Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus"

Transkript

1 HOROSKOP OSOBNÍ NATIVNÍ RADIX Klasická západní astrologie (ukázka část) Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus Jak nahoře, tak dole Gnothi seauton Poznej sám sebe Meden agan Ničeho příliš

2 Na svůj horoskop se člověk ptá, kdyţ hledá podporu, pomoc, odpovědi na hluboká tušení, na základní touhu po smyslu a středu. Dívám se na Vaše hvězdy a zkouším číst poselství, které Vám vesmírné konstelace přinášejí. Astrologie je filosofie V současné době je astrologie velmi populární. Proč? Lidé se více ptají neţ dříve. V médiích často můţeme číst články, které prohlašují, ţe astrologie není exaktní věda, ţe je to pověra, nesmyslný relikt dávné minulosti. Souhlasím, astrologie není věda ve smyslu přírodních věd. Těţko zde můţeme něco dokazovat statistikou, pokusy. Astrologie je totiţ filosofe. Slovo filosofie zní podezřele. Známe ty výtky: Nefilosofuj, drţ se při zemi, přestaň snít, vrať se do reality atd. Dnes ţijeme sice ve svobodné době, ale stále si s sebou neseme nedávnou tíhu totalitní společnosti, kdy všichni museli vyznávat jediný světonázor, jediný vztah k sobě a kolektivu (pokud se nechtěli stát vyděděnci, vyhnanci na okraji). Filosofie je hledání smyslu Málokdo si uvědomuje, co je to filosofie. Filosofie (řecky filein, mít rád, touţit po něčem a sofia, moudrost) je touha po moudrosti. Je to zkoumání skutečnosti, světa a člověka, toho, co je přesahuje (metafyzika), hledání pravdivého poznání smyslu a dobrého ţivota. Není to jen akademická disciplína, ale také způsob ţivota, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí a snaţí se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.

3 Astrologie je plán životního vzorce, osobního vývoje a úkolu Astrologie není o předpovídání, věštění, nemůţe přesně říct, co bude. Protoţe to bychom pak neměli svobodnou vůli, vlastní rozhodování, volbu moţností. Astrologie říká, jaká situace můţe přijít, co se asi můţe dít, jaká témata budeme řešit, jaký smysl, význam a přínos ty situace pro nás mohou mít, jakým způsobem je máme chápat, jak se s nimi vyrovnávat, jak je vnímat, řešit, překonávat. A řešení není často náš zásah, čin, ale naše pochopení, osvětlení, probuzení. Někdy ani není třeba nic řešit. Problém není problém. Problém je nás vztah k problému. Čas je naše prožívání Astrologie hovoří o kvalitě času, kairós. Náš čas, kterým měříme den, hodiny, 7:30, 11:58, 18:45 to je fyzikální výmysl. Skutečný vnitřní čas kaţdého z nás, tak, jak ho proţíváme a cítíme, je jiný. Jednou letí jako střela, jindy se vleče jako ţelva. Někdy jsou minuty jako roky, jindy roky utečou jako minuty. Jednou je čas lehký a snadný, jindy těţký jako olovo. Jednou se nám daří, jindy ne. A to nám hodinky neukáţou. Jen hvězdy. Bible - kniha Kazatel, kapitola 3 - Časnost a věčnost - Všechno má svůj čas 1 Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. 2 Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. 3 Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. 4 Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. 5 Je čas kameny rozhazovat, čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat. 6 Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat. 7 Je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit. 8 Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Astrologické čtení horoskopu můţe být dvojí. Analytické, technické, tedy souhrn symbolů a jejich známých interpretací, výkladů. Ale také čtení intuitivní, jasnovidné, telepatické, podle Jungovy a Pauliho synchronicity, akauzální konicidence, bezpříčinné souvislosti, shody okolností. To jsou věci, které mě napadají právě teď, kdyţ přemýšlím o Vašem horoskopu. Nejsou náhodné, mají Vám co říci, mají podklad v symbolice horoskopu, nějakým způsobem se týkají přímo této chvíle, Vás a Vašeho ţivota. To je ta část horoskopu, která tvoří rukopis kaţdého astrologa. Proto ţádné dva horoskopy nikdy nebudou úplně stejné. Bývá důleţitější a odlišuje čarodějného astrologa od mechanického esoterického vědce. Proto je píšu na začátku.

4 Váš horoskop a tím i ţivot není lehký, ale slibuje řešení. Je v něm naznačena moţnost těţkých chvil v ţivotě, které máte šanci úspěšně překonat a vyrůst na nich. To, co Vám teď napíšu, není planá útěcha, ale vysvětlení. Já vím, ţe to tak prostě je a ručím Vám za to. Sám jsem si podobné zkušenosti proţil. C. G. Jung praví: V psychologii rozumíme pouze tomu, co jsme sami proţili. Moţná právě tohle občas potřebujete číst a slyšet. Astrokoučink Dříve se od astrologa očekávalo, ţe bude dávat moudré rady. Ale moderní svobodná humanistická psychologie jiţ ví, ţe svému ţivotu rozumí nejlépe kaţdý sám. Sebemoudřejší astrolog a psycholog nemůţe vědět, co cítíte, nezná Vaše nejhlubší přání a touhy, netuší příčiny Vašeho štěstí. Proto pouţiji moderní metodu astrokoučinku a budu Vám často klást otázky, abyste si mohla zkusit nalézt správné odpovědi na svá ţivotní témata sama. Odpovědnost k vlastnímu ţivotu neznamená plnění povinností - ale hledání odpovědí (= odpověd-nost). Ptáte se - k čemu je tedy astrokoučink? Odpovím Vám - k tomu, aby kladl ty správné otázky, To je totiţ také umění - a velké. Jaký je Váš světonázor? Odpovězte si na následující otázky. Věřím, ţe Vesmír se skládá pouze z molekul a atomů jako z malých kuliček. Věřím, ţe Vesmír je řízen pouze fyzikálními zákony a náhodami. Věřím, ţe nic mimo hmotu neexistuje, není Stvořitel, Vesmír nemá ţádný smysl ani vývoj. Věřím, ţe všechny ideje Boha, andělů a jiných Vyšších bytostí jsou iluze a pověry. Věřím, ţe ţivot a vědomí jsou jen náhodné produkty fyzikálních procesů hmoty. Věřím, ţe jsme-li tu jen náhodou, nemůţe mít můj ţivot ani ţivoty jiných lidí ţádný smysl. Věřím, ţe není-li Bůh, nikdo mě nevidí, můţu si dělat co chci, není etika ani morálka. Věřím, ţe čisté svědomí je stav, kdy dostanu, co chci a nikdo mě nechytí a nepotrestá. Věřím, ţe správné je jen to, co je pro mě dobré a přátelé jsou jen ti, kdo mi pomáhají. Věřím, ţe to, co mi působí bolest, je špatné a ti, co mi brání si uţívat, jsou moji nepřátelé. Věřím, ţe účelem ţivota je co nejvíce si uţít za pomoci přátel a bojovat s nepřáteli. Věřím, ţe účelem ţivota je nashromáţdit co nejvíce majetku a porazit druhé ve volné soutěţi. Věřím, ţe dobrý člověk se pozná podle toho, ţe poslouchá rodiče, zákony a společnost.

