Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus"

Transkript

1 HOROSKOP OSOBNÍ NATIVNÍ RADIX Klasická západní astrologie (ukázka část) Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus Jak nahoře, tak dole Gnothi seauton Poznej sám sebe Meden agan Ničeho příliš

2 Na svůj horoskop se člověk ptá, kdyţ hledá podporu, pomoc, odpovědi na hluboká tušení, na základní touhu po smyslu a středu. Dívám se na Vaše hvězdy a zkouším číst poselství, které Vám vesmírné konstelace přinášejí. Astrologie je filosofie V současné době je astrologie velmi populární. Proč? Lidé se více ptají neţ dříve. V médiích často můţeme číst články, které prohlašují, ţe astrologie není exaktní věda, ţe je to pověra, nesmyslný relikt dávné minulosti. Souhlasím, astrologie není věda ve smyslu přírodních věd. Těţko zde můţeme něco dokazovat statistikou, pokusy. Astrologie je totiţ filosofe. Slovo filosofie zní podezřele. Známe ty výtky: Nefilosofuj, drţ se při zemi, přestaň snít, vrať se do reality atd. Dnes ţijeme sice ve svobodné době, ale stále si s sebou neseme nedávnou tíhu totalitní společnosti, kdy všichni museli vyznávat jediný světonázor, jediný vztah k sobě a kolektivu (pokud se nechtěli stát vyděděnci, vyhnanci na okraji). Filosofie je hledání smyslu Málokdo si uvědomuje, co je to filosofie. Filosofie (řecky filein, mít rád, touţit po něčem a sofia, moudrost) je touha po moudrosti. Je to zkoumání skutečnosti, světa a člověka, toho, co je přesahuje (metafyzika), hledání pravdivého poznání smyslu a dobrého ţivota. Není to jen akademická disciplína, ale také způsob ţivota, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí a snaţí se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.

3 Astrologie je plán životního vzorce, osobního vývoje a úkolu Astrologie není o předpovídání, věštění, nemůţe přesně říct, co bude. Protoţe to bychom pak neměli svobodnou vůli, vlastní rozhodování, volbu moţností. Astrologie říká, jaká situace můţe přijít, co se asi můţe dít, jaká témata budeme řešit, jaký smysl, význam a přínos ty situace pro nás mohou mít, jakým způsobem je máme chápat, jak se s nimi vyrovnávat, jak je vnímat, řešit, překonávat. A řešení není často náš zásah, čin, ale naše pochopení, osvětlení, probuzení. Někdy ani není třeba nic řešit. Problém není problém. Problém je nás vztah k problému. Čas je naše prožívání Astrologie hovoří o kvalitě času, kairós. Náš čas, kterým měříme den, hodiny, 7:30, 11:58, 18:45 to je fyzikální výmysl. Skutečný vnitřní čas kaţdého z nás, tak, jak ho proţíváme a cítíme, je jiný. Jednou letí jako střela, jindy se vleče jako ţelva. Někdy jsou minuty jako roky, jindy roky utečou jako minuty. Jednou je čas lehký a snadný, jindy těţký jako olovo. Jednou se nám daří, jindy ne. A to nám hodinky neukáţou. Jen hvězdy. Bible - kniha Kazatel, kapitola 3 - Časnost a věčnost - Všechno má svůj čas 1 Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. 2 Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. 3 Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. 4 Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. 5 Je čas kameny rozhazovat, čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat. 6 Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat. 7 Je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit. 8 Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Astrologické čtení horoskopu můţe být dvojí. Analytické, technické, tedy souhrn symbolů a jejich známých interpretací, výkladů. Ale také čtení intuitivní, jasnovidné, telepatické, podle Jungovy a Pauliho synchronicity, akauzální konicidence, bezpříčinné souvislosti, shody okolností. To jsou věci, které mě napadají právě teď, kdyţ přemýšlím o Vašem horoskopu. Nejsou náhodné, mají Vám co říci, mají podklad v symbolice horoskopu, nějakým způsobem se týkají přímo této chvíle, Vás a Vašeho ţivota. To je ta část horoskopu, která tvoří rukopis kaţdého astrologa. Proto ţádné dva horoskopy nikdy nebudou úplně stejné. Bývá důleţitější a odlišuje čarodějného astrologa od mechanického esoterického vědce. Proto je píšu na začátku.

4 Váš horoskop a tím i ţivot není lehký, ale slibuje řešení. Je v něm naznačena moţnost těţkých chvil v ţivotě, které máte šanci úspěšně překonat a vyrůst na nich. To, co Vám teď napíšu, není planá útěcha, ale vysvětlení. Já vím, ţe to tak prostě je a ručím Vám za to. Sám jsem si podobné zkušenosti proţil. C. G. Jung praví: V psychologii rozumíme pouze tomu, co jsme sami proţili. Moţná právě tohle občas potřebujete číst a slyšet. Astrokoučink Dříve se od astrologa očekávalo, ţe bude dávat moudré rady. Ale moderní svobodná humanistická psychologie jiţ ví, ţe svému ţivotu rozumí nejlépe kaţdý sám. Sebemoudřejší astrolog a psycholog nemůţe vědět, co cítíte, nezná Vaše nejhlubší přání a touhy, netuší příčiny Vašeho štěstí. Proto pouţiji moderní metodu astrokoučinku a budu Vám často klást otázky, abyste si mohla zkusit nalézt správné odpovědi na svá ţivotní témata sama. Odpovědnost k vlastnímu ţivotu neznamená plnění povinností - ale hledání odpovědí (= odpověd-nost). Ptáte se - k čemu je tedy astrokoučink? Odpovím Vám - k tomu, aby kladl ty správné otázky, To je totiţ také umění - a velké. Jaký je Váš světonázor? Odpovězte si na následující otázky. Věřím, ţe Vesmír se skládá pouze z molekul a atomů jako z malých kuliček. Věřím, ţe Vesmír je řízen pouze fyzikálními zákony a náhodami. Věřím, ţe nic mimo hmotu neexistuje, není Stvořitel, Vesmír nemá ţádný smysl ani vývoj. Věřím, ţe všechny ideje Boha, andělů a jiných Vyšších bytostí jsou iluze a pověry. Věřím, ţe ţivot a vědomí jsou jen náhodné produkty fyzikálních procesů hmoty. Věřím, ţe jsme-li tu jen náhodou, nemůţe mít můj ţivot ani ţivoty jiných lidí ţádný smysl. Věřím, ţe není-li Bůh, nikdo mě nevidí, můţu si dělat co chci, není etika ani morálka. Věřím, ţe čisté svědomí je stav, kdy dostanu, co chci a nikdo mě nechytí a nepotrestá. Věřím, ţe správné je jen to, co je pro mě dobré a přátelé jsou jen ti, kdo mi pomáhají. Věřím, ţe to, co mi působí bolest, je špatné a ti, co mi brání si uţívat, jsou moji nepřátelé. Věřím, ţe účelem ţivota je co nejvíce si uţít za pomoci přátel a bojovat s nepřáteli. Věřím, ţe účelem ţivota je nashromáţdit co nejvíce majetku a porazit druhé ve volné soutěţi. Věřím, ţe dobrý člověk se pozná podle toho, ţe poslouchá rodiče, zákony a společnost.

