časopis studentů judaistiky, religionistiky a teologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "časopis studentů judaistiky, religionistiky a teologie"

Transkript

1 Acta Iudaica & Theologica časopis studentů judaistiky, religionistiky a teologie I 2012

2 Acta Iudaica & Theologica: časopis studentů judaistiky, religionistiky a teologie Časopis sebraných studentských prací zaměřených na judaistiku, religionistiku, biblickou i systematickou teologii, církevní dějiny a psychosociální vědy. Vychází pouze v elektronické formě, je finančně nezávislý a zdarma. Redakční rada: Petra Černá Jan Hron Eva Mašková Antonín Šedivý Petr Turek Klára Verzichová Marek Vinklát Kontakt: Vyšlo

3 Acta Iudaica & Theologica Obsah Editorial... 4 Studie: Petra Černá... 5 Židé v Bečově: výzkum na základě nalezených náhrobků ze židovského hřbitova v Bečově nad Teplou Tomáš Drábek Další vzdělávání v problematice partnerských a sexuálních vztahů osob se zdravotním postižením Eva Mašková Hagioterapie: uvedení do problematiky a praktický exkurz Antonín Šedivý Azarja dei Rossi: Me or ejnajim - Autor a jeho pojetí dějin Marek Vinklát Qulasta: mandejská kniha rituálních scénářů Recenze a zprávy: Jan Hron Thomas. A. Tweed, Crossing and Dweliing: A Theory of Religion Marek Vinklát Prague Jewish Studies Eva Mašková Přednáška Annette Merz, PhD. na ETF UK

4 4 Editorial Editorial Soubor studentských prací, jenž jste právě otevřeli, je vyústěním úsilí studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Snaha o zpřístupnění vlastních myšlenek, práce, a bádání konečně našla formu, jež je bezesporu důstojnější a užitečnější, než internetové blogy či fakultní archív diplomových prací. Jak je vidět z názvu i v současném čísle (a bude zřejmě vidno i v číslech příštích), soustřeďují se Acta Iudaica & Theologica především na oblast židovských studií. Výjimkou však nejsou a nebudou články s religionistickou či teologickou tematikou. Specialitou vznikajícího časopisu je zatím jeho finanční nezávislost, existence pouze v elektronické podobě a distribuce zdarma. Tato kritéria si klade redakční rada od počátku příprav, jelikož doufá, že jedině to může přispět k rychlejší publikaci každého čísla a k jeho snadnější přístupnosti skrze internet. Zároveň však bude pro studijní účely zařazena i tištěná kopie do knihovny Husitské teologické fakulty. První předkládané číslo obsahuje dvě judaistická témata Petry Černé a Antonína Šedívého. Psychosociálních studií se dotknou články Tomáše Drábka a Evy Maškové. Příspěvek Marka Vinkláta je pak tematiky spíše religionistické. Většina těchto textů má původ ve studentských soutěžích, které fakulta v minulých letech pořádala. Těšit se můžete rovněž na dvě zprávy a na sice jednu, avšak zajímavou recenzi. Marek Vinklát

5 Acta Iudaica & Theologica 5 Židé v Bečově (výzkum na základě nalezených náhrobků ze židovského hřbitova v Bečově nad Teplou předběžná zpráva) 1 Petra Černá Historické zprávy dokládají židovské osídlení v Bečově nad Teplou již od počátku 14. století. Hřbitov zdejší židovské komunity, umístěný ve svahu nad řekou Teplou západně od města, je zmiňován od 2. poloviny 17. století. Obci sloužil do roku 1938, kdy byl po okupaci pohraničí zničen nacisty. Náhrobní kameny byly použity k dláždění dvora mlýna v nedaleké obci Vodná. Mlýn po odsunu německého obyvatelstva zanikl. V jeho suti byly náhrobky uchovány až do odborného vyzvednutí v roce Vyzvednutí náhrobků inicioval současný soukromý majitel pozemku bývalého mlýna. Provedení archeologického výzkumu zajistil společný výzkumný tým společnosti Matana, a. s. a Národního památkového ústavu vedený autorkou. Výzkum v areálu mlýna označovaného Obere Gangër Mühle 2, ležícího v nivě na levém břehu řeky Teplé, byl zahájen zjišťovací etapou s cílem potvrdit sondáží přítomnost náhrobků odvezených v letech ze zničeného židovského hřbitova, doloženou ústním sdělením pamětníků. Sondáž v roce Jedná se o upravený příspěvek studentské soutěže Studentská vědecká konference Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce Příloha č. 1.

6 6 Petra Černá přítomnost náhrobků v suti zaniklého mlýna potvrdila, a proto byla v roce 2011 následně odkryta celá plocha dvora 3 (přibližně 5 x 25 m) a vyzvednuty všechny zjištěné náhrobky. Celkem bylo výzkumem získáno 156 různě poškozených náhrobků a jejich zlomků. Vyzvednuté náhrobky byly předběžně očištěny, fotograficky zdokumentovány a uloženy pro přípravu odborných restaurátorských zásahů. Dle předběžné zprávy restaurátorů se zde vyskytují minimálně dva typy kamene: částečně přeměněná žula, která se vyskytuje na Karlovarsku a Mariánskolázeňsku (místně zvaná pískový kámen ) a jemnozrnný pískovec tzv. mšenského typu. Náhrobky byly před očištěním pokryté silnou vrstvou hrubých nečistot se zbytky cementového pojiva. 4 Konečným cílem celého projektu je úplná dokumentace vyzvednutých náhrobků, analýza nápisů a komparace s historickými zprávami, odborné restaurátorské ošetření náhrobků a jejich navrácení na původní, pietně upravenou plochu hřbitova. Židovská obec v Bečově byla v minulosti ( st.) velmi početnou a významnou obcí v širokém okolí. Z roku 1570 máme poprvé doložen konkrétní počet židovských mužů 3 dospělí muži, tj. max. 3 rodiny. 5 Z počátku 17. století se dochoval jmenný soupis hlav rodin. Od této doby židovské obyvatelstvo v Bečově vzkvétalo a rodiny se rozrůstaly. Na konci 18. století zde žilo na 40 rodin. Ve 20. letech 20. století tvořila židovská obec nejvýznamnější náboženskou menšinu v Bečově. 6 Před obsazením pohraničí na podzim roku 1938 většina Židů odešla do vnitrozemí. Po válce se do města vrátil pouze jeden Žid, který byl v poválečném období členem obnovené karlovarské obce. 7 3 Příloha č ČERNÁ, P., PREKOP, F., VLADAŘ, J. Nálezová zpráva, s FIEDLER, J. Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 35.