5 Věřím, ţe člověk je pánem přírody a příroda je tu od toho, aby člověku slouţila. Věřím, ţe někteří lidé jsou výše postavení neţ druzí a ţe některé lidské rasy jsou méněcenné. Věřím, ţe smrt těla je i smrt mysli, posmrtný ţivot neexistuje a smrtí se mé činy ruší. Věřím, ţe církev a náboţenství je jen dobročinný spolek, hřích a odpuštění neexistuje. Uţ cítíte, o čem je astrokoučink? Logicky - jestliţe jste si odpověděla, ţe ţivot nemá smysl, pak nemá smysl ani tento horoskop a všichni to můţeme zabalit. Ale jestli jste odpověděla, ţe ţivot má smysl - má logicky smysl i bolest a utrpení. Jen v té chvíli ještě nevíme, jaký. Jaký život se vám víc líbí? Jsou dva typy ţivota. Autentický a neautentický, skutečný a neskutečný, normální a úţasný. Ten první znamená - kaţdé ráno vstát, udělat snídani, jet do práce, nakoupit, uklidit, obstarat děti, zapnout TV, občas s manţelem splnit manţelské povinnosti, pokecat s kámoškou, nadávat na šéfa a na poměry, jet na dovolenou atd. atd., na nic nemyslet, nic necítit, ţít v průměrnosti, nudě, šedi, jít do důchodu a umřít Ten druhý znamená - objevit sama sebe, sebrat síly, odhodit masku, dělat to, co touţíte dělat, ať si o tom okolí myslí, co chce, ţít s tím, koho opravdu milujete a kdo miluje Vás, proţívat pády a vzestupy, city, extáze, hluboká ţivotní témata, osud, mít dluhy a pak zase úspěch a bohatství, zaţít proklínání a pak závratné štěstí, být na dně a pak zase nahoře, potkávat zkušenosti, učení, změny, jiné lidi, města, cizí kraje, různé činnosti. Krize je dar = nebezpečí + šance Logicky - jestli se Vám víc líbí ten první, normální, cizí ţivot, nepotřebujete horoskop. Jestli se Vám líbí ten druhý, opravdu Váš, plný, skutečný, vězte, ţe úsloví: Koho Pánbůh miluje, toho kříţem navštěvuje není planá útěcha, ale silná a hluboká pravda, štěstí a milost. Proč? Protoţe k poznání není moţné dojít bez ţivotní krize. To je skutečný smysl té věty. Koho Pánbůh miluje, tomu dá šanci prostřednictvím těţkého proţitku poznat skutečné hodnoty a smysl ţivota. Legendární americký psycholog rusko-polského původu Abraham Harold Maslow, zakladatel humanistické a transpersonální psychologie, rozdělil lidi podle schopnosti přístupu k ţivotu na dva druhy: PEAKERS a NON-PEAKERS (vrcholové a ne-vrcholové). Tedy na ty, kterým je dopřáno

6 poznat ţivotní vrcholy, extatické proţitky štěstí, celosti, spojení a naplnění a na ty, kteří mají prostě smůlu, nic nevidí, neslyší, necítí a neproţijí. Ke kterému typu chcete patřit? Chcete-li patřit mezi PEAKERS, lidi s vrcholnými záţitky (a v horoskopu ten předpoklad máte), musíte se naučit ţít s krizí. Kaţdá situace je relativní. Záleţí na úhlu pohledu, na našem vnitřním postoji a přijetí. A také na tom, ţe často přeháníme a problémy zveličujeme. Vţdyť můţe být ještě daleko hůř. F. M. Dostojevskij Je známá epizoda z ţivota spisovatele F. M. Dostojevského, kterou v této situaci často připomínám. Dává moţnost zblízka proţít děsivost smrti, sílu, kterou působí v ţivotě a relativitu kaţdé situace. V roce 1849, kdyţ byl kadetem a nebylo mu ještě ani dvacet let, byl Dostojevskij odsouzen k trestu smrti za účast ve skupině utopických socialistů. Všichni členové jejich skupiny byli zatčeni a po osmi měsících vězení byli 22. prosince odsouzeni k trestu smrti. Poprava měla být vykonána ihned. Dostojevskij tehdy stál smrti tváří v tvář. Co následovalo, popsal ještě téhoţ dne v dopise bratrovi: Přivedli nás na Semenovské náměstí. Tam nám přečetli rozsudek smrti, dali nám políbit kříž, zlámali nám nad hlavou naše šavle a oblékli nás do pohřebních rubášů. Pak nás po třech vedli ke sloupům. Výzva byla po skupinách ve třech. Já jsem byl ve druhé skupině. Měl jsem už jen minutu života. Myslil jsem, bratře, na tebe a na celou tvou rodinu. V posledním okamžiku jsem měl jenom tebe, bratře, na mysli. Tehdy jsem pochopil, jak tě vlastně mám, drahý bratře, rád. Mohl jsem obejmout i Platčeva a Durova, kteří mi stáli po boku, a dát jim sbohem. Ale tu najednou zazněl ústup. Ty, kteří už byli uvázáni u sloupů, odvedli k nám nazpět a četlo se nám, že jeho Vysokoblahorodí car nám daruje život. Potom následovala četba našich trestů." Kdyţ přišlo omilostnění, zbývaly Dostojevskému poslední okamţiky ţivota. Podle legendy právě tehdy sestoupil anděl z nebe a otevřel mladému Fjodorovi duchovní oko", které mu v následujících letech umoţnilo nahlédnout do největších hloubek duchovního poznání. Dostojevskij byl odsouzen ke čtyřem letům nucených prací na Sibiři, ale to ho v tom okamţiku vůbec neděsilo. Měl ohromnou radost, ţe můţe ţít. Ještě po dvaceti letech řekl své ţeně: Nepamatuji se, že bych měl v životě nějaký jiný den, kdy bych byl tak šťasten." Všechna velká náboţenství světa nabízejí ve svých duchovních cestách konfrontaci se smrtí a osamělostí. V této konfrontaci hledají prostředek k probuzení pocitů vděčnosti vůči vlastnímu ţivotu, k probuzení schopnosti ţít a k nalezení lásky k druhým lidem. Jak blízká je tato cesta tomu, co popisuje Dostojevskij, dokládá dopis bratrovi, v němţ Fjodor Michajlovič přidal ještě tato slova: Když myslím na minulost a uvažuji o tom, kolik času jsem zbytečně promarnil, kolik jsem ztratil omylem, vinou, leností, neschopností žít, jak málo jsem si vážil času, srdce mi krvácí. Život je dar, život je štěstí, každá minuta mohla být stoletím věčnosti." Dostojevskij zaţil zblízka a ţivě záţitek umírání a osamělosti smrti při plném vědomí. Ale nepůsobilo to na něj dojmem, ţe by byl ţivot k ničemu a ţe by byl něčím marným, jak to často slyšíme z úst dnešních lidí. Právě naopak, cítil ţivelně, ţe smrt ho vyburcovala k ţivotu a ţivot je jediná opravdová hodnota, na kterou se ostatní převádí. Všecko, co máme a víme, má smysl jen pro ţivého. Co by s tím dělal mrtvý? A je-li náš ţivot krátký, je potřeba umět vyuţít kaţdou minutu, aby platila za celé století.