5 Věřím, ţe člověk je pánem přírody a příroda je tu od toho, aby člověku slouţila. Věřím, ţe někteří lidé jsou výše postavení neţ druzí a ţe některé lidské rasy jsou méněcenné. Věřím, ţe smrt těla je i smrt mysli, posmrtný ţivot neexistuje a smrtí se mé činy ruší. Věřím, ţe církev a náboţenství je jen dobročinný spolek, hřích a odpuštění neexistuje. Uţ cítíte, o čem je astrokoučink? Logicky - jestliţe jste si odpověděla, ţe ţivot nemá smysl, pak nemá smysl ani tento horoskop a všichni to můţeme zabalit. Ale jestli jste odpověděla, ţe ţivot má smysl - má logicky smysl i bolest a utrpení. Jen v té chvíli ještě nevíme, jaký. Jaký život se vám víc líbí? Jsou dva typy ţivota. Autentický a neautentický, skutečný a neskutečný, normální a úţasný. Ten první znamená - kaţdé ráno vstát, udělat snídani, jet do práce, nakoupit, uklidit, obstarat děti, zapnout TV, občas s manţelem splnit manţelské povinnosti, pokecat s kámoškou, nadávat na šéfa a na poměry, jet na dovolenou atd. atd., na nic nemyslet, nic necítit, ţít v průměrnosti, nudě, šedi, jít do důchodu a umřít Ten druhý znamená - objevit sama sebe, sebrat síly, odhodit masku, dělat to, co touţíte dělat, ať si o tom okolí myslí, co chce, ţít s tím, koho opravdu milujete a kdo miluje Vás, proţívat pády a vzestupy, city, extáze, hluboká ţivotní témata, osud, mít dluhy a pak zase úspěch a bohatství, zaţít proklínání a pak závratné štěstí, být na dně a pak zase nahoře, potkávat zkušenosti, učení, změny, jiné lidi, města, cizí kraje, různé činnosti. Krize je dar = nebezpečí + šance Logicky - jestli se Vám víc líbí ten první, normální, cizí ţivot, nepotřebujete horoskop. Jestli se Vám líbí ten druhý, opravdu Váš, plný, skutečný, vězte, ţe úsloví: Koho Pánbůh miluje, toho kříţem navštěvuje není planá útěcha, ale silná a hluboká pravda, štěstí a milost. Proč? Protoţe k poznání není moţné dojít bez ţivotní krize. To je skutečný smysl té věty. Koho Pánbůh miluje, tomu dá šanci prostřednictvím těţkého proţitku poznat skutečné hodnoty a smysl ţivota. Legendární americký psycholog rusko-polského původu Abraham Harold Maslow, zakladatel humanistické a transpersonální psychologie, rozdělil lidi podle schopnosti přístupu k ţivotu na dva druhy: PEAKERS a NON-PEAKERS (vrcholové a ne-vrcholové). Tedy na ty, kterým je dopřáno

