního fondu. Podnikání je zde také povoleno, ale opět jako doplňkové činnosti stanovené zákonem výše uvedeným, a to v zájmu činnosti o.p.s. S odkazem na shora uvedenou definici, ţe obecně prospěšné společnosti poskytují obecně prospěšné sluţby, lze tyto sluţby vymezit v širokém poli působnosti, a to na oblasti kultury, ekologie, sociální péče, vědy, sportu, vzdělávání, humanitární pomoc, zdraví, ochrany ţivota, aj. K zrušení o.p.s. můţe dojít z důvodu uplynutí doby, na kterou byla o.p.s. zaloţena, dosaţení účelu, rozhodnutím správní rady, vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, rozhodnutím soudu či prohlášením konkurzu na majetek. Praktickým příkladem obecně prospěšné společnosti můţe být Tyfloservis, o.p.s., 26 s centrálním sídlem v Praze a krajskými pobočkami v krajských městech. Důvodem a zároveň cílem zaloţení této obecně prospěšné společnosti je podpora, poskytování informací a nácvik dovedností lidem, kteří přes váţné zrakové potíţe hledají cestu k co nejsamostatnějšímu ţivotu. Působí téţ na společnost zejména osvětou, aby dokázala přispívat k jejich samostatnosti a pomohla tam, kde je potřeba Veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu Veřejné vysoké školy jsou zákonem definovány jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 27 V ČR je moţné vysoké školy rozdělovat dle zřizovatele, a to na veřejné vysoké školy, soukromé nebo státní, přičemţ uţ z jejich rozdělení vyplývá, kdo je zřizovatelem daného typu vysoké školy. Veřejná vysoká škola se zřizuje a ruší zákonem. Má své vlastní vnitřní předpisy, které upravují organizaci a její činnost, k řízení disponuje samosprávnými akademickými orgány. Ve věcech hospodaření a dodrţování vnitřních předpisů veřejné ČESKO. Zákon č. 111/1998 o vysokých školách, 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 22

23 vysoké školy pečuje kvestor. Škola vlastní majetek, který ji slouţí k činnostem, k nimţ byla zřízena, můţe taktéţ provozovat doplňkovou činnost k získání jiných finančních zdrojů, které mají být spojené s činností hlavní. Jako příklad můţeme uvést Univerzitu Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, která byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 314/1991 Sb., a to se třemi fakultami a jedním ústavem, přičemţ v současné době má jiţ sedm fakult, sociálně ekonomickou, umění a designu, výrobních technologií a managementu, ţivotního prostředí, filozofickou, pedagogickou a přírodovědeckou. Nalezneme zde také ústav zdravotnických studií. Veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zvláštním zákonem 28 o podpoře výzkumu a vývoje a inovací. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství. 29 V případě vzniku veřejných výzkumných institucí dochází k jejich zaloţení zřizovací listinou, zapisuje se do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Zřizovatele můţe být klidně Česká republika skrze své ústřední orgány, nejčastěji je jím ministerstvo anebo můţe být zřízena Akademií věd České republiky, a to by byla v pozici organizačních sloţek ČR. Taktéţ je zde povolena doplňková výdělečná činnost, která musí být však ve spojitosti s hlavní činností a v jejím zájmu. Příkladem zde můţe být Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech 30. Předmět hlavní činnosti této instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k vyuţití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, a to jak písemnou formou, tak ústní. Do školských právnických osob lze zařadit všechny předškolní instituce, základní, střední, vyšší odborné a některá jiná vzdělávání ve školách a školských zařízeních. V zákoně jsou 28 ČESKO. Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. 2, odst. 2. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 29 ČESKO. Zákon č. 341/2005 o veřejných institucích, 2. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z

