Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2a. Informativní zpráva o personální obsazení v Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 2. Jmenování vedoucího Odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Židenice 3. Informace o situaci v lokalitě Markéty Kuncové 4. Vydání Židenického zpravodaje 7-8/ Rozpočtové opatření č. 8 podrobný rozpis rozpočtových opatření č. 5, 6 a 7 na rok Rozpočtové opatření č. 9 aktualizace rozpočtu na rok Dary členům komisí za rok Informace o petici občanů: Přestavba ŽUB modernizace na úkor občanů! 9. Informace o petici občanů: STOP hluku a vibracím na železniční trati přes Židenice 10. Koordinační harmonogram výkopových prací na rok 2006 a období Záměr komplexní rekonstrukce ulice Dulánek 11. Oprava chodníků 12. Informace o vzniku občanského sdružení Židenice pro občany 13. Varianty úprav autobusových linek v oblasti Židenice 14. Odměny ředitelům základních a mateřských škol 15. Žádost Mateřské školy, Brno, Kamenačky 28 o čerpání rezervního fondu a oznámení Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova 6 o čerpání investičního fondu 16. Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 a Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova Žádost o zvýšení kapacity školní jídelny 18. Finanční příspěvek Náboženské obci Církve československé v Brně Židenicích 19. Drahomíra Kühnelová žádost o pronájem bytu č. 2, v domě Podsednická Michal Panovský žádost o pronájem bytu č. 3, v domě Markéty Kuncové Pronájem bytu č. 1 v domě Kuldova 9 v Brně 22. Pronájem bytu č. 6 v domě Krásného 35 v Brně 23. Pronájem bytu č. 7 v domě M. Kuncové 3a 24. Pronájem bytu č. 7 v domě Jílkova 122 v Brně 25. Pronájem bytu č. 14 v domě Kosmákova 30 v Brně 26. Pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 24 v Brně 27. Záměr obce pronajmout byt č. 7 v domě Pastrnkova 71 s možností odkoupení do OV

2 2 28. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 30 v Brně pí Moravcová 29. Pronájem části zahrady u domu Kuldova 9 v Brně pí Dufková 30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 euro AWK s.r.o. 31. Změna podmínek nájemních smluv č. 22/99, č. 72/2000 a vyjádření k investičnímu záměru spol. ČEGAN TRADING, s.r.o. v areálu při ul. Koperníkově a Lazaretní v k.ú. Židenice 32. Pravidla pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek v MČ Brno-Židenice 33. Mládežnické středisko Bílá hora - nová úprava nájemních vztahů 34. Aktualizace vyjádření k odprodeji (směně) pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově 35. Směna pozemků p.č. 9760, 9791, 9792 v k.ú. Židenice při ul. Viniční za část pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Kamenačky 36. Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Jamborově 37. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 326 v k.ú. Židenice při ulici Nezamyslově 38. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/12 v k. ú. Židenice a záměr pronájmu pozemku pod garáží p. č. 5406/12 v k. ú. Židenice 39. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č v k. ú. Židenice a záměr pronájmu pozemku p. č v k. ú. Židenice 40. Pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Zábrdovice při ul. Zábrdovické 41. Záměr pronájmu pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. Balbínově 42. Záměr pronájmu pozemku pod garáží p. č. 7848/10 v k. ú. Židenice při ul. Slatinské 43. Pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ulici M. Kuncové 44. Záměr pronájmu pozemků p.č. 7482/20, p.č. 7482/21, p.č. 7551/24 a p.č. 7551/25 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 45. Smlouvy na údržbu lesoparku Bílá hora a nezalesněné části Akátek 46. Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně v městě Brně 95/2006.1/ Schválení programu 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Petra Oujezdského ověřovatelem zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 95/2006.2a - Informativní zpráva o personálním obsazení v Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 6 Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí zprávu o výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Na osadě, Brno, Koperníkova 6, která tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu 2. vyslovuje poděkování ředitelce Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova 6 Haně Novotné za dlouholeté vedení této mateřské školy a spolupráci s Městskou částí Brno Židenice.