6 poznat ţivotní vrcholy, extatické proţitky štěstí, celosti, spojení a naplnění a na ty, kteří mají prostě smůlu, nic nevidí, neslyší, necítí a neproţijí. Ke kterému typu chcete patřit? Chcete-li patřit mezi PEAKERS, lidi s vrcholnými záţitky (a v horoskopu ten předpoklad máte), musíte se naučit ţít s krizí. Kaţdá situace je relativní. Záleţí na úhlu pohledu, na našem vnitřním postoji a přijetí. A také na tom, ţe často přeháníme a problémy zveličujeme. Vţdyť můţe být ještě daleko hůř. F. M. Dostojevskij Je známá epizoda z ţivota spisovatele F. M. Dostojevského, kterou v této situaci často připomínám. Dává moţnost zblízka proţít děsivost smrti, sílu, kterou působí v ţivotě a relativitu kaţdé situace. V roce 1849, kdyţ byl kadetem a nebylo mu ještě ani dvacet let, byl Dostojevskij odsouzen k trestu smrti za účast ve skupině utopických socialistů. Všichni členové jejich skupiny byli zatčeni a po osmi měsících vězení byli 22. prosince odsouzeni k trestu smrti. Poprava měla být vykonána ihned. Dostojevskij tehdy stál smrti tváří v tvář. Co následovalo, popsal ještě téhoţ dne v dopise bratrovi: Přivedli nás na Semenovské náměstí. Tam nám přečetli rozsudek smrti, dali nám políbit kříž, zlámali nám nad hlavou naše šavle a oblékli nás do pohřebních rubášů. Pak nás po třech vedli ke sloupům. Výzva byla po skupinách ve třech. Já jsem byl ve druhé skupině. Měl jsem už jen minutu života. Myslil jsem, bratře, na tebe a na celou tvou rodinu. V posledním okamžiku jsem měl jenom tebe, bratře, na mysli. Tehdy jsem pochopil, jak tě vlastně mám, drahý bratře, rád. Mohl jsem obejmout i Platčeva a Durova, kteří mi stáli po boku, a dát jim sbohem. Ale tu najednou zazněl ústup. Ty, kteří už byli uvázáni u sloupů, odvedli k nám nazpět a četlo se nám, že jeho Vysokoblahorodí car nám daruje život. Potom následovala četba našich trestů." Kdyţ přišlo omilostnění, zbývaly Dostojevskému poslední okamţiky ţivota. Podle legendy právě tehdy sestoupil anděl z nebe a otevřel mladému Fjodorovi duchovní oko", které mu v následujících letech umoţnilo nahlédnout do největších hloubek duchovního poznání. Dostojevskij byl odsouzen ke čtyřem letům nucených prací na Sibiři, ale to ho v tom okamţiku vůbec neděsilo. Měl ohromnou radost, ţe můţe ţít. Ještě po dvaceti letech řekl své ţeně: Nepamatuji se, že bych měl v životě nějaký jiný den, kdy bych byl tak šťasten." Všechna velká náboţenství světa nabízejí ve svých duchovních cestách konfrontaci se smrtí a osamělostí. V této konfrontaci hledají prostředek k probuzení pocitů vděčnosti vůči vlastnímu ţivotu, k probuzení schopnosti ţít a k nalezení lásky k druhým lidem. Jak blízká je tato cesta tomu, co popisuje Dostojevskij, dokládá dopis bratrovi, v němţ Fjodor Michajlovič přidal ještě tato slova: Když myslím na minulost a uvažuji o tom, kolik času jsem zbytečně promarnil, kolik jsem ztratil omylem, vinou, leností, neschopností žít, jak málo jsem si vážil času, srdce mi krvácí. Život je dar, život je štěstí, každá minuta mohla být stoletím věčnosti." Dostojevskij zaţil zblízka a ţivě záţitek umírání a osamělosti smrti při plném vědomí. Ale nepůsobilo to na něj dojmem, ţe by byl ţivot k ničemu a ţe by byl něčím marným, jak to často slyšíme z úst dnešních lidí. Právě naopak, cítil ţivelně, ţe smrt ho vyburcovala k ţivotu a ţivot je jediná opravdová hodnota, na kterou se ostatní převádí. Všecko, co máme a víme, má smysl jen pro ţivého. Co by s tím dělal mrtvý? A je-li náš ţivot krátký, je potřeba umět vyuţít kaţdou minutu, aby platila za celé století.

7 Další legendární americký existenciální psycholog Irvin Yalom říká, ţe nejsilnější lidské motivace (tzv. existenciály) v ţivotě jsou - SMYSL ŢIVOTA / SVOBODA + ODPOVĚDNOST / OSAMĚLOST / SMRT. Jakmile se s těmito tématy vnitřně vypořádáme, ţivot je jiný, lehčí, světlejší. Nevíme-li, k čemu jsme tu my, druzí, svět, máme noogenní depresi, času je zoufale málo, dní se nedostává. Jsme poháněni a štváni k činnosti, protoţe se podvědomě bojíme okamţiku smrti, kdy se nám promítne celý bezútěšný a zbytečný ţivot a my budeme umírat s pocitem: K čemu to všechno bylo? Kdy jsem dávala opravdovou lásku? Kdo na mě myslí a vzpomíná? Kdy jsem konala skutečné dobro? Kdy jsem opravdu pomáhala? Kdy jsem činila tak, aby druzí mohli být šťastní? Jestliţe jsme nalezli své pravé JÁ, svůj střed, své místo v přirozeném světě, smysl svého ţivota, máme času dost, protoţe víme, ţe do smrti něco stihneme. A kdyby jen kousek - přece jsme našli sami sebe a svůj význam pro druhé, jsme OK, k něčemu to bylo, mělo to smysl, neţili jsme zbytečně. Dřívější psychologické směry často tvrdily: Cítíš se špatně, protoţe se špatně chováš! Vrať se do řady, chovej se podle pravidel a budeš se cítit lépe! Humanistická a transpersonální psychologie naopak říká: Adaptace, přizpůsobení, znamená rezignaci, vzdání se smyslu, popření a zradu vlastního ţivota. Cílem moderní psychoterapie, mezi jejíţ alternativní metody se počítá také psychologická astrologie, je umoţnit člověku, aby mohl být sám sebou, aby uměl svobodně uplatnit své moţnosti, aby naplnil své bytí. Štěstí proţívá člověk, který našel smysl ţivota pro sebe, svět i pro druhé, který dělá to, k čemu se zrodil, co vnitřně chce, co ho nejvíc baví, v čem je nejlepší, co mu přináší nejvyšší hodnotu a nejhlubší pocit naplnění. A zároveň jeho činy nejsou motivovány osobním prospěchem, narcismem, ale snahou být uţitečnou částí celku. Proč Vám tohle všechno píšu? Protoţe i Váš úkol podle horoskopu je najít sama sebe a své místo v ţivotě, a s tím, co nyní víte, to půjde lépe. Osobnost, vlastnosti Slunce v Panně, Slunce v 12. domě, Slunce konjunkce Luna (orbis 9 07 ), Slunce konjunkce Jupiter (orbis 2 24 ), ASC ve Váhách