7 Acta Iudaica & Theologica 7 Seskupení židovských domů do vyděleného prostoru ghetta na západním okraji města ve svahu nad řekou dnešní Poštovní ulice je doloženo nejpozději v 17. století. Dnes je valná většina domů zbořená nebo přestavěná. Přestože jsou v matrikách dostupné údaje o nájemnících domů, nejsme schopni určit topograficky všechny domy, z důvodů změn v popisných číslech. 8 Synagoga 9 pro židovskou obec v Bečově a rodiny z okolních vsí existovala nejpozději od 1. poloviny 17. století. V průběhu let několikrát vyhořela a ve 30. letech 20. století byla kvůli statickým poruchám zbořena. Kamenná budova synagogy stála v centru ghetta od uliční čáry dnešní Poštovní ulice byla patrně oddělena průchozím obytným domem. Židovský hřbitov 10 byl pravděpodobně založen po třicetileté válce. První písemná zmínka pochází z roku 1662 a z této doby s největší pravděpodobností pocházejí i nejstarší náhrobky. 11 Hřbitov se nacházel rovněž západně od města, asi 600 metrů od ghetta, na protilehlém svahu říčního údolí, v cípu silnic na Novou Ves a Mnichov. V roce 1859 byl hřbitov rozšířen o část východně ležící louky. V souvislosti s budováním železniční tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary, uvedené do provozu roku 1898, bylo přesunuto koryto řeky Teplé a v místech původního řečiště bylo postaveno nádraží. Zmínka o ohrazení hřbitova kamennou zdí pochází až z 30. let 20. století, vsoučasnosti nejsou pozůstatky ohrazení patrné a jejich zjištění bude předmětem dalšího výzkumu. Hřbitov zničili nacisté mezi říjnem 1938 a zářím 1939 při rozšiřování údolní silnice a dle ústních výpovědí pamětníků zde pracovali nuceně nasazení dělníci z východní Evropy. 12 Parcela po zaniklém hřbitově má 8 Tamtéž, s Příloha č. 3 a Příloha č FIEDLER, J. Heslo Bečov, s Tamtéž, s. 2.

8 8 Petra Černá tvar nepravidelného lichoběžníku o přibližných rozměrech 95 x 15 metrů. Geodetické zaměření provedené v rámci projektu obnovy hřbitova ukázalo na složitější parcelní vztahy. Nález náhrobků významně doplňuje prameny pro studium židovského osídlení Bečova nad Teplou, dosud známé pouze z dochovaných částí matrik židovské obce a soupisů Židů ze století. Dokumentace nalezených náhrobků a epigrafické zpracování textů je v prvotních fázích. Epitafy jsou v současné době (podzim 2011) přepisovány a podrobovány jazykové analýze. 13 Z celkového počtu 156 různě velkých fragmentů původních náhrobků bylo zatím datováno 56 (již s přihlédnutím k archivním dokumentům). Prozatím bylo z nápisu zjištěno jméno, resp. příjmení zesnulého u 88 náhrobních kamenů. Ve spolupráci s historiky Karlovarského muzea jsou postupně vyhledávány další archivní dokumenty doplňující prosopografické informace o jednotlivých zesnulých. Epigrafické zpracování je ztíženo faktem, že všechny kameny byly upraveny pro účel vydláždění pozemku mlýna. Tím byly ztraceny důležité informace pro identifikaci náhrobků. Valná většina macev má osekané oblouky, na nichž se většinou nalézá právě jméno zemřelého nebo datum jeho úmrtí. Z tohoto důvodu se podařilo z epitafu získat často jen jednu z těchto dvou důležitých informací. Z 54 náhrobků jich bylo 12 datováno do 18. století, 37 do 19. století a 5 do 20. století. Nejstarším náhrobkem datovaným k roku 1743 je náhrobek číslo (jméno zemřelého se nepodařilo získat). Z roku 1925 máme prozatím nejmladší náhrobek patřící Marii Seketes (náhrobek číslo 22 15, zemřela 12. dubna 1925). V několika případech se jich podařilo ztotožnit osoby zaznamenané na náhrobcích s archivními údaji. Například 13 ČERNÁ, P., PREKOP, F., VLADAŘ, J. Nálezová zpráva, s Příloha č Příloha č. 6.

9 Acta Iudaica & Theologica 9 příjmení Auerbach se v bečovských matrikách objevuje minimálně od roku Dawid Auerbach získal familiantskou koncesi číslo 4160 s dominiem 18 po svém otci Izáku Auerbachovi. 16 Izák byl jako většina z rodu Auerbachů sklenářským mistrem. Dawid Auerbach syn Izáka a Judity byl obchodníkem s konfekcí, v soupise židovských rodin z roku 1793 je Dawid zapsán jako obchodník s prýmky. Dawid a jeho žena Judita měli dva syny, Raphaela 17 (*1786 až ) a Gabriela (*1791 až ). Patrně jde o Gitl Auerbach 18 z náhrobku číslo Náhrobek je z hrubozrnné žuly, předpokládaný vrchní oblouk je odlomen, text je po stranách ohraničen tesanou negativní drážkou. גיטל בת מהור ר אלישר רב דק ק פ אשת דוד אוירבאך ה ל יום ו עש ק כ א א ש תקס ה תנצב ה 1. Gitl, dcera váženého 2. Elizera, rabína v Bečově. 3. Byla ženou Davida Auerbacha 4. Odešla na onen svět v pátek, v předvečer svatého šabatu ? roku Nechť je její duše připojena do svazku živých. Nemanželským synem Rafaela a jeho ženy Judith (vzali se až pět let po narození potomka) byl Abraham Auerbach, obchodník (*1810 až 1896), jenž má náhrobní kámen číslo společný se svojí ženou Babette. Náhrobek je z hlazeného světlehnědého pískovce tzv. mšenského typu, horní část je opět odsekána, svisle 16 NA Praha, HBF /XI/V. 100, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Buch N. V, Petschau Herrschaft, Saar Gut. 17 NA Praha, HBF /XI/V. 100, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Buch N. V, Petschau Herrschaft, Saar Gut. 18 Tato domněnka se bude muset ještě hlubším zkoumáním potvrdit či vyvrátit. 19 Příloha č Příloha č. 8.

10 10 Petra Černá je plastickou lištou rozdělen na dvě části, pravá část náleží ženě, levá muži, text je bíle zvýrazněn. תנצב ה תרנ ז לפ ק [פ]עטשיוא Hier ruhet selig Babette Auerbach gest. d. 6. April 1897 ruhe ihrer Asche... מת ביום [ט] ו טבת תרנ ו לפ ק פעאשוי תנצב ה Hier ruht selig Abraham Auerbach gest. d. 20. Dezhr ruhe seiner Asche Barbara (Babette) Auerbach se narodila 22. května 1809 v rodině Kleinů. Ve svých třiceti letech se vdala za Abrahama Auerbacha, byli oddáni v bečovské synagoze rabínem Eliasem Kohnem (Elias Kohner ze Svojšína 21 ). Babette zemřela v domě č.p. 32, ve společném vlastnictví čtyř osob byl dům v roce 1841, jednalo se o Raphaela Auerbacha (později jeho část zdědila Theresie Auerbach), Mosese Broda (po něm dědil Abraham Feigl), Isaka Epsteinaaa a Samuel Pichl (po něm dědil Hermamnn Pichl). Celková rozloha tohoto objektu činila 41 sáhů čtverečních. Dům v roce 1859 vlastnili Aron Becher a Theresie Auerbach 22. Druhou ženou Rafaela Auerbacha byla Theresie rozená Blauer, z Prašného újezdu. Společně měli syna Izáka ( ), žili v domě č.p. 32. Izák, jenž byl jako jeho dědeček Dawid sklenářský mistr, se oženil s Fani (nemanželská dcera Lipmanna 21 FIEDLER, J. Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou, s NA Praha, SK DUPLIKAT 2890, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Petschau 1841.