7 Další legendární americký existenciální psycholog Irvin Yalom říká, ţe nejsilnější lidské motivace (tzv. existenciály) v ţivotě jsou - SMYSL ŢIVOTA / SVOBODA + ODPOVĚDNOST / OSAMĚLOST / SMRT. Jakmile se s těmito tématy vnitřně vypořádáme, ţivot je jiný, lehčí, světlejší. Nevíme-li, k čemu jsme tu my, druzí, svět, máme noogenní depresi, času je zoufale málo, dní se nedostává. Jsme poháněni a štváni k činnosti, protoţe se podvědomě bojíme okamţiku smrti, kdy se nám promítne celý bezútěšný a zbytečný ţivot a my budeme umírat s pocitem: K čemu to všechno bylo? Kdy jsem dávala opravdovou lásku? Kdo na mě myslí a vzpomíná? Kdy jsem konala skutečné dobro? Kdy jsem opravdu pomáhala? Kdy jsem činila tak, aby druzí mohli být šťastní? Jestliţe jsme nalezli své pravé JÁ, svůj střed, své místo v přirozeném světě, smysl svého ţivota, máme času dost, protoţe víme, ţe do smrti něco stihneme. A kdyby jen kousek - přece jsme našli sami sebe a svůj význam pro druhé, jsme OK, k něčemu to bylo, mělo to smysl, neţili jsme zbytečně. Dřívější psychologické směry často tvrdily: Cítíš se špatně, protoţe se špatně chováš! Vrať se do řady, chovej se podle pravidel a budeš se cítit lépe! Humanistická a transpersonální psychologie naopak říká: Adaptace, přizpůsobení, znamená rezignaci, vzdání se smyslu, popření a zradu vlastního ţivota. Cílem moderní psychoterapie, mezi jejíţ alternativní metody se počítá také psychologická astrologie, je umoţnit člověku, aby mohl být sám sebou, aby uměl svobodně uplatnit své moţnosti, aby naplnil své bytí. Štěstí proţívá člověk, který našel smysl ţivota pro sebe, svět i pro druhé, který dělá to, k čemu se zrodil, co vnitřně chce, co ho nejvíc baví, v čem je nejlepší, co mu přináší nejvyšší hodnotu a nejhlubší pocit naplnění. A zároveň jeho činy nejsou motivovány osobním prospěchem, narcismem, ale snahou být uţitečnou částí celku. Proč Vám tohle všechno píšu? Protoţe i Váš úkol podle horoskopu je najít sama sebe a své místo v ţivotě, a s tím, co nyní víte, to půjde lépe. Osobnost, vlastnosti Slunce v Panně, Slunce v 12. domě, Slunce konjunkce Luna (orbis 9 07 ), Slunce konjunkce Jupiter (orbis 2 24 ), ASC ve Váhách