8 Jste vyrovnaně zároveň extrovert i introvert. Dovedete se navenek vyjadřovat i uvnitř sebe hloubat. Jste zaměřená individualisticky. Štěstí dává myslet na druhé a nic neočekávat. Máte v sobě určitý rozpor. Jste na jednu stranu praktická a materiálně zaměřená, na druhou stranu snadno přijímáte změny. Někdy Vás přitahuje nové, ale je Vám líto opouštět známé jistoty. To přináší vnitřní napětí a neklid. Jste bystrá, skromná, klidná, mírná, čistotná, precizní, důvěryhodná, pracovitá, střízlivá, skeptická, kritická, metodická, náročná, s analytickým myšlením. Jste také přátelská, veselá, sympatická, milá, vlídná, společenská, diplomatická, zdvořilá, komunikativní, romantická, čestná, srdečná. Jste také citlivá, zranitelná, melancholická, obětavá, idealistická, soucitná, laskavá, touţící po harmonii a míru. Můţete být ale i malicherná, nudná, upjatá, neuvolněná, omezená, jednostranná, pedantská, příliš zaměřená na maličkosti a detaily, egocentrická, poměřující svět pouze vlastníma očima. Snadno se vzrušíte, ale stejně rychle se i uklidníte. Pozor na nerozhodnost v jednání, váhavost, přílišnou ovlivnitelnost. Máte schopnost ocenit krásu, umění, přepych, uţívat si ţivot. Umíte být vznosná, velkorysá, štědrá, vévodkyně, s potřebou být oblíbená, být středem pozornosti, ukázat se, reprezentovat svoji osobnost. Láska, vztahy Venuše ve Lvu, 5. dům ve Vodnáři, Slunce konjunkce Saturn (orbis ), vládce VIII. domu Mars v II. domě ve Štíru Jste pravděpodobně pohledná, hezká, štíhlá, úpravná, dobře stavěná, s jemnými rysy a sexappealem. Láska je pro Vás velmi důleţitá. Můţete mít více erotických vztahů, vést nekonvenční, uvolněný a spontánní milostný ţivot s inteligentními a originálními partnery. Časté rozchody a roztrţky, nečekané zvraty. Vřelost, opravdovost, otevřenost a hrdost v citech a vztazích, dramatické emoce. Dělá Vám potíţ opustit daný řád a systém kvůli lásce, odejít za milovaným člověkem. Máte tendenci k erotizaci vztahů, ráda proţíváte smyslné, ţivelné, sexuální, naléhavé touhy. A zde je další vnitřní rozpor - někdy Vás přílišné lpění na disciplíně nutí k cudnosti, oslabení vášní, obětování slunečních radostí a poţitků pro dosaţení cílů a povinností. Jste náročná na partnery, Váš milostný ideál je postaven tak vysoko, ţe jej obvykle není moţné v reálném ţivotě nalézt. V milostném ţivotě je pro Vás nějakým způsobem důleţitý majetek, jako by se zde ukazovalo úsloví o tom, ţe peníze jsou afrodiziakum a láska prochází ţaludkem (obrazně řečeno, hmotnou spokojeností, dostatkem, nasyceností). Pracovní schopnosti Jste svědomitá, ctiţádostivá, perfekcionistická. Máte organizační talent, schopnost koncentrace. Neúnavná pracovitost, záliba v práci, metodičnost, trpělivost, prozíravost, uváţlivost, obezřetnost,

9 formálnost, korektnost, dochvilnost, dynamičnost, novátorství, předvídavost, nezávislost, schopnost improvizace, smysl pro detail, důkladnost, pořádkumilovnost, hospodárnost, střídmost, asketismus. Víra v praxi, materiálno, konkrétní věci, praktické zaměření. Schopnost dobře rozváţit a načasovat akci. Vůle zaměřena ke konstruktivním cílům. Váţnost, hloubka myšlenek, odpovědnost, sebeovládání, optimismus, soudnost, poctivost, čest, úcta k právům druhých. Charisma, kouzlo osobnosti, silná přitaţlivost, vitalita, energie, podmanivá, neodolatelná síla. Schopnost promlouvat k davu, velká popularita, skvělá představivost. Výbušná energie pramenící z hlubokých podvědomých zdrojů, dobré regenerační schopnosti. Umění odhadnout správnou míru, diplomacie, odvaha jít do rizika, přízeň mocných tohoto světa. Záliba v cestování, úspěšné pracovní cesty, i delší. Lépe je pro Vás být zaměstnancem, samostatné povolání není příliš vhodné. Talent Máte neobyčejně široké moţnosti povolání. Uplatnění můţete nalézt v zaměstnáních, vyţadujících přesnost, analytické, chladné myšlení a komunikaci s lidmi. Obchod, průmysl, státní a veřejná správa, úřady, školství, kultura, nakladatelství, informace, média, finance, public relations, tiskový mluvčí, právo, soudy, ale i galerie, staroţitnosti, umělecké zboţí, móda, oděvnictví, kosmetika, reklama, gastronomie, nebo laborant, fotograf, moderní technologie, policista, kontrolor, revizor, ošetřovatel, sociální pracovník, lékař, psycholog apod. Máte talent k vědecké činnosti, systematickému výzkumu, studiu, vlohy pro politiku, filosofii a historii, nadání jak pro racionální, exaktní vědy, tak pro humanitní obory a umění, estetiku, hudbu, poezii, literární kritiku, esoteriku. Práce, povolání, kariéra Jupiter v Panně, Mars ve Štíru, Venuše v 10. domě, 6. dům v Rybách, MC v Raku, Saturn v Panně, Pluto v 1. domě Máte velké ambice, vznešené plány, naděje, sny o slávě, myšlenky na úspěch, touhu vyniknout, získat moc nad ostatními, často skrytě, tichá voda břehy mele". Jste silná, schopná, vynalézavá, vytrvalá, někdy i tvrdá, pevná, urputná, prudká, ale v práci často nerozhodná. Něco vám brání najít správnou motivaci a směr, energie je dost - ale kam jí zaměřit?