11 Acta Iudaica & Theologica 11 Kohna a Brigitty Löwi) z obce Budov 23. Fani patří náhrobek číslo Za materiál náhrobku byl použit pískovec tzv. mšenského typu, horní část, patrně ukončená obloukem, i spodní část jsou odlomeny, písmena textu jsou barevně zvýrazněna černou barvou na podkladě bílé a text je orámován rytou drážkou (v horní části nedochována). פ ט האשה החשובה פיגלה אועירבאך מתה כ ג אב תרכ ח לפ ק תנצב ה Hier ruht Frau Fani Auerbach gest. d. 24. August 1905 in 74. Lebensjahr. Ruhe sanft! 1. Sem uložili 2. ženu váženou 3. Fajgele Auerbach. 4. Zemřela 23. [měsíce] av [roku] Kéž je její duše připojena do svazku živých. Druhý syn Dawida Auerbacha, Gabriel, se narodil 4. srpna 1791 (náhrobek číslo ) NA Praha, HBMa 22, Matrika narozených , Příloha č Příloha č NA Praha, HBMa 21, Matrika narozených

12 12 Petra Černá איש תם וישר ירא אלהים לה גבריאל אייערבאך מנ פעטשוי הלך בדרך כל הארץ ביום ה לחדש מרחשון שנת תרכ א לפ ק תנצב ה 1. Muž dokonalý a přímý, 2. bohabojný. 3. Gabriel Auerbach 4. z Bečova. Odešel cestou 5. všeho pozemského dne měsíce marchešvan 7. roku 621 dle malého počtu. 8. Nechť je jeho duše připojena do svazku živých. V bečovské matrice je veden záznam o sklenáři Gabrielu Auerbachovi, který zemřel 23. října 1860 ve věku 69 let, příčinou úmrtí byla vodnatelnost. 27 Jeho první ženou byla Magdalena Weis, která zemřela tři roky po svatbě. Za druhou ženu pojal Katharinu Fischel z obce Kořen, oddával je známý bečovský rabín Simon Popper. 28 Rabín Simon Popper působil v Bečově nad Teplou v letech 1845 až Pocházel z Vlachova Březí, jeho manželkou byla Rosi Freund, dcera novobydžovského rabína Abrahama Moses Freunda a jeho choti Theresie. 29 Další rodinou v Bečově byli například Berlovi. Prvorozeným synem bečovského familianta (číslo koncese 4151 s dominiem č. 9) Abrahama Berla a jeho ženy Gittl byl Joachim, druhý syn se jmenoval Enoch. 30 Enochově ženě Francizce, rozené Mayer (zemřela v noci 6. února ), zřejmě patří náhrobek číslo Náhrobek je přelomený, vrchní i spodní hrana je osekaná. V místě, kde se v epitafu nachází jméno manžela, je náhrobek poškozený 27 Wassersucht, NA Praha, HBMa 25, Matrika zemřelých NA Praha, HBMa 23, Matrika oddaných Fiedler, J. Heslo Bečov nad Teplou, s NA Praha, HBF /XI/V. 100, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Buch N. V, Petschau Herrschaft, Saar Gut. 31 NA Praha, HBMa 25, Matrika zemřelých Příloha č. 11.

13 Acta Iudaica & Theologica 13 a překrytý asfaltem, který byl použit k upevnění kamene na dvoře mlýna. הלכה... תרכ ג לפ ק האשה הצנועה... שכל וטובת מעשים מ פיגלה אשת כ ה... בערל מפעטשו כבודה בבית ומהוללה Odešla 2. [roku] 623 dle malého počtu. 3. Ctnostná žena 4. dobrý činů. Paní Figla 5. žena váženého Berla z Bečova. 6. Všemi vážená a chvályhodná 7. Prvorozený syn Joachim Berl a jeho žena Sibila měli dva syny: Friedmana (*1785) a Beera (*1788). Friedmanovi a jeho ženě Rebece (rozené Lang) se dne 28. ledna 1819 narodila dcera Julie (Judith). 33 Julii pravděpodobně patří náhrobní kámen číslo Epitaf je bilingvní, ale z hebrejské části jsou zachovány pouze dva spodní řádky. Vrchní část náhrobku, kde se nacházel právě hebrejský text, je osekaná. Julie neboli Juditha Berl zůstala neprovdaná, zemřela ve věku 54 let dopoledne 16. září 1873, zřejmě na tuberkulózu. 35 Stejně jako u většiny ostatních židovských obcí v Čechách, se po 2. světové válce v Bečově dochovalo jen velmi málo historických dokumentů. Bečovské knihy a listiny byly v průběhu existence obce několikrát zničeny, ale v nějaké podobě přesto existovaly až do 30. let 20. století, kdy byly nacisty úplně zničeny. 36 Jiří Fiedler uvozuje svůj článek Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou sdělením, že nelze provést rozbor textů na starých náhrobcích (jehož výsledkem bývají mj. cenné genealogické a sociologické 33 NA Praha, HBMa 21, Matrika narozených Příloha č NA Praha, HBMa 26, Matrika zemřelých FIEDLER, J. Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou, s. 33.

14 14 Petra Černá poznatky), protože bečovský hřbitov byl nacisty zničen 37. Naše studie si nyní klade za cíl doplnit právě tu část historických informací, kterou lze získat právě z nalezených náhrobků. Užitá literatura: ČERNÁ, P., PREKOP, F., VLADAŘ, J. Terénní úpravy na pozemku ppč. 35/1, 35/2, Vodná u Bečova nad Teplou. Nálezová zpráva. Archiv NPÚ ÚOP Loket, FIEDLER, Jiří. Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou. In: Sborník 600 let Bečova. Bečov 1999, s ISS nemá. FIEDLER, Jiří. Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Bečov nad Teplou. Dostupné [WWW. SVOBODA, Lukáš. Židovské náhrobky ze hřbitova v Bečově archeologický nález Vodná. Muzeum Karlovy vary, Rukopis. Summary: The study presents a brief treatise on the hoisting of Jewish tombstones from the site of a former mill, which has been ensured by joint research team of Matana a.s. the National Heritage Institute and led by the author. The study briefly introduces the history of the Jewish community in Bečov and the local cemetery. The author s future aim is to add information that can be obtained from the tombstones about other historical reports in the final synthesis of Jewish settlement in Bečov. 37 Tatméž, s. 33.