24 přesně vymezeny podmínky, podle nichž vzdělávání a výchova v těchto zařízeních může být provozována. 31 Zřizovateli právnických osob podle zvláštního právního předpisu shora uvedených, tedy od předškolní výchovy aţ po vyšší odborné či jiné vzdělávání a výchovu uskutečňující se ve školách a školských zařízeních, mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, ministerstva, registrované církve a náboţenské společnosti aj. Tato zřizovaná školská zařízení mohou mít formy školských právnických osob, příspěvkových organizací nebo právnických osob dle zvláštních právních předpisů. V oblasti školství je tedy moţné se střetnout s více typy právnických osob, důleţité je zjištění, dle jakého právního předpisu je subjekt zřízen (školský zákon, obchodní zákoník). Tyto zmiňované instituce mají také povoleno provádět doplňkovou výdělečnou činnost, která však nesmí omezovat tu hlavní činnost, měla by jí naopak podporovat, chránit a rozvíjet (např. rozvíjet znalosti učitelů). Příkladem by zde mohla být jakákoliv mateřská škola či základní škola, střední škola aj Obce a kraje Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 32 Kraj je územním společenstvím občanů, jemuž náleží právo na samosprávu 33 Obce a zároveň kraje se formují buď funkčně, tedy přirozenou cestou nebo politicky, tedy vyšší cestou, na příkaz z nadřízených institucí. Oběma územně samosprávným celkům na základě k nim vázaným zákonům, náleţí právo na samosprávu. To znamená podílet se na řízení a úpravě společenského dění na svém území a v zájmu svých obyvatel. Kaţdá obec je vţdy součástí vyššího územního samosprávného celku, coţ představuje kraj, který je nadřazenou institucí obce. Zákon o obcích i zákon o krajích nás dále informují o postavení obce i kraje jako veřejnoprávních korporací, přičemţ kaţdá má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích pod svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Jelikoţ obec i kraj musí nějakým 31 ČESKO. Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 32 ČESKO. Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení). 1,díl 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 33 ČESKO. Zákon č. 129/2000 o krajích (krajské zřízení). 1,díl 1. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 24

25 způsobem hospodařit, mají povoleno podnikat, zakládat obchodní společnosti, musí si vést účetnictví, sestavují svůj rozpočet, atd. Tak jako kaţdý typ neziskových organizací i kraj a obec mají své orgány zřízené pro vykonávání správy. U obce jimi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. V rámci kraje se zřizují zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad a zvláštní orgány kraje. Oba samosprávné celky spravují záleţitosti ve veřejném zájmu, a to buď samostatně, resp. v samosprávné působnosti nebo přenesené působnosti. Do samosprávné působnosti můţe stát zasahovat jen v rámci stanoveného zákona, avšak v přenesené působnosti je obcí či krajem, resp. jejími orgány vykonávána státní správa. Dochází k delegování moci od státu na obecní či krajské orgány k tomu, aby vykonávaly svěřené úkoly, např. záleţitosti v oblasti stavebního zákona, sociálního zabezpečení, apod. V rámci výkonu samostatné působnosti si můţe obec i kraj zřizovat organizační sloţky. Příkladem zde můţe být jakákoliv obec, kterých je v ČR 6249, 34 i přesto, ţe zákon o obcích se také zmiňuje o typech obce, které se rozlišují dle určitých kritérií, avšak toto pro nás není podstatné, jelikoţ všechny fungují na stejném principu. Počet krajů v ČR je 14včetně hlavního města Praha, které bylo postaveno na úroveň kraje. I kaţdý kraj se musí z hlediska své funkčnosti řídit danými zákony, v této oblasti se od sebe výrazně neliší Organizační sloţky státu (např. ministerstva, Ústavní soud ČR, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jakoţ i postavení, zřizování a zánik organizačních sloţek státu, upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky definuje možnosti zakládání a existenci organizačních složek státu. 35 Organizační sloţka státu není právnickou osobou, není tím však nijak poznamenána její působnost nebo výkon dané činnosti. Vedoucí organizační sloţky státu vykonávají právní úkony jménem státu a své kompetence můţe dále delegovat na jiné zaměstnance organizační ČESKO. Zákon č. 219/2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 1, část první. Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z 25

26 sloţky. Jednotlivé sloţky mají určené základní povinnosti a úkoly, a tyto musí v rámci svých moţností plnit, a zároveň s poskytnutým majetkem účelně a hospodárně nakládat. Potvrzení o zřízení organizační sloţky je rozhodnutí zřizovatele včetně zřizovací listiny. Vznik změna či zánik organizační sloţky se musí oznamovat v Ústředním věstníku České republiky, který vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR v písemné i elektronické podobě. Dalším příkladem organizační sloţky státu kromě shora uvedených můţe být Kancelář veřejného ochránce práv, kterým je v současné době JUDr. Pavel Varvařovský 36. Tato instituce se zabývá potlačováním diskriminace, nerovného zacházení, jednání úřadů a jiných institucí, které jsou v rozporu s právem. Chrání demokratické principy v zemi Příspěvkové organizace Zřizovatelem příspěvkové organizace můţe být organizační sloţka státu, kraj nebo obec. Pro zřízení příspěvkové organizace organizačními sloţkami státu je nutné se řídit zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tyto příspěvkové organizace, tedy ty zřízené organizačními sloţkami státu, se při svém hospodaření musí řídit zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě zřízení příspěvkové organizace krajem či obcí, tedy územními samosprávnými celky, je nezbytné se řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odlišnosti příspěvkových organizací vyplývají právě z titulu zřizovatele a především v nakládání s majetkem. Příspěvková organizace zřízená organizační sloţkou státu vykonává hlavní činnost definovanou zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Hlavní činnost můţe být vykonávána za úplatu. Charakteristickým kritériem je, ţe veškeré příjmy příspěvkové organizace jsou prostředky získané pro stát, proto také tento zákon ukládá striktní dodrţování hospodárného nakládání s finančními zdroji, jejich vyuţití jen k účelům, na které jsou určeny, a na krytí nezbytných potřeb. Zřizování příspěvkových organizací územními samosprávnými celky je zcela v kompetenci příslušných zastupitelstev. Tyto se zapisují do obchodního rejstříku. Taktéţ se toto provádí zřizovací listinou, kde především nalezneme tradiční informační údaje o organizaci, a hlavní činnosti, ale také o vymezení majetku a nakládání s ním, dále také určení oblasti doplňkových činností, aj