10 Touţíte získat uznání pomocí společenského postavení a prestiţe, prostřednictvím materiálního vlastnictví, ţivotního stylu a úrovně. Obětujete hodně profesnímu úspěchu. Ten se často nedostavuje. Ţenete se - ale kam? Pečlivě a pracně budujete kariéru - jenţe snaha se míjí účinkem, kariéra je zdrojem bolestných zkoušek a osamělosti, dostavují se zklamání a překáţky. Domov, rodina a hluboké duševní procesy brání úspěchu v povolání. Rozum se snaţí převládat nad city, to je ten rozpor mezi duší a hmotou, rozpor mezi účelem a smyslem. Relativní, hypotetický účel nám diktuje společnost, rodiče, učitelé, média, nadřízení, naše vnitřní komplexy. Neumíme se uvolnit, ţít tady a teď, stále se ţeneme a myslíme si, ţe štěstí se dostaví někdy v budoucnu, aţ to a to bude splněno, hotovo, aţ doděláme tuto a tamtu nevděčnou, nezáţivnou, nudnou, zbytečnou, nesmyslnou práci. Jakmile objevíme, nalezneme, spatříme, vycítíme opravdový, absolutní, kategorický SMYSL NAŠEHO ŢIVOTA, to, co nás baví, co nám jde nejlépe a čím nejvíce slouţíme druhým, uţ nám ho nikdo nevezme. Náhle umíme být spokojeni uţ teď, v přítomné chvíli, s tím, co děláme. Štěstí je u nás, vedle nás, při nás, všude okolo, a zůstává. Nikam neprchá a my jej nemusíme pronásledovat. Uţ umíme prostě jen BÝT, uţ nemusíme stále jen DĚLAT A MÍT. Havajské učení Huna praví: Efectivity is a measure of truth - efektivita je měřítkem pravdy. To, co nám jde a vyhovuje, je naše správná cesta. Jestli nám vše padá z rukou a na hlavu, nic se nedaří, je to znamení, ţe jdeme někam jinam, neţ máme. Naštěstí máte podpůrnou konstelaci výherců, "dětí štěstěny". Občas Vám pomáhají neočekávaně se vyskytující okolnosti, šťastné náhody, šance, příleţitosti. Často se dostaví úpěch i s vyšší mírou rizika, Nadřízení, podřízení, kolegové Máte schopnost zprostředkovat společenské kontakty mezi lidmi, řešit problémy v mezilidských vztazích, důvěryhodnost, příjemné profesní vystupování. V kolektivu a u kolegů jste oblíbená, máte příjemné a vstřícné nadřízené. Jste autoritativní vůči podřízeným, umíte se ale i podřídit systému, struktuře, jste spokojena i v podřízeném postavení. Pozor na rozmarné nadřízené, sexuální obtěţování, milostné vztahy na pracovišti, nepřátelství ze strany podřízených.

11 Dobročinnost Máte hezký vztah k druhým, soucit s trpícími, empatii, sociální cítění, schopnost obětovat se pro dobro druhých. Jste citlivá k nemocným, chudým, závislým a vůbec k lidem z okraje společnosti. Je Vám vlastní pečování, pomoc v tísni, ochrana, pomoc, dobročinnost, laskavost. Snaha prospívat lidem svou prací, nacházet ideály ve sluţbě pro druhé, v péči o potřebné, např. skrze práci v nemocnici, v sociálním ústavu, Vám můţe být velmi prospěšná při Vašem osobním růstu a hledání vnitřní duševní harmonie, vyrovnanosti, vlastního středu. Přehnaný perfekcionismus Pozor na přílišnou přísnost, necitlivost, úzkostlivost, zbytečnou kritiku, podezíravost, nedůvěru, ţárlivost, pomstychtivost, nespravedlivost, ničivost, pudovost, zlost, nebezpečí přepracování. Nerozčilujte se pro maličkosti, snaţte se být tolerantní, velkorysá. Přehnaný perfekcionismus je jen projevem komplexu méněcennosti, malé sebedůvěry, snahy "něco si dokazovat", přílišné, nadměrné potřeby být uţitečný (tzv. syndrom pomáhajících profesí). Myšlení, komunikace Merkur sextil Venuše (orbis 2 20 ), Merkur v 12. domě, 3. dům ve Štíru, Luna konjunkce Merkur (orbis 3 29 ), Merkur ve Váhách, Merkur konjunkce Saturn (orbis 1 39 ), Neptun v 3. domě Spojení principu lásky, vztahů, hledání harmonie. Soulad intelektu a řádu, emocí a logiky, citu a rozumu. Myšlení je rychlé, ţivé, hladké, nepříliš průbojné, hluboké, důkladné, harmonické, střízlivé, racionální, opatrné. Silný intelekt, vyvinutý pozorovací smysl, představivost, snadné vstřebávání nových věcí. Výborné rétorické, řečnické, vyjadřovací schopnosti, hovornost, talent pro cizí jazyky. Dobrá paměť, zručnost, intelektuální činnost i ve stáří. Logické myšlení zaměřené na hmotu a vlastní ego. Tam je rozumově hledaná náhradní spása a jistota. Kde je Vaše vlastní Já? Kdo jste opravdu? Jste to Vy, nebo jen plníte představy okolí, rodičů, blízkých, společnosti?

12 Intelektuální pojetí skrytých, metafyzických, transcendentních věcí, vyuţívání nevědomých inspirací a snů. Komunikace občas tajemná, málo konkrétní, nejde přímo k jádru věci. Pouţívání obrazů, příměrů, přirovnání, naznačování. Aktivní, diplomatické myšlení se snahou o objektivitu, spravedlnost a hledání kompromisů, liberální a humánní duch. Dobrá orientace v mezilidských i společenských vztazích, cílené působení na lidi, okolí. Myšlení se zaměřuje na hledání spravedlnosti a vyváţenosti, usmiřování protikladů. Umění hledat kompromisy, kombinovat, ustupovat, kdyţ je třeba. Vědomí následků činů, zváţení všech variant před rozhodnutím. Schopnost nalézat více cest. Pozor na nesoustředěnost, přílišné hloubání, nejasnost, zasněnost, přílišnou představivost, samotářství, bázlivost, nesystematičnost. Moţné problémy s orientací a souvislostí v komunikační rovině, přeskakování z jednoho tématu na druhé, nejistota a úzkost při písemném či slovním projevu. Rodina, domov, manželství, přátelé 11. dům ve Lvu, DSC v Beranu, IC v Kozorohu, Luna konjunkce Jupiter (orbis 6 42 ) Ve vztazích s blízkými jste příjemná, citlivá, starostlivá. Harmonické, souladné spojení principů rodiny, citu, ţenství a ideálů. Láska k rodině, matce, příbuzným. Vaše dětství mohlo být citově chudé. Vztah k matce byl moţná obtíţný, nebyla příliš láskyplná, nenaučila předávat lásku dál, milovat jiné. Jeden z rodičů byl pravděpodobně společenský, příjemný a kultivovaný. Jeden ze sourozenců můţe být citlivý, obětavý, kreativní, ale i chaotický, vztah k němu můţe být zmatený. Váš ţivotní partner můţe být poněkud agresivní povahy, velmi bojovný, impulsivní a upřednostňující příliš sebe sama, avšak na druhou stranu i čestný a oddaný. V manţelství je pro Vás důleţitý majetek a peníze. S partnerem Vás poutá plodná spolupráce, ale vlastnění a individualismus se můţe promítat do vztahů a stát se tak překáţkou rodinnému porozumění. Domov je příliš podřízen řádu. Budete-li zarputile lpět na detailech, manţelství bude zatíţené hádkami a nespokojeností. Milujete děti, pravděpodobně jich ale budete mít jen málo. Baví Vás zušlechťování domova, domácí práce. Vaše osobnost se rozvíjí pomocí blízkých příbuzných. Jsou velmi důleţití pro Váš osobní rozvoj, sebenalezení. Vaše původní i současná rodina pro Vás můţe znamenat bolestné zkoušky, odloučení, vzdálení od domova, pocit nepochopení, odcizení.