3 3 95/2006.2/ Jmenování vedoucího Odboru výstaby a územního plánování ÚMČ Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, - Ing. Annu Provazníkovou do funkce vedoucího Odboru výstavby a územního plánování Úřadu městské části Brno-Židenice s účinností od /2006.3/ Informace o situaci v lokalitě Markéty Kuncové Rada městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí dopisy občanů bydlících v lokalitě Markéty Kuncové 2. bere na vědomí vyjádření ředitele Městské policie Brno k problematice uvedené v dopisech občanů z lokality markéty Kuncové. 95/2006.4/ Vydání Židenického zpravodaje č. 7-8/2006 Rada městské části Brno Židenice schvaluje vydání Židenického zpravodaje č. 7-8/ /2006.5/ Rozpočtové opatření č. 8 Podrobný rozpis rozpočtových opatření č. 5, 6 a 7 na rok 2006 Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpis příjmů a výdajů rozpočtového opatření č. 8 celkem ve výši tis. Kč. Toto opatření člení rozpočtová opatření č.5, 6 a 7 podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpočtové opatření č. 8 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 95/2006.6/ Rozpočtové opatření č. 9 Aktualizace rozpočtu na rok 2006 schvaluje rozpočtové opatření č. 9. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2006 o nedaňové příjmy z Veřejnosprávní akademie ve výši 40 tis. Kč, o prodej DHM - auta Peč. služby ve výši 30 tis. Kč a financování zvyšuje o zůstatek sociálního fondu Pečovatelské služby z roku 2005 o 21 tis. Kč. Některé výdajové položky přesouvá a upřesňuje a výdaje zvyšuje celkem ve stejné výši. Rozpočtová opatření č. 9 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu.

4 4 95/2006.7/ Dary členům komisí za rok 2005 Rada městské části Brno Židenice 1. revokuje usnesení 93. zasedání RMČ ze dne , které zní: RMČ souhlasí s udělením odměn členům Zdravotně-sociální komise za rok 2005 dle návrhu, který tvoří přílohu č.16 originálu zápisu 2. souhlasí s udělením s udělením darů členům komisí Rady MČ Brno-Židenice za činnost v komisích v roce 2005 dle návrhu, který tvoří přílohu č. 4 orginálu zápisu. 95/2006.8/ Informace o petici občanů: Přestavba ŽUB modernizace na úkor občanů! 1. bere na vědomí petici občanů: Přestavba ŽUB modernizace na úkor občanů! 2. schvaluje odpověď na petici občanů Přestavba ŽUB modernizace na úkor občanů. Odpověď tvoří přílohu č. 30 originálu zápisu 3. ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit předání petice včetně usnesení zastupitelstva městské části Brno Židenice kanceláři primátora statutárního města Brna, kanceláři hejtmana Jihomoravského kraje a řediteli Krajského úřadu JMK 4. ukládá odboru výstavby a územního plánování postoupit petici včetně usnesení zastupitelstva městské části Brno Židenice stavebnímu úřadu Brno střed k dalšímu řízení. 95/2006.9/ Informace o petici občanů: STOP hluku a vibracím na železniční trati přes Židenice 1. bere na vědomí petici občanů STOP hluku a vibracím na železniční trati přes Židenice a připojuje se k požadavkům občanů 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování postoupit petici zástupci majitele drah Českým drahám, a.s., Správě dopravní cesty a dále Drážnímu úřadu. 95/ / Koordinační harmonogram výkopových prací na rok 2006 a ; Záměr komplexní rekonstrukce ulice Dulánek 1. bere na vědomí harmonogram výkopových prací na rok 2006 a na období Harmonogramy výkopových prací tvoří přílohu č. 5a a č. 5b originálu zápisu. 2. požaduje zařazení celkové opravy ulice Dulánek v plné šíři uličního profilu včetně inženýrských sítí k ulici Jílkova do koordinačního harmonogramu

5 5 95/ / Opravy chodníků 1. schvaluje opravu chodníků v těchto lokalitách: chodník u koupaliště v Juliánově chodník v ulici Kosmákova na straně lichých čísel (od Kosmákova 1 po ulici Skopalíkovu) vyšlapaný pruh v zeleni pod Bělohorskou oba chodníky v ulici Potácelova (mezi ulicemi Škroupova, Boettingrova a Krásného) odpočinková plocha u základní školy Krásného, vstup před školou a přilehlé chodníky plocha u vstupu na židenický hřbitov z ulice Komprdovy Situace lokalit tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování zajištění opravy výše uvedných chodníků. 95/ / Informace o vzniku občanského sdružení Židenice pro občany bere na vědomí vznik občanského sdružení Židenice pro občany. 95/ / Varianty úprav autobusových linek v oblasti Židenice 1. bere na vědomí a) text petice občanů za zachování stávající trasy linky MHD č. 58 ze dne b) Dopravním podnikem města Brna, a.s. navržené 4 varianty úprav provozu autobusových linek v oblasti Židenic c) výsledek jednání zástupců občanských iniciativ k provozu linky MHD č doporučuje Dopravnímu podniku města Brna, a.s. zvážit další postup ve věci úpravy autobusových linek v oblasti Židenice se zaměřením na linku č. 58 ve smyslu zápisu z jednání se zástupci občanských inciciativ 3. žádá Dopravní podnik města Brna, a.s. zařadit v rámci obnovy vozového parku nákup malokapacitních vozidel mimo jiné pro dopravní obsluhu městské části Brno Židenice. 95/ / Odměny ředitelům základních a mateřských škol schvaluje ředitelům základních a mateřských škol zřízených MČ Brno-Židenice odměnu za období , v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne a to ve výši uvedené v příloze č. 7 originálu zápisu. Odměna bude vyplacena podle platných mzdových předpisů.