15 Acta Iudaica & Theologica 15 Přílohy: 1. Katastrální mapa Vodné u Bečova nad Teplou (stav před r. 1945), zvýrazněn prostor mlýnského dvora 2. Odkrytá plocha dláždění dvora. 3. Synagoga od východu, před rokem Synagoga uvnitř v Grotteho knize Náhrobek č Náhrobek č Náhrobek č Náhrobek č Náhrobek č Náhrobek č Náhrobek č Náhrobek č Původní umístění židovského hřbitova v Bečově nad Teplou, Stav 1952, letecký mapový snímek 15. Předválečný pohled Bečova nad Teplou s detailem židovského hřbitova (Muzeum Karlovy Vary) 38 FIEDLER, Jiří., Dějiny a památky židovské obce v Bečově nad Teplou, s Tamtéž.

16 16 Petra Černá Příloha č. 1 Příloha č. 2

17 Acta Iudaica & Theologica 17 Příloha č. 3

18 18 Petra Černá Příloha č. 4

19 Acta Iudaica & Theologica 19 Příloha č. 5. Příloha č. 6

20 20 Petra Černá Příloha č. 7 Příloha č. 8

21 Acta Iudaica & Theologica 21 Příloha č. 9 Příloha č. 10

22 22 Petra Černá Příloha č. 11 Příloha č. 12

23 Acta Iudaica & Theologica 23 Příloha č. 13 Příloha č. 14 Příloha č. 15

24 24 Tomáš Drábek Možnosti dalšího vzdělávání v problematice partnerských a sexuálních vztahů osob se zdravotním postižením Tomáš Drábek Úvod Autor se úzkým zaměřením příspěvku snaží o šíření poznatků, které by měly přispívat k řešení problematiky partnerského a sexuálního života u lidí s různým typem zdravotního postižení. V praxi pomáhajících profesí se často vedou diskuse o tom, zda pracovník může být jen odborníkem v příslušném oboru, jako např. pedagog, psycholog či sexuolog. Novosad 1 k tomu dodává, že při hledání odpovědi musíme vždy vycházet z působnosti, poslání a erudice pracovníka. Uvažujeme-li v tomto kontextu například o profesi sociálního pracovníka, pak je rozsah a náplň jeho činnosti dána právě širší kvalifikací, resp. profesně-osobnostními kompetencemi příslušného pracovníka. V praxi to znamená, že sociální pracovník bude vždy schopen rozpoznat a pojmenovat klientův problém, bude vědět, na jakého odborníka se může klient obrátit a s kým může spolupracovat. To však neznamená, že by v konkrétní problematice nemohl provádět facilitaci, intervenci, terapii apod. Míra a rozsah činnosti jsou dány totiž především možnou specializací, která pak může přímo souviset se zaměřením jeho studia a studijními možnostmi, jež konkrétní školská 1 NOVOSAD, L., Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním, s. 148.

25 Acta Iudaica & Theologica 25 instituce nabízí, nebo právě možnostmi dalšího vzdělávání, které jistou formu specializace také nabízí. V současnosti existuje již několik akreditovaných vzdělávacích programů pro celoživotní vzdělávání, které se na problematiku partnerských a sexuálních vztahů osob se zdravotním postižením zaměřují. Většina těchto kurzů je roztroušena po celé České republice s převahujícím místem realizace v Praze, přičemž kurzy jsou organizovány různými organizacemi nebo individuálními subjekty. Podstatné však je, že tyto vzdělávací programy jsou a především že přibývají. Je neblahým faktem, že sexuální potíže připravují o životní radosti mnoho lidí, proto autor apeluje o snahu takové obtíže vystihnout, řešit a cíleně se na ně v rámci své kvalifikace připravovat. Význam informací z oblasti sexuality v praxi sociální práce Tak jako by měl být u každého jedince se zdravotním postižením brán důraz na jeho edukaci o sexuální problematice včetně rodinné výchovy, je nutné speciální sexuální výchovu zaměřit také na všechny pomáhající pracovníky, kteří člověku se zdravotním postižením poskytují pomoc a participují na jeho podpoře. Znalosti o partnerském a sexuálním životě by tak měly být orientovány nejen na pedagogy, vychovatele, ošetřovatele a zdravotnický personál, ale také na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. K tomu Levická a Truhlářová 2 uvádějí, že právě i sociální pracovníci řeší řadu problémů, které souvisejí s lidskou sexualitou, jež je přirozenou a neoddělitelnou součástí každého lidského života. Zásadní význam má skutečnost, že klienti se zdravotním postižením, kteří se obracejí na sociálního pracovníka nebo jiné pomáhající pracovníky, se na ně obracejí s různými otázkami a problémy, tedy i ze svého intimního 2 LEVICKÁ, J; TRUHLÁŘOVÁ, Z., Miesto a význam informácií z oblasti l udskej sexuality v praxi sociálneho pracovníka, s. 81

26 26 Tomáš Drábek života, často ze zcela běžných důvodů, jež sumarizují Levická a Truhlářová 3 : jejich otázka je napadla právě ve chvíli, kdy hovořili s pracovníkem; mají k němu důvěru vzhledem k předcházející spolupráci; řeší s pracovníkem různé problémy, tak proč neřešit i sexuální život; jít za sociálním pracovníkem je pro ně přijatelnější než návštěva sexuologa či psychiatra; nebo je pracovník zkrátka fakticky nejdostupnější (např. pro mentálně postižené) nebo nejblíže (např. pro tělesně postižené). Působení a vliv sexuální či rodinné výchovy je podle Truhlářové 4 ve velké míře propojen s výkonem sociální práce, především během případové práce s jednotlivcem. Mnoho potíží, které mohou mít uživatelé sociálních služeb, totiž vychází z rodinného prostředí nebo vztahových a sexuálních problémů. Pokud bude sexuální vzdělání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách dobře nastaveno, mělo by to přispět ke snížení počtu jedinců se zdravotním postižením, kteří budou v sexuálním a partnerském životě strádat a pociťovat problémy. Co by měl pracovník vědět o lidské sexualitě? Zásadní otázkou pro nás je, co by měli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách vědět jak o lidské sexualitě, tak o specifických problémech, které vznikají v jejím vztahu ke zdravotnímu postižení. Mimo obecný rámec sexuální výchovy, která je nutným základem, by bylo vhodné zaměřit se na určité zásadní a specifické okruhy, jež mají svou určitou roli ve vztahu k jednotlivým typům zdravotního postižení. Typ postižení se tak vlastně stává jedním z měřítek pro obsahovou náplň vzdělávacích programů. Víme, že lze hovořit o mnoha společných tématech, jednotlivé okruhy však často ve vztahu k určitému 3 LEVICKÁ; TRUHLÁŘOVÁ, cit 2, s TRUHLÁŘOVÁ, Z., Odraz sexuální výchovy v praxi sociální práce.