13 Jako by uvnitř rodiny bylo něco skrytého, utajené emoce, témata, o kterých se nemluví, tabu, Je nutné mluvit upřímně, odemknout 13. komnaty, otevřít Pandořiny skříňky. Uzavřenost povolí, jako kdyţ se zbavíte pout, krunýře, který svírá, noční můry, tíhy břemene času, do otevřených oken zavane čerstvý vzduch, vyvětrá se zatuchlý prostor. Na to lze doporučit rodinné konstelace. Máte asi jen omezený okruh přátel. Přátelé jsou smělí, energičtí a vlivní, s přátelstvím se prolíná i Váš citový a milostný ţivot. Někdy udrţujete tajná přátelství. Existuje moţnost intrik a zrad mezi přáteli, můţe se objevit přítel jako nepřítel. Pozor na vlivné, bohaté nepřátele. City, emoce Luna v XII. domě, Luna v Panně, Jupiter sextil Uran (orbis 2 10 ), Uran ve Štíru, Luna konjunkce Saturn (orbis 1 49 ), Neptun ve Střelci Své city obvykle nedáváte příliš najevo, snaţíte se je chladně analyzovat. Máte upřímné srdce, ale emoce skromné, střízlivé, vztahy spíše s rozumu neţ z vášně, sklon podřídit citový ţivot pravidlům, kariéře. Sevřenost, opatrnost, cudnost, uzavřenost. zdrţenlivost, uzavřenost, senzitivita, zasněnost, nepohodlí v neznámém a novém prostředí, pocit osamění, sklon trávit nějaký čas o samotě, v ústraní, rozjímat a meditovat. Máte cit pro zákulisní souvislosti, schopnost vnímat svět mimo obvyklé formy, velmi dobrou intuici, napojení na kolektivní nevědomí, náhlé poznání věcí, které jsou skryty pod povrchem. Občas Vás přitahuje idealistický světový názor, mysticismus, okultismus, magie, esoterika, duchovno, filosofie, náboţenství. Pozor na přesvědčení o vlastní duchovní dokonalosti, mesiášský blud, misionářství, vnucování víry, dogmatismus, sektářství, pseudomysticismus, prosazování jedné pravdy v oblasti spirituality, přehnanou kritičnost vůči náboţenství, zmatek v duchovních naukách, falešnou filosofii, nereálné představy o uspořádání světa. Také pozor na zbytečnou sevřenost, úzkost, neschopnost uvolnit se, na deprese, chmury, pesimismus, lítostivost, melancholii, pocit nenaplněnosti a prázdnoty v citové sféře, na trápení,

14 ulpívání na nepodstatných smutcích, neschopnost přenést se přes malichernosti, na nervozitu, úzkostlivost, přílišnou zranitelnost, nedostatek sebedůvěry v citovém ţivotě. Neberte si nic osobně. Druzí lidé mají sami se sebou také moc práce. Je-li někdo agresivní a nepřátelský, je to výraz jeho vnitřní frustrace a bolesti, se kterou si nedokáţe poradit. Není to myšleno na Vás. Spíše ho politujte, něţ abyste se na něj zlobila. Finance, majetek, hmotné zabezpečení 9. dům v Býku, 8. dům v Beranu, 2. dům ve Váhách, Mars v 2. domě, Jupiter kvadratura Neptun (orbis 0 09 ), Uran v 2. domě Váš vztah k penězům a majetku je zvláštní. Máte dost předpokladů pro finanční záleţitosti, ale jakoby Vám tato oblast nebyla tak úplně přirozená, vlastní. Peníze, práce, kariéra, společenský a profesní úspěch slouţí jako symbol, štít, jistota, ke které se utíkáte. Přehnaná touha nalézt štěstí a duševní vyrovnanost pomocí hmoty. Neschopnost váţit si sama sebe je často kompenzována snahou odlišit se extravagantním ţivotním stylem nebo získáním nezávislosti pomocí majetku. Trochu workaholismus a snobismus? Konzumerismus - člověk věčně nespokojený? Ať má, co má? Spíš jde o jakousi snahu uniknout sama sobě ve hmotě, schovat se za věcmi před city. Ale nejde to. Materialistická filozofie, poněkud přízemní ideály (aspoň prozatím). Vznešené city bývají převedeny do čistě utilitární, uţitkové úrovně. Činy směřují do oblasti peněz, k uplatnění a zisku v praktické, hmotné rovině. Umění "prodat" své schopnosti, sebe sama, peníze z fyzické síly, energie. Serióznost, stabilita, Rychlé rozhodování ve finančních záleţitostech, moţnost zisku při finančních transakcích, pohotovost, vynalézavost, důvtip, velkorysost, schopnost vydělat peníze. Touha po přepychu, luxusu, zábavě, radostech ţivota. Někdy zjemnělost, sklon k hrám a zábavám, láska ke šperkům a oblečení. Finanční podmínky jsou kolísavé, ale obecně spíše dobré. K majetku se zpravidla dopracujete jen usilovnou prací. Zisky mohou plynout ale i od partnera nebo manţela. Moţné potíţe s úřady. Moţnost dědictví, výhry, nadprůměrné štěstí ve hře. Je moţná náhlá změna majetkových poměrů, finanční a ekonomické situace. Nebezpečí náhlé ztráty, prohry, zadluţení. Pozor na lehkomyslnost, naivitu, neopatrnost, nedbalost, na spekulace, lehkováţné výdaje, hráčskou závislost (casino, sázky, gamblerství). Pozor na směrování energie nesprávným směrem, na přílišnou agresivitu při dosahování hmotných cílů.