6 6 95/ / Žádost Mateřské školy, Brno, Kamenačky 28 o čerpání rezervního fondu a oznámení Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova 6 o čerpání investičního fondu 1. schvaluje čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Brno, Kamenačky 28 ve výši ,- Kč za účelem inovace počítačového programu pro školní kuchyni dle zákona 250/200 Sb., 30, odst.3, pís. a) dle žádosti 2. bere na vědomí čerpání investičního fondu Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova 6 ve výši ,- Kč za účelem zakoupení robotu pro školní kuchyni a pořízení zahradního nábytku pro školní zahradu dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle dopisu. 95/ / Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 a Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova bere na vědomí a) čerpání investiční fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 ve výši ,- Kč ve dvou etapách za účelem zbudování technologického vybavení nové učebny fyziky a chemie dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle žádosti b) čerpání investiční fondu Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38 ve výši ,- Kč za účelem rekonstrukce školní družiny a rekonstrukce cvičné žákovské kuchyně a cvičného bytu dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle dopisu. 95/ / Žádost o zvýšení kapacity školní jídelny schvaluje zvýšení kapacity školní jídelny při Základní škole, Brno, Krásného 24, z původních 750 strávníků na 900 strávníků dle žádosti, která tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 95/ / Finanční příspěvek Náboženské obci Církve československé v Brně Židenicích 1. schvaluje finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč Náboženské obci Církve československé v Brně-Židenicích 2. pověřuje starostu MČ Brno-Židenice Ing. Josefa Veselého podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků MČ Brno Židenice pro rok Smlouva tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu.

7 7 95/ / Drahomíra Kühnelová žádost o pronájem bytu č. 2, v domě Podsednická souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Podsednická 11 v Brně s Drahomírou Kühnelovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, za pronájem bude stanoveno nájemné dohodou ve výši 45,30 Kč/m 2 měsíčně 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 95/ / Michal Panovský žádost o pronájem bytu č. 3, v domě Markéty Kuncové 4 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně s Michalem Panovským. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, za pronájem bude stanoveno nájemné dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 95/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Kuldova 9 v Brně Staženo při schvalování programu. 95/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Krásného 35 v Brně Staženo při schvalování programu. 95/ / Pronájem bytu č. 7 v domě M. Kuncové 3a v Brně Staženo při schvalování programu. 95/ / Pronájem bytu č. 7 v domě Jílkova 122 v Brně Staženo při schvalování programu. 95/ / Pronájem bytu č. 14 v domě Kosmákova 30 v Brně Staženo při schvalování programu.

8 95/ / Pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 24 v Brně Staženo při schvalování programu. 8 95/ / Záměr obce pronajmout byt č. 7 v domě Pastrnkova 71 s možností odkoupení do OV 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronájmout volný bytu č. 7 v domě Pastrnkova 71 v Brně s možností odkoupení do osobního vlastnictví 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout volný byt č. 7 v domě Pastrnkova 71 v Brně s možností odkoupení do osobního vlastnictví. Text záměru obce tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. 95/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 30 v Brně pí. Moravcová 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku o výměře 25,5 m 2 z parc. č v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 30 v Brně paní Pavle Moravcové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku o výměře 25,5 m 2 z parc. č v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 30 v Brně paní Pavle Moravcové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu. 95/ / Pronájem části zahrady u domu Kuldova 9 v Brně pí Dufková 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č v k. ú. Zábrdovice o výměře 24 m 2 paní Renatě Dufkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6.