8 Jste vyrovnaně zároveň extrovert i introvert. Dovedete se navenek vyjadřovat i uvnitř sebe hloubat. Jste zaměřená individualisticky. Štěstí dává myslet na druhé a nic neočekávat. Máte v sobě určitý rozpor. Jste na jednu stranu praktická a materiálně zaměřená, na druhou stranu snadno přijímáte změny. Někdy Vás přitahuje nové, ale je Vám líto opouštět známé jistoty. To přináší vnitřní napětí a neklid. Jste bystrá, skromná, klidná, mírná, čistotná, precizní, důvěryhodná, pracovitá, střízlivá, skeptická, kritická, metodická, náročná, s analytickým myšlením. Jste také přátelská, veselá, sympatická, milá, vlídná, společenská, diplomatická, zdvořilá, komunikativní, romantická, čestná, srdečná. Jste také citlivá, zranitelná, melancholická, obětavá, idealistická, soucitná, laskavá, touţící po harmonii a míru. Můţete být ale i malicherná, nudná, upjatá, neuvolněná, omezená, jednostranná, pedantská, příliš zaměřená na maličkosti a detaily, egocentrická, poměřující svět pouze vlastníma očima. Snadno se vzrušíte, ale stejně rychle se i uklidníte. Pozor na nerozhodnost v jednání, váhavost, přílišnou ovlivnitelnost. Máte schopnost ocenit krásu, umění, přepych, uţívat si ţivot. Umíte být vznosná, velkorysá, štědrá, vévodkyně, s potřebou být oblíbená, být středem pozornosti, ukázat se, reprezentovat svoji osobnost. Láska, vztahy Venuše ve Lvu, 5. dům ve Vodnáři, Slunce konjunkce Saturn (orbis ), vládce VIII. domu Mars v II. domě ve Štíru Jste pravděpodobně pohledná, hezká, štíhlá, úpravná, dobře stavěná, s jemnými rysy a sexappealem. Láska je pro Vás velmi důleţitá. Můţete mít více erotických vztahů, vést nekonvenční, uvolněný a spontánní milostný ţivot s inteligentními a originálními partnery. Časté rozchody a roztrţky, nečekané zvraty. Vřelost, opravdovost, otevřenost a hrdost v citech a vztazích, dramatické emoce. Dělá Vám potíţ opustit daný řád a systém kvůli lásce, odejít za milovaným člověkem. Máte tendenci k erotizaci vztahů, ráda proţíváte smyslné, ţivelné, sexuální, naléhavé touhy. A zde je další vnitřní rozpor - někdy Vás přílišné lpění na disciplíně nutí k cudnosti, oslabení vášní, obětování slunečních radostí a poţitků pro dosaţení cílů a povinností. Jste náročná na partnery, Váš milostný ideál je postaven tak vysoko, ţe jej obvykle není moţné v reálném ţivotě nalézt. V milostném ţivotě je pro Vás nějakým způsobem důleţitý majetek, jako by se zde ukazovalo úsloví o tom, ţe peníze jsou afrodiziakum a láska prochází ţaludkem (obrazně řečeno, hmotnou spokojeností, dostatkem, nasyceností). Pracovní schopnosti Jste svědomitá, ctiţádostivá, perfekcionistická. Máte organizační talent, schopnost koncentrace. Neúnavná pracovitost, záliba v práci, metodičnost, trpělivost, prozíravost, uváţlivost, obezřetnost,

9 formálnost, korektnost, dochvilnost, dynamičnost, novátorství, předvídavost, nezávislost, schopnost improvizace, smysl pro detail, důkladnost, pořádkumilovnost, hospodárnost, střídmost, asketismus. Víra v praxi, materiálno, konkrétní věci, praktické zaměření. Schopnost dobře rozváţit a načasovat akci. Vůle zaměřena ke konstruktivním cílům. Váţnost, hloubka myšlenek, odpovědnost, sebeovládání, optimismus, soudnost, poctivost, čest, úcta k právům druhých. Charisma, kouzlo osobnosti, silná přitaţlivost, vitalita, energie, podmanivá, neodolatelná síla. Schopnost promlouvat k davu, velká popularita, skvělá představivost. Výbušná energie pramenící z hlubokých podvědomých zdrojů, dobré regenerační schopnosti. Umění odhadnout správnou míru, diplomacie, odvaha jít do rizika, přízeň mocných tohoto světa. Záliba v cestování, úspěšné pracovní cesty, i delší. Lépe je pro Vás být zaměstnancem, samostatné povolání není příliš vhodné. Talent Máte neobyčejně široké moţnosti povolání. Uplatnění můţete nalézt v zaměstnáních, vyţadujících přesnost, analytické, chladné myšlení a komunikaci s lidmi. Obchod, průmysl, státní a veřejná správa, úřady, školství, kultura, nakladatelství, informace, média, finance, public relations, tiskový mluvčí, právo, soudy, ale i galerie, staroţitnosti, umělecké zboţí, móda, oděvnictví, kosmetika, reklama, gastronomie, nebo laborant, fotograf, moderní technologie, policista, kontrolor, revizor, ošetřovatel, sociální pracovník, lékař, psycholog apod. Máte talent k vědecké činnosti, systematickému výzkumu, studiu, vlohy pro politiku, filosofii a historii, nadání jak pro racionální, exaktní vědy, tak pro humanitní obory a umění, estetiku, hudbu, poezii, literární kritiku, esoteriku. Práce, povolání, kariéra Jupiter v Panně, Mars ve Štíru, Venuše v 10. domě, 6. dům v Rybách, MC v Raku, Saturn v Panně, Pluto v 1. domě Máte velké ambice, vznešené plány, naděje, sny o slávě, myšlenky na úspěch, touhu vyniknout, získat moc nad ostatními, často skrytě, tichá voda břehy mele". Jste silná, schopná, vynalézavá, vytrvalá, někdy i tvrdá, pevná, urputná, prudká, ale v práci často nerozhodná. Něco vám brání najít správnou motivaci a směr, energie je dost - ale kam jí zaměřit?

10 Touţíte získat uznání pomocí společenského postavení a prestiţe, prostřednictvím materiálního vlastnictví, ţivotního stylu a úrovně. Obětujete hodně profesnímu úspěchu. Ten se často nedostavuje. Ţenete se - ale kam? Pečlivě a pracně budujete kariéru - jenţe snaha se míjí účinkem, kariéra je zdrojem bolestných zkoušek a osamělosti, dostavují se zklamání a překáţky. Domov, rodina a hluboké duševní procesy brání úspěchu v povolání. Rozum se snaţí převládat nad city, to je ten rozpor mezi duší a hmotou, rozpor mezi účelem a smyslem. Relativní, hypotetický účel nám diktuje společnost, rodiče, učitelé, média, nadřízení, naše vnitřní komplexy. Neumíme se uvolnit, ţít tady a teď, stále se ţeneme a myslíme si, ţe štěstí se dostaví někdy v budoucnu, aţ to a to bude splněno, hotovo, aţ doděláme tuto a tamtu nevděčnou, nezáţivnou, nudnou, zbytečnou, nesmyslnou práci. Jakmile objevíme, nalezneme, spatříme, vycítíme opravdový, absolutní, kategorický SMYSL NAŠEHO ŢIVOTA, to, co nás baví, co nám jde nejlépe a čím nejvíce slouţíme druhým, uţ nám ho nikdo nevezme. Náhle umíme být spokojeni uţ teď, v přítomné chvíli, s tím, co děláme. Štěstí je u nás, vedle nás, při nás, všude okolo, a zůstává. Nikam neprchá a my jej nemusíme pronásledovat. Uţ umíme prostě jen BÝT, uţ nemusíme stále jen DĚLAT A MÍT. Havajské učení Huna praví: Efectivity is a measure of truth - efektivita je měřítkem pravdy. To, co nám jde a vyhovuje, je naše správná cesta. Jestli nám vše padá z rukou a na hlavu, nic se nedaří, je to znamení, ţe jdeme někam jinam, neţ máme. Naštěstí máte podpůrnou konstelaci výherců, "dětí štěstěny". Občas Vám pomáhají neočekávaně se vyskytující okolnosti, šťastné náhody, šance, příleţitosti. Často se dostaví úpěch i s vyšší mírou rizika, Nadřízení, podřízení, kolegové Máte schopnost zprostředkovat společenské kontakty mezi lidmi, řešit problémy v mezilidských vztazích, důvěryhodnost, příjemné profesní vystupování. V kolektivu a u kolegů jste oblíbená, máte příjemné a vstřícné nadřízené. Jste autoritativní vůči podřízeným, umíte se ale i podřídit systému, struktuře, jste spokojena i v podřízeném postavení. Pozor na rozmarné nadřízené, sexuální obtěţování, milostné vztahy na pracovišti, nepřátelství ze strany podřízených.