27 Acta Iudaica & Theologica 27 postižení získávají zvláštní náplň to i ve vztahu k přímé praxi. Mimo poznatky z oblasti biologie člověka, psychologie sexuality, komunikace v oblasti sexuality, současného stavu sexuálních výzkumů, problematiky menšinových skupin či sexuálního zneužívání, existují právě oblasti, jež jsou v určitém zaměření proměnné. Ve vztahu k mentálnímu postižení je například speciální problematikou hygiena klienta, masturbace, těhotenství a rodičovství nebo hypersexualita. U tělesného postižení jsou specifickým tématem sexuální dysfunkce, problémy v sexuálním životě, sebepojetí jedince, vliv nemoci a neúspěchu na sexuální život či výběr partnera. Naopak u lidí s duševním postižením a psychiatrických klientů musíme řešit rizikové sexuální chování, vliv návykových látek na sexualitu atd. Obecně jsou v sexuálním životě zdravotně postižených důležité kategorie jako tabu a mýty v sexualitě, genderové stereotypy, sociosexuální normy, návštěva odborného lékaře (gynekologie, sexuologie apod.) nebo sexualita a náboženství. Další vzdělávání sociálních pracovníků V současnosti jsou studenti sociální práce seznamováni s různorodými tématy z oblasti lidské sexuality, kdy většina těchto základních informací bývá tematicky začleněna do předmětů jako sociální patologie, práce s rodinou či etika. Navzdory oprávněnému významu těchto informací lze předpokládat, že nejsou pro specifickou praxi dostatečné. To potvrzují také Levická a Truhlářová 5, které konstatují, že v rámci pregraduální a graduální přípravy sociálních pracovníků je lidské sexualitě věnovaná nedostatečná pozornost. Můžeme se domnívat, podobně 5 LEVICKÁ; TRUHLÁŘOVÁ, cit 2, s. 80.

28 28 Tomáš Drábek jako Marková a Lukšík 6, že sociální pracovníci si nebývají jisti svými kompetencemi a možnostmi pomoci v oblasti sexuality. Aby se pracovníci mohli cítit kompetentními například pro vedení rozhovorů o sexualitě svých klientů, měli by mít dostatečné teoretické znalosti a potřebné dovednosti pro praktické vedení těchto rozhovorů. Toho lze docílit zařazením odpovídajících předmětů do jejich studia, jako základy lidské sexuality pro sociální pracovníky nebo zdravotní postižení a sexualita 7. Zvyšování erudice formou dalšího vzdělávání by pak pro sociální pracovníky bylo pochopitelně další možností. V současnosti jsou však akreditované vzdělávací programy v oblasti sexuálního a partnerského života zdravotně postižených spíše jedinou možností přípravy vzhledem k popsaným nedostatkům pregraduálního vzdělávání. Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách Do jiné situace se dostaneme v oblasti profesní přípravy pracovníků v sociálních službách. Vzhledem k tomu, že na pracovníky je kladen požadavek nižších znalostí a standardizovaný rozsah kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách nemívá nijak rozsáhlou hodinovou dotaci, měly by být jejich znalosti k dané problematice získávány standardně právě především dalším vzděláváním. Podle Kozákové 8 by pak bylo nejvhodnější, aby základní kurz v oblasti sexuality osob se zdravotním postižením absolvoval celý personál pracující s lidmi se zdravotním postižením. Je důležité dostatečně informovat zaměstnance o tom, jakým 6 MARKOVÁ, D; LUKŠÍK, I., Aký by mal byť obsah sexuálnej výchovy pre študentov a študentky sociálnej práce, s LEVICKÁ; TRUHLÁŘOVÁ, cit 2, s In VOLFOVÁ, I. a kol., Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami, s. 72.

29 Acta Iudaica & Theologica 29 způsobem reagovat na nejrůznější dotazy a potíže. Pro samotnou kvalitu sociálních služeb při práci s cílovou skupinou zdravotně postižených je nutné, aby všichni pomáhající pracovníci byli v určitých oblastech poučeni a aby získali dostatečné informace. Pracovníci by měli vědět, že jsou k dispozici tištěné informace, audiovizuální zdroje nebo že existují organizace, na které se lze obrátit 9. McCarthy a Thompson 10 zdůrazňují přínos těchto kurzů pro pracovníka, je jím především poznání, že lidé se zdravotním postižením jsou sexuální bytosti, že jejich sexualita se nikterak neodlišuje. Pracovníci budou spíše podporovat sexuální edukaci a nebudou se obávat případných důsledků a projevů sexuálního života u zdravotně postižených. Budou mít možnost pochopit, že zkušenost druhých lidí se sexualitou je odlišná od jejich vlastní zkušenosti. Další vzdělávání pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách V srpnu roku 2009 vystoupila v platnost novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v pozdějším znění, která pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům stanovuje povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Z těchto 24 hodin je možné absolvovat osm hodin v rámci odborné stáže v zařízení sociálních služeb a dalších osm hodin v rámci školicí akce. Minimálně osm hodin musí být tedy splněno formou akreditovaného kurzu u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR). V systému dalšího vzdělávání, který je obvyklý u jiných pomáhajících profesí (zdravotní sestry, 9 ŠTĚRBOVÁ, D., Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Strategie odborných služeb a modelový protokol sexuality a vztahů, s In TRÚCHLA, Z. a kol., Sexuálna výchova v Domove sociálnych služieb Nádej Vidiná, s. 145.

30 30 Tomáš Drábek lékaři apod.), je zaměstnavatel povinen zabezpečit pracovníkům účast na těchto stážích, školicích akcích a kurzech, kde si obnovují, upevňují a především doplňují kvalifikaci. Jak autor již zmínil, tyto akreditované kurzy jsou do jisté míry věnované i problematice sexuálního a partnerského života osob se zdravotním postižením. Kurzy se v České republice zaměřují především na cílovou skupinu lidí s mentálním postižením. Štěrbová 11 konstatuje, že by měl být při vzdělávání zaměstnanců zachován standardní postup, jak je ověřený v organizacích v zahraničí. Dodává, že především v oblasti sexuálního a partnerského života osob s mentálním postižením je nezbytné, aby zaměstnanci byli pravidelně proškolováni a měli k dispozici odborné zázemí, čímž má na mysli dostatek odborných materiálů a možnost konzultací s odborníky. Ovšem i ve vztahu k jiným typům zdravotního postižení by mělo být další vzdělání v problematice zcela žádanou realitou. Aby mohli být pracovníci proškoleni, je potřebné, aby byl vytvořen systém vzdělávacích akcí a doškolovacích aktivit pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči, čímž by byl zaručen odborný přístup k sexualitě uživatelů služeb. Další vzdělávání v této oblasti zárukou rozvoje sebe sama a současně základem pro rozšíření a zdokonalení služeb pro uživatele sociálních služeb. 12 Přehled akreditovaných vzdělávacích programů Autor provedl analýzu Seznamu vzdělávacích programů akreditovaných MPSV ČR v letech 2007 až 2011, přičemž se pokusil sestavit přehledný seznam dostupných vzdělávacích programů zaměřených na problematiku partnerských a sexuálních vztahů osob se zdravotním postižením. Z uskutečněné analýzy lze konstatovat navíc jeden příjemný fakt, že v roce 2011 došlo 11 ŠTĚRBOVÁ, cit. 9, s ŠTĚRBOVÁ, cit. 9, s