9 9 95/ / Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 euroawk s.r.o. 1. revokuje usnesení přijaté na 82. zasedání RMČ, konaném dne , bod č. 38 odst. 2, které zní: Rada městské části Brno Židenice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č.101/96 ze dne se společností euroawk s.r.o., jehož předmětem je podrobnější úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při instalování a provozování reklamních zařízení a staveb pro reklamu na pozemcích v majetku statutárního města Brna na území městské části Brno Židenice s účinností od Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu 2. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č.101/96 ze dne se společností euroawk s.r.o., jehož předmětem je podrobnější úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při instalování a provozování reklamních zařízení a staveb pro reklamu na pozemcích v majetku statutárního města Brna na území městské části Brno Židenice. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu 3. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 ze dne se společností euroawk s.r.o. 95/ / Změna podmínek nájemních smluv č. 22/99, č. 72/2000 a vyjádření k investičnímu záměru spol. ČEGAN TRADING, s.r.o. v areálu při ul. Koperníkově a Lazaretní v k. ú. Židenice 1. revokuje usnesení přijaté na svém 70. zasedání, konaném dne , bod č. 16 v části 1 a 2, které zní: 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 22/99 ze dne na pronájem pozemku p. č. 5844/1 ost. pl. o výměře 160 m 2 v k. ú. Židenice, při. ul. Lazaretní a Koperníkově dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy dohodou smluvních stran 2. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 72/2000 ze dne na pronájem pozemku p. č. 5853/1 ost. pl. o výměře m 2 v k. ú. Židenice, při. ul. Lazaretní a Koperníkově dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy dohodou smluvních stran 2. souhlasí se záměrem pronájmu pozemků p. č. 5854/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 294 m 2, p. č. 5877/4 ost. pl., manipulační pl. o výměře 71 m 2, p. č. 5877/5 ost. pl., manipulační pl. o výměře 179 m 2 a části pozemku p. č. 5853/1 ost. pl., manipulační pl. o výměře 799 m 2 vše v k. ú. Židenice spol. ČEGAN TRADING s.r.o. za podmínek současných nájemních smluv č. 22/99 a č. 72/ ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr obce pronajmout pozemky p. č. 5854/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 294 m 2, p. č. 5877/4 ost. pl., manipulační pl. o výměře 71 m 2,

10 10 p. č. 5877/5 ost. pl., manipulační pl. o výměře 179 m 2 a části pozemku p. č. 5853/1 ost. pl., manipulační pl. o výměře 799 m 2 vše v k. ú. Židenice spol. ČEGAN TRADING s.r.o. za podmínek současných nájemních smluv č. 22/99 a č. 72/2000. Záměr obce tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 4. ukládá odboru správy majetku připravit znění dodatků k nájemním smlouvám č. 22/99 a č. 72/ ukládá odboru správy majetku požádat statutární město Brno o svěření pozemku p. č. 5854/3 ost. pl., ostatní komunikace o výměře 60 m 2 v k. ú. Židenice do hospodaření městské části za účelem pronájmu 6. souhlasí s prodoužením doby užívaní staveb ve vlastnictví spol. ČEGAN TRADING, s.r.o. na pozemích p. č. 5853/1 a p. č. 5844/1 v k. ú. Židenice, a to na dobu 2 let za podmínky, že - do bude spol. ČEGAN TRADING, s.r.o. vybudováno oplocení areálu v hranicích pronajatých pozemků, které od areálu spol. oddělí obchodní centrum Kaufland - do bude spol. ČEGAN TRADING, s.r.o. vybudováno oplocení zbývající části areálu, které bude umístěno souběžně v hranicích s přístupovými komunikacemi (chodníky) ulic Komerníkovou a Lazaretní 7. souhlasí s investiční výstavbou na pozemcích při ul. Koperníkově a Lazaretní po ukončení nájemních smluv se společností ČEGAN TRADING, s.r.o. za předpokladu standardního výběru investora dle postupu obvyklého ve městě Brně. 95/ / Pravidla pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek v MČ Brno - Židenice schvaluje Pravidla pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek v MČ Brno - Židenice ve formě vnitřní směrnice č. 3/2006, která tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu. 95/ / Mládežnické středisko Bílá Hora záměr pronájmu 1. souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor (klubovny) o výměře 34,28 m 2 v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a, označených jako č. 204, 205 a 206 v plánku č. 1, který tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. nebytových prostor (sálu) o výměře 134,3 m2 v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a, označených jako č. 3 v plánku č. 2, který tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu, každou středu, dále o sobotách a nedělích stanovených harmonogramem, který vždy pro příslušný kalendářní rok vypracuje správce objektu (soboty a neděle v celkovém rozsahu min. 20 dní ročně). na dobu 15 let organizaci Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Záměr pronájmu je přílohou č. 17 originálu zápisu.