15 Psychospirituální krize XII. dům v Panně, Slunce kvadratura Neptun (orbis 2 14 ), Jupiter v 12. domě, Saturn v 12. domě, Neptun Sextil Pluto (orbis 0 28 ) Uţ v úvodu horoskopu jsem Vám napsal, ţa Váš horoskop není jednoduchý. Kaţdý astrolog na první pohled ve Vašem horoskopu spatří silně obsazený XII. dům. To můţe znamenat psychické a ţivotní problémy. Ale ostatní podpůrné prvky horoskopu napovídají, ţe ve Vašem případě se bude jednat o tzv. transformační, psychospirituální krizi, tedy příleţitost k růstu. Ještě jednou si pak úvod horoskopu přečtěte. Zjednodušeně řečeno: psychospirituální krize je stav, kdy je člověk tak udolán nepříznivou ţivotní situací (cokoliv - rozchod, nemoc, ztráta práce, majetku, konflikty, deprese atd.), ţe si myslí, ţe uţ se z to snad zblázní. Mnoho takových případů bylo a je skutečně diagnostikováno neinformovanými psychiatry jako duševní nemoc. Ale moderní psychoterapie dnes ví, ţe tato psychospirituální krize není nemoc, lze ji s podporou okolí samovolně úspěšně překonat a u člověka pak dochází k pozitivní vnitřní proměně a posílení. A to je Váš případ. Můţe nastat osud plný útrap, slabost, bezmocnost, pracovní i zdravotní problémy, vnitřní rozpor, napětí, ztráta vůle, rozpuštění" osobnosti, nedostatek síly ovládat sebe a ţivot, neschopnost jednat. Konflikt mezi vůlí a ideálem, rozdvojení vůle, honba za přeludy, posedlost, klam, závislost. Extrémní emotivita, sklon k hlubokému pohrouţení do sebe sama, potlačený duchovní růst, ústup do ústraní, málo sebedůvěry. Alkoholismus, drogy, závislosti, úniky do nereálných, "umělých" světů. Setkání s utrpením, ţivot v izolaci, Zablokované ţivotní projevy, zastřené vnímání reality, neschopnost přijmout odpovědnost za vlastní ţivot a jednání, neschopnost vnímat skryté souvislosti mimo to, co je zjevné a uznané, odloučení a samota. Jenţe Vy máte schopnost se transformovat, transcendovat, od základů přeměnit sama sebe i své okolí. Shodíte masku, za kterou jste se schovávala a beze strachu vystoupíte - taková, jaká dopravdy jste, ne taková, jakou Vás chtějí mít jiní. Říká se tomu individuace. Z Vašeho nevědomí se stane vědomí. Zbavíte se Stínu. Skryté se stane neskrytým, uzavřené otevřeným. Které oblasti nemáte otevřené? O čem v hloubi duše víte a sama před sebou to skrýváte? Čeká Vás nalezení ţivotního řádu, pevné půdy pod nohama, rituálů, ukotvení. Chce to jen rozvíjet vnitřní sílu, spoléhat sama na sebe, nelitovat se, překonat samotu a pochybnosti o sobě, přijmout ţivot - a jeho smysl.

16 Dám Vám otázku: Jak se zařídí, aby se z temné, hrozivé, nevlídné, nebezpečné černé noci stal slunečný den? Odpověď zní: Počká se na ráno. Ve slově počká je podstata trpělivé moudrosti, smíření s proměnnou kvalitou času. A sama si zkuste odpovědět na další otázky. Pomáhá to při hledání. Co byste řekla, kdyby se vás Bůh zeptal: Kde jsi?" Víte, jaké emoce nyní proţíváte? Proč je proţíváte? Co vám říkají? O čem nedokáţete ţertovat? Komu byste darovala část svého ţivota? Co je dobro? Zlo? Láska? Štěstí? Smysl ţivota? Svědomí? Spravedlnost? Vina? Povinnost? Morálka? Odpuštění? Soutěţení? Spolubytí? Osamělost? Odpovědnost? Svoboda? Smrt? Ţivot? Země? Svět? Vesmír? Jak člověk pozná, ţe dělá dobře? V horoskopu máte aspekt příleţitosti pro duchovní vývoj. Záleţí na Vás, jak toho vyuţijete. V horoskopu také máte schopnost vybruslit z problémů", ochrannou ruku, anděla stráţného, příznivou hvězdu, tzv. "z pr kliku". Důvěřujte v happyend, vše dobře dopadne. Odkud přicházíte kdo jste byla Přísná, spravedlivá a zodpovědná císařovna Sest. uzel v 5. domě Vodnář Vypadá to, ţe v minulých ţivotech jste ţila osudy zaloţené na vztazích, oporách, přátelství, spolupráci, které ale mohly být i podrobující, svazující, ovládající, přeceňující se, bezohledné. Byla jste nezištná altruistka, která se sice starala o dobro všech, co jen síly stačily, dávala druhým ţivotní sílu a duchovní energii, ale zároveň na oplátku vyţadovala poslušnost a vděk. Čestná, přímá, k pokrytectví a záludnosti nesmiřitelná, posedlá reformními myšlenkami. Intelektuálně vyspělá bojovnice za pravdu, vše posuzující z hlediska nejvyšších zákonů. Spravedlivá a zodpovědná vůči bliţním, ale vyţadující přísný řád. Horlivá, neochvějná, pevná, vztahovačná, tvrdohlavá, samozvaná soudkyně. Svéhlavá, nepruţná, zatvrzelá, odměřená, uznávající více společnost neţ jednotlivce. Oslňující sebekontrolou, racionalitou, analýzou, logikou, důvtipem, mravností, etikou. Sebestředná mentorka, učitelka, malicherně lpící na svých libůstkách a detailech. Formální, rezervovaná, domýšlivá, duchovně pyšná, podceňující prosté city. V kontaktu s kolegy netaktní, nediplomatická, coţ mohlo vyvolávat neshody.