11 Dobročinnost Máte hezký vztah k druhým, soucit s trpícími, empatii, sociální cítění, schopnost obětovat se pro dobro druhých. Jste citlivá k nemocným, chudým, závislým a vůbec k lidem z okraje společnosti. Je Vám vlastní pečování, pomoc v tísni, ochrana, pomoc, dobročinnost, laskavost. Snaha prospívat lidem svou prací, nacházet ideály ve sluţbě pro druhé, v péči o potřebné, např. skrze práci v nemocnici, v sociálním ústavu, Vám můţe být velmi prospěšná při Vašem osobním růstu a hledání vnitřní duševní harmonie, vyrovnanosti, vlastního středu. Přehnaný perfekcionismus Pozor na přílišnou přísnost, necitlivost, úzkostlivost, zbytečnou kritiku, podezíravost, nedůvěru, ţárlivost, pomstychtivost, nespravedlivost, ničivost, pudovost, zlost, nebezpečí přepracování. Nerozčilujte se pro maličkosti, snaţte se být tolerantní, velkorysá. Přehnaný perfekcionismus je jen projevem komplexu méněcennosti, malé sebedůvěry, snahy "něco si dokazovat", přílišné, nadměrné potřeby být uţitečný (tzv. syndrom pomáhajících profesí). Myšlení, komunikace Merkur sextil Venuše (orbis 2 20 ), Merkur v 12. domě, 3. dům ve Štíru, Luna konjunkce Merkur (orbis 3 29 ), Merkur ve Váhách, Merkur konjunkce Saturn (orbis 1 39 ), Neptun v 3. domě Spojení principu lásky, vztahů, hledání harmonie. Soulad intelektu a řádu, emocí a logiky, citu a rozumu. Myšlení je rychlé, ţivé, hladké, nepříliš průbojné, hluboké, důkladné, harmonické, střízlivé, racionální, opatrné. Silný intelekt, vyvinutý pozorovací smysl, představivost, snadné vstřebávání nových věcí. Výborné rétorické, řečnické, vyjadřovací schopnosti, hovornost, talent pro cizí jazyky. Dobrá paměť, zručnost, intelektuální činnost i ve stáří. Logické myšlení zaměřené na hmotu a vlastní ego. Tam je rozumově hledaná náhradní spása a jistota. Kde je Vaše vlastní Já? Kdo jste opravdu? Jste to Vy, nebo jen plníte představy okolí, rodičů, blízkých, společnosti?

12 Intelektuální pojetí skrytých, metafyzických, transcendentních věcí, vyuţívání nevědomých inspirací a snů. Komunikace občas tajemná, málo konkrétní, nejde přímo k jádru věci. Pouţívání obrazů, příměrů, přirovnání, naznačování. Aktivní, diplomatické myšlení se snahou o objektivitu, spravedlnost a hledání kompromisů, liberální a humánní duch. Dobrá orientace v mezilidských i společenských vztazích, cílené působení na lidi, okolí. Myšlení se zaměřuje na hledání spravedlnosti a vyváţenosti, usmiřování protikladů. Umění hledat kompromisy, kombinovat, ustupovat, kdyţ je třeba. Vědomí následků činů, zváţení všech variant před rozhodnutím. Schopnost nalézat více cest. Pozor na nesoustředěnost, přílišné hloubání, nejasnost, zasněnost, přílišnou představivost, samotářství, bázlivost, nesystematičnost. Moţné problémy s orientací a souvislostí v komunikační rovině, přeskakování z jednoho tématu na druhé, nejistota a úzkost při písemném či slovním projevu. Rodina, domov, manželství, přátelé 11. dům ve Lvu, DSC v Beranu, IC v Kozorohu, Luna konjunkce Jupiter (orbis 6 42 ) Ve vztazích s blízkými jste příjemná, citlivá, starostlivá. Harmonické, souladné spojení principů rodiny, citu, ţenství a ideálů. Láska k rodině, matce, příbuzným. Vaše dětství mohlo být citově chudé. Vztah k matce byl moţná obtíţný, nebyla příliš láskyplná, nenaučila předávat lásku dál, milovat jiné. Jeden z rodičů byl pravděpodobně společenský, příjemný a kultivovaný. Jeden ze sourozenců můţe být citlivý, obětavý, kreativní, ale i chaotický, vztah k němu můţe být zmatený. Váš ţivotní partner můţe být poněkud agresivní povahy, velmi bojovný, impulsivní a upřednostňující příliš sebe sama, avšak na druhou stranu i čestný a oddaný. V manţelství je pro Vás důleţitý majetek a peníze. S partnerem Vás poutá plodná spolupráce, ale vlastnění a individualismus se můţe promítat do vztahů a stát se tak překáţkou rodinnému porozumění. Domov je příliš podřízen řádu. Budete-li zarputile lpět na detailech, manţelství bude zatíţené hádkami a nespokojeností. Milujete děti, pravděpodobně jich ale budete mít jen málo. Baví Vás zušlechťování domova, domácí práce. Vaše osobnost se rozvíjí pomocí blízkých příbuzných. Jsou velmi důleţití pro Váš osobní rozvoj, sebenalezení. Vaše původní i současná rodina pro Vás můţe znamenat bolestné zkoušky, odloučení, vzdálení od domova, pocit nepochopení, odcizení.