31 Acta Iudaica & Theologica 31 ke značnému navýšení nabídky těchto kurzů. V tabulce jsou u jednotlivých kurzů uvedeny pouze základní informace, které autor považuje za podstatné (název programu, číslo akreditace, realizátor programu, místo a hodinová dotace). Pro přehlednost významu akreditačního čísla je zde uvedeno vysvětlení písemných zkratek: PC (akreditace pro pracovníky v sociálních službách), SP (akreditace pro sociální pracovníky), VP (akreditace pro vedoucí pracovníky zaměstnanců v sociálních službách), PP (podpora fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči). Tabulka 1 Seznam akreditovaných vzdělávacích programů v ČR Sexualita lidí s mentálním postižením 2007/135-SP QUIP Společnost pro změnu Praha 11 hodin Sexuální pedagogika lidí s mentálním postižením 2008/138-SP CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 16 hodin Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením I Praha 2008/333-SP 15 hodin 2009/533-SP Pohoda, o. s. Praha 8 hodin Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením II 2009/534-SP Pohoda, o. s. Praha 8 hodin Sexualita lidí nejen s mentálním postižením 2009/556-PC Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha Úvod do problematiky sexuality a vztahů lidí s postižením 1 14 hodin 2010/0148- PC/SP Arcidiecézní charita Olomouc Olomouc 8 hodin

32 32 Tomáš Drábek Přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 2010/0828- PC/SP/VP Bc. Vítězslav Král Plzeň 5 hodin Sexualita osob s mentálním postižením Hradec Mgr. Jana Fišerová Králové Partnerské a sexuální soužití klientů s mentálním postižením Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Přístup k sexualitě klientů v sociálních službách Praha 2010/1252- PC/SP/PP 16 hodin 2011/0786- PC 12 hodin 2011/0220- PC PhDr. Martina Venglářová Praha 8 hodin Sexualita osob s mentálním postižením Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín Vsetín 2011/0804- PC/SP/VP/ PP 24 hodin Sexualita lidí s mentálním postižením 2011/0285- PC/SP EDUCO CENTRUM, s. r. o. Krnov 8 hodin Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením I 2011/0212- PC/SP/VP Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha 8 hodin Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením II 2011/0213- PC/SP/VP Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexualita handicapovaných Praha 8 hodin 2011/0856- PC/SP/VP

33 Acta Iudaica & Theologica 33 Hartmann Rico, a. s. Sexualita třetího věku Hartmann Rico, a. s. Sexualita a vztahy lidí s postižením Marlin, s. r. o. Veverská Bítýška Veverská Bítýška Uherské Hradiště 5 hodin 2011/0859- PC/SP/VP 5 hodin 2011/0882- PC/SP/VP 8 hodin Přístup k sexualitě lidí s psychózou v rámci poskytování sociálních služeb 2011/1031-SP Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha 8 hodin Sexualita u mentálně postižených 2011/1089- PC/SP/VP PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o. Zlín 6 hodin Víkend s českým znakovým jazykem Sex a intimita Pevnost Institut neslyšících pro specializované vzdělávání Praha Úvod do tématu agresivity a sexualita u dětí se zdravotním postižením 2011/1214- PC 11 hodin 2011/1286- PP Alfa Human Service Praha 16 hodin Úvod do problematiky sexuality lidí s mentálním postižením SENIOR CONSULT, s.r.o. Uherské Hradiště Úvod do problematiky sexuality v zařízení poskytující službu lidem s MP 2011/1368- PC/SP/VP 8 hodin 2011/1405- PC/SP/VP/ PP Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha 6 hodin Úvod do problematiky sexuality v zařízení poskytující službu lidem s MP 2011/1463- PC/SP/VP Diakonická akademie, s.r.o. Praha 6 hodin

34 34 Tomáš Drábek Další možnosti vzdělávání Mimo výše uvedené akreditované programy existují ještě jiné možnosti, jak získat tolik potřebné znalosti. Několik organizací v České republice pravidelně pořádá osvětové akce, často v podobě společných diskusí a besed (Asociace pomáhající lidem s autismem Apla, Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Mladá Boleslav, Poradenské centrum Amorela aj.). Dalším zdrojem informací jsou nepravidelně probíhající konference, které se věnují problematice z mnoha různých úhlů (Orfeus, Pedagogická fakulta UHK, VOŠ Olomouc). Také každoroční konference Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále jen SPRSV) nabízejí další poznatky, kdy jsou otázky z rodinného, sexuálního a partnerského života zdravotně postižených zahrnuty do přednášek na krajských konferencích a celostátních kongresech (např. O sexualitě, lidských vztazích a sexuální výchově ). Zdravotně sociální pracovník má možnost absolvovat distanční kurz Handicap a sexualita, který je ohodnocen třemi kredity a nabízí ho virtuální škola SETRANS. Také SPRSV pravidelně zajišťuje akreditaci svých kurzů i pro nelékařské zdravotnické pracovníky, mezi které zdravotně sociální pracovník patří. Škola SPMP Modrý klíč v Praze každoročně nabízí neakreditovaný čtyřdenní kurz Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením. Během kurzu se řeší mnoho témat, od postojů k sexualitě mentálně postižených, tvorby protokolu sexuality, rozsahu odpovědnosti pracovníků až po program osvěty pro rodiče. Poradenské centrum Amorela nabízí vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Sexualita aneb život se vším všudy, které jsou zaměřeny na práci v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Program je realizován jako základní a nadstavbový seminář a pilotní kurzy proběhli během roku 2011 v rámci projektu Vzdělávání v oblasti sexuality. Tento projekt je určen k vývoji vzdělávacích modulů,

35 Acta Iudaica & Theologica 35 proto nejsou kurzy akreditovány. Účastnit se jich však mohou pouze pracovníci z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje. Martina Venglářová nabízí mimo svého akreditovaného kurzu také individuální semináře z oblasti sexuologie na různá témata, jako sexualita nemocných, sexualita klienta s mentálním postižením nebo sexualita seniorů. Závěr Autor se domnívá, že by smysluplně využívané celoživotní vzdělávání mohlo být jednou z možností, jak získat dostatečné informace vhodné pro podporu partnerského a sexuálního života osob se zdravotním postižením. Tomu navíc přispívá skutečnost, že se celý komplex sociálních služeb dostal do své další dekády, když zákon o sociálních službách reflektoval i jejich dosavadní vývoj a vnesl na pracovníky určité kvalifikační požadavky, včetně požadavku na pravidelné prohlubování získané kvalifikace. V rámci dalšího vzdělávání se zmíněné kurzy věnují a mohou věnovat právě i problematice sexuálního a partnerského života zdravotně postižených. Souhrn základních informací, které pracovník účastí na takovém kurzu získá, je minimální investicí, avšak mnohdy tím nejužitečnějším s předpokládaným užitkem pro samotného klienta. Záměrem autora nemohlo být zachycení všech možností dalšího vzdělávání, ale upozornit na vybrané akreditované programy, jejichž absolvování přispívá k naplňování přirozených lidských potřeb poskytovateli sociálních služeb v České republice.