27 Tak jak je tomu u většiny neziskových organizací zmíněných výše, i u příspěvkových organizací se hospodaří s peněţními prostředky, které získala organizace vlastní činností, a to jak z hlavních či doplňkových aktivit, dále s prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, fondů, darů, dotací a jiných zdrojů. Příkladem u příspěvkových organizací zřízené organizační sloţkou státu můţe být Národní divadlo ČR 37, které bylo zřízené Ministerstvem kultury ČR, v čele Národního divadla stojí ředitel národního divadla, jehoţ poradním orgánem je Rada Národního divadla. Představuje symbol národní identity a dědictví, ale také prostor pro uměleckou tvorbu a její vnímání. Naopak příkladem příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem, lze uvést Kojenecký ústav Most 38, jejímţ zřizovatelem je Ústecký kraj a statutárním zástupcem ředitel. Poslání kojeneckého ústavu je zajistit péči a výchovu dětem, u kterých selhala rodina Státní fondy (např. Státní fond ţivotního prostředí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury) Jedná se o právnické osoby, podléhající povinnosti zapisovat se do obchodního rejstříku. Sdruţují majetek k určitému účelu, jsou zřizovány dle příslušných zákonů, které působí jako mantinely pro jejich fungování. 39 Odkud státní fondy získávají prostředky pro své působení je zřejmé jiţ z jejich názvu, tedy ze státního rozpočtu, ale také od příspěvků fyzických a právnických osob, dotací, různých poplatků aj., ale také z výnosů z podnikání. Správcem jednotlivých fondů jsou věcně příslušná ministerstva v čele s ministrem, který zodpovídá za pouţití prostředků a hospodaření fondu. Zmiňované prostředky se mohou pouţít pouze k těm účelům, k nimţ byly zřízeny. V ČR jsou příkladem tyto státní fondy: - Státní fond ţivotního prostředí, upraven zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního prostředí České republiky. - Státní fond kultur, zřizován dle zákona č. 239/1192 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. - Státní fond na podporu kinematografie, zřizován podle zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

28 - Státní zemědělský intervenční fond, zřízen na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. - Fond národního majetku, zřízen na základě zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. - Pozemkový fond České republiky, zřízen dle zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. - Státní fond dopravní infrastruktury, zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. - Státní fond rozvoje bydlení, zřizuje se zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Subjekty, o nichţ to stanoví zvláštní zákon Jedná se o organizace, které jsou upravovány a zřízeny zvláštním zákonem, jejich účel je uveden v zákonech jednotlivě příslušných k dané instituci. Příkladem jsou zde: - Česká televize a Český rozhlas, zřízena zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů - Profesní komory: o Komora daňových poradců, zřízena zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky o Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora jsou zřízeny stejným předpisem, a to zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře o Komora auditorů, zřízena zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech o Česká advokátní komora, zřízena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii o Notářské komory, zřízeny zákonem č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), aj. Typickou charakteristikou profesních komor je sdruţování stejnorodých profesí pod jeden celek. Pro výkon dané profese je většinou povinné členství v příslušné komoře. Tato následně upravuje postavení a působnost profese. Profesní komory určují kritéria provozování profesí, zajišťují zkoušky, osvědčení, a jiné potřebné záleţitosti opravňující k výkonu práce. 28

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV (dále jen "Sdružení") I. NÁZEV A PRÁVNÍ POVAHA SDRUŽENÍ 1. Název Sdružení: Občanské sdružení Divadlo 6. května Holešov. 2. Sdružení je nezávislým občanským

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

NEZ E I Z SKO K V O É É O R O G R A G N A IZA Z C A E C E

NEZ E I Z SKO K V O É É O R O G R A G N A IZA Z C A E C E NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více