13 Jako by uvnitř rodiny bylo něco skrytého, utajené emoce, témata, o kterých se nemluví, tabu, Je nutné mluvit upřímně, odemknout 13. komnaty, otevřít Pandořiny skříňky. Uzavřenost povolí, jako kdyţ se zbavíte pout, krunýře, který svírá, noční můry, tíhy břemene času, do otevřených oken zavane čerstvý vzduch, vyvětrá se zatuchlý prostor. Na to lze doporučit rodinné konstelace. Máte asi jen omezený okruh přátel. Přátelé jsou smělí, energičtí a vlivní, s přátelstvím se prolíná i Váš citový a milostný ţivot. Někdy udrţujete tajná přátelství. Existuje moţnost intrik a zrad mezi přáteli, můţe se objevit přítel jako nepřítel. Pozor na vlivné, bohaté nepřátele. City, emoce Luna v XII. domě, Luna v Panně, Jupiter sextil Uran (orbis 2 10 ), Uran ve Štíru, Luna konjunkce Saturn (orbis 1 49 ), Neptun ve Střelci Své city obvykle nedáváte příliš najevo, snaţíte se je chladně analyzovat. Máte upřímné srdce, ale emoce skromné, střízlivé, vztahy spíše s rozumu neţ z vášně, sklon podřídit citový ţivot pravidlům, kariéře. Sevřenost, opatrnost, cudnost, uzavřenost. zdrţenlivost, uzavřenost, senzitivita, zasněnost, nepohodlí v neznámém a novém prostředí, pocit osamění, sklon trávit nějaký čas o samotě, v ústraní, rozjímat a meditovat. Máte cit pro zákulisní souvislosti, schopnost vnímat svět mimo obvyklé formy, velmi dobrou intuici, napojení na kolektivní nevědomí, náhlé poznání věcí, které jsou skryty pod povrchem. Občas Vás přitahuje idealistický světový názor, mysticismus, okultismus, magie, esoterika, duchovno, filosofie, náboţenství. Pozor na přesvědčení o vlastní duchovní dokonalosti, mesiášský blud, misionářství, vnucování víry, dogmatismus, sektářství, pseudomysticismus, prosazování jedné pravdy v oblasti spirituality, přehnanou kritičnost vůči náboţenství, zmatek v duchovních naukách, falešnou filosofii, nereálné představy o uspořádání světa. Také pozor na zbytečnou sevřenost, úzkost, neschopnost uvolnit se, na deprese, chmury, pesimismus, lítostivost, melancholii, pocit nenaplněnosti a prázdnoty v citové sféře, na trápení,

14 ulpívání na nepodstatných smutcích, neschopnost přenést se přes malichernosti, na nervozitu, úzkostlivost, přílišnou zranitelnost, nedostatek sebedůvěry v citovém ţivotě. Neberte si nic osobně. Druzí lidé mají sami se sebou také moc práce. Je-li někdo agresivní a nepřátelský, je to výraz jeho vnitřní frustrace a bolesti, se kterou si nedokáţe poradit. Není to myšleno na Vás. Spíše ho politujte, něţ abyste se na něj zlobila. Finance, majetek, hmotné zabezpečení 9. dům v Býku, 8. dům v Beranu, 2. dům ve Váhách, Mars v 2. domě, Jupiter kvadratura Neptun (orbis 0 09 ), Uran v 2. domě Váš vztah k penězům a majetku je zvláštní. Máte dost předpokladů pro finanční záleţitosti, ale jakoby Vám tato oblast nebyla tak úplně přirozená, vlastní. Peníze, práce, kariéra, společenský a profesní úspěch slouţí jako symbol, štít, jistota, ke které se utíkáte. Přehnaná touha nalézt štěstí a duševní vyrovnanost pomocí hmoty. Neschopnost váţit si sama sebe je často kompenzována snahou odlišit se extravagantním ţivotním stylem nebo získáním nezávislosti pomocí majetku. Trochu workaholismus a snobismus? Konzumerismus - člověk věčně nespokojený? Ať má, co má? Spíš jde o jakousi snahu uniknout sama sobě ve hmotě, schovat se za věcmi před city. Ale nejde to. Materialistická filozofie, poněkud přízemní ideály (aspoň prozatím). Vznešené city bývají převedeny do čistě utilitární, uţitkové úrovně. Činy směřují do oblasti peněz, k uplatnění a zisku v praktické, hmotné rovině. Umění "prodat" své schopnosti, sebe sama, peníze z fyzické síly, energie. Serióznost, stabilita, Rychlé rozhodování ve finančních záleţitostech, moţnost zisku při finančních transakcích, pohotovost, vynalézavost, důvtip, velkorysost, schopnost vydělat peníze. Touha po přepychu, luxusu, zábavě, radostech ţivota. Někdy zjemnělost, sklon k hrám a zábavám, láska ke šperkům a oblečení. Finanční podmínky jsou kolísavé, ale obecně spíše dobré. K majetku se zpravidla dopracujete jen usilovnou prací. Zisky mohou plynout ale i od partnera nebo manţela. Moţné potíţe s úřady. Moţnost dědictví, výhry, nadprůměrné štěstí ve hře. Je moţná náhlá změna majetkových poměrů, finanční a ekonomické situace. Nebezpečí náhlé ztráty, prohry, zadluţení. Pozor na lehkomyslnost, naivitu, neopatrnost, nedbalost, na spekulace, lehkováţné výdaje, hráčskou závislost (casino, sázky, gamblerství). Pozor na směrování energie nesprávným směrem, na přílišnou agresivitu při dosahování hmotných cílů.