17 Mohla jste vyţadovat od lidí nekompromisní dodrţování platných zásad, i za cenu potlačení svobody a individuality. Mohla jste být dotčená nepochopením okolí pro Vaše prospěšné myšlenky a snahy. Já to vím nejlépe! Já jsem paní ideální a dokonalá! Já to myslím dobře! Správně je to po mém! Poslouchejte mě!. Fanatička přesvědčená o své Pravdě. Panovačná, očekávají, ţe všichni budou hrát podle jediných správných pravidel, ţe se všichni přizpůsobí jednomu myšlení. Jako moralistka jste mohla mít sklony vytahovat na světlo rozpory, poukazovat na nedostatky a vyvolávat tak v ostatních pocit viny a opozice. Mohla jste být schopná vyřadit z okruhu blízkých lidi, kteří se vymykali Vašim názorům na lidskost, prospěšnost a sluţbu. Padni komu padni. Tento postoj mohl být způsobený strachem z nejistoty, osamění, opuštěnosti. Přitom paradoxně jediná ţivotní jistota je nejistota. Kam směřujete co se učíte - co byste měla být Dobrá, moudrá a laskavá královna Vzest. uzel v 11. domě Lev Váš vzestupný měsíční uzel, ukazatel toho, co byste se měla naučit, je ve Lvu. To je vznešený a obdivovaný král zvířat, zářící Sluncem. Zkoušíte objevit svébytnou nezávislou vnitřní sílu, která nepotřebuje potvrzení okolí a ostatních. Odhalit sebevědomí, plynoucí z poznání, ţe vše, co se děje, má svůj důvod a vyšší smysl, ţe vše není jen podle našich představ. Najít vyrovnanost, uvolněnost, klidné, bezprostřední, přirozené jednání, hřejivou, všeobjímající, rozdávající se Lásku, radost, hravost. Naučit se ţít a tvořit také sám pro sebe. Ţivot je vztah - k sobě samému i druhým. Celý ţivot je o vztazích a učení se vycházet s lidmi. To je hlavní náplň bytí kaţdého člověka. Jídlo, byt, práce, auto, to se nějak zvládne, ale spory, roztrţky, nepochopení, útisk, útoky, lítost, to tíţí. V práci, s přáteli, v politice, ve společnosti, doma, v rodině, se sousedy, partnery... Učíte se volnosti. Nebrat věci tak váţně. Ţivot není jen nekonečný, někdy nesmyslný boj, prohry, trápení, osamění, odcizení. Ţivot je krásný, kaţdý den je dobrodruţství. Humor není přepych, ale samozřejmost. Štěstí, vyrovnanost a spokojenost nepochází z vnějšího okolí, ale zevnitř. Je-li člověk v míru sám se sebou, nemá námitky proti sobě ani ostatním.

18 Učíte se nadhledu. Občas zahodit farizejskou povinnost a morální převahu. Mít ráda všechny lidi, bez rozdílu. I prevíty a škůdce. Boţí mlýny melou pomalu, ale jistě, a zákon příčiny a následku, karma, je nepodplatitelný. Učíte se nic nevyţadovat. Někdy se zdá, ţe ostatní neposlouchají. Ale kaţdý raději ţije vlastní chyby neţ cizí ctnosti, moudrosti a rady. Lidé nedělají špatné věci schválně. Prostě to v danou chvíli neumějí lépe. Kaţdému z nás něco jde a něco nejde. Lidé nepotřebují opravovat své chyby, znají je dobře. Nedostatky máme všichni. Učíte se nesoudit, nehodnotit. Neexistuje vina. Jenom nepochopená a nesplněná lekce. Kaţdý má moţnost opravné zkoušky. Jako v autoškole. Nic není průšvih. Nic není problém. Nikdy není pozdě. Nikdy neříkejte nikdy. Bůh všechny miluje a všem odpouští. Peklo neexistuje. To je jen strašák na lidi. Zlo je Boţí nástroj, kterým nás zkouší a učí, abychom pochopili a zlepšili se. Bible říká: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Učíte se odpouštět. Třeba ţe lidé jsou nevděční, podvádějí, lţou, vymýšlejí si, neříkají všechno. Dělají to i děti ve škole a mnozí dospělí zůstávají dětmi celý ţivot. Lidé jsou nejúţasnější tvorové na Zemi. A zároveň často dělají největší hlouposti. Tak to je. To je krása, zajímavost, pestrost, křehkost, nelogičnost, nespravedlnost - a smysl ţivota. Učíte se neomezovat Lásku přílišným řádem. Milovat bez výhrad. Všichni potřebují hlavně objetí, dotyk, pohlazení, domov, teplo, bezpečí, klid, mír, pochopení, smíření, odpuštění. Toho je nejméně. Všeho ostatního bývá dost. Učíte se milovat i sebe. Bible říká: Miluj bliţního svého jako sebe samého. Ten, kdo nemá rád sebe, neumí milovat ani druhé. A kdo se naučí mít rád sebe, sám sobě odpouštět, oceňovat své klady a zlepšovat své slabiny, ten se rázem naučí milovat všechny lidi, celý svět i vesmír. Přejeme Vám mnoho štěstí, poznání a úspěchů na Vaší ţivotní i duchovní cestě.

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU: POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 2 ŽENSKÁ: 11 Malé obsazení mužských znamení zeslabuje osobnost, potřebu řídit a ovládat,

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

18.8.2002. Minimum Possible Distance (AU) EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226. Nominal Distance (AU)

18.8.2002. Minimum Possible Distance (AU) EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226. Nominal Distance (AU) 18.8.2002 Vítám vás v novém týdnu. Minulé dva týdny byly všechno možné jen ne klidné. Marně jsem přemýšlel co napsat k všem těm hrůzám co se v této zemi děly. Povodně, které postihli velkou část naší země

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Cesta. Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ).

Cesta. Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ). Cesta Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ). Práce: pohyb, motoristický průmysl, obchodní cestující. Zdraví: trávicí trakt,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více