36 36 Tomáš Drábek Užitá literatura: DRÁBEK, T. Možnosti sociální práce v podpoře partnerského a sexuálního života lidí se zdravotním postižením. Praha, Diplomová práce. Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta. Katedra psychosociálních věd a speciální etiky. LEVICKÁ, J.; TRUHLÁŘOVÁ, Z. Miesto a význam informácií z oblasti l udskej sexuality v praxi sociálneho pracovníka. In Mitlöhner, M. (Ed.) Sborník referátů ze 17. celostátního kongresu k sexuální výchově v České Republice Brno: SPRSV, 2009, s ISBN MARKOVÁ, D.; LUKŠÍK, I. Aký by mal byť obsah sexuálnej výchovy pre študentov a študentky sociálnej práce? In Mitlöhner, M. (Ed.) Sborník referátů z 17. celostátního kongresu k sexuální výchově v České Republice Brno: SPRSV, 2009, s ISBN NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál, ISBN ŠTĚRBOVÁ, D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Strategie odborných služeb a modelový protokol sexuality a vztahů. Praha: SPRSV, ISBN TRUHLÁŘOVÁ, Z. Odraz sexuální výchovy v praxi sociální práce. In Mitlöhner, M. (Ed.) Sborník referátů z 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České Republice Praha: SPRSV, ISBN TRÚCHLA, Z; DEBNÁRIKOVÁ, M., ORAVCOVÁ, I. Sexuálna výchova v Domove sociálnych služieb Nádej Vidiná. In Mitlöhner, M. (Ed.) Sborník referátů z 17. celostátního kongresu k sexuální výchově v České Republice Brno: SPRSV, 2009, s ISBN

37 Acta Iudaica & Theologica 37 VOLFOVÁ, I.; KOZÁKOVÁ, Z.; VELEMÍNSKÝ, M. Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami. Praha: Triton, ISBN Summary In his paper the author considers further education of social workers and workers in social services in the area of supporting sexuality and partnership for people with disabilities. He recognizes a paradox in the concept of social services which is the fact that although these workers tend to have knowledge of many disciplines, they are not educated in something so ordinary and common, closely connected to life and its quality, like human sexuality. According to the author the social workers attitudes toward sexuality need to be shaped during their qualification courses, and thereby a different behavior to persons with disabilities, including their intimate experience of life, should be implied. However, this is not common in practice, therefore the aim of this work is mainly to provide clear information regarding the training opportunities in relation to this issue in the reflection of Act No. 108/2006 Coll. Social Services, as amended.

38 38 Eva Mašková Hagioterapie: uvedení do problematiky a praktický exkurz 1 Eva Mašková Úvod V této práci by měla být nastíněna psychoterapeutická metoda s názvem hagioterapie. Metoda, která vznikla ve stejné době nezávisle na dvou různých místech. Metoda, která oslovuje věřící, spirituálně založené i ateistické jedince. Metoda, která syntetizuje teologii a psychologii. Můžeme mluvit o moudrosti věků, o hluboké vnitřní spiritualitě každého z nás či o úctě k prastarému Písmu v naší kultuře. A můžeme také mluvit o příbězích popisujících dávné archetypy, které nepřestávají fascinovat. Cílem této práce je stručně seznámit čtenáře s nejvýraznějšími prvky této nepříliš známé formy psychoterapie a ukázat na popisu sezení, jak tato teoretická východiska fungují v praxi. Popsat, jak hlubinně-analytický výklad bible ve společenství pacientů může motivovat k uvažování o sobě samém, o druhých, o světě i o Bohu v novém světle. Práce by měla také osvětlit vznik a filosofické základy, ze kterých hagioterapie vychází. A zároveň, čerpajíc z autentických zkušeností, přiblížit zážitek samotného terapeutického procesu. Protože právě zde, v pedagogice a psychologii, více než kde jinde, nás zajímá teorie uvedená v život s žáky, studenty, klienty a pacienty. Stěžejním bodem naší práce je moment, kdy má teorie obstát tváří v tvář praxi. 1 Jedná se o příspěvek do studentské soutěže Fórum nadaných Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010.

39 Acta Iudaica & Theologica 39 Dovolím si tedy hagioterapii představit jako směr, který je starý jako Písmo samo. Jako směr, který se vyvíjí jen pár desítek let na dvou odlišných místech světa, a také jako směr, který se teprve rodí do pečujících rukou svých průvodců, jimiž je společenství terapeutů a klientů. Pojem hagioterapie Hagioterapii bychom mohli dost dobře označit jako střet světa psychologie a teologie. V takovém případě bychom se však velmi mýlili, hagioterapie je souladem těchto dvou světů, které se setkávají proto, aby pomohly pacientům v jejich léčbě a v ideálním případě i v uzdravení. Etymologicky viděno je slovo hagioterapie odvozeno od slova hagios (svatý, usilující o dobro). Vyvinula se z pastorační terapie a duchovního poradenství, které byly před rokem 1989 praktikovány v dobách komunistického režimu v podzemních strukturách katolické církve. 2 Zajímavé je, že se začala vyvíjet na dvou různých místech zároveň, a to nezávisle na sobě. V Čechách se zasloužil o vývoj hagioterapie MUDr. Prokop Remeš. V Chorvatsku pak vznikala metoda spirituální léčby známá pod pojmem hagioterapija. Zde se vyvíjela původně z katolického charismatického hnutí a duchovním otcem hagioterapie v Chorvatsku byl prof. Tomislav Ivančić. 3 V širokém prostoru mezi klasickou psychoterapií a náboženstvím vystupují čtyři obory lidské činnosti: pastorace, pastorační terapie, transpersonální psychologie a hagioterapie. Každá z nich se formovala z jiného filosofického základu a každá z nich přistupuje ke stejné problematice z odlišného úhlu. Pastorace se obrací na lidi věřící, kteří budují svůj život na náboženském vidění světa, či jsou takové vidění světa ochotni přijmout. 2 SMOLÍKOVÁ, P. Náboženství v terapiích Jana Czecha a Prokopa Remeše. 3 IVANČIĆ, T. Hagioterapija.

40 40 Eva Mašková Pastorační terapie je pak další formou pastorační práce, kdy se užívá prostředků duchovního vedení k terapeutickým účinkům. V pastorační terapii však více než snahu o spásu duše nacházíme snahu o duševní uzdravení. 4 Transpersonální psychologie se zase zajímá o jevy a schopnosti člověka, které nejsou vázány na fyzické nositele. Nacházíme zde snahy, jako jsou oživení nitroděložního života či vyvolání vzpomínek přesahující individuální existenci člověka. 5 Tento směr však odmítá, na rozdíl od tří předešlých, věroučnou interpretaci těchto prožitků. Hagioterapii tedy můžeme zařadit do tohoto rozvětveného trsu teorií, které vznikají na místě setkání psychoterapie a náboženství. Je jistou formou bibliografie, což je metoda využívající léčebného účinku četby. Právě četba je schopna odpoutat pacienta od myšlenek na nemoc a posílit jeho chuť a vůli k uzdravení. 6 V případě hagioterapie je Bible právě tou knihou, ze které terapeut a pacienti čerpají. V této kapitole byla hagioterapie popsána a představena z hlediska, jakým prospívá pacientům a jak je provozována v psychiatrické léčebně. Ovšem pro úplnost nesmíme opomenout ani druhé možné nazírání na hagioterapii. Tento pojem se též užívá ve smyslu léčby nemocných zaklínáním, modlitbou, či uctíváním ostatků. Zejména v německy mluvících zemích se ve středověku používaly relikvie sv. Valentýna k léčbě epilepsie. Ta nebyla chápána jako záchvatové onemocnění, ale spíše jako trest od Boha. Metoda této léčby byla ve své době poměrně rozšířená a oblíbená. 7 4 REMEŠ, P. Hagioterapie - nový směr psychoterapie. 5 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 6 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 7 VERHAGEN, P. Religion and Psychiatry.