15 Psychospirituální krize XII. dům v Panně, Slunce kvadratura Neptun (orbis 2 14 ), Jupiter v 12. domě, Saturn v 12. domě, Neptun Sextil Pluto (orbis 0 28 ) Uţ v úvodu horoskopu jsem Vám napsal, ţa Váš horoskop není jednoduchý. Kaţdý astrolog na první pohled ve Vašem horoskopu spatří silně obsazený XII. dům. To můţe znamenat psychické a ţivotní problémy. Ale ostatní podpůrné prvky horoskopu napovídají, ţe ve Vašem případě se bude jednat o tzv. transformační, psychospirituální krizi, tedy příleţitost k růstu. Ještě jednou si pak úvod horoskopu přečtěte. Zjednodušeně řečeno: psychospirituální krize je stav, kdy je člověk tak udolán nepříznivou ţivotní situací (cokoliv - rozchod, nemoc, ztráta práce, majetku, konflikty, deprese atd.), ţe si myslí, ţe uţ se z to snad zblázní. Mnoho takových případů bylo a je skutečně diagnostikováno neinformovanými psychiatry jako duševní nemoc. Ale moderní psychoterapie dnes ví, ţe tato psychospirituální krize není nemoc, lze ji s podporou okolí samovolně úspěšně překonat a u člověka pak dochází k pozitivní vnitřní proměně a posílení. A to je Váš případ. Můţe nastat osud plný útrap, slabost, bezmocnost, pracovní i zdravotní problémy, vnitřní rozpor, napětí, ztráta vůle, rozpuštění" osobnosti, nedostatek síly ovládat sebe a ţivot, neschopnost jednat. Konflikt mezi vůlí a ideálem, rozdvojení vůle, honba za přeludy, posedlost, klam, závislost. Extrémní emotivita, sklon k hlubokému pohrouţení do sebe sama, potlačený duchovní růst, ústup do ústraní, málo sebedůvěry. Alkoholismus, drogy, závislosti, úniky do nereálných, "umělých" světů. Setkání s utrpením, ţivot v izolaci, Zablokované ţivotní projevy, zastřené vnímání reality, neschopnost přijmout odpovědnost za vlastní ţivot a jednání, neschopnost vnímat skryté souvislosti mimo to, co je zjevné a uznané, odloučení a samota. Jenţe Vy máte schopnost se transformovat, transcendovat, od základů přeměnit sama sebe i své okolí. Shodíte masku, za kterou jste se schovávala a beze strachu vystoupíte - taková, jaká dopravdy jste, ne taková, jakou Vás chtějí mít jiní. Říká se tomu individuace. Z Vašeho nevědomí se stane vědomí. Zbavíte se Stínu. Skryté se stane neskrytým, uzavřené otevřeným. Které oblasti nemáte otevřené? O čem v hloubi duše víte a sama před sebou to skrýváte? Čeká Vás nalezení ţivotního řádu, pevné půdy pod nohama, rituálů, ukotvení. Chce to jen rozvíjet vnitřní sílu, spoléhat sama na sebe, nelitovat se, překonat samotu a pochybnosti o sobě, přijmout ţivot - a jeho smysl.

16 Dám Vám otázku: Jak se zařídí, aby se z temné, hrozivé, nevlídné, nebezpečné černé noci stal slunečný den? Odpověď zní: Počká se na ráno. Ve slově počká je podstata trpělivé moudrosti, smíření s proměnnou kvalitou času. A sama si zkuste odpovědět na další otázky. Pomáhá to při hledání. Co byste řekla, kdyby se vás Bůh zeptal: Kde jsi?" Víte, jaké emoce nyní proţíváte? Proč je proţíváte? Co vám říkají? O čem nedokáţete ţertovat? Komu byste darovala část svého ţivota? Co je dobro? Zlo? Láska? Štěstí? Smysl ţivota? Svědomí? Spravedlnost? Vina? Povinnost? Morálka? Odpuštění? Soutěţení? Spolubytí? Osamělost? Odpovědnost? Svoboda? Smrt? Ţivot? Země? Svět? Vesmír? Jak člověk pozná, ţe dělá dobře? V horoskopu máte aspekt příleţitosti pro duchovní vývoj. Záleţí na Vás, jak toho vyuţijete. V horoskopu také máte schopnost vybruslit z problémů", ochrannou ruku, anděla stráţného, příznivou hvězdu, tzv. "z pr kliku". Důvěřujte v happyend, vše dobře dopadne. Odkud přicházíte kdo jste byla Přísná, spravedlivá a zodpovědná císařovna Sest. uzel v 5. domě Vodnář Vypadá to, ţe v minulých ţivotech jste ţila osudy zaloţené na vztazích, oporách, přátelství, spolupráci, které ale mohly být i podrobující, svazující, ovládající, přeceňující se, bezohledné. Byla jste nezištná altruistka, která se sice starala o dobro všech, co jen síly stačily, dávala druhým ţivotní sílu a duchovní energii, ale zároveň na oplátku vyţadovala poslušnost a vděk. Čestná, přímá, k pokrytectví a záludnosti nesmiřitelná, posedlá reformními myšlenkami. Intelektuálně vyspělá bojovnice za pravdu, vše posuzující z hlediska nejvyšších zákonů. Spravedlivá a zodpovědná vůči bliţním, ale vyţadující přísný řád. Horlivá, neochvějná, pevná, vztahovačná, tvrdohlavá, samozvaná soudkyně. Svéhlavá, nepruţná, zatvrzelá, odměřená, uznávající více společnost neţ jednotlivce. Oslňující sebekontrolou, racionalitou, analýzou, logikou, důvtipem, mravností, etikou. Sebestředná mentorka, učitelka, malicherně lpící na svých libůstkách a detailech. Formální, rezervovaná, domýšlivá, duchovně pyšná, podceňující prosté city. V kontaktu s kolegy netaktní, nediplomatická, coţ mohlo vyvolávat neshody.