11 11 2. souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor (klubovny) o výměře 31,92 m2 v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a, označených jako č. 4 a 5 v plánku č. 2, který tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu nebytových prostor (sálu) o výměře 134,3 m 2 v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a, označených jako č. 3 v plánku č. 2, který tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu, každé úterý, čtvrtek a pátek, dále o sobotách a nedělích stanovených harmonogramem, který vždy pro příslušný kalendářní rok vypracuje správce objektu (soboty a neděle v celkovém rozsahu min. 20 dní ročně) na dobu 15 let organizaci Orel jednota Brno Židenice. Záměr pronájmu je přílohou č. 18 originálu zápisu. 3. souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor (klubovny) o výměře 35,7 m 2 v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a, označených jako č.201, 202 a 203 v plánku č. 1, který tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. nebytových prostor (sálu) o výměře 134,3 m 2 v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a, označených jako č. 3 v plánku č. 2, který tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu, každé pondělí, dále o sobotách a nedělích stanovených harmonogramem, který vždy pro příslušný kalendářní rok vypracuje správce objektu (soboty a neděle v celkovém rozsahu min. 20 dní ročně) na dobu 15 let organizaci Junák Svaz skautů a skautek, středisko MAFEKING Brno. Záměr pronájmu je přílohou č. 19 originálu zápisu. 4. souhlasí se záměrem výpůjčky nemovitostí funkčně souvisejících s užíváním objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a,, a to: sociálního zařízení a dalších společných prostor v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a pozemků p.č. 4573/2, p.č. 4573/3, p.č a p.č. 7848/6, to vše v k.ú. Židenice na dobu 15 let společně všem nájemcům nebytových prostorů v objektu č.p v k.ú. Židenice, v Brně na ulici Slatinská č.or. 47a Záměr výpůjčky je přílohou č. 20 originálu zápisu. 95/ / Aktualizace vyjádření k odprodeji (směně) pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově 1. revokuje usnesení přijaté na 86. zasedání RMČ Brno - Židenice, konaném , které zní: RMČ Brno Židenice trvá na usnesení přijatém na 50. zasedání RMČ Brno - Židenice, konaném , které zní: Rada městské části Brno Židenice doporučuje statutárnímu městu Brnu souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, a to p.č. 5858, zahrada o výměře 279 m 2 a p.č. 5859, zahrada o výměře 275 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově za část pozemku p.č. 5857/1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 3293 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Koperníkově ve vlastnictví firmy KLONA, s. r.o. pouze za předpokladu začlenění obslužné komunikace na tomto pozemku do RP Židenice

12 12 2. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej (směnu) pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, a to p.č. 5858, zahrada o výměře 279 m 2 a p.č. 5859, zahrada o výměře 275 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově za část pozemku p.č. 5857/1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 3293 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Koperníkově ve vlastnictví firmy KLONA, s. r.o. v rozsahu nezbytném k vybudování obslužné komunikace k nákupnímu středisku Kaufland za předpokladu vyřešení restitučního nároku, který je na pozemky p.č a 5859 uplatňován u Pozemkového úřadu Brno MZ ČR. Zákres pozemků navržených ke směně tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu. 95/ / Směna pozemků p.č. 9760, 9791, 9792 v k.ú. Židenice při ul. Viniční za část pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Kamenačky nedoporučuje statutárnímu městu Brnu směnu pozemků ve vlastnictví Jiřiny Leixnerové a Ing. Václava Antošovského, a to p.č. 9760, ostatní plocha o výměře 29 m 2, p.č. 9791, ostatní plocha o výměře 16 m 2 a p.č. 9792, ostatní plocha o výměře 13 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Viniční za odpovídající výměru části pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 4256, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Kamenačky. 95/ / Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Jamborově nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej části pozemku p.č. 5502, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Jamborově. 95/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č. 326 v k.ú. Židenice při ulici Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 326, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově s panem Ing. Lubomírem Michalíkem za cenu 20,--Kč/m 2 /rok, a to ve znění přijatém na 64. zasedání RMČ ze dne (bod č /) 2. pověřuje Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy.