41 Acta Iudaica & Theologica 41 Východiska hagioterapie v ČR Hagioterapie je jednou z metod, kterou jsou léčeni pacienti v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze. Této léčbě a pravidelným sezením se věnuje MUDr. Prokop Remeš, který metodu v České republice založil, jak bylo popsáno výše. Jeho cesta k terapii nebyla úplně jednoznačná. Přes profesi gynekologa v PL Bohnice a studium KTF UK dostal nabídku zastřešení oblasti, kde se protíná lékařská věda s náboženstvím. Po dokončení atestace z psychiatrie se od roku 1991 věnuje pravidelným setkáním s pacienty léčenými se závislostí v PL Bohnice. 8 Dr. Remeš spatřuje v hagioterapii dva podstatné cíle. Bezprostředním cílem terapeutického působení je utužení dospělých složek osobnosti, za které považuje existenciální a hodnotové struktury. Vzdáleným cílem je pak působení na změnu životního charakteru neseného negativní emocí z neuspokojené touhy po tom, co člověk nemá, v životní charakter nesený emocí radostné vděčnosti z toho, co člověk má. 9 Účastníky hagioterapeutických skupin jsou lidé hospitalizovaní v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Jedná se o klienty z oddělení věnujícímu se závislostem: alkoholici, drogově závislí, gambleři apod. Dále mohou hagioterapeutická sezení navštěvovat osoby s neurotickou diagnózou, klienti se ztrátou smyslu života a dalšími poruchami osobnosti. Formou se hagioterapeutická sezení blíží otevřeným skupinovým psychoterapiím. To znamená, že složení účastníků se může hodinu od hodiny měnit a skupina nemá rigidní složení. Výhodou je velká nízkoprahovost a otevřenost pro nové zájemce, nevýhodu můžeme spatřovat v tom, že se prakticky neformuje dynamika skupiny z dlouhodobého hlediska (právě kvůli proměnlivosti složení účastníků). 8 FRIEDLOVÁ, A. Hagioterapie. 9 REMEŠ, P., HALAMOVÁ, A. Nahá žena na střeše.

42 42 Eva Mašková Hagioterapie v praxi Následující nástin průběhu hagioterapeutického sezení pramení z aktivní účasti na skupinových terapiích v PL Bohnice vedených dr. Remešem, se kterými jsme se blíže seznámili výše. Jako první probíhá vzájemné představení jednotlivých účastníků křestním jménem a rozdání biblí. Sedí se v úzkém kruhu a ve středu tohoto kruhu je stolek se svící, mističkou a perlami (perleťové korálky). Jako první se uzavře téma z minulé hodiny zopakuje se téma čteného textu a všichni účastníci se k němu ještě vyjádří. Dr. Remeš celou diskusi zúčastněných moderuje, často i poměrně direktivně, pokud se účastník ostýchá před ostatními vyjádřit. Po této části přichází vysvětlení funkce perel, které leží na stolku mezi účastníky. Tak jako lovci perel odhazují své oblečení, i my odložíme vše, co by nás mohlo tížit, a potopíme se hluboko za pokladem, za poznáním. Lovcům sloužil k hlubokému ponoru těžký kámen, se kterým se vrhali do neznámých vod, pro tento účel my použijeme bibli. Dr. Remeš pak uvede vybraný příběh, který se toho dne bude číst, a zasadí jej do dějinného rámce. Nutno přiznat, velmi působivě a se schopností zaujmout posluchače. Následuje první čtení jedním z účastníků sezení, kterého vybírá terapeut, stejným způsobem i čtení druhé. Zde je prostor pro poslední objasnění reálií z příběhů. Napotřetí je text čten terapeutem dr. Remeš čte text sám a klienti na sebe nechávají tato slova působit. Namísto přemýšlení, o čem text je, na což byl prostor v předešlých dvou čteních, je v tuto chvíli Písmo prožíváno. Pracují zde emoce a prožívání klientů. Po třetím přečtení každý dostane prostor pět minut, aby si o příběhu popřemýšlel. Aby v soukromí našel subjektivně nejdůležitější téma, které se ho nejvíce dotýká. Těchto pět minut je pro vytvoření vlastního obrazu o příběhu, který je pak formován

43 Acta Iudaica & Theologica 43 už jen se skupinou. Po uběhnutí tohoto času má každý za úkol říci jednu základní emoci, kterou v něm příběh vyvolává. Často to byl právě vztek, radost, ale i překvapení nebo úleva. Každému jednotlivci je věnováno opět slovo a v kruhu každý řekne, co ho v příběhu naštvalo. Vztek jako jedna z nejsilnějších emocí kde jsme jej při čtení a promýšlení příběhu zacítili. Ten, kdo se v tuto chvíli projeví nejsilněji, u koho je projev například nejvíce nabitý emocemi či začne spatřovat sebe samého, dostává do ruky meč a s ním i slovo. Začíná mluvit o tom, co jej v příběhu nejvíce zaujalo, ostatní mají možnost reagovat, ne mu však do řeči násilně vstupovat. K tomu slouží právě meč, aby určil, kdo je v danou chvíli rétorem. Symbol meče je také zajímavým prvkem této terapie. Můžeme pozorovat nesmělé držení při vyjadřování vlastních postřehů, ale i nervózní ťukání o zem, či rázné přitakávání silnými ranami, pokud se mluvčí rozhorlí. Zde probíhá jádro skupinové terapie. Právě v tomto je stěžejní kus práce, který každý na této terapii odvede. Terapeut projevuje svoji kreativitu, dává slovo různým klientům, zapojuje pasivnější, usměrňuje ty příliš aktivní, moderuje rychlá kolečka (např. Udělal to Pavel správně? a každý z účastníků musí odpovědět striktně, jasně, rychle a rozhodně; pokud váhá, je terapeutem k rozhodnutí doprovozen vhodně pokládanými otázkami). Sledujeme vývoj jedné postavy v celém příběhu, která skýtá klientům prostor se s ní identifikovat, či s ní identifikovat nějakou jinou osobu. Nejprve se řeší problém postavy v příběhu, brzy však začne vyplouvat na povrch, jak tento příběh rezonuje v nás samých. Např. v příběhu o Pavlu a Silasovi, kdy se žalářník kaje z toho, že je držel ve vězení, chce se probodnout mečem, ale příběh končí jeho obrácením (Sk 16,27). Jeden z klientů se vyjadřoval ke scéně následovně:

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci:

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci: Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 8 Dne 31. března 2008 Přítomni: Bc. Alžběta Černá, MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Anna Kotoučová, Mgr. Dana Kratochvílová,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více