17 Mohla jste vyţadovat od lidí nekompromisní dodrţování platných zásad, i za cenu potlačení svobody a individuality. Mohla jste být dotčená nepochopením okolí pro Vaše prospěšné myšlenky a snahy. Já to vím nejlépe! Já jsem paní ideální a dokonalá! Já to myslím dobře! Správně je to po mém! Poslouchejte mě!. Fanatička přesvědčená o své Pravdě. Panovačná, očekávají, ţe všichni budou hrát podle jediných správných pravidel, ţe se všichni přizpůsobí jednomu myšlení. Jako moralistka jste mohla mít sklony vytahovat na světlo rozpory, poukazovat na nedostatky a vyvolávat tak v ostatních pocit viny a opozice. Mohla jste být schopná vyřadit z okruhu blízkých lidi, kteří se vymykali Vašim názorům na lidskost, prospěšnost a sluţbu. Padni komu padni. Tento postoj mohl být způsobený strachem z nejistoty, osamění, opuštěnosti. Přitom paradoxně jediná ţivotní jistota je nejistota. Kam směřujete co se učíte - co byste měla být Dobrá, moudrá a laskavá královna Vzest. uzel v 11. domě Lev Váš vzestupný měsíční uzel, ukazatel toho, co byste se měla naučit, je ve Lvu. To je vznešený a obdivovaný král zvířat, zářící Sluncem. Zkoušíte objevit svébytnou nezávislou vnitřní sílu, která nepotřebuje potvrzení okolí a ostatních. Odhalit sebevědomí, plynoucí z poznání, ţe vše, co se děje, má svůj důvod a vyšší smysl, ţe vše není jen podle našich představ. Najít vyrovnanost, uvolněnost, klidné, bezprostřední, přirozené jednání, hřejivou, všeobjímající, rozdávající se Lásku, radost, hravost. Naučit se ţít a tvořit také sám pro sebe. Ţivot je vztah - k sobě samému i druhým. Celý ţivot je o vztazích a učení se vycházet s lidmi. To je hlavní náplň bytí kaţdého člověka. Jídlo, byt, práce, auto, to se nějak zvládne, ale spory, roztrţky, nepochopení, útisk, útoky, lítost, to tíţí. V práci, s přáteli, v politice, ve společnosti, doma, v rodině, se sousedy, partnery... Učíte se volnosti. Nebrat věci tak váţně. Ţivot není jen nekonečný, někdy nesmyslný boj, prohry, trápení, osamění, odcizení. Ţivot je krásný, kaţdý den je dobrodruţství. Humor není přepych, ale samozřejmost. Štěstí, vyrovnanost a spokojenost nepochází z vnějšího okolí, ale zevnitř. Je-li člověk v míru sám se sebou, nemá námitky proti sobě ani ostatním.

18 Učíte se nadhledu. Občas zahodit farizejskou povinnost a morální převahu. Mít ráda všechny lidi, bez rozdílu. I prevíty a škůdce. Boţí mlýny melou pomalu, ale jistě, a zákon příčiny a následku, karma, je nepodplatitelný. Učíte se nic nevyţadovat. Někdy se zdá, ţe ostatní neposlouchají. Ale kaţdý raději ţije vlastní chyby neţ cizí ctnosti, moudrosti a rady. Lidé nedělají špatné věci schválně. Prostě to v danou chvíli neumějí lépe. Kaţdému z nás něco jde a něco nejde. Lidé nepotřebují opravovat své chyby, znají je dobře. Nedostatky máme všichni. Učíte se nesoudit, nehodnotit. Neexistuje vina. Jenom nepochopená a nesplněná lekce. Kaţdý má moţnost opravné zkoušky. Jako v autoškole. Nic není průšvih. Nic není problém. Nikdy není pozdě. Nikdy neříkejte nikdy. Bůh všechny miluje a všem odpouští. Peklo neexistuje. To je jen strašák na lidi. Zlo je Boţí nástroj, kterým nás zkouší a učí, abychom pochopili a zlepšili se. Bible říká: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Učíte se odpouštět. Třeba ţe lidé jsou nevděční, podvádějí, lţou, vymýšlejí si, neříkají všechno. Dělají to i děti ve škole a mnozí dospělí zůstávají dětmi celý ţivot. Lidé jsou nejúţasnější tvorové na Zemi. A zároveň často dělají největší hlouposti. Tak to je. To je krása, zajímavost, pestrost, křehkost, nelogičnost, nespravedlnost - a smysl ţivota. Učíte se neomezovat Lásku přílišným řádem. Milovat bez výhrad. Všichni potřebují hlavně objetí, dotyk, pohlazení, domov, teplo, bezpečí, klid, mír, pochopení, smíření, odpuštění. Toho je nejméně. Všeho ostatního bývá dost. Učíte se milovat i sebe. Bible říká: Miluj bliţního svého jako sebe samého. Ten, kdo nemá rád sebe, neumí milovat ani druhé. A kdo se naučí mít rád sebe, sám sobě odpouštět, oceňovat své klady a zlepšovat své slabiny, ten se rázem naučí milovat všechny lidi, celý svět i vesmír. Přejeme Vám mnoho štěstí, poznání a úspěchů na Vaší ţivotní i duchovní cestě.

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

SOLÁRNÍ HOROSKOP Klasické západní astrologie pro období od - do (ukázka část)

SOLÁRNÍ HOROSKOP Klasické západní astrologie pro období od - do (ukázka část) SOLÁRNÍ HOROSKOP Klasické západní astrologie pro období od - do (ukázka část) Jméno: Daum narození: Čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus: Jak nahoře, tak dole Poznej sám sebe Ničeho příliš

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Nebojte se horoskopů pro děti!

Nebojte se horoskopů pro děti! Nebojte se horoskopů pro děti! Každé dítě má své jedinečné schopnosti a omezení, stejně jako zvláštní spektrum citových potřeb. Horoskop je průvodcem, který nám pomáhá pochopit tělesné, citové, intelektuální

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU: POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 2 ŽENSKÁ: 11 Malé obsazení mužských znamení zeslabuje osobnost, potřebu řídit a ovládat,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII Poloviční vzdálenosti (jiný název Midpoints, Midpunkty) co to je co to dělá co s tím můžeme dělat my jak to vypadá (příklady) CO TO JE Poloviční vzdáleností nazýváme

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011 Rodina a dítě s postižením PSY 124 Psychologie handicapu 2011 V ČR se rodí přibližně 45 dětí s vrozeným postižením (bez rozlišení postižení) na tisíc porodů. Podle statistik má naše země světově dvanácté

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více