13 13 95/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/12 v k. ú. Židenice a záměr pronájmu pozemku pod garáží p. č. 5406/12 v k. ú. Židenice 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. maj/g 40/93 uzavřené dne s panem JUDr. Jaroslavem Klenovským na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/12, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 22 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p. č. 5406/12, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově panu Ing. arch. Jaroslavu Klenovskému a panu RNDr. Pavlu Klenovskému za cenu 20,-- Kč/m 2 /rok 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 5406/12, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově panu Ing. arch. Jaroslavu Klenovskému a panu RNDr. Pavlu Klenovskému. Záměr obce tvoří přílohu č. 23 originálu zápisu. 95/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č v k. ú. Židenice a záměr pronájmu pozemku p. č v k. ú. Židenice 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne s panem Dušanem Valachem na pronájem části pozemku p. č. 1932, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 7,6 m 2 (celkem o výměře 16 m 2 ) v k. ú. Židenice při ul. Táborské dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 24 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. 95/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Zábrdovice při ul. Zábrdovické 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1176, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Zábrdovice při ul. Zábrdovické s panem Mgr. Josefem Mariánkem za cenu 20,-- Kč/m 2 /rok, a to ve znění přijatém na 64. zasedání RMČ ze dne , (bod č /27) 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy.

14 14 95/ / Záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Balbínově 1. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p. č. 8190, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Balbínově manželům Jarmile a Miroslavu Kupčíkovým za cenu 20,-- Kč/m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 8190, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Balbínově manželům Jarmile a Miroslavu Kupčíkovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 25 originálu zápisu. 95/ / Záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č. 7848/10 v k.ú. Židenice při ul. Slatinské 1. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p. č. 7848/10, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Slatinské paní Jindřišce Markusové za cenu 20,-- Kč/m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 7848/10, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Slatinské paní Jindřišce Markusové. Záměr obce tvoří přílohu č. 26 originálu zápisu. 95/ / Pronájem pozemku pod garaží p.č v k.ú. Židenice při ulici M. Kuncové 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 6541, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové s paní Helenou Přikrylovou za cenu 20,--Kč/m 2 /rok, a to ve znění přijatém na 64. zasedání RMČ ze dne (bod č /) 2. pověřuje Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy. 95/ / Záměr pronájmu pozemků p.č. 7482/20, p.č. 7482/21, p.č. 7551/24 a p.č. 7551/25 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 1/2002 ze dne a nájemní smlouvy č. 58/2003 ze dne se společností STIMEX ELECTRICAL s.r.o.

15 15 2. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek p.č.7482/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m 2, p.č. 7482/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 234 m 2, p.č. 7551/24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 a p.č. 7551/25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m 2 vše v k.ú. Židenice při ul. Rokytově firmě STIMEX ELECTRICAL s.r.o. za cenu 80,- Kč/m 2 /rok 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedené pozemky. Záměr obce tvoří přílohu č. 27 originálu zápisu 4. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy včetně ukončení stávajících nájemních smluv na pronájem výše uvedených pozemků. 95/ / Smlouvy na údržbu lesoparku Bílá hora a nezalesněné části Akátek Rada městské části Brno Židenice 1. přiděluje a) zakázku Údržba lesoparku Bílá hora podle 6 odst. 3. zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách v platném znění firmě Falcon, spol. s r. o., Kyjov, Komenského 558 b) zakázku Údržba nezalesněné části Akátek podle 6 odst. 3. zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách v platném znění firmě Lesy města Brna, spol. s r.o., Kuřim, Křížkovského schvaluje a) znění smlouvy na zajištění údržby lesoparku Bílá hora, jež tvoří přílohu č. 28 originálu zápisu b) znění smlouvy na zajištění údržby nezalesněné části Akátek, jež tvoří přílohu č. 29 originálu zápisu 3. pověřuje starostu MČ Ing. Josefa Veselého podpisem obou smluv. 95/ / Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně v městě Brně Staženo při schvalování programu. Za správnost: E. Bočková Ing. Josef VESELÝ starosta V Brně dne

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 26/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24)

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24) 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 104. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 22. 8. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál vývoj nájemného nemovitosti č.p. 28, Tyršova ulice v Písku

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově UR01/39/2016 Schválení programu 39. schůze Rady města Uničova program 39.

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 205 rozpočtové opatření č. 2/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 2.10.2015 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 1037. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 277/2015-282/2015, 1038. Rada

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 03.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2018 čís. 0016/RMOb-Pro/1822/2-0031/RMOb-Pro/1822/2 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 75. jednání datum konání: 25.08.2010 čís. RMČ75/1380/10 - RMČ75/1406/10 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.08.2010 Číslo Název Předkladatel RMČ75/1380/